Definitief verbod op traditionele mis vanaf 16 juli?

Het houdt maar niet op. Het schip van de katholieke Kerk, dat sinds het aantreden van paus Franciscus, een chaotische koers vaart, die elke band met het historisch tracé lijkt te willen verbreken, lijkt nu af te stevenen op een schokgolf, die wel eens fataal zou kunnen zijn.

Het Vaticaan zou immers van plan zijn om rond 16 juli een document uit te vaardigen, dat de traditionele Latijnse mis definitief zou verbieden. Het zou de bedoeling zijn dit verbod zo breed, definitief en onomkeerbaar mogelijk te maken. De initiatiefnemers van deze maatregel, paus Franciscus zelf en een kliek van bevriende prelaten rond hem, hopen aldus ‘ de katholieke liturgie beter in een en dezelfde vorm te gieten, erkend door de kerkelijke overheid’.

De beslissing zou het gevolg zijn van de frustratie van Bergoglio, die de mislukking van zijn motu proprio Traditionis Custodis met lede ogen aanziet, een controversiële maatregel die tot doel had de viering van de H.mis in het latijn te beperken, maar die op hevige weerstand botst  in Frankrijk en de VS.

Vooral de aantrekkingskracht van de traditionele liturgie op de jongeren, zoals recent duidelijk aangetoond in de bedevaart Parijs-Chartres, heeft  bij paus Franciscus en zijn entourage tot ergernis en woede geleid, wat naar alle waarschijnlijkheid  een dergelijke beslissing nog heeft versneld. Waar hij geen rekening mee lijkt te houden, zijn de verschrikkelijke gevolgen, die een dergelijke beslissing voor de Kerk zou hebben. Breken met de Latijnse mis, die teruggaat tot de apostolische tijden, veel verder dus dan de codificatie ervan door paus Pius V in de zestiende eeuw, is breken met de hele historische en spirituele traditie van de Kerk en is niet meer of niet minder dan een schisma.

Verschillende kardinalen, waaronder de charismatische kardinalen Burke, Muller en Sarah, hebben trouwens reeds hun bezorgdheid over een dergelijk verbod uitgesproken.

Als antwoord op deze ontwikkelingen, worden de oproepen tot passieve weerstand steeds talrijker. De gelovigen worden er in aangespoord niet toe te geven en de mis in het latijn trouw te blijven, ondanks de druk en de mogelijke dreigementen met kerkelijke sancties.

Voor de gelovigen, die trouw zijn aan de traditie, betekent de mis in het latijn niet alleen een religieuze ritus, maar ook een diepgaande band met de geschiedenis, de traditie van de Kerk en de de zin voor het sacrale dat deze Mis biedt, in absoluut contrast met de banaliteit en het ontbreken van spirituele diepgang van de meeste ‘moderne’ vieringen.

Degenen, die deze H.Mis zouden willen laten verdwijnen, plegen verraad tegen de essentie ervan, het Offer van Christus, steeds herhaald door de priester, voor de verlossing van de mensheid en de vergiffenis van de zonden, omdat de hele sublieme opbouw van de traditionele mis gebeurt rond dit Offer.

Beseffen zij wel, wat de gevolgen van dergelijke dictatoriale beslissingen kunnen betekenen voor het verder bestaan van de katholieke Kerk. Een Kerk, die zich afsnijdt van zijn historische wortels en zich volledig overgeeft aan een oppervlakkige, atheïstische en soms satanische tijdsgeest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

625 commentaren op “Definitief verbod op traditionele mis vanaf 16 juli?

 1. Oud-nuntius Viganó moet voor gerecht verschijnen op beschuldiging van schisma
  Carlo Maria Viganó is formeel beschuldigd van schisma en moet zich volgende week al verantwoorden. Hij riskeert excommunicatie.
  22/06/2024 – 14:18
  Carlo Maria Viganò.
  Carlo Maria Viganò. ©KNA
  Het Dicasterie voor de Geloofsleer nam de beslissing tot een buitengerechtelijk strafproces tijdens een vergadering op 20 mei. Zo blijkt uit een decreet waarvan America een kopie kon inzien. De aanklacht luidt: ‘Openbare verklaringen die resulteren in een ontkenning van de elementen die nodig zijn om de gemeenschap met de katholieke Kerk te behouden: ontkenning van de legitimiteit van paus Franciscus, verbreking van de gemeenschap met hem en verwerping van het Tweede Vaticaans Concilie.’

  Aartsbisschop Viganó kondigde het nieuws zelf aan met een bericht op X: ‘Ik beschouw de beschuldigingen tegen mij als een eer.’

  In Canon 1364 van het Wetboek van Canoniek Recht, die gaat over het buitengerechtelijk strafproces, staat: ‘Een geloofsafvallige, een ketter of een schismaticus loopt een excommunicatie van rechtswege op […] Als langdurige halsstarrigheid of de zwaarte van de ergernis het eist, kunnen andere straffen toegevoegd worden, wegzending uit de klerikale staat niet uitgesloten.’ Er hangen hem dus zowel excommunicatie als laïcisering boven het hoofd.

  ‘Ik beschouw de beschuldigingen tegen mij als een eer.’
  Aartsbisschop Viganó

  De aartsbisschop kan zich laten vertegenwoordigen door een advocaat. Komt er niemand opdagen, dan kan hij bij verstek veroordeeld worden.

  Viganó heeft zich zoals opgedragen gisteren (20 juni) gemeld en zijn schriftelijke verdediging ingediend, die vervolgens is gepubliceerd op een blog van een medestander van hem. Daarin zegt hij ook dat hij de beschuldigingen als een eer beschouwt en dat het Tweede Vaticaans Concilie ‘de ideologische, theologische, morele en liturgische kanker vertegenwoordigt waarvan de Bergogliaanse ‘synodale kerk’ de noodzakelijke metastase is’.

  ‘Bergogliaanse Kerk’
  En nog: ‘[…] dat ik de schandalen, dwalingen en ketterijen van Jorge Mario Bergoglio verwerp en veroordeel’. En tot slot: ‘Met deze ‘Bergogliaanse Kerk’ kan geen enkele katholiek die naam waardig in gemeenschap zijn.’

  Viganó’s advocaat (die anoniem wil blijven) reageert: ‘Zijn verdediging is een verklaring van schisma en bevestigen de argumenten van de aanklager.’
  Men neemt aan dat de strafprocedure niet veel tijd in beslag zal nemen. Als de aartsbisschop wordt veroordeeld, moet de paus de straffen bevestigen.

  Bron: America

 2. Droevig van beide kanten! Droevig omdat geen beide kanten aan het hoogste van de Bijbel voldoen:

  1 Zet uw hart op de liefde. Maar streeft ook naar geestelijke gaven, vooral naar de profetie. 2 Wie in vervoering spreekt, spreekt niet voor de mensen, maar voor God; hij uit in geestverrukking geheimzinnige klanken en niemand begrijpt hem. 3 Maar wie profeteert, spreekt tot nut van anderen woorden van stichting, vermaning en troost. 4 Wie in extase spreekt, sticht zichzelf; wie profeteert, sticht de hele gemeente.
  24 Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of buitenstaander binnen, dan wordt hij door allen terechtgewezen, door allen beoordeeld 25 en zijn verborgen gedachten worden blootgelegd; dan zal hij zich ter aarde werpen, hij zal God aanbidden en belijden dat God werkelijk in uw midden is. (1Kor 14)

  een taal is een vorm/onderdeel van glossolalie! En blijkbaar is er spraakverwarring, dan hebben beide opzoek te gaan naar Volmaakte Profetie opdat aan beide alles openbaar wordt en men verwarring kan oplossen voor beide en beide weer Eén kunnen worden! Daarbij moet gezegd worden dat geen van beide de H.Mis in de Volmaakte Taal communiceren

 3. Mgr. Viganò: “Ik wil daarom duidelijk maken dat ik niet naar het Vaticaan ben gegaan [20 juni], en dat ik niet van plan ben om op 28 juni naar het Heilig Officie te gaan, en dat ik geen enkele verklaring of document ter verdediging heb afgelegd aan het Dicasterie, wiens gezag ik niet erken, noch erken ik het gezag van zijn Prefect, noch erken ik het gezag van degene die hem heeft aangesteld.”

  En: “Ik ben niet van plan me te onderwerpen aan een showproces waarin degenen die geacht worden mij onpartijdig te beoordelen om de katholieke orthodoxie te verdedigen, tegelijkertijd degenen zijn die ik beschuldig van ketterij, verraad en machtsmisbruik.”
  (ExurgeDomine.it)

  Een buitengerechtelijk strafproces is een contradictio in terminis omdat het een beklaagde feitelijk de mogelijkheid ontneemt om zich middels aanwending van de hem/haar ter beschikking staande rechtsmiddelen te verdedigen. Het zal heus geen toeval zijn dat deze kwestie zo wordt aangevlogen. Mgr. Vigano zou de beerput wel eens kunnen opentrekken.

  Anderzijds is het ook weer zo dat je iemand niet ‘zomaar’ van misbruik kunt beschuldigen zonder onderbouwing of (een begin van) bewijs te willen leveren.

 4. Wat de buitengewone vorm van de Romeinse ritus betreft: als de geruchten waar blijken te zijn en het tot een ‘alomvattend’ verbod komt, dan zal dat ongetwijfeld een averechts effect sorteren, hoezeer Grillo c.s. de Tridentijnse Mis ook haten. Het alsmaar toenemend aantal jonge pelgrims in Chartres is een hoopvol teken dat de H. Geest zich niet de levieten laat lezen, hoe laatdunkend Grillo zich ook over hen uitlaat.
  “Wat vroegere generaties als heilig beschouwden, blijft ook voor ons heilig en groots” 😇
  (Paus Benedictus XVI).

 5. Exsurge (Sexagesima Sunday, Introit)
  https://www.youtube.com/watch?v=b6gn-Gmj9tk
  Gregoriaanse zang als voorbereiding op boetedoening ( van : tweede zondag vóór Aswoensdag )

  Exsurge; quare obdormis Domine?
  exurge, et ne repellas in finem.
  Quare faciem tuam avertis?
  Oblivisceris tribulationem nostram?
  Exsurge, Domine, adjuva nos,
  et libera[redime] nos [propter nomen tuum].

  Uit PSALM 44 :
  23. Sta op dan; waarom zoudt Gij slapen, o Heer! Ontwaak; blijf ons niet altijd verstoten!
  24. Waarom zoudt Gij uw aanschijn verbergen, Onze nood en ellende vergeten?
  25. Want onze ziel ligt gebukt in het stof, En ons lichaam kleeft vast aan de grond.
  26. Sta op, ons te hulp! Red ons om wille van uw genade!

 6. Het wordt hoog tijd dat er schoon Aan schip wordt gemaakt met de gefrusteerde vigano en geestverwanten.. De klok van Vaticanum II kan niet teruggedraaid worden. Aan hen die dat roch proberen moet paal en perk gesteld worden. Wie niet kan luisteren moet voelen.

  1. @ peter,
   Het is voor mij onmogelijk te vergeten, die eerste moderne misviering in het college van Bilzen 1962. De wanhoop die ik toen ervaarde liet me nooit los. Ik had nog het klassieke Missaal bij en vergeleek het met dat nieuwe uiterst banale rode “Mao-boekje” zoals het smalend genoemd werd. De fijnste schat van de RKK als vuil weggooien en het dan ook nog vervangen door waardeloze dingen.
   Nooit zal ik daar akkoord mee kunnen gaan!

   1. @Eric

    De fijnste en hoogste schat van het Christendom is Vol in de H.Geest en Die Ene Volmaakte Christusverschijning en Vol-Profetie. Hoewel de Geheiligde Mis een schat is, het het niet Die Ene in de akker! Met de Geheiligde Mis kan u Geen Gods Rechtspraak doen in de wereld, met die Drie-Eénheid wel! Daarbij het hoogste offer heeft Christus zelf Voorgedaan: Aan het kruis Zelf gaan. Daarmee is het offer van vasten en bidden hoger dan het Geheiligd offer op het altaar. Nogmaals, ik zeg niet dat de H.Mis niet belangrijk is, ik zeg dat het oprecht vasten en bidden hoger is en dat kun je ook zien want de grootste heiligen waren heilige asceten! Kijk maar naar Thomas van Aquino en Augustinus, geen van beide zijn Patroon Heilige van de Biechtvaders, die naast de Geheiligde Mis, de grootste gave is en zo zegt Christus bij monde van Johannes en zo zegt paulus ook: Doe de werken der liefde(het liefdesgebod) en zoek als eerste der geeste gave Profetie! Die stichten een gemeenschap meer dan een Geheiligde Mis:

    24 Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of buitenstaander binnen, dan wordt hij door allen terechtgewezen, door allen beoordeeld 25 en zijn verborgen gedachten worden blootgelegd; dan zal hij zich ter aarde werpen, hij zal God aanbidden en belijden dat God werkelijk in uw midden is. 1Kor 4

    Een Geheiligde Mis krijgt nooit zo’n inkeer en omkeer als Profetie! Dat men ook zien bij een stervende: Er is geen priester die een Geheiligde Mis viert op de drempel van de Hemel, een Profeet kan daar wel staan. En je kan het ook zien bij de evangelisatie! Er waren vele priesters ten tijde van De Pastoor van Ars. Het vasten en bidden van de Pastoor van Ars opende deuren die elke gewone priester niet voor elkaar kreeg, bij hem stonden mensen dagenlang in de rij om te biechten en waren er wonderen aan de lopende band!

    Helaas hebben blinde orthodoxen niks met heilige ascese zoals ik al schreef dat Mystiek het buitenechtelijk stiefkind is en Profetie, IDEM! En dat zie je ook want de strijdt om de Geheiligde Mis is een strijd tussen twee blinde orthodoxe richtingen in de rk kerk.

 7. Hoe komt Veroon aan deze informatie? Bronvermelding graag.

  1. Dat is geen slimme vraag.
   Hoe komt het dat u niet voorbereid bent op christen-vervolging in het algemeen en RKK-vervolging in het bijzonder?
   U woont blijkbaar in zorgeloos Disneyland.

   1. Het kunnen verzonnen geruchten zijn, zoals hier wel vaker gebeurt. Dat zou u na al die jaren eigenlijk wel moeten weten.
    Over zo’n 4 weken weten we meer.

    1. Misschien wil u zo goed zijn eens terug te grijpen naar de verschijningen van Maria in Fatima 1916-1917 waar Zij ons mededeelde dat Rusland Communistisch zal worden en die dictatuur de hele wereld zou overweldigen. (gemakkelijk te vinden op internet)
     Rusland 1917 de Oktober-revolutie met als gevolg de moord op het hele gezin van de Tsaar waarna Lenin president werd. Onder Stalin werd Mao geholpen gelijkaardig te handelen in China. Later volgde Cuba. En vergeet niet hoe generaal Franco er nog net in slaagde de priester-moordende socialisten uit Spanje weg te jagen. Helaas was dat slechts tijdelijk.
     Vandaag is de hele wereld socialist geworden. Ook onze negen Belgigische bisschoppen spreken nog slechts socialistische taal. Daarom willen zij de Latijnse Mis zien verdwijnen, maar het zal hen niet lukken! Maria Zelf heeft talrijke schuiloorden voorzien die niet kunnen gevonden worden. De Traditionele RKK zal heropleven zodra de dictatuur overwonnen is !
     Exsurge Domine !

 8. Ik doe het zelf thuis

  “Hemelse Vader, dank U wel, dat U mijn geestelijke ogen opent en mij laat zien dat mijn lichaam Uw Tempel is. Help mij om zorg te dragen over Uw Tempel. Dank U, dat het Bloed van Jezus mijn lichaam heeft gereinigd en geheiligd en tot het Zijne heeft gemaakt. Uw Geest woont nu in mij. Doe Uw werk in mij en genees mijn ganse lichaam.”

  prachtig altaar heb ik staan !

  1. en ook hier, vegen jan, vegen waar je vegen kan. de excommunicatie vereniging is weer bezig

 9. Warning: Potential Security Risk Ahead

  Firefox detected an issue and did not continue to http://www.katholiekforum.net. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.

  It’s likely the website’s certificate is expired, which prevents Firefox from connecting securely. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.

  What can you do about it?

  The issue is most likely with the website, and there is nothing you can do to resolve it. You can notify the website’s administrator about the problem.

  Learn more…

  Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for http://www.katholiekforum.net expired on 6/23/2024.

  Error code: SEC_ERROR_EXPIRED_CERTIFICATE

  View Certificate

 10. ALS dit bericht op waarheid zou berusten, dan is een dergelijk verbod een teken van paniek bij Bergoglio -en de duivel- en is niet méér dan goedkope bangmakerij.
  Niets van aantrekken dus en gewoon door blijven gaan.

 11. IN DE TWEEDE ALINEA STAAT:
  Het Vaticaan zou immers van plan zijn om rond 16 juli een document uit te vaardigen, dat de traditionele Latijnse mis definitief zou verbieden.

  WAAROM STAAT ER NIET:
  Het Vaticaan gaat rond 16 juli….

  Het woord ‘zou’ duidt op diverse onzekerheden en -vooral- geruchten.

  1. U schijnt niet op de hoogte te zijn van de bloedige vervolging van de Traditionele Katholieken in China, aangescherpt door Bergoglio. De ‘paus’ ging naar China om de (communistische) staatskerk goed te keuren waardoor hij automatisch de vervolging van Traditionelen goedkeurde. Zij worden sedertdien opgespeurd en wanneer ontdekt doodgefolterd op gelijkaardige wijze Mao voorheen deed. Dat betekent dat zij kansen krijgen om zich te bekeren tot het communisme en naargelang zij blijven weigeren steeds zwaardere folteringen omdergaan tot de dood toe.
   Onze bisschoppen en politici zijn uiteraard blind en doof.
   We moeten dus voorbereid zijn op min of meer gelijkaardige vervolging bij ons in de Westerse wereld.

   1. het is treurig dat christenen worden gefolterd en vermoord, ze hebben in het verleden hetzelfde gedaan met anders denkenden! Neemt niet weg dat het diep treurig is.

    Eeen Raad: leer christenen op te leiden dat ze worden als Mozes en Elia, beide waren “Strijdwagen en Ruiterij” voor de Israëlieten. Zoals zij Konden Kunnen christenen Ook!!!!

    Dan moet je wel De Weg openen voor Echte Mystiek en Vol-Profetie!

 12. Reken maar dat het Katholiek Nieuwsblad een dergelijk verbod ‘met veel gejubel’ vermeldt….. ALS HET WAAR IS tenminste.
  Het feit dat zij dit NIET doet, is veelzeggend omtrent de juistheid van het gerucht.

 13. Aangezien God uit het slechte het goede weet te halen, zal een dergelijk verbod veel meer goede vruchten opleveren dan Bergoglio lief is. Hij zal het tegendeel bereiken, dan waarop hij hoopt.
  Hopelijk komt het dan tot een definitieve breuk met de valse conciliaire kerk en gaan mensen inzien dat ze bij de traditie moeten zijn.

  1. Voorlopig verkeert hier bij ons iedereen nog steeds in diepe slaap. Herinner u het jaar 1939 toen alle Belgen zeer goed wisten dat Hitler een groot leger opbouwde nabij de Belgische grens. Wanneer dan in mei 1940 dat grote leger Belgie binnenstapte sloegen velen hals over kop op de vlucht naar Frankrijk. De intelligente mensen die financieel sterk stonden waren al veel eerder gevlucht naar Engeland of Amerika. Maar vandaag is er geen plek meer te vinden op de hele aarde waar men nog zou kunen veilig zijn. Tenzij met de hulp van Onze Moeder Maria, door intens gebed en boete naar vermogen.

   1. @Eric

    Uw intens gebed helpt niet want uw en hun hartstochten staan in de weg:

    1 Waar komen bij u die vechtpartijen en ruzies vandaan? Toch alleen van uw eigen hartstochten, die u niet met rust laten? 2 Gij begeert dingen die gij niet kunt krijgen. Gij moordt en benijdt en kunt uw doel niet bereiken. Dan gaat gij vechten en strijden. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt. 3 En als gij bidt, krijgt ge het niet, omdat gij verkeerd bidt, met de bedoeling namelijk om wat ge krijgt uit te geven voor uw boze lusten. 4 Trouwelozen, weet ge niet dat vriendschap met de wereld vijandschap met God betekent? Wie met de wereld bevriend wil zijn, maakt zich tot vijand van God. 5 Of meent ge dat de Schrift zonder reden zegt: “De geest die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid?” 6 Des te rijker is dan ook de genade die Hij ons geeft, volgens het woord van de Schrift: God weerstaat de hovaardigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade. 7 Onderwerpt u dus aan God. Biedt weerstand aan de duivel en hij zal voor u vluchten. 8 Nadert tot God en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars; gij, wankelmoedigen, zuivert uw hart. 9Erkent uw ellende, treurt en weent. Laat uw lachen in rouw en uw vreugde in droefheid verkeren. 10 Vernedert u voor de Heer en Hij zal u verheffen.
    Jacobus 4

    Wil men echt winst halen moet men eerst die “schip” waterdicht maken, de “zeilen” repareren en het “stuur” Recht en Gerecht maken en de bemanning Christus Eénsgezind, dan zal De Wind(H.Geest) u en hen brengen waar Die Heen Gaat en geen averij oplopen! Uw schip zinkt al bij het los gooien van de trossen aan de kade dan wel komt haast niet vooruit of loopt vast op zandbanken dan wel ten onder op klippen of een storm!

    En voor men het schip gaat repareren en de bemanning Christus Eénsgezind kan maken moet men aan pijnlijk zelf onderzoek doen om verborgen zonden aan het licht te brengen! Dan kan men Christus Eénsgezind worden en het schip Goed Repareren! Zie daar de Rest Kerk!

    Maar ja dat is tegen dovemans oren gesproken en onleesbaar voor ziende blinden

    1. Het drama is dat men heilige volgt en niet leert van de fouten waarin heilige blijven hangen danwel heel veel vasten en bidden vergooien! Maar ja daarvoor moet je Vol-Profetisch worden dat een satansvloek is onder vele christenen en vooral leidinggevende en machthebbende orthodoxe christenen!

    2. Je weet zeer goed dat ernstige christenen geen onderlinge ruzies hebben, integendeel grote empathie.

     1. @Eric

      ernstige christenen blijven niet hangen in verborgen zonden, die gaan er naar opzoek want die weten dat als een Verschijning verdwijnt dat zij verborgen zonden hebben! Die beleren elkaar waar te beleren valt en leren elkaar waar te leren valt opdat beide vooruit komen in het bereiken van Volmaakt zonder zonden op aarde!

      u bent geen enstige christen, u bent een eigenwijze orthodoxe blinde christen want u vertrapt het hoogste in de bijbel beschreven: Die Ene Volmaakt Christusverschijning en Christusgelijk zonder zonden Liefhebben, gedurende het leven op aarde en Geheel Goed Onderzoek! Ernstige christenen verloochen noch beschuldigen mijn woorden en laten die staan als Vol Waar en gaan naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en Vragen Die en komen terug als Christus Ooggetuige en Oordelen dan Christusgelijk zonder zonden!!!

      En van mij krijgt u het recht voor uw raap: U heeft nog heel veel te leren en u gaat zeker verloren als u zo eigenwijs blijft!

  2. @Kees

   scheuring is treurig! Ik ben niet tegen de Traditionele Geheiligde Mis en ook niet tegen de huidige vorm, al kunnen beide beter, ze hebben allebei nog Gods Recht van Bestaan. Beide extreme stromingen zijn dwaas want het zijn Geheiligde vormen en geen van beide Heilig zonder zonden, want bij beide moet de priester zijn handen wassen en om vergeving vragen en ook het offer moet Geheiligd worden! Dan moet men als eerste proberen Die Vorm te vinden waar geen Heiliging Nodig is en de andere in Barmhartigheid laten bestaan zolang de Maat van Barmhartigheid Geldt!
   Kan je hier ook zien waar extreme traditionalisten hun hoge ros berijden: niet Goed Onderzoek doen zoals de Bijbel Voorschrijft uit dezelfde Bijbel waar zij zich zelf mee verdedigen! Hard van hard en ziende(/eigenwijs) blind zijn ze!

   En de moderator helpt ze ook nog!

   1. Beste Henk,
    Je haalt me de woorden uit de mond. Ga met God en zondig niet meer.

    1. @Kees

     en ken jij die Beker: ga met God en zondig niet meer? Ik Ken Die want ik heb die Gedronken anders had ik de Hemelpoort en het Wonder dat ik daar Haalde nooit Gehaald en Verkregen! En ook ik loop de Jona en David weg, de weg “aan de rand” van die Beker!! En wacht, want er zijn andere voor mij die hoger zijn! Neemt niet weg dat men Die Beker ook met meerdere deels kan drinken en de leer, en traditie op orde brengen en gaan zoeken naar hen die nog meer bereidt zijn Die te drinken!

     1. Henk,
      leef je in een andere dimensie? Want voor mij praat je in raadsels.

      1. @Kees
       als het mag blijven staan, en zeg uitdrukkelijk: volg mij niet, en geloof mij niet blind, ga naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en Volg Die!

       Jona had hart voor anderen dan als enige Israël, gelijk Abraham oog had voor Sodom en Gamora., net zoals God voor anderen dan als enige Diens “eerstgeborene” Israel. En zo liet God zien aan Jona wat er met Ninivé zou gebeuren en zond Jona ging weg en Jona kwam door diens handelen in een storm terecht. Hij was van plan zover weg te gaan van Israël dat die net diens verplichtingen zou kunnen doen en niet naar Ninivé te gaan want in Israel werd die niet erkent als profeet dan hoezo een vreemd volk, wel?
       David kwam pas inzicht toen Saul faalde en zelf met de zalving van David als koning wachtte hij omdat men niet de hand slaat aan de gezalfde, als is die gevallen, nog op de troon zit. Samuel deed hetzelfde en wachte tot Eli stierf!
       Zo loop ik hun wegen.

       Daarom zeg en schrijf ik ook: ik wil geen heilige worden, want heiligen gaan in vasten en bidden en lopen “blind” en zonder kritiek te leveren hun weg. Daarom zwijgen zij veelal omdat ze anderen niet willen afschrikken, noch verloren willen doen gaan. Daarom zie je bij heiligen dat ze zich laten opsluiten in de kerker van gehoorzaamheid aan biechtvader en kerk en leer. H.Theresia van avila treurt daar over. Zo ben ik niet en weiger zo te zijn! Want uiteindelijk werkt het niet zoals Volmaaktheid zou willen. Dan had Christus Zijn Mond wel gehouden bij de Farizeeërs en schriftgeleerden en Die Deed Niet! En ook niet bij Diens leerlingen zie de strijd om de plek naast Christus en de eerste onder allen en Leerde de Volmaakte Weg: Leer Vol in de H.Geest Te Worden en Te Verblijven, dat is meer dan heilige willen worden, dat is Vol-Profeet willen worden en willen zijn! En willen is in Volle Nederigheid en Deemoed! Dat heeft niks te maken met hartstocht en geweld
       Voor de rest laat ik het er bij met de woorden Ga Naar Die ene Christusverschijning en als u over mij wilt weten dan Vraag Die!

       1. Henk !
        Gehoorzaamheid aan God komt altijd op de eerste plaats !
        Eerste Gebod : Bovenal bemin de ene God.
        Kom jij hier om de Kerk nog wat verder te helpen afbreken ?

        1. @Eric,

         Nou doe dat dan! U vertrapt dat God op de eerste plaats komt want u zet uw kerk hoger en God zet Die ene Volmaakte Christusverschijning als Hoogste, staat ook in de Bijbel en….., en….., en….God zet niet als Enige Christus als hoogste want Die Gods Wil Volmaakt Doet Staan Allen op de Eerste Plaats Bij God en Godzelf!

         U en uw kerk weten niet eens hoe je Die Ene Volmaakte Christusverschijning klunt verkrijgen, ja erger, jullie kunnen het niet eens voor elkaar brengen en als er één over Schrijft, Waar En Hoe En Wanneer dan is die een satanische ketter, een satanische gnosticus! En als di er over Schrijft jullie wijst op de Bijbel en Goed Onderzoek doen en Vol in de H.Geest die jullie zelf aanhalen, dan worden jullie helemaal onbeschoft, roepen om hulp van de moderator, doen valse beschuldigingen en weigeren elke echte Nederigheid!

         U kerk en alle christelijke kerken zijn een puinhoop, en ik waarschuw jullie en hun. ik kan niet afbreken waar Volmaaktheid is. Daar waar geen Volmaaktheid is en u en hen beweren dat ze Volmaakt zijn krijgt u van mij de wind van voren en recht voor zijn raap en waarschuw voor de Twee Getuigen want Die Binden Resoluut en uw en hun eigen zieke leer breekt uw en hun kerk af!

         En eigenwijs als u en hen zijn, f…….. h…. wat zijn jullie eigenwijs! brallen, zwetsen en valse getuigenissen doen! Net zoals uw schrijven:

         “Henk !
         Gehoorzaamheid aan God komt altijd op de eerste plaats !
         Eerste Gebod : Bovenal bemin de ene God.
         Kom jij hier om de Kerk nog wat verder te helpen afbreken ?”

         Onbeschofte hufter die u bent, ga eerst naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en kom dan met uw Christusgelijk zonder zonden Oordeel!
         ZEG MIJ WIE IS GOD? KENT U GOD VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT?

         WELKE KERK IS GOD’S KERK? IS ER ÉÉN KERK DIE GOD VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT KENT? WELKE KERK LEERT DIE WEG DAAR HEEN TE GAAN GEDURENDE HET LEVEN?

         kwaadaardige joker die u bent, niet één die u verdedigt kent God van Aangezicht tot Aangezicht en niet één leert Die!

         U en hen moeten zich kapot schamen met uw en hun misleidingen en mishandelingen, gebral en gezwets en valse beschuldigingen! Met uw en hun schijnheiligheid en machtswellust! Wee u en hen!

        2. aanvulling

         Het eerste Gebod is:

         7 Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen. 8 Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij rijke vruchten draagt; zo zult gij mijn leerlingen zijn. 9 Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. 10 Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden.
         JEZUS’ GEBOD VAN DE ONDERLINGE LIEFDE
         12 Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.!!!

         Dat is heel veel meer en anders dan uw blinde orthodox onbeschofte weergave!

         en aan de weergave in de Bijbel kan men zien dat de uwe ziende blind farizeïsch en schriftgeleerderig is!

         1. Tsja, die “blinde orthodox onbeschofte”-lingen moeten wel zeer onchristelijk en schaamteloos hoogmoedig zijn naar de normen van Henk want Henk is de allergrootste heilige die ooit op aarde wandelde en altijd alles veel beter weet zodat zelfs de engelen zijn reacties met angst bekijken.

          Henk, de liefde voor Christus kan je nooit afdwingen want liefde werkt nooit vanuit een dwang. Het is na zoveel maanden erg duidelijk dat jij niemand persoonlijke vrijheid gunt. Wie gaf je ooit het recht om liefde op te dringen onder dwang?

          Wanneer mogen van jouw eens liefdevolle woorden vernemen, empathie, ouderlijke bezorgdheid, liefdevol geduld?

          1. @ Eric

           Kijk daar komt weer met valse beschuldigingen want de allergrootste heilige is de 7e kamer van de ziel van hen die de zonde tegen de H.Geest nog niet hebben begaan en Die Daar Volmaakt Naar Leven!

           ik heb nooit gezegd dat ik de allergrootste heilige van in erfzonde verwekte mensen en natuurling, ben. Ik verwijs naar Henoch, Mozes, Elia en daarboven staan de ouders van die men de H.Maagd Maria noemt. Nou dan kan ik nog wel een dikke punt zuigen voor ik op al hun hoogtes mag gaan staan!

           U liegt en bedriegt want ik schrijf: ik wens geen volgelingen, geen eigen kerk en ook geen blind geloof aan mij, dat is heel veel anders dan uw leugen: Wie gaf je ooit het recht om liefde op te dringen onder dwang?

           Ik schrijf dat Volmaakte Liefde altijd zonder dwang is want Volmaakte Liefde Heeft Volmaakt Vrije Wil en in Volmaakt Vrije Wil is geen dwang, hoe klein ook, te vinden!

           En over geduld…, en bezorgdheid….empathie….: ik heb meer dan u want ik ga naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en kom dan hier en Er is er geen één die meer Heeft dan Die!
           Ik wens iedereen hier Die Ene Volmaakte Christusverschijning toe, iedereen en er is geen hogere wens voor een ander! Geen grotere Heiligheid, Geen Betere Weg, Geen Beter Leven, Geen Betere Bescherming! leugenachtige hufter die u bent, geen kerk kan die leveren want, geen kerk leert Die!

           dus wanneer heeft u eens liefdevolle woorden, empathie, ouderlijke bezorgdheid en liefdevol geduld zoals Die Ene Volmaakte Christusverschijning VRAAGT? Wanneer wordt u een oprecht Nederig en Deemoedig?

          2. Weeral schampen tegenover de Kerk?
           Niet erg christelijk hoor.
           Wie mag die persoon dan wel zijn die jij “Christus” noemt, zeer zeker niet Jezus.
           Je verheft jezelf tot een ingebeelde hoogte en je zegt dat niemand die ingebeelde hoogte van jouw kan bereiken.
           Gewoon een waan vanuit narcisme.
           Narcisten zijn gevaarlijk want zij dwingen met mooie woorden. In het Engels : “Lovebombing”.
           Omwille van lovebombing verpletter je zelfs de Kerk.

          3. @Eric

           Waar schamp ik over de kerk? ik Schrijf Recht toe Recht aan en Gods Gerecht en daar is geen schampen, want schampen is honen en ik hoon niet, ik ben ten diepste bedroefd en wens het allerhoogste voor de kerk!

           “Wie mag die persoon dan wel zijn die jij “Christus” noemt, zeer zeker niet Jezus.”

           U kunt niet eens Volmaakt Oordelen! U beweert zelfs dat geen mens Volmaakt Kan Oordelen! dan zou ik als ik u was eerst eens naar mezelf kijken voor ik naar een ander kijk! u kan nog geen balk nog splinter zien! Zo over het paard getild naast uw schoenen lopend, bent u!
           U kan niet eens de Bijbel lezen, net als Derks, dan hoezo weet u te beoordelen dat “Mijn” Christus Niet Die Echte Jezus, Is?
           Wijst u op Die Ene Volmaakte Christusverschijning? Leert u Die? Ik doe dat en ga dan Kijken! leer uw schijnheiligheid en onbeschoftheid af te leggen en wordt eens echt Nederig en Deemoedig! Ik vraag geen blind geloof aan mijn woorden zoals u!

           “Je verheft jezelf tot een ingebeelde hoogte en je zegt dat niemand die ingebeelde hoogte van jouw kan bereiken.
           Gewoon een waan vanuit narcisme. ”

           Ga Kijken waar ik Sta! Doe zoals hoort: iemand spreekt de volle waarheid tot het tegendeel met Godsbewijs is bewezen en Ga Naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en haal Gods Bewijs! en kom dan! Ik gooi uw woorden niet zomaar overboord, noch van een ander. ik laat ze staan als vol waar en Ga en Vraag bij die Eene Volmaakte Christusverschijning! u sluit die op voorhand uit! U wilt niet eens zo nederig worden om de Bijbel het voordeel van de twijfel te geven waar over Die Ene Volmaakte Christusverschijning is te lezen! Ja uw bla, bla, bla, bral, bral, bral en uw lezing uit dezelfde Bijbel die wel waar het u uit komt, niet Die Ene Volmaakte Christusverschijning want dan moet u uw kerk achter u laten en doen zoals Christus zegt: Die diens ouders(familie/vrienden/leraren/biechtvaders/kerk) waar zij minder liefhebben dan Christus, meer liefheeft als Mij is Mij Niet Waard!!

           Dus wanneer buigt u eindelijk eens echt Nederig Naar Die Geheel Onverbeelde Volmaakte Hemelse Christus?

           En u zult zelfs nog meer dan Paulus en Petrus moeten buigen!

         2. Henk,

          Zou het geen verschil maken dat Jezus Christus die woorden tegen Zijn vrienden richt? Op dat moment zijn er elf apostelen aanwezig (Judas is al weg.) Hij zegt dat dus niet tegen de mens in het algemeen, maar tegen Zijn geliefde elf apostelen, welke Hij op dat moment ook zijn vrienden noemde.

          Wat denk jij hiervan?

          1. @Antisoof

           Er er verschil in Volmaakt Heilig?

           was Christus niet verontwaardigd toen de apostelen streden op de hoogste plek en een kind in het midden zetten? en wees die Petrus anders af toen Christus ging beleren?

           Verschil in houding is er als er verschil in handeling is en zo is ook met beantwoorden! Men moet niet denken dat een leerling woorden met honing krijgt en een vreemde niet als beide op gelijke voet zonde begaan, ja de leerling krijg een hardere les want die meer heeft verkregen wordt ook meer van verlangt!

          2. Zou het niet zo kunnen zijn, Henk, dat de lat bij de apostelen hoog ligt, en dat die lat voor ‘gewone’ mensen niet zo hoog ligt? Dus dan kun jij wel wijzen op de Heiligheid van de apostelen, en terecht, maar wij zijn toch geen apostelen? Wij kunnen ons toch aan de bergrede houden, die Hij onderwees aan ons, het volk?

           Je haalt er naar mijn smaak misschien ’teveel bij’. Eén ding tegelijkertijd behandelen lijkt mij beter.

           Dus Hij vertelde dat Zijn vrienden; díe konden bidden en hun gebed werd verhoord. Maar dat hoeft niet te betekenen dat óns gebed ook (altijd) verhoord wordt.

           En wij hebben immers toch het Onze Vader? Dat is toch voldoende?

           Laten we nooit vergeten dat de Bijbel niet geschreven is voor ons, het volk. Hij had nooit ‘op straat’ moeten komen te liggen als het aan de katholieke leiding had gelegen, meen ik. Dat was het probleem met de drukpers die het mogelijk maakte dat de Bijbel ‘op straat’ kwam te liggen. Dus misschien moeten we daar rekening mee houden? Het volk is nu eenmaal vaak te ongeletterd om te begrijpen wat er staat. Dat alleen al. Dus misschien is je/onze discussie hier misschien daarom wel zinloos en raakt het zijn doel niet? Het is vruchtloos, werpt geen vrucht af? Logisch zo bezien toch?

          3. @ Antisoof,
           met vormelijke gebeden kan men ook verhoord worden, maar het zijn vooral de verlangens van het hart die gelden. Daarom is het zo belangrijk om met het hele hart te bidden en dat is werkelijk geestelijke arbeid die vrucht draagt.

          4. Daar ben ik het mee eens, eric.
           (Het woord vormelijk ken ik echter niet.)

          5. @Antisoof

           ik zal eerst u beantwoorden en dan Eric die op mij reageert.

           “Zou het niet zo kunnen zijn, Henk, dat de lat bij de apostelen hoog ligt, en dat die lat voor ‘gewone’ mensen niet zo hoog ligt? Dus dan kun jij wel wijzen op de Heiligheid van de apostelen, en terecht, maar wij zijn toch geen apostelen? Wij kunnen ons toch aan de bergrede houden, die Hij onderwees aan ons, het volk?”

           Wie waren de apostelen? Wie van hen was schriftgeleerde, wie van hen farizeeër? Waren niet alle apostelen gewone mensen? Zeker er was verschil want zij gaven gevolg aan de Roep van Christus als eerste onder het volk, dan nog waren zij ook op een gelijke manier “ongeletterd”!
           De bergrede is niet genoeg om totale bescherming te verkrijgen, dat zie je aan Verschijningen als Christus is gaan Hemelvaren. Als men Die Volmaakte Verschijning Verkrijgt, en men Blijft in die Christusgelijke Liefde verliest men die Verschijning niet! Elk verdwijnen van Verschijningen ligt verborgen zonden of tekort aan werken der liefde aan ten grondslag: dat is De Wet en de Profeten: Loon naar Werken!
           Dat kun je ook zien aan vergelijkingen in de wereld! Daar waar Volmaakt is en Volmaakte werken zijn is er geen verlies!
           Het is dat men leert dat geen mens Christusgelijk zonder zonden op aarde kan zijn, maakt dat het buiten bereik ligt. Dat is een struikelblok waar niet aan voorbij te komen is, hoe hard men ook werkt want men sluit uit, men excommuniceert die mogelijkheid!

           “En wij hebben immers toch het Onze Vader? Dat is toch voldoende?

           Laten we nooit vergeten dat de Bijbel niet geschreven is voor ons, het volk. Hij had nooit ‘op straat’ moeten komen te liggen als het aan de katholieke leiding had gelegen, meen ik. ”

           U moet het “Onze Vader ” een naast de Volmaakte Taal leggen, DIE NIET UITGESPROKEN EN GESCHREVEN MAG WORDEN!

           Dan weet u dat het “Onze vader” een verbeeld gebed is die de apostelen zo verstaan hebben naar hun maat van liefhebben. Zeker een mooi gebed, niet goed genoeg want op een sterfbed als men ik coma gaat vlak voor men de wereld verlaat kan geen mens die meer uitspreken, ook het Oosters orthodoxe gebed: Heer Jezus Christus wees mij zondaar genadig, niet! op die weg gaat het menselijk woorden gebed uiteindelijk over naar één woord, en daarna in zuchten en kreunen en daarna in het GeBed van de H.Geest! en er is geen beter gebed dan Bidden Zoals de H.Geest Bidt! Daar is de Heiligheid Gods Maximaal in Doen en Laten en in Macht en Kracht, In Intentie, Kwaliteit en Kwantiteit, In Schoonheid en Volmaaktheid!

           en de Bijbel is voor iedereen want iedereen is geroepen om Profeet en Priester te zijn dan is ook iedereen geroepen om de Bijbel te Lezen en te Verstaan zoals Christus Leest en Verstaat!

           Geen kind is dom, geen kind Hemels Ongeletterd want elk kind, op die met de zonde tegen de H.Geest is verwekt, komt uit het Geheel Goede voort, Dan is iedere kind Hemels Volmaakt Geletterd! het zijn de ouders en leraren die kinderen kapot maken omdat ze eigen vlees willen ipv Gods “Vlees” willen Behouden!

           U moet uw eigen schrijven nu eens terug lezen en het mijne naast het uwe leggen dan kan u zien hoezeer uw denkwijze kinderen kapot maakt en menselijk klein maakt en houdt!

          6. Henk,
           Je schrijft:
           “U moet uw eigen schrijven nu eens terug lezen en het mijne naast het uwe leggen dan kan u zien hoezeer uw denkwijze kinderen kapot maakt en menselijk klein maakt en houdt!”.

           Pardón?

           Beseft u wel welk een beschuldigingen u nu doet? Mijn zoekende tastende denkwijze alhier zou iets kapot maken? Is dát uw manier van communiceren? Is dát uw conclusie?

           Wanneer dát uw manier van argumenteren is, dan vrees ik dat dat de mijne niet is. Duidelijker gezegd: U spreekt nu een voor mij vreemde taal met een vreemde onderliggende toon.

           En dat bevalt mij niet.

          7. Aaanvulling:

           Naar het Hoogste kan men zonder Bijbel want een net verwekte, elke atoom, en nog kleiner moet het hemelrijk kunnen bereiken en die lezen niet als menselijke geletterden. De Bijbel is vol met tekenen en men hoort zonder tekenen, die vruchten zijn van Goed en kwaad Christusgelijk te Leven en Christus deed niet aan tekenen, Die Had en Heeft Volmaakt Lief en Die Volmaakt Lief heeft maakt niet van Volmaakt Leven vruchten van Goed en kwaad!

           DESALNIETEMIN is de Bijbel een goede handreling bij de “trap omhoog” naar de Hemel als men die Goed Leest. En zoals heiligen beelden en vensters, en kaarsen en Geheiligde Mis en menselijke woordgebeden Geheiligd Mogen Helpen moet met De Bijbel niet uitsluiten voor iedereen! Liefde is meer dan Volmaakt Handelen, het is ook Barmhartig Heiligen waar Geheiligd Kan Worden om te helpen de weg naar Die Volmaaktheid zonder zonden te volbrengen! Iemand voor wie het kruis nog te zwaar is, is het Goed om te helpen dragen opdat die dan nog niet zo kan te behouden en in kracht kan toenemen opdat die kan! Ook Christus liet dat Zien want het kruis werd ook door een ander op het eind gedragen al kon Christus het zelf en die ander droeg niet zonder Christus hulp! en Christus droeg niet minder, als zag het er uit alsof het zo was! Christus wees geen medehulp af, hoe klein ook en verstierf het deels misvormde hulp ook nog er bij!

          8. @Antisoof

           “Beseft u wel welk een beschuldigingen u nu doet? Mijn zoekende tastende denkwijze alhier zou iets kapot maken? Is dát uw manier van communiceren? Is dát uw conclusie?

           Wanneer dát uw manier van argumenteren is, dan vrees ik dat dat de mijne niet is. Duidelijker gezegd: U spreekt nu een voor mij vreemde taal met een vreemde onderliggende toon.

           En dat bevalt mij niet.”

           heeft u werkelijk uw posting naast de mijn gelegd?

           Kijk dan:

           “Je haalt er naar mijn smaak misschien ’teveel bij’. Eén ding tegelijkertijd behandelen lijkt mij beter.

           Dus Hij vertelde dat Zijn vrienden; díe konden bidden en hun gebed werd verhoord. Maar dat hoeft niet te betekenen dat óns gebed ook (altijd) verhoord wordt.

           En wij hebben immers toch het Onze Vader? Dat is toch voldoende?

           Laten we nooit vergeten dat de Bijbel niet geschreven is voor ons, het volk. Hij had nooit ‘op straat’ moeten komen te liggen als het aan de katholieke leiding had gelegen, meen ik. Dat was het probleem met de drukpers die het mogelijk maakte dat de Bijbel ‘op straat’ kwam te liggen. Dus misschien moeten we daar rekening mee houden? Het volk is nu eenmaal vaak te ongeletterd om te begrijpen wat er staat. Dat alleen al. Dus misschien is je/onze discussie hier misschien daarom wel zinloos en raakt het zijn doel niet? Het is vruchtloos, werpt geen vrucht af? Logisch zo bezien toch?”

           al stelt u het vragenderwijs, uw vragenderwijs is wel een bewering en die bewering is uw innerlijke instelling want had u om als enige uitleg gevraagd was uw innerlijke instelling voor u ook een vraag.

           Nu met uw bewering al is die vragender wijs doet u hetzelfde als satan doet bij Christus: Als U [de] Zoon van God bent, werp Uzelf [dan] naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en [dat] zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken.

           U vindt dat de Bijbel niet voor het volk is, en dat het onze vader genoeg is en en dat bij bidden niet elk gebed wordt verhoord wordt. Dat zijn totaal verkeerde denkbeelden en leringen aan een kind en geloofsvolk! Want daarmee maakt en houdt u menselijk klein en blind! Het gaat er om dat het kind niet bij het Aangezicht God’s wordt weggehaald en dat het in het menselijk leven waar het de fout in gaat kan leren daar weer terug te komen. En niet vaste te houden in verbeelde tekenen en hoe verbeelde tekenen te verstaan en te gebruiken zijn: “een mens loopt op twee benen” en “een pelgrim gaat twee stappen vooruit, één achteruit voordat die weer twee stappen vooruit neemt”
           Twee benen zijn de Volmaakte Weg en Geheiligde weg. Soms is het voor de gelovige te bitter/zwaar op de Verheffing naar de 3e Hemel(2Kor12) te wachten dan kan een Geheiligde weg in de tussentijd helpen om toch verder en eerder te komen: Maria Magdalena was slimmer dan Elisabeth door bij Christus zitten en te luisteren ipv om voor het wereldse(maaltijd) te zorgen en Elisabeth was slimmer dan maria Magdalena door naar Christus toe te lopen bij de dood van lazarus, ipv thuis te wachten tot Christus daar kwam: Als men moeite heeft met het Volmaakte Been, gebruik dan het Geheiligde been en als Het Volmaakte Been Zich voordoet, Gebruik Die dan ipv op de geheiligde voort te gaan!
           En de pelgrimsgang is gebouwd op zelfonderzoek en inzicht en overzicht. Met twee stappen vooruit komt men op de rand van duisternis, dan is een stap terug en wachten tot Het Licht voor die persoon weer naar voren beweegt en twee verdere stappen vrij maakt een zeker weg om te belopen en één stap terug is, is
           niet omkeren maar in vasten en bidden voort gaan die er voor zorgt dat het Licht zich naar voren kan uitbreiden!

           Uw vragenderwijs bewering is een satanische beproeving op de Volmaakte Weg voor kinderen en Geloofsvolk weg te halen en in de Geheiligde weg te houden waarover geschreven staat:

           7 Als gij het goede doet, is er opgewektheid; maar doet gij het goede niet, dan loert de zonde als belager aan uw deur, begerig u te grijpen. Zult gij hem meester kunnen blijven?Gen 4)

           en hier gaat het over het hogere offer van Abel en Kaïn’s offer waarbij als men dieper gaat, over het verlies van het eerstegeborene Dubbeldeel door Kaïn’s offering en bij Abel terecht komt. Beide waren geen Volmaakte offeringen, die van Abel was het beste dat Abel had, bij Kaïn niet. Een Geheiligd offer is nog steeds geen Volmaakt Offer en hoe Geheiligd ook zit de deur naar satan op een kier, en hoe lager hoe meer!

           De discussie tussen de Traditionele Geheiligde Mis en De Nieuwe Geheiligde Mis is in den basis verkeerd want beide zijn Geheiligde Missen, men kan onderzoeken welke de minst Geheiligde is en die heeft dan voorrang zonder de ander af te wijzen en dan hoort alles Gemeten, Gewogen, Geteld en Berekend te worden, naar Gods Maat en daar hoort ook beter verstaan en intentie, kwantiteit en kwaliteit van het volk bij, en beter onderwezen is altijd beter dan dom houden en dom maken: het is beter de Bijbel in het Nederlands te vertalen dan in Latijn al moet men de oorspronkelijke taal niet weggooien! De Beste is de Bijbel in Volmaakte Taal!
           Zo is het met bidden en werken der liefde ook! Ja dat vraagt Barmhartige Liefde en ja dat vraagt verstervend lijden van Groten in de Liefde, het is zoals Christus Zelf Voor Deed: Christus had medelijden en stond wonderen toe ter verzachting opdat het volk vooruit kwam in dieper en tot grotere inzicht en oprechte Nederigheid en niet verloren laten gaan. Dat betekende voor Christus ook meer lijden Overnemen; Sterkere schouders neem last over van hen die er onder dreigen te bezwijken of rust nodig hebben: Zo brengt Christus Mystici Vooruit om nog groter te worden tot ze Volmaaktheid weten te bereiken. Een echte Mystische Verschijning is een in ervaring die er heel diep “in brandt” en gelukzaligheid brengt, het verliezen diepe bedroefdheid die moet zorgen voor zelf onderzoek naar verborgen zonden die voor de mysticus op het moment van verschijnen nog niet geopenbaard kunnen worden: ik heb u nog veel te vertellen maar u kunt het nog niet verdragen….! Het verdwijnen en bedroefheid van verlies “brandt nog dieper in” en maakt dat de mysticus voorzichtiger wordt, de stap terug van de pelgrim en weer verder te gaan met vasten en bidden om openbaring te krijgen waar die vooruit kan komen, net zolang tot men in de Ene Volmaakte Christusverschijning Komt. En dat geldt voor elk onderwerp tot men in alles, overal en altijd In De Ene Volmaakte Christusverschijning komt!

           Let wel ik vraag geen blind geloof aan mijn woorden!!!!! En zeg ook dat men zeer voorzichtig moet zijn! Zeker niet zomaar op een innerlijke aanmoediging in moet gaan want satan is slim, die kent u helemaal en weet waar al uw zwaktes zijn! en maakt gebruik van iedereen om u heen waar die kan en komt pas als laatste voor u Vindt!

           Het is nog beter een goede biechtvader te hebben, luistert u?, ik wijs een goede biechtvader niet af, ik wijs slechte af! En men moet ook niet denken dat men zomaar elke keer kan veranderen van biechtvader. Men moet echt weten wanneer niet en wanneer wel! Het is een zoektocht van vallen en elke weer opstaan en als men staat oppassen dat men niet valt! En er is geen andere weg dan in tranen gaan met vasten en bidden en bij vreugde niet blijven hangen en werken der liefde niet meer doen tot men Die Ene Volmaakte Christusverschijning Heeft gevonden en daarin weet te verblijven en verder gaan bij andere onderwerpen waar men nog niet zo ver is! het is uw eigen huis stukje bij beetje ontsluieren en opruimen en weten te behouden waar men hoort te behouden en er uit te werken en afwijzen waar kwaadaardigheid te vinden is!!!

           Moge het blijven staan en men echt leer Goed te Onderzoeken!

           ik ben ook niet tegen de kerk waar die Goed is en Goed doet, ik ben tegen de kerk waar die misleidt en mishandelt, verkeerd klein maakt en dom maakt en houdt! Ik ben tegen blind orthodox en blind geloof en blinde gehoorzaamheid als hoogste neer zetten zoals ziende blinden doen

          9. “U vindt dat de Bijbel niet voor het volk is, en dat het onze vader genoeg is en en dat bij bidden niet elk gebed wordt verhoord wordt.”.
           Henk, met alles respect je leest wat er niet staat.
           Ík vind dat niet, ik stel vast dat het met de Bijbel en het volk in de geschiedenis zo is gelopen. Dat is niet mijn mening, dat is een weergeven van de geschiedenis. Wanneer mijn mening over de geschiedenis fout is, dan moet die rechtgezet worden.

           Ik stel dus ook vast dat Jezus de apostelen dat andere gebed leert, en dan lees ik jouw teksten daarvan en dan valt mij op dat die les niet aan het volk gericht is, maar aan de apostelen.

           Dat is van mij niet ‘meer’ dan een tekstverklaring van de Bijbel. Ook dat heeft niets met mijn mening te maken, maar eerder met taal.

           Je conclusies die je verder trekt zijn dus fout, omdat je van een verkeerd vertrekpunt uitgaat, namelijk dat ik meningen zou hebben over wat ik schreef wat niet zo was, het waren meer ‘vragen’. En het zijn eigenlijk meer een soort inzichten in TAAL. Elk woord in de Bijbel is belangrijk, en wat veel mensen schijnen te vergeten is te kijken aan WIE de woorden op dat moment gericht zijn. Meer niet. Daar wilde ik je op wijzen en je reactie (kort) op hebben.

           Dus ik had liever gehad dat je bij dat ene punt was gebleven en je mening had gegeven waarom jij denkt dat Zijn Woorden op dat moment ook voor andere mensen, zoals het volk golden.

           Daarom zei ik ook dat je er veel te veel bijhaalt. Stapje voor stapje moeten we gaan. En dan nog, IS het Boek er wel voor bedoeld om door het volk gelezen te worden? Ik denk dus van niet. Niet omdat ik dat verzin of zo, maar dat lijkt me een logische conclusie. En dan kun je, als je wilt, daar jou visie en het waarom van die visie opgeven. In 20 zinnen max.

           Daarom mag je volgens mij logica niet bestraffen met morele argumenten, zoals je lijkt te doen. Ik vind dat logica ‘wetenschappelijk’ moet zijn. Wél of Niet, Ja of Nee. Zwart of Wit. Zo moet (leerde ik van meesters) moet de Bijbel gelezen worden.

           Ik krijg het idee dat je niet veel in gezelschappen gediscussieerd hebt? (Alles is NIET verwijtend bedoeld, maar het zijn inzichten, opgedaan in het leven, van mij.)

           “Uw vragenderwijs bewering is een satanische beproeving op de Volmaakte Weg voor kinderen en Geloofsvolk weg te halen en in de Geheiligde weg te houden waarover geschreven staat: . . .”.
           Weer zo een grote broek aangetrokken? Een satanische beproeving nog wel? Henk je maakt van een gesprek wel een héél groot ding. Men zou nog moeten oppassen wat te zeggen!

           “al stelt u het vragenderwijs, uw vragenderwijs is wel een bewering en die bewering is uw innerlijke instelling want had u om als enige uitleg gevraagd was uw innerlijke instelling voor u ook een vraag.”.

           Ik probeer een gesprek met je te hebben. Maar je legt woorden veel te letterlijk uit en je geeft er je eigen invulling en bedoeling van. Dat is fout.

          10. @Antisoof

           max 20 zinnen….:

           1 Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2 Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3 Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. 1Kor 4

           en

           1 Zet uw hart op de liefde. Maar streeft ook naar geestelijke gaven, vooral naar de profetie. 2 Wie in vervoering spreekt, spreekt niet voor de mensen, maar voor God; hij uit in geestverrukking geheimzinnige klanken en niemand begrijpt hem. 3 Maar wie profeteert, spreekt tot nut van anderen woorden van stichting, vermaning en troost.

           24 Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of buitenstaander binnen, dan wordt hij door allen terechtgewezen, door allen beoordeeld 25 en zijn verborgen gedachten worden blootgelegd; dan zal hij zich ter aarde werpen, hij zal God aanbidden en belijden dat God werkelijk in uw midden is. 1kor14

           Dat is naar de hele gemeente, Het hele geloofsvolk!
           Vol-Profetie geldt voor iedereen want zonder haalt men de Hemel niet. De Weg in de Hel en er door heen is niet te vinden zonder Volmaakt Absoluut Onderscheiden en Scheiden! Zo kan als enige Vol-Profetie!

           Dan leer die te verkrijgen en beoordeel dan geschiedenis en uw zogenaamde inzichten en bedoeling en hoe het zou horen te zijn naar Gods Volmaakte Inzicht!

           en dan moet u uw schrijven eens lezen en de mijne

          11. “Men moet ons zonder meer als dienaars van Christus beschouwen, en beheerders van Gods geheimenissen. Welnu, van de beheerders wordt slechts gevorderd, dat ze trouw worden bevonden. En dàn is er mij weinig aan gelegen, of ik door u of een menselijk gericht word geoordeeld. Ja, ik oordeel mezelf niet eens; want wel ben ik mezelf niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. De Heer is het, die mij oordeelt. “.
           1:
           In de eerste zin van het hoofdstuk wordt het woord ‘ons’ gebruikt. Volgens mij bedoelt Paulus daar zichzelf en de (andere?) apostelen mee. Natuurlijk schrijft hij dat aan de leiders, die het wel zullen doorgeven aan de gemeente. Maar het gaat mij om het woord ‘ons’. Dat is dus niet de gehele gemeente, of zie ik dat fout?
           2:
           Profeteren, zoals je dat nu meldt, daar ben ik het mee eens. Maar wat bedoelt Paulus met dat ‘profeteren’?
           “Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost.”, schrijft hij.
           Mee eens.
           3:
           Denk jij trouwens wellicht dat we allemaal apostel kunnen zijn? (Dat gaat tegen de leer en de Schrift in, lijkt mij. En dat lijkt mij dus niet.)
           4:
           “Vol-Profetie geldt voor iedereen want zonder haalt men de Hemel niet. De Weg in de Hel en er door heen is niet te vinden zonder Volmaakt Absoluut Onderscheiden en Scheiden! Zo kan als enige Vol-Profetie!”.

           Waar staat dat in de Bijbel dat men de Hemel niet vindt zonder ‘vol-profetie’, Henk?
           5:
           “De Weg in de Hel en er door heen is niet te vinden zonder Volmaakt Absoluut Onderscheiden en Scheiden! Zo kan als enige Vol-Profetie!.”, schrijf je.

           Waar staat dat in de Bijbel, Henk?

           (Wil je zo kort als mogelijk is antwoorden?)

          12. @Antisoof

           1)welke christen is geen dienaar van Christus en welke christen kan zich van verantwoording vrij spreken? Geen één! Een van wie wordt niet gevraagd het hoogste te halen als God voor iedereen wie dan ook het Hoogste klaar heeft liggen? Dacht u dat God voor slechts enkele het hoogste heeft en de rest afgescheept wordt men: dan had je maar beter verwekt moeten worden door je ouders….of dat is voorbestemd en de vrije wil en keuze voor de mens is een farce! Alles in de Bijbel hoort Eén en Al- Eén, God is Eén te zijn dus als verder staat: als allen profeteren dan is het niet de bedoeling, slechts enkelen dan is iedereen geroepen om te profeteren!
           Dus ja u ziet het fout
           2) Vol-Profetiën Zijn Volmaakte Gods Oordelen met Gods Bewezen Bewijs Die Onweerlegbaar, Onontkenbaar Zijn!
           3)Iedereen is geroepen om meer dan een apostel te zijn, iedereen is geroepen om Vol-Profeet te zijn opdat geen één misleidt kan worden en de weg naar de Hemel de kortste is en de Dag des Oordeels het snelst komt zodat de hel en kwaden op aarde voor eeuwig de mond gesnoerd worden dat gaat tegen sommige delen van de Bijbel en leer in want niet alles in de Bijbel is Vol-Profetie en er zijn ook leugens/verdraaiingen te vinden want was alles Vol-Profetie was alles Vol-waar en doe uw onderzoek Goed en u zult Christusgelijk Zien dat niet alles vol waar is!
           4)Lees 1Kor 4! Hoe denkt u de weg door de Hemel te kunnen vinden als niet alles openbaar is, naar Gods Maat? Op ik denk, ongeveer? Satan lacht u in uw gezicht uit en gaat niet aan de kant, hoe hard u Heer , heer roept want u wilt Die ene Volmaakte Christusverschijning niet Die als enige satan opzij kan zetten met de Volle Waarheid, elk minder geeft satan recht om u tegen te houden en te laten verdwalen
           5 zie vraag 4

 14. Graag zou ik de traditionele Mis in de volkstaal gecelebreert zien en horen

  1. Dat kan wel, maar de modernisten willen er niet over horen, vooral de bisschoppen niet.
   De traditionelen vragen er niet naar, want er is geen echte reden voor omdat de Tridentijnse heilige Mis in alle ‘oude’ katholieke Missaals ter wereld in de landstaal en in het Latijn staat afgedrukt, mooi naast elkaar. Met een beetje zoeken kan u ongetwijfeld nog een Missaal vinden. Niet te verwarren met de twee versies moderne missalen waar niemand om geeft.

  2. Dien uw verzoek in bij uw bisschop. Maar ik weet nú al wat zijn antwoord is.

  3. Hein, gaat het om uw eigen belang?
   Mijn advies is om een oud missaal te pakken en de Nederlandse vertaling goed bij te houden.

   1. Natuurlijk gaat het niet om mijn eigen belang….het gaat om de schoonheid van ons RK geloof die haar weg zoekt naar de harten in deze tijd.

    1. Beste Heinr,
     Latijn is de kerktaal bij uitstek om de schoonheid, sacraliteit en wereldwijde eenheid tot uitdrukking te brengen.
     In welk land je ook komt, het is toch mooi als je overal de H.Mis in het latijn kan volgen? Bovendien is de volkstaal onderhevig aan veranderingen en dat is het latijn niet.
     Is dit voldoende als antwoord?

     1. @Kees

      Latijn is door veranderingen in een volkstaal ook onderhevig aan veranderingen want het mag in latijn wel hetzelfde woord zijn de betekenis van honderden jaren terug is niet het zelfde als nu door de vertaling en inhoud van de vertaling, want waarom wordt be Bijbel steeds weer tegen het “licht”gehouden en eens in de zoveel jaar een nieuwe uitgave gedaan? Omdat inzichten veranderen! en zijn die dan verkeerd? Maw is er geen groei in inzicht mogelijk? Kan een mens zich niet verbeteren, groter en dieper en meer in geloof? Dan moet u orthodox protestant worden want die hebben predestinatie leer, daar kan men niks veranderen, daarom ook hun vasthouden aan de statenbijbel, alsof die geen vertaling is….., wat een hoofdschuddende belachelijke bewering is dat…!

      ik zeg niet dat de Latijnse Mis niet gevierd kan worden en voor bepaalde mensen mooier is dan voor anderen, ze kunnen niet beweren dat die de Enige Vorm is die geldt en zonder zonden is! al zou die hoger zijn dan de moderne dan nog kunnen ze niet beweren dat als enige die van hun geldig is!, al zou die 2000 jaar oud zijn, dan nog kan je niet beweren want het is een Geheiligde vorm en voor God tellen alle Geheiligde vormen, ook al is er onderscheidt in Heiligheid, dan mag de hoogste de hoogste zijn, de hoogste mag de anderen niet excommuniceren, net zoals de eerstgeborene de latere andere broers en zussen buitenshuis mag zetten alsof ze geen recht hebben in het huis van hun ouders!

 15. Zoals ik hier in het verleden reeds geschreven heb, een afschaffing van de traditionele ritus van Rome is niet rechtsgeldig; de paus van Rome heeft niet het recht om dat te doen. Eén van de plichten van de opvolger van Petrus is het bewaren van de overgeleverde heilige riten van de apostelen Petrus en Paulus te Rome.

  Een priester die canonieke zending heeft van zijn bisschop om het Heilig Offer van de Mis op te dragen heeft de plicht om dat op een juiste manier te doen en zodus heeft hij het recht om dat volgens de overgeleverde Romeinse ritus te doen. Het gezag van de paus is gelimiteerd; hij kan niet alles doen wat hij wil.

  Het gerucht van een nieuw verbod komt van de Engelstalige blog “Rorate Caeli”; de beheerder ervan heeft in het verleden bewezen insider-kennis gehad te hebben, dus ook al is het een gerucht, het zou niet verstandig zijn om het te negeren.

  1. @Waramund

   de Paus heeft wel het Gods Recht om af te schaffen, mits, Mits Die Ook Gods Recht en Gerecht IS!!!!
   De Paus heeft niet te bewaren waar Die Niet Overeenstemmen met Gods Recht en Gerecht, deed Christus Ook en Christus is het voorbeeld als eerste en niet de apostelen. De apostelen zijn het voorbeeld als zij Christusgelijk zijn!

   De vraag is dan Waar is Gods Recht en Gerecht zonder zonden en tot hoever en waar Kan Geheiligd worden uit Barmhartigheid zolang de Maat Van Barmhartigheid Geldt!

   En daar loopt u voor weg want dan moet u naar God zelf gaan en Godsbewijs halen!!!!!!

   en ja ik sla mijn antwoord op want het is weer vegen jan geweest hier!

 16. Inderdaad, ik zocht ook al naar de bron.
  Die is: rorate-caeli.blogspot.com/2024/06/urgent-urgent-growing-rumors-of-final.html#more

  Met Google vertaald staat er te lezen:

  Beste lezers,

  Opnieuw, zoals minstens twee keer in het verleden (vóór het harde optreden tegen de Franciscanen van de Onbevlekte Ontvangenis, en in de twaalf maanden voorafgaand aan Traditionis Custodes), is Rorate Caeli verdrietig omdat hij de eerste drager is van ernstige, zware en aanhoudende geruchten. afkomstig uit de kringen dichtbij kardinaal Roche en uit de liturgische strijders dichtbij Casa Santa Marta in Rome.

  Er wordt een poging gedaan om zo snel mogelijk een Vaticaans document ten uitvoer te leggen met een stringente, radicale en definitieve oplossing die de Traditionele Latijnse Mis verbiedt. Dezelfde ideologen die Traditionis Custodes en de implementatie ervan hebben opgelegd, en die nog steeds gefrustreerd zijn over de schijnbaar trage resultaten, vooral in de Verenigde Staten en Frankrijk, willen het verbieden en overal en onmiddellijk sluiten. Ze willen het doen terwijl Franciscus nog aan de macht is. Ze willen het zo breed, definitief en onomkeerbaar mogelijk maken.

  Deze geruchten komen uit de meest geloofwaardige bronnen,* op verschillende continenten, en wij dringen er bij u op aan om ze zo serieus mogelijk te nemen, en te doen wat u kunt in uw positie, als leken, priesters, bisschoppen, kardinalen, religieuze mannen en vrouwen, om voorkomen dat het verbod een concrete maatregel wordt.

  Kunnen we voorkomen dat dit gebeurt? Ja, dat kunnen we: door gebed, opoffering, boetedoening – en invloed en druk, van welke aard dan ook die we naar voren kunnen brengen. De vijand is sterk, maar Onze Lieve Heer en Onze Lieve Vrouw zijn machtiger.

  Wanneer wij meer informatie hebben die openbaar kan worden gemaakt, laten wij u dit weten.
  ____
  *Opmerking: Wat we kunnen zeggen is dat deze geruchten uit precies dezelfde bronnen komen die aan Rorate openbaarden dat het Vaticaan een enquête naar de bisschoppen had gestuurd op Summorum Pontificum (ter voorbereiding op wat Traditionis Custodes zou worden), en Rorate was de eerste bron om dit te plaatsen; en precies dezelfde bronnen die voor het eerst onthulden dat er een document als Traditionis Custodes zou komen (en Rorate was destijds ook de eerste die het openbaarde). Met de toevoeging van andere geloofwaardige bronnen die nu dezelfde huidige geruchten hebben genoemd en die Rorate niet kende ten tijde van de Traditionis-custodes, en die nu de aanhoudende geruchten bevestigen.

 17. Warnamund,
  U heeft dikwijls veel kritiek op mijn bijdragen die ik daarom zoveel mogelijk beperkt houdt.
  Daar is overigens ook een Forum voor. In deze moet ik U gelijk geven. Kan en mag de paus zomaar de traditionele, Tridentijnse Mis verbieden? Verder heb ik begrepen dat de paus dat doet omdat hij bang is dat de Tridentijnse Mis een splijtzwam wordt tussen conservatief- en meer progressief ingestelde gelovigen. Maar bereikt hij zo juist niet het tegenovergestelde? Zelf heb al eerder aangegeven dat ik vroeger als misdienaar en acoliet heel veel heb deelgenomen aan de Tridentijnse Mis. Met de bekende kerkboeken waarover de heer Derks dikwijls schrijft. Toen Vat. II met de Mis in de volkstaal kwam gekoppeld aan de visie van Vat. II, vond ik dat een manier om beter mee te kunnen doen met de dienst en mijn RK geloof te beleven en was er dus voor. Maar ik kan mij indenken dat veel mensen aan de traditionele Mis de voorkeur geven en er naar terug verlangen. Al was het maar om de mooie Gregoriaanse gezangen komend uit een eeuwen oude traditie. Ik lees hier verder weinig of eigenlijk niet waarom de paus dat zou willen doen. Als het bovendien ook nog eens waar is. Maar alleen angst voor een splijtzwam lijkt mij niet genoeg. Verder las ik wel in Roerom van 18 juli 2021 het volgende:

  Franciscus schrijft in een begeleidende brief ter toelichting van het motu proprio Traditionis Custodes dat de eerdere toestemming om de oude mis vrij te celebreren “bedoeld was om de eenheid te herstellen van een kerkelijk lichaam met uiteenlopende liturgische gevoeligheden”. Maar in feite, vervolgt de paus, werd die toestemming “misbruikt om de kloven te verbreden, de verschillen te versterken en onenigheden aan te moedigen die de Kerk schaden, haar pad versperren en haar blootstellen aan het gevaar van verdeeldheid”.

  Dus dan heb ik het wellicht toch goed begrepen maar als ik het zeggen mag, vind ik die angst wel ver gezocht. Er moet toch zeker wel ruimte en vrijheid zijn voor beide opvattingen. Vriendelijke groet.

  1. Er zijn in het Vaticaan infiltranten en ideologen die de traditionele Romeinse Mis willen doen verdwijnen omdat die de theologie van het concilie van Trente sterk uitademt; de introductie eertijds van de “Novus Ordo Missae” ten tijde van Paulus VI ging immers over een protestantiseren van de Kerk. Protestanten destijds die tegen de Romeinse Mis waren zeiden dat zij zonder bezwaar de novus ordo van de vrijmetselaar Bugnini en Paulus VI konden uitvoeren. Waar men protestantse liturgie vestigt krijgt men ook protestantse theologie, want “Lex orandi lex credendi” luidt het adagium. De hedendaagse pogingen om een vrouwelijk “priesterschap” in te voeren staan ook in die protestantiserende context.

   Of het nieuw verbod vernoemd in het gerucht zal komen weet ik niet, maar ik ken de blog “Rorate Caeli” al lang en het is een feit dat de beheerder van die blog contact heeft met mensen die dingen kunnen weten.

   1. Het vals voorwendsel van liturgische “eenheid” dat de mensen in het Vaticaan geven is pijnlijk schaamteloos, want voor het liturgisch iconoclasme in de vorige eeuw was er sterkere liturgische eenheid in de Latijnse Kerk dan erna. Het waren de iconoclasten van Bugnini die liturgische verdeeldheid gebracht hebben met hun nieuwe ritus gemaakt tussen de soep en de patatten naar het Vlaams gezegde.

   2. Ook nu gaat u ter ver met uw bewering:

    “de introductie eertijds van de “Novus Ordo Missae” ten tijde van Paulus VI ging immers over een protestantiseren van de Kerk. Protestanten destijds die tegen de Romeinse Mis waren zeiden dat zij zonder bezwaar de novus ordo van de vrijmetselaar Bugnini en Paulus VI konden uitvoeren. Waar men protestantse liturgie vestigt krijgt men ook protestantse theologie, want “Lex orandi lex credendi” luidt het adagium. De hedendaagse pogingen om een vrouwelijk “priesterschap” in te voeren staan ook in die protestantiserende context.”

    U heeft uit te zoeken of daar waar de Protestantse leer Niet Heiligbaar afwijkt van Christus Heiligbaar en waar Die Heilig zonder zonden is!

    Bv de rk kerk leert dat de doop alle erfzonden weg neemt dan ook Het Priesterschap Geheel Hersteld en voor wie en wie niet! en de rk kerk doet ook niet zomaar elk mannelijk persoon zalven tot priester! U zet een mannelijk priester hoger dan de H.Maagd Maria en er is geen één priester, leest u goed: GEEN ÉÉN DIE HEILIGER IS DAN DIE MEN DE HEILIGE MAAGD MARIA NOEMT, OOK DE APOSTELEN NIET EN DAT KAN JE ZIEN AAN JOHANNES DIE MIJ DIE MEN DE H.MAAGD MARIA NOEMT, IN TREKT ALS HAAR AANGENOMEN ZOON, DAT IS GEEN ÉÉN ANDERE APOSTEL TOEGEZEGD OP DIE MANIER!

    Uw bewering is satanisch en staat echte Waarachtige Eénheid in de weg en nog meer want u gooit Goede Heiliging en Werkelijke Waarheid weg: Exommuniceert Die!

 18. De Latijnse Mis gaat niet zomaar over de emotie van wereldse traditie.
  Het gaat om het maximaal respect voor het Offer van Christus. Dat is het respect voor de waarheid omdat God waarheid is. Waarheid kan niet veranderen want dat is de aard van waarheid, zoniet zouden we God ook niet meer kunnen vertrouwen. Ziedaar de betekenis van “traditie”.
  Daarom kan de latijnse Mis niet vervangen worden door mindere waarden, ook niet voor de eisen van het socialisme dat immers altijd haat koestert tegen alle vormen van godsdienst..
  De Traditie van het behoud van waarheid, dus van het behoud voor het maximale respect voor het Offer van Christus, die Traditie komt alleen tot uiting in de Latijnse Tridentijnse heilige Mis. Dat betekent veel meer dan de misplaatste “viering” van de modernisten.

  1. @ Eric

   U zwets weer! Het maximale Respect voor God en Christus is Christusgelijke Liefde en Werken Doen! dat is Heilig zonder zonden!

   DIE WIJST U AF ALS HOOGSTE!

   Daarmee wijst u de Echte Leer en Traditie van Christus af en zet de uwe daar boven!
   en dat is wat u en uw traditionele orthodoxe christenen doen, die misbruiken de Echte Leer en Traditie en verklaren die van hun heilig zonder zonden terwijl zij De ene Volmaakte Christusverschijning en Diens Liefde en Werken excommuniceren want hadden zij echt Geëerd, hadden zij daar Heen Gegaan en met Godsbewijs teruggekomen hoe het werkelijk hoort te zijn als Heilig zonder zonden en ook daarmee de Geheiligde aangegeven en de Hoogte er van!

   Uw argumenten zijn satanisch!

 19. Henk, ik denk wel eens dat je voor jouw onderwerpen het hoger in de boom moet zoeken. Ga met priesters of hoger in gesprek en leg hen je bezwaren die je hebt uit. Wellicht bereik je zo wat?
  En ja, dat heb je al geprobeerd, maar om dan in plaats van met hen, met gelovigen in gesprek te gaan, werkt nu eenmaal niet. Dat zie je.

  Je voert toch geen theologische discussie met niet-theologen?
  Een tandarts gaat toch ook niet in gesprek met een automonteur over de oorzaak van tandbederf: spelen de mitochondriën nu wel of geen grote rol in de kalk/magnesiumhuishouding en dan vooral met het oog op en in samenhang met voeding en dit dan vooral gezien in het licht van de essentiële mineralen? Hij eet ook, zou je kunnen zeggen en hij heeft ook tanden, maar of hij dat gesprek wel leuk vindt betwijfel ik?

  1. @Antisoof

   en….? denkt u niet dat ik dat geprobeerd heb? Ik heb Rome 2x , Kardinaal Eijk meerdere malen, De Bisschop van Amsterdam(2), Bisschop van Den Bosch, de Hulpbischop van Roermond, De rector van Rolduc Protestants dominee’s en theologen, etc etc , Rorate, Protestants forum, vele lezingen aangesproken, vele van hen de Weg naar het Godsgericht gestuurd die ik heb verkregen van Christus toen ik in de woestijn verbleef in vasten en bidden waarmee elk probleem geopenbaard kan worden en waar mogelijk oplossingen te verkrijgen zijn, waarmee elk schisma, oorlog, strijd, meningsverschil, natuurcatasrofes een halt toe geroepen kan worden, ELK, in totaal dik 25 jaar lang en dacht u dat Die Gewenst is? Dat men echt wil luisteren? Echt!!! Ik ga geen mens uit de weg en ook geen mogelijkheid laat ik voorbij gaan zodat men niet kan zeggen: Had je het ons verteld wij hadden naar je geluisterd, van hoog naar laag zodat niet één kan zeggen je hebt me gepasseerd en ongepast naar rang en stand aangesproken!!

   Men wilt niet! En zo schrijf ik nu hier en wacht ondertussen in vasten en bidden en sluit nog niet uit want er zou er één kunnen zijn die de weg naar hoger wel weten te openen! en kijk hier, men geeft geen eerlijke ruimte met wijst af zonder Goed naar de Bijbel gedefinieerd Onderzoek men veegt hier kwaadaardig!Zo te zien heb ik de weg van Mozes te lopen en beker van Mozes te drinken! Ik wens die niet voor Rome en welke kerk dan ook, noch voor de wereld! Moge het anders zijn: Wie denkt u wel wie u bent…. en jaagt mij net als Mozes weg. We zullen zien of Christus Nog Een Keer Komt en nu met Macht en Het Zwaard van Michael en dezelfde Opdracht Hem te Volgen! Dan hebben die mij voor konden gaan geen Gods Recht meer! En dan…..? ja dan Hoe denkt u dan hoe ik zal handelen als mijn ketens gebroken zijn? Wanneer de Maat van Barmhartigheid voor kwaden Vol Is en geen één kan ontsnappen? en Ik gebruik geen geweld!

   Bij wie behoort u?

   Daarom, ga Kijken wie ik echt ben Bij Die Ene Christusverschijning, want ik kom openbaar opdat men kan vinden en niet als een door Christus gestuurde dief in de nacht kom! Zoals Mozes bij Egypte en de Israëlieten. Of Elia bij de Israelieten toen die de Hemel sloot. En ik schrijf niet dat men zich op mij kan voorbereiden, ik schrijf opdat men zich kan voorbereiden op de Twee Getuigen en hen GOED ontvangt ipv vijandschap! Want als ze nu al leven kan men hen vinden en vooraf vriendschap sluiten ipv dan dat Zij aan de deur komen en het buigen of barsten wordt zonder uitstel!

   Jullie weten helemaal niks welk onheil boven jullie hoofd hangt, niet van de hel, niet van de laatst periode van de eindtijd! Niks van de hel direct op aarde! Niks van Satan, Niks van de Anti-Christ, niks van verdedigen en in leven blijven tot de Dag des Oordeels. Eric met zijn restkerk is een slappe lach in de hel, elke christelijke kerk idem, elke andere religie ook, de wereld ook! Waarom denkt u dat er Twee profeten voor de anti-christ op staan? Omdat de christelijke kerken, of één het voor elkaar hebben? Om daar levend door te komen! Wat een stel ziende blinde trottels zijn het! Die Profeten zouden echt niet komen als ze, of zelfs één kerk het voor elkaar heeft, nee Profeten staan niet op als ze door de Kerk er al zijn en niet één van Die twee komt voort uit de geestelijke kasten van welke kerk dan ook! jullie ziende blinden!

   Julle zwetsen alsof dat nog eeuwen duurt of dat jullie zo door de hel naar de Hemel gaan….en niet een van jullie heeft die weg ooit teneinde gelopen!!!! en maar grootspraak, brallen en zwetsen!

   Joh doe het ga een wonder bij de Hemelpoort halen, maar nee jullie zijn zo heilig en zo nederig op jullie Heer, Heer komt Christus uit de hemel aanstormen! Jullie kunnen niks, niet eens eens scheet op een plank spijkeren, nog geen deuk in een pakje boter naar Heilige Maatstaf!

   het zal wel weer geveegd worden want er zou er eens echt gaan luisteren en echte goed vragen stellen! en ik sla het op!

   1. aanvulling

    En Die Weg naar het Godsgericht is geen zomaar schrijven, het is goed gekeurd in het Joods Religieus gerechthof van Beersheva. Ja dat mogen geen Christenen zijn. maar zij hebben het getoetst aan De Wet en de Profeten, jullie “christelijke helden” nemen niet eens de moeite om het te toetsen en helemaal niet zoals het hoort! Ik heb het de Joden gegeven opdat ze de Twee Getuigen Goed kunnen ontvangen en de verdrukking mimimaal tot niet wordt, en christenen hetzelfde, maar nee de Orthodoxe Joden serveerden me net zo af als ze Mozes af serveerden en Rome en wie dan ook net zo! Ik haal bedroefd mijn schouders op, niet om mij maar om kinderen die het zo, als die tijd aanbreekt op hun dak krijgen! Jullie? Daar haal ik mijn schouders op: eigen schuld dikke bult, mijn “mantel” scheurt net zo af als die van Samuel bij Saul. ik heb niks met jullie te maken want jullie stuurden mij weg, vreet je eigen kwaad maar op!! Als jullie van de rots willen springen moet je ook zelf opvang regelen

    1. En nog een aanvulling

     Dacht u dat er in mijn tandarstenkamer niet mensen komen die geen tandarts zijn en meer weten dan ik over tandheelkunde? Wat dat u van autodidacten? U bent zo ver van de werkelijkheid! Iedere mens, ja dier, steen, kan zelfs door de H.Geest meer weten dan elke professor over een onderwerp! U heeft weinig tot geen benul van werkelijk weten. Niks van kinderen of andere echte kleinen! Het volk wist beter en eerder Christus te vinden dan die zogenaamde gestudeerden! want wie waren er het eerst bij de kribbe? en wie van de farizeeërs en schriftgeleerde is daar ooit toen geweest? Wie? Zelfs astrologen uit een ander land waren eerder! en zo is het ook mijn ervaring. Waarvan je zou kunnen verwachten dat die Zien zijn ziende blind dan wel blind! En nog steeds sluit ik geen één op voorhand uit!

     1. Henk,
      Veel van wat je denkt is volgens mij veel te moeilijk en te ingewikkeld om dat te op schrijven, te typen dus. Zulke zaken kun je wellicht beter bespreken.

      Ik denk dat je een denkfout maakt als je stelt dat alle mensen apostelen zouden kunnen zijn. Want dat staat volgens mij helemaal niet in de Bijbel. Het is niet op te maken uit de woorden daarin.

      Maar nogmaals, misschien kun je dit beter bespreken in een gesprek waarin je de mensen ziet, ruikt, voelt. Typen is veel te beperkt om van mens tot mens goed te communiceren. De non-verbale communicatie speelt een zeer grote rol en dat missen we door te typen.

      1. Henk Gadellaa is langdradig in zijn schrijven, maar zijn leer is niet ingewikkeld. Hij is een gnosticus en beweert dat de menselijke geest goddelijk is en dat een mens in het binnenste van zijn ziel “godsoordelen” kan gaan ontvangen, en dat men zo oorlog en leed in de wereld kan doen ophouden.

       Dat is natuurlijk tegenstrijdig met de katholieke doctrine, en daarom noemt hij katholieken farizeïsch en blind. Zijn valse leer is tegenstrijdig met het Christendom en met de natuurlijke rede, want gnostische metafysiek is filosofisch absurd; de ware God kan niet geconflicteerd zijn in Zichzelf.

  1. @Derks

   er lopen buiten het gekkenhuis meer gekken rond dan er daar zijn en onder die gekken die daar zijn zijn vele meer dan normaal. Het is in het gekkenhuis precies hetzelfde als in de kerker van de inquisitie. Daar worden ook levende heiligen opgesloten die rond horen te lopen in de wereld

   Arme men. Derks u was al zeer droevig met uw commentaren en u blijft er aan toevoegen, terwijl u zei dat u zou weg gaan….

   1. @Henk Gadellaa,
    Uw reactie van 25 juni 2024 om 06.19 uur:
    “Arme men. Derks u was al zeer droevig met uw commentaren en u blijft er aan toevoegen, terwijl u zei dat u zou weg gaan….”

    Dus af ten toe leest U tóch reacties van anderen.

   2. Henk wordt hoogstwaarschijnlijk betaald om hier trachten woede op te wekken.
    Hij krijgt geld van een of andere loge in zijn buurt.
    Dit ontkennen helpt hem niet!
    Vermits hij ons als vijanden blijft beschouwen heeft hij er plezier in ons te treffen.

    1. @eric-b-l,
     Ik hoopte al op ’n reactie van U. Ik dank U voor Uw reactie.
     Ik had al voorbereidingen getroffen om deze site definitief voor mij onvindbaar te maken.
     Dat is redelijk eenvoudig: mijn hersens werken maar gedeeltelijk, waardoor ik na ’n paar dagen de site niet meer terug zou kunnen vinden.

    2. @Eric

     wat een onbeschofte arme bent u, u moet een baan bij een boulevardblad of woke vereniging gaan zoeken, die zwetsen ook zulke verdachtmakingen de wereld in!

     En dan noemt u zich Christen….., hoe was het ook al weer in de 10 geboden:

     Het 9e gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

 20. Bergogio haat de traditionele mis (wat een misoffer is en geen viering). Meer nog binnenkort zal hij de consecratie woorden veranderen zodat de mis helemaal protestants wordt. Hij is een practiserende homo die een novice heeft misbruikt toen hij novice meester was. Hij heeft bisschoppen en priesters beschermd nadat ze anderen hebben misbruikt. Hij was nooit bereikbaar voor diegenen, die misbruikt waren. Hij haat Jezus in de eucharistie. Hij is een godslasteraar en wanneer hij kan schoffeert hij OLV. Hij is de god van links en van de progressieve katholieken. Hij moedigt zondaars aan om verder in zonde te leven. Laat jullie niet misleiden.

 21. Wat voor positiefs biedt dit forum nog?
  Het enige wat ik lees is het langdradige, zinloze commentaar van oude mannetjes die bijbelteksten copieëren, elkaar de les proberen te lezen, elkaar beledigen en uitschelden. En dát noemt zich ‘blije katholieken’. HA!

 22. Sterker nog: afgaande op jullie hatelijke commentaren en scheldkanonades zou ik, zoekende naar het ware geloof, nooit voor het katholicisme kiezen. “Een stel zuurpruimen, dát zijn katholieken” zou ik denken.

 23. En jullie zijn zogenaamd ‘blije katholieken’? HA! Waaruit blijkt dat?

  1. “Blije katholieken” ???

   Kijk eens waar de modernisten zich zorgen over maken :

   https://www.otheo.be/nieuws/wanneer-artificiele-intelligentie-heiligen-gezicht-geeft
   https://www.otheo.be/nieuws/oud-nuntius-vigano-moet-gerecht-verschijnen-beschuldiging-schisma
   https://www.otheo.be/artikel/dansen-god-koen-vlaeminck-standpunt
   https://www.otheo.be/artikel/waarom-lacht-jezus-niet-bijbel

   Wat wereldse mensen niet schijnen te kunnen begrijpen is het verschil tussen het innerlijke geluk en het uiterlijke wereldse geluk.
   Het is inderdaad zeer moeilijk zich een lachende Jezus of Maria of Jozef voor stellen, gezien het zeer zware maar ook zeer belangrijke Offer van Jezus’ leven en lijden op aarde. Alle ernstige christenen willen delen in dat Offer. Daarom nu juist het zeer grote belang van de Latijnse heilige Mis !

   Maar vele modernisten met hun ijdele ‘priesters’ verstaan blijkbaar wel de kunst om te lachen en te dansen tijdens hun zeer ongelukkige moderne ‘mis’-uitvoering. Daar zijn talrijke voorbeelden van te vinden op youtube. Zelfs een ‘priester’ die met een vrouw een tango danst voor het altaar.

   Ik probeer me tevergeefs een lachende martelaar of andere heilige voor te stellen.
   Het zal wel aan mij liggen dat ik een niet-lachende zeurpiet ben . . .

   1. Inderdaad een zuurpruim van het ergste soort. De viering van Jezus Christus is toch het allerbelangrijkste.. U maakt zich druk over vorm en taal… Daar zou Jezus zich aan gestoord hebben. De vorm en taal staan niet in de bijbel maar in Katholieke regels. Ik denk dat als Jezus ze zou kunnen verscheuren hij het zeker deed.

    1. @Julian

     “U maakt zich druk over vorm en taal… Daar zou Jezus zich aan gestoord hebben. De vorm en taal staan niet in de bijbel maar in Katholieke regels. Ik denk dat als Jezus ze zou kunnen verscheuren hij het zeker deed.””

     ook Christus maakte zich druk om vorm en taal: Die de Hele Wet en de Profeten Volmaakt Vervuld zal Groot Heten in de Hemel, die een tippeltje vergeet, klein. Het is wel waar dat Christus zich anders druk maakt dan schijnheilige reinheid aan de buiten kant die een vrucht is van de binnenkant! Zo is het met beide orthodox traditionele en orthodox modernen! |Beiden rijden hoog over het paard getild naast hun schoenen lopend krom!
     En Christus zou pas afwijzen als de Gods Maat van Barmhartigheid Vol is zoals Die Deed met Jeruzalem bij Het Volmaakt Sterven aan het Kruis op Golgota en van dat moment geen Heiliging op offers en de Grote Verzoendag meer gegeven werd door God! Tot Die tijd Doet Christus er alles aan om hen tot in en omkeer te bewegen!

    2. Julian, u pijnigt me maar dat vergeef ik u.
     Wat viert u dan in die moderne ‘mis-viering’ ?

 24. Eerlijk gezegd zijn jullie allemaal slechte vertegenwoordigers van het blije katholieke geloof.
  Jullie commentaren staan vol van hatelijkheden jegens elkaar. Daar zal Jezus niet blij mee zijn!

  1. Gelieve het innerlijke geluk op te zoeken, dat is zuiver geestelijk.
   Modernisten kennen slechts het uiterlijke geluk van de wereld. Letterlijk waardenloos!

  2. Gods Recht en Gerecht is nooit hatelijk, wel Recht en Gerecht Volmaakt Liefdevol, voor diens raap! U zou ook naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning horen te gaat om een Gods Genuanceerd Oordeel te kunnen vellen

 25. Èchte katholieken ondersteunen elkaar, maar, sorry dat ik het zeg, van enige ondersteuning valt hier niets te bespeuren. Hier breekt men elkaar het liefst af, om zijn eigen gelijk te behalen.
  NOT MY SITE!

   1. Wéér zo’n typisch belachelijk antwoord. Beste eric-b-l., hierna beantwoord ik u niet meer. Het heeft geen zin.

    1. Gedaan 24/06/24
     Beste Gelovigen,

     Wat heer Bergoglio doet is pure onzin.

     Waarom

     GOD HERE JEZUS DE RABBOENI ZAL NOOIT TOESTAAN DAT ER MAAR IETS VERANDERD WAT ZELF HEEFT INGESTELD.

     GEEN ENKEL MENS OP AARDE HEEFD DAAR DE BEVOEGDHEID VOOR EN AL ZEKER NIET EEN MAN DIE BOOIT BENOEMD IS ROT WETTIGGE PAUS V ROMA.

     Bergoglio is geen priester bischop of paus?’

     Waarom

     BEGOGLIO EN VAN GANSWEIN DE RECHTER HAND KREEG TELEFOONTJE VAN BERGOGLIO EN BENEDICTUS deXVI DEED DAT SLIEP.
     VAN GANSWEIN MOEST BENEDICTUS OM LEVEN BRENGEN MET EEN SPUITJE.
     EN VAN GANSWEIN ZEI MORGENVROEG 31/12/22.

     BENDICTUS deXVI HEEFT GANSE NACHT GEBEDEN OM ZIJN MOORDENAARS EN ZICH NIET VERZET EN STIERF SMORGEN BIJ KRIEKEN VAN DE DAG.

     EEN INSPUITING IN UWE ADER IS DOODSTRIJD VAN 3,5 CREPEREN IN EENZAAMHEID.

     BIJ DEZE WEET GOD DAT ZEI GEDAAN HEBBEN EN PER ONMIDDELIJKE INGANG BEIDEN GEËXCOMMUNICEERD.

     NU ER GEEN PAUS MEER IS, WANT BENEDICTUS de WVI WAS WARE LEVENDE WETTIGE PAUS-PAPA BENOEMD DOOR GOD HERE JEZUS EN DOOR BEIDEN VERMOORD.

     EESENTIE IS DAT ALLE LATIJNSE MISSEN GEWOON DOORGAAN EN NIETS WAT GOD HEEFT INFESTELD KAN EN AARDSE MENS NOOIT VERANDEREN.

     AL U OF IK MET PAUS KLEED RONDLOPEN ZIJN WIE PAUZEN NEEN.

     NOG EENS WAT GOD HERE JEZUS ZELF HEEFT INGESTELD VERANDERD NOOIT NOOIT NOOIT

     ZET ININ ALLE KRANTEN TV EN ER ONDER AUB EN ZAL GEEN RECHT/ ADVO AAAN WILLEN BEGINNEN.
     {DIT IS ONZE VRIJ MENINGSUITING.]•

     1. @jacobje

      En wanneer is Het Christus Zelf Ingesteld en naar wiens Christus?

      Ook u gaat niet naar Die Ene Volmaakt Zonder zonden Geheel Onverbeelde Christusverschijning, Vol in de H.Geest Zijn en Vol-Profetisch Zijn! dan kan u ook niet Volmaakt oordelen!

      Dag Jacobje

     2. Jacob, koop een ander toetsenbord, waarmee je ook in kleinschrift kan typen

  1. @Kees

   Ondersteunen Hoort men Daar te Doen Waar Christus Ondersteunt, elk anders is deels/geheel kwaadaardig!, Vertrappen ook!

 26. Een ware christen is een vervolgde en dus lijdende christen naar het voorbeeld van Christus. Maar het innerlijk geestelijk geluk overheerst alles en dat kan niemand hen afnemen.

  Het zijn altijd weer de modernisten die daardoor moedeloos worden.

  Mensen als Henk, Frank, J.A.W. en Antisoof bezorgen ons veel lijden. Voor hen bidden is soms een zwaar werk. Dat is noodzakelijke geestelijke arbeid die op de lange duur wel tot innerlijk geluk leidt. Zichzelf overwinnen om voor hen te bidden is niet bepaald lachwekkend, maar wel zeer nodig en nuttig.

  Maar het ergste moet nog komen en moderne mensen zijn daar alvast niet op voorbereid !

  1. Jezus was bij gelegenheid ook kwaad op bepaalde types !
   Dat was ook niet onredelijk.
   Toch was Zijn Offer ook voor hen bedoeld !

   1. @ Eric Christus waas nooit boos want boosheid heeft satan als oorsprong! u moet uw eigen gevoel niet op Christus plakken om uzelf te rechtvaardigen!

    1. correctie:

     @ Eric

     Christus was nooit boos want boosheid heeft satan als oorsprong! u moet uw verkeerd eigen gevoel niet op Christus plakken om uzelf te rechtvaardigen!

     1. Misschien moet u toch een beetje meer in het Nieuwe Testament lezen over Jezus.

      1. @Eric

       wees nou eens nederig en ga naar Die ene Volmaakte Christusverschijning!

       Is Christus niet in alles God Gelijk? Dan ook in vorm en samenstelling en God is niet van materie dan Christus ook niet. Jullie maken er een potje van want Christus is na uw kerk exegese verwerkt door de H.Geest bij die men de H.Maagd Maria noemt en Die men de H.Maagd Maria noemt is een kind van Hanna en Joachiem, afstammelingen van Adam en Eva. Zelfs met de bewering dat Die men de H.Maag Maria noemt, geheel zonder zonden was met de verwekking dan noch is Die men de H.Maagd Maria, naar uw kerk exegese geen Godgelijke en dan kan de H.Geest ook bij verwekking tot in alles Godgelijk verheffen. Dan is Christus een hybrid menselijk zonder zonden en het deel Godgelijk van de H.Geest! dan kan uw kerk een rook gordijn opwerpen met”Mysterie” die niet houdbaar is bij Die Ene Volmaakte Christusverschijning want dan is alles openbaar, ook de Heilige Natuur van Christus! Maar daar willen jullie niet heen want dan valt uw “Mysterie” in duigen en ook wie Die men de H.Maagd Maria noemt werkelijk was en is!
       U en uw kerk zijn, pijnlijk gezegd, zulke schijnheilige helden want als het er op aankomt zetten u en uw kerk God boven elk begrip en gelijktijdig verklaren jullie jezelf Vol in de H.Geest terwijl de Bijbel daar over zegt:

       13 Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen; Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen. 14 Hij zal Mij verheerlijken, omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. 15 Ik zei dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft, omdat al wat de Vader heeft het mijne is. (John 16)

       En als alles van god van Christus is dan ook het Godgelijk Verstaan: Dan is bij Vol in de H.geest geen uw “Mysterie” meer mogelijk!

       Dus laten we eerlijk zijn Eric, u en uw zijn lui, opstandig en in die zin kwaadaardig want de Heilige Plicht om Mysteries te onthullen Opdat God Licht Vol en Onverbeeld Goddelijk Schijnt weigert u en uw kerk aan mee te werken!

       en zo is het met uw exegese van de Bijbel: men heeft pas een zonder zonden Volmaakte Exegese als men Vol In de H.Geest Is en zo als u de Bijbel leest kan dat niet zijn want u Vertaald de verbeelde taal niet Terug naar De Volmaakte Taal!

       Al uw en uw kerk zogenaamde ijver en passie valt in het niets want die zogenaamde ijver en passie is naar de innerlijke luiheid, opstandigheid en in die zin kwaadaardigheid, niet meer dan schijnheilige fata morgana! Precies dezelfde ziekte waar farizeeërs en schriftgeleerden ten tijd van Christus op aarde aan leden!

       En zo is het ook met boosheid van Christus. men heeft eerste te doorgronden wie Die Volmaakte Christus is en in welke Vorm die van Zichzelf over aarde wandelde, pas dan kan men de uiterlijke vorm vergelijken met de Innerlijke!

       Zo als gewoonlijk is uw bewering een blinde bewering en blinde beweringen zijn geen Gods Bewijzen! En als u wel gaat Zien en Christusgelijk Liefheeft zult u zien dat satan uw hartstocht misleidt, daarom maakt u zich tot leugenaar en uw kerk ook!

       1. correctie

        Ik schreef:

        Zelfs met de bewering dat Die men de H.Maag Maria noemt, geheel zonder zonden was met de verwekking dan noch is Die men de H.Maagd Maria, naar uw kerk exegese geen Godgelijke en dan kan de H.Geest ook bij verwekking tot in alles Godgelijk verheffen. Dan is Christus een hybrid menselijk zonder zonden en het deel Godgelijk van de H.Geest!

        dat moet zijn:

        Zelfs met de bewering dat Die men de H.Maag Maria noemt, geheel zonder zonden was met de verwekking dan nog is Die men de H.Maagd Maria, naar uw kerk exegese geen Godgelijke en dan kan de H.Geest ook niet bij verwekking tot in alles Godgelijk verheffen. want dan heeft God Diens schepping niet Volmaakt gemaakt naar Diens Liefde en een tweederangs zonder zonden gemaakt in vergelijk met Godgelijk Zonder zonden. Dan is Christus een hybrid mensgelijk zonder zonden en het deel Godgelijk zonder zonden van de H.Geest! daar kan nooit een Gods Godgelijke Volmaakte Eénheid zijn in Christus!

      1. @Derks

       Arme die u bent, u bent allang in schijnbaar wrijvingsloze vrije val gekomen en denkende dat u ìn Christus bent op Vaste Grond staat, dat er u niks kan gebeuren, terwijl als de Maat van Barmhartigheid Vol Is uw Vaste Grond een fata morgana is en u in de hel beland ipv Hemel.

       Over overmoed gesproken, die is erger dan hoogmoed want die is voorbij hoogmoed! Een mens die Oordeelt voor dat Alles Openbaar is oordeelt altijd overmoedig en is al gevallen van diens troon! Bij hoogmoed kan men nog Nederig worden, bij overmoed is men die in en omkeer voorbij!

     2. @ Henk Gadellaa
      Beste Henk,
      Een gevoel kan niet “verkeerd” zijn.
      Gevoel = Gevoel
      Emotie = Emotie
      Pijn = Pijn,
      Honger = Honger
      In ons denken kunnen we wél verkeerd zijn,
      alsook in onze daden.

      1. deze reactie (van mij) hoorde onder een andere telst te staan

      2. @Jean Marie

       Als enige de 3e is niet verkeerd!
       je hebt 3 soorten “gevoel”: 1 De verbeelde, een vrucht van Goed en kwaad, 2 de geheel onverbeelde een vrucht van kwaad en 3 De Geheel Onverbeelde Vrucht van Volmaakt Goed!

       1. @ Henk Gadellaa
        Dag Henk!
        Uw (korte) reactie is overdonderend, net als alle andere reacties van u.

        Het woord “GEVOEL” heeft voor mij een bijzondere betekenis. Als u dan plots afkomt met een bewering alsof “gevoel” synoniem staat voor de “geaardheid” of “ingesteldheid ” van iemand, dan schrik ik wel een beetje.

        Een gevoel (emotie, pijn, etc.) zie ik als een onvermijdelijk iets. Is het niet goedaardig, dan is het een noodzakelijk kwaad zou men kunnen zeggen. Wat noodzakelijk is, is zoals God het WIL. Dat bedoelde ik met “een gevoel kan niet “verkeerd” zijn”.
        Een handeling, van welke aard ook, is steeds vanuit een gevoel (gaande van een gevoel van vreugde tot een gevoel van onverdraaglijke frustratie).
        Zelfs een kindermoordenaar handelt vanuit een gevoel.
        De GRUWEL ligt niet in het gevoel (want dat heeft zo zijn redenen) maar in de DAAD zélf. Én… wat eraan vooraf gaat: Geen moeite willen doen om zichzelf in vraag te stellen (= luiheid). Dat is een hoofdzonde, zegt de Kerk.
        Niet voor niks sprak Jezus over de “molensteen…”
        Maar hoe zijn wij als mens toch geneigd om een moordenaar meteen als gevoelloos te beschuldigen. Hoe graag willen we toch meteen “het kwade” te zien in de mens. Ook dát is geen moeite willen doen.
        Ik heb u heel wat meer te vertellen, maar ik ga het niet doen. Het heeft geen zin. Ik VOEL spontaan AAN dat u daar geen nood aan hebt.

  2. Arme Eric die u bent!

   Vervolging is pas echte vervolging als men de echte Christus Volgt! U vervolgt Die want u vertrapt Diens Ene Volmaakte Christusverschijning, dan heeft u uw eigen vervolging aan uzelf te danken en heeft niks met De echte Christus te maken! Het bereiken van Innerlijk Geluk kan niet zonder Gods Recht En Gerecht Kompas! Die uw is satanisch magnetisch krom, dan kan u bidden zoveel u wilt en op schijngeluk lopen, u verkrijgt niet, noch haalt u De Hemel!

 27. Hoe weet u dat de Paus woedend was? Daar ben ik benieuwd naar. Graag bronnen…
  Het zal toch niet een verzonnen verhaal zijn? Neeee…

  1. Zowel Paus Johannes XXIII als Paus Franciscus kennen talrijke momenten van uitbundige vrolijkheid maar ook van duistere woede. Het lijkt alsof zij met hun energie geen blijf weten. Het valt me op dat beiden tevoorschijn kwamen op zeer beslissende tijden in de geschiedenis van de Kerk. Rustige bezinning is er voor hen niet bij, maar wel energiek handelen in zeer groot opportunisme naar wat de wereld verlangt. Het is niet moeilijk na te gaan. Pausen als Pius XII en Benedictus XVI konden fijntjes nuanceren. Het is dan ook echt boeiend om na te gaan in welke omstandigheden Bergoglio leefde en handelde voordat hij de titel van Paus ten geschenke kreeg.

   1. Eric, ik respecteer -zoals al vaak gezegd – uw onmetelijke liefde en voorkeur voor de oude traditionele ritus.
    Maar dat geeft u nog niet de capaciteit of het gezag om de ‘intentie en doelstellingen’ van de volgens u ‘foute’ pausen te verkondigen als zijnde waar.
    Alles wat u beweert kan net zo goed omgedraaid worden tégen de traditionalisten. Misschien zitten jullie zelf wel met een duistere woede en claimen jullie gezag en macht die jullie geenszins toekomt. De toekomst zal zich toch meer afspelen in de toekomst dan in het verleden, denk ik.
    Maar bon, Van mij mag elk clubje zijn eigen rituelen en symbolen hebben, maar daar gaat het uiteindelijk toch helemaal niet om?

    1. Leuk idee; de paus als slachtoffer van de pesterijen van ongelovige traditionalisten. Kunnen we eens mee lachen mischien? Neen, toch niet.

     1. Zei ik ergens dat traditionalisten ‘ongelovigen’ zijn?
      U hangt het Geloof op aan een bijzonder achterhaalde visie op de bijbel, en vooral aan de ’traditie’, aan de rimram van verschijningen allerhande en aan de verering van secundaire goden. (Als God almachtig is heeft Hij alvast geen helpers nodig.)
      De Paus heeft een mondiale Kerk te besturen en is geheel volgens de leer van de Kerk gemachtigd om de geloofskrijtlijnen uit te zetten.
      U heeft vooralsnog die machtiging niet.

      1. Niets in de bijbel is achterhaald, noch heden, noch in de toekomst.
       De paus heeft geen “mondiale Kerk” te besturen omdat de Kerk gesticht werd door Jezus. De Kerk is de geestelijke Bruid van Christus. De paus heeft alleen de verantwoordelijkheden van de Apostel Petrus te behartigen.

       1. Bon. Stel: U heeft gelijk!
        “De paus heeft alleen de verantwoordelijkheden van de Apostel Petrus te behartigen.”
        Wie bepaalt of hij dat goed doet of niet?
        Heeft iemand een persoonlijk lijntje met Petrus?
        En wat die Bijbel betreft: Over geen enkel boek bestaan er meer meningsverschillen dan over welk ander boek ooit. Dat moet u toch weten.
        Staat daar ergens in dat de Katholieke Kerk anno 2024 alleen de tridentijnse mis mag vieren?

        1. Hoe kan het toch dat u altijd en voortdurend Koning Jezus uit het zicht verliest? Net zoals Bergoglio altijd ondoordacht handelt.

         1. @Eric

          En hoe komt het toch dat u voor u be-/oordeelt niet daar Heen Gaat waar De Bijbel bij monde van Johannes en Paulus door Christus Op Wijst?

          Omdat u niet wilt Zien en blind uw leer, traditie en gedachte na hobbelt ! Dwaas die u bent

        2. @Frank

         als u eerlijk bent weet u, in ieder geval met logisch nadenken wie zo’n “lijntje” mogelijk heeft! dat is niet moeilijk! Maar daar waagt u zich niet aan want dan zou er ook over na moeten denken of het waar kan zijn!

         En dan komen we weer bij niks is zeker! Dan heeft u wetenschappelijk onderzoek ook geen echte doorgeef waarde naar de volgende generatie. Dan waarom een kind leren want niets is zeker…., waarom aan de borst leggen om te laten drinken…..

         Dat heb je met existentialisten, die als enige bij het moment leven en hoe hypocriet ze zijn want het verleden zou niet meer mogen tellen en hun aanspraak op de toekomst ook niet en op recht en gerecht ook niet en ze doen het allemaal, kijk maar als u de geschiedenis aanhaalt, alsof die waarde heeft terwijl niks vaststaat, de 2e wereld oorlog ook niet, uw belevenis van gisteren of een uur geleden, uw kinderen, nou ja het zijn niet eens uw kinderen, noem maar ook, want u wil en kan niet zeggen: Dat is echt zo want dan zet u het vast en maakt het onveranderlijk!
         Voor u is het alsof alles zomaar in een fata morgana kan veranderen alsof dat wel zeker is….

         Droevig Frank, ook uw iedereen is vrij om te doen en laten want niks is zeker….het zijn holle frazen en dan ook nog in discussie gaan, het bijna lachtwekkend en o wee als u zich verongelijkt voelt, ach niks is zeker net zoals en vriend wel eens beweert: alles is persoonlijke emotie alsof die zomaar uitveegbaar is of niet bestaat….arme die u bent!
         Dat moet u bij een ravijn doen en naar beneden springen: niks is zeker dus ook niet dat u te pletter valt, …… en dat leer je kinderen…. een rattenvanger van Harmelen is nog niet zo kwaadaardig!

         1. aanvulling

          Het enige waar u minder erg bent dan Eric dat u tenminste vrij laat en barmhartiger bent dan Eric, en Eric erger is want die beweert met blinde zogenaamde zekerheid, die een leugen is en die misleidt kinderen nog erger!

       2. @ Eric

        De Bijbel is, al is het geen verwaarloosbaar boek, niet in de Vorm en Taal en zo als er opgeschreven is, in de Hemel te vinden zijn! Men kan die niet eens meenemen door de hel! Het is ook niet voor niets dat een stervende om het moment van scheiden van deze wereld geen letter, teken, en cijfer, woord, getal , zin, verzen, hoofstuk kan lezen! en dat kan je ook zien: Leg maar een bladzijde van de Bijbel op zicht afstand voor zo’n mens, die krijgt diens ogen niet een open om te lezen en zijn menselijk verstand werk al niet meer!

        Maar ja daar hebben mensen als u geen boodschap aan

        Helaas hebben mensen als u nooit de weg naar de Hemel gelopen gedurende hun volwassen leven en doen ziende blinde beweringen die hen, als ze niet op Tijd in en omkeren waarnodig duur te staan!

        1. @Henk Gadellaa,
         Een stervende heeft wel méér te doen dan het lezen van ’n (gelovig) boek.
         Zoals: het overdenken van eigen zonden, het weerzien van overledenen, het persoonlijk ontmoeten van satan, de persoonlijke ontmoeting met je engelbewaarder, hopelijk het ontmoeten met God-Zelf enz. enz.

         1. @Derks

          Kijk, nu schrijft u bijna goed!

          “Een stervende heeft wel méér te doen dan het lezen van ’n (gelovig) boek.”

          een stervende wordt geconfronteerd op het sterfbed dat alles dat die doet directe consequenties heeft. Die heeft geen leven meer over om af te kopen en dat het aanvullen van leven met het leven van een ander(natuur) ook niet meer zo gaat als voorheen! En zo legt de ene na de andere levensgewoonte of keuze af die pijn veroorzaakt en zo gaat die opzoek om van de pijn af te komen die die nog heeft en dat betekent zijn hele leven doorzoeken waar van die dacht dat die goed waren en niet goed geweest zijn! Die gaat opzoek naar volmaakte onschuld, want in volmaakte onschuld is geen pijn want alles is daar volmaakt. En dat gaat niet zo maar: een sorry zeggen naar menselijke maat is niet meer genoeg! Die sorry moet de Goddelijke maat treffen en het afleggen van die handeling, als goed praten ook!

          En zo begint de weg naar binnen want er buiten kan die geen vrijspraak krijgen: een priester kan diens pijn niet wegnemen, een dokter ook niet meer, dan blijft er nog een plaats over waar die kan gaan zoeken: in zichzelf en zo wordt de herinnering van het kind die persoon weer gewaar als die ging slapen en als die pijn had! Zo krijgt het innerlijk Kind weer de mogelijkheid naar boven te komen en laat zich vinden en dat Kind weet de weg! Dat Kind weet veel meer dan de wereld leert, dat Kind is niet Gods ongeletterd! En zo neemt Het Kind in de mens de hand van de stervende opweg door de hel, want het Kind weet waar Die vandaan kwam, Die was al In Gods Hand voor Die “Verwekt” werd!

          En u denkt nog steeds dat uw ouderdom en levenswijsheid van de wereld beter is als Dat Kind en dat is niet zo! het Kind overtreft elke mens in Levenswijsheid en daarmee in levenswijsheid van de wereld! Daarom zegt Christus: “als jullie niet worden als dit Kind zullen jullie het Rijks Gods Niet Binnengaan!” dat Kind is niet menselijk kinderlijk, Dat Kind is Gods Volwassen!
          Daarom snappen jullie niks van “mijn” schrijven omdat jullie Dat Kind niet verstaan en weg duwen en jullie zelf naar voren zetten. Jullie gaan op een troon zitten waar jullie helemaal geen Gods Recht En Gerecht op hebben!

          DAAROM WIJS IK U AF EN AL DIE NET ALS U ZIJN OP WELKE MANIER DAN OOK!

          U en hen hebben helemaal geen Gods respect voor kinderen: ze moeten jullie leer en traditie leren, ze moeten een nog betere versie van jullie worden en zo maken jullie een kind eigen vlees, want dat Kind Vlees willen jullie niet want het zegt de Volle Waarheid recht in jullie gezicht en jullie willen jullie waarheid want dan hoeven jullie niet te veranderen en Het Kind Gods Eer te geven : Zo is het verhaal van de wijngaard en de eigenaar te lezen!

          en op het sterfbed komt u niet meer weg met uw leugens die de wereld u heeft aangeleerd als de waarheid waar u het hele leven achteraan gehobbeld hebben en ook komt u ook niet meer weg met religieuze leugens die u blind heeft moeten aannemen en volgen om niet uitgesloten te worden van de groep! dan blijkt: Die een ander en gedachte meer lief heeft dan Mij is mij niet waard!

          En op het sterfbed heeft de religie vertolkt door religieuzen geen macht meer en ook de doodsbedreigen van hen heeft geen macht meer want u gaat toch dood, wat kan er dan nog meer?

          En dan komt de mogelijke Hemel in zicht en voor eeuwig verloren gaan….daarom schrijf ik dat de keuze eeuwig hel of Hemel, de dood niet veel meer is als een peuleschil in belangrijkheid!

          Daarom schrijf ik: ga naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning gedurende het leven want dan leert u de weg door de hel en u krijgt onweerlegbaar, onontkenbaar Gods Bewezen Godsbewijs dat God Bestaat en hoe en waar Die Bestaat voor eeuwig!

          Ik zuig dat niet uit mijn duim want ik heb zelf die weg gelopen! Ik citeer de Bijbel niet omdat het me uitkomt, ik citeer omdat ik weet dat het waar is! WEET uit ervaring! Ik schrijf uit Ervaring, niet uit blinde aannames, zoals Eric, Frank en noem hen maar op! En daarom wil ik ook geen eigen kerk, en volgelingen! Men moet mij niet volgen want ik ben Die Christus niet, Men moet zelf uitzoeken want al vertel ik u uit Ervaring, u heeft zelf nog geen Ervaring opgedaan, u bent geen Ooggetuige! U heeft niet meer dan blind geloof en blind geloof is niet Vol Vervuld Geloof = Volmaakt Weten!

          U strijdt tegen satan en satan weet alles van iedereen die geleefd heeft en leeft en ook voor de Tuin van Eden en van God! Hoe wilt u daar met nog geen Volmaakt Weten tegen strijden? Met Christus? Niet zoals u denkt want u moet Christus Volmaakt Vrije Hand geven en dat kan als enige als u Volmaakt Eén wordt met Christus en dat kan als enige als u Alles zoals Christus Is Mede Eigen Maakt: Daarom zegt Christus: Die Mij Ziet Ziet De Vader! er is absoluut volmaakt totaal geen verschil tussen God en Christus, nergens!!!! In in Vorm, Niet in Samenstelling, Niet In Wezen! Daarom schrijf ik: in de Hemel Vindt u als enige Volmaakte Christusgelijken, want er is in de Hemel Slechts Eén Waarheid Overal en In Alles, er is geen plek hoe klein ook voor anders!

          U en hen zijn zo eigenwijs het is diep bedroevend en ik wil uw ondergang niet, en ook niet dat u verloren gaat en ook niet dat misleidt wordt en de enige manier om dat te voorkomen is dat u Die Ene Volmaakte Christusverschijning Vindt! U moet niet anders doen dan gewoon alles aanhoren en starend voor u uit Die Weg Zoeken, hoe een ander zegt of denkt: Laat het zijn en ga opweg, volg geen één ga opweg naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en dat kan zijn dat u een deel met een ander optrekt en dan weer met een ander, ga en zoek de meest efficiente weg en dat gaat met vallen en opstaan want u moet uitvinden waar Echte Waarheid is en waar minder of niet, u moet aan de hand van pijn en echte vreugde uit zoeken dat is min of meer de weg H.Ignatius, nog beter de weg van H.Teresia van Avila, nog beter de weg van de Ouders van de H.Maagd Maria en zo vindt u de Volmaakte Weg! Dat kan niet zonder echte Mystiek, dat kan uiteindelijk niet door geestelijk denken, dat kan als enige door Volmaakte Goddelijke Stilte en Die Stilte is geen wereldse en menselijke stilte, Die ver daar boven uit, daar kan geen menselijk volgen! daar kan als enige Goddelijk Zijn! En Die Stilte is niet stil, die Stilte is Alles, Overal en Eeuwig Godgelijk Handelen en Zijn!

          Ik ben helemaal niet tegen Dat Kind in uw, ik ben tegen diens dictator, u als mens, die er over heerst en mishandeld!

          1. @Henk Gadellaa,
           U schrijft mij véél te lang.
           En overigens: Uw Nederlands is óók niet perfect. Dat hoeft ook niet. Als Uw bedoeling maar duidelijk is.

         2. Geachte Meneer Derks

          het is niet om u te slaan of te schoppen, luiheid is des duivels oor kussen! Als u vooruit wilt komen dan moet u meer doen dan stil blijven staan of niet doen!

          ik probeer u te helpen om de hel door te komen waar u over niet al te lang voor komt te staan! ik vraag geen blind geloof aan mijn woorden!

          1. @Henk Gadellaa,
           Kaffer, U probeert helemáál niet om mij te helpen.

           Maar, laat maar zitten: U bent slechts een ongehoebelde beer, een waardeloos persoon zonder enige opvoeding.

          2. Beste Henk,
           je hebt de hoofdprijs gewonnen in de categorie ‘Onzinnig Lullen’.
           En daarom overhandig ik je bij deze De Gouden Lulkoek.
           Geniet van je prijs en wees er trots op, rakker!

 28. Beste Erwin.

  IK MOET AL DOOD ZIJN VAN MIJN 6 JAAR EN GOD REDDE MIJ 4 KEER VAN DE DOOD EN NIET DAT IK STERF.

  IK VERKLAAR NADER, 2018 HEBBEN ZEI NAAR SPOED MIDDEHEIM GEDAAN EN HAD 450 SUIKER EN DAT DODELIJK.

  NUBEGINT HET MISTEREUZE, DOKTER MACHINE SLAAT TILT HIJ NIET MEER TE REDDEN.
  TOCH WEL MEVROUW EN LAAT DE MACHINE OP 120% DRAAIEN DE MAXIMUM.

  DEZE ONGEWONE DOKTER ZEI, DEZE PATIËNT MAG IN GEEN GEVAL STERVEN MOET BLIJVEN LEVEN EN MACHINE ZAL HET HOUDEN.

  DAN SPRAK DEZE HEMELSE DOKTER JEZUS DIE NOG NOOIT ONTMOET HAD HET VOLGENDE IN MIJN OOR,
  ERWIN ZEG TIMO DENNIS THOMAS TEGEN HAAR.
  DAT ZIJN MIJN VRIENDEN EN MOOGD GIJ NIET STERVEN MIJN VRIEND.
  DIT WAS MIJN KENNIS MAKING MET GOD HEER JEZUS ZELFS.

  WAT BETREFT BERGOGLIO KAN IK ZEGGEN DAT HIJ DE KERK VAN JEZUS STEEN VOOR STEEN AFBREEKT EN HIJ BERGOLIO GEHEEL GEEN RESPECT VERTOOND VOOR GOD ZIJN ALMACHTIGE HEILIGE EEUWIGE WARE LEVENDE RABBOENI, WAT ARAMEES IS VOOR MEESTER.

  BERGOGLIO AANBID EEN ANDERE meester der duisternis lucifer genoemd, die weet dat zijn dagen aflopend zijn en binnenkort zal gevangen worden.

  lucifer heeft iets tegen vrouwen en verafschuwd ze en logelijk homo.
  DE EEUWIGE ALMACHTIGE HEILIGE VADER, HEEFT MARIA DE MOEDER VAN JEZUS DE OPDRACHT GEGEVEN OM DE OUDE SLANG lucifer HAAR HIELHAK OP ZIJN DOMME KOP TE ZETTEN EN VERMORZELEN.

  HIJ ZAL GODDELIJK GEBOEID WORDEN EN ELITE SOLDAAT ENGELEN NAAR DE HEL GESLEURD WORDEN.
  DAN ALLES WAT SLECHT IS VOOR DE MENS, OORLOG S INDUSTRIE HAAT ZIEKTE ENZ NIET MEER MOGELIJK ZIJN.

  BESTE ERWIN DAN ZITTEN OVERGEBLEVEN EN DIE UIT DE DOOD OPSTAAN IN RIJK GODS.
  ERWIN DAN LEVRN WIJ ALS 33 TIGERS TOT JAAR 3026 EN DAT IS MINSTENS 10 EEUWEN ZONDER ZIEKTE ENZ

  OVER BETGOGLIO LOSLATEN, DE KERK VAN JEZUS ZAL HERRIJZEN ALS EEN FENIX HALLELUJA AMEN.
  Dit zijn onze vrije meningsuiting.
  Erwin
  .

  1. Geachte Jacob, wilt u uw teksten niet meer in HOOFDLETTERS zetten? Zo lijkt het of u de hele tijd loopt te schreeuwen,
   Dank u.

  2. Lijkt heet nog niet dat het zo is: onderzoek u zelf en ga naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning waar alles openbaar is dan kan u zeggen als Christus Mede Ooggetuige hoe die mens met grote letters schrijft schreeuwt of niet

 29. @Frank Dierickx,
  De H. Mis is pakweg 1950 jaar onveranderd gebleven. Ineens moest de H. Mis veranderd worden om de een of andere duistere reden. Ingangsjaar Vaticanum II 1965.
  Sindsdien loopt de R.K. kerk leeg, terwijl de kerken tot 1965 bijna elke dag (dus ook op doordeweekse dagen) tot de nok toe gevuld waren met gelovigen.

  Iémand moet dus willens en wetens(!!!) gigantisch de fout in zijn gegaan.
  @Frank Dierickx, U weet toch zoveel (of doet alsóf U veel weet). Is daar een schuldige voor aan te wijzen, zoals ’n baby, ’n portier of ’n paus?

  1. De H.Mis is volgens u pakweg 1950 jaar onveranderd gebleven?
   Welnee beste man, vóór het kerkelijk Concilie van Trente (1545-1563) was het ook al een chaos.
   Dankzij dit Concilie van Trente (vandaar de naam Tridentijns) is er eenheid geschapen in de chaos. Hieronder een link naar dit concilie, waarmee u uw geest kunt verrijken.

   https://historiek.net/concilie-van-trente-1545-1563/144100/

   1. Kees H. te H.: “Welnee beste man, vóór het kerkelijk Concilie van Trente (1545-1563) was het ook al een chaos.”

    De Romeinse misritus werd door sint Pius V gecodificeerd om deze te beschermen tegen protestantse invloeden, maar de Romeinse misritus is sinds de tijd van de heilige apostel Petrus te Rome substantieel dezelfde gebleven, ook al is deze gegroeid als een boom. Er waren lokale variaties zoals de Ambrosiaanse ritus, maar er is in de kerkgeschiedenis geen moment aan te duiden waarop de misritus van Rome vervangen werd door een nieuwe.

  2. Omdat de toenmalige paus de H.Geest afriep over de vervolmaking van de H.Mis, zei hij dat niemand één woord mocht veranderen aan de H.Mis.
   MAAR ZIE! Het 2e V.C. heeft bijna de hele offerande veranderd, zodat er geen echte Offerande -en dus geen Transsubstantiatie- meer is.
   Anders gezegd: in de post-concilaire diensten ontvangen de communicanten slechts een ouweltje.
   En dáárvoor ga ik niet knielen!

   1. @Kees

    Hoe weet u nu of de Transsubstantiatie heeft plaats gevonden of niet met absolute zekerheid? Kent u Die Ene Volmaakte Christusverschijning want pas dan ben je Vol In de H.Geest! Met Geheiligd kom je er niet Met Geheiligd en verder gaan met zonder zonden Christusgelijk Liefhebben, wel, nou dan Zie Je gelijk Die Ene Volmaakte Christsuverschijning!!!!!!!!!!

    en wie ken Die Weg en Waar Die Eindigt? Wie heeft Die Weg Gelopen, u?

    1. Heer Henk,
     Wat ik wèl zeker weet is dat er geen gedaantewisseling plaats vindt in de huidige ‘vieringen’, omdat de juiste bewoordingen niet zijn gebruikt en je vaak aan de oneerbiedige handelingen van de priester kan aflezen dat hij ‘er’ niet meer in gelooft.

     Overigens, het woord ‘viering’ is behoorlijk beledigend en een degradatie voor de benaming van Christus’ kruisoffer.

     1. Heer Kees

      De Juiste bewoording is als enige in de Volmaakte Taal en die mag niet uitgesproken worden, in Die Taal is Binnenkant en overal in alles ook buitenkant in alles en overal hetzelfde!!!!

      U bent met uw oordeel een farizeïsche orthodox want als enige met gewassen handen mag je eten en drinken…. u doet alsof de uw gekeurde buitenkant de binnenkant weer geeft en voor keuren moet je kunnen oordelen en voor oordelen moet je Christusgelijk Die Ene Volmaakte Christsuverschijning waar alles Naar Gods Maat Openbaar is, Oordelen! en u weet niet eens waar Die is en wanneer Die te Zien is gedurende het leven, noch kent u de weg er Heen!

      en hoe droevig een kruis offer is van Christus het is ook een blijde gebeurtenis want de ban van de Hel op de Hemel werd verbroken en men kan weer Thuis Komen! Daarmee is viering niet misplaatst, mits men ook het droevige in het oog houdt mag Blijdschap overheersen en dus viering heten, ook als herdenken!

      En zeg mij wie is Vol-Eerbiedig en hoeft niet Geheiligd te worden? Die zonder zonden Christusgelijk Handelt! Nou, en wie leert dat men zo kan zijn? U? Dan waar is uw uitleg hoe zo te worden? Opdat bij nalopen en goed onderzoeken mag BLIJKEN dat u BETROUWBAAR BENT!!!!!!

      Een priester is als eerste nog een mens! u moet eens opzoek gaan naar een levende heilige onder de priesters, dan mag u in de kerkers gaan kijken want zulken lopen over het algemeen niet vrij rond! Dat zijn veelal onzichtbare “kluizenaars” want o wee als het openbaar wordt, u moet eens weten hoe snel de kerk die monddood maakt of naar een onmogelijke plek rangeert. Kijk naar de Pastoor van Ars, Eigenlijk wilde ze hem niet want die kom nog geen latijn leren, ja uw latijn!!!! en ze zette hem op de meest afgelegen en woeste plek waar geen normale priester het zou uithouden en toen die wonderen deed en die kerk overlopen werd was er veel kritiek uit de omgeving op hem, dat die dom en lomp en totaal niet Bijbels onderlegt was en ga zo maar door door diens mede priesters en de Bisschop wuifde alles weg want die wist dat geen een andere priester het daar kon uit houden en in stand houden en er vele zouden afvallen van die de Pastoor binnen haalde in diens net!

      Zo is het altijd als Heiligheid de kop op steekt, dan zijn ziende blinde farizeeërs het als eerst bij om af te kraken en weg te krijgen want dat zijn de boodschappers en strijders in menselijke vorm van satan!

      Ik zeg niet dat elke priester waardig handelt en ook niet daar hoort te zijn, ik zeg dat het geloofsvolk veel kan heiligen waar de priester te kort schiet en zichzelf kan redden zelfs zonder priester! en ik zeg ook dat men niet elke priester als onwaardig moet afwijzen en zo ook met woorden in de Geheiligde Mis!

    2. Het woord ‘viering’ is toepasselijk als iemand zijn verjaardag, trouwdag, jubileum, geslaagde examen VIERT.
     Maar zéker niet als het gaat om de herdenking van Christus’ kruisoffer.

     1. @Kees
      lees mijn antwoord, uw bent farizeïsch in uw antwoord!

      1. ik heb uw naam eens ingetikt in Google en kijk wat ik vond,

       quote

       Post Info Comment
       Posted By: Henk Gadellaa

       Posted On: Mar 29, 2023
       Views: 220
       @Zwarte Piet
       als u denkt dat ik venijnig heb gereageerd dan heeft u daar waar u denkt dat ik venijnig heb geschreven verkeerd gelezen. Liefde is nooit venijnig, Liefde is recht door zee en heeft nooit venijn in zich, en aangezien Liefde niet afwijkt van Zichzelf kan het ook geen venijn geven! U moet zichzelf eens onderzoeken! Als ik schrijf heb ik het beste met mijn medemens voor: Ik wens hem/haar de enige in alles en overal volmaakt zonder zonden geheel onverbeelde Christusverschijning! Daar schrijf ik over en reageer ik mee! Als dat pijnlijk en/of venijnig overkomt dat staat die persoon die zo voelt verkeerd tov die ene Volmaakte Christusverschijning! Hoe is het toch mogelijk dat christenen niet naar die ene volmaakte Christusverschijning opzoek gaan? geen wonder dat er zoveel strijd is onder christenen en maar beweren dat ze vol in de H.Geest zijn en die ene volmaakte Christusverschijning niet kennen! En maar zwetsen en brallen….

       Posted By: Zwarte Piet

       Posted On: Sep 26, 2022
       Views: 261
       @Henk
       Goed te horen Henk, ik maakte me al zorgen. Ik heb me misschien bij tijd en wijlen wat venijnig opgesteld (maar dat heb jij net zo goed gedaan), desondanks waardeer ik je wel.

       Het beste

       Posted By: Henk Gadellaa

       Posted On: Sep 9, 2022
       Views: 277
       @Zwarte Piet
       naar omstandigheden redelijk wel

       Posted By: Zwarte Piet

       Posted On: Aug 24, 2022
       Views: 291

       Dag Henk,

       Hoe gaat het met je?

       Posted By: Henk Gadellaa

       Posted On: May 17, 2022
       Views: 544
       en er die zeggen: “die met een vinger wijst…
       wijzen er drie naar de persoon die wijst”
       twee keer heb ik weg weg naar het Godsgericht gebracht naar Rome en afgeven voor de congregatie van geloofsleer opdat het aangenomen kon worden, één keer niet zolang nadat ik uit de woestijn kwam en ik een privé audiëntie bij de Paus vroeg. Het hoofd van de audiëntie die net benoemd was, Bisschop James Harvey, die ik toen ontmoette zei dat dat niet kon en vroeg waarom. Toen ik hem vertelde waarom beloofde die dat de stukken die afgaf zou doorsturen naar de congregatie van de geloofsleer. Na lange tijd niks gehoord te hebben heb ik de stukken in beëdigd Italiaans laten verlaten en aangeboden aan de bisschop van Haarlem Mgr. Punt en vroeg hem of het met de Vaticaanse post mee kon. Deze zei dat die geen vrienden had in Rome en weigerde. wel gaf die met het adres van de congregatie van de geloofsleer en heb ik het aangetekend met handtekening terug en drie teruggekochte relikwieën verstuurd. En zie Postnl raakte de zending kwijt….
       Toen heb ik opnieuw beëdigd laten vertalen en weer naar Rome gebracht en afgeven aan een medewerker van Kardinaal James Harvey met de vraag deze aan de Kardinaal te geven. en nog steeds niks gehoord. Daarna heb ik het opgestuurd naar Kardinaal Eijk met de vraag dit aan de Paus te geven. Dit werd zonder navraag geweigerd: Ik geef nooit post aan mij door aan de Paus!
       Ik ben niet van de eerste lezing van het koren(hen die voor een wereldberoep met een roeping priester zijn geworden en heb niet het eerstrecht. Zij van de eerste lezing horen het eerst te doen en ik heb te wachten tot de maat van barmhartigheid vol is en er geen één wilt.
       Het is dus niet als eerste aan mij! Kardinaal is de eerste die te maken krijgt met het Godsgericht. Ik wens dit niet graag zou ik voorkomen. Ik heb twee personen gevraagd te bemiddelen geen reactie! Wel de tijd komt dat Als men niet luistert Christus het recht zal zetten dat gaat niet zonder gezichts- en positieverlies…, treurig!

       Posted By: Henk Gadellaa

       Posted On: May 17, 2022
       Views: 545
       oorlog in Oekraine
       nog droeviger, de R.K.Kerk had de oorlog kunnen voorkomen als de leidinggevende naar het Godsgericht was geweest, dan had die met Godsmacht die oorlog tegen gehouden en als men niet wilde gebonden aan hun kwaad en die de oorlog begon had geen leger meer gehad en was het land geteisterd met plagen, net zo lang tot men van gedachte veranderde.

       Posted By: Henk Gadellaa

       Posted On: Jan 21, 2022
       Views: 689
       seksueel overschrijdend gedrag
       Het is toch diep droevig. Men moet eens aan al diegene die met zoveel ophef reageren of De Waarheid bestaat? Niet iedere zijn/haar waarheid, nee, De Waarheid, die overal en altijd geldend is, dus ook voorbij de dood, in het heelal, buiten het heelal en eeuwig!

       Dan hoor je het kraken van denktandwielen in de hersenen en niet veel later moet je het nog eens heel langzaam herhalen want men kan het niet zo bevatten waar je het over hebt: voorbij de dood……, in en buiten het heelal….., altijd = eeuwig…., eeuuuuuhhhh…

       Geen De Waarheid, geen overal en eeuwig geldend recht en gerechtigheid! Dan hou nop met zeuren over verkrachten en onrecht want het is niet meer dan een opvatting die elk moment kan veranderen, dan is een oordeel niet meer dan een één persoons of meerdere personen “volks tribunaal”! Nou en daar wil je rechtspraak van hebben….

       Droevig, droevig, droevig! En waardoor het nog vele malen droeviger wordt is dat de religieuse leiders, die het zouden horen te weten, ook uit hun nek kletsen want wie van hen gaan naar de enige in alles, overal en altijd volmaakt zonder zonden geheelk onverbeelde Christus Verschijning? Juist geen één! Want daarvoor moet je heen en terug levend voorbij de dood kunnen gaan! Nee die religieuzen hebben dus niet meer van hebben horen van hun leraar en/of biechtvader en/of meditatie…..: niet meer dan blinde aanname!

       De heksenjacht is weer in volle omgang!

       En laat ik duidelijk zijn: iedereen hoort van een ander af te blijven, zelfs al heeft men er recht op! Heb je recht dan ga je naar het Godsgericht om het te verkrijgen!
       Hoe heerlijk zou het zijn dat er geen één meer is die met een blinde aanname komt want alles is openbaar!

       Posted By: A. Roma

       Posted On: Oct 16, 2021
       Views: 885
       Wat ook lekker ruikt?
       Koffie-donker!

       Posted By: Henk Gadellaa

       Posted On: Sep 12, 2021
       Views: 1001
       @T-licht
       u bedroeft de kilheid op forums, u loopt voorbij aan de kilheid eigen kerkfamilie, stad en land: profetischen excommuniceert men en levende heiligen sluit men op in de kerkers der inquisitie en legt hen het zwijgen op. Geen wonder dat zij in afzondering leven, beter in afzondering dan onder familie.
       Dat forums veelal kil zijn komt omdat ze geregeerd worden door blinde orthodoxen. Hoewel ik liever heb dat ze in en omkeren waar nodig, komt hun tijd ook dat ze niet meer weg komen met hun misdaden!, arme zielen die in hun leven!

       Posted By: Henk Gadellaa

       Posted On: Sep 9, 2021
       Views: 1018
       @T-Licht
       op het internet vinden is niet zo maar makkelijk, het is hetzelfde als een levende heilige. Men moet weten waar, hoe en wanneer te zoeken en niet ophouden met zoeken tot men in alles en overal is geweest!
       Daarbij is het internet openbaar, dan moet je ook weten te staan en er niet meer afgenomen kan worden dan stof en stoffelijk.
       Die in alles en overal volmaakt zonder zonden geheel onverbeeld weet te staan en Christusgelijk liefheeft kan Christusgelijk! Dan moet u eens lezen over middendoor gaan bij Nazareth het voorhof en de vijgenboom, en dat geen Christus kon pakken zolang het niet de Tijd is en dan nog weet Die te winnen! U moet eens over Mozes en Egypte lezen, over Elia en de 2x 50 soldaten en hun hoofdman.

       En zo zijn er tal van voorbeelden te noemen! Velen laten zich bij de neus voeren met onzin want het ruikt zo lekker….

       Posted By: Henk Gadellaa

       Posted On: Sep 9, 2021
       Views: 1017
       @T-Licht
       voor dat een mens tot een oordeel komt hoort die zonder zonden te staan: zonder heiliging in alles en overal volmaakt zonder zonden geheel onverbeeld te staan: in alles en overal zonder heiliging Christusgelijk te staan!

       En dan heb je gelijk het grootste probleem op tafel: kan de mens of kan de mens niet! En zo ja hoe, waar en wanneer!

       Het heet zoekt en gij zult vinden, klopt en er wordt u open gedaan en vraagt en u zult verkrijgen! men kan niet zoeken en vinden zonder zuivere definities en niet vol verkrijgen zonder Christus gelijk liefhebben! En Christusgelijk liefhebben kan niet zonder juiste nederigheid!

       Posted By: Henk Gadellaa

       Posted On: Sep 9, 2021
       Views: 1019
       @T-Licht
       “Wat is het toch jammer dat nergens op internet een normaal gesprek met iemand valt te voeren.

       door uw houding, lees gebrek aan nederigheid, kunt u geen normaal gesprek voeren!

       u begint al met het woord “nergens…., en u bent niet in alles en overal geweest! U begint al met een leugen door meer te beweren dan u gedaan heeft.

       en normaal hoort De Volle Waarheid te zijn, Die is de eeuwige en Norm!

       Posted By: T-licht

       Posted On: Sep 8, 2021
       Views: 1022
       Zo maar wat
       Wat mij bedroeft is de kilheid op forums. Ikzelf heb me op dit forum daar natuurlijk ook schuldig aan gemaakt door jou (Henk) te verdenken van pedofilie. Excuses daarvoor, al is het natuurlijk wel zo dat ik je niet ken, wat wel een groot deel zal zijn van de oorzaak van de kilheid die je alom op forums aantreft. Laat ik over het onderwerp pedofilie nog zeggen dat – hoewel ik het heel erg vind dat het bestaat – ik niet tot de categorie mensen behoor die het hele oeuvre van Michael Jackson in de vuilnisbak wil flikkeren. Pedofilie is denk ik een ziekte, zoals ook ikzelf aan tal van geestesziekten leidt, waarvan een deel wel maatschappelijk aanvaart is en een deel niet.

       Om terug te komen op wat ik eigenlijk wilde zeggen: Wat is het toch jammer dat nergens op internet een normaal gesprek met iemand valt te voeren.

       Posted By: Henk Gadellaa

       Posted On: Sep 6, 2021
       Views: 1031
       encycliek Fratelli Tutti
       de encycliek Fratelli Tutti, is gebaseerd op H.Franciscus en op de barmhartige samaritaan.
       Dat is een schijnbare logische verbinding wie het leven kent van H.Franciscus waarbij ook nog H.Franciscus een visioen had waarbij een ingestorte kerk zag en Christus hem vroeg te herstellen en een visioen over H.Franciscus die de toenmalige Paus kreeg waarbij die een kerk op instorten zag die door H.Franciscus overeind gehouden werd. Men vergeet echter dat die H.Franciscus pas toestemming en zegen kreeg over diens orde als die gehoorzaamheid aan de Paus afgelegd had.
       De broederlijke levenswijze en gedachte van de H.Franciscus is zeker geen slecht begin, het delen met elkaar en de zoektocht naar eenvoud en armoede in wereldlijkse goederen en bezit.
       Wie de Bijbel goed leest blijft Christus niet bij de barmhartige Samaritaan! Op het laaste avondmaal openbaart Christus waar allen heen moeten: Zoals God mij heeft liefgehad, heb ik u lief gehad, heb elkaar lief zoals ik u heb liefgehad! Dan verandert de Wet en Profeten in: Heb u naaste lief zoals God en Christus uw naaste en u lief heeft! Het gaat dan niet meer over deels menselijke liefde, het gaat over totale Godgelijk liefhebben

       Totaal Godgelijk Liefhebben
       De wijzing van Christus maakt dat de schepping uit niet(s) niet meer kan standhouden want een schepping uit niet(s) is geen Geboren Uit God, Godgelijk. De wijzing van Christus wijst op de oorsprong van de schepping: Godgelijk en dan is men ook meer dan broeders en zusters want Er is maar Eén Volle Waarheid en dat betekent dat iedereen in De Volle Waarheid Een en Al-Eén, Godgelijk God is Een, is! Dan is iedereen elkaar geliefde en gelijke! Dan is bedgenoot, verwekker en verwekte en daarmee ook elkaar hoeder! Dat is heel veel meer dan een barmhartige Samaritaan en broeder en zuster!

       Het éénworden is dan meer dan het samenleven van vaderlijke genen en moederlijke genen in een mensenkind. Het is meer dan een menselijk geslachtelijke éénwording, het is in alles en overal volmaakt zonder zonden geheel onverbeeld Godgelijk één zijn! En dat met in alles en overal volmaakt zonder zonden geheel onverbeelde Vrije Wil en Keuze met Godgelijke Conseqenties!!

       Dan is het duidelijk dat de barmhartige Samaritaan niet genoeg is want men hoort ook te weten of die “overvallene” geholpen diens te worden OF NIET! Men moet weten hoe de schuldvraag is en of er mee gewerkt wordt aan het herstel aan God: men zal geen parels voor de zwijnen werpen!

       Het is duidelijk dat Paus Franciscus zich houdt aan de leerregels van de r.k.kerk en, helaas, farizeisch is, want een leer leren die niet vergenoeg gaat en toch beweren dat het zo geheel goed is is hetzelfde als de farizeeers die met een op heterdaad betrapte overspelige vrouw met de woorden: “volgens de leer moet zij gestenigd worden”, ij Christus komen en Christus hen afwijst als leraren en anders leert! En dan ben ik nog niet eens tot aan de bodem gegaan van de exgese van de overspelige vrouw! Want iedereen die een vrucht van Goed en kwaad maakt doet aan overspel. Als enige in alles en overal volmaakt zonder zonden geheel onverbeeld Goed doet niet aan overspel!!!!
       Ik hoor uw gedachte al: geen één gooide een steen, geen mens kan in alles en overal volmaakt zonder zonden geheel onverbeeld leven op aarde! Elke Zevende Kamer van een Ziel op aarde Die niet de zonde tegen de H.Geest heeft begaan, LEEFT ZO! En Die heeft en Biedt De Mogelijkheid, evenals Gods Oneindige Liefde!

       Posted By: Henk Gadellaa

       Posted On: Sep 1, 2021
       Views: 1051
       encycliek Fratelli Tutti
       aanvulling!!!!

       kwaadschiks is nooit met geweld: NOOIT! kwaadschiks heet weigeren mee te dragen: “stof afschudden”. En stof af schudden zoals het hoort gebeurt nooit kwaad met kwaad vergelden. Stof afschudden betekent dat men geen Stof meer aanneemt om te dragen en dan keert het stof terug naar de veroorzaker want die is de eigenaar er van! De Godsmaat van Barmhartigheid Is Vol: er wordt geen Barmahrtigheid meer gegeven! En de eigenaar van het stof krijgt het stof dat die veroorzaakt zelf te dragen.

       Posted By: Henk Gadellaa

       Posted On: Sep 1, 2021
       Views: 1053
       encycliek Fratelli Tutti
       Paus Franciscus schrijft in zijn encycliek Fratelli Tutti: “Na de gezondheidscrisis zou de slechtste reactie zijn om verder weg te zinken in een consumentenkoorts en in nieuwe vormen van zelfbehoud. Moge de hemel ons helpen dat er geen opdeling ontstaat tussen ‘de anderen’ en ‘wij’, maar dat wij allen samen één ‘wij’ worden!”

       Een mooie titel!

       iedere active christen kent die uitspraak in de Bijbel.

       JEZUS BIDT VOOR ALLE GELOVIGEN
       20 Niet voor hen alleen bid Ik, maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven, 21 opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U: dat ook zij in Ons mogen zijn opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. 22 Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij geschonken hebt, opdat zij één zijn zoals Wij één zijn: 23 Ik in hen en Gij in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en de wereld zal erkennen, dat Gij Mij hebt gezonden en hen hebt liefgehad, zoals Gij Mij hebt liefgehad. 24 Vader, Ik wil dat zij die Gij Mij gegeven hebt met Mij mogen zijn waar Ik ben, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, daar Gij Mij lief hebt gehad vóór de grondvesting van de wereld. 25 Rechtvaardige Vader, al heeft de wereld U niet erkend, Ik heb U erkend, en dezen hier hebben erkend dat Gij Mij gezonden hebt. 26 Uw naam heb Ik hun geopenbaard en Ik zal dit blijven doen, opdat de liefde waarmee Gij Mij hebt liefgehad, in hen moge zijn en Ik in hen.” (Joh 17)

       Als men zo’n gebed leest, en dan is het nog in verbeelde taal, dan moet men ook de realiteit onder ogen zien, dat het nog niet zo is! Als eerste de leidinggevenden zouden zich op de borst moeten kloppen want mijn kerk, de rk kerk, heeft een schisma met de oosters orthodoxe kerk van meer dan 900 jaar, met de protestantse kerken meer dan 400 jaar, en zo kan ik door gaan met elke andere christelijke kerk/gemeenschap! Dan moet men onder ogen zien dat men zelf de grootste schuld heeft omdat men de enige in alles en overal volmaakt zonder zonden geheel onverbeelde Christusverschijning buiten bereik houdt van het geloofsvolk en roepingen, ja excommuniceert! Al bij het begin van de apostolische kerk ging het al mis, men maakte dezelfde fout als Jozua en ging zelfs verder door saulistisch(koning Saul) te worden: Men zocht niet die Enige Christusverschijning want dan had de meerderheid der apostelen niet Petrus gekozen als eerste, dan had men die men de H.Maagd Maria en alle 7e kamer van elke ziel die de zonde tegen de H.Geest nog niet heeft begaan op aarde, gekozen als eerste op de Hemelvaart van Christus! En als er dan onder apostelen gekozen had moeten worden was het Johannes de evangelist geweest want die werd de zoon van die men de H.Maagd Maia noemt!

       Wil men tot die Eenheid komen kan men niet zonder die enige in alles en overal volmaakt zonder zonden geheel onverbeelde Christusverschijning. Daarom schreef ik over Nederigheid!

       En die Nederigheid ontbreekt omdat men bij leiderschap selecteert op grootst gemene deler ipv de Volle Waarheid, men selecteert op veel ipv geheel goed. Men selecteert op blinde orthodoxie ipv Vol Profetsich Zien! En blinde orthodxie haat Vol-Profetie omdat het hen als minderwaardig doet schijnen! Zij die hun”ziel en zaligheid” hebben gegeven, zij die het “meest en het hardst bidden en vasten” en het “meest studeren en overwegen” krijgen niet zo’n Verschijnen! En ze zijn blind voor hun gebrek aan Nederigheid! Hun waan van hun “in de waarheid staan” en hun “overgeleverde traditie” maakt dat ze blind zijn. Daar is over het algemeen de liefde van Christus niet tegen op gewassen, daar kan als enige het vuur van de Hel en demonische teistering van lichaam, geest en ziel nog een verlossing bieden: Niet Goedschiks dan kwaadschiks! Hoezeer leed Christus en elke Vol-Profetsiche daar onder: “Jeruzalem, Jeruzalem hoezeer had u onder mijn vleugels willen beschermen zoals een hen haar kuikens en u heeft niet gewild” Dat Jeruzalem niet wilde heeft er voor gezorgd dat de zij 1878 jaar moest wachten voor het weer een staat Israel mocht heten, met alle vervolging en lijden dat betaald moest worden voor dat de prijs van die weigering door hun en hun kinderen moest worden betaald! En nog zijn zij niet vrij want ze krijgen nog twee Vol-Profeten en de anti-Christ, net als christenen en de rest van de wereld! ja de christenen krijgen als ze niet oppassen dubbel en dat is zelfs nog barmhartig, want zij willen niet luisteren naar de fouten van hun geloofsouders! Droevig, diep, diep, diep droevig!

       De rk kerk die de Sleutel had van Binden en Ontbinden, hebben ze allang niet meer en eigenwijs als ze zijn willen ze niet zien! Ze hadden de Rechter en Leraar van de werld horen te zijn en ze zijn niet meer dan een haast tandeloze aftandse onvruchtbare vrouw die niet duidelijk kan Spreken, noch Bijten, noch Heilige Kinderen(Vol Profetische) kan Baren! Zij die Het Licht van de wereld horen te zijn is veelal schijnheilig, ze zijn zo slim als de onrechtvaardige rentmeester en dacht u dat de koning die rentmeester terug zou nemen omdat die manier slim is? Dacht u dat kwijtschelding die niet van de koning zelf komt door de koning aanvaard zal worden? Arm volk!

       Saul verloor zijn troon en kreeg de teistering van een demon omdat die oneigelijk de vol-profetie van Samuel deels veranderde! Wee hen die hetzelfde zijn en doen en gedenk dat iedereen die het hoofd van wie of waar dan ook is zo kan vergaan en erger want zij heben geen voorbeeld aan Saul genomen!

       Maak voort in Nederig zoals Christus naar Hemelse Definitie leren worden, opdat u niet als kaf gezien zal worden

       Posted By: Henk Gadellaa

       Posted On: Jul 28, 2021
       Views: 1204
       Volmaakte Nederigheid
       De Liefde vindt diens Volmaakte uitdrukking in, door en met Volmaakte Nederigheid.

       Eens was Antonius de Grote, de woestijnvader, opzoek naar Christus met de vraag waar het hem nog aan ontbrak en Christus zei dat die naar schoenmaker van Alexandrië moest gaan. En zo ging Antonius de Grote naar de schoenmaker van Alexandrië en vroeg aan hem hoe die leefde en de schoenmaker zei dat die van alles dat die verdiende de helft weggaf aan de armen. Antonius dacht bij zichzelf dat dat het niet kon zijn want hij gaf alles weg. En zo vroeg Antonius verder naar diens levenswijze en de schoenmaker zei dat die er van uit ging dat iedereen gered was behalve hij en hij de hele dag , elke dag Christus smeekte om hem barmhartig te zijn. Toen Antonius terug was in de woestijn ontmoette hij Christus weer en Christus zei Antonius dat die diens geest in het diepst van de hel moest houden in vol vertrouwen op Zijn Barmhartigheid.

       Volmaakte Nederigheid is niet slaafs en/of blind volgen, Volmaakte Nederigheid is Christusgelijk met Christus volmaakt in vrije wil en keuze, Een zijn. En die werkelijk Volmaakt Nederig willen zijn gaan in vasten en bidden en laten zich niet van hun pas afbrengen door wie dan ook, niet hun vrouw, kinderen, familie, vrienden en ook niet door hun kerk/geestelijken. Zij gaan niet in op raad en dreiging en ook de dood deert hen niet. Zij gaan niets ontziend opzoek naar hun verborgen zonden en ijveren net zolang in onderzoek met bidden en vasten tot zij van hun de laatste blindheid verlost worden. Zij zijn geen heiligen zoals mijn kerk kent die blijven hangen door verborgen zonden van mijn kerk. Zij zoeken onafgebroken naar de volle waarheid tot ze daar toegang en verblijf hebben gekregen. Zij zoeken net zolang tot zij net als Christus, Christusgelijk overal Middendoor weten te gaan zonder Heiliging zonder afwijken naar welke andere zijde dan ook. Zij zoeken geen troon of macht, zij zoeken zo te zijn omdat zij Christus nog een ander pijn willen doen door welke zonde dan ook. en zij weten dan ook dat de enige weg die daar heen voert het leren van Volmaakte Nederigheid is en bij elke val niet aflatend opnieuw te proberen.

       Vele zeggen dat dit niet kan, weet dan dat er 5 door hun ouders in zonden verwekt en met erfzonde werden beladen het bereikte in hun leven: Henoch, Mozes, Elia en Joachim en Anna de ouders van Maria. Het teken dat daarbij hoort is dat geen lichaam van vlees en bloed achter lieten op aarde bij hun heengaan.

       Waarom schrijf ik dit u?

       Ik schrijf dit u opdat gij opzoek leert gaan want hoe u wendt of keert iedereen zal die weg moeten volgen en al draalt u nog zo zeer geen mens noch natuurling komt door de hel en er uit als die niet Leert Volmaakt Nederig te zijn! Geen mens of natuurling kan satan diens huis uit krijgen zonder niet Volmaakt Nederig te worden. elke zonde hoe klein ook maakt dat satan een recht op hem/haar houdt. en dan kan men nog zoveel Heer, Heer roepen, Christus kan ook satan niet wegkrijgen als men niet Volmaakt Nederig Christusgelijk wil zijn. Daarom denk niet dat u al gered bent ook al houdt men u voor dat het wel zo is. Gered zijn degene die in de Hemel binnengaan! Denk ook niet dat u niet te redden bent, als enige die de zonde tegen de H.Geest begaan zijn niet meer te redden! Daarom houdt uw geest in het diepst van de hel en smeek zonder ophouden Christus om Barmhartigheid en Volmaakte Nederigheid dan zal u altijd aankomen en binnentreden!

       Posted By: Henk Gadellaa

       Posted On: Jul 26, 2021
       Views: 1210
       volmaakte wetenschap
       religie is en hoort volmaakte wetenschap te zijn. Die is en hoort zo omdat het gaat om volmaakt vrije wil en keuze die verbonden is met eeuwige consequentie van eeuwig in vreugde of in pijn. Iedereen is in, met en door De Wet en Profeten. De Wet en Profeten is niet pas met Mozes gekomen. En ook niet pas met de Tuin van Eden, Die was er al vanaf den beginne, Die is Goddelijk en Godgelijk. Zeg niet dat geen mens die kan vervullen want er waren er voor Christus al 6 die het al deden, 5 enkelingen die in zonden waren verwekt en toch zover kwamen en 1 groep die altijd al De Wet en Profeten volmaakt volbrachten en volbrengen: Elk Godskind in de 7e kamer van de ziel van hen waarvan de eigenaar nog niet de zonde tegen de H.Geest heeft begaan.

       Je hebt de zondeval in de Tuin van Eden en de zonde tegen de H.Geest

       iedereen wordt blind geleerd dat de zondeval door Eva in de wereld is komen en dat is een leugen. Voordat men over de zondeval in de Tuin van Eden moet men het hebben over de zondeval die het ontstaan gaf van die men satan noemt. Die zondeval was voor het ontstaan van de Tuin van Eden! En die zondeval was geen zondeval als in de Tuin van Eden, die zondeval was de zonde tegen de H.Geest. En om die te kunnen verstaan moet weten welke gevolgen de zonde tegen de H.Geest heeft:

       31 Daarom zeg Ik u: Iedere zonde en godslastering zal de mensen vergeven worden, maar lastering van de Geest zal niet vergeven worden. 32 Als iemand zich kant tegen de Mensenzoon, zal het hem vergeven worden, maar wie zich kant tegen de heilige Geest, zal geen vergiffenis verkrijgen, noch in deze, noch in de komende wereld.(Mat 12)

       De zonde tegen de H.Geest

       De zonde tegen de H.Geest is niet de zonde in de Tuin van Eden. De zondeval in de Tuin van Eden is een zonde van goed en kwaad, de zonde tegen de H.Geest is in alles als enige kwaad en de zonde die in alles kwaad is wanneer men Godgelijk Weet met Godgelijk Bewijs en deze in alles Godgelijk tot leugen verklaard en in zichzelf Alles Waar God is Godgelijk vermoord! Een vrucht van Goed en kwaad is een vuil compromis en/of een gedeeltelijke leugen. Zelfs de mens die kwaad doet doet pas in alles kwaad als die in Godgelijk Weten met Gods Bewijs is aangekomen en die als leugen verklaard en Godgelijk vermoord.
       Een mens is niet zomaar voor eeuwig verloren!!!! Een mens is ook niet zomaar gered!! Men moet weten dat geen mens in de eeuwige vreugde komt zonder De Wet en de Profeten volmaakt Christus Gelijk te vervullen. Men moet niet denken dat men, zoals men dat noemt, in de Hemel komt en dan kan door gaan met diens deels zondig leven die dan door Christus Geheiligd wordt! In, die men de hemel noemt wordt niet meer Geheiligd. Die intreden leggen voor eeuwig de zonde af. Het kunnen doen van zonde wordt vrijwillig volmaakt afgelegd. Die daar zijn ingetreden hebben die mogelijkheid niet meer, net zoals die men satan noemt, nadat die zich vrijwillig overgaf nog direct kwaad kan doen zoals voor diens vrijwillige overgave. En als de Totale Maat van Herstel Vol is zal het kwaad voor eeuwig zwijgen, geen van die zichzelf verdoemde krijgt nog leven om kwaad te kunnen doen, nog kunnen zij aan zichzelf nog kwaad doen.

       De zondeval in de Tuin van Eden.

       Om de zondeval in de Tuin van Eden te verstaan moet men de gevolgen kennen van de val van die satan werd en de val van hen die de demonen werden.
       en om die te verstaan moet men weten wie die men satan en demonen noemt waren voor zij vielen. Zij waren geen engelen. Zeker in de Bijbel kan men over engelen lezen. Men moet ook weten dat de eerste verschijning van zo’n persoonsvorm die men satan noemt, was. Die men satan noemt maakt misbruik van de verbeelding van de mens die die verschijning voor het eerst zag. In de Tuin van Eden bestond en bestaat geen verbeelding. Elke verbeelding is een vrucht van Goed en kwaad en heeft slecht een beperkte levensduur. Dat zie je ook bij mystici. Elke verbeelde verschijning gaat verloren/verdwijnt. Die verdwijnt/gaat verloren omdat men de verbeelding niet kan volhouden. Men betaald een prijs in leven voor verbeelden en als dat opgebruikt is omdat men deels kwaad doet, keert men weer terug in de situatie zonder verschijning: men verliest het recht om die te kunnen zien. Diegene die opgaat naar Christus Verschijnen moet weten dat die moet leren van verbeelden af te komen en dat begint met afleren van zelfrechtvaardiging: denken dat zoals men doet geheel goed is en oog afleren dat men nooit Godgelijk kan doen en ook afleren dat men als enige Godgelijk kan doen met Heiliging Men moet als eerste leren wie de Mens en Natuur van oorsprong is. God “schept” niet minder dan Godgelijk Volmaakt. Alles zoals God Doet is Godgelijk Volmaakt want God heeft Godgelijk Lief. En Die Godgelijk Liefheeft zal nooit toegeven aan minder dan Godgelijk Volmaakt Maken. God “schept” niet uit niet(s), Als God “Schept” “Schept” Die van Zichzelf, dan heet het geen “Scheppen” meer dan heet het Baren!!! Baren is naar gelijk jezelf maken!
       Als enige Godgelijken kunnen de zonde tegen de H.Geest begaan want er is een eeuwige en overal geldende consequentie mee verbonden met volmaakt vrije wil en keuze en dat kan als enige als men altijd al in God en Godgelijk was want men moet God kennen zoals God Kent. Gods Bewijs is geen blind aan te nemen Bewijs. Gods Bewijs is Bewijs die niet te ontkennen valt, af te wijzen ja, ontkennen niet! En men kan niet Godgelijk Weten en Kennen als men niet altijd al in God Godgelijk was en er is slechts ‘e’en Godgelijk want er is in God geen andere dan Godgelijk. Er is geen deels/geheel Geheiligd anders in God! Er is slechts ‘e’en Waarheid in God Godgelijk en Die is overal en eeuwig Geldend! Als enige deels gevallene Godgelijken kunnen terugkeren in God. En er bestaan slecht twee soorten gevallene: geheel en deels gevallenen. Geheel gevallene hebben de zonde tegen de H.Geest begaan die kunnen nooit meer terugkeren. Die deels gevallen zijn, wel. En voor men in de Tuin van Ede wil intrede moet aan satan voorbij, die is de laatste die dan test. En zolang men verbeeld komt men niet aan satan voorbij door het deel kwaad dat de verbeelding is en als een mens of natuurling een engel ziet moet leren onderscheiden welke verbeelding plaats vindt en wie het is. Een goede engelverschijning kan als enige komen met vreest niet en een verheven vrede komen. Een kwade kan dat niet want angst/vrees is diens handelsmerk. Door het eerste verbeelde verschijnen in “engelvorm” van satan is het engelenbestaan in leven geroepen. satan heeft dat veroorzaakt want die in engelen gelooft doet aan verbeelding en is nog steeds voor een deel geketend aan satan, hoezeer ook een verbeelde verschijning aan Heiligheid in zich heeft, men raakt die altijd kwijt: Ook de apostelen konden Christus Hemelvaart niet tot in voltooiing zien bij Diens Hemelvaart! en ook na Pinksteren konden zij niet in de H.Geest verblijven door hun ongeziene zonden(verbeeldingen en verkeerde waarheidsaanname: zelfrechtvaardiging).

       Met de val( de zonde tegen de H.Geest) waardoor die men satan en de demonen noemt zijn ontstaan, zijn er een eindig aantal Godgelijken in God voor eeuwig verloren gegaan. Het gehele kwaad dat zij deden kwam met de een na de ander met als laatste met die men satan noemt tot stilstand toe zij zich vrijwillig overgaven: Het niet kunnen ontlopen van de consequentie van hun daden bracht hen er toe om zich vrijwillig over te geven omdat zij niet nog meer eigen veroorzaakte pijn wilde. Hun vrijwillige weigering nog meer kwaad/pijn te doen bracht hun vrijwillig op de knieën. Dat betekende het einde van de eerste verduistering over God en scheen Gods Licht weer overal. Al scheen het altijd al overal, die men satan en de demonen noemde, maakte er geen leugen meer van.
       Met de val van die satan en demonen en de duur hun kwade daden heeft een leegte in God veroorzaakt: De overgebleven God = De Oorspronkelijke God – Het weggevallen deel aan Godgelijken die de zonde tegen de H.Geest begingen en hun totaal aan kwade daden. En het herstel er van kan als enige naar gelijke Maat van de Wet en de Profeten: Door gelijke Maat voor een tweede keer doorstaan: Oog om Oog, Tand om Tand, Leven om Leven doorstaan en daarmee het Goed te verdubbelen! En zo ging God(de overgebleven Godgelijken In God) voor een tweede keer de duisternis(hel) doorstaan en dit in de duisternis gaan is de Tuin van Eden! De Tuin van Eden was geen lui-lekker-land, de Tuin van Eden was en is niks anders dan Volmaakt Godgelijk Lijden: Helse Pijn uitzitten tot de Maat van Uitboeting is volbracht!

       Pas als men Dit Weet kan men verstaan hoe de geschiedenis van de Tuin van Eden te verstaan is. Hoe de vermenigvuldiging in de Tuin van Eden te verstaan is en hoe de vrucht van Goed en kwaad te verstaan is en wie er wel en niet in de Tuin van Eden mogen zijn en komen en wie niet! Men weet dan ook hoe de mens en natuur van oorsprong er uit zagen in de Tuin van Eden toen zij nog niet de vrucht van Goed en kwaad begingen: in alles en overal Godgelijk! En niet zoals men in de wereld ziet: met een lichaam van materie/energie

       Posted By: Henk Gadellaa

       Posted On: Jul 21, 2021
       Views: 1233
       religie
       Hetgeen me elke keer verbaast en bedroeft is hoe vast vele mensen zitten in hun, noem het “huis” of “harnas”, van hun religie. Verbaast hoe men blind hun leraren volgt en hun leringen als zoete koek eten. Niet dat het niet goed is hun leraren voor ware leiders en hun leringen voor waar te laten staan want het heet: “Iemand spreekt de volle waarheid en is geheel onschuldig tot het tegendeel is bewezen”. Wel is het verbazingwekkend en pijnlijk men het niet bij iedereen doet en dan goed onderzoek doet om het gehoorde en gelezene waar men zelf niet bij was te controleren of het wel zoals beschreven of verteld is, ook zo was en is.

       De eerste reactie is bijna altijd: religie is een geloof en geloven en de mens kan niet alles weten. En als je dan vraagt hoe dat te rijmen is met vrije wil en vrije keuze die altijd verbonden is met consequentie en verantwoording krijg je bijna altijd een reactie dat mijn vraag ongepast is, want zo wordt er beweert dat mijn vraag twijfel is en bij twijfelen wordt verwezen, in mijn kerk, naar Tomas de apostel.
       Mijn vraag is niet gebaseerd op twijfel, mijn vraag is gebaseerd dat je pas kunt getuigen als je echt ziende en wetende bent! Dat staat er namelijk in de Bijbel:

       14 Laat ze maar begaan: zij zijn blinden die blinden leiden. Maar als de ene blinde de andere leidt, vallen beiden in de kuil.” (Mat 15)

       En men kan dus pas echt een ander leren als men ooggetuige is en een ooggetuige is niet iemand die blind een les leert, ooggetuige is iemand die zelf aanwezig was en gelijk de volle waarheid ziet.
       Geen een rechter laat “van een ander horen hebben zeggen” in een rechtszaal toe. Dat is niet zomaar, dat komt van het Joodse en later ook Christelijk Religie waar het gaat om Godsrecht. En Godsrecht is niet zomaar recht noch Romijns/democratisch recht. Het is niet zomaar het recht van de sterkste en ook niet zomaar recht van de meerderheid en ook niet het recht van religieus denken.
       De Israëlisch/Joden wordt niet zomaar gehaat, de Israelisch/Joden worden gehaat omdat het een recht hebben kunnen halen waar ieder ander recht diens “tanden” op stuk bijt als zij in Diens Recht staan!

       Nu beweert dat mijn kerk de moederkerk is van alle Christelijke kerken en dat zij in rechte lijn staan van Christus en de apostelen en in de volle waarheid staan met hun leer, dan horen zij ook de eerste te zijn in zien en niet zomaar zien! Zij hoort de eerste te zijn in vol-profetisch zien en leren hoe je zo tot zulk zien kan komen. Niet als enige voor hun leiders maar ook het volk te leren hoe men dit kan bereiken. Daar hoort een woord als mysterie, of “dat is niet te bewijzen” dat moet je blind geloven”, niet thuis! Zeker niet als het gepaard gaat met eeuwig leven in vreugde of pijn! Dat is heel veel meer dan leven en dood!

       Het is diep bedroevend en beschamend dat mijn kerk zich zo opstelt zoals zij zich opstelt! Men leert niet van het verleden waar Christus duidelijk maakt dat leven meer is dan brood als enige! Leven is meer dan men met menselijk ogen kan zien en proeven en onderzoeken en dat blind maken en houden niet tot het Christendom behoort en ook dat men zich niet hoort terug te trekken uit de wereld want als dat het geval was waarom kwam Christus dan de woestijn uit? Waarom sprak Christus Recht naar de handelaren op het voorhof en de vijgenboom en Petrus toen die dacht te kunnen beleren en niet kon? Waarom sprak Petrus Recht naar Ananias en Saffira die beide dood neer vielen en bij de magier die niet kreeg zoals die wilde, en Paulus bij Elymas de tovenaar die terstond blind werd?

       De Christelijke kerk hoort geen heilige kerk te zijn in de traditie van de heiligen zoals men voorhoudt, de Christelijke kerk hoort in de traditie te staan van de profeten zoals ook ooit was bij Israel en profeten verschuilen zich niet noch verblijven in de woestijn. Noch zijn het rondtrekkende blinde verkondigers! Zij spreken Godsrecht en leren hoe je tot zien kunt komen en hoe je recht hoort te spreken!!

       En dan hoor ik de vraag: Waarom doet u dan niet? En het antwoord luidt: U heeft nog recht op barmhartigheid en voor die tijd geldt dat u zelf mag leren zover te komen, u heeft recht op de grootste verdienste die er te verkrijgen zijn en zelf leren geeft een grotere verdienste dan geleerd worden!
       Als de maat van barmhartigheid vol is krijgt men de keuze: leren zoals u geleerd wordt en volgen of de consequentie van uw eigenwijsheid!

       Dan wees nederig en slim, leer zoeken, vinden en verkrijgen nu het nog de tijd van barmhartigheid is. Is die over, komt het zwaard van De Wet en de Profeten en die is niks anders dan Onveranderlijk Godsrecht! Dan is er geen plaats meer voor uitwijken of vluchten!

       Posted By: Henk Gadellaa

       Posted On: Jul 13, 2021
       Views: 1254
       LHBTI
       voor men over LHBTI spreekt moet men terug naar de basis, naar het fundament en de religieuzen horen daar het eerst in te zijn! Zij horen hun leer te controleren want zij hebben niks meer dan van hebben horen van en die niks meer hebben dan van hebben horen van en geen ooggetuigen zijn kunnen geen Godsoordeel vellen. Daarbij moeten religieuzen zich niet rijk rekenen want de leer die zij hebben en leren moet elk kind dat verwekt wordt gedoopt worden. Bij elk kind wordt de erfelijke zonde doorgegeven, dat betekent dat elk kind hoezeer de ouder het kind liefhebben een extra kruis geven! En als men kinderen heiligt die erfzonden heeft hoort men elk kind die zo verwekt wordt te heiligen, op één na: die met de zonde tegen de H.Geest verwekt wordt zoals de geweldenaren ten tijde van Noach.
       Het is zelfs zo dat bij roomskatholieken men leert dat een huwelijk niet is gesloten als het lichamelijke niet voltrokken is en aangezien er geen leer is hoe men kinderen zonder zonden verwekt, men altijd kinderen krijgt die de erfzonden krijgen. En men vergeet dat men niet meer kan geven dan men heeft en de ontvanger niet meer kan krijgen dan die dragen kan en wil! En men vergeet ook dat ziende blinde zonden niet geheiligd kan worden en dat men er van uit gaat dat de leer geen ziende blinde zonden heeft! Gek dat er dan gedoopt moet worden en als er gedoopt wordt er ook onder christenen nog steeds andere seksuele gerichtheid is die nog steeds zonden behept. Want ook bij heteroseksuelen die blijft zelfs na een huwelijksheiliging de erfzonden bestaan en ook bij de doop!

       Dan moet men zich realiseren dat zij medeschuld dragen! En men kan ook niet met hun celibaat wijzen naar Christus. Christus werd het ongehuwd zijn opgedrongen en Diens celibaat was geheel zonder zonden en dat is niet zo bij celibaat(on gehuwd) levende christenen, want ongehuwde priesters doden hun zaad in hun zelf en de vrouwelijke celibatairen krijgen zolang zij vruchtbaar zijn hun periodieke ongesteldheid!
       Zij zijn gelijk die diens talent in de grond stopte!

       DAN MOET MEN NIET ZO’N GROTE MOND HEBBEN NAAR ANDERE SEKSUELE GERICHTHEID DAN HERTEROSEKSUEEL! HET IS NOG STEEDS ZO: DIE ZONDER ZONDEN IS WERPE DE EERSTE STEEN!

       Posted By: Henk Gadellaa

       Posted On: May 26, 2021
       Views: 1401
       @Vrager
       De vraag aan de andere lezers van dit forum

       “Is er iemand die begrijpt wat H.G. wil zeggen?”, is door niemand beantwoord.
       Mijn conclusie ligt dus voor de hand.

       De conclusie die u hoort te trekken is dat u en al die zwijgen, een tekort hebben aan werken der liefde, liefdevol gepast geloof en daarmee H.Geest zodat men zou kunnen verstaan.

       Die vol van de liefde is, verstaat altijd! Die weet feilloos waar en hoeveel waarheid aanwezig is. En Die genoeg liefdevol is heeft ook genoeg H.Geest om feilloos te verstaan en zal ook Getuigen zoals Christus vraagt! Die zwijgt niet!

       Ach, daar is een probleem waar u niet aan wilt! Het is precies zo als bij Nicodemus en bij u en de uwen is.

       Posted By: Vrager

       Posted On: May 25, 2021
       Views: 1406
       De vraag aan de andere lezers van dit forum
       “Is er iemand die begrijpt wat H.G. wil zeggen?”, is door niemand beantwoord.
       Mijn conclusie ligt dus voor de hand.

       Posted By: Henk Gadellaa

       Posted On: May 22, 2021
       Views: 1420
       @Vrager
       en het blijft stil….

       waarom blijft het stil?

       Als men niet weet dan moet men als eerste bij zichzelf opzoek gaan want niet weten betekend dat satan het recht heeft het weten te verduisteren en/of dat men niet genoeg liefheeft om de volle waarheid te dragen. Met schiet te kort in werken en liefdevol geloof.

       Dat klinkt hard, en het is hart met een t want ik schrijf niet om te schoppen of te slaan, ik schrijf opdat men vindt!

       Christus is volmaakt liefdevol( in alles en overal volmaakt zonder zonden geheel onverbeeld liefdevol) en Die zo is komt in alles en overal altijd als eerste en u heeft de volmaakte taal( in alles en overal volmaakt zonder zonden geheel onverbeelde taal) niet verstaan omdat u verborgen zonden heeft en niet nederig genoeg bent om die te zien en daar vergeving voor te vragen en volmaakt( in alles en overal zonder zonden geheel onverbeeld) te behouden/houden. Men wordt voorgehouden en gaat er van uit dat als men aanneemt zoals men geleerd wordt men niet zondigt in de leer, want de leer wordt als in alles en overal volmaakt zonder zonden geheel onverbeeld te zijn….. En is dit zo?

       Welke leraar weet of de leer vol waar is? U moet zich eens afvragen waarom men geen Christusverschijning krijgt als men biecht. Dat Christus in de biechtstoel verschijnt zoals die bij de apostelen verscheen toen die in openbaarheid rond liep!
       En dan heb ik het als enig nog over die verschijning. Want toen Christus ging hemelvaren raakten de apostelen die dagelijkse verschijning kwijt. Het werd toen zeldzamer. Hoezo? Omdat Christus hen tijden het laatste avondmaal er al op wees: Christus had nog veel te vertellen, zij konden dat niet verdragen. Waarom moest er een Helper komen? Omdat die verschijning van Christus hen niet verder zou helpen en niet omdat Christus niet goed genoeg was, het was omdat de apostelen bleven hangen in verborgen zonden en het lijden in duisternis van niet zien hen tot onderzoek zou brengen waarom zij Christus niet zagen en hun houding en weten zouden veranderen om Christus wel weer te kunnen zien en leren te behouden zodat Die niet meer afgenomen en/of verloren zou kunnen worden. Het niet zien van Die in alles en overal volmaakt zonder zonden geheel onverbeelde Christusverschijning betekent dat men nog steeds verloren kan gaan. Het is niet zo als men Christus belijdt als verlosser dat men dan al gered is. Wil men gered zijn moet men alles zoals Christus in alles en overal volmaakt zonder zonden geheel onverbeeld is aannemen en eigen maken: uw menselijk leven verliezen en Christus leven winnen. Dat is meer dan de barmhartige Samaritaan. Men komt niet met een ander kleed dan Christusgelijk in de hemel! En het kleed is geen overkleed, het is in alles en overal volmaakt zonder zonden geheel onverbeeld in lichaam, geest en ziel!
       Niet om niets liepen velen weg bij Christus toen Die zei, die mijn Bloed niet drink en mijn Vlees niet eet zal het koninkrijk Gods niet binnen gaan. En niet om niets is er nog een helleweg te gaan na het menselijk lichamelijk sterven want iedereen die niet in alles en overal volmaakt zonder zonden geheel onverbeeld is geworden is van satan. dan kan u nog zo Heer wees mij genadig roepen, u blijft van satan want u heeft niet elke zonde afgewezen en leeft volmaakt heilig verder. Ook de vrucht van goed en kwaad heeft een deel zonde(verbeelding(toverij)) in zich.

       Zou u maar satan kennen zoals die werkelijk is dan zou u de strijd kennen om uw ziel! Dan zou u werkelijk weten waarom het gaat! En men kan satan niet kennen als men de in alles en overal volmaakt zonder zonden geheel onverbeelde Christus niet kent. Dan blijft satan een verbeelde kwaadaardige. Men kan ver komen met menselijke woorden door omschrijving met in en uitsluiten, de laatste stap is dan nog te maken: zoals de H.Geest en de in alles en overal volmaakt zonder zonden geheel onverbeelde Christusverschijning, beschrijft! Dat is nog een stap verder dan in zuchten en kreunen bidden!

       Het is dan ook pijnlijk dat men zwijgt, zwijgt omdat men links laat liggen omdat men afwijst, dan wel nog niet zo ver is om een oordeel te vellen, als is het laatste minder pijnlijk dan het eerste. Het eerste is de leviet en priester die voorbij lopen, het laatste is de tollenaar achterin de kerk. Ja ook de tollenaar is pijnlijk want al gaat die gerechtvaardigd de tempel uit, dat heet niet dat die minder zondigt, want die kent diens verborgen zonden niet overal om daar ook in te verbeteren.

       Posted By: Henk Gadellaa

       Posted On: May 17, 2021
       Views: 1439
       @Vrager
       Vraag aan de andere lezers van dit forum

       Is er iemand die begrijpt wat H.G. wil zeggen?

       waar verstaat u niet?

       Kent u niet de betekenis van de uitspraak in de bijbel waar is geschreven over de ontmoeting van Christus en Nicodemus:

       11Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken over wat Wij weten en Wij getuigen van wat Wij gezien hebben, maar onze getuigenis aanvaardt gij niet. 12Wanneer ge zelfs niet gelooft als Ik u spreek over aardse dingen, hoe zult gij dan geloven, als Ik spreek over hemelse dingen?(John 3)

       die ik omzet in:

       11Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken over die Wij weten en Wij getuigen van /wie/die Wij gezien hebben, maar onze getuigenis aanvaardt gij niet. 12Wanneer ge zelfs niet gelooft als Ik u spreek over aardse zaken, hoe zult gij dan geloven, als Ik spreek over hemelse zaken?

       omdat voor God alles personen zijn, er bestaan voor God geen dingen en bij personen spreek je niet over wat maar over wie/die. Elk talent is een persoon, elke handeling is een persoon. De mens van de aarde maakt onderscheidt in dingen en personen omdat men er van uitgaat dat als enige een persoon een ziel heeft en dat is niet zo.

       Als men bij het begin begint dan was God in alles en overal. Er bestond geen niet(s) en ook geen ding en als God handelt dan maakt Die uit en van en door Zichzelf. Het is een totaal verkeerde aanname dat God uit niet(s) kan scheppen. God is in alles en overal volmaakt zonder zonden geheel onverbeelde liefde: Ja is ja, nee is nee, niet meer niet minder. En Die liefde geeft Zichzelf altijd helemaal, dan zal God niet minder scheppen dan Zichzelf! Satan maakt die twist omzichzelf vrij te kunnen pleiten, danwel ieder die “geschapen” is met hem mee te verdoemen doordat die satan werd zichzelf als schepping uit niets neer zet en geen andere gelijke schepping ooit Godgelijk kan oordelen, dus ook niet over satan zelf en ieder die oordeelt zichzelf Godgelijk aanmatigd. Zo wordt ook gezegd van satan dat die viel omdat die aan Godgelijk wilde zijn en dat is niet zo! Een schepping uit niet(s) kan nooit de zonde tegen de H.Geest begaan. Om die zonde te kunnen begaan moet je van oorsprong Godgelijk zijn want bij die zonde is een eeuwige en overal geldende verantwoordelijkheid en die kan als enige gedragen worden door Godgelijken. Die satan werd was nooit van oorsprong een geschapene uit niet(s), die was een Godgelijke en die wilde niet Godgelijk zijn, want zo was die al, die wilde als enige God zijn en vermoordde alle aanwezige Godgelijken in diens persoonzelve. Daarmee verstootte die zichzelf uit alle andere Godgelijken.

       Iedereen die begint met God schiep uit niet(s) neemt satan’s uitleg aan. Die begint nooit zoals men hoort te beginnen en kan ook nooit bij God controleren want die kan niet Godgelijk verstaan omdat die Zo gelijk afwijst dan kan men ook niet aannemen: zelf aan gelijk worden/terugkeren en aan gelijk doen/zijn!

       Pas als men beide laat staan: Schepping uit niet(s) zoals de kerk leert EN geschapen(geboren) uit God, Godgelijk, en dan oprecht gaat vasten en bidden dan kan men in het Godsgericht komen en aldaar aan de in alles en overal volmaakt zonder zonden geheel onverbeedle Christus vragen en verstaan! Dan kan men ook zo getuigen als men Christusgelijk liefheeft, dan spreekt van van wie/die men kent en ziet!

       u en uw gelijken beginnen altijd verkeerd: het hun blind geleerde hoger zetten dan elk geleerde die anders is, terwijl u helemaal niet ziende bent! Blind geleerden kunnen helemaal niet oordelen, die moeten eerst ziende worden. En als enige Godgelijken zijn ziende want die weten Godgelijk en kennen Godgelijk en die zien Godgelijk, dan kunnen ze ook Godgelijk getuigen! En omdat te kunnen moet je eerst leren weten,kennen en zien wie je van oorsprong bent! God noch Christus kunnen boven de oorsprong verheffen. Is men geschapenene uit niet(s) kan men nooit Godgelijk worden en ook niet verstaan, dan kan men ook nooit gebruik maken van Christus’s offer want men weet niet welke inhoud die offer is en zo kan ook nooit kind van God worden! Die Godgelijk waren en nog niet de zonde tegen de H.geest hebben begaan en gevallen zijn kunnen weer terugkeren in hun oorspronkelijke Zijn met het offer van Christus! En kunnen naar geheel gereignigd te zijn ook weer zonder heiliging God gelijk verder leven!

       Is die nou Zoooooooo moeilijk? Zo ja dan dan begaat u de zonde van hard van hart en niet Christusgelijk nederig en oprecht!! Dan bent niet meer dan Nicodemus! En Nicodemus mag dan zien dat Jezus wonderen doet, hij gelooft niet dat Jezus Godgelijk is en ook niet dat de mens en natuur van oorsprong in alles en overal Godgelijk was!! Die blijft hangen in de oude leer en die laat Christus niet maakt van Jezus niet eens een profeet, die maakt van Jezus minder dan een profeet want een profeet hoor je te geloven en aan te nemen: gelijk aan te worden! En bij Christus sreken we over Godgelijk dan hoort men ook aan te nemen: Christusgelijk te worden zonder magie/toverij en dat kan als enige als men aanneemt dat menzelf van oorsprong Godgelijk WAS!!!!

       Oeps!

       Daar ligt uw moeilijkheid openbaar! Men kan de H.Geest niet verstaan als men niet begint dat menzelf van oorsprong Godgelijk was! Dan kan men ook niet aannemen en dan kan men ook niet die van Het Licht Zijn geloven en aannemen!

       Daarom schrijf ik hier dat u altijd verkeerd begint, dat u aan oprechte liefdevolle nederigheid ontbreekt omdat u niet eerlijk wil onderzoeken! Ik vraag geen blind geloof, ik vraag liefdevol gepast wantrouwend onder zoek en liefdevol gepast wantrouwend is niks anders dan naar Christus in alles en overal volmaakt zonder zonden geheel onverbeelde Verschijning opgaan totdat Die Verschijnt, dan is alles openbaar en dan weet u te behouden en af te wijzen waar nodig en dan bent u vol-ziende en kan u als u Christusgelijk liefheeft Christusgelijk met Christus zonder Heiliging Getuigen!!!!!!

       Zo hoort een Christen te zijn!!!!! Licht uit Licht, God uit God: Geboren niet geschapen(uit niet(s))!

       En als u naar de Hemel wilt en in de Hemel wilt komen kan u niet anders dan zo! Geen mens en natuurling komt de hel door en voorbij satan als die niet leert Zo Christusgelijk te zijn en Diens Offer aan te nemen zoals Christus aanbiedt en daar past geen blind geloof bij, want het gaat om een eeuwige en overalk geldende Getuigenis!! Daar is geen plaats voor blind geloof want het gaat om een in alles en overal volmaakt zonder zonden geheel onverbeelde rechte keuze met gelijke vrije wil, en zo kan als enige als alles en overal volmaakt zonder zonden geheel onverbeeld Godgelijk bekent is van iedereen en alles in verleden, heden en toekomst.

       Zou maar eens beginnen met liefdevol oprecht nederig te worden en onderzoek te doen zoals Christus zegt zoals het hoort! En als u slim bent doet u zo voor uw noodlot uw huis binnen dringt!

       Posted By: Vrager

       Posted On: May 15, 2021
       Views: 1453
       Vraag aan de andere lezers van dit forum
       Is er iemand die begrijpt wat H.G. wil zeggen?

       Posted By: Henk Gadellaa

       Posted On: May 12, 2021
       Views: 1468
       @Vrager
       en waarom beginnen u uw gelijken verkeerd?

       Omdat u en uw uitgaan van een hebben horen van leer en dan controleren in het Godsgericht afwijzen. Het lezen van de Bijbel is niet meer dan een hebben horen van. Dan kan u niet getuigen. U kunt niet zeggen de Bijbel zegt en het is zo, dat kan u pas als u Ooggetuige wordt in het Godsgericht en Christus/Godgelijk liefheeft.

       En als tweede zijn u en de uwe bang want controleren betekent voorbij de dood gaan want u hoort overal te controleren, dus ook voorbij de dood en ook overal in het heelal en voorbij het heelal. We daar kan u niet leven zonder zuurstof en andere menselijke omstandigheden.

       en ten 3e zijn u en de uwen bang om in uw eentje onder de mensen te komen staan

       en ten 4e: Het kan niet waar zijn dat een eeuwen oude leer fouten heeft!

       Het zou u en de uwen in verbazing/verwondering moeten brengen dat er ‘e’en is die over het Godsgericht en de enige in alles en overal volmaakt zonder zonden Christusverschijning spreekt waarbij alles Godgelijk openbaar is. Die daar over openbaart. En u en de uwen benaderen met vijandigheid en middeleeuwse inquisitie! Daar in niks bij van geweldloze liefde, ja in schijnheiligheid! Geen ‘e’en van u en/of de uwen heeft zo’n Christusverschijning en gaat naar het Godsgericht en het maakt u afwijzend omdat het zoals u en de uwen zijn voor u en de uwen buiten bereik ligt en u en de uwen willen geen zelfonderzoek doen en opzoek gaan naar verborgen zonden. U en de uwen zijn niet anders dan welke andere religie en de wereld in houding. U sluit zoals u kent in en uit en u wijst anders dan de algemene leer uit, net zoals de farizeeërs en schriftgeleerden deden. Daarmee verkrijgt u niet. En dan denken u en de uwen: er is er geen een die zo doet als wij, dan kan een ander ook niet meer weten en hebben dan ons…. En God geeft het de zijnen in hun slaap, deuhhh! God geeft het aan hen die passen in Zijn Definitie! Het zou u achter uw oor moeten doen krabben dat u en de uwen niet hebben! Hoe zou dat toch komen, maar nee, hard van hart wijzen jullie zelfonderzoek af zoals het hoort. Jullie biechten bij je eigen broeders en die denken net zo als jullie! Kent u de uitspraak: de slager keurt diens eigen vlees? En dna verklaren jullie blind jullie eigen geloof/leer voor heilig zonder zonden…..

       Arme, arme Vrager en uw gelijken. De Keurmeester is de in alles en overal volmaakt zonden zonden Christusverschijning! Krijgt u niet dan zit er een (satanische/menselijke)fout in uw leer/doen/laten!

       En omdat jullie niet willen erkennen zetten jullie net als Elifaz boven alles:

       12 Heimelijk sprak iemand tot mij,
       fluisterde mij iets in het oor,
       13 op het onrustig uur van droomgezichten,
       als diepe slaap de mensen overmant.
       14 Schrik en angst grepen mij aan,
       een siddering voer door mijn gebeente.
       15 Een windvlaag trok langs mijn gezicht,
       storm deed mijn lijf huiveren.
       16 Daar stond het, een gestalte – ik weet niet wat –
       hij stond vlak voor mijn ogen.
       Het was stil – ik hoorde een stem:

       17 ‘Kan een sterveling rechtvaardig zijn voor God,
       een mens onbesmet voor zijn Maker?(Job 4)

       en u vergeet dat Christus noch God met schrik en angst komen! Nooit, kijk maar bij Elia op de Horev! Kijk maar bij elke Godsverschijning!
       Maar nee bij jullie kan geen mens Christus/Godgelijk zijn, ook die u de H.Maagd Maria noemen. Als enige Christus is Gods “Zoon” Godgelijk!

       Niet meer dan blinde zijn jullie en maar beweren(brallen) uit jullie nek want zo denken jullie: wij hebben de sleutels van Christus gekregen. Die niet Godsgericht gelijk kan getuigen heeft geen sleutels van Christus!

       Arme, arme Vrager en u gelijken!

       Posted By: Henk Gadellaa

       Posted On: May 11, 2021
       Views: 1471
       @Vrager
       een discussie is altijd al een slecht begin. Een goed begin is een dialoog en een dialoog begint met liefdevol gepast oprecht nederig luisteren en liefdevol gepaste vragen tot opbouw. Satan discussieert niet in het Godsgericht. En een liefdevolle ook niet. Daarbij God geeft het de zijne vooraf.

       Helaas begint u verkeerd.

       Posted By: Vrager

       Posted On: May 10, 2021
       Views: 1481
       Einde discussie
       Het antwoord op mijn laatst gestelde vraag is dus
       ontkennend.

       Posted By: Henk Gadellaa

       Posted On: May 10, 2021
       Views: 1483
       @Vrager
       ik wens geen volgelingen zo van ik volg Petrus, ik volg Paulus, ik volg H.Franciscus, en noem elke heilge maar op, ik wens geen eigen kerk, ik wens dat u Christus volgt zoals Christus wenst, dat iedereen diens eigen kruis opneemt tot u In Die enige Christusverschijning bent aangekomen en daarna het kruis met Christus opneemt Die die nog draagt. Ik wens dat er geen misverstanden meer zijn en alles en overal openbaar is voor iedereen. Geen geheimen en mysteries meer. En omdat te doen moet iedereen diens weg lopen tot in de Tuin van Eden. Dat u terugkeert, dat iedereen terugkeert en daar met Christus zonder heiliging het messiaanse werk voortzet tot de Maat van Uitboeting vol is.

       Ik vraag geen zomaar blind geloof aan mijn woorden, ik vraag het minste: dat u het voor waar laat staan en op onderzoek uit gaat(Liefdevol gepast wantrouwend) om in alles en overal volmaakt zonder zonden geheel onverbeeld zien en weten = Godgelijk Zien en Weten terug te krijgen, zoals voor de zondevallen in de Tuin van Eden.

       Vraagt u geen geloof aan uw woorden, doet u geen beroep op: iemand is onschuldig tot het tegendeel is bewezen en spreekt de volle waarheid? Wenst u niet: zoals u wilt dat u geschied wenst dit ook een ander niet? Beschouwt u uzelf wanneer u spreekt en denkt als deels/gehele leugenaar? Dat alles en overal fictie is, dat er in het geheel geen volle waarheid is?

       Dan waarom bent u hard van hart? Waarom bent u de weg waar de zaaier op zaait en satan het wegneemt?
       Waarom niet een kweekpotje goede aarde en laat het zaad groeien en kijkt waar het toe uitgroeit? Ik vraag geen akker goede aarde! Als mocht blijken dat het onkruid is kan u het potje nogaltijd in de oven gooien! En is het geheel goed dan kan u het altijd nog uitzetten op de goede akker.
       H.Christoffel deed niet anders. Onderzoek en behoudt het goede en zo steeds verder uitzuiveren. Elke kweeker doet het zo! Elke maaier en dorser! Net zolang tot u zuiver zaad zonder onkruid hebt met liefdevol gepast vasten en bidden. Dat is de ware woestijngang. Als u van deze wereld gaat scheiden gaat het net zo want zonder vindt u de Hemelpoort niet.

       Dan waarom niet nual leren en verkrijgen Die nooit meer afgenomen kan worden, niet blijven hangen in mysterie en blind geloven, echter aankomen in Christusgelijk Zien en Weten en in alles en overal volmaakt zonder zonden onverbeeld vervuld geloven? En dan Godsvrucht Voortbrengen!

       Posted By: Henk Gadellaa

       Posted On: May 10, 2021
       Views: 1486
       @Vrager
       Het oude onderwerp

       Heeft het zin om te discussiëren met iemand die beschikt over…
       “Godgelijk Weten, en in alles en overal volmaakt zonder zonden onverbeeld Volmaakt is”?

       Weet u nog: “Die zonder zonden is werpe de eerste steen”.
       (Johannes 8;1-11)

       En weet u nog: Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt.(1Kor 4;1-4)

       En weet u nog: maar Mij onomwonden tegenover u zal uiten omtrent de Vader.(Johannes 16;12-26a)

       En weet u nog: dat hij werd weggerukt naar het paradijs en onzegbare woorden vernam, die geen mens mag uitspreken.(2Kor12; 1b-5a

       en weet u nog: Blust de Geest niet uit, kleineer niet profetie en onderzoekt alles en behoudt het goede(1Tess5; 19-22)

       slechte blinden gaan in discussie en zijn lui, goede blinden luisteren, stellen eerlijke vragen en gaan op naar de enige in alles en overal volmaakt zonder zonden geheel onverbeelde Christusverschijning waar alles en overal volmaakt zonder zonden geheel onverbeeld openbaar is en getuigen daar van!

       Er staat geschreven in de Bijbel: Nikodemus kwam bij Jezus en Jezus zei: Wij spreken over die Wij weten en Wij getuigen van wie Wij gezien hebben, maar onze getuigenis aanvaardt gij niet. 12 Wanneer ge zelfs niet gelooft als Ik u spreek over aardse dingen, hoe zult gij dan geloven, als Ik spreek over hemelse dingen?(Johannes 3 5-12)

       en wie was NiKodemus? Een hoge farizeeer en schriftgeleerde de de Schrift goed kende en de religeiuze regels van het Jodendom volgde. En die zag Jezus met eigen ogen, zoals u een ander ziet. Die las de Schrift met eigen ogen.

       En zo is het met u ook!

       een doop in welke kerk of gemeenschap is nog geen opnieuw geboren worden. Een verschijning als Nicodemus had is nog geen opnieuw geboren worden. De verschijning die de apostelen hadden is nog geen opnieuw geboren worden. Het lezen van de Schrift is nog geen opnieuw geboren worden, lezen en geloven is niet genoeg! AANNEMEN, is gelijk worden en gelijk zien: er zijn en doen in volmaakt vrije wil en keuze en men is pas zover als men voorbij de dood is geweest: de test van satan in het diepst van de hel heeft doorstaan en men in er levend voorbij is gekomen en ook weer terug op aarde! Dat is heel veel meer dan u en welke kerk of gemeente leert! U bent niet meer dan Nikodemus en ook niet meer dan die schriftgeleerden van welke kerk en gemeente.

       Laat ik u een voorbeeld geven:

       In de Hemel wordt niet gehuwd noch uitgehuwelijkt! Matth 22; 23-33

       en bidt u niet in het onze Vader: Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel(Matt 6;9-13)

       dan hoezo wordt er op aarde gehuwd en uitgehuwelijkt? omdat zij die zo doen en leren hard van hart zijn! Omdat zij niet herboren willen worden op aarde omdat zij Getuigenissen van Profeten niet willen aannemen! Dan hebben zij ook de H.Geest niet! En zo zijn er vele leringen in elke kerk en gemeente waar men hard van hart is en blind bralt uit hun nek net zoals die farizeers die met een overspelige bij Christus kwam en Christus daar in het Godsgericht stond want het overspel dat die vrouw beging was een vrucht van Goed en kwaad terwijl de farizeers als enige het kwaad zagen en iedereen die een vrucht van Goed en kwaad doet overspel pleegt! Een in alles en overal volmaakt zonder zonden geheel onverbeeld is pas een Goede Vrucht! Want als het huwelijk tussen man en vrouw zo heilig is, hoezo moet het dan gezegend worden, hoezo moet een kind gedoopt worden?

       Hard van hart bent u net als die farizeeers!

       Want die de Volle Waarheid zoekt schrijft niet zoals u! Die is blij met elke Vol-Profetie en gaat onderzoeken zoals het hoort en het leren Aannemen: Op naar de in alles en overal volmaakt zonder zonden geheel onverbeelde Christusverschijning en zit diens deels/heel blindheid/zondigheid uit in vasten en bidden totdat die levend voorbij satan in het diepst van de hel komt en komt dan terug en getuigt vol-profetisch zoals Christus Ziet en Weet, Met Christus!

       Pages [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Next Page ->

       Bezoek ook eens RK NetNieuws

       unquote

       toch even nuttig te weten dacht ik zo

       1. Oh Wellens Willy, beste Willy,

        Wat hoop je ermee te bereiken door dit soort ellenlange berichten te plaatsen?

        1. @Kees

         Zeker het is lang, en uw leven als mens langer en bent u niet alles waar u geleefd heeft en leeft en wat is het nut daarvan? Als men u echt wilt kennen dan zijn toch al die belevenissen in het verleden en nu belangrijk, het heeft toch geen GEWOGEN OORDEEL? Telt dan het verleden niet mee?

         U vergeet toch ook niet uw droevige en vreugdevolle momenten?

         Ik zelf wist niet eens dat er zoveel teksten van mij met google te vinden zijn. ik moet er haast om glimlachen! Men mag vergeten, blijkbaar is google niet zo vergeetachtig!

         en dan nog zeg ik: ik wil geen blinde volgelingen, noch blinde bewondering, noch een eigen kerk, ik wens dat iedereen Die Ene Volmaakte Christusverschijning volgt en één mee wordt, dat geen één misleidt kan worden, iedereen de Hemel haalt en en Beschermt leven op aarde heeft en beleeft, ook al is er een kruis te dragen! dat er geen oorlogen, strijd, natuurgeweld, verkrachting, mishandeling en elk kind en iedereen Christus Geborgen Is!
         Dat men leert hoeveel echt waard een mens en natuurling leven is en dat satan, demonen en andere eeuwig verdoemden door iedereen zoals het hoort weet af te wijzen, Ter Ere en Meerdere Glorie van God, Christus, H.Geest, Die men de H.Maagd Maria noemt, en elk Godskind in de 7e kamer in de ziel en God en in de Hemel en Vagevuur zijn en die in het Voorgeborchte zijn allemaal naar Huis kunnen Halen en in het Vagevuur eerder kunnen verlossen!

         1. correctie:

          Zeker het is lang, en uw leven als mens langer en bent u niet alles waar u geleefd heeft en leeft en wat is het nut daarvan? Als men u echt wilt kennen dan zijn toch al die belevenissen in het verleden en nu belangrijk, het heeft toch geen GEWOGEN OORDEEL? Telt dan het verleden niet mee?

          dat moet zijn:

          Zeker het is lang, en uw leven als mens langer en bent u niet alles waar u geleefd heeft en leeft en wat is het nut daarvan? Als men u echt wilt kennen dan zijn toch al die belevenissen in het verleden en nu belangrijk, het HEET toch EEN GEWOGEN OORDEEL? Dat wilt toch iedereen die oprecht is? Telt dan het verleden niet mee?

          1. Henk,
           Wat kun jij toch verdraait slecht uitleggen. Jammer joh.
           Maar ondanks dat heb ik je toch wat te vragen, als het mag.
           Vragen:
           1. Vertel KORT wat er, volgens JOU, in de tuin van Eden gebeurd zou zijn.
           2. Ik ben het nog steeds niet eens dat het gesprek met Jezus behalve aan de apostelen ook aan (het) volk gericht was. Graag jou argumenten dat ik het fout heb.
           3. Heb je gevast? Kun je daar over vertellen? Hoe lang, wat voelde je, wat gebeurde er met je geest.
           4. Waarom is het volgens jou zo dat gewone mensen niet voldoende zouden hebben aan zich goed te gedragen? Ik vind dat namelijk meer dan voldoende, als ik Jezus begrijp. “Wie deze woorden doet bouwt zijn huis op een goed fundament.”. 5. Dus, grijp je ‘het’ niet te hoog? En
           6. Stel dat alleen ingewijde hooggeplaatsten de Heilige Geest door kunnen geven (aan elkaar), dan kán ik mij dat voorstellen; zij hebben dat nodig in hun geestelijk werk, maar dat wil niet zeggen dat de buurman ook een Heilige zou moeten zijn. Trouwens, toch zou die heilig zijn als die zich zou houden aan de Bergrede, meen ik. Dus mij vraag is, wat denk jij, of beter beargumenteer waarom je gelijk hebt. (kort, anders is het niet leesbaar wat je schrijft.)

           Groetjes en alvast bedankt. En die kilheid op de computer voel ik ook. Het is de ‘satan’ zelf, dat ding, dus dat klopt wel, vind ik. We leven in een vreselijke gevecht met de elite (wie dat ook mogen zijn en we zijn in gevaar, Henk. Ik hoop dat jij dat van mij gelooft. En zeg nu niet dat we altijd in oorlog zijn, dat is zo afgezaagd want dat weet ik ook wel; mensen van de materie (egoïsten) en mensen van de geest leven op een voet van oorlog, maar daar heb ik het niet over nu. Ik bedoel dat er een gevecht plaatsvind terwijl ik dit typ. Een gemeen gevecht, met middelen zoals geld, spuiten, hersenspoeling, rgbtq, de kinderen worden U(#$&#@$R# seksueel kapot gemaakt, Henk. En de ouders zijn in gevaar als ze zich verzetten. Zó erg is het bijvoorbeeld nu. En het volk dat hier geboren is, wordt verraden waar ze bijstaan. Dat is alles ernstig Henk, dat is een geestelijke strijd, maar ik zeker een verrotte machtsstrijd. Daar moeten we zéker rekening mee houden. Daarom schrijf ik wat ik schrijf, nét als jij!)

          2. @Antisoof

           1) kan ik hier niet overschrijven want het is ketters in de ogen van elke christelijke kerk en daarmee ook voor de moderator en wordt het geveegd.
           2) a) God heeft het allerbeste voor met iedere mens en natuurling en het allerbeste is het allerhoogste naar Gods Maat want waarom zou Christus als enige naar de apostelen vertellen dat ze Christusgelijk horen lief te hebben en niet naar het volk? Wilt u niet aan al uw kinderen hetzelfde geven? dan moet u ook al uw kinderen leren hoe dit te verkrijgen!
           2) de brief van Paulus 1Kor 14 die is aan de hele gemeente gericht want waarom dan iedereen van die gemeente er op wijzen profetie te zoeken? Gebruikt niet ieder diens ogen om ongeluk te voorkomen en de komende tekenen te verstaan zodat ongeluk kan worden voorkomen: iedereen is al met profetie bezig, het gaat dan om Volmaakte Profetie want de strijd is groter dan de wereld en de hel is niet door te komen zonder Volmaakte Profetie want wil men goed kunnen onderscheiden en scheiden kan men niet wanneer men niet alles opneenbaar heeft met alle consequenties! Zou het niet voor allen gelden zouden als enige als de apostelen gereageerde geroepenen de Hemel halen. dan moet u Jehova Getuige worden want die geloven dat er een beperkt aantal in de Hemel komen bij Christus terugkomst, en de rest op de vernieuwde aarde leven. Dat is in tegenspraak met dat iedere mensenkind in oorsprong gelijk is en onschuldig aan de fouten van de ouders!
           3) Ja ik heb gevast en gebeden en Gevast en Gebeden. Zo ben ik een wonder bij de Hemelpoort gehaald en voorbij de dood gekomen en ben ik geroepen Door Christus om “Hem” te volgen. Als je voorbij de dood gaat kan je menselijke lichaam en menselijke geest niet volgen die moet je loslaten en met de H.Geest Mee Gaan. Daar Zijn Is echt Thuis Komen met Volmaakt Onweerlegbaar OnontKenbaar God Bewezen Gods Bewijs en Kreeg ook de Opdracht Terug Te Gaan naar de wereld. ben benieuwd of het mag blijven staan…… Wil men Echt Verstaan kan men niet anders dan Die weg zelf lopen omdat men zelf Tot Zien moet komen. blind geloven is niet genoeg! het moet de allerlaatste test van satan kunnen doorstaan en blind geloof kan dat niet dat kan als enige Volmaakt In Alles en Overal Volmaakt God vervuld Geloof = Godgelijk Weten en Staande Zijn!
           4) voor Geheiligd van zonde is het voldoende van Christus te Zijn, om de hel door te komen moet je leren elke Geheiligde zonde volmaakt af te leggen! Dat betekent dat je mea culpa naar Gods Maat Geheel moet zijn en niet anders en je moet leren Volmaakt Christusgelijk Lief te hebben en een Geheiligd mens heeft pas Christusgelijk Lief als die volmaakt ophoudt met verbeelden en Verder gaat met als enige Volmaakt Christusgelijk Liefhebben, als enige zo kan men Volmaakt Eén worden met Christus en als enige zo is alles openbaar en als enige zo Kan men Satan Voorbij Komen!
           Ik zeg niet dat Geheiligd niet werkt, het is genoeg om zonden vergeven te verkrijgen, het is niet genoeg om de Hemel in te komen want in de Hemel is er slechts Eén Volle waarheid In Alles En Overal en die In Alles en Overal Volmaakt Christusgelijk zonder zonden!

           ^6) u sluit kinderen en anderen uit alsook de natuur! dan waarom staat er dan geschreven:

           37 Toen Hij (de stad) naderde, begon heel de menigte van zijn leerlingen, reeds op de helling van de Olijfberg, opgetogen en met luider stem God te prijzen wegens alle wonderen die zij gezien hadden, 38 zij riepen: ‘Gezegend de Koning, die komt in de Naam des Heren! Vrede in de hemel en eer in den hoge!’ 39 Enige farizeeën onder het volk zeiden tot Hem: ‘Meester geef uw leerlingen een terechtwijzing.’ 40 Hij antwoordde: ‘Ik zeg u: Als zij zwijgen zullen de stenen roepen.'(Luc 19)

           zouden zij in blindheid Getuigen? dan is hun getuigenis niks waard want ze weten niet wie zij getuigen…. en kan een kind ook geen voorbeeld zijn(Christus zette een kind in het midden)

 30. Dit artikel gaat over het superieure belang van de tridentijnse mis.
  Alle, maar dan ook werkelijk alle reacties waren en zijn volkomen voorspelbaar.
  Omdat de mening van de belangrijkste schrijvers hier al lang bekend is.
  En omdat een zekere vorm van toenadering of dialoog voor quasi iedereen compleet uitgesloten is.
  Mensen blijven steken in hun niveau van denken, en al zeker in de vastgebeitelde inhoud van hun denken.
  Het valt me op dat almaar minder mensen met een eerder genuanceerde visie hier nog aan het debat deel willen nemen.
  Dit is een Forum van onveranderbare standpunten, geen Forum van dialoog.
  Jammer.

  1. Frank, m.a.w. u wil dat wij altijd veranderen, maar de modernisten doen immers niets anders dan ‘vernieuwen’ tot in het oneindige en dan dialogeren over nog meer ‘vernieuwing’.
   U verveelt zich waarschijnlijk heel erg in de Latijnse mis . . . zeer spijtig dat u niet tot dialoog komt met Jezus en Hem zelfs niet hoopt te ontmoeten . . . dus liefst geen waarachtige dialoog op het allerhoogste niveau!
   Ik meende echt dat u dialoog zocht ?
   Wat zoekt u eigenlijk in het leven ???

   1. De dialoog in plaats van mekaar de kop in te slaan. Duidelijker kan ik het niet zeggen.

    1. De Tridentijnse Mis en het Lof, de aanbidding van het uitgestalde Sacrament, zijn de meest klassieke, tijdeloze, middelen waaraan iedereen kan deelnemen, niet alleen ter ere van het heilig Hart van Jezus, maar ook behoren deze instrumenten tot de allerbeste om te komen tot de werktuigelijke ontmoeting met Jezus.
     Alles draait om Jezus bij de Traditionele Kerk en om iedereen de beste middelen daartoe te verschaffen. Omdat er geen betere te vinden zijn op aarde en omdat men ze vermoedelijk niet nog meer kan verfijnen, alleen in grote plechtigheden op feestdagen gaat men wel eens tot het uiterste van wat mogelijk is, daarom zullen de traditionele katholieken die zeer waardevolle dingen nooit loslaten en ze altijd blijven verdedigen tegen alle vormen van modernisering !

     Staat u dat niet aan beperk u dan tot de modernisten en dialogeer met hen achter de rug van Jezus naar believen. Niemand weerstaat u in uw vrijheid indien u daar zo gehecht aan bent maar de gevolgen zijn dan ook uitsluitend voor uw eigen rekening.

     Waarom wil u de vrijheid van de traditionele katholieken belemmeren, waarom wil zelfs die ongeldig verkozen ‘paus’ dit belemmeren ?
     Omdat modernisten niet de waarheid van God wilen respecteren.

     Waarheid aanvaardt men onvoorwaardelijk, of in het geheel niet.
     Er kan nooit verandering aan waarheid verwacht worden want dan was het geen waarheid.

     Ik zal dit blijven herhalen totdat u het inziet of tot aan mijn laatste adem.
     Omwille van uw zieleheil !

     1. @Eric

      “De Tridentijnse Mis en het Lof, de aanbidding van het uitgestalde Sacrament, zijn de meest klassieke, tijdeloze, middelen waaraan iedereen kan deelnemen, niet alleen ter ere van het heilig Hart van Jezus, maar ook behoren deze instrumenten tot de allerbeste om te komen tot de werktuigelijke ontmoeting met Jezus.
      Alles draait om Jezus bij de Traditionele Kerk en om iedereen de beste middelen daartoe te verschaffen. ”

      hoewel die zeker mooi en bruikbaar zijn, behoort die niet tot de allerbeste! Want het zijn Geheiligde middelen! De allerbeste is Die Ongeheiligd Heilig zonder zonden Is! Volmaakt Vasten en Volmaakt Bidden! Met de uwe kom je tot Die Ontmoeting want dan moet u het Geheiligde los laten en overgaan naar Christusgelijk Liefhebben zonder zonden, zonder het loslaten van de uwe is het onmogelijk en komt u niet verder dan een verbeelde Verschijning, erg mooi en die verliest u ook weer! En dat kan je ook Zien want een stervende kan als die sterft niks van uw Tridentijnse mis, lof en uitgestald sacrament vasthouden, ook de aanbidding niet, want de menselijke aanbidding is nog steeds een vrucht van Goed en kwaad! Daar moet die van af en loslaten en versterven en overgaan in Volmaakte Liefde!

      U maakt er weer een leugen van door het de allerbeste te noemen en dat is niet zo!!!

    2. @Frank

     En hoe stel je een dialoog voor? Met uw standpunt niks is zeker en die van Eric: blinde orthodox: de enige echte kerk is de Traditionele kerk met diens leer en traditie en de mijne dat alles Openbaar te verkrijgen is met onweerlegbaar onontkenbaar God Bewezen Godsbewijs?

     Wannneer is voor u bewijs, echt bewijs zodat uw standpunt “niks is zeker”, los laat? Kijk naar Eric! Die is tot nu toe met geen mogelijkheid van diens standpunt af te krijgen. Die heeft zich ingegraven want Het Hoogste in het Christendom: Die Ene Volmaakte Christusverschijning waarbij alles en overal volmaakt onweerlegbaar, onontkenbaar met God Bewezen Gods Bewijs Openbaar is, wijst die af! U wijst Die ook af. Dan is er geen dialoog mogelijk, dan is als enige wachten tot de Gods Maat van Barmhartigheid Vol Is en men geen Barmhartigheid meer krijgt en met diens eigen kwaad opgescheept zit en nogmaals afwachten als u lijdt of u dan van uw lijden af wilt en de consequentie om er van af te komen vrijwillig aanvaard!

     Ik wens dat niet!

     Daarmee: Wanneer is bewijs, Echt Bewijs dat u uw standpunt “niks staat vast” loslaat en Overstapt naar De Echte Waarheid?

     1. Hmmm, ik vind dat hier af en toe best redelijk geargumenteerd wordt. Ik heb weinig te klagen.

      1. @Antisoof

       U bent niet zo ongelovig als Frank en Eric!! Al gaat u nog niet kijken zoals apostel Thomas want de Tijd van Profetisch Voorspeld Zien gedurende het leven is nog niet gekomen! Frank en Eric willen tot nu toe helemaal niet voor mogelijk houden dat er een Voorspelde Tijd van Zien komt gedurende het leven die zijn ongeloviger dan Thomas! Voor Eric niet eerder dan na diens dood en Frank.

       en de argumenten zijn nog steeds niet in alles en overal Volmaakt Onweerlegbaar, Onontkenbaar God Bewezen Gods Bewijs. Dat is pas als men Die Ene Volmaakte Christusverschijning Verkrijgt en Ziet

       DAAROM WIL IK GEEN BLINDE VOLGELINGEN EN EEN EIGEN KERK WANT ALS ZIJN MIJN ARGUMENTEN VOL WAAR ZE ZIJN NIET IN DE VOLMAAKTE TAAL! DAARMEE IS ER NOG STEEDS EEN DEEL VERHULT

       1. AANVULLING:

        Voor Eric niet eerder dan na diens dood en Frank moet die eerst diens standpunt laten staan zonder vasthouden en de andere en de zijne Goed Onderzoeken zoals het hoort, dan moet die leren levend voorbij de dood te gaan en het sterfbed vrijwillig opzoeken en wel zo dat die ook kan doorleven en in leven blijven…., dat is niet zomaar een weg….Die is nog een heel stuk hoger dan gewoon sterven Die is hoger dan de weg der heiligen, dat is de weg der Profeten

        1. Henk, ik mocht Jezus ontmoeten in de tijd dat ik nog in de protestantse sfeer zat en Maria terugvond en zodoende de RKK terug naderde. Des te meer ik de RKK terugvond des te meer geestelijke ervaringen ik mocht ontvangen. Het is niet goed daarover op te scheppen, Henk, en er zijn ook niet zoveel woorden voor nodig. Je stoot velen af van je persoon en brengt chaos.

         1. @Eric

          ik schep niet op! en jouw ontmoeting met Christus ontken ik niet, ik zeg dat die Verschijning een verbeelde is. Ik ontken niet dat Die Heel, heel Mooi is, ik zeg dat je bent blijven steken want je ontkent Die een Volmaakte Christusverschijning als allerhoogste. ik ontken niet je gedrevenheid, en passie, ik zeg dat je je voor een deel in de luren laat leggen door Satan! dat maakt dat je deels leugens schrijft! Een echte Christen houdt van de kerk, die laat zich niet binden waar men niet gebonden hoort te zijn en die wijst zeker Die Ene volmaakte Christusverschijning gedurende het leven, af, die laat staan als mogelijk en gaat opzoek!! want die wil God zo goed mogelijk Christus ter beschikking zijn!

          Niet ik breng chaos, jij met je ziende blinde beweringen maakt chaos! Het is van de pot gerukt dat gehoorzaamheid aan de kerk hoger wordt neergezet dan Gehoorzaamheid aan Die ene Volmaakte Christusverschijning! ik zeg ook niet wijs de kerk af als zijnde totale leugen, ik zeg maak gebruik van het Goede van de kerk en dar waar die niet goed is, ga desnood, heel, heel voorzichtig opzoek naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning! en ga niet leren en beleren als je nog Geen Ooggetuige Bent! dat doen alsof doet mensen klein houden en mishandelen en Christus Heel, Heel, Heel Veel leed!

          1. correctie

           Een echte Christen houdt van de kerk, die laat zich niet binden waar men niet gebonden hoort te zijn en die wijst zeker Die Ene volmaakte Christusverschijning gedurende het leven, af, die laat staan als mogelijk en gaat opzoek!! want die wil God zo goed mogelijk Christus ter beschikking zijn!

           Dat moet zijn:

           Een echte Christen houdt van de kerk, die laat zich niet binden waar men niet gebonden hoort te zijn en die wijst zeker Die Ene volmaakte Christusverschijning gedurende het leven NIET , af, die laat staan als mogelijk en gaat opzoek!! Want die wil God zo goed mogelijk Christus ter beschikking zijn!

          2. Met Henk spreken is nutteloos.

           Henk, er zijn nog honderden vakjes open voor “Beantwoorden”, die kan je nog allemaal invullen met heel veel woorden. Jouw genot op andermans geduld.

          3. @Eric

           “Met Henk spreken is nutteloos.

           Henk, er zijn nog honderden vakjes open voor “Beantwoorden”, die kan je nog allemaal invullen met heel veel woorden. Jouw genot op andermans geduld.”

           U doet als een kok het koken beoefend op andermans geduld…die honger heeft en ook nog het eten de schuld geeft dat die het eten moet op eten en verteren!! U wilt een direct volmaakt infuus hebben op Gods Tijd is Nul! Joker, dan moet u Volmaakt Christusgelijk Leven want dan geldt: God geeft op Tijd = Nul!
           Zolang een mens niet in alles en overal Volmaakt Christusgelijk is, heeft God Geduld waar de mens nog niet zo is als die Hoort Te Zijn en leeft een mens van God Geduld totdat de Maat van Barmhartigheid Vol Is en Er Geen Geduld meer Gegeven Wordt!
           Dan zou ik als ik u was mijn hoofd maar eens diep buigen want als er zijn die echt weigerachtig lui zijn om De Volle Waarheid Van Aangezicht tot Aangezicht en ook nog leugenachtig beweren te kennen behoort u bij hen! Als er één op Gods en Christus geduld teert en geselt bent u er één van!

       2. U verwart onwetend met ongelovig! Maar ik volg de Schrift nu eenmaal in het denken over die en dus het laatste avondmaal, een afspiegeling van de latere Mis, als ik me niet vergis.

        1. Henk
         Oeps, bovenstaand commentaar neem ik graag terug. Ik las ‘net’ in plaats van ‘niet’ in de eerste zin van jouw commentaar aan mij, Henk.

 31. We moeten niet uit het oog verliezen wat we hebben ontvangen en dat koesteren lijkt mij niet verkeerd.
  Maar, zo gaat het met wanneer hoog onderwijs (dat is religie) met de paplepel wordt ingegoten; het lijkt dat dat ‘normaal’ is, (ieder een wéét dat toch, iedereen ís toch al ‘beschaafd’: nee, zeg ik) en men is zich vaak niet (eens) bewust van de schat aan ontvangen wijsheid. Logisch. Laten we dat toch niet vergeten, maar integendeel laten we dat ons eens goed beseffen? Dat lijkt mij al héél wat. Jezus woorden, de Bergrede, om die te aan horen, te lezen, te overdenken, en tot karakter maken, tot het dagelijks doen daarvan, tot het ‘eigen maken’ daarvan, dáár gaat het om. Dát is waar het om gaat. Dát is wandelen met Christus.

  1. @Antisoof

   Echt wandelen met Christus is meer dan u weergeeft. Zeker zoals u weergeeft is deels wandelen met Christus en niet in alles verkeerd, echt met Christus wandelen in in zijn Schoenen met Christus Leren Wandelen. Dit is niet om te ontmoedigen, dit is om niet op te houden met doorgaan en verbeteren en ook niet als het niet zomaar lukt, Christus tegemoet schieten, niet om verzoeken! om niet te vervallen in pessimisme en ook niet om zelfgenoegzaam te worden!

   1. Echt wandelen met Christus is alleen voor de weinige zeer grote heiligen.

    1. @eric-b-l,
     Met dit laatste slaat U de spijker precies midden op z’n kop.

     @Henk Gadellaa is namaak.

    2. Echt Wandelen is voor iedereen mogelijk en als enige Henoch, Mozes, elia en de Ouders van die men de H.Maagd Maria noemt zijn zover gekomen! Niet één christelijke Heilige, ook de grootste niet: H.Theresia van Avila want het teken van zo wandelen is dat men geen lichaam van vlees en bloed achter laat op aarde als men sterft, men wordt weggenomen door God want men sterft in alles en overal Christusgelijk Volmaakt!

     Jullie religie is daar de schuld van van ze zet zo wandelen buiten het bereik van kinderen en geloofsvolk en geestelijken want God is boven ieder begrip en geen mens kan Christusgelijk Volmaakt Zijn! Dat is een niet te nemen struikelblok als met zich vasthoudt aan die satan’s leugen!

     Daarom wijs ik u af! Daarom noem ik u een leugenaar die zich door satan een oor aan laat naaien met uw ziende blinde orthodoxe schriftgeleerderig en farizeïsche uitspraken en beweringen!

     U beschuldigt mij van chaos scheppen en die doet is u met uw ziende blinde bewering! Niet één van u kan tot in het Aangezicht van Aangezicht Komen met Christus! en maar ziende blind kinderen en geloofsvolk verkrachten! Wee u en hen!

 32. 2:190-193 En strijdt voor de zaak van God tegen degenen, die tegen je strijden, maar overschrijdt
  de grens niet. Voorzeker, God heeft de overtreders niet lief. 191 En doodt hen, waar je hen ook
  ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En
  bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij je daarin bevechten. Maar indien zij je bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen. 192 Maar als zij ophouden, dan
  is God zeker Vergevensgezind, Genadevol. 193 En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is
  en de godsdienst alleen voor God wordt. Maar indien zij (met strijden) ophouden, dan is er geen
  vijandelijkheid meer toegestaan, behalve tegen de onrechtvaardigen.
  3:67 Abraham was noch een Jood, noch een Christen, maar hij was een oprecht Moslim. En hij behoorde niet tot de afgodendienaren.
  4:34 “Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat God de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen God onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie
  gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt1
  haar.
  Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, God is Verheven, Groot”.
  4:47 O, mensen van het Boek [= Christenen], gelooft in hetgeen Wij hebben nedergezonden, vervullende hetgeen bij u is voordat Wij uw leiders vernietigen en neerwerpen of hen vervloeken, zoals
  Wij het volk van de Sabbath [= Joden] vervloekten. Allah’s gebod zal volbracht worden.
  4:74, 76 Laten derhalve zij, die hun tegenwoordig leven voor het leven in het Hiernamaals willen
  offeren, voor de zaak van God strijden. En wie voor de zaak van God strijdt, hetzij hij gedood wordt
  of overwint, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven … 76 Zij die geloven, strijden voor
  de zaak van God, maar de ongelovigen strijden voor de zaak van de boze. Strijdt daarom tegen de
  vrienden van Satan; voorzeker, Satan’s plan is zwak.
  4:89 Zij [= ongelovigen] wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij aan hen
  gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van Allah
  werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt;
  en neemt vriend noch helper uit hun midden
  4:95-96 Diegenen der gelovigen die niets doen, met uitzondering der onbekwamen, zijn niet gelijk
  aan degenen die met hun rijkdommen en hun persoon terwille van God strijden. God heeft degenen,
  die met hun rijkdommen en hun persoon strijden doen uitmunten boven de rustenden en aan ieder
  heeft God het goede beloofd. God zal de strijders boven de stilzittenden doen uitblinken door een
  grote beloning, 96 nl. in graden, ook van vergiffenis en barmhartigheid. En God is Vergevensgezind, Genadevol.
  4:104 En toont geen zwakheid in de vervolging van dit (vijandige) volk. Als gij lijdt, lijden zij ook
  zoals gij lijdt. Maar gij verwacht van Allah, wat zij niet verwachten. En Allah is Alwetend, Alwijs.
  5:33-34 De verg

  1. @Jalal Mohammed,
   U stelt ‘profeet’ Mohammed dus boven onze Verlosser.
   U zult verbaasd zijn als U in de Hemel bent: Uw Mohammed is in de HEL!!!

   1. @Jalal Mohammed,
    Vervolg:
    De hel is eenvoudig voorstelbaar: kijk maar naar al die opstanden en oorlogen + al die armoede waarvan volgelingen van ‘profeet’ Mohammed rechtstreeks(!!!) de veroorzakers zijn.

   2. @Derks

    U kan helemaal niet beweren dat Mohammed in de hel is, want u weet niet of Mohammed de zonde tegen de H.Geest heeft begaan. Het kan goed zijn dat die in het Voorgeborchte is, of wel in de Hemel omdat die op zijn laatste wandeling door de hel op tijd in en omkeerde!

    Leest u het nu maar eens HEEL GOED WANT HET IS OOK OP U VAN TOEPASSING:

    IEDERE MENS HEEFT GODS RECHT EN GERECHT OP TWEE VOLMAAKTE OOGGETUIGENISSEN TAV CHRISTUS WAARBIJ DE VOLLE WAARHEID ONWEERLEGBAAR, ONONTKENBAAR NET GOD BEWEZEN BEWIJS GELIJKTIJD GEGEVEN WORDEN OM DE KEUZE TE KUNNNEN MAKEN VOOR OF TEGEN CHRISTUS!

    En zeg mij wie kan en waar worden Die Gegeven en in welke staat moet die mens of natuurling zijn om Godgelijk Te Verstaan zonder Misverstand?

    Zeker islamieten dwalen deels, doen christenen ook, heterofielen ook, homo’s ook en de rest ook, dan zou ik niet zo’n grote mond hebben met wij-zij! U kan geen Gods Oordeel geven dan moet u ook niet uw vingers er aan branden, want Satan gaat aan de haal met een stuk van uw ziel door uw domme beweringen en doet u kwaad in de wereld brengen en misleidt u kinderen en wee die één van Die Kleine misleidt!

    Allen gelijk u dwalen omdat ze niet naar God’s Aangezicht , Wie De Vader Ziet, Ziet Mij(Christus) gaan. Ik ben niet niet voor niets opzoek gegaan hoe je het makkelijkst God’s Aangezicht kan vinden en dat is in het Gods Gericht want daar komt Satan en demonen ook en er is gene mens ook niet een ander eeuwig verdoemde zo kwaadaardig dan Satan dan heeft ieder ander een Hoger Gods Recht om daar te mogen zijn! En een kind is onschuldig aan de fouten van de Ouders, is Gods recht Twee waar men beroep op kan doen om nog een Hoger Gods Recht te verwerven in daar Binnen te Mogen Gaan! Daarmee kan iedereen Daar Heengaan!!!!!

    En wie Gaat?

    Daarom zeg en schrijft ik: waren zij die zich de kinderen van het Licht Noemen maar zo slim als de kinderen der duisternis want zij gaan Daar heen terwijl die zogenaamde kinderen van het Licht uit hun nek zwetsen en voorbarig brallen! daarom verliest u en hen, van Satan!

    Wee u en uw en hun kerk!

    1. Henk, laat je niet zo opfokken, dat is slecht voor je bloeddruk.

     1. Ik ben helemaal niet opgefokt, ik ben bedroefd om zoveel onzin die men als ware bewering, schrijft

    2. @Henk Gadellaa,
     U altijd met dreigementen.
     U kunt ÓNMOGELIJK van God houden, daarvoor bent U véél te bang.

  2. Jalal, je schrijft:
   3:67 Abraham was noch een Jood, noch een Christen, maar hij was een oprecht Moslim. En hij behoorde niet tot de afgodendienaren.
   WELNU, Abraham was wèl een Jood, hij was zelfs de stamvader van het Joodse volk.
   In de Christelijke tijdsrekening leefde de aartsvader Abraham in het jaar 1500 voor Christus.
   Hij was dus duidelijk geen oprecht Moslim want de islam werd pas in 610 na Christus door Mohammed opgericht.
   Dan schrijf je ook: Allah is Vergevensgezind, Genadevol, Alwetend en Alwijs. Waar kan ik in de koran vinden dat Allah ook LIEFDEVOL is?
   De christelijke God heeft alles met liefde te maken, maar de islamitische Allah weet niet wat liefde is. Het eerste waar ik aan denk als ik het woord ‘islam’ hoor, is haat, wraak en moord.
   ‘Lekkere religie’ hang je aan, Jalal!

   1. @Kees H. te H.,
    U vergist zich lelijk:
    Abraham leefde ’n aantal eeuwen vóór ‘profeet’ Mohammed.

    De historische Mohammed moet omstreeks 570 in Mekka zijn geboren. Op ongeveer 40-jarige leeftijd zou hij, tijdens een ontmoeting met de aartsengel Gabriël, zijn eerste openbaring hebben gekregen. Tot zijn dood, vermoedelijk in 632, zouden er nog vele volgen – die in de Koran werden samengebracht.

    1. P.J.T. Derks, ik vergis me helemaal niet,
     Ik schreef namelijk dat Abraham in het jaar 1500 vóór Christus geboren is
     en dat Mohammed de islam pas in 610 ná Christus opgericht heeft.

     1. @Kees H. te H.,
      U kletst uit Uw nek. Eerst schrijft U dat Abraham overtuigd(!!!) moslim was (Hoe kan dat: ‘profeet’ Mohammed was ten tijde van Abraham nog niet eens geboren!!!

      1. Nee pannenkoek, je moet beter lezen.
       Niet IK schreef dat Abraham overtuigd moslim was, maar JALAL:
       3:67 Abraham was noch een Jood, noch een Christen, maar hij was een oprecht Moslim.

   2. @Kees

    er is één definitie van Jood zijn: afstammeling van Juda! Christus was ook Jood, Abraham had het Joodse gen inzich want Juda is een latere afstammeling van Abraham. Ismaël had ook het Abraham gen in zich net als Izaak! Waar het werkelijk omdraait is niet het Jood gen, waar het werkelijk om draait is het Messiaanse Gen! En Die is na Eva en Adam nooit over de eerstgeborene gegaan tot aan die men de H.Maagd Maria noemt en Christus! Elke eerstgeborene na Eva en Adam heeft dat gen verloren tot aan die men de H.Maagd Maria en Christus noemt! al de eerstgborene die verloren hebben, hebben die verloren door het Geestelijk eerstgeborene deel te verliezen want elke eerstgeborene heeft de vloek van passie! Daarom heeft Mozes het afkopen van die vloek ingesteld hetgeen bij christenen de doop is! en nog kom je niet zomaar vrij want daarvoor met de afkoop met Godsmaat zijn: Abraham verstierf de onvruchtbaarheid van Sara op Heilige Manier, daarom kon Sara Vruchtbaar worden, het heeft ook tot gevolg dat zo’n kind op Meer God gericht is! hetzelfde zie bij de moeder van Samuel en Samuel en bij de ouders van Mozes en Mozes en zo was het ook met de ouder van die men de H.Maagd Maria noemt!

    Christen weten geen f… van erfzonden en hoe die echt weg te krijgen zijn omdat ze geen f… weten van De Wet en de Profeten, hoe die werkt en waarom en hoe Heilig Die Is, noch wie de mens en natuurling, Satan en demonen van Oorsprong Zijn voordat ze vielen!

    1. @Henk Gadellaa,
     Ook Ú kletst maar wat. De erfzonde bestaat sinds Adam en Eva:
     Zij vonden het héérlijk om dingen te doe doe God verkeerd vindt en dus had de duivel het zeer gemakkelijk om Adam en Eva te verleiden enz. enz.

     1. @Derks

      waar het hart vol van is loopt de mond over: uw hart is vol van zwetsen!
      Voor men over de zondeval van die men Adam en eva noemt moet men de omstandigheden in de Tuin van Eden Kennen, voor hun zondeval, zoals Christus Christusgelijk Kennen!
      Om die te Kennen zoals Christus Kent Moet u Die ene Volmaakte Christusverschijning over Die Situatie Kennen, nou een als er een aan zwetsend waklopen doet dan bent het wel!

      1. @Henk Gadellaa,
       Ook U kletst maar wat. De erfzonde heeft élk mens geërfd van z’n voorouders. Erfzonde betekend: zonde, geërfd van.

    2. Er is maar één erfzonde, en die is uit te wissen door de doop.
     Dáárvoor heeft Christus voor ons Zijn leven geofferd aan het kruis.

     1. @Kees H. te H.,
      U heeft óverduidelijk geen bijbellessen gevolgd en wil desondanks als baby volwaardig meepraten met volwassenen.

      1. En u hebt die Bijbel lessen als zoete pap zonder goede kritische houding klakkeloos blind tot u genomen en zwetsen hen net zo achterna

       1. @Henk Gadellaa,
        U bent een kletskous, kletsend zonder kop. Dat moét al vaker gezegd zijn.

        1. @Derks

         geef één, slechts één onderwerp met Gods Bewijs waar ik zwets!

         u weet niet eens waar het Godsgericht en Die ene Volmaakte Christusverchijning Te Vinden Is, dan zwetst u zowieso want elk spreken en schrijven is voorbarig!

         Ach…..

         1 Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2 Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3 Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. (1Kor 4)

         is niet voor u bestemd…., dan hoezo spreekt/schrijft u alsof u Gods geheimen kent?

         Weet u niet:

         REGELS VOOR DE BIJEENKOMSTEN
         26 Hoe moet het dan, broeders? Telkens wanneer gij bijeen zijt, komt de een met een psalm, de ander met een onderrichting, weer een ander met een openbaring of geestestaal of vertolking. Zorgt dat alles dient tot opbouw van uw gemeente. 27 Wat het spreken in geestverrukking betreft, dit geschiede door twee of hoogstens drie, en ieder wachte zijn beurt af; en er moet iemand zijn om uitleg te geven. 28 Is er niemand om het uit te leggen, dan moeten zij in de bijeenkomst zwijgen en maar spreken voor zichzelf en voor God. 29 Wat de profeten betreft: twee of drie mogen het woord voeren en de overigen moeten het beoordelen. 30 Wanneer een ander, die nog gezeten is, een openbaring krijgt, moet de eerste zwijgen. 31 Gij kunt ieder op uw beurt profeteren, zodat allen lering en troost ontvangen. 32 De geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen, 33 want God is geen God van wanorde, maar van vrede. Zoals in alle gemeenten der heiligen,(1Kor 14)

         als enige Vol-Profeten hebben Spreek en Schrijf Recht, en elk ander heeft diens mond te houden danwel in Echte Nederigheid Openbaring en Uitleg te vragen! en Vol-Profeten Weten waar Zij De Bron Vinden En Is en Hoe Daar te verblijven en Zijn! En u Weet Niet dan ook geen Gods Recht van Spreken en Schrijven!

         Jóh als stoplicht farizeïsche pennenlikker agent zou u dit in uw hart en op uw voorhoofd hebben moeten staan, maar u bent zo verkeerde in de Gemeente die denkt dat die God Recht van Schrijven en Spreken Heeft! Dat denken al die farizeïsche pennenlikkers!

      2. Nou ja, ‘volwassenen’……
       De een scheldt hier de ander de huid vol, noem dát maar volwassen.

     2. @Kees

      u bent niet beter dan Derks want ook u hoort eerst naar Die ene Volmaakte Christusverschijning te gaan voor u over de zondeval en erfzonden kan Ooggetuigen!

      En hoe waar komt blindheid, lamheid, schizofreen, tumoren, mongoloïde en noem andere erfelijke ziekten maar op vandaan en dan heb ik nog niet over ziende blindheid en andere ziektes en waar komen natuur catastrofes vandaan?

      er is blijkbaar toch iets meer dan die ene erfzonde waar Christus zijn leven heeft geofferd want dan zou geen één Christen aan die ziektes kunnen lijden…deuhhh

      Maar ja u en de uwen zwetsen ook altijd als het over lijden gaat!

      1. BESTE HENK,

       Christus heeft door Zijn kruisoffer de hemelpoort voor ons geopend.
       Maar dat wil nog niet zeggen dat hiermee alle ziekten, onrechtvaardigheden en ellenden verdwenen zijn.
       Of wou u soms dat door Zijn kruisoffer de mens weer kon leven, zoals in het Paradijs?
       Nee manneke, dat zou volstrekt onrechtvaardig zijn, tov de mensen die vóór Zijn kruisoffer geleefd hebben.

       1. @Kees

        Je moet je eens afvragen waarom en hoe Henoch, Mozes, Elia (en de ouders van die men de H.Maagd Maria, de twee laatsten zijn niet beschreven ind e Bijbel, echter die kan u te Horen en te Zien krijgen bij Die Ene Volmaakte Christusverschijning) zijn gestorven zonder een menselijk lichaam achter te laten op aarde om begraven en deels/geheel opgegeten door de natuur of verbrand te worden!
        Als enige een Volmaakte In alles en Overal zoals Christus en die men de H.Maagd Maria en de 7e kamer van de ziel hebben dit weten te doen!
        Dan zeg mij met welk lichaam deden Zij en zij dit?
        een zondig lichaam kan dit niet, dan hoe ziet een lichaam zonder zonden er uit? is dit anders dan toe men leefde in de Tuin van Eden toen men nog niet gevallen was en zonden vrij leefde?

        Kijk daar staat u dan met uw mond vol tanden want om dat te weten kan je niet zonder Vol in de H.Geest Zijn en Volmaakt Eén zijn met Die Ene Volmaakte Christusverschijning! Welke betekenis ligt dan in Vol in de H.Geest Zijn? Vol is Vol, dan is er niet een plekje te vinden waar minder dan Vol H.Geest en Volmaakt Gelijk de H.geest Is en waar kan Vol In De H.Geest dan Zijn? Hoe ziet zo’n Lichaam, Geest en Ziel er dan uit? is dan niet in alles en overal waar het Lichaam is Gelijk zonder zonden Aan de H.Geest?

        en waar is Die H.geest dan Overal zo?

        U weet niks van de Tuin van Eden en ook niet of er een Ban van Satan of geen Ban op kwam door de zondeval, uw eet niet of de Tuin van Eden eeuw was en is en zal zijn bij de “schepping”van de Tuin van Eden, noch de betekenis van de Tuin van Eden! Daarom gaan jullie blinde christenen de bietenbrug op als het gaat om strijden met Satan want Satan weet alles zoals God Weet, elke zonde, en elke vrucht van Goed en kwaad en elke Volmaakt zonder zonden daad van iedereen die geleefd heeft en leeft!

        Dwaas die u bent! satan is niet zo maar een tegenstander, jullie onderschatten allemaal Satan en beschuldigen “hem” ook nog deels vals! zo legt satan jullie in de luren! Omdat jullie niet gaan naar Die Verschijning die net zoveel als satan weet en zelf altijd Volmaakte Geleefd Heeft en Weet Hoe De Wet en de Profeten Werkt en Hoe je Kan Ontkomen!

        Jullei zijn zo over het paard getild naast jullie schoenen lopen dwaas: daarom, waren die zich de kinderen van Het Licht noemen maar zo slim als de die de kinderen van de duisternis zijn want zij gaan naar die Ene Volmaakte Christusverschijning om hun Gods Recht te halen in het Godsgericht! En dwazen als jullie zijn, laten jullie mijn woorden niet als vol waar staan en lopen er ziende blind aan voorbij ipv naar Het Godsgericht Gaan en daar gaan Zien en Horen wie Satan en demonen en tuin van edelingen Echt zijn en waren, voor en na hun zondeval! en Hoe De Wet en de Profeten werkt en Wie Die is!

        Het is hoofdschuddend bedroevend zo eigenwijs hard van hart als jullie zijn!

        Vraag u eens af: Waar Spreekt God Recht en Gerecht? Wie Zijn en zijn Daar? Waarom Heet Het De Wet en de Profeten? Hoe Heilig Is Die? Hoever Strekt Die? Wie Is er Mee Verbonden en Wie Legt er Verantwoording Aan Af? Wie Kan Die Zonden Vrij Helemaal Vervullen en als Men Helemaal Vervult is Die Dan afgeschaft Of Blijft Die Bestaan en Wordt men Als Enige Vrij Gesproken?

        Waarom en welke betekenis heeft:

        JEZUS’ VERHOUDING TOT DE WET
        17 Denkt niet dat Ik gekomen ben om Wet en Profeten op te heffen; Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om de vervulling te brengen. 18 Want voorwaar, Ik zeg u: Eerder nog zullen hemel en aarde vergaan, dan dat een jota of haaltje vergaat uit de Wet, voordat alles geschied is. 19 Wie dus een van die voorschriften, zelfs het geringste, opheft en zo de mensen leert, zal de geringste geacht worden in het Rijk der hemelen, maar wie ze onderhoudt en leert zal groot geacht worden in het Rijk der hemelen. 20 Ik zeg u: Als uw gerechtigheid die van de schriftgeleerden en Farizeeën niet ver overtreft, zult gij zeker niet binnengaan in het Rijk der hemelen. Math 5

        en

        48 Weest dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. Math 5

        Bestaat De Wet en Profeten in de Hemel?

        zal wel stil worden……

        1. @ HENK:

         Ja, het zal zéker wel stil wordem.

         Dit, omdat ik uw langdradige stukken niet lees èn omdat ik mezelf te goed voel om op dergelijke onzin te antwoorden.
         Bespaar u dus voortaan de moeite, het heeft geen enkele zin.

          1. aanvulling en zit de uitgang waar uw denkwerk niet kan komen

          2. Haha,

           Lul maar een eind weg, Henkie!
           Ik neem je tóch niet serieus.

  3. Maar als je je bij zo’n religie prettig en gelukkig voelt, PRIMA! Ieder het zijne.

   1. Joden, christenen, moslims, ze hebben allemaal de mythische aartsvader Abraham in hun religieuze constructie ingekapseld, en toch kunnen ze (figuurlijk – hoewel) mekaars bloed wel drinken.
    Mag ik er ook even op wijzen dat qua ‘haat, wraak en moord’ het Oude Testament in het geheel niet moet onderdoen voor de Koran?

    1. @Frank

     voor u over haat, wraak en moord kan Oordelen moet u de Goddelijke definitie er van kennen de de innerlijke beweegreden en situatie toen het gebeurde Kennen Zoals De Volle Waarheid Kent!

     Elia vermoorde de 2x 50 soldaten en hun hoofd man niet!. Mozes vermoordde de eerstgeborenen niet van Egypte en ook de andere 9 plagen waren geen wraak! Ook Samuel verordende geen wraak en zo zijn er tig voorbeelden te vinden waar geen sprake is van haat, wraak en moord!

     U zwets weer eens uit uw nek met uw niks is vaststaand standpunt en menselijk oordeel!

    2. Waarde Frank Dieriks,

     We leven, zoals u wellicht weet, niet meer in de tijd van het Oude Testament, dus hou op om die tijd te vergelijken met de koran en torah.
     Het zijn de islamieten en de joden die nog steeds in het verleden zijn blijven hangen.

     1. Grappig. De traditionelen hier niet dan?

      Trouwens, DE Islam bestaat niet, net zo min als HET christendom.
      Een terroristische terreurgroep is voor westerlingen voldoende om meteen de hele moslimgemeenschap te veroordelen, terwijl wij de misdaden van Poetin of Netanyahu
      dan weer niet doorschuiven naar het hele Russische of Israëlische volk en hun godsdienst.

      Het allergrootste deel van alle mensen zou het liefst in vrede leven. Daarbij kunnen godsdiensten een rol spelen, maar al te vaak zijn of waren ze meer een deel van het probleem dan een deel van de oplossing.

      Wie fanatiek religieus denkt KAN gewoon niet onderhandelen of compromissen sluiten
      Dat bewijzen de mindere goden c.q. profeten hier elke dag.

      Vriendelijke groet

      1. @Frank

       Voor iemand waar niks vaststaat en dan een oordeel vellen als of het waar is, is als het niet bedroevend is, lachwekkend.

       Dat u weet adem te halen en te leven, gelukkig is uw lichaam niet zo afhankelijk van uw denkwerk, dat het tot nu toe redelijk weet te ontsnappen aan uw denkwerk! Al het citeren van wetenschappers die tegelijkertijd weer onderuit haalt met uw standpunt!!!!

       1. Dat is nu eenmaal het lot van de mensen, Henk. Zoekend vooruit. Altijd bijleren. Ondervinden met schade en schande. Trial and error. Zo zit de hele evolutie in mekaar. U mag dat blijven ridiculiseren (niets staat vast – dus…) maar bijzonder veel van onze huidige kennis is binnen pakweg 50 jaar (als het zolang duurt) compleet achterhaald. Mythes, theologieën of filosofieën allerlei gaan dat niet tegenhouden. Panta rhei.

        1. @Frank

         Uw beoordeling van het lot der mensen is al een droevige lacher want als niks vast staat kan u ook niks over het lot zeggen en als niks vast staat is er ook niet bijleren net als bijvijlen, dan bestaat ook geen evolutie want waar moet op bouwen en vooruit gaan? U zit in een moeras vast want daar is niks vast, net asl uw voorspelling want als niks vast staat kan u ook geen voorspelling doen die bewaarheid wordt want die bestaat ook niet! Raar dat u uw ogen gelooft dat ze zien want alles is fata morgana. Het zou eens echt zijn dan wordt alles wazig, bent u ineens blind…..arme Frank!
         er zijn die kunnen lachten want de 2e wereld oorlog heeft niet plaats gevonden, zijn we van een hoop droevigheid en doden af, die begraafplaatsen waar ook niet nodig allemaal leugens en die invaliden hoeven ook geen uitkering meer….en opleiden ook niet meer scheelt een hoop belastinggeld want rekenen heeft geen zin, taal ook niet want betekenissen hebben geen waarde, geschiedenis bestaat niet meer en dat noemen we evolutie, die bestaat ook niet meer….

         Leve Frank, van hersen vol naar hersenloos, zijn we van alle strijd en oorlogen en honger af want die staat ook niet vast!

         waar klaag je eigenlijk hier over discriminatie, die staat ook niet vast…

         Zie Frank ze moeten jouw koning maken want onrecht staat ook niet vast, geen rechtbanken…..geen verkrachtingen, alles jolijt, oh nee die staat ook niet vast….

         Arme Frank!

         1. Aanvulling

          Er bestaat geen trail and error want als niks vaststaat is er een beoordeling mogelijk, net als schade en schande! U heeft geen vaststaande meetlat waar aan gecorreleerd kan worden en vergeleken.
          Zelfs tijdelijke waarheid is een farce want hoezo waarheid…..?

          Echt Frank je bent diep bedroevend! zelfs de aanname niks staat vast is een fata morgana en nog droeviger is dat jij het basis van bestaan geeft! En aan anderen door geeft…..

 33. HENKIE,

  Laat me je eens een totaal andere vraag stellen: vanavond is het eerste debat tussen Donald Trump en ‘slow-Joe’ Biden.
  Ik hoop dat ‘demente Joe’ zich totaal belachelijk maakt. Wat hoop jij?

  1. Waar is het volk van America het meest mee gebaat? Een Vol-Profeet en elk ander is minder! en als het tussen menselijke mensen gaat wie is het meest Heilig? dan zijn beide geen goede kandidaat! Het welzijn van de mens en volk is meer dan brood als enige en ook meer dan Geheiligd, of vielen er geen doden en ziektes ten tijde van Mozes en Israel en andere meelopers in de woestijn en tijdens Christus in verborgenheid en openbaar in Israel?

   De eerste opdracht was de Ban van Satan op de Hemel te breken, als tweede waar die niet aan toekwam is Gods Hemelrijk op aarde te vestigen totdat de Gods maat van Herstel aan schade die God had opgelopen door Satan en de demonen en door de zondeval van hen die de Tuin van Eden en hun nageslacht veroorzaakten en veroorzaken en dan Geheel terug te trekken in de Hemel met alles er op en er aan!

   Maar ja zo kan je als enige Weten als je Christusgelijk Weet Te Meten, Wegen, Tellen en Berekenen zoals Die ene Volmaakte Christusverschijning Meet, Weegt, Telt en Berekent Naar De Wet en de Profeten! dan Weet je Ook Wanneer Christus In alles, Overal en Eeuwig Verschijnt op de Laatse Dag des Oordeels!

   1. @Henk Gadellaa,
    Uw fouten:
    Adam en Eva (zo hebben wij de allereerste mensen genoemd) hebben ervoor gezorgd, dat ook WIJ het leuk vinden om iets te doen wat God verkeerd vindt voor ons geluk.
    Dat LEUK vinden om iets te doen wat God God verkeerd vindt voor ons geluk, hebben wij geërfd van Adam en Eva.

    De Ban van satan:
    De 1e taak van Jezus Zélf zonder zonde te blijven (in de bijbel verwoord in hoofdstuk 4,1 – 11 + Zijn Kruisdood).
    De 2e taak van Jezus: Ons vertellen hoe WIJ in de hemel kunnen komen (= ruwweg de tien Geboden).

    ÁL het andere (wat de taken van Jezus betreft) is voor de VÓLLE 100% uit de duim gezogen door @Henk Gadellaa.

    1. Mijnheer Derks, God schept dus de eerste mensen en doet dat meteen keihard fout.
     Hij schept stoute mensen die meteen de hele mensheid gaan belasten.
     God die alles altijd weet moet dan al beseffen dat dat hem zijn zoon zal kosten.
     Sorry hoor, maar ik vind dat een hele rare God.

     1. @Frank

      en hoe denkt u als Justitie met net zulke op gissen gebaarde conclusies over u trekt voor een Rechter?

     2. @Frank Dierickx,
      Kort antwoord: NÉÉN!!! (Maar dát WIST U natuurlijk.)
      God gaf de mens volledige(!!!) vrijheid. Dat wil zeggen (dat houdt in): dat zij óók de vrijheid hadden en hébben, om te doen wat God verkeerd vindt voor ons geluk.

      De 1e de beste keer om te zondigen, hebben Adam en Eva misbruikt. En oei, wát vonden zij dát leuk.
      En dat LÉUK vinden om te zondigen, dát hebben wij geërfd van Adam en Eva.

      @Frank Dierickx,
      Probeer het maar bij Uw jongste kleinkinderen: Iets onnozels verbieden waarop U hen de tevoren vastgestelde ‘straf’ oplegt.

      1. Bon. Nog één keer.
       Mijnheer Derks,
       Hoe konden die arme Adam en zijn Eva dat allemaal weten?
       De Tien geboden waren nog niet eens uitgevonden.
       God schiep ze dus met de mogelijkheid om tegen Hem te zondigen.
       En dus volgens u met een eigen vrije wil. Maar God wist dat die eigen wil het niet zou houden. Met gigantische consequenties voor de hele mensheid en zijn Zoon, en zonder mogelijkheid op vergeving. Want ook de biecht was nog niet uitgevonden.
       De christelijke theologie hangt met haken en ogen aan mekaar, is niet logisch of consequent, kent teveel zwarte gaten en moet het veel te veel hebben van dogmatische plakmiddelen.
       Om een geloof in een God aannemelijker te maken gaan dus ook de christenen over hun eigen schaduw moeten leren stappen.

       1. Moet werkelijk ÁLLES in de bijbel staan. Dan zou de gehele wereld als boekwerk niet voldoende zijn.
        Biechten werd pas uitgevonden NÁ de zonde. Dit is volledig logisch, biechten vóórdat je zondigt … bestaat niet.
        Of bent U met dogma’s begonnen met Uw wel of niet aangenomen kinderen?

       2. PS. Elke monotheïstische godsdienst stelt dat er maar één God kan bestaan. Zoek dan naar die Ene God, in plaats van er elk een te creëren.

        1. @Frank Dierickx
         Ik hoéf niet meer te zoeken: ik heb Hem allang gevonden (c.q. Hij heeft MIJ allang gevonden): God (God de Vader + God de Zoon + God de Heilige Geest).
         (Drie Personen en tóch maar één God.)

        2. @Frank

         p.s. Ga eens in de Hemel Kijken, die hier, die beweren zoals u en Derks pissen allemaal naast de Pot! dat heb je met farizeïsche dwalingen en menselijke opvattingen

       3. Frank, wat hebt u toch een heerlijk goddeloos leventje.

        De Tien Geboden zijn spontaan door iedereen gekend – dat merkt men altijd op na een zware zonde – maar dank zij goede priesters worden we er aan herinnerd want God heeft dat onmiskenbaar benadrukt.

        1. @ Eric

         Nou zou toch maar eens een hand in eigen boezem steken want de 10 Geboden lezen en Verstaan hoort Eén te zijn en u en uw kerk maken er een puinhoop van, net als alle andere kerken, kijk maar naar Het Liefdesgebod van Christus daar staat God niet als enige op 1! Net als de Wet en de Profeten waarbij de profeten Gelijk belangrijk zijn dan de Wet die samen zijn ook Eén! Nou dat leer je echt bij uw kerk en andere christelijke kerken, laat staan: Wees Volmaakte zoals Uw vader In de hemel Volmaakt Is en het niet afschaffen van De Wet en de Profeten want als men die afschaft schaft men ook de 10 geboden af en ook Christus zelf Die De wet en profeten Zelf Volmaakt heeft Vervuld!

         Helaas Eric u liegt weer!

       4. @Frank

        Ga eerst eens Kijken voor u beweert: Die Satan en Demonen werden Hebben Zichzelf Veroordeelt op De Wet en Profeten en Bevestigd Door De Wet en de Profeten. en de Tuin van Eden Kwam Daar Na en Was Daar Ook Bekend want waarop zouden Zij Dan Zichzelf Mee Veroordelen toen zij vielen en Bevestigd Door De Wet en de Profeten?
        En Elke Echte Wet, dus ook de 10 Geboden Is Gebaseerd en Gefundeerd in Diens Geheel Op De Wet en de Profeten, dus Die Was Ook Al Lang Bekend:

        Mozes bracht niks nieuws op aarde, Mozes Ontsluierde/Openbaarde Dat Allang Bekend Was! Ga maar in het diepst van uw ziel kijken, uw Ziel weet al zolang God Bestaat want voor uw verwekking als menselijke mens was Die In God, hoe anders zou u van Volmaakt Goed Kunnen Weten en daar Verantwoording voor Gevraagd worden en Afleggen? Hoe denkt u Goed te kunnen doen als u De Kennis van Goed Doen niet in u heeft?

        dat u door uw kwaad laat misleiden heet niet dat u er niet van Weet!

       5. Frank Dierickx: “Hoe konden die arme Adam en zijn Eva dat allemaal weten?
        De Tien geboden waren nog niet eens uitgevonden.”

        De proto-ouders in hun oorspronkelijke staat van rechtvaardigheid kregen een uitdrukkelijk verbod om van de Boom van Kennis te eten, een letterlijke boom; zoals de hemelse wezens beproefd moesten worden zo moest de mens als geestelijk wezen ook beproefd worden in zijn gehoorzaamheid. Als patriarch van het menselijk ras bepaalde Adam door zijn keuze het lot van dat mensenras in de naam waarvan hij zondigde; daarom wordt de schuld geërfd. Had alleen Eva gezondigd, dan zou de schuld niet geërfd geworden zijn door de afstammelingen.

        Adam zondigde zeer bewust, en God krijgt geen spijt van het geven van gaven, ook al weet Hij op voorhand dat zij misbruikt gaan worden. De zonde van Adam was een geestelijke zonde van ongehoorzaamheid, van de intelligentie en de wil zonder eerst verlokt te zijn geweest door zondige impulsen van het vlees zoals mensen na de Val. Het was niet een fatalistisch en deterministisch gebeuren; hij had de macht om het niet te doen en heeft het toch gedaan, bewust het gebod van God overtredend. Hij was goed geschapen maar had de macht om boosaardig te worden, zijnde een geestelijk schepsel met macht van wilskeuze dat niet God zelf was.

        Vrije wil houdt niet een recht in om kwaad te doen maar een macht; had God de macht van vrije wil niet gegeven aan het mensenras, dan zouden mensen een soort van robots geweest zijn, en dergelijke robots zouden minder glorie aan Hem gebracht hebben omdat zij Hem niet werkelijk zouden beminnen, gezien wil een essentieel component is van liefde. Dat Adam de macht had om voor het kwaad te kiezen betekent niet dat er een fout zat in zijn schepping.

        Frank Dierickx: “Met gigantische consequenties voor de hele mensheid en zijn Zoon, en zonder mogelijkheid op vergeving. Want ook de biecht was nog niet uitgevonden.”

        Voor het Nieuw Verbond ontvingen zondaars vergiffenis door het geloof (impliciet geloof in zoverre christelijke geheimen nog niet openlijk uitdrukkelijk onderricht werden door de priesters van het Huis van Aäron) in anticipatie van het H. Kruisoffer; God was niet gebonden door de tijd bij het schenken van vergiffenis. De oud-testamentische heiligen wachtten na hun overlijden in de wachtplaats van de rechtvaardigen in Sheol totdat Christus hen kwam halen na Zijn Lijden en Dood. Die wachtplaats was een paradijselijke plaats in het dodenrijk.

        Wanneer u domme dingen schrijft is dat niet te wijten aan een gepretendeerd gebrek aan interne consistentie en logica binnen de christelijke theologie, Frank Dierickx.

      2. @Derks

       U snapt niks van vrije wil en keuze en consequenties en al helemaal niet van Gods Liefde! God Als God Werkt Maakt Die Godgelijk Met Dezelfde Macht en Kracht In Intentie, Kwantiteit en Kwaliteit. Dan Als God Zo Handelt, Hoezo zou Godgelijk dan misbruik maken, al Heeft Die Vrije Wil en Keuze? Daarbij Vrije Wil en Keuze Krijgen Pas Waarde Als Die Ook Echt Zijn, Zeker als men ook nog misbruik kan maken, Dan Blijkt Hoe Uitzonderlijk Vrije Wil En Keuze Is en Toch Volmaakt Weet te Handelen! Zo Wordt Kindschap Ook Uitzonderlijk. kijk maar naar uw eigen kinderen, welke waarde heeft een robot tav een echt kind?
       Door zo te handelen naar vrije wil en keuze zoals het hoort doet de ouder gelukkig maken en verheugt zich over diens kind!

     1. @Henk Gadellaa
      Heeft U dat schelden in de hemel(!!!) geleerd???

      1. @Derks

       Ik scheldt niet, het helaas de droevige waarheid over u, diep. diep, diep droevig.
       En nog droeviger is dat Eric zwijgt en niet eens voor u op komt, dan wel terecht wijst……! Zou er niet zo zwaar aan tillen want als enige stond Johannes onder het kruis, één verloochende, de rest hield zijn mond! Het heet ook voor hen, spreken is zilver, zwijgen is goud…..

       vooral als er één op de afgrond afloopt, zoals u…….! Wees gerust, ze dragen een mis voor u op, zegenen u met wijwater, en bidden voor u….en zeggen bij uw graf lating: gij waart van stof en tot stof zult gij wederkeren, ….. moge u rusten in vrede…

  2. Trump hoeft niet eens dement te worden om wartaal uit te kramen. Dat doet hij al decennia lang. Het ontgaat mij werkelijk compleet waarom een volslagen zedeloze, narcistische, superindividualistische psychopathische schijnmiljardair zoveel simpele goedgelovigen aan zijn kant krijgt. In een échte democratie ( en dat is de USA met zijn kiesstelsel helemaal niet) zou hij nooit ooit maar één kans maken om verkozen te worden.
   Bon, dit heeft niets met de tridentijnse mis te maken, maar ‘schelden’ mag hier ook niet.

   1. Biden, de schijnkatholiek, is door List & Bedrog aan de macht gekomen. Ha, ik hoop dat Trump hem vannacht tijdens het debat totaal verslaat en dat Biden zich VOLSTREKT belachelijk maakt.

 34. @Henk Gadellaa,
  U probeert middels belachelijke opmerkingen te scoren. DÁT is Uw peil: het proberen omlaag te trekken van anderen ten gunste van Uw eigen glorie. BAH!!!

  1. @Henk Gadellaa,
   En Ú wil beweren, dat U bij God in de hemel bent geweest!!!
   Man, daar zou U nimmer geaccepteerd worden.

   1. @Derks!

    Ik heb nooit gezegd en geschreven dat ik in de Hemel ben geweest! dat kan een levende die daarna nog op aarde leeft helemaal niet, die In De Hemel Gaat, kan er niet meer uit komen, daarom kan die ook nooit meer vallen! De Tuin van Eden is een deels andere zaak en vanuit de Tuin van Eden kan men zonder sluiers in de Hemel Zien! En in de Tuin van Eden, net als in het Godsgericht kan men Hemelingen tegen komen want zij hebben daar wel Toegang, zij zijn wel “Gecloockd” waar zij niet uit kunnen stappen naar Goddelijke definitie! Dat heeft alles te maken met de Belofte die men doet op de drempel van de Hemel als men In Treedt

    Ga Kijken dan Weet u ook

  2. Mijn opmerkingen zijn niet belachelijk, dat u denkt dat die belachelijk zijn maakt dat u uzelf belachelijk bent en maakt

 35. AAN ALLEN:

  Straks zijn we allemaal dood en komen voor God te staan.
  Als Hij dan vraagt: “wat hebt u voor Mij gedaan?” hoop ik niet dat u dan alleen maar kan zeggen: “ik heb op Katholiek Forum onzinnige discussies gevoerd en te schelden, in de hoop gelijk te krijgen”.

    1. @Kees

     zei Satan! want u vertelt er niet bij dat men op de drempel van de Hemel de Schoen aan de voet krijgt die bij hem/haar hoort en er geen andere Keuze is of u wilt of niet! Met uw wie de schoen past trekt hem aan…..U denkt dat uw met uw eigen kleren de hemel kan binnen komen, nou die werd er uit gegooid, bye, bye!

      1. @Kees

       Tot Het Echt BLIJKT Te Zijn Zoals ik Schrijf……., dan vergaat het lachen van spotters en dwazen en ziende blinden

       1. @Henk Gadellaa c.q. @Henk de Joker,
        Met véél moeite lijkt God op “gek”.
        Echter God is echt niet zo gek, dat Hij de hemel doet gelijken zoals U het omschrijft.

        1. @Derks

         Kijken voor de zekerheid is beter dan in blind vertrouwen gokken….., helaas droevig genoeg is dat tegen dovemans oren en ziende blinden….

     1. ‘Henk the Joker’ vind ik daarom best wel een leuke benaming.

     2. Dus vanaf nu geen Henk Gadellaa meer, maar Henk the Joker.
      Zeg nou zelf Henk, dat klinkt toch een stuk sympathieker?

        1. Dames en heren, hooggeëerd publiek, Henk the Joker heeft nu het woord:

        2. U heeft Echte Zoetheid nog nooit Geproefd en het heet niet voor niks bitter in de mond maakt het hart gezond. Bitter is voor zieken, zuur voor eigenwijze want die kunnen met zoet niet omgaan.

         Elke goede ouder weet dat want hedendaags worden tanden bij kinderen vanaf 6 jaar tot 18 jaar in Nederland als men wilt kosteloos voor ouders en kinderen gefluorideerd en Fluorapatiet kan je niet verkrijgen door het menselijk galzuur dat uit hydroxyapetiet bestaat met zuur op te lossen en fluoride tegelijkertijd aan te bieden, zodat de uitwisseling plaats vindt welk tot gevolg heeft dat de Ph waarde van glazuur om op te lossen naar beneden gaat zodat tanden heel veel minder gevoelig worden voor zuurstoten door bacteriën in de mond veroorzaakt of door koolzuur houdende dranken veroorzaakt, schade kunnen veroorzaken aan de tanden met veel leed als gevolg!

         Als u eens wist hoeveel kinderen van tandartsen angst daarmee voorkomen kunnen worden!

         een beetje zuur is niet slecht:

         7 Ook is er – want anders zouden de buitengewone openbaringen mij verwaand kunnen maken – ook is er een doren in mijn vlees gestoken, als een bode van de satan die mij moet afranselen. 8 Tot driemaal toe heb ik de Heer aangeroepen, dat hij van mij zou weggaan. 9 Maar Hij antwoordde mij: “Je hebt genoeg aan mijn genade. Kracht wordt juist in zwakheid volkomen.” Dus zal ik het liefst van alles roemen op mijn zwakheden. Dan zal de kracht van Christus in mij wonen. 10 Daarom lijd ik om Christus’ wil gaarne zwakheid, smaad, nood, vervolging en benauwdheid. Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk. (Kor 12)

         Als u eens wist hoevelen denken geestelijk gezond te zijn want ze denken niet dat ze een Echte Dokter nodig hebben en al dansend van plezier en zoetheid op weg naar de hel zijn….Het heet toch: je vangt meer vliegen met honing dan met azijn? En u weet niet dat daar waar vliegen zijn het lijk niet ver is…….

         1. Van fluoride schijnt de pijnappelklier te verkalken plus dat fluoride de plaats kan innemen van het uiterst belangrijke jodium. Hierdoor schijnen hele nare ziektes voor te komen. Plus dat een verkalkte pijnappelklier niet-spirituele mensen onmogelijk lijkt te maken, want zonder die goedwerkende klier kan het brein niet zijn werk goed doen. Voor contact met de eigen geest is een gezond brein nodig.

          Ik zou liever zien dat de frisdrank en dan voor al de cola en dergelijke worden verbannen. Want het slechte zuur in zulke frisdranken is dubbelop: 1. er zit een sterk zuur in voor de smaak plus 2. zuur voor het gevoel (koolzuur) plus heel veel (of nog erger kunst-suiker) suiker dat ook al niet goed schijnt te zijn. Het lijkt bijna opzet, die vernietigingen van de gezondheid.
          Want deze kennis is er.
          Vroeger stopten de zakenmensen ook nog cocaïne in die drank een boden het kinderen aan als goden drank. Vroeger zat er in 7up ook nog een tranquillizer (lithium), las ik.

          Ik lees ook steeds meer dat bacteriën geen gevaar zijn voor het lichaam maar integendeel, een hulp. Zij ruimen op wat opgeruimd moet worden en helpen bij herstel.

          Suiker lijkt mij ook erg ongezond. Alles dat niet in de natuur vrij voorkomt is slecht. Suiker komt niet vrij voor. Honing wel en in goede honing zitten stoffen die de glucose en de fructose in de honing lijken te ‘verzachten’ en het lichaam dan geen kwaad kan doen.

          Veel ziektes komen door verkeert (ongezond) eten. Ook de gaatjes in het gebit komen door verkeerd en dus slecht eten en drinken. Verder worden we ziek van vergif. Wat men vaak een ‘visus’ besmetting noemt blijkt vaak een vergiftiging te zijn. Zo zijn er die hebben gevonden dat polio wel eens door vergif kan zijn ontstaan. (Niet boos op mij worden, ik meld ook alleen maar wat ik weet.) Heel veel ziektes zijn vergiftigingen. Wie dus gezond wil leven mijdt vergif en eet gezond (zoals de ouders 3 generaties geleden want dat is men gewend) en drinkt gezond.

          1. Herstel:
           Plus dat een verkalkte pijnappelklier spirituele mensen (beleving van de spiritualiteit = geestelijke diepgang) onmogelijk lijkt te maken,

           Dus, als een mens niet kan geloven of goed ‘zien/schouwend kijken’, dan zou dat óók kunnen omdat zijn of haar lichaam (het brein voornamelijk en dan m.n. belangrijke diepliggende kliertjes in het brein) dat niet kan. De hersenen zijn dan niet goed ontwikkeld. (Heel veel oude beschavingen wisten dit. Veel slechte mensen passen dit op slaven toe, lijkt het.)

          2. @Antisoof

           er zijn volkeren die fluoride in het bonwater zit en zulke ziekte waar u het over heeft niet voorkomen. Waar het om draait is dosering dat is hetzelfde met medicijnen, suikers, met alles ook met vitaminen!

           het zijn veelal complotdenkers en woke mensen die berichten de wereld in sturen die uitzonderingen al algemeen verkondigen. Zeker bij goede voeding is het al beter, zonder goed poetsen en flossen en waar mogelijk rageren en tandsteen verwijderen op zijn tijd gaat elk gebit naar de k….! en gaat u maar terug in de tijd dat er gene cola enz enz bestond, ik wil de mensen niet op mijn bord hebben die aan tandheelkundige problemen gestorven zijn, net als kraambed koorts. U mag blij zijn als man want hoeveel vrouwen zijn er niet op het kraambed gestorven…. en hoeveel kinderen zijn niet aan ziektes gestorven die we nu kunnen bestrijden en operaties die vroeger niet mogelijk waren….
           En al eet u gezond, waar is nog onvervuild drinkwater, waar zijn geen microplastics? U droomt als men denkt gif te kunnen vermijden!
           Want zelfs als u gif vermijdt dan nog veroudert het lichaam! Iedere mens moet van de wereld af er is geen eeuwig leven op aarde en er is geen sterven zonder lijden! ook de pijnstillers houden ene keer op danwel krijgen geen recht om te werken…

           Ik zeg niet dat men er op los moet leven, ik zeg zuig niet aan dezelfde fopspeen dat gezond leven de oplossing voor alles is

          3. Henk,
           Je verwart woke. Woke is men als men simpel als een betoverde politiek-correct volgt wat de massamedia, de schooltjes en de universiteiten volgt zonder zelf na te denken.
           Woke betekent dus ‘politiek-correct’.

           Maar, beste man. Weet dat de bazen psychologisch zeer bijdehand zijn en sociologisch, biologisch. Zij manipuleren get volk met woorden, beelden, geluiden, geuren, enzovoorts. Zelfs NLP bijvoorbeeld, (een tactiek om mensen te laten denken wat je wilt) wordt gebruikt, zonder dat de mensen het weten en beseffen.

           Bij het ‘cultureel marxisme’ (is een overname-techniek van een land) wordt vooral taal en beelden (symbolen die al oeroud zijn en het onderbewuste kunnen aanspreken) gebruikt. Vergis u niet in de materie.

           En dat je de term complotdenker gebruikt geeft aan dat je daaraan denkt wanneer ik informatie geef, ergo je neemt me niet serieus. En dat voor iemand die WEET? Pardón?

           Ga er van uit dat ik de waarheid spreek, tenzij ik me vergis beste Henk. Meet liever met één maat. Nu klopt er iets niet. Dát zou jíj tenminste moeten snappen, als ik je mag geloven, lijkt mij.

           En anders? Wie valt er door de mand?

          4. Ik nog wat nagekeken, en zie dat ik mijn stelligheid beter wat moet verminderen. (Vergelijk het met jouw enthousiasme?)
           https://www.ntvt.nl/sites/ntvt/uploads/historisch_archief_artikelen/1974/03/Gecomprimeerd_NTvT_81_1974_103-113.pdf

           Ik zal nog eens wat moeten zoeken in de literatuur wat fluor precies doet met het brein en de hormoonhuishouding en het lichaam. Het is trouwens wel ingewikkeld zeg. Want, wetenschap moet voorop staan, we kunnen allemaal we wat roepen, maar zekerheid moet voorop. Alleen, en dit is zeker, er wordt, en dat zeggen de deskundigen zélf(!), dus niet ik, nogal wat gerommeld in de publicaties en dan vooral het peerreviewd onderzoek op medisch-wetenschappelijk gebied. (Lees bijvoorbeeld de Lancet daarover, of bekijk wat videos of lees hun boeken, van ‘kritischer artsen’) Dus het is soms/vaak lastig de waarheid boven tafel te krijgen. Het liegen wordt trouwens steeds heftiger, daar de wetenschap geprivatiseerd is, meen ik. Dat geeft soms hele rare uitkomsten! Heel vreemd. En wat vreemder is; de Kerk neemt een ‘vreemd’ standpunt in. Zij hebben toch ook de beschikking over geleerden? Juist zij? Zo ziet men de vruchten van deze boom.

          5. @Antisoof

           helaas is het zo dat er van alle kanten veel gerommeld wordt hoewel er ook zeker respectvolle zijn. Het doet mij pijn dat zelfs wetenschapper die dezelfde school hebben bewandeld tegengestelde beweringen doen. Naar zuivere wetenschap zou dat niet kunnen. Maar laat ik hier bij laten. Dat wat ik over fuor weet is geen Vol-Profetie en ik beweer ook niet dat ik daar overal zicht heb. Ik zie wel heel, heel, heel veel minder caviteiten zeker ook mede door fluoride.
           Neemt niet weg dat het ook anders op te lossen is.

           Misinformatie is de basis van wantrouwen en het er mee wegkomen ook dat het maar door blijft gaan, droevig vooral voor kinderen.

           Ik kan Frank wel begrijpen, hij slaat helaas te ver door alsof er helemaal niks te vertrouwen is, dat is ook droevig.

  1. @Frank

   Heet het niet: verbeter de wereld begin bij uzelf…..””. dan begin met ophouden van onzin en vooral niets staat vast….

   1. Ja, het heet: ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’.
    Maar ik hoef de wereld niet te verbeteren want geen mens lukt dat. Daarom hoef ik ook niet bij mezelf te beginnen.

 36. En ga niet meteen weer iedereen de les lezen met onzinnige berichten, want daar kots is van.
  Wees inhoudelijk sterk!

  1. @Kees

   wel kort, want ander kan Kees het niet aan…..en zelf Die kan die niet aan…., te zuur

   1. correctie
    wel kort, want anderS kan Kees het niet aan…..en zelfS Die kan die niet aan…., te zuur

  2. Om op niveau te blijven: Wat vond u recent mijn ‘meest’ onzinnige bericht?
   Kwestie van in de toekomst jouw gastro-intestinaal stelsel niet meer te belasten.
   Met dank.

   1. @ Frank

    Dan heb je mijn reactie niet gelezen….verbeter de wereld begin bij uzelf en dan ten minste naast uw these, de volle waarheid bestaat mogelijk, laten staan en laat beide het maar onderling maar Onweerlegbaar Onontkenbaar Eeuwig overal in alles Bewezen Bewijzen…., oeps dat kan niks staat vast, niet want bij niks staat vast is bewijs niet mogelijk want dat staat ook niet vast….

    zo zie Frank jouw these bijt zich zelf in de staart en graaft diens eigen kuil.

    Niet dat je het leest want waarom zou je….wijs ben je al genoeg, niet?

    1. Die logica-oefening hebben we hier al eens gemaakt.
     Niemand kan bewijzen dat iets niet bestaat.
     Het is aan de ‘believers’ om te bewijzen dat iets wél bestaat.
     Noch u, noch de meeste tenoren hier op dit Forum hebben mij althans van de daadwerkelijke existentie van hun goddelijke of profetische figuren kunnen overtuigen, laat staan ‘bewezen’.
     Het is niet omdat u in almaar luidere toonaarden verkondigt dat u beschikt over “Onweerlegbaar Onontkenbaar Eeuwig overal in alles Bewezen Bewijzen”, dat die er dan meteen ook zijn.
     Bijbelteksten en persoonlijke ervaringen zijn mooie grondslagen voor een ‘geloof’, niet voor een ‘weten’.
     Kunt u nu niet gewoon genieten van uw gevonden Waarheid en de Weg naar uw ultieme geluk?
     Als u dan toch persé anderen daarin wilt meekrijgen of sleuren, dan gaat u toch uit een ander mantra-vaatje moeten tappen.
     Vriendelijke groet en fijn weekend.
     Ps. Voor mij moet u hier ook helemaal niet weggebonjourd worden, zoals sommige pretbedervers hier vragen, maar misschien kunt u overwegen om uw tussenkomsten te beperken tot een paar gebundelde essentiële gedachtes per week, en niet doorlopend ellenlang op alles wat beweegt te gaan schieten. ’t Is maar een suggestie.

 37. @Henk Gadellaa,
  Gaat U EINDELIJK normaal doen???

  Er is maar één persoon, die net zo gemeen en minnetjes doet: Frank Dierickx.

  1. @Derks

   zeker Frank heeft ze niet allemaal op een rij, toch is die minder kwaadaardig dan u met uw ziende blinde beweringen die ook nog als volle waarheid verkoopt. Frank zegt tenminste dat zijn oordeel niet de volle waarheid is en een mening is, dat is heel veel minder kwaad dan die uwe en Eric’s en Waramund en anderen hier! U hen hen zwetsen, brallen liegen en bedriegen dat het een lieve lust is met jullie ziende blinde beweringen dat het de volle waarheid is

   eigenlijk naar uw opvatting, is er maar één echt gemeen, en dat ben ik, want ik ben Bijbels beter onderlegt dan u allen bij elkaar, ik geef overal waar u zwets, bralt, liegt en bedriegt weerwoord op met de Bijbel in de hand en wijs ook nog naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en Volmaakt Onderzoek! en dat ik geen blinde volgelingen wil en eigen kerk! Zo’n tegenstander heeft u nog nooit mee gemaakt! Zelfs Satan krijgt dat niet voor elkaar want die denkt wel 3x na om u te wijzen hoe men Volmaakt kan onderzoeken want dan gooit die zijn eigen glazen in, dan kan die niet meer ontsnappen!

   Arme Derks

   1. @Henk Gadellaa,
    Vecht U maar tegen satan; ikzelf vecht voor God.

    1. Arme Derks

     een die voor God “vecht” hoort er naar Gods Eer te doen. Leest u? Niet om menselijke eer! en men verkrijgt pas Gods Eer als men zo doet als Christus Doet. wany zolang u niet zo doet moet u elke keer bij God sorry zeggen, ik heb het niet goed gedaan en U krijgt pas vergeving als u het “vechten” niet ziende blind doet! Dat betekent dat u niet moet beweren waar u niet kan beweren! dat u op uw manier Christen zwijgend bent niet het probleem, het wordt een probleem als u denkt te kunnen beleren en anderen leren terwijl u niet Vol Ziende bent en gaat beweren dat u Vol Ziende bent! Dacht u nu echt dat ik mijn vingers brandt waar ik niet zeker weet dat het echt zo is en dan heb ik het over Gods Geheimen!

     ik snap best wel dat u tracht uw best te doen, net als Eric en waramund en vele anderen hier. Uw en hun passie is besmet met het Jeruzalem virus. dat zijn mensen die religieus geraakt zijn en al op weg gaan nog voor ze de werkelijk juiste opdracht en instructies kennen! het seminarie zit er vol mee de voorste rijen in de kerk ook! Jullie zijn gillende christen groupies van die jonge meisjes die tot hun over hun oren edolaat verliefd op hun “held” op de preekstoel en hijgend van spanning klaar staan om zoals hun innerlijk tettert gevolg te geven! Totaal blind! Jullie lopen blind hollend in de messen van Satan met de leuze: Jezus redt Jezus redt! Dacht u dat Christus daar niet voor waarschuwde bij zijn apostelen? waarom dan wachten tot de H.Geest naar de Volle Waarheid brengt en men daar Aankomt? U en hen zijn zo “brandend” dat jullie aan jullie “brand” ten onder gaan, want het is geen Vuur van de H.Geest, nee het is Satan die dat vuur door jullie dwaasheid verandert in zijn vuur!

     dacht u dat ik niet voorzichtig ben want al ben ik beter onderlegd in de Bijbel, ik ben niks zonder H.Geest! En zelfs als ik Heb, dan nog moet ik oppassen of satan mij er niet in luist!

     Jullie strijden verkeerd en tegen de verkeerde!

     Droevig jullie te zien!

     1. Waarom begint de discussie hier soms steeds meer te lijken op het treurverhaal van Job? Daar waren ook ‘vrienden’ die het allemaal ‘beter’ leken te weten. Maar de arme Job had alles verloren, zijn geld, kinderen, gezondheid (maar niet zijn vrouw? lol). De satan mocht elke truc toepassen om Job te testen. Behalve Job doden, dat mocht hij niet. Maar ja. Die discussie in de Bijbel is soms wel met hier te vergelijken, alleen is het hier wat ‘simpeler’ en bij tijd en wijle wat agressiever. Niet in sterke mate uiteraard, maar toch.
      Maar goed, eind goed al goed. De vrienden waren afhankelijk van Jobs voorspraak geworden en hij leefde nog lang en weer gelukkig. Mooi verhaal, vind ik. En een beetje grappig, als ik het oneerbiedig mag uitdrukken. En herkenbaar ook een klein beetje dus.

      1. En dan moet ik er natuurlijk ook bijschrijven dat Job de Genade van De Allerhoogste mocht ervaren.

       Aanvulling: mochten er zijn die zich profeten weten, Paulus zegt daarover dat zij zich wél aan de profeten moeten houden. (1: Kor.:14):
       “1 Jaagt de liefde na, en streeft dan naar de Geestesgaven, doch naar het profeteren het meest. 5 Ik wens u allen toe, dat gij in talen moogt spreken, maar meer nog, dat gij moogt profeteren; want hij die profeteert, overtreft hem die in talen spreekt, behalve als hij het ook vertolkt, zodat de gemeente er stichting uit trekt. 32 Profeten-geesten toch zijn aan de profeten zelf onderworpen; 33 want God is geen God van wanorde, maar van vrede. 37 Zo iemand zich voor een profeet of begenadigde houdt, hij erkenne, dat het een gebod des Heren is, wat ik u schrijf. 38 En zo hij het miskent, dan worde hij zelf miskend. 39 Zo dan, mijn broeders, beijvert u om te profeteren . . . “.

       1. @AntiSoof

        Daar slaat u de spijker op de kop

        Zo voel ik het ook dat het een herhaling is van Job en zijn vrienden.

        Zo is ook mijn leven. In Duitsland kreeg de ene Jobstijding naar de andere, en heb alles verloren en vlak voor het eind toen ik een wonder bij de Hemelpoort haalde zei Christus tegen mij: “Volg mij”! Toen stond ik perplex, wist ik veel, dat had ik nooit verwacht. Hoe moet je als tandarts, getrouwd, twee kleine zonen, Christus volgen? Ik was een orthodoxe katholiek, wat kon ik anders en zonodig meer doen? Waar moest ik Christus volgen? Ja ik had tijdens die Jobstijdingen de H.Geest gekregen door mijn vasten en bidden in hoe je de Bijbel hoort te lezen en dan nog? En het dramatisch in de Jobstijdingen was dat mijn vrouw zich ook van liet scheiden… en ook mijn deel ouderlijk gezag over mijn kinderen afnam.
        uiteindelijk heb ik de praktijk aan haar gegeven en heb alles achtergelaten en ben ik. die over mijn weg kwamen, de Twee Profeten in de eindperiode, gaan zoeken met de gedachte: als ze leven moeten ze te vinden zijn en ben hun weg gaan nazoeken, Die van Mozes en Elia! ja, ja ik weet dat er zijn die zeggen een Mozes en Henoch, echter één van de tekenen wijst niet op Henoch: het sluiten van de Hemel voor 3 en halve tijd.

        Zo ben ik in Paran gekomen(Hab 3;3) een profetie die nog open staat, zo heb ik de Horev gevonden in de woestijn van Zin in de Negev….

        En in die tijd van 4 jaar aldaar heb ik de Weg naar het Godsgericht verkregen waar men elk probleem openbaar kan verkrijgen en zo ben ik verder opweg gegaan in de hoop dat zij die God eren tot één kerk zou worden en hun schisma’s zouden oplossen, en wat blijkt: ze hebben zich allemaal in loopgraven ingegraven, ALLEMAAL! Niet een bereid Goed onderzoek te doen!

        daar sta je dan…en zo tel ik de dagen af naar mijn afscheid van de wereld, elke dag voorbij, elke dag dichterbij en mijn hart hongert dat het de laatste zal zijn, ik ben klaar met dat geruzie en hard van hart zijn!

        Dan zegt er hier een: je doet geen wonderen als Christus…..zoals heiligen…Weet men wanneer men wonderen kan doen, of toegestaan zijn? weet men de hoogste verdienste van een mens die die kan verkrijgen?
        en dan nog wonderen worden gezien als Verklaard Onverklaarbaar en niet als Loon Naar Werken, dan wordt het ook niet als bewijs gezien en zeker niet als ik anders verkondig dan een kerk in diens leer heeft!

        Zo werkt het niet! De enige manier die dan nog overblijft is Binden aan Kwaad Naar Gods Recht en Gerecht! en denkt u dat ik daar op zit te wachten, handenwrijvend dat Die dag zal komen? Echt niet, ik loop er voor weg zoals Jona, en smeek om Barmhartigheid want u en hen weten echt niet wat er over hun heen komt als ik zo zou gaan Binden! ik heb het mee gemaakt dat ik dat, en laat ik eerlijk zijn, met Heilige Toorn, zo deed, u wilt dat echt niet meemaken en dan hadden die personen nog geluk want ik bad voor hen dat Christus hun goede daden toch zou mee laten tellen en ze zijn er met een schampschot vanaf gekomen. Nee men weet echt niet wat zo’n Binden Betekent aan hun eigen lijf en leden, geest en ziel!

        ik zoek geen bekendheid als beroemdheid, ik zoek geen blinde volgers, geen eigen kerk, geen macht, niks daar van, laat men zelf Die Ene Christusverschijning Volgen, mij moet je niet hebben. Daarom zoek ik slechts de laatste plaats in de Hemel al het andere mag me afgenomen worden, ja sta ik zelf vrijwillig af opdat anderen de Hemel halen! Of met spot of bewonderd, het glijdt als water van me af, het intersseert me niet!
        Naast de Vreugde van Christus Gevonden te hebben is er slechts plaats voor droefheid, waarbij ook deels over mijzelf want al ken ik Christus hoe Die echt is, ik heb geen zin om al het andere van Christus ook te kennen, want dan zou ik ook Een Gods Oordeel over fluor kunnen geven. ik zou alle zielen in de wereld kunnen Lichten, geen behoefte aan! ik ken de Beker die er bij hoort!

        maw ik maak mezelf deels ongeschikt in die zin en wacht! Daarom schrijf ik dat ik geen heilige wil worden! Men moet mij niet volgen! Ga zelf opweg en Verdien uw Talenten! Zorg zelf dat u de weg door de hel kan lopen en voleinden! Leer zelf Die Christus te vinden, ja ik kan Raad geven, dan nog doe niet meer dan laten staan als mogelijk waar en ga met Goed Onderzoek verder!
        Daarbij ben ik weer tandarts geworden, ik ben een rijkeling en staat er niet geschreven: Die de hand van de ploeg neemt…..
        al neem ik de hele hand niet van de ploeg, ik doe zeker niet overal het hele werk, daarom de weg van Jona!

        ik zeg niet dat in heilig handel want ik dwing min of meer Christus Zijn Besluit te Nemen en tracht Barmhartigheid te verlengen want er is een Gods Maat en afhankelijk van De Wet en de Profeten. ja ik krijg dat op mijn dak dat ik vertraag, het zij zo! Ik zoek ook niet anders dan de laatste plaats!

        Dan wees slim: Vindt Die Christus en loop De weg Die u mag en kan lopen wees groots in Barmhartigheid en als u kan Leer en beleer! En ga rustig in Christus verder! Ga achterin de kerk zitten en heb uw kerk lief zoals Christus lief heeft en als ze u er uit gooien, ga verder zonder haatdragend te zijn

        1. Henk,
         Wat kan ik dáár nu op antwoorden? Niets. Het is goed zo.
         Dank je wel.

     2. @Henk Gadellaa,
      Als directie U niet verwijdert binnen nu en 24 uur, dan ga ikzelf weg van deze inmiddels gruwelijke site.

      1. Waarom zou Henk verwijderd moeten worden?
       Hij scheldt immers niet en dat hij onzin uitkraamt, dat kan hij niet helpen.
       Maar goed, vandaag 28 juni om 23.46, ga je zèlf weg van deze site. Daar houd ik je aan!

       1. Als U een correct werkend geheugen heeft (wij hebben elkaar ontmoet pakweg 40 jaar geleden), dient U te weten, dat ik mij te állen tijde aan mijn woord hou.

        1. Ik heb aan onze ontmoeting van 40 jaar geleden geen actieve herinnering.

          1. Maar onze ontmoeting zal zeer vluchtig geweest zijn, anders had ik het me nog wel herinnerd.
           Waar vond die ontmoeting dan plaats en bij welke gelegenheid? Wellicht herinner ik het me dan.

 38. Geen enkele priester, traditioneel of conciliair, heeft van een definitief verbod op de traditionele H.Mis vanaf 16 juli gehoord. Zekfs bij het KN weet men van niets.
  En DUS Veroon, hoe kom je aan dergelijke informatie?

  1. Het gerucht van een nieuw verbod komt van de Engelstalige blog “Rorate Caeli”, artikel: “URGENT – URGENT – Growing Rumors of a “Final Solution” for the Traditional Latin Mass – TLM”. De beheerder van die blog heeft in het verleden nog insider-kennis gehad, dus het is niet onwaarschijnlijk dat er iets op komst is. Of er een nieuw verbod komt of niet, best waakzaam zijn.

   Als er een nieuw verbod komt, dan hoop ik dat veel priesters zich ertegen zullen verzetten. De vrijmetselaars en andere gnostici die de Kerk hebben geïnfiltreerd hebben de heilige doctrine van de apostelen en de heilige cultus willen doen verdwijnen uit de tempels van God, en daarom worden krachten van herstel binnen de Kerk aangevallen die de Romeinse liturgische tradities terugbrengen. De overgeleverde ritus van Rome ademt de heilige orthodoxie van de vaderen in het geloof uit, en om christenen in de duisternis van apostasie te werpen hebben de donkere machten dus die ritus aangevallen, en alle pogingen tot kerkelijk herstel proberen zij te saboteren.

   Heeft u de Pecorelli-lijst al eens bekeken? Het was een lijst van vrijmetselaars binnen de clerus die van binnenuit de katholieke Kerk probeerden te verwoesten, uitgebracht door Carmine Pecorelli, zelf vrijmetselaar. Na de publicatie van zijn lijst bij l’Osservatore Politico in 1978 werd hij in 1979 vermoord door de vrijmetselarij om het naar buiten brengen van maçonnieke geheimen. De moord op paus Johannes Paulus I had ook met die lijst te maken; na het lezen ervan wilde hij optreden tegen Paul Marcinkus van de Vaticaanse bank die op de lijst stond, en daarom werd hij vermoord. De moord op de paus geschiedde nog in dezelfde maand waarin de publicatie van de Pecorelli-lijst bij l’Osservatore Politico geschiedde.

   Op de lijst staat ook de naam van Annibale Bugnini, de maker van de novus ordo-ritus. Toen het maçonniek lidmaatschap van Bugnini een publiek geheim geworden was in Rome stuurde Paulus VI hem onder druk weg naar Iran.

   Men moet dus beseffen dat het hier over een strijd van infiltranten tegen de heilige Kerk van Christus gaat. Denk niet dat ze het niet aandurven om met een nieuw en breder verbod af te komen; ik hoop dat het niet zal gebeuren maar we zullen zien. Als het gebeurt, dan is verzet imperatief.

 39. Overigens heeft de verrader Bergoglio geen enkele macht over de PiusX-broederschap, dus zij gaat gewoon door met het celebreren van traditionele H.Missen. De Petrusbroederschap overigens ook.

  1. @Kees

   ga eens in de schoenen staan van deze Paus en elk geheim te horen krijgt die de kerkleiding achterhoudt? En dan dacht u dat de Paus veel kan doen? ja in de marge iets en dan nog geen Paus wil een schisma aan diens handen krijgen! Zag Johannes niet Christus water en bloed zweten die zijn eigen beeld op Christus zag? ik heb vele keren in een crisis gezeten om de volgende stap te nemen om dieper ter gaan. U moet eens weten hoe Satan dan te keer gaat en dan kan je over Elia op de Horev lezen, zelf ervaren is nog een hele stap verder dan lezen en inbeelden!

   Dus ga in diens schoenen staan en Ga Naar Die Ene Christusverschijning en Oordeel dan Christusgelijk en probeer Eénheid te bewaren en kijk dan naar Pius X- broederschap en andere traditionalisten en andere kerken, kijk in de RK gemeenschap…… en probeer dan die weg te vinden dat men weer kan samenkomen en de onderlinge liefdevolle barmhartigheid wint van blind strak op eigen standpunt blijven staan en vergeet niet dat die allemaal extreem zijn, die zij niet zo zien!

   Kijk naar die Paus die zijn Pausschap gedurende het leven opgaf: Een heilige kluizenaar die Paus Celestinus V. zijn opvolger zette hem in een kerker toen die aftrad, en stierf ellendig in die kerker, kijk naar Benedictus…..
   Waarom treedt een Paus terug? Is dat op Christus Woord? Zoals Eli, die terug had moeten treden en niet deed…..? Zoals Saul…..?

   ga er maar aan staan en kijk naar Christus:

   54 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. 55 Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. 56Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. 57 Zoals Ik door de Vader die leeft, gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die Mij eet, leven door Mij. 58 Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen, die gegeten hebben en niettemin gestorven zijn: wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.” 59 Dit zei Jezus bij zijn onderricht in de synagoge van Kafarnaüm.
   ONGELOOF EN GELOOF
   60 Toen zij dit hoorden, zeiden velen van zijn leerlingen: “Deze taal stuit iemand tegen de borst. Wie kan daar naar luisteren?” 61 Maar Jezus, die uit zichzelf wist dat zijn leerlingen daarover morden, vroeg hun: “Neemt gij daar aanstoot aan? 62Als gij dan de Mensenzoon ziet opstijgen naar waar Hij vroeger was …? 63 Het is de geest die levend maakt, het vlees is van geen nut. De woorden die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en leven. 64 Maar er zijn er onder u, die geen geloof hebben.” – Jezus wist inderdaad van het begin af aan wie het waren die niet geloofden en wie Hem zouden overleveren –. 65 Hij voegde er aan toe: “Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij kan komen, als het hem niet door de Vader gegeven is.” 66 Tengevolge hiervan trokken velen van zijn leerlingen zich terug en verlieten zijn gezelschap. 67 Waarop Jezus aan de twaalf vroeg: “Wilt ook gij soms weggaan?” 68 Simon Petrus antwoordde Hem: “Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. John 6

   ga maar en ook al staat Christus in Vol Recht en velen lopen weg: schisma…..

   en dat met een kerk waar men een weg met grootst gemene deler en De Volle Waarheid en men geen schapen verloren wilt laten gaan! ga maar aan Het Kruis van Christus zelf hangen en ga maar Volmaakt Versterven om alles bij elkaar te houden……

   Wees Barmhartig zolang God Barmhartig Is en ga maar eens leren Binden zoals God Bindt, niet vroeger en niet later….., dat Kunnen als enige Vol-Profeten, een heilige is niet genoeg! en kijk eens naar uzelf en rond og u dit bij uzelf kan vinden en zou willen of bij een ander en die mogelijkheid open laten dat een mens een Vol-Profeet kan zijn….!

   En ik schrijf als enige onzin, of……..?

   Moge u Christus Licht Verkrijgen in deze aangelegenheid en maak u borst maar nat om eens Volmaakt te gaan Versterven zoals Christus Doet, Licht maar eens uw eigen ziel en die van anderen naar Christus Maat van Christusgelijk liefhebben en denk dan aan het antwoord Die Christus gaf in de strijd op de plek naast Christus in de Hemel……

 40. @Kees H. te H.,
  U had net een eigen huis laten bouwen in een nieuwbouwwijk in het Westland.

  1. Nee, dan hebt u een andere Kees H. voor ogen.
   Mijn woning is namelijk meer dan 100 jaar oud en staat in een 19-eeuwse Haarlemse wijk.

   1. Derks had een Biden-momentje.
    Sorry, flauw.
    Overigens is Kees H. een beladen naam, toch?
    Schrap maar, moderator.

 41. Voor wie een meer ‘wetenschappelijke’ verklaring wil voor God en de Geest:

  https://www.youtube.com/watch?v=zxutcQT6Mfw

  1 Kor.2: 6 Toch preken we wijsheid onder de volmaakten; maar geen wijsheid dezer wereld, noch der machten dezer wereld, die vernietigd zullen worden.
  (Deze wijsheid is niet door de wetenschap begrijpbaar, noch voor een materieel mens te koop.)

  7 Ja, we verkondigen een Wijsheid Gods, een geheimnisvolle, een verborgene, welke God vóór de tijden heeft voorbestemd tot onze glorie,
  ( Occulte wijsheid staat daar bedoelt. Occult=verborgen. )

  8 die geen der machten dezer wereld heeft gekend, —want zo ze haar gekend hadden, zouden ze den Heer der glorie niet hebben gekruisigd,

  9 maar een, waarvan geschreven staat: “Wat het oog niet heeft gezien, Noch het oor heeft gehoord, Noch in het hart van een mens is opgekomen, Wat God heeft bereid voor hen, die Hem liefhebben.”

  10 Immers, òns heeft God ze geopenbaard door den Geest. Want de Geest doorgrondt alles, zelfs de verborgenheden Gods.
  ( Onze Geest kan ook doorgronden. )

  11 Wie der mensen toch kent de verborgenheden van den mens, behalve de geest van den mens, die in hem is? Zo ook kent niemand die van God, tenzij de Geest van God.

  12 Welnu, we hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar den Geest, die uit God is, opdat we zouden kennen wat ons door God is geschonken.
  (God heeft ons een deel van Zijn Geest geschonken.)

  13 En dat spreken we ook uit, niet met woorden door menselijke wijsheid aangeleerd, maar door den Geest onderwezen; het geestelijke met het geestelijke verenigend.
  (We proberen onuitsprekelijke zaken van de geest toch te vertellen.)

  14 Maar de verstands-mens aanvaardt niet wat van Gods Geest komt, want het is hem een dwaasheid; en hij kàn het zelfs niet kennen, omdat het op geestelijke wijze moet beoordeeld worden.
  (Dit is niet te beredeneren, je moet het aanvaarden en ervaren. Het is té geestelijk.)

  15 De geestelijke mens daarentegen beoordeelt alles, zonder zelf door iemand beoordeeld te worden.
  (Hij of zij die de Geest heeft gekregen, zijn geest heeft opengesteld, krijgt wijsheid die te hoog is om te worden beoordeeld door materialisten.)

  16 “Wie toch kent het inzicht des Heren, dat hij Hem zou onderrichten?” Welnu, wij hebben het inzicht van Christus.

  Niet-spirituele mensen leven een half leven, zou ik willen zeggen.
  Die begrijpen nu eenmaal niet dat geluk ín hen zit en niet erbuiten. Die zoeken geluk buiten zich, alhoewel het in hen zit. En wat is dat geluk? Dat God met U is. En U leidt en U liefde geeft.

  De geest is altijd wat die is, onbewogen, en heilig, zalig.

  Vroeger, als profeten inspiratie wilden en dus contact met God, hielden ze een ritueel. In de Bijbel wordt dit regelmatig verklaard. God spreekt bijvoorbeeld in een droom, of in een visioen. Soms wordt de geest geholpen door snarengeluid die een prachtige melodie spelen. David staat hier bekend om. Mooie muziek helpt de geest (de kern van het brein) contact te maken met Hem. Dit is Bijbels! Mooi hè?
  Spirituele mensen leven een héél leven. Heel betekent heilig. Heilig=heel, niet verdeeld. Daarom kan men geen twee heren dienen, God en de Mammon. Dan is de geest verdeeld en dat kan nu eenmaal niet. De heilige geest IS met God, want God’s Geest is in ons, staat er geschreven.

  Gelovige zijn is wat anders dan spirituele aanwezig zijn. Gelovig is goed, maar profeteren is beter, zegt de Schrift. En profeteren kan alleen maar wanneer onze geest open staat voor de inspiratie. In-spi-ra-tie. Geestelijk contact hebben met Hem. Profeteren is zalig zijn. Met Hem zijn is zalig.

  1. Herstel aub:
   Occulte wijsheid staat daar bedoelD.
   en
   snarengeluid DAT een prachtige melodie SPEELT

   1. Bon. Maar wat zegt dat ‘geloven’ over ‘weten’?
    Daar draait het allemaal om.
    Ook bij die tig geloven die het allemaal claimen te weten.
    Als een ‘geloof’ zoeken in de weg staat heeft het geen toekomst.
    Zoekende mensen gaan verder.
    ‘Geloven’ sterven altijd uit.

    1. Weten, Frank, is wanneer de (jouw) Geest Weet. En jij weet het pas als JIJ het doet, toelaat, je er naar gedraagt. De antwoorden zitten al in jouzelf. Hij wil je zo graag alles aan jou ‘vertellen’, denk ik.
     Maar alles wat je nu zegt is dus eigenlijk uit de ‘materiële’ hersenen, dus de antwoorden die je wenst zijn nog steeds van de wereld/materieel.
     Maar er is (misschien) een oer-deel, diepgelegen in het brein, dat uitstijgt boven de latere (evolutionaire? of zo geschapen) lagen van het brein. Dus niet ontvankelijk voor kennis, vragen, denken, voelen, tasten, zien. De antwoorden van jouw vragen zal je dus zelf moeten (laten) geven aan jou. Jij bent de beperkende factor.

     Geloof is wel erg handig. Anders begint iemand niet eens aan diep geestelijke verkenning en ontwikkeling. (ont-wikkeling=de wikkels afpellen zoals een ui, om tot de kern te komen) Dus geloof bereidt de weg van je innerlijk naar Hem, het mysterie, toe.

     Geloof is dus niet het eindpunt, het is de weg naar het eindpunt; het lichaam te transcenderen tot de Geest. Dus het vergeestelijken van de mens naar . . . zijn Volwassen zijn. Geestelijk Volgroeid. Volwaardig mens zijn.

     Geestelijk ongelofelijk wijs soms, omdat díe wijsheid van Hem komt en eeuwig dezelfde is. Liefde heerst daar bij Hem. Zoals Jezus zegt de bron van het leven waar geen dorst is. Hij is die Bron, omdat Hij de sleutels tot het koninkrijk in jezelf aan jou geeft. Daarom gaf en geeft Hij zich aan Jou. En dat is de Wet van de Liefde. Zo U doet, zo U ontmoet. God wil dat wij gelukkig zijn. Laten we aan Zijn wens voldoen?

     Het gaat om jouw geluk. Het ware geluk. Dat alleen jij aan jezelf kunt geven door jezelf geestelijk aan Hem te ‘geven’, open te stellen en het te verdienen. Want Jij bent Hem dan, relatief uiteraard(!) en Jij krijgt wat Hij heeft. Dat is de belofte. Het is een blijde boodschap. Een fijne, een gelukzalige, vredige boodschap van het eigenlijk Onnoembare Mysterie zelf.

     Het is met woorden dus niet te begrijpen of uit te leggen. Het is doen. Lees Paulus liever daarover? Of Jezus zelf?

     1. “God wil dat wij gelukkig zijn.”
      Ik word zo moe van al die melige esoterische plakwoorden.
      Dan had Hij ons ineens ook gelukkig kunnen scheppen, in plaats van al dat ellendige gedoe te creëren, waarna hij weinig aan heeft veranderd met het Offer van zijn zoon, want de ellende houdt helemaal niet op.
      Er moeten nieuwe manieren komen om het samenleven tussen de mensen te faciliteren.
      De oude remedies werken niet meer.
      Samen leren zoeken hoe we het voor de mens beter kunnen maken, iets anders zit er echt niet op.
      De tijd van de sprookjes is definitief voorbij.
      Als ALLE godsdiensten zich al eens unaniem en onvoorwaardelijk achter de belangrijkste mensenrechten zouden scharen, dan kwamen we al een héél stuk verder.
      Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)
      Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR)
      Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR)
      Dat is allemaal iets uitgebreider en verfijnder dan die tien geboden van Mozes, maar het zou de mensheid wel beter vooruit helpen.
      Toch?

      1. Frank, je hebt weinig van het Scheppingsverhaal en Christus’ Offer begrepen.
       Het was niet de bedoeling dat we ná Zijn dood opeens in een volmaakt harmonieuze en vredige wereld zouden leven, waar alle ziekten zijn uitgebannen.
       Christus heeft overigens gezegd dat Hij niet de vrede, maar het zwaard is komen brengen.

      2. @Frank

       Kan je rekenen? als je de waarheid wilt weten moet je die wel als eerste als mogelijk laten staan en niet gelijk van tafel vegen en ook niet met beweringen komen waarvan je helemaal de oorsprong weet en dan op voorhand schuldige aan aanwijzen!

       Daarbij gebruik je een term die een leugen is want de waarheid is geen esoterie, die is Volmaakte Gods Wetenschap van en voor iedereen! Daar zijn geen geheime riten of handelingen, iedereen die oprecht nederig is heeft toegang, ieder krijgt er mee te maken, ieder krijgt een volmaakte mogelijkheid. En het is in iedereen op die na die de zonde tegen de H.Geest heeft begaan, zo kan iedereen absoluut volmaakt controleren of de volle waarheid tegen komt, spreekt, handelt.

       Voor jouw zijn de sprookjes helemaal niet voorbij want zolang jij anders dan de volle waarheid hoger zet zijn dat allemaal uiteindelijk fata morgana’s! Geen één kan daar staan waar de volle waarheid kan staan, geen één die langer(eeuwig) kan staan. en dat zeg je ook van jouw “waarheden”: niks staan vast: dan zijn het fabeltjes/sprookjes!

       dan kom niet met jouw beweringen die slaan nergens op! Je steelt een bewering, ja stelen want het is niet jouw bewering: “God wil dat wij gelukkig zijn” en dan ga je er met jouw fabeltjes er op los. ja zo kan ik ook schaken want je ramt de echte schaakstukken van het bord en zet jouw fabels er op en geen één bewijs, dan de jouwe, mag je als zetten gebruiken!

       Helaas Frank, ga jij maar lekker spelen met jouw intellectuelen! Die net als jij liever fabels aanhoort en droom lekker verder totdat de brand die die fabels veroorzaken in je huis, je inhaalt! Succes met het blussen met je fabels aan de hand van fabels. Dat is hetzelfde als brand ontstaan door dat benzine ontvlamt en jij met benzine gaat blussen!

       Zo doen dwazen die denken het beter te weten en te eigenwijs zijn om zichzelf eens goed te controleren want net als zij: de foute manier van denken kan niet bij jou zijn! en ja controleren door jouw heeft geen zin want niks staat vast, dan kan je ook nooit ongelijk hebben….want niks staat vast

       1. correctie

        Kan je rekenen? als je de waarheid wilt weten moet je die wel als eerste als mogelijk laten staan en niet gelijk van tafel vegen en ook niet met beweringen komen waarvan je helemaal de oorsprong NIET weet en dan op voorhand schuldige aan aanwijzen!

         1. @Frank

          elke keer als het heet onder je voeten wordt, neem je de vluchtweg: QED, I rest my case

      3. “Dan had Hij ons ineens ook gelukkig kunnen scheppen, in plaats van al dat ellendige gedoe te creëren, waarna hij weinig aan heeft veranderd met het Offer van zijn zoon, want de ellende houdt helemaal niet op.”. zeg je, Frank.

       Dat is veel te materialistisch en simpel geredeneerd, vind ik, maar dat mag. Het is wel een veelgehoorde vraag en klaagzang, die ik heel vaak hoor en lees.

       Heb je er wel eens aan gedacht dat zónder kwaad er geen goed kan zijn? Zoals zonder duister er geen licht kan zijn en zonder dood geen geboorte en zonder verdriet geen plezier en zonder lijden geen wijsheid?

       Dus wellicht vond Hij het wel nodig om de mens een ultiem vrije wil te geven zodat ze de fouten wel móesten maken? Dat hoorde dan bij het plan? Wij moeten immers ZELF tot bewustzijn komen, dat is nu eenmaal zo, als mens dat recht en dat talent hebben wij geërfd.
       Dus er moest een plan zijn om de mens te leren, zonder zaken voor te zeggen. De weg van het leven is het wonder immers? Zónder die weg is er immers niets? Wellicht kúnnen wij de Wijsheid van Hem (nog) niet begrijpen?

       En zou alles pas en vree zijn, zou dat op een gegeven moment ook niet wat vervelend worden, al die schoonheid, goedheid, enzovoorts? Is een beetje ellende ook niet LEERZAAM? Is het honger hebben niet goed om het eten weer eens te waarderen? Is ongeluk niet nodig om geluk te kunnen waarderen, is pijn niet nodig om geen-pijn te waarderen?

       “Er moeten nieuwe manieren komen om het samenleven tussen de mensen te faciliteren. De oude remedies werken niet meer. Samen leren zoeken hoe we het voor de mens beter kunnen maken, iets anders zit er echt niet op. De tijd van de sprookjes is definitief voorbij.”.
       Dat zijn allemaal conclusies van jou, Frank. En hoe kom te daartoe? Door je leven, je kennis, ervaring.

       Daarom is er in het leven misschien tegenslag, leren, voelen, ervaren, leren weten. Om te groeien? Hoe meer onderdrukking des te meer krachtige groei. De mens is tot meer in staat dan het materialistisch denken en zijn. Dat jij dat sprookjes noemt, betekent dat jij dat zo ervaren en bedacht hebt. Het zegt alles over jou dus. Het is jouw mening. Dat mag en dat is goed, maar dat wil niet zeggen dat het de beste mening is.
       Wanneer je mystiek sprookjes noemt, dan hoor jij niet thuis in de klas die daar onderricht in krijgt. Goed.

       “De oude remedies werken niet meer.”
       Remedies waartoe? Tot gezondheid? Tot vrede? Tot wat eigenlijk? Waar is die remedie goed voor? Die oude remedies waren de remedies van de rijksten der aarde die de baas dachten te spelen voor immer. Vind je het gek dat ze niet werken, daar zijn ze ook niet voor bedoeld. De macht ziet anderen als minder, wist jij dat?

       “Als ALLE godsdiensten zich al eens unaniem en onvoorwaardelijk achter de belangrijkste mensenrechten zouden scharen, dan kwamen we al een héél stuk verder.”.
       Alle godsdiensten? Alsof God niet genoeg is? Trouwens, welke godsdienst is tegen de mensenrechten?
       Maar, als ik daar wat over mag zeggen: mensenrechten definiëren vind ik voor Christenen eigenlijk een vloek en een vorm van diefstal en een schending van zijn integriteit.
       Waarom? Er zijn geen mensenrechten te definiëren, want de mens heeft alle rechten al bij de geboorte. Mensenrechten zijn verzonnen door mensen die de baas spelen. Zo kunnen ze anderen een sigaar uit eigen doos geven. Men neemt eerst alle rechten af, en geeft er daarna enkelen weer terug.

       Wie Gods geboden respecteert, die heeft geen mensen rechten nodig. De mens heeft alle rechten in feite dus bij geboorte al gekregen, an als hij de Wet van God respecteert, dan is dat geen probleem. Behalve als er mensen vals gaan spelen, dan komen er problemen. En die los je niet op met regels, maar met het straffen van de zondaar. Wie steelt zal boeten bijvoorbeeld. En wie liegt, begeert van de ander. Dat is zonde.

       Wie dus mensenrechten definieert pleegt waarschijnlijk dus een misdaad in de ogen van God, want die rechten kun je in feite niet (her-)definiëren behalve dan om ze te kleineren of naar de hand te zetten.
       God heeft alle rechten, en de mens heeft alle mensenrechten al.

       “Dat is allemaal iets uitgebreider en verfijnder dan die tien geboden van Mozes, maar het zou de mensheid wel beter vooruit helpen.”.

       De tien geboden van Mozes:
       gij zult geen andere goden naast Mij hebben. 4 Gij zult u geen godenbeeld maken noch enig beeld van wat in de hemel daarboven, op de aarde beneden, of in het water onder de aarde is. 5 Gij moogt ze niet aanbidden of dienen. Want Ik, Jahweh, uw God, ben een naijverige God, die de zonden der vaders wreekt op de zonen, op het derde en vierde geslacht van hen, die Mij haten, 6 maar die genadig is aan het duizendste geslacht van hen, die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. 7 Gij zult de naam van Jahweh, uw God, niet ijdel gebruiken; want wanneer iemand de naam van Jahweh ijdel gebruikt, laat Hij dit niet ongestraft. 8 Gedenk de sabbat, dat gij die heiligt. 9 Zes dagen kunt ge werken en al uw arbeid verrichten, 10 maar de zevende dag is een sabbat voor Jahweh, uw God; dan moogt ge geen arbeid verrichten; gijzelf, noch uw zoon of uw dochter, noch uw slaaf, uw slavin of uw vee, noch de vreemdeling, die binnen uw poorten woont. 11 Want in zes dagen heeft Jahweh hemel, aarde en zee gemaakt met al wat er in is; maar op de zevende dag rustte Hij. Daarom heeft Jahweh de sabbat gezegend, en hem voor heilig verklaard. 12 Eert uw vader en moeder, opdat ge lang moogt blijven in het land, dat Jahweh, uw God, u zal schenken. 13 Gij zult niet doden. 14 Gij zult geen overspel doen. 15 Gij zult niet stelen. 16 Gij zult tegen uw naaste geen valse getuigenis afleggen. 17 Gij zult het huis van uw naaste niet begeren. Gij zult de vrouw van uw naaste niet begeren, noch zijn slaaf of slavin, zijn rund of zijn ezel, noch iets van wat uw naaste behoort.

       Vooral het laatste gebod, waar de hebzucht wordt verboden is wijs.
       Wanneer men niets van de ander wil hebben, dan is men tevreden. Men is niet jaloers, men steelt dus niet, jaagt andermans geld niet na, niets van de naaste wil men hebben voor het hebben.

       Met het volgen van deze geboden kunnen al de instanties wel inpakken, want ze zijn overbodig geworden. Ook de oppassers kunnen ander werk gaan zoeken.

       De wetten zijn niet alleen zo als ze ‘simpel’ te lezen zijn, want de consequenties van deze wetten gaan veel verder en dieper dan op het eerste gezicht misschien lijkt. Maar daar weten geleerden op dat gebied meer van.

       Het zijn vaak kinderen op geestelijk gebied die de wereld denken te kunnen leiden. Hebzuchtig en zeer rijk en vaak zeer zondig, waardoor het verstand verbijsterd en de moraal slecht wordt. Maar nu raken we het spirituele vlak weer waar men niet aan wil en ook aan niet kan. Dit wegens zonde. Eeuwenlange zondes begaan door zeer velen. Dáárom is de wereld niet erg leuk soms. Door slecht gedrag, werelds gezegd. Door het stelen, koloniseren, uitbuiten, plunderen van de aarde, de zeeën. Het waterhoofd van de wetenschap blijkt ook nog eens a-moreel te zijn, maar de wetenschap wordt wel verkocht een de hoogste bieder.

       1. Herstel:
        Vooral het laatste gebod, waar de hebzucht wordt verboden is wijs.
        Deze zin wil ik veranderen in:
        Laten we het laatste gebod waar de hebzucht lijkt te worden verboden eens bekijken?

        1. En Frank,
         om het nog ingewikkelder te maken zul je misschien zelf Exodus 34 willen lezen waar ook tien geboden ook vermeld staan. Nu wordt het echter ingewikkeld, want wat daar precies vermeld staat, gaat boven mijn kennis en inzicht uit en kan ik niet plaatsen.
         Wellicht is er iemand die die bedoelde tien geboden kan uitleggen?
         Ikzelf weet en begrijp dat dus niet. Wat denk jij daarvan?

         n.b. Ik kan me niet herinneren dat wij vroeger op school de naam leerden.

       2. @AntiSoof

        je schrijft:

        “Heb je er wel eens aan gedacht dat zónder kwaad er geen goed kan zijn? Zoals zonder duister er geen licht kan zijn en zonder dood geen geboorte en zonder verdriet geen plezier en zonder lijden geen wijsheid?”

        Geachte AntiSoof, je begint verkeerd! Je begint met instap van Boedhisme en zo is het niet want als beide “in den Beginne” bestaan heb je of een patstelling als ze gelijk sterk zijn dan kan er geen “schepping” zijn want daar waar Goed cre:eert, breekt kwaad af, of je hebt twee “entiteiten” die niks tegen elkaar kunnen uitrichten….

        u en anderen gaan niet kijken bij net voor het ontstaan van kwaad en waaruit en hoe die uit is voort gekomen. Men komt niet uit de vrije wil en keuze verbonden met consequenties en komt met een halfbakken door satanische invloed, oplossing.

        Het is niet voor niks dat ziende blinde orthodoxen met mij strijden! Hun standpunt/bewering is meer dan een blinde orthodoxe mening, want ze beweren dat het de volle waarheid is en daarom zijn ze ziende blind.

        Hadden ze de echte nederigheid dan hadden ze naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning gegaan om te controleren en dat doen ze niet omdat zij blind geloven zonder twijfel boven zonder twijfel volmaakt vervuld geloven zetten.
        Zij zien onderzoek als twijfel en dat is niet zo. Het gaat om de mogelijkheid om te Getuigen als Ooggetuige. een blinde aanname betekent ook dat men niet vol weet, dan kan men niet als Ooggetuige optreden! Het gaat niet om twijfel naar de leer, het gaat om te kunnen Getuigen als ooggetuige. het is niet: “Heer ik twijfel laat mij zien”, het is; “Heer laat mij zien opdat ik als Ooggetuige kan Getuigen”. Men laat het staan als vol waar, men weet dat men niet als Ooggetuige kan Getuigen, dan kan men ook niet leren en beleren!

        Het is door blinde orthodoxie in een totaal verkeerde richting gegaan: het is geloof, en je moet het zo aannemen het is niet te bewijzen, kijk maar bij een wonder: Verklaard onverklaarbaar!

        Geen wonder dat mensen als Frank totaal dood lopen op religie want de wereld komt wel met aantoonbare en herhaalbare bewijzen! Al schopt die wetenschap zichzelf ook onder uit want hetgeen nu waar is naar wereldse maatstaven, kan morgen anders zijn want zij hebben geen onderzoek die eeuwigheid beslaat want de mens is tijdelijk in hun ogen en kan geen eeuwigheids norm leveren!

        de wereld kan ook nooit eeuwigheidswaarde geven en bewijzen.

        het is niet meer dan logisch dat Frank zich vasthoudt aan niks staat vast…., want waarom onderzoeken als het altijd vast staat, waarom zoeken naar verbetering als er geen is…..!!!!

        Als je er overheen ziet is Frank niet fair want die sluit op voorhand Volmaaktheid uit en dat is niet eerlijk recht. Frank moet ook Volmaaktheid de kans geven om zich te bewijzen. en dat doet Frank niet! Daarbij hanteert Frank regels van volmaaktheid: iemand is onschuldig tot het tegendeel is bewezen en als het op volmaaktheid komt moet volmaaktheid die vol-onschuldig is bewijzen dat die volmaakt is! dat is de omgekeerde bewijslast! daarom vragen farizeeërs Christen om een teken, terwijl alle tekenen vruchten van Goed en kwaad zijn en volmaaktheid doet geen vruchten van Goed en kwaad! En dan zeggen zij: Zie je wel volmaaktheid kan niet bewijzen dan volmaaktheid bestaat! dat is zeggen tegen iemand die volmaakt geweldloos is: gebruik een geweer om je te verdedigen….en schiet je tegenstander dood!

        Daarbij komt ook nog dat men, als men bewijs levert, zoals Christus loopt over water, men het schuift onder toverij/magie……, en als men die situatie van Christus bekijkt is het een verbeelde weergave. Ja, ja ik zal wel weer kritiek krijgen, en toch is het een verbeelde weergave!!

        Zo eenvoudig is het niet. De enige manier is de ziel Lichten van Frank om hem mogelijk aan het wankelen te krijgen:

        24 Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of buitenstaander binnen, dan wordt hij door allen terechtgewezen, door allen beoordeeld 25 en zijn verborgen gedachten worden blootgelegd; dan zal hij zich ter aarde werpen, hij zal God aanbidden en belijden dat God werkelijk in uw midden is. 1Kor 14

        en dan nog mogelijk want ook hij kan het onder magie schuiven…., ten zij men ook gelijktijdig Bindt aan diens gedachte/uiting want dan zal die vlucht directe pijn veroorzaken

        1. Henk, jij slaagt er zeer wel in om ‘mijn’ denkbeelden kort en goed samen te vatten. Waarom probeer je dat niet eens met jouw eigen denkbeelden? Dat zou de discussie hier voor sommigen wat verteerbaarder maken.

         1. @Frank

          De Wet en de Profeten is niet te versimpelen!

          Daarbij komt dat ik hier klippen van de moderator moet omzeilen. Dat betekent ook dat ik niet “recht door zee” direct kan schrijven, En al zou ik direct schrijven, dan moet men het ook nog kunnen begrijpen en dat is weer afhankelijk van openstaan en gelijk goed verstaan liefhebben.

          Dat voor een ziende direct zichtbaar is, is dit niet voor een blinde, die is gehandicapt/geblokkeerd/ er ligt een ban op, en dat geldt ook voor geestelijk. Hoe denk je anders dat Eric er niks van verstaat! Die wordt door de denkbeelden zo geblokkeerd/verblind/geband dat ook zijn liefhebben van een naaste hem geen inzicht kan geven:

          Een wonder is niet zomaar uit niks en als enige genade zonder werken en mee werken! Dar er geen reden en werken van beide zijde aan ten grondslag ligt mag Eric en de zijn wel verkondigen met hun verklaard onverklaarbaar, het is gewoon een leugen. Dat zien zij niet zo, zij hebben een misvormd beeld die zij voor vol waar verklaren. Dan kan ik nog zoveel voorbeelden aan halen en/of kort schrijven, hun geest is ondoordringbaar hard van hart!

          En hetzelfde geldt voor iedereen die diens anders denken dan De Waarheid voor de waarheid voor zichzelf houdt!

          Helaas Frank, misschien als wij elkaar een keer ontmoeten van aangezicht tot aangezicht dat het mogelijk kan zijn. ik zou niet weten hoe je op een “open” forum adres en telnr kan uitwisselen zonder dat het er gevaar ontstaat. Niet dat ik er bang voor ben, er lopen genoeg extreme dwazen rond en ik wil een ander niet in gevaar brengen!
          Misschien, als je wilt weet jij een methode of dat het via het bestuur van het forem kan, geen idee……

          1. Beste Henk, bedankt voor jouw antwoord. Ik ben geen digibeet. Je bent zeer makkelijk te vinden en te bereiken via de sociale media. Zoveel Nederlandse tandartsen met die naam bestaan er nu ook weer niet. Maar een persoonlijke ontmoeting zou niets opleveren, tenzij een vorm van wederzijdse sympathie. Ik zal jou nooit tot twijfel kunnen verleiden (gesteld dat ik dat al zou willen), en jij zult mij nooit van mijn twijfel aan jouw Eeuwige Waarheid kunnen afhelpen (wat jij blijkbaar ambieert). Is dat erg? Ik leef eenvoudig en gelukkig in de tijd die ik krijg, en ik verwacht niets als die tijd voorbij is. Ik was niets voor ik geboren werd, en ik zal niets meer zijn als ik dood ben. Bon, wat herinneringen bij de allerliefste naasten, die beloven je nooit te zullen vergeten, maar na een paar generaties zijn die ook weg… Zo erg is dat niet, integendeel. Dat vind ikzelf een troostende gedachte en een majeur inzicht (inclusief oproep) om NU iets met je leven te doen. Al die dreigementen dat je dan in de Hel komt etc. werkt alleen bij supernaïeve goedgelovigen die zich al sinds mensenheugenis laten manipuleren door machthebbers allerhande… Maar dat weet jij toch ook? Als je niet gelooft in spoken, dan ben je er automatisch helemaal niet bang van. Simpeler kan ik het niet zeggen. Als iemand dan keihard tegen mij brult: “Wacht maar tot je er een tegenkomt, dan zal je wel anders piepen!” Bon, dan haal ik glimlachend even mijn schouders op.
           Ik zal het voorlopig hierbij laten.

         2. @Farnk

          geachte Frank, Bedankt voor je eerlijk antwoord

          om met de deur in huis te vallen, ja ik ben makkelijk te vinden op internet zeker als je weet dat ik 68 jaar oud ben. De deur staat open.
          nee, geen mens krijgt mij aan het twijfelen en dat komt omdat ik voorbij de dood ben geweest. Velen denken dan aan een bde (bijna doods ervaring), een voorbij de dood ervaring is nog een hele stap verder, het is het verschil tussen de 6e en de 7e kamer naar de Theologie van H.Teresia van Avila.
          Dus nee, die zo’n ervaring heeft gedaan krijg je niet meer aan twijfelen tav God, Christus en de Volle Waarheid. Ik wens geen bewondering, geef die maar aan vasten en biddende “kluizenaars” en kleine mensen achterin de kerk en kinderen.
          En ja zoals ik nu ben en jij bent krijg ik jou ook niet aan het twijfelen. Neemt niet weg dat ik in mijn innerlijk niet opgeef. Doe ik met geen mens, tenzij die die de zonde tegen de H.Geest heeft begaan.
          Ik ben blij voor je dat je een éénvoudig mens, in de goede zin van het woord, bent gebleven en blij voor je dat het goed met jouw en je familie gaat, het kan zomaar, zoals ik zelf beleefde, van het ene moment op het andere omslaan als er jobstijdingen, de ene na de andere, je brievenbus binnen komen. Dan nog denk ik, denk ik, dat je het als een douche over je heen laat komen en denkt: het zij zo…

          Het ga je goed, en wens dat Die Ene Verwondering gedurende je leven eens mag Overkomen…..

        2. Henk,

         Mijn reactie:
         Je schrijft veel te veel ineens en haalt er te snel veel te veel bij. We moeten niet zo snel gaan, want het is erg ingewikkeld, vind ik. Zo geef jij heel veel argumenten, maar zóveel en voor mij wat ‘warrig’ en dan ook soms in matige taal vol taalfouten, zodat het bijna niet te volgen is.

         “u en anderen gaan niet kijken bij net voor het ontstaan van kwaad en waaruit en hoe die uit is voort gekomen. Men komt niet uit de vrije wil en keuze verbonden met consequenties en komt met een halfbakken door satanische invloed, oplossing.”, schrijf je bijvoorbeeld.

         Jij hebt misschien kunnen kijken waar ‘normale’ mensen niet hebben kunnen kijken wegens, tja, wegens onverstand, ongeloof, te weinig liefde, te weinig geholpen door het lot, enzovoorts. En wellicht wegens te matig ontwikkelde hersenen, vol met FOUTEN en conditioneringen van de duivels van mensen soms, denk alleen al aan de mobieltjes. Die mobieltjes zijn slecht en maken mensen slaaf en dom, ze zijn ook nog eens gevaarlijk. Wellicht heb jij ook kunnen kijken omdat je pijnappelklier misschien niet beschadigd is door vergif os misschien kom je uit een goed geslacht? Die dingen spelen toch ook mee? Dus je kunt wel zeggen ga ergens kijken, maar misschien kunnen niet alle mensen dat behalve profeten en andere geestelijk ontwikkelde mensen die daar voor opgeleid zijn?

         Ik hanteer de Bijbel meestal, want de Bijbel, goed begrepen en goed verstaan is meer ‘wetenschappelijk’ dan we meestal denken, meen ik.

         Er wordt volgens de Bijbel een wereld geschapen met schepsels van God en die schepselen worden verziekt door seksueel wangedrag van slechte hulpen van God, zonen van Hem staat er, zodat er reuzen ontstaan en de mens ook nog eens slechte dingen geleerd wordt zoals het gebruik van techniek.

         Vanuit de moderne inzichten het DNA (als dat bestaat) worden schepselen van God vermengd met buitenaards bloed en dát was niet de bedoeling.
         Maar ook de geesten van de mensen worden zo lelijk gemaakt, omdat ze half menselijk/half buitenaards zijn, maar in ieder geval zijn ze voorzien van kennis die de wereld vies en slecht maakt. Wapens kunnen er gemaakt worden, atoombommen, en weet ik wat nog meer. De mensen kregen dus technische scholing van die Engelen waardoor de mensen slechte dingen met de aarde konden doen.

         Dáárom was er de keuze om al het levende te vernietigen behalve Noah en zijn familie. Nu schijnt de zoon van Noah, Cham, met zijn moeder naar bed te zijn gegaan waardoor er inteelt is, en de slechte eigenschappen daardoor weer boven kunnen komen. Daarom is Kanaan en zijn nageslacht (die nog niet geboren was zelfs dus) vervloekt.

         En dit is maar één deel van de zaak. Het biologische aspect en het geestelijke aspect. Het staat zo beschreven. De mensen zijn slecht gemaakt. Er waren Reuzen die uitgemoord moesten worden omdat die niet op de aard thuis horen.

         Goed. Ik bekijk e.e.a. dus met een wetenschappelijke bril op en probeer te zien van wat er beschreven staat en hoe dat toepasbaar is op het heden.

         Het heden waar ongelofelijk gekloot wordt door de bekende (nou ja) families, ‘elites’, maar ook ‘wetenschappers’, de pharma, de ‘virologie’. Het is ten hemel schreiend dat ze wegkomen met het vergiftigen van de mensen en dan de schuld aan een verzonnen virus geven! En misschien zie ik dat wel fout, maar voorlopig denk ik dat ik warm ben. Want ik praat uit wetenschap. Niet de gevestigde, maar uit de ultra kritische logica, waar de hemel zij dank, sommige mensen over beschikken. Ultra kritisch álles op een rijtje zeggen, controleren wat ze doen en zeggen, geen woord van die lui overslaan, enzovoorts.
         De slechte mensen leven nog steeds want dat zit in het bloed. Dat zijn ook ‘erfzondes’. En die zijn ongelofelijk aan het knoeien en die nemen gelovige mensen in de maling! De liefste mensen worden als vuil behandeld om dat sommige proleten zich door moord en doodslag, diefstal en leugens opgewerkt hebben tot een soort ‘übermenschen’. Díe verpesten nu de wereld (sommige althans) en die hebben veel geld en macht en veel wetenschappers lenen hun IQ om de moeilijke dingen voor hen op te lossen en zo nog meer macht over de mensen te krijgen. En die vinden Jezus natuurlijk een gevaar, want die waarschuwt voor dat tuig van de duivel zelf.

         Maar. Ik weet uiteraard weinig zeker en praat dus ook veel na, dus of de analyse een beetje klopt zou bekeken moeten worden natuurlijk. Maar voorlopig ziet het er naar uit dat de richting in ieder geval warm moet zijn.

 42. Frank en Henk,
  En filmpje en wat wetenschappelijk inzicht wat betreft de pijnappelklier, de verkalking en de consequenties daarvan. Ik meen (ook) dat de chemische en elektronische middelen dit de spiritualiteit van de mensen aan kan tasten.
  bitchute.com/video/2CuStIrXcXvU/
  mdpi.com/2076-3417/10/8/2885
  scirp.org/journal/paperinformation?paperid=53106

  Henk ik moet jouw commentaar nog lezen, later zal ik reageren.

  1. Vergeef me aub de slordige taalfouten; als ik edit, dan gaat het vaak fout, vandaar. U leest er hopelijk overheen?

 43. Bergoglio zal nooit de Tridentijnse H.Mis verbieden, omdat dit een té duidelijk signaal is dat hij aan de verkeerde kant staat. Het ontbreken van de bronvermelding is sowieso dubieus wat betrouwheid betreft.
  Het bericht valt zo niet te verifiëren en daarom beschouw ik het als onwaar.

  1. Kees H. te H., u onderschat de ware bedoelingen van het nu wereldwijde communisme !
   U onderschat in hoge mate de technische mogelijkheden van de huidige communicatiekanalen.
   Niets is nog verborgen van hetgeen wereldwijd gebeurt.
   Alle woonplaatsen zijn als van glas, volledig doorzichtig voor duizenden drones overal.

   Maar christendom is bij voorbaat gedoemd om op aarde altijd vervolgd te worden omdat de goddeloze mensen de waarheid niet kunnen verdragen.

   Daarom zal de Tridentijnse heilige Mis gedurende enkele jaren zeer diep onder de radar moeten blijven, d.w.z. het zal nog alleen kunnen in de door Maria beschermde toevluchtsoorden.
   Wie echter betrapt wordt zal meer dan waarschijnlijk martelaarschap moeten ondergaan zoals in China al enkele jaren bezig is met goedkeuring van Bergoglio.

   1. @Eric

    Niet het communisme is de grootste bedreiging want die is niet religieus en daarbij in kloosters is het niet anders. De grootste bedreiging komt altijd van binnen uit, van die je als vriend/familie beschouwt en blijkt niet te zijn. Caesar werd ook in diens rug aangevallen door Brutus. En de meeste apostelen zagen de aanval van Judas ook niet aankomen.
    Daarom is er profetie opdat verborgen gedachtes niet verborgen blijven en men vooruit kan zien waar Satan is en waar die mogelijk kan stoken.

    De Geheiligde Mis gaat onder de anti-christ in de ban en men moet niet denken dat men die in het geheim kan vieren want de anti-christ weet precies waar die gehouden wordt en ieder die niet vol-profetisch is beschermt gaat de bietenbrug op.

    U en de uwen snappen niks van God, waarom er lijden is en hoe die is ontstaan en van Satan en het Doel van God en het doel van Satan! Niet de reden waarom er een Tuin van Eden is gekomen.
    En eigenwijs dat u en de uwen zijn zoeken ze het ook niet uit! Daarom leggen jullie ondragelijke lasten op het geloofsvolk met jullie blinde “Het is zo” leer, die slechts de halve waarheid vertelt en de rest is leugen, met jullie mysterie, mysterie…

    droevig

    1. Henk, alleen de door Maria beschermde toevluchtsoorden kunnen door geen mens of duivel gevonden worden want het is niet de mens die kan bepalen wie tijdig thuis wordt opgehaald door een engel om te mogen overleven.
     Omdat u buiten de Kerk wil blijven vertoeven ondanks u Jezus mocht ontmoeten en u bovendien met chaotische meningen tot twijfel aanzet bij minder-sterk-staande christenen durf ik betwijfelen dat u in aanmerking kan komen om tijdig door en engel te worden opgehaald om te mogen overleven. Desondanks hoop ik ook voor u dat u de ergste vervolging van christenen ooit in de geschiedenis mag overleven.

     1. @Eric

      U kent God niet en diens mogelijkheden, U kent Satan niet en u kent de gevolgen van een vrucht van Goed en kwaad niet en u kent de macht van de anti-christ niet

      Satan heeft het direct kwaad doen vrijwillig afgelegd aan het einde van de eerste nacht! daarmee kan Satan nooit meer direct kwaad doen. God kan als enige direct ingrijpen als er geen mens meer met God wil wandelen: maw zolang een mens of natuurling vruchten van Goed en kwaad doet in de zin dat het Geheiligd kan worden kan God beperkt handelen, of iemand moet volmaakt met God wandelen dan kan God direct ingrijpen door die en met die persoon!
      De antichrist heeft wel macht om direct in de wereld in te grijpen door het deel van diens moeder die als mens in deze wereld is geboren. En die heeft de hele geest van Satan. En aangezien satan van iedereen weet die geleefd heeft en leeft op aarde weet de anti-christ dit ook ook als er een volmaakte op aarde rondloopt want anders had Christus onder radar van Satan kunnen verblijven en dat kon Die niet.

      Dus uw uitspraak: “alleen de door Maria beschermde toevluchtsoorden kunnen door geen mens of duivel gevonden worden want het is niet de mens die kan bepalen wie tijdig thuis wordt opgehaald door een engel om te mogen overleven.”, is zwetserij en leugen! Ook dat een mens niet kan bepalen of die tijdig door een engel thuis wordt opgehaald! Zo’n mens wandelt volmaakt met Christus en Christus wist ook wanneer Diens Tijd Vol Was en ook hoever Die gedurende die Tijd was!! Zeker de mens bepaald niet als enige, die bepaald wel mee:

      18 Bidt, dat het niet in de winter valt. 19Want die dagen zullen dagen van verschrikking zijn zoals er niet zijn geweest vanaf het begin toen God de wereld schiep, tot nu toe, noch ooit komen zullen. 20 Als de Heer die dagen niet verkort had, zou geen mens gespaard blijven; maar Hij heeft die dagen verkort omwille van de uitverkorenen die Hij zich uitgekozen heeft.(Marc 13)

      En God bepaald niet dat dagen verkort worden, dat doen de levende Profeten ten tijde van de anti-christ want ze nemen hem dmv Het Godsgericht regeringsdagen af zodat die niet de Volle Tijd om te regeren heeft! Die periode van 3 en halve tijd van regeringstijd van de anti-christ wordt door de Vol-Profeten in die tijd door hun Godsrechtspraak Verkort!

      het is u die door uw zwetsverhalen, christen misleidt en overmoedig maakt, net als die dominee overmoedig en verkeerd gelovig was en verdronk toen diens huis instortte tijdens de overstroming!

      U met uw de traditionele restkerk die geen Vol-Profeten verwekt, opleidt en laat Handelen! Als Die Twee getuigen opstaan wordt hen die denken te hebben en niet heeft dat waar ze denken te hebben afgenomen en daar waar zij denken niet te hebben en hebben hen toebedeeld: ze worden getekend met het teken van toekomstige eeuwig verdoemden, met nog één mogelijkheid de Hemel te halen: zelf naar Die Ene Volmaakte Christusverschijningaan en daar hun zonden belijden en vrijspraak verkrijgen! Geen Vol-Profeet, Paus, kardinaal, bisschop, priester of andere kan hen voor die Verschijning, absolutie geven! Een Vol-Profeet zal diens handen er niet aan branden en elk die wel doet brandt diens vingers direct en wordt medegenoot van die toekomstig eeuwig verdoemde! U weet echt geen bal, snars want hoe zwaar die tijd wordt!

      Ik schrijf dit niet om paniek te maken, ik schrijf opdat men zich leert voor te bereiden, niet zoals u met fata morgana’s, maar hoe men zich echt kan verdedigen. U bent als een arts die tegen een kankerpatient zegt dat die geen longkanker heeft en dat het slechts om een “verkoudheid” gaat en geeft die medicijnen waar gif in zit, die totaal niet helpen, u bent een kwakzalver! Zo erg is het met u! Erdwin Visser, als dwaalt die hier en daar ook is 100x beter dan u, ja Jehovagetuigen en andere Christusgemeenten die zich bezighouden met de eindtijd zijn tig keer beter voorbereid dan uw traditionele kerk met hun fata morgana’s heiligingen en reddings boeien! Bij u is het de traditionele kerk de enige die het redt en dat terwijl u geen wachters(Profetische) heeft die op de uitkijk staan en de tekenen der Tijd Goed Lezen en Goed Onderzoek doen zodat hun schip voor de grote storm en klippen en zandbanken goed is voorbereidt! Zelfs die achterin de kerk bij u zitten worden afgeslacht als ze bij uw kerk blijven!

      U bent totaal van de pot gerukt, u dwaalt erger dan een wereldlijke en u gezwets behoort tot het giftigste dat er is! En blind, blind, blind, ziende blind dat u bent, het is Hemelsschreiend!

   2. Over de PiusX-broederschap heeft Bergoglio niets te vertellen.
    Overigens zijn in Nederland kerk en staat gescheiden, dus hoeft de Tridentijnse h.Mis -in Nederland- niet diep onder de radar te blijven.

    1. U schijnt werkelijk niet te beseffen dat we zeer binnenkort zware vervolging zulen moeten ondergaan en dat Bergoglio daar een grote rol in speelt.

     Zal u de RFID-chip-inplant aanvaarden of zal u de moed hebben dat te weigeren met als gevolg dat uw bankrekening ontoegankelijk wordt ?

     Niemand zal nog getolereerd worden zonder RFID-chip-inplant.

     1. Integendeel, dat over de RFID-chip in samenhang met het betalingsverkeer geloof ik wel, maar dat de traditionele h.Mis daaronder moet lijden is weer een andere zaak.

      1. Beste Kees H.,
       weet je dan niet wat Maria in 1916-1917 in Fatima voorzegd heeft ? Het communisme zou beginnen in Rusand (vervolgens de Oktoberrevolutie 1917) en zal zich over de hele wereld verspreiden (en de vervolging van christenen zal verschrikkelijk zijn). Geen Traditonele Mis meer toegelaten zoals het reeds een tijd is in China.

       Zoek het op het internet, zeer gemakkelijk te vinden.

       1. @Eric

        Die men de H.Maagd noemt vertelde meer dan u weer geeft! En het internet geeft niet alles weer en ook delen verkeerd weer, joker, ga zelf naar Die Volmaakte Verschijning van die men de H.Maagd Maria noemt en vraag Die voor u met uw deels kromme beweringen komt!

        Als enige Volmaakte Verschijning zijn Volmaakt in informatie, want dan is Alles Openbaar!!!!!!!!!!!!!!En verstaat men Volmaakt zonder weglaten of verdraaien!

        het is elke keer hetzelfde: u zet uw “kerk(/eigen)” interpretatie ziende blind boven Die Volmaakte Verschijning!!!!!

         1. @Eric

          u zwets en liegt, niet ik val aan, jullie met jullie ziende blinde zwetserijen en leugens vallen De Echte Christus aan! En Ik Getuig als Ooggetuige Daar Van!

          ja schijnheilige, ga maar eens naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en kom dan met uw Beweringen Christusgelijk, maar dat doet u en hun niet! Nee u en hen lopen er schijnheilig ziende blind beter wetend aan Die Ene Volmaakte Christusverschijning en Diens Openbaringen, voorbij!

          1. Waarom spreekt u nooit rechtuit? Met deze soort uitdrukkingen van u : “Die men de H.Maagd noemt” geeft u te kennen dat u niet katholiek bent en dat u de RKK als onbetrouwbaar ervaart.
           Waarom?
           Waarom ergernis komen wekken bij mensen waar u zich niet goed bij voelt ?

           Als het u niet aanstaat bijf dan gewoon weg.
           U bent niet in staat om de RKK te herstellen met uw occulte achtergrond.

     2. @Eric

      Joker die u bent, u bent bang voor de wereld en niet voor Satan, terwijl Satan alles weet van iedereen die geleefd heeft en leeft! Zelfs met die chip kan de wereld niet alles volgen zoals Satan volgt want men kan ook zonder geld handelen en verhandelen. Daarmee kan u niet aan satan’s volgen ontsnappen!

      U met uw valse schijnveiligheid, en daarmee wat heeft een mens te vrezen als die Volmaakt handelt? Ach ja bij u kan geen mens zo….geen mens kan Christusgelijk met Christus middendoor wandelen, als enige Geheiligd…. en dan nog moet men Petrus en Johannes gelijk worden waar de gevangenis open sprong en een “engel” hen bevrijdde…nou en u leert dat geen heilige zo groot was en kan worden als Petrus en Johannes…..deuhhhhhh
      Dacht u dat er een chip gedaan kan worden in Die Twee Profeten en dan nog, dacht u dat een chip de Hemel kan binnen komen…..dat die Volmaakt, kan tegen houden

      Wat een charletan bent u! Hemel Schreiend!

      1. aanvulling

       U moet Islamiet worden: geen mens kan zo groot worden als hij

      2. En nu ook weeral schelden.
       U staat volledig buiten de Kerk en durft hier dan ook nog komen schelden.

       1. @ Eric,

        IK SCHELDT NIET, IK ZEG WAAR HET WERKELIJK OP STAAT. IK DOE GEEN VALSE BESCHULDIGINGEN, U EN UW GELIJKE DOEN VALSE GETUIGENISSEN!

        U en hen gaan niet naar Die ene Volmaakte Christusverschijning, u en hen wijzen die af als twijfel aan uw leer en traditie, u en hen zijn blinde getuigen en blinde getuigen hebben geen recht van spreken, als enige Vol-Profetischen:

        REGELS VOOR DE BIJEENKOMSTEN
        26 Hoe moet het dan, broeders? Telkens wanneer gij bijeen zijt, komt de een met een psalm, de ander met een onderrichting, weer een ander met een openbaring of geestestaal of vertolking. Zorgt dat alles dient tot opbouw van uw gemeente. 27 Wat het spreken in geestverrukking betreft, dit geschiede door twee of hoogstens drie, en ieder wachte zijn beurt af; en er moet iemand zijn om uitleg te geven. 28 Is er niemand om het uit te leggen, dan moeten zij in de bijeenkomst zwijgen en maar spreken voor zichzelf en voor God. (1Kor 14)

        U valse die u bent, u zelf en uw kerk citeert en leert uit en met de Bijbel, maar deze tekst verdraaien jullie door jezelf voor Vol in de H.Geest te verklaren en nooit, nooit heeft God of Christus ZELF bij jullie Gesproken in een ontmoeting in een bijeenkomst tussen twee of meer personen: Luister en Doe Zoals Ik Oordeel en Leer of Luister naar Die persoon Die is Vol in de H.Geest zoals God sprak bij de doop van Christus bij Johannes de Dooper !

        U en hen kunnen niks anders dan zelf beweren en preken van de preekstoel, terwijl Christus in het Tabernakel Aanwezig Is , ja er buiten ook en geen één heeft ooit Christus voor hen horen spreken tegenover anderen!!

        1. Wat wil je nu eigenlijk daarmee duidelijk maken? Dat alle katholieken leugenaars zijn?
         Zeg het nu eens en voor goed en verdwijn dan voor altijd.

         1. die leren als u zijn leugenaars want het zijn niet meer dan blinde getuigen! Echte Heiligen in uw kerk en andere kerken leren niet zoals u, die zwijgen want ze weten heel goed dat die leer krom is en hen Het Verschijnen van Christus zou kosten en is duisternis zou doen belanden: DAAROM ZWIJGEN ZIJ! LIEVER ZWIJGEN EN VERSTERVEN DAN VERKONDIGEN EN ER UIT GEGOOID WORDEN!!!!! LIEVER HET EXTRA KRUIS ZOALS CHRISTUS DEED: IK HEB U NOG VEEL TE VERTELLEN MAAR U KUNT HET NIET VERDRAGEN GA OPZOEK NAAR DE H.GEEST EN WACHT TOT U VOL BENT EN DOE ZO!

          1. @Eric

           ik zwijg niet omdat er een tijd aan komt waar ik niet over mag zwijgen. Ik kies er voor liever er uit gegooid worden dan mijn mond houden, niet omdat ik dat extra kruis niet wil dragen, het is omdat de Tijd het niet toe laat! Omdat zwijgen mij mede schuldig maakt aan u en hun misdaden en men zou kunnen misverstaan dat ik uw en hun leer en traditie volmaakt Goed heet en dat is niet zo!

           ga maar naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning!

           ik heb hier al eens over de twee Getuigen geschreven en hun tekenen waaraan men kan herkennen en het werd weggeveegd! ik schrijf dat niet om kijk mij nou, ik schrijf dat opdat men kan herkennen, opdat men zoals u in ziende blind krom geloof valt of vasthoudt

        2. aanvulling

         U en hen hebben niet eens de Geest van de Pastoor van Ars, die zonder twijfel een Mede Heilige of leugenaar zou herkennen want Christus zou hem vertellen!
         ik heb zelf zo’n Heilige ontmoet, ja meerdere die die wisten feilloos! Ik stond daar met open mond naar te kijken, zoveel Heiligheid hadden zij!

         1. Henk Gadellaa.

          1. De zeer talrijke modernisten zijn erg aan het dwalen, maar zij zijn eigenlijk wel nog katholiek. Het is zeer moeilijk hen aan te spreken over het geloof en vooral over de Latijnse Mis.

          2. De traditionalisten bidden zeer veel en doen boete. Zij bestuderen de bijbel en heiligenlevens. Deze mensen zijn echt ernstig.

          3. U komt hier met een vreemd en occult taalgebruik zeer hoog van de toren blazen dat u alles beter weet dan alle andere christenen.

          En dat bijft u maandenlang volhouden alsof u het recht zou hebben om als niet-ernstig-katholiek anderen te veroordelen.

          U blijft zelfs eindeloos zeer lange teksten produceren terwijl u toch zeer goed kan zien dat niemand met u akkoord gaat en ook nooit met u akkoord zal gaan.

          Waarom dan toch nog blijven aandringen ?????????

          1. 1)Ik heb niks tegen vasten en bidden, en waarom krijgt geen één van hen Die Ene Volmaakte Christusverschijning? Waarom leert u en uw kerk Die Niet? Ik ben tegen u van de pot gerukte claim dat u en hen blind kunnen leren en beleren, want zo Leer en Beleert Die Volmaakte Christus niet! en jullie beweren dat jullie LIJNRECHT IN CHRISTUS TRADITIE STAAN en jullie staan NIET want jullie hebben geen Vol-Profeten!

           2)Waarom zijn er geen Vol-Profeten in uw kerk en andere?

           4)waarom weigert u en uw kerk de heiligste Teksten in de Bijbel gevolg te geven?

           5) waarom wil er geen één luisteren hoe je naar het Godsgericht kan gaan en elke oorlog tot zwijgen kan brengen?

           ^Joh ga bij de Ene Volmaakte Christusverschijning Kijken en Luisteren en Kom dan met Diens Christusgelijk oordeel over mij, voor u over mij oordeelt! en zo met elk onderwerp en persoon!

           u pist met elk oordeel naast de pot!

           Het is echt Gods geklaagd!

          2. U plaatst uzelf volledig buiten de Kerk en dan begint u te oordelen zonder de minste kennis over hetgeen in de Kerk gebeurt.

           U hebt totaal geen weet wat binnen de Kerk gebeurt.

           U bent een volkomen buitenstaander.

          3. U weet helemaal niet of niemand met mij akkoord gaat want niet allen die zwijgen kan u Christusgelijk Beoordelen! Zwijgen wil nog niet zeggen dat men tegen mij is weet u nog: Die niet voor mij is is tegen mij EN die niet tegen mij is is voor mij EN de mens komt uit het Goede voort! Zwijgen heet niet zomaar tegen. Zwijgen is Laten Staan! Zeker dat kan ook voor niet tegen Getuigen waar men zou horen te getuigen, het zijn echter de kwaden die brutaal zijn en als die zwijgen is het kwaadaardig en als die spreken ook!
           Een Goed die zwijgt is niet Tegen God, weet u nog:

           31 Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld van alle engelen, dan zal Hij plaats nemen op zijn troon van glorie. 32 Alle volken zullen voor Hem bijeengebracht worden en Hij zal ze in twee groepen scheiden, zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken. 33 De schapen zal Hij plaatsen aan zijn rechterhand, maar de bokken aan zijn linker. 34 Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand zeggen: Komt, gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld. 35 Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, 36 Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht. 37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? 38En wanneer zagen wij U als vreemdeling en hebben U opgenomen, of naakt en hebben U gekleed? 39En wanneer zagen we U ziek of in de gevangenis en zijn U komen bezoeken? 40 De Koning zal hun ten antwoord geven: Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan. 41 En tot die aan zijn linkerhand zal Hij dan zeggen: Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwig vuur dat bereid is voor de duivel en zijn trawanten. 42 Want Ik had honger en gij hebt Mij niet te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; 43 Ik was een vreemdeling en gij hebt Mij niet opgenomen, naakt en gij hebt Mij niet gekleed; Ik was ziek en in de gevangenis en gij zijt Mij niet komen bezoeken. 44 Dan zullen ook zij antwoorden en zeggen: Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor U gezorgd? 45 Daarop zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij niet voor een van deze geringsten hebt gedaan, hebt gij ook voor Mij niet gedaan. 46 En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven.”(Mat 25)

           ieder die niet tegen een mens is die een ander die dorstig is naar Christus Maat, te drinken geeft is voor het geven van water en doet mede goed aan die dorstige!
           Ja, Eric u weet helemaal niet hoe de Wet en de Profeten werkelijk werkt, daarom schreef ik een mens die de zonde tegen de H.Geest nog niet heeft begaan doet meer Goed dan kwaad, zelfs als die vele misdaden gebaat, want de werken van diens Ziel vergaart Die, waar een “normale” mens totaal geen weet van heeft!
           en zo is het ook met zwijgen, een goede mag zwijgen, diens Ziel Doet wel Degelijk Getuigen en daarmee redt die Ziel die zwijgt want een mens komt uit het Goede voort!

           ja Eric u moet heeeeeeeeeeel vroeg opstaan als u met mij wilt strijden en men kan niet vroeger opstaan dan met De Echte Dageraad Die Die Ene Volmaakte Christusverschijning Is!

           En nog steeds zeg en schrijf ik: ik wil geen blinde volgelingen, geen eigen kerk, ga naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning, zelf en Volg Die!

          4. U stelt u op buiten de Kerk en meent dan ook nog de nog weinige ernstige katholieken de les te kunnen spellen!

         2. U veegt alle kennis van de nog weinige ernstige katholieken zomaar eventjes op een hoop omdat u meent alles beter te weten.

          U veegt de katholieke heiligen en profeten – oude en huidige – zomaar eventjes weg terwijl u daartoe absoluut nooit het recht kan hebben.

          Maak uw eigen interpretaties alleen voor uzelf, wij beschikken over betrouwbare heiligen en profeten.

          Niemand zal u ooit ernstig nemen.

          De pastoor van Ars was katholiek, u niet !
          Teresa van Avilla was katholiek, u niet !
          Alle katholieke heiligen volgden de Kerk, u niet !
          Jezus op aarde volgde indertijd getrouw de Joodse Synagoge !

          De wetten van de Kerk moeten gerespecteerd worden,
          maar u wil dat niet !

          U bent een vreemde soort protestant.

          Ga dan uw eigen weg.
          Blijf hier weg.

          1. AAn Eric

           GA NAAR DIE ENEN VOLMAAKTE CHRISTUS VERSCHIJNING VOOR U OORDEELT OF KUNT U DE BIJBEL NIET LEZEN, DIE DAAR NIET ANDERS INTERPRETABEL

           u zet uw kerk en leer en traditie blind boven Die Ene Volmaakte Christusverschijning, dat deden farizeeërs met hun interpretatie van Mozes ook bij Christus en Die zei dat ze Mozes op de Rechtertroon zullen tegen komen En zo is het met u en uw kerk ook: Wie zit er op de Rechtertroon bij de terugkomst van Christus? Christus of Petrus? Wie uw kerk of Christus! Dan als de kerk geen afgang wilt maken moet ze zorgen dat hun uitspraken helemaal niet anders zullen zijn dan Die Van Christus: Dus zorg dat je veilig bent en doe geen andere uitspraken dan Die Ene Volmaakte Christusverschijning Doet!!!!
           U beleidt zelf Christus is het hoofd en de kerk de bruid, de bruid is vrouwelijk en vrouwen zo zegt de Bijbel moeten hun mond houden, dat zegt uw kerk want geen vrouw mag priester worden, Die men de H.Maagd Maria noemt moet haar mond houden want er is maar één verlosser!

           Jij onbeschofte, die Vol-Profetisch is heeft Gods Vol recht van Spreken, wie dan ook! U en uw kerk zijn de hoeders van tiranie ipv van Christus Liefde want in Volmaakte Liefde is geen tiranie!!! Daar is Degene Die Vol In De Waarheid Staat Die Vol Gods Recht Heeft, God, Christus, Die men de H.Maagd Maria noemt, man vrouw kind, dier, steen……! u met u bekrompen onbeschofte titanie van in uw machtstructuur hoogste heeft het voor het zeggen en wat doen jullie met de Paus……? Huichelaars zijn jullie en dan komen jullie bij mij:

           “U veegt de katholieke heiligen en profeten – oude en huidige – zomaar eventjes weg terwijl u daartoe absoluut nooit het recht kan hebben.”

           Waar zijn uw profeten in de Christelijke Kerk? Petrus? Paulus? waar hebben zij Vol-Profetie gesproken? Als ik die aanhaal ben ik een leugenaar, of zegt Paulus niet: Oordeel niet voordat de Heer verschenen is en alles openbaar maakt? en gaat Paulus niet in de fout door vrouwen het zwijgen op te leggen, wat nu als ze Profeteren? is dat als enige voor mannen? dan hoe zo zouden stenen spreken bij Palmpasen als men diens mond zouden houden?

           Dan zegt u dat ik helemaal geen Gods Recht heb om te spreken! Bent u bij Die Christus geweest waarover ik schrijf en leer? Nee u verloochend Die, uw kerk ook!

           U KUNT HELEMAAL NIET OVER MIJ OORDELEN EN DAN GELDT: IEMAND , IK, SPREEK DE VOLLE WAARHEID TOT HET TEGENDEEL MET GODSBEWIJS IS BEWEZEN! Dan onbeschofte ga eerst een Goodsoordeel over mij halen en kom met Godsbewijs dat ik niet met Gods Recht Spreek!

           En zo over H.Teresia van Avila! Ik heb u al geschreven dat u en uw kerk De Gods eer stelen van Vol-Profeten, Henoch, Mozes, Elia en de ouders van die men de H.Maagd noemt en andere die u excommuniceert omdat hun leer niet overeenkomt met uw leer en traditie terwijl niet ÉÉN OOIT EEN GODSOORDEEL GEHAALD HEEFT OVER HUN! Jullie zijn heiligen en profeten moordenaar en leggen hun woorden in de mond en hebben het het zwijgen opgelegd dan wel zijn ze dood dat ze niet tegen kunnens spreken! ga naar de Hemelpoort en spreek hen daar u wordt totaal afgewezen met uw ziende blinde claims!

           U weet niet eens dat de definitie van Apostolisch, Vol Profetisch hoort et zijn, dat katholiek Katholiek naar Goddelijk Definitie hoort te zijn niet zoals u zogenaamd vol inde H.Geest definieert want was u Vol in de H.geest zou u nooit Die ene Volmaakte Christus Verschijning als aangelijnde gemuilkorfde hond behandelen, die pootje mag geven en uw voeten kussen als u met uw vingers knipt!

           het is echt van de pot gerukt en totaal onbeschoft dat u uw kerk hoger zet dan die Ene Christusverschijning, dat is gewoon Satanisch: niet van ik(uw kerk) zal gelijk Christus worden, nee ik STA Boven Die Ene Volmaakte Christusverschijning want wij zijn de plaats vervangende kerk van Die Christus en tot die terugkomt hebben wij het voor het zeggen! Wij zijn vol in de H.Geest…..!

           Nogmaals Die Vol In De H.Geest is is Christusgelijk en Die Ziet Die Ene Volmaakte Christusverschijning zonder sluiers en verdraaiingen en julle spreken en leren er nooit over, ziende blinde over het paard getild onbeschofte trottels die jullie zijn!
           Jullie geven geen Gods Eer aan Die Ene Volmaakte Christusverschijning waar jullie wel horen te doen! Dat is STELEN EN VERKRACHTEN EN VERMOORDEN!!!!

           u schrijft:

           “Jezus op aarde volgde indertijd getrouw de Joodse Synagoge ”

           Jezus was helemaal niet helemaal getrouw de Joodse Synagoge:

           GENEZING OP SABBAT VAN EEN VROUW
           10 Eens onderrichtte Hij op sabbat in een van de synagogen, 11 toen er plotseling een vrouw kwam die bezeten door een geest, achttien jaar lang ziek was; zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. 12 Toen Jezus haar zag, riep Hij haar bij zich en sprak: ‘Vrouw, ge zijt van uw ziekte verlost.’ 13 Hij legde haar de handen op en op hetzelfde ogenblik richtte zij zich op en verheerlijkte God. 14 Geërgerd, omdat Jezus op sabbat genas, nam nu de overste van de synagoge het woord en sprak tot het volk: ‘Zes dagen zijn er waarop gewerkt moet worden. Komt u dus op die dagen laten genezen en niet op de sabbatdag.’ 15 Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Huichelaars! Maakt niet ieder van u op sabbat zijn os of ezel van de voederbak los, om hem naar de drinkplaats te voeren? 16 En behoorde dan deze vrouw, nog wel de dochter van Abraham, die niet minder dan achttien jaar lang door de duivel is kromgesloten, niet van die boeien bevrijd te worden op de sabbatdag?’ 17 Toen Hij dit zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd. Maar heel de menigte verheugde zich over al de heerlijke daden die Hij verrichtte. (Luc 13)

           Ik heb u al geschreven dat u heel vroeg moet opstaan wilt u met mij kunnen strijden en er is geen vroeger opstaan dan Opstaan met de Dageraad(Die ene Volmaakte Christusverschijning en Christusgelijk zonder zonden Liefhebben)

           Daarmee klop ik mij niet op de borst zoals men er uit op zou kunnen maken, ik zeg u als u wilt strijden dan moet u Gods Beslagen komen en als ik zo doe dan kan u maar beter niet denken dat u met uw leer en traditie kan aankomen als die niet een Gods Oordeel is, want u krijgt van mij geen Gods Eer! Komt u met een Gods Oordeel kan krijgt u van mij Gods Eer!

           en u doet niet anders dan zwetsen liegen en bedriegen met u halve waarheden en kromme beweringen

 44. Frank Dierickx schreef:
  28 juni 2024 om 19:45
  Bon. Maar wat zegt dat ‘geloven’ over ‘weten’?
  Daar draait het allemaal om.

  En dan doet zo persoon zich voor als intelligent ?

  Moet je kijken wat ik nou weer heb ontdekt terwijl hier geredetwist woord waaraan de toehoorders ten onder gaan !

  Psalm 44

  genesis 1:1 eerste woord

  44 letters

  Openbaringen 22:21 laatste woord

  44 letters
  The King James Version

  De handtekening van God -You are my King and my God

  Nu mag je kijken ———echt geweldig

  Op minuut 16:25

  https://youtu.be/1tubOpGltfM?si=mNjqt5fMf-CrVBEA

 45. Henk,
  Ik vind het echt zonde van je energie als je met mensen probeert te redeneren die niet de kennis en de ervaring hebben om op jouw niveau mee te praten. Die arme meneer is gewoon een katholiek en heeft al die verdere zaken nooit geleerd. Dat kun je hem niet kwalijk nemen. Je mag hem dat dus niet kwalijk nemen en al helemaal geen harde woorden tegen hem gebruiken. Je moet zo tegen de paus praten. En als die niet met je wilt praten, dan zoek je een ander. En als niemand van de kerk met je wilt praten, dan weet je iets. Wat weet je? Wellicht deugt er iets niet? Iets wat een beetje pijnlijk is? Het is pijnlijk toe te moeten geven dat ‘je’ als priester of bisschop of kardinaal bij een (de) oneerlijke club zit. Veel mensen op lagere niveaus weten dat uiteraard niet. Dus daar moet je eigenlijk niet mee redetwisten. Integendeel misschien zelfs. Wat ik wel vervelend vind is als ze een mens uit onverstand tegen mij vervelend begint te doen. Maar dat ben ik al heel mijn leven gewend. Dus laat maar. Daar heb ik mee leren leven. Maar sla niet iedereen zo hoog aan. Het zijn gelovigen, vaak geen geleerden.

  1. Antisoof, eigenlijk zegt u nu: Hou u ver van de simpele zielen, het is geen kunst om ze te weerleggen of tegen te spreken, ze verstaan het toch allemaal niet, maar daarvoor hoef je ze nog niet te beledigen.

   Vanmorgen hoorde ik op Radio 1 van de ‘linkse Staatszender VRT’ de pastoor tijdens de ‘Eucharistieviering’ in zijn homilie het Evangelie van de dag uitleggen. Jezus wekt het dochtertje van Jaïrus, een Joodse kerkbaas, op uit de dood met de woorden Talita Koem.

   Wat wil de evangelist ons, gelovigen van vandaag, met dit verhaal vertellen, vroeg de pastor zich af.
   Natuurlijk was dat niet ‘letterlijk’ daar zo allemaal gebeurd. Als je Jezus zoekt komt hij bij jou, ook in de smartelijkste momenten, daar kwam het zowat op neer.

   Over het water lopen, doden laten verrijzen, de wind en de stormen doen verdwijnen, broden en vissen vermenigvuldigen, uit de doden opstaan: allemaal beeldspraak, literaire vrijheden voor onderliggende boodschappen, kortom ‘inpakmateriaal’ voor een geestelijk cadeau.

   En inderdaad, Antisoof, daarmee breng je de ‘simpele’ zielen in de war. Als het allemaal niet meer ‘letterlijk’ als waar kan beschouwd worden, waar is dan onze zekerheid, onze geloofsgrond, ons fundament gebleven? Het geloof van mensen die in Maria-verschijningen geloven, in engelen en duivels, in hel en verdoemenis, als dat allemaal niet ‘waar’ is van die mirakels, dan weten zij het ook niet meer. Zwijgen dan maar?

   Het valt me op dat u graag de wetenschap aanvalt met uw riedel dat het bestaan van een ‘virus’ nog nooit is bewezen. Daar heeft u trouwens gelijk in. Er zitten hier en daar nog gaten in het fundamentele onderzoek en het definitieve bewijs (altijd relatief). Dat neemt niet weg dat alle modellen die van de kennis over dat virus uitgingen, heel veel ziektes en besmettingen hebben voorkomen. Een volledig sluitend wetenschappelijk bewijs voor een vaststaand feit is ook niet altijd even simpel: er vielen best wel veel mensen te pletter lang nog voor de zwaartekracht werd bewezen.

   U vroeg me naar mijn mening over de Geboden in de Exodus. Wat kan ik daar nu over zeggen? Die teksten zijn geschreven en gebruikt om een bepaald volkje een identiteit te geven. En dat gaat uiteraard gepaard met allerlei ‘goddelijke’ ingrepen en wilsbeschikkingen.

   Maar zegt u mij nu eens: Dat over het water lopen, die doden opwekken of zelf uit de doden verrijzen… Gelooft u dat ook écht letterlijk?

   Ergo. Als dat ‘letterlijk’ niet belangrijk is, wat stelt die hele discussie over de vorm van de mis dan eigenlijk nog voor.

   Vriendelijke groet.

   1. Frank,

    Over water lopen, Frank? Ik wil dat wél geloven. Uit de dood opwekken zoals Lazarus ook wel. God zegt immers dat Hij Zichzelf wil bewijzen door Zijn daden. Ook Jezus zei dat Hij wonderen deed om de mensen te laten geloven dat Hij Hem écht was. Maar, dat moet ik ook zeggen, het heeft uiteraard ook een geestelijke boodschap in zich; het iets duidelijk maken in de materiële wereld wat eigenlijk in de Geestelijke wereld speelt. Zo zou men kunnen zeggen dat mensen geestelijk dood zijn. Die zitten geheel in de materie. Dat zijn de soms slechte mensen die zakelijk denken, hebzuchtig en geldzuchtig zijn. Om zulke doden op te wekken zijn Wonderen nodig om de mensen te overtuigen dat Hij Hem was. Dat zei Jezus ook zelf dus.

    Maar Jezus was ook Meester in parabelen geven. De waarheid verpakt in wazige taal zodat sommige mensen het niet konden begrijpen. Dat waren dan vooral de slechte mensen die dat niet konden verstaan.

    Ik vroeg je mening over Exodus omdat ikzelf erg geschrokken was, toen ik las dat dat de tien geboden waren. Die zijn heel anders dan ik gewend ben. Ik vond dat een beetje vreemd. Dus wilde ik van jou horen hoe jij dat vond.

    En ik val de wetenschap niet aan hoor; maar het misbruiken ervan. Alles dat uitgevonden wordt wordt ééns misbruikt is de wet schijnbaar. En dat geeft vreselijke toestanden. Echt helse gemene schandalige toestanden waardoor natuur kapot gemaakt wordt, menselijk geluk ook, het leven zelf wordt aangetast door misbruik van wetenschap, net zoals in de tijden vóór Noach. Toen hebben de mensen zich ook vreselijk laten misleiden door het misbruik van wetenschap en andere kennis, maar ook wegens ongebreidelde lust. Dus, wetenschap is prachtig; het onderzoeken geeft veel plezier en ook de resultaten ook als ze in goede handen komen. Maar dat gebeurt vaak niet. Zo worden er vergiften gemaakt, met wetenschappelijke hulp van de chemie, maar de resultaten van zulke vergiften zijn vaak afschuwelijk. Denk aan softenon, DDT en veel meer giften. Maar denk ook aan de kolere herrie op aarde na de industriële revolutie. Ik vind het walgelijk en niet opwegen tegen de voordelen. Dit omdat wetenschappelijke resultaten in handen komt van snode zakenmensen, mensenhaters, gemene fascisten, zelfzuchtige racisten, machtigen die met dood en verderf aan de macht gekomen zijn, enzovoorts.

    Dus ik heb een bloedhekel aan het misbruik maken van technische en wetenschappelijke ontwikkelingen, waar een goed Christen het mee eens kan zijn, hoop ik. Zó heeft God de wereld niet geschapen en bedoeld, meen ik. Wij zijn Vrij geboren en niemand heeft het recht om een ander overlast aan te doen. Niet met gif, herrie, verdriet, moord, doodslag, oorlog voeren, oplichterij, fraude, enzovoorts. Dat is namelijk niet de Wet van Jezus die zegt: Doe een ander niet dat gij niet wilt dat uzelf geschiedt.

    Zo moest ik een keer erg lachen toen de Nederlandse T.V. ooit een journalist naar de baas van de KLM had gestuurd om ook herrie in zijn straat te maken! Dan wist die hoe dat was. Ze wisten niet hoe snel ze niet hun wachters (politie) erbij moesten halen om hem te stoppen!

    Kijk, er wordt met twee maten gemeten. En dat is niet Christelijk. Ook al maken ze mensenwetten die deze moraal stiekem ondergraven. Dat hoort niet.

    En daarom zeg ik: stop die wetenschap maar. Het is nu een doos van Pandora! En wie dat niet begrijpt, die is geen wetenschapper zoals ik die veronderstel te zijn. Komt bij dat er geen ‘wetenschapper’ bestaat in de goede zin des woord. Het zijn nu vaak technische specialisten.

    1. Aanvullend:
     “Dat neemt niet weg dat alle modellen die van de kennis over dat virus uitgingen, heel veel ziektes en besmettingen hebben voorkomen.”.
     Dát ben ik niet met je eens. Ik zie dat niet. Ik zie de besmettingsleer als wetenschappelijk onbewezen. Heel veel ziektes komen uit vergiftiging. Er zijn écht afschuwelijke vergiften én er zijn mensen die er een handje van lijken te hebben vergiften te gebruiken om misdaden mee te plegen.
     Zou je mij een paper kunnen geven (het adres) waar besmetting bewezen wordt? Die zijn er geloof ik, meen ik, niet. Weet je, Frank, dat deze discussie al 100 jaar loopt? Lang hè? En nog stééds loopt deze discussie, maar deze wordt verstoord door geld en machtswellustigen. Er is nog géén einde aan deze discussie, dús . . . we moeten oppassen niet te snel te gaan, want zo blijven bijvoorbeeld gifmengers buiten wettelijk schot. Dit zijn écht erge zaken die het leven van miljoenen mensen kapot maken. Het is zó erg, dat ik wel eens boos wordt op mensen die dit bagatelliseren. Ik kan het niet uitstaan dat er mensen wegkomen met achterlijke leugens.

     Dus, nogmaals de besmettingsleer is onbewezen, en de virusleer staat op een vage ondergrond omdat er wetenschappelijk aantoonbaar ‘foutjes’ kunnen worden gemaakt. Maar buiten dat nogmaals, als zo ook nog eens gifmengers (1000-en kilo’s maken die) wegkomen door die smoes ‘het zal wel een virus zijn’, dan is dat zeer kwalijk. Want ondertussen worden de luchten, het eten, het drinken, de stilte, de gezondheid enzovoorts ondermijnd en er gebeurt niets. Om nog maar te zwijgen over mobieltjes en zo. Sommige wetenschappers maken zich daar érg druk over, maar daar wordt dan weer niet naar geluisterd: dat levert niks op en houdt het ontwerpen van het grote concentratiekamp aarde tegen. Ze zijn slim samen, Frank. Uiterst geraffineerd.

     1. Dat de oorsprong van bacteries e.d. geestelijk is heb ik een hele week lang voor mijn ogen gezien als kind van zowat acht jaar oud. Mijn broer kreeg de krop en ondanks wij al zeven jaren naast elkaar sliepen in een tweepersoonsbed werd ik niet besmet, andere kinderen in de school hadden het wel doorgegeven. Mijn Engelbewaarder toonde me iedere nacht hoe hij een woeste bende wild dansende en hevig vlammende duivels op afstand van mij hield. Ik zag hen telkens naderen en het volstond dat hij een bevelende hand opstak en zij verdwenen uit het zicht. Later werd het duidelijk dat mijn broer niet godsdienstig was.

    2. Nu begrijp ik jouw schuilnaam, Antisoof. Tegen Wijsheid. We zetten de wereld on hold en alle wetenschap moet stoppen. Dat is een grapje, hoop ik? Hier loop je een beetje over water, nee?
     Maar de zin die me het meest verbaast c.q. choqueert is: “Wij zijn Vrij geboren en niemand heeft het recht om een ander overlast aan te doen.”
     Is er werkelijk nog één weldenkend mens op deze hele wereldbol die in eer en geweten durft te zeggen dat iedere baby ‘vrij geboren’ wordt?
     En dan heb ik het echt niet over de christenen die al van meet af aan iedereen belast zien met de Erfzonde. Dan heb ik het over het werelddeel, het land, de cultuur, het tijdstip, de familie en de ouders waar de wieg van die baby staat. Welke kansen dat mensje krijgt of niet krijgt etc. Komaan zeg, dàt moet ik jou toch niet uitleggen! Of die baby als volwassene ooit iemand last zal aandoen (zoals wij allemaal) en hoeveel, dat zal in sterke mate afhangen van àl het voorgaande, hoe vrij het ook geboren is. Toch?

     1. Mijn ‘schuilnaam, Frank houdt dat niet in. Je mag weten dat het bedoeld is als tegen-sofisme én als een paradox bedoeld voor sommigen die iets denken te weten,
      Het is trouwens geen schuilnaam, maar dat weet je denk ik ook wel. Mijn naam is hier ook al bekend. Als het al een schuilnaam is, dan is het om te schuilen voor domheid, arrogantie en egocentrisme.
      Dat jij niet kunt bevatten hoe érg het gesteld is met de industrie, dat kan ik je niet kwalijk nemen.

      De vrijheid: vogels en mieren, slakken en vissen, leeuwen en schapen worden vrij geboren, allemaal! En dan kunt u niet begrijpen dat dat dan zeker voor de mens moet gelden? Het dier mét verstand?

      “Is er werkelijk nog één weldenkend mens op deze hele wereldbol die in eer en geweten durft te zeggen dat iedere baby ‘vrij geboren’ wordt?”, zeg je.
      Kijk, dat het de praktijk niet zo is, want dat meen je geloof ik te bedoelen, dát ben ik met je eens. Voordat een mens al is geboren neemt het ‘systeem’ al de vrijheid om het kind te registreren. Maar dat wil niet zeggen dat de mens, zonder die door mensen verzonnen wetten niet vrij zou zijn? Zou een vogel niet meer vrij zijn als we ze vanaf nu gevangen en slaaf zouden verklaren? Welke idioot zou dat geloven? Een fantast, een gehersenspoelde? Een wat dan? Hoe zou die vogel weten dat hij nu slaaf en gevangene is? Hij kán niet lezen of horen.

      Zou het niet zo kunnen zijn dat de mens uiteraard vrij geboren is, maar de taal het mogelijk gemaakt dat hij tot dit of dat gemaakt wordt? Een mens wordt geregistreerd: aan de regis onderworpen gemaakt. Maar of dat wel rechtvaardig en billik is, is een tweede. Het komt uit het brein, Frank, die illusies van het denken. Het komt uit de taal die het mogelijk maakt te ordenen, tot iets te verklaren. Taal, ons geestelijk hulpmiddel is tegen de mens opgezet. Want taal en dan heb ik het over de geschreven taal, heeft het mogelijk gemaakt de hersenen, het geheugen, vastgelegd en uitgebreid kan worden. Met schrijven kon er handel gedreven worden. Onze geschreven taal komt meen ik, van handel, vooral van de Foeneciërs die vormenden een belangrijke doorgang en dus tol-inkomsten van Afrika naar Azië. Met geschreven taal kan ook politiek bedreven worden waar steeds meer wetten worden gemaakt die vaak onrechtvaardig zijn.

      Denk eens na over de consequenties van de geschreven taal? Ikzelf lees nu o.a.
      https://sites.google.com/site/indigenecommunity/d-participatory-structure/5-collaborative-language
      Leuk om te lezen. (We zouden de kinderen Chinees moeten leren?)

      Ik herhaal dus dat we, net zo als ALLES in de natuur, (in principe, jij je zin) in vrijheid geboren worden. Dat staat als een paal boven water, lijkt mij. Natuurlijk beweren mensen die daar belang bij hebben anders, maar dat hou je toch.

 46. Indien Jezus niet letterlijk aan het kruis stierf omdat zijn vijanden de waarheid niet konden verdragen dan kan de Latijnse heilige Mis inderdaad worden afgeschaft.

  Het is werkelijk zeer ver gekomen dat we op het Katholiek Forum zulke woorden moeten gebruiken!

  1. Eric, letterlijk de marteldood gestorven kan en zal waarschijnlijk ook ‘waar’ zijn. Na drie dagen weer verrezen, dat is symboliek. Dat is een ‘geestelijke’ constructie om Zijn boodschap van Liefde te verpakken. Daar is toch niets mis mee? Wat verandert dat aan die boodschap van liefde?

   1. Frank, met geen mogelijkheid kan men de geestelijke wereld van Hemel en hel ontkennen als schepping door God de Vader en het ontvangen van geestelijke ervaringen onderwaarderen.

    Dat kan men bijvoorbeeld minstens vergelijken met het vervangen van de echte natuurlijke klassieke instrumenten voor de echte natuurlijke klassieke muziek met plastiek speelgoed instrumenten en ongetalenteerde muzikanten en zangers ; geen ernstig mens wil daar zijn tijd mee verprutsen.
    Waar komt al die klassieke inspiratie vandaan, zelfs indien misbruikt door de loges zoals bijvoorbeeld Mozart ?
    De ware klassieke inspiratie van de grote kunstenaars is van eveneens zuiver geestelijke oorsprong en overstijgt het wereldse verstand.

    Maar dat is nochtans wat door het socialisme misleide modernisten doen.
    Zoals Maria zeer duidelijk voorzegde in Fatima 1916-1917 kort voordat Rusland zich overgaf aan het socialisme van Lenin en Trotsky.

    De Latijnse Mis is onverwoestbaar en onafschafbaar zoals de Liefde van God de vader Zelf.

    1. Eric, waarom zou men hemel en hel niet kunnen ontkennen?
     Jouw kinderlijke voorbeeld met plastic instrumentjes en Mozart slaat nergens op.
     De mens, voortgekomen uit de biologische evolutie, heeft hele mooie dingen gecreëerd, en tezelfdertijd ook hele foute dingen. Of daar een initiërende ‘god’ aan te pas kwam kunnen we nooit weten. Diezelfde mens heeft als sociaal dier wel – met schade en schande – een beetje orde proberen te scheppen in dat moeilijke ‘samen-leven’. Met de ontwikkeling van allerlei godsdiensten, culturen en kunsten bijvoorbeeld. Met wetenschap en technologie. Daarmee staan we als soort echt het verst in die hele evolutie. Maar die evolutie loopt gewoon door. Een ding is wel zeker: over pakweg weer eens een miljoen verder zal het leven er hier weer compleet anders uitzien.
     Waarom blijft het relativeren van één bepaalde ritus in één bepaalde godsdienst op één klein momentje op één stukje wereld toch altijd zo moeilijk voor u?
     Dit was een retorische vraag. Ik ken jouw antwoord.

     1. Geestelijke bevruchting vanuit de hogere wereld is door te wereldse mensen niet begrepen en niet aanvaard en zij reageren vijandig, zelfs bloeddorstig. Talrijke vormen van narcisme.

      1. @Eric
       “Geestelijke bevruchting vanuit de hogere wereld is door te wereldse mensen niet begrepen en niet aanvaard en zij reageren vijandig, zelfs bloeddorstig. Talrijke vormen van narcisme.”

       en ziende blinde en blinde geestelijken uit welke religieuze kerk ze komen ook niet, dat is de volle waarheid, als enige Die Volmaakt geheiligd kunnen worden en Christusgelijk zonder zonden Liefhebben kunnen dat is de Hele Volle Waarheid!

       Daarom zoals ook AntiSoof Citeert:

       1Zet uw hart op de liefde. Maar streeft ook naar geestelijke gaven, vooral naar de profetie. 2Wie in vervoering spreekt, spreekt niet voor de mensen, maar voor God; hij uit in geestverrukking geheimzinnige klanken en niemand begrijpt hem. 3Maar wie profeteert, spreekt tot nut van anderen woorden van stichting, vermaning en troost.(1Kor 14

       opdat allen leren te Profeteren:

       24 Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of buitenstaander binnen, dan wordt hij door allen terechtgewezen, door allen beoordeeld 25 en zijn verborgen gedachten worden blootgelegd; dan zal hij zich ter aarde werpen, hij zal God aanbidden en belijden dat God werkelijk in uw midden is. (1Kor 14)

       opdat geen één misleidt kan worden en kwaadaardigen en ongelovigen De Volmaakte Rechte Weg Zien en niet kunnen ontsnappen en er geen verwording in de Gemeente Van Christus kan optreden!

       1. Henk, u staat buiten de Kerk dus kan u hier over det traditie van de Kerk leren of anders wegblijven.
        Geen ernstige christen zal iets aanvaarden van een anti-katholiek.
        Ga voor de spiegel staan en preek voor uzelf.

        1. @Eric

         ga eerst Kijken Bij Die Ene Volmaakte Christusverschijning wie binnen Christus Kerk Staat en staat en wie niet en kom dan met Christusgelijk Oordeel hier en Doe Uw Christus Ooggetuigenis!

         Ik sta voor de Spiegel der Volle Waarheid, niet zo één waar voor u uw haren kamt! of controleert u uw kleding naar menselijke opvatting goed zit

     2. De evolutie leer, dat wij zouden zijn voortgekomen uit apen, voor de duizendste maal, is NIET bewezen. Ja, er is uiteraard aanpassing, maar veel verder gaat de wetenschap niet. Zo is de zogenaamde big bang is óók niet bewezen, dus ook geen wetenschap. Zo is er zoveel niet bewezen wat door veel mensen als bewezen wordt gedacht.
      Of daar een ‘God’ aan te pas ik gekomen kúnnen we denk ik weten. Hoe? Vraag het Hem wellicht. Laat Hem geestelijk toe in je gedrag en zie of Zijn wet van de Wederkerigheid Waar is of niet. Bid, als je dat nog niet deed althans, dat weet ik even niet, minstens het Onze Vader (zoals ik doe) en zie of Hij er blij mee is?

      Ik zou er echt op willen wijzen dat je je misschien meer moet verdiepen in het zelfbewustzijn, ‘de geest’ dus, desnoods ga je het non-dualisme bestuderen, of voor mijn part het Boeddhisme (wat ik ook deed). Ge zoudt uw eigen zelfbewustzijn wellicht moeten koesteren en uitbreiden, en ook de Bijbel wijst daar werkelijk naar. Wanneer Jezus zegt dat het egoïsme afgezworen moet worden, dan krijg je vanzelf geestelijk georiënteerde hoogstaande mensen. Dan kan de liefde bloeien. Dan kan het zelfbewustzijn heilig worden door zonder nare zonden te zijn. Ik vind dat alles bijna Goddelijk. In ieder geval is het geestelijk volwassen zijn. Vrede kan dan zijn. Dan is er geen zelfzucht meer. Geen jaloezie en afgunst.

      Ik denk ook dat je onze staat van zijn een beetje overschat. Het is een klote wereld waar meer fout dan goed is. We zijn helemaal niet het verst in ‘evolutie’, dat is een idee dat niet zo is. We zijn dom en stom geworden. Onze geest is klein geworden en dom, onze slavernij is groter geworden en onze vrijheid wordt als nooit tevoren bedreigt daar uitgeslapen zakenmensen. Noemt dat maar ver geëvolueerd. Dan zie je iets toch met een te roze bril op. Maar dat kan ik wel zeggen, dat raakt je niet. Je zult jezelf moeten ontwikkelen door aan je geest te gaan werken. Dáár leer je vanzelf goed en kwaad scheiden wellicht. Oudere mensen moeten aan God gaan werken, vind ik. Hem onderzoeken, te beginnen met de mens zelf, aangezien die een schepping is naar Zijn beeld, zoals er geschreven staat. Dus is zelfinzicht een beetje inzicht in God?

   2. @ Frank

    “Eric, letterlijk de marteldood gestorven kan en zal waarschijnlijk ook ‘waar’ zijn. Na drie dagen weer verrezen, dat is symboliek.

    Ga eerst naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning voor je beweert, Frank en Christus is niet na drie dagen “opgestaan uit de doden”, na twee nachten in de aarde is Christus aan het begin van de 3e dag Opgestaan uit de doden!

    Het heel veel meer dan symboliek, een handeling die niet de hele lading dekt en inhoudt!

    “Dat is een ‘geestelijke’ constructie om Zijn boodschap van Liefde te verpakken. Daar is toch niets mis mee? Wat verandert dat aan die boodschap van liefde? ”

    De boodschap van de liefde is:

    13 Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.

    en hen vrijspreekt van de hen aangedane zonden want zo bidt een Christen: en vergeef ons onze zonden zoals wij onze schuldenaren vergeven” en men verkrijgt geen gehele vergeving als men niet zo vergeeft als Christus Vergeeft:

    9 Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. 10 Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden.
    JEZUS’ GEBOD VAN DE ONDERLINGE LIEFDE
    12 Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.

    zoals wordt weergegeven in de Bijbel met:

    21 Gij hebt gehoord, dat tot onze voorouders is gezegd: Gij zult niet doden. Wie doodt zal strafbaar zijn voor het gerecht. 22 Maar Ik zeg u: Al wie vertoornd is op zijn broeder, zal strafbaar zijn voor het gerecht. En wie tot zijn broeder zegt: raka, zal strafbaar zijn voor het Sanhedrin, en wie zegt dwaas, zal strafbaar zijn met het vuur van de hel. 23 Als gij uw gave komt brengen naar het altaar en daar schiet u te binnen dat uw broeder iets tegen u heeft, 24 laat dan uw gave voor het altaar achter, ga u eerst met uw broeder verzoenen en kom dan terug om uw gave aan te bieden. 25 Haast u het eens te worden met uw tegenpartij, zolang ge nog met hem onderweg zijt; anders zou uw tegenpartij u wel eens aan de rechter kunnen overleveren, en de rechter u aan de gerechtsdienaar, en zoudt gij in de gevangenis worden geworpen. 26 Voorwaar, Ik zeg u: Ge zult daar niet uitkomen, voordat ge tot de laatste penning hebt betaald.(Math 5)

    en

    21 Toen kwam Petrus naar Hem toe en sprak: “Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot zevenmaal toe?” 22 Jezus antwoordde hem: “Neen, zeg Ik u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventigmaal zevenmaal. 23 Daarom gelijkt het Rijk der hemelen op een koning die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren. 24 Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem die tienduizend talenten schuldig was. 25 Daar hij niets had om te betalen gaf de heer het bevel hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat om zo de schuld te vereffenen. 26 De dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. 27 De heer kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt. 28 Maar toen die dienaar buiten kwam, trof hij daar een andere dienaar die hem honderd denariën schuldig was; hij greep hem bij de keel en zei: Betaal wat je schuldig bent. 29 De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heb geduld met mij en ik zal u betalen. 30 Maar hij weigerde en liet hem zelfs in de gevangenis zetten, totdat hij zijn schuld zou hebben betaald. 31 Toen nu de overige dienaren zagen wat er gebeurd was, waren zij diep verontwaardigd en gingen hun heer alles vertellen. 32 Daarop liet de heer hem roepen en sprak: Jij lelijke knecht, heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je mij erom gesmeekt hebt. 33 Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik met jou medelijden heb gehad? 34 En in toorn ontstoken leverde zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. 35 Zo zal ook mijn hemelse Vader met ieder van u handelen, die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt.” (Math 18)

    en dan geldt ook nog dat er aan Barmhartigheid, sterven voor een vriend een grens is als die geen vriend is: De verdorring van de vijgenboom!” en de twee die dood neervielen bij Petrus en dan zijn er nog vele voorbeelden in Het Oude testament!

    de Boodschap van Liefde is heel veel groter en kleiner dan u denkt en beweert!

  2. @Eric

   ook nu beweert u de halve waarheid en liegt en bedriegt u want niet als enige de Latijnse Geheiligde Mis kan afgeschaft worden, er offer die Geheiligd wordt is een Geheiligde Mis! Want Bij elke Volmaakte Heiliging is het offer welk dan ook, Christus Zelf Geworden! dan telt geen één offer meer!

   1. @Henk Gadellaa,
    Er is er maar één die op deze site liegt en bedriegt: @Henk Gadellaa.

    1. @Derks

     Ach ja weggaan op de aangeven datum en tijd en weggegaan zijn en later weer terug komen is niet dat men zich niet aan diens woord hebt gehouden…..

     Beweren weg te gaan en nooit meer terug komen en dan toch terugkomen, wel…..

     Arme die u bent ook u bent een Volmaakte Christusverschijning loochenaar! Helaas, droevig zijn we dat tot nu toe van u gewend!

     1. @Henk Gadellaa,
      Zoals stééds leest en schrijft U, wat er NIÉT staat geschreven.
      Leer eerst lezen vóórdat U ánderen meent te moeten onderwijzen.

      1. @ Derks

       Dit staat niet in de Bijbel:

       5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. (1Kor 4)

       nee dat staat in braille bij u in de Bijbel en ziende als u bent kunt u dat niet lezen, of moet ik schrijven: het staat met drukletters in de Bijbel, u blinde kan als enige braille lezen en u heeft geen braille Bijbel…. en wel politieagentje geweest zijn…..,
       Ja daar leren ze geen lezen van documenten daar leet men Jawohl herr ober stürmbahnführer…..Befehl ist Befehl! Ach u verstaat geen Duits, wel kopiëren en plakken bij Nederlands Duits vertalen bij google…., ach dat kan u ook niet…..

    2. Derks,
     Wát liegt Henk, volgens U?
     Kunt U alstublieft één ding noemen waaruit blijkt dat Henk liegt?

   2. U schijnt ook niet te beseffen dat veel moderne priesters moedwillig respectloos een vervalste misdienst uitvoeren. Daarom zijn we altijd zeker en veilig in de altijd zeer goed verzorgde en betrouwbare Latijnse Mis, met dank aan de moedige traditionele priesters die we zelf ook goed kennen.

    1. @Eric

     het is totaal onbeschoft respectloos andere Geheel Geheiligde offers Die Volmaakt Christus zelf zijn uitsluit als Geheiligde Mis, dus het geld dat u als offer vangt is geen Geheiligde Mis….., of een waarachtig gebed, of vasten en bidden! Nee alsenige uw Latijnse mis is betrouwbaar….als enige brood en wijn verandert in Christus Lichaam en Bloed……

     wat een ziende blinde bent u, daarom zijn uw leer tav priester en hun handelingen ook zo farizeïsch krom en ziek, als of ik mijn naaste Christusgelijk Vergeef dat dat geen Volmaakt Christusgelijk Offer Is en dat ik Niet op Gods Altaar mijzelf als Offer aan biedt en dat die niet Christusgelijk is ! Of als ik Geheiligd vergeef, dat door die Heilig geen Volmaakt Christus Offer is en Het Christus Wordt…..

     Menn oh menn wat bent u diep farizeïsch met uw als enige de Latijn geheiligde mis…….

     Droevig, droevig diep droevig

    2. Als die moedige traditionele priesters voor u werkelijk zo van levensbelang zijn, Eric, dan moet u die op alle mogelijke manieren koesteren. Een eerder clubje binnen de RKK begon met een ‘rent a priest’. “Rent a Priest is geen nieuwe kerk. Dat was nooit de wens of de bedoeling. De organisatie is trouw aan de rooms-katholieke traditie, met waarden als onvoorwaardelijke liefde, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, eerlijkheid, zorgzaamheid en solidariteit met armen, weerlozen en stemlozen in de samenleving. ”
     Misschien kan je daar vragen om een priester die het nog helemaal in het latijn en volgens de oude ritus kent?

     1. We zitten weldra terug in de Franse revolutie, zelfs veel erger dan toen want nu op wereldschaal.

      1. @Eric

       die franse revolutie is een peuleschil vergelijken met de laatste periode van de eindtijd

       1. @Henk Gadellaa,
        Wat U schreef op 30 juni 2024 om 18:32 uur = PRECIES wat @eric-b-l schreef om 18.24 uur.
        U dient dus ook de basisschool opnieuw te doen om te leren BEGRIJPEND te lezen.

        1. Derks,

         Nee, dat is toch niet precies hetzelfde, Derks.
         ( Doe toch niet zo naar om zelf de fout te maken die U de ander verwijt. (slecht lezen) )

         Wat schiet U daar toch meer op? Niets. Wees wijzer, man.
         Ja, U probeert uw vriend te helpen, dat siert u, maar dat is eigenlijk niet nodig, want een ieder kan meestal enkel voor zichzelf spreken.

         Elke keer gaat het fout als vrienden hier elkaar gaan helpen. Dan krijg je groepsvorming. Dat is fout. Dat geeft scheuring.

         Weet dat als U de ene voortrekt, dat U dan automatisch de ander achter stelt. Uw naasten zijn wij allemaal hier. Dat leert uw Kerk. En terecht. Dus wees of iedereens vervelende man, of wees ieders vriend. Anders kan het niet. Dit is wat Jezus zegt (ongeveer, meen ik).

         Heb bovendien uw ‘vijand’ (hier) (zeker!) lief. Begin daarmee, als U zichzelf Christen durft noemen? Al wie hier negatieve stemming maakt is in wezen niet van Hem, begrijpt U?

         1. @AntiSoof,
          Het is preciés andersom. U probeert ÚW vriend (@Henk Gadellaa) te redden.

          1. U ging weggaan als Gadellaa niet geschorst werd, en u doet het niet. Voor mij geen probleem. Maar geef dan gewoon toe dat u ondanks uw intentie toch niet weg gaat. Daar is niets mis mee.
           Maar al dat draaien en keren in allerlei bochten om toch te proberen om een heel klein beetje uw gelijk te halen… Zo kennen we Derks. En we blijven mild. Want u hebt eerder al aangegeven dat u maar over de helft van uw hersens meer beschikt. Geen probleem. Iedereen mag hier meedoen. Dit is een christelijke, dus inclusieve site. Fijne avond.

          2. Dat is niet waar, Derks.
           Ik ken de goede man niet eens. Ik ken U langer, trouwens.

          3. Derks,
           Ik vergis me zonet.
           Ik bedoel, U ken ik hier langer dan Henk en waarom zou ik meer Henks vriend zijn? Waarom? Waar maakt U dat uit op?

           U hoeft niet te antwoorden, want het zijn eigenlijk geen vragen. Maar U mag weten; voor mij is iedereen hier gelijk. Ja de één weet meer dan de anders, dat wel. Of de een communiceert beter dan de ander, dat wel.

           Maar ook al bent U een bromsnor zoals wij dat zeggen in NL, u bent wel uit goed hout gesneden, meen ik. Dus?

        2. @Derks

         al is de franse revolutie op wereld schaal groter dan de franse revolutie in Frankrijk als enige, in diepte is er geen verschil en het blijft een peuleschil tav de Laatste Eindtijd periode met de antichrist als wereldheerser

      2. Terug naar de Franse revolutie, Eric, dat kan niet.
       Dat de wereld chronisch in (r)evolutie is, dat wel. Die wereld was dat altijd al.
       En dat het nu allemaal globaal is geworden, en niet meer dorp tegen dorp, dat klopt ook.
       Wat betekent uw Geloof in dit tijdsgewricht?
       In angst voor allerlei complottheorieën onderduiken tot de engel en de maagd u komen redden? Dreigen dat alle stoute mensen naar de hel gaan?
       Echte christenen houden hoop en nemen volop deel aan de wereld om die mee te helpen verbeteren, eerder dan roemloos in het zielige Calimero-mandje te duiken.
       Een godsdienst kan een inspiratie zijn, nooit een doel.

       1. Het modernisme zal eens te meer verdwijnen en de traditie zal weer opbloeien.

        1. ‘Weer’ opbloeien? Volgens mijn bijzonder bescheiden mening heeft het verleden zich nog nooit op de plaats van de toekomst kunnen wringen.
         Mensen die graag in het verleden blijven leven en elke voeling met de gewone wereld aan het verliezen zijn, daar zijn woorden voor, ziektebeelden, therapieën. Mildheid (als van bv. Antisoof hier net) en vooral veel altruïsme en liefde, om vooral begrip op te blijven brengen.
         Zoals men tegen Biden zou moeten zeggen:
         Kom maar, het is genoeg geweest. Waar ben je zo bang voor? Wij zorgen wel voor jou. Het komt wel goed.
         Als jouw God bestaat hoef je toch niets te vrezen?

         1. Traditie is klassiek dus tijdeloos, modernisme is onbestendig dus waardenloos en gedoemd.

          1. @Eric

           “Traditie is klassiek dus tijdeloos, modernisme is onbestendig dus waardenloos en gedoemd. ”

           U zwets weer net zoals net als uw antwoord: Christus was helemaal Joods Synagoge…..Dat waren de apostelen ook niet…. of moet ik de opheffing van de besnijdenis er bij halen

           Arme Eric, zwets, zwets, zwets

          2. Henk, u als afkerige van de Kerk weet nochtans zeer goed dat Jezus, Maria en Jozef Joden waren en getrouw waren aan de Synagoge. Jezus ging altijd met Pasen naar Jeruzalem, samen met Zijn Apostelen. Doe nu niet alsof u dat niet weet.

         2. @ Frank

          “Weer’ opbloeien? Volgens mijn bijzonder bescheiden mening heeft het verleden zich nog nooit op de plaats van de toekomst kunnen wringen.”

          even naar de toekomst kijken:

          1 Daarna werd mij als meetstok een rietstengel gegeven, met de woorden: “Sta op en meet de tempel van God en het altaar en hen die daar aanbidden. 2 Maar blijf af van de voorhof die buiten de tempel is en meet hem niet, want hij is aan de heidenen gegeven, en zij zullen de heilige stad vertreden, tweeënveertig maanden lang. Apo 11

          Het is het verleden voorgekomen dat Jeruzalem door een vreemde macht werd beheerst

          3En Ik zal mijn twee getuigen bevelen om te profeteren, in zakken gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang.” 4Dit zijn de twee olijfbomen en de twee luchters, die voor de Heer der aarde staan. 5Als iemand hun kwaad wil doen, komt er vuur uit hun mond om hun vijanden te verteren; ja, wie hun kwaad wil doen, moet aldus sterven. 6Zij hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt in de tijd dat zij profeteren, en zij hebben macht over de wateren om ze in bloed te veranderen, en macht om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen. Apo 11

          En in het verleden heeft een andere profeet water in bloed veranderd(Mozes) en nog een andere de hemel gesloten voor 3 en halve tijd(Elia)

          Dus Frank wees voorzichtig…….

     2. @Frank Dierickx,
      Alleen door af en toe een H. Mis, te bezoeken maakt U niet R.K. gelovig.
      Een geloof is INNERLIJK.
      Het is precies dat U dat WIST + WEET, waardoor U ’n leugenaar bent.

      1. Heer Derks, ik ‘volg’ de godsdiensten en hun riten op de VRT allemaal.
       Ze kunnen zich in hun riten en manieren van doen allemaal in mijn interesse verheugen.
       Daarbij kijk ik graag naar het ‘publiek’.
       Mij valt op dat de meeste oudjes en de leegste plekken toch te bespeuren zijn bij de gewone katholieke misvieringen.

       1. @Frank Dierickx,
        Wat U bemerkt, is dat de meeste lege plekken zijn te bespeuren bij de R.K. kerken.
        Dat heeft meerdere oorzaken: emigratie van vele vooral moslims.

        U bekijkt de misvieringen als verre toeschouwer. Intussen ziet U de hoofdredenen over het hoofd:
        Zoals de massa kerkverlatingen van priesters + broeders + zusters meteen na afloop van Vat. II +
        de massa – immigratie van moslims uit het Midden – Oosten,

        1. @Derks

         Hoeveelheid is geen garantie voor Goed: Volmaakt en Liefdevol gepast Nederig Wel
         Dat is net als De Volle Waarheid: de grootstgemenedeler is geen garantie voor de Volle Waarheid, Christusgelijk Ooggetuigen Wel

         Helaas ook nu bent u weer naast de pot …..

      2. @Derks

       gelukkig hebben leugenaars, zolang ze de zonde tegen de H.Geest nog niet hebben begaan, de mogelijkheid Volmaakt Christen te worden! Dus u en Eric, Waramund etc kunnen ook nog de Hemel binnen gaan…..

       1. @Henk Gadellaa,
        U neemt zeer grote woorden in Uw mond zodra het ánderen betreft.
        Uw grote woorden is niets anders, dan Uzelf redden ten koste van anderen.
        Anders gezegd: U bent ’n lafaard!!!

        1. @Derks

         Hoezo redt ik mezelf? Het is Die Ene Volmaakte Christusverschijning Die Redt! zou u er Heen gaan zou u niet zwetsen. degene die steeds zichzelf tracht te redden met zwetsen bent u, helaas, en dat is droevig. Droevig dat u Die verloochend, Petrus bekende ten minste nog en u heb al meer dan 3x Verloochend. aan 7x77x komt ook een keer een einde zie de vijgenboom en Israel die een diaspora over zich heen veroorzaakte en niet omdat ze Christus de kruisdood opdrongen, door Diens Offer nadien niet aannamen

          1. @Derks

           Arme Derks, ik heb diep medelijden met uw ziel!

           het is niet zoals ik hoop en wens, toch is het voor sommige goed als ze als varkenshoeder zelfs slechter eten krijgen dan de varkens, zo herdacht de verloren zoon de Goede Tijd bij Zijn Vader en kwam tot inkeer en ging nederig opweg naar Huis

 47. @Frank Dierickx,
  U schreef op 30 juni 2024 om 19:45 uur:
  U ging weggaan als Gadellaa niet geschorst werd, en u doet het niet. Voor mij geen probleem. Maar geef dan gewoon toe dat u ondanks uw intentie toch niet weg gaat. Daar is niets mis mee.
  Dat heeft ook Ú zeer goed onthouden: zó blij waren U + de Uwen dat ik zou verdwijnen.

  Maar … hou goede moed: Mijn plan BLIJFT ONVERANDERD: deze onbetrouwbare site verlaten.

 48. @AntiSoof,
  Ter herinnering: ik ben een vurige Gijsen-aanhanger (mgr. Gijsen is overleden op 24 juni 2013).

  1. Tijdens zijn leiderschap in het bisdom Roermond was de polarisatie in de Nederlandse Kerkprovincie op haar scherpst. Mooie nalatenschap.

   1. @Frank

    al ben ik geen aanhanger van Gijsen. De Volle Waarheid krijgt ook polarisatie op Diens Bord. Polarisatie gebeurd waar men anders denkt, handelt, leert dan De Volle Waarheid:

    33 Maar ieder die Mij zal verloochenen tegenover de mensen zal Ik ook verloochenen tegenover mijn Vader die in de hemel is. 34 Denkt niet, dat Ik vrede ben komen brengen op aarde; Ik ben geen vrede komen brengen, maar het zwaard. 35 Tweedracht ben Ik komen brengen tussen een man en zijn vader, tussen dochter en moeder, schoondochter en schoonmoeder; 36 en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. (Math 10)

    al heb ik aangegeven dat het zwaard anders verstaan moet worden want verkeerde extremisten maken daar misbruik van zie religie oorlogen, want De Volle Liefde is Geweldloos en Volmaakt Vredevol! het is Satan die daar toe aanzet en daartoe misleidt!

  2. @Derks

   u zou een vurig aanhanger van Die Ene Volmaakte Christusverschijning moeten zijn en een bewonderaar van Vol-Profeten, en waar heiligen in probeerde te excelleren: het Vinden van Die Ene Volmaakte Christusverschijning bv H.Teresia van Avila

  3. Dat kan ik mij voorstellen, heer Derks. Zijn gezicht alleen al heeft een sympathieke uitstraling, vind ik.
   Maar moet U kijken, hoe zo een man door de televisie en sommige mensen werd weggezet als een nare man. https://anderetijden.nl/aflevering/346/Bisschop-Gijsen

   (Wat een vreselijk ROT-programma, is dat ‘andere tijden’. Jakkes.) Nu terugkijkend is het wel heel bizar wat er toen in de kerk gebeurde. En waarschijnlijk zijn die vreselijk massamedia erg verantwoordelijk voor veel narigheid. De MSM maakt kapot in opdracht van de machtigen op deze wereld, zal ik maar zeggen. Die lui kunnen maken en breken. Ze (de msm) zijn blijkbaar in handen van kerkhaters die waarschijnlijk een erge last hebben van mensen die zich niet gek laten maken!
   Ze jutten mensen op zoals ze willen. Dus zoals hun bazen van de machten op aarde willen.

   Op deze beste man lijkt wel een heksenjacht georganiseerd te zijn. Zelfs werd hij ervan beticht zich seksueel misdragen te hebben. Maar:
   Het bisdom Roermond moet zijn verklaring intrekken over het vermeende seksueel misbruik door zijn oud-bisschop, mgr. Jo Gijsen (1932-2013).

   De rechtbank noemde de werkwijze van de Klachtencommissie in een aantal gevallen “niet zorgvuldig”, hield zich niet aan de eigen procedureregels en schond ten opzichte van de aangeklaagde “enkele fundamentele rechtsbeginselen”. “Daarbij heeft de Klachtencommissie de rechtszekerheid en het beginsel van hoor en wederhoor geschonden. (…) Verder maakte de Klachtencommissie gebruik van een ondeugdelijke bewijsconstructie”, aldus de rechtbank in haar oordeel.

   Maar ondertussen was het grote kwaad van de stemmingmakerij wél gesticht. Van zo een roddel kom je nooit weer af. Fijn dat U zijn aanhanger was! Goed zo!

   1. Of om het goed te zeggen: (excuses voor de fout) Fijn dat U zijn aanhanger bent.

    1. De Katholieke Kerk is superstreng voor alles wat anticonceptie, LGBTQ enzovoort is, maar is tezelfdertijd altijd bijzonder tolerant en vergevingsgezind gebleken voor de eigen broeders, priesters, prelaten e.a. die de pedo- en homofilie genegen waren. Als je nu nog mgr. Gijsen op een sokkel zet kun je dat even goed met mgr. Van Geluwe doen. Die is ook diep-gelovig.

     1. Ik zet niemand op een sokkel. Ik schreef wat ik schreef. Dat de Kerk zich vreemd gedraagt is denkbaar, daar zij geïnfiltreerd lijkt te zijn door mensen die er niet thuishoren. Ik weet niets af van die nare zaken in de Kerk. Dat heeft mij nooit geïnteresseerd, ze zoeken dat maar zelf uit. Wat ik wél weet is dat de pers zich er niet mee moet bemoeien. Zulke zaken moeten intern geregeld worden. Mensen moeten nooit Kerkzaken in massamedia bespreken. Dat doen wij hier wel een beetje soms, en dat vind ik dan eigenlijk ook niet goed.

      We zouden niet moeten roddelen en zeker niet in het openbaar zoals hier. Respect en eerbied zou verstandiger zijn. Niet oordelen, want we kunnen dat niet. Daar zijn rechters voor. Ook in de Kerk.

      Meneer van Geluwe zijn zaak ken ik niet en wil ik ook niet kennen. Het gaat mij eigenlijk niet aan. Wat mij wel aan het hart gaat is het slopen van één van de belangrijkste verbindingen in een samenleving; geloof. Men kan zeggen wat men wil van de Kerk, ze brachten wél wijsheid, liefde, moraal, geloof, hoop, steun, samenzijn, verbonden zijn in beschaving en ze brachten daarbovenop de hoop op iets dat ik niet schrijf, maar een ieder wel begrijpt hier. Sommige zaken schrijf ik niet wegens te ’teer’, te te . . . , nou ja, over sommige dingen zwijgt men liever en beter en aanvaardt zulks liever in dankbaarheid, zoiets. Het is fout om verheven of aanmatigend te doen, vind ik. Het spirituele in het leven stijgt uit boven de materie. Dat is zó schoon, ik heb er gewoon geen woorden voor. De geest is een wonder.

      Maar het vreselijke met zulke bovenstaande woorden is dat er blijkbaar tóch mensen lijken te zijn die die óók weer negatief menen te kunnen uitleggen. Een ieder leest er blijkbaar in wat hij zelf WIL lezen. Dat is niet leuk soms. Een ieder verraadt zichzelf op die wijze wel, maar is wel eigenlijk een beetje, hoe zal ik het zeggen, apart, zeg maar. Wie oren heeft, die hore en wie ogen heeft om te zien, die ziet. Alles wat je zegt dat ben je zelf, leerde ik als kind. Grappig hè? Zoveel wijsheid in een kinderversje?

      En diep-gelovig, was dat? Is dat een dromer? Heeft die soms een gezicht gezien? Is die vatbaar voor suggestie? Is er een reden voor? Dat is altijd zo iets, tja, wat houdt zo een term in? Iemand is gelovig of niet, lijkt mij.

      Maar, tenslotte, normaal vind ik behoudend, oftewel, met een lelijk woord, conservatief, en de andere ‘abnormalen’ lijken opgejut en laten zich de mode voorschrijven, zijn makkelijk te beïnvloeden, doen mee aan de waan van de dag. De oude mensen worden vaak conservatief, zegt men. Die ouden hebben geleerd in te zien dat vernieuwing meestal verslechtering betekent en die willen dat natuurlijk liever niet. Maar, die ouden worden uiteraard weer weggezet als zeurpieten, ultra dit of ultra dat. Of ouderwets, dogmatisch, vervelend, tegendraads, enzovoorts. Tis politiek hè? Taal weet je wel? Hoe zet je iemand weg?

      Tja. Tis allemaal wat, hè, Frank?

     2. @Frank Dierickx,
      U bent ’n flink stuk dommer dan ik dacht.
      Met U kan men geen enkel stuk opbouwen.
      Mgr. Gijsen was ’n HEILIGE (wat men van Ú niet naar eerlijkheid kan beweren).

      1. @Derks

       om te weten of iemand een gestorven heilige is moet u op de drempel van de Hemel gaan kijken of die in de Hemel is. Zomaar blind beweren kan u duur komen te staan.

       Zeker, Frank heeft nog veel te leren en u nog meer want Frank beweert niet dat hij de waarheid heeft, u wel en u heeft niet. Dan wie is er dommer? U want u denkt Frank te kunnen beleren terwijl uw leer krom en farizeïsch is. Helaas zijn het dommen die denken dat ze anderen kunnen beleren terwijl ze hun eigen zaken niet op orde hebben.

     3. @Frank Dierickx,
      Sukkel. En U wil serieus genomen worden?!!!

    2. kardinaal Pell van Australia werd onterecht beticht en in de gevangenis gegooid totdat het volk hem terug kon laten vrijspreken want zij kenden hem als integer.

     1. @Eric

      hoe vaak werden levende heiligen in de kerker van de inquisitie gesmeten en zijn er levend uit gekomen? Hoe vaak zijn er zogenaamde heksen verbrand of verzopen? Hoe vaak zijn er levende heiligen geëxcommuniceerd, die nog steeds geëxcommuniceerd zijn?

      Joker die u bent, zorg dat u uw zaken op orden heeft want het volk kan naast goede ook slechte handelingen doen: Ga naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en Licht De Ziel van degene waar u over wil spreken en spreek dan Christusgelijk ipv blind beoordelen op hebben horen zeggen van en geen Christus Ooggetuige zijn!

    3. De moderne kerk is niet meer katholiek en zij maken er echt vies werk van.

     Maar de traditionele RKKerk respecteert de gestrengheid van de Tien Geboden.

     1. @Eric

      de 10 geboden zijn op de Wet en de Profeten Gebasseerd en Die Wet en de Profeten veracht u, want die zijn afgeschaft naar uw leer en traditie!
      Is De wet en de Profeten afgeschaft, dan ook de 10 geboden: elk huis stort in als je het fundament weg trekt!

      1. Schrijf zo verder, Henk, en maak uzelf totaal onmogelijk.
       Eerder al gaf ik u de raad eerst rustig in klad te schrijven en er vervolgens rustig over na te denken vooraleer hier te demonstreren dat er een heel klein duiveltje aan uw zieltje kleeft. Gelieve eerst dat duiveltje te verjagen voordat u het nog erger maakt.

       1. Matteus 22:36-40
        36. Meester, wat is het grootste gebod in de Wet? 37. Jesus zei hem: “Gij zult den Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en heel uw verstand.” 38. Dit is het grootste en eerste gebod. 39. En het tweede daaraan gelijk: “Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.” 40. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten.

        1. @Eric
         “Matteus 22:36-40
         36. Meester, wat is het grootste gebod in de Wet? 37. Jesus zei hem: “Gij zult den Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en heel uw verstand.” 38. Dit is het grootste en eerste gebod. 39. En het tweede daaraan gelijk: “Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.” 40. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten. ”

         en dan vergeten we dat het tweede gebod gelijk is aan het eerste!

         en we vergeten:

         JEZUS’ VERHOUDING TOT DE WET
         17Denkt niet dat Ik gekomen ben om Wet en Profeten op te heffen; Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om de vervulling te brengen. 18Want voorwaar, Ik zeg u: Eerder nog zullen hemel en aarde vergaan, dan dat een jota of haaltje vergaat uit de Wet, voordat alles geschied is. 19Wie dus een van die voorschriften, zelfs het geringste, opheft en zo de mensen leert, zal de geringste geacht worden in het Rijk der hemelen, maar wie ze onderhoudt en leert zal groot geacht worden in het Rijk der hemelen. 20Ik zeg u: Als uw gerechtigheid die van de schriftgeleerden en Farizeeën niet ver overtreft, zult gij zeker niet binnengaan in het Rijk der hemelen.(Mat 5)

         en we vergeten het werken MET de Wet en de Profeten:

         9Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. 10Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf. 11Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden.
         JEZUS’ GEBOD VAN DE ONDERLINGE LIEFDE
         12Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.(John 15)

         en we vergeten dat de apostelen ook de opdracht hebebn gekregen en elke generatie na hun:

         12Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen. 13Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen; Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen. 14Hij zal Mij verheerlijken, omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. 15Ik zei dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft, omdat al wat de Vader heeft het mijne is.
         21Wanneer de vrouw gaat baren is zij bedroefd omdat haar uur gekomen is; maar wanneer zij het kindje ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan de pijn, van blijdschap dat er een mens ter wereld is gekomen. 22Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer Ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. 23Op die dag zult gij Mij over niets ondervragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat gij de Vader ook zult vragen, Hij zal het u geven in mijn Naam. 24Tot nu toe hebt gij niets gevraagd in mijn Naam. Vraagt en gij zult verkrijgen, opdat uw vreugde volkomen zij. 25In beelden heb Ik hierover tot u gesproken; er komt een uur, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar Mij onomwonden tegenover u zal uiten omtrent de Vader. 26Op die dag zult gij bidden in mijn Naam;(John 16)

         Dat Christus vraagt Christusgelijke Getuigenissen te doen

         Dat openbaringen door gaan totdat in alles en overal naar Gods Maat Geopenbaard is!

         En we vergeten:

         1Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. (1Kor 4)

         en we vergeten:

         PROFETIE BOVEN GLOSSOLALIE
         1Zet uw hart op de liefde. Maar streeft ook naar geestelijke gaven, vooral naar de profetie.
         3Maar wie profeteert, spreekt tot nut van anderen woorden van stichting, vermaning en troost.
         24Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of buitenstaander binnen, dan wordt hij door allen terechtgewezen, door allen beoordeeld 25en zijn verborgen gedachten worden blootgelegd; dan zal hij zich ter aarde werpen, hij zal God aanbidden en belijden dat God werkelijk in uw midden is.
         28Is er niemand om het uit te leggen, dan moeten zij in de bijeenkomst zwijgen en maar spreken voor zichzelf en voor God. 29Wat de profeten betreft: twee of drie mogen het woord voeren en de overigen moeten het beoordelen. 30Wanneer een ander, die nog gezeten is, een openbaring krijgt, moet de eerste zwijgen. 31Gij kunt ieder op uw beurt profeteren, zodat allen lering en troost ontvangen. 32De geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen, 33want God is geen God van wanorde, maar van vrede. Zoals in alle gemeenten der heiligen,(1Kor 14)

         en dat de Taal de Volmaakte Taal waarin gesproken en volmaakt verstaan wordt = Godgelijk

         4dat hij werd weggerukt naar het paradijs en onzegbare woorden vernam, die geen mens mag uitspreken. 5Op zo iemand wil ik roemen. Voor mijzelf wil ik alleen roemen op mijn zwakheden.(2Kor 12)

         Want wil men een goede exegese doen hoort alles in die exegese Eén en Al-Eén, God Is Eén te zijn en daarmee kan men de Bijbel niet zomaar een paar verzen lezen zonder de rest van de Bijbel en naar Gods Maat gerangschikt en Vertaald!

         Conclusie

         Helaas Erick door andere delen te vergeten bent u niet meer dan een slechte schriftgeleerde en door levende Vol-Profeten buiten de deur te zetten. dan wel ondergeschikt aan gehoorzaamheid aan uw leer en traditie, zet u uzelf en uw kerk buiten Christus!

         Nou Erik wie heeft een duivel in diens Ziel die het hoogste woord voert, u of ik?
         Ga naar Die Ene Volmaakte Christusvesrchijning en Die zal over u en mij Oordelen en Luister Dan!

         1. De bijbel gebruiken tegen de Kerk, dat probeerde Luther eveneens.

          1. @Eric

           niet ik gebruik de Bijbel tegen Die Ene Volmaakte Christusverschijning en Diens Echte Kerk op aarde, u misbruikt de Bijbel net als Luther want u zegt: werken tellen niet als enige geloof, dat is Vol Luthers!
           Al zou de rest van uw leer Christusgelijk katholiek zijn u komt de Hemel niet in! U gaat naar de hel! Want u bent in uw exegese daarin een kwaadaardige schriftgeleerde!!
           En als u er op blijft staan wordt u ziende blind en ziende blinde zonden zijn niet te vergeven!

           Helaas Eric, u bent een ziende blinde dictator naar Christus en uw Ziel en andere Zielen! Uw kerk is niet van Die Echte Christus want Die Echte Kerk zou Vol-Profeten, Vol-Profetie en Die Ene Volmaakte Christusverschijning Vol Erkennen en Er Op En Mee Oordelen en Bouwen!!!!

           u bent luthers protestant katholiek die is niet Christusgelijk Katholiek

   2. Waarom vermeldt je alleen maar het ongegrond gedeelte Antisoof en niet de volledige aanklacht?
    Ah waarschijnlijk omdat je Gijssen een held vind. Een vieze held in dit geval. Er was een een gegronde klacht. En je maakt mij niet wijs dat hij geen weet had van al die vieze dingen die er in de kerk gebeurden. Ik word er misselijk van dat dit soort lieden altijd de hand boven het hoofd wordt gehouden door uw soort mensen.Neem eindelijk eens verantwoordelijkheid voor zaken die echt zijn gebeurd.

    Begin 2014, ruim een half jaar na de dood van Gijsen, heeft de klachtencommissie inzake seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk twee klachten die eerder waren afgewezen tegen Gijsen alsnog gedeeltelijk gegrond verklaard. Ze oordeelde dat twee klachten voor wat betreft ontucht met minderjarige jongens voldoende gegrond waren, de verdergaande gedeelten van de twee klachten zouden echter onvoldoende door steunbewijs gestaafd zijn.[18] Het bisdom Roermond stelde zich achter het oordeel van de commissie dat misbruik aannemelijk is en betuigde spijt daarover.[19] Bij vonnis van 18 april 2018 besloot de rechtbank Gelderland evenwel dat de oordelen van de commissie onzorgvuldig tot stand waren gekomen.[20] De rechtbank liet zich niet uit over de schuld of onschuld van Gijsen. Wel wordt geconcludeerd dat in zijn zaken elementaire rechtsbeginselen zijn geschonden. Zo handelde de klachtencommissie in strijd met eigen regels, deed ze onvoldoende feitenonderzoek en ontbrak wederhoor. Een belangrijk verwijt van de rechtbank is dat de klachtencommissie genoegen heeft genomen met te karig bewijs. Eén klacht tegen Gijsen werd gegrond verklaard omdat er ook een andere, onbewezen klacht tegen de oud-bisschop was. De rechtbank vindt dat niet genoeg reden om een eerder afgewezen klacht alsnog ‘aannemelijk’ te achten.[21] Omdat door het overlijden van de bisschop een rechtsgang voor eerherstel door de bisschop zelf niet meer mogelijk was, werd het proces aangespannen door de Stichting Sint Jan voor eerlijk proces.[22]

    Bestuurlijk
    Gijsen plaatste in 1972 een kapelaan die kinderen in Maastricht had misbruikt over. De man ging echter opnieuw in de fout: twaalf personen meldden dat zij tussen 1965 en 1991 door hem waren misbruikt.[23]
    Gijsen plaatste een pastoor in Maastricht “om gezondheidsredenen” over naar Banholt. Hij had zich daar vergrepen aan een misdienaar.[23]
    Gijsen benoemde in 1991 de voormalige pastoor van Reuver-Offenbeek tot pastoor van Grashoek. De man was veroordeeld wegens ontucht met een meisje.[23]
    Gijsen liet dossiers over probleemgevallen vernietigen.[23]

    1. Uw lang betoog in het kort weergegeven:
     U behoort tot de groep homofielen.

     1. @Derks

      en dan nog? dacht u dat heteroseksuelen geen zonden begaan? Waar denkt u dat homofilie vandaan komt. zomaar bij een kind naar binnen vallen, of hebben de ouders daar mee te maken? Hoe komt het dat ouders erfzonden doorgeven, dat ze daar geen schuld aan hebben? Ooit met Volmaakte liefde Gesext? Dan doet men zonden vrij! Jullie met jullie: it wasn’t me….., waarom denkt u dat zelfmoord zo diep er in slaat? Of een kind anders doet dan de ouders zouden doen….nee het was niet hun schuld, dan heb je er ook niks mee te maken dan kan je het zo naast je neer leggen want er is geen schuld aandeel bij jouw!

      Daarom behoort u tot de schijnheiligen want er zijn wel degelijk echte volmaakte oplossingen en antwoorden en u wuift ze weg als idioot, satanisch

      Wat een diep bedroevend mens bent u! zo diep bedroevend! En maar oordelen en vooral niet naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning gaan!

      1. @Henk Gadellaa,
       U vergeet ’n klein detail:
       Mijn vrouw heeft mij ’n 20 jaar geleden verlaten en daarmee ook één onzer kinderen + daarmee een zelfmoord van één onzer kinderen minstens zwaar bevorderd.

       Hoewel ik meerdere gelegenheden voor ’n relatie gehad heb, ben ik stééds single gebleven – óók in gedachten.

       1. @Derks

        ik vergeet niet want was u zonden vrij aan de scheiding? en was u zonden vrij met het verwekken van uw kind en was u zondenvrij met het uitzoeken van leraren en vrienden van uw kind, gaf u zondevrij eten en ga zomaar door!

        ik ben een vriend van u, al ziet u dat niet, satan zal u dit niet zeggen, dit laat u in uw waan en stookt er mee ook nog en beweert ook nog dat geen mens op aarde zondenvrij voor God kan leven op aarde en al zou het zonden vrij zijn dan nog beweert satan dat God fouten ziet!:

        12Heimelijk sprak iemand tot mij,
        fluisterde mij iets in het oor,
        13op het onrustig uur van droomgezichten,
        als diepe slaap de mensen overmant.
        14Schrik en angst grepen mij aan,
        een siddering voer door mijn gebeente.
        15Een windvlaag trok langs mijn gezicht,
        storm deed mijn lijf huiveren.
        16Daar stond het, een gestalte – ik weet niet wat –
        hij stond vlak voor mijn ogen.
        Het was stil – ik hoorde een stem:

        17’Kan een sterveling rechtvaardig zijn voor God,
        een mens onbesmet voor zijn Maker?
        18Zelfs in zijn dienaars stelt Hij geen vertrouwen,
        zelfs in zijn engelen bespeurt Hij nog smetten;
        19hoeveel temeer bij hen wier woning uit leem is opgetrokken
        en stof tot grondslag heeft.
        20Als motten worden ze geplet,
        van vandaag op morgen vermorzeld,
        ze gaan naamloos te gronde, voorgoed.
        21Het touw van hun tent wordt losgerukt:
        dood zijn ze eer ze het weten.(Job 4)

        U bent als Elifaz! U komt met beweringen die vierkant en dubbeldwars doet verliezen in het Godsgericht als u u zo komt verdedigen en Christus zal u niet verdedigen want u liegt op alle vlakken ookal zou uw vrouw meer schuld aan de scheiding hebben dan u! want uzelf bent niet schulden vrij en doet aan zelfrechtvaardiging!

        u bent net als Eric een rijke arme

       2. Het is nogal wat om de zelfmoord (wat een zonde is) bij je ex deels in de schoenen te schuiven!

        1. @Julian,
         U moet het gehéél lezen voordat u zó’n scherp commentaar durft te geven. U bent hoogst onfatsoenlijk.

         1. @Derks

          het is nogal wat om te schrijven: “Mijn vrouw heeft mij ’n 20 jaar geleden verlaten en daarmee ook één onzer kinderen + daarmee een zelfmoord van één onzer kinderen minstens zwaar bevorderd.”

          En laat ik duidelijk, heel duidelijk zijn: men kan zo’n oordeel niet vellen, noch beweren zonder Die Ene Volmaakte Christusverschijning! Ook al lijkt het zo naar eigen inschatting dan nog kan men niet zonder Die Ene Volmaakte Christusverschijning! Het gaat als eerste om goed plaatsen de betekenis van zelf moord in het algemeen en specifiek van de gebeurtenis en als tweede niet minder belangrijk schuld en schuld vrij afwegen. en als derde gelijk belangrijk Barmhartigheid en waar niet zonder de Volmaakte Liefde Los te laten, hoe weinig ook!

          ik heb ook een scheiding achter de rug en ik beken dat ik niet Volmaakt Als Christus Geleefd heb. en al is er een verschil in schuld, degene die het meest getroffen worden zijn kinderen en dan heb ik het nog helemaal niet over na de scheiding kinderen leren er mee om te gaan!

          Ook al heb ken ik Het Oordeel en ookal heb ik Heiliging, het zal altijd voor mijn ogen blijven staan gedurende mijn leven en het is ook goed ook want het houdt echt Nederig! Dat is de soortgelijke doorn in het vlees van Paulus waar die over schrijft!

          1. @Henk Gadellaa,
           Wat ik heb geschreven, héb ik geschreven.
           Ik zie niéts wat ik zou moeten wijzigen.

         2. @Derks

          :@Henk Gadellaa,
          Wat ik heb geschreven, héb ik geschreven.
          Ik zie niéts wat ik zou moeten wijzigen.”

          Ga naar Die Ene Christusverschijning en controleer uw oordeel!
          en ik zeg u op voorhand dat u zult moeten buigen! Omdat u tot nu toe Daar Niet Heen Gaat en elk oordeel zonder Die is voorbarig! ELK! Elk oordeel Hoort Gods Oordeel te zijn dat is: Weest Volmaakt zoals uw vader in de Hemel Volmaakt Is!

          1. @Henk Gadellaa,
           Ik ben R.K. gelovig.
           U heeft ÚW geloof.
           Ik begrijp niet waarom U wordt toegelaten op deze site,.

          2. @Derks

           “@Henk Gadellaa,
           Ik ben R.K. gelovig.
           U heeft ÚW geloof.
           Ik begrijp niet waarom U wordt toegelaten op deze site,.”

           Als u naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning gaat Weet u en Kent u Christusgelijk! dan zijn er geen raadselen of onbekend!

     2. @Derks

      zeg mij: als die barmhartige samaritaan een homofiel was en die andere twee hetrosexueel waren , zou Christus hem dan ook als voorbeeld gebruiken?

      Noch menselijk homofilie noch menselijk heterosexuel is zonden vrij ook al is men monogaam want beiden hebben niet Volmaakt Christusgelijk lief!
      En hoe zit het met De Ziel? is God mannelijk, vrouwelijk of Goddelijk, dan hoe is het met de Ziel? Die Ziel is ook Godgelijk want God woont daar en God kan nergens anders in wonen dan Godgelijk, dan zijn twee zielen die beide Godgelijk ook gelijk aan elkaar, daarmee is de liefde van één ziel naar Diens Naaste Ziel ook Godgelijk en daarmee HOMOGEEN! leest u Goed HOMO-Geen! Niet HETERO-Geen!

      Oeps…..daar sta je dan met je HOMO-FIEL! Want HOMOGEEN IS OOK HOMOFIEL Naar Goddelijke Definitie en lees goed: ik zeg dat menselijk homofiel niet God Gelijk HOMOFIEL IS! En ook niet dat menselijk homofiel dichter bij God staat dan menselijk heterofiel, dat is niet zo! Dat hangt af van in hoeverre men Christusgelijk liefheeft en Die in daden Mee Laat Doen!

      ik heb al eerder geschreven dat elke handelen en niet handelen geslachtsverkeer is want het is voortplanten, elk handelen en niet handelen is zaad dat op een akker gestrooid wordt en wenst zich voort te planten. Zo niet, waarom dan leren en beleren? Is Licht Doorgeven niet Ook Licht laten Verdubbelen? Heeft het niet Gedeelde smart is halve smart en gedeelde vreugde dubbele vreugde?

      Ja, ja het zal wel weer als ketters weggezet worden en al die zo doen zijn nooit bij Die Ene Volmaakte Christusverschijning geweest!

    2. Julian:

     Ik las de opmerking van de heer Derks en zocht daarop wat achtergrond informatie. Dat doe ik meestal om zo te zien waarom iemand hier iets schrijft en om me in te leven daarin. Daar is het internet goed voor.

     En zo kwam ik dat programma over bisschop Gijssen tegen en zo kwam ik die aanklacht over hem tegen. En dat melde ik hier. Meer niet. Er zit dus verder niets achter.

     Maar, zoals eerder gemeld, laten we oppassen niet kwaad te spreken en vooral als het over mensen gaat die er niet meer zijn. Die kunnen zich niet meer verdedigen. Wij moeten dus telkens oppassen met mensen te oordelen. Daar zijn instanties voor.

     En je vraag waarom ik een gedeelte publiceerde? Ik vond het voldoende. Dat kun je fout vinden en dat mag. Het is misschien wat kort door de bocht. Mee eens.

     “Ik word er misselijk van dat dit soort lieden altijd de hand boven het hoofd wordt gehouden door uw soort mensen.Neem eindelijk eens verantwoordelijkheid voor zaken die echt zijn gebeurd.”.
     Dat u misselijk is erg vervelend, maar dat komt wellicht ook door uzelf, meen ik. U maakt misschien denkfouten, denkfouten ontstaan door fout berichten van de pers, denk ik. En als u zegt ‘uw soort mensen’, dan wordt IK een beetje onpasselijk. IK hoef toch geen verantwoordelijkheid te nemen? Ik kijk wel uit. Uw soort mensen is zó een overdreven generalisatie. Man, je ként me niet eens. Dus rustig aan?

     Maar ik oordeel liever niet, want ik heb GEWOON TE WEINIG INFORMATIE om te kunnen oordelen. Ik ben ook geen rechter. Wat ik oordeel is met mijn gevoel. Dat zei ik dan ook. Ik heb me verder niet gemengd in een uitspraak.

     Maar als er schuld is, dan is er schuld natuurlijk. H`è hè.

     Maar nogmaals. Vaak is gebleken dat zaken nogal aangedikt worden. En daar leren we van. Dan zeggen we, eerst zien, dan geloven. Die pers, dát is een zeer vervelend iets, eerlijk. Die zijn bloedlink. Dus daarom alleen al; eerst zeker zien, alles horen en dan pas oordelen. Bovendien heeft de Kerk zijn eigen zuivere (meen ik) rechtbank. Die ken ik zeker niet, maar als het goed is lossen die het wel op.

  4. Wat was zo bijzonder aan bisschop Gijsen, dat u een vurig aanhanger van hem bent?

   1. @Kees H. te H.
    Dat heb ik – zeer terloops – al bij dit onderwerp gemeld:
    Mgr. Gijsen was de stille kracht achter de renovatie van de 200 jaar oude kerk te Schinveld.
    Mede hierdoor + wegens gevierde vakanties in Rolduc heb ik vele vijanden leren kennen van mgr. Gijsen.

    In IJsland ging de mgr. op dezelfde manier verder: hij gaf mensen van een ánder geloof de gelegenheid om hun vieringen te vieren.

 49. Traditionele H.Mis vanaf 16 juli verboden?
  Gelukkig trekt de PiusX-broederschap zich niets aan van de traditionalistenhater Bergoglio.
  Zijn verradersloon ontvangt hij later wel.

  1. Kees H.,
   dat is gemakkelijk spreken, maar bent u voorbereid op vervolging want daar gaat het uiteindelijk om?
   Hoe moet het dan met de gezinnen?
   Hebt u kennis genomen van de woorden van Maria via diverse profeten over het bestaan van toevluchtsoorden?
   Wanneer de engel bij u op bezoek komt krijgt u nauwelijks twintig minuten de tijd om nog snel wat voedsel, drinkwater en een bijbel in een rugzak te stoppen, tenzij u dat al klaar hebt staan want dat raad ik u wel aan. Wie dan nog over een voertuig kan beschikken zal dat op een zekere afstand van het toevluchtsoord moeten achterlaten.
   In geval u niet in aanmerking zou komen om te worden opgehaald, hebt u al voorzieningen getroffen voor hetgeen niet meer kan vermeden worden?
   Sommige gezinnen werkten de voorbije jaren samen om te kunnen overleven en zelfs een priester te kunnen opvangen voor de duur van de vervolging. Niet iedereen kreeg dat voor elkaar.
   Dan zal er voor velen geen Mis of biecht meer mogelijk zijn gedurende minstens drie jaren.
   Hoe groot is uw vertrouwen om te kunnen overleven of om misschien martelaar te worden?
   Hebt u de moed om de chip-inplant te weigeren? Om de volgende pandemie te negeren?
   Zeer velen beseffen niet wat ons te wachten staat.

   1. Eric, dit wordt echt gênant.
    Wat is uw bedoeling eigenlijk, met al dat soort bizarre stemmingmakerij?
    Denkt u zo het Geloof te verkondigen?
    Probeer uw paranoia te bedwingen of zoek hulp.

    1. Het zal veel erger worden dan de Franse revolutie.
     De Latijnse Mis afschaffen ! Beseft u eigenlijk goed wat dat betekent ?
     Toen kon men nog Missen houden in open veld in de nacht achter de hagen, maar dat is in onze tijd niet meer mogelijk.
     Hoeveel priesters werden toen vermoord en brave katholieken in de gevangenis gegooid?
     Hebt u nog enig besef van het belang van de Latijnse heilige Mis ???

    2. @Frank Dierickx,
     Aan Uw antwoord is óverduidelijk dat U niet weet waarover U praat.
     Ik heb daar al iets (veel?) van meegekregen vanaf pakweg mijn 10e levensjaar.
     Dat is niéts om lacherig over te doen.

    3. @Frank

     de werkelijke situatie beschrijven is geen paranoia! het is waarschuwen. je zou Jona en christus ook van paranoia vals kunnen beschuldigen want Jona ging naar Ninivé en verkondigde de vernietiging van Ninivé en al haar inwoners en Christus voorspelde hoe het met de eindtijd zou zijn. Profetische boodschappen zijn niet paranoia. En ja ik weet dat er zijn die zich voordoen als profeten dzg valse profeten en daar zou men u onder kunnen scharen door blind af te wijzen waarvan u denkt dat niet zal gebeuren dan wordt men verrast want de gebeurtenis komt als een dief in de nacht!
     Ik waarschuw voor vele malen erger dan Eric en men zou men mij ook paranoia kunnen verwijten. Ik wijs er ook op dat het pas begint als Gods Tijd Aanbreekt dat het dan pas begint, netzoals Christus niet eerder en niet later kwam toen de Gods Tijd Vol was en ook dat die geen seconde eerder, nog later stierf aan het kruis op het moment dat de ban van Satan breken een Voldongen Feit Werd!

     ik schreef al aan je dat De Wet en de Profeten niet te versimpelen zijn want ales wordt gemeten, gewogen geteld en berekend naar Gods Onveranderlijke Maat en dan is Vol, Vol en op Dezelfde Tijd dat Die Vol Is Gebeurd Het!
     dat Tijdstip heeft de mens en natuur in de hand. Ja ik weet dat er velen tegenaan zullen schoppen, zij weten niet wie de mens en natuur is en welk Gewicht zij in de Weegschaal brengen en de gevolgen van handelen!

     Je moet eens het verhaal van Mozes lezen in de talmoed dan lees je waarom de mannelijke geboren kinderen van de generatie van Mozes allemaal in de Nijl gegooid werden! Dar kan je lezen dat de Farao een droom kreeg met een Weegschaal met de ene kant op de weegschaal de Egyptische troon en de andere kant een mannelijk lam en die van het lam zwaarder was dan de Egyptische troon. en twee Egyptische tovenaars die droom uitlegde: dat er een mannelijk kind uit een herders familie geboren zou worden die de Egyptische troon omver zo werpen en de tovenaars de oplossing zagen in alle mannelijke kinderen van die herders(Israelieten) in de rivier van leven en dood, De Nijl, te gooien.

     en zo heeft goede en kwade werken en vasten en bidden Gewicht op Die Schaal in gebeurtenissen en openbaren

 50. @Frank Dierickx + @Henk Gadelaa,
  Ik heb mgr. Gijsen van dichtbij meegemaakt, evenals zijn ‘mede’werkers.
  Ik maak nu een scherp onderscheid tussen ‘mede’werkers en ’tégen’werkers.
  Hij had geen enkele medewerker in het bisdom en had hooguit één médewerker in het aartsbisdom Nederland.
  Zo hadden wij met de renovatie van de kerk in gemeente Schinveld maar één medewerker (lees: mgr. Gijsen) in het bisdom. De renovatie liep perfect; de 200 jarige kerk is mooi geworden.

  1. @Derks

   Gijssen of niet daar kijk ik niet naar, ik kijk naar hun werken en leer en traditie. Die Eén Wet overtreedt, overtreedt ze Allemaal! Iedere zonde is misleiding, verkrachting en moord!

   En ik Meet, Weeg, Tel en Bereken naar de Wet en Profeten(Die Ene Volmaakte Christusverschijning want Die Volmaakt Altijd Vervuld, Is De Wet en de Profeten) En dan Kijk ik naar Barmhartigheid of Die Vol is Of Niet!

   Dus waar een mens het over heeft of niet, zoals hier Leer en Traditie ter sprake komt Toets ik Daar Aan!

   Gemeten naar de orthodoxe katholieke kerk is Gijssen iemand die daar strak naar loopt en leert. En ja er zijn beschuldigingen over diens persoonlijk leven, ik kijk daar niet naar dan zou ik de Ziel van Gijssen Moeten Lichten om daar een Godsoordeel over te kunnen geven! En niet als enige Die, Ook Die van Beschuldigen want zo Doet Christus en God in het Godsgericht, Zij Zijn Overal en in Alles en Altijd Directe Ooggetuigen van iedereen, daarom kan daar geen één ontsnappen zoals in de wereld waar je blinde rechters hebt die geen Directe Ooggetuigen zijn, die moeten maar blind aannemen wat er in de rechtszaal gezegd wordt de waarheid is. Daarom liegt Satan ook niet in het Godsgericht! Dat Heeft Directe Consequenties dat die geen Recht Krijgt en De Leugen direct in Pijn Moet Betalen!

   ik beoordeel Gijssen naar De Leer en Traditie zoals ik hier met iedereen doe! en ik ga Naar Die Christus waar alles Openbaar is! ik Raad u en anderen aan Zo ook Te Doen dan Oordeelt men niet voorbarig! En als ik iemand de wind van voren geef dan is dat niet zomaar en verdedig ook niet zomaar op een blinde aanname/bewering!

   De Wet en de Profeten zijn is opgeheven en iedereen kan er volmaakt aan voldoen, iedereen die in de Hemel komt doet die Volmaakt zonder zonden want er is geen andere mogelijkheid om in de Hemel te Zijn!
   En helaas zijn u en vele anderen tot nu toe horende doof, ziende blind en lopende lam! dat maakt ook dat u en hen veelal brallen, zwetsen, liegen en bedriegen!

   1. @Henk Gadellaa,
    Wat U + gelijkdenkenden wel of niet vinden, laat mij 100% koud.
    Ik wéét wat ik + mijn gehele gezin toen heeft moeten ondergaan.
    Dat is de reden, waarom ik hen van harte vergeef.

    1. @Derks

     als is uw commentaar begrijpelijk:

     “Ik wéét wat ik + mijn gehele gezin toen heeft moeten ondergaan.
     Dat is de reden, waarom ik hen van harte vergeef.”

     men heeft altijd te controleren of men met Barmhartigheid niet te ver gaat want ook dat is zondigen!

     “Wat U + gelijkdenkenden wel of niet vinden, laat mij 100% koud”

     ook die instelling is verkeerd want u sluit uit dat een ander dan uw denken in de Volle Waarheid Kan Staan want het heet: Iemand spreekt de Volle Waarheid tot Het Tegendeel Met Godsbewijs Is Bewezen!

     Daarom gaat u de bietenbrug op, u doet niet met uw naaste zoals u hoort te doen en u controleert niet zoals u hoor te controleren, als Christen!

     Hetgeen u schrijft naar mij laat me niet koud want dan zou ik niet eens reageren! Iedereen is iedereens hoeder, u zelf en elk ander!

     1. Henk heeft een behoorlijke graad van autisme. Muggenziften over andermans zonden.

      1. @Eric

       ik zift niet als u met een scheel en ziende blind oog ik zift balken en splinters Naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en u heeft een beton bunker vol aan balken aan zonden! Allemaal diep verborgen voor uw oog!

        1. @eric-b-l ,
         eric-b-l, ik dacht dat U zónder zonden was.
         U bent dus tóch gewoon ’n mens.

         1. Ik dacht echt dat we allen heel gewone mensen waren maar Henk vindt dat niet leuk.

          1. @Eric

           gewone mensen de echte, zijn bescheiden die zitten achterin de kerk en leren en beleren niet met de waan dat zij het weten.
           Farizeeërs, schriftgeleerden, levende heiligen en profetischen zijn niet zomaar onder echte gewone mensen te vinden! dat heet niet dat je gewone mensen moet afschrijven als zouden zij nooit de volle waarheid spreken

        2. Arme Eric

         Ik hoef het u niet eens te vragen en toch doe ik het: ooit eens Volmaakt Gehandeld? Ooit uw eigen leven een Volmaakt Gelicht? Ooit uw leer en traditie een Volmaakt Gelicht? Ooit eens tot voorbij de dood Gezocht?

         Ja, u bent een rijke arme, al bent u zogenaamd nederig en gaat u biechten! U zou eens moeten gaan biechten bij de Pastoor van Ars! Ja dat kan nog steeds, u moet dan wel naar de Hemelpoort gaan! Maar Het Kan Nog Steeds! en dan komen met uw biecht, u zou het schaamrood overal krijgen over uw denken waar u niet zondigt en toch zondigt! Dat zijn verborgen zonden! En dan ook eens zien waar u niet zondigt!!!!!

         Rijke arme die u bent! en maar naar een biechtvader lopen die niks anders kan dan kwakzalven want die is net zo scheel zeiden blind als uzelf! Held ga eens opzoek naar Zo’n Levende Heilige als de Pastoor van Ars< Een Die De Gods Gave Heeft van Volmaakt Zielen Lichten en kom dan hier en schrijf over verborgen zonden! Ga en zoek….., het heet toch. zoek en gij zult vinden, klop en er wordt opengedaan, vraag en ge zult verkrijgen……!

         Ach ja uitvluchten zijn makkelijk

         Rijke arme die u bent

         1. Zonden opzeggen als van een lijstje lezen is niet wat met biechten bedoeld wordt. Men biecht vooral omdat men vindt te weing vorderingen te maken, maar sommige moeilijke dingen kan men bespreken met de biehtvader. Het gaat om spijt om de tekortkoming op vele vlakken. Berouw noemt men dat. Wie niet over eigen zwakheden nadenkt heeft het meestal gemakkelijk om anderen te beschuldigen.

          De traditionele Kerk geeft u de kans uw zonden mondeling te belijden en te bespreken. Als voorbereiding of tussentijds kan men thuis ook een geestelijke biecht doen. Het beste is dat u zich dan tot de gemartelde Jezus richt. Hij lijdt omwille van onze onachtzaamheden.

          1. @Eric

           biechten is hetzelfde als naar een arts gaan!
           u komt met symptomen! en een goede biechtvader is een goede en een goede arts hoort een goede biechtvader te zijn, daar hoort geen verschil te zijn want lichaam geest en ziel, ook al hebben ze deels ook een eigen wil, staan niet los van elkaar!

           Een een biechtvader hoort een Vol-Profeet te zijn! want wat heb je aan slecht lichten en delen onbelicht laten bij het oplossen van een probleem?
           Ik zeg niet dat men niet de lange weg kan nemen met minder geode biechtvaders, het zou onnodig horen te zijn!
           U beweert toch dat uw kerk de echt is dat die De Bruid van Christus Is , dat die Vol in de H.Geest is? Die Vol Is Schiet altijd absoluut exact in de roos!!!!!!
           Dan bral niet zo hoog van de toren en doe geen ziende blinde noch blinde beweringen!
           Niet vooruitkomen betekent altijd: of luiheid, en/of gebrek aan echte nederigheid, en/of verborgen zonden en/of slechte raad volgen, en/of ongelovigheid groter dan gelovigheid!! ALTIJD!!!!!!

           Daarom verwijs ik naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en Vol-Profeten! Uw kerk en elke andere kerk bralt en zwelt in zelfoverschatting en valse beschuldigingen, op een enkele levende heilige na!

          2. U ijlt zeer vaardig vooruit.
           Moet ik u danken en/of prijzen?

          3. @Eric

           “U ijlt zeer vaardig vooruit.
           Moet ik u danken en/of prijzen?”

           Ga naar die ene Christusverschijning en Doe zoals Die Christus Geeft!
           Zo hoort het te zijn: Gods eer geven Die God Eer Geeft!

           En als het zo zou zijn, leg ik het af en geef het aan Christus opdat anderen er gered mee kunnen worden! Hoewel belangrijk en men zoals God Geeft Hoort Te Laten, voor mij, leest u goed en ik zeg ook helemaal niet dat ik er goed mee doe, voor mij is een geredde ziel tig keer belangrijker dan Gods eer naar mij! Ik zoek slechts de laatste plaats in de Hemel. Ja God Eer doet zelfs een soort menselijke vrees in mij opkomen, hetgeen zeker mijn eigen schuld is, opdat ik naar overmoedig zou neigen en zou komen te vallen! Men moet eens weten wat echte duisternis is! Droefheid is erg, droefheid zonder Licht is bijna ondragelijk, al heeft God beloofd dat geen mens boven diens kracht belast zal worden!

    2. Ik vond bisschop Gijssen wel een goede man. Ik kende hem niet goed, maar wat ik hoorde en zag op het nieuws over en van hem deed me toen wel denken: ‘Goed zo! Eindelijk een mens dat karakter toont en niet meegaat met de waan van de dag.’.

     Over de Kerk gesproken. Zij heeft zichzelf volgens haar eigen regels ook tot ketter gemaakt door te bidden voor een overleden koningin van Engeland. Het gaat maar door. Die Kerk moet blijkbaar koste wat koste worden kapot gemaakt.

     Dit heeft niet te maken met oude of nieuwe rite, nee, de (oude) rite wordt stuk gemaakt om de Kerk zélf te slopen. Zitten al die kardinalen, bisschoppen enzovoorts soms te slapen? Ze zagen zo zélf toch de poten onder hun eigen stoelen vandaan? Of spelen ze een gemeen (dubbel) spel door alleen de Kerk in Europa en Amerika kapot te maken en de aandacht te verschuiven naar de rest van de wereld. Stemt men van de top in de Kerk er mee in soms? Zou dat misschien een verklaren zijn?

     Of zijn ze helemaal niet zo gelovig in het Vaticaan en spelen ze al eeuwen een politiek spel? Dat zou ook kunnen. Dat ligt ook voor de hand. Dat wil niet zeggen dat de Bijbel niet waar zou zijn, maar dat wil zeggen dat er misbruik van gemaakt werd. Moeilijk om deze puzzel op te lossen.

     1. Aanvulling.
      Ik zag dat ‘bidden voor een overleden Koningin’ via een site waarvan ik de betrouwbaarheid niet ken. Dus voorzichtigheid is geboden. Het spijt me eigenlijk dat ik dat hier doorgeef zonder eerst meer zekerheid te hebben.

    3. Derks komt zijn belofte weer niet na…
     HIj zou weggaan van dit platform….

     1. @Julian
      U heb ik nog nóóit op deze site gezien.
      Waarschijnlijk komt dit doordat U tot de groep homofielen behoort.

      1. Wat een reactie voor iemand die een zoon had die daarbij hoorde..

     2. Deze webpagina gaat over de zware gevolgen van de vervolging van christenen. Misbruiken kan men overal vinden, het meest in gezinnen overal ter wereld.
      Gelieve bij het onderwerp van de Latijnse Mis te blijven.

      1. Oh.. graag… Maar waarom nu pas deze reactie? Die had u al eerder kunnen plaatsen vind ik.

      2. @Eric

       De Latijnse mis is een van de misbruiken van orthodoxe christenen en die ene misbruik staat niet los van elke andere! Ook het vieren want het moet Geheiligd worden, dan mag u zeggen, het is toegestaan, het is slechts tijdelijk toegestaan en ontslaat niet naar zoeken naar Volmaakt en daar op aarde In Terecht Komen!

       U en hen gaan niet anders de kerk niet anders uit dan in: uw viering blijft woordelijk hetzelfde! en beweren ook nog dat het de enige goede is!

       1. Henk, ik denk dat Judas nog wat van u kan leren. Trouwens de Latijnse Mis wordt niet “gevierd” maar wij dragen het Offer van Chistus op aan de Vader in onze bereidheid om in dat Offer te delen en tevens te bewijzen dat wij Zijn lijden niet wensten ook al zijn we altijd veel te onachtzaam.
        Maar ga dat eens aan Bergoglio vertellen. Misschien vlucht hij dan eindelijk het niet voor hem bedoelde Vaticaan uit.

        1. @Eric

         u bent op woorden vang….?
         het is naast zoals u zegt ook vieren want er is blijdschap om de Heiliging en als is het nog niet in alles en overal volmaakt, deelname en ook in deelname is vreugde want we helpen mee anderen te verlossen!

         en ik ben in Rome twee keer zelf geweest en heb hen De Weg naar Het Godsgericht gegeven en alle op één na weg bewandelt om Die daar en openbaar te verkrijgen, waarmee elk schisma en meningsverschil opgelost kan worden! Dacht u dat ze hebben geluisterd? Dacht u dat u zou luisteren?
         en dacht u als ik die ene weg ga lopen dat ze dan luisteren en als ze niet luisteren ze en u ongeschonden er van af komen?
         Waarom denkt u dat ik vertraag en de weg van Jona loop? Om te zorgen dat Het Godsgericht niet openbaar wordt????

         U zou eens moeten weten….., hoe dicht u, Rome en alle Christelijke kerken boven de Afgrond hangen , ja in vrije val zijn, in hun en uw waan!!!! en hoe dicht bij het te pletter vallen is!: Eén Gods Volmaakt Binden! Eentje maar! en Die is net zo Dichtbij als God bij u en hen Dichtbij Is! U moet eens weten hoe dicht bij een echt kleine bij God Is! Hoe zeer God Direct Luistert als Die aanklaagt! Daar kan satan van dromen!

         Rijke arme Eric

 51. Ben benieuwd wat de uitspraak van de Bergogliaanse kerk is, inzake de kwestie rond de traditionalistische aartsbisschop Viganó.

   1. Waarom gaat de Christusverrader Bergoglio niet gewoon dood?

    1. Het korte antwoord is : God koopt nooit ongelouterd goud, zoals de bijbel uitvoerig beschrijft.

     De christen staat in een wereld van overwegend goddeloosheid en wie voor de waarheid kiest zal vervolgd worden door talrijke haters van de waarheid, zoals Christus Zelf doodgemarteld werd omdat Hij nooit de waarheid kan verraden. Wij zijn bereid Jezus te blijven volgen.

     1. Het enige positieve van de Bergoglio-dictatuur is dat bij steeds meer mensen de ogen open gaan. Velen zullen -door hem- hun katholieke geloof opzeggen, maar evenzo velen zullen zich tot de traditie richten.
      Je zou dus kunnen zeggen: laat Bergoglio er maar een gigantische puinhoop van maken. En wel zó, dat zelfs het vermaledijde Katholiek Nieuwsblad zich van hem distantieert.

      1. Elk nadeel heb ze voordeel. Klopt, Kees. Bij mij werkt het ook averechts. Maar de schaapjes worden zo wel van de bokken gescheiden.

     2. @Eric

      “Het korte antwoord is : God koopt nooit ongelouterd goud, zoals de bijbel uitvoerig beschrijft.”

      Ook nu zwets u want elke zondaar die Christus vrijkocht was Ongelouterd Goud en Omdat Christus de Lautering Doorstond werd Ongelauterd Gelauterd: Geheiligd! en zo is het met iedere mens en natuurling die vergeeft en de zonde Uitboet voor de ander Met Christus naar Goddelijke Definitie!

      De wereld is niet Geheel Goddeloos, Satan en demonen zijn waar ze kunnen, Geheel Goddeloos! want zou de wereld Geheel Goddeloos zijn welk nut ligt dan in Evangeliseren? Dat is Preken in de hel naar Satan en demonen en eeuwig verdoemden, dat is parels voor de zwijnen werpen!

      En dat de wereld niet Geheel Goddeloos is kan men zien aan voedsel waarmee men honger en ziekte kan wegnemen! Een Geheel Goddeloze wereld doet zo niet

 52. Voor mogelijke lezers die zich afvragen waarom verdediging van de liturgische cultus belangrijk is:

  Er zijn er die de publieke cultus van de Kerk onbelangrijk achten verwijzend naar Jezus die zei dat men in het verborgene moet bidden (Mt. 6, 6), maar er moet distinctie gemaakt worden tussen de publieke cultus en privaat gebed; Christus had het over privaat gebed en ging zelf naar de tempel in Jerusalem waar een publieke cultus was. De bedoeling was dat men bij privaat gebed niet op de hoek van de straat ging staan om te bidden voor de ogen van mensen om lof te ontvangen van hen; het schriftvers houdt geen afwijzing van publieke liturgie in. Noch in de H. Schrift, noch in de Apostolische Traditie, staat dat er bij het Nieuw Verbond geen openbare liturgische eredienst ging zijn, en de heilige apostelen hebben zelf liturgieën aan hun opvolgers toevertrouwd; zo is de Aramese liturgie van sint Jacobus genoemd naar de heilige apostel Jacobus de Rechtvaardige, neef van Jezus en de eerste bisschop van Jerusalem, en de traditionele Romeinse ritus werd in Rome gevestigd door de apostelen Petrus en Paulus. Het is de taak van de opvolger van sint Petrus om die apostolische liturgie te bewaren, en de publicatie van een nieuwe ritus, protestants met judaïserende invloed (het novus ordo-offertorium is gebaseerd op een talmudistisch tafelgebed), zoals vorige eeuw is geschied is bizar en anomalisch in de kerkgeschiedenis.

  Gezien de cultus van het Oud Verbond met eerbied moest benaderd worden is het logisch dat de cultus van het Nieuw Verbond, het Verbond van het H. Bloed van Christus voor de vergiffenis van de zonden, eerbied vereist.

  1. Waramund, hartelijk bedankt voor je ‘cultus-verhaal’.

   1. Ik heb die onzin niet gelezen en denk: “lul maar raak, ik luister/lees tóch niet”

  2. @Waramund

   je kunt privé en publiek niet van elkaar scheiden want beide worden met Leven gedaan en Leven is Eén en Al-Eén, God is Eén!
   U en velen maken elke keer dezelfde fout, jullie oordelen allemaal naar werelds maatstaven, alsof God Die verschillen Gemaakt heeft, een lichaam is anders dan de geest en weer anders dan de ziel en de rest in het heelal!
   U zegt: ik ben ik en geen ander, u zegt persoonlijk is niet gemeenschappelijk, een bout en een moer zijn twee verschillende onderdelen en ga zo maar door!
   Voor je dat je zo’n oordeel kan vellen moet je God Kennen Zoals God Is en Hoe Die Handelt en dan kijken of er verschil is of niet en als er geen verschil in God is, hoe dit verschil kwam!

   Een Gebed is een Gebed en niet één Gebed en gebed is absoluut uitsluitend uiterlijk!! en een Gebed is Volmaakt Innerlijk en Uiterlijk Hetzelfde, zo hoort het te zijn. Dat het niet zo is en gedaan wordt heeft te maken met slechtzienden die tekenen nodig vinden om te bepalen of het goed is naar hun opvatting of niet!

   Ik snap ook wel dat in de liturgie juiste bewoording belangrijk is en dat uiterlijk afwijken verandering betekent en toch ook heeft men naar de innerlijke houding en intentie, kwaliteit, kwantiteit en intensiteit. Niet voor niet wijst Christus op dat uiterlijk naar de maat van Farizeeërs niet betekent dat het Innerlijk schoon is en dat Innerlijk Schoon bij verbeelde handelingen hoger is dan uiterlijk schoon! Daarom: zorg is dat het Innerlijk Schoon Is! U en de uwen vergeten altijd de Volmaakte Taal en jullie beweren dat Christus een wereldse taal sprak, Aramees, of wat dan ook. DAT IS NIET ZO WANT CHRISTUS DEED ALLES EN IN ALLES ALTIJD VOLMAAKT! DAT BETEKENT DAT CHRISTUS ALS ENIGE NET ALS GOD DE VOLMAAKTE TAAL SPRAK EN SPREEKT!

   En de Volmaakte Taal is geen wereldse taal, Die Is Volmaakt Onverbeeld De Volle Waarheid: Als God Spreekt Is Het God Zelf, Die doet niet als mensen en dieren en planten en materie en noem maar op zoals in het heelal. Als wij spreken , vormen we eerst de gedachte dan de taal , dan halen we adem en spreken tonen die geen mensen zijn, spreken is niet hetzelfde als je eigen verdubbelen en een levende persoon voort brengen. dat kan je ook zien want de taal is niet van vlees en bloed met een vrije wil en keuze!, zoals een mens is!

   ik begrijp dat men dan een zogoed mogelijk compromis sluit, dat heet niet dat andere compromissen dan in eens geheel zondig zijn! Daar maken jullie ziende blinde orthodoxen de fout: jullie willen slechts één taal en die taal is als enige goed genoeg! Dat men naar één taal streeft is opzich geen slecht streven, dat men gaat beweren dat elke andere taal zondig is, is Farizeïsch! Dan als u daar zo op staat, waarom verwekt u niet één soort mens die genetisch in alles gelijk is: klonen!
   Waarom niet slechts één geslacht, al doet zo met priesterschap. En dan zijn jullie schijnheilig want als men als enige mannelijke kinderen verwekt sterft uw priesterschap uit………jullie hebben het vrouwelijk nodig om jullie priesterschap in stand te houden!!!!!!! dat is waarom ik u afwijs want u zet het huwelijk tussen man en vrouw lager dan uw priesterschap terwijl u niet zonder kan overleven!
   Jullie discrimineren vals bij de vleet met jullie valse heiliging van: God heeft het zo bedacht!

   En als het over God gaat beweren jullie dat God boven elk begrip is en zo vermoorden jullie elke Vol-Profetie = Gods Oordelen, nee beweren jullie, jullie zijn Vol in de H.Geest dat doet jullie handoplegging bij priesterwijding……, dan waarom kunnen jullie geen Zielen Lichten zoals Christus want die was ook altijd Vol In De H.Geest, of als de Pastoor van Ars waarvan Eric beweert dat die R.K. was…., ja krom, krommer, kromst

 53. Als Bergoglio de tridentijnse h.Mis inderdaad verboden verklaart, dan hoop ik dat God hem direct tot Zich roept en hem de juiste straf oplegt.
  Je kan gerust zeggen dat Bergoglio, deze vuile adder, vele malen slechter is dan Johannes XXIII, de ‘smulpaap’.

 54. 2 Tessalonicenzen
  “1 Broeders, met betrekking tot de wederkomst van onzen Heer Jesus Christus en onze vereniging met Hem, verzoeken we u, niet zo gemakkelijk uw bezinning te verliezen, en u niet van streek te laten brengen door een geestesuiting, door een woord of door een brief, die van ons heet te komen: alsof de Dag des Heren aanstaande is.

  3 Laat niemand u misleiden, hoe dan ook. Want voordat de afval heeft plaats gehad, en de Man der goddeloosheid is verschenen, het kind der verdoeming, de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of heilig heet, zodat hij zich neerzet in Gods tempel en zich aanstelt als God…komt de Dag des Heren niet.

  5 Herinnert gij u niet, dat ik u dit gezegd heb, toen ik nog bij u was? En nu weet gij, wat hem tegenhoudt, zodat hij eerst te zijner tijd zich openbaren zal. Zeker, het mysterie der ongerechtigheid is reeds aan het werk; maar er is er nog een, die het tegenhoudt. Eerst als deze verdwenen zal zijn, dan zal de Goddeloze verschijnen, dien de Heer Jesus zal vernietigen door de adem van zijn mond, en verlammen door de glans van zijn komst; zijn verschijning zal geschieden als een werk van den Satan, met allerlei valse kracht, tekenen en wonderen, en met allerlei misdadige misleiding voor hen, die ten verderve gaan, omdat ze de liefde voor de waarheid niet hebben aangekweekt tot hun redding.

  11 En daarom zendt God hun een kracht ter misleiding, waardoor ze de leugen geloven; opdat allen zouden veroordeeld worden, die de waarheid niet hebben geloofd, maar behagen hadden in de ongerechtigheid.
  13 Maar wij, wij moeten God altijd danken voor u, broeders, geliefd door den Heer, omdat God van de aanvang af door heiliging des Geestes en geloof aan de waarheid u ter zaligheid heeft uitverkoren, en ook door ons Evangelie u heeft geroepen, om de heerlijkheid te verwerven van Jesus Christus onzen Heer.
  15 Daarom broeders, staat pal, en houdt vast aan de overleveringen, die gij geleerd hebt door ons woord of ons schrijven.
  16 Onze Heer Jesus Christus zelf en God onze Vader, die ons heeft liefgehad, en door zijn genade eeuwige troost en goede hoop heeft geschonken, Hij trooste uw harten en make ze sterk in ieder goed werk en goed woord.”. (Beetje qua lezen iets aangepast door mij.)

  Lijkt mij misschien wel een eyeopner.

 55. Indien ‘de man in het wit’ inderdaad de Traditionele H.Mis verbiedt, is dit voor mij een signaal dat hij daadwerkelijk leeft om de ware H.Mis ten gronde te richten.
  Het ergste is dat nog zoveel katholieken hem als de ware paus zien.

  1. Draai het nu eens om: de traditionalisten verbieden de NOM en …..?

   Met wiens Recht? die van Christus? dan waarom leren ze niet naar Die ene Volmaakte Christusverschijning gaan opdat BLIJKT dat zij BETROUWBAAR ZIJN en GODSRECHT GEHEEL AAN HUN ZIJDE HEBBEN MET GODSBEWIJS……

   en ze doen niet, dan kan je ook zien en dat geldt hetzelfde voor Rome!: twee honden vechten om een been en satan gaat er mee heen!!!!!

  1. Ze zijn daarom niet simpel, gewoon misleid.
   Zelfs Paus Benedictus XVI leefde lange tijd in misleiding.
   Vermoedelijk zullen in de komende maanden al veel ogen open gaan.
   Dit Katholiek Forum draagt een klein steentje bij aan de openbaring,
   en uzelf eveneens.

   1. Laten we het hopen!

    Want het verdwijnen van deze ‘paus’ is het eerste wat nodig is voor rehabilitatie van de Tridentijnse H.Mis. Bisschop Sarah en Viganò worden door hem gedegradeerd, terwijl progessieve bisschoppen door hem verheven worden.
    Kortom, Bergoglio moet gewoon weg of dood.

    1. Kees het is eigenlijk veel erger. Sedert eeuwen werkten de vrijmetselaars zeer hard aan het stapsgewijs inpalmen van de Kerk.
     Ze hebben nog niet helemaal het einddoel bereikt.

     Las je nooit de bijbelboeken Daniël en Openbaringen ?
     Zodra de loges denken dat zij de alleenheersers geworden zijn zullen zij een machtig man op het wereldpodium laten komen. We noemen hem de antichrist. Sommigen beweren dat hij sterk op Obama gelijkt, en dat is eigenlijk wel een interessante aanwijzing. Hij zou ook iemand als Elon Musk kunnen zijn. Iemand die zeer mooi spreekt en tegelijkertijd altijd liegt. Maar de meeste mensen laten zich misleiden. Denk maar hoe Hitler zeer grote sympathie oogste in Duitsland, maar nu op veel grotere schaal. Hitler had ook grote haat tegen traditionele katholieken en sloot velen op in kampen, net als de Joden.
     Dat is wat ons op korte termijn te wachten staat.

     Maar deze te gebeuren geschiedenis is nog wel een stuk meer uitgebreid.

 56. Elke keer als ik die kop van hem zie, vervult het mij van walging. En dat meen ik.

  1. En wel hierom: hij is één brok schijnheiligheid en verraad

   1. Schijnheiligheid, verraad en bedrog, want hij bedriegt alle katholieken wereldwijd.

 57. Vaticaan: er is geen enkel document in voorbereiding om de Latijnse mis te verbieden. Het spreekt de geruchten tegen die al maanden circculeren op katholiek-conservatieve websites.

  1. Wat een opluchting. Nu kunnen die talloze wereldwijd gevierde traditionele tridentijnse missen gewoon probleemloos doorgaan. Oef. Een ramp vermeden.

  2. Hoe haalt de auteur, Veroon ter Zee, het dan in zijn hoofd om hier een verontrustend artikel aan te wijden, zonder eerst te verifiëren of het juist is? Dit brengt de geloofwaardigheid van deze hele site in twijfel.

   1. Ik vond het bericht sowieso dubieus, en daarom heb ik op 22 juni om 23.15 uur om bronvermelding gevraagd, maar van Veroon heb ik niets gehoord.
    Kortom: een ‘broodje aap’ verhaal, dat Veroon uit zijn duim gezogen heeft.
    ‘Bedankt’, Veroon!

    1. De hele show van het Tweede Vaticaans concilie was een aanval op de Kerk en de Latijnse Mis.
     Reeds in 1948 onder Paus Pius XII (die hier niets mee te maken had) begon bisschop Annibale Bugnini de NOM Novus Ordo Missae voor te bereiden met een team bestaande uit afvallige katholieke en protestantse theologen. Het was bedoeld als een van de talrijke aanvallen op de Kerk.

       1. Bugnini heeft veel kwaad op zijn geweten, maar toch hoop ik dat hij bijtijds God om vergeving gevraagd heeft.

     1. @Eric

      Het Tweede Vaticaans Concilie was een gevolg van de verschijningen in Fatima!

      De Pausen die het georganiseerd hebben, hebben gezien dat de claim van de rk kerk dat als enige zij de volle waarheid overal hebben, onaanvaardbaar is en is een zet geweest naar één wording van alle Christelijke kerken!
      het is niet een aanval op de Latijnse mis.

      En u zou dat horen te weten als u de Bijbel Goed leest. Daarbij heb ik het vaak genoeg laten zien:

      1 Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2 Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3 Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. 1Kor4

      en

      1 Zet uw hart op de liefde. Maar streeft ook naar geestelijke gaven, vooral naar de profetie. 2 Wie in vervoering spreekt, spreekt niet voor de mensen, maar voor God; hij uit in geestverrukking geheimzinnige klanken en niemand begrijpt hem. 3 Maar wie profeteert, spreekt tot nut van anderen woorden van stichting, vermaning en troost. 1Kor 14

      Dat betekent dat iedereen naar Profetie heeft te zoeken en ook dat Profetie naar die schijnbaar buiten de rk kerk staan horen gehoord en op dezelfde wijze gecontroleerd te worden en u bent daar tot nu toe ziende blind voor! U heeft ook uw eigen claim te controleren bij Die Ene Christusverschijning en lui en onbeschoft als u bent doet u dat niet!

      ik zeg niet dat de Latijnse mis afgeschaft moet worden, ik zeg dat de Latijnse mis niet de claim kan doen dat zij de enige Geheiligde mis is en elke andere Geheiligde mis een leugen is!! U moet uitzoeken welke allemaal Geheiligd kunnen worden en welke niet! En daarbij kan u zich niet beroepen op leer en traditie want die moet daarbij ook onderzocht worden!
      Het zijn die vervloekte blinde extremistische stijfkoppen die fout zitten! Zelfs als zij gelijk hebben want ze horen Gods Bewijs te leveren dat zij Naar Gods Maat Ziende Betrouwbaar zijn! Dat gezwets dat er geen groter geloof is dan blind geloof moet ophouden en dat men zich daarmee kan verdedigen!
      Jullie hebben zo ongelofelijk veel bloed aan jullie handen met die blinde houding en vervolging!

      “Reeds in 1948 onder Paus Pius XII (die hier niets mee te maken had) begon bisschop Annibale Bugnini de NOM Novus Ordo Missae voor te bereiden met een team bestaande uit afvallige katholieke en protestantse theologen. Het was bedoeld als een van de talrijke aanvallen op de Kerk.”

      Uw claim is totaal van de pot gerukt net! U heeft ONFEILBAAR UIT TE ZOEKEN, of de uwe en andere theologen dwalen of niet, allen hebben Vol-Profetisch te zijn, daar is geen marge in! het gaat uiteindelijke om De Geheel Volle waarheid en dan kan men ook niet in mysteries blijven hangen, of blind afdoen van andere leertheses!

      De rk kerk en alle andere christelijke kerken moeten terug naar Vol-Profetisch!!!!!! dat is de enige Weg en de enige Oplossing!!!

      1. Ik overweeg zelf een katholieke website te beginnen en dwazen zoals Henk krijgen daar na drie verwittigingen geen toegang meer.

       1. Joho, joho een vat met rum joho(Naar Goddelijke Definitie):

        dronken mensen en kinderen spreken de waarheid

        Rijke arme due u bent en dan komt er een Vol-Profeet en brandt u en uw site en die daar met uw eens zijn helemaal af door u te Binden aan uw en hun ziende blinde farizeïsme en schriftgeleerdheid met: “Die zonder zonden is werpe de Eerste Steen” en verwijst u, hen en die naar de hel met nog een kans om uw ziel te redden

       2. “dwazen”

        En wie tot zijn broeder zegt: raka, zal strafbaar zijn voor het Sanhedrin, en wie zegt dwaas, zal strafbaar zijn met het vuur van de hel. (Math 5)

        men kan als enige ontsnappen met uw opmerking als uw oordeel een Gods Oordeel