Een wereldwijde staatsgreep vanwege de Nieuwe Wereld Orde

 P. Daniel XVII.37 Vrijdag 9 september 2022

Goede Vrienden,

Ziehier nog enkele reacties op ons lang feuilleton over het synodale proces in de Kerk. Uiteraard  zijn velen het met me eens, anders zouden ze niet gevraagd hebben om op mijn email lijst te staan. Een man schrijft me dat hij in onze teksten het geloofsonderricht vindt waarnaar hij verlangde tijdens zijn universitaire studies, maar toen niet gekregen heeft. Enkele vrouwen getuigen dat ze zich vanaf het begin niet goed voelden door “aan de pil” te zijn, dat ze in verwachting geraakten ondanks de pil,  dat de informatie over contraceptie zich overal opdrong en dat er geen duidelijke geestelijke leiding was vanuit de Kerk…Verder kreeg ik nog bijzonder schrijnende verhalen van mensen die in de liturgie verdieping zoeken maar in sommige parochies alleen maar een lamentabele show krijgen vol met kinderachtigheden.

We willen echter dieper ingaan op deze vraag: Wat moeten we denken van de vrouwelijke priesters en bisschoppen in de Anglicaanse kerk?

Vanuit de Anglicaanse hiërarchie komen commentaren die spreken over een grote verrijking op de verschillende  pastorale terreinen. We willen graag geloven dat een grotere vrouwelijke aanwezigheid in de pastoraal voor zieken en in heel het parochiaal beleid een verrijking kan zijn. Onze bedenkingen op het vrouwelijk priesterschap zijn niet bedoeld om te zeggen dat we als christelijke kerken van elkaar niet zouden kunnen leren. Ze willen evenmin de rijkdom van de Anglicaanse liturgie of de oprechtheid van haar kerkelijke ambtsdragers ontkennen.

We hebben al vermeld hoe paus Paulus VI onmiddellijk op deze wijding van vrouwen door de Anglicaanse gemeenschap heeft gereageerd. Hij herhaalde dat het in flagrante tegenspraak is met de 2000-jarige traditie van de Kerk zowel in het oosten als in het westen. Ook Johannes Paulus II verwijst hiernaar in zijn  brief van 1994, waarmee hij de discussie voorgoed afsluit omdat er geen enkele grond is om Jezus’ uitdrukkelijke keuze zo radicaal te veranderen. We moeten inderdaad  toch wel enkele zeer ernstige vragen stellen. De beslissing om vrouwen tot priester en later tot bisschop te wijden, werd op “democratische wijze” genomen met “een grote meerderheid” (nl. twee derde). Dit maakt wel indruk in een politiek debat maar helemaal niet in een zo belangrijke kerkelijke beslissing.  Tijdens de laatste sessie van Vaticanum II op 7 december  1965 (die een open sessie was, waarbij  ik met een gewoon toegangsbewijs aanwezig was), werd gestemd over de “pastorale constitutie over de Kerk in de wereld van deze tijd”. Deze definitieve tekst was het resultaat van vele veranderingen, verbeteringen en aanvullingen. Een 200-tal concilievaders kon om een of andere reden deze slotviering niet bijwonen en dus niet meestemmen.  De uiteindelijke uitslag was: 2039 concilievaders waren voor, 75 tegen, 7 ongeldig. Met deze verhoudingen  mogen we van een vrij grote eensgezindheid spreken. Wanneer de Anglicaanse kerk over een 2000-jarige breuk met de traditie van oost en west met 2/3 meerderheid stemde en in 1994 ook daadwerkelijk  vrouwen tot priester wijdde, was dit het begin van een felle controverse,  die steeds heftiger werd. Het was niets minder dan een pijnlijke breuk in de Anglicaanse gemeenschap. Vele Anglicaanse parochies waren er uitdrukkelijk tegen en vele Anglicanen gingen over naar de katholieke kerk. Op de Lambeth Conferences van 2008 was al een vierde van de bisschoppen uit de Derdewereldlanden ostentatief afwezig. Paus Benedictus XVI heeft er voor gezorgd dat zij die willen overkomen naar de katholieke Kerk een nieuw eigen bisdom kunnen vormen in England, de VS en Canada onder de Traditional Anglican Communion.

Voegen we hier nog bij dat de Anglicaanse kerk zelf slechts enkele eeuwen oud is! Hendrik VIII wilde scheiden van Catharina van Aragon om te trouwen met Anna Boleyn. Ook zij werd uitgeschakeld (onthoofd) en hij zal nog viermaal een andere vrouw nemen. De beroemde kanselier Thomas More en bisschop John Fischer konden dit immoreel gedrag niet goedkeuren en stierven als martelaren. Hendrik VIII zal zijn onaanvaardbaar gedrag trachten te rechtvaardigen door te breken met Rome.  Door de Act of Supremacy van 1534 wordt hij hoofd van de Church of England. Vermits koningin Elisabeth gisteren gestorven is wordt haar zoon koning Charles III nu hoofd van de Anglicaanse kerk. Moet de katholieke Kerk nu uit deze bezoedelde bron gaan putten  om haar trouw aan een twee millennia oude leer en leven aan te passen?

Een opvallende gelijkenis is er met de “Anglicaanse verruiming” in verband met het standpunt over kunstmatige contraceptie. De Lambeth Conferences van de Anglicaanse bisschoppen van 1930 handelden over  huwelijk en geboorteregeling. In de bewuste resolutie 15 werden heel voorzichtig en onder strikte  voorwaarden mogelijk “andere methoden” dan onthouding aangenomen (met 193 voor, 67 tegen en 40 onthoudingen!). Pius XI zal hierop in hetzelfde jaar fel reageren met zijn encycliek Casti connubii. Ruim vier decennia later, na het verschijnen van de encycliek Humanae vitae van Paulus VIwerd aan de universiteit van Leuven hierover een thesis geschreven die geprezen werd  als zijnde een “Anglicaanse verruiming”, een “meer positieve houding tegenover seksualiteit”, “een meer persoonlijke moraal” (zie ons boek: Hoe een paus gelijk kreeg, De Blauwe Tijger, 2017, blz. 228-230). De schrijver heeft zijn “Anglicaanse illusie” uitvoerig willen staven met de allesoverheersende  farmaceutische propaganda voor anticonceptie in plaats van ernstig de authentieke christelijke leer te bestuderen. Helaas is deze illusie blijven leven.

Kortom er is geen enkel redelijk argument dat de Anglicaanse ontsporing van de wijding van vrouwen rechtvaardigt zoals er is geen enkele rechtvaardiging is om de constante kerkelijk leer die kunstmatige contraceptie als moreel onaanvaardbaar beschouwt te wijzigen.

Het verlangen naar werelds succes en een “aangepaste Kerk” is een permanente valstrik. In de verslagen van de synodale raadpleging is de aanpassing aan de wereld om meer werelds aanzien en invloed te krijgen de constante ondertoon. Het synodale proces in het westen blijkt  hoogte,  diepte én christelijke visie te missen.  Een synodaal proces zou moeten dienen om een authentiek christelijk leven volgens het Evangelie van Jezus Christus beter te begrijpen en te beleven en niet om populaire stromingen die tegen de geest van het Evangelie ingaan in te voeren. De Kerk en de christenen  moeten de moed hebben om tegendraads te zijn, wat in onze huidige maatschappij absoluut nodig is.

P. Daniel

XVII.37

Vrijdag 9 september 2022

Flitsen

Zondagmorgen begonnen de drie kinderen  Yakub (14 j, hier opgevangen), Ronnie   en Elie (8 j en 4 j, van het conciërge-gezin)  hun nieuw schooljaar. Ruim 3, 6 miljoen Syrische kinderen trokken naar 13.660 scholen en instituten in alle  provincies.  Omdat weer de zoveelste aanslag gepleegd was op de elektriciteitscentrale in Damascus hadden we maandagnacht en heel de zondag geen stroom. Met het schooljaar verandert ook een beetje het leven van de gemeenschap. Tijdens de lange voormiddag zijn er geen kinderen meer die meehelpen of spelen.

Het vertrek van de 70  jongeren, die hier een retraite hielden, brengt weer een grondig poetswerk mee in de nieuwbouw.

We konden een flinke hoeveelheid druiven en vijgen meegeven voor Libanon. Ook worden er iedere dag druiven en vijgen geoogst om te verkopen in Qâra. Vijgen worden op heel onregelmatige tijden rijp. Sommigen zijn al rot en opgegeten door insecten of helemaal opengebarsten en verdroogd terwijl anderen nog groen en keihard zijn. In isimo-dozen worden de rijpe vruchten gewoon voor de verfwinkel van goede vrienden van de gemeenschap te koop aangeboden en zijn erg geprezen omdat het natuurlijke producten van het klooster zijn. Sommige van onze druivelaars zijn vele decennia oud en de enige authentieke van Qâra omdat alle anderen later werden ingevoerd.  De vruchten zijn een lokale delicatesse (dieprood en erg zoet).

In het Sint Jozefsklooster zijn de arbeiders  met behulp van de fraters begonnen met het leggen van de vloeren.

Op donderdag 8 september vierden we de geboorte van Maria als een feestdag. Dit feest vindt zijn  oorsprong in  de wijding van de  kerk van de heilige Anna in Jeruzalem, op de plaats van het ouderlijk huis van de heilige Joachim en de heilige Anna, ouders van Maria. Daar is dus Maria geboren. Dit feest werd al vroeg in Byzantium gevierd en in de 7e eeuw ook in Rome.

P.S. Regelmatig vragen mensen mij of ik hun adres uit mijn lijst geschrapt heb. Bij controle blijkt dat hun adres ofwel inderdaad plots verdwenen is ofwel er nog gewoon instaat. Hoe dan ook. Heb je mijn Vlaams bericht op vrijdag (en Franse  vertaling op zaterdag) niet ontvangen, laat het me gewoon weten en wij doen zoals de kippen: het tekort wordt bijgelegd!

Een wereldwijde staatsgreep vanwege de Nieuwe Wereld Orde  

Een flink deel  van de wereldbevolking is nog steeds in de ban van corona en vreest hierdoor besmet te worden of zelfs te sterven. Ze dragen mondmaskers, laten zich testen, houden afstand van elkaar of isoleren zich bij het minste verdachte teken. Als er opgeroepen wordt voor een zoveelste vaccinatie zijn ze er als de kippen bij om het vaccin te mogen krijgen.

Toch wordt het aantal mensen die het hele coronagebeuren geloven en er in willen meespelen steeds kleiner. Er verschijnen steeds meer goed wetenschappelijk gedocumenteerde rapporten die aantonen dat hetgeen we sinds bijna twee jaar meemaken een nauwkeurig en lang voorbereid crimineel plan is van een wereldelite die de mensenfamilie drastisch wil verminderen om de rest onder hun totale controle te brengen. Daarvoor hebben ze angst gezaaid rond een covid 19 besmetting, die ze zelf hebben ingevoerd. Een matige seizoengriep hebben ze voorgesteld als een bijzonder dodelijke virus. Ze hebben wereldwijd een pandemie weten af te kondigen, waarvoor op geen enkel moment enige reden was. Ze gaven veel geld uit om valse cijfers te doen verspreiden over coviddoden, betaalden dokters en verplegend personeel om valse getuigenissen te schijven, ze wisten goede en eenvoudige geneesmiddelen te doen verbieden om  massaal veel meer mensen te laten sterven van de behandeling dan van de griep zelf. Vooral konden ze wereldwijd een gevaarlijk en onverantwoord medisch experiment uitvoeren met zogenaamde covid 19 vaccins die in feite op de kortste tijd meer doden en ernstige ziektes opleverden dan alle vaccins van de vorige 30 jaar samen. Het lukte hen ook iedere verantwoordelijkheid hiervoor af te schuiven op de bevolking zelf.

De Duits-Amerikaanse topadvocaat R. Fuellmich, gesteund door een grote groep internationale advocaten én wetenschappers heeft al geruime tijd geleden laten weten dat ze alle nodige documenten in handen hebben om te bewijzen dat het hele coronagebeuren     de grootste opgezette criminele misdaad is tegen de menselijkheid aller tijden. In sommige landen zijn ze al met succes processen begonnen. Het probleem is dat er nog geen niet corrupte internationale rechtbank bestaat die zulk een proces kan behandelen. Zij streven naar een nieuw aangepast  “Neuremberg 2”.

Dr. Vernon Coleman is ongetwijfeld de meest bekende wetenschapper met groot gezag in Engeland. Hij schreef meer dan 100 boeken,  die met meer dan twee miljoen exemplaren verkocht werden in eigen land. Zijn boeken werden vertaald in 25 talen en verkocht in 50 landen. Onder zijn medische bestsellers rekenen we: Bodypower, Mindpower, Food for Thought, How To Stop Your Doctor Killing You, Superbody and Coleman’s Laws. Zijn teksten worden door dagbladen en tijdschriften in heel de wereld overgenomen. Ze worden tot film- en radio-series verwerkt. Vanaf het begin van de covidmaatregelen was hij een felle tegenstander. Hij ontmaskerde het onwetenschappelijk en onverantwoord beleid. Hij toonde aan dat de regering de grootste vijand is van het volk, dat hetgeen ze zeggen en opleggen op niets anders dan leugens gebaseerd is, dat ze de  volksgezondheid, de  handel, economie en het sociale leven vernietigt, dat ze niet voor het goed van het volk werkt maar voor de criminele plannen van een superrijke wereldelite. Vanaf dat ogenblik werden zijn video’s (“de oude man in de zetel”) in de officiële media het meest gecensureerd en bestreden. Zijn heldere inzichten en humoristische commentaren kunnen echter niet gesmoord worden (https://www.vernoncoleman.com/).

Jean-Yves Jézéquel, filosoof, psychanalist en gediplomeerd in menswetenschappen meent nu ook dat we deze wereldwijde misdaad perfect kunnen analyseren. Ziehier enkele citaten. Als voorbereiding op deze staatsgreep organiseerde het Wereld Economisch Forum en de Bill en Melinda Gates Stichting met het Johns Hopkins Center for Health Security   in New York op 18 oktober 2019 “Event 2-01” met de bedoeling uit te zoeken: “Hoe kan een pandemie als voorwendsel gebruikt worden om een totale controle in te voeren en op efficiënte wijze de democratie te ontbinden?”  (Jean-Yves Jézéquel, 5 setember 2022: https://www.mondialisation.ca/coronavirus-le-coup-detat-du-nouvel-ordre-mondial/5670963).

De farmaceutische industrie en de gezondheidsorganisaties wereldwijd werkten  mee en beukten met ongekend geweld in op de soevereiniteit van de bevolking. In een eerste periode werd vooral angst gezaaid. De media hielpen om alle mogelijke beperkingen op te leggen : “maskers, lockdowns, verboden op alle gebied, “vaccins”, sanitair paspoort, deskundige afbraak van ieder economisch systeem en banksysteem moesten aan het geheel een nieuwe richting geven om aan de mensen een absolute controle op te leggen door een “numeriek systeem” dat hiervoor werd ontwikkeld”. Daarna presenteerden de media de ”grote redders van de mensheid”. Zij stelden het bevrijdend “vaccin” voor en het zou voldoende zijn dat iedereen gevaccineerd werd om gered te worden: “…zo wordt het transhumanisme bereikt zoals Julian Huxley in 1957 heeft voorspeld…”. Het doel is het menselijk genoom te veranderen, waarvoor 10 injecties nodig zijn. De elite begint wel zenuwachtig te worden en te dreigen wanneer zij vaststelt dat 150 miljoen Europeanen weigeren zich te laten vaccineren of na een eerste spuit weigeren nog verder mee te doen. Het plan is evenwel zeer goed voorbereid. «Klaus Schwab, de uitvinder van het Wereld Economisch Forum heeft al in 1992 de school gesticht voor de « Global Leaders for Tomorrow » die in 2004 omgedoopt werd tot de school voor de  « Young Global Leaders». Wanneer je de lijst van leiders bekijkt  zie je “dat het precies de meest ijverigen waren om de schandelijke corona maatregelen op te leggen, alle regels af te wijzen van de geneeskunde en van de echte wetenschap, van het gezond verstand, van de waarheid en van de belangen van het volk. Deze leiders stonden enkel en alleen in dienst van de belangen van de nieuwe wereldorde om een uitzonderlijk wangedrag op te leggen aan heel het volk en hen naar een definitieve slavernij te voeren…”

“De bestuursorganisaties die in dienst staan van de nieuwe wereldorde hebben als doel alle kleine en middelgrote ondernemingen te vernietigen opdat de  multinationals  die allen gevestigd zijn in de VS en China alles over heel de wereld kunnen monopoliseren”.  Hierdoor zal een algemene werkeloosheid ontstaan en een massale honger, waardoor een groot aantal “nutteloze eters” opgeruimd kan worden. Wie overblijft en zich onderwerpt aan de volledige controle over zijn leven, zal van de elite het nodige krijgen om in leven te blijven. Volgens de visie van Klaus Schwab zullen zij “niets bezitten en gelukkig zijn”.

“Hierbij dringt zich dit besluit op: ‘wanneer aan een mens het recht ontnomen wordt het leven waarin hij gelooft te leiden, heeft hij geen andere keuze meer dan zich buiten de wet te stellen’ (Nelson Mandela).

Ook in ons eigen land hadden we al een klein teken van deze  bewustwording met de documentaire serie “Tegenwind” waarin zes Vlaamse en Nederlandse wetenschappers vrij het woord mochten nemen. De serie werd vanuit officiële zijde verguisd maar het volk gaf deze serie de publieksprijs.

Varia

Ons vorig bericht  geïllustreerd met vijf video’s : 1. Boeien de voorstelling van Flavius  Josephus 2. En van Massada, 3. Constructie van de kathedraal van Amiens, 4 en binnenzicht , 5.Leden van Nl kabinet schuldig aan landverraad?: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-273/

Onze vorige nieuwsbrief ook hier: https://www.katholiekforum.net/2022/09/02/wat-wil-europa-vooruitgang-of-ondergang-leven-of-dood/

Het is onbegrijpelijk hoe de mainstreammedia, waaronder onze VRT, de leugens over de gifgasaanvallen in Syrië steeds maar kunnen blijven herhalen, waardoor zij alleen maar doen wat de wereldelite wenst, nl oorlog blijven aanmoedigen tot ellende van vele onschuldige slachtoffers: https://willyvandamme.wordpress.com/2022/08/29/gifgas-als-wapen-van-propaganda-vrt-steunt-salafistische-terreur/

Nieuwsbrief Tegenstroom 4 september 2022

*

Oekraïne, door het westen gesteund, schijnt een tweede mislukte aanval op de kerncentrale  Zaporozhye ondernomen te hebben, welke door de Russen deskundig werd afgeslagen.  Volgens frontnieuws is het een combinatie van “corruptie, militaire onbekwaamheid en onmacht.” “De krankzinnigen in Washington hadden de boodschap niet begrepen. Wel, zij hebben het nu zeker wel begrepen en zijn wanhopig, vooral nu hun bluf is beantwoord, met inbegrip van de ontmaskering van hun militaire onmacht – zij zijn alleen goed voor PR en het bestrijden van paramilitairen uit de derde wereld”: https://www.frontnieuws.com/ongelooflijk-oekraine-lanceert-tweede-mislukte-aanval-tegen-kerncentrale-zaporozhye/

Bijzonder verontrustende evolutie van  de biologische laboratoria. Er zouden meer dan 50 laboratoria zijn in Oekraïne en Georgië en 336 in 30 landen. Allemaal onder toezicht van het Amerikaanse leger.  Rusland en China willen hierover  klaarheid om te weten of de VS zich schuldig hebben gemaakt aan het schenden van het verdrag van het gebruik van biologische en toxische wapens. Er zijn tekens dat vanuit deze laboratoria ziekten zijn verspreid:

Informatie over de komende vergadering van de staten die aanwezig zijn bij het Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC) aangevraagd door Moskou – FREESURIYAH

 

Op het Wenceslasplein in het centrum van Praag demonstreerden zondag 70.000 (volgens de organisatoren 100.000) Tsjechen voor het afschaffen van de sancties tegen Rusland en tegen de wapenleveringen aan Oekraïne. Zij eisten het ontslag van de regering en willen al een nieuwe regering voorbereiden. Velen zwaaiden met de Tsjechische vlag. Het gezond verstand en het besef van eigen soevereiniteit keren terug! Halleluyah!: https://www.frontnieuws.com/het-begint-70-000-demonstreerden-in-praag-tegen-de-sancties-van-de-eu/

*

Rusland vraagt dat de zetel van UNO verplaatst wordt naar een ander land dan Amerikaans. Het gastland heeft namelijk de plicht alle delegaties te ontvangen, van elk land ze ook komen. De VS weigerden echter reeds herhaaldelijk visa te verstrekken aan Russische delegaties en komt dus zijn belofte niet na: https://www.voltairenet.org/article217913.html

*

In de westelijke provincie Ternopil tracht het Oekraïense regime de godsdienstbeleving van het klooster van O.L.Vrouw Hemelvaart te beletten: https://www.golfbrekers.be/welke-god-mag-men-in-oekraine-nog-aanbidden/

Franciscus ontbindt de leiding van de heel bijzondere Orde van Malta  (met ‘n 13.500 leden)  die zich inzet enerzijds voor ziekenzorg en anderzijds voor de verdediging van het katholieke geloof:   Paus ontbindt leiding Orde van Malta | De Standaard

Paus Johannes Paulus I is zalig verklaard. Deze keer geeft VRT een vrij goed artikel hierover: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/08/31/de-lachende-paus-johannes-paulus-i-wordt-zalig-verklaard-ook/

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

12 commentaren op “Een wereldwijde staatsgreep vanwege de Nieuwe Wereld Orde

 1. Pyramide logo

  1776 MDC-CLX-XVI 666

  verdeel de 9 romeinse cijfers/letters in drie gelijke groepen (3×3) in een drie-eenheid / drie-drie-eenheid / drie driehoeken
  neem het eerste cijfer/letter van elke groep en plaats deze boven op de piramide/driehoek,
  zij zijn de hoogste /grootste aantal van elke groep ofc omdat ze groter zijn dan de som van de volgende aan de rechterkant
  , dus plaats die volgende twee lagere/kleinere nummers van elke groep onder/onder elke driehoek

  (500+100=600)<1000
  (50 +10 =60) <100
  (5 +1 =6) <10
  ==================
  666 +1110=1776

  All Seeing Eye

 2. Oprichter Illuminati geïnspireerd door verlichting In 1785 vormden de Illuminati een jong gezelschap, dat maar negen jaar eerder – op 1 mei 1776 – was opgericht door de toen 26-jarige hoogleraar kerkelijk recht en filosofie Johann Adam Weishaupt. Net zoals zo veel andere Europeanen was deze Weishaupt bevangen door de toenmalige verlichtingsgeest.

  Ik heb me jaren hier mee bezig gehouden

  In January 1776, William Franklin was placed under house arrest, and in mid-June, the Provincial Congress of New Jersey ordered the formal arrest of Governor Franklin as “an enemy to the liberties of this country.” He was imprisoned in Connecticut for two years.

  Het konijnenhol gaat erg diep

 3. @Edwin Vissers,
  U bent hoogstwaarschijnlijk op ’n verkeerde site gekomen.
  Zoek ‘ns bijv. op: de tovenaar van Oz.

  1. P D

   Mozes en Aäron gingen opnieuw naar Farao. Ditmaal deden zij een wonder. Aäron liet zijn staf vallen en die werd een grote slang. Toen lieten ook Farao’s wijzen hun staf vallen en het werden slangen. Maar kijk! Aärons slang eet de slangen van de wijzen op.

   1. @Edwin Vissers,,
    U vertelt bij Uw antwoord e i n d e l i j k een waar gebeurd verhaal.
    Maar voor het overige verwijs ik U naar fabeltjes (= een korte, verzonnen vertellingen die een zedenlessen aanschouwelijk voorstellen).
    Dit, daar U een rijke fantasie heeft conform @Jo.

 4. Inzake …De reactie van P. Derks op: ..12 september 2022 om 12:28

  P.Derks ..je verklaarde toch dat je zaken buiten het katholieke geloof vermijdt
  Hoe kun je dan de informatie van Edwin Vissers beoordelen.. je vooringenomenheid verklaart je opnieuwe zelf schuldig.

  1. @Jo,
   U zit op een Rooms Katholieke site.
   U bent niét katholiek gelovig (U heeft Uw éigen geloof), maar veroordeelt tóch Rooms Katholieke mensen???
   U moet durven (of extreem dom zijn).

   U verzet zich tegen Rooms Katholieke mensen op precies dezelfde manier zoals U omgaat met Uw eigen familie, waar U zelfs niet meer welkom bent. Dit alles conform Uw eigen verklaring van enige maanden terug.

 5. Beste Pater, altijd een verademing om je brieven te lezen. Moge God je lang bewaren en overladen met zijn kracht om de dwalenden in kerk en wereld en de demonen die hen beheersen, te blijven bekampen en uiteindelijk te helpen verslaan. Bedankt!

 6. P.Derks…

  Niet ik heb iets over mijn familie gezegd… maar die vriendin van die zienster die veronderstelt dat er geen kernoorlog komt..
  Niemand gaat op een forum zich familiair uiten ..behalve P.Derks zelf.

  Een ware zienster verlaagd zich ook niet tot op zo’n niveau..
  Dus Derks “goed” geprobeerd… die bovenstaande reactie zegt al heel veel over P.Derks
  Ik wens je veel succes met het volgende probeersel.. 😂..🤣
  Jo.

  1. @Jo,
   U heeft blijkbaar ’n zeer zwak geheugen. Zie de eerste commentaren van U (U bent pas ’n paar maanden op deze site).

   1. P.Derks…

    Dan kost het je dus geen moeite om die gegevens die jij zou hebben hier gewoon neer te zetten …mijn toestemming heb je.
    💤

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht