De Nieuwe Atheïsten hebben de oorlog verklaard aan het geloof en ze hebben u in het vizier…

Atheïstische reclame op Londense dubbeldekker met bezieler Richard Dawkins

U hebt waarschijnlijk al van hen gehoord, want ze krijgen in de media heel wat aandacht. In Vlaanderen staan ze bekend onder de namen Etienne Vermeersch en Jean-Jacques De Gucht. In de Angelsaksische wereld onder de namen Richard Dawkins en Christopher Hitchens (nu overleden),  Daniel Dennett en Sam Harris. Het zijn de Nieuwe Atheïsten, die de oorlog hebben verklaard aan het geloof. Het gaat om een nieuwe vorm van fundamentalisme, die van de anti-religie. De “Nieuwe Atheïsten”, een beweging die ontstond na de horror van 9/11, geloven dat religie de voornaamste oorzaak van alle wereldproblemen is. Volgens hen is religie dan ook een rem voor de ontwikkeling, vrede, beschaving en wetenschap, die actief bestreden moet worden. De Nieuwe Atheïsten verwerpen de religie niet alleen in hun eigen leven, maar willen gelovigen via allerlei kanalen – o.a. de media, reclame, internet, lezingen, boeken, de politiek – overtuigen om hun religie af te zweren. Daarom worden ze ook vaak “evangelische atheïsten” genoemd.

Op een scherpe, ongenuanceerde and vaak arrogante manier, gaan de Nieuwe Atheïsten religie associeren met achterlijkheid, bijgeloof en geestesziekten (God als “dwaling” of “hallucinatie”). Vaak worden hierbij pseudo-wetenschappelijke of pseudo-historische argumenten gebruikt. De Nieuwe Atheïsten gaan zelfs zo ver, dat ze de religieuze opvoeding van kinderen beschouwen als indoctrinatie en “mishandeling”. Het liefst zouden ze de godsdienstlessen op school willen afschaffen en vervangen door een algemene cursus vergelijkende godsdienstwetenschap, die kinderen de “vrije keuze” zou laten om te kiezen voor…. atheïsme uiteraard.

De thema’s die de Nieuwe Atheïsten aanhalen zijn divers en complex. Toch zal ik proberen de voornaamste op te lijsten en te becommentariëren:

Stelling 1: het geloof is irrationeel

Dit argument wordt door de Nieuwe Atheïsten te pas en te onpas gebruikt en is gebaseerd op een misplaatste positivistische visie (positivisme is de overtuiging dat enkel empirisch demonstreerbare en zichtbare feiten een waarde hebben). De Nieuwe Atheisten beweren dat het tekort aan empirische bewijzen voor het bestaan van God aantoont dat het geloof “irrationeel” is, terwijl het hier om een simplistische conclusie gaat.

Filosofen en theologen hebben eeuwenlang gezocht naar goed uitgewerkte argumenten voor het bestaan van God. Het feit dat er voor deze argumenten ook tegenargumenten bestaan, bewijst nog niet dat het geloof in God “irrationeel” zou zijn. Een persoon kan ook geloven dat iemand zijn kinderen liefheeft, of een esthetische ervaring heeft tijdens het beluisteren van muziek, maar zou het moeilijk hebben om dit “empirisch” te bewijzen. Toch zouden weinigen deze mening als irrationeel, onredelijk of onlogisch bestempelen (woorden die vaak door de Nieuwe Atheïsten worden gebruikt). De bewering dat het geloof “irrationeel” zou zijn, gaat dus gewoon niet op en getuigt vooral van een bevooroordeelde visie op religie.

Stelling 2: geloof is iets voor eenvoudige en vaak psychologisch labiele mensen. Echte intellectuelen bevrijden zich van de religie.

Vrouw brandt kaarsje in Scherpenheuvel (Bron: hln.be)

Dit argument neemt heel wat vormen aan: bv dat gelovigen minder begaafd zouden zijn, psychologisch onevenwichtig, en zo geïndoctrineerd dat ze niet in staat zijn vrij te denken.

Er bestaat echter geen aangetoond verband tussen geloof en intelligentie. Hoewel academici in het Westen een kleinere kans hebben om praktiserend te zijn, is er geen intellectueel niveau waarbij men niet meer gelovig kan zijn. Heel wat intelligente en hoogopgeleide mensen zijn trouwens gelovig, ook in het Westen.Er is eveneens geen aangetoonde link tussen religie en psychische ziekten. Integendeel, gelovige mensen zijn vaak gelukkiger en gezonder dan niet-gelovige mensen. http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1581994/Believers-are-happier-than-atheists.html

Het argument van veel vrijzinnigen, dat gelovigen niet kritisch kunnen denken gaat ook niet op. Het begint al bij de moeilijkheid om dit te bewijzen: hoe kun je de intiemste gedachten van mensen gaan registreren? Daarnaast is er de realiteit dat de meeste grote ontdekkingen en wetenschappelijke ontwikkelingen in de geschiedenis dankzij gelovige mensen zijn ontstaan. Ten slotte zouden religies niet kunnen evolueren indien gelovigen niet in staat waren om kritisch te denken. En de geschiedenis heeft bewezen dat religies wel degelijk evolueren.

Stelling 3: het geloof is een maatschappelijke kanker, en daarom is de anti-religieuze strijd moreel verantwoord

De Nieuwe Atheïsten verantwoorden hun excessieve kritiek op het geloof met de stelling dat religie een maatschappelijke kanker is. Indien religie slecht en gevaarlijk is, dan is optreden tegen het geloof moreel verantwoord, omdat men dan protesteert tegen één van de grootste “ziekten” binnen de hedendaagse maatschappij. De Nieuwe Atheïsten beschouwen zichzelf dus als een soort vrijheidsstrijders, die de maatschappij moeten beschermen tegen de “slechte” godsdiensten, die de wetenschap en  intellectuele ontwikkeling ontmoedigen en kinderen brainwashen. Hiervoor baseren ze zich op een zeer selectieve  visie op de geschiedenis, waarbij alle positieve bijdragen van het Christendom op gebied van beschaving, onderwijs, gezondheid, liefdadigheid, wetenschap en kunst volledig worden genegeerd. Deze ongenuanceerde houding is nefast voor de geloofwaardigheid van de Nieuwe Atheïsten. Een intellectueel eerlijke analyse van de bijdrage van het Christelijk geloof tot de geschiedenis zou tientallen jaren in beslag nemen. Het zou rekening houden met alle aspecten van het Christendom, en niet enkel deze die in het kraam passen van de Nieuw Atheïstische criticasters.

Stalinisme is een “seculiere religie” en Martin Luther King’s strijd voor burgerrechten was “niet Christelijk geïnspireerd”

Een vreemd detail is dat de Nieuwe Atheïsten de geschiedschrijving aanpassen aan hun ideologie. Zo zien zij het Stalinisme niet als een atheïstisch systeem, maar als een “seculiere religie”, hoewel dit regime zich extreem intolerant opstelde tegenover elke vorm van geloof. Wanneer  gelovigen zich positief gedragen, heb je bij de Nieuwe Atheïsten opnieuw dezelfde vreemde redenering: in zijn boek, “God is not Great”, beweerde Christopher Hichens dat Martin Luther King Jr., die in de jaren ’60 vocht voor de burgerrechten van Afro-Amerikanen in de VS niet echt door het Christendom beïnvloed was, maar door het humanisme.  Het feit dat King een Protestantse dominee was, wiens redevoeringen doorspekt waren met Bijbelverzen en andere Christelijke verwijzingen, was blijkbaar niet relevant voor Hitchens.  Geschiedkundige feiten, die niet in het Nieuw Atheïstische plaatje passen, worden dus gewoon genegeerd of vervormd.

Stelling 4: een religieuze opvoeding is een vorm van kindermishandeling

In zijn boek “The God Delusion” (2006) opperde Richard Dawkins dat een religieuze opvoeding kindermishandeling is. Deze kritiek komt vooral hard aan, omdat er absoluut geen aanwijzing is dat een religieuze opvoeding daadwerkelijk nefast is voor kinderen. Het is  een feit dat ouders hun overtuiging en waarden graag doorgeven aan hun kinderen. Is dit trouwens ook niet het geval bij de Nieuwe Atheïsten zelf?  Bovendien heeft de Nieuw Atheïstische kritiek enkel betrekking op religie. Ouders die hun kinderen bv. op obsessieve wijze voetbaltraining geven of hen politiek indoctrineren worden niet bekritiseerd.

Etienne Vermeersch

Pedofilie, abortus, euthanasie:  Nieuwe Atheïsten stellen zich niet bepaald kindvriendelijk op….

Ondanks hun ogenschijnlijke “bezorgdheid” om de zgn “religieuze indoctrinatie” van minderjarigen, is het belangrijk te noteren dat een aantal Nieuwe Atheïsten  de belangen van kinderen op andere vlakken niet bepaald als een prioriteit zien. Eén van de delicate punten is bv hun bedenkelijke houding tegenover de pedofilie. Dit was o.a. het geval bij Etienne Vermeersch en Richard Dawkins. In december 1979 verklaarde Vermeersch, naar aanleiding van een debat rond de pedomusical ‘Snoepjes’, dat de strafrechtelijke vervolging van de pedofilie “mateloos overtrokken” was. In een interview in de Times magazine (7 sept 2013), opperde ook Dawkins, tot grote ontzetting van kinderrechten-activisten, dat hij “milde pedofilie” en “aanrakingen”, die hij trouwens zelf als knaap op school in de jaren ’50 onderging, “niet kon veroordelen”.

Ten slotte, moet men er zich ook bewust van zijn, dat de Nieuwe Atheïsten zich als bijzonder gemotiveerde promotoren hebben opgesteld van abortus en euthanasie, ook voor minderjarigen. Open-VLD politicus Jean-Jacques De Gucht is hiervan een gepassioneerd voorstander: niet alleen van euthanasie voor minderjarigen, maar ook van de afschaffing van godsdienstlessen in het onderwijs. Niet meteen kindvriendelijk, zou men kunnen zeggen…

Stelling 5:  Er zijn zoveel religies, dat het wel zeker om fabels moet gaan

Je hoort het wel vaker in de Sociale Media: “als ik in God moet geloven, kan ik evengoed geloven in Zeus, het spaghettimonster of de kerstman”. De moderne mens wordt inderdaad overspoeld door allerlei overtuigingen en mythische of fictieve figuren. Dit maakt het moeilijk om de waarheid te ontdekken, maar dat betekent toch niet dat er geen waar geloof bestaat? Er bestaan ook veel wetenschappelijke theorieën en politieke overtuigingen, die elkaar tegenspreken. Betekent dit dat men daarom moet stoppen met het bedrijven van politiek en wetenschap? Aangezien ook het atheïsme maar een overtuiging onder vele anderen is, kan men volgens deze redenering de Nieuwe Atheïsten en hun stellingen evengoed als waardeloos afvoeren…

Stelling 6: religie is de vijand van wetenschap en ontwikkeling 

Deze historische visie is gebaseerd op de Draper-White these, dat religie en wetenschap altijd in conflict zijn geweest. Deze ondertussen achterhaalde “conflictthese” wordt ondanks alles nog altijd

Sir Francis Bacon 1561-1626

te pas en te onpas gebruikt door de Nieuwe Atheïsten. De realiteit is echter dat de moderne wetenschap er nooit was gekomen zonder een Christelijk Europa. Christenen stonden van in het begin van hun geschiedenis al in bewondering voor de schoonheid van God’s schepping en hebben ze dus al altijd willen doorgronden. Dit leidde tot de oprichting in de Middeleeuwen van heel wat universiteiten, vaak door kerkelijke vertegenwoordigers.

Baanbrekende wetenschappers uit de geschiedenis waren vaak diepgelovig

Volgens socioloog Rodney Stark waren de meeste wetenschappers uit de periode van de Wetenschappelijke Revolutie (tussen 1543 tot 1680), tijdens de zogenaamde Renaissance en “Verlichting” voor het grootste deel trouwe en zelfs zeer devote Christenen. Sir Francis Bacon, de “vader van de moderne wetenschap” was een overtuigd Christen. Nicolaus Copernicus, die als eerste een heliocentrisch model opstelde, was een kanunnik. René Descartes en Isaac Newton, schreven naast hun wetenschappelijk werk ook theologische verhandelingen. Gregor Mendel, de vader van genetica, was a een monnik. En zelfs Galileo was, ondanks zijn conflict met the Katholieke autoriteiten van zijn tijd, nooit geen wetenschapper geworden, indien hij niet had kunnen studeren aan de universiteit van Pisa, in 1343 opgericht door Paus Clemens VI. Galileo werd uiteindelijk vervolgd, niet omdat zijn theorieën in tegenspraak waren met het geloof, maar omdat hij, ondanks zijn beloften onvoldoende bewijzen kon voorleggen voor zijn stellingen, en hardnekkig het conflict zocht met wetenschappers die het oneens met hem waren.

Conclusie: Nieuw Atheïstisch gedachtengoed is makkelijk te doorprikken, maar is wel een eigen leven gaan leiden

Ondanks hun academisch imago en arrogante stem in de media, zijn de Nieuwe Atheïsten en hun argumenten gemakkelijk te doorprikken. Hun gedachtengoed is noch wetenschappelijk, noch intellectueel eerlijk en getuigt vooral van een diep vooroordeel tegenover het geloof. De “Nieuwe” Atheisten zijn zelfs helemaal niet “Nieuw”, omdat hun wereldbeeld sterk doet denken aan eerdere atheïstische bewegingen, vaak met een sterk anti-religieus karakter, zoals het Stalinisme. Wat wel verontrustend is, is dat hun gedachtengoed een eigen leven is gaan leiden in de geesten van Jan en An Modaal. Niemand kijkt nog op, wanneer er beweerd wordt dat kinderen “zelf moeten kiezen waarin ze geloven”, er “geen oorlog zou zijn in een wereld zonder religie”, en dat geloven iets voor “simpele, labiele mensjes” is. Daarom is het belangrijk om de oorsprong van deze concepten te kennen en ze te kunnen weerleggen.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

98 commentaren op “De Nieuwe Atheïsten hebben de oorlog verklaard aan het geloof en ze hebben u in het vizier…

 1. zo bedroefd is de jongen
  in zijn geest verbonden met de Geest van de Vader
  proeft hij Zijn intens verdriet
  nee, aanzien kan Hij het niet meer
  niet een op de aarde die Hem zoekt
  naar Hem speurt in oprechtheid en waarheid
  alles zijn zij afgeweken
  volledig ontaard

  ziedaar degene die God ontkent
  zichzelf centraal wil stellen
  egocentrisch gericht op zijn eigen leefwereld
  meent geheel zelfsturend te zijn
  autonoom zelf beslissingen neemt
  en daar zijn eigen verantwoording voor neemt
  iedereen is gelijkwaardig als hijzelf
  volledige gelijkheid streeft hij na
  duldt geen enkele heerser noch onderdrukking
  heel humaan voelt hij zich
  vol menselijkheid

  alle religies scheert hij over één kam
  stelt ze aan elkander gelijk
  want zij allen vereren een opperwezen
  de islam stelt hij gelijk met het christendom
  de jood met de moslim
  tegenover hen allen houdt hij zich met moeite in
  uiterlijk vertoont hij zich nog tolerant
  maar een gelovig mens handelt geheel tegen de principes van de atheïst in
  de poten onder hun stoel vandaan wenst hij te zagen
  want hun goden eisen van hen totale verheerlijking
  dulden godslastering noch afvalligheid
  blasfemie wordt op de ergste wijze afgestraft
  want God moet worden liefgehad boven het liefhebben van de ander
  ja boven het liefhebben van ouders, kinderen of levensgezel
  kwaad zijn ze op Jahweh en Allah
  verwijten Hem alle ellende en oorlogen
  beroving, plundering en verkrachtingen
  de kinderen van hun vijand hebben zij te baren

  maar de jongen ziet het wel terdege in
  de atheïst gaat aan beide zijden mank
  oppert dat het bestaan van de mens geen zin heeft
  maar kan dat argument geenszins behoorlijk funderen
  onbeholpen blijkt hij in het verdedigen van zijn eigen visie
  ziet, hij schept een levensbeschouwelijke leegte
  die hij stoer overbluft met zijn houding die geen tegenspraak duldt
  trots en arrogant is hij
  vol met drogredenen zijn al zijn redeneringen
  mythevorming gaat hij niet uit de weg
  het gelijk heeft hij altijd aan zijn zijde

  ja, ook het atheïsme blijkt een religie te zijn
  dat ook van dogma’s en aannames aan elkander hangt
  evenzeer blijkt ook hij te geloven in fraaie waarheden
  die geen enkel fundament blijken te hebben
  als een wankel kaartenhuis staat het nochtans overeind
  goed gefundeerde atheïsten blijken nagenoeg niet te bestaan
  in het zoeken naar het fundament botsen zij tegen een betonnen wand
  al waartegen zij zich afzetten
  kan van henzelf verweten worden
  het hemd is niet nader dan de rok

  maar ook de gelovige gaat geenszins vrijuit
  wie van hen bouwt zijn geloof op het ware fundament
  zonder leugens of drogredenen
  maar de jongen weet en beseft
  toch is het christelijk geloof uniek ten opzichte van andere geloven
  wie verzint er nu een geloof
  waar een God Zich in Zoon als mens vernedert
  Hem op aarde plaatst in strikte beperkingen
  Hem laat terechtstellen ja schandelijk tentoonspreiden
  om aldus de mens uit te redden uit al zijn beperkingen
  de dood die niemand niet zal proeven
  hem met God te verzoenen en bij Hem te plaatsen
  hoe absurd, paradoxaal en bizar is dit alles
  geen enkel mens kan dat ooit zelfs maar verzonnen hebben

  en dan nog tracht men het bestaan van een God te bewijzen
  maar alle aangewende bewijsmiddelen schieten schromelijk tekort
  wiskundigen noch metafysici of astronomen
  natuurkundigen noch filosofen zijn ertoe in staat
  het overstijgt volledig al het menselijk kunnen
  maar voor de gelovige komt het neer op een louter aanvaarden
  hij aanschouwt zijn God van heel nabij
  daar komt geen wijsheid of redenatie noch bewijsvoering aan te pas

  voor de ongelovige wordt dat nogal vreemd bevonden
  hij zet zich heftig ertegen af
  dit alles moet toch terdege beredeneerd worden
  maar hij ziet dat hij het niet kan
  verwerpt het daarom te enen male
  en projecteert de hele toestand op zichzelf
  verheft zich tot een eigen god die alles kan
  hoe onbeholpen en stuntelig komt dit alles over
  want geenszins lijkt hij daarin te slagen
  ondanks zijn woeste zwemgrepen zakt hij steeds verder weg in het moeras

  maar daarin staat de atheïst niet alleen
  ook gelovigen falen veelal in hun geloofsbelevenis
  beide partijen blijken nogal krom te gaan
  en dan nog vliegen zij elkander in de haren
  als twee dolle honden vechtend om een been
  met al hun valse argumenten en haarkloverijen

  slechts weinigen doorzien dat dwaze spelletje
  houden wijselijk hun mond maar dicht
  hun geharrewar is immers te gek voor woorden
  dwaas zou het zijn zich hierin te mengen
  het zou hun ware geloof finaal afbreken
  want zo komen ze niet verder in hun kennis van God
  het doen van Zijn wil
  in liefde alles voor Hem op te sieren
  in eenvoud en nederigheid van geest zoekt hij Hem
  een geest die zich geheel door Hem laat leiden
  in alle gewilligheid en niet in arrogantie
  daarom juist heeft Hij hem als een jongen gesteld
  hij is maar een jongen, veracht en verlaten
  maar die vermag zijn Vader te kennen
  Die Zich over hem ontfermd heeft
  dat is meer dan voldoende

  ziet, hoeveel verdiet zij allen zijn Vader wel niet aandoen
  waar de gelovige faalt in zijn geloofsbelevenis
  faalt de atheïst nog meer in de ontkenning daarvan
  heel het oordeel laat de jongen maar aan Hem over
  want niemand heeft daar meer van geleden
  dan Hij alleen

 2. Goed artikel. Als katholiek moeten we geen schrik hebben van die atheïsten, want wij hebben de waarheid en de beste argumenten aan onze kant. We moeten alleen op tijd uit onze pijp komen en onze waarheid goed aan de man brengen. Dan zal duidelijk worden dat de katholieken gelijk hebben. Zo zijn de acties van die atheïsten toch nog nuttig : door hen kunnen we weer God ter sprake brengen. Een goed voorbeeld voor wat kan gebeuren : het programma “De ketter en de kerkvorst”, een programma met Etienne Vermeersch en Mgr. André Léonard.

  1. Wij hebben de waarheid en de beste argumenten achter ons staan……. Dat zeggen alle gelovigen van verschillende religies. Ik weet niet of het je is opgevallen, maar als je in een katholiek gezin opgroeit is de kans groot dat je later ook katholiek word. Hetzelfde geld voor alle andere godsdiensten.

 3. Er is een levensgroot afgodsbeeld opgericht in de U.S.A., een paar jaar geleden al, genaamd: “Baphomet’ Dit heeft als artikel op de website van Trouw.nl gestaan. Het staat klaar om aanbeden te worden. Een mensenlichaam met een geitenkop, twee kinderen ernaast, een jongen en een meisje (om geofferd te worden?) heidense symbolen erbij. Kortom afgoderij, mede door atheïsten opgericht. De vijandigheid die ik de afgelopen jaren zelf heb ervaren op fora, is verschrikkelijk. Meerdere fora zijn opgeheven en men kan dan alleen via Facebook nog reageren. Ook NPO-1 had een forum die is opgeheven, omdat er meerdere trollen op waren. Mij beschuldigde ze ook een trol te zijn. Maar aan de hand van mijn eigen fotootje die werd gekaapt, liet ik zien en weten op het forum zelf wat er gebeurde. Een enkeling had het door. De echte trollen, leken katholieken te zijn met een zeer venijnig staart. Ze deden zich voor als andere mensen, maar hun reacties klopten niet en ze leken ook nog met elkaar samen te werken. Nota Bene was dit forum nog van twee samengevoegde christelijke omroepen, één katholiek, één protestant. Ik besloot om door te gaan met mijn reacties en te adviseren dat men dit forum moest stoppen. Mijn Avatarfotootje had ik verschillende keren veranderd met andere plaatjes en ik ben geëindigd met een bloemetje in mijn Avatar met Bijbeltekst Sir.25-5. Dat was heel bijzonder. De volgende keer dat ik wilde kijken was het forum ineens compleet verdwenen. Of het door mij kwam weet ik niet, maar men kan alleen nu op Facebook en Twitter reageren. Het heeft me veel strijd gekost en ik heb mails gestuurd naar de omroep en een pastoraal gesprek (nazorg) gehad met iemand van de katholieke omroep. Mensen beledigden elkaar en mij ook tot en met. Iemand met een christelijke opvatting, zoals ik naar voren bracht, wilden ze weg hebben. Verder kreeg ik weinig respons van de moderator en/of Omroep zelf. Wel behoorde ik niet tot hun doelgroep. Het forum is naar aanleiding een radioprogramma van NPO-1 – De Ochtenden. Verder kwam ik er achter dat het forum verouderd was. Als je verder kijkt, kom je soms tot verrassende en tevens bizarre ontdekkingen. Ook daar maakte ik melding van op het forum zelf. Gewoon om te laten zien dat dit zo niet kan. Ook waren er mensen die euthanasie promoten op dat forum, als het onderwerp daarmee linkte. van het radioprogramma. Ik heb leren vechten op forums, zeker als ik dingen zie gebeuren die niet goed zijn en waar de moderatoren niets aan lijken te doen. Overigens ben ik zelf op een ander katholiek forum geblokkeerd, zelfs voor de tweede keer. Maar ook daar ontdekte ik dat er veel rare dingen gebeurden op dat forum. Maar ik mocht het blijkbaar niet zeggen of beter gezegd: niet schrijven. Ik kan wel zeggen dat je behoorlijk van je stuk kan worden gebracht, als ze een regelrechte aanval op je persoon doen. Dat is mondeling, dus rechtstreeks al moeilijk, maar ook met schrijven kan het behoorlijk hard, zo niet nog harder aankomen. Maar elk welwillend mens, katholiek of niet, gelovig of niet, zal het verschrikkelijk vinden, wat er nu allemaal op deze aarde, die God toch zo goed had gemaakt, aan de hand is en dat het lijkt of we uit zijn op de totale vernietiging er van. De wereld lijkt wel als een razende te keer te gaan, het is overal. De angst neemt toe onder de volkeren, zoals Christus het al voorspelde. De dreiging wordt ook steeds groter. Ik denk ook niet dat Nederland vrij van aanslagen zal blijven of dat we getroffen worden door een echte zware aardbeving in Groningen wat verder strekt dan Groningen zelf. Dit laatste is een beetje mijn eigen angst, omdat ik in mijn tienerjaren daar ooit over heb gedroomd, dat bij ons (niet in Groningen, maar in een andere provincie) een aardbeving had plaatsgevonden. Het was zo’n heftige droom en zoveel puin, dat ik het nooit echt vergeten ben. Juist in de laatste jaren komt deze droom of eigenlijk een nachtmerrie mij weer in herinnering. Het kan ook ons gebeuren. Maar dat gelooft niet iedereen. Het hoeft niet, maar het kan. Het gebeurde anderen en weer anderen ook.

 4. Stelling 1 en Stelling 5:
  Om vast te stellen of geloof irrationeel is, moet men eerst identificeren waarom het door gelovigen als rationeel wordt ervaren en als die redenen onjuist blijken te zijn, dan gaat het om een irrationele veronderstelling.

  Als je een gelovige vraagt waarom deze overtuigt is van het bestaan van hun God, dan zijn enkele van de meest voorkomende antwoorden:
  – ‘Ik ervaar het bestaan van mijn God in mijn hart’, of ‘Als ik tot mijn God bid, dan voel ik mij gehoord’, of ‘Als ik het moeilijk heb, dan voel ik de steun van mijn God’ ..
  – ‘Ons bestaan, en het bestaan van de aarde en van leven en van alles wat we kunnen zien of ervaren is bewijs van het bestaan van mijn God’, of ‘De complexiteit van de natuur is het bewijs van het bestaan van mijn God die alles gemaakt heeft.’
  – ‘Dat mijn God bestaat, staat in de Bijbel/Koran/Vedas/../..’

  Al deze punten hebben met elkaar gemeen het feit dat het op alle Goden van toepassing is. Als het al zou bewijzen dat er een God bestaat, dan bewijst het niet dat jouw God bestaat. Het kan Allah zijn, Jaweh, Krishna of een God die door ons nog geen noemer heeft gekregen.

  Het eerste punt, ‘het voelen van de aanwezigheid van God’ als bewijs voor zijn bestaan, wordt door leden van alle geloofsstromingen ervaren, en daardoor onmogelijk als bewijs te hanteren. Als de overtuiginsintensiteit van een Hindu even groot is ten opzichte van het bestaan van Krishna als dat een moslim overtuigd is van het bestaan van Allah en een conservatieve noor van het bestaan van Wodan, dan is de overtuigingsintensiteit dus nietszeggend als bewijs.

  Het tweede punt, ‘Alles wat wij ervaren is bewijs voor mijn God’, is een bekende drogreden, namelijk ‘Argument from incredulity’. ‘Ik kan niet begrijpen hoe zoiets complex kan bestaan zonder een schepper, dus moet er een schepper zijn geweest’.

  En het derde punt omvat geloof in de schrijvers en samenstellers van religieuze teksten en pas daarna om geloof in wat deze schrijvers beweren dat bestaat, een God.

  Stelling 2 (en in mindere mate Stelling 4):
  Hier ben ik het niet mee eens en kan/wil ik ook niet verdedigen.
  Religie is iets dat geleerd wordt voordat een kind kritisch denkvermogen heeft ontwikkeld in een levensfase waar het zich voor de volledige interpretatie van de wereld om hem heen tot de ouders richt. Wat je in die fase geleerd wordt, is zeer lastig en voor velen onmogelijk om weer af te leren. Intellectueel vermogen is geen sterk wapen tegen iets dat met de paplepel je gevoelservaring heeft doordrenkt.
  En wat is hersenspoelen anders dan een (onjuiste) overtuiging aanleren (op een daarvoor meest geschikt moment (als (kl/p)euters))

  Stelling 3:
  Eigenlijk is dit punt te overduidelijk correct om op in te gaan.
  Leden van misschien wel alle religies worden aangespoord on intollerant te zijn tegen andere groeperingen,
  tegen anders gelovigen, tegen homos, tegen drugsgebruikers, tegen vrouwen die geen hoofddoek dragen of het huis uit gaan zonder de man, tegen (en begin maar met invullen)..
  Hoeveel mensen zijn er onthoofd, gestenigd, of anderzijds geexecuteerd, opgesloten of verbannen door atheisten? Hoeveel terrorisme is er door geinspireerd? Hoeveel atheistische gemeenschappen willen actief geen gelovigen in hun straat?
  Precies.

  Stelling 6:
  Los van of religie de vijand van wetenschap en ontwikkeling is, is het logisch dat veel ontwikkelingen begonnen zijn in hoofden van religieuze mensen ten tijde van algehele religieuze dominantie.
  Ik vermoed zelf dat magisch denken inderdaad niet positief zal zijn, en een tegenpool van wetenschap is het sowieso, maar een vijand er in zien gaat mij te ver en ben ik vooralsnog geen bewijzen voor tegen gekomen.

  Over de Conclusie:
  Het gedachtegoed is weldegelijk wetenschappelijk aangezien het stelt dat iets bewezen moet worden alvorens het voor waar kan worden aangenomen, en tot die tijd kan met het als hypothese stellen, maar niet als conclusie.

  En zelf heb ik ook nog een vraag:
  De waarschijnlijkheid van een bewering kan op verschillende manieren worden ingeschat.
  Als ik zou stellen dat er dieren bestaan met 20 poten, zonder toegang te hebben tot een encyclopedie of iets dergelijks, dan zou dit toch een aannemelijke bewering zijn, want ik weet immers dat er dieren zijn met 2, 4, 5, 6, en met zelfs nog veel meer poten. Dus een dier met 20 poten is heel aannemelijk.
  Nu is de stelling echter dat er zoiets als een God bestaat.
  God heeft alles geschapen en maakt dus geen deel uit van het dierenrijk, heeft ook geen zuurstof nodig want ook dat heeft hij geschapen. Geen voedsel, geen lijf.
  God is overal.
  God weet alles
  God hoort jouw gedachtes en vindt ze relevant en vervult zelfs wensen.
  God is tijdloos
  etc.

  – Waarom is een ‘wezen’ wiens attributen met geen dier of ding vergelijkbaar zijn en die op veel vlakken binnen ons huidige begrip van het universum (waar hij weliswaar dus geen onderdeel van uitmaakt) zelfs onmogelijk zouden zijn,
  de meest voordehandliggende en zelfs logische uitleg voor ons bestaan?

  1. De weg van God als hypothese naar God als conclusie is een heel persoonlijke. Deze ging in mijn geval via het aanvaarden van Gods boodschap aan de mensheid als “waarheid”. Het is aan u om uiteraard te oordelen of Jezus’ boodschap u raakt of niet, of u deze als bevrijdend beschouwt of niet. Ik ben er in ieder geval van overtuigd, dat het Christendom het antwoord is op vele menselijke uitdagingen van vandaag. De kernvraag hierbij is vooral wat onze maatschappij zou zijn zonder de Christelijke God, religie en traditie? Waarschijnlijk veel minder barmhartig en solidair. Veel mensen zien het niet meer, maar de positieve waarden, waar wij als Europeanen zo fier op zijn, zijn voor een groot deel gebaseerd op Christelijke waarden.

   Om te antwoorden op uw andere vraag: waarom is God de meest voor de hand liggende uitleg voor ons bestaan, zou ik willen verwijzen naar het volgende blog-artikel (in het Engels), dat een paar suggesties geeft:

   http://io9.gizmodo.com/the-7-most-intriguing-philosophical-arguments-for-the-e-1507393670

   1. Ik ben bekend met de argumenten en één voor één vallen ze om in geval van een kritische evaluatie, maar los van het al dan niet bestaan van argumenten die het godsconcept aannemelijk maken is dit bijzijde het punt dat de gemiddelde gelovige overtuigd is dat het bestaan van hun God de meest waarschijnlijke/absoluut zekere verklaring is.
    Zei doen dit niet op basis van complexe argumenten maar op basis van wat hen door andere mensen (al dan niet middels religieuze boeken) is verteld.

    Het ‘wezen’ God is zo anders dan alles wat wij kennen dat het vrij letterlijk de verst gezochte en minst plausibele theorie is. Bovendien is het per definitie ontoetsbaar (tenzij het zelf zijn toetsbaarheid creeert, wat het vooralsnog niet heeft gedaan).

    1. God is inderdaad niet te vatten door de menselijke geest. Hij valt buiten ons vermogen om hem te definiëren. Daarom is het geloof vooral een beslissing. Volgen we het pad van God, dat ons door de traditie werd overgeleverd of niet? Opnieuw een zeer persoonlijk beslissing, maar met belangrijke consequenties voor onszelf en anderen.

     1. Misschien begrijp je de eerste stelling niet goed maar met je antwoord hieronder haalt je eerste stelling al onderuit

      QOUTE “God is inderdaad niet te vatten door de menselijke geest. Hij valt buiten ons vermogen om hem te definiëren. ”

      Inderdaad daar kan ik in meegaan, god valt niet te begrijpen en rationeel uit te leggen aan mensen.

      1. Het feit dat men een concept moeilijk kan vatten, betekent nog niet dat men volkomen irrationeel bezig is. Dat is volgens mij een waardeoordeel.

     2. De beslissing is om voor waar aan te nemen wat mensen in religieuze teksten schreven.
      Dus een besluit van geloof in de mens.

  2. Het bestaan van althans onze God en Schepper gaat buiten alle logica en redenatie om van elke
   gelovige; hij raakt vast in zijn eigen redeneringen. Zo is ook de Schrift, die deze jongen elke maand geheel uitleest, geen boek waar je met westerse logica mee kunt aankomen, vooral dat Oude Testament niet. Het is Hebreeuws-Semitisch, bestemd voor een volk dat met geheel andere maatstaven te werk gaat dan wij. Voor elk iets, elke stelling, is er wel een tegenstelling te vinden elders in die Schrift. Een voorbeeld: Spreuken 26, verzen 4 en 5: “Antwoord een zot niet naar zijn dwaasheid, opdat gij zelf hem niet gelijk wordt. Antwoord een zot naar zijn dwaasheid, opdat hij niet wijs zij in eigen oog.” De jood combineert deze twee verzen met elkaar, en begrijpt zo de meerwaarde die dit geeft. Aldus is de meerwaarde van de Schrift onder andere gelegen in het tegen elkaar zetten van bepaalde redeneringen, om zo een beter begrip van God te krijgen.
   Maar ook buiten de Schrift om, in Zijn schepping, is dat overduidelijk te zien, juist door mensen die bepaalde dingen bestuderen: biologen, astronomen, quantummechanici, geologen, botanici, enzovoorts. Zij stuiten op bepaalde dingen, die het verstand te boven gaan. Bijvoorbeeld de voortplanting van bepaalde ongewervelde dieren, te gek voor woorden. De variëteit van vlinders en schimmels, bizar. De tegenstrijdigheden, en toch kan het, in de quantummechanica (de wereld der atomen), absurd. Astronomen vergapen zich soms aan wat planeetverkenners hen laten zien: het maantje Miranda bij Uranus, wat een onvoorstelbare chaos. Geleerden vergapen zich over de werking van onze hersenen: hoe meer zij trachten het te doorgronden, des te vreemder komt het hen voor. Een God, Die Zich volledig wegcijferde voor Zijn volk (zie de Schrift), telkens hen weer genadig is, vergeeft, een nieuwe kans geeft, een verbond met hen sluit, hen in ballingschap wegzendt en weer terughaalt: wat is dat voor een God? Die zelfs Zijn Zoon niet spaarde, Hem mens liet worden, Hem liet terechtstellen aan het gruwelijkste martelwerktuig dat de mens ooit gemaakt heeft, het kruis? Om door Hem als laatste Adam de zonde van de eerste Adam te herstellen, en meer dan dat, zodat een ieder die in Hem geloofd, uitgered wordt en eeuwig zal leven?
   Kijk, dat doet God met de mens. Dat gaat buiten elke logica om. Een echte christen ziet dat in, en zwijgt in ontzag en liefde voor de Ontzagwekkende. Overrompeld door Zijn onuitsprekelijke omhelzende liefdes.
   Di onderscheidt het christendom van welke andere religie dan ook; zij behoren tot Zijn
   uitverkorenen, de overigen tot de verlorenen. Ook in zijn eigen leven heeft deze jongen de volledige Godheid mogen ervaren, ja proeven, betasten. Daar zijn woorden en redeneringen niet tegen bestand.

 5. ik heb geen schrik van de niet gelovigen en als e zeggen dat religie de oorzaak is van de wereldproblemen dat ze dan één religie bij naam noemen de islam. Natuurlijk hebben religies in het verleden voor problemen gezorgd. Maar Europa is zich maar kunnen ontwikkelen door de Joodse Christelijke cultuur die scholen en universiteiten stichten en ook instonden voor de zieken waaruit ziekenhuizen ontstonden . Nu het christendom in Europa aan het verdwijnen is komt er een nieuwe cultuur om de hoek kijken relativisme ook in de religies en dat is mede de oorzaak van het ontaarden van de mens die geen doel meer heeft !!

 6. >>> Waarom is het zeer sterk aan te raden te geloven ?
  Alleen geloof kan ten diepste zin aan ons leven geven. Het zegt vanwaar we komen, wat ons te doen staat, en waar we zullen terecht komen, en hoe.

  >>> Waarom is er een God ?
  .. In alle tijden en culturen werd dit aangevoeld, met als resultaat een hoop godsdiensten.
  .. Er zijn veel filosofische vragen, waarop enkel een godsdienst antwoord kan geven.
  .. Er bestaan een 15 tal filosofische godsbewijzen, die het veel waarschijnlijker maken dat er een God bestaat, in plaats van het tegendeel. Door de moderne wetenschap is het aantal godsbewijzen zelfs toegenomen.
  .. De God van het christendom komt te voorschijn uit Joods-christelijke REËLE GESCHIEDENIS, en niet uit louter filosofie.
  .. De Bijbel en het Evangelie zijn geloofwaardig : de meeste apostelen zijn gestorven voor hun geloof, en dat doe je niet voor een loos verhaaltje.
  .. Dat de wonderen in de Bijbel (met de verrijzenis als belangrijkste) geloofwaardig zijn wordt bewezen door controleerbare wonderen in de moderne tijd (bv. wonderen in Lourdes, zonnewonder in Fatima, Portugal, in 1917).

  >>> Waarom is de joods-christelijke godsdienst de juiste ?
  Omdat het de enige monotheïstische godsdienst is met een stichter (Jezus dus) die we volledig mogen navolgen, en waarbij we zeker zijn goed te handelen (geen medewerking aan slavernij, zorg voor de evenmens, …).

  >>> Waarom is de katholieke godsdienst de juiste christelijke godsdienst ? Katholieken moeten respect opbrengen voor de protestantse broeders in het christendom. Toch is de katholieke godsdienst de juiste omdat die terug gaat tot Christus, die de sacramenten ingesteld heeft. Helaas werden in het protestantisme uiterst waardevolle sacramenten (biecht, …) overboord gegooid.

  >>> Zal de katholieke Kerk de fratsen van paus Fr. overleven ? Ja. Het zal op termijn weer beter worden. Elke katholieke gelovige moet zijn verstand gebruiken, en moet niet blindelings alle uitspraken van de paus of een of andere bisschop serieus nemen.

  >>> Een tip voor iedereen : lees de betrouwbare CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK.

  1. `- .. Er bestaan een 15 tal filosofische godsbewijzen, die het veel waarschijnlijker maken dat er een God bestaat, in plaats van het tegendeel. Door de moderne wetenschap is het aantal godsbewijzen zelfs toegenomen.

   Plaats jij ze in jouw bewoording hier, dan plaats ik er 15 weerleggingen bij.

 7. De mens is geschapen met eenzelfde vrije wil als de engelen. Zonder vrije wil kan immers de liefde niet bestaan. Vanwege die vrije wil schenkt God voldoende licht aan hen die Hem willen zien, zodat ze Hem zien en laat Hij voldoende duisternis aan hen die Hem niet willen zien, zodat ze Hem niet hoeven te zien. Het is dus een kwestie van de wil, die God respecteert.
  Wie dus wil, die ziet. Maar je moet eerst op de knietjes, en daar zit vaak het probleem.

  1. Nee. Het probleem zit in het afwezige bewijs.
   Het is zelfs niet plausibel te maken, en in tegenstelling tot wat A. G. Stinus beweert, bestaan er geen argumenten die na nauwkeurig onderzoek overeind blijven, vandaar ook geloof in plaats van wetenschap.

   Die engelen en God waar jij naar refereert, zijn personages uit teksten die zijn geschreven en gebundeld door mensen waarvan jij hun claims gelooft.

 8. Beste Katharina Giebels

  Irrationeel
  1) In strijd met de rede 2) In strijd met het gezond verstand 3) In strijd met rede 4) Metafysisch 5) Niet doordacht 6) Niet logisch 7) Onberedenaarbaar 8) Onberedeneerbaar 9) Onberedeneerd 10) Onberekenbaar 11) Onlogisch 12) Onredelijk 13) Onverstandig 14) Onwerkelijk 15) Redeloos 16) Strijdig met de reden 17) …

  Het is inderdaad niet logisch dat god na miljoenen jaren zich ineens laat zien aan een paar uitverkorenen (ook de katholieke kerk onderschrijft dat evolutie niet in strijd is met de bijbel en het is inderdaad niet logisch te geloven dat de mens pas 6000 jaar oud is)
  Het is inderdaad niet logisch dat om gered te worden van de hel je eerst in jezus moet geloven.
  Her is inderdaad niet logisch dat god zich kenbaar maakt in de bijbel waarvan onomstotelijk is bewezen dat er zoveel tegenstrijdigheden instaan. Het is niet logisch dat alle andere geloven het bij het verkeerde eind hebben en de katholieke kerk de enige juiste waarheid heeft.
  Het is inderdaad niet logisch dat god een zoon zou moeten hebben om zijn rotzooi op te ruimen.
  Het is inderdaad niet logisch dat god een mens maakt die door een vrucht te eten zondig wordt
  Het is inderdaad niet logisch dat god eerst zelf de wereld vernietigd en later de opdracht geeft volkeren uit te moorden en te vernietigen.
  Het is inderdaad niet logisch dat er geen enkel origineel geschift uit de tijd van jezus bestaat waarin wordt verhaald over de enorme wonderen en tekenen die hij gedaan zou hebben.
  Het is inderdaad niet logisch dat de geschriften schrijven dat jezus de zoon des mensen verwachtte in zijn generatie en dat men nu na 2000 jaar blijkbaar nog op zijn wederkomst wachten.
  Het is inderdaad niet logisch dat we door de zonde van 1 mens allemaal de dood verdienen.
  Het is inderdaad niet logisch het scheppingsverhaal letterlijk te nemen
  Het is absoluut niet logisch te denken dat Noach een waar gebeurd verhaal is en de aarde compleet verzwolgen door water is en alle dieren op de boot aanwezig waren 5000 jaar geleden.
  Het is inderdaad niet logisch in een god te geloven die verantwoordelijk is voor de schepping en de mens en daarna niks meer van zich laat horen en de hele schepping laat creperen in ziekte en pijn.

  Ik kan zo nog wel even doorgaan om stelling 1 te bekrachtigen.
  Zo te lezen heb je je maar ten dele verdiept in de argumenten van vrije denkers en atheisten.
  Ik nodig je uit om wat dieper op de dingen in te gaan op freethinker

  Stelling 4 Attheisten beschuldigen van kind onvriendelijkheid en de link naar pedofilie is gewoonweg laag onder de gordel. Als je op deze manier de discussie wil winnen ben je gewoonweg volkomen verkeerd bezig. Deze waanzinnige beweringen laten me zien dat je instelling wellicht niet zo goddelijk is zoals je grote voorbeeld het bedoelt heeft.

  Arjen

  1. U bent niet verplicht om het met mij eens te zijn, maar de beweringen over Vermeersch en Dawkins zijn correct. Doe uw research. Pedofilie of het vergoelijken van deze praktijken is onaanvaardbaar, ongeacht de geloofsovertuiging van de betrokkenen.

   1. Ik besloot in mijn reactie niet op dit punt te reageren. Arjen heeft groot gelijk met zijn kritiek. Wat je deed was een Ad hominempje en had inhoudelijk niets met de stelling dat een religieuze opvoeding een vorm van kindermishandeling zou zijn te maken. Je ging niet in op het argument, maar ontkende hun recht van spreken.
    en het feit dat je dit aanhaalde als tegenargument voor de militante atheist maakt het een suggestieve implicatie van dat het op alle militante atheisten van toepassing zou zijn.. en dat was inderdaad laag onder de gordel..

    Vraagje. Even los van de meesterfilosofen die als schaakmeesters hun argumenten formuleren,
    Jij bent gelovig op basis van voor jou overtuigende argumenten.
    Als ik al die argumenten op een voor jou overtuigende wijze zou weerleggen, zou je dan nog steeds gelovig zijn?

    De vraag of geloof irrationeel is (Stelling 1), hangt immers af van de argumenten die per individu als overtuigend worden beschouwd, en van de mate waarin deze overtuiging overeind blijft staan nadat deze argumenten overtuigend zijn ontkracht.

    1. Het Christendom wordt voortdurend door het slijk gehaald en een paar vervelende waarheden over enkele “atheïstische” heilige koeien (eu… stieren) zal hieraan weinig veranderen. Ik denk niet dat u mij zou kunnen overtuigen om mijn geloof af te zweren. Vergeet niet, de mens van vandaag leeft in een omgeving die a-religieus en zelfs anti-religieus is. Denkt u dat ik alle argumenten tegen het geloof nog niet gehoord heb? En toch blijf ik overtuigd.

     1. Het christendom wordt voortdurend door het slijk gehaald en atheisten zijn in veel landen hun leven niet veilig, maar hier gaat jouw stuk niet over.

      Jouw stuk gaat over verschillende argumenten van evangelische atheisten en over hoe deze onjuist zouden zijn dus ik stel voor dat we ons daar dan ook toe beperken.

      Los van of jij denkt dat ik jou niet zou kunnen overtuigen, en dit is belangrijk, want het toetst jouw “Stelling 1: het geloof is irrationeel”
      Zou jij jouw zienswijze bijstellen indien de argumenten die ten grondslag liggen aan jouw geloofsovertuiging, op een voor jou overtuigende wijze zouden zijn weerlegt?

      Als jouw antwoord hierop nee is, dan ben je dus irrationeel en heb je daarmee jouw stelling 1 zelf ontkracht.
      Als jouw antwoord hierop ja is, (en je bovendien heel zeker bent dat ik je niet zal overtuigen) dan nodig ik je om een eerste argument te noemen dat jou heeft gebracht tot jouw conclusie dat jouw religie de ware is.
      Ik hoop dat je op mijn uitnodiging in gaat (en af maakt zodra het pijnlijk wordt indien het pijnlijk wordt.)

      1. “Zou jij jouw zienswijze bijstellen indien de argumenten die ten grondslag liggen aan jouw geloofsovertuiging, op een voor jou overtuigende wijze zouden zijn weerlegt?” Het antwoord daarop is ja, maar hoe zou je mijn geloof ooit kunnen weerleggen? Een geloof is een beslissing voor een bepaald pad. Het gaat over meer dan God alleen, maar over de ganse Christelijke boodschap. Die kun je verwerpen, maar niet weerleggen. Kan je de parabels van de Barmhartige Samaritaan, de Verloren Zoon weerleggen? Kun je de Bergrede van Christus weerleggen? Zou je het offer van Christus en dat van zijn apostelen kunnen weerleggen? Denk je dat een Pater Damiaan voor een illusie zijn leven heeft gegeven heeft aan de melaatsen op Molokai? Denk je dat de Christenen in het Midden-Oosten, die vandaag door de IS vermoord worden, trouw blijven aan iets “irrationeels”? Dit is niet alleen zeer arrogant, Klaas, maar ook zinloos.

     2. “Zou jij jouw zienswijze bijstellen indien de argumenten die ten grondslag liggen aan jouw geloofsovertuiging, op een voor jou overtuigende wijze zouden zijn weerlegt?” Het antwoord daarop is ja, maar hoe zou je mijn geloof ooit kunnen weerleggen? ”
      Goed. Dan is dat ons startpunt en als antwoord op jouw vraag hoe ik jouw geloof zou kunnen weerleggen.
      – Door de aannames die jou tot jouw overtuiging brengen één voor één te weerleggen indien mogelijk.

      ” Een geloof is een be… …elaatsen op Molokai? ”
      De positieve leren of imposante verhalen die in de bijbel of andere religieuze teksten kunnen worden gevonden maken geen deel uit van het bewijs van het bestaan van desbetreffende God(en). en als jij van mening bent dat dit wil zo is, wil ik je vragen waarom je dit vindt.

      “Denk je dat … …aan iets “irrationeels”?.”
      Denk je dat de Allahs strijders van IS trouw blijven aan iets “irrationeels”? ..
      (Jouw stelling is dus onjuist wegens omdraaibaar en van toepassing op beide partijen)

      1. “De positieve leren of imposante verhalen die in de bijbel of andere religieuze teksten kunnen worden gevonden maken geen deel uit van het bewijs van het bestaan van desbetreffende God(en). en als jij van mening bent dat dit wil zo is, wil ik je vragen waarom je dit vindt.” Volgens mij zijn deze teksten en/of daden geïnspireerd door Gods boodschap en dus een reflectie van zijn essentie.

       “Denk je dat de Allahs strijders van IS trouw blijven aan iets “irrationeels”? ..
       (Jouw stelling is dus onjuist wegens omdraaibaar en van toepassing op beide partijen)” Personen die ernstige misdaden plegen worden vaak als ‘ziek’ of ‘irrationeel’ bestempeld. Dit is niet noodzakelijk het geval. Het is niet omdat IS strijders misdaden tegen de menselijkheid plegen, dat ze daarom niet perfect rationeel en toerekeningsvatbaar zijn.

     3. “Volgens mij zijn deze teksten en/of daden geïnspireerd door Gods boodschap en dus een reflectie van zijn essentie.”
      Deze verhalen zijn geschreven door de mens. Als jij in God gelooft via deze verhalen, dan is het fundament van jouw geloof in God dus geloof in de mens, en ik ben van mening dat de mens nogaleens de eigenschap heeft om te willen overdrijven, of misleiden, of op een andere manier niet de waarheid te vertellen. ‘Extraordinary claims require extraordinary evidence”, en dat is zeker het geval bij de Godsbewering.

   2. Je link van pedofilie met atheism is buitensporig. Ik ga toch ook niet beweren dat Katholieken pedofilie aanmoedigen? En daar heb ik duizend keer meer reden voor met alle aanklachten van veroordeelde priesters (die zelfs door de katholieke kerk zijn erkend) dan een paar opmerkingen die een Dawkins gemaakt zou hebben. Dit staat compleet los van Atheisme. Snap je dan werkelijk niet dat die waanzinnige beschuldiging niet samenhangt met Atheisme!

    Als je dan met zulke zware beschuldigingen komt ” Nieuwe Atheïsten stellen zich niet bepaald kindvriendelijk op”
    en pedofilie in de schoenen van Atheisten schuift dan ken ik nog heel wat pedofiele priesters in de katholieke kerk!
    Je bent er werkelijk eentje uit de hoek van de gewitte graven….je durft wel!

    1. Als je dan met zulke zware beschuldigingen komt ” Nieuwe Atheïsten stellen zich niet bepaald kindvriendelijk op”
     en pedofilie in de schoenen van Atheisten schuift dan ken ik nog heel wat pedofiele priesters in de katholieke kerk!
     Je bent er werkelijk eentje uit de hoek van de gewitte graven….je durft wel!

     Zoals elke organisatie, is de Kerk verantwoordelijk voor het gedrag van haar personeel, althans in het kader van hun professionele opdracht. Dit is in het verleden niet altijd op een correcte manier gebeurd. Er is echter in de officiële leer van de Katholieke Kerk geen enkele goedkeuring van, of tolerantie voor, pedofiele handelingen. Dit staat in contrast met de gedocumenteerde “open” houding van een aantal “Nieuwe Atheïsten”.

     1. Ik zou zeggen doe je eigen research eerst goed. Nergens zal een atheistische organistatie pedofilie goedkeuren. Net zo min je dat voor de katholieke kerk beweert. Dat je een uitspraak van een atheist gaat veralgemeniseren is , en ik zeg het weer , ronduit laag en onfatsoenlijk en getuigd niet van een goed karakter. Maar je bent blijkbaar hardleers in je overtuiging en niet bereid je reaktie wat in te binden!

      Nog nooit gehoord van de uitspraak van priester Gino Flaim uit het Noord-Italiaans Trento?

      “An Italian priest has justified paedophilia in the clergy on live TV while blaming children “who seek affection” for tempting adults”

      En ik kan er nog wel meer vinden over priesters die pedofilie niet afkeuren en dus namens de katholieke kerk spreken. Als je met modder gaat gooien en pedofilie aan atheistische gedachtegoed gaat koppelen kunnen we wel nog even doorgaan over katholieken.

     2. Hier nog eentje voor je en zo kan ik nog wel even doorgaan… open en gedocumenteerde houding van katholieken aangaande pedofilie en laat ik maar de zachte heelmeester, de paus maar buiten de discussie houden, die menigmaal veroordeelde priesters weer in het ambt heeft hersteld en voor strafvermindering heeft gepleit.

      http://www.patheos.com/blogs/progressivesecularhumanist/2017/02/alt-right-catholic-conservative-milo-yiannopoulos-defends-pedophilia/

      Zullen we met 1 maat meten? Zowel de katholieke kerk als de atheistische stroming keurt pedofilie niet goed?

   3. “Personen die ernstige misdaden plegen worden vaak als ‘ziek’ of ‘irrationeel’ bestempeld. ”

    Dat is bijzijde het punt. Jij stelt dat bereidwilligheid tot het maken van grote offers bewijs is voor rationeel denken en geloof in iets echts(althans, zo lees ik jouw volgende zin).
    ” Denk je dat de Christenen in het Midden-Oosten, die vandaag door de IS vermoord worden, trouw blijven aan iets “irrationeels”? ”

    (zelf)moorden in de naam van God is net zo goed een offer als trouw blijven ondanks je leven op het spel staat.


    Iedereen heeft redenen om iets voor waar aan te nemen. Jij neemt de christelijke God voor waar aan.
    Zou je een overzicht kunnen maken van de argumenten die hieraan ten grondslag liggen zodat we deze één voor één kunnen bespreken? Het overzicht raakt een beetje kwijt.

    1. “Iedereen heeft redenen om iets voor waar aan te nemen. Jij neemt de christelijke God voor waar aan.
     Zou je een overzicht kunnen maken van de argumenten die hieraan ten grondslag liggen zodat we deze één voor één kunnen bespreken? Het overzicht raakt een beetje kwijt.” Ik denk dat dit een artikel op zich verdient. Ik zal er eens over nadenken…

  2. “Het is inderdaad niet logisch dat om gered te worden van de hel je eerst in jezus moet geloven.
   Her is inderdaad niet logisch dat god zich kenbaar maakt in de bijbel waarvan onomstotelijk is bewezen dat er zoveel tegenstrijdigheden instaan. Het is niet logisch dat alle andere geloven het bij het verkeerde eind hebben en de katholieke kerk de enige juiste waarheid heeft.
   Het is inderdaad niet logisch dat god een zoon zou moeten hebben om zijn rotzooi op te ruimen.
   Het is inderdaad niet logisch dat god een mens maakt die door een vrucht te eten zondig wordt
   Het is inderdaad niet logisch dat god eerst zelf de wereld vernietigd en later de opdracht geeft volkeren uit te moorden en te vernietigen.
   Het is inderdaad niet logisch dat er geen enkel origineel geschift uit de tijd van jezus bestaat waarin wordt verhaald over de enorme wonderen en tekenen die hij gedaan zou hebben.
   Het is inderdaad niet logisch dat de geschriften schrijven dat jezus de zoon des mensen verwachtte in zijn generatie en dat men nu na 2000 jaar blijkbaar nog op zijn wederkomst wachten.
   Het is inderdaad niet logisch dat we door de zonde van 1 mens allemaal de dood verdienen.
   Het is inderdaad niet logisch het scheppingsverhaal letterlijk te nemen
   Het is absoluut niet logisch te denken dat Noach een waar gebeurd verhaal is en de aarde compleet verzwolgen door water is en alle dieren op de boot aanwezig waren 5000 jaar geleden.
   Het is inderdaad niet logisch in een god te geloven die verantwoordelijk is voor de schepping en de mens en daarna niks meer van zich laat horen en de hele schepping laat creperen in ziekte en pijn.”

   Mmmm, kom je uit een fundamentalistisch Protestants milieu, waar men de Bijbel letterlijk interpreteert? Dit is niet het geval bij het Katholicisme. katholiekforum.net is geen forum voor tele-evangelisten en creationisten. Doe je research…

 9. Niemand heeft enig idee of er goden bestaan, waarom er iets bestaat en niet niets, of er zoiets is als een hiernamaals. En als er al zoiets als goden zouden bestaan, wat we ons daar dan ook maar bij benadering moeten voorstellen.
  Ik begrijp dan ook helemaal niets van religieus geloof. Dat slaat echt helemaal nergens op. Ik kan me nog wel voorstellen dat je een bepaalde voorkeur hebt ten aanzien van sommige ideeën die over dit alles leven, maar wat die voorkeur ook is, het is niet meer dan een niet te onderbouwen mening. Geloof daarin is onzinnig. Je kunt alleen in gepaste nederigheid erkennen dat je het simpelweg niet weet.
  Daarom vind ik het onvoorstelbaar dat christenen hun kinderen indoctrineren met die voorkeursmening, in plaats van eerlijk te zijn tegenover hun kinderen en te zeggen: “we weten er niets van en als je later groot bent, zul je je daar zelf een mening over kunnen vormen, dat kunnen wij ouders niet voor jou doen.” Zo gaat het bij gelovigen meestal niet. Christenen gunnen hun kinderen niet eens vrijheid van godsdienst. Een zinnig mens doet dat zijn kinderen toch niet aan? Maar gelovigen wel. Ik heb de indruk, Katharina, dat jij daar ook het slachtoffer van bent.
  En nee, het is atheïsten niet begonnen om hun kinderen atheïst te maken. Het gaat erom dat iedereen een vrije keuze kan maken. Vrijheid van levensbeschouwing. Atheïsten gunnen dat hun kinderen. Christenen niet.

  1. Ai, wat een vooringenomen idee over christenen en hun kinderen. Vrijheid van denken is immers het hoogste goed in het christelijk geloof.(In grote tegenstelling tot de islam). Zonder vrijheid kan er geen liefde zijn en daar is het in het geloof juist om te doen. Twijfelen, vragen stellen en onderzoeken zijn een must voor elke zichzelf respecterende christen om zijn geloof te verdiepen. Maar het eerste persoonlijk geloof is iets dat geen boek of persoon je kan aanpraten. Je kunt lezen en praten zoveel je wilt, maar daar komt geen geloof uit voort. Godsbewijzen zijn er niet. Bewijs past in ons koppeke, God niet. Geloven is dus niet: zeker weten dat God bestaat maar gelóven dat het zeker ís dat Hij bestaat. In nederigheid openstaan voor Hem doet je op een gegeven moment inzien waar het op aankomt. Zolang je dat niet doet, zal je het inderdaad niet begrijpen en zul je je waarschijnlijk regelmatig ergeren aan gelovigen (met reden soms, dat geef ik toe). Zo is het bij mij gegaan, ik heb het geloof niet van thuis meegekregen dus ben als kind ook niet” geïndoctrineerd” geweest. Maar het is Hij, die zijn hand naar je uitsteekt, het is aan jou om hem aan te nemen. Het is allemaal zo moeilijk niet. En zéér de moeite waard : )

   1. @Bart
    Vrijheid van denken binnen in het christelijk geloof is mij nog niet echt opgevallen, zeker niet bij de katholieke tak van dit geloof waarvan de geschiedenis zich kenmerkt door Inquisitie en kettervervolging alsmede verzet van pausen tegen vrijheid van godsdienst.

    Wat katholieken momenteel aan vrijheid ervaren, is naar mijn indruk vooral te danken aan de Verlichting. Voorheen bestond vrijheid om zelf na te denken bij katholieken helemaal niet en dat roept de vraag op: hoe zat het toen met die liefde?

    Het geloof is er naar mijn ervaring juist op gericht twijfels te onderdrukken, vragen stellen te ontmoedigen en zo weinig mogelijk te onderzoeken.

    Geloven, zoals u het voorstelt, is van mening zijn dat je zeker kunt weten dat God bestaat. Mijn twijfels, mijn stellen van vragen en het onderzoeken van hoe het met het levensbeschouwelijke zaken zit, heeft voor mij geen heldere antwoorden opgeleverd, laat staan dat ik iets bespeurd heb van een door een vermeende god uitgestoken hand. Ik vrees dat u een psychologisch spelletje met uzelf speelt.

    1. Een psychologisch spelletje met mezelf? Nee hoor, Ik heb wel wat beters te doen. Als dat zo zou zijn zou ik toch wel lichtjes kierewiet zijn, niet? U zegt zelf ervaring te hebben met het onderdrukken van vragen en twijfels binnen de kerk. Sorry meneer, maar dat geloof ik niet. Moest u het een enkele keer zo ervaren hebben dan kunt u toch wel redeneren dat dat niet aan de Kerk of het geloof ligt maar aan het manneke dat u niet fatsoenlijk beantwoord heeft. Ik denk zelfs dat u een vreemde bent in de kerk, zo te lezen. U bent als iemand die buiten het voetbalstadion staat te roepen dat ze binnen verkeerd voetballen zonder u er zelf van te vergewissen. U hebt een karikaturaal beeld van geloof en kerk en beziet het alleen van de buitenkant. En ja, er zijn verkeerde dingen gebeurd, maar daar gaat het God niet om bij een mens zijn persoonlijk geloof. Mensen maken nu eenmaal fouten en soms hele grote, helaas. Maar kerk en geloof zijn als een oude kathedraal. Er valt vanbuiten van alles op aan te merken maar het is pas als je naar binnen gaat dat je het licht door de ramen ziet schijnen. Dat bedoel ik met mijn schrijven. Slechte voorbeelden zijn er zat, dat weet ik ook. Maar goede nog meer. Maar een ander kan het je niet aanpraten. Geloof is een kwestie van de eigen wil. Wil je niet? Ook goed. Wil je wel? Dan zul je het zien. Ook dat de Kerk er van binnen heel anders uitziet dan van buiten (figuurlijk), maar dat kan ik u niet uitleggen.
     Ik schreef ook niet over “zeker weten dat God bestaat…” maar gelóven dat het zeker ís. Dat is iets anders.
     Dat de kerk het stellen van vragen zou onderdrukt hebben klinkt wel heel raar tegen het gegeven dat nagenoeg alle universiteiten en ontelbare onderwijsinstellingen in Europa door de Kerk gesticht zijn. Kennis onderdrukken? Komaan zeg, dat is pas prietpraat. Ga eens te rade bij de kerkvaders of lees eens een heiligenleven. Wat denk je van de brieven van Paulus? Bepaald geen eitje. Hebt u vragen over bepaalde kwesties in de Kerk? Alle kerkelijke documenten staan op internet. Wie het goede zoekt, die zal het vinden. Maar nogmaals: het is de persoonlijke eigen wil ten opzichte van God die liefde is en die u al eerder zoekt dan u Hem . Niet in de eerste plaats een boek of kerk. dat kan later wel. Geef Hem eens een eerlijke kans en geef Hem zo af en toe eens een minuutje van uw tijd. Wees eens stil en denk eens even aan die God waarvan u denkt dat Hij niet bestaat. Dat is een uitdaging hè?
     Groet.

     1. Bart, ik zou het niet beter kunnen uitdrukken. Dank voor jouw commentaar.

   2. We schijnen in een uitermate vrij land te leven, maar waar is de liefde? En is de liefde ook te bespeuren in alle kerken? Zowel in alle katholieke als in alle protestante kerken? De ene parochie is de andere niet. Het gekke is, dat ik mij niet vrij voel in een land die zich alle vrijheden meent te mogen permitteren. Er gebeuren dingen in ons land, gelegaliseerd en wel, maar die eigenlijk het daglicht niet kunnen verdragen.

  2. “Christenen gunnen hun kinderen niet eens vrijheid van godsdienst. Een zinnig mens doet dat zijn kinderen toch niet aan? Maar gelovigen wel. Ik heb de indruk, Katharina, dat jij daar ook het slachtoffer van bent.” Het spijt me je te moeten teleurstellen, maar mijn ouders hebben mij helemaal NIET geïndoctrineerd. Integendeel, ik ben een product van het officieel onderwijs en heb later gestudeerd aan de VUB. Mijn ouders hebben me de kans gegeven om te reizen en mensen van verschillende geloofsovertuigingen te ontmoeten. Toen ik voor het Katholieke geloof koos, was dit een bewuste keuze. Sorry dat ik niet beantwoord aan jouw cliché van het gelovig kneusje…

 10. @ Peter Jongmans.

  Bent u bereid iets bij te leren of niet ?

  U hebt blijkbaar nog niet ontdekt dat bijvoorbeeld meisjes van zeven jaar al ‘psychische’ macht kunnen hebben over meestal onbewuste en heel erg TOT LOUTER VERSTANDELIJKE WAARNEMING BEPERKTE jongens.

  Begin eindelijk eens ernstig naar binnen te kijken: kijk in uw ziel!

  En als u de eigen ziel niet wilt kennen of zelfs het bestaan ervan wilt ontkennen dan bent u spijtig niet verder ‘ge-evolueerd’ dan een aap! (sorry voor het woord ‘evolutie’)

  En als u dan in ernstig innerlijk schouwen ontzaglijke geestelijke machten, zelfs bij ogenschijnlijk ‘gewone’ mensen zult ontdekken, dan zult u Christus eindelijk kunnen begrijpen.

  Christus REGEERT ALLE volkeren met een IJZEREN staf. De geestelijke overheersing is absoluut en onontkoombaar. Vroeg of laat zult u de ware vrijheid des geestes ontdekken!

  1. @Eric
   Dat van die zevenjarige meisjes heb ik nog niet ontdekt. Maar maakt dat wat uit?

   Toch zeker wel een compliment waard dat u erkent dat er evolutie plaatsvindt. En dat wij mensen dus allen uit apen geëvolueerd zijn – u kennelijk al wat verder dan ik – in plaats van door een of andere god bij elkaar geboetseerd uit stof van de aardbodem. (En de vrouwen gevormd uit een rib van de man.)

   Van die Christus ontdek ik geen spoor, maar daarvoor zal ik dan wellicht nog niet ver genoeg geëvolueerd zijn. Of misschien heb ik nog teveel moeite om te begrijpen dat er bij een Christus die met ijzeren staf regeert zoiets kan bestaan als vrijheid des geestes?

  2. @ Peter Jongmans.
   Geestelijke gaven van meisjes zijn van ontzettend groot belang.

   U neemt blijkbaar niet de tijd om te observeren = u bent geestelijk niet actief. Met enkel verstandelijk werken zal uw innerlijk oog nooit opengaan. U moet dringend geestelijk aan het werk = uw ziel moet uit de innerlijke duisternis kruipen!

   Hoe zult u ooit uw vrouw geestelijk kunnen bevredigen? Lichamelijke bevrediging is onbelangrijk en verwerpelijk. Zeer veel vrouwen zijn zeer gevoelig voor geestelijke activiteit, daar zijn zelfs geen gesproken woorden of fysieke daden bij nodig.

   Net zoals velen niet zien dat een pasgeborene al een volledig ontwikkelde persoonlijkheid bezit; het kind hoeft nog slecht dat lichaampje onder controle te krijgen, daar krijgt het zes jaren de tijd voor. Daarna moet dat argeloos zieltje deze onwaarschijnlijk leugenachtige maatschappij trachten te begrijpen, daar krijgt het nogmaals zes jaren tijd voor. Na nog eens zes jaren kan die ziel zelf haar aardse levensweg uitzoeken.

   Maar in de eerste twaalf jaren moet dat kind een godsdienstige basis krijgen. Sommigen hebben dat al in zich! Het is de allerbelangrijkste taak van de ouders dat verder te ontwikkelen.

   De ziel is onderhevig aan evolutie, niet het lichaam. Het lichaam veroudert slechts, de ziel evolueert in goede omstandigheden naar meer begrip en dieper inzicht.

   Wanneer men aan kinderen de roede niet spaart evolueren zij tot zeer grote vrijheid des geestes. Voltaire heeft tot zijn grote schaamte bewezen dat zijn eigenmachige kinderen misdadigers werden omdat hij hen naar eigen zeggen vrij hun gang liet gaan. M.a.w. eigenmachtige kinderen worden slaven van hun onuitputtelijke verlangens. Verwen kinderen en hun ziel blijft duister. Wilde ongesnoeide verlangens doden de ziel. Meerdere klassieke schrijvers vergelijken verlangens met wild kreupelhout. Bijvoorbeeld Dante Alighieri.

   Jezus over levend groen hout en dor kreupelhout, zie Lukas 23:27-31.
   27. Een grote menigte volgde Hem, ook een menigte vrouwen, die zich op de borst sloegen en weenden.
   28. Maar Jezus sprak tot hen: Dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen.
   31. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden?

   Peter Jongmans; overstijg uw verstand, zodat uw ziel jong en groen moge worden!

 11. Aan Klaas

  >> Wat de godsbewijzen en de motivatie voor het geloof betreft raad ik u volgende boeken aan :
  1) “Redenen om te geloven” van André Léonard (met als interessantste punt : goede visie op de oerknal en de zondeval)
  2) “God bewijzen” van Stefan Paas en Rik Peels (protestants maar toch goed ; weerlegt tegenargumenten)
  3) “En dus bestaat God” van Emmanuel Rutten en Jeroen de Ridder (protestants maar toch goed)

  >> De godsbewijzen zijn slechts indicaties, pijltjes die ons aanmanen om over God na te denken. Naast die godsbewijzen zijn er de filosofische problemen die moeten opgelost worden, en die worden zeer goed opgelost door het christendom. Alsof dat niet genoeg is geeft Christus ons ook wonderen in de moderne tijd. Wie dan nog God afwijst is zeer onverstandig bezig.

  >> Hetgeen atheïsten vooral doen is : zeggen dat de godsdienst niet deugt, en verder niets. Ze hebben geen alternatief, ofwel hebben ze elk hun eigen alternatiefje. En toch kan er maar één waarheid zijn. Atheïsten blijven met de filosofische vragen zitten. Als je atheïsten vraagt : “waar komt de wereld vandaan ?”, dan staan ze met de mond vol tanden. En als je ze vraagt : “Leg het zonnewonder eens uit (Fatima, 13 oktober 1917, Portugal)”, dan moeten ze onzin beginnen uitkramen.

 12. Ai, wat een vooringenomen idee over christenen en hun kinderen. Vrijheid van denken en spreken is immers het hoogste goed in het geloof en zelfs een voorwaarde om te geloven in de christelijke zin (in grote tegenstelling tot islam). Twijfelen, vragen en onderzoeken is een must voor elke zichzelf respecterende christen. Wanneer ik zomaar een Godsidee, met alles wat daarbij komt, zou slikken zonder na te denken, dan hou ik mezelf voor de gek en daar heb ik weinig zin in. Geloof doorgeven is op de eerste plaats vrijheid van denken respecteren. Bij een zogenaamde vrijheid van godsdienst zou je de keuze moeten hebben tussen verschillende godsdiensten, alsof er verschillende waarheden naast elkaar zouden bestaan. Maar wanneer je gelooft, zie je dat er slechts één waarheid is en die is eindeloos en maakt ten volle vrij. Dat geef je je kinderen mee, samen met de vrijheid om het aan te nemen of niet want anders zou het geloof een soort geestelijke gevangenis zijn. Ikzelf heb het geloof op latere leeftijd leren kennen dus van “indoctrinatie” van kindsbeen af is bij mij geen sprake. Ik ben er achter gekomen dat je inderdaad niet zeker kunt wéten dat God bestaat, maar dat je wel kunt gelóven dat het zeker ís dat Hij bestaat. Bewijs past in ons koppeke, God niet. In die zin is geloven groter dan eender welk bewijs. Wij mensen bevinden ons ten opzichte van God in een toestand van totale vrijheid. Dat wil zeggen dat God zich niet opdringt door middel van een of ander bewijs, want dan zou het gedaan zijn met die vrijheid en juist dat is een voorwaarde voor de liefde. Het initiatief ligt dus geheel bij de mens. Hij strekt Zijn hand naar u uit en het is aan u om hem aan te nemen, met al uw vragen en twijfels. Doe je dat niet, dan respecteert Hij uw vrije wil en zal Hij zich niet opdringen, niet vanuit zichzelf noch vanuit een ander. Doe je dat wel, dan laat Hij zich kennen. Ik mag misschien uit ervaring spreken als ik zeg dat het zéér de moeite waard is ; )

  1. @Bart
   Vrijheid van denken binnen in het christelijk geloof is mij nog niet echt opgevallen, zeker niet bij de katholieke tak van dit geloof waarvan de geschiedenis zich kenmerkt door Inquisitie en kettervervolging alsmede verzet van pausen tegen vrijheid van godsdienst.

   Wat katholieken momenteel aan vrijheid ervaren, is naar mijn indruk vooral te danken aan de Verlichting. Voorheen bestond vrijheid om zelf na te denken bij katholieken helemaal niet en dat roept de vraag op: hoe zat het toen met die liefde?

   Het geloof is er naar mijn ervaring juist op gericht twijfels te onderdrukken, vragen stellen te ontmoedigen en zo weinig mogelijk te onderzoeken.

   Geloven, zoals u het voorstelt, is van mening zijn dat je zeker kunt weten dat God bestaat. Mijn twijfels, mijn stellen van vragen en het onderzoeken van hoe het met het levensbeschouwelijke zaken zit, heeft voor mij geen heldere antwoorden opgeleverd, laat staan dat ik iets bespeurd heb van een door een vermeende god uitgestoken hand. Ik vrees dat u een psychologisch spelletje met uzelf speelt.

 13. Indoctrinatie als je je kinderen groot brengt met diep respect voor Christus ? Liefde voor Maria? O, wat ben ik mijn ouders dankbaar dat zij mij katholiek hebben opgevoed. Weet dat Christus de Grootste Kracht is in het Heelal. Hoe ik dat weet ? Ervaren. Geloof moet je ontvangen om het te kunnen ervaren. Ik heb wonderen meegemaakt door de kracht van Christus. Ik buig voor Hem in diepe nederigheid. Ongelovigen :” Hebben jullie nooit gehoord van het Zonnewonder van Fatima in 1917 ? En hoe duizenden zich toen hebben bekeerd ?”

   1. De generaties daarna zijn geen getuigen geweest van het Zonnewonder. En normaal gesproken wordt je al verblind als je naar de zon kijkt.

 14. — Akkoord met Bart. Een wiskundig bewijs dat God bestaat (vergelijkbaar met bv. het bewijs van de stelling van Pythagoras) kan nooit gegeven worden, en het zou tegenstrijdig zijn met de christelijke godsdienst. Die laatste vraagt ons namelijk te geloven, en dat betekent dat er altijd een bepaalde onzekerheid is.

  — Anderzijds mag en moet men zijn verstand gebruiken bij het geloven. Over de geloofsmysteries nadenken brengt ons dichter bij God. Paulus zegt zelfs dat de heidenen door hun verstand konden te weten komen dat er een God bestaat. Maar door de Bijbel en Jezus, Gods zoon zelf, is ons veel meer geopenbaard dan enkel het gegeven dat God bestaat.

  — Indien we met absolute zekerheid zouden MOETEN vaststellen dat God en de hemel bestaan (bv. zoals we kunnen zien dat de zon bestaat), dan zou de liefde voor medemens en God meer gaan lijken op een liefde “van moeten”. Iedereen zou gaan werken om de beloning te krijgen, en spontane liefde uit vrije wil, zoals God dat wil, zou grotendeels zoek zijn.

  1. Een wiskundig bewijs wordt lastig maar een houdbaar juridisch bewijs zou een almachtige God makkelijk kunnen leveren. Bijvoorbeeld door wereldwijd alle televisiezenders te onderbreken om daar gedetailleerde informatie naar buiten te brengen over een natuurramp die aanstaande is. Dat God dat niet doet kan betekenen dat hij niet daadwerkelijk gekend wil worden, dat God niet almachtig is of dat God niet bestaat.
   Het zal voor iedereen toch duidelijk zijn dat dat veel effectiever zou zijn dan het sturen van een zoon in een tijd waarin er geen beeld- en geluidapparatuur was om alles vast te leggen en geen massacommunicatie was om het wereldkundig te maken.

   1. Ha, Jeroen! Bijna volledig eens! Hij moet zich, gezien alle ellende, onderhand maar eens kenbaar maken. Maar zoals Hij in ‘Bruce Allmighty’ (Morgan Freeman) al tegen Bruce zei: “You can’t mess with free will”.
    Hij hoeft niets meer te doen, Hij heeft het al gedaan, aan het kruis. Wij zijn aan zet.

  2. “Indien we met absolute zekerheid zouden MOETEN vaststellen dat God en de hemel bestaan (bv. zoals we kunnen zien dat de zon bestaat), dan zou de liefde voor medemens en God meer gaan lijken op een liefde “van moeten”

   Het MOETEN geloven om in de hemel te komen en het dreigen met eeuwige marteling in het hellevuur komt op mij toch vrij dwingend over…

 15. Dit is een heel indringend artikel! De wereldbeschouwing à la Vermeersch is niet de gevaarlijkste. Daarvoor is ze veel te cerebraal en te dor, ze spreekt de mens niet aan in zijn wezen. Geniepiger is de pseudogodsdienst, de groene godsdienst of de klimaatgodsdienst. Die kan de mens wel affectief, emotioneel en pseudomoreel aanspreken. De kosmos is goddelijk, de mens legt te veel beslag op de hulpbronnen en het aantal mensen moet drastisch verminderen. Bepaalde koppels willen geen kinderen hebben om hun ecologische voetafdruk te verminderen en vinden dat nog moreel hoogstaand… Sterilisatie als een morele daad…

  1. Je zou verwachten dat christenen de groene godsdienst wel zouden omarmen, want ze zijn toch rentmeesters van Gods schepping? Merkwaardig dat ze het helemaal niet erg vinden dat mensen er een janboel van maken.

 16. Hallo Patrick
  U schrijft : “Het MOETEN geloven om in de hemel te komen en het dreigen met eeuwige marteling in het hellevuur komt op mij toch vrij dwingend over…” Ik raad je vriendelijk aan je godsdienstkennis bij te spijkeren. Je bent volledig vrij in Christus te geloven (en volgens dat geloof te leven), of niet. Maar als je God en Christus buiten duwt en blijft buiten duwen, dan wordt dat na je dood definitief. Je hebt dan zelf je hel gecreëerd, want de hel is de definitieve verwijdering van God. En dan zal het je ook duidelijk worden dat die God wél bestaat, dat je het geluk bij God definitief mist. Het hellevuur is een didactisch beeld om je te zeggen : het is uiterst belangrijk dat je je bekeert.

 17. Aan JEROEN LANSINK.
  Beste Jeroen. Ik vrees dat je godsbeeld helemaal verkeerd zit. God is wel even Iemand anders dan een een super-omroeper voor aanstaande natuurrampen. De verlossing die Christus voltrekt is er een die veel dieper gaat dan het verlost geraken van natuurrampen of slecht weer.

   1. Inderdaad een moeilijke kwestie, alle ellende die een mens kan overkomen, en daarmee ook de meest fundamentele “waaromvraag” van de mens aan God. Het is me weleens gezegd dat de luide schreeuw van Jezus aan het kruis deze hartstochtelijke vraag aan God verbeeldt. Als er íemand het recht had om het zo tegen God uit te schreeuwen was Hij het wel. Waarom laat Hij dit alles toe en waarom zijn wij allen veroordeeld tot ziekte en dood? Waar blijft de zin in dit schijnbaar zinloze bestaan van geboren worden en uiteindelijk ziek worden en sterven? Dan kun je op een gegeven moment zeggen dat er geen enkele zin is, maar daarmee trek je voor jezelf een grens en verbied je jezelf deze te overschrijden. Je blijft dan steken in een zinloosheid waar geen enkele mens uiteindelijk mee tevreden kan zijn. Als ik het zo mag zeggen: de ziel, het diepste zelf, verlangt altijd meer. Vanuit dat verlangen zoekt en vindt de mens God. Niet om van Hem een einde te eisen aan al het aardse lijden maar om vanuit Hem te leren zien dat dit het laatste woord niet heeft. Te leren zien dat alles voorbij gaat en dat er een eeuwigheid is voorzien. Dat we in zekere zin inderdaad, misschien door een vrije keus van onze eerste voorouders, veroordeeld zijn tot dit bestaan, maar dat Hij ons hiervan verlost. Is dit een illusie waar de gelovige zich mee tevreden stelt? Als “buitenstaander” zou je dat zo kunnen zien, ja. Maar een begin van geloof ligt misschien verscholen in het zich verenigen met die hartstochtelijke schreeuw van Jezus aan het kruis. Liefst ergens in stilte, alleen. En dan niet krampachtig gaan zitten wachten op antwoord maar laat het dan maar even aan Hem over.

   2. Beste Jan, deze jongen wil je ten eerste niet voor je kop stoten, want je reactie is wel heel natuurlijk. Maar toch moeten daar enige kanttekeningen bij geplaatst worden.
    Vele rampen worden door de mensen zelf veroorzaakt. En sommige natuurrampen kunnen herleid worden naar de vervuiling van het milieu. Dan zijn er nog de natuurrampen die van nature bij deze planeet horen: overstromingen, aardbevingen met haar tsunami’s, vulkaanuitbarstingen, en sommige bosbranden.
    God heeft de mens op een planeet gezet die niet vrij is van ellende en rampen. Het is hier voor sommigen niet bepaald een paradijs. Wie gaat er nu wonen op de helling van een vulkaan? Wie bij een rivier, die telkens uit haar bedding treedt? Wie aan de rand van een oerwoud, dat vol tijgers zit?
    Nee, het is verre van ideaal, maar ook verre van rampzalig. In zijn ellende en ziekten heeft de mens te zoeken naar God. Niet ten eerste om hem ervan te bevrijden, maar wellicht doet Hij hen geestelijk opstaan, of genezen. Niet per definitie, want dan zouden alle mensen toch christenen worden? Als God Zich zou gedragen louter als een gulle Sinterklaas?
    Wij christenen hebben hetzelfde te lijden als de overigen. Niet een God Die ons specifiek voortrekt, maar ons ook niet in de steek laat. Moeten we de ellende op ons nemen, of bevrijdt Hij ons ervan? Beiden.
    Onze Heer Jezus Christus is hierin ons grootste voorbeeld. Hij deed iets, wat wij moeilijk kunnen begrijpen, meewarig ons hoofd erover kunnen schudden. Hij had gewoon in Zoon bij God kunnen blijven; nee, Hij kwam voor ons naar de aarde als mens, in dezelfde ellendes die wij ook hebben, en ook daardoor menigmaal getroffen werd – maar Hij klaagde nooit over Zichzelf, nam het integendeel op voor de anderen: hun vermoeidheden, hun honger. Hij bracht eerst een blijde boodschap voor ons. Daarna liet Hij Zich voor ons volledig ontledigen, naakt tentoonspreiden aan het kruis in alle schande tot de dood toe. Waarom, dat heeft de apostel Paulus haarfijn uitgelegd in zijn brieven, inclusief Hebreeën. En Hij is opgestaan uit de doden, om ons hiermee een blijvende hoop mee te geven. Wij christenen moeten met Hem dat kruis meedragen, en zijn ook gelijk Hem meegekruisigd. Maar nadat wij Met Hem op deze wijze mee-geleden hebben, zullen wij ook zeker mèt Hem opstaan. Dit heeft Hij ons beloofd.
    Deze jongen heeft dit alles aan der lijve ondervonden. Vele jaren stelselmatig seksueel misbruikt in zijn jeugd, ook door geestelijken, jawel. Maar heel het oordeel aan zijn Heer overgegeven. Enkele jaren lang samengewoond het een vriend, tot hij in de Schrift ontdekte, dat Hij dat veroordeelt. Daarna schonk Hij hem een maagd, die hij in gebed mocht bevruchten. Hun zoon hebben zij tot diens volwassenheid alternatief thuisonderwijs gegeven. Acht jaren lang streden enkele honderden ambtenaren tegen hem in verband met vermeende overtreding van de leerplichtwet, passeerde zes rechters. Bijna tot tweemaal toe in de gevangenis, en onze zoon bijna tot tweemaal toe uit huis geplaatst, zoals dat heet. Terwijl hij niets tegen de wet had gedaan. O ja, en hij is volledig invalide geraakt vanwege een zenuwaandoenig (dwarslaesie), omdat zij hem vroeger ook ritueel misbruikt hebben, zijn rug geslagen.
    Je ziet het. Ging ons leven nu over rozen? Nee, bepaald niet. Heb meer geleden dan wie dan ook. Maar al die ellende hoort toch ook bij het leven. Bleef verbonden met mijn God. Ja, Hij heeft me toch zoveel overstelpende liefde gegeven, wonderen verricht tijdens dat thuisonderwijs en voor de rechters. Knarsentandend zijn zij allen afgedropen, omdat ze me niet kapot kregen.
    Is deze jongen daar nu trots op? Waarom zou hij? Hij is maar een groot stuk onbenul, heeft geen vrienden, niemand mag hem echt behalve zijn vrouw. Eenzaamheid zat dus. En toch siert hij elke dag zoveel mogelijk op voor zijn Heer. Die rechtvaardig is. Liefde geeft. Maar het kwaad eens zal vergelden. Terecht toch? Hij heeft de mens en de gehele aarde meer dan uitstekend gemaakt. Als ze er nu een grote janboel van maken, gewis, Hij strekt Zijn arm uit om te slaan, steeds meer. Lees maar eens het laatste boek van de bijbel erop na, Openbaring. Wat de mens allemaal nog te wachten staat. Rampen en plagen uit Zijn eigen hand, omdat zij Zijn overstelpende liefde blijvend met hun voeten hebben vertreden. Hieruit blijkt Zijn rechtvaardigheid. En tenslotte gaat Hij alles herstellen, nee alles wordt geheel nieuw. Niet deze verrotte planeet, maar een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont.
    Hierbij geeft deze jongen bij deze een andere kijk op alles. Niet om je te overtuigen. Dat wil hij geenszins. Maar je moet het wel eens vernomen hebben. Wees niet boos op me. In liefde en rechtvaardigheid moest deze jongen je dit melden. Maar je eigen standpunt: ja, hij begrijpt het meer dan volkomen.

 18. Aan Jan (20 JUNI 2017OP10:52).
  Hallo Jan. U schrijft : “Fijn hoor, zo’n God die niet ingrijpt… (bij natuurrampen enzovoorts)”.

  – Hier speelt het misverstand dat we nu in een perfecte wereld zouden leven. Sedert de zondeval (die reeds gebeurd is vóór het eerste diertje in de evolutie stierf) is de ganse wereld, inclusief de dieren- en plantenwereld, diep gekwetst, door de zonde van de eerste mensen, die in een gans andere realiteit leefden dan wij.
  – God wil dit herstellen, en daarom is Christus gekomen. Dit herstel gebeurt tijdens de opbouw van het “Rijk Gods”, en aan die opbouw kunnen wij meewerken. Pas bij de toekomstige verrijzenis van de ganse schepping zal dit Rijk voltooid zijn, en dan heel grondig, niet alleen door wat gewonden te vermijden.
  – Men vroeg eens aan Mgr. A. Léonard : waar was God in Auschwitz ? Hij antwoordde : net daar was God. Vermits Christus zich identificeert met de lijdende mens, hebben christenen de dwingende plicht iedereen te helpen, inclusief zieken, gewonden en noem maar op.

  Vriendelijke groeten.

 19. NIEMAND MAAR DAN OOK NIEMAND KAN BEWIJZEN DAT GOD NIET BESTAAT!!!!!!

  1. Je hoeft zo niet te roepen Johanna. Je hebt kennelijk de andere reacties niet of erg slecht gelezen. Probeer het nog eens.

   1. Beste Johanna, ik zie dat ik iets te vlug gereageerd heb op uw reactie en u verwijt wat ik zelf misdeed, mijn excuses.

  2. Men kan niet bewijzen dat God bestaat, noch dat Hij niet bestaat. Het heet dan ook ‘geloven’. Geloven in Iemand, in God, die men niet ziet. Thomas was het bewijs dat mensen konden twijfelen, maar daarna toch opnieuw tot geloof kwam. Het is mooi als dat uiteindelijk ons ook gebeurt, na een leven van geloof, twijfel en alle strijd die daarmee ook gepaard gaat.

   Voor de twijfelaars, ongelovigen en atheïsten het volgende:
   Zie ook Mattheüs 6:33. Dit hoort bij het hoofdstuk dat je niet bezorgd hoeft te zijn, want God draagt zorg, ook al ervaar je dat niet of niet direct. Sleutelwoord hier is wellicht ‘vertrouwen’.

   Dat men vertrouwen in het leven krijgt, hangt naar mijn mening af, hoe in het gezin de basis wordt gelegd en hoe men tegen het leven aankijkt. Soms lijkt het alsof sommige mensen die niet eens zo gelovig zijn of zelfs ongelovig met meer vertrouwen in het leven staan dan sommige gelovige mensen. In de meeste religies wordt veel angst gekweekt en de Rooms-Katholieke Kerk vormt daar geen uitzondering op.

 20. Bart schreef: [ Wees eens stil en denk eens even aan die God waarvan u denkt dat Hij niet bestaat. Dat is een uitdaging hè?]
  Ik kom uit een katholiek nest, uit een katholiek dorp, uiteraard katholiek onderwijs, in mijn diensttijd naar de aalmoezenier en daarna naar een katholieke baas.
  Naast de kerk was een katholiek bibliotheek waar je de boeken die je las haalde.
  So far so good. Tot er een openbare bieb kwam en mijn vrouw daar boeken ging halen en kort daarna ik ook.
  Het was toen snel gedaan met mijn geloof al heeft het tientallen jaren geduurd voordat ik echt helemaal vrij was van wat ik in mijn jeugd klakkeloos voor waar aangenomen had.
  Ik heb heel wat keren stil gezeten en aan God gedacht maar nooit iets gevoeld het was een lijn waaraan aan de andere kant niemand was.
  Ik denk dat ik in aanleg niet gevoelig ben voor mystiek net als dat ik niet gevoelig ben voor verslaving ik heb gerookt en gedronken maar al in de zestiger jaren kwam ik tot de overtuiging dat roken slecht was en kort daarna ben ik ermee gestopt.
  Voor een deel van de mensheid is geloven in iets bovennatuurlijks blijkbaar van belang voor anderen niet laten we elkaar in onze waarden laten.
  Dus Bart voor mij geen uitdaging hoor, goden bestaan maar alleen in de hoofden van mensen is mijn overtuiging.

  Hier vind je getuigenissen van mensen die heel wat meer moeite hadden om van hun geloff vrij te komen.
  https://www.freethinker.nl/forum/viewforum.php?f=43

  1. Beste Willem. Een kinderlijk geloof, dat in zich goed is, moet op een gegeven moment volwassen worden. Eerst neem je klakkeloos alles aan maar dan beginnen de vragen en dat is goed. Dat je je (misschien te klakkeloos) geloof verloren hebt is dan misschien niet eens zo slecht. Ik ken de geloofsoverdracht van vroeger niet. Misschien was dat voor een volwassene te simplistisch, weinig aansprekend. Ik kan er inkomen dat je er vanuit gaat dat God alleen in de hoofden van mensen bestaat en dat je Hem op geen enkele manier gewaar wordt. Maar wat blijft, zijn de getuigenissen van hen die Jezus gekend hebben en waaruit de boeken van het nieuwe testament zijn voortgekomen. Moest Jezus niet verrezen zijn dan was Hij hoogstens een van de profeten van het jodendom geweest en had de Kerk nooit bestaan. Dan zouden er ook nooit volwassen mensen tot geloof komen. Maar goed, ik ga me nu aansluiten bij Eric want ik geloof echt dat de mens die wil, God vindt.
   Het ga u goed!

  2. Deze jongen ging niet op intuïtie of gevoel uit, maar kwam op ruwe wijze in aanvaring met God. In zijn jeugd heeft hij veel lichamelijk en geestelijk geleden, schande moeten verdragen. Achteraf bleek dat te zijn in navolging van Christus Jezus, Die Zich voor ons ontledigd heeft, veel leed en schande moeten verdragen. Heel mijn seksuele geaardheid was goed in de war geraakt, maar door de Schrift maakte Hij dat voor mij in orde. Daarna heeft Hij wonderen en nog eens wonderen voor mij gewrocht: een maagd uit een ver land in zijn schoot geworpen, met wie hij in het chinees correspondeerde. Daarna opende Hij zijn mond, waardoor hij met haar kon spreken. Een talenheld is hij daarentegen nooit geweest, met de grootste moeite haalde hij zelden een voldoende. God stelde hem in staat haar te bevruchten. Daarna moest hij van Hem hun zoon alternatief thuisonderwijs geven, dus het wiel weer geheel opnieuw uitvinden. Ook mocht hij over Hem getuigen tegen vele ambtenaren en rechters, waarbij Hij hem sterkte. Ook in zijn lichamelijke invaliditeit sterkt Hij hem dagelijks, en beschouwt het eerder als een zegen dan een vloek. Want daardoor kan hij nog meer geestelijk naar Hem toegroeien, en deelhebben aan Zijn lijden.
   Ja, wie geen deel heeft aan Zijn lijden, het kruis dat Hij gedragen heeft niet dagelijks opneemt, kan moeilijk tot een van Zijn kinderen behoren. Dit is de reden waarom er zoveel afvallen van het geloof in Christus Jezus; zij hebben de wereld lief, en gaan met de ongelovigen onder een gelijk juk. Onderscheiden zich in niets van de ongelovigen. Nou, deze jongen dus niet. Bij alles in dit wereldse maakt hij de overweging: wil de Heer dat wel? Zo niet, dan doet hij er niet aan mee. Als alle heidenen bijvoorbeeld uitbundig Kerstmis vieren, dan zal deze jongen beslist nimmer Kerstmis meevieren, zelfs niet in het verborgene. Mocht er op dat moment iemand bij hem binnenkomen, dan strekt zijn niet meevieren die ander tot getuigenis. En de hemelse Vader Die hem gadeslaat zal Zich getroost voelen, als Hij zijn afscheiding aanschouwt.
   Lees ook mijn reactie hierboven aan Jan.
   Dus God zit niet slechts in de hoofden van mensen, is mijn oprechte mening; het is eerder sprake van wel of niet in aanvaring met Hem komen, en dat aanvaarden of niet. Zoals iemand ongedeerd uit een wrak van een auto kan stappen; hij verheerlijkt God erom, of haalt zijn schouders onverschillig op, en zegt: ik heb geluk gehad. Ook deze jongen wilde eigenlijk echt niet geloven, maar werd er gewoonweg met de haren bijgesleept.
   Dit is het ware geloof. Het lijden is daarbij een wezenlijk kenmerk. Maar de reacties die je in je verwijzing geeft, zijn ook voor mij heel begrijpelijk. Begrijpelijk, maar toch niet terecht.
   Zie mijn schrijven niet als een verwijt. Integendeel. Hij wil je enkel iets anders voor ogen houden. Niet om je tot bekering te brengen. Dat kan enkel God doen. Deze armzalige jongen het allerminst.

 21. Laten we a.u.b. dit hoofdstuk afsluiten.

  De zielen die niet rijp zijn kun je niet in op dit soort pagina’s innerlijke rijping schenken, daar is dagelijkse begeleiding voor nodig en dan moeten die mensen dat nog willen aanvaarden.

  De zielen die weerstand bieden tegen God kun je ook niet langs deze weg helpen.

  Maar de zeer talrijke zielen die wel rijp zijn moeten door de priesters worden verzameld en gehoed en onderwezen worden.

  Omdat er onvoldoende waarachtige priesters zijn moet iedereen zelf zijn steentje bijdragen en dat kan het beste met de mensen die je persoonlijk ontmoet. Meestal is het zo dat zulke zielen in je leven worden gebracht door bijvoorbeeld je engelbewaarder. Het contact met hen moet eenvoudig en spontaan blijven en vooral met groot geduld want geduld is fijne liefde.

 22. Beste moderator, sorry mijn reactie mag weg, beetje te vlug gereageerd.

 23. Aan WILLEM (20 JUNI 2017OP23:50)

  Beste Willem,
  – Mogelijk zegt de christelijke godsdienst u niet veel, maar je hoeft ook geen theoloog te worden. Eenvoudig beginnen of herbeginnen is dik OK. Achteraf komt meer.
  – Of u dit nu wil of niet : de mens wordt altijd geconfronteerd met bestaansvragen. Zoals : Waarom ben ik op aarde? Waarom moeten we sterven? Waar komt het leven vandaan dat zoveel verschillende verschijningsvormen kent? Is er een diepere reden die zin geeft aan het leven en ook aan het lijden? Op al deze vragen moet het best mogelijke antwoord gezocht worden. En het antwoord : “Weet het niet, we zien wel” is hoogst onbevredigend. Welnu, de christelijke/katholieke godsdienst heeft op al deze vragen een stevig antwoord, het best denkbare antwoord, dat zowel een praktische als een mysterieuze kant heeft. Dat die mysterieuze kant erbij is, is heel normaal, omdat we als mens God niet volledig kunnen begrijpen.
  – Een tip : Voor wie meer wil “thuiskomen” in het geloof is het niet slecht plaatsen te bezoeken waar veel gelovigen samenkomen : bedevaartsoorden enz. En de Eucharistie, waar je kunt meezingen en -bidden, is de ultieme plaats waar katholieke gelovigen elkaar en Christus ontmoeten.

  Vriendelijke groet, AGS

 24. Je hoeft maar naar de natuur te kijken om te beseffen dat er een God is. Dat is voor mij nooit een punt van twijfel geweest, dat stond voor mij al vast dat ik een kind was. De twijfel slaat toe, daar waar je bedrog ervaart. Zoals het vieren van Sinterklaas wat grotendeels op het bedriegen van kinderen is gebaseerd. Ik vraag me af of men kinderen daarmee verder helpt, want je kunt dan namelijk de volgende conclusie trekken: Namelijk, als Sinterklaas niet echt (meer) bestaat en men doet alsof, dan kan men binnen de kortste keren de lijn naar God toe trekken en de vraag stellen: “Bestaat dan God (misschien) ook niet?” Waarom is men eigenlijk Sinterklaas gaan vieren? Voor de cadeautjes alleen of zat er toch nog wat anders achter? De commercie, die we vandaag kennen, kon men nog niet in de tijd, dat het Sinterklaasfeest ontstond. Overigens schijnt Zwarte Piet pas later gekomen te zijn, om het feest wat leuker te maken of modern gezegd: ’te pimpen’. Nu is er elk een jaar een discussie rondom Zwarte Piet, maar dat is geeneens de hoofdpersoon van het feest waar het om draait. Ondertussen gaat het zwartepieten in Kerk en Samenleving en Sport gewoon door. Men blijft altijd zoeken naar boosdoeners of wel een zondebok.
  Eerlijk gezegd mag van mij het hele Sinterklaasfeest opgedoekt worden. Maar ik ga er niet over. De Kerk en/of de Politiek gaat er over. Zelfs de VVD vindt dat het Sinterklaasfeest blijven moet. Te gek, het is geeneens een christelijke partij.

 25. Als men van het geloof alles koek en ei maakt klopt het niet. maar ook niet als alles Sodom en Gomorra zou zijn. God is Liefde, maar heeft een Gestrengheid. Als Hij het nodig vindt, zal Hij ingrijpen. Maar niet op onze tijd, maar op Zijn Tijd!

 26. Hoopvol:
  Tegenover Nieuwe Atheïsten staan Nieuwe Gelovigen ook op.

 27. Nieuwe gelovigen hebben de atheïsten ook in het vizier en praten niet alleen met de Nieuwe Atheïsten, maar ook met de voorgaande generatie atheïsten. Van een oorlogsverklaring is geen sprake.

  Ik ben een gelovige, maar ik heb geen wapens. Mijn vraag aan de Atheïsten is: “Zie ik er dan zo gevaarlijk uit?” 🙂

  Aangenaam kennis te maken. Mijn naam is Marian.

   1. Het gebed zou ook het wapen van elke katholiek moeten zijn. Juist het gezamenlijk gebed wordt veelal verwaarloosd, helaas ook in vele katholieke gezinnen. “Wie samen bidt, blijft behouden” zei Maria van Fátima in 1917.

  1. Denk maar niet dat deze jongen je tip zal opvolgen dat boek te lezen. Waarom zou hij iets lezen, dat door de theosofie wordt aanbevolen? Inderdaad is de jongen bang te worden aangestoken door wat voor literatuur dan ook dat niet overeenkomt met zijn christelijk geloof. Hij ziet dat overal om zich heen, zelfs ook op dit forum. Mensen die in allerlei bronnen snuffelen, waarvan zij niet weten wat de grond ervan is. Dan wordt het “veel geschreeuw en weinig wol”. Zo ook houdt hij zich met opzet gescheiden van al dat wereldnieuws. Dat voegt niets toe in zijn gemeenschap met zijn Heer Jezus Christus en zijn Vader, maar vertroebelt slechts. Ja, alles vertroebelt, alles probeert zich af te trekken van God. Slechts de ongerepte natuur schept hem verademing.
   Dan is er dus de Schrift. Waarvan hij gelooft, dat alles wat daarin geschreven is door Gods Geest geïnspireerd is. Die dikke pil leest hij gespreid elke maand uit, al vele jaren lang. Nee, geen apokriefen, en Nieuw-Testamentische apokriefen, en dergelijke. Ja, hoogstens dan de derde brief van Paulus aan de Korintiërs, da’s slechts één hoofdstuk, dat iets toevoegt. Dus ook geen evangelie van Thomas, en wat nog meer van dergelijke zooi tegenwoordig gevonden wordt. Van alles heeft hij wel eenmalig kennis genomen, maar het was louter tijdverspilling. Het is daarom dat hij de Schrift zo waardeert. Hierin God proeft, hoe Hij is, handelt, Zijn rechtvaardigheid en oordelen, Zijn lankmoedigheid en bovenal liefde. Hoe uit Hem Zijn Christus naar de mensen is gezonden, hoe Die geheel wandelt in de voetsporen van Zijn Vader. Kijk, dat bouwt wat op. Dat is goed in Zijn ogen. Zo houdt Hij Zijn jongen zuiver, oprecht, eenvoudig voor Hem. Temidden van verdrukkingen, lijden en ellende. Maar ook steeds, elke dag, van de uitnemende dingen die hem ontmoeten, mag genieten met volle teugen.
   Aldus mag hij iets voor zijn God betekenen, hij mag voor Hem staan, werken voor Hem wrochten, niet uit zichzelf; Hij werkt door deze jongen heen, naar Zijn wil – want echt, zelf kan hij geheel niets doen buiten Hem om. Tja, toch doen hij dat nog menigmaal, dus een voortdurend gestruikel. Maar hij vertrouwt dat Hij hem elk moment van de dag telkens opricht – en dat doet Hij dan ook.
   Toch leeft hij in een uiterst vertroebelde wereld, hun vuil kleeft hem ook aan. Ook hij laat zich toch menigmaal verleiden. Dagelijks ontmoet hij immers mensen op straat, die hij toch een hart onder de riem moet stoppen, zijn plicht. Naar hen luisteren. Christenen? Geenszins. Nee, hij heeft zich niet opgeborgen in een klooster, integendeel. Zo wordt hij elke dag gescherpt. Zijn Heer sleept hem wel erdoorheen.
   Natuurlijk heeft hij eerder wel eens veel andere boeken gelezen. Is nagenoeg van alle markten thuis. Moet ook wel; hoe had hij anders aan zijn zoon alternatief thuisonderwijs kunnen geven tot diens achttiende? Vooral het vak “wereldoriëntatie”, waar hij zijn zoontje alles in deze wereld systematisch aanbood, heeft hij zelf bij elkaar geschraapt uit weekbladen, kranten, enzovoorts. Ook nu, als er iets is, waarvan hij aanvoelt dat hij het toch moet weten, dan is er wikipedia en zo.
   Maar nogmaals, hij voelt meer dan een ander de vertroebeling die ervan uitgaat. Dus ’s morgens leest hij de Schrift vanuit een zo letterlijk mogelijke vertaling; en ’s middags maakt hij er allerlei uittreksels van, om hieruit weer een boek samen te stellen, dan weer over dit onderwerp, dan weer over dat. Is nu bezig met het drieëndertigste boek, elk boek telt gemiddeld zo’n vierhonderd bladzijden. Uitgeven doet hij ze nooit, hoewel hij de kwaliteit zo hoog mogelijk houdt, louter voor zijn God: om zich geestelijk op te bouwen, voor Hem. Indien hij ze zou uitgeven, dan zou het zijn hart bederven; want je gaat je belangrijk voelen, boven de grond zweven, je gevleid voelen door hun lofprijzingen, hun zoetgevooisde stemmen. Nee, dan wordt deze jongen nog liever frontaal uitgekafferd, gekleineerd, de grond in getrapt. Want hij weet: dan zit het wel goed met zijn hart, dat hij zo moet houden als dat een jongen betaamt.

 28. Aan Willem (22 JUNI 2017OP00:00)

  Beste Willem,
  – Een website van de theosofie ? Garantie voor esoterische fantasieverhaaltjes die nergens op slaan. Dat terwijl het christendom/katholicisme een zeer sterke historische basis heeft.
  – Ik vind het wel positief dat je deze website bezoekt. Dat is een teken dat je nog in het spirituele geïnteresseerd bent, en niet de spiritualiteit van een kip wilt aannemen.
  – Ik raad je het boek “Redenen om te geloven aan” van André Léonard, en stoor je vooral niet aan de naam van de auteur. Het boek lezen vraagt een zekere inspanning, maar je eindigt met een klare kijk op de zaak.

  Met vriendelijke groeten, Au. G. Stinus

 29. “Rome, ons thuis” is ook een boek. Auteurs: Scott en Kimberly Hahn, een Amerikaans echtpaar. Die kun je in één adem uitlezen. Aan te raden voor zowel katholieken als protestanten. Het waren Presbyteriaanse christenen die met de Bijbel in de hand de weg teruggewezen kregen naar de Moederkerk. Ze gingen niet over één nacht ijs. Ze hebben het goed bestudeerd, ervoor gebeden. Wonen in Rome. In hoeverre zij met de huidige paus op kunnen schieten, weet ik niet. Daar ben ik eigenlijk best wel benieuwd naar. Een tikkeltje nieuwsgierig ben ik wel; foute boel natuurlijk.

  1. De dialoog (eigenlijk eerder de brulwedstrijd) tussen de Nieuwe Atheïsten en gelovigen is al een tijdje aan de gang. Ik heb een persoonlijk interesse in dit thema ontwikkeld, vooral dan vanuit het Angelsaksische perspectief. De stellingen die ik opnoem waren de meest in het oog springende thema’s die ik in artikels en fora door en over de Nieuwe Atheïsten kon vinden. Het gaat hier uiteraard zuiver om opinie, niet om een wetenschappelijke analyse.

   1. Een brulwedstrijd? Ja, daar leek het wel even op. Daarom heeft deze jongen in “waarom ik in dit tijdperk van secularisering toch kies voor het christelijk geloof (23 juni)” ook uit jouw hand een reactie gegeven: zie eerste reactie, op 24 juni 10:58 uur. Daarin schouwt hij op Christus Jezus, Die ook niet met eindeloze disputen inging op al die vragen van schriftgeleerden, farizeeën, sadduceeën en herodianen. Heel mooi als Hij aan de herodianen de belastingpenning vraagt, en hen vraagt eens goed te kijken. Dat was Zijn antwoord. En toen Hij eens uit het bootje stapte kwamen, vroegen farizeeën van Hem een teken uit de hemel. Hij antwoordde: wat zoekt deze generatie een teken? Hij slaakte een zucht, en vervolgde: als aan deze generatie een teken wordt gegeven! En ging daarna direct het bootje weer in. Markus 8. Het teken dat Hij hen later gaf, was Zijn lijden aan het kruis, tot Zijn dood en opstanding; dat spreekt meer dan honderdduizend woorden.
    Zijn antwoorden zijn altijd heel opmerkelijk. Zelden zal Hij een direct antwoord geven. Maar heel iets anders zeggen, met een meerwaarde, dat veel meer is dan een gewoon antwoord. Heel mooi is Zijn wijze van antwoorden op deze vraag: Waarom wandelen Uw leerlingen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten het brood met onreine handen? Zie Markus 7, verzen 1 tot en met 23. Hij geeft één treffend voorbeeld, en voegt eraan toe: en vele dergelijke dingen doet u. Tenslotte geeft Hij een prachtige uiteenzetting over rein en onrein.
    Ook koning Salomo ging niet in dispuut met twee vrouwen, waarvan er een per ongeluk ’s nachts op haar kindje had gelegen en dood ging, en stikum verruilde met het kindje bij de andere vrouw.
    Van wie was nu het levende kindje? Want allebei eisten ze de levende op. Salomo liet een zwaard brengen en beval het levende kind in tweeën te snijden, de ene helft te geven aan de ene en de tweede helft aan de andere vrouw. Nu zei de ware moeder: geef die andere vrouw dat levende kind, maar dood ‘m niet. Op haar beurt zei de ander: snijdt door, het zal van geen van ons beiden zijn. De koning zei: geef haar dat levende kind, dood het niet; zij is de moeder.
    Waar ontstaan die eindeloze disputen uit? Uit de logica. Logica is gebaseerd op het aannemen van het ene, en tegelijkertijd daarmee het andere uit te sluiten. Dat mondt uit in een oneindig geja en genee. Want er zijn veel meer oplossingen, maar dat wordt in de logica niet onderkend. Deze jongen heeft kennis van diverse niet-westerse filosofieën zoals in India, Afrika, China. Zo ook beheerst(e) hij de chinese taal in schrift en woord; nou, daar kom je heel wat dingen tegen die buiten onze logica vallen.
    Zo is het ook met de Schrift gesteld, het Oude Testament: die mag niet met logica benaderd worden. Doe je dat wel, dan ontstaat er een oneindig geharrewar tussen mensen over dit en dat. Bezie maar eens, hoeveel sekten en kerken er nu zijn!
    Zo gaat deze jongen ook met andersdenkenden om (boeddhisten, mohammedanen, andere kerksgezinden, hindoes, atheïsten, esoterie, enzovoorts): niet gaan discussiëren over geschilpunten op de allereerste plaats, eerder een luisterend oor te zijn, inlevend in hun problemen, en als het nodig is de helpende hand toereiken. Althans, dat probeert hij; want hij is maar een jongen, niet goed op de hoogte van de problemen der volwassenen.

 30. A.G Stinus schreef: [ Beste Willem,
  – Een website van de theosofie ? Garantie voor esoterische fantasieverhaaltjes die nergens op slaan.]
  Ik had ook de volgende link kunnen gebruiken:
  https://www.bol.com/nl/p/de-bijbel-als-mythe/1001004001807866/

  Wel typisch om de site aan te vallen, niet wat er geschreven staat.

  @ De Jongen, veel geschreeuw en weinig wol schreef jij.
  De schrijvers van het boek : De Bijbel als Mythe zijn alom gerespecteerde wetenschappers.
  Zie:
  https://en.wikipedia.org/wiki/The_Bible_Unearthed

  The Bible Unearthed: Archaeology’s New Vision of Ancient Israel and the Origin of Its Sacred Texts, a book published in 2001, discusses the archaeology of Israel and its relationship to the origins and content of the Hebrew Bible. The authors are Israel Finkelstein, Professor of Archaeology at Tel Aviv University, and Neil Asher Silberman, an archaeologist, historian and contributing editor to Archaeology Magazine.

  Bepaald geen schreeuwers maar mensen die weten waar over ze praten.

  1. Heb serieus je verwijzing gelezen, Willem, eerst laten vertalen in het nederlands, om niets te missen. “The bible unearthed” wordt dan “de bijbel genaaid”. Hm, de titel van dit artikel verder buiten beschouwing latend, valt er niet te ontkennen dat het wel degelijk professors zijn die weten waar ze over praten. Dat kom je dikwijls tegen. Deze jongen is echt een bestudeerder van veel zaken, en van bepaalde zaken weet hij behoorlijk veel: archeologie, wiskunde, astronomie, kleine deeltjes, paleontologie, antropologie, de vierde dimensie, biologie, metafysica, filosofie, psychologie, kunst, geschiedenis, en nog enkele. Niet om ermee te pronken of op te scheppen, maar louter om je te tonen dat hij veelzijdig aangelegd is, niet over één nacht ijs gaat. Zie bijvoorbeeld mijn bijdrage vandaag in “de evolutietheorie: het typevoorbeeld van ‘kameleon-wetenschap’ (25 juni)” op deze site.
   Wat me opvalt in al die wetenschappen is, dat er veel geleerden zijn, die met een grote stelligheid van alles en nog wat beweren, maar vanuit een bepaalde discipline of een vooroordeel werken. En anderen met een alternatieve mening wegdrukken met een nietsontziende blik van arrogantie. Heel jammer. Die dissidenten zijn soms nog wel het interessantst, maar komen gewoonweg niet aan de bak, worden weggesensureerd. Zoals de astronoom Arp, die beweerde dat de roodverschuiving van een sterrenstelsel niet gekoppeld is aan haar afstand. Zo ook wordt bijvoorbeeld de ark van Noach, die na de zondvloed vastraakte op de berg Ararat in Oost-Turkije, niet serieus genomen, en weggelaten uit de wereldlijst erfgoed van Unesco. Enkele jaren geleden betraden chinezen deze ark, en vonden naast vele soorten exotische dierenkeutels ook enkele rare metalen, zoals aluminium….
   Deze jongen leest de bijbel elke maand geheel uit, gespreid, al vele jaren. Trekt dikwijls het een en ander na in het aramees, hebreeuws en grieks. Kent ‘m dus redelijk goed. Op archeologisch gebied is hij er redelijk van op de hoogte. Ook weer van alternatieve vondsten. De berg waar Jahoeah God Zich voor het eerst openbaarde, blijkt niet te liggen op het arabisch schiereiland (vlakbij dat klooster), maar in Arabië zelf. Er zijn in Egypte bij de trappenpiramide vondsten gevonden van reusachtige ondergrondse opslagruimten van graan ten tijde van Jozef, die daar Imhotep zou heten. De steden `Sodom en Gomorra zouden gevonden zijn, die gebombardeerd bleken te zijn door een intens hete zwavelregen.
   Of dit alles waar of niet waar is? Ach, deze simpele jongen weet dat echt niet. Hij ziet veel tegenstrijdigheden. Ja, als je de bijbel niet meer als vaststaande bron hanteert, dan kan de archeoloog de wildste dingen vinden. En als je niet meer wilt geloven in Adam en Eva, maar dat de mens een aap is geweest, dan vind je ook steeds vreemdere dingen. Bewijzen voor, en bewijzen tegen. Het is niet aan deze jongen om wat een professor beweert aan te vallen. Maar hij weet wel wat er in de mens is. Voor hem bestaat God. Hij gelooft in Zijn schepping, en in de bijbel, de Schrift. Helemaal, niet half; dan kun je net zo goed niets geloven, toch? Deze jongen kent de werking en liefde van de Heer Jezus uit het verloop van zijn leven. Heb veel moeten lijden, en dat neemt alleen nog maar toe. Ben vaak stelselmatig seksueel misbruikt geweest, tot ritueel toe. Begrijp je? Hij vermag de mens te kennen, zijn spel, zijn facade, zijn eer, zijn idioterieën. Hij probeert zich er zuiver van te houden, om mooi te zijn voor zijn God. Louter voor God, niet voor het oog van de mensen, door wie allen hij veracht wordt.
   Vergeef me als deze jongen geheel anders tegenover deze materie staat, hij kan en mag niet anders. Wil zijn God niet teleurstellen, Die alles in deze jongen doet tot het willen toe. Aan Hem alle eer. Niet aan de jongen; hij weet eigenlijk niet hoe te gaan of te staan.

 31. @ Een Jongen,
  Ik begrijp dat je een zeer brede ontwikkeling hebt, maar dat de mens van een aap af zou stammen is een vergissing. Mensaap en mens hebben waarschijnlijk wel dezelfde voorouder.

  Engels zal geen probleem voor je zijn, daarom hier een lecture van een katholieke bioloog over de evolutie van de mens.
  https://www.youtube.com/watch?v=zi8FfMBYCkk
  groet,
  Willem.

  1. Bedankt voor je filmpje, Willem. Ook al zou je in evolutie geloven, natuurlijk stamt de mens niet rechtstreeks af van de aap. Maar voor de leek is dat duidelijker gesteld. Het wordt alsmaar ingewikkelder. De geleerden geloven, dat de mens van een dier afstamt, dat dan de voorloper zou zijn van waar ook de aap zou van afstammen. Ja, ook dat is weer aan herziening toe. Het wordt alsmaar onduidelijker. Niet meer alleen uitgaan van chromosomen, maar van talloze andere zaken, zoals eiwitten, enzovoorts. Dat is voor mij en voor jou alacabadra. Zo gaat het overal is welke wetenschap dan ook, maar voor de leek wordt dan maar een eenvoudige uitleg gegeven. Zoals ook deze Ken Miller.
   Hoe ingewikkeld chromosomen wel niet zijn, zie “vergelijking van de genetische aspecten van de geslachtsbepaling tussen vissen, amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren”, door Anneleen Bloemen, scriptie Universiteit Gent, http:// lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/062/706/RUG01-002062706_2013_0001_AC.pdf. Daarin onder andere de vreselijk ingewikkelde chromosomen van het vogelbekdier, een kolfje naar de hand voor de geïnteresseerde chromosomenstudent. En voor degene die geïnteresseerd is in de grote variatie op geslachtelijk gebied bij gewervelde dieren.
   Deze jongen heeft altijd veel interesse in deze biologische kwesties gehad. Zoals het ingewikkeld instrumentarium van het oor van de mens. Dit alles kan gewoonweg niet geëvolueerd zijn. Volgens mij is dit toch absoluut uit de hand van de Schepper. Maar jij mag er natuurlijk anders over denken. Maar de evolutionisten zullen er echt nooit mee uitkomen, da’s zeker.

 32. Beste Willem,

  – Ik heb wel degelijk je website bekeken, en wat ze daar allemaal aanprijzen … Wat een onzin …
  – Misschien ben je in de valkuil gevallen die altijd open staat : de ganse Bijbel letterlijk gaan interpreteren. De Bijbel bestaat uit vele stukjes met veel literaire genres. En dan dreigt gevaar dat je denkt dat het allemaal onzin is, als men denkt aan “bekende wetenschappelijke gegevens”. (NB : ik ben emeritus-wetenschapper). De Kerk is er om je te helpen om de Bijbel te interpreteren. En in de Eucharistievieringen wordt meer toelichting gegeven bij de inhoud van de Evangeliën en de Bijbel.
  – De Bijbel moet je vooral niet gaan bezigen als een leerboek voor wetenschap, aardrijkskunde enz. Het is een spiritueel boek dat je helpt God te vinden.
  – In de katholieke Kerk is de Bijbel trouwens niet het centrale gegeven, maar Christus, die je bijstaat door zijn sacramenten.

  AGS

 33. Blaise Pascal had er een mooie theorie over. Kwam toch tot de conclusie dat gelovigen beter af waren dan mensen die geen geloof hadden. Maakte een staatje en concludeerde als religieuze denker dat het logischer is dat er wel een God is. Het leverde blijdschap en rust op. En spirituele voordelen. Dus wat heeft men te verliezen als men gelovig wordt? Je krijgt wat toegevoegd, een extraatje zelfs.

  Je hebt mijn inziens wel alles te verliezen als je ongelovig wordt, terwijl je eerst gelovig was.

 34. Zelfs leraren die de Evolutietheorie promoten schijnen toch moeite te hebben met het feit dat een aap hun stamouder dan zou zijn. 🙂 Back to Adam and Eve !

 35. Na de islam,atheïsme is de dodelijkste ideologie in de geschiedenis.Atheïsme is bloeddorstiger en moordzuchtiger dan alle godsdiensten bij elkaar.De kruistochten, de inquisitie en de heksenvervolgingen hebben misschien 200.000 mensen het leven gekost. In vijf eeuwen. Dat getal valt in het niet bij de meer dan honderd miljoen die de Drie Geliefde Grote Atheïsten(Hitler/was een socialist/,Stalin en Mao) in de twintigste eeuw in een paar decennia er door hebben gejaagd…

  1. Leuk geprobeerd Max. HItler was een katholiek die geloofde dat hij Gods werk uitvoerde door de joden uit te roeien.

 36. Hitler was noch socialist, noch katholiek. Hij was op zoek naar zichzelf, zoals velen…
  Jammer genoeg heeft hij zichzelf nooit gevonden. Had hij geweten wie hij zelf was, dan zou hij nooit gedaan hebben wat hij deed.

 37. Over Hitler doen vele verhalen de ronde. Vast staat dat hij een kleinzoon was van een Weense Rothschild telg, dat hij katholiek werd opgevoed, maar dat hij later, eenmaal aan de macht gekomen, enkel atheïsten rond zich dulde. Niemand mocht een andere band koesteren dan met de staat en de wereld. Hij was een echte nationaal socialist. Duitse soldaten en arbeiders werden het beste betaald van gans Europa. Hij koesterde een diepe haat tegen het joods aangestuurde communisme, en de Internationale. In 1933, verklaarde het internationale, georganiseerde jodendom , de Oorlog aan Duitsland, en kondigde een internationale boycot af van Duitse goederen. Eind jaren 1930, deed Hitler er alles aan om de Duitse joden, 3 tot 400.000 personen, te laten emigreren. Weg, het land uit. Maar niemand wilde ze hebben. De keus was enkel Palestina, en dat wilden de hoog ontwikkelde joodse mensen niet. Dus werden zij gedwongen om in Duitsland te blijven. Zij werden slachtoffer van de geo strategische doelen van Engeland en de VS, toen de joodse Churchill, onder druk van de joodse president Roosevelt, de oorlog startte op 10 mei 1940. De val sloeg dicht met zijn Blitz tegen Frankrijk, België en Nederland. Een val van twee fronten. Een opzet van de joodse wereldtop en de talmud baronnen uit de geldwereld. Hitler was er in gestonken. De oorlog die hij nooit wilde, met het Westen, werd zijn ondergang. Op twee fronten kon Duitsland niet winnen. Hij begreep de houdgreep na de ondergang van de Wehrmacht bij de slag bij Stalingrad, in Rusland. De vreselijke vervolging van joden, andere minderheden en katholieke geestelijken startte daarna in 1942.

 38. Het geloof van iemand wordt een geloof genoemd, omdat er geen absoluut bewijs is voor het wel of niet bestaan van God.

  Dit is bijna hetzelfde als de twee volgende vragen:
  Gelooft U dat Uw moeder écht Uw biologische moeder is?
  Gelooft U dat Uw vader écht Uw biologische vader is?

  Bijna niemand heeft het DNA bewijs wie zijn/haar ouders zijn en tóch geloven wij (dus zonder bewijs te hebben), dat diegene die wij ‘mama’ noemen onze biologische moeder is + dat diegene die wij ‘papa’ noemen onze biologische vader is.

  Zo geloven wij ook de bakker, de slager enzovoorts, dat de door hen verkochte produkten goed zijn.
  Zonder geloof valt onze wereld uit elkaar in egoïsme, achterdocht en geweld.
  De wereld hangt aan elkaar van geloof, waarvan iemand die verkeerd wil doen, misbruik kan en zal maken.

 39. Nabrander op regel 6 : ……….en de Internationale.
  Hitler was van de generatie die het corrupte Diktat van Versailles met alle gevolgen van dien, had meegemaakt. Hij wist van de Amerikaans joodse Baruch delegatie van 120 man, die het Diktat vorm had gegeven, aangestuurd door de Londense Rothschild bankier. Hij en zijn generatie hebben de naoorlogse hongerblokkade gekend door de joodse Churchill, minister van Marine, toen een miljoen Duitse burgers stierven. Hij en zijn generatie hebben de vernietiging van de Duitse middenstand beleefd in de jaren 1920, de diepe armoede door de gigantische geldontwaarding en de enorme massawerkeloosheid. Dus alle ingedrienten voor een Europese tweespalt waren gelegd. Aan die ellende heeft hij een eind gemaakt in de jaren 1930. En daar komt bij dat hij met de Reichsmark en de Reichsbank in Berlijn, zich onafhankelijk maakte van het internationale joods gedomineerde geld systeem. Een doodzonde, waarop altijd, vroeg of laat, de wraak volgt van de oppermachtige internationale geldelite der Talmud baronnen. Die wraak werd WO II met tientallen miljoenen slachtoffers, en daarna, de maconnieke , “ordo ab chaos”, de Duitse ondergang, het einde van de Europese grandeur als wereldmacht, de Europese bezetting door VS en Russische troepen , de oost-west verdeling, en dit alles bewerkstelligd door drie joodse oorlogsleiders, Roosevelt, Stalin, Churchill, in Yalta. Alleen de laatste is in zijn bed gestorven, de eerste pleegde zelfmoord, en de tweede, Stalin, werd vermoord.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht