Evenement: Rozenkrans en toewijding op zondag 3 december

Bericht: Ik roep gelovige mensen op om hun gezin en kinderen toe te wijden aan Onze Heilige Moeder Maria. Dit op zondag 3 december om 15 u aan de Grot ,gelegen achter de Basiliek. Er zal een Rozenkrans gebeden worden en eenvoudige paternosters uitgedeeld voor diegenen die nog niet in het bezit zijn ervan. Bedoeling […]

De Passie van Onze Heer Jezus Christus

Jezus Christus, de Zoon van God, de Messias, is gekomen om ons te verlossen van onze zonden en ons te redden van de verdoemenis in de Hel. Door Zijn gruwelijk lijden dat Hij heeft doorstaan heeft Hij geboet voor onze zonden en ons verzoend met God. Wij kunnen enkel tot God de Vader komen door […]

Over de devotie tot en de werking van relikwieën

Gisteren gedachten we alle heiligen van de Kerk – het was immers Allerheiligen. Eén van de wijzen waarop de heiligen worden vereerd, is door middel van relikwieën. Relikwieën zijn vandaag de dag redelijk in de vergetelheid geraakt. In kerken worden ze zelden nog ter verering aan de gelovigen aangeboden. Vaak liggen ze in een oude […]

Visioenen over de H. Mis – door God geopenbaard aan Pater Johannes Reus S.J

Inleiding over de begenadigde Pater Reus Pater Reus werd waardig bevonden het genaderijkste mysterie van ons geloof ongesluierd met zijn ziel te aanschouwen – dat wil zeggen op een geestelijke niet aan de zintuigen gebonden manier – en dit gedurende vijfendertig jaar. Hij mocht klaar inzien dat de H. Mis het hoofdbestanddeel van iedere Godsverering […]

13 oktober 2017: 100ste verjaardag van het Zonnewonder te Fatima

13 oktober 2017 is de honderdste verjaardag van de laatste verschijning van O.L.Vrouw in Fatima. Op die dag vond het zonnewonder plaats als teken van de echtheid van de verschijning, maar ook als waarschuwing voor de naderende straf indien de mensheid zich niet zou bekeren. Twaalf dagen later zou de rampzalige Oktoberrevolutie in Rusland plaatsgrijpen, […]

Een brief van Pater Damiaan

Ongeveer zes maanden na zijn aankomst op Molokai vond pater Damiaan de tijd om een brief te schrijven aan zijn broer. “Het heeft God behaagd om je onwaardige broer uit te kiezen als helper van arme mensen, lijders aan de vreselijke ziekte die in het evangelie zo vaak genoemd wordt – melaatsheid. De laatste tien […]

H. Thomas van Aquino over de H. Engelbewaarder

Vandaag, 2 oktober, is het het feest van de H. Engelbewaarder. In deze tijd waarin het bovennatuurlijke zoveel mogelijk genegeerd wordt, is het belangrijk ons eraan te herinneren dat wij elk een Engelbewaarder hebben die over ons waakt en die het Aanschijn van God in de Hemel ziet (cfr. Mt., 18). Daarom heb ik besloten […]

De Heilige Agatha, maagd en martelares

De Heilige Agatha, + 254 n. Chr. Ten einde te Catania zijn edicten tegen de christenen zo wreed en harteloos te doen uitvoeren als mogelijk was, plaatste keizer Decius aldaar als consul op de rechterstoel een zekere Quintianus die op dit vlak reeds roem verworven had. Nog slechts weinige dagen te Catania residerend, werden hem […]