Wijl het dagende licht steelt van de nacht

Hoe aangenaam kan het leven zijn wanneer men mooie dingen nog wat meer tracht te sublimeren. Kan men twijfelen of Shakespeare wel een goede christen was — talentenrijk alleszins — hij weet zielen diep te raken.
Daarom eerst even proeven van het origineel :
Handel: As steals the morn  —  Wijl het dagende licht steelt van de nacht

As steals the morn upon the night,
And melts the shades away:
So Truth does Fancy’s charm dissolve,
And rising Reason puts to flight
The fumes that did the mind involve,
Restoring intellectual day.


Zodra het dagende licht steelt van de nacht,
En de schaduwen wegsmelt:
Zo doet Waarheid Fantasie’s charme oplossen in het niet,
En oprijzende rede de vleugels strekt
En verjaagt de rook dat de gedachten verduisterde,
Herstellende het intellect van de dag.

Dit heeft zonder meer een goede inhoud voor wie rechtzinnig wil denken. Maar dat doet niet iedereen altijd en soms nog half slapende. Sigmund Freud doelde met het woord ‘sublimeren’ op het omzetten van oerdriften in sociaal of maatschappelijk geaccepteerde vormen. Zo kunnen oerkrachten als angst, seksualiteit en agressie gekanaliseerd worden en omgezet in ambitie voor werk, kunst, wetenschap enzovoort. (wikipedia) Toch een mooie ontdekking van hem, waarom er dan niet dankbaar gebruik van maken ?

Nog niet zo lang geleden kwam de motor-aandrijving tevoorschijn en werd spoedig vergezeld van steeds talrijker spitsvondige ontdekkingen, voorheen onmogelijk want nauwelijks of niet denkbaar. De gevolgen bleven niet uit. Schrijvers en kunstenaars allerhande toverden een nieuwe toekomst en brachten de hoofden op hol. Zelfs het begrip ‘wetenschap’ moest er aan geloven. Het leek alsof iemand een nieuwe soort snoep had uitgevonden, een soort waarvan men altijd maar beter wordt en nooit meer ziek. Een nieuw licht leek te dagen aan de horizon.
Althans dat meende men en nog steeds menen de meeste mensen dat het niet op kan, dat aan het ‘vernieuwende’ wereldse geluk geen einde komt.

Laten we Waarheid eindelijk Fantasie’s charme oplossen in het niet :

Psalm 111, “Beatus Vir”


1. Halleluja! Ik wil Jahweh loven met heel mijn hart In de kring en de gemeente der vromen:
2. Groot zijn de werken van Jahweh, En door allen gezocht, die hun vreugd erin vinden.
3. Zijn daden stralen van glorie en luister, En zijn gerechtigheid houdt eeuwig stand.
4. Door zijn wonderen heeft Hij het in de herinnering gegrift: “Genadig en barmhartig is Jahweh!”
5. Hij gaf voedsel aan hen, die Hem vreesden, En bleef zijn Verbond voor eeuwig indachtig;
6. Hij heeft zijn volk zijn machtige daden getoond, Door hun het erfdeel der heidenen te schenken.
7. Waarheid en recht zijn het werk zijner handen, Onveranderlijk al zijn geboden:
8. Onwrikbaar voor altijd en eeuwig, Gedragen door trouw en door recht.
9. Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, Zijn Verbond voor eeuwig bekrachtigd; Heilig, ontzaglijk is zijn Naam!
10. Het begin van de wijsheid is de vreze van Jahweh, En die haar beoefent, zal helder inzicht bekomen; Voor eeuwig zij Hij geprezen!

(Psalm 111)

Waarheid en Recht, en de Wijsheid en het werk van Gods handen zijn de waarachtige en eeuwige wetenschappen.

Het Licht van de waarheid verdrijft de wanen van de nacht die oplost in het niet.

 

 

 

 

Auteur:Hypoliet

226 commentaren op “Wijl het dagende licht steelt van de nacht

 1. Sigmund Freud

  Ik heb zo veel bewijzen gevonden dat deze jood met de CIA werkte ,

  om iedereen porno verslaaft te krijgen

  Toch een mooie ontdekking van hem, waarom er dan niet dankbaar gebruik van maken ?

  ——————————————–

  De naam “Hypolite” vindt zijn oorsprong in het Oudgrieks, met name de naam “Hippolytos” (Ἱππόλυτος). De naam is een samenstelling van twee Griekse woorden: “nijlpaarden” (ἵππος), wat “paard” betekent, en “lyo” (λύω), wat “loslaten” of “loslaten” betekent.

  Ik ben klaar hier , Jezus wat een artikelen

  Ik vlieg door de kamer want ik zie alle profetieën uitkomen !

  doei

  1. Edwin t.j. Vissers,
   we zijn allen zondaars en niet altijd in het besef van een zondige ingesteldheid. Om daar aan te werken is het een goed iedee verlangens te verheffen naar een hoger plan. Zo kan men zelfs de meest vulgaire teksten — indien met goede wil — opheffen naar een fijnere beschrijving. Want het gaat toch bijna altijd om verlangens die iets met een lagere of hogere vorm van ‘liefde’ te maken hebben. Dat verlangen is overal en altijd aanwezig.
   Gebiedt een zware zondaar om zijn lagere verlangens te overstijgen en meteen naar de zuivere Liefde van Jezus en Maria over te gaan ; niemand kan dat op bevel en niet in een enkele stap.

   Moeten wij niet onze naasten daarmee helpen? Inderdaad, dat is de liefdeplicht die we schuldig zijn aan de heilige Harten van Jezus en Maria.
   Waarheid zal overwinnen voor wie oprecht naar zuivere liefde zoekt.
   Waarheid en zuivere liefde en schoonheid. Zo is de hemel. Zo is God.

  1. Edwin.t.j. Vissers,
   Als het niet juist is mag/moet je het zeggen.
   Je spreekt alsof je zoekt om altijd “tegen op te kunnen”. Wat bedoel je daarmee ?

 2. Dwepen

  Zoals ik eerder zei over Bergoglio, vanaf de eerste dagen van zijn pontificaat, de schade toegebracht aan de zielen veroorzaakt door deze Diabolische Narcistische Peronistische Fascist (Bergoglio dus) is verschrikkelijk op gebied van omvang en snelheid, volledig ongezien en de enormiteit is niet enkel bekend aan God. Satans plan met Bergoglio betreffende de Kerk is eenvoudig: alles in diskrediet brengen met de simpele maar vage woorden van Bergoglio. Dit omvat de hele Decaloog, de meest heilige Rozenkrans van de H. Maagd, het bestaan van de Hel, het H. Misoffer en de Werkelijke Tegenwoordigheid van Jezus in de Eucharistie en het hele begrip van de Onveranderlijke objectieve Waarheid. Met ander woorden, complete chaos. Hagan lio, zoals de man zelfs zei.

  De gigantische misdaad tegen de mensheid die Bergoglio uitvoert – en overweeg eens dat Bergoglio zeker het potentieel heeft om één van de personen te zijn die eindigen met het persoonlijk verantwoordelijk te zijn voor het verlies van zielen tot de eeuwige verdoemenis, boven Luther, boven Mohammed, Siddharta,… – zal ongezien en ongemerkt doorgaan tot op het moment dat Onze Heer en Redder Jezus Christus terugkeert in glorie… Tenzij er positieve, proactieve tegenmaatregelen worden genomen. Afzetting en banvloeking zijn die tegenmaatregelen, en ze moeten uitgevoerd worden door bisschoppen. Leken kunnen dit niet doen. Enkel bisschoppen.

  Satan heeft zijn zet gemaakt. Hij heeft de Stoel van Petrus, en zijn werktuig Bergoglio kraamt bijna elke dag een diabolische uitspraak uit – om te desoriënteren, te verwarren en te misleiden of menselijke zielen weg te leiden van de Waarheid van Jezus Christus en Zijn Heilige Kerk. Zoals ik al zei vanaf het begin van deze epische catastrofe, zullen Bergoglio’s woorden gebruikt worden als een gesel om genadeloos en onophoudelijk Onze Heer te geselen – maar er is een schild dat kan en moet opgericht worden, een antwoord dat kan en het antwoord zou moeten zijn op elke uitroep van: “Wel, paus Franciscus zei…”, en dat antwoord is: “Paus Franciscus werd afgezet en gebanvloekt omdat hij een ketter is.”

  Kijk mensen, het spel is bijna over. We hebben niet veel tijd meer. De (trouwe) bisschoppen hebben twee keuzes: ofwel Bergoglio afzetten en banvloeken, ofwel aftreden.

  Dit is wat er gebeurt wanneer lafaards en verwijfden de gang van zaken bepalen. Hoe langer een gegeven groep wacht om daadkrachtig de agressor te confronteren, hoe erger de uiteindelijke nodige onvermijdelijke actie zal zijn om de vijand terug te dringen en te verslaan.

  Op een gegeven moment zal iemand Bergoglio moeten banvloeken om een geloofwaardig en betekenisvol dam op te werpen tegen zijn satanische en moordende uitspraken. Het zou zo snel mogelijk moeten gedaan worden, wat betekent, terwijl dat hij nog in leven is, en wat ook betekent dat hij moet worden afgezet. Omwille van de liefde voor God en voor het welzijn van elke menselijke ziel die nu en voorgoed in staat is om door Bergoglio’s diabolische leugens in de eeuwige verdoemenis te belanden, laten we een Onvolmaakt Oecumenisch Concilie bijeenroepen door de overblijvende bisschoppen die nog het Katholiek geloof bewaren en God boven alles beminnen. De Restkerk-strijder moet ofwel een tegenaanval lanceren, ofwel terugtreden.

  1. Edwin.t.j. Vissers,
   misschien wil je zo goed zijn even Exodus 32 nog eens rustig te overdenken.
   Niets gebeurt zonder betekenis.

   Dat de Joden veertig jaren door de woestijn moesten blijven reizen is ook betekenisvol. De oude generatie was er daarna niet meer bij, alleen de jongeren die Egypte nooit kenden mochten het beloofde land binnengaan. Zij waren volledig gevrijwaard van de slechte Egyptische afgoderij en occultisme. Waarschijnlijk was dat ook de reden dat Mozes niet dat nieuwe land mocht binnengaan.

   1. In de oorlogen tegen de Nephilim-reuzen , verenigden Jozua en Mozes zich om 33 koningen te verslaan. ( Jozua 12:1-6 ; Jozua 12:24 ). Hun indeling in het land Kanaän in 33 koninkrijken was symbolisch voor hun gevallen engelachtige voorvaderen.

    Mozes was ook een man “apart” (apart gezet door God / uitverkoren). Terwijl hij aangesloten was aan het hof van Farao, ging hij toch alleen lange wandelingen maken en tijdens één van deze wandelingen, ver verwijderd van de menigte, zag hij een Egyptenaar en een Hebreeër vechten en kwam hij zijn landgenoot te hulp.

    Volgens mij mocht hij niet het land in door deze actie .

    En toen Mozes tot zijn volk zeide: “O, mijn volk, herinner u God’s gunst aan u, toen Hij profeten onder u aanstelde en u koningen aanwees en Hij u gaf, wat Hij aan niemand onder de volkeren heeft gegeven.” “O, mijn volk, gaat het heilige land binnen dat God voor u heeft bestemd en keert het niet de rug toe, anders zult gij verliezers worden.”

    Ik was er niet bij !

    1. Edwin, hoe krijg je het allemaal gerijmd?
     Zoveel Nederlanders met de vreemdste hersenkronkels komen hier hun onchristelijkheid demonstreren.
     Ik denk dat het gewoon een vorm van Scandinavische koppigheid is. Zelfs in Ijsland blijven mensen liever op een vulkaan leven dan vrediger oorden op te zoeken. Het lijkt een verlangen om tegendraads te willen zijn.
     Geen toeval dat het protestantisme zo verspreid is in het Noorden.
     Opstandigheid en protest, tegen-natuurlijke beleving.

     1. Wat krijgen we nu weer, wat is er niet duidelijk

      In het apocriefe boek 2-Makkabeeën, tot 1885 nog opgenomen in de als toonaangevend beschouwde Engelse King James bijbel, staat echter dat de profeet Jeremia de Ark van het Verbond verborgen heeft in een grot onder de berg Nebo / Nevo. Dit is de berg van waar Mozes het vlak voor zijn overlijden werd toegestaan het Beloofde Land te zien. Nebo bevindt zich in een rechte lijn vanaf het Tempelplein precies 25,20 (nautische) mijlen* naar het oosten. In Ezechiël 41 staat dat de Ark vanuit het oosten zal terugkeren naar de Tempel.

      (* Waarom nautische mijlen? Omdat dit precies de lengte is van één boogminuut (= 1/60e van de lengte van een grootcirkel zoals de evenaar). Het getal 2520 heeft een bijzondere betekenis; in het boek Daniël wordt namelijk een periode van 2 x 1260 = 2520 jaar aangekondigd tot het begin van de laatste fase van de eindtijd. Die periode verstreek in 1948 (oprichting Israël) of 1967 (bevrijding Jeruzalem). Tevens bevindt de Tempelberg in Jeruzalem zich exact 2520 voet boven zeeniveau. En als we de universele wiskundige constante ‘pi’ vermenigvuldigen met 2520, krijgen we de gemiddelde diameter (in mijlen) van de Aarde (ca. 12.738 km.))

      1. Eric discussie betekent

       “In Gods wet die via Mozes aan het oude Israël werd gegeven stond: ‘Een oog voor een oog, een tand voor een tand.’

       wel aan de spelregels blijven

       Ik haat protestanten

       1. Edwin,
        de wetten voor de rechters kan je niet verwarren met een Godsgericht. De Amerikaanse Democraten schelden de ergste misdadigers hun schuld kwijt en tegelijkertijd vermoorden en/of mutileren zij kinderen op grote schaal.

        Spreuken 20:22
        Zeg niet: Ik zal u het kwaad vergelden! Vertrouw op Jahweh; Hij zal u helpen.

        Romeinen 12:17-19
        17. Vergeldt niemand kwaad met kwaad, maar weest goedgezind jegens alle mensen; 18. leeft zoveel mogelijk in vrede met iedereen, zover het althans van u afhangt. 19. Geliefden, wreekt u niet, maar laat het over aan de Toorn; want er staat geschreven: “Aan Mij is de wraak; Ik zal vergelden, zegt de Heer.”

        Edwin, protestantisme en modernisme mogen dan wel in je bloed zitten, maar je kan dat overwinnen als je Jezus en Maria om hulp vraagt.

        1. ERIC

         Protestanten zijn moordenaars van roepingen

         ze hebben geen priester nodig

         leeft zoveel mogelijk in vrede met iedereen

         Nou ik heb de gave om die ketters heel boos te maken !

         1. Romeinen 12:17-19
          17. Vergeldt niemand kwaad met kwaad, maar weest goedgezind jegens alle mensen; 18. leeft zoveel mogelijk in vrede met iedereen, zover het althans van u afhangt. 19. Geliefden, wreekt u niet, maar laat het over aan de Toorn; want er staat geschreven: “Aan Mij is de wraak; Ik zal vergelden, zegt de Heer.”

          1. Eric

           Dit is onmogelijk om nog in vrede te leven met de meeste mensen

           Ik ben niet vergeten hoe ik behandeld werd in de corona periode

           Ik heb de katholieke kerk platgebombardeerd met emails

           Met hun naaste liefde en je doet het voor een ander, weet je nog

           wappie en wat niet meer !

          2. De gemoderniseerde katholieken zijn de nieuwe protestanten.

           Dit probleem kan niet door mensen worden opgelost, behalve voor hen bidden en boete doen moeten we wachten op Gods Gericht.

          3. @Eric

           God doet niet aan wraak is is een kromme farizeïsche denkwijze van Paulus om zijn gelijk te halen en te citeren uit de Tenach!

           U zet profeten weg als kwaadaardigen want zij bonden aan kwaad en waren daarmee mede uitvoerder met God! en als de vergelding als enige God toe komt moet die het zelf doen en geen mensen vragen Diens Oordeel uit te voeren!

           Maar ja bij u is er geen Loon naar Werken want werken tellen niet, dus de Wet en de Profeten komt niet van God! Het is een menselijke verdraaiing van Gods Wet om eer naar zichzelf toe te trekken door zich zelf profeet te noemen en gelijk aan de Wet te stellen! het was De Wet en de mens maakte er De Wet EN DE PROFETEN, van!

           uw citeren is ook niet anders dat God citeert. U heeft er niks mee te maken!

           Geen wonder dat zo onveranderbaar bent, u kan toch niet vallen en alles zoals u zegt is Direct Gods Woord en oncontroleerbaar……

           Joho, joh een vat met Eric joho: dronken Eric spreekt de waarheid want het is God zelf zonder meewerken van Eric die de waarheid spreekt. Eigenlijk is het Joho joho, een vat met God, joho

         2. @e.j.t. Visser

          U moet Eric eens goed lezen:

          op de draad: De Levende Aanwezigheid van God schreef Eric:

          “eric-b-l schreef:
          8 juli 2024 om 19:27
          Henk,
          werken doen er inderdaad niet toe.
          Efesiers 2:8-9
          8. Want uit genade zijt gij gered door het geloof. Niet uit uzelf; Gods gave is het. 9. Niet uit de werken, opdat niemand zou roemen;”

          en nu:

          Dit probleem kan niet door mensen worden opgelost, behalve voor hen bidden en boete doen moeten we wachten op Gods Gericht.

          hetgeen een krom logisch gevolg is, want vasten en bidden zijn werken die er niet toe doen gezien diens eerste schrijven op de andere draad!

          Daarmee streept Eric

          3En Ik zal mijn twee getuigen bevelen om te profeteren, in zakken gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang.” 4Dit zijn de twee olijfbomen en de twee luchters, die voor de Heer der aarde staan. 5Als iemand hun kwaad wil doen, komt er vuur uit hun mond om hun vijanden te verteren; ja, wie hun kwaad wil doen, moet aldus sterven. 6Zij hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt in de tijd dat zij profeteren, en zij hebben macht over de wateren om ze in bloed te veranderen, en macht om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen. .(Apo 11)

          Die men profeten noemt hebben geen vrije wil en keuze naar Eric’s opvatting. En bidden opdat het aanbreken van die tijd niet in de winter of op een sabbath gebeurd heeft ook geen zin:

          20Bidt dat uw vlucht niet valt in de winter of op een sabbat! 21Want zo verschrikkelijk zal die tijd zijn, als er vanaf het begin van de wereld tot nu toe nooit een geweest is, noch komen zal. 22Als die dagen niet verkort werden, zou geen mens gespaard blijven; maar zij zullen verkort worden omwille van de uitverkorenen.Math 24

   2. Een kompleet volk reist 40 jaar door de woestijn. Dan is het bijzonder vreemd dat er nooit sporen hiervan gevonden zijn. Geen gebruiksvoorwerpen, geen wapens, geen skeletten, enz.

    1. Zij hadden voortdurend te maken met de omringende volkeren. Daar was heel wat om te doen. Vooral die nu goed bekende plaats waar zij de zee overstaken. Daar vond men precies wat men kon verwachten : talrijke overblijfselen van verdronken soldaten, hun uitrusting en strijdwagens en wielen.
     Lees a.u.b. het Oude Testament.
     Daar zijn ook een aantal films en interessante documentaires over gemaakt.

  2. Edwin,

   Ik vind het maar een rare eigenschap van iemand dat, als die in gesprek is met een ander, hij dan een vraag van de ander negeert alsof het lucht is. En daarna, alsof het heel normaal is, weer je boodschap hier te doen. Zo communiceert het lastig!

   Een (normale) vraag, vraagt om een antwoord, vind ik. Hypoliet stelde je een tamelijk goed vraag, niks verkeerd mee, vind ik.

 3. @Hypoliet

  Gefeliciteerd! Het was dit keer zeker makkelijk om de code op te halen, of? En je hoefde niet lang te wachten om te kunnen vegen, Satan wachtte aan de deur…, als jij diegene bent die hier veegt!
  arme die u bent

 4. Overweging van een priester bij de eerste lezing (Hosea 2, 16-22 en het Evangelie (Mat. 9, 18-26) van 08 juli 2024.

  Citaat

  ” ‘Mijn dochter is zojuist gestorven: maar kom haar de hand opleggen.’ Dat mocht in Jezus tijd juist niet, want je mocht een lijk niet aanraken. En ook ‘als ik alleen maar zijn mantel kan aanraken, zal ik al genezen zijn.’ Ook dat mocht niet, want de vrouw leed aan bloedvloeiing, ze was onrein, wie zij aanraakte werd onrein, en wie haar aanraakte werd onrein. Daar deed ook die heimelijke benadering, van achteren bij de zoom van zijn mantel, niets vanaf.

  In één evangelie twee voorbeelden van mensen die vragen wat niet mag, wat niet kan. Waar mensen niet mogen, waar mensen niet kunnen, kan God. Voor Hem geldt geen grens gesteld door de wet, door de ziekte. Voor God bestaat geen grens. Als je niet verder kunt, ben je aan je grens. Ook mensen kunnen je soms niet verder helpen, ook zij moeten het dikwijls opgeven. Maar God kan altijd verder. Hij heeft altijd nieuw leven voor je dat verder reikt dan welke menselijke grens ook. Daarom moet je niet opgeven, niet bij de pakken neerzitten. Je valt nooit buiten zijn machtsbereik. Geef dus niet op, ook niet vanwege de zonde. De zonde waaraan het volk volgens de eerste lezing zich heeft schuldig gemaakt door Baäl aan te roepen, door Baäl te vereren, door vreemde goden na te lopen, door aan het Verbond met God ontrouw te zijn. Zélfs de zonde van ontrouw in het Verbond met God, is voor God geen grens.

  De zonde stelt een grens tussen ons en God, zij verbreekt de verbinding, verbreekt de band. We keren Hem de rug toe en dat is van ons uit nooit meer goed te maken. De mens kan zichzelf niet vrij maken uit zijn zelfgemaakte slavernij, uit de gevangenis die hij om zichzelf heen heeft gebouwd. Maar wat de mens niet kan, het goed maken tussen God en ons, dat kan God. En Hij wíl het ook. Hij heeft de macht om alle grenzen te overschrijden. ‘Hij heeft al onze zonden goed gemaakt’, zoals het heet in een eucharistisch gebed. Er is niets in de wereld wat ons blijvend terneer kan drukken. God is er.

  Wat doet God nu met die ontrouwe bruid? We weten wat er in de Joodse wet staat op ontrouw, dat kennen we uit het evangelie. ‘We hebben deze vrouw op heterdaad betrapt, terwijl zij overspel bedreef. Nu heeft Mozes ons in de Wet bevolen zulke vrouwen te stenigen. Maar Gij, wat zegt Gij daarvan? ‘(Joh. 8,4-5).

  Wat doet Hij nu met ons? ‘Ik zorg dat zij naar de woestijn gaat.’ Dat betekent dat ze terugkeert naar de plaats waar zij oorspronkelijk Gods liefde heeft leren kennen. ‘En dan spreek Ik tot haar hart. Daar wordt zij weer gewillig zoals in de dagen van haar jeugd.’

  Misschien moet u zelf terugkeren naar de dagen van uw jeugd, naar uw oorspronkelijke gewilligheid, naar God, uw eerste liefde. Misschien zijn er mensen die u hebt opgegeven, of bijna opgegeven. Niet doen! Doe niet mee met die geest van troosteloosheid waarmee de vijand van de menselijke natuur, de slechte geest, u wil vervullen, zodat u uit een zekere wanhoop, het werk van God zou willen opgeven. Maar doe mee met het werk van God, doe mee met de goede engel die God aan uw zijde heeft gesteld.

  ‘Op die dag neem Ik u als mijn bruid in recht en gerechtigheid.’ In recht? Wat voor recht hebben wij? Wij hebben juist géén recht. Het is niet óns recht, het is niet het natuurrecht, het recht van menselijke afspraken, maar het is het recht van God, het recht van zijn Verbond. Dat is genade, dat is vriendschap om niet, dat is trouw zonder enige voorwaarde. Hij blijft onvoorwaardelijk trouw uit pure genade, uit goedheid en erbarming. Kijk maar hoe Hij dat doet in het evangelie: ‘Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u genezen.’ Geloof. Abraham geloofde God toen Hij van zijn kant voor niets dat Verbond met hem sloot. Het was een eenzijdig gegeven, van de kant van Abraham was er alleen geloof, en ‘God rekende hem dat als gerechtigheid aan.’ “In recht en gerechtigheid.”

  Geloven, daar komt het op aan. “Uw geloof heeft u genezen.” Geloven in Gods onvoorwaardelijke trouw. Waar je het zelf hebt verprutst, waar je tegen je eigen grenzen bent aangelopen, waar mensen hun grenzen hebben gesteld, gelóóf, spring er overheen, spring gelovig in Gods liefdevolle hart dat opnieuw met je wil beginnen, en ermee wil doorgaan tot een nieuw leven, een eeuwig leven.”

  1. @Jos

   Het is toch jammer, dat men geen onderscheidt kan maken tussen een compromis en Volmaakt, dat men niet kan zien dat Mozes omwille van het volk Bij God compromissen verkreeg die Geheiligd konden worden om het volk tegemoet te komen opdat het niet zou weglopen!

   En een compromis dat Geheiligd kan worden heet niet dat als men Heilig kan handelen dat het compromis de gouden regel is!

   Moet ik het verduidelijken: Elia ging op een dood kind liggen! Dus niet als enige Christus kon zo handelen zonder onrein te worden! Het zijn farizeïsche gedachten dat geen mens doden kan aanraken zonder onrein te worden! Zo is uw exegese ook: farizeïsch!

   en zo is Hypoliet ook met zijn:

   “Waarheid en Recht, en de Wijsheid en het werk van Gods handen zijn de waarachtige en eeuwige wetenschappen.

   Het Licht van de waarheid verdrijft de wanen van de nacht die oplost in het niet.”

   Alsof een mens als Vol-Profeet niet Christusgelijk kan handelen, want waarom staat er in de Bijbel”

   1 Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2 Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3 Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. (1Kor 4)

   En John 16 staat het ook!

   Jullie zijn protestant katholiek:

   Hypolyt met zijn: “Waarheid en Recht, en de Wijsheid en het werk van Gods handen zijn de waarachtige en eeuwige wetenschappen.

   Het Licht van de waarheid verdrijft de wanen van de nacht die oplost in het niet.”

   en in één adem: God is boven elk begrip! En u ook! Terwijl Mat 5;48, John 15;9-12, John 16;12-25, 1Kor 4;1-5, 1Kor 14; 1,3,24,25 jullie tegen spreken

   en u met uw

   “‘Op die dag neem Ik u als mijn bruid in recht en gerechtigheid.’ In recht? Wat voor recht hebben wij? Wij hebben juist géén recht. Het is niet óns recht, het is niet het natuurrecht, het recht van menselijke afspraken, maar het is het recht van God, het recht van zijn Verbond. Dat is genade, dat is vriendschap om niet, dat is trouw zonder enige voorwaarde.”

   U beide zet Christusgelijk Werken en Loon buiten de kerk en buiten het bereik van het geloofsvolk!

   dat is precies zoals Christus Farizeeërs afwijst:

   45 Hier nam een van de wetgeleerden het woord en zei tot Hem: ‘Meester, door zo te spreken beledigt Ge ook ons.’ 46 Hij antwoordde echter: ‘Wee ook u, wetgeleerden! Gij legt de mensen haast ondraaglijke lasten op en raakt zelf die lasten niet met één van uw vingers aan.(Luc 11)

   ja ik sla dit op

  2. Ik kreeg met aanhoren van dit soort preken altijd de neiging om terug te praten tegen zo een priester en dan te zeggen: Man, ga je schoolgeld terughalen en leer eindelijk de taal eerst eens goed te gebruiken! Of weet je misschien zélf niet waar je het over hebt? Voorbeeld:

   “De zonde stelt een grens tussen ons en God, zij verbreekt de verbinding, verbreekt de band.”, zegt de man.

   Dan denk ik, terwijl ik die preek zou horen:

   a. De zonde breekt (dus!) de verbinding (zelfs de band) tussen de mens en God.
   b. Maar is een verbinding verbreken hetzelfde als een grens stellen? (Nee)

   Hoe los ik dit op? Wat bedoelt die priester exact? (Elk woord moet waar en op zijn plaats staan!)

   1. Er was blijkbaar dus eerst een verbinding, anders kan die niet verbroken worden.
   2. Er was eerst geen grens tussen de mens en God, anders kan die niet gesteld worden.

   3 De priester stelt 1 en 2 gelijk aan elkaar, (door de komma ertussen). 2 zou 1 beter verklaren.

   4 Ergo, een verbinding moet het zelfde zijn als geen grens. ??? Dat is onzin! (Vind ik.)

   Taal zou als wiskunde moeten zijn. Elk woord moet op zijn goede plek staan en de zinnen zouden als kloppende formules moeten zijn, anders deugen ze niet.
   Nu is het wel zo dat de meeste mensen taal niet op die logisch correcte wijze gebruiken, maar van een prediker verwacht ik perfecte taal.

   Ikzelf blijf dus steken in die verwarring omdat ik wil begrijpen wat de man bedoelt. Maar ondertussen, als ik over dat probleempje aan het denken ben, ratelt hij wel verder met zijn betoog en maakt het denken over zijn zinnen nóg lastiger. Wanneer de eerdere zinnen niet juist zijn begrepen heeft de rest van zijn betoog voor mij geen zin meer. Integendeel zelfs. Die kan ik bijna niet meer horen.

   Dus wanneer een priester in een preek (enige, of meerder) onzin (zinnen die ‘on’ zijn, on-zin, on-logisch) zegt, dat kan ik de rest van de preek niet meer volgen, omdat ik blijf steken (de priester mij ‘dwingt’) in het oplossen van die eerste taalpuzzel in mijn voorbeeld. Ik wil die puzzel kloppend maken, anders kan en wil ik iets niet goed begrijpen.
   Mateloos irritant en aanmatigend van sommige ‘predikers’ vind ik dat, die op wijze meer kapot maken dan goed doen. Want mijn verstand wordt door zo een mens in verwarring gebracht.

   Wetsgeleerden kennen de taal wél, meen ik. Een Rechtsgeldig document móet juist van taal zijn, anders is het niet geldig of kan het ongelukken veroorzaken.

   Veel problemen, ook hier (!) komt van de taal af.

   1. Herstel graag:
    Mateloos irritant en aanmatigend van sommige ‘predikers’ vind ik dat, die op DIE wijze meer kapot maken dan goed doen. Want mijn verstand wordt door zo een mens in verwarring gebracht.

    Veel problemen, ook hier (!) komEN van de taal af.

   2. Interessante bedenking, Antisoof.
    Verschillende wetenschappelijke takken houden zich bezig met die problematiek, zoals de Linguïstiek, met subdisciplines zoals fonologie (klanken), syntaxis (zinsbouw), semantiek (betekenis) en pragmatiek (taalgebruik), de Taalfilosofie (Derrida bv.) , de Psycholinguïstiek en de Sociolinguïstiek.
    Of alle priesters en Forumleden dit moeten beheersen om iets zinnigs te kunnen zeggen… dan wordt het een beetje zoals de stelling van Gadellaa: Alleen Die Ene Volmaakte Christusverschijning is Vol-Profetisch.

 5. Deze bijdrage waardeer ik , klopt als een zwerende vinger

  Maar er is wat ergs gebeurt

  COVID-19 = TEKEN VAN HET BEEST

  C

  Strong’s Greek: 3. Ἀβαδδών (Abaddón) — Abaddon, the angel …

  ovid 1) Ovis is een Latijnse jongensnaam. Het betekent `schapen`

  Strong’s Hebrew: 19. אּבְחַת (ibchah) — slaughter

  Exposed! Nanotechnology In The Covid-19 Swabs Test! In …

  Het is totale oorlog !

  1. Arme

   ik heb Satan in verbeelde vorm met eigen ogen gezien en ik ken hem ook onverbeeld en beide ervaringen ken ik.

   Satan is van hele andere orde! Lees het leven van de Pastoor van Ars maar of andere die er over schrijven, u kan het ook in de Bijbel lezen bij Elia op de Horev. als u die ontmoet en uw eet er niet mee om te gaan loopt het dun in uw broek, kijk naar dieren die oog in oog met de dood komen te staan, die houden het niet droog die laten alle ontlasting lopen, net als een mens die sterft! Mensen als u laat die links liggen want die zitten al in zijn net, dat zijn net vissen die niet in de gaten dat ze gevangen zitten, die haalt satan wel op het eind binnen want hij leeft van uw kwade opmerkingen

  1. @Derks

   ik beleef geen plezier aan mensen zoals u, die wekken toorn op en ik maar naar Christus rennen om die tot bedaren te krijgen

 6. Begin jaren tachtig van de vorige eeuw zond de Nederlandse tv-omroep NCRV een legendarisch programma uit, genaamd Showroom. Daarin kwamen bijzondere mensen aan het woord en hun vaak uitzonderlijke uitspraken, zoals daar was een boertje dat niet geloofde in de maanlandingen, een man die ging huilen bij het woord Bugatti (omdat hij zo’n auto niet kreeg van zijn vader) en ook een zekere heer Gadella(a) die in zijn woonkamer de Olympische spelen van de moderne tijd naspeelde inclusief de volksliederen en de huldigingen, plus het commentaar van reporters.

  Nu weet ik dat de Gadella(a)’s afstammen van jongemannen die eeuwen terug als ‘Wanderburschen’ (rondtrekkende handwerkslieden) vanuit Tirol/Italië de Alpen overtrokken om in de noordelijke landen hun geluk te zoeken als schoorsteenvegers o.a.. Ofwel: schoorsteen schoonmakers – in het zwart gekleed, met een hoge hoed op en wit dasje om de nek – daken van huizen beklimmend, en met behulp van borstels plus gewicht aan een ketting tegen betaling roet verwijderend uit schoorstenen. Doel: schoorsteenbranden voorkomen.

  Henk Gadellaa is een waardige opvolger van deze voorouderlijke traditie, want nog steeds begaan met het vullen van gaatjes in tanden en kiezen c.q. geloofskennis, maar ook met het verwijderen van ongewenste meningen, alsook het verfraaien van zaken in de mensenmond.

  Hij is echter ook een Paradijsvogel. Hij schrijft een vreemd soort Nederlands en is vooral idolaat van de letter V en het bijvoeglijk naamwoord / bijwoord Vol. Vrijwel altijd geschreven met een hoofdletter, zo belangrijk acht hij zijn eigen vooringenomenheid met het genoemde drieletterwoord. Een greep uit zijn vocabulaire:
  – Die ene Volmaakte Christelijke verschijning (komt het vaakst voor)
  – Volmaakte Gods Oordelen
  – Vol in de H. Geest
  – Volwassen(e)
  – Volprofeet
  – Volprofetisch
  – Volprofeten
  – Volmaaktheid
  – Volle Waarheid
  – Volmaakt in alles
  – Volle leugens
  – Volk
  – Volmaakte Werken
  – Volmaakt(e) Verwekt, Verwekking
  – Vol-Profetisch OOG
  – Volmaakte God Wetenschap
  -Volmaakte Gods Werken
  – Volmaakt Interpreteren
  – Volmaakte Gods Werken
  – Volmaakte Exegese
  – Vol in de H. Geest zijn
  enz. enz.

  Als Paradijsvogel / bijzonder uniek mens is Henk Gadellaa natuurlijk tot geen enkele uitleg van zijn uniek gedrag en taalgebruik verplicht. Hij verschijnt echter wel doorlopend op deze site, welke toch bedoeld is als communicatiemedium. Mensen moeten je kunnen begrijpen alvorens tot uitwisseling van ideeën enz. te kunnen komen. Daarom het vriendelijk verzoek:
  zou de heer Gadellaa eens kunnen reflecteren op zijn veelvuldig gebruik van het bijvoeglijk naamwoord / bijwoordje / voorvoegsel Vol, inclusief waarom hij dat altijd met een hoofdletter gebruikt? Wat voor ervaring, inzicht ligt daaraan wellicht ten grondslag waarop Henk Gadellaa blijkbaar het monopoly heeft, (of is het een stopwoordje?) maar dat door niemand hier wordt begrepen, laat staan even intens kan worden beleefd?

  Als begrepen worden en bevestiging als goed mens uw ultieme doel is van uw postings hier, leg ons lezers dan eens uit wat U ons in uw omfloerste taal toch al zolang wil meedelen. Laat ons toch eens echt deelnemen aan uw aha- Erlebnis, zo dat kan.
  Wie weet, misschien bereikt U dan toch nog uw doel; herkenning én erkenning!

  Alvast zeer bedankt voor uw moeite.

  1. @Jos

   Ik zal je niet vervelen met het corrigeren van en aanvullen van mijn familiegeschiedenis.

   het schrijven met een hoofd letter wijst naar eigennamen en daarmee personen. Men vergeet(even in gewoion nederlands) dat een mens die worden uitspreekt diens leven en diens persoon mee verbindt!
   men is gewend om God met een grote G te schrijven en aan het begin van een zin en eigennamen, men vergeet dat zoals ik al schreef diens persoon er aan verbonden is, en dat komt omdat als men een woord uitspreekt geen menselijke persoonsvorm ziet en dat het geluid “uitsterft” terwijl persoon nog leeft en het woord niet meer met menselijke oren te horen is, noch met menselijke ogen te zien is! dat heet niet dat het uitgesproken woord niet meer aanwezig is. het is als door het water zwemmen. Een korte tijd ziet men een spoor er achter en niet lang daarna is die niet meer te zien, dat heet niet dat het spoor niet meer te vinden is: die Vol In De H.Geest Is Kan Die Altijd Nog Zien!

   ik weet ik ben er niet altijd even zorgvuldig in en het wordt, omdat men niet zo gewend is om te lezen, het te kunnen blijven lezen want het is voor die persoon vermoeiend omdat het tegen diens normale schoolleer, zoals die geleerd heeft, ingaat. Dus wissel ik het soms af tenzij het om Godgelijke Profetie Gaat, dan probeer ik dar wel aan te voldoen.

   Letters, tekens en cijfers zijn verbeelde tekens, vormen van vruchten van Goed en kwaad. en als er Goed in zit is dat Volmaakt Goed en dat is Godgelijk want anders zouden ze niet eens kunnen bestaan want kwaad vernietigt Goed totaal dan blijft er niks over om te schrijven.

   Zo, misschien wordt die “paradijsvogel” meer begrijpelijk

   1. correctie:

    het schrijven met een hoofd letter wijst naar eigennamen en daarmee personen. Men vergeet(even in gewoion nederlands) dat een mens die worden uitspreekt diens leven en diens persoon mee verbindt

    dit moet zijn

    het schrijven met een hoofd letter wijst naar eigennamen en daarmee personen. Men vergeet(even in gewoon Nederlands) dat een mens die woorden uitspreekt diens leven en diens persoon mee verbindt

 7. Dit is mijn getuigenis over hoe ik uiteindelijk lid werd van de nieuwe wereldorde, Illuminati, nadat ik nu al meer dan 2 jaar probeerde lid te worden, maar oplichters meerdere keren geld van mij afpakten. Ik ben al zo lang op zoek om me bij de Illuminati aan te sluiten, maar oplichters blijven mijn geld afpakken tot begin dit jaar, toen ik Lord Felix Morgan online ontmoette. Ik nam contact met hem op en ik legde hem alles uit en hij adviseerde de gebruikte registratie en ik betaalde voor de groot lid om mij op weg te helpen en ik werd ingewijd in de Wereldorde en ik ontvang de som van $ 4.000.000 dollar nadat mijn initiatie was voltooid. Ik ben erg blij! En beloof het goede werk van Lord Felix Morgan te verspreiden. Als je vandaag geïnteresseerd bent om je aan te sluiten bij de nieuwe wereldorde Illuminati, neem dan vandaag nog contact op met Lord Felix. Hij is je beste kans om lid te worden van de Illuminati waar je altijd naar verlangt. Neem contact op met Lord Felix Morgan E-mail: Illuminatiofficial565gmail.com of What

 8. Dit is mijn getuigenis over hoe ik uiteindelijk lid werd van de nieuwe wereldorde, Illuminati, nadat ik nu al meer dan 2 jaar probeerde lid te worden, maar oplichters meerdere keren geld van mij afpakten. Ik ben al zo lang op zoek om me bij de Illuminati aan te sluiten, maar oplichters blijven mijn geld afpakken tot begin dit jaar, toen ik Lord Felix Morgan online ontmoette. Ik nam contact met hem op en ik legde hem alles uit en hij adviseerde de gebruikte registratie en ik betaalde voor de groot lid om mij op weg te helpen en ik werd ingewijd in de Wereldorde en ik ontvang de som van $ 4.000.000 dollar nadat mijn initiatie was voltooid. Ik ben erg blij! En beloof het goede werk van Lord Felix Morgan te verspreiden. Als je geïnteresseerd bent om vandaag nog lid te worden van de nieuwe wereldorde Illuminati, neem dan vandaag nog contact op met Lord Felix Morgan. Hij is je beste kans om lid te worden van de Illuminati waar je altijd naar verlangt. Neem contact op met Lord Felix Morgan WhatsApp Plus Vier vier zeven negen één acht zes vier één acht nul één

 9. Carlos Thony in Hebrew Gematria equals 842

  een Fenicische godin, ook een afbeelding daarvan

  Astarte (van het Grieks Αστάρτη (Astártē)) was een Fenicische godin van de vruchtbaarheid, seksualiteit en oorlog.

  verder ook dit

  De eeuwige dood voor Lucifer in het Hebreeuws Gematria is gelijk aan 842

  De dodelijkste koningin op aarde in het Hebreeuws Gematria is gelijk aan 842

  Jou vreugde duurt niet lang meer !!!!!

  C Babylon wordt gesloopt in het Hebreeuws Gematria is gelijk aan 842:

 10. Edwin, hoe krijg je het allemaal gerijmd?
  Zoveel Nederlanders met de vreemdste hersenkronkels komen hier hun onchristelijkheid demonstreren.
  Ik denk dat het gewoon een vorm van Scandinavische koppigheid is. Zelfs in IJsland blijven mensen liever op een vulkaan leven dan vrediger oorden op te zoeken. Het lijkt een verlangen om tegendraads te willen zijn.

  België is het ultieme gidsland met twee vorstinnen & twee vorsten en in de periode 26.09 – 29-09 (2 + 9 = 11) bezoekt paus Bergoglio België en op de laatste dag vindt om 10:00 uur een plechtige eucharistieviering plaats in het koning Boudewijnstadion te Brussel. Belg zijn is het mooiste wat een wereldburger mag overkomen.
  De Belgische koninklijke familie zal als pleitbezorger van de charismatische beweging uiteraard op 29.09 (2 + 9 = 11) acte de présence geven.

  9-11 voor België er zullen wel weer zeker mensen geofferd worden !

  1. Bergoglio komt waarschijnlijk de Brusselse loges bedanken voor de initiatieven van ‘kardinaal’ Danneels indertijd.

   Hoe kunnen Belgen burgers genoemd vermits Belgie niet eens een land is maar een kunstmatige constructie met een marionet als ‘koning’ ? O ja, we zijn nu kameraad metselaars met hamer en sikkel.
   Nu nog enkel het Belgisch volkslied vervangen door een Belgische versie van de Marseillaise en iedereen beboeten die “De Vlaamse Leeuw” durft zingen.
   Wie durft trouwens nog zonder blozen het Vlaams volkslied zingen nu alle politici socialist/communist werden?

   Waar is de tijd dat de Paus een Palatijnse Tiara droeg ?
   Dat kon in theorie rustgevend zijn voor katholieken, maar heden zijn gemoderniseerde katholieken erger geworden dan protestanten ten tijde van Luther want zij mogen nu baby’s en ouderlingen vermoorden en alle mogelijke voorbehoedsmiddelen gebruiken om geboorte van Vlaamse kinderen te voorkomen alsof het een geschreven wet was.
   O ja, het IS nu een geschreven wet !

   1. @Eric

    “maar heden zijn gemoderniseerde katholieken erger geworden dan protestanten ten tijde van Luther want zij mogen nu baby’s en ouderlingen vermoorden en alle mogelijke voorbehoedsmiddelen gebruiken om geboorte van Vlaamse kinderen te voorkomen alsof het een geschreven wet was.
    O ja, het IS nu een geschreven wet !”

    Is een lamme door een wonder te laten lopen geen medelijdende verzachtende handeling? Want die lamme kan ook zelf naar de Hemelpoort gaan en het wonder om te lopen ophalen!
    Als een mens een schuldenlast heeft en een ander betaald de schulden zodat die schulden vrij is, is dat niet ook een medelijdende verzachtende omstandigheid?
    Daar klaagt geen één over als men een mens uit de problemen helpt, net zoals de samaritaan de overvallene hielp!
    Gaat het om lijdens vermindering op het sterfbed door euthanasie dan is het in eens moord, en als men diens geliefde masseert of streelt dan mag het wel en als men elkaar tegemoet komt in de liefde maar voorkomt dat men opdat moment een kind zo verwekken is het moord!

    Elke zonde is moord, Eric! ELKE want er gaat Volmaakt Leven verloren aan Satan en die vermoord het!
    Ik zeg niet dat voorbehoedsmiddelen en euthanasie zonden vrij is, ik zeg dat kinderen laten komen zoals gewoonlijk u voorstelt ook niet zonden vrij is want wil men zonde vrij kinderen verwekken moet men de liefde Volmaakt H.Maagd Maria bedrijven! En u, onbeschofte farizeeër, welke ouder heeft zo een kind verwekt als de H.Maagd Maria?
    Zeker sex is meer dan lust, en zeker sex zonder plezier is net zo fout! Als u gaat wandelen doet u ook geen steentje in uw schoen en als u gaat eten doet u ook geen zand in uw eten zet u eerst een gasbrander in uw mond en neus om alle smaakpapillen te verbranden en lijdend uw eten op te eten!
    En als u boodschappen gaat doen waarom Biloceert u niet? hoezo tijd verliezen om er heen te wandelen of te fietsen of met de auto te rijden om daar bij de supermarkt te komen? Dacht u dat God Tijd verliest!

    EN DAARBIJ U BEWEERT DAT GEEN MENS CHRISTUSGELIJK ZONDER ZONDEN KAN ZIJN GEDURENDE DIENS LEVEN, DAN WAAROM BENT U ZO ALS DIE FARIZEEËRS EN SCHRIFTGELEERDEN DIE EEN OVERSPELIGE WILDEN STENIGEN?

    Staat er niet geschreven: Die zonder zonden is werpe de eerste steen?

    Staat er niet geschreven: Barmhartigheid is zoals ik wil?

    staat er niet geschreven: haal eerst de balk uit uw eigen ogen voor u aan een splinter bij een ander uit de ogen wilt halen?

    ik zeg niet dat u niet op een splinter mag wijzen, ik zeg dat u uw eigen balk niet moet vergeten en dat niet weten niet, vrij doet spreken: Al ben ik mij niet bewust dat heet niet dat ik vrijuit ga….

    Dus ja er zijn vele handelingen te verbeteren: bij een stervende kan u het lijden overnemen door vasten en bidden en ja u kunt met die stervende mee gaan door de hel en bij de Hemelpoort afleveren en ja men kan Volmaakt zonder zonden geslachtsverkeer hebben, ENNNNNNNNNN wie Doet Zo? Wie gaat zover? Bij iedere man die in 2-3 weken geen zaadlozing plaats vindt sterven de zaadcellen en worden weer door het lichaam opgenomen, gelukkig voor u, naar uw blinde leer, hebben zaadcellen en een onbevruchte eicel geen ziel………

    Gek dat bij Mozes bepaalde dat als een vrouw ongesteld wordt, onrein is! Jammer dat Mozes de man vergat dat als die niet binnen elke 3 weken geslachtsverkeer had eveneens onrein werd……

    Schijnheilige joker die u bent! Alle celibataire priesters worden ontheven van zonde van stervende zaadcellen in hun testtikels…… en verwekken van kinderen….Komt dat even makkelijk uit, maar ja die het voor het zeggen hebben zijn het makkelijkst in vergeven van hun zelf en hun gelijken……en maar van de preekstoel naar het geloofsvolk brallen: gij zult niet doden, gij zult niet…..

     1. @Eric

      Beknopt lees je ook niet want er is er geen mens, op een Vol-Profeet Die Christusgelijk schrijft, Als Christus en God Zelf en kijk naar de apostelen! Kijk naar de Bijbel, waar vindt je beknopt, echt beknopt dat gelijk de Hele Waarheid in één woord, ok voor jouw, in één zin, alles openbaart? Nergens want men leert dat men de Bijbel niet kan lezen Zonder Vol In De H.Geest te zijn, als men Alles zoals Christus Schrijft En Bedoelt Wil Verstaan zegt de Bijbel zelf!

      En daar waar het in de Bijbel “beknopt” staat wilt u niet lezen! Of zwijgt u!

     2. @eric-b-l, Heeft U het nóg niet in de gaten: @Henk Gadellaa is een SCHIJNchristen.
      Hij is van een nog onbekend soort protestantisme.

       1. Henk is niet katholiek maar handelt alsof iemand hem betaalt om katholieken de les te spellen !
        Misschien nam hij geld aan van iemand en kan nu niet meer terug zonder persoonlijke schade. in de politiek zitten er velen met verholen angst en frustraties, maar die wel laf verraad-geld blijven ontvangen.

  2. @e.j.t Vissers

   hoeveel van uw youtube sprekers zijn Vol-Profeten? HOEVEEL?

   ik heb uw : https://youtu.be/3UVyVfVkzuQ?si=GmxCHI0wvHmqPbEY bekeken! Ja vluchtig, geef ik toe

   en dan zie ik een vrouw en een man Romeinen 11 voorlezen en dan kan ik als enige mijn hoofd schudden! Dacht u echt dat men Romeinen 11 kan exegeren als men niet Vol In De H.Geest is? dat men één vers, één woord, één cijfer, één teken Goed kan exegeren zonder Vol In De H.Geest te zijn?

   U klaagt over zoveel Nederlanders met de vreemdste hersenkronkels komen hier hun onchristelijkheid demonstreren.

   WIE VAN U GAAT NAAR DIE ENE VOLMAAKTE CHRISTUSVERSCHIJNING EN SCHRIJFT DAN HIER?

   En verwijst u:

   Als je wilt weten hoe je leven gaat eindigen

   Net zo als Johannes de doper ————-

   Op minuut 21:15

   Op 21:15 begint het over Noahite van de vrijmetselarij niet over hoe het leven gaat eindigen, dus als u goed wilt weergeven moet u schrijven van af ipv op of de tijd aangeven waar het daar echt over gaat!

   En Johannes de Dooper werd uiteindelijk gevangen genomen en onthoofd……!

   Net als betekent in uiterlijke tekenen hetzelfde!

   Nou dan wordt het tijd dat u de Bijbel leert lezen tav eindtijd en het niet zo eindigt net als Johannes de Dooper en dan Vol In De H.Geest zijn, niet uw trekdozen rijdend carillon youtube kanalen! Zeker er is wat te vinden, niet alles is waar, kijk maar bij de Jehova Getuigen en hun: datum dan vergaat de wereld!

   Wordt tijd dat gij uw koppeke eens in het wasmachineke van Christus, laat schoonmaken! Uw hersenkronkels laat verwijderen voor u over anderen loopt te klagen

    1. @Derks

     We zullen zien, Derks, als u de Hemel haalt, hoe lang u en mogelijk ik, moeten verblijven in het Vagevuur!!!! Want daar eet men naast het lijden van de Hemel diens eigen stront: versterven van waar men niet zo heeft vergeven als God Vergeeft! Ik weet hoe je Volmaakt Versterft op je sterfbed, u niet, helaas!

     1. @Henk Gadellaa,
      Mocht ik de hemel halen, dan vertrouw ik er voor de vólle 100% op dat wij elkaar NIÉT tegenkomen.

      1. @Derks

       arme, die u bent want ik hoop u wel tegen te komen in de Hemel, want als u er komt, heb ik ook een kans

       Heer Jezus Christus vergeef ons onze zonden en wees ons barmhartig, en breng alle zielen naar de Hemel, vooral die uw Barmhartigheid het meeste nodig hebben

       1. @Henk Gadellaa,
        U bent zéér hoogmoedig. U loopt over van de hoogmoed. Bah.
        Ga U van boven tot onder wassen. U stinkt tot hier!!!

        1. @Derks

         veel mensen denken dat het stinkt en geven de anderen de schuld want ze hebben niet door dat ze zichzelf ruiken!
         Weet u wel waar een neus zit? en zit die dichter bij een ander dan uw zelf?

         Arme die u bent, u moet eens echt gaan Heilvasten en bidden, u moet eens zien hoeveel een mens dan stinkt als onreinheid diens lichaam verlaat en hoe anders een schoon lichaam ruikt!

      1. @Kees

       hor, hoor, jij als leeg vat maakt geluid…..

       iedereen die denkt Christusgelijk te kunnen oordelen zonder Die Ene Volmaakte Christusverschijning is net als iedere andere van de pot gerukte, over het paard getild naast diens schoenen lopende als elke politieke leider en geestelijke die zo denkt te kunnen doen!

       Nou Kees, en waar denk jij waar je staat?l

  1. Edwin, dankjewel
   Alvast een smaakmaker : Romeinen 9:30-33.

   30. Wat zullen we daaruit besluiten?
   Dit!
   De heidenen, die niet naar de gerechtigheid hebben gestreefd,
   hebben de gerechtigheid verkregen,
   maar dan een gerechtigheid uit het geloof;
   31. maar Israël heeft gestreefd naar een wèt der gerechtigheid,
   doch heeft die wet niet bereikt.
   32. Waarom?
   Omdat het niet uit geloof geschiedde, maar uit kracht van de werken.
   Ze stieten zich aan de steen des aanstoots,
   33. zoals er geschreven staat:
   “Zie Ik stel in Sion een steen des aanstoots,
   En een rotsblok van ergernis;
   En wie in Hem gelooft, Zal niet worden beschaamd.”

   Hoe dikwijls moet het nog worden BENADRUKT :
   — Zonder de Genade van Jezus geen toekomst. —
   — Dat geldt ook voor Vlaanderen. —

 11. Jammer dat er zoveel onmin is. Terwijl het een feestdag is in de Katholieke Kerk. Eindelijk zijn we die dissonant Vigano kwijt. Eindelijk!!!!!

  1. Julian,
   de dissonanie ontstond al in 1948 toen bisschop Bugnini een team samenstelde van afvallige katholieke en protestantse ’theologen’ om een ‘nieuwe’ moderne mis uit te broeden. Maar tijdens het tweede Vaticaans concilie werd duidelijk dat de meerderheid van bisschoppen en kardinalen werkelijk wilde afwijken van de waarheid van het Woord van God. Daarna werd ook de NOM moderne mis ingevoerd. Er werd nauwelijks rekening gehouden met het protest van de standvastige traditionele bisschoppen, priesters en gelovigen. Sedert 2013 werd heel het Vaticaan ingenomen door de opstandelingen met Bergoglio als onwettig verkozen ‘paus’ aan het hoofd. Nu maken de modernisten zichzelf onmogelijk door goede bisschoppen, kardinalen en priesters zeer zwaar onder druk te zetten. De valse ‘paus’ Franciscus heeft absoluut geen recht om de Latijnse heilige Mis af te schaffen. De moedige kardinaal Vigano is in zijn recht en alle traditionele katholieken zullen hem blijven steunen. Het is zeer erg dat zovelen de waarheid niet respecteren. Waarheid kan niet veranderen want God is Waarheid. Zonder God is er geen Waarheid. God kunnen we altijd vertrouwen, Zijn Geboden staan vast voor altijd! Het Latijns Misoffer is de allerfijnste liturgie en kan zelfs nauwelijks of niet verbeterd worden. Wij blijven God en kardinaal Vigano getrouw !

   1. @Eric

    Men hoort Die Ene Volmaakte Christusverschijning te volgen!
    Om om Die Te Volgen moet men er Heen!

    Uw met uw als enige geloof en geen werken, zit sowieso er al naast, uw Kardinaal Vigano zou u ook met uw uitspraak buiten de kerk zetten

     1. @Eric

      roem? zelfs als het Gods Eer is op aarde, ben ik koud omdat ik weet hoe makkelijk het naar het hoofd kan stijgen en een mens kan doen vallen.
      Trots is sowieso verkeerd, een echt bescheiden mens weet Hoeveel diens bijdrage is en zelfs al Zou Het Christusgelijk Zijn, dan noch doet men geen werken in Diens Eentje, het is altijd Eén en Al-Eén, God is Eén, Met God en Allen Die In God Zijn!

      Berucht is niet zonder vrees, waarom zou ik wensen dat mensen vrees voor me hebben, Zegt een Goede Verschijning Niet: Vreest Niet!?

      Als u vrees heeft moet u zich afvragen waar u gezondigd heeft en u niet weet!

      Die echt nederig is hoeft geen vreest te hebben, ook niet als die gezondigd heeft want die buigt, bekent en mag op Gods Barmhartigheid Rekenen, God is geen bank: resultaten in het verleden geven geen garantie in de toekomst!

      1. Henk is dus een zéér bescheiden mens, is altijd Eén en Al-Eén Met God en Allen Die In God Zijn, hoeft geen vreest te hebben, ook niet als die gezondigd heeft want die buigt, bekent en mag op Gods Barmhartigheid Rekenen.
       Maar . . . resultaten in het verleden geven geen garantie in de toekomst!

       U mag dus wel zondigen, maar een ander mag dat niet.
       Zo leuk voor u.
       Toch moeten wij vrezen voor de toekomst . . . de toekomst van Henk ?
       Ik dacht echt dat een kind van God niet verloren kan gaan ?

       1. @Eric

        geen mens mag zondigen, men hoort Christusgelijk te leven op aarde, God zij Dank, kan God ook Heiligen en Komt Die mensen tegemoet, dat heet niet dat we mogen blijven hangen in zondigen! En Nogmaals God zij Dank, Heeft God Barmhartig Geduld en weet hoe moeilijk het is om van een Geheiligde gewoonte af te komen en over te gaan naar Heilig zonder zonden!

        Daarom zingt mij hart ondanks bedroefdheid over mijzelf, Vol Vreugde om zulk Goedheid en houdt het voor mij ogen om ook zo te Worden en Zijn Naar mijn naaste! Ik Ken de Weg en kijk hoe ik uitwijk naar de weg van Jona, zal ik dan die ander geen Barmhartigheid tonen, al wijs ik andere op hun zonden? Het is nooit bedoelt om te slaan of te schoppen! Het is om hen te helpen omdat ze veelal voor hun onbewust zijn, opdat ze vorderingen mogen maken in Dichterbij Christus te komen en zo ook Die Ene Schat in de akker vinden!

       2. @Eric

        elk kind van god kan verloren gaan, men is pas echt gered als men de Hemel mag binnen komen en verblijven! ook een Vol-Profeet is niet gered, pas als die de hemel mag binnen komen en verblijven is pas dan gered!

        die denkt gered op aarde te zijn is overmoedig en heeft geen benul van hoe slim satan is1 de reddingslijn van een mens is dunner dan een spinnendraad en het gewicht van een ziel tig duizenden malen groter dan een vlieg aan die draad Zou een men niet een Volmaakt zonder zonden 7e kamer van de ziel hebben en Gods Barmhartigheid zou die nooit gered kunnen worden

        1. correct

         @Eric

         elk kind van God kan verloren gaan, men is pas echt gered als men de Hemel mag binnen komen en verblijven! ook een Vol-Profeet is niet gered, pas als die de hemel mag binnen komen en verblijven is pas dan gered!

       3. @Eric

        u moet beter lezen ik schreef niet zoals u:

        “Henk is dus een zéér bescheiden mens, is altijd Eén en Al-Eén Met God en Allen Die In God Zijn, hoeft geen vreest te hebben, ook niet als die gezondigd heeft want die buigt, bekent en mag op Gods Barmhartigheid Rekenen.
        Maar . . . resultaten in het verleden geven geen garantie in de toekomst!”

        God is onveranderlijk: resultaten in het verleden zij ook in het heden en toekomst aanwezig! Daarom zegt Christus tegen H. Antonius de Grote: Houdt uw geest in het diepst van de hel en wanhoop niet, want Christus weet dat die echt nederig probeert te zijn altijd op Gods Barmhartigheid mag en kan Vertrouwen! Let wel: echt nederig! geen schijnheiligheid

       4. Henk,

        kijk nu eens hoeveel zinloze tkst hier weer geproduceert wordt.

        je kan me geen enkel zinvol argument geven waarom ik al jouw teksten zou lezen.

        Je produceert een massa lange teksten.

        Al jouw teksten wijken af van de leer van de katholieke Kerk.

        Wat kom je hier eigenlijk doen ???

        Begin een eigen webside en blijf hier weg.
        Je maakt mensen radeloos, waarom blijf je altijd zo hard aandringen ???
        Je bent immers toch nooit akkoord met de traditionele Kerk.
        Waarom dan toch nog blijven wringen ???

        Het lijkt wel of je betaald wordt om hier IEDERE DAG ZEER LANGE TEKSTEN te plaatsen.

        1. Eigenlijk is het poepsimpel Eric.
         Ofwel is dit Forum bedoeld voor dialoog en discussie, en dan mag iedereen meepraten.
         Ofwel mogen alleen de gelijkgestemden hier hun boodschap plaatsen, en moeten de andersdenkenden zwijgen.
         Een open Forum betekent evenwel niet dat de ‘redactie’ elke reactie moet toelaten, bv. wegens veel te lang, niet ter zake, beledigend etc.
         Wat betreft dit Forum is er inderdaad nog veel werk aan de winkel.
         Om de haverklap is het onbereikbaar wegens ‘onveilig’. En het handhaven van de eigen regels lukt ook maar matig, en dat is een eufemisme. Sommige mensen mogen hier kennelijk veel meer schelden dan anderen, maar bon.
         U kunt perfect het aantal ’tekens’ per reactie beperken, zodat iedereen bij de essentie van zijn of haar boodschap blijft. U kunt uw eigen regels strenger handhaven voor iedereen. U kunt uw eigen regels uitbreiden tot bv. maximaal één reactie per etmaal etc.
         Of u kunt blijven zeuren over (vul nu maar zelf in)
         Vriendelijke groet.

         1. U hebt gelijk maar het is niet zo eenvoudig als het lijkt.
          Jarenlang had ik betaalde veiligheid op mijn portable maar dan was MS Windows een ergerlijk operating system. Nu zit ik op linux en dat valt mee ondanks meer persoonlijke inzet nodig. Maar ik heb niets te maken met de webserver, dat ding zit ergens ver achter mijn horizon. Had vanmorgen de natuur niet doornat geweest dan was ik begonnen met verder aan de zeer lange haag te scheren. Later op de dag werd de zon te warm voor dat werk. Misschien tussen 20u en 22u nog een stuk doen. Verder wil ik niet ontkennen dat Henk af en toe echt wel een christelijk schaapje lijkt te zijn maar hij lijkt ook erg narcistisch dus onbetrouwbaar. Ondanks uw goddeloosheid bent u een verademing. Ik ben omringd door sluwe wezens maar op de duur is dat leerzaam. Het onnozele kind dat ik ben tegenover u als grote socialistische wolf of toch minstens zeer opportune modernist/globalist. Een onderwerp voor een schrijver en/of een componist. Alles heeft ook mooie kanten.

          1. @Eric EN Frank

           lijkt, lijkt, lijkt, lijkt….dat is nog steeds geen: Het Is Zo!

           Doe eens zoals De Bijbel Voorschrijft tav Goed Onderzoek en kom dan!

           En dan Frank, die moet eens droog achter zijn oren worden: elke kromme bewering is schelden EN FRANK WAAR SCHRIJFT JIJ DE VOLLE WAARHEID? DIE BESTAAT NIET EENS!

           ACH JA JOUW OPVATTING VAN SCHELDEN IN SAMENHANG MET NIKS STAAT VAST, SCHELDT GEEN MENS!

        2. @Eric

         weet jij hoeveel kwade beweringen doet één geplaatst stuk?

         en als ik er één laat ontsnappen denk jij dat je gelijk hebt!

         De opmerking zinloos! ken je Goddelijke Definitie van zinloos?

         U gaat niet eens naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning!

         en maar klagen, u moet eens in een rechtszaal door uw advocaat verdedigt worden zo als u doet, u verliest elke zaak

         1. Vermits u eindeloos hetzelfde vertelt zijn we helemaal op u uitgekeken. Vostrekt zinloos het voor de tigtichste keer te lezen.

          1. @Eric

           en hoe vaak waarschuwt Christus u? Die zou eens handelen als u, arme die u bent!

          2. Na jarenlang zeer misleid te zijn vond ik mijn traditioneel katholiek geweten terug en dus de daarbij behorende waarschuwingen. Het is niet Henk die me nog gaat misleiden, ook niet Frank.
           Maar van Henk kan geen mens iets leren, noch iets kwaads, noch iets goeds. Luchtledigheid van de narcist.

          3. eric,

           “Ik ben omringd door sluwe wezens maar op de duur is dat leerzaam.”, schrijf je.
           Sluwe wezens doet me ook aan één wezen denken. Ik lees er toevallig nu veel over. Het volgende:

           Wanneer ik in Genesis over de Tuin van Eden lees en zie hoe de slang zijn sluwe, listige, doortrapte vraag aan de vrouw stelt, dan doet me dat ook wel denken aan de slangenkuil die het hier, af en toe, wel lijkt.

           Soms komt er hier een illuminati op bezoek, dan weer een soort protestant, dan een die bijna smeekt om meer censuur en dan weer een die de site vol typt met -tot nog toe- onbegrijpelijke teksten. Steeds weer die verleidingen. Had de vrouw nou maar niks gezegd. Maar ja. Wat zouden we daar toch uit kunnen leren?

          4. AntiSoof,

           misschien kan volgende schijnbaar fantastische schilder u met zijn kunstwerken inspireren :

           https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bosch_follower_Christ_Before_Pilate_(Princeton).jpg

           https://en.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_Bosch

           Ik ben helaas innerlijk niet helder genoeg om Hieronymus Bosch helemaal te begrijpen, slechts hier en daar een beetje.
           Christus voor Pilatus is waarschijnlijk wel voor iedereen duidelijk.
           Geestelijk gezien is het geen fantasie, het is een mystieke taal die voornamelijk begrepen wordt door mensen met grote talenten. Ik mocht het geluk genieten (voor een hoge prijs) dergelijke mensen meestal te kunnen onderscheiden uit gewone mensen. Sommigen weten hun talenten te verbergen en daar ben ik helaas blind voor, maar dat blijken meestal vrouwen te zijn. Soort van Medusa-types, zeer achterbaks.

          5. eric,
           Die ogen en die neuzen op dat schilderij zeggen meer dan duizend woorden! Die ringen en die monden, jakkes.

           ( Terzijde; Goede schilders weten de karakters van de mensen soms zó goed vast te leggen, dat men dat soort karakter, als men dat nu tegen zou komen, meteen zou kunnen herkennen. Die kunstenaars leggen a.h.w. de ziel, die blijkbaar in het gezicht te lezen is, bloot. )

          6. @Eric

           die beweert dat werken er niet toe doen en blijft volhouden is al misleidt!!

           En die ook nog dat de Grootste Schat in de akker Die Ene Christusverschijning ontkent om te kunnen oordelen is van de ene blind extreem verkeerd in de andere blind extreem verkeerd gewandeld

        3. @Eric

         Als u De Wet en de Profeten Zou Kennen Zou u Weten Hoe Talenten Te Verdienen Zijn Bij God en Christus!

         maar ja, voor u Doen Werken er Niet Toe, als enige geloof, als enige genade

  2. @Julian,

   men moet zich niet verheugen als er één er uit gezet wordt, terecht of onterecht!

   Men heeft zich maximaal in te spannen voor elke ziel, god en Christus doen niet anders, en zij verheugen zich niet, net zo als het stil in de hemel was toen Egyptenaren verzopen in de rode zee of bij een plaag, als Ze als on zouden zijn met hun heiligheid hadden ze gehuild, zoals een ouder huilt als die een kind verliest

   1. correctie

    @Julian,

    men moet zich niet verheugen als er één er uit gezet wordt, terecht of onterecht!

    Men heeft zich maximaal in te spannen voor elke ziel, God en Christus doen niet anders, en Zij verheugen Zich Niet, net zo als het stil in de hemel was toen Egyptenaren verzopen in de rode zee of bij een plaag, als Ze als ons zouden zijn met hun heiligheid hadden ze gehuild, zoals een ouder huilt als die een kind verliest of terecht of onterecht bestraft wordt

 12. Waarde heer Gadellaa, beste Henk,
  Niemand kan hier ook maar één woord gebruiken zonder dat u riposteert dat hij/zij de Goddelijke Definitie van dat woord niet eens kent, omdat hij/zij nog nooit bij Die Ene Volmaakte Christusverschijning is geweest, en u wel.
  Dat u dat allemaal weet en gelijk heeft zal blijken als de Twee profeten hier op Aarde komen, en de boel recht zullen trekken.
  Met die eeuwige riedel, aangevuld met altijd maar weer dezelfde bijbelverzen, slaat u elk zinnig gesprek compleet dood.
  U geeft nooit enig zinnig argument. U poneert uw gelijk met uw Goddelijke Definitie via uw Ene Volmaakte Christusverschijning.
  Waramund heeft een bikkelhard geloof in de Bijbelse kosmos.
  Eric in het traditionele oerkatholieke ouderwetse geloofsbeleving.
  Andere mensen hier in de christelijke normen en waarden.
  Met hen kan je van mening verschillen en – soms hard – in discussie gaan.
  Met jou niet.
  Henk heeft God gezien, en Henk weet alles.
  Ook al krijgt hij niets uitgelegd.
  Alle andere mensen moeten zwijgen, want Henk is al bij God geweest.
  Een Forum (gelijk welk Forum) is inderdaad niet bedoeld voor mensen die niet willen of kunnen communiceren. Die elke dialoog onmogelijk maken.
  En ik weet nu al hoe u zal reageren, meneer Gadellaa.
  Ik kan uw antwoord zo schrijven.
  Vriendelijke groet.

  1. @Frank

   “Ik kan uw antwoord zo schrijven.”

   Gelukkig voor u dat ik een open boek ben voor u. Vooruit, schrijf mijn antwoord, wie houdt je tegen, , je bescheidenheid?

  2. @Frank

   “En ik weet nu al hoe u zal reageren, meneer Gadellaa.
   Ik kan uw antwoord zo schrijven.”

   Geachte Frank,
   of u leest of niet, het blijft helaas tot nu toe tot een loze bewering.

   Laat ik duidelijker zijn, u kan niet want u kan mij niet eens foutloos weer geven, helaas!

 13. Ik ga even verder met de ontmaskering !

  Paus Franciscus – Jezuïeten en de paus genaamd “Franciscus” (Xavier) Franciscus = Vrije man (van God)
  “Ik heb veel geleerd van de Orde van de Jezuïeten”, zei Hitler… “Tot nu toe is er op aarde nooit iets grandiozers geweest dan de hiërarchische organisatie van de Katholieke Kerk. Ik heb een groot deel van deze organisatie overgebracht naar mijn eigen land. eigen partij… Ik ga je een geheim verklappen… Ik sticht een Orde… In mijn “Burgs” van de Orde zullen we een jeugd grootbrengen die de wereld zal doen beven… Hitler stopte toen en zei dat hij niet meer kon zeggen..” – Hermann Rauschning, voormalig nationaal-socialistisch hoofd van de regering van Dantzig: “Hitler m’a dit”, (Ed. Co-operation, Parijs 1939, pp .266, 267, 273 ss). (Zie Jezuïet – Nazi-inquisitie

  Het jezuïeten-IHS-symbool met het kruis erdoorheen is het vierletterwoord voor ontlasting. Hij houdt een hart vast, wat een NIMROD-symbool is. De wolken met mensen die naar beneden kijken, verwijzen waarschijnlijk naar de wolk van getuigen in Hebreeën, maar het is slechts een dimensionaal portaal, en dat zijn geen dode heiligen of patriarchen, maar demonen. Die wolken zijn de wolken zonder regen van Judas. Er is een kroon aan het kruis en een lichaam, maar dat is niet de ware Heer. Dit is een idool van een valse doodscultus-zonnegod, hun koning Horus/Lucifer. Het kruisbeeld doorboort de H, Horus. Zie je dat het het hart van Franciscus doorboort? Dit is de fallus van Horus die zich door dat dimensionale portaal uitstrekt om Francis precies in de bloedige kont te steken. Er zit een halo op zijn hoofd omdat hij verlicht wordt door rituele sodomie. Zijn handen zijn gekruist. Hij heeft een geheim. Zijn handen maken een ‘vogel’-teken, zoals de gevederde slang met twee koppen, wat ik de Vitruviaanse adelaar heb genoemd, omdat sodomie op dezelfde manier wordt verduisterd als in de klassieke tekening van Leonardo da Vinci: De man van Vitruvius.

  Laat Satan, de brullende/verslindende leeuw, zonnegod je niet voor de gek houden! Hij komt alleen om te doden, te stelen en te vernietigen.
  Er is een uitdrukking: ‘Houd me een keer voor de gek, schaam je. Houd me twee keer voor de gek, schaam me.” Laten we ons niet voor de gek houden.

 14. En nu jongens en meisjes

  Paus benadrukt de rol van Kazachstan bij het bevorderen van dialoog en vrede tijdens ontmoeting met president Tokajev

  In het boek van Henoch (dus de vader van Noach) zijn de godenzonen 200 gevallen engelen, onder leiding van Semjaza. Die daalden af naar de aarde in ‘de dagen …

  en hier wonen ze

  Palace of Peace—————-ja echt waar !

  Er is ook een gate —portal kijk maar

  Op minuut 18:45

  https://youtu.be/MCKXf1VUmvM?si=MMmm2GludfOaUzNI

  1. @Eric

   dit staat er in het bericht:

   “”Wij tolereren binnen het Vaticaan een dergelijke Christelijke houding niet!”, zou Bergoglio zich tijdens een privé-audiëntie hebben laten ontvallen. “Viganò is het zo oneens met mij, dat mensen beginnen te denken dat ik een ongelovige vrijmetselaar ben. Viganò moet toch weten, dat het Vaticaan een dependance van het Witte Huis is en dat ik destijds in Argentinië tijdens het Proceso de Reorganización Nacional als Jezuïet door het Britse MI6 werd gerekruteerd. Het is dus voor ons onaanvaardbaar, dat Viganò de Ware Katholieke Leer gaat verkondigen, hetgeen een regelrechte aanval is op mijn beleid. We hebben dus geen andere keuze dan hem te excommuniceren.””

   En u gelooft blind, dat de Paus dit gezegd zou hebben: Vaticaan dependance van het witte huis en gerekruteerd door britse M16……

   Hier op het forum kan men zich “redelijk” anders uiten, een de rkkerk geldt nog steeds gehoorzaamheid staat 1 en heel onderaan: indien het tegen het geweten van een persoon gaat…., met meestal het gevolg verplaatsing of, terugtreding of uittreden.
   Excommunicatie gebeurd niet zomaar, en dan nog, het gaat om éénheid in de kerk.

   Hoe wordt er niet omgegaan met roepingen op een Seminarie: kleed u zich geheel uit, hier zijn de kleren van de kerk(leer en traditie), en zo blijft je hele leven, drukt of prikt het ergens, jammer, leer er maar mee te leven! Daar is geen ruimte om anders te denken dan de leer en traditie van de kerk want die is zonder zonden en rechtlijnig in traditie!

   1. Henk,
    het Vaticaan was eeuwenlang het mikpunt van de loges en sedert 2013 hebben zij het volledig in bezit. U hebt de actualiteit niet gevolgd en evenmin zoekt u uw kennis over geschiedenis bij te werken. Onderzoek maar eens wat Napoleon aandurfde tegenover de toenmalige Paus. Alle goede kardinalen en bisschoppen zijn nu weg uit het Vaticaan. Niemand kan met die duivels samenleven.

    1. @Eric

     Kom met onweerlegbaar onontkenbaar bewezen Gods Bewijs! Licht alle zielen van iedereen in het Vaticaan zoals het hoort:

     24 Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of buitenstaander binnen, dan wordt hij door allen terechtgewezen, door allen beoordeeld 25 en zijn verborgen gedachten worden blootgelegd; dan zal hij zich ter aarde werpen, hij zal God aanbidden en belijden dat God werkelijk in uw midden is. (1Kor 14)

     als allen kunnen, kan één ook en als één kan, kunnen allen ook!

     dat is uw gat in uw verdediging die u niet dicht kan krijgen, hoe hard u ook schreeuwt! U komt niet met Vol-Profetisch Gods Bewijs! En zo is het elke keer! Of nu over uw traditionele kerk schrijft, uw geloof en onderwerpen! U wil niet inzien dat elke keer uw betoog naar de filistijnen gaat omdat u Vol-Profetisch Christusgelijk door een mens Gedaan, afwijst! Dan is iedereen en u ook, een deel/geheel leugenaar, hoe die ook schrijft! Want als één mens niet kan, kan geen één, ook uw kerk niet

     En dan u zwijgen en zeggen dat u mij liet leest, Christus Leest alles!, ook uw zwijgen en waarom

     1. Henk,
      Je zou misschien een ander woord voor ‘vol-profetisch’ willen gebruiken? Liefst een woord dat al bestaat. Dat communiceert veel beter. Is het trouwens niet gewoon profetisch i.p.v. Vol-Profetisch? Een profetie kán toch alleen maar vol zijn? Anders is het geen profetie. Dus het is ook een profeet, en geen Vol-Profeet?
      En een (echt) bewijs IS toch al Gods-bewijs, ander IS het toch geen (waarlijk) bewijs?
      (Probeer dus als je kan believen duidelijker woorden te gebruiken, liefst bestaand?)

      1. @AntiSoof

       Zeker zou je Liefde kunnen gebruiken, als een mens weet welke, en daar hebben we het weer, de Goddelijke Betekenis weet van De Liefde zoals Die Is. Om minder misverstanden mogelijk te laten zijn kan je beter Christusgelijke Liefde schrijven naar Het Gebod van Christus zoals je in de Bijbel kan lezen. En dan nog hoe hoor Christusgelijk = Godgelijk te verstaan?

       Vol-Profetisch

       Er is verschil in Profetisch en Vol-Profetisch.
       Kijk naar het verhaal van Jona. Jona ging naar Ninivé en verkondigde: de stad zal over 40 dagen vernietigd worden. Hij zei niet: Keer om van uw handelen, want niet, DAN zal de stad vernietigd worden. De eerste uitspraak van Jona geeft een voldongen gebeurtenis aan die niet veranderd kan worden, de twee geeft 2 mogelijkheden: wel vernietigd als en zo door gaat en niet vernietigd als men diens handelen veranderd in de juiste! Aan het einde van het verhaal zie je dat er 2 mogelijkheden waren en Jona boos op God was omdat die hem als profeet belachelijk maakt omdat zijn voorspelling niet uit kwam en dat weer tot gevolg had, omdat Jona niet Gods beslissing lief had dat die uit Gods bescherming viel: de boom die schaduw gaf verdorde en die in de volle zon(satan) kwam te zitten!

       Ik heb al eerder geschreven dat als een heilige bij verbeelde verschijningen weer in de duisternis terecht komt omdat die nog verborgen zonden heeft. Dat is 1 om op zoek te gaan naar verborgen zonden zodat het de volgende keer niet gebeurd en twee dat men niet in verbeelde verschijningen blijft hangen.

       Terug naar Jona

       Uit het verhaal van Jona blijkt dat was Jona Vol-Profeet geweest dan had die Precies geweten hoe het met Ninivé stond en had die zich verheugd dat Ninivé gespaard was gebleven en had mee gevast met Ninivé……, om te voorkomen

       Dat is het verschil tussen mensen als “bomen” zien en volmaakt zicht hebben(Marc 8;22-26)

       Daarom schrijf in Vol-Profetisch omdat die in alles Christusgelijk Is

       Een echte bewijs = Godsbewijs, Staat overal Volmaakt zonder buigen en Geheiligd worden, in het heelal, in de wereld op de grens en er buiten, en op de grens van het heelal en er buiten, levend op de aarde en op de grens van leven en dood, voorbij de dood, in de hel, op de grens van Hemel, Hel en Aarde, in en op de grens van de Tuin van Eden en in en op de grens van de Hemel: er is geen plek te vinden waar Die Niet Volmaakt Staat! En Staat voor Eeuwig! Daarbij is het Volmaakt Onweerlegbaar, Onontkenbaar, voor iedereen en alles!
       Onontkenbaar en Onweerlegbaar omdat iedereen uit het goede voort is gekomen, ook die men Satan en demonen noemt want die waren voor hun val Volmaakt: Iedereen Kent Volmaakt Goed al vanaf “in den beginnen” ja zelfs ervoor! Iedereen Weet en Kent God zoals God werkelijk Is en Die Zal zo’n getuigenis afleggen. men kan niet ontkennen, men kan afwijzen, niet ontkennen! Daarom kan iedereen God vinden want men Weet en Kent in diens diepste!
       Daarom hoort Religie Volmaakte Gods Wetenschap te zijn en is de keuze eeuwig hel of Hemel nooit een blinde keuze want bij blind is niet alles bekend en is het een deels een gok en zo’n verantwoording met eeuwige consequenties die volmaakt rechtmatig eerlijk is, is gokken totaal ongepast.

       Dat is heel veel meer dan een menselijk wetenschappelijk bewijs.

       1. correctie en aanvulling

        Correctie

        Daarom schrijf in Vol-Profetisch omdat die in alles Christusgelijk Is

        dat moet zijn:

        Daarom schrijf ik Vol-Profetisch omdat die in alles Christusgelijk Is

        Aanvulling

        verbeelde verschijning, dan heb ik het over Goede zoals heiligen verkrijgen, zijn profetisch, Goede geheel onverbeelde verschijningen: Die Ene Volmaakte Christusverschijning, zijn Vol-Profetisch.

  2. eric,
   Ikzelf ga bijna nooit in op een bronloos bericht. Vaker wel dan niet blijkt zo een bericht zonder bronvermelding onzin te zijn. Vooral als men die rare woorden leest die de paus gezegd zou hebben, dank denk ik, ja hoor, het zal wel.
   Dus het lijkt mij voorlopig nog een bericht om niet meteen al te serieus te nemen.
   Laten we oppassen ons niet mee te laten slepen in wereldse zaken. Want ik meen voorlopig dat het bericht wel uit wereldse hoek zal komen.

   Wél wil ik nog zeggen, dat wanneer het een onwaar bericht blijkt, KAV dus onbetrouwbaar blijkt.

   1. AntiSoof,
    ik volg KAV al verscheidene jaren. Zij staan zeer sterk. U kan nog veel van hen leren. Mensen lijken er niet op bedacht te zijn dat de Kerk door Jezus gesticht is en dat Zij dus het werk van God Zelf is. Zoals in Exodus 32 priester Aaron de opstandelingen schijnbaar gelijk geeft zo hebben we nu een ‘paus’ die de opstandelingen wereldwijd tegemoet komt. Tegelijkertijd zegt Bergogio soms wel de waarheid, maar met weinig woorden. Polarisatie is het gevolg. Jezus zei immers : “Wie niet met Mij is, is tegen Mij”.
    Louteringen en beproevingen gaan hand in hand. God koopt nooit ongelouterd goud.

    1. @Eric

     “Jezus zei immers : “Wie niet met Mij is, is tegen Mij”.”

     en wie is met Christus? Wie bepaald dat? Rome, uw kerk? en hoe weet die kerk terwijl ze beweren God is boven elk begrip? Zomaar, onwetend komt het aanwaaien en dan zonder te verstaan en te begrijpen: EUREKA: DAt IS DE VOLLE WAARHEID….

     Geen wonder dat Frank u zo van tafel veegt ,met uw zalig die niet zien en toch geloven verdraaide exegese….

     U bent bedroevend misleidend en KAV ook! U en zij zijn naïef orthodox verkeerd steke blinde nalopers! Men kan de Bijbel noch God Kennen zonder naar Gods Maat Vol in de H.Geest te zijn! U met uw Christus redt, christus redt, ja niet zomaar en ook niet blind zoals u en hen!

     1. Henk,
      door overal het woord “VOLLE” te gebruiken bewijst u onbetrouwbaar te zijn.
      U spreekt over “VOLLE WAARHEID” maar er kan geen halve waarheid bestaan.
      Niemand kan waarheid verminderen !
      Maar u blijft altijd suggereren dat er halve waarheid zou bestaan daarom maakt u van waarheid een leugen.
      U bent onbetrouwbaar.
      Daarom bent u ANTI-traditioneel katholiek want anti-waarachtig.

      1. er is verschil in waarheid en Volle Waarheid. als enige Volle Waarheid is in alles, overal en voor altijd. Een goed werelds wetenschappelijk bewijs is waarheid, het is slechts zolang die situatie en wereld bestaat.

       en bestaan wel degelijk halve waarheden: Dat Christus de ban van de hemel heeft gebroken, dat is een volle waarheid tav de hemel, het is een halve waarheid tav het lijden nu, want had Christus alles gedaan dan was er gene lijden nu meer en blijkt dus een tweede werk te zijn die Christus met ons en de natuur nog aan het doen is!

        1. Leugenaars gebruiken altjid zeer veel woorden om hun leugens te verbergen en de mensen te hypnotiseren.
         Dat is wat eveneens de media doen om het volk te misleiden.

         1. @Eric

          zoals ik al zei over het Vaticaan: licht alle Zielen Christusgelijk van het Vaticaan en oordeel dan over het Vaticaan Christusgelijk, zo is ook met het lijden van nu: Licht De Ziel van het Lijden Christusgelijk en oordeel Christusgelijk, dan kan u Zien of ik lieg of niet!

          iedere mens gebruikt meer worden dan God want God spreekt Onverbeeld en de mens verbeeld en om onverbeelde taal Goed weer te geven heeft men meer verbeelde woorden nodig om goed in te sluiten en goed uit te sluiten om goed de duiden!

          u heeft als enige de zeef van uw leer van uw kerk die u blind hanteert en heeft nooit Christusgelijk gecontroleerd of die zeef waarmee u onderscheidt maakt en scheidt Volmaakt is! En aangezien u niet naar Die Ene Volmaakte Christusvberschijning gaat, bent u oordeel onkundig!
          ga maar kijken en vergelijk dan en u zult zien dat uw zeef farizeïsch en schriftgeleerderig is.

          maar ja dan moet u eert oprecht open willen staan om te gaan controleren en uw hartstocht los laten en dan gaan vasten en bidden en vragen om Volmaakte Openbaring en verkrijgen.

          1. Begin met rustig de tijd te nemen om NORMAAL te schrijven.

           Gebruik MINDER WOORDEN.

           Voorlopig bent u slecht bezig met liegen en de grote hoeveelheid woorden en vreemde uitdrukkingen waarover nooit iemand hoorde dienen om de leugens te verbergen.

        2. @Eric

         u bent bent niet gewoon onbeschoft u bent ongewoon onbeschoft, ongewoon omdat een christen geen bewering hoort te doen voor die Christusgelijk zeker hoort te wezen en tot die tijd zichzelf heeft te onderzoeken of die geheel Goed Staat.

         U wekt toorn met u ongewoon onbeschofte marteling die die opmerking is want uw opmerking is meer dan een leugen van een mens en uw volharding geen Goed Onderzoek doen maakt dat uw valse beschuldiging meer dan een marteling is!

         gelukkig voor u is het nog Barmhartigheid Tijd. is Die Tijd Vol krijgt men zoals men Heeft! en die denken te Hebben en Niet Hebben, wordt dat ze denken te Hebben Afgenomen en krijgen zoals zij denken niet te hebben!

         Dwazen als u denken met hun handelen een vrijbrief te hebben bij Christus, u bent een bedreiging voor uw eigen Ziel en anderen Zielen

         1. @Eric

          Dat Frank en velen weg lopen van Het Christendom komt door mensen als u omdat er waarheden zijn die u tegen spreken zoals oordelen. Werelds wetenschappelijk bewijs kan gecontroleerd worden en herhaald worden, die u beweert zijn beweringen die u niet kan bewijzen en herhalen!

          U brengt Het Ware Christendom in diskrediet met uw blinde beweringen, die ook nog eens veelal leugens en halve waarheden te zijn!

          daarom bent u een dreiging voor uw eigen ziel en anderen hun ziel

         2. @Henk Gadellaa,
          U gebruikt scheldwoorden voor @eric-b-l, welke woorden voor Ú gebruikt zijn en nog steeds gebruikt wórden.
          U bent dus gewoon ’n na-aper. Bah, wat goedkoop.

          1. @Eric

           arme, voor u ons, Eric en mij kan beoordelen e n herhaal ik maar weer: moet u een Volmaakt Oordeel halen!

           Ga naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning! dan zal u zien dat Eric meer dan schelden aan het doen is en u zelf ook! U noemt zich Christen en u bent beide ongewoon onbeschoft!

           U behoort tot die inquisiteurs die erger dan onterecht martelen!

           Wee u beide!

  3. NIet de Paus excommuniceerd Vigano. Raar dat je Vigano wel bij zijn titel noemt en de Paus niet. Maar Vigano is schuldig bevonden door een commissie. En terecht trouwens. Hij heeft ernstig tegen de regels verstoten waarop maar een maatregel mogelijk is. Ik ben blij dat Vigano is vertrokken.

    1. Lees de uitspraak van de commissie. En dan weet u de reden van de excommunicatie. Een en vooral belangrijk voor mij is de ongefundeerde twijfel aan de legitimiteit van de paus. Dat is een ernstig vergrijp. En daarmee wist hij dat deze veroordeling zou komen. Het echte oordeel volgt uiteraard later bij de Allerhoogste zelf…

     1. Julian,
      vermits u zich katholiek noemt zou u ook rekening moeten houden met de geschreven voorzeggingen van talrijke heiligen over de eeuwen heen. Misschien vergat u eveneens de verschijningen van Maria in Fatima ?

      Overloop dat eens allemaal en dan zult u verstomd staan van de graad van goddeloosheid van Bergoglio en zijn companen.

      Een flink aantal voorzeggingen spreken over de komst van een Franse koning die heel Groot-Europa zal bevrijden van het gespuis dat nu het Vaticaan bezet en van de talrijke communistische leiders die heden heel Groot-Europa domineren. Dan zal er ook weer een traditionele Paus verkozen worden, o.a. door traditionele kardinalen zoals bijvoorbeeld Vigano en anderen.

      1. Eric, Julian hoeft helemaal geen rekening te houden met de ‘zogenaamde’ voorzeggingen en verschijningen, van generlei allooi. Hij moet daar als ‘goede katholiek’ zelfs totaal niet in te geloven. Dat hele gebeuren in Guadeloupe, Lourdes, Fatima, Banneux, La Salette etc. staat nérgens in het Credo. Laat staan in het Evangelie. Hoe volksmensen en simpele zielen gevolg gaven aan hun kinderlijke geloof is ontroerend, soms zelfs mooi, maar het impliceert geen enkele consequentie voor de inhoud van dat Rooms-katholieke geloof.

       1. @Frank

        ga jij nou vertellen waar een goede katholiek in heeft te geloven? Als je een expert wilt zijn ga kijken bij de Hemel hoe je behoort te zijn om de Hemel binnen te mogen gaan….., U bent net als Eric, van hebben horen van dat u en Eric blind gesoupeerd hebben en helemaal niet van weten of het echt zo is.

        1. Ik vertel niets. Dat doen ze zelf. In een bijzonder gestructureerd en vastgelegd Geloof, en in de organisatie daarvan. Ik wijs alleen maar op de consequenties daarvan. Op de innerlijke consistentie.
         Dat doe ik met JOUW geloof ook. Of liever, ik probeer dat te doen. Want bij jou is er geen structuur en geen geloof, er is alleen het ‘niets kunnen zeggen en niets kunnen weten’ behalve voor wie meent die mistige ‘Ene ware christusverschijning’ te hebben meegemaakt, en dat is tot nader order alleen jij hier.

         1. @Frank

          over innerlijke consequentie(s) Frank, heb jij geen weet, niet meer dan gissen, dat niks kunnen zeggen en niks kunnen weten is jouw geloof.
          Daarom kan je ook geen ander oordeel vellen dan niks staat vast. Ik zoek geen geloof zoals zij en jij want het kan je misleiden in fata morgana’s Het maakt mensen kapot, ik ben daar niet op uit. Zoals ik Gezien heb kan jij geen oordeel over vellen, daarvoor met je zelf Gezien hebben. Je zou de logica kunnen verstaan dan nog heb je zelf de weg te lopen, dat geldt voor iedereen, anders had wel geroepen: Volg mij, bla, bla, bla!

          En je vertelt wel wat:

          “Eric, Julian hoeft helemaal geen rekening te houden met de ‘zogenaamde’ voorzeggingen en verschijningen, van generlei allooi. Hij moet daar als ‘goede katholiek’ zelfs totaal niet in te geloven. Dat hele gebeuren in Guadeloupe, Lourdes, Fatima, Banneux, La Salette etc. staat nérgens in het Credo. Laat staan in het Evangelie.”

          Je weet helemaal niet hoe een goede katholiek moet handelen om de Hemel mogen binnen te gaan, net zo min als Eric en zijn kerk en alle andere kerken, want hadden ze Geweten Hadden ze Kunnen Bewijzen met Gods Bewijs door zelf Daar Heen te Gaan en Levend terug te komen en vertellen over de Weg er Heen en anderen begeleiden en Beschermen zonder dwang opdat zij ook zouden Vinden En Weten.
          Daar heb je een Profetenschool voor nodig, ze hebben niet meer dan een blinden seminarie van blinde schriftgeleerderige orthodoxen!

          Je zou toch zo mijn antwoord kunnen schrijven? Dan waarom doe je niet? Of bral je net zo als Eric?

          1. Ik kan me de moeite besparen, Henk. Jij hebt als de beste het antwoord geschreven dat ik had verwacht.
           Laat me nog één iets proberen, Henk.
           Laat die metafysica, die theologie, die hele reutemeteut eens los.
           Wat moet volgens u een gewoon mens doen om NU goed te leven?
           Doe het als het kan, net als Mozes, kort en vatbaar voor simpele zielen.
           En concreet!
           Naar die ene ultieme unieke Christusverschijning gaan accepteer ik NIET als zinnig antwoord, want dat is alleen maar jouw exclusieve individuele fixatie op wat Bijbelse teksten.
           Aan de slag!

         2. @Frank

          “Laat me nog één iets proberen, Henk.
          Laat die metafysica, die theologie, die hele reutemeteut eens los.
          Wat moet volgens u een gewoon mens doen om NU goed te leven?”

          We praten over een mens, de meest eenvoudige is een net bevruchte eicel….
          En? Waar komt het goed vandaan opdat die goed kan leven?

          En dacht je die net bevruchte eicel niks weet van Goed en Goede keuzes maken? Dat u dom gemaakt bent en niet meer weet te vinden, moet u bij uw leraren en uzelf zijn! U hebt u een oor aan laten naaien met uw fata morgana slimheid:

          “Naar die ene ultieme unieke Christusverschijning gaan accepteer ik NIET als zinnig antwoord, want dat is alleen maar jouw exclusieve individuele fixatie op wat Bijbelse teksten.”

          Ik Eric en Derks al zovaak geantwoord, dat ook een net bevruchte eicel de Hemel moet kunnen vinden, zelfs een onbevruchte, die in hun ogen geen mens is, die heeft uw wetenschap, taal van de werel niet nodig, die vindt aan de hand van pijn en echte vreugde en diens diepste innerlijk, net zo als een mens op het sterfbed niks aan uw wetenschap heeft en geen Bijbel kan lezen, noch de leer van de kerk kan gebruiken., die kan ook vinden aan de hand van pijn en echte vreugde en diepste innerlijk!

          Ja, Frank, eigenlijk ben je net zo zielig als Eric met je “dat accepteer ik niet”, dat noem je eerlijk? Heeft niet iedereen gelijk recht? Dan waarom moet er naar jouw pijpen gedanst worden? Wil je het goede leven moet je beginnen met eerlijk en oprecht, dan zet jij geen dwingende eis hoe het moet zijn, Het echte goed dwingt niet, er zijn echter wel consequenties aan handelen, daar maak je hele leven zelf gebruik van.

          Vroeger of later gaat iedereen opzoek, niet goedschiks dan door hun eigen kwaadschiks! Iedereen wil geen pijn! en helemaal niet als het niet ophoudt

          1. Aanvulling

           Frank je schrijft:

           “Doe het als het kan, net als Mozes, kort en vatbaar voor simpele zielen.”

           De Bijbel zie je als fabels en mythen en je gebruikt Mozes als voorbeeld? Die geloof je wel? Een “mythisch figuur” van de Bijbel?

           Je schreef:

           Frank Dierickx schreef:
           10 juli 2024 om 19:15
           Waarde heer Gadellaa, beste Henk,
           Niemand kan hier ook maar één woord gebruiken zonder dat u riposteert dat hij/zij de Goddelijke Definitie van dat woord niet eens kent, omdat hij/zij nog nooit bij Die Ene Volmaakte Christusverschijning is geweest, en u wel.
           Dat u dat allemaal weet en gelijk heeft zal blijken als de Twee profeten hier op Aarde komen, en de boel recht zullen trekken.
           Met die eeuwige riedel, aangevuld met altijd maar weer dezelfde bijbelverzen, slaat u elk zinnig gesprek compleet dood.””

           Een van die twee profeten heeft het teken van Mozes: water in bloed veranderen.(Apocalyps 11)

           Dat betekent elke zonde/fout, hoe klein ook, met onweerlegbaar, onontkenbaar Bewezen Gods Bewijs Aantonen aan iedereen.

           Zo’n figuur kent jouw hele leven, van voor je verwekt werd, hoe je verwekt werd en elke die je ontmoet hebt met plaats en tijd, en al je overdenkingen en gedachtes, en elke beslissing met hun consequenties, en dan van iedereen in de wereld die geleefd heeft en leeft.

           Die is niet zomaar een mens. en Die kan ook nog Binden en Ontbinden! Daar heeft Eric of zijn kerk de ballen verstand van.

           Ik wacht niet op hen om Het Gelijk te krijgen, ik kan Die Zelf Halen, daar heb ik Hen niet voor nodig. En dan als ik zelf haal? dan staat je wereld in brand, dan staat de hele wereld in brand, en weet u welke betekenis dat voor u en de wereld heeft, voor kinderen? ik loop niet voor niets de weg van Jona en zit op het schip…., tot de storm los brandt….U en hen weten niet half de betekenis van een Vol-Profeet! Men staat dan direct met Leven en dood in de ogen. u moet eens over Mozes en Egypte en later de Israëlieten in de woestijn lezen, u moet eens over Samuel, die toch een stuk kleiner was lezen, of over Elia en eens mogelijk voorstellen dat het zo zou zijn…..
           U heeft kleinkinderen…

 15. (2 + 9 = 11) bezoekt paus Bergoglio België

  Dat is alarm voor België—–

  Kijk maar

  De door een voorloper van het latere Britse Tavistock Institute for Human Relations opgeleide Adolf Hitler (1889 – 1965?) pleegde met zijn NSDAP-kornuiten waaronder generaal Ludendorff een mislukte staatsgreep in München op 09.11.1923 en die ging de geschiedenis in als de Bürgerbräukeller Putsch.
  Vijf jaar eerder op exact dezelfde datum hing keizer Wilhelm II (1859 – 1941) zijn kroon aan de wilgen en vijftien jaar later in de nacht van 9 op 10 november vond in Duitsland de Kristallnacht plaats, een pogrom waarbij ruim 100 joodse Duitsers om het leven kwamen.
  Op 09.11.1946 verloofde Winston Churchills jongste dochter Mary (1922 – 2014) zich met Christopher Soames en dit koppel had nauwe banden met de Britse Rothschilds. Soames heeft het ooit gebracht tot vicevoorzitter van de Europese commissie.
  Hun latere manager Brian Epstein ontdekte The Beatles op 09.11.1961 in de Cavern Club in Liverpool.
  Op 09.11.1983 werd Heineken-tycoon Freddy Heineken (1923 – 2002) ontvoerd, twee jaar later op dezelfde datum vond de laatste overval plaats van de Belgische bende van Nijvel (ze maakten in totaal 29 > 2 + 9 = 11 < dodelijke slachtoffers) & vier jaar later op wederom dezelfde datum 'viel' de Berlijnse muur.

 16. altijd die 9-11

  Ik weet waarom

  Hmmmmm, het mysterie opgelost

  World Trade Center 7 stortte niet in zonder ‘aanwijsbare reden’

  gebouw 7 was Jezus, en de twee torens waren de twee criminelen die naast Jezus hingen

  Jezus is geboren op 9-11

  https://www.youtube.com/live/88Cj42aXvOQ?si=CdT9Jxh7670ObViS

  OP minuut 11:00

  KRUIS gedecodeerd jezus 9-11
  https://youtu.be/Sh0lNkD06P4?si=BwsfWfImKlc3U2PY

  Op minuut 20:00 ——-jezus geboren 9-11

  mijn volk gaat ten onder aan gebrek aan kennis

  En de waarheid maakt je vrij

  Ik heb nog veel meer meer dan haken de mensen af !

     1. Geen enkele Paus kan ooit het recht hebben de traditionele Mis af te schaffen, in dit geval moeten we wachten tot er een geldige nieuwe pauskandidaat tevoorschijn komt om Bergoglio aan de kant te schuiven, zoals hij zelf deed met rechtmatig verkozen en waarachtige Paus Benedictus XVI.
      Alle anti-traditionele daden van ongeldig verkozen ‘paus’ Bergoglio zijn ongeldig.

      1. Jouw treurige plaat blijft hangen, Eric.
       Paus Franciscus is naar kerkelijk recht volledig rechtsgeldig verkozen, nadat zijn voorganger ontslag had genomen, omdat hij zijn taak niet meer aan kon. De grote theoloog kon de vele schandalen niet meer managen.
       Zoals een Paus voor hem, ruim 1500 jaar na Christus, het scenario voor de ’traditionele mis’ uitschreef, zo mag een latere Paus dat scenario weer wat veranderen.
       Wat ene Eric uit Vlaanderen daarbij voelt speelt hierbij geen enkele rol.

       1. Frank, die inderdaad zeer treurige plaat is geen productie van mij maar van de (communistische) vijand. Ze zal dus blijven spelen zolang de vijand nog sterk staat. De dictatuur is slechts kortstondig van duur en per definitie eindig omdat het door de duivel is opgewerkt.

        De bende van Bergoglio geraakt inderdaad niet meer uit de door henzelf gemaakt schandalen. Ze zijn goed bezig zichzelf de das om te doen. Wie met zoveel ijver de leugen dient zal spoedig het onderspit delven.

        De traditionele Mis is klassiek dus tijdeloos tot in de kleinste delen. Geen verstandig mens haalt het in zijn hoofd klassieke muziek te verbieden tenzij een communistisch bewind als de SovjetUnie, China en NoordKorea. In de traditionele Mis staat de muziek niet op de eerste plaats, het gaat om het Offer van Christus dat voor de bende van Bergoglio een gruwel is want de Waarheid veroordeelt hen al bij voorbaat.
        God is Waarheid, onveranderlijk over de eeuwen heen.

        1. Dat is emotioneel woordengespetter, Eric, geen ernstig wederwoord.
         Ik zei je al tig keer dat God de Waarheid moet zijn, als hij bestaat, maar dat jij zijn woordvoerder niet bent.
         En jij bent zelfs niet eens de woordvoerder van de ‘de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk’. Dat is tot nader order gewoon Paus Franciscus.

         1. PS. De Koningin Elisabethwedstrijd heeft getalenteerde musici van over de hele wereld bekroond, waaronder Russische, Chinese en Koreaanse deelnemers. Tijdloze muziek kent geen grenzen.
          Tijdloze kortzichtigheid gelukkig altijd wel.

          1. @Eric

           zwijgen is anders dan overgeven! Kijk hoe velen in rk kerk in vele gevallen zwegen tav Hitler in de 2e wereldoorlog!
           De legitieme vraag is dan ook was de oorlog korter geweest als de rk kerk Hitler had veroordeeld en openlijk had tegen gewerkt….

           Kijk hoe de katholieken in de ondergrond ging tot 1850 toen de protestanten de macht hadden in Nederland en hoe was het in de katholieke provincies in Nederland?

           Kijk hoe de Russisch oosters orthodoxe handelde ten tijde van Stalin….

           Held/Heilige zijn is echt wel van een andere categorie…

          2. De RKKerk onder de zeer goede Paus Pius XII heeft zeer hard weerstand geboden tegen de opdringende Hitler. Maar toen Paus Johannes XXIII optrad met zijn Vat2 werd de hele Kerk te grabbel gegooid aan het socialisme. Daarom wachten we op een nieuwe traditionele Paus.
           Dat zal spoedig gebeuren.

          3. @Eric
           de Paus had elke rk katholiek kunnen excommuniceren die mee deed met Hitler!

           Zeker als de Paus Vol-Profeet was geweest iedereen van Christelijk geloof of niet!

           U had eens moeten zien hoe er dan zal gebeuren u en de uwen met hun krom geloof. Mozes bracht plaag op plaag en uiteindelijk de dood van alle eerstgeborenen van Egyptenaren, en dieren aldaar! Jullie klein en krom geloven weten helamaal niks van de macht van een Vol-Profeet! Uw Paus, ja die u eert kon nog geen oorlog tot zwijgen brengen, geen schisma oplossen, NADA! nou dan ben je groot……, nou dan is je geloof sterk……

         2. @Frank

          ook jij doet aan woorden gespetter want want men kan pas beoordelen of een mens een woordvoerder van God is als men God zelf Kent, dan kan men pas echt vergelijken, dat hoef ik jou eigenlijk niet te vertellen…..als wetenschappelijk opgeleide als het om vergelijken gaat

          En ook de Paus is niet zomaar woordvoerder van de rk kerk, daar is ook nog het leergezag….., Al heb je gelijk dat die door de meerderheid der kardinaal rechtmatig gekozen is, echter dat de Paus in geloofszaken onfeilbaar is en als enige recht van spreken heeft, is er wel af na het 2e vaticaans concilie.

  1. Zij kunnen het niet begrijpen.
   Het is te veel en te groot voor hen.
   Zij lezen alle dagen kranten en TV enzovoorts. Als God bestaat waarom laat Hij dat allemaal toe en dan beginnen ze over voetbal want voetbal is echt belangrijk.
   Dan ben je uitgepraat. Wie luistert ooit naar een wereldvremde als ik?

 17. Je zei in je hart: “Ik zal naar de hemel opstijgen; Ik zal mijn troon boven de sterren van God verheffen; Ik zal op de berg der samenkomst op de troon zitten, op de uiterste hoogten van de berg…

  Jesaja 14:14 King James Version 14 Ik zal opstijgen boven de hoogten van de wolken; Ik zal zijn als de Allerhoogste.

  Dat zijn vijf ogen ?

  De Five Eyes-alliantie is een inlichtingennetwerk dat na de Tweede Wereldoorlog is opgericht tussen de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.

  NAVO-OTAN Topconferenties 2603 Trump 711-911 Beam C-26-623-Apollyon Rev 9:11 4:44 Obama 44 Jesaja 14:14

  https://youtu.be/G86uIV-wf00?si=e68kWXdjsmQHiqVu

  Je zal het niet geloven

  Op het moment dat ik dit plaatst ,heeft de korte film 666 likes ——————————!!!!!!!!!!!!!

 18. De welbekende rode schoentjes van Paus Benedictus XVI

  Die zijn gemaakt van de kinderhuid van geofferde kinderen

  Op minuut 5:45

  https://youtu.be/CNVBqRVhLe8?si=VjpDCZiLnhoLjL6k

  Het zijn heel speciale schoenen, want bij de produktie is onder andere 66cc (66, c=3 en dus ook weer 666) rode inkt en tevens een druppel menselijk bloed verwerkt in de zolen, een mensenoffer aan satan. Bloed van influencers die zijn overleden is, zo wordt geinsinueerd op de site, gedoneerd en verwerkt in de zolen.

  Ook is er maar het gelimiteerde aantal van 666 exemplaren (duivelsgetal) beschikbaar voor 1.018 dollar per stuk. Dit bedrag verwijst weer naar wat er op de zijkant van de schoenen staat: Lucas 10 vers 18, 10:18 waar het volgende staat: “En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen”.

  sorry voor dit nieuws

  En de huidige paus drinkt gemarteld kinderbloed —Adrenochrome

  Dan zie je een blauw oog verschijnen op zijn gelaat

  Zacharia 11:17 King James Version 17 Wee de afgodsherder die de kudde verlaat! het zwaard zal op zijn arm zijn, en op zijn rechteroog; zijn arm zal schoon en verdroogd zijn, en zijn rechteroog zal volkomen verduisterd worden.

  https://www.bitchute.com/video/45nr0iDuq2VM/

  1. Paus Benedictus XVI staat ver boven die beschuldigingen en dat moet je ook duidelijk maken, Edwin ! Je mag mensen niet in verwarring brengen !

 19. Tussen zijn aantreden als paus Benedictus XVI in 2005 en zijn overlijden in 2022 als paus-emeritus was de Duitse aartsbisschop Georg Gänswein (1956) Benedictus’ privésecretaris. In deze link maakt satanist Gänswein met het beide handen het 666-teken (Openbaringen 13:18) : privésecretarishttps://www.kathpress.at/goto/meldung/2291705/erzbischof-gaenswein-sieht-viel-morsches-in-deutscher-kirche & in deze link maakt zijn baas papst Ratzinger met beide handen het teken van de bok/ moloch/ baäl/ baphomet: https://www.sanctamissa.pl/en/vaticanum-ii-antichurch/antipope-joseph-alois-ratzinger-aka-benedict-xvi/
  Joseph Ratzinger (de latere paus Benedictus XVI, 1927 – 2022) is op 29.06.1951 (2 + 9 = 11) tot priester gewijd.

  9-11

 20. En die Poolse worst dan

  Efeziërs 6:12

  “Want wij strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen de heersers van de duisternis van deze wereld, tegen geestelijke goddeloosheid op hoge plaatsen.”

  STRALEND Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell zijn gezegend door de paus en tonen hun almachtige connecties.

  De snap ziet de pedo-miljardair en zijn vermeende “mevrouw” genieten van een privé-audiëntie met het hoofd van de katholieke kerk in het Vaticaan.

  Ze zouden bijna twee decennia geleden met een privéjet naar Rome zijn gevlogen voor de zegen door Johannes Paulus II.

  Een bron vertelde The Sun On Sunday: “Foto’s zoals deze laten zien hoe krachtig Epsteins connecties waren en zijn vermogen om bijna elke deur te openen.

 21. Ron Swart juli 11, 2024 Bij 16:06
  beste Edwin, hoe de mensen in deze zeer bijzondere tijd van massaal ontwaken over je denken daar moet je boven staan, want juist nu is het van groot belang kennis & inzicht(en) te delen. Zoals jij wellicht weet is The Ascension/ The Event/ The Great Awakening een kwestie van tijd en deze immense nauwelijks te bevatten gebeurtenissen hebben nog nooit op Gaia/ Terra/ aarde of in het multiversum plaatsgevonden.

 22. De overweging van een priester bij het evangelie (Mat. 10, 16-23) van 12-07-2024.

  Citaat:
  “”Zie, Ik zend u als schapen tussen wolven”. Blijkbaar zijn er beesten nodig om te schilderen hoe beestachtig mensen kunnen zijn voor mensen, voor gelovigen met name; “omwille van Mij”. Zo gaan de mensen met elkaar om, of, als u het van de kant van de christengelovigen beleeft, je het gevoel kunt hebben: Het zijn net wolven, zoals het staat in psalm 21: “Zij staan als honden om Mij heen”. Wat is God anders! Er zijn planten voor nodig om te zeggen hoe God is, hoe God jou maakt: als een lelie. Mens, wat ben je mooi als je je op God richt en vruchtbaar bent. Wat kun je schoon opgroeien wanneer je onder Gods zon leeft. “Zijn luister evenaart die van de olijfboom”, zoals er in de eerste lezing staat, “ze zullen bloeien als de wingerd en altijd groene cipressen”. Laat het voor u beeld zijn van God, laat het voor u een beeld zijn van wat God aan u doet: altijd groen, altijd in bloei. Het is goed dat altijd voor ogen te houden. Mensen kunnen je onder druk zetten, of het werk kan je onder druk zetten. Maar een gelovige is een mens die een eigen wereld heeft. Binnen de wereld van de mensen heeft een gelovige een eigen innerlijk. Daar waarin hij onbezorgd kan zijn te midden van de onrust en het lawaai, te midden van pressie en stress. Hoort u maar: “Gij zult voor stadhouders en koningen gebracht worden. Neemt u in acht voor de mensen.” Dat is de mensenwereld. “Omwille van Mij.”

  Voor Stadhouders en koningen zult gij gebracht worden, doet dat niet denken aan Jezus’ eigen lijden? Stadhouder Pontius Pilatus, koning Herodes? Wat is Jezus een grote genade voor ons. Nooit kan er ons iets overkomen dat ook Hem niet overkomen is, en zo is Hij altijd bij ons, ook in vervolging. Die vervolging kan in het groot zijn, ofschoon er niet veel koningen meer over zijn, maar mensen kunnen onder elkaar ook elkaar proberen te overheersen. Hoe kunnen mensen niet spotten, hoe kunnen ze ons niet in het nauw drijven, met hun woorden slaan zodat het pijn doet? Maar datgene waartoe wij geroepen zijn, dat is nu precies wat hier uitgebeeld wordt in de heilige eucharistie. Dan krijgt u Jezus om midden in de wereld Christus te zijn. Een wonderbare vermenigvuldiging, dat is wat het evangelie ons laat zien als een voorbereiding op een wonderbare Christus-vermenigvuldiging. Wij beginnen met één Christus en de bedoeling van de eucharistie is dat wij eindigen, ieder met het diepste geheim van ons mens zijn, zoals Paulus zegt: “Christus in u.”

  “Maakt u echter wanneer men u overlevert niet bezorgd over het hoe en wat van uw spreken.” Je bezorgd maken over wat je zult zeggen, dat ligt toch zo voor de hand: “Wat zal ik zeggen?” Sommige mensen hebben dat al wanneer ze weten dat er iemand op bezoek komt of als ze weten dat hij of zij niet naar de kerk gaat, of niet leeft zoals Christus. ‘Dan zal hij of zij wel dit zeggen of dat zeggen, en wat zeg ik dan?’ “Maakt u echter wanneer men u overlevert niet bezorgd over het hoe en wat van uw spreken.” De beste voorbereiding is niet bezorgd zijn over wat men moet zeggen, maar dat men de heilige Geest toelaat. Geen bezorgdheid over de toekomst, maar ontvankelijkheid nu. Gods Geest meer beslag op je laten leggen, nu. Dan weet je straks wat je moet zeggen. Het belangrijkste is toch niet hoe u het allemaal formuleert? En als zij het op een betere manier geformuleerd willen krijgen dan u dat kunt, dan weten ze heus wel het adres, maar vaak willen zij het helemaal niet horen. Het enige is dat u innerlijk voeling houdt met de heilige Geest. “Op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat ge moet zeggen, want niet gij zijt het die spreekt, maar door u spreekt dan de Geest van uw Vader.” Allicht, als u iets door moet maken wat ook de Zoon van de Vader heeft doorgemaakt, dat dan de Geest die van de Vader en de Zoon voortkomt, in u verblijft, in u spreekt. Misschien helemaal niet met van die mooie woorden, maar misschien hakkelend en stotterend, en misschien dat u bang bent om dingen te zeggen. Maar het zijn niet de woorden die het doen, het is Gods Geest die, wanneer u standhoudt, uw kracht is.

  “De ene broer zal de andere overleveren om hem te laten doden.” Het gaat tot in de familie. Dat wil niet zeggen dat het buiten de familie niet even erg kan zijn, maar het evangelie neemt de intiemste verhoudingen van het gezin om te laten zien tot hoe ver het wel zal gaan, de haat omwille van zijn Naam. “Gij hebt om stand te kunnen houden die innerlijkheid. Daarin staat gij schoon te bloeien voor God en daarin is de heilige Geest uw bezieling. Gij hebt dit woord van de Zoon, de toezegging dat gij vooraf weet dat het zal gebeuren, dat zij u niets kunnen maken. Met uw vluchten van de ene stad naar de andere zult ge niet gereedgekomen zijn op het ogenblik dat de Mensenzoon komt.” Hij heeft het laatste woord. Bewaar dan diep in u de argeloosheid waarvan Hij spreekt: “argeloos als de duiven, omzichtig als de slang.” U mag best zorgen, maar op een onbezorgde wijze, omdat u de weg gaat van de Zoon, geleid door de Geest. Drievuldige mens die gij zijt, besef uw rijkdom, besef uw kracht en leef daarom in liefde en vreugde. Want God is ons altijd meer nabij dan alle mensen, meer dan onze familie, meer dan onze vrienden, meer ook dan onze vijanden. Wat er in ons leven te dragen is, Hij zal het met ons dragen.”

  1. Jos,

   Wellicht kun je een liever linkje geven naar de plaats waar die tekst staat? Dan kunnen mensen het daar lezen en hoef je hier geen lappen tekst te kopiëren.

  1. gisteren de herdenking van de mh 17 ramp

   Ik heb de nabestaande willen helpen ,maar die mensen zijn zo dom

   op 17.07.2017 is in Vijfhuizen een monument onthuld om de 298 slachtoffers van de vliegramp op 17.07.2014 met de MH17 in Oekraïne te herdenken. 2014 was ook het jaartal van de door buiten aangestuurde Maidan-revolutie.
   Het monument bestaat uit een passer + winkelhaak met in het midden een alziend oog en dit is een overduidelijke verwijzing naar de lucifer aanbiddende vrijmetselaars.
   Het neergeschoten vliegtuig was een Boeing 777-200ER van Malaysia Airlines en op de fatale dag precies 17 jaar in dienst.
   Het getal 7 heeft een belangrijke betekenis en als je 17 x 7 vermenigvuldigt, is de uitkomst 119 en na 180 graden draaien, krijg je 911 > 9/11.

   1. verborgen kennis MH17 ,kijk aub de film uit ,het was een satanische offer

    https://youtu.be/imaDyHx24bU

    Het gebruik van numerologie is een bekend kenmerk van een valse vlag-aanslag. Zelfs de grootste scepticus kan niet ontkennen dat de cijfers 7 (of een veelvoud ervan), 17 en cijferreeksen met 1 en 7 opvallend vaak voorkomen in relatie tot de MH17.

    MH17
    Boeing 777-200ER (200; E=5; R=18: 2+5+1+8=16: 1+6=7) = numerologisch: 777-7
    Serienummer: 28411 > 2+8+4+1+1=16: 1+6=7
    Eerste vlucht: 17 juli 1997 > 17-7-1997 (1+9=1; 9+7=16: 1+6=7) = numerologisch: 17-7-17
    Laatste vlucht: 17 juli 2014 > 17-7-2014 (2014 numerologisch: 2(x7)=14 > 7+7) = numerologisch: 17-7-77
    Laatste vlucht precies 17 jaar na de eerste vlucht.
    Het toestel had meer dan 76.300 vlieguren in 11.430 cycli voordat het neerstortte.
    76.300 > 7+6+3=16: 1+6=7; 11.430 > 11; 4+3 = 7 = numerologisch: 7117
    Het toestel vertrok vanaf Amsterdam Schiphol vanaf Gate 3 (G3) > G=7 > 3x = 777
    Het toestel vertrok vanaf de gate om 12:13 lokale tijd, en steeg om 12:31 lokale tijd op.
    12:13 > 1+2+1+3 = 7; 12:31 > 1+2+3+1 = 7 = numerologisch: 77
    De Onderzoeksraad voor Veiligheid meldde om 16:20 uur lokale tijd een laatste registratie van vluchtgegevens. 1+6= 7; 2x = numerologisch: 77
    Op 4:12 pm is er geen radiocontact meer > 4+1+2=7
    Op 17:00 uur wordt de crashsite gelokaliseerd.

 23. Profetisch man

  Ezechiël 47

  8 Hij vertelde mij toen: ‘Deze rivier stroomt in oostelijke richting door de woestijn en door het Jordaandal naar de Dode Zee, waar het het zoute water zal genezen en weer fris en helder zal maken.

  Vervulling profetie over Dode Zee is begonnen

  Ik heb een filmpje ,maar ik laat het niet zien ,want het interesseert niemand hier

 24. @Henk Gadellaa,
  U moet letterlijk knettergek zijn: U noemt zichzelf volprofeet.
  Wat U bedoelt met “vol” is mij compleet onbekend.
  Iemand IS profeet of iemand is GEEN profeet

  1. @Derks

   @Henk Gadellaa,
   U moet letterlijk knettergek zijn: U noemt zichzelf volprofeet.

   Ik heb mij nooit Vol-Profeet genoemd en daarbij, als zich voorstelt naar een andere persoon voorstelt dan zegt u uw naam niet of men vraagt naar uw beroep, zwijgt u ook, die getuigenis moet van een ander dan u komen?
   Toen u agent werd, werd u toch beëdigd, mocht u zich agent noemen? Ik ben beëdigd als tandarts, dan mag ik mij toch tandarts noemen? En God dan, Die Mag Toch Zeggen dat Die God Is, Of en Christus Toch Ook Dat Die Christus Is? Een Paus, dat die Paus, toch ook en ga het rijtje maar af, Kardinaal, Bisschop…, oh als enige zij mogen zich voorstellen met hun functie….

   Als iemand de volle waarheid spreekt hoeft die toch niet anders voor te doen dan die Is?

   Die van de pot gerukt is bent u met uw farizeïsche indeling

   “Wat U bedoelt met “vol” is mij compleet onbekend.
   Iemand IS profeet of iemand is GEEN profeet””

   elke emmer water, hoe vol dan ook is een volle emmer met water?

   Joan was profeet, geen Vol-Profeet want Jona beweerde dat Ninivé vernietigd zou worden en werd niet. Een Vol-Profeet had geweten dat er twee mogelijkheden waren, niet vernietigd/wel vernietigd ipv één, dat wist Jona niet, die verstond dat er geen andere uitkomst was dan vernietiging!

   Bij een Vol-Profeet kent en hoor je het hele verhaal en alles is waar, een profeet kent een deel van het verhaal en hoor je een deel van het verhaal en niet alles is waar!

  1. @e,t,j. Vissers

   Vol-Profeten zijn redenaars met de H.Geest, staat er niet geschreven dat men zich geen zorgen hoeft te maken hoe en welke woorden men zal spreken, Daar Gaat De H.Geest Over.

   1. Dit is het internet,

    Wanneer jullie weggevoerd worden om te worden uitgeleverd, maak je dan vooraf geen zorgen over wat je zult gaan zeggen; zeg wat jullie op dat moment wordt ingegeven, want jullie zijn het niet die dan spreken, maar het is de heilige Geest.

    Het is goed om te verlangen naar het martelaars schap Henk, Avila heb ik gelezen !

    maar ik ga nu rusten !!!

   2. Dit is het internet,

    Wanneer jullie weggevoerd worden om te worden uitgeleverd, maak je dan vooraf geen zorgen over wat je zult gaan zeggen; zeg wat jullie op dat moment wordt ingegeven, want jullie zijn het niet die dan spreken, maar het is de heilige Geest.

    Het is goed om te verlangen naar het martelaars schap Henk, Avila heb ik gelezen !

    maar ik ga nu rusten !!!

 25. De datum 22/11 = 60 jaar JFK’s jubileum – vermoord door de dodelijke hoofdwond. (Schot). 60=6 oftewel het aantal mannen.

  Ik vind het buitengewoon interessant dat occultist Aleister Crowley op 1 december 1947 op 72-jarige leeftijd stierf. 72 jaar later, op dezelfde dag, werd op 1 december 2019 bij de eerste patiënt de diagnose 2019-nCoV (COVID 19) gesteld.

  Maankind

  Hoeveel mijl naar Babylon?

  Een brief van Aleister Crowley, geschreven op de dag van een maansverduistering en de dag waarop Donald Trump werd geboren.

  (14-06-1946)

  Aleister Crowley en Grady McMurtry

  Live gestreamd op 30 mei 2024

  Ga maar kijken ik wist het dat dit ging gebeuren
  ~Dodelijke hoofwond

  Begin maar op minuut 15:35

  https://www.youtube.com/live/RGeHR84At68?si=XeTBKpZXdRjr5ez1

 26. Ik heb veel meer geduld

  115 dagen tot de verkiezingen op 5/11. Denk eraan, denk aan 5 november

  Denk aan de Reno Trump-rallywapenangst op 5 november 2016. De geheime dienst dekte Trump af en haastte hem van het podium.

  Vandaag is het ook een 13, is het toeval dat de tekst over de dodelijke wond in Opb 13 staat?

  Goede plek. Het staat op de (illuminati)kaarten. ️️️️

  En hij is hun troefkaart, waarbij Joe de Jo-ker speelt!

  Kijk waar hij werd geraakt. Hoed had 45-47. Dat is de code voor 9-11, zoals in Openbaring 9:11. EEN SLECHTE DON

  Kijk ,op het moment dat er geschoten woord houd een dame een bord omhoog

  met de tekst

  Jou Biden jou fired

  https://youtu.be/mb89VKzcWxY?si=XsbQ73xvtsmX0TVw —- kort filmpje

  Wat is er aan de hand met het “rechter” oog van Trump? Zacharia 11:17 verwijzing?

  Medusa = Ishtar-Astarte-Innana Die op een lotus staat en regeert over het Hooggerechtshof. Donald Trump gaf een Lotus aan paus Franciscus; Kamala Harris/Kamal Aroush https://imgur.com/vpNkxDk Her/His Naam is een Sanskrietwoord voor “Lotusbloem”.

  Het woord “Ross” is afgeleid van het Hebreeuwse woord Rosh, wat leider, leider, heerser betekent.
  De slogan van Trump-afgodendienaars ‘Free Ross’ betekent ‘Satan bevrijd’.

  Nou ik stop maar

 27. De tijd van de aanslag moment 6:09

  ILLUMINATI NUMMER 69, 33 GRADEN VRIJMETSELARIJ, HET SATURNUS-RITUEEL Blootgesteld

 28. Eigenschappen van het nummer 69
  Symboliek
  Vertegenwoordig de perfectie die werd bereikt door degenen die hun karma hebben geliquideerd, als beloning voor de geslaagde tests.

  Symbool van het echtpaar, de bijlage, waar koppelingen worden gemaakt.

  Bijbel
  Het is het aantal misdaden begaan door Abimelech tegen zijn zeventig broers, draad van Jerubbaal, dat wil zeggen zeventig min één omdat een van hen ontsnapte. (Re 9,24)

  Algemeen
  Sint Joachim, de vader van de Maagd Maria, was 69 jaar oud toen hij stierf, volgens visioenen van Maria Agreda.

  De 69 is het sterrenbeeld kanker.

  Voorval
  Het werkwoord grazen wordt 69 keer in de Bijbel gebruikt.

 29. haak, lijn en zinklood worden gebruikt om te benadrukken dat iemand volledig is misleid of bedrogen. informeel Deze uitdrukking is een metafoor voor de visserij: alle drie zijn voorwerpen die aan een hengel vastzitten en die waarschijnlijk door een hebzuchtige vis worden opgeslokt.

  ” alleen dode vissen gaan met de stroom mee ”

  Voor hen die weten, hoeft niets verklaard te worden.
  Voor hen die willen weten, verklaren zichzelf.
  Voor hen die niet weten, is geen enkele verklaring afdoende.
  Voor hen die niet willen weten, verklaren je voor gek.

   1. Alle genoemde gaven zijn afkomstig van de Heilige Geest van God, maar ieder heeft zijn eigen genadegave van God, de één op deze wijze, de ander op die wijze (1 Korinthe 7:7)

  1. Nóg even ’n paar wiskundige waarheden:
   Vermenigvuldig het aantal letters met 0. Eindcijfer is ÁLTIJD 0.
   Vermenigvuldig (of deel) het aantal letters met 1. Eindcijfer is ÁLTIJD gelijk aan letters.

 30. gloeiende

  Ik wist precies van te voeren dat dit ging gebeuren en ik kan het bewijzen

  Om met Henk zijn worden te vol profeet

  1. @e.t.j. Vissers,
   Wat U schrijft op 14 juli 2024 om 09:19 uur is geen Nederlands en is ÓNmogelijk te begrijpen.

 31. last·pak (het; o; meervoud: lastpakken), last·post (de; m/v/x; meervoud: lastposten) 1 iem. die moeite, last, narigheid veroorzaakt.

  het is mij duidelijk,

  De toekomst van een niet wedergeboren mens is volgens de Bijbel dus in eerste instantie de dood, als gevolg van de zonde; en in tweede instantie het rechtvaardig oordeel van God over de zon…

  1. Een ‘betrouwbare ziener’ is een contradictio in terminis.
   Beginners kan ik het boek aanraden van Gili, Iedereen paranormaal, Lannoo, 2010.

    1. @AntiSoof

     De Strijd tussen de tovenaars van de Farao en Mozes is geen toverwedstrijd, want wonderen zijn geen toverij! Dat mag de Farao in den beginnen denken omdat die niks weet van wonderen, en tovenaars ook, als blijkt dat er een persoon is die groter dan zij zijn, heet dat nog niet dat zij de zogenaamde “andere God” als de enige werkelijke God erkennen. Kijk maar bij Simon. De begreep niet dat er een verschil is tussen magie en wonderen zoals Petrus duidelijk maakt aan innerlijke houding, al laat Petrus het werkelijke verschil ook niet direct duidelijk: Het niet voorbij gaan aan Vrije Wil van God hetgeen maakt of het kwaadaardig of goedaardig is

     1. Onderschat de slimheid van mensen niet, Henk.
      Ook vroeger waren er tovenaars die veel technieken kenden.

      Ik las bijvoorbeeld eens dat de zuilen voor de tempel verdraaid konden worden zodat de ark in die tempel bij onraad snel naar de kelder kon worden verplaatst?

      De duivel is één van de beste tovenaars, lijkt het wel eens. Er is zoveel list en bedrog in de Bijbel te lezen trouwens. Daar kan men véél van leren. Inspiratie noemen ze dat. Voorbeelden lezen. Wellicht dat daarom sommige schrijvers bepaalde dingen kunnen ‘verzinnen’.

      Vergis je nooit in mensen, onderschat die nooit.

      1. @AntiSoof

       Die de echte methode weet hoe tovenaars verkrijgen en hoe echt wonderen verkregen worden en Die Naar Die Ene Christusverschijning gaan Om Antwoord onderschatten niet, noch doen aan vooroordelen.

   1. @Eric

    Ik zou voorzichtig zijn, Eric…., u weet niet in welke alle vormen de H.Geest zich openbaart!

    23 Voorwaar, Ik zeg u: Als iemand tot deze berg zegt: Hef u op en stort u in de zee, en als hij in zijn hart niet twijfelt, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, voor hem zal het werkelijkheid worden. (Marc 11)

    20Jezus zei hun: “Om uw gebrek aan geloof. Voorwaar, Ik zeg u: wanneer gij een geloof bezit, ook al is dit klein als een mosterdzaadje, dan kunt ge tot deze berg zeggen: verplaats u van hier naar daar, en hij zal zich verplaatsen. Niets zal u onmogelijk zijn.”(Math 17)

    1. @Eric

     aanvulling

     en telekinese, het verplaatsen van materie op geestelijke kracht, wordt gezien als paranormaal…..

     Het probleem is dat uw kerk en alle vele christelijke kerken wonderen als verklaard onverklaarbaar neer zet, dan kunt u zich ook slecht uitspreken over paranormaal waarbij misser gemaakt worden. Zoals u dat ook men wonderen/openbaringen doet, door ze niet te erkennen.

     De werkhandeling zijn de zelfde, het verschil tussen magie en wonderen zit in de vrije wil. Bij een wonder gaat men niet aan de wil van God voorbij, bij magie wel!

  1. Rampenvoorspellers hebben ‘altijd’ gelijk, Eric.
   Al sinds het ontstaan van de wereld gebeurt er altijd wel ergens een ‘grote ramp’.
   Dat is noch magisch, noch goddelijk, dat is gewoon het natuurlijke verloop der dingen.
   Maar hoe dan ook, maakt u zich maar geen zorgen, U wordt toch gered?

   1. De Grote Waarschuwing, geen enkel land kan er nog aan ontsnappen. Alle mensen boven de zes jaar ondergaan allen tegelijk een soort proef-oordeel dat voor niemand aangenaam proeven is. Dan nog zes weken vrijheid om zich met God in orde te stellen. Daarop volgt de ergste crisis ooit. Definitief einde van de o zo zoete ‘moderniteit’-beleving zoals wij dat hebben zien groeien sedert WW2.

   2. @Frank en Eric

    Rampenvoorspellers hebben niet altijd gelijk, zie Jona.

    En rampen hebben dezelfde oorsprong en zijn groter dan de natuur, kijk maar naar de lucht, dat zijn moleculen, die worden gezamenlijk een richting gestuurd! Dat is is meer dan natuur!

    Kijk naar veroudering van uw leven, ook dat is meer dan natuur, kijk naar genezing door medicijnen, kijk naar het krijgen van honger en vreugde en pijn, dat is meer dan natuur

    En ook die gered worden, worden niet zo maar gered en die verloren gaan gaan ook niet zomaar verloren.

    Wordt niet eens tijd dat jullie echt gaat zoeken? Jullie niet beter dan een dokter die zegt dat een patient kanker heeft en niet weet waarom en zegt: dat is de natuur…en het daarbij laat, of een priester die zegt: het is de wil van God…

    Een echte onderzoeker blijft niet staan bij een blind antwoord, die gaat opzoek om echte antwoorden te krijgen die staan als een “huis op en rots”, op echte fundament, die overal en in alles te vinden is, die gaat opzoek naar Die Ene Wet, waar alle uit voortkomen en hoe Die Werkelijk Werkt

    Frank, Je bent niet beter, dan iemand die de spot drijft met een ander. Dat Eric bezorgt is, is geen reden om spot te drijven! En Eric hoort geen valse aanwakker methode te doen om de kerk vol te krijgen!
    Het verkondigen van rampen of zware tijden is meer dan dagerood en regen voorspelling, meer dan “winter is coming”. Het hoort Vol-Profetie te zijn! En ook al zou er rampen komen, horen daar een ontsnappingen door voorkomen, dan wel een uitweg geven, bij!

    Elia werd ruiterij en strijdwagen genoemd omdat ondanks de neergang van Israël door hongersnood geen vijanden binnen vielen. Ninivé wist te ontkomen door vasten en bidden, de ramp van Sodom en Gomorra had ontkomen als Abraham verder met God had onderhandelt en gevraagd had hoe te voorkomen.

    Het is goed dan men voorbereid zoals men ook winterkleding heeft klaar liggen voor de winter, echter, Die Tijd waar Eric over spreekt komt niet zomaar als een dief in de nacht en ook niet zoals Eric en vele denken.

    God is een God van de Liefde, Die Zal Altijd om iedereen Bezorgd Zijn, Dan Zal Die Heel Veel Verder Gaan dan zoals Eric doet voorkomen! Anders Had Die als enige naar Israël omgekeken!

 32. @Henk Gadellaa,
  U bent protestant van hoofd totmet het puntje van Uw tenen.
  Dat houdt in: U kunt het protesteren niet laten.
  Net zoals een niet verzorgde baby: U heeft ALTIJD Uw broek vol met Uw eigen stront.

  1. Derks, u bent anaal gefixeerd. U overschrijdt doorlopend de grenzen van de beleefdheid en het fatsoen. Ik begrijp dat uw leeftijd uw decorumgevoel wat laag laat zakken, maar van mij mag de moderator ook ten opzichte van u toch wat strengere grenzen trekken.

  2. @Derks

   iemand die opkomt voor Gods Recht en Gerecht die protesteert met Recht en Gerecht!
   Ik ben Katholiek zoals Christus Katholiek definieert. Dat die anders kan zijn maakt mij niet protestants, hoewel zij ook katholiek naar Christus hebben, al zijn daar ook ziende blinde leringen aanwezig.

   Als u nu eens uw eigen leer en traditie zou controleren als het hoort zal u zien hoe verkeerd protesterend u bent!

 33. @Frank Dierickx,
  U bent R.K. gefixeerd.
  U overschrijdt doorlopend de grenzen van de beleefdheid en het fatsoen. Ik begrijp dat uw leeftijd uw decorumgevoel wat laag laat zakken, maar van mij mag de moderator ook ten opzichte van u toch wat strengere grenzen trekken.

  1. Even uzelf citeren, meneer Derks?

   P.J.T. Derks schreef:
   12 juli 2024 om 11:10
   @Henk Gadellaa,
   U gebruikt scheldwoorden voor @eric-b-l, welke woorden voor Ú gebruikt zijn en nog steeds gebruikt wórden.
   U bent dus gewoon ’n na-aper. Bah, wat goedkoop.

   Veel voetbalplezier!

 34. De theateracts gedecodeerd
  Dus alles is gescript, nep

  Allereerst kwam 13 juli met de drie beruchte ‘kill-dates’, zoals in 44, 64 en 28. Ook dit gebeurde in Pennsylvania. Merk op dat ze de scène en het gezicht van Trump als ‘bloederig’ beschreven:

  13-07-24 = 7 + 13 + 24 = 44
  13-07-2024 = 7 + 13 + 20 + 24 = 64
  13-7-2024 = (7) + (13) + 2+0+2+4 = 28

  Doden = 64, 44, 28

  Pennsylvania = 64
  Schieten = 44
  Geweervuur ​​= 44
  Bloedig = 28

  13 juli was ook 115 dagen vóór de Amerikaanse verkiezingen van 2024 die op 5 november zullen plaatsvinden. CNN citeerde een woordvoerder van Trump die zei dat het een ‘gruwelijke daad’ was:

  Moordenaar = 115
  Doden = 115
  Afschuwelijke daad = 115

  Trump zal waarschijnlijk de verkiezingen ‘winnen’ [geselecteerd worden].

  Dit was de zoveelste publiciteitsstunt, gemeten in cijfers, en op een rituele manier in overeenstemming met hun script. De inauguratie van de 60e president zal plaatsvinden op 20 januari 2025. Deze moordpoging vanuit een ‘verheven positie’ op 13 juli vond plaats 191 dagen vóór de inauguratie van 2025.
  En vergeet niet dat de geënsceneerde verkiezing op 5 november plaatsvindt, de dag dat er nog 56 dagen overblijven in het jaar, het belangrijkste nummer van de Sociëteit van Jezus, de jezuïetenorde.

  Moord = 191
  Verhoogde positie = 191
  Sociëteit van Jezus = 191

  Als hint voor wat gaat komen, en waar Trump heen gaat, gebeurde dit op 13 juli, zoals in 13/7, oftewel 137 – het nummer van de VS. Regering:

  Verkiezingsoverwinning 2024 = 137
  Autoriteit = 137
  Washington DC = 137
  Regering = 137
  Witte Huis = 137

  Natuurlijk is 137 het priemgetal van de vrijmetselarij, namelijk ‘33’, aangezien alles wat de overheid doet vrijmetselaars is. Dat is hoe de taal is opgebouwd; alles in het zicht!

  En nogmaals, het was niet slechts één enkel schot, er waren verschillende geweerschoten:

  Geweerschoten = 33
  Valse vlag = 33
  Politie = 33
  Bestelling = 33
  Metselwerk = 33
  De Metselaars = 33

  En Trump werd in ‘het oor’ geschoten:

  Het oor = 33

  En vergeet niet dat Reagan op 30 maart werd neergeschoten, zoals in 30 maart, oftewel 33 maart!
  Of gewoon 3+30 = 33
  Bovendien verscheen de ‘Trump Tombstone’ voor het eerst in Central Park op 27 maart 2016. 13 juli 2024 was precies op de dag, 3030 dagen later, zoals in 33. Wat een leuke ‘toevalligheden’.

  13 juli was precies 33 weken en 3 dagen, zoals in ‘333’, na de sterfdag van JFK op 22 november.

  En om hieraan toe te voegen: 13 juli was ook 3 maanden, 3 weken en 3 dagen, zoals in ‘333’, vóór de ‘presidentsverkiezingen van 2024’ die op 5 november zouden worden gehouden:

  Presidentsverkiezingen 2024 = 333

  Trump is momenteel 78 jaar oud en hij werd in Butler ‘neergeschoten’ vanaf een ‘dak van een gebouw’. En als de door jezuïeten opgeleide Schotse Ritus-vrijmetselaar Donald Trump de verkiezingen in 2024 wint, wordt hij op 78-jarige leeftijd de zevende koning uit het boek Openbaring:

  Dak van gebouw = 78
  Butler = 78
  Jezuïet = 78
  De jezuïetenorde = 78
  Donald John Trump sr = 78
  Zevende Koning Trump = 78
  Schotse ritus = 78

  In 2016, op 5 november, was er een ‘moordangst’ tijdens een Trump-bijeenkomst toen een man in de menigte ‘pistool’ schreeuwde. Op 13 juli 2024 was dat precies 401 weken geleden. 401 is het 79e priemgetal:

  Sociëteit van Jezus = 79
  Moord = 79

  13 juli, de dag waarop Trump werd aangevallen door een enkele ‘schutter’, was precies 29 dagen na zijn verjaardag op 14 juni:

  Schutter = 29
  Troef = 29

  Het was ook precies 48 weken voor zijn volgende verjaardag:

  Donald Trump = 48
  Vrijmetselaar = 48
  De Metselaars = 48

  Als we de einddatum meerekenen, was 13 juli natuurlijk een periode van 337 dagen vóór de volgende verjaardag van Trump. 337 is het 68e priemgetal, het getal van Donald John Trump. En opnieuw hebben we dezelfde aanwijzingen:

  Verkiezingswinst 2024 = 68
  Donald J.Trump = 68
  De Vrijmetselaars = 68
  Donald John Trump = 68

  1. Grapjurk!
   Geef me eens uw volledige geboortedatum, en de postcode (de cijfers) van waar u nu officieel woont.
   Dan ga ik in mijn vrije tijd ook eens wat cijferspelletjes spelen.

     1. Inderdaad. Klopt. Lucht heeft ook een gewicht. 1,29 kg per kubieke meter. Beetje afhankelijk van hoogte, temperatuur etc. Maar hoe meet je dat binnen het lijf van een mens? Grapje.

       1. Let op heren, ik zie ook dingen:
        Wat is de datum alléén al van het ‘bericht’? [15 juli 2024 om 00:17]
        15 wordt: 1+5=6
        2024 wordt: 2*4=8-2=6
        00:17 wordt: 7-1=6
        Dit is geen toeval meer. Eng hè?

      1. @Frank Dierickx,
       Iemand die doodgaat weegt minder:
       dan blaas je lucht uit uit drie gaten: neus + mond + kont.

       1. Toch moet je getallen niet uitsluiten want het zijn ook tekenen, net als de stand van de planeten, zon en sterren. Je moet er wel voorzichtig mee zijn

        1. De stand van de planeten tegenover al de rest evolueert doorlopend. Daarom is astrologie zo’n gigantische onzin.
         Trouwens, sommigen hier menen dat de aarde vierkant en plat is, dan wordt het helemaal nogal ingewikkeld.
         Getallen zijn geen ’tekenen’. Het zijn conventies om dingen te benoemen.

         1. @Farnk

          toch worden er berekeningen mee gemaakt en gebruikt in proeven etc. en daarmee geven ze aan en zijn tekenen., net als letters ook onder tekenen vallen.

          je slaat weer op hol, net als evolueren van planten. dat heet niet dat ze geen invloed hebben., of een gevolg zijn van.

          en op het berekenen van geest en ziel heb ik wel een antwoord….net als de rest; De Wet en de Profeten

          1. En in dat fundament van uw hele metafysica, Henk, dat weet je al lang, daar geloof ik nu eens totaal niet in. Die Wet en die Profeten zijn leuke hersenspinsels, maar stellen geen fluit voor.
           PS. Wat me al een hele lange tijd intrigeert: Wat is eigenlijk een zonde tegen de Heilige Geest, waar u vaak naar verwijst? Ik zou er graag een bedrijven, maar ik weet helemaal niet hoe ik dat moet doen.

         2. @Frank

          “PS. Wat me al een hele lange tijd intrigeert: Wat is eigenlijk een zonde tegen de Heilige Geest, waar u vaak naar verwijst? Ik zou er graag een bedrijven, maar ik weet helemaal niet hoe ik dat moet doen.”

          Ik heb die hier beschreven Frank, maar je gelooft niet, daarbij ben je heel hard er naar op weg, want overmoedige dronken dwazen als u, doen zulke beweringen: “Ik zou er graag een bedrijven, maar ik weet helemaal niet hoe ik dat moet doen.”

          Die zijn net zo dom om een stier in zijn ballen te schoppen en te beweren dat de stier hem niks zal doen, want niks staat vast…..
          Of van een ravijn de diepte in te springen blind beweren dat er geen bodem is waar ze op te pletter vallen, want niks staat vast!

          1. Aanvulling

           Die Wet en die Profeten zijn leuke hersenspinsels, maar stellen geen fluit voor.
           dan Frank geef je salaris, je pensioen terug en je zintuigen en je leven want je hebt er van gebruik gemaakt, of wil je beweren dat je recht er op hebt met je niks staat vast, dan ook geen loon, ook geen leven en ook geen zintuigen.!

           Bye bye donken overmoedige zot die je bent

 35. Er is ook een link met Nederland

  Oranje (“dubbele Nederlander”) man Trump- Oranje “Trump” is de nieuwe zwarte “Obama”?

  Hollandse spot met heilig land?

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pennsylvania_Dutch

  Nog een link: mijn overleden broer, die in maart van dit jaar overleed, had een vriend die hij de bijnaam ‘grote oren’ gaf. Het zette me aan het denken: Romeinen, vrienden, landgenoten, leen me mijn oren! Trump werd in zijn rechteroor geschoten…

  https://www.linkedin.com/pulse/friends-romans-countrymen-lend-me-your-ears-andré-le-roux

  Ook Dumbo, de olifant met grote oren. Zowel de democraat als de republikeinse “olifant” hebben grote oren – dumbo = de olifantengod BES achterin de hersenen?) – dumbo vliegt ook met zijn FLIE JINN Nederlander Alco-Holland BarBararyan. (Arisch Iran? verborgen in het woord barbarARYAN).

  Wat is de betekenis van de Nederlander Amiri Baraka?

  Door de actie van het stuk benadrukt Baraka de onmogelijkheid van integratie tussen zwarten en blanken in een racistische samenleving; met andere woorden, het stuk is een sociaal-politiek protest tegen racisme. Daarom wordt het vaak geïnterpreteerd als een mytho-symbolische parabel van de mythe van de ‘Vliegende Hollander’.

  Wat is het Flying Dutchman-syndroom?

  Acrocyanose is een symmetrische, pijnloze verkleuring van verschillende tinten blauw in de distale delen van het lichaam die wordt gekenmerkt door symmetrie, relatieve persistentie van de huidskleurveranderingen met verergering door blootstelling aan koude, en frequente associatie met lokale hyperhidrose van handen en voeten.

Regels voor reacties:
1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan.
2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd.
3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. Registreren kan hier.
4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Doe mee met de discussie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.