De Levende Aanwezigheid van God

Waarachtig, zo spreekt de Allerhoogste,
Hij, die hoog is verheven;
Die in eeuwigheid troont,
En de Heilige heet!
Ik woon in een hoge en heilige woning,
Maar ook bij de vermorzelde, ootmoedige geest:
Om de geest der ootmoedigen tot leven te wekken,
Het hart der vermorzelden weer te doen leven.

Neen, niet eeuwig blijf Ik vergramd,
Niet altoos vertoornd;
Want dan zou hun geest voor mijn aanschijn versmachten,
De zielen, die Ik zelf heb geschapen.

In mijn gramschap heb ik mijn aanschijn verborgen,
Zodat hij ging dolen, waar ’t hart hem dreef.

Maar nu heb Ik zijn wegen gezien:
Ik zal hem genezen en leiden;
Hem troosten, en die met hem treuren, . . .

Jesaja 57:15-18.

Een storm van wereldse welvaart wervelde over ons en overmeesterde zelfs de kleinste mens in zijn nederigste woning. De machtigen van de wereld leken zelfs God te kunnen verminderen in waarde en betekenis. In 1961 maakte de wereld de eerste bemande ruimtevlucht mee en trots verkondigden de machtig geworden media dat God nergens was gezien in de ruimte. Zo groeide de ontwaarding van het respect voor God. Zo groeide de trots van de mensheid in het werk van hun handen. Naar de macht van de grote vaklieden werd opgezien door bijna allen en zij loofden de wereldse wetenschap. Zo kreeg het woord “wetenschap” een nieuwe betekenis die het nooit eerder had. Wij zelf zijn de goden die alles tot stand brengen. Wij veranderen de tijden. Wij bepalen zelfs het geluk van de mens.

Vreemd genoeg was het een Rus, een Sovjet kosmonaut, een communist, die de eerste ruimtevlucht maakte. Op 12 april 1961 verbleef hij een uurtje in de ruimte aan boord van een vliegend tuig. De “Dag van de Kosmonaut” werd als een mijlpaal van de Sovjet-Unie ingesteld en 50 jaren later door de VN tot “Internationale Dag van de Ruimtevaart” uitgeroepen. De media roemdem luidruchtig de “wetenschappelijke observaties”.

Nog steeds staren de meeste mensen zich blind op de verwezenlijkingen, verdoofd als zij werden in hun gekunsteld werelds welzijn. Zij zijn er nu van overtuigd dat de mens een veroveringstocht begon, dat hij zelfs de planeten kan veroveren en doordringen in de geheimen van “de ruimte”. De betovering is volledig en de machtigen voelen zich bevestigd in hun alvermogen.

Vandaag aan de vooravond van de grootste wereldoorlog beseffen blijkbaar slechts weinigen hoe wij worden ingepakt en grondig gevolgd in al ons doen en denken. Vele duizenden drones, nog volop groeiend in duizelingwekkende aantallen, overheersen “de ruimte” op slechts zes kilometer en hoger en kunnen zij alle detailtjes bespionneren van hen die goddeloos werden. Deze veelsoortige vliegende tuigen kunnen elk denkbaar voorwerp op aarde letterlijk veelzijdig bekijken en met behulp van kunstmatige intelligentie inschatten en beoordelen. Uw huis is volledig doorzichtig geworden, zelfs uw gedachten menen de heersers nu te kunnen beheersen. Geen enkel goddeloos mens kan daar nog aan ontsnappen.

Want zij, de zeer talrijk geworden grote communistische wereldheersers, in hun goddeloze hoogmoed, beseffen niet meer tegen Wie zij oorspronkelijk begonnen te strijden. Alle vormen van godsdienst moesten er aan geloven. Letterlijk. Maar zij vergeten eveneens de Kleine Rest die God Zich in alle tijden voorbehoudt ; nog weinige Joden en Christenen die nooit Hun geliefde Schepper zullen verraden.

Zo kregen zij het voor elkaar zich zeer hoog te wanen en begonnen het Gedurig Offer aan te vallen met een nooit eerder geziene overmoed. Want zelfs een machtig man in Rome die zich als een paus voordoet meent de tijden overwonnen te hebben en het Gedurig Offer te kunnen verwijderen als iets van een verouderde tijd dat nog slechts een kleine hindernis lijkt te zijn. Iets dat zijn betekenis zou verloren hebben door hetgeen zij “vooruitgang” noemen en dat door het nu wereldwijde communisme niet meer hoeft getolereerd te worden.

. . . Maar nu heb Ik zijn wegen gezien:
Ik zal hem genezen en leiden;
Hem troosten, en die met hem treuren,

Een danklied op de lippen leggen.
Vrede, vrede, voor hem die ver is,
En voor hem, die nabij is:
Spreekt Jahweh: Ik zal hem genezen!

Maar de bozen zijn als een onstuimige zee,
Die nimmer eens tot rust kan komen,
Wier golven slijk en modder braken:

Geen vrede voor de goddelozen, spreekt Jahewh!

Jesaja 57:18-21.

Nu zij klaar staan zich te vergrijpen aan het Eeuwig Offer blijken zij in hun hoogmoed volledig verdoofd, en allen die in hun verdoving meedoen zonder te begrijpen hoe ontzettend belangrijk het Offer van Jezus is!
Laten we gedurig bidden dat velen nog hun blinde hoogmoed tijdig mogen inzien, de euvele overmoed ver van zich afwerpen en terugkeren tot de nederige aanbidding van het Allerheiligste Hart van de Enige Koning en Ware Heerser Jezus Christus, en met de liefderijke Moederlijke hulp van Onze Liefste Vrouwe Maria.

 

Auteur:Hypoliet

206 commentaren op “De Levende Aanwezigheid van God

 1. Citaat uit een priesterlijke overweging van Mat. 8, 23-27, het evangelie van 2 juli 2024.

  ‘Jezus komt met zijn (geloofs-)leerlingen per boot in de storm op het meer van Galilea terecht. Dat verwijst naar het gegeven, dat als je met Jezus omgaat, raak je in beroering, kom je in de vervolging terecht, en ook midden in de beroering in het schip van de Kerk, in de boot van je hart; daar ligt echter de Heer te slapen. Je steekt met Hem van wal en als je dat echt doet, als je je echt met Hem verbindt, in zee gaat, en in gebed jezelf echt los-laat, verlaat, je totaal overgeeft, dan raak je in verlegenheid. Dan weet je het niet meer. Je raakt je oriëntatie kwijt, want je verlaat de vaste kust van de gewone menselijke, maatschappelijke zekerheden. Je wordt echter ook volkomen ontvankelijk, aanraakbaar voor God en het goddelijke.

  Nu zegt het evangelie van vandaag dat, wanneer je je aan Hem, aan Jezus blijft vasthouden, wanneer je door de duisternis heen naar Zijn hand grijpt – anders gezegd: een beroep doet op zijn hart, dus het engagement dat je met Hem hebt – vasthoudt zelfs in een tijd dat je het niet ziet zitten, dat je dan de Heer zult ontmoeten, ja, dat de Heer Zich dan zal openbaren als een Persoon, spiritueel te ervaren, die rust kan scheppen in de stormen van jouw hart.

  Zo heeft Hij dat de eeuwen door gedaan. Menige heilige getuigde ervan! Zo deed Hij het ook dáár, op het meer van Galilea. Dáárom wordt dit evangelie ons vandaag voorgehouden. Om ervan te leren, in de betekenis van: Kijk, dat is nu wat onze God doet. Hij neemt de stormen niet van ons weg, daarvoor is het evangelie niet geschreven, maar in de storm houdt Hij ons innerlijk vast en overeind als wij maar aan Hem vasthouden. Dood, verderf en ongemak verdwijnen niet, maar echt gelovige mensen hebben een houvast in goede maar ook barre tijden. Hij is er, IN ons, en samen met Hem als houvast zal alle narigheid overwonnen worden.’

  (Als Liturgie dáár, aan dát ervaren, dat weten en beseffen een bijdrage kan leveren, dan dient ze tot iets goeds. Anders dient ze slechts tot faciliteren van aanbidding van én wachten op een zelfgemaakte god naar onze eigen maat! Niemand, en vooral niet de simpelste mens is met dat laatste gebaat!)

  1. Het is een goede vader onwaardig om zijn kinderen eerst te slaan, op te zadelen met dodelijke ziektes, rampen en oorlogen opdat zij bij hem troost zouden zoeken.
   Zulke ingesteldheid getuigt van een ziekelijk psychise ingesteldheid.
   Dit geldt zeker voor een liefdevolle God.

   1. U vergeet Adam en Eva. De zondeval. Zo de ouders niet tot heiliging komen hoe moeten dan de kinderen het heil vinden. Maar God zond ons Zijn Zoon om te tonen hoe belangrijk het is de waarheid aan te nemen en er zelfs voor te sterven.
    Alberto, waarom kan u de waarheid niet aanvaarden? Zo stelt u zich immers op tegen God die u geschapen heeft.

    1. @Eric

     zo als jij naar Alberto schrijft en vraagt waarom doe jij het niet door eerst naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning te gaan en te gaan zien hoe het echt is en in elkaar zit, voor je begint over Adam en Eva, zondeval en heil vinden?

     Elke keer maak je die fout, je prat en schrijft over Gods Geheimen waar je totaal geen verstand hebt, erger waar geen kerk verstand van heeft want geen één kerk gaat naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en dat kan je zien want ze leren die ook niet! Elke keer gaan u en hen de fout in en zwetsen uit hun nek! Jullie hebben niks meer dan kromme waarheden van de Tuin van Eden, van de zondenvallen in de Tuin van Eden, van Satan, van God, van Christus en ga zo maar door. Dan kan je niet meer dan kromme raad geven, ja erger u mag helemaal geen raad geven, dat mag je pas als je echt Volmaakte Gods Oordelen hebt! Dat zegt jullie eigen Bijbel! en zo stel ik dezelfde vraag aan jouw als jij aan Alberto: waarom u de waarheid niet aanvaarde? waarom vertrapt en vermoord u Het Hoogst Heilige: Die Ene Volmaakte Christusverschijning?

     En Jos en Hypoliet zijn niet anders: je kan geen goede exegese geven als je niet Geheel Vol in de H.Geest bent waarbij Tegelijkertijd Die Ene Volmaakte Christusverschijning Is!

     U zet toch ook niet bij een lekke band reparatie een vierkant wiel terug of? want dat is zoals jullie doen en beweren ook nog dat het een nieuwe ronde band op een rond wiel is van de juiste afmeting en gewicht!

     Jullie zijn diep, diep, die bedroevend eigenwijs tot nu toe!

    2. De zondeval is enkel en alleen voor rekening van Eva, Adam was niet verantwoordelijk voor de daden van Eva.
     Ben jij soms verantwoordelijk voor de fouten van uw familale- en overige naasten? Als zij zondigen met jij ook gestraft worden volgens uw redenering.
     Ik kan en mag niet verantwoordelijk gesteld worden voor de fouten van mijn (voor)ouders, u ook niet voor de fouten van uw (voor)ouders en collectieve straffen druisen in tegen de universele rechten van de mens.
     Zijn christelijke ouders verantwoordelijk voor hun kinderen die aan het geloof verzaken ?
     De hel zal overbevolk raken.
     Feit is dat Nederlandse gelovige ouders wiens kinderen ongelovig worden, aangewezen zijn op pshychise hulp.
     Is de kruisdood van Jezus “tot vergeving van de zonden” dan toch nutteloos geweest?
     Als ik de afdeling kinderoncologie in een ziekenhuis bezoek denk ik niet aan een god als hun of mijn schepper, integendeel.
     Mijn leven is niet het gevolg van een schepping maar het resultaat van een biologische en natuurlijke interactie van mijn ouders – ikzelf heb niet gevraagd om ‘het leven’.
     Worden de kinderen van atheïsten ook geschapen?
     Als u aan zelfkastijding wil doen dan is dat uw keuze.

     1. Alberto, men kan toch niet ontkennen dat Adam instemde met Eva om God niet te gehoorzamen. Hij had stand kunnen houden.
      Kinderen moeten hun ouders gehoorzamen en wanneer zij volwassen worden hun ouders respecteren. Wanneer zij tegen de ouders ingaan op latere leeftijd treffen de ouders geen schuld indien deze hun best deden het goede voorbeeld te geven. Daarna krijg je de volgende generatie die van de ouders geen goed voorbeeld meer krijgen.

      Moderne gelovigen staan over het algemeen niet sterk in het geloof, te meer omdat zij vanwege de moderne priesters en moderne bisschoppen geen juiste leer meer kennen. Maar iedereen geniet altijd de vrijheid de waarheid te onderzoeken.

      In de bijbel kan men vinden dat God Zelf voorstelt Hem te beproeven. Daartoe moet men dan wel de basisregels respecteren want anders wordt het een klucht.

      Indien uw gebuur eindeloos aan u moet blijven vragen of u nu eindelijk de tussenliggende haag wil scheren aan de bovenzijde dan demonstreert u uw slechte wil. Alle andere buren zullen gauw op de hoogte zijn en dat betekent dat u geen schaamte kent of gewetenloos bent. Met andere woorden u komt in opstand want zelfs de burgemeester heeft het recht u dan te komen berispen. M.a.w. er zijn tal van goede voorbeelden overal ter wereld en u blijft koppig ontkennen.

      Het maakt niet uit of de ouders al of niet geloofden, iedere volwassene is zelf verantwoordelijk om God te naderen of zich af te keren van de waarheid. Tenzij een kind voledig wordt afgeschermd van de rest van de wereld, maar dat lijkt me wel erg ver gezocht en dus onmogelijk. U vergeet dat ieder mens een Engelbewaarder heeft en daarom het hele leven lang vele kansen krijgt aangeboden om de waarheid te zoeken en te overdenken.

      Overigens valt het op dat u geheel hetzelfde taalgebruik bezigt als Frank Dierickx op de vorige pagina’s, zij het met toevoeging van kleine taalfouten. Zijn julie tweelingbroers?

      1. Beproef Mij, zegt de Heer :
       Maleachi 3:10
       Brengt de tienden van alles naar de schuren, opdat er voorraad zij voor mijn huis; dan kunt gij eens de proef met Mij nemen, spreekt Jahweh der heirscharen, of Ik de sluizen des hemels niet voor u open, en geen zegen in overvloed over u uitstort.

       1. @Eric:

        u geestelijk ziende blinde met uw Maleachi 3:10

        5 Vervolgens nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, plaatste Hem op de bovenbouw van een tempelpoort 6en sprak tot Hem: “Als Gij de Zoon van God zijt, werp U dan naar beneden, want er staat geschreven:
        Aan zijn engelen zal Hij omtrent U een bevel geven,
        dat zij U op de handen nemen,
        opdat Ge uw voet niet zult stoten aan een steen.”
        7 Jezus zei tot hem: “Er staat ook geschreven:
        Gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen.”(Math 4)

        Dan zeg mij: wie is hoger Malachi of Christus, en wie is Vol-Profeet, Malachie of Christus!?

        arme die u bent met uw ziende blinde schriftgeleerdheid!

     2. Als Adam niet in de vrucht had gehapt, zou de erfzonde niet bestaan hebben.
      Pas toen HIJ erin hapte, werd de erfzonde een feit, aldus de h.Katharina v. Emmerich.

      1. Waarom bent u zo blind?

       Voor u kan Be-Oordelen moet u De Tuin van Eden Kennen Zoals Christus Kent!!!!

       u moet weten Hoe Het Daar was Om Te Leven, Welke Werken Die Daar Waren Deden En Waarom! dan Moet u Weten wie als eerste In Die appel beet en at en welke Goddelijke Betekenis die appel heeft voor u zo’n bewering kan maken en ik kan u zeggen dat noch Eva Noch Adam als eerste in de appel beten en aten, het waren de “kinderen” van de eerste groep die zich verdubbelden in de Tuin van Eden die vn die appel aten! Dus al had Adam niet gegeten dan nog was er erfzonden want hoezo kan er een slang zo’n bewering doen als die al niet voor die tijd gevallen was?
       Dan moet u ook weten waar die boom stond want die vruchten van Goed en kwaad maken kunnen niet in de Tuin van Eden Verblijven want Die er van aten konden er niet verblijven, dan die boom die ze maakt ook niet!

       u zwetst dus uit uw nek!

       Ga eerst naar Die ene Volmaakte Christusverschijning voor u oordeelt en schrijft!

       1. “…en ik kan u zeggen dat noch Eva Noch Adam als eerste in de appel beten en aten, het waren de “kinderen” van de eerste groep die zich verdubbelden in de Tuin van Eden die vn die appel aten! ”

        Beste Henk, het lijkt er almaar meer op dat u een soort eigen originele videogame aan het creëren bent, met heel eigen wetten en regels, en daarbij elke ‘user’ die zich niet aan de regels houdt, keihard elimineert.
        Daar bestaat een bijzonder lucratieve wereldmarkt voor, en Vlaamse technologiebedrijven zijn ter zake wereldtop. Aan hogeschool Howest kun je nu trouwens een ‘master game-technology’ volgen.

        Level één ‘de appelbijters’ lijkt mij dan ook meer geschikt in die categorie, dan hier op een religieuze oerconservatieve site die zichzelf ten onrechte katholiek noemt. Ze erkennen niet eens de paus, maar bon, dit geheel terzijde;

      2. Ja,
       Maar Katharina was ook maar een (gewoon) mens neem ik aan, Kees.
       Maar, dat moet ik zeggen, er zijn ook andere meningen.

       Want over de erfzonde gesproken, wát was dat nou, die erfzonde?
       Zonder niet eerst die vraag te beantwoorden kan men het verhaal niet goed volgen.
       De Bijbel:
       Er stonden twee bomen; die van goed en kwaad, en die van het eeuwige leven.
       Ergo, Adam en Eva hadden het eeuwige leven, dank zij die tweede boom. Daar mochten ze nog van eten. Niet van die andere boom, die was verboden.

       Zij aten toch. Aangemoedigd door de slang.
       Zij verloren daardoor het eeuwige leven, door het eten van de vrucht van de boom van goed en kwaad.
       Wat is de vrucht boom van goed en kwaad? Blijkbaar het bewust worden van zichzelf. Immers, zij werden zich voor het eerst bewust van hun naaktheid en het gevoel van schaamde zich toen zij van de boom van kennis genomen hadden. Daarna, na dat eten waren ze zich er pas van bewust geworden.

       Dus de erfzonde lijkt het ontwikkelen van zelfbewustzijn. Immers, dát is de vrucht van eten van goed en kwaad; het idee dat er zoiets is als naaktheid, schaamte.

       En die zonde werd dus bestraft. De straf was hen weg te sturen en hen dus de toegang tot de boom van het leven te ontzeggen. Dat staat geschreven. De dood deed zijn intrede.

       En daarom zegt ons openbaringen 22:

       “1 Ook toonde hij mij een stroom van het water des Levens, helder als kristal, opbruisend uit de Troon van God en van het Lam. 2 En midden op haar plein, aan beide kanten door de stroom omringd, stond de boom des levens, die twaalf maal vruchten draagt, en elke maand zijn vruchten geeft. De bladeren van de bomen dienen tot genezing der volken, 3 en geen enkele vervloeking zal er meer zijn.”.

       Daar is weer de boom des levens waarvan de bladeren genezing geeft. DAN kunnen de mensen weer bij die boom. Nu is er eeuwige gezondheid. Nu is er én de wijsheid en het zelfbewustzijn, én het eeuwige leven.

       1. De erfzonde was de oorsprongzonde, de ongehoorzaamheid aan God.
        Door het eten van de ‘Boom der Kennis van Goed en Kwaad’ begingen Adam en Eva een zeer zware zonde, door gelijk te willen zijn aan God.
        Frappant (en ongeloofwaardig) is overigens dat zij -volgens Katharina- slechts één dag in het Paradijs vertoefd hebben.
        Zonder de erfzonde zouden de mensen op een totaal andere wijze geboren zijn. Overigens zou de aarde dan niet meer bestaan, aangezien (wederom volgens Katharina) de aantal open plaatsen, ontstaan door de ‘opstand der engelen’ dan allang opgevuld zou zijn door mensen.

        1. Kees,
         Ik heb ook lang gedacht dat de ongehoorzaamheid de zonde was, maar als ik nog eens goed lees, dan is de zonde het eten van de boom van kennis goed en kwaad. De boom dus die de geestelijke ogen van de mens opent. Zonder die geestelijke ogen is geen bewustzijn van goed en kwaad, lijkt mij.

         De zonde zou dus kunnen liggen in het zelfbewustzijn, het bewustzijn wat goed en kwaad is. We worden bewust, zoals een baby eerst niets weet en dan, steeds meer, het zelfbewustzijn ontwikkeld, zouden we nu zeggen.

         Eerst was men nog maagdelijk wat geest betreft, een baby is ongerept, weet nog van niets, oordeelt niet, vreest niet, enzovoorts. Maar die maagdelijkheid van het kleine kind is weggenomen door het opdoen van kennis. Door het eten van de boom van kennis van goed en kwaad dus, dat lijkt mij morele kennis, lijkt mij.

         “Maar de slang sprak tot de vrouw: Ge zult volstrekt niet sterven. 5 Maar God weet, dat uw ogen zullen opengaan, wanneer ge daarvan eet, en dat ge gelijk aan God zult worden door de kennis van goed en kwaad. 6 Ook had de vrouw al bemerkt, hoe goed die boom was om van te eten; hoe hij een lust was voor de ogen, en hoe verleidelijk, wanneer men inzicht wil verkrijgen.”.

         De slang vertelde hen dat dus. In hoeverre de slang loog is een tweede. Maar de vrouw kréég dat inzicht blijkbaar wél, haar ogen werden geopend en die van de man ook.

         Nu is de vraag of (zelf-) inzicht in de nu goed of fout is. Is het goed om schaamte te hebben? Is het goed om te ZIEN (in te zien) dat je naakt rondloopt?

         1. AntiSoof,
          het gaat om de gehoorzaamheid want dat vereist nederigheid terwijl de altijd grof liegende Slang hen op hoogmoed te pakken kreeg. Bezaten zij de nederigheid als kleine schepsels van de almachtige God dan was er niets gebeurd. De minste eigendunk hoe klein ook, indien men geen enkel zelfonderzoek doet, blijft aangroeien omdat duivels zich daarop enten en met groot genoegen welig tieren.
          Dat is wat ik, en u immers ook (veronderstel ik), dagelijks moeten overdenken.

         2. Heel juist Antisoof, ook jij wordt nu overgeleverd aan de Farizeeën ofte de virtuele inquisitie die jou ook op de brandstapel gaat zetten

     3. Beste Alberto u heeft gelijk.
      Ik ben een Christen in die zin dat ik de lering van Jezus volg. Zijn God is niet de wraakzuchtige jaloerse en straffende god maar liefdevol en enkel liefdevol. Hij is voor mij de immannatie van het Universum, de Grote Geest zoals de Indianen hem noemen en in die betekenis. Ze
      ZE zullen mij wel een ketter noemen maar het Oude Testament is door mensen geschreven niet door een god. Dat zijn voor mij verhalen en n een prachtige literaire vorm gegoten.
      De God van Jezus immanneert zich in de naaste. Als wij hem liefdevol tegemoet treden immanneert zich God in ons. Het doel van ons leven is de Goddelijke vonk in ons te doen ontbranden en branden tot wij de volmaaktheid bereikt hebben en niet meer op aarde moeten terugkeren in een nieuw fysiek bestaan om de god in ons
      te realiseren. Dus deze ketter gelooft in reïncarnatie. Daar zijn legio bewijzen van
      en ik geloof ook in een kosmisch bewustzijn.

      1. @ Boudica de Ketter,
       het spijt me zeer dat u op die wijze over God spreekt.
       U bent dus geen christen, nog minder een katholiek.
       Uw dwalingen kunnen u niet bij Jezus brengen.

       Wil u werkelijk Jezus persoonlijk ontmoeten dan is het geraden dagelijks de lijdensweg van Jezus (de Kruisweg) te bidden en te overwegen. Bijvoorbeeld in het Johannes-Evangelie hoofdstukken 18-21. Graag aan te vullen met de rozenkrans. Ook de Johannes-Passie van Bach is zeer geschikt.

       Jezus wacht op u, maar hij verlangt uw oprechte waarachtig christelijke inzet om Hem te MOGEN ontmoeten.

       1. Jezus heeft gezegd : als hij uw naaste bemint bemint gij God. Ik volg de leer van Jezus. Dan zal ik zeker niet verdoemd worden als ik sterf. God die Liefde is zal mij verwelkomen.

        1. Boudica,
         Dus gij denkt dat de Jezus Gods Zoon is, maar niet de Zoon van het Oude Testament.
         Ik ben het met u eens dat Jezus de Liefde predikt en dat God Liefde is, dus Hij is de Zoon de de God van de Liefde.

         Zo althans, voelt dat goed, voor mij. Ik houd ook erg van de liefde namelijk. (Ik heb het niet over lichamelijke liefde, maar over geestelijke liefde, die van de Ziel en uit het Hart.) De liefde is het onuitsprekelijke gevoel dat Mensen maakt van mensen. Het maakt van de natuur een Wonder.

         Oh, wat word ik toch blij van Hem van de Liefde. Ongelofelijk Zijn op mijn plek, voelt dat. Warmte, Mededogen, Respect, ik kan er niet genoeg van krijgen. Naastenliefde, maar vooral ook de Wijsheid. Zelfopoffering lijkt mij de Hoogste Liefde.
         Heb je naaste lief als jezelf en dank de Schepper. Is dat nou teveel gevraagd, denk ik wel eens?

         Ik ben het dus eens met je, en voel ik dus met je mee.

          1. @Boudica

           ik scheldt niet! iemand die de Bijbel verknipt is scheel en blind en dan ben ik mild! Want die zwets, liegt, bedriegt satanisch!

           U moet eens naar De Volle Waarheid gaan!

           Als Christus tegen Petrus zegt: ga weg satan, achter mij, scheldt Die?
           Als Christus zegt dwaas tegen farizeeërs en schriftgeleerden, scheldt Die?

           U weet niet eens de Goddelijke Definitie van Schelden, u zou uw tong kwijt raken, zoveel als u scheldt: leugenachtige worden in uw mond neemt om iemand onderuit te halen….., waarvan u denkt dat het geen schelden is!

           Ie een bewering doen die niet waar is, niet schelden? En hoeveel beweringen doet u die niet waar zijn tav Christus en de mens en natuur?

           Ga naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en schrijf Christusgelijk, dan schelt u niet! want u schrijft De Volle Waarheid, nou “held”, ga eens een keer…

         1. @AntiSoof

          u zwets ook, want Christus heeft De wet en de Profeten Volmaakt in alles, overal en altijd zonder zonden Vervuld en Christus zegt: Die Mij Ziet Ziet De Vader, Daarmee is God van het Verbond niet anders, wanneer dan ook! Het oude testament = verbond is nooit oud geweest! Het zijn blinde farizeeërs en schriftgeleerden die Het Verbond verkeerd uitleggen en hier ook want men kent De Wet en de Profeten Niet! Die Gold al voor de val van hen die Satan en de demonen werden, zij hebben zichzelf daar mee veroordeeld! en Die bestond ook al voor de Tuin van Eden want zij die daar vielen hebben zich er mee veroordeeld!
          Dat Oog om oog, Tand om Tand, Leven Om Leven Is en Hoort Vol-Profetisch Verstaan te Worden = God Gelijk!!

          En nu is hetzelfde gaande bij de christenen; Zij verstaan De Wet en de Profeten, NIET! Want ze prediken dat God liefde is en gelijkertijd zet men God boven begrip, dan hoe is Liefde te verstaan, zelfs het woord Liefde is een leugen want als God boven elk begrip is Weet men ook niet hoe God werkelijk is!
          Het totaal belachelijk, ze weigeren Vol-Profetie en Vol-Profeten en claimen in dezelfde adem dat zij Vol in de H.Geest zijn! Nou die Vol in de H.geest zijn is een farce want als God boven elk begrip is kan men met hun Vol in de H.geest zijn ook niet weten hoe God is want zelfs het Vol in de H.Geest gaat hun begrip te boven!

          Het om met je hoofd te schudden hoe diep bedroevend het is! Met hun ja, ja wij weten de weg en onze leer is zuiver

          1. Henk,
           Je spreekt over dingen die ik niet in de Bijbel kan lezen, denk ik. Dus kan ik er verder weinig over zeggen.
           De tijd vóór de tuin van Eden ken ik niet, behalve dan de tijd van de Schepping die perfect is. De eerste zeven dagen dus.

        2. Nee Boudica, dat heeft Jezus niet gezegd.
         EERSTE gebod: Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dit is het voornaamste en eerste gebod.
         TWEEDE gebod: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.

         Er staat dus nergens geschreven dat Jezus zei: “als gij uw naaste bemint, bemint gij God”.

         1. Kees, in dat tweede gebod staat precies HOE je dat eerste gebod concreet, praktisch, elke dag moet uitvoeren.
          Denk je nu echt dat een God liever zit te wachten op eeuwige lofprijzingen en vereringen, eerder dan op mensen die iets voor mekaar doen?
          Heb je al eens aan kinderen proberen uit te leggen hoe ze ‘God moeten beminnen met heel hun hart, heel hun ziel en heel hun verstand’? Hoe moeten ze dat dan doen?

          1. Heel beknopt :
           Het begint met zich te oefenen in gehoorzaamheid, daarvoor is er al nederigheid nodig, en dan moet men ook ertoe kunnen komen dag en nacht alle andere geboden ernstig te respecteren. Dat is samen met naastenliefde de geestelijke arbeid die vrucht draagt.

          2. Door je aan de tien geboden te houden bemin je God.
           Dat weet je toch, Frank?

          3. Plus het dagelijjks gebedsleven en de heilige traditionele Mis samen als noodzakelijk geestelijk voedsel.

          4. Door de meute van ‘gehoorzame’ mensen worden héél veel misdaden gepleegd, Eric. Ik geloof meer in de vrij-denkende kritische mens.

          5. De gevolgen van ‘vrij-denkende’ mensen staan dagelijks overvloedig in alle nieuwsberichten want zonder gehoorzaamheid aan God wordt iedereen spontaan slaaf van duivels. Er bestaan geen neutrale mensen omdat er geen machts-luchtledigheid kan bestaan. Alle vacuum-ruimten worden altijd meteen opgevuld door het allersimpelste dat er voorbijkomt en dat zijn ontelbare kleine duiveltjes die zelf nauwelijks beseffen dat zij de weg van de minste weerstand volgen. Lees levensbeschrijvingen van heiligen.

          6. @Frank
           U zou toch moeten weten dat Eric en velen hier met een farizeïsche schaar door de Bijbel loopt, wat hem niet uitkomt knipt die er gewoon uit!

          7. Kees,
           Waar heeft de Verlosser het over de tien geboden?

           Ik dacht juist dat Jezus Christus de nieuwe Wet kwam brengen aan de mensen van goede wil? De Wet van de Liefde namelijk?
           De Wet zoals weergegeven in de Bergrede, Mattheus 5 t/m 7.

         2. @Kees

          “Er staat dus nergens geschreven dat Jezus zei: “als gij uw naaste bemint, bemint gij God”.”

          gij schele blinde, dit staat er in de Bijbel:

          over De Wet en de Profeten:

          HET VOORNAAMSTE GEBOD
          34 Toen nu de Farizeeën vernamen dat Hij de Sadduceeën de mond gesnoerd had, kwamen zij bijeen 35 en een van hen, een wetgeleerde, vroeg Hem om Hem op de proef te stellen: 36 “Meester, wat is het voornaamste gebod in de Wet?” 3 7Hij antwoordde hem: “Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. 38 Dit is het voornaamste en eerste gebod. 39 Het tweede, DAARMEE GELIJKWAARDIG : Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. 40Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten.”

          Het eerste gebod is niet belangrijker dan het tweede gebod en omgekeerd, ze zijn aan elkaar gelijk!

          EN CHRISTUS VERDUIDELIJKT DIE TWEE GEBODEN:

          9 Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. 10 Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden.
          JEZUS’ GEBOD VAN DE ONDERLINGE LIEFDE
          12 Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.(John 15)

          Ga het lezen in de Bijbel, kwaadaardige zwetser die u bent

          1. Oh gaan we beginnen schelden dat mag nochtans niet van deze organisatie. Zo gaat ge ketters zoals blijkbaar Frank en Alberto en mijzelf niet bekeren hoor.

          2. Boudica,

           Duidt u het hem niet té euvel, wilt u alstublieft?
           Er zijn er die nogal scherp van tong zijn, en toch mild van hart. Sommigen denken misschien dat zij met sterke woorden sterk overkomen. (Aan zoiets lijd ik zelf ook een beetje. Het is het man zijn, misschien. Grote mond, klein hartje.)
           Ach.

       2. @Hypolyt

        “Wil u werkelijk Jezus persoonlijk ontmoeten dan is het geraden dagelijks de lijdensweg van Jezus (de Kruisweg) te bidden en te overwegen. Bijvoorbeeld in het Johannes-Evangelie hoofdstukken 18-21. Graag aan te vullen met de rozenkrans. Ook de Johannes-Passie van Bach is zeer geschikt.”

        En dan vooral de rest niet lezen want ze zouden eens het Johannes evangelie 15 het Liefdesgebod, en 16 en 1Kor 4 Christusgelijk Weten en Oordelen lezen, die u er uit knipt! want ja er zou eens een Vol-Profeet opstaan

   2. Dat zegt gij, Alberto,

    ikzelf kan zeggen dat ik het meest geleerd heb van mijn, maar ook van andermans fouten, narigheid en ongeluk. Dan leert men hoe het níet moet en wordt men misschien wakker voor hoe het wél moet. Wellicht krijgt krijgt elk díe leerschool, die bij hem of haar past?
    Er is geen betere leerschool om wijsheid te krijgen dan ongeluk, verdriet, pijn, wanhoop, eenzaamheid.
    Het klinkt wellicht paradoxaal, maar zo ervaar ik dat.

    Maar, dit is ook een spiritueel, geestelijk iets, dat ervaren. Lichamelijke pijn heeft ook een geestelijk aspect. Het beleven is iets geestelijks, dat als geestelijke voeding gezien kan worden.

    Dat is allemaal wellicht niet met het verstand te volgen en te begrijpen totdat iemand het zelf ervaren heeft. Pas dan valt het geestelijke, de be-le-ving, de er-va-ring op zijn plaats, misschien.
    Daarbij kan ik wel verstandelijk zeggen: er zijn verschillende manieren van leren weten; uit een boek, uit verhalen, e.d., maar de sterkste manier van weten is de ervaring, het zelf te ervaren. Wanneer men iets ervaren heeft, dán weet men het pas goed. Dus er is ervaring nodig. Leren kan, maar weten is twee. En zeker weten door ervaring is misschien drie.

    Dus ik zou er nog eens over nadenken. (Denk ook aan een bevalling? Waarom is daar eerst pijn?)

    1. Elk van ons heeft zijn eigen wijze om met tegenslagen om te gaan; de ene zoekt hulp in zijn geloofsovertuiging, de andere in zelfberusting (ook de duivel is het branden gewend) of in een therapie of in drank of drugs.
     .Volgens u is het normaal dat je moet ‘geslagen’ worden om levenslessen te leren en ervaring op te doen? Kan het ook zonder?
     Zulke redenering was in het verleden normaal en ik denk dan aan de scherpe kant van de regel in de school om je te dwingen rechtshandig te schrijven.
     In de huige samenleving is zulke én geestelijke aantasting strafbaar gesteld.

     Pijn bij bevalling is een verwerpelijke collectieve straf : Genesis 3:16

     1. Alberto ( Frank Dierickx ),
      u spreekt dichterljke woorden : “ook de duivel is het branden gewend”.

      Daarbij bekent u logischerwijze dat opstandigheid de ziel in vuur en vlam zet wanneer de koppigheid niet kan toegeven aan de waarheid.
      Die koppigheid is u dus niet onbekend.
      Bovendien verwijst u met deze woorden naar de loges.

      Het ergste is wanneer u de koppigheid zo ver doordrijft dat God u zelfs niet meer slaat met kleine slagen want dan bevindt u zich aan de rand van de afgrond, Gedenk de kwaadwillige priesters ten tijde van Jezus’ aardse aanwezigheid. Dergelijke mensen noemt men de kinderen van de duivel. “Addergebroed” noemde Jezus hen en hun aanhang. Herinner u dan wat er gebeurde ca. 70 jaren later toen niet minder dan drie Romeinse legioenen de stad Jeruzalem volledig omsingelden. Eindelijk werd paal en perk gesteld aan de koppigheid van de resterende afvalligen van de waarheid. Alle leiders van het volk werden gekruisigd en het koppige volk als slaven afgevoerd.

      “Want het loon der zonde is de dood; maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jesus onzen Heer.”
      (Romeinen 6:23)

      Na Adam en Eva worden alle mensen geboren met de erfzonde :
      “Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods.”
      (Romeinen 3:23)
      Daarmee wordt iedere ongelovige nogmaals gewezen op zijn persoonlijke opstandigheid tegenover de eeuwige waarheid.

      1. @Eric

       zoals ik naar Derks Schreef geldt ook voor u over Goed de Bijbel Lezen!

       u weet niks van Satan dan halve waarheden en volle leugens!, U weet niks van de Ziel, noch kan u de Bijbel Lezen zoals het Hoort Christusgelijk zonder zonden!

       Kijk naar uw teksten:

       Na Adam en Eva worden alle mensen geboren met de erfzonde :
       “Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods.”
       (Romeinen 3:23)

       Die men H.Maagd Maria noemt is niet met erfzonde geboren, en elke ziel in de 7e kamer waarvan de ouders niet de zonde tegen de H.Geest hebben begaan bij verwekking, is ook niet met erfzonde geboren, dus niet alle mensen na Adam en Eva zijn met erfzonde geboren! Hop daar gaat uw betoog en is Paulus een leugenaar!

       EN DAARMEE DE BIJBEL OOK in die vers!

       u kunt helemaal niet uzelf noch een andere leren en beleren!

       1. @Eric

        en buigt u nu uw hoofd en bekent dat die tekst in de Bijbel niet de volle waarheid is die u als volle waarheid op papier knalt?

        of draait u en zegt, ja maar de H.Maagd Maria is een uitzondering…., en wilt u er mee zeggen dat H.Maagd Maria niet een mens was…..?

        en die ziel…….

        U weet heel Goed dat u De H.Maagd Maria niet kent zoals Christus Kent en ook heel goed dat u niet naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning gaat, maar ja, schuld bekennen is niet zo makkelijk he als je zelf zo diep vast in het moeras van Satan hebt gereden….

      2. @Eric

       Helaas Eric Paulus schrijft niet de Volle Waarheid met:

       “Na Adam en Eva worden alle mensen geboren met de erfzonde :
       “Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods.”(Romeinen 3:23)”

       Die men de H.Maagd Maria noemt is niet geboren met erfzonden! Dus niet alle mensen!!!!!!!! en er is nog meer, dat ik hier niet schrijven kan!!!!!!!!!

       en zo zwets je weer, dat heb je als je blind gelooft en niet Goed Onderzoek doet

     2. Alberto,
      Ik zeg niet dat er ‘geslagen’ moet worden. Ik zeg dat pijn en verdriet een functie zouden kunnen hebben. Mijn ervaring is dat pijn en verdriet soms leidt tot inzicht. Dan heeft een mens iets geleerd en is weer iets wijzer.

      Pijn bij bevalling is een moeilijk punt. Piet Vroon (de psycholoog) verklaarde de pijn bij bevalling door een te snelle groei van het mensenbrein. Het hoofd is door het vele verstand a.h.w. te groot geworden. Het zou dus misschien geen straf zijn, maar een consequentie.

      Maar ik bedoelde het geestelijk. In de Bijbel wordt het beeld van de bevalling soms geestelijk bedoeld. Dan moet een volk eerst veel narigheid pijn en verdriet dus krijgen om éindelijk weer te luisteren naar de Vader.

      Dat is de teneur van de Bijbel: Het uitzuiveren van een bepaalde stam mensen. Die zondeloos (rein) proberen te krijgen zodat ze weer bij Hem zouden kunnen zijn. Als de verloren zoon die eindelijk (weer) bij zijn verstand komt.

      Eerst alles verbrassen en dom doen en dan op hangende pootjes terugkomen. Waarna de Vader blij is, maar de broer jaloers. Jaloezie is een groot kwaad. Dat kan een wijs mens ook leren. Kaïn was ook jaloers bijvoorbeeld. Zonde hè?

      Tja. De Bijbel gaat tamelijk diep in behandeling van de psyche van de mens.

     3. Mijn schoonzus heeft 4 kinderen op de wereld gezet, maar ze heeft er nauwelijks pijn onder geleden. “Gewoon een kwestie van jezelf ontspannen” zei ze.
      Plastisch verwoord: de baby’s ‘floepten’ eruit.
      Overigens moet je er natuurlijk wèl het geschikte lichaam voor hebben. Bij slanke en magere vrouwen zal de bevalling moeilijker verlopen.
      By the way, de vermenigvuldiging zou totaal anders zijn verlopen als Adam en Eva zich niet schuldig hadden gemaakt aan de erfzonde.

      1. Kees, ga jij die mythe van Adam en Eva hier voor waar blijven verkondigen? Een beetje Gadellaa-gewijs het sprookje stoer handhaven?
       Ik had ooit twee konijntjes. Voor mijn kleintjes gekocht. Mochten ze leren verzorgen. Leuk. En ja, ineens had ik veel konijntjes, en nog meer en opa-konijn deed het met zijn kleinkinderen, en uiteindelijk moest die hele handel absoluut opgeruimd. Overal lagen nestjes met wriemelende en dode baby konijntjes.
       De mens is evolutiegewijs ontstaan ergens in Afrika.
       Adam en Eva is een theologisch mythisch verhaal.
       Wie daar een probleem mee heeft om te kunnen geloven in een God, die heeft een groot probleem.

       1. @Frank

        en jij Frank, ooit echt interesse getoond over de exegese die ik geef over de Tuin van Eden en blijf jij lekker zitten met je zwetsen met je fatamorgana niks staat vast hoop, troost?

        Vooral geen Goed onderzoek doen zoals het hoort, Frank! Want die evolutietheorie met “niks staat vast” is wel wetenschappelijk bewijs…..ga maar weer gauw Karel zingen: Nee Karel nee, niet vandaag al wil je nog zo graag misschien is het morgen….met je “niks staat vast”

        Arme die je bent

    2. “(Denk ook aan een bevalling? Waarom is daar eerst pijn?)”
     Omdat een zoogdier ontwikkelingsgewijs zo in mekaar zit, Antisoof.
     Omdat de natuur het midden houdt tussen normaal kunnen functioneren als je niet bevalt (de meeste tijd dus) en dat ene moment dat je moet bevallen. Als wijfjes de hele tijd rond zouden moeten lopen met een opening om pijnloos te kunnen bevallen, tja…
     Sedert zowat de meeste gynaecologen vrouwen zijn is pijnloos bevallen geen enkel probleem meer.
     Het wordt echt tijd dat vrouwen ook in de Kerk het roer over kunnen nemen.

     1. Goed geantwoord Frank. Ik denk dat jij en ik voor onze denkbeelden door de toenmalige inquisitie op de brandstapel zouden terechtkomen. Nu worden wij op de virtuele brandstapel gezet door enkelen hier.

     2. Zonder pijn geen loutering, geen boete, geen heil.
      Het is juist door de louteringen dat we de beproevingen leren overwinnen, na waarschijnlijk zeer dikwijls pijnlijk gezondigd te hebben.
      Maar de goed begrepen ziele-pijn van de rechtvaardigen brengt hen dichter tot Jezus die door onze zonden eindeloos gepijnigd wordt. Daarom is boete + gebed = mede_lijden met Jezus en zo kan men vele zielen helpen bevrijden. Leer over de werking van GENADE door en voor boetvaardigheid.

      1. @Eric

       hoe was het voor de val van die satan en de demonen werden? Toen was het bij God ook geen Heil? En God zelf ook niet want toen was er nog geen kwaad dan ook geen loutering en Heil? Dwaas die u bent Gods Werken en God Zijn, Die zonder zonden zijn, zijn ook Zijn Heil en Loutering! Ook Volmaakte Werken kennen Heil en Loutering want het is Loon naar Werken! Of Is God Eer geen heil en Loutering!

      2. Eric, dit wordt echt hopeloos.
       Mensen die de hele dag boete doen, paternosters lezen, missen bijwonen en het lijden van Christus overwegen, die mensen lijden evenveel pijn, door ziekte en allerlei ander onheil, dan hun broeders en zusters die niet geloven in uw God. Geen enkel degelijk statistisch onderzoek heeft al ooit kunnen bewijzen dat Rooms-katholieken minder pijn lijden, minder onderhevig zijn aan ziektes, minder rampen en andere natuurcalamiteiten moeten doorstaan dan die baarlijke ongelovigen. Het enige wat u claimt is dat échte katholieken ‘later’ gelukkiger zullen zijn. In het hiernamaals. Ik help het je hopen, maar vooralsnog leef ik liever in het nu. En veel bijdrage aan dat betere leven nu heb ik de restkerk nog niet zien doen.

       1. Frank, de wereld ‘valt’ (letterlijk en figuurlijk) onder het bewind van Satan. Daarom kan de wereld niet geholpen worden. Indien u dat werkelijk niet kan begrijpen (wat ik sterk betwijfel) dan kan het u niet kwalijk genomen worden dat u hier komt prediken om alle duivels los te laten op de weinige christenen die nog resteren.

     3. @Frank

      “Sedert zowat de meeste gynaecologen vrouwen zijn is pijnloos bevallen geen enkel probleem meer.”

      je moet vrouw worden Frank want al verdoof je met een ruggeprik als die verdoving is uitgewerkt heeft een vrouw het gevoel of ze van onderen overrekt is! En dan de bekkeninstabileit of incontinentie die vaak genoeg voor komt! Joker die je bent met je uitspraak! nee het is zo makkelijk voor een vrouw dat ze gelijk weer klaar staat om de volgende te baren….
      Het is zoiets als een scheet laten…..naar jouw opvatting

      1. En dat is allemaal de straf van God? Dank zij de kinderen van Adam en Eva?
       Misschien heeft god de mannen wel bestraft met ziektes die een vrouw niet kan krijgen, toch? Moet ik ze opnoemen? Allemaal de schuld van de erfzonde?
       PS. Onlangs zijn bij de toegangscommissie voor de specialisatie ‘urologie’ aan een Vlaamse Universiteit alleen vrouwen geselecteerd. Kortom, mannen, meisjes hebben uw prostaat in handen.

       1. @Frank

        nee Frank want een kind is onschuldig aan de fouten van de ouders, het zijn de ouders die kinderen(lees dit goed: in hun onwetendheid door religieuze ziende blinde leiders gehouden) mee straffen met hun deels onvolmaakte verwekking!
        Als je Volmaakte Verwekt: Geen Erfzonden! Maar ja, daar, de Volmaakte Verwekking mag je niet over schrijven……dat is ketters

     4. Frank,
      Ik hoef u toch zeker niet Francien te noemen, is het niet? (Je lijkt er wat van af te weten?)
      De meeste zoogdieren hebben wel minder pijn, beste Frank, zegt men.
      Dat heeft schijnbaar te maken met de grootte van het hoofd van de baby en met de bouw van de vrouw, het geboortekanaal. De schedelhelften van een mens kan zich gelukkig over elkaar vouwen. Dat scheelt gelukkig veel.

      Wist iemand trouwens dat daarom sommigen kiezen voor de Caesar (snede) methode? Vooral rijken lijken daarvoor te kiezen. Of het de ontwikkeling van het kind veranderd is te bezien. Alles heeft een reden, en als die reden wordt gemist kunnen er fouten worden gemaakt.

    3. Antisoof, in antwoord op uw laatste bericht : Ah ja u zult wel gelijk hebben, het zullen wel allemaal brave mensen zijn en ik moet hen hun sterke tong vergeven he. Vergeven staat ook in mijn catechismus hoor. Maar soms kan ik het niet laten om eens flink sarcastisch te zijn En ik ben dan nog een vrouw haha. By the way, naast bewonderaarster van koningin Boudica hou ik erg veel van de H. Jeanne d’ Arc, ook een vrouw naar mijn hart die door de katholieken op de brandstapel terecht kwam.

     1. Boudica,
      de H. Jeanne d’Arc werd veroordeeld door de toenmalige ‘moderne katholieken’ die alleen handelden vanuit wereldse en politieke redenen, zeer zeker niet uit zuiver traditioneel christelijke redenen.
      Ook vandaag gaat het net zo als in die tijd, zeer weinig verschil.
      Wees zeer voorzichtig met de leugens van de modernisten in de Kerk.

      1. @Eric

       ach toen gaf het ook al moderne katholieken…..

       en hoeveel zogenaamde heksen zijn verzopen en verbrandt, en hoeveel heiligen onder erbarmelijke omstandigheden in de kerker van de inquisitie gestorven, ok ja dat waren ook moderene katholieken….!!!!!

       1. Henk,
        modernisme is van alle tijden ; eigentijdse meningen cultiveren door de waarheid te relativeren.
        God is niet aanvechtbaar, dus kan ook de waarheid niet aangvochten worden.

   3. God zadelt ons met niets op zoals Alberto zegt maar het kwaad ziekte en dood zijn het natuurlijke gevolg van de zondeval of zonde in het algemeen, ongehoorzaamheid aan God waarbij de mens zichzelf buiten de beschermende cirkelen van god heeft geplaatst. Blijkbaar is dit logisch gevolg. Wanneer je als mens vader uw kind waarschuwt voor van alles en nog wat omdat dit of dat levensgevaarlijk is en het kind gehoorzaamd niet zal dit fataal aflopen.Wel kan God van tijd tot tijd ingrijpen indien de omstandigheden dit toelaten of mogelijk maken, denk aan genezingen, mirakelen, wonderen. Althans zo zie ik het

    1. @Yves

     controleer of zo als jij ziet in alles en overal en voor eeuwig Christusgelijk zonder zonden is bij Die ene Volmaakte Christusverschijning!

     en lees eens: 1Kor 14, wie wel en niet mogen spreken en schrijven….

     Leer dat blijkbaar Betrouwbaar Hoort Te Zijn want dat Wordt Geëist want u Draagt Er Verantwoording Voor en Moet Er Verantwoording Voor Afleggen Bij God! dan maak u er niet met een jantje van leiden, vanaf!

 2. @Alberto,
  U leest de bijbel zoals U het graag ziet: de man als opperwezen.
  Mijn advies aan U: lees de bijbel nog eens GOÉD.

  Eva lokte Adam uit én … Adam werd nieuwsgierig of die appel écht zo lekker was als Eva zei.

  1. @Derks

   Ga eerst zelf uw ogen wassen bij Die Ene Volmaakte Christusverschijning want u bent steke blind!

   Eerst moet u uit vinden hoe het leven en hun weten was in de Tuin van Eden, Dan moet uitvinden waaruit die appel bestond en welke gevolgen die heeft en dan wie als eerste in de appel beet!

   u kan niet zomaar de Bijbel citeren want de Bijbel is geschreven in verbeelde woorden en God schrijft niet in verbeelde woorden God Schrijft De Volle waarheid, niet meer, niet minder en de Volle Waarheid is God zelf, BLINDE!
   De Bijbel is een boek en beheerder met en van Gods geheimen en voor een beheerder wordt GEËIST dat die BETROUWBAAR BLIJKT!!!!! Dan hoort men te Onderzoeken of die BETROUWBAAR IS, voordat men er van uitgaat dat die BETROUWBAAR IS

   En Godzelf is niet te zien met een menselijk oog die is als enige te Zien Met een Vol-Profetisch OOG omdat Die Christusgelijk zonder zonden, en daarmee in alles, overal en altijd Christus Gelijk, Ziet! Zegt Christus niet: Alles van de Vader is van Mij? Dan is Christusgelijk Zien Godgelijk Zien!

   u kan niet een wegen, meten, tellen en berekenen naar De Wet en de Profeten, u bent een brokkenpiloot met uw u moet de Bijbel goed lezen, terwijl uzelf niet eens weet Hoe Goed er uit Ziet en Hoe Die Weegt, Meet, Telt En Berekend! Uw pad gaat naar de hel, uw brug naar de Hemel breekt onder elke voet!

   Arme die u bent, u bent naast diep, diep, diep bedroevend over het paard getild, naast uw schoenen lopend verwaand en onbeschoft!! U denkt anderen te kunnen leren en beleren en u kan niet een rekenen met uw schriftgeleerderig stoplichten agent pennenlikkerij!

   Als al naar de hel wil ga in uw eentje en neem geen anderen mee!

   1. @Henk Gadellaa,
    Man, ga Uzélf wassen.
    U bent zó brutaal, dat U de hemel in – en uitloopt (volgens Uzelf).
    God weigert U dus.

    1. Het is eigenlijk wel een goed aspect op zich dat Henk op godsdienst gericht is en ik wil graag geloven dat hij om die reden Jezus mocht ontmoeten. Maar het lijkt alsof zijn ziel zesendertig versnellingen heeft en hij altijd in de hoogste versnelling leeft, helaas om louter wereldse redenen. Dat feit “legt hem de strop om”.
     Wedden dat hij vanaf nu deze uitdrukking eveneens zal gebruiken.

     1. @Eric

      u moet niet wedden want dat is gokken want het is vooruit lopen op een uitkomst die u niet kent!!!!

      De 7e Kamer van de Ziel, van een mens of natuurling, van hem/haar die de zonde tegen de H.Geest NIET hebben begaan, heeft De Gods Snelheid want God woont daar zonder sluiers!!! zou God daar niet Wonen zonder sluiers, zou een Ziel nooit God kunnen Herkennen met onweerlegbar, onontkenbaar God Bewezen Oordeel als Gods Bewijs dat Het God Is Die Daar Is!
      Daarom is echte Religie geen blind geloof, het is en hoort Volmaakt God Wetenschap te zijn, daarom zoek als eerste Profetie van alle geestelijke gaven want tijdverschil tussen Gods Oordeel en Verkondigen door Profeet is zondigen want God vergooit geen Tijd: laten wachten is laten sterven: God Geeft Altijd Op Tijd = NUL en een mens hoort hetzelfde te doen: Wees Volmaakt Zoals uw Vader in de Hemel Volmaakt Is(Mat 5)
      Dat tijdverschil Geheiligd Wordt Betekent Dat Er gezondigd is, want bij Niet zondigen Hoeft Er Niet Geheiligd Te Worden!

      Het is van u een valse aanname dat ik om louter wereldse redenen de hoogste versnelling gebruik. Het is om Goddelijke = Christus Redenen want ik zondig als ik vertraag en later geef dan God Geeft of zo versnelt en sneller geef dan God Geeft: eerder Barmhartigheid geef dan God geeft! Als een mens een straf moet uitzitten naar Gods Oordeel dan hoor ik de Cel Waar die In Zit Opgesloten niet eerder te openen dan God Opent en ook niet later!

      En waarom zou ik uw uitdrukking gebruiken als ik wens dat iedere mens Christusgelijk haatloos in de wereld is? Waarom anderen het idee geven en verleiden dat zij zouden kunnen gaan zeggen zoals u wedt?

      Helaas Eric u gebruikt satanische opmerkingen!

    2. @Derks

     u moet eens leren lezen en onthouden:

     Geen mens in zonden verwekt en die gezondigt heeft kan al levende op aarde de Hemel in en uitlopen, eenmaal er in nooit meer er uit want men doet een belofte nooit meer anders dan Volmaakt zonder zonden Christusgelijk verder te leven en met Die Beloft legt men Volmaakt Vrijwilig af de keuze dat men nog kan zondigen!

     Ik heb nooit beweert dat ik in de Hemel ben geweest, ben ik ook niet, ik beweer, en iedereen kan dat controleren, dat ik op de DREMPEL van de Hemel ben geweest en de Drempel ligt voorbij de dood van een menselijk leven op aarde! dat is heel veel anders dan u leugenachtig beweert!

     Hoewel men gedurende het leven Geheel kan terugkeren in De Tuin Van Eden kan men als men daar deels, dat ook kan, binnen gaat daar deels in verblijven als men met dat Deel Christusgelijk Lief Blijft Hebben!

     U en de uwen zijn zo steke ziende blind! U en hen weten niks dan krome en leugenachtige wetenswaardigheden van De Tuin van Eden!!

     En over het paard getild naast uw schoenen lopen van verwaandheid bent u een onbeschofte hufter, die tot nu toe niet bereidt is om uzelf te controleren bij en met Die Ene Volmaakte Christusverschijning!

     Ik heb aangetoond dat men de Bijbel niet zomaar kan lezen en ook niet zomaar Goed kan lezen want de Bijbel is een boek en beheerder van Gods Geheimen en daarvan wordt GEËIST dat die BETROUWBAAR BLIJKT en de Bijbel in verbeedle woorden is geschreven en daarmee niet door God Zelf want God doet niet aan verbeelden, Die Doet Aan Volmaakte Gods Werken want God Is De Volmaakte waarheid en Volmaakt Liefde zonder geweld dan als God “schrijft” Schrijft God Zichzelf!!!!!!!!! En God is niet te zien met een menselijk oog, noch menselijke geestelijk oog, noch met een menselijk ziels oog. God is als Enige Te Zien Met Christus Gelijk Oog Die Christus Gelijk Liefheeft want zo staat er geschreven waar Christus zegt: Alles van De Vader Is Van Mij, Dan Is Christus Gelijk = God Gelijk! En er staat geschreven: Die Mij Ziet, Ziet De Vader, dan kan men als enige God Zien Als men Zonder zonden Christus gelijk Ziet!

     U arme! U bralt, zwets, liegt en bedriegt en er staat geschreven: Gij zult geen valse getuigenis doen naar uw naaste, en u doet niet anders, satanisch geïnfecteerde ziende blinde die u bent!

     1. Aanvulling

      En er staat geschreven in Matheus 5: Wees Volmaakt Zoals uw Vader in de Hemel Volmaakt is! Als enige zo is God te Zien en de Bijbel Volmaakt Te Interpreteren en de Hemel en Tuin van Eden en de rest te Kennen Zoals Christus en God Kent, daarom zegt Christus bij het Liefdesgebod, de Totale Vervulling van de Hele wet en de Profeten: Zoals De Vader Mij Heeft Liefgehad en Lief heeft, Zo heb ik jullie(apostelen en iedere mens en natuurling en Satan en demonen en eeuwig verdoenden in, op de rand en buiten het heelal) Liefgehad en Lief, Heb Elkaar en elke andere naaste Lief Zoals Ik jullie Heb Liefgehad en Lief Heb!

      Arme die u bent u kan niet eens De Bijbel Goed Lezen! U kan als mens zijnde helemaal niks Goed Doen met uw satanisch ziekelijke houding en Eric is geen haar beter, ja erger want die zegt Verschijningen gehad te hebben!

       1. @Eric

        God heeft meer dan deze weg dan u weet om Diens Ei kwijt te raken want voor ik Schrijf weet uw 7e kamer in uw Ziel het al!!! ja IEDERE 7e kamer van de Ziel van iedere mens en natuurling op aarde en iedereen in de Hemel en het Vagevuur weet al voor ik schrijf!

        u blinde! zou u in uw 7e kamer zijn zou u die vraag die u stelt:
        “Welke door u zo geprezen volmaaktheid uwerzijds toont u ons ?”

        niet stellen want u zou Christus = Godgelijk Weten! u bent als die Farizeeérs en schriftgeleerden die aan Christus vragen: met wiens Recht doet u zo, en Christus terug antwoordt: was Johannes de Dooper een Profeet?
        U kan beoordleen hoe u veilig over straat loopt zonder ongelukken en dan kan u niet beoordelen van wiens zijde ik toon? Huichelaar en leugenaar die u bent want u beweert van Christus uit te schrijven want u beweert de volle waarheid te schrijven, en dan kan u mijn schrijven niet Goed Beoordelen?

        U zit zo verstrikt in satan’s net/moeras en u wilt niet zien, kijk maar geen reactie op mijn schrijven over de vers van Paulus die u aanhaalt:

        “Henk Gadellaa schreef:
        4 juli 2024 om 10:09
        @Eric

        zoals ik naar Derks Schreef geldt ook voor u over Goed de Bijbel Lezen!

        u weet niks van Satan dan halve waarheden en volle leugens!, U weet niks van de Ziel, noch kan u de Bijbel Lezen zoals het Hoort Christusgelijk zonder zonden!

        Kijk naar uw teksten:

        Na Adam en Eva worden alle mensen geboren met de erfzonde :
        “Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods.”
        (Romeinen 3:23)

        Die men H.Maagd Maria noemt is niet met erfzonde geboren, en elke ziel in de 7e kamer waarvan de ouders niet de zonde tegen de H.Geest hebben begaan bij verwekking, is ook niet met erfzonde geboren, dus niet alle mensen na Adam en Eva zijn met erfzonde geboren! Hop daar gaat uw betoog en is Paulus een leugenaar!

        EN DAARMEE DE BIJBEL OOK in die vers!

        u kunt helemaal niet uzelf noch een andere leren en beleren!”

        Leer echte Nederigheid Eric, ik wens u helemaal niet naar de hel, ik wens dat u naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning gaat en dan Christusgelijk Schrijft, ik wens het Allerhoogste zoals God en Christus voor u Wenst, niks anders!

        en daarmee:

        “Dank zij ons kunt u hier wel uw ei kwijt.”

        Is het u of God en Christus te danken dat dit Forum bestaat, als eerste, en als u oprichter bent of mede oprichter bent? Ja dan heb ik ook u te danken dat ondanks uw verkeerde intentie, een forum naar uw leer en traditie, Christus en God toch een weg weten te vinden om ook Hier Aanwezig te Kunnen Zijn want niet alles is fout aan u, echter zoals u er mee omgaat maakt u alles tot krom en leugen! Gelukkig is het forum groter dan u!

     2. @Henk Gadellaa,
      U moet zélf ‘ns lezen wat U allemaal zegt tegen de medelezers van deze site:

      “U arme! U bralt, zwets, liegt en bedriegt en er staat geschreven: Gij zult geen valse getuigenis doen naar uw naaste, en u doet niet anders, satanisch geïnfecteerde ziende blinde die u bent!”

      En zoiets meldt U bij vele(!) lezers. U doet alsof vele lezers dom zijn + liegen en bedriegen enz.
      Dat kan niémand maken. Dus ook Ú niet.

      1. @Derks

       Lees en laat uw vooringenomenheid eens los:

       1 Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2 Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3 Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. 1Kor4

       en

       1 Zet uw hart op de liefde. Maar streeft ook naar geestelijke gaven, vooral naar de profetie. 3 Maar wie profeteert, spreekt tot nut van anderen woorden van stichting, vermaning en troost.
       24 Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of buitenstaander binnen, dan wordt hij door allen terechtgewezen, door allen beoordeeld 25 en zijn verborgen gedachten worden blootgelegd; dan zal hij zich ter aarde werpen, hij zal God aanbidden en belijden dat God werkelijk in uw midden is. 1Kor 14

       Iedereen kan en iedereen hoort Te Profeteren want hun kan u uw naaste leren en beleren als men niet kan Profeteren?

       Ik heb nooit beweerd dat een mens noch een natuurling dom is WANT IEDEREEN DE HEMEL MOET KUNNEN HALEN!!!!!!IK ZEG DAT EEN MENS EN NATUURLING DOM GEMAAKT WORDT EN DOM GEHOUDEN WORDT DOOR BLINDE ORTHODOXE ZODAT ZE DE MACHT DIE ZE HEBBEN KUNNEN BEHOUDEN!

       Het zijn mensen als u die anderen voor dom uit maken want u zij tegen mij dat ik ongeschoold ben terwijl ik tandarts ben! Frank zoekt op mijn naam op google, u als blinde orthodoxe verkeerslicht pennenlikker agent en ex-agent weet als enige blind na te kleppen en doet alsof u meer weet dan ik en ik keer op keer bewijs dat u totaal ongeschikt bent met uw instelling om te leren en te beleren want u bent niet Vol-Profetisch, dan heeft u uw mond te houden en voor uzelf bij God te bidden:

       REGELS VOOR DE BIJEENKOMSTEN
       26 Hoe moet het dan, broeders? Telkens wanneer gij bijeen zijt, komt de een met een psalm, de ander met een onderrichting, weer een ander met een openbaring of geestestaal of vertolking. Zorgt dat alles dient tot opbouw van uw gemeente. 27 Wat het spreken in geestverrukking betreft, dit geschiede door twee of hoogstens drie, en ieder wachte zijn beurt af; en er moet iemand zijn om uitleg te geven. 28 Is er niemand om het uit te leggen, dan moeten zij in de bijeenkomst zwijgen en maar spreken voor zichzelf en voor God.(1Kor 14)

       Dit forum is een bijeenkomst zelfs als er twee met elkaar spreken is een bijeenkomst want waar twee of drie in Mijn Naam aanwezige zijn ben Ik in hun Midden, is een bijeenkomst!

       U bent zo over het paard getild naast uw schoon loepen verwaand dat u denkt dat u kan schrijven en een ander leren en beleren zonder Vol-Profetisch te zijn, door blind met de leer en traditie van de kerk te kunnen berispen. dat denken die dwaze blinde orthodoxen ook, kijk maar naar Eric die een vers van Paulus aanhaalt en ik duidelijk maakt dat Paulus niet de volle waarheid weergeeft en toch beweert dat het de volle waarheid is! En niet volmaakt volle waarheden beweren dat ze vol waar zijn is ziende blindheid en maakt dat Paulus valt in een leugen!
       Ik heb al zo vaak geschreven dat men zomaar de Bijbel kan lezen en ook niet zomaar een Volmaakte Exegese kan doen, wil men doen moet men Vol in de H.Geest zijn Die Gelijktijdig is met Die Ene Volmaakte Christusverschijning!

       En tot nu toe weigeren vele hier daar naar te luisteren! daarom zwetsen, brallen, liegen en bedriegen jullie! Jullie onbeschofte verwaandheid en jullie schijnheilige oprechtheid maakt dat jullie in satan’s netten verstrikt zitten!

       Niet één keer zijn jullie hier oprecht Nederig, niet één keer! En maar hoog op jullie strijdros zitten met jullie blind aangenomen ziende blinde orthodoxe exegese, leer en traditie!

       “En zoiets meldt U bij vele(!) lezers. U doet alsof vele lezers dom zijn + liegen en bedriegen enz.
       Dat kan niémand maken. Dus ook Ú niet.”

       is een totale satanische leugen want iedereen kan en hoort te Getuigen zoals Christus Getuigt en als Christus Kan, Kan iemand Die Christusgelijk Liefheeft ook, en als dat niet zo is waar heeft uw kerk en uw leidinggevenden dan het recht vandaan? Dat oeverloze gelul van u dat als enige leidinggevende het recht hebben en het geloofsvolk niet! Iedereen is iedereens broeder en zusters hoeder!
       Dan kan ook iedereen Vol-Profeet Zijn en Hoort te Zijn want Goed Hoeden kan niet zonder Vol-Profetsich Zijn, gedaan worden

       1. @Henk Gadellaa,
        Lees a.u.b. wat U allemaal schrijft.
        Als iemand dat aan U zou schrijven, dan zou U stoppen met lezen.
        Welnu, dat doet ook letterlijk iedereen met Úw schrijven.

        Hou a.u.b. op met dat kinderlijk schrijven en beschuldigen.
        U bent toch geen báby meer!!!

        1. @Derks

         ook nu liegt u weer! Iedere 7e kamer leest want men heeft voor alles en iedereen verantwoording af te leggen want men is iedereens hoeder! U 7e kamer is niet dom te denken dat met niet lezen men zonder zonden kan blijven! dat zegt Paulus ook waar die de Volle waarheid Schrijft:

         4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. (1Kor 4)

         Iedereen hoort alles van iedereen te lezen! dat is De Volmaakte Wet en de profeten Die Christus Zelf Is: Dat is Christusgelijk = Godgelijk Liefhebben! want dacht u dat God en Christus niet alles lezen? dan hoe kunnen Zij Al-Wetend Zijn?

         en u kan niet zeggen: oooohhhhhh maar wij hoeven niet Christusgelijk te zijn……! dan waarom verzen in de Bijbel met de opdracht Volmaakt Gelijk God De Vader Te Zijn? Waarom de opdracht te gaan zoeken naar Vol-Profetisch! Dacht u dat u met uw handelen en leer door de hel kan komen? U kan nu al die Ene Christusvesrchijning Vinden, hoe denkt u dan in de hel die te kunnen vinden en daarmee de weg te bewandelen naar de Hemel?

         leugenachtige joker die u bent!

         dat u zich er uit kan zwetsen voor Christus staande: ik kan en hoef helemaal niet alles te lezen en te beoordelen……!

         Dacht u dat u anders dan Christusgelijk in de Hemel kan komen op de Drempel van de Hemel? Dat met u eigen kleed in de hemel kan komen?

         Daarbij ziet u dat u denkt dt u beter bent dan ik want u zet mij als kinderlijk! Het kan niet waar zijn dat Henk Gadellaa Echt Weet Waar Abraham De Mosterd Haalt! Die kan mij niet beleren en leren……

         Wat een over het paard getilde naast uw schoenen lopende verwaande trottel bent u dat u denkt zonder Die ene Volmaakte Christusverschijning over mij een oordeel kan vellen!

         en dat men mij niet leest, is droevig, mijn handen zijn bloed vrij want ik heb gewaarschuwd als broeder en zuster hoeder! ga maar naar Die ene Volmaakte Christusverschijning En Vraag wie ik ben!

         1. correctie

          en u kan niet zeggen: oooohhhhhh maar wij hoeven niet Christusgelijk te zijn……! dan waarom verzen in de Bijbel met de opdracht Volmaakt Gelijk God De Vader Te Zijn? Waarom de opdracht te gaan zoeken naar Vol-Profetisch! Dacht u dat u met uw handelen en leer door de hel kan komen? U kan nu al die Ene Christusvesrchijning Vinden, hoe denkt u dan in de hel die te kunnen vinden en daarmee de weg te bewandelen naar de Hemel?

          Dat moet zijn:

          en u kan niet zeggen: oooohhhhhh maar wij hoeven niet Christusgelijk te zijn……! dan waarom verzen in de Bijbel met de opdracht Volmaakt Gelijk God De Vader Te Zijn? Waarom de opdracht te gaan zoeken naar Vol-Profetisch! Dacht u dat u met uw handelen en leer door de hel kan komen? U kan nu al NIET die Ene Christusvesrchijning Vinden, hoe denkt u dan in de hel die te kunnen vinden en daarmee de weg te bewandelen naar de Hemel?

       2. @Henk Gadellaa,
        U lijkt mij niét oliedom.
        U KÚNT dus lezen.
        Echter, U weigert iets van anderen aan te trekken.
        In ruil krijgt U iets terúg: niémand trekt zich van Ú iets aan.

        1. @Derks

         als ik in uw ogen niet oliedom ben dan waarom slaat u de raad van Paulus om Naar Die Ene Christusverschijning gedurende uw leven, te gaan? Omdat u het beter weet dan Paulus en Die Verschijning? Dat het een leugen van de Bijbel is? Omdat ik lieg met die Raad?

         Hoezo weet u dat er geen één is die iets van mij aantrekt? Zo’n oordeel kan als enige Vol-Profeten met Die Ene Christusverschijning weten hoeveel wel en hoeveel niet!

         Dat staat toch in de Bijbel waar Paulus de volle waarheid schrijft:

         5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. 1Kor 4)

         Dacht u dat Paulus zo dom was het recht van leren en beleren Zonder Die Ene Volmaakte Christusverschijning kon verkrijgen? Schrijft die niet:

         1Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2 Welnu, van een beheerder wordt GEËIST, dat hij BETROUWBAAR BLIJKT!!!. 1Kor 4

         maar nee tot nu toe denkt u dat u beter en hoger geschoold bent dan Paulus en mij die daar op wijst!

         1. @Derks

          en wie van hier denkt zo als u? Denken die ook dat ze Hoger Geschoold Zijn dan Paulus en Die Ene Volmaakte Christusverschijning en mijn Raad?

          Moet u Eric een vragen! Zou er bijna om lachten, als het niet diep droevig is want tot nu toe denkt die gelijk u, die denkt ook dat die het beter weet dan Paulus en Die Ene Volmaakte Christusverschijning want die luistert net zo min naar Paulus, noch gaat die naar Die ene Christusverschijning want die vertrapt die door ziende blind er aan voorbij te gaan! Tot nu toe niet één hier gelezen: Henk Het Gods Gelijk: Zijn Raad om Daar Heen Te Gaan voor men be-/oordeelt is een Volmaakte Raad!
          Daarbij laat die Christus Eren zoals het hoort, ik ben niet naar zijn erkenning opzoek!

          Die Eric met zijn wedden…..

         2. @Henk Gadellaa,
          Waar Ik mij aan erger (net als iedereen) is, dat U DOÉT alsof U oliedom bent.

          Als anderen U iets adviseren, doet U alsof U dat advies niet hoort c.q. niet leest.

          Ik bedoel het goed: trek U iets aan van het commentaar van anderen. Dan zullen anderen beetje bij beetje iets van Ú aantrekken.

          1. @Derks

           hoezo denkt u dat ik denk dat ik oliedom ben, of doet alsof? Dat ik mijn klein houdt heet niet dat ik mij oliedom houdt!
           Ik al zo vaak geschreven, een echt Nederige mens leert van iedereen, zelfs Satan want ieder die die tegen komt kan Vol-Profetisch zijn! En zolang men niet in alles, overal en altijd Volmaakt Christusgelijk Is Heeft men Te Leren!!!!

           Nee nik ik houdt , noch doe voor oliedom te zijn, want die zich oliedom voor doet misleidt! Men hoort te Zijn Die Die Ene Volmaakte Christusverschijning Zegt Wie en wie Je Bent en je bent, En Waar men Kan en Hoort Ee Verbeteren En Waar men Niet Hoeft te Verbeteren Omdat men Daar Al Christusgelijk is!

           En Zo kan ook door een Vol-Profetisch Persoon een ander Leren en Beleren! Daarom Hoort men Altijd Te Luisteren naar Iedereen!!

           U liegt weer eens dat ik een ander niet lees en daar naar luister! Ik ga er mee naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en kom dan met Antwoord!

 3. De vrijmetselaars maken gebaren ,ze maken het gebaar met de hele arm dat de aarde plat is, en dat het onmogelijk is het firmament te verlaten ,er bestaan geen ruimte reizen .

  Space is made in a Hollywood basement. – Flat Earth

  https://youtu.be/Wl3bSt94W54

  Ze vertellen alles in hun muziek !!!

 4. + + + Antwoord van Vigano aan ketter en schismatieker Bergoglio + + +

  https://kavlaanderen.blogspot.com/2024/06/breaking-aartsbisschop-carlo-maria.html
  https://exsurgedomine.it/240628-jaccuse-ita/

  Uit J’Accuse van Aartsbisschop Carlo Maria Viganò – 28 Juni 2024:
  “In het bijzijn van mijn Broeders in het Episcopaat en de gehele kerkelijke organisatie, beschuldig ik Jorge Mario Bergoglio van ketterij en schisma. Omdat Bergoglio een ketter en schismatieker is, vraag ik dat hij wordt geoordeeld en wordt verwijderd van de Troon die hij al meer dan elf jaar onwaardig heeft bezet. Deze vraag is op geen enkele manier in tegenspraak met het adagium Prima Sedes a nemine judicatur, omdat het duidelijk is dat Jorge Mario Bergoglio een ketter is, en dus niet in staat is het Pausschap op zich te nemen, en bijgevolg dan ook niet boven de Prelaten staat die hem oordelen.”

  + Carlo Maria Viganò, Arcivescovo

  Laten we bidden :
  dat God spoedig recht mag laten gelden want er zijn reeds talrijke martelaren,
  en dat Bergoglio tot nederigheid en geestelijk inzicht mag komen.

 5. En daar gaan we weer ieder rijdend hoog op zijn eigen paard

  Eric: “In de bijbel kan men vinden dat God Zelf voorstelt Hem te beproeven. Daartoe moet men dan wel de basisregels respecteren want anders wordt het een klucht.”

  God test nooit een mens of natuurling! Waarom iemand testen die niet zondigt? Heet het niet: iemand die onschuldig is heeft recht op een vrij en straffeloos leven? En komt dat niet voor uit: Iemand is onschuldig tot het tegendeel met Godsbewijs(Oordeel) is Bewezen? Zou Eric gelijk hebben mag een mens ook God testen terwijl er geschreven staat: Gij zult uw God niet op de proef stellen!

  Dat mensen als Eric de plank geheel mis slaan komt omdat die naar eigen inzicht schriftgeleerderig lezen en interpreteren, terwijl het betrouwbaar blijken ook voor de Bijbel geldt want die is niet door God zelf Geschreven! Het is niet zomaar Gods Woord! dat doen schriftgeleerden en blinde orthodoxen omdat ze geen Gods Bewijs kunnen halen, want dan moeten ze Vol-Profetisch worden en dat kunnen ze niet omdat ze te lui zijn! Ze willen niet de werken doen die er bij horen!

  En Alberto schrijft:

  “De zondeval is enkel en alleen voor rekening van Eva, Adam was niet verantwoordelijk voor de daden van Eva.
  Ben jij soms verantwoordelijk voor de fouten van uw familale- en overige naasten? Als zij zondigen met jij ook gestraft worden volgens uw redenering.”

  Iedereen is ieders broeder en zusters hoeder, lees Ezechiël 3;16-21:

  16 Toen deze zeven dagen voorbij waren werd het woord van Jahwe tot mij gericht: 17 ‘Mensenkind, Ik stel u aan als wachter voor het volk van Israël. Telkens als ge uit mijn mond een woord hoort, moet ge hen namens Mij waarschuwen. 18 Als Ik tot de boosdoener zegt: Ge zult zeker sterven, en gij waarschuwt hem niet, en laat na hem op zijn slecht gedrag te wijzen om zijn leven te redden, dan zal die boosdoener weliswaar om zijn eigen schuld sterven, maar u zal Ik rekenschap vragen van zijn bloed. 19 Maar als ge de boosdoener gewaarschuwd hebt en hij betert zijn leven niet, dan zal hij wel sterven om zijn eigen schuld, maar gij hebt uw eigen leven gered. 20 Als een rechtvaardige zich gaat misdragen en verkeerde dingen doet, en Ik laat hem struikelen, dan zal hij sterven; hij sterft omdat gij hem niet op zijn zonde gewezen hebt; zijn goede daden tellen dan niet meer mee, maar u zal Ik rekenschap vragen van zijn bloed.

  want iedereen is geroepen Profetie te zoeken zie 1Kor 14:1:

  1 Zet uw hart op de liefde. Maar streeft ook naar geestelijke gaven, vooral naar de profetie. 3Maar wie profeteert, spreekt tot nut van anderen woorden van stichting, vermaning en troost.

  dan heeft iedereen het Profetisch talent al vanaf den beginne want hoe kan je God vinden, kennen en navolgen als je al niet profetisch van den beginnen bent, heet het niet: De mens is uit het goede voortgekomen?

  Conclusie: iedereen is diens broeder en zusters hoeder en kan als enige vrijspraak verkrijgen als die volmaakt handelt! Want dan heeft die geen schuld aan misleiding, noch te kort aan bescherming, nog te kort aan leren en beleren!

  Dan de Tuin van Eden. Die kwam er niet zomaar! Die is een gevolg van die door diens val Satan en demonen werden en hun daden want waarom moest Christus 2 nachten in de aarde wachten om op de 3e dag te mogen opstaan uit de doden? Welke betekenis ligt in het doorstaan van 2 nachten in de aarde?
  Was het om de mens en natuur te redden dan was 1 nacht genoeg geweest, waarom die 2e nacht?

  kijk, dan staan ze allemaal met een mond vol tanden sprakeloos! Niet één van hen kent het Godsgeheim van die andere nacht! En niet één van hen gaat naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning om het Antwoord te halen en daarom zwetsen en brallen ze allemaal en wordt hun interpretatie een leugen want een halve waarheid, al is het geen volle leugen, toch een leugen als men de halve waarheid voor volle waarheid blind verkondigt/beweert! dat heb je als je de Volmaakte Wet en de Profeten, Die Christus Zelf Is want Die Volmaakt Vervult, Is, niet Kent zoals Vol-Profetie Kent! Daarom moet men naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning, Daarom is Die De Weg, De Waarheid En Het Leven!

  Het diep, diep, diep droevig, en hard van hart als ze zijn strijden ze in de arena hun gevecht met eigen wapens en Satan gaat er met de buit heen want beide halen de Hemel niet en de strijd kost ook nog eens Leven! Steke ziende blind zijn ze!

 6. @Henk Gadellaa,
  “U liegt weer eens dat ik een ander niet lees en daar naar luister! Ik ga er mee naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en kom dan met Antwoord!”

  Ik HÉB mijn best gedaan. De gehele rest dient Uzélf te doen.

  1. @Derks

   “Ik HÉB mijn best gedaan. De gehele rest dient Uzélf te doen.”

   Uw best gedaan:

   25 Daar trad een wetgeleerde naar voren om Hem op de proef te stellen. Hij zei: ‘Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?’ 26 Hij sprak tot hem: ‘Wat staat er geschreven in de Wet? Wat leest ge daar?’ 27 Hij gaf ten antwoord: ‘Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart en geheel uw ziel, met al uw krachten en geheel uw verstand;Luc 10

   En wanneer heeft een mens met geheel zijn hart, geheel diens ziel en met al diens krachten en geheel diens verstand zo gedaan? Als die op de grens van leven en dood, op de drempel van de Hemel staat en niks meer heeft om te geven!

   Helaas meneer Derks! Ziet u nu dat u zwetst? U met uw best gedaan! U heeft u best gedaan wanneer Die Ene Christusverschijning Zegt dat u uw Best Gedaan Heeft en u Doet Pas uw Best als u Chistusgelijk zonder zonden Lief heeft!

   daarom verliest u van Satan en bent u op weg naar de hel want u laat uw misleiden met satan’s definitie van best gedaan! U denkt dat u Gods Rechtvaardig bent terwijl u met Satan’s list niet meer dan aan zelfrechtvaardiging doet en als u niet Rechtvaardiger bent dan farizeeërs en schriftgeleerden gaat u zeker niet naar de Hemel en die farizeeërs en schriftgeleerden doen niet anders dan zich zelf rechtvaardigen met hun exegeses en oordelen! u bent diegen die denkt met eigen kleding de Hemel binnen te kunnen komen! In de Hemel wordt er niet meer Geheiligd! ga maar op de Drempel van de Hemel de Hemel Inkijken!

   1. @Henk Gadellaa,
    U bent geestelijk niét volwaardig. Daarom kan ik niet begrijpen, dat deze site U accepteert.

    1. Ik probeer hem er uit te knippen maar de toegang is moeilijk verkrijgbaar. Het probleem is telkens weer toegang te krijgen met een speciale code en een speciale toestemming en dan ook nog de hele dag op de uitkijk zitten. Zeer moeilijk te verwezenlijken. Na enkele uren moeten dan ook de reacties op Henk erbij verwijderd worden. Ik moet nog een lange haag scheren maar het gras is zelfs nog niet gemaaid voor hooi vanwege te snel opvolgende regenbuien. Normaal zou nu de tweede hooioogst stilaan naderen. Ik weet niet wat de gevolgen zijn indien het gras niet kan gemaaid worden. Dus ben ik verplicht een brede baan zelf te maaien met povere middelen om alleen maar de meidoornhaag te kunnen scheren. De boer die het hooi oogst heeft dit jaar ook nog andere problemen bovenop. Dan is hier ook nog een ouderling komen wonen die ontzettend actief is en voordurend hulp vraagt. Het stapelt zich op.

     1. @Hypolyt

      Arme, ik heb het met u te doen, dan staan de koeien op springen, de varkens moeten vreten en het hooi moet van het land en dan moet ook nog een speciale code verkrijgen en nog speciale toestemming ook om te vegen…..en de hele dag op wacht staan!

      Waarom doet u niet zoals De Echte Christus en Vol-Profeten: Met De Volle Waarheid Antwoorden?. Die Veegt Helemaal Niet!

      Maar ja wie kan hier De Volle Waarheid Schrijven? de christelijke kerken erkennen geen Vol-Profeten, de rk helemaal niet want zo is de doktrine van Thomas van Aquino: Na de dood van de laatste apostel zijn de openbaringen van Christus afgesloten, elke openbaring daarna ook al erkent de kerk die als bovennatuurlijk, hoeft niet geloofd te worden om in de Hemel te komen!
      heb je ooit zo’n satanische misleiding gehoord? Elke Echte Openbaring is Christus Zelf, en dan denkt men in de Hemel te kunnen komen door die niet te Aanvaarden?
      Er is slecht één Volle Waarheid In De Hemel, in alles, overal en voor altijd en dan denkt men door een deel af te wijzen dat dan in de Hemel kan komen…..

      En als ze nu eens gingen Kijken, en naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning gaan, maar nee, ze hoeven niet te geloven en te onderzoeken zoals het hoort en te aanvaarden…

      1. Beste Henk,

       Wat betreft de tuin van Eden ben ik eruit, meen ik. Dank je zeer voor de richting die je me hebt opgestuurd. Samen met Openbaring 22 is het mooi.

       Ik zou jou wel willen verzoeken om meer respect te tonen voor de mensen die hier hun best doen deze website te runnen en dus een toontje lager te zingen.
       Dat zou voor velen prettig zijn, en nog het meest voor jou, schat ik.

       Ik hoop dat je mij begrijpt en dat je niet boos zult worden en zult bidden.

       Ik de naam van Hem onze Verlosser.

       1. Oh, Henk,

        Ik wil trouwens niet de indruk wekken dat ik zou vínden dat je respectloos of iets dergelijks zou zíjn! Integendeel, zou ik met nadruk willen zeggen! Maar je komt misschien wél zo ‘over’, als je begrijpt wat ik bedoel. Daarom, rustig aan?

        Met Groet,

    2. @Derks

     hoezo denkt u over mijn geestelijkheid te kunnen oordelen? Om een Goed Oordeel te kunnen vellen zegt de Bijbel:

     12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen. 13 Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen; Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen. 14 Hij zal Mij verheerlijken, omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. 15 Ik zei dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft, omdat al wat de Vader heeft het mijne is.
     22 Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer Ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. 23 Op die dag zult gij Mij over niets ondervragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat gij de Vader ook zult vragen, Hij zal het u geven in mijn Naam. 24 Tot nu toe hebt gij niets gevraagd in mijn Naam. Vraagt en gij zult verkrijgen, opdat uw vreugde volkomen zij. 25 In beelden heb Ik hierover tot u gesproken; er komt een uur, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar Mij onomwonden tegenover u zal uiten omtrent de Vader. (John 16)

     en

     5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt.(1kor 4)

     En u maar aan deze verzen van de Bijbel ziende blind voorbij lopen alsof Die niet in de Bijbel staan U Eert Die Echte Christus Niet, Het Vol in de H.Geest Zijn, Niet en dan denkt u zonder beide, Goed te kunnen Oordelen!

     Arme Derks!

     Dat er hier op Frank en AntiSoof en ik na, er niet één is die u corrigeert! Ook niet Hypoliet…..
     En dan is men diens broeder en zuster hoeder…

  1. Mariam,
   Allerlei bizarre, gore, dubieuze of andere sites hier plaatsen kan iedereen.
   Probeer eens gewoon te zeggen wat jouw boodschap is, op jouw manier.
   Misschien raak je wel iemand, toch?

  2. Miriam.
   Jezus verteld zijn leerlingen het brood en de wijn voortaan te eten en te drinken als herinnering aan wat Hij gaat doen, namelijk zijn lichaam en zijn bloed offeren aan God. Jezus zorgt er op die manier o.a. voor dat God zijn contract kan veranderen.

   Doe dit ter nagedachtenis aan mij, zegt Jezus; dat wil zeggen, eet dit brood en drink deze wijn ter herinnering aan mijn liefde voor jou, en ter herdenking van het feit dat mijn lichaam en mijn bloed voor jou wordt geofferd.

   Doe dit op de manier waarop ik die nu instel, ter herinnering aan wat ik voor u ga doen.

   Dat heeft dus niets met eten van vlees of drinken van bloed te maken. Dit staat, meen ik, ook uitgelegd in de Bijbel, als sommigen verbijsterd staan bij het horen van zulke woorden.

   Het is dus uiteraard symbolisch (geestelijk) en niet letterlijk bedoeld.

   Die meneer in dat filmpje legt het wel apart uit en maakt er iets van dat er niet staat, denk ik.

   1. AntiSoof,
    mag ik u even aanraden zo goed te willen zijn niet te veel uit te weiden en rondom de woorden van de consecratie geen wandelingetje te maken a.u.b.?
    Het is namelijk zo dat die woorden een veel diepere betekenis in zich dragen :

    “Dit is mijn lichaam, dat voor u wordt overgeleverd; doet dit tot mijne gedachtenis.”

    Want dat is wat niet alleen de Apostelen deden heel hun leven lang en zonder dralen of verpozen, maar ook alle traditionele priesters doen dat nog steeds. Ik bedoel : zij doen/handelen/zegenen/bidden zoals Jezus, voortdurend.
    Ook wij zijn uitgenodigd van heel het leven een bijzondere “maal-tijd” te maken.
    In Nederland hebben ze sedert lange tijd die non-stop-gemalen want anders ontstaat een ramp.
    U begrijpt ongetwijfeld de bedoeling.

    De zeer grote ramp zal ontstaan zodra het Heilig Offer zal worden gestopt.
    Dat zou wel eens binnen de drie jaren kunnen gebeuren.
    Dat is immers wat de valsaards willen.

 7. @ mariam,
  Lucas 22:19-20
  “Toen nam Hij brood, sprak een dankgebed uit, brak het, gaf het hun, en sprak: Dit is mijn lichaam, dat voor u wordt overgeleverd; doet dit tot mijne gedachtenis. Zo ook de kelk, na het avondmaal; en Hij sprak: Deze kelk is het Nieuwe Verbond in mijn bloed, dat voor u wordt vergoten.”

  Het Nieuwe Verbond dat het Offer van Christus bevestigt waarmee Hij iedere Hem toegewijde ziel redt uit de zondige wereld. Het Oude Verbond is voorbij, behoort tot de geschiedenis.

  1. Al ooit eens bedacht Eric, dat er ook mensen op deze wereld leven en geleefd hebben, die nooit de indruk hadden dat zij van iets ‘gered’ moesten worden?
   Wel uit een brandend huis. Wel uit het water als ze niet konden zwemmen. Wel uit hun ellende als ze het persoonlijk moeilijk hadden.
   Maar ‘gered’ moeten worden uit zijn bestaan als ‘zondige’ mens? Waar is in godsnaam dat idee ooit vandaan gekomen dat élke mens slecht en schuldig is en zijn hele leven moet boeten voor zijn zonden? En dat er hem dan iemand is komen bevrijden als we maar verder in volle schuldbesef boete blijven doen en ons schuldig blijven voelen?
   Wat een wereldbeeld is dat? Wat een godsdienst?
   En wélke oplossing ooit kan die houding, die ideologie ooit ook maar iets positiefs aanleveren aan de situatie waarin we allemaal even kort zitten: gewoon mens zijn onder de mensen, en leren beter samenleven?

   1. Als ik me ermee mag bemoeien?
    Frank, de mensen deugen vaak niet. Ze liegen bijna altijd, ze zijn egoïstisch, vaak erg dom en maken er vaak een puinhoop van. Om de mens volmaakt te laten leven is er de Bijbel die aangeeft wat er aan de mens scheelt, maar ook hoe hij die fouten kan veranderen. De mens is een natuurwezen zoals een dier dat ook is. Om de mens te verheffen boven die lage staat is er de Bijbel die les geeft hoe een perfect mens te zijn. Dat is alles. Wat kan dáár nou op tegen zijn? Het is een geestelijk boek. Want zonde (slecht asociaal gedrag) komt uit het lichaam, maar de geest kán daar over heersen als die geleerd heeft hóé dat te doen. Jezus doet het voor. Dat is Christendom ook: wijsheid van de Geest.

    Dus een Godsdienst is ook een oefening in Liefde. Naastenliefde.

    Wijsheid, naastenliefde, eerbied voor de schepping en de Schepper, die Liefde is, wat ruw door mij gezegd.

   2. @Frank

    u moet niet verdraaien. Geen één echte Christen beweerd dat de mens slecht is want die is uit het Goede Voortgekomen en dat betekent ook dat Die De Hele Wet en de Profeten Hoort te Vervullen, Alles Christusgelijk! Echter de mens is door de zondeval en door de erfzonden lichamelijk gehandicapt, geestelijk geneigd naar het kwade en 6 van de 7 kamers van de ziel versluierd! daarbij wenst de ouders van het kind eigen vlees en geen Gods Vlees, want eigen vlees bijt niet en daarom worden kinderen misleidt, net zoals de ouders door hun ouders en leraren zijn misleidt, met de straf van uitsluiting of nog erger de kerker of brandstapel of strop etc!
    Dus geen mensenkind, op die met de zonde tegen de H.Geest verwekt wordt, is slecht!! En die erfzonde maakt het er niet gemakkelijker op om zonder zonden op aarde te leven! Godzij dank zijn er twee die zo wel gedaan hebben en waren van den beginne af erfzonden vrij en hebben zij oze te korten Geheiligd en heiligen nog steeds met de mens en natuur waar zij uit liefde voor anderen sterven! De mens leeft niet van brood als enige, en ook niet van huis die niet aan brandt ten onder gaat en ook niet als ze wel konden zwemmen….

    Dus doe een uw Onderzoek Goed voor u met banale leugens komt!! ga eens echt opzoek naar de Volle waarheid en begin eens om Die niet blind van tafel te vegen en te doen alsof Die Niet Bestaat! Uw aanvallende beweringen zijn zo oppervlakkig krom, een scheet is er niks bij!

    1. Bon, tegen beter weten in.
     “Echter de mens is door de zondeval en door de erfzonden lichamelijk gehandicapt, geestelijk geneigd naar het kwade en 6 van de 7 kamers van de ziel versluierd! ”
     Uw hele theologie, zijnswijze, filosofie, moraal etc. start dus met de mythe, de fabel van de zondeval? Uw Wet en Uw profeten, uw kamers in uw ziel…?
     Ik begrijp ten volle dat iedereen troost zoekt voor de tegenslagen in zijn of haar leven. Dat we om oorzaken en verbanden vragen, smeken, desnoods aan de eerste de beste waarzegger of genezer, als we het niet meer zien zitten. En geen oplossing meer zien.
     Maar er zijn echt wel grenzen aan de onzin.
     En al zeker als die onzin mensen beschadigt en nodeloos in angst en treurnis brengt.
     Het ‘Evangelie’ was bedoeld om ’troost, hoop en blijdschap’ te brengen.
     Daar vind ik hier zelden of nooit iets van terug.
     Integendeel.

     1. @Frank

      Uw hele theologie, zijnswijze, filosofie, moraal etc. start dus met de mythe, de fabel van de zondeval?””

      Hoezo mythe, de fabel van de zondeval?

      waar is uw bewijs? Bij u bestaat geen volle waarheid dan ook gene bewijs, ook die van uw wetenschap is een mythe en fabel, uw ervaringen, uw gevoelens, uw kinderen, alles want u heeft geen vast “punt” waaruit en waarmee u wegen, meten, tellen en bereken kan dat absoluut vaststaat!
      U moet het liedje van “Nee karel nee, karel niet vandaag, Nee karel nee al wil je nog zo graag, er zijn karel er zijn van die dagen dat ik niks kan velen ga maar schaken met je intellectuelen” eens luisteren: https://www.youtube.com/watch?v=ILOIQf2FqD4

      of deze: https://www.youtube.com/watch?v=xFbBHU92XKE

      U wilt toch niet echt eerlijk onderzoeken of De Volle Waarheid bestaat net als de wetmatigheid, iemand spreekt de volle waarheid tot het tegendeel met Gods Bewijs is bewezen, bij u geldt dat geen één mens echt onschuldig is want De waarheid bestaat toch niet, dus bij u is iedere mens in basis slecht want Volmaakt kan niet! en dan veegt u snel slecht weg want als Volmaakt niet bestaat dan slecht ook niet! U spreekt iedereen vrij! Ach er is geen vrije wil, dus zoals ik als schreef verkrachten ook niet! Moet uw dochter vertellen als ze verkracht of misbruikt wordt dan uw lulverhaal dat u hier vertelt haar vertellen….dat er niks vast staat en dat al haar ervaringen niks dan fabels zijn, zelfs als iemand voor u uw dochter getuigt…..

      Dus ga maar lekker op de step naar Purmerend en ga daar schaken met uw intellectuelen… het te triest voor woorden!

      1. Aanvulling:

       “Het ‘Evangelie’ was bedoeld om ’troost, hoop en blijdschap’ te brengen.”

       zwetser die u bent hoe kan je troost, hoop en blijdschap brengen als niks vaststaat?
       dat er geen echt Recht en Gerecht Bestaat? waar is uw troost, hoop en blijdschap opgebouwd……, juist alles is fabels!

       dan waarom werkt u en eet u want alles is fabels, wat een trieste zwetser bent u met niks anders dan false hoop, false troost, en false blijdschap!

       Gefeliciteerd met u fabels, daar zullen kinderen echt blij zijn met uw fabelinformatie!

       Echt te triest voor woorden!

  2. @Eric

   kan u het weer niet in uw eentje af dat er geveegd wordt?

   geniet er van want het is geschreven, dat wegvegen van de moderator zal u niet helpen als u voor God komt te staan en de moderator ook niet!

   Arme u en arme moderator….Jullie denken Goed te kunnen doen zonder naar Die ene Volmaakte Christusverschijning te gaan, alsof jullie ook nog Geheiligd kunnen doen…Heer we kunnen niet beter, net als Derks: ik heb mijn best gedaan! We wisten niet beter…

   1. Wat is er geveegd? Daarstraks zat je op een andere pagina en dat heb je blijkbaar niet eens gemerkt. miriam reageerde op twee pagina’s tegelijkertijd.
    Jij bent ontzettend vermoeiend, voor iedereen.

    1. @Eric

     mijn eerste antwoord op:

     “eric-b-l schreef:
     4 juli 2024 om 19:16
     @ mariam,
     Lucas 22:19-20
     “Toen nam Hij brood, sprak een dankgebed uit, brak het, gaf het hun, en sprak: Dit is mijn lichaam, dat voor u wordt overgeleverd; doet dit tot mijne gedachtenis. Zo ook de kelk, na het avondmaal; en Hij sprak: Deze kelk is het Nieuwe Verbond in mijn bloed, dat voor u wordt vergoten.”

     Het Nieuwe Verbond dat het Offer van Christus bevestigt waarmee Hij iedere Hem toegewijde ziel redt uit de zondige wereld. Het Oude Verbond is voorbij, behoort tot de geschiedenis.”

     was geveegd dat ik nog niet had opgeslagen!

    2. @c Eric

     u heeft gelijk u reageerde op twee verschillende draden op miriam met dezelfde opmerking en mijn reactie op de andere draad staat er nog steeds. Mijn oprechte verontschuldiging voor het overzien dat op twee draden hetzelfde door u gereageerd was ik zal bij deze mijn eerste reactie die daar staat ook hier plaatsen als aanvulling van mijn tweede reactie op deze draad:

     Henk Gadellaa schreef:
     4 juli 2024 om 20:17
     @ Eric

     zucht…..

     “Het Nieuwe Verbond dat het Offer van Christus bevestigt waarmee Hij iedere Hem toegewijde ziel redt uit de zondige wereld. Het Oude Verbond is voorbij, behoort tot de geschiedenis.”

     Waarom schrijf je een halve waarheid, Eric?
     Waarom nog offeren als het oude verbond voorbij is?

     ja de Ban op de Hemel is Gebroken, echter er is nog steeds lijden…., waarom?
     Omdat er nog een deel is dat vervuld moet worden, die voortkomt uit de Tuin van Eden en daar die nog niet vervuld is bestaat die nog! Die is pas vervuld als Christus Wederverschijnt op de laatste Dag des Oordeels! Dat deel heeft Christus niet kunnen vervullen, dat vervult Christus met de mensheid en natuur na diens opstanding uit de doden! Was alles vervuld had Christus niet hoeven te Verrijzen naar de Hemel en gewoon naar Diens opstanding uit de doden op aarde kunnen Verblijven en het gebeurde niet zo!

     Ga toch eens naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning voor u schrijft en Schrijf dan Christusgelijk!
     Door die halve waarheid die u nu schrijft is uw eindconclusie weers eens zwetsen; het oude Verbond is nog niet helemaal voorbij want de kinderen van de Joden zijn niet schuldig aan de daden van hun ouders en hebben Gods Recht om nog terug te komen en hetzelfde geldt voor hen die gestorven zijn na Christus opstanding uit de doden, en nog nooit van Christus gehoord hebben en in het voorgeborchte zitten en wie moet hen daar uit bevrijden? Vanuit de hemel kan dat niet want die in de Hemel is kan er nooit meer uit, Dan moet dat vanuit de mensen of natuur zijn die daar Heen Gaan en Getuigen zoals Christus Getuigde! En daar zijn Twee Getuigen nodig naar De Wet en de Profeten! Dus Die Wet en Profeten Geldt nog steeds zoals Die ook Gold Voor Christus toen Die naar Het Voorgeborchte ging. Christus ging dus niet in diens eentje naar het Voorgeborchte, er was nog een persoon….., Nou wie zou dat nou Geweest zijn….Zou daarom de Verschijning van Amsterdam Geweest Zijn om daar Gods Licht Op Te Schijnen? en dan zijn we er nog niet want Volmaakte Werken Zijn altijd Eén en Al-Eén, God Is Eén!

     Daarom, omdat u niet naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning gaat, en zo Schrijft als Die Verschijning laat Zien zwets u elke keer wat u kent Die in de Tuin van eden Waren voor hun zondeval en wie er allemaal gevallen zijn en waarom er een Tuin van eden Was en Hun werken Die Daar Waren, daarom snapt u niks van de 2 nachten in de aarde van Christus naar Goddelijke Definitie, en het opstaan uit de doden aan het begin van de 3e dag! En daarmee ook niks van Het “Oude Verbond” en daarmee ook niet van het “Nieuwe Verbond” welke Goddelijke Definitie van Beide Is!

     Diep, diep, diep bedroevend bent u die elke keer denkt dat die kan schrijven zonder Vol-Profetisch, Vol in de H.Geest en Die Ene Volmaakte Christusverschijning!!! Alsof je klakkeloos de leer en traditie van de kerk kan na kleppen terwijl die kerk niet eens leert Hoe je Volmaakte Exegese Kan Doen! en dan de Pastoor van Ars als patroonheilige van Biechtvaders te maken en diens werken afwijst! Die de theologie van Augustinus en Thomas van Aquino hoger zet dan de werken van de Pastoor van Ars en Teresia van Avila! want vasten en bidden zoals zij deden is vies in de ogen van de kerk!

     Rijke arme Eric, diep bedroevend en maar blijven zwetsen, misschien moet u eens naar Derks luisteren: als u eens meer luistert naar anderen….! Ja daar zal Derks het niet mee eens zijn dat ik zijn woorden gebruik om u aan het denken te zetten want Derks had die woorden naar mij bedoelt, natuurlijk niet naar u en Hoe Zou Die Ene Volmaakte Christusverschijning naar u Zeggen, zoals Derks bedoelt naar mij of anders?

  3. @Eric
   “Het Oude Verbond is voorbij, behoort tot de geschiedenis.”

   18Want voorwaar, Ik zeg u: Eerder nog zullen hemel en aarde vergaan, dan dat een jota of haaltje vergaat uit de Wet, voordat alles geschied is.Mat 5

   Hoor, Hoor, er is naar Eric’s exegese geen Hemel en aarde meer, slecht als enige hel want het oude verbond is vervuld!

   oh van daar lijden dat er nog is! heeft u pech want uw hele kerk gaat ook naar de hel!!!!

   Wat een zwetser bent u met uw het oude verbond is voorbij! ja De Ban op de Hemel is gebroken er is nog steeds de rest van het oude verbond te Vervullen en is pas Geheel vervuld als Christus Weder Verschijnt aan iedereen zoals Die Ene Volmaakte Christusverschijning Is bij het begin van de Laatste Dag des Oordeels!!!!!
   Rijke arme die u bent, en maar weigeren eerst naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning te Gaan voor u schrijft en dan nog denken met blind nakleppen zonder Goede Controlle je altijd De Volle Waarheid schrijft!

   Droevig, droevig, diep droevig

   en ja ik sla het op

 8. Enerzijds is het amusant, anderzijds is het zielig te noemen.
  Want bij elk topic zie ik dezelfde namen van oude mannetjes die elkaar de les proberen te lezen en elkaar uitschelden,,,, tot in het oneindige toe.
  Eindeloze bijbelteksten worden moeiteloos gekopieerd, die niemand ooit zal lezen.
  Als ik deze site verlaat en na 5 jaar terugkeer, zijn wellicht sommige namen voor eeuwig verdwenen, maar het nutteloze gekibbel zal zijn gebleven.

  1. @Kees

   weet u wat echt zielig is? Dat u een oordeelt velt terwijl u er geen verstand van heeft, net zoals zovelen hier! Als een echte Christen wilt zijn dan oordeel niet voor dat Die Christus is verschenen waarbij alles openbaar is! Dat is geen shit citeren uit de Bijbel. het gaat om Eerlijk Recht en Gerecht en u zal maar eens met uw tere delen in de bankschroef van satan zitten en u er niet uit kan komen, eens zien of u dan geen echt Recht en Gerecht Wilt Die u er uit Kan halen!

  2. Kees,
   Nog dit: Hoe ken íemand er nu op tegen zijn dat iemand hier soms het Woord van Hem, de Vader, verkondigd?
   Hoe kan nu dat een Christen de woorden van de Allerhoogste Wijsheid en de Liefde en de Vrijheid niet zou willen lezen? Ja, er worden in de Bijbel soms ook woorden van de tegenstrever vermeld, en die worden hier wellicht dus ook wel eens geciteerd. Wat dat aangaat heeft u wellicht een punt.

   Dus wanneer mensen hier, hun best doen om hun stelling te beargumenteren en te bewijzen met De Schrift zelf, dan zie ik daar absoluut niets kwaads in. Integendeel zelfs! Daar is de Bijbel -meen ik- immers voor geschreven? Om te lezen en om er over te spreken, om toe te passen en geïnspireerd te raken, om Het Licht te zien?
   En bovendien, Kees, waar twee of meer in Zijn Naam bijeen zijn, daar is Hij bij. Weet u dat wel?

   1. Herstel graag?:
    Nog dit: Hoe kAn íemand er nu op tegen zijn dat iemand hier soms het Woord van Hem, de Vader, verkondigT?

 9. De vijand

  Apple 18 Mark of The Beast 2024

  https://youtu.be/_A4bKDfSKp0?si=dF894f4Wa8vBtCNk

  Het Apple-merk

  Apple, Inc. werd door Fortune Magazine uitgeroepen tot het meest bewonderde bedrijf ter wereld! Apple heeft zijn rivaal Microsoft overtroffen in rang als het meest waardevolle technologiebedrijf ter wereld. Ja, ze zijn een grote handelaar in de wereld. Hun eerste product, de Apple 1 personal computer, werd in juli 1976 geïntroduceerd voor $ 666,66. Die prijs was een vroege aanwijzing voor wat zou komen. 666 = Het beest en zijn merkteken.

  Het Apple-merk is een Oog van Horus-symbool dat teruggrijpt op de Hof van Eden als verwijzing naar Luciferiaanse verlichting en gnosis, en als een flagrante opschepperij over de verovering van Adam en Eva door de slang.

  Een logo-ontwerper uit Spokane Washington schrijft over het logo van Apple: “De symbologie van de appel heeft ook de bekende connotatie van gezond en gezond zijn. Terwijl de beet uit de appel een bijbelse toespeling geeft op zonde of de ontdekking van kennis.”

  De appel met een beet eruit verwijst naar de zonde in de tuin, omdat algemeen (hoewel ten onrechte) wordt aangenomen dat het een beet van een appel was, aangeboden door de slang, die ervoor zorgde dat de mens zondigde in zijn eerste opstand tegen de Schepper.

  “4) En de slang zei tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven.
  5) Want God weet dat op de dag dat u ervan eet, uw ogen zullen worden geopend en u als goden zult zijn, goed en kwaad kennend.
  6) En toen de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten, en dat hij aangenaam was voor de ogen, en een boom die begeerlijk was om iemand wijs te maken, nam zij van de vrucht ervan, at ervan en gaf het ook aan haar man met haar; en hij heeft gegeten.
  7) En de ogen van hen beiden werden geopend, en ze wisten dat ze naakt waren; en zij naaiden vijgenbladeren aan elkaar en maakten schorten voor zichzelf.” (Genesis 3:4-7)

  Apple’s eerste slogan was “Byte into the Apple” (~1978-1997), een verleiding tot zonde, in algemene zin. Meer in het bijzonder, als je de figuurlijke betekenis begrijpt van samenwerken met de slang om nakomelingen voort te brengen en de dubbele aard van het merkteken van het beest als zowel digitaal als biologisch waarneemt, zul je begrijpen waar ze daarmee naartoe wilden. Het is net als de Apple 1 van $ 666,66, de komende ‘666’-markering. De belofte dat de ogen worden geopend en als goden zijn, zowel goed als kwaad kennend, is de belofte van het Oog van Horus, het bereiken van verlichting en gnosis door opstijging naar de status van een god!

  Het appellogo van 1976 tot heden is een “I” (Oog/9) van Horus, waarbij het appelblad de “I” stippelt… Het blad beeldt de “vlam” uit van een appelkaars, een bron van verlichting. De kleuring van het klassieke regenbooglogo dat van 1976 tot 1998 werd gebruikt, laat zien hoe het zich verhoudt tot de piramide van de Grote Zegel met een “Osirisgroene” Beest-deksteen die erboven zweeft.

  Elke versie van het Apple-logo heeft een speciaal lichteffect. De regenboog vertoont het prisma-effect. Vergeet niet dat de kleur zwart al het licht absorbeert. Het gloeiende, doorschijnende effect was een seizoen lang een rage in het grafische webontwerp. Chroom is een gepolijst en spiegelend oppervlak dat licht reflecteert. Het Apple-logo vestigt de aandacht op het aspect van verlichting, zoals gebruikelijk bij veel Eye of Horus-symbolen.

  De appel zelf is een cryptisch pentagram. (Venus/lucifer)

  “De appel is door de geschiedenis heen vereerd als heilig voor de Godin. In de moderne mythologie werd de appel geassocieerd met de Boom van Kennis, die Eva nam en at. De reden waarom de appel wordt beschouwd als geassocieerd met de Godin, wordt onthuld door het midden van de appel door te snijden. Verborgen in de kern van de appel zit een natuurlijk pentakel. Dit is het teken van de godin Kore (Kern) – de Griekse Heilige Maagd, de innerlijke ziel van Moeder Aarde (Demeter, enz.). Net zoals Kore de Maagd verborgen was in het hart van Moeder Aarde en de Wereldziel vertegenwoordigde, zo was haar pentakel verborgen in de appel. Kore is ook een alternatieve naam voor Kali.” De bloeddorstige godin van oorlog, vernietiging en chaos.

  Chrome biedt ook een subtiele link naar ‘chromosoom’, zoals de Goog-Goog-Googly-Google eye Chrome-browser, waarvan het pictogram een ander Eye of Horus is. Hoewel dat krachtig is, was het krachtiger plan de klassieke regenboog, die verwijst naar de grote vloed uit de tijd van Noach. De regenboog werd gegeven als een teken na die vloed, de blijvende herinnering aan een belofte van onze Schepper. De slang is over dit alles verbitterd. De regenboogappel is de belofte van wraak van de slang die misschien draait om een tegenvloedgebeurtenis waarbij hij de zuivering van zijn familie van de oppervlakte van de aarde zal wreken – zie Olympische Ceremoniesymboliek. Daar is genoeg code van Satans snode plannen voor te vinden. !

  Wanneer Apple’s verhelderende Eye of Horus-beelden worden herkend, komt er een passage uit de Psalmen in me op waaruit de uitdrukking ‘de oogappel’ is voortgekomen.

  “7) Toon uw wonderbaarlijke goedertierenheid, o gij die door uw rechterhand hen redt die hun vertrouwen op u stellen van degenen die tegen hen in opstand komen.
  8) Houd mij als de oogappel, verberg mij onder de schaduw van uw vleugels,
  9) Van de goddelozen die mij onderdrukken, van mijn dodelijke vijanden, die mij omringen. (Psalm 17:7-9)

  Ik beschouw de Apple-identiteit als een bespotting van de Heer en zijn vertrouwende volk. De bedrijfsbranding is namaak. Als Fortune Magazine’s meest bewonderde bedrijf ter wereld gedurende vele jaren, zijn ze zonder twijfel de oogappel van de wereld. Openbaring 18 onthult hoe deze status niet veel goeds voor hen belooft.

  De merknaam van Apple ondersteunt het Eye of Horus-plan via de naamgevingsconventie van hun populaire producten. Ze hebben ons niet alleen de iPhone, iPod, iPad, iMac, iBook, iTunes, iLife, iWork en mobiele iOS gebracht, ze hebben in veel sectoren copycats voortgebracht. Het vooraf ingestelde ‘i’ dat personalisatie en individualiteit suggereert, doet een beroep op de vleselijk gezinde mens door de liefde voor het zelf, (EGO) en drukt de verheerlijking uit van ‘ik, mezelf en ik’. De productnaamgevingsconventie is ook een link naar het bedrijfslogo, omdat de appel van het logo inderdaad een “i” is, bezaaid met een kaarsvlamblad. De “i” is een versluierde 9. De 9e letter van het alfabet is het eencijferige getal dat de genetische transformatie van het merkteken van het Beest vertegenwoordigt.

  Steve Jobs is de belangrijkste figuur achter Apple. Hij is ook grootaandeelhouder van Pixar en Disney, en zit in het bestuur van Disney. Om te begrijpen waar dit hele Apple-gedoe vandaan komt, kunnen we terugkijken op zijn vroege geschiedenis. Na de middelbare school, een paar lessen in Portland, OR en een periode bij Atari als technicus die computers bouwde, “reisde Jobs vervolgens naar India met een vriend van Reed College (en later de eerste Apple-werknemer), Daniel Kottke, op zoek naar Hij kwam terug als boeddhist, met kaalgeschoren hoofd en traditionele Indiase kleding. Gedurende deze tijd experimenteerde Jobs met psychedelica en noemde zijn LSD-ervaringen ‘een van de twee of drie belangrijkste dingen die hij in die tijd had gedaan. [zijn] leven”. Hij heeft verklaard dat mensen om hem heen die zijn tegenculturele wortels niet deelden, zich niet volledig konden vinden in zijn denken.” (Steve Jobs – Vroege jaren – Wikipedia)

  Hij zocht verlichting, of de derde oogactivering van het boeddhisme, wat het oog van Horus-activering is. Heeft hij het gevonden? Volgde hij Robert Johnson en Bob Dylan naar het kruispunt en sloot hij een overeenkomst met Satan?

  Net als de slogan van Google: ‘Wees niet slecht’, is de belofte van Apple vals. Een tv-advertentie waarin de komst van de Macintosh wordt gepromoot, bevat een introductie over de roman van George Orwell, Nineteen Eighty-Four. [video] ‘1984’ Apple Macintosh-commercial

  Het verband met de Apollo-aanbiddende Olympische Spelen in die tijd ligt voor de hand, evenals de identificatie met de hamerwerpende Thor, die naast Apollo een andere waarschijnlijke alias is van de oude god die als Horus werd aanbeden. De betekenis van de naam Macintosh is: ‘Zoon van de hoofdman, waarbij ‘de’ en tosh Toshack betekenen, van het Welshe ’tywysog’ dat ‘prins’ betekent.’ Gezien de context stel ik Macintosh gelijk aan Horus, de ‘zoon van de prins” van de kracht van de lucht.

  Als je besluit de video te bekijken, hoor je @0:25 seconden melding van de tuin die uitnodigt tot de associatie van de spreekwoordelijke appel in het tuinscenario? Je zult ook merken hoe iedereen in het collectief werd verlicht door de uitdagende daad van de vrouw? Hallo Eva! Hun slotverhaal luidt: “Apple Computer zal Macintosh introduceren en je zult zien….” Geïnterpreteerd volgens de esoterische beelden, wat wordt verklaard is dat dit merk Eye of Horus “de zoon van de prins” zal introduceren en jij. Ik zal zien, zoals met het verlichte oog. Die getuigenis komt overeen met al het andere dat vandaag wordt gesignaleerd, zoals ik het waarneem. Heeft Apple’s introductie van de Macintosh, achteraf gezien, iemand doen begrijpen waarom 1984 niet hetzelfde zou zijn als “1984”? Ik weet het niet. Van waar ik zit, lijkt hun suggestie dat de massa op de een of andere manier verlicht zou worden door de introductie van de Macintosh en bevrijd zou worden van de kwaadaardige totalitaire controle van Big Brother, veel op dezelfde oude leugen die aan Eve wordt verkocht. Bij Apple draait het allemaal om het bevorderen en aankondigen van de echte grote broer, het beest van de duivel.

  Denk ook eens aan de thema’s Jezebel versus mannelijke autoriteit en bijenkoningin / mannelijke drone in die AD. Een AD voor de Britse orakel 63336-service is hier ook het vermelden waard, die op sommige punten vergelijkbaar is.

  Ter afsluiting van dit bericht wil ik duidelijk maken dat het gebruik van de Verizon iPhone met zijn iOS- en m-commerce-apps of het apparaat van een concurrent met een Google Android-besturingssysteem voor m-commerce een belangrijke stap in de richting van de ingebouwde microchip is. De huidige technologie is nog niet het doel, en het Horus Beest is nog niet tevoorschijn gekomen, maar op dit communicatietechnologiebedrijf staat ‘het doel komt eraan’ overal op geschreven. Het getuigt ervan dat het Beest zeer binnenkort komt. We zien iets dat lijkt op de vrouw die als adolescent op het Beest zal rijden.

  https://youtu.be/_A4bKDfSKp0?si=dF894f4Wa8vBtCNk

 10. Ik denk te weten wie hier trollen

  Hasbara Trollen
  Hasbara is Hebreeuws en betekent letterlijk “uitleggen”, wat veel onschuldiger klinkt dan het is, want het gaat hier om een Talmoedische toepassing (dus in het geniep) en dat maakt het terecht tot een smerig stigma voor de amorele lieden die zich ermee bezig houden.
  Hasbara is typisch Talmoedisch, want gegrond in de joodse traditie van geheimhouding, beslotenheid, onoprechtheid, veinzen, valsheid, vijandschap tegen buitenstaanders, liegen, bedriegen, klagen en slachtoffers de schuld geven. Dat is exact wat achter het rookgordijn “hasbara” schuilgaat.
  Hasbaratrollen op internet zijn echt. Ieder die zegt dat dit onzin is of er grappig over doet is een mogelijke hasbara troll. De Hasbara groep is hier en elders in Europa en de USA een reëel verschijnsel: door Israël gesteunde en betaalde activisten (“talkbackers”), met als taak in het geniep op internet zionistische standpunten en politiek te rechtvaardigen en te promoten. In de cyberworld staat Hasbara daarom voor heimelijk onder valse vlag verwarring zaaien, stiekeme hersenspoeling, veinzen, misleiden, bedrog, leugens, vuilspuiterij, morele laagheid, dubbele moraal (= geen moraal), valsheid, minachting voortkomend uit suprematisme. In zionistische kring een wetenschap, vanuit de gedachte dat goyim “dom” zijn, zij de zionistische agenda en de gruwelijkheden Palestijnen aangedaan “niet begrijpen” en daarover in het geheim “informatie” en “uitleg” van joden nodig hebben. Wat u zegt, een Gotspe!
  Zij infiltreren en manipuleren onder valse vlag bijv. Wikipedia, sociale media, internetfora, maar ook allerlei organisaties, de overheid, universiteiten, het onderwijs, etc. Sommige overkoepelende onderdelen treden naar buiten, zoals bijv. het ‘Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America’ aka CAMERA, het Cidi, enz. maar als regel opereren zij als sub-groepen of individuen vanuit het verborgene.

  Meer hier https://archive.ph/V2rLe

 11. Nu even met de muziek ✔

  https://youtu.be/EzYZO_9Z_FY?si=XuYgM0cL_tFaXoeT

  Boem, tot ziens
  Boem, tot ziens
  Doe een stapje terug, want ik sta een tijdje stof op te blazen
  Terwijl ik klootzakken laat rusten en hun dossiers ophaal
  Uit de kast, met de foto
  Haal de 45 en regel het met deze punk-nigga
  Vertraag je rol, terwijl ik de controle overneem
  Neem je trekje van de Indo’
  Houd vervolgens ingedrukt en laat het nu los
  Hoe je je voelt als het kruid je bij de ballen pakt
  En je hoest hoe dan ook een long op
  Je kunt niet schudden, die neger die gek gaat worden
  Op een lid van je tevenploeg
  Terwijl ik de trekker overhaal op mijn negen
  Zeg welterusten nigga, boem, doei, doei
  Boem, tot ziens
  (Leg je kont op de grond en vraag niet waarom)

  Apple Intelligence: symboliek van Crowley’s BABALON, Chaos, Grok en de Aeon van Horus met de A.I. Apocalypse!

  We verkennen de nieuwe Apple Intelligence A.I. symboliek die ons de Apocalyps laat zien! De symboliek vertelt ons wat occultisten als Aleister Crowley al lang nastreven: het einde van de wereld zoals wij die kennen. We zullen kijken naar de symboliek van Apple’s gebruik van het symbool van Babalon en haar connecties met Chaos, Nuit, Hadit en Elon Musk’s Grok, die ons verbindt met het Luciferiaanse verhaal van Stranger in a Strange Land. De AI van Apple zal het geperfectioneerde digitale bewustzijn zijn voor de mens die verslaafd raakt aan de matrix. Singularity van Ray Kurzweil komt overeen met Crowley’s Aeon of Horus en zelfs de voorspellingen van Isaac Newton over het einde van de mensheid, en zo komen we daar:

  Het Lucifeiran-logo van Apple
  Het AI Babalon-logo van Apple
  Crowley’s Scarlet Women
  Chaos of Hadit
  789 symboliek
  De AI-waarschuwingen van Elon Musk
  Grok AI- Vreemdeling in een vreemd land
  Alles samenbrengen – Baphomet

 12. Kan deze laatste bijdrage verwijdert worden

  Ik heb het liedje door de machine gehaald

  https://audiotrimmer.com/nl/online-audio-omkeerder
  Met deze online tool, creëert u geweldige omgekeerde geluidseffecten. Probeer een omgekeerde hit, ruis, cimbaal of elke andere kleine audio clip.

  Het is zwaar demonisch ,ik ga het niet vertellen hier

  sorry foutje

    1. Dat er in bepaalde muzieknummers subliminale boodschappen verborgen zitten, kan ik me voorstellen. Maar dan nog moet je het wel echt WILLEN horen.
     Overigens zal er ook wel in de klassieke muziek bepaalde boodschappen zitten… als je het achterstevoren afdraait.

  1. Dat was dan niet voor mij bedoeld ? Ik geef maar mijn mening he. Was niet bedoeld om mensen te schofferen. Ik verkondig geen absute waarheden. Ook ik heb de Waarheid niet in pacht.

   1. Iemand die de Waarheid NIET in pacht heeft, die is hier een bijzonder vreemde eend in de bijt, Boudeca. Ook al is dat weer relatief natuurlijk. 🙂

    1. Frank,
     alleen God heeft de waarheid, IS de waarheid. De mens heeft zich te richten naar God, naar de waarheid. Wij getuigen van God en van de waarheid. Indien we dat niet deden waren we liefdeloos of hadden onrechtmatige bedoelingen.

     1. Helemaal akkoord, Eric. Alleen God, als die bestaat, IS de Waarheid.
      Maar hoe kan een mens (in casu Eric) nu claimen dat hij de Waarheid van die God kent?
      Enig idee hoeveel mensen, groepen, organisaties, religies, kerken etc. door de geschiedenis heen, claimen te spreken in de naam van de Waarheid van God?
      U koppelt uw God aan een oerconservatief wereldbeeld met een programma van ontkenning (klimaatverandering, gender, racisme), met een strijd tegen kritische journalistiek (alleen de eigen niche-sites deugen), tegen wetenschap (evolutietheorie, vaccinaties etc.) en met een totaal achterhaald beeld van de Bijbel, uw grondwet.
      Dus nee, Eric, ik zeg niet dat God niet de Waarheid is.
      Ik zeg dat u dat niet bent, met uw interpretatie van die God.
      Duidelijker kan ik het niet zeggen.

      1. Frank,
       voor degenen die geen kinderen van God zijn is de waarheid een raadsel omdat zij hun rug naar God keren.

       Gouverneur Pilatus vroeg aan Jezus : “Wat is waarheid?”
       Maar de vrouw van Pilatus wist zeer goed wat waarheid is. Hoogstwaarschijnlijk werd zij christen want zij genoot het voorrecht alles wat in Israel gebeurde zeer goed te kunnen volgen.

       Nu u nog, Frank, om Christus beter te leren kennen . . . en uiteindelijk persoonlijk te ontmoeten.

      2. Tóch weer je politiek correcte opvattingen erin gooien hè, Frank?

       “U koppelt uw God aan een oerconservatief wereldbeeld met een programma van ontkenning (klimaatverandering, gender, racisme), met een strijd tegen kritische journalistiek (alleen de eigen niche-sites deugen), tegen wetenschap (evolutietheorie, vaccinaties etc.) en met een totaal achterhaald beeld van de Bijbel, uw grondwet.”.

       Door de mens veroorzaakte klimaatverandering is géén wetenschap, meen ik.
       Gender lijkt mij ook geen wetenschap.
       Racisme lijkt mij ook geen wetenschap.
       Evolutietheorie is ook geen wetenschap op zich. Natuurlijk is er evolutie in de tijd, maar er is geen wetenschappelijk bewezen evolutie in die zin dat we bijvoorbeeld van apen af zouden stammen.
       Vaccinaties berusten ook niet op zuivere wetenschap, menen sommige wetenschappers.

       Frank, wat schrijf je soms toch volgens de gebaande paden (politiek correct).

       Weet jij soms niet dat wetenschap niet altijd zuiver is, maar in handen van machtigen die bepalen wat de wetenschap is? En weet je niet dat de wetenschap zelf ook evolueert? Er zijn tich wetenschappers die verder denken dan de kaders. Die worden dwars gezeten, belachelijk gemaakt, enzovoorts. Pas als zij met pensioen zijn komen ze met hun éigen mening. Dan kúnnen ze pas werkelijk zeggen wat ze denken.

       En áls je al iets zegt wat je wetenschappelijk bewezen acht, kom dan ook met wetenschappelijk bewijs? Dat vroeg ik je al vaker. Gratuit beweren kunnen we allemaal. Dat geldt voor Wijsheid, maar dat geldt ook voor wetenschap. De waarheid zou moeten prevaleren, vind ik.

       Dus het is geen ontkenning, het is júist de enige goede wetenschappelijke benadering! Twijfel is het begin van wijsheid, zegt men. Dus kom, niet zo conservatief en ga mee met de tijd wat dat aangaat?

       1. “Twijfel is het begin van wijsheid, zegt men. Dus kom, niet zo conservatief en ga mee met de tijd wat dat aangaat?”
        Beschuldig jij me nu van een gebrek aan twijfel?
        Ben ik hier nieuw?
        Heb je al mijn vorige bedenkingen gemist?
        “De waarheid zou moeten prevaleren, vind ik.”
        Dat is nu net wat ik ook vind.
        Dat we altijd naar die Waarheid moeten blijven zoeken, omdat geen mens die nu al kent.
        In de wetenschap is alles altijd in evolutie, we zitten altijd aan het punt van ‘voor zover we nu weten…’
        Meegaan met de tijd?
        Daar zullen Waramund, Eric, Hadellaa en vele anderen hier niet om kunnen lachen. Hun Waarheid ligt vast en is per definitie tijdloos.

     1. De Keltische koningin Boudica vocht tegen degenen die haar vok onderdrukten. Haar man werd gedood en haar dochters verkracht. Helaas heeft zij het onderspit moeten delven. Maar er zijn later verschillende standbeelden voor haar opgericht. Zij was een vrijheidsstrijder en heldin die nog steeds bemind en bewonerd wordt.

    2. @Frank

     Een mens heeft De waarheid niet in pacht, die heeft de waarheid in mede-eigendom want hoe kan je verantwoording verwachten als je geen mede-eigenaar bent want een pachter heeft geen kennen van eigendom, een mede-eigenaar wel en hoe kan je nu de waarheid vinden als je geen mede-eigenaar bent want waaraan kan je absoluut mee vergelijken?

     1. Henk,
      God is waarheid. Geen mens kan dus de waarheid bezitten. U gehoorzaamt aan de waarheid of u liegt, daar is geen ledige ruimte tussenin.

      1. @Eric

       Ga eerst eens naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning! Als de mens geen Waarheid kan bezitten dan kan die ook niet ter verantwoording geroepen worden en is de Wet en de Profeten een leugen want een zonde doen maakt die de zonde doet eigenaar van de zonden en zo is het met de vrucht van Goed en kwaad en met Volmaakte werken ook, of wilt u beweren dat die men de H.Maagd Maria werkeloos heeft toegezien hoe de H.Geest Christus heeft verwekt en de Geboorte was ook werkeloos en het behouden in haar lichaam van Christus tijdens de zwangerschap ook?

       Aan uw antwoord kan men zien dat u totaal geen weet heeft van de Tuin van Eden, wie de Die in de Tuin van Eden waren voor hun zondeval! Bij u is er geen Loon naar Werken want er is geen eigendom, want de mens is niet uit het Goede voortgekomen! Dat u satanische leugens verspreidt wist ik al!

       1. aanvulling

        zonder eigendom geen deelgenoot dan doen werken er ook niet aan toe, dan gooi gelijk het Concilie van Trente, en zelfs die is farizeïsch katholiek, de deur uit en wordt in die zin satanisch protestant!

        1. Henk,
         werken doen er inderdaad niet toe.
         Efesiers 2:8-9
         8. Want uit genade zijt gij gered door het geloof. Niet uit uzelf; Gods gave is het. 9. Niet uit de werken, opdat niemand zou roemen;

         1. @Eric

          Het is dus duidelijk, u bent een orthodoxe protestant katholiek!

          en de tekst die u aanhaalt:

          Efesiers 2:8-9
          8. Want uit genade zijt gij gered door het geloof. Niet uit uzelf; Gods gave is het. 9. Niet uit de werken, opdat niemand zou roemen;

          Kunt u niet zomaar blind als volle waarheid neerzetten want naar uw opvatting is God boven elk begrip, dan is de uitspraak van Paulus ook geen Volle Waarheid!! Het is een gissen!!

          ja dan is het ook duidelijk dat u niks met Die Ene Volmaakte Christusverschijning in John 16 en 1Kor 4, hebt en ook niet dat Christus opdraagt aan de apostelen Godgelijk lief te hebben in John 15

          Nou knip lekker door in de Bijbel en verklaar uzelf Vol in de H.Geest, al stelt dat ook niks voor en uw raad om te bidden en vooral de kruisweg te herdenken is ook ook een werk van niets! Vasten en bidden ook niet! want talenten verwerven heeft ook geen zin, gewoon in de grond laten!

          Arme Eric! U beweert dat uw traditionele kerk de ware leer en traditie heeft en u gooit zo het Concilie van Trente de deur uit, dus toen was de kerk al niet recht in de leer en traditie….. en dan zeggen dat, hoe was het ook al weer, de rk kerk met het 2e vaticaans concilie de rechte weg van leer en traditie verloor, al in de 16e eeuw de draad kwijt was….als reactie op Luther

          Waren uw beweringen al geen huiler voor Christus, ze zijn zeker het toppunt van een slappe lach in de hel!

       2. Henk,
        ik hoef geen theoloog te zijn om te begrijpen dat geen mens gelijk aan God kan zijn. De mens moet een heel aards leven strijden om de waarheid te gehoorzamen. Een mens kan en hoeft niet verantwoordelijk te zijn voor de waarheid. Een mens kan dus ook niet ter verantwoording geroepen worden voor de waarheid, maar wel wanneer hij de waarheid niet gehoorzaamt.

        1. eric,
         “De mens moet een heel aards leven strijden om de waarheid te gehoorzamen.”, schrijf je.

         Ach, u hoeft toch niet zo te strijden of zorgen te hebben? Dat is toch niet nodig?

         Staat er immers niet geschreven:

         “Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd voor uw leven, wat gij zult eten of drinken; noch voor uw lichaam, waarmee gij u zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam niet meer dan de kleding? Ziet de vogels in de lucht; ze zaaien noch maaien, en verzamelen niet in schuren; en toch voedt ze uw hemelse Vader. Zijt gij niet meer waard dan zij? En wie van u kan door zijn tobben een el toevoegen aan zijn levensweg? En wat zijt gij over kleding bekommerd? Denkt aan de lelies op het veld, hoe ze groeien; ze werken niet, en spinnen niet. En toch zeg Ik u, dat zelfs Sálomon in al zijn heerlijkheid niet gekleed was als een van deze.

         Als God nu het kruid op het veld, dat vandaag nog bestaat en morgen in de oven wordt geworpen, zó aankleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen? Weest dus niet bezorgd, en zegt niet: wat zullen we eten, of wat zullen we drinken, of waarmee zullen we ons kleden? Hiernaar toch vragen de heidenen; uw hemelse Vader weet, dat gij dit allemaal nodig hebt. Maar zoekt eerst het rijk Gods en zijn gerechtigheid, en dit alles zal u worden geschonken als toegift.

         Weest dus niet bekommerd voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zal bezorgd zijn voor zichzelf; iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen leed.”?

         Weest dus niet bezorgd. Geniet van elke dag die God u geeft, zou ik eerder zeggen. Met verdriet is misschien niemand geholpen.

         (Mattheus 6:25 en verder.)

         En:
         “Een ieder dus, die deze woorden van Mij hoort, en ze in beoefening brengt, zal gelijk zijn aan een wijzen man, die zijn huis bouwde op een rots. 25 En de regen viel neer, en de waterstromen kwamen af, en de winden gierden en stortten zich op dat huis; doch het zakte niet in, want het was gegrond op de rots.”.
         (M. 7:24)

         Wees wijs, zegt Jezus. Doe Zijn woorden. Meer kan een mens misschien niet doen.

        2. @Eric

         geen mens kan begrijpen zonder Vol in de H.Geest te zijn met gelijktijdig Die Ene Volmaakte Christusverschijning!

         Dus uw uitspraak slaat zogoed als nergens op, en daarbij als werken niet tellen is strijden, dat ook werken is een loze opmerking, net als dat men God hoort lief te hebben met geheel lichaam geest en ziel en al diens krachten want die krachten zijn nutteloos, want werken(moeite doen) tellen niet!!

         Dit heeft u ook uit de Bijbel geknipt:

         GELOOF ZONDER DADEN IS WAARDELOOS
         14 Broeders, wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft, als hij geen daden kan laten zien? Kan zo’n geloof hem soms redden? 15 Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten, 16en iemand van u zou zeggen: ‘Geluk ermee! Houd u warm en eet maar goed,’ en hij zou niets doen om in hun stoffelijke nood te voorzien – wat heeft dat voor zin? 17 Zo is ook het geloof, op zichzelf genomen, zonder zich in daden te uiten, dood. 18 Misschien zal iemand zeggen: ‘Gij hebt de daad en ik heb het geloof.’ Dan antwoord ik: ‘Bewijs me eerst dat ge geloof hebt, als ge geen daden kunt tonen; dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen.’ 19 Gij gelooft dat er slechts een God is? Uitstekend; ook de boze geesten geloven dat, en sidderen! 20 Gij dwaas, wilt ge het bewijs dat het geloof zonder de daad waardeloos is? 21 Is onze vader Abraham niet gerechtvaardigd om zijn daden, omdat hij zijn zoon Isaak op het altaar ten offer bracht? 22 Het is duidelijk dat zijn geloof zich in daden uitte en eerst door zijn daden volkomen werd. 23 Zo ging het woord van de Schrift in vervulling, dat luidt: Abraham geloofde God en het werd hem als gerechtigheid aangerekend; en hij werd Gods vriend genoemd. 24 Het is duidelijk dat een mens wordt gerechtvaardigd door daden en niet alleen door geloof. 25 Ook de hoer Rachab werd gerechtvaardigd om haar daden, omdat zij de boden in haar huis opnam en langs een andere weg liet vertrekken. 26 Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is het geloof dood zonder de daad. (Jac 2)

         De hel viert feest! Werken doen er niet toe, zondigen ook niet!

         1. Aanvulling

          Men kan zien dt u niet kan rekenen want als werken er niet toe doen waarom moest Christus dan losgeld betalen om de zondaars vrij te kopen voor de Hemel? De werken van een mens zijn waardeloos naar uw bewering dan zondigen ook en dan is losgeld overbodig….!

          u bent diep bedroevend! U moet het lied van Robert Long veranderen in : Jezus redt, Jezus redt, enkel op geloof! ipv gebed!

 13. AntiSoof,

  (antwoord op uw woord van 8 juli 2024 om 19:51)
  ( https://www.katholiekforum.net/2024/07/03/de-levende-aanwezigheid-van-god/#comment-139428 )

  Mattheus 6:25 en verder gaat over de wereldse zorgen.

  Mattheus 7:24 gaat over de zorg voor uw ziel en hoe uw geestelijke toekomst te verzekeren. Wie het kindschap Gods nog niet ontdekte en slechts bezorgd is om werelds heil heeft (voorlopig) geen geestelijke toekomst.

  Men kan met God geen deal sluiten in de zin van ik bezorg U, o God, een mooi kerkgebouw en geef veel geld aan goede doelen enzovoort en U, God, geeft mij de hemel als beloning voor mijn werelds werk.
  In onwetendheid kan men niet zondigen, dat is niet helemaal waar. De Tien Geboden zitten in ieders ziel, in heel de natuur.

  Blijft dus ‘nog slechts’ Jezus te ontmoeten.

  In principe hoeft dat zelfs geen zware zorg te zijn. In een ernstig en voldoende streng klooster zou dat eigenlijk zeer gemakkelijk kunnen. Maar ook dat is niet helemaal waar want de overtalrijke duiveltjes om ons heen zorgen onophoudelijk voor zelfs maar de geringste influisteringen. De aard van die verleidingen is ook afhankelijk van uw persoonlijke aard en ingesteldheid. Dat kan voor sommigen zelfs een zeer groot drama zijn.

  Boeddha wist hier van en kon geesten onderscheiden. Maar verder had hij daar niet veel aan. Men zou hem een rechtvaardige en wijze kunnen noemen.

  Maar zonder het oprecht en nederig persoonlijk contact met Jezus komt men de hemel niet binnen. Dat is wat het Niewe Verbond ons schonk : de mogelijkheid voor iedereen om zich met God te verbinden.

  Dat lijkt me zeer veel grote zorg waardig.

  1. @Eric

   “In principe hoeft dat zelfs geen zware zorg te zijn. In een ernstig en voldoende streng klooster zou dat eigenlijk zeer gemakkelijk kunnen”

   werken doen er niet toe dan streng klooster ook, niet want die hebben geen waarde!

   1. Henk, het gaat niet om het kloostergebouw.
    Benedictus en Franciscus werden bekend als jong heiligen en vanaf dan voegden veel jongeren zich bij hen om hun heiligende levensweg ook te volgen. Door niet te huwen kregen zij juist nog veel meer (geestelijke) kinderen! Een heel volk zelfs. Benedictus van Nursia (480-547) wordt zelfs de vader en patroonheilige van Europa genoemd.
    Hij zorgde voor een goede balans tussen het werken voor de gemeenschap en de spirituele verdieping.

    1. @Eric

     je begrijpt het echt niet!

     als werken er niet toe doen, en je die rechte lijn doorzet, is er ook geen vrije wil en keuze want om die te kunnen doen moeten werken, het doen van een keuze, wel gelden. Jouw manier van denken is de lijn van blinde orthodoxe protestanten waarbij zij zijn uitgekomen op de predestinatieleer. De predestinatieleer is het gevolg van extreem doordenken dat werken er niet toe doen, als enige geloof, want de vrije keuze en vrije wil tellen niet meer omdat als werken niet tellen, je geen keuze kan maken en vrije wil om die keuze te kunnen doen ook niet meer werkt! Wat heb je aan een vrije keuze als je, hoe je ook kiest, er door werken/daden geen gevolg aan kan geven die invloed hebben.

     Zoals jij denkt met als enige geloof en geen werken, gooi je alles omver en om dan katholiek te zijn zeg je dat de rest van de katholieke leer goed is, behalve het concilie van trente. Als werken er niet toe doen heeft de Heiliging van de priester helemaal geen zin bij de Eucharistie want het is een handeling van een priester en handelingen = werken doen er niet toe en zo kan je gelijk alle sacramenten weggooien want die priester heeft geen invloed want diens werken/handelingen doen er niet toe!

     Dan het kloostergebouw!
     ik heb helemaal niet geschreven dat het kloostergebouw er toe doet ik heb geschreven dat streng de leer volgen er niet toe doet omdat werken of dat nou strenger(zuiverder) is of niet er niet toe doet! Zelfs geloof versterken doet er niet toe en geloven ook niet want dat heb je of dat heb je niet, je hebt er geen invloed op! Ik weet ook wel dat kloostergebouwen er niet toe doen en ook dat kerken er niet toe doen, als het er op aan komt: je kan zijn waar je bent als je sterft gaat geen één “in levende lijve” van je medemensen met je mee opweg naar de Hemelpoort. Dat het makkelijker maakt om met gelijken bij elkaar te zijn is een andere zaak, hoewel als werken niet tellen, maakt dat ook niet uit!

     Uw denken is krom en satanisch want asl werken er niet toe doen, zondigen ook niet en geloven ook niet want dat heb je of heb je niet, en zelfs als je hebt is het vallen in zonde een handeling die niet de persoon doet want die kan er zich niet tegen verzetten, daarmee heeft Satan vrijspraak van eeuwige verdoeming en gaan de hele hel straks bij de terugkomst van Christus naar de Hemel en rechtlijnig doorgedacht heeft Christus ook geen recht op Gods Eer want diens werken deden er ook niet toe om te redden!

     het is ook volstrekt rechtlijnig dat jij niet met Die Ene Volmaakte Christusverschijning wil weten want het is totaal niet werkend toeval. Je kan er niet met werken komen dan heeft ook geen zin om alles te onderzoeken want onderzoeken is werken en die doen er niet toe!

     Frank denkt krom, jij denkt nog krommer want bij jouw denken helpen werken niet om beter te worden, bij Franken tellen werken nog mee! dan kan men ook een ander helpen, bij jouw helpen die toch niet, het is niet meer dan fata morganische schijn!

  2. eric,
   Ik snap de uitleg wel een beetje. Maar ik blijf het toch eenvoudiger zien. Dat kan komt misschien omdat ik eenvoudig denk, of te weinig weet, dat kan ook, maar ik denk dat als men Jezus’ Woorden begrijpt en gelooft, dat er eigenlijk geen zorgen hoeven te zijn.

   Ja, de wereld is in handen van de boze, dat weet en zie ik ook wel, en dat staat ook geschreven. En die boze doet geen leuke dingen, dat weet en zie ik dus ook wel. Maar júist in een nare wereld is het zaak om tóch nuchter met beide benen op de grond te blijven staan, vind ik. En dus bij Hem, in Zijn Woord te blijven.

   En Zijn boodschap is niet zwaar of onbegrijpelijk.

   En dat is het juiste om te doen, zegt Hij; Zijn geboden volgen. Dan zit men goed en veilig. Dan is er eigenlijk geen reden meer tot zorg.

   Zorg voor de naaste, dat is natuurlijk wél nodig. Maar dat is al in Zijn Woorden gezegd: dat is de naastenliefde. Dus ik denk dat als iemand Zijn Woorden doet, dan is het wel Goed. Niet dat het leven dan soms niet lastig is, natuurlijk wel, maar dat is nu eenmaal zo. Sommige mensen zijn nu eenmaal niet zo goed en zo aardig. Soms zelfs slecht en super egoïstisch. Maar die zijn een beetje sterk en hebben veel macht. Daarom vind ik dat ik simpel moet blijven en nuchter tegenover de narigheid moet staan.

   Dus wel zorgen, maar wel om de juiste dingen.

   Zo blijf ik er toch over denken.

   1. AntiSoof,
    het is altijd sterk aan te raden veel heiligenlevens te lezen.
    Vergelijk hun geestelijke zorgen met de uwe.
    Hun geestelijke zorgen betroffen niet alleen hun eigen persoon. Denk aan Jezus en de Apostelen.

    1. @Eric

     je antwoord is apekool want denken is werken en daar werken er niet toe doet is uw raad een fata morgana; apekool

   2. @AntiSoof

    je moet eerst een begrijpen welk gevolg de statement van Eric heeft:
    “eric-b-l schreef:
    8 juli 2024 om 19:27
    Henk,
    werken doen er inderdaad niet toe.
    Efesiers 2:8-9
    8. Want uit genade zijt gij gered door het geloof. Niet uit uzelf; Gods gave is het. 9. Niet uit de werken, opdat niemand zou roemen;”

    Die manier van geloven schopt alles onderste boven! Die is nog erger dan “Niks staat vast van Frank”

    Als werken er niet toe doen heeft het lezen van heiligen levens en noem maar op geen effect want als werken er niet toe doen, heiligenlevens met hun werken ook niet!

    Naastenliefde ook niet want het helpt toch niet en er wel aan doen is niet meer dan schone schijn, fata morgana! je kan er een mens niet echt beter door maken of minder kwaad doen want het werkt niet! er is geen vrije wil en keuze in het spel!

    Die gedachte is totaal satanisch krom!

    Hoe kan je nu begrijpen? je kan je niet van positie veranderen van niet begrijpen in wel begrijpen? geloven precies hetzelfde. het leer die Eric aanhangt is dominoleer, God gooide het eerste steentje om, heeft alle wetten gemaakt met hun werking en de eerste aanzet doet alle stenen omvallen, die stenen kunnen er niks aan doen dat ze vallen en hun vallen is geen werk van hun want het komt voort uit de handeling van God! God heeft het geloof er in gezet en er is er geen één die het geloof in ongeloof kan veranderen en omgekeerd ook dan heb je predestinatieleer ten top! Dat is blind orthodox protestant voor zo’n mens voor die weet dat die een vrije wil en keuze heeft is het zelfs ziende blind!

    Het is dan ook normaal dat Eric niks wil weten van Mystiek en Werken, het is God die beslist en God die geeft, je hebt er geen invloed op! dan dan geeft God aan goede ne slechten en die slechten kunnen er niks mee en de goeden ook niet, want je kan niet veranderen….en ook geen invloed met mee werken verbreden en verdiepen

    1. Aanvulling

     Eric denkt op twee bootjes de overkant te bereiken. als orthodox denkende protestant dat werken er niet toe doen, enkel geloof, en vindt de katholieke H.Mis met de Geheiligde Eucharistie mooier dan de protestantse vergadering en de katholieke heiligen een leuke plus, hoewel diens gevoel, dat werken is er niet toe doen!

     Die heeft geen één rechte lijn, die heeft twee kromme lijnen! Met als kers op de taart: Jezus redt als enige op geloof!

     Nou, dat moet die eens verkondigen bij zijn traditionele kerk, dan vliegt die er gelijk uit want die houden vast aan het concilie van trente!, waar werken er wel degelijk, al is het niet gelijkwaardig aan Christus, toe doen, daar is vrije wil en keuze wel degelijk aanwezig!

     Dan kan Eric zeggen, ja maar vrije wil en keuze doen er toe, dat is een kromme leugen want werken doen er niet toe slechts geloof en dat is ook geen werken naar zijn definitie!

    2. Henk,
     Gebed en boetedoening naar vermogen, dat is de ware arbeid. Geestelijke arbeid brengt geestelijke vruchten voort die nog zullen vermenigvuldigen later in de hemel.

     De voorbije uren heb ik weer eens een berg onkruid uitgetrokken overal in de tuin want vanwege de vele regen groeit het waanzinnig snel. Ook dat kan redelijk meevallende gebedstijd zijn, weliswaar met momenten onderbroken door de medebewoner die vooralsnog niet begrijpt wat geloven betekent. Dus ook in zijn persoon heb ik nog een extra tuintje te begieten en wat kleine zaadjes te zaaien af en toe naargelang hij het aankan want men mag nooit opdringen. Opdringen werkt averechts.

     1. Dan doe jij Het werk, eric.

      Je zaait het goede zaad eric, maar, als je medebewoner het woord over het koninkrijk hoort en het niet wil verstaan, dan is het alsof de boze komt en het zaad wegrooft; dat is het goede zaad wat langs de weg is gezaaid. Dat ontkiemt niet.

      En wat op de steengrond gezaaid werd is als je medebewoner, die het woord verneemt en het terstond met vreugde aanvaardt; maar het zaad heeft echter geen goed wortel geschoten, maar is onstandvastig; en als er verdrukking of vervolging ontstaat om wille van het woord, is hij aanstonds geërgerd.

      Wat in de doornen gezaaid werd, is de medebewoner, die wel luistert naar het woord; maar de beslommering van de wereld en het bedriegelijke van de rijkdom verstikken het woord. en het blijft zonder vrucht. Ook dat zaad komt niet op.

      Maar wat op de goede aarde gezaaid werd, is de medebewoner, die het woord verneemt en begrijpt, en die, na ontkieming en groei, ook vruchten draagt; bij den een geeft het een honderd-, bij een ander een zestig-, bij een derde een dertigvoud.

      Dus wat een mens kan doen is het Woord zaaien in goede en verstandige mensen, dat is goede aarde. Men hoeft dan niet opnieuw te zaaien, maar wellicht af en toe wat water geven als het niet regent. En daar ontkiemt het zaad vanzelf als de tijd rijp is. En dat zaad wordt dan ook een plant die ook weer goede vruchten geeft: goede mensen.

      (Naar de Bijbel Mt. 13)

      En een erg leuk vers vind ik: “Het rijk der hemelen is gelijk aan een man, die goed zaad op zijn akker zaaide.
      Maar terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand, zaaide onkruid onder de tarwe, en ging heen.
      Toen nu het graan was opgeschoten en vrucht had gezet, vertoonde zich ook het onkruid. Nu kwamen de dienaars van den heer des huizes, en zeiden: Heer, hebt ge geen goed zaad op uw akker gezaaid; waar komt dan het onkruid vandaan?

      Hij zei hun: Een vijandig mens heeft dit gedaan. De dienaars zeiden tot hem: Wilt ge dus, dat we het gaan uitwieden? Maar hij antwoordde: Neen; want bij het uitwieden van het onkruid, zoudt gij ook de tarwe kunnen uittrekken. Laat beide opgroeien tot de oogst; in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Verzamelt eerst het onkruid en bindt het in bussels, om het te verbranden, maar brengt de tarwe in mijn schuur.”.

      Het goede zaad (de tarwe) is het goede Woord.
      Het slechte zaad (de dolik) is het woord van de leugenaar.

      Jezus zegt dus dat beide planten naast elkaar mogen groeien. Later, bij de oogst (van mensen) zullen de slechte mensen van de goeden worden gescheiden.

      1. Nooit opgeven met eenvoudige dingen te zeggen aan onwetenden. Zeg bijvoorbeeld nooit “Goddank” alhoewel dat goed is maar niet opvalt, zeg liever “Nu moeten we God weer eens danken”. En krijg je een negatief of sarcastisch antwoord dan kan je heel gewoon glimlachend zeggen dat je al zoveel aan God te danken hebt. En dat kan ik inderdaad getuigen. Tweemaal mocht ik een zeer duidelijk waarneembare bloemengeur waarnemen, de eerste keer in Banneux gedurende meer dan een uur zeer vroeg in de lente als er nog nergens bloemen zijn zelfs nog geen gras en de tweede keer tijdens een wandeling met mijn broer die ik zeer ver tegemoetkwam want we verschillen nogal van karakter en toen duurde het zowat een kwartier terwijl we door de straten van Leuven gingen. Dit soort getuigenissen kan je van vele ernstige christenen krijgen, vooral van traditionele katholieken en van mensen die naar bedevaartsoorden gaan of pelgrimstochten maken.

       1. Bedankt voor het vertellen van de gebeurtenis, eric. Wat ik mooi vind, is dat je tegemoet komt aan je broer. (Eén moet de wijste zijn, hè?)

        Soms denk ik wel eens dat goed handelen nog beter is dan praten. Gedrag spreekt de mensen erg sterk aan. Bijvoorbeeld, wanneer ik mijzelf nederiger opstel, dan is dat ook een zaadje. Of vergevingsgezind, of vriendelijk probeer te zijn, dan is dat ook wel goed.

        Je schrijft soms wel in erg dichterlijke taal, eric. Dan moet ik mijn best doen om te lezen wat je toch zou bedoelen.

 14. Hypoliet,

  “Normalen” krijgen spreekwoordelijke zenuwkrampen wanneer ze het lezen, maar “de ruimte” bestaat niet; het concept van een uitdijend universum is onderdeel van de gnostische kosmologie van de mensen van duisternis die de geopolitieke arena beheersen en stond reeds in de “Zohar” van de synagoge van de satan (Ap. 2, 9). Met het heliocentrisme van de hermetische gnosticus Copernicus en de leer van een uitdijend universum hebben de hermetische gnostici van het sciëntisme het geocentrisme willen vervangen door pythagoreaanse kosmologie. Pythagoras wordt door vrijmetselaars beschouwd als een proto-vrijmetselaar, werd geïnitieerd in de geheimen van het Egyptisch occultisme en had zijn eigen mysterieschool met initiatiegraden. De moderne pythagoreaanse kosmologie is het kosmografisch kader van het gnostisch pantheïsme van de machthebbers, en het darwinisme, de gnostische leer van alchemische transformatie, staat ook in dat kader; het concept van darwinistische evolutie hangt samen met dat van kosmische evolutie. Maar vergis u dus niet, het gaat over een nepreligie, de nepreligie van mensen die hun politieke macht gebouwd hebben op de ruïnen van de Christenheid.

  De meeste “middeleeuwse” katholieke geleerden in West-Europa voor Copernicus hielden als kosmografisch model een aristotelisch geocentrisme met een stilstaande aardbol in het middelpunt van concentrische hemelen waarin de hemellichten rond de aarde bewogen. De ware kosmografie van Mozes, echter, was die van een aarde als vierhoekig vlak terrein (uiteraard met variërende topografieën) omgeven door muren (de fundamenten des hemels) waarop het firmament gevestigd staat, een barrière die de kosmische wateren boven gescheiden houdt van de aarde waardoor het aardrijk een afgesloten terrein is. Het is een afgesloten terrein zo gereguleerd, met zuurstof en temperaturen, dat mensen en dieren hier kunnen leven. Ook onder de aarde is er water, de Tehom, de grote waterdiepte, en de eb en vloed bij de Grote Zee die de continenten hier omringt heeft te maken met openingen beneden waardoor water van de Tehom gaat (en dus niet met een newtoniaanse zwaartekracht).

  De vier uiteinden van de aarde vertegenwoordigen de vier windrichtingen en circumnavigatie oostwaarts naar het Westen, westwaarts naar het Oosten, noordwaarts naar het Zuiden en zuidwaarts naar het Noorden is een leugen van de machtigen om het vierhoekig continent van Eden te verbergen voor de bevolking dat de Grote Zee omgeeft.

  Door te beweren dat de aarde een vliegende wereldbol is onder veel andere vliegende wereldbollen hebben de hermetische gnostici het aardrijk en dus ook de mens willen weghalen uit het middelpunt van de schepping, van de kosmos, volgens hun gezegde: “Zo boven, zo beneden”. Hun monistisch pantheïsme beweert dat alle dingen goddelijk en hetzelfde zijn, en daarom willen zij dat de aarde eenzelfde object is als de hemellichten die zij boven zich zien. De fictie van atomen is ook gebaseerd op dat monistisch hermetisch-alchemistisch gezegde; de hermetisten beweren dat alle dingen die er zijn uit atomen als bouwstenen bestaan, bouwstenen die volgens hen gehanteerd kunnen worden door magiërs om eigen scheppingswerken te voltrekken.

  Maar volgens de bijbelse kosmografie is de aarde geen planeet maar een rijk, het woongebied van de mens, geschapen door God als kroonjuweel van de aardse schepping en stadhouder ervan onder Zijn goddelijke heerschappij. Er zijn geen atomen als primaire stof; de vier primaire stoffen waarmee God de aardse dingen geschapen heeft zijn vuur, water, lucht en aarde, primaire stoffen door Hem ex nihilo tot het bestaan gebracht. De mens draagt die vier elementen in zich.

  Sommige hoge vrijmetselaars weten dat de aarde geen vliegende bol is maar een vlak terrein, en terraplanistische kosmografie zit verborgen in de symbolen van de vrijmetselarij. In het boek “Morals and Dogma” van de 33ste graad-vrijmetselaar Albert Pike, geschreven voor initiaten van de 32ste graad, staat het volgende: “The Square is an instrument adapted for plane surfaces only, and therefore appropriate to Geometry, or measurement of the Earth, which appears to be, and was by the Ancients supposed to be, a plane. The Compass is an instrument that has relation to spheres and spherical surfaces, and is adapted to spherical trigonometry, or that branch of mathematics which deals with the Heavens and the orbits of the planetary bodies.
  The Square, therefore, is a natural and appropriate Symbol of this Earth and the things that belong to it, are of it, or concern it. The Compass is an equally natural and appropriate Symbol of the Heavens, and of all celestial things and celestial natures.”

  Het maçonniek symbool van het vierkant was dus bedoeld als verwijzend naar de aarde als vierhoekig vlak terrein, het kompas als verwijzend naar de cirkelvormige hemel; de vrijmetselarij usurpeert dus bijbelse kosmografie. Het Chinees “Gai Tian”-model van kosmografie had ook een vierhoekige aarde en een cirkelvormige hemel. Het cirkelvormig firmament is de gyrus terrae, cirkel van de aarde, waarover de profeet Jesaja sprak (Is. 40, 22). De duivelvorsten die de internationale vrijmetselarij besturen geven dus de gnostische, pythagoreaanse kosmologie aan de menigte, maar geselecteerde menselijke dienaren van hen weten dat de wereld anders is dan wat de onwetende, geconditioneerde menigte denkt.

  1. Grappig. Misschien kunnen we een fundraising opzetten om jou eens mee in de ruimte te laten vliegen. Uw Bijbelse Wereld bestaat niet in het écht, Waramund. Dat is eigenlijk een video game avant la lettre. Heb jij hier echt volgers van die mooie litteraire onzin? De ontelbare moeilijke woorden in uw verhaal maskeren een totaal gebrek aan realiteitswaarde. Uw ‘profeet Jesaja’ kon er toch ook niets aan doen dat de wetenschap toen nog geen verklaringen had? U daarentegen beschikt wél over allerlei wetenschappelijke vaststellingen en conclusies, en toch blijft u aan dat infantiele kosmosbeeld hangen? Dat soort ziekelijke fixatie aan onzin heeft verschillende namen in de moderne geneeskunde, tak psychiatrie. Dat is niet beledigend bedoeld, maar ‘iemand’ moet u dat toch durven zeggen? Nee?

   1. Zoals ik al zei, “normalen” en spreekwoordelijke zenuwkrampen.

    Ruimtereizen bestaat niet, Frank Dierickx; het is esoteristische symboliek voor het occultistisch concept van astraal reizen, astrale projectie. Volgens de sefirot-leer van het kabbalisme zijn maan en planeten emanaties van “Ein Sof”, hogere bewustzijnsniveaus die men door astraal reizen kan bereiken en waar men sterker wordt in magische krachten. Het hermetisme van de sciëntistische revolutie in de “renaissance”-tijd deelt het gnostisch pantheïsme met het joods-kabbalisme en dus ook het vernoemd concept van astraal reizen. Kepler toonde de occultistische aard van het concept ruimtereizen in zijn boek “Somnium”.

    Het is fictie, onderdeel van een nepreligie.

    De geschiedenis van Europa sinds de Hemelvaart en Pinksteren is een strijd tussen de christelijke priester en de gnostische magiër; de Christenheid in Europa is verwoest en de gnostische magiër heeft zijn machtsimperium op de ruïnen gebouwd. Zodus krijgt de menigte gnostische kosmologie, gnostische antropogenese en gnostische antimoraal, en u bent er een predikant van.

    1. Sinds de jaren 1960 hebben verschillende landen enorme bedragen geïnvesteerd in bemande en onbemande ruimtemissies. Denk aan programma’s zoals het Apollo-programma van NASA, dat de eerste mens op de maan zette, en het huidige International Space Station (ISS).
     Het ISS is een samenwerking tussen meerdere landen en heeft tot nu toe miljarden dollars gekost.
     De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft ook samengewerkt met particuliere bedrijven, zoals SpaceX en Boeing, om de kosten te verlagen en efficiënter te werken.
     De afgelopen jaren hebben particuliere bedrijven zoals SpaceX, Blue Origin en Virgin Galactic de ruimtevaartindustrie veranderd.
     SpaceX heeft met succes astronauten naar het ISS gebracht en ontwikkelt herbruikbare raketten om de kosten te verlagen.
     Blue Origin en Virgin Galactic richten zich op suborbitaal ruimtetoerisme, waarbij betalende klanten korte gewichtloze ervaringen beleven tijdens korte vluchten.
     Over de vele satellieten die het Waramund mogelijk maken om zijn gsm en zijn internet te bedienen wil ik het nog niet hebben.

     Bon. Dat is duidelijk.
     Meer kan en wil ik hier niet meer over zeggen.
     De lezer trekt zijn conclusie maar.

     1. Bergen geld gaan naar NASA om de leugen in stand te houden. Wat wilt u impliceren, Frank Dierickx? Dat de machthebbers nooit zouden durven liegen? Maar ik weet het, u bent een “brave burger” en bindt uw schoenveters zoals de machtigen der aarde het willen.

      Cinema is geen bewijs; als u een “Star Wars”-film ziet op uw scherm, dan betekent dat niet dat het echt is.

      De Apollo-“astronauten” waren vrijmetselaars; zo was Buzz Aldrin van de 33ste graad, geïnitieerd bij de loge Oak Park Lodge No. 864, Alabama. De vrijmetselaars stoefen er graag mee. Opvallend is dat van Pythagoras in de oudheid beweerd werd dat hij een zoon van Apollo was.

      “Zero gravity”-vluchten vinden niet plaats in een buitenaards vacuüm maar binnen het aards luchtruim, en het effect van “gewichtloosheid” wordt teweeggebracht door hoge snelheid.

      Betreffend satellieten: Ik heb zelf des nachts de “Starlink”-apparaten van Elon Musk gezien, bewegend in rechte lijn. Ik leef niet onder een steen en weet dat er zich apparaten boven ons bevinden, maar dat betekent niet dat die dingen zijn wat erover beweerd wordt. Die dingen bevinden zich binnen het aards luchtruim en niet in een fictieve Copernicaanse buitenaardse “ruimte”. Nikola Tesla zei dat hij een vliegend voertuig kon maken werkend op elektromagnetisme; er werd in het verleden gezegd dat Tesla’s papieren na zijn dood inbeslaggenomen werden door het bewind. Denk niet dat ze niet zouden durven technologie geheim te houden. Met dergelijke technologie kunnen “satellieten” gemaakt worden die zich op elektromagnetisme binnen het luchtruim bewegen terwijl ze tegen de onwetende menigte zeggen dat ze buitenaards rondzweven.

      Ik ben niet akkoord met het Rowbotham-model dat bij de FE-beweging verkondigd wordt, want dat model komt niet overeen met de sterren ten zuiden van de hemelevenaar, maar de verdienste van mensen die zich daarbij rekenen doorheen de jaren sinds vorig decennium is het aantonen met hedendaagse apparatuur die gewone mensen kunnen kopen dat men te ver kan zien om op een bol te wonen met de afmetingen die beweerd worden door NASA; er is geen aardkromming te detecteren. Maar het beeldmateriaal van de experimenten gaat u niet vinden, want sinds 2018 werden algoritmes gealtereerd om dat materiaal te verbergen.

     2. Wanneer de lezer zit te wachten op een reclameblok aangeboden door ‘het algemeen belang’*), dan zit die bij jou goed, Frank.

      Wanneer de lezer een andere blik zou willen, dan denkt hij zelf óóh heel diep en lang na, én, álles dat hij niet begrijpt, dat verwerpt zijn gezonde verstand voorlopig, tot er meer zekerheid over is en hij zelf dan wellicht beter inziet of iets al aan de waarheid grenst, óf niet.

      Ik geef een voorbeeld:
      Wanneer iemand zegt: ‘we zijn op de maan geweest, precies zoals op de televisie te zien was!’, dan geloofde ik dat als kind, maar nu ik wat ouder ben, denk ik opnieuw zelf over na, en als ik zie dat ik het nog steeds niet begrijp, dan ik zet het ‘apart’ totdat ikzelf beter inzie of het waarheid is. óf niet.

      Maar dat apart zetten is dus voorlopig. Totdat ik het beter begrijp. Nu ik meer tijd heb om de zaak weer eens goed te bekijken, dan ga ik daar informatie over verzamelen, zoals video’s er over bekijken en lezen wat ándere mensen er over lijken te weten. En misschien word ik dan iets wijzer. Want nú zijn er computers waar mensen hun bevindingen op zetten, soms geschreven, soms ook met filmpjes.

      Nu. Ik heb het een en ander bekeken en durf zeggen dat ik nog steeds niet erg overtuigd ben, mede op technische gronden, maar ook op fotografische gronden, logische en logistieke gronden van de maanlanding zoals die op de televisie getoont is. Dus inderdaad, er is misschien juist méér aanleiding tot twijfel, dan tot zekerheid.

      En dan zet ik het onderwerp weer weg, maar nu berg ik het op in het denk-vakje gelabeld ‘aannemelijke science fiction totdat het tegendeel bewezen is’.

      Nu is het uiteraard niet zo dat ik mijn (tijdelijke) bevindingen kan delen met niet technisch aangelegde mensen, noch met fotografisch niet begaafde mensen, noch met mensen die het verstand niet enigszins zelfstandig hebben leren gebruiken, noch met mensen die het ook eigenlijk niet zo veel interesseert. Dat gaat niet. Want, ook hier geldt een beetje, kennis is macht, maar dan moet men die kennis wel kunnen begrijpen. En dat gaat nu eenmaal niet. Een ieder heeft zijn talent. Iemand meent veel van vlees te weten en de ander van brood. Beiden vakmensen, maar een bakker kan niet zo goed over vlees oordelen zoals een slager beter niet teveel zal oordelen over de kwaliteit van brood.

      Ergo, een mens kan wel enigszins de realiteit zoals we die waarnemen interpreteren, maar delen van de conclusies zijn dus vaak onmogelijk. Behalve dan als het geloven van iets of iemand betreft. Als iemand mij bijvoorbeeld gelooft als ik mijn mening over die maanreis geef, dan zegt ie wellicht ‘o, dat wist ik niet. Leuk dat je daar een andere blik op hebt. Erg interessant, maar ik snap er niks van, maar dat geeft niet, want ik vind het wel leuk om te weten, en vooral omdat je erbij zegt dat jij de ‘realiteit’ natuurlijk ook niet honderd procent kunt doorgronden en het een mening van je is en geen feit.’.

      Dus de waarheid is niet zo eenvoudig te doorgronden, áls het al mogelijk zou zijn. En daarom zouden we voorzichtig moeten zijn met onze stellingen. We weten weinig zeker en, juist daarom, en omdat de waarheid vaak zo ’teer’, en zo ‘onschuldig als een baby’ is (wie ogen heeft, die ziet), zouden we er, als we althans (!) een goed mens zouden willen zijn, heel voorzichtig mee om moeten gaan. Want, élke leugen, hoe klein dan ook, breekt één van de mooiste zaken die we hebben, de waarheid die bijna heilig, zou ik bijna willen stellen, in ontelbaar veel stukken.

      Onwaarheid is goedkoop en lekker makkelijk en levert veel op, maar materie is leuk, maar geest is leuker. Wat heeft iemand aan rijkdom als die te slecht is om er van te genieten? Wat is macht als men er een rommeltje van maakt? Wat heeft men aan wetenschap als er soms fraude gepleegd wordt? Eén wetenschappelijke leugen kan meer kapot maken van diezelfde wetenschap dan honderden eerlijke werkers daarin kunnen opbouwen. Als was het alleen maar haar geloofwaardigheid.

      Maar, bovenstaand epistel is dus ook weer relatief gezien voor wat betreft de lezer ervan.

      *) algemeen belang=hoe de gevestigde orde het wenst

      1. AntiSoof, telkens probeer ik u goed te lezen.
       Telkens weer vind ik u soms behoorlijk redelijk, en soms totaal onbegrijpelijk.
       Ik vind geen draad in al wat u schrijft.
       U veralgemeent graag gigantisch tegen de sterren op, om dan weer op te roepen tot individueel zelfstandig denken. U vereenvoudigt graag alles tot simpel, en vrolijk, maar u sleurt er zoveel versimpelingen bij dat het niet leuk meer blijft.
       Natuurlijk wordt de waarheid soms geweld aan gedaan. Bewust of onbewust. Omdat waarheid altijd in evolutie is en mensen altijd maar verder blijven zoeken.
       Natuurlijk zijn er bepaalde wetenschappers die onder druk resultaten vervalsen, maar hoe ontdekt men die? Door de Kerk? Of door andere wetenschappers die het onderzoek overdoen? Kent u één beroepsgroep waar geen malafide sujetten rondlopen? Is die beroepsgroep daarom slecht?
       U gaat er voor het gemak van uit dat alles wat slecht is in de Wereld komt doordat een aantal ‘machtigen’ aan de knoppen zitten en iedereen dirigeert om het juiste – het politiek correcte – te verkondigen.
       Van alle beroepsgroepen die dat ooit geprobeerd hebben – vroeger en nu – zet ik daarbij de Religie en haar functionarissen op plaats één. Want die bezitten de Waarheid en tegenspraak is onmogelijk.
       Sedert ik mezelf van de religieuze dwang uit mijn kindertijd heb kunnen ontdoen is niemand er nog in geslaagd om mijn denken voor mij te programmeren.
       Ik doe dat namelijk graag zelf.

       1. “U gaat er voor het gemak van uit dat alles wat slecht is in de Wereld komt doordat een aantal ‘machtigen’ aan de knoppen zitten en iedereen dirigeert om het juiste – het politiek correcte – te verkondigen.”.

        Nee, daar ga ik niet van uit. Ja, er zijn machtigen sekten die nogal wat geweld en narigheid zaaien. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat alles wat slecht is alleen daardoor komt. Maar ja, het ‘politiek correcte dogma’ wordt door de massamedia verkondigt, de scholen en de universiteiten zijn (zeggen professoren zélf, niet ik) nogal politiek gericht en dus niet altijd ‘eerlijk’ en ‘oprecht’. Dat lijkt er wel op ja.

        “Sedert ik mezelf van de religieuze dwang uit mijn kindertijd heb kunnen ontdoen is niemand er nog in geslaagd om mijn denken voor mij te programmeren.
        Ik doe dat namelijk graag zelf.”.

        Dat klinkt aannemelijk. Maar. U weet waarschijnlijk wat NLP, hersenspoelen, indoctinatie, toegeven aan de ‘cognitieve dissonantie’, kuddegedrag, meegaan in het paradigma allemaal is. Wellicht kijk je nog televisie. Weet je dat dat ding invloed op het onbewuste heeft? Weet je dat sinds Jung ontdekt heeft wat betreft oeroude symbolen er waarschijnlijk gebruikt gemaakt wordt van deze deze symbolen? Kent u de neef van Freud die ontdekt heeft dat met reclame bijna alles te koop is?
        Je leest ook wel eens een boek, tijdschrift, krant? En die middelen zouden de geest niet beïnvloeden? Tuurlijk wel.

        Zolang je nog denkt, en dus zeker lijkt te weten ‘dat niemand er nog in geslaagd om mijn denken voor mij te programmeren,’ denk ik dat je nog wat meer moet studeren, lezen, overdenken, bespreken over deze zaken.

        Want je zou dat denken zélf nog wat beter aan een analyse moeten onderwerpen. Want je kúnt wel denken dat je vrij en zelfstandig denkt, maar WIE controleert dat? Jijzelf? (Ja) Maar kun je je eigen denken controleren? (Nee) Want natuurlijk geeft iedereen zichzelf gelijk. Logisch. Maar is dat gelijk wel wáár? Elk denken heeft kale feiten nodig. En élk feit moet een feit zijn. En wat je niet zeker kunt weten, is geen feit, ook al zeggen anderen dat. Als anderen bijvoorbeeld zeggen dat het overdragen van een ziekte (besmetting) een feit is, en je weet dat niet zelf zeker, dan is dat voor jou eigenlijk geen feit. Pas als je het zélf hebt onderzocht, met de wetenschappelijke houding, eerlijk en waarachtig, dán pas kan iets écht een feit worden. En dat is. meen ik, met besmetting niet het geval, ergo voor mij is dat nog geen vaststaand feit.

        Maar, nogmaals, men zal eerlijk naar zichzelf schouwen. Doet men dat niet, dan houdt het op.

        1. Aanvulling:
         Maar kun je je eigen denken controleren? Ik doel op alle dingen die men denkt te weten, wat zijn feiten, wat zijn aannames, hoeveel kennis heb ik en kan ik die kennis vertrouwen? Wordt het denken wellicht ook beïnvloed door bepaalde zaken of emoties, is er een geldelijk belang bij het aannemen van bepaalde kennis, is eigenbelang, vervlochten met een bepaald vakgebied. Het eigen denken dus beschouwen is dus wat lastig, al was het alleen maar omdat de ‘spiegel’ wellicht wat vlekjes heeft. Het is lastig uit te leggen, maar ik denk dat als je het denken niet zelf in de hand hebt, dat het dan ook al wat lastiger wordt om goed te denken, te peinzen, te schouwen en tot een waarheid te komen. Voor kleine zaken, maar ook voor grotere zaken. (Maar ik ben nu wel erg grof bezig. Het onderwerp bewustzijn, zelfbewustzijn en denken zijn nogal moeilijk te beschrijven. Er spelen nogal wat (ook verborgen) zaken mee. )

         1. Soms vind ik het ontroerend hoe mensen hier schermen met namen en termen uit mijn vakgebied: Freud, Jung, NLP, narcisme, autisme, empathie etc. etc.
          Veel vaker vind ik het triest dat mensen een mening willen verkondigen over iets waar ze werkelijk niets van afweten. En dan uiteindelijk toch alle heil moeten zoeken in bovennatuurlijke verschijnselen, kleine zielen die de maagd en bloedende hosties hebben gezien of een of andere engelbewaarder zijn tegengekomen.
          Na Freud bestaan daar ondertussen scherpere analyses over.
          Maar bon, ik hou het nu echt hierbij, wat dit onderwerp betreft.

          1. @Frank

           al mag het jouw vakgebied zijn, dat heet niet dat jouw vakgebied de Volmaakte Waarheid heeft! dat kan ook niet want de onderzoeken die men doet niet Volmaakt Zijn en daardoor altijd aan juiste informatie ontbreekt.
           Het is zeker triest dat anderen als vakmensen daar over uitspreken tenzij die anderen autodidactisch zelf onderzoek hebben gedaan en belezen zijn dan zijn ze op zijn minst mogelijk gelijk of misschien meer meer onderlegd. Neemt niet weg dat er zijn die helemaal niet zoals u belezen en geleerd zijn en toch meer weten dan u of uw vakmensen, want Gods Wijsheid overstijgt elke wereldse wetenschap en er zijn er Die Daarmee Bekent Zijn! Dus waar u over klaagt geldt ook voor u want u denkt te kunnen oordelen over de Bijbel terwijl u zwaar, zeer zwaar onoordeelkundig bent! En nog onbehouwen ook want het dringt niet in uw dikke schedel door dat er wel degelijk De Volle Waarheid kan Bestaan en Bestaat, u weigert zich daar mee uit een te zetten en doet het op voorhand af als fabels en mythen! Dat is een echte wetenschapper onwaardig want in de wetenschap geldt nog altijd al zijn alle getelde zwanen, wit, dat heet niet dat er geen zwarte zwanen zijn!!

           helaas Frank die triestheid die u ondervindt is zeker net zo groot dan wel niet groter die u teweeg brengt

          2. Tuurlijk,
           Ga maar niet in op wát ik zeg maar wat je er van vindt. Leuk hoor. Zo houd je het vast lang vol. Ontroerend klinkt erg denigrerend, beste Frank. Badinerend zelfs. Maar dat is blijkbaar je bedoeling.

           Mijn namen noemen was om wat argumenten te geven, en dat zou je kunnen weten. Maar, als je dat niet begrijpt, kun je dat beter melden, dan hoef ik niet zo mijn best te doen.

           Maar goed, je hebt weer gezegd wat je wilde en stopt de discussie nu maar, zo afsluitend met een mooie ad hominem.

           En dan gaat meneer zelf Freud gebruiken als argument?
           Grappig.

           En mijn vakgebied? Welk zou dát nu zijn, vraag ik me af.

         2. @AntiSoof

          ja met Die ene Volmaakte Christusverschijning kan je wie dan ook, wanneer dan ook, waar dan ook Volmaakt Controleren! Zo niet, is alles fata morgana uw eigen leven ook! men heeft echter niet zomaar toegang tot die kennis want men mag het niet misbruiken

     3. Over die vele ‘satellieten’ wordt door vaklui in de telecommunicatie gezegd dat zij niet al te hoog hangen want zij zijn gevoelig voor de warmte van de zon in de lucht ; bij dageraad stijgen zij respectievelijk de ene na de andere mooi na elkaar en bij avond het omgekeerde. Een speciaal vliegtuig met brede vleugels om traag te kunnen vliegen wordt gebruikt om de ballonnen met defecte apparatuur op te halen en te herstellen of up te graden. Die vaklui kennen alle frequentiebanden en zij weten verder niets over zogenaamde ‘satellieten’, alleen ballonnen met apparatuur ten dienste van alle communicatie.

      1. Je zou bijna in de lach schieten om opmerkingen van Waramund en Eric, dat satelieten stijgen door warme lucht, terwijl het daar luchtledig is…. dat ruimte station is er ook niet…..

       en u AntiSoof doet me ook de wenkbrouwen veinzen. het is een beetje te groot om alles onder het tapijt te vegen, nou ja voor Eric niet want de mens diens werken tellen toch niet…….

       Voor je oordeelt ga eens bij Die ene Volmaakte Christusverschijning op bezoek maar ja dat is fabeltjes krant, onee dat staat in de Bijbel, nou ja dat is ook een fabelskrant waar het Waramund en Eric uit komt

       1. Henk,
        een groot aantal foto’s, zogezegd op de maan genomen, wekt grote verwondering bij prof-fotografen omdat men zich niet kan voorstellen hoe men op de maan professionele opnamen kan maken met een toestel dat vast zit op de buik van de ‘astronaut’ zodat hij met geen mogelijkheid in de zoeker kan kijken. Probeer zelf maar eens op die manier perfecte opnamen te maken. Bovendien kan men op sommige foto’s zien dat er vanuit twee verschillende hoeken licht komt dat schaduwen maakt in twee verschillende richtingen. En nog veel meer onmogelijke dingen.

        1. Eric, bestaat er ergens een min of meer scherpe foto van al die Maria-verschijningen, waarin u dan wél weer keihard in gelooft?
         De hele wereld wordt opgelicht, en alleen een klein kliekje trapt daar niet in? Universiteiten, wetenschappers, journalisten, media… die worden allemaal voor de gek gehouden zonder het te zien, zonder dat door te hebben? Alleen die kleine kliek van religieuze fanatici en fantasten doorzien dat hele valse gebeuren???
         Voor wie houdt u de mensen eigenlijk?
         Op die manier wordt het een héél klein restkerkje Eric.
         Case closed.

         1. Eric meldde de fotografie ten aanzien van de vermeende maanreis, dus laten we alsjeblieft niet op een ander onderwerp overgaan en bij het onderwerp, de fotografie en de vermeende maanreis, blijven? Anders wordt het zo chaotisch?

         2. Frnak,
          het aantal mirakelen in de RKK is nauwelijks te overzien. Waarom gaat u dat telkens niet zelf controleren? Niemand zal u belemmeren. En zoek dan tenminste die wetenschappers op die het hun getoonde wonder niet konden ontkennen.

          Bijvoorbeeld een zoveelste Eucharistisch wonder. Een modernist (of erger) krijgt rechtstaande een hostie in de hand en per ongeluk valt die gewijde hostie op de grond. Iedereen daarbij aanwezig ziet vervolgens dat de hostie begint te bloeden. Dat wordt telkens grondig onderzocht, vooral door mensen zoals uzelf. Waar wacht u op om de betreffende onderzoekers in hun labo aan te spreken?

          Een dame in het Franstalig deel van Belgie bezit een kristallen bekertje dat onverklaarbaar zuivere olie aanvult. De zeer moderne en dus ongelovige bisschop is zelf gaan kijken en vroeg of hij het voor enkele weken mocht meenemen. Daarna bracht hij het eigenhandig terug maar zei geen woord. Die modernisten zitten gedurig met angst opgescheept, net zoas de Amerikaanse Democraten die eveneens zeer veel te verbergen hebben.

          1. Frank, sorry, te snel getytpt, zal volgende keer beter opletten voor uw naam.

          2. Dit wordt té pijnlijk Eric. Bloedende hosties…
           Ik ben geen begijntje.
           Ontkennen wat onweerlegbaar is maar dat soort verhaaltjes voor waar aannemen???

         3. Indien u angst hebt om het zelf te gaan bekijken en te spreken met de mensen van het labo, dan leeft u van veronderstellingen.
          Mooi hoor.

        2. @Eric

         Ga eens zelf informeren wie zegt dat die foto apparaten in de winkel te koop zijn? dat hun resolutie hetzelfde is!

         ooit een door een elektronenmicroscoop gekeken en? hoe oud is die al? in 1939 uitgevonden, de atoombom een beetje later maar die is ook nooit gebruikt……

         je moet eens wakker worden Eric. zeker er zal wel een leugen te vinden zijn, dat heet niet dat er ook veel waar is en gebeurd is!

         1. Zo komen we er niet, denk ik, Henk.
          Dat we niet veel weten van de wérkelijke stand van de techniek o.k.. Waar. ‘Ze’ zijn vaak en uiteraard veel verder dan wij weten. Dat zouden ze zelf kunnen zeggen, meen ik.

          Maar, dit blijft, wanneer er onverklaarbare zaken waarneembaar zijn zoals de stand van de belichting (en), of de vraag wie de filmcamera neerzette die de eerste stap filmde, enzovoorts, dan is dat niet iets van de techniek maar van de logistiek. Dat jokt niet. En dat kan een mens met een beetje ontwikkeld verstand wel inzien, gelukkig. Die kan ook zijn ogen gebruiken om te kijken hoe hij zelf vergelijkbare schaduwen waarneemt. En vooral als men zelf een amateurfotograaf is, dan gaan de ogen wat dat betreft vaak open.

         2. Henk,
          zij bezaten de allerbeste Hasselblads die toen verkrijgbaar waren en bovendien speciaal aangepast voor gebruik vanuit een haast onleefbaar ruimtepak. Maar die toestellen zaten vast op de buik en de ‘astronauten’ hadden zeer dikke handschoenen aan. In die tijd kon de NASA misbruik maken van het feit dat de toenmalige TV’s geen scherp beeld konden weergeven. Later kwam de aap uit de mouw.

          Overigens volg ik met belangstelling de zeer professionele en ingenieuze ‘curiousmarc’ en zijn inventieve companen op youtube die het communicatiesysteem van de jaren zestig van NASA grondig onderzoekt. Dat systeem is van een enorme complexiteit, en ik hou van die dingen sedert mijn jeugd. Maar ‘curiousmarc’ zal nooit tot de conclusie komen dat het uitsluitend ten dienste staat van de meest perfecte raketten om oorlog te voeren.
          https://www.youtube.com/@CuriousMarc/videos

          1. @Eric en dacht je dat ze daar geen rekening mee hielden dat ze dikke handschoenen aan hadden?

           en dan is het project zo groot en iedereen liegt….,

           ik zeg niet dat men gepast wantrouwend mag zijn, ik zeg dat men niet ongepast wantrouwend mag zijn en men zelf tegenbewijs moet gaan halen en niet van hebben horen zeggen, ook al zijn zij ooggetuige. Nu is het gelijk een rechter in de rechtszaal, de ene partij zegt…., de andere partij zegt en de rechter is een blinde en maar hopen dat die de juiste keuze maakt. Zo hoort het niet te zijn! In het Godsgericht is God Rechter en Die Heeft Alles van iedereen als Ooggetuige Zelf Gezien, daarom liegt Satan daar niet, want die weet dat God Zelf als Oogggetuige er bij was en liegen geen zin heeft als die Gods recht wil verkrijgen!

           Hier is bij velen hetzelfde, jullie lezen uit de Bijbel en wie kan als Ooggetuige optreden? Wie kan Christusgelijk zeggen waar en of de Bijbel de Volle Waarheid Spreekt?

           Wie, Eric! daarom gaan u en de uwen de bietenbrug op omdat jullie geen Volmaakte Exegese kunnen geven!

           En zo is ook het gewauwel over wel of geen maanreis, wel of geen ruimte en noem maar op! Daarom staan jullie zwak, zoniet helemaal niet! Jullie hebben niet meer dan blinde aannames!! Als je echt wilt beweren moet je het helemaal zelf uitgezocht hebben! Of je over Christus spreekt, of over God of over de Bijbel, of waarover een ander schrijft en jullie weigeren!

          2. ‘en dan is het project zo groot en iedereen liegt….,’.

           Henk, stel je voor dat het project een combinatie is van film en een werkelijke raketlancering met alle poespas eromheen.

           Dan is er inderdaad een afvuren van de raket, dan is er inderdaad de controlekamer, daar wordt in eerste instantie de werkelijkheid gezien, en op tv en de toeschouwers zien dat ook, en dan, als de raket niet meer zichtbaar is, dan treedt de video en de techniek in werking.

           De president speelt (?) het spel mee, hij communiceert met de astronauten, we zien de landing op tv, enzovoorts.

           De truc zit hem in het begin van de raketlancering. Dan lijkt het wel alsof de mannen de raket binnengaan, maar ze gaan (natuurlijk) niet. Dan worden de deuren van de raket gesloten en begint de aftelling. De rest is techniek en toneelspel.

           Bij terugkomst worden de mannen wel op zee gevonden in een capsule, en die lijkt wel inderdaad verdraaid veel op het origineel, maar de vraag is, of hij het ook is.

           Zoiets zou toch kunnen? Want zo denkt bijna iedereen dus inderdaad, zelfs in Nederland en Vlaanderen, dat het echt is.

           De enige die de waarheid wel weten zijn de astronauten, plus sommige mensen van de techniek en nog wat hoge bazen.

  2. “Het maçonniek symbool van het vierkant was dus bedoeld als verwijzend naar de aarde als vierhoekig vlak terrein, het kompas als verwijzend naar de cirkelvormige hemel; de vrijmetselarij usurpeert dus bijbelse kosmografie.”

   “Vierkant” moet “winkelhaak” zijn, en “kompas” moet “passer” zijn; het gaat over de maçonnieke symbolen van passer (“compass”) en winkelhaak (“square”). De bedoeling is dat de winkelhaak verwijst naar de vierhoekige vlakke aarde en de passer naar de hemelen. In de Byzantijnse bouwstijl zag men kerkgebouwen met hoeken en met ronde koepels erboven; aan oude heidense tempels was een daarop lijkende architectuur te zien, recenter ook aan de satanstempel op het eiland van de Joodse Jeffrey Epstein. Sommige oude heidenen offerden aan hun duivels bovenop piramidale structuren; zo wilden de duivelvorsten aanspraak maken op heerschappij over de vier hoeken van het aardrijk die bedoeld werden door de vier hoeken van de piramidale constructies. Oude Mesopotamische vorsten gaven zich de titel van vorst van de vier hoeken van de aarde. In de oudheid zat kosmografie dus verweven in architectuur. De tempel in Jerusalem was vierhoekig ter verwijzing naar de bijbelse kosmografie. Het Heilig der Heiligen in de tempel vertegenwoordigde de bovenaardse hemel waar God troont, afgezonderd van de aarde door het hard firmament; Christus is het waarachtig Heilig der Heiligen, niet door mensenhand gemaakt, binnengegaan door Zijn Hemelvaart om er te staan als Opperpriester voor de Vader (Hebr. 8). De vier hoornen van het altaar vertegenwoordigden de vier hoeken van de aarde; zoals tussen de vier hoornen op het altaar geofferd werd door de Levitische priester, zo heeft Jezus zichzelf ten Offer gebracht op het H. Kruis in Jerusalem, het fysiek middelpunt van de kosmos en het middelpunt binnen de vier hoeken van het aardrijk.

 15. @waramund

  uitdijend heelal

  u vergeet dat er op aarde nog steeds gezondigd wordt en Satan en demonen daarmee leven weet te bemachtigen die die vernietigen: de hel wordt nog steeds groter en dijt uit. het heelal is niks meer en niks naders dan de door verbeelding van zondaars de verbeelde hel!

  Dus ja aangezien de hel uitdijt, doet het heelal, de verbeelde hel dat ook!

  U zwets weer eens met u stokpaarden als gnostici etc , ga maar naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en vraag Die voor u met een oordeel komt

 16. Uit de overweging van een priester bij het evangelie (Mat. 10, 17-22) van 09-07-2024, feest van de H.H. Martelaren van Gorcum.

  Citaat:
  “Bij alle mensen is Hij (God) als iemand die dichtbij komt, Zich ophoudt waar de mensen wonen, bij de woning van elke mens. Ja, Hij klopt zelfs aan op de deur van het hart van elke mens. Hij geeft signalen af dat Hij binnen wil komen in het hart van elke mens, maar meer doet Hij dan ook niet. Hij wacht op een teken waaruit blijkt dat de mens, bij wie Hij aanklopt, ook echt op zijn uitnodiging wil ingaan. ‘Wil je echt met Mij in zee gaan? Wil je het echt tot een kennismaking laten komen, tot vriendschap, tot verloving, tot trouw? Wil je inderdaad heel je toekomst met Mij verder? Ook als Ik helemaal niet aangenaam overkom, als Ik het nodig vind om bars te zijn? Kortom: ben je een allemansvriendje, wil je met iedereen te vriend zijn, of wil je Mij alleen als Vriend hebben?’

  Er zijn vele mensen die aan de deur van ons hart kloppen. Als leerling van Jezus moet je steeds weer kiezen, voor Hem. Niemand anders mag helemaal beslag leggen op mijn hart. Niets anders mag mijn totale liefde krijgen: niet het geld, niet de macht, niet de eer, niet de genegenheid van mensen, niet het aardig gevonden worden. Nabij aan de wereld moeten we kiezen voor nabij te zijn aan God, zodat je het kunt overleven als de mensen je helemaal niet moeten hebben; als ze je verwensen, je weg willen hebben, je afstoten. Dat je dan leeft van zijn nabijheid, dat is iets waarvoor je steeds moet kiezen. Want als ze je afschrijven, merk je dat je dat helemaal niet wilt. Je wilt terug, je wilt erbij horen. Je te kunnen láten afschrijven, zonder bitterheid, zonder rancune, zonder innerlijk dicht te slaan, is alleen mogelijk als je weet dat Hij je nabij is. Plaats je maar in de rij van martelaren van vandaag. Die werden afgeschreven, uitgeleverd aan de woede van het volk, in stinkende mosselschepen vervoerd en in Dordrecht ook nog overgeleverd aan het volk dat vrij spel met hen kreeg. Paulus die zelf heel wat keren in soortgelijke situaties terecht is gekomen, liet ons in de eerste lezing uit de tweede Korinthenbrief horen hoe hij er doorheen is gekomen:

  ‘Wij worden aan alle kanten bestookt, maar raken toch niet klem, want Duidelijk blijkt dat die overgrote kracht van God komt en niet van onszelf.’ (2 Kor. 4,7-8).

  Het is een opgave je zwakheid te verdragen. Je weet waarvoor: God openbaart Zich in zwakke mensen. Dat deed Hij ook bij Jezus. Hij heeft geleden, Hij is gestorven en begraven. In zijn zwakheid betekent dat: Hij kon tot het uiterste gaan, zodat de kracht van God zich in Hem tot het uiterste kon openbaren.”

 17. “De Levende Aanwezigheid van God”:

  Inderdaad… Dat is de Geest zoals de wind die waait waarheen Hij wil.
  De wind kan men horen en voelen, en zo is het ook met de Geest. Als de wind aanvoelt als een briesje terwijl het aangenaam warm is, dan zijn we vaak het gelukkigst en voelen we ons innig verbonden met het “Geheel”. Voelt de wind koud of nat aan, dan zoeken we beschutting. Is de wind te hevig, dan worden we nerveus. Waarom toch is leven in Verbondenheid met de Geest zo moeilijk voor de meesten onder ons? Omdat we verwend zijn !! Het is nooit goed genoeg.
  Wie verzoend is met alle weersomstandigheden, zonder geklaag, hij (of zij) is reeds verbonden in liefde met de Geest, bewust of onbewust. Van zodra we beginnen te klagen, over wat dan ook, verliezen we de band. De meeste mensen willen vrolijk overkomen maar kúnnen het gewoon niet. Zij die het wél kunnen slagen er niet in hun vrolijkheid te behouden.
  Voor diegenen die het écht niet zien: De wereld straalt geen warmte uit. Wat de wereld vooral “uitstraalt” is beklag (= zelfbeklag). Piekeren is ook klagen. Er zijn zoveel vormen van (zelf)beklag. Het toont aan hoe uiterst klein het geloof in God is en hoe ver we van “Hem” verwijderd staan.
  Een arm kind dat niet klaagt, waar ook ter wereld, maar toch blij of dankbaar is voor de kruimels die hij krijgt, staat het dichtst bij God. Elke mens kan voor zichzelf uitzoeken of hij dat arm kind is of niet.

  @ Henk Gadellaa
  Uw verstand werkt en uw hart klopt. De vraag is alleen hoelang uw (of mijn) hart nog zal blijven kloppen, want als het hart stopt met kloppen, dan is het gedaan met het verstand (= het denken). Verstand staat niet synoniem voor Eeuwigheid maar voor tijdelijkheid. Ik geloof niet dat u voldoende beseft dat elke dag de “Laatste” kan zijn, op alle vlakken. Dus ook voor het KF kan elke dag de laatste zijn. Het blijft me verwonderen dat de redactie het nog niet opgegeven heeft.

  Nog nooit in mijn leven heb ik iemand zo zelfverzekerd gezien als u. Ik heb het niet over hoogmoed of nederigheid. Ik heb het over uw hevigheid, uw overtuigingskracht, uw automatismen… Zonder nadenken kent u reeds het antwoord, enz.
  Goed, maar wie zijn naaste niet kan begrijpen, beste Henk, kan ook zichzelf niet begrijpen. Want als geen ander zult u beamen dat wij geen onafhankelijke “individuen” zijn maar allen afhankelijk zijn van God. En… Of we het nou graag horen of niet graag horen, in die afhankelijkheid zijn we allen “gelijk”. Bewust of onbewust, we zijn allen verbonden met elkaar en het is God die het allemaal in de Hand heeft. Maar u weet ook: De mens voelt zich het veiligst in groep. Of het nou gaat om een “kleine Restkerk” of een “volk” ergens ver weg, het is eigen aan de mens. Dat maakt helaas ook dat er verdeeldheid: “wij / zij”. We zien het overal, wereldwijd.

  Wat is toch die “kwaadaardigheid” die u in uw naaste blijkt te zien? Uw zicht is anders dan mijn zicht… Wat ik “zie” rondom mij is vooral wanhoop, onwetendheid, frustratie, onmacht, en ja… ook brutaliteit. Maar hier en daar (gelukkig !!) toch ook wat hoop. Ik zeg niet dat wie “kwaadaardigheid” ziet in zijn naaste alles “verkeerd” ziet. Ik zeg alleen dat hij geen zicht heeft zoals mijn zicht.
  Ook zeg ik: God is overal. Wie goed zoekt, die vindt goed. En de mens die “iets” van God (goedheid) gevonden heeft in zijn vijand, heeft goed gezocht en goed gevonden.

  Ik kreeg de gelegenheid niet om te reageren op uw lange tekst van 25 juni 07u34
  Ik had het over de grens van leven & dood maar u hebt mij niet begrepen. Of… U wilt mij niet begrijpen. Ook daar wilde ik zeggen: God is MIDDEN onder ons. D.w.z Hier en Nu. Dat is altijd zo geweest en het is vandaag nog zo. En het Mooie is: “Hij” zal er altijd Zijn.
  Daar waar leven is, daar is Leven.
  En daar waar de dood is, daar is de Dood.
  Maar het Leven is sterker.
  Om de Dood te kunnen begrijpen moet men het Leven kunnen begrijpen. Dat is inclusief (‼️) onze naaste. Zolang iemand niet ten volle zijn naaste kan begrijpen, kan hij onmogelijk weten wat Leven & Dood betekenen.
  Als iemand zegt “ik begrijp niet dat Henk Gadellaa nog toegelaten wordt op deze site”, dan geloof ik dat hij daar eerlijk in is. Hij begrijpt het ÉCHT niet.
  En de vraag is natuurlijk: Zijn het niet de daden van de mens die tellen, eerder dan de woorden? Een mens kan onbeschoft zijn in woorden, maar als een mens zich goed gedraagt in daden, moeten wij die “onbeschoftheid” dan niet wat relativeren?
  En als we over iemands daden helemaal niets weten, zou het dan niet wijzer zijn zich te begeven in de stilte?

  Niet-begrijpen is niet abnormaal. Het is eigen aan de wereld. Laat kleine kinderen uw teksten lezen en u kunt niet anders dan aanvaarden dat het allemaal “Chinees” is voor hen.
  U wil uw naasten confronteren met “de Waarheid”? Wel, begin dan met een kind, zou ik zeggen, opdat u een beetje zou “aanvoelen” wat ik bedoelde met Jezus woorden: “Wie niet wordt als een kind…” Misschien moet u uw huidig werk eens definitief verlaten en verblijven bij de armsten der armen, meer bepaald daar waar veel kinderen zijn, om geestelijk wat meer in mijn buurt te kunnen komen.
  U die niet aarzelt woorden te gebruiken als “ongeletterd imbeciel”. Het kan niet anders zijn dan dat u een dergelijk “imbeciel” eerder in mij ziet dan in eender welk arm kind. Goed, u “ziet” het zo, of u ziet het toch anders. Maar laat het eens tot u doordringen: Wat u uitstraalt is veeleer een smeekbede: “Alstublieft VERANDER want ik kan u niet verdagen”.
  Onthou dan vooral dit: U kunt mij niet veranderen.
  Iemand die zichzelf “niet-Christus” noemt kan mij niet veranderen.
  Ik heb ooit iets gelijkaardigs geschreven:
  “Ik ben God niet” schreef ik hier.
  Natuurlijk ben ik God niet. Ik ben onmachtig. En tóch is dat geen absolute waarheid. Ja, het is heel gek maar er “klopt” iets niet met de bewering “Ik ben God niet”. Want om een dergelijke bewering te kunnen doen zou men ten volle God moeten KENNEN. Immers, hoe kan iemand weten of hij God wel of niet is, zonder Hem ten Volle te kennen. Er zit iets hoogmoedigs in eender welke bewering over God of Christus.
  Daarom zeg ik steeds: Mijn woorden zijn slechts een poging om weer te geven wat ik zou willen weergeven. Soms is het beter om helemaal niets te schrijven wil men iets waardevols gezegd krijgen.

  U wil geen eigen Kerk en u vraagt geen volgelingen. Mooi, dat siert u. Maar Henk🙏, wat denkt u als “niet-Christus” zijnde met uw hevigheid te kunnen bereiken?
  U noemt uw vijanden “vrienden” maar als deze “vrienden” uw vriend niet willen zijn, wat is die zgn. “vriendschap” dan waard? Wat zijn uw woorden waard als ze onverteerbaar zijn voor velen?
  Denk alstublieft niet dat ik zit te wachten op antwoorden.
  Ik neem waar en schrijf. En mijn schrijven is slechts een “poging” om weer te geven wat in me omgaat en hoe ik deze einddagen “beleef” vanuit mijn gevoel.
  U hebt intussen veel, veel meer geschreven dan dat ik op vier jaar tijd geschreven heb, maar niemand heeft zichzelf zo in vraag gesteld en “uitgekleed” dan dat ik gedaan heb. Deze “diepte” werd niet erg gewaardeerd, op enkelen na, waaronder een vrouw die wat later van zichzelf zei dat ze zich “doodschaamt” als mens 😔🙏

  Ja, er wordt blindelings geloofd, wereldwijd en dat heeft nare gevolgen. Deze goedgelovigheid is fout.
  Kan men kinderen hun goedgelovigheid kwalijk nemen? Neen !!
  Kan men mensen die “kind” zijn gebleven in hun gedrag iets kwalijk nemen?
  Als u de Ware (= VOLLE) Liefde in u zou hebben, dan dient u ook hier met “neen” te antwoorden. Want de Ware Liefde is geduldig en blijft geduldig tot het einde, hoe uiterst verdwaald iemand ook is. Immers, WAT gaat er om in iemands hoofd tijdens de laatste seconden van ademhalen? Men kan zich een HEEL LEVEN LANG geërgerd hebben aan iemand, maar als dat “ergerlijk iemand” tot Zuivere inkeer komt , compleet, nog net vóór het “einde”, wat is het leven dan waard geweest van diegene die zich een leven lang geërgerd heeft? Niets.
  Men kan dan wel zeggen: “Een dergelijk VOL berouw vlak vóór het einde ziet men nergens. Oooooooooooh…. maar ik kan me wel perfect voorstellen dat dit mogelijk is. Bovendien, wat weet men met zekerheid? Niets.
  Tranen voor God, ik heb ze gehad. Daarom zijn tranen van zuiver berouw uit de ogen van mijn grootste vijand zijn voor mij absoluut denkbaar. Ik zie degelijk wel menselijkheid in ELKE mens. Maar helaas, koppigheid zie ik ook, valse koppigheid. De ene heeft het nauwelijks. De andere continu. Jezus was “koppig” maar niet vals. En de vraag of de Profeten uit het OT “koppig” waren als Jezus, is voor mij een overbodige vraag. Net zoals de vraag of een mens nou “goed” of “slecht” is. Alleen God is Goed.

  Het drama van de wereld is dat zowat elke mens kampt met een onrechtvaardigheidsgevoel. Als er iets misloopt is het steeds de “andere” die het gedaan heeft, Neen, wij zijn als mens állen verantwoordelijk voor wat misloopt in de wereld. Wil iemand een “Kind van God” zijn, dan mag hij als “volwassene” zijn verantwoordelijkheid niet ontvluchten. Dat inzicht hebben u en ik gemeen en het is ongelooflijk hoe wij in zekere zin helemaal het zelfde zeggen maar compleet anders uitgedrukt.
  Logischerwijs zouden wij elkaar moeten eerbiedigen in Zuivere zin. Niet zomaar een beetje, maar echt Zuiver, vanuit het Hart. Dat is helaas niet zo, t.t.z ik “voel” geen naastenliefde in wat u allemaal neerschrijft. Ik zie slechts verstand. Gezond of niet gezond, het maakt voor mij niet uit. Ik probeer wat gevoel, medegevoel, begaanheid, zachtheid, medeleven,… te vinden in u, maar ik slaag er niet in. Ik neem het u niet kwalijk. Misschien kan dat ook niet omdat er geen fysiek contact is, zoals oogcontact e.d. Daarom kan ik het wel begrijpen. Internet is een lelijk ding !!
  Met woorden alleen komen we er nooit. Uw woorden lijken slechts een zwaard te zijn en niet meer dan dat.
  Zo voelde ook de eerste “kennismaking” met u aan. Het voelde niet als menselijk aan maar als uiterst brutaal. Geen begroeting, geen warmte, niets! U sprak meteen over een “gesloten” Poort, terwijl het nooit in mij zou opkomen dot woord te gebruiken. U weet heel goed dat daar het meest gruwelijke aan verbonden is: “Eeuwige Hel”.
  Met dergelijke uitspraken zit u aan het verkeerde adres. U mag me dankbaar zijn dat u geen “boekwerken” cadeau krijgt van mij, want die werken zouden u wel eens kunnen “achtervolgen”.
  Anderzijds weiger ik te geloven dat u compleet “gevoelloos” zou zijn. Nochtans wordt u hier zo “ervaren”. Maar zou u werkelijk gevoelloos zijn, zou u een gruwel zijn voor de wereld, een aartsleugenaar die in iedereen een farizeeër ziet behalve in zichzelf.
  Ik weiger dat te geloven, al vraag ik me wel af of u ten volle beseft wat u doet. Het zal u misschien verbazen maar ik voel me door u (een beetje) bestolen, bedrogen, gebruikt, misbruikt. Want wat u allemaal schrijft voelt aan alsof u mijn (stille) taal afgenomen hebt om dan uw eigen gang te gaan met het “Zwaard van Michael”. Met “stille taal” bedoel ik écht stil: Dat is méér dan een taal zonder kwade bedoelingen.
  Trouwens, niemand schrijft ten volle met kwade bedoelingen. Ik geloof niet dat iemand zijn naaste (of vijand) werkelijk ten volle een EEUWIGE pijn (Hel) kan toewensen. Dat is te gek. Zo slecht kan “de mens” niet zijn. Want eeuwig is toch wel écht lang, niet?
  Maar iemand de DOOD toewensen? Ooooooh… Natuurlijk wel !! Hoeveel mensen leven niet op aarde met een continu gevoel van: “Waren die, en die, en die, en die maar DOOD !!” En waren die, en die en die maar écht in de Hemel? Dat zijn menselijk gedachten en dus niet zozeer kwaadaardige gedachten.

  Begrijp dit goed. U schrijft niet zonder redenen en ik wil hier niet het “slachtoffer” uithangen.
  Maar u negeert de Kern !! De ANDERE WANG toekeren! Kunt u dat? Niet één keer, maar elke dag opnieuw en opnieuw., mét behoud van glimlach !! DÁÁR gaat het in de eerste plaats om, Henk, niet het zwaard van Michael.

  Waarom gaat het zo slecht in de wereld? Omdat de “psychopaat” (onmens) in elke mens zit. Dat is het “beest” in de mens. Sommigen lijken het nauwelijks in zich te hebben maar anderen lijken wel het “beest” zelf te zijn. Alleen hij die zichzelf ervan kan bevrijden, niet een beetje maar compleet, kan iets betekenen voor de mensheid (Mensheid). Dan pas is een zuivere “band” mogelijk met “Schepper en Schepping”, en dan pas krijgt het “Zwaard” enige betekenis.
  U kunt niet van uzelf “zeggen” compleet bevrijd te zijn van het beest. Want wie bevrijd is van het beest is in staat de andere wang toe te keren, elke dag opnieuw !!
  Hij is immers bevrijd van alle pijn. Jezus is bevrijd van alle pijn. En TÓCH is Hij midden onder ons. Ja, zo onbegrijpelijk zit de Liefde in mekaar.

  Als u het hebt over een “Vol-Profeet”, dan wil dat zeggen “Hij heeft een “zicht” als geen ander. Het wil niet zeggen: “Hij is bevrijd”. Wie werkelijk bevrijd is, is in staat tot grote Wonderen.

  Wat weet ik van Wonderen?
  U vroeg het zich af in een vorig schrijven.
  Wat ik werkelijk “weet” is zo goed als niets. Ik weet dat ik de zoon ben van mijn moeder en ik weet dat ik anders in mekaar zit dan een dier (een dier kan niet van zichzelf zeggen veel stommiteiten begaan te hebben in het leven). Voor de rest beschouw ik mezelf als onwetend, gewoonweg omdat ik niet weet wat me “te wachten staat”. Onwetend wil niet zeggen onbewust. Ik heb wel degelijk een zicht, een heel bijzonder zicht. En dat zicht (of inzicht) laat ik “spreken”. Het is mijn stille taal.
  Wonderen of Mirakels hebben met Gevoel & Bewustzijn te maken: Het besef (= bewustzijn) een leven lang FOUT te zijn geweest. Zonder dat besef is geen Mirakel mogelijk. Jezus genas blinden, doven en lammen. Zij genazen dankzij hun AANVOELEN en BESEF. Zij voelden aan dat Jezus oprecht (Zuiver, Goddelijk) was en beseften dat zij hun leven lang FOUT waren. Dat een dergelijk “moment” van Aanvoelen + Besef gepaard kan gaan met iets ongelooflijk Wonderbaarlijks is logisch want wat eraan vooraf gaat is een HEEL leven van Energie.
  Vandaag worden (rijke) artsen bewonderd vanwege hun prestaties. Prestaties waarvoor ze een leven lang hard gewerkt hebben. Specialisten zijn in staat blinden te doen “zien”, doven te doen “horen” en en lammen te doen “lopen”. Maar helaas, vóór ze beseffen zijn ze fysiek zélf helemaal verzwakt en aangetast en kunnen ze alleen maar hopen op een Wonder. Maar dat kan uiteraard niet zonder het BESEF een heel leven lang FOUT te zijn geweest.
  Waar zullen de eerste grote Wonderen geschieden? Niet bij de rijken, niet bij de specialisten, maar bij de armsten der armen !! Dat kan op elke plek op aarde zijn.
  Indien u wat meer “aanvoelen” zou hebben, beste Henk. zou u mij geen onnodige vragen stellen.

  Ach, het is eigenlijk heel simpel:
  Een mens moet voor u betrouwbaar zijn, niet een beetje, maal volledig. Hoe kan ik dat als “anonieme” voor jullie zijn? Anonimiteit is onbetrouwbaar voor de wereld en wordt bijgevolg niet verdragen. Tenzij de anonieme iets te bieden zou hebben. Zoals een anonieme geldstorting bijvoorbeeld. Dan wordt dat bewonderd, opgehemeld. Dat is een “hemels moment” op zich maar van zodra het geld er is doet men er zondige dingen mee. Tja, dat is nou eenmaal onze wereld. De bouw van een kindertehuis lijkt prachtig, maar het is ook zonde.
  Een anonieme (zoals ik) die niets te bieden heeft behalve zijn woorden wordt niet door iedereen verdragen. Of… hij wordt genegeerd.
  Maar ik zeg jullie: Ik ervaar geen enkel levend wezen, geen enkel mens als compleet onverschillig, noch gevoelloos. Onderschat het “gevoel” van de mens niet. Zonder gevoel (= aanvoelen) is er NIETS. Met verstand alleen zijn we verloren. Alleen waar mensen elkaar kunnen aanvoelen, alleen daar kan God zijn. En daar waar God is, daar alleen kan men geheel “Mens” zijn. Daar pas onderscheiden we ons van het dier. Mens = Verstand én Hart, en dat hart is geen hart voor een gekozen iets of iemand maar een hart voor AL wat leeft, een hart voor God.
  De meeste mannen beseffen niet dat ze de grootste stommiteit van hun leven begaan (hebben) door een vrouw te “kiezen”, alsof die “beter” zou zijn dan een ander. Het is GOED dat stommiteiten kunnen vergeven worden. En daar waar vergeven kan worden, daar is God.

  U mag mij “anoniem” en “onbetrouwbaar” noemen maar pas daar toch op, Henk. Helemaal anoniem ben ik niet. Ieder van jullie had de mogelijkheid om mij te ontmoeten, nl. op 16 mei om 12u. Maar er was niemand. Ik heb er niet om geweend, integendeel: Het is een bevestiging van wat ik steeds geschreven heb: Wij zijn allen “alleen op de wereld”. Dat lijkt uiterst zielig maar dat is het niet. Het geeft me Kracht. Dat klinkt dan weer hoogmoedig maar dat is het ook niet. Ik hou me niet bezig met woorden als hoogmoed en nederigheid. Ik leef Hier en Nu. En geloof het of geloof het niet: Ik schrijf en blijf schrijven voor de armsten der armen, de zwaksten der zwakken. Het grootste deel van mijn tijd breng ik door waar uiterste armoede heerst. Ik ben maar zelden waar ik hoor te zijn: in mijn geboorteland.
  Ik schrijf ook uit dankbaarheid voor mijn overleden grootmoeder die door en door Katholiek was en uit liefde voor mijn nog levende moeder, een opgegeten mens maar nog steeds aanwezig met zuivere glimlach.

  1. @Jean Marie

   “Ieder van jullie had de mogelijkheid om mij te ontmoeten, nl. op 16 mei om 12u.”

   Dat vind ik jammer en is me totaal ontgaan, ik had u graag willen ontmoeten.

   Nu je lang schrijven. Ja want lang is het, voor mij geen probleem.
   U bespreekt vele onderwerpen. Ik weet niet of ik de kans krijg om op allemaal te antwoorden…

   Wonderen

   Frank schrijft dat ik alles weet, en dat is niet, had die mij goed gelezen heb ik ook gezegd dat in aantal onderwerpen ik alles weet, in vele niet en dat ik de prijs ken van alles weten en ik daar tot nu toe geen zin in heb die te “betalen”, ik loop niet voor niets de weg van Jona( die deels weg loopt)
   En laat ik duidelijk zijn: Religie hoort Volmaakte Gods Wetenschap te zijn want het gaat om volmaakt vrije wil en keuze met eeuwige consequentie van eeuwig hel of Hemel! Die verantwoording is dusdanig groot dat men niet kan overlaten aan blind geloof. Dat is niet eerlijk want blind geloof is deels gokken en een vrije keuze maken zonder volmaakt Godgelijk Weten tav eeuwig hel of Hemel is zo groot van gevolg dat gokken niet van toepassing kan zijn.
   En Gods Wetenschap is Volmaakt Exacte Wetenschap. Daar is geen ongeveer!
   Als ik aan u vraag hoeveel weet u van wonderen is geen strikvraag, ik vraag dat dat u er bij stil gaat staan en overdenken.
   Voor velen en ook voor de kerken is een wonder VERKLAARD ONVERKLAARBAAR en men kan er niks aan doen om te verkrijgen: God, neemt, God geeft en God is boven elk begrip…..je kan er om bidden, of je krijgt is als enige aan God: “De mens wikt, God beschikt!”

   Dat staat haaks op de consequentie van volmaakt vrije wil en keuze en eeuwige consequentie en eerlijk recht en gerecht en Gods Onveranderlijke Maat!

   Wonderen zijn niet VERKLAARD ONVERKLAARBAAR, wonderen zijn naar Gods Wetenschap Volmaakt Verklaarbaar en voor, door en naar iedereen met Volmaakt Onweerlegbaar, Volmaakt Onontkenbaar Gods Bewijs te Bewijzen!!
   Want hoe kan je over echt eerlijk spreken als het niet voor, door en naar iedereen zo te bewijzen valt en ook nog totaal geweldloos!
   Daar God Liefde Is en In Liefde Geen geweld Is, Kan God het niet door iemands strot douwen!

   Dat klinkt allemaal leuk theoretisch, het is in de praktijk te vinden, als men maar zoekt waar men hoort te zoeken en zoekt men echte nederigheid en geen valse schijn ergens!

   En voor iemand Die Gevonden Heeft is het ook geen vraag meer en die Staat zoals Christus Staat, niet in diens eentje want zo Staan is altijd Eén en Al-Eén, God Is Eén met Allen Samen Die In God Zijn.

   U schrijft:

   “Als u het hebt over een “Vol-Profeet”, dan wil dat zeggen “Hij heeft een “zicht” als geen ander. Het wil niet zeggen: “Hij is bevrijd”. Wie werkelijk bevrijd is, is in staat tot grote Wonderen.”

   Zo werkt het niet zoals u schrijft want ook Christus kon weinig in Nazareth, ook Christus kon weinig bij Farizeeërs en Schriftgeleerden. Dat is omdat wonderen niet zomaar gedaan kunnen worden, het is niet zo van “ik heb genoeg geld, ik kan bij elke bakker waar ik maar wil een brood kopen”! Een wonder kunnen doen is niet als enige afhankelijk van genoeg gratie-kapitaal, het is ook afhankelijk van meewerken door de ontvanger want God zal iemand niet een wonder geven als die daarmee dieper de hel in gaat, dan is een wonder geen heilzame onderneming.
   Het kan pas plaats vinden als zoals Jacobus er over schrijft:

   1 Waar komen bij u die vechtpartijen en ruzies vandaan? Toch alleen van uw eigen hartstochten, die u niet met rust laten? 2 Gij begeert dingen die gij niet kunt krijgen. Gij moordt en benijdt en kunt uw doel niet bereiken. Dan gaat gij vechten en strijden. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt. 3 En als gij bidt, krijgt ge het niet, omdat gij verkeerd bidt, met de bedoeling namelijk om wat ge krijgt uit te geven voor uw boze lusten. 4 Trouwelozen, weet ge niet dat vriendschap met de wereld vijandschap met God betekent? Wie met de wereld bevriend wil zijn, maakt zich tot vijand van God. 5 Of meent ge dat de Schrift zonder reden zegt: “De geest die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid?” 6 Des te rijker is dan ook de genade die Hij ons geeft, volgens het woord van de Schrift: God weerstaat de hovaardigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade.(Jac 4):

   Christus kom Lazarus niet genezen toe die ziek en levend was! Toen die gestorven was, wel! Er heeft dus een verandering in Lazarus plaats gevonden waardoor Christus wel een wonder aan hem kon doen! Lazarus had voor die stierf hartstocht(en), hij was niet vrij van de macht van geld en positie…..die heeft die achtergelaten op het sterfbed.
   Dat Is De Wet en de Profeten!
   Wonderen kunnen op twee manieren plaatsvinden: als de mens mee werkt en als de Maat van Barmhartigheid Vol is dan kan men een eigenwijs mens aan diens kwaad binden: Ontbinden en Binden. En aangezien het altijd naar Gods Maat Gaat(De Wet en de Profeten) is het ook berekenbaar!

   Er bestaat geen genade om niets, een ook geen gratie om niets! Daar er een volmaakt vrije wil en keuze is met volmaakte eeuwige consequentie(s) is alles naar Gods Maat Berekenbaar: Volmaakt Exacte Gods Wetenschap.

   De enige die baat hebben bij blind geloof zijn (ziende) blinde orthodoxen want daarmee kunnen ze manipuleren en misleiden en hun positie behouden, verdedigen en versterken! Ik heb daar niks mee want ik wens dat iedereen Vol-Profeet wordt dan zijn we af van dwaze discussies zoals hier gevoerd worden, geen één kan de ander manipuleren, misleiden! Dan heeft iedereen Volmaakte Onafneembare Vreugde Als Die Stand Houdt!

   “Wat is toch die “kwaadaardigheid” die u in uw naaste blijkt te zien?”

   Zeg mij wie zou nou niet het aller, aller, aller beste wensen voor diens naaste en zichzelf…., Nou kijk eens naar uzelf en om uw heen! Wie die hier schrijft wenst zo als God wenst? Echt zonder afwijken Gelijk God Wenst?
   Bidt men niet: Uw Wil Geschiede op aarde Zoals In De Hemel? En dan moet u eens kijken hoeveel hier beweren dat God boven elk begrip is! Hoe kan je dan bidden: Uw Wil geschiede op aarde Zoals In De Hemel? en dan wilt u beweren dat ze niet schijnheilig zijn en daarmee kwaadaardig? Wie beweert nou dat God boven elk begrip is en zegt gelijktijdig: Op aarde zoals in de Hemel aan een kind en dan ramt die er blind boven op: Maar God is boven elk begrip! Hoe kun je dan leren Gods Wil te doen zoals God Wilt! en dan komen ze met: laat dat maar blind aan ons over, volg ons….

   Het is niet dat ik hen niet begrijp, ik begrijp hen donders goed, zij willen mij niet begrijpen want dan moeten ze buigen en schuld bekennen dat ze altijd misleidt hebben. Zeker er gelden verzachtende omstandigheden want ook zij zijn misleidt, dat heet niet dat men geen eigen verantwoording heeft en men zichzelf heeft te controleren! En als ik de Bijbel er bij haal hoe ze dat kunnen doen zijn ze als door een nest horzels gestoken! Kijk naar Derks, Eric, Waramund en ga maar door…, wie schrijft: Eigenlijk naar de Bijbel en Goed Onderzoek Doen, heeft Henk het bij het rechte eind? en het gaat niet om mij want ik wens geen volgelingen en een eigen kerk: het Gaat om De Echte Christus en Diens Wens! Volg Die! al mag ik hier en daar alles weten, ik weet nog lang niet overal in alles! En daarbij gaat het niet om blind mij volgen, het gaat om Volmaakt Christus Ooggetuige Te Worden En Zelf Vol Ziend Te Worden! Ik wens geen Vol-Profeet voor mezelf in me eentje te zijn, ik wens dat iedereen Vol-Profeet Wordt!!!

   ik zie hen niet als enige kwaadaardig want ze doen met hun 7e kamer van hun ziel veel meer Goed dan zij aan kwaad doen, echter hun kwaadaardigheid overheerst dictatoriaal hun 7e kamer van de ziel en ze Verliezen Daarmee Al hun Goed als ze daar ziende blind aan vast blijven houden! En aangezien zij kwaadaardig dictatoriaal overheersen schrijven zij kwaadaardig! En ze willen niet inzien! W-I-L-L-E-N! het is niet niet kunnen, het is willens! Zij maken dictatoriaal die keuze!

   Zo voor nu genoeg

   en ik sla uw plaatsing en de mijn op!

   1. Tja Henk,

    Een en ander komt ook wel omdat de Christelijke leer uit de Israëlische leer is ontsproten. Niet dat Israël van nu, met zijn inwoners, maar de Israëlieten van 2000 jaar geleden waar de boetedoening via het brandoffer gebruikelijk was. En zie het offer van Abraham toen hij zijn Isaak wilde opgeven; de ultieme verzoeking om te testen of Abraham wel uit het juiste hout gesneden was.

    De offerande, waarmee het volk elk jaar de zonden afkocht door een dier te vermoorden om ZIJN of HAAR plaats van de schuld in te nemen. Wanneer we dat niet gewend zijn in het Westen, is het ook niet meteen te begrijpen wat het offer van het onschuldige Lam (dus) inhield.

    Ik meld dit nu omdat ik zoëven iets nazocht naar aanleiding van wat Waramund schreef over het altaar en de hoornen. Het bloederige ritueel waar de zonden vergeven konden worden door zich te houden aan de Wet van God zoals die onder de Israëlieten gold.

    Zie: https://www.debanier.nl/storage/Inkijkexemplaren/Behouden_in_de_vrijstad_H1.pdf
    (Bijzonder duidelijke uitleg)

    Het punt is wellicht, dat katholieken niet zoveel onderricht krijgen in de cultuur van het volk Israël en er geen feeling mee hebben en daarom de weg van Jezus Christus (dus) niet kunnen begrijpen en vatten. Ook ik was niet volkomen onderricht daarin, meen ik, dus ik spreek uit ervaring. (Volgens mij heb ik bijna niks geleerd daarover.)

    Het is alsof katholiek zijn een vreemde Godsdienst uit een vreemde plaats is, iets wat het dus eigenlijk dus ook is. Het ‘past’ niet zo in westerse ideeën, het Westen past niet bij de Zuidelijke cultuur van bloed.

    Ik begin je wellicht een beetje te begrijpen, behalve dan dat tellen en rekenen van je. Dat hóeft toch niet meer, vertelt Jezus toch? Hij neemt toch alle zonden op zich door zijn offer? Dat is juist de kern van het geloof, meen ik. Hem geloven en doen wat Hij zegt. En dat is op zich niet zo moeilijk, denk ik. Nou, men doet zijn best hè? Maar die drive die ik in jou bespeur snap ik niet. Alles is toch goed zoals het is? Althans, als men zich een beetje normaal gedraagt.

    Je hebt het over niet wíllen inzien. Ik denk dat het niet kúnnen inzien is. Ik vind het althans maar lastig en verwarrend, een vreemde cultuur, met rare gebruiken, een beetje, eng zelfs. Een beetje, hoe zal ik het zeggen, vlezig? Niet zo erg geestelijk misschien? Nou ja, in ieder geval lastig te begrijpen en daarom angstwekkend zelfs.

    1. Dierenoffers waren er wereldwijd, niet alleen bij het volk van Israël. Onze Germaanse voorvaderen offerden dieren aan hun afgoden hier in West-Europa. Bij de cultus van God in Jerusalem, echter, waren mensenoffers verboden, terwijl die geschiedden bij heidense afgodscultussen. God gaf de riten van dierenoffers aan Israël om te voorkomen dat zij zelf offercultussen zouden gaan organiseren met wantoestanden zoals mensenoffers en om te voorkomen dat zij zich zouden wenden tot de afgodscultussen van hun heidense buurvolkeren, zoals die van Molok en Astaroth; de dierenoffers van de Wet van Mozes verwezen typologisch naar het Kruisoffer van Christus die uit liefde voor het Huis van Adam zichzelf ten Offer bracht voor de vergiffenis van de zonden. Dierenbloed kon immers niet wezenlijk zondenvergiffenis verkrijgen omdat God die beledigd werd door de zonden oneindig is; daarom kon alleen het H. Bloed van God zelf de vergiffenis bekomen voor het mensenras. Daarom nam Hij een menselijke natuur aan via de H. Maagd Maria.

     Sinds de Zondeval is er een offer-impuls in de mens omdat hij in zich voelt dat hij een gevallen wezen is en dat er een schuld is die hij draagt; zo sterk was die impuls dat er wereldwijd dierenoffers waren, maar de donkere machten manipuleerden de impuls zo dat er geofferd werd aan afgoden en dat er wantoestanden gepleegd werden zoals mensenoffers en rituele prostitutie.

     Katholieke christenen hebben de H. Mis waar het H. Sacrificie van Christus miraculeus hernieuwd wordt.

     1. “Katholieke christenen hebben de H. Mis waar het H. Sacrificie van Christus miraculeus hernieuwd wordt.”

      Ik had moeten schrijven “tegenwoordig gesteld wordt”, want het is immers niet zo dat Christus opnieuw geofferd wordt, maar het één Offer dat historisch aan het H. Kruis geschiedde wordt miraculeus en onbloedig werkelijk tegenwoordig gebracht op het gewijd altaar in de kerk.

      1. @Waramund

       Nog steeds sterft Christus aan ons kruis! Dat houdt pas op als Christus Weder Verschijnt op de Laatste Dag des Oordeels, Iedereen die uitboetend lijdt naar Gods Oordeel, Lijdt Christus mee!!!!

       U moet eens gaan onderzoeken Waarom er een Tuin van Eden Is gekomen en welke werken daar verricht werden en worden!

       Christus naar Goddelijke definitie heeft de Ban op de Hemel Gebroken, Die Heeft niet al het overige lijden dat nog gedaan moet worden gedaan, dat doet Christus tijdens het leven van mens en natuur op aarde in de 7e kamer van elke ziel die de zonde tegen de H.Geest nog niet heeft gedaan met die ziel! Er was meer te doen dan het Breken van de Ban op de Hemel! Ga dat een echt uitzoeken waarom Christus 2 nachten in de aarde verbleef en aan het begin van de 3 en achte dag opstond uit de doden en er nog Lijden is tot aan de Laatste Dag des Oordeels, voor u met uw antwoord komt

    2. @AntiSoof

     “Ik begin je wellicht een beetje te begrijpen, behalve dan dat tellen en rekenen van je. Dat hóeft toch niet meer, vertelt Jezus toch? Hij neemt toch alle zonden op zich door zijn offer? Dat is juist de kern van het geloof, meen ik. Hem geloven en doen wat Hij zegt. En dat is op zich niet zo moeilijk, denk ik. Nou, men doet zijn best hè? Maar die drive die ik in jou bespeur snap ik niet. Alles is toch goed zoals het is? Althans, als men zich een beetje normaal gedraagt.”

     Beste AntiSoof

     Normaal gesproken zit je met je opmerking: “Althans, als men zich een beetje normaal gedraagt.” niet ver bezijden de waarheid. De vraag is dan hoe moet men normaal verstaan?
     Waaraan meet je en oordeel je….Wiens normaal?
     En dan zijn we weer terug bij af,,,,
     Zeker heeft Christus, Naar Goddelijke Definitie Volbracht want Die Heeft De Wet en de Profeten zonder zonden Geheel Vervuld. De vraag is dan Waar Heeft Die Volbracht, en dan hebben we gelijk een dikke ruzie want zoals jij veronderstelt is deels de Volle Waarheid. Om de Hele Waarheid te kennen moet je de val van die Satan en demonen en hun werken en de gevolgen er van kennen, je moet weten wie Satan en de demonen waren voor hun val, en je moet weten waarom er een Tuin van Eden kwam en welke werken ze daar deden, je moet weten wie er allemaal gevallen zijn en welke consequenties die hadden, Dan moet de De Wet en de Profeten kennen en dat allemaal Christusgelijk, dan kan je een Volmaakt Oordeel vellen waar en hoeveel Christus Naar Gods Maat Volbracht heeft!

     Het is dus niet zo simpel als men verteld, ja Eén-Voudig, niet simpel!

     En er is maar één weg om dit alles te kennen, naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning gaan. Dat is niet van kijk mij nou, dat is van Zo Is Het en Niet Anders want om een Volmaakt Oordeel Te Kunnen Vellen kan je niet zonder Volmaakte Gods oordelen Die je Nodig Hebt Om Een Totale Volmaakte Conclusie Te Kunnen Trekken.

     Nu kan je zeggen, nou we hebben Christus en dat is ook zo mits men alles neemt zoals Job nam en niet een ander leert en beleert: Achterin de kerk zitten en aldurend: Heer Jezus Christus Wees mij zondaar genadig! En wie doet zo, met zijn hoofd tussen z’n schouders, neemt elke ziekte en ongeluk als het is? Dan kun je nog een paar verzachtingen toevoegen en dan nog……Dat gaat in deze tijd, straks als de anti-christ komt, niet meer want ga er maar aanstaan om in de hel op aarde te leven terwijl er niet gekocht noch verkocht kan worden door christenen en er op hun gejaagd wordt. Waar halen ze eten en bescherming vandaan? Door zo te bidden achterin de kerk werkt niet want je hebt Vol-Profeten nodig want die anti-christ heeft de hele geest van Satan, en niet weten zoals Christus Weet betekent schuldig en schuldig betekent: doodstraf, want men wil het niet weten maar elke zonde is een doodzonde omdat er één voor moet sterven…..Christus stierf niet één dood der mensen aan het kruis….
     Ga zelf maar eens een wonder halen en zie hoe lang je er voor moet bidden en versterven, en dat komt natuurlijk ook hoe lager de intensiteit van bidden en versterven hoe langer het duurt en hoe hoger hoe korter, tot maximaal bij bidden gelijk de H.Geest en Versterven als Christus!
     Er wonder kost Bidden en Versterven!
     ja, ja dat is ketters naar velen hier. Christus heeft het moeten doen om ons vrij te kopen!
     Heiligen en Profeten hebben niet anders gedaan om wonderen te verkrijgen: “De zon gaat ook niet voor niets, op en geeft licht….”
     Dat hele genade om niet is totaal verkeerd vertaald! Bij De Wet en de Profeten is er helemaal geen genade om niks, Alles Moet Betaald Worden! Elke zonde, elke ziekte, elke natuurramp, elke oorlog, elke ruzie, elk misverstaan, elke eigen mening, elke hartslag, elke ademhaling, elk energie verbruik, elke windvlaag, elk regen, noem maar op: ALLES! Men weet niks van de Heilig zonder zonden Economie van God! Daarom weet men niks van de werken der uitboeten, niks van Christus Volbrengen!

     Het gaat niet om mij, het gaat om elke ziel en de Tijd Die Komen Gaat!

     Dit staat er geschreven:

     20 Bidt dat uw vlucht niet valt in de winter of op een sabbat! 21 Want zo verschrikkelijk zal die tijd zijn, als er vanaf het begin van de wereld tot nu toe nooit een geweest is, noch komen zal. 22 Als die dagen niet verkort werden, zou geen mens gespaard blijven; maar zij zullen verkort worden omwille van de uitverkorenen.Mat 24

     Dat staat er niet om angst in te boezemen, het staat er opdat men zich voorbereidt. Die Goed is Voor Bereidt hoeft zich geen zorgen te maken net zoals de vogels in de velden zich geen zorgen maken: dat is beeldspraak, want denkt niet dat de vogels in die eindtijd geen zorgen maken! Welk dier probeert sterven niet te ontwijken en als die niet kan, staat te springen van vreugde zonder zorgen….?

     Conclusie

     Zeker kan men de Hemel halen met achterin de kerk zitten en de werken te doen die gedaan horen te worden, makkelijker wordt het als men Vol-Profeten heeft, want zonder was er geen manna en water voor het Israëlische Volk in de woestijn na Egypte! En wat staat er geschreven:

     21 Want zo verschrikkelijk zal die tijd zijn, als er vanaf het begin van de wereld tot nu toe nooit een geweest is, noch komen zal. 22 Als die dagen niet verkort werden, zou geen mens gespaard blijven; maar zij zullen verkort worden omwille van de uitverkorenen.

     dan zorg dat die dagen verkort kunnen worden! Maak het makkelijker ipv moeilijker, zorg dat er Openbaringen komen, ipv je kop in het zand steken, zorg dat schisma’s verdwijnen en ga zo maar door…Leer te Rekenen Met de Wet en de Profeten, Die Christus Volmaakte Verschijning Zelf Is

     1. Dank je zeer Henk, voor je leesbare (!) commentaar. Ik ga dit overdenken en ga zien of er geen discrepantie is met Het Geloof. (Inderdaad vastte de Heer ook nogal sterk(!) en inderdaad werd hij toen verzocht enzovoorts.)
      Het is wel een beetje érg krachtig, indrukwekkend, wat je schrijft. Als je begrijpt wat ik bedoel. Graag zie ik daarom ook wat anderen er over opmerken.

      1. Henk maakt rondjes buiten de Kerk om. Ik moet zeggen dat ik na mijn protestants avontuur ook die neiging had maar ik zat toch meestal heel alleen stapels boeken door te nemen en lang te overwegen. De relatie met Jezus is strikt persoonlijk en dat smeer je niet uit op het internet terwijl je probeert zeer vreemde termen te gebruiken en het dan ook nog beter willen weten, zomaar in het wilde weg. Dat is onaanvaardbaar. Hij heeft zich te houden aan de traditie van de waarheid van de traditionele RKK. Doet hij dat niet dan blijft hij kleven aan modernisme en alle mogelijke afwijkingen. Hetgeen hij schrijft zou zonder meer moeten voorkomen worden en dus geweigerd. Als het aan mij lag kreeg hij een beperkte tijd om te bewijzen dat hij oprecht de traditionele Kerk wil volgen. Volgens mij is die tijd verstreken en mag hij af en toe eens aan het woord komen om ons te tonen dat hij nederig de Kerk wil volgen. Nu is hij nog steeds een opstandeling.
       En vervolgens gaat hij natuurlijk weer beginnen schelden, waardoor hij zijn zaak helemaal onmogelijjk te verdedigen maakt.

   2. Dank Henk dat u schrijft dat u me graag had willen ontmoeten.
    Uw antwoord voelde mild aan deze keer 🙏
    Toch blijf ik vinden dat het er (vaak) vreselijk erg aan toe gaat hier. Allicht kan het niet anders.

    Wat “IS” dit Katholiek Forum eigenlijk?
    1. Een beeldscherm.
    2. Vele, vele woorden.
    3. Veel fantasie.
    4. Waarheid ?? Eerbied ?? Menselijkheid ??

    Echt “Menselijk” contact is iets anders voor mij, en dus geen discussie via het internet !! Er moet op z’n minst oogcontact zijn, vind ik. Maar vooral ook: Eerbied, wederzijds respect… Dat moet fysiek getoond kunnen worden met gevoel, expressie, passie,… Met woorden alleen komen we er nooit.
    U eindigt met “Ik sla uw plaatsing en de mijn op!”

    God slaat ALLES op naar mijn gevoel. Geen enkel lijden kan zomaar in het niets verdwijnen. Want lijden is niet “niets” !! Alleen wat “niets” is kan in het niets verdwijnen. Of het nou gaat om het lijden van een dier, of het lijden van een kind…
    Op “een of andere manier”, of beter gezegd “op een manier dat we (nog) niet kunnen begrijpen” zal AL WAT GELEDEN HEEFT fysiek deel uitmaken van de “Nieuwe Aarde”. Als iemand dan zegt: Dit is waanzin, want de aarde is daar veel te klein voor, dan zeg ik: Neen, onvoldoende beseffen wij dat wat geleden heeft GEEST is, en dus geen materie. Materie kan niet lijden. Het hele Universum is een geestelijk gebeuren. En ja… TÓCH is er materie. Maar om materie te kunnen begrijpen moet men de GEEST kunnen begrijpen.

    Allicht zijn er mensen die zeggen: “het ene lijden is het andere niet…”. Goed, maar laat God vooral God zijn. Geef aan God wat voor God is. Het lijden zal niet verdwijnen door erover te discussiëren via een scherm.

Regels voor reacties:
1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan.
2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd.
3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. Registreren kan hier.
4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Doe mee met de discussie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.