Bron van Geluk – 15 gebeden door de Heer geopenbaard aan de H. Brigitta
Werkgroep Evangelisatie / 31 augustus 2017

De vijftien gebeden geopenbaard door Onze Heer Jezus Christus aan de Heilige Brigitta in de kerk van Sint-Paulus te Rome. Door het dagelijks verrichten van deze oefeningen draagt men in een jaar zoveel gebeden, Onze Vaders en Weesgegroeten op, als de Goddelijke Zaligmaker slagen heeft gekregen tijdens Zijn smartelijk Lijden. In verband met deze openbaring heeft Jezus de heerlijkste verwachtingen in het vooruitzicht gesteld voor de personen die in geest van geloof en godsvrucht deze heilige praktijken zullen vervullen. Beloften Reeds lange tijd begeerde de H. Brigitta het aantal slagen te kennen door onze Heer Jezus Christus in zijn Lijden doorstaan, toen Hij haar verscheen en de volgende openbaring deed: “Ik heb in Mijn Lichaam 5480 slagen ontvangen. Indien gij deze in uw verering wilt gedenken, zult gij vijftien Onze Vaders en vijftien Weesgegroeten bidden en de volgende gebeden verrichten (die Hij haar aanwees) gedurende een volledig jaar. Na dit tijdperk zult gij elke wonde in Mijn Lichaam vereerd hebben.  Hij voegde hieraan toe dat al wie deze gebeden gedurende een jaar zou verrichten 15 zielen van zijn stamverwanten uit het Vagevuur zal redden. Daarbij zullen 15 rechtvaardigen van zijn familie de heiligmakende genade bewaren en erin versterkt worden. 15…

Eucharistisch mirakel van Bois-Seigneur-Isaac, België, 1405
Werkgroep Evangelisatie / 30 augustus 2017

De bebloede corporaal. Eigen foto. Bois-Seigneur-Isaac is een klein dorpje net over de taalgrens, niet ver van Halle. Reeds in op het eind van de 11de eeuw stond daar een kapelletje toegewijd aan O.L.Vrouw. In 1405 begon een vrome inwoner van Bois-Seigneur-Isaac, Jean de Huldenberge, hemelse visioenen en boodschappen te krijgen. De eerste keer krijgt Jean een verschijning van een man van ongeveer 30 jaar, gekleed in een blauwe mantel van hermelijn en omgeven met een fel licht. Vervolgens doet hij zijn mantel een beetje open en toont zijn lichaam overdekt met wonden waar bloed uit stroomt, en hij zegt met klagende stem: “Kijk hoe wreed Ik werd behandeld. Ik smeek u, heb medelijden met Mij, zoek een arts om Mij te genezen en doe Mij gerechtigheid.” Onze Heer vroeg om boete en eerherstel. Jean begreep het niet. De volgende nacht verscheen de Heer opnieuw met dezelfde vraag. En de derde nacht opnieuw. Jean zegt dat hij niet weet waar Hij woont, indien hij een arts zou vinden. Dan zei de Heer: “Neem de sleutel van de kapel en ga erheen. Daar zul je me vinden en weten wie Ik ben.” Hij deed wat hem gevraagd was, en in de…

Het “Weesgegroet” is wel degelijk Bijbels
Werkgroep Evangelisatie / 24 augustus 2017

Velen, voornamelijk Protestanten, argumenteren dat het Weesgegroet onbijbels is. Dit is het (Vlaams) Weesgegroet: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Laten we dit nu eens ontleden: De eerste zin is de groetenis van de Engel aan Maria:  “Wees gegroet, begenadigde, de Heer is met u.” (Luc. 1,28). De tweede zin is de lofzang van Elizabeth:  Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.” (Luc. 1,42). De laatste zin is een toevoeging van de Kerk, waarin we Maria vragen om voor ons te bidden. Maria is de Moeder van Jezus, maar Jezus de tweede persoon in de H. Drievuldigheid, dus ook God. Bijgevolg is Maria de Moeder van God, of kortweg de Moeder Gods. Dit is het Weesgegroet. Vroeger werd het Weesgegroet dan ook het ‘Groetenis des Engels’ genoemd. En de Rozenkrans is in essentie niet meer dan een opeenvolging van Onzevaders en Weesgegroeten en een paar extra gebeden, waarbij het leven van Jezus wordt overwogen in…

Zalige Edward Poppe: Heiligheid, ook voor jou!
Werkgroep Evangelisatie / 21 augustus 2017

Schriftwoorden ‘Wees volmaakt zoals uw hemelse Vader volmaakt is’ (Mt.5,48). ‘Dit is Gods wil: uw heiliging’ (1Thess.4,3). ‘God heeft ons vóór de grondlegging van de wereld uitverkoren om heilig en vlekkeloos te zijn voor Zijn aangezicht’ (Ef.1,4). ‘Wees heilig zoals Hij, in heel uw gedrag, want er staat geschreven: “Weest heilig, want Ik ben heilig” (1Petr.1,15-16). Uw licht strale… (Mt.5,18) Luister naar wat een van de geleerdste en heiligste kerkleraars, Sint-Alfonsus, ons toeroept: ‘Eén volmaakte ziel geeft meer glorie aan God dan duizend onvolmaakte zielen’. En wij mogen eraan toevoegen wat de ervaring en het lezen der heiligenlevens ons duidelijk maken: ‘Eén heilige ziel bekeert meer zondaars dan duizend onvolmaakten, en nog wel zonder preken of schrijven,  alleen door heilig te leven.’ Jezus vindt er Zijn glorie in te heersen in Zijn heiligen en door hen zijn goddelijk Rijk op te bouwen in vele andere, met Hem verbonden zielen. Een heilige straalt uit: hij is in het Rijk een haard van licht. Wees heilig, wees van Jezus, zoals Maria dat was, en ook u zult dat onzichtbaar, sterke licht uitstralen, zodat de zielen het ondervinden. Waarom bang zijn? Sommige personen die toch goed en braaf leven, schrikken terug en zijn ontsteld,…

Het lijden van Christus – om dagelijks te overwegen
Werkgroep Evangelisatie / 17 augustus 2017

De grote heiligen deden het, en de Allerheiligste Maagd Maria als eerste: dagelijks het lijden overwegen van Jezus. De Heilige Maagd had in haar tuin bij haar huisje in Efeze de kruiswegstaties gemaakt en overwoog die elke dag. De Heilige Paulus van het Kruis, stichter van de Passionisten, overwoog dagelijks het lijden van de Heer, vaak onder tranen. Het heilig Paterke van Hasselt bad dagelijks de kruisweg. Indien wij onze liefde voor Jezus willen vermeerderen, is het goed om ook, net zoals zij, dagelijks godvruchtig het lijden van de Heer te overwegen. Dat kan ook door bijvoorbeeld een rozenhoedje met de droevige mysteries te bidden, en dan bij elk mysterie een aantal minuten mediteren. Het leven hier op aarde is geen paradijs. Er is zonde en er is lijden. En zo is dat ook voor Christus. Alhoewel Hij verrezen is en naar de Hemel is gegaan, lijdt hij nog steeds. Zo ook de Allerheiligste Maagd. Zij zullen blijven lijden omwille van de zonden, tot het einde der tijden, wanneer de zonde zal ophouden te bestaan. In 1913 verscheen Jezus aan Pater Pio en zei: “Geloof niet dat mijn doodsstrijd slechts drie uur geduurd heeft, nee. Ik zal omwille van de…

Homilie van H. Johannes van Damascus voor Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart
Werkgroep Evangelisatie / 15 augustus 2017

[Hier volgen delen van de derde homilie van de H. Johannes van Damascus over de Hemelvaart van Maria.] Vandaag is de levende Ladder in de Hemel opgenomen, de Ladder waarlangs de Allerhoogste nedergedaald is en op de aarde werd gezien en met mensen heeft gesproken. Vandaag is de hemelse Tafel in de Hemel opgenomen, de Tafel die het Brood des Levens bevatte, het vuur van de Godheid, en dit zonder een man te bekennen, en de poorten van de Hemel werden wijd geopend om de Poort van God uit het Oosten te ontvangen. Vandaag wordt de levende stad van God overgebracht van het aardse naar het hemelse Jeruzalem, en zij, die haar eerstgeboren en enige Zoon ontvangen heeft, de Eerstgeborene van de hele schepping, de Eniggeboren van de Vader; zij rust in de Kerk van de Eerstgeborene: de ware en levende Ark van de Heer wordt genomen tot de vrede van haar Zoon. De poorten van de Hemel worden geopend om de drager van God te ontvangen, die de ongehoorzaamheid van Eva en Adams doodstraf vernietigde door de Boom des Levens voort te brengen. En Christus, de oorzaak van al het leven, ontvangt de gekozen Spiegel, de berg van waaruit…

De Heilige Augustinus over seksualiteit
Werkgroep Evangelisatie / 10 augustus 2017

Adam en Eva verloren controle over hun genitaliën “Het was niet gepast dat dit schepsel zou blozen over het werk van zijn Schepper. Maar door een rechtvaardige straf, was de ongehoorzaamheid van hun genitaliën het gevolg van de ongehoorzaamheid van de eerste mens, voor welke ongehoorzaamheid ze bloosden toen ze hun schaamdelen bedekten met vijgenbladeren, die voorheen niet schaamtelijk waren… Ze waren ineens zo beschaamd over hun naaktheid, die in de dagelijkse gewoonte waren van het naar elkaar kijken, dat ze die seksuele ledematen niet langer naakt konden aanzien, maar er onmiddellijk voor zorgden dat ze ze bedekten. Daarom zagen ze die ledematen voorheen niet als ongehoorzaam aan de keuze van hun wil, die zeker zou geweest zijn zoals de rest van hun lichaam door hun vrijwillige wil.” (Tegen de twee brieven van de Pelagianen, 1,31-32). De Heilig Augustinus redeneerde dus als volgt: als gevolg van de zondeval zijn alle delen van ons lichaam onder onze controle, behalve onze genitaliën. We sturen ons oog om te kijken, onze voeten om te bewegen, onze handen om iets vast te nemen. Onze geest controleert ze. Maar onze seksuele organen hebben een leven en een wil op hun eigen. Ze proberen over te…

Het vergeten Eucharistisch mirakel van Gent, 1354
Werkgroep Evangelisatie / 8 augustus 2017

Akkergem omstreeks 1700. De Bloedkapel ziet u links van de tweede molen. Foto: Beeldbank Gent. In het jaar 1354 waren in Gent twee dieven in de kerk van de Paters Augustijnen ingebroken. Onder andere namen zij een grote ciborie mee waar het Heilig Sacrament in rustte. Toen ze in Akkergem (het huidige Ekkergem) kwamen, in de parochie van Sint-Martinus, namen ze het H. Sacrament uit de ciborie en begroeven ze de Hosties in de grond. Eén van de dieven kreeg gewetenswroeging en keerde terug om het aan iemand te kunnen vertellen, opdat het Heilig Sacrament niet nog meer ontheiligd zou worden en het niet zou blijven liggen in de aarde. Toen hij aankwam op de plaats waar ze het H. Sacrament hadden achtergelaten vond hij de Heilige Hosties in bloed. Een herder die net voorbijkwam met zijn schapen zag dat zijn dieren, toen ze naderbij kwamen, ontsteld werden en zich vervolgens bij het zien van de bebloede Heilige Hosties op de knieën gooiden. Toen de herder dit zag, maakte hij dit wonder bekend aan het volk. De paters Augustijnen hoorden hiervan en kwamen in processie en raapten met de grootste eerbied de bebloede Hosties op en keerden plechtig terug naar…

Eerherstel aan het Onbevlekt Hart van Maria
Werkgroep Evangelisatie / 3 augustus 2017

100 jaar geleden zei de H. Maagd in Fatima aan Lucia dat God wenste dat de devotie tot haar Onbevlekt Hart zou worden verspreid. In 1925 verscheen Maria met het kind Jezus opnieuw aan Lucia, en Jezus vroeg haar om eerherstel tot het Onbevlekt Hart van Maria, om God en Maria te troosten voor de vele godslasteringen en heiligschennissen die worden gepleegd tegenover Haar. Doe mee en engageer u! Akte speciaal voor de Eerste Zaterdagen Heilige Maagd Maria, Moeder van God, Koningin van engelen en mensen, wij danken de allerheiligste, aanbiddelijke Drie-eenheid om de glorievolle voorrechten waarmee Zij U bekleed heeft. Wij geloven al wat de H. Kerk ons leert omtrent uw grootheden, uw macht, uw goedheid en uw deugden. Wij geloven bijzonder dat Gij onbevlekt ontvangen zijt, dat uw goddelijk moederschap samengaat met een ongerepte blijvende maagdelijkheid; dat Gij door de volheid der genade die Gij ontvangen hebt, door de getrouwheid waarmee Gij daaraan beantwoord hebt, tot de hoogste trap der heiligheid zijt gestegen, en verheven werd boven alle schepselen, engelen en heiligen; dat Gij om uw medewerking aan de Verlossing der wereld terecht de Medeverlosseres van het mensdom genoemd wordt; dat Gij, door het aandeel in het uitdelen…

Getuigenis van een Turkse Moslim die zich tot het christendom bekeert
Werkgroep Evangelisatie / 27 juli 2017

Deze Turkse man was verslaafd aan de alcohol. Wanhopig ging hij naar Saoedi-Arabië, omdat alcohol daar verboden was. Toen hij daar echter aankwam, bleek daar toch drank aanwezig te zijn. Hij ging toen op pelgrimsreis naar Mekka, in de hoop om van zijn alcoholverslaving bevrijd te worden en om op het pad van een ware moslim geleid te worden. Tot zijn verrassing ontmoette hij in plaats daarvan in een droom Jezus Christus, de Man in het wit.