Over ons

Rooms-Katholiek Lekenforum VZW

a.k.a. ‘Het Katholiek Forum’

Wat karakteriseert en drijft ons, Rooms-katholieke leken, die in deze tijd van gezagscontestatie en twijfels trouw blijven aan de traditionele katholieke leer en het gezag van de paus als opvolger van Petrus? Wat beogen wij met deze website?

Bij het lezen van onze verschillende rubrieken zal u gaandeweg kennismaken met onze overtuigingen en standpunten. Die gaan soms radicaal in tegen de tijdsgeest en maken komaf met misverstanden aangaande de Kerk en heilige huisjes van het modernistisch en materialistisch vooruitgangsgeloof. Wij geloven immers niet dat de schijnwereld vol oppervlakkigheid die de meeste media de moderne mens voorschotelen tot meer geluk leidt. Want daar gaat het ons om: wij zijn geen verzuurde strijders in een achterhaalde denkwereld, maar in de diepste betekenis van het woord “gelukzoekers” en met Gods hulp ook “gelukbrengers”.

Het modernistisch denken gaat er van uit dat de mensheid vooruitgaat in de richting van een vredevolle toekomst, waarin ieder aan zijn materiële trekken zal komen. Er is echter weinig dat erop wijst dat wij werkelijk in die richting evolueren. Wij gaan er daarentegen van uit dat echt geluk en echte levensvreugde niet bereikt wordt via globale materiële voorspoed, maar door persoonlijke geestelijke verrijking en een leven in harmonie met de ware natuur van de mens. Die verrijking en harmonische vrede wordt ons aangereikt door Christus, grondlegger van de Katholieke Kerk, een gemeenschap van gelovigen die in hun totaliteit Zijn lichaam uitmaken, waarmee Hij zich blijft uitdrukken in het tijdelijke, na Zijn opname in het eeuwige.

Waarom bezitten wij die zekerheid dat wij naar het ware geluk toegroeien? Ten eerste omdat wij geloven in een God die geen afstandelijke tiran is, maar een Vader. Ten tweede omdat wij ons vertrouwen gesteld hebben in Zijn Zoon, die met ons heeft meegeleefd en ons door Zijn woorden, voorbeeld en kruisoffer de weg toonde waarin de geest primeert op het lichamelijke en die, over lijden en zelfs dood heen tot het ware en definitieve geluk leidt. Ten derde omdat wij van Hem geleerd hebben dat er voor alle zonden en zelfs voor de zwaarste fouten vergeving mogelijk is. Ten vierde omdat een ware christen ook zijn geestelijke tegenstrevers of vervolgers niet als vijanden beschouwt, maar als naasten die verstandelijk of psychologisch op het verkeerde spoor zitten. Samenvattend: omdat wij ondervinden dat wij op die weg evolueren naar de ideale paradijstoestand: de geestelijke eenheid met onze Schepper, wiens wil wij trachten te volbrengen.

Als u er meer wil over weten, lees dan onze teksten en stel ons de vragen die bij u opkomen tijdens het lezen. Het behoort tot onze taak als katholieke leken in de media en op alle mogelijke discussieniveaus om mee te getuigen van de geestelijke rijkdom, bron van diep geluk, waaraan wij door ons geloof deelachtig werden.

Perswoordvoerder: Eric Boelen: er********@te*****.be | +32471481352
Redactie: re******@ka************.net