Homilie van H. Johannes van Damascus voor Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart

Hemelvaart van Maria – Bulgarije, 1043 (Foto: D. Jarvis, Flickr)

[Hier volgen delen van de derde homilie van de H. Johannes van Damascus over de Hemelvaart van Maria.]

Vandaag is de levende Ladder in de Hemel opgenomen, de Ladder waarlangs de Allerhoogste nedergedaald is en op de aarde werd gezien en met mensen heeft gesproken. Vandaag is de hemelse Tafel in de Hemel opgenomen, de Tafel die het Brood des Levens bevatte, het vuur van de Godheid, en dit zonder een man te bekennen, en de poorten van de Hemel werden wijd geopend om de Poort van God uit het Oosten te ontvangen. Vandaag wordt de levende stad van God overgebracht van het aardse naar het hemelse Jeruzalem, en zij, die haar eerstgeboren en enige Zoon ontvangen heeft, de Eerstgeborene van de hele schepping, de Eniggeboren van de Vader; zij rust in de Kerk van de Eerstgeborene: de ware en levende Ark van de Heer wordt genomen tot de vrede van haar Zoon.

De poorten van de Hemel worden geopend om de drager van God te ontvangen, die de ongehoorzaamheid van Eva en Adams doodstraf vernietigde door de Boom des Levens voort te brengen. En Christus, de oorzaak van al het leven, ontvangt de gekozen Spiegel, de berg van waaruit de steen zonder handen de hele aarde heeft gevuld. Zij, die de Incarnatie van het Woord van God heeft voortgebracht, rust in haar glorieuze graf als in een bruidskamer, van waaruit ze naar de hemelse Bruiloft gaat, om in het Koninkrijk van haar Zoon en God te delen en haar graf als rustplaats te verlaten.

Is haar graf inderdaad een rustplaats voor de mensen op aarde? Ja, beroemder dan elk ander, niet schitterend met goud of zilver of edelstenen, noch bedekt met zijden, gouden of paarse versieringen, maar met de goddelijke uitstraling van de Heilige Geest. De engelenstaat is niet voor beminners van deze wereld, maar het wonderbaarlijke leven van de Gezegende is wel voor de dienaars van de Geest, en de overgang naar God is beter en zoeter dan elk ander leven. Dit graf is mooier dan het Aards Paradijs.

En laat mij nu niet spreken over het bedrog van de vijand tegenover Eva; Van zijn, zo te zeggen, slimme raad, zijn afgunst en hebzucht, van Eva’s zwakheid en buigbaarheid, het aas, trefzeker en verleidelijk, die haar en haar man bedrogen, hun ongehoorzaamheid, ballingschap en dood; laat ik niet spreken over deze gebeurtenissen om dit feest niet in verdriet te veranderen, want dit graf heeft het sterfelijk lichaam dat het bevatte overgegeven aan het hemelse Land. Eva werd de moeder van de menselijke familie en is door haar veroordeling niet gemaakt naar het goddelijke beeld: “Stof zijt gij, en tot stof zult ge terugkeren.” Dit graf van Maria is kostbaarder dan het oude tabernakel, omdat het de echte en levensgevende Drager van de Heer ontvangt, de hemelse tafel; niet de broden van het Verbond, maar van de Hemel; geen materieel vuur, maar zij die het pure Vuur van de Godheid draagt. Dit graf is heiliger dan de ark van Mozes, niet gezegend met voorafbeeldingen en schaduwen, maar met de Waarheid zelf. Het liet de zuivere en gouden Vaas zien dat het hemelse manna bevat, de levende Tafel dat de Incarnatie van het Woord van God ontving door de indruk van de Heilige Geest, het gouden wierookvat van het supersubstantiële woord. Het graf liet haar zien die het goddelijke vuur ontvangen heeft dat de hele schepping gebalsemd heeft. […]

Vandaag begint zij haar tweede leven door Hem, die de oorzaak is geweest van haar eerste leven. Ze gaf een begin – ik bedoel het leven van het lichaam – aan Hem die geen begin in de tijd had, hoewel de Vader de oorzaak was van Zijn goddelijke bestaan. Verheug u heilige en goddelijke berg Sion, waarin de levende goddelijke Berg, het nieuwe Bethel, met zijn genade rust, de menselijke natuur verenigd met de Godheid. Van U kwam haar Zoon naar de hemel als [207] van de olijven. Laat de wereldomvattende wolk worden voorbereid en laat de winden de apostelen verzamelen van de einden der aarde naar de berg Sion. […]

Komt, laten we met haar vertrekken, laten we naar dat graf dalen met al het verlangen van ons hart. Laat ons rond dat meest heilige Bed staan en de lieve woorden zingen: “Wees gegroet, vol genade, de Heer is met u. Wees gegroet, voorbestemde Moeder van God. Wees gegroet, Gekozene in het plan van God van alle eeuwigheid, heiligste Hoop van de aarde, rustplaats van Gods Vuur, heiligste genot van de Geest, Fontein van levende Water, paradijs van de Boom des Levens, goddelijke Wijnstok die zielonderhoudende nectar en ambrosia voortbrengt. Volledige rivier van geestelijke genaden, vruchtbaar Land van de goddelijke weiden, Roos van zuiverheid met de zoete geur van genade, Lelie van de koninklijke Mantel, pure Moeder van het Lam van God die de zonden van de wereld wegneemt, teken van onze verlossing, dienstmaagd en Moeder, die de krachten van engelen overtreft.”

Komt, laat ons ​​rond dat zuivere graf staan ​​en genade in ons hart brengen. Laten we het eeuwig-maagdelijk lichaam met spirituele armen opheffen en met haar in het graf gaan om met haar te sterven. Laten we verzaken aan onze passies, en met haar leven in zuiverheid, luisterend naar de goddelijke engelengezangen in de hemelse Hoven. Laten we in aanbidding gaan en het wonderbaarlijke mysterie leren waarmee zij in de Hemel wordt opgenomen om bij haar Zoon te zijn, hoger dan alle engelen van God.

Bron: Internet Medieval Sourcebook
Vertaling van Hiëronymus Saepinus voor het Katholiek Forum

Auteur:Hiëronymus Saepinus

"Licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit." (Gal. 1, 8) "Non enim est occultum quod non manifestetur nec absconditum quod non cognoscatur et in palam veniat." (Lc. 8, 17)

3 commentaren op “Homilie van H. Johannes van Damascus voor Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart

 1. Dan past de onderstaande profetie goed bij het bovenstaande…

  Een profetisch woord van Josie Hagen
  “Op bevrijdingsdag, de 5e van de 5e maand van het jaar 2005, zat ik in de trein van Zwolle naar Amsterdam. Het was een zonnige dag en overal waar je keek hingen vlaggen. In die trein gebeurde er iets in me door de Heilige Geest en plotseling begon ik te huilen. Ik ging bidden voor Nederland en de Heer sprak tot me en zei: ‘Het is niet alleen bevrijdingsdag in het natuurlijke, het is ook bevrijdingsdag in het gebied van de geest voor dit land.’”

  Aan het woord is Josie Hagen, die dit jaar op verscheidene plaatsen in ons land haar profetische boodschap bracht. Josie: “Eén en twintig jaar geleden gaf een profeet mij een woord: ‘De tijd komt dat God je gaat terugbrengen naar je land, naar België en Duitsland. Als de Heer je terugbrengt naar Nederland, zal Nederland staan op de rand van de opwekking en daar zul je worden gebruikt als een speerpunt, als een stem om profetische te spreken.’”

  Eindtijdkerk
  “Nederland is uniek in de ogen van God. Maar er zijn krachten aan het werk in dit land, in de geest, die jullie identiteit willen overnemen. Maar ik geloof dat God niet toestaat dat dat gebeurt. Want het unieke en de kracht van het volk van Nederland wil God ongetwijfeld gebruiken voor de rest van Europa. Ik geloof dat Nederland een soort doorgangspoort is voor een eindtijduitstorting van Zijn Geest in Europa. De bevrijding in de geest geschiedt door Gods leger, in Zijn kerk. Wij zijn de eindtijdkerk, wij zijn Zijn Lichaam, Zijn volk. Het is tijd om te komen tot een krachtig Christendom, om in het vuur van de Heilige Geest te komen. Het is ons mandaat om Nederland geestelijk terug te winnen voor het Koninkrijk van God. De ongelovigen zullen het niet doen, wij hebben die opdracht van God.”

  Toekomstvisie van God
  “De 5e van de 5e maand van 2005. In die dag zitten drie vijven en dat heeft een diepe profetische betekenis. De 3 betekent Goddelijke volmaaktheid en éénheid. De 5 betekent genade, hemelse gunst, liefde, volkomenheid, het is volbracht; dat betekent het voor onze kerk. Ik geloof dat er een hemelse gunst komt voor dit land.

  Ik wil een visioen dat God me gaf aan u doorgeven. Ik kreeg dit in Melbourne en een tweede keer in mei van dit jaar op het eiland Patmos. Ik zag Nederland als een landkaart en op hetzelfde moment zag ik ook de rechterhand van God, die naar beneden kwam, naar Nederland. Die hand kwam naar die landkaart toe en ging de grond in, dieper en dieper, tot Gods hand daar was, waar de wortels zitten, de geestelijke wortels. En ik zag Gods hand Nederland losschudden. Nederland werd langzaam losgemaakt met zijn wortels, vrijgemaakt. Sommige wortels zaten heel diep, geestelijke geschiedenis van eeuwen terug. Sommige waren korter, er waren er veel, maar de kracht van God maakte Nederland los van die slechte geestelijke geschiedenis. Het was zoveel geschiedenis dat het als het ware een bolwerk vormde tegen de toekomstvisie van God. Er stonden dingen op die wortels geschreven: religie, heidendom, toverij en al die zaken welke te maken hebben met koninkrijken die anti-God gebouwd werden. Oude tradities, religies, methodes, overspel en vrijmetselarij die ingebed waren in de geestelijke geschiedenis van dit land.”

  Schudden
  “Het is bevrijdingstijd voor Nederland. Geestelijk Nederland, sta op, kom uit je lauwheid en je tradities en je systemen van mensen en van het eerder je eigen koninkrijk bouwen dan het Koninkrijk van God. Religie heeft Nederland lang genoeg in haar greep gehouden, maar God legt het bloot. Het vuur van God gaat vallen, dit zijn de dagen waarin de Heilige Geest het kaf van het koren gaat scheiden, wat echt is en wat niet. Het is een apostolische uitstorting van Gods gunst, genade en barmhartigheid; het komt en het komt snel. Want God gaat dit land nog een keer schudden om de vreze Gods terug te brengen in Nederland.

  In Amsterdam gaf de Heer mij enkele dromen over dit land.Ik zag Nederland helemaal onder water, alleen de daken van de huizen waren nog zichtbaar en soms een topje van een molen. Ik zei: ‘Heer, wat is dit?’ Toen ik die vraag stelde leek het water steeds helderder te worden, met zoveel glorie dat –in de droom- ik niet eens meer naar het water kon kijken; het werd kristalhelder. Toen sprak de Heilige Geest tegen mij: ‘Het is de uitstorting van het levende water en het licht in Nederland.’

  In een andere droom zag ik een twaalfstedentocht, 12 steden in plaats van 11! Ze waren aan het schaatsen, één man met een heel wit pak aan, met een fakkel in z’n hand. Hij ging door alle provincies. Er was zoveel vuur in deze man dat het ijs van de kanalen veranderde in water en hij kwam in elke provincie. De laatste provincie was Limburg; daarna ging hij naar de hemel en mijn droom was voorbij.”

  Eindtijdglorie
  “God heeft Zijn overblijfsel klaar, verspreid over geheel Nederland, dat alleen maar Hem zal aanbidden in Geest en in waarheid. We moeten bidden: Heer, geef barmhartigheid voor Nederland, barmhartigheid voor rebellie, voor slechtheid, voor de regering en de koninklijke familie, we staan op de bres. Vragen om vergeving voor dit land, voor zijn geschiedenis, de vele generaties. We moeten de weg des Heren bereiden, want er is iemand op komst, zoals Johannes de Doper zei: ‘Er is één die na mij komt.’ De eindtijdglorie komt. Zijn we er klaar voor? We hebben evenals Johannes de Doper een confronterende zalving nodig, die overheden en de wereldse heersers in Nederland confronteert. Wij moeten de religieuze systemen, de denktrant, tradities, valse koninkrijken, het overspel en de tolerantie in dit land confronteren.

  In een andere droom zag ik boven Groningen een open deur. Het was in de richting van Noord-Holland en ik zag de Heer staan in die opening en Hij liet stromen van glorie los. Het raakte Groningen en al de provincies in het noorden. De glorie bezocht gemeenten en samenkomsten en kleine gebedsgroepen, bij hen waar we het ’t minst verwachten.”

  Echtheid
  “God wil de heerschappij terug over Zijn kerk in Nederland, het bloedgekochte lichaam van de levende God. We moeten in dit land opstaan in waarachtige éénheid, niet in een zogenaamde eenheid. Eén van de geesten, waarvan ik geloof dat de Heer mij die toont, is de geest van kritiek, veroordeling van elkaar, elkaar bekritiseren, geklets over elkaar. Als we net zoveel tijd zouden besteden aan het met elkaar bidden als aan het roddelen, dan zouden we in die opwekking komen, zodat de mensen Christus in en onder ons zouden kunnen zien. Ze zullen komen naar het licht, want wij zijn het licht der wereld! Nederland wil realiteit, echtheid zien, ze zien geen echtheid meer in de kerk.

  Velen hebben de Heer verlaten omdat ze het leven van Christus niet in de kerk zien. Maar God wil Zijn kracht en Zijn glorie openbaren in de kerk van Nederland. Sta op! Laten we samen profeteren tot Nederland, dat de geestelijke doden zullen opstaan en tot geestelijk leven komen. Zoals Ezechiël bevolen werd te profeteren over de vallei met de dode beenderen, zo moeten wij profeteren over geestelijk-dood Nederland. Want de adem van God komt en wat dood is wordt opnieuw levend.”

  Ik roep Mijn gemeente in Nederland op om één te zijn in Mij, om voor elkaar te bidden, om van elkaar te houden en voor elkaar te zorgen, zodat de wereld kan zien dat Ik in jullie midden ben.
  “Als de wereld geen éénheid ziet in de gemeente, hoe kunnen ze dan de liefde van de Vader zien?”

 2. De schaatser van de 12 stedentocht is de Maleachi 3:1 Bode, de eindtijd Cyrus, waar sommige Amerikanen van zeggen dat het Trump is 😇.😱.

  De fakkel is de getransformeerde lans van Longinus (zie Vassula) …zijn witte pak is de glorie glans van zijn lichaam tot getuigenis van wat ook door de reiniging van de Waarschuwing zal gebeuren met de mensheid.. Vassula 1998- 22 april en 25 februari.
  Hij bereidt de komst van de 12 koningen voor.. Jesaja 32
  ….

 3. Gemakshalve….!! Gedeelte Vassula 1998-22 april

  Vandaag, Mijn Vassula, ziet ieder zo ver als hij kan zien, maar na Mijn passeren door jullie allen zullen jullie niet begrensd zijn en de weg zien die jullie nu zien; op een alleronuitsprekelijkste en allergoddelijkste wijze zullen jullie zien met Mijn Licht, dat zelfs de verborgen dingen van God doordringt, daar jullie dingen zullen zien in Mijn Straling; 2 jullie hele lichaam zal stralen van een schitterend Licht, Ik zal de Lamp van jullie lichaam zijn, 3 die het zal vervullen met de heerlijkheid van Ons Koninkrijk: gezondheid, vriendelijkheid, liefde, barmhartigheid, vreugde, vrede, geduld, waarheidslievendheid, goedheid en beminnelijkheid;

  in het begin hebben Wij jullie gemaakt naar het beeld van Onze Eigen Natuur; Wij hebben gezegd : ‘Laten Wij de mens maken naar Ons Eigen Beeld, ja, naar Onze gelijkenis’; maar het was de afgunst van de duivel die jullie allen de dood bracht,

  nu de wereld in pijn kreunt, zichzelf kastijdend, zuchtend en wenend, moe van het niet meer zijn, schreiend en stikkend bij gebrek aan lucht, 4 verrottend in haar binnenste en verrottend in haar ingewanden; ja, jullie hebben opgehouden te zijn…

  kom, Mijn Vassula, dit zal voor nu voldoende zijn; wees een met Mij !

  (Hier stopte de Heilige Geest Zijn Goddelijk dictaat aan mij, en Hij deed mij begrijpen dat Hij later zal doorgaan met Zijn Boodschap (zie Boodschap van 7 juni 1998).

  1 Dit werd voor mij gezegd.
  2 De Heilige Geest voorzegt ons ‘het tijdperk van de Geest’.
  3 Mt. 6, 22-23
  4 Ik begreep dit als volgt: het ontbreken van de Heilige Geest die over ons blaast, omdat de aarde de Heilige Geest belet vrij in ons te handelen. We kunnen in waarheid zeggen, dat de Heilige Geest onvoorstelbaar verstikt wordt in deze generatie.

  25 februari 1998…. gedeelte..
  Ik zal deze aarde tooien in Lente; Mijn Lente; wat is de Lente van Jahweh ? Mijn Lente, Mijn beminden, zal het zijn als Mijn hele Schepping zal schitteren van een schitterend licht; in het doopsel van de Zuivering zullen jullie worden hervormd tot je eerste beeld; in deze Zuivering zal iedereen verlangen naar een nauwere vereniging van liefde met Mij, en jullie harten zullen vurig zoeken naar de Waarheid, de Weg en het Leven; en in de Waarheid, waar bedwelmende smaken geproefd zullen worden, zal je ziel, begiftigd met Mijn Geest van Genade, vervolmaakt worden en je beeld van de duisternis zal niet langer zijn, want Ik, je Bruidegom en de goedaardigste van alle vaders, zal over je schijnen; 10 10

  de Liefde is op de terugweg om Zijn Koninkrijk te herstellen; dit zal de heerschappij zijn van Mijn Koninkrijk op aarde, en Mijn Wil zal geschieden op aarde zoals in de hemel;

  nu is het dus tijd voor berouw; dit is een verdorven tijdperk, maar jullie levens zullen het moeten goedmaken; doet afstand van jullie wil en vindt gunst bij Mij door te erkennen wat Mijn Wil is; ach, Vassula, gezegende van Mijn Oproep, verspreid Mijn Woorden in rivieren van Barmhartigheid en Hoop; wees als een lelie in deze tijd van Vasten, zorgeloos om jezelf, en laat je Bewaarder voor je zorgen; vergeet jezelf totaal door als een vloeibare substantie te worden, zodat je in Mij, je God, kunt vloeien door één van geest met Mij te worden …

  Ik, God zal je elk uur van de dag ontmoeten, wanneer je maar wilt; roep Mij om het even wanneer, Mijn beminde; verhef dus je geest tot Mij in dankbare lof, en verheerlijk Mijn driewerf Heilige Naam, omdat Ik je deze kostbare gave heb geschonken: een open deur naar Mij
  11 de tuin van Mijn Stad,
  staat van de Staat,
  put met vreugde uit Mij: Leven;
  ach ! En wees verteerd in Mijn Godheid; laat niet toe dat enige schaduw je geest doorkruist; je Heer buigt Zich nu genadig naar je toe om je te bekleden met de ornamenten van Zijn Liefde; Ik zal in jou toenemen, geef dus niet toe aan je zwakheid, bedroef Mij niet door te twijfelen aan Mijn Goedheid; omhels van ganser harte de kostbare dauw van goddelijke genade die je geest in Mijn Nobel Licht draagt; je bent uitgenodigd door de Lente Zelf.

  1996-4 september…
  H.Paulus : vrede, mijn zuster in de Heer; waak over je groep en laat nooit na hen te bemoedigen… 1 laat jullie harten heilig zijn, laat jullie harten een Verrezen Christus verkondigen; hebt Christus altijd tot jullie thema;

  God heeft jullie allen geroepen om deel te hebben aan Zijn Glorie; Hij schenkt Zijn gunsten aan de nederigen en de onschuldigen; weest bovenal zuiver, om in staat te zijn de Heer met een goed geweten in de ogen te kijken; de Geest van Genade rust op jullie, en ieder van jullie heeft een speciale genade ontvangen; deze speciale genaden zijn jullie gegeven voor het welzijn van de Kerk, om een Verrezen Christus te verkondigen, iets dat in jullie dagen voor onwaar wordt gehouden; jullie moeten deze uit onwaarheid opgebouwde barrière doorbreken, die gebouwd is zoals deskundige metselaars 2 een huis bouwen, deze vijanden van de Kerk zijn ook deskundig en geslepen in hun werk van vernieling;

  vandaag doet God de zwakken en de armzaligen strijden, wat in de ogen van deze kwijnende wereld van Geloofsafval opzienbarend en groots is ! de Aanwezigheid van Zijn Heilige Geest zal veel kadavers doen opstaan, bekeren; de zedeloosheid van jullie dagen is de kroon op deze slechte wereld; maar jullie, mijn vrienden, die de Openbaring hebben ontvangen in een stralend licht, volhardt om Gods Glorie te verkondigen; verkondigt een Levende Christus en vreest geen vervolgingen, integendeel, verheugt u ! welke grotere gunst zou de Heer jullie kunnen aanbieden ?

  deinst niet terug als de speer ⚖ komt; hebben jullie zijn waarde niet begrepen ? verheugt je in plaats daarvan in Gods Tegenwoordigheid, verheugt je in de Tegenwoordigheid van Zijn Heilige Geest, en verlangt vurig Hem te prijzen, want het is in Hem dat jullie allen leven, het is in Hem dat jullie bewegen, ademen, het is in Hem dat jullie rusten, 3 en eens voor eeuwig zullen rusten… en jij, mijn zuster in de Heer, breng meer van je tijd door met de Heer, laat je enige zorg zijn: Zijn Kerk;

  – ik, Sint Paulus, apostel van onze Heer Jezus Christus, zeg je: “Houd moed en blijf standvastig, blijf in de genade van God en verheug je in Zijn Tegenwoordigheid;

  ik zegen je in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; weest één”…

  1 De gebedsgroep van Rhodos, Griekenland.
  2 Dubbele betekenis.
  3 Toespeling op Heb. 3, 7-19
  previous index next

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht