Wat wil Europa: vooruitgang of ondergang, leven of dood?

P. Daniel XVII.36 Vrijdag 2 september 2022

Goede Vrienden,

De synodale weg van de westerse Kerk openbaart een diepe crisis in de Kerk, een identiteitscrisis,  een geloofscrisis waarbij de moeilijkheden van het priesterschap bijzonder zwaar doorwegen. Ze leeft in een maatschappij en in landen die zelf aan de rand van de afgrond staan, niet meer weten vanwaar zij komen en welke hun rijkdom en fundamenten zijn. Ze willen een wereld maken zonder God en daarom is het ook een wereld zonder respect voor mensen en zonder hoop. De wereldelite zegt openlijk dat ze het grootste deel van de wereldbevolking niet nodig heeft en problemen  beter met kunstmatige intelligente robots kan oplossen. Het is een wereld vol leugen, bedrog en geweld, die de menselijke waardigheid vernietigt. Deze elite pleegt verraad, vlucht in  moreel relativisme, onmenselijke nieuwe ideologieën en een mondialisme zonder grenzen, op weg naar een totalitaire dictatuur. Driftig wordt een gloednieuwe “beschaving” van barbaarsheid opgelegd. Hierover schreef de Guinese kardinaal en voormalige prefect van de Congregatie voor de Liturgie, Robert Sarah een boek (Cardinal Robert SARAH avec Nicolas DIAT, Le soir approche et déjà le jour baisse, Fayard, 2019). Voor de Kerk gaat hij nog een stap verder en beweert dat we de apostel Judas navolgen en verraad plegen aan Jezus en de Kerk. De opvattingen van deze  vurige prelaat wil ik graag delen en op mijn wijze illustreren.

Judas was wellicht ontgoocheld over Jezus als de Messias  van  Israël, omdat Hij geen politieke actie ondernam. Israël bevrijden van de overheersing van de Romeinen, een hoofdbekommernis van het joodse volk,  bleek niet de prioriteit van Jezus te zijn. En wellicht hadden ook andere apostelen meer actie verwacht op dit gebied. Overigens heeft ook de beroemde Joodse historicus  Josephus (+ rond 100) blijkbaar een tijd gemeend dat Jezus de Messias van Israël was. Toen de Romeinen Jeruzalem belegerden verwisselde hij echter van kamp en liep over. Het bracht hem geen windeieren op. Hij werd in de keizerlijke familie opgenomen, vandaar  zijn naam Flavius Josephus. Voor hem was het joods messianisme in vervulling gegaan in de succesvolle wereldoverheersing van het Romeinse Rijk.

Jezus heeft gedurende heel zijn  openbaar leven zijn apostelen trachten te onderrichten over de ware betekenis van de Messias. Hij is inderdaad de Messias van Israël, de Zoon van  God en  de Redder van de wereld, maar dit is geen aards koningschap. Hij verlost mensen van zonden en brengt hen terug in harmonie met God, waardoor we weer toegang hebben tot het eeuwig geluk. Jezus heeft vele lichamelijk zieken genezen maar zijn voornaamste verlossingswerk was de bevrijding van de menselijke ziel. Hij zorgde ervoor dat mensen met hun eeuwige ziel kunnen intreden in het goddelijke leven van de Drie-ene God. Deze geestelijke verlossing was duidelijk aangekondigd door de profeten in het Oude Testament, maar de apostelen hebben dit tijdens Jezus’ openbaar leven nooit helemaal kunnen vatten. Na de uitstorting van de heilige Geest begrepen ze het des te beter en gaven er onverschrokken hun aardse leven voor. In zijn hogepriesterlijk gebed bidt Jezus tot zijn Vader: “Niet voor de wereld bid Ik, maar voor hen die Gij mij gegeven hebt” (Johannes 17,  9). Jezus is niet gekomen om een derderangs planeet in een zesderangs melkweg draaiende te houden, hoe prachtig deze schepping Gods ook moge zijn. Hij is gekomen voor ons mensen. “Verlies uw hart niet aan de wereld…Want al wat in de wereld is, de hebzucht, de afgunst en het pronken met bezit, dat alles komt niet van de Vader maar van de wereld. En die wereld gaat voorbij met heel haar begeerlijkheid. (1 Johannes 2, 15-17; de Griekse tekst spreekt van “epithumia” = begeerte, gulzigheid van het vlees en de ogen).Voor deze wereld zonder God wil Jezus zelfs niet bidden.

In de jaren 70 van vorige eeuw, werd er in de Kempen, zoals elders, een nieuwe kerk gebouwd, met een ietwat hellend vlak en gemakkelijke zitstoelen. Het werd de moderne kerk van de jeugdmissen. ‘s Zondags stroomden de jongeren met hun gitaar toe. Het werd de meest bezochte en bekende “jeugd-mis kerk” van de streek, waarbij jongeren zich van harte konden uitleven. Blijkbaar een groot succes. Deze jeugd missen verdwenen echter even snel als ze opgekomen waren. Later gingen er ook nauwelijks nog mensen naar deze kerk. Ze werd tenslotte gesloten en afgebroken. Waarom had deze kerk – zoals vele andere moderne kerken – na enkele decennia al geen waarde meer, terwijl onze middeleeuwse kathedralen  er na eeuwen nog staan? Middeleeuwse  kerken tonen een duidelijke orde. Alles is gericht naar een centrum: een groot hoofdaltaar met een enorm kruisbeeld en een ‘godslamp’ bij het tabernakel met het Allerheiligste Sacrament. Bij het binnentreden ben je al geneigd om te knielen of om even in stilte te bidden en God te ontmoeten. Alles verwijst naar Gods Liefde die de mens uitnodigt. Deze goddelijke orde heeft ieder mens in zijn leven nodig. Als in de huiskamer waarvan je ieder voorwerp van buiten kent, plots het licht uitvalt, ben je totaal verloren totdat je een herkenningspunt gevonden hebt. Hiermee heb je nodige oriëntatie en kun je alles zijn  juiste plaats geven. De liefde van God, Mens geworden in Jezus Christus is het centrum en oriëntatiepunt voor ieder mens op aarde. De voornaamste opdracht is daarom dit centrum in zichzelf te ontdekken en er zich mee te verenigen. De liturgische diensten van een monnikengemeenschap zijn hiervan een goed voorbeeld, zeker in het oosten. Eindeloze gezangen, processies, bewierokingen van de iconen, kaarsen… alles is gericht op de aanbidding van God en zijn  heilsplan in Jezus Christus. De jongeren in de genoemde jeugdmissen werden hiertoe helemaal niet uitgenodigd. Ze amuseerden zich en werden teruggeworpen op zichzelf. Jezelf als god beschouwen en  het centrum van het bestaan, maakt dat je leven niet de moeite waard is.

In de eerste eeuwen,  de tijd van het heidense  Romeinse Rijk, bleven de christenen trouw aan o.m. de maagdelijkheid omwille van het Rijk Gods en het martelaarschap. Sommige meisjes, jongens, vrouwen, mannen kozen bewust voor een ongehuwd leven om zich meer te kunnen wijden aan de dienst van het Evangelie en het leven met Christus, wat ook aangemoedigd werd door de christelijke gemeenschap. Voor de toenmalige maatschappij was dit de grootste dwaasheid. Ook het uitdrukkelijk aanvaarden van marteling en dood in plaats van eventjes wierook te laten branden voor de heidense afgoden werd door de politieke heersers totaal niet begrepen. Inderdaad, er waren “lapsi” (gevallenen) en “libellati” (bezitters van ’n getuigschrift): sommigen kochten een getuigschrift dat ze geofferd hadden terwijl ze het niet gedaan hadden. De overgrote meerderheid echter van vrouwen en mannen weigerde ieder compromis of verraad aan Christus en aanvaarde vrij de marteldood. Juist deze twee ondubbelzinnige houdingen gaven de Kerk een enorme dynamiek en groei.

P. Daniel

XVII.36

Vrijdag 2 september 2022

De groep cineasten, die vorige week in het klooster actief was om een humoristische film te maken over de ziekenverpleging in de tijd van de Ottomaanse overheersing, had vrijdag haar  zeer drukke laatste dag. Op de grote binnenkoer voor de toren, rond de fontein werd een grote scène opgenomen. Daarna was het poetsen en inpakken. En dat was beslist geen kleinigheid.  Een leuk detail: op de grond van de grote binnenkoer was een van hen geknield aan het bidden, zoals moslims gewoon zijn. Als hij rechtstond vroeg een ander waarom hij geen matje gebruikte, waarop hij antwoorde: dat is niet nodig, het is hier heilige grond! De mensen van deze groep waren overigens ook zeer respectvol voor ons, me dunkt. Zaterdagmorgen om 5 uur waren ze met  inpakken pas klaar en vertrokken!

Een 70-tal Grieks-orthodoxe jongeren (vanaf 16 jaar) uit Deir Atieh, Maalula en Zabadani kwam donderdag  voor een driedaagse bezinning. Na de grote groep cineasten moest er wel heel grondig gepoetst worden. Er moesten versc hillende kamers met drie bedden voorzien worden.

Deze morgen namen we in de  parochie van Qara zelf deel aan wat hier de eerste communie heet, maar eigenlijk gelijkstaat met wat wij de Plechtige Communie noemen. De doop bestaat hier uit doopsel, vormsel én heilige Communie maar later wordt een plechtige communie gevierd. Het is het jaarlijkse grote feest, voorgegaan door de bisschop. Fr. Jean vervulde voor het eerst de taak van diaken in deze pontificale dienst. Er waren toen communicanten.

Wat wil Europa: vooruitgang of ondergang, leven of dood?

Vladimir Poetin, Victor Orban en Bachar al Assad zijn voor de westerse media de meest verfoeide personen, omdat zij resoluut het belang van hun volk willen dienen en de soevereiniteit van hun land trachten te beschermen. Het zijn geen politieke tafelspringers  maar staatsmannen, die daarom ook hoog gewaardeerd worden door hun volk. De meeste westerse leiders zijn marionetten en werken voor de wereldelite, die een totale dictatuur wil opleggen  om alle macht en alle rijkdom naar zich te trekken. De mensen beginnen dit steeds beter te zien en daarom is de waardering van het volk voor deze leiders zo erg klein. Omdat de elite de macht en het geld in handen heeft, bepalen zij ook het nieuws en beletten dat de onvrede van het volk openbaar kan komen. De meeste westerse leiders hebben ook echt niets waardevols te zeggen. Om dit te verbergen  blijven onze kranten hun politieke slogans onophoudelijk  herhalen. We hebben vroeger reeds de zinvolle inhoud gebracht van toespraken van Poetin en Assad. We willen nu stilstaan bij een uitspraak van Victor Orban die zegt dat het westen door eigen schuld uitsterft op vier manieren: door bevolkingsvermindering, immigratie, genderwaan en oorlog (https://www.frontnieuws.com/orban-over-het-westen-sterven-op-vier-verschillende-manieren/). Het is verstandiger deze  waarschuwing ter harte te nemen dan deze weg te honen.

Gezonde gezinnen zullen altijd de basis blijven  van een gezonde en welvarende maatschappij. Economisch zijn er geen waardevollere “werkkrachten” voor de opbouw van een samenleving dan “moeders aan de haard” of met welke moderne uitdrukking men hen ook wil noemen. De wijze waarop zij geëerd of vergoed moeten worden kan gerust van generatie tot generatie verschillen. Zij zijn in geen geval “zonder beroep” zoals onze moeders van grote en zeer grote gezinnen 70 jaar geleden ingeschreven stonden. In deze moeilijke tijden en verwarrende maatschappij hoeven we niet aan te sturen op zeer grote gezinnen maar ouders met vijf kinderen mogen evenmin geminacht of vernederd te worden, integendeel. Moeders die hun kinderen warmte, geborgenheid, eten, kleding en een opvoeding geven leveren vervolgens de belangrijkste bijdrage aan de jeugdproblemen van onze tijd: spijbelen, drugs, zinloosheid, ontsporing, misdaad… Moeders vergoeden is goedkoper dan jeugdgevangenissen bouwen en onderhouden. Zij ontlasten ook de overdruk bezette spoeddiensten van onze ziekenhuizen. De eerste zorgen dient moeder zelf toe. De wereldelite schijnt er in te lukken een  radicaal tegengestelde, vernietigende politiek door te drukken: gezinsafbraak, homocultuur, genderwaanzin, abortus, euthanasie…Vele westerse landen worden steeds meer bejaardenhuizen en sterven uit of worden vervangen en weggevaagd door anders gekleurde volken met een geheel andere cultuur en levensstijl.

Er is niets op tegen dat een bepaald gezin zich in een ander land wil vestigen in de hoop op een beter leven. En er is niets op tegen dat deze gezinnen op redelijke en liefdevolle wijze worden ontvangen. Minderheden mogen hun rechten hebben maar daarmee mag het recht van de meerderheid niet afgeschaft worden. Alles wijst er op dat de onophoudelijke immigratiestroom van onze tijd een welbewuste, verderfelijke strategie is,  internationaal en Europees. Ze is vernietigend voor  de soevereiniteit van de landen. In het kleine Libanon krijgen de  miljoenen Syrische vluchtelingen geld, opdat ze zouden blijven en het eenmaal erg christelijke land tot een moslimland zouden maken, ontwrichten en tevens beletten dat Syrië  weer heropgebouwd wordt. Christenen in Libanon kunnen  nauwelijks of helemaal niet overleven. Moslims krijgen geld om de huizen van de christenen op te kopen. De politiek van de immigratie is een huichelachtige, vernietigende strategie.

Er zijn lichtpunten. Rusland, Hongarije, Polen, Syrië en anderen zijn landen die de cultuur van het leven in ere willen houden. Zaterdag 20 augustus 2022 vond in Belgrado  een echte “Gezin Pride” plaats. Vijftigduizend mensen uit heel Servië manifesteerden voor de traditionele waarden van het gezin, bestaande uit man, vrouw  en kinderen.    En op zondag 28 augustus  kwamen duizenden orthodoxe Serviërs  in Belgrado de straat op om te protesteren tegen de voor september aangekondigde “Europride”. Bisschop Nicanor juichte de beslissing toe om deze Europride af te gelasten en zei dat het een “profanatie is van ons land, onze kerk en onze familie” (https://www.frontnieuws.com/orban-over-het-westen-sterven-op-vier-verschillende-manieren/; https://www.lesalonbeige.fr/les-serbes-orthodoxes-soutiennent-lannulation-de-leuropride/).  In Polen werd op 22 oktober 2020 bepaald dat “eugenetische abortus” tegen de grondwet is. Een kind dat lijdt aan trisomie 21 mag niet meer in de moederschoot gedood worden. In 2021 waren er in vergelijking  met 2020 tienmaal minder abortussen, nl nog 107. (In Frankrijk is dit nog  230.000!) (https://www.lesalonbeige.fr/le-nombre-des-avortements-pratiques-legalement-en-pologne-a-ete-dix-fois-moindre-en-2021-quen-2020/).

Tenslotte zijn de westerse leiders veel te veel slaaf van het  Amerikaansen militair industrieel complex, altijd bereid om voor hen de meest onrechtvaardige oorlogen mee te voeren. Omdat Khadaffi met echt geld en goud een Afrikaanse Unie wilde oprichten tot welzijn van deze volkeren moest hij vermoord worden van de machtige en corrupte bankiers. Hiervoor moest een goedkoop voorwendsel in de openbare opinie dienen: de Libische leider zou zijn eigen volk aan het uitmoorden zijn,  wat pure  onzin was. Ook ons land had er geen moeite mee om een onschuldig Libisch volk mee uit te moorden en een prachtig land naar het stenen tijdperk te bombarderen. Wanneer de door de wereldelite gewenste chaos voor vele jaren geregeld is, kon de betrokken minister er zich eenvoudweg van af maken door te zeggen dat het meevechten tegen Libië een vergissing was. Ondertussen  zakken volken, die voorheen in grote welvaart leefden,  in ellende weg en de Europese leiders maken zich klaar om hun solidariteit te betonen door een volgende land mee te vernietigen. Het Syrische volk weet er alles van.

Zolang het volk zelf niet massaal wakker wordt en opstaat, zullen de Europese leiders de marionetten blijven van een criminele wereldelite die niets anders wil dan de wereldfamilie drastisch verminderen om hen aan een totale controle te onderwerpen en alle rijkdommen in handen te houden.

Varia

Ons vorig bericht met 3 video’s geïllustreerd: 1. Exodus 32, 2., 2 + 3.Humanae vitae, 4. Vera Sharav: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-272/

Ons vorig bericht ook hier: https://www.dinekevankooten.nl/archief/the-great-reset-klaus-swab/

Erdogan heeft er belang bij om concrete stappen te zetten naar normalisering met Damascus. Zal hij het ook doen? https://thecradle.co/Article/analysis/14280?utm_campaign=The%20Cradle%20&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter

Hoe de westerse leugens over de aanslagen in Syrië precies op dezelfde wijze worden herhaald voor de aanslagen in Oekraïne:   https://www.golfbrekers.be/zaporizja-qui-bono/

*

Oekraïne: eerst werden de bedrijven uitverkocht en nu worden de arbeiders aan de leiband gelegd. En westerse media geven geen kik:  https://www.golfbrekers.be/stilaan-vallen-de-maskers-af/

Hoe Oekraïne door Soros en WEF gebruikt wordt als hun paradepaardje voor de Great Reset: https://www.golfbrekers.be/soros-beschouwt-oekraine-als-zijn-paradepaardje/

Ook aan de Krim legde het westen de strafste sancties op, die volgens Sonja van den Ende nauwelijks enig effect hebben omdat de Krim steeds meer zelfvoorzienend is: De Krim onder Westerse sancties – FREESURIYAH

*

Sinds de vaccinatie in Europa van kinderen vanaf 12 jaar in mei 2021 is het sterftecijfer onder hen gestegen met 691 %! En dit schijnt voor regeringen eerder een aanmoediging te zijn om verder te gaan dan om te stoppen: https://expose-news.com/2022/08/29/europe-691percent-increase-excess-deaths-children/

De FDA (Food and Drug Administration) verplichte eerder dit jaar Pfizer om de documenten omtrent zijn covid 19 vaccins vrij te geven. Volgens de democraat Naomi Wolf blijkt hieruit dat het om een echt biowapen gaat, vooral gericht tegen de vruchtbaarheid. Het verwekt 76 tot 80 % miskramen.  In het zwaar gevaccineerde Schotland is de aantal neonatale sterfgevallen met meer dan 200 % gestegen: https://www.frontnieuws.com/de-covid-19-prik-is-een-biowapen-bedoeld-om-het-westen-te-ontvolken/

*

Het Amerikaanse Rijk heeft een spoor van smeulende ruïnes en failliete economieën achtergelaten in Afrika, Azië, Europa, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. China’s “win-win”-handelsbeleid daarentegen leidt tot harmonieuze betrekkingen met alle naties. De VS vertonen alle tekenen van een falend imperium, en zoals de geschiedenis aantoont, zijn falende imperia gevaarlijk”: https://dissident.one/2022/08/27/china-een-bolwerk-tegen-het-amerikaanse-imperium-en-financiele-roofzucht/

 1. Van Meyeren (FVD) meent dat Nederland verkocht wordt aan het World Economisch Forum en dat zowel het koningshuis als de regering schuldig zijn aan landverraad. Verschillende leden zijn opgeleid als “Young Global Leaders” van het WEF en voeren de plannen uit van Klaus Schwab in plaats van de wil van de  bevolking te respecteren. In België blijken ook Alexander De Croo, Guy Verhofstad en Vincent Van Quickenborne voor het WEF te werken in plaats van voor de bevolking: https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/FMfcgzGqQJkTPBDhsvbRzSCmTzkFhGrW?projector=1

Uitvoerige boekbespreking van het boek van Klaus Schwab en  Thierry Malleret over covid 19 en de Great Reset. Besluit: “Laten  we het gewoon niet doen. Laten we blijven voelen, samenkomen, elkaar vasthouden, samen lachen, huilen, genieten in volle zalen, samen sporten, zweten, knuffelen. Laten we mensen blijven, en niet veranderen in halve robots.https://www.dinekevankooten.nl/archief/the-great-reset-klaus-swab/

De tragedie in Oekraïne versnelt het einde van de westerse overheersing, volgens Thierry Meyssan. De akkoorden van Minsk, erkend als wettelijk door de veiligheidsraad van 17 februari 2015, zouden mede door Duitsland, Frankrijk en Oekraïne  gegarandeerd worden. Het gaat om de bescherming van de Russisch sprekende Oekraïners tegen hun eigen regering. De jarenlange schendingen van deze akkoorden wekte evenwel geen enkele reactie op totdat Rusland zelf klaar was om in te grijpen.  Inmiddels was Rusland voorbereid op een oorlog tegen heel het westen. Terwijl het westen illegale monstersancties oplegt aan Rusland om het land economisch te verwoesten en te isoleren zijn de Russische inkomsten het laatste half jaar met 32 % gestegen. Terwijl de Russische economie in volle expansie is kampt het westen met inflatie en een verschrikkelijke energiecrisis. Bij de BRICS (Brazilië, Rusland, Indië, China en Zuid Afrika) willen 13 landen aansluiten. De organisatie voor samenwerking van Shanghai (OCS), voor centraal Azië rond Rusland en China, wordt uitgebreid met Indië, Pakistan en Iran. De OCS vertegenwoordigt 2/3 van de wereldbevolking, viermaal meer dan de G7. Ondanks de westerse verblinding en mediamanipulatie is de unipolaire wereld van de VS met zijn vazallen aan het plaats maken voor een  multipolaire wereld rond Rusland en China, waarbij men de soevereiniteit van het land wil respecteren: https://www.voltairenet.org/article217842.html

*

De leer van de globalisten is in wezen satanisch. Er zijn twee werelden: de stad van God en de stad van de duivel. De promotors van de het mondiale globalisme, Great Reset, en de vierde industriële revolutie verrichten het werk van de duivel. Waar Christus niet is, is er ook geen waarheid, geen eerbied voor de mens en zijn waardigheid, noch voor het gezin en de Kerk, aldus aartsbisschop C. M. Viganò. We moeten het christendom weer heropbouwen.: https://www.lifesitenews.com/opinion/abp-vigano-globalist-doctrine-is-essentially-satanic-we-must-rebuild-christendom/?fbclid=IwAR2toAyzhWWtME2r9flcHO_6gjyMXbgHZCkSvLu0a3_qe9HeFyT3pMn8OjM

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

12 commentaren op “Wat wil Europa: vooruitgang of ondergang, leven of dood?

 1. In theorie zouden alle Vlamingen die nog echt Katholiek willen blijven kunnen verhuizen naar Polen of misschien zelfs naar Syrië. Met hoevelen zijn we nog? Ik schat voor de vuist weg dat we nog maximaal met 2000 zijn. Hier in zuidoost Belgisch Limburg tel ik met moeite ca. 10 eenzame koppen. Waarom dan nog hier verspreid blijven zitten en steeds meer gediscrimineeerd? Allen samen alles verkopen en naar een klein dorpje verhuizen om daar een hele dorps-gemeenschap op te richten. Iedere dag een vroegmis genieten, ’s middags en ’s avonds vespers en altijd een vlot toegankelijke priester aanwezig. Ook de niet al te christelijke mensen die tevergeefs naar een rechtvaardige samenleving smachten komen in aanmerking. Gewoon een idee. Wie weet een betere oplossing?

  1. @Eric. Het antwoord luidt: alle cynisme afleggen en gewoon hier mee doen met de samenleving. Waar mogelijk je stem laten horen door met oplossingen te komen voor de problemen en moeilijkheden die zich voordoen.

   Je afzonderen in de veronderstelling dat je het zonder voldoende kritische zelfreflectie en kennis van de werkelijkheid beter zult doen dan het onze samenlevingen nu al doen, dat is illusiepolitiek. Ook jij zult voor keuzes en oordelen komen te staan die gaan over slecht en minder slecht, een beetje goed en een beetje meer goed. Je zult dus – of je wil of niet – altijd schuld dragen en daarmee moeten zien te leven!

   Idealen zijn voor romantici die weinig of geen voeling hebben met de condition humaine: we zijn gebroken wezens, beladen met weinig tot veel schuld, en daarom aangewezen op genade van Godswege én van mensen. En dat alles heeft consequenties voor hoe we over onszelf moeten denken én voor de menselijke verhoudingen. Daar valt nergens aan te ontkomen. We mogen slechts hopen op de barmhartigheid (van God en van mensen).

   Nergens is het dus definitief ideaal. Dát is de kern van het erfzondeverhaal uit Genesis; dat is de menselijke conditie, óók als je je terugtrekt zoals al vele honderden sekten in het verleden hebben ook nu nog laten zien. Ook bij hen zijn de driften, hartstochten, ondeugden en foutief denken en oordelen blijven bestaan c.q. kreeg er voeding tot op de dag van vandaag. Alleen is het moeilijker in die besloten groepen om je aan het negatieve te onttrekken. Je moet er erg sterk in je schoenen staan om aan de geestelijke en psychologische terreur te ontkomen van oudere generaties en hoogmoedige, vaak hypocriete leiders en hun almachtsfantasieën plus promiscue denken en gedragen, m.n. jegens jongeren in de groep. (Seksueel- en machtsmisbruik komen er niet voor niets veel vaker voor dan in open samenlevingen waarin een vrije uitwisseling van gedachten en meningen mogelijk is en uitwassen uiteindelijk alleen bestrijdbaar blijken door vrijheid van spreken en een (niet altijd idealen maar immer in ontwikkeling zijnde) beschaafde rechtstaat en een democratische bestuurscultuur die burgers beschermd tegen een nietsontziende gezagsdragers c.q. overheid.

   Ik moet nog zien dat U dat binnen uw utopisch dorpje weet te realiseren zonder degelijk denkwerk en vrijheid garanderende structuren plus leefsfeer. Vergeet niet: zonder kinderen heeft zo’n Utopia als U wil, geen toekomst. En de kinderen die bij U geboren worden, zullen als het aan U ligt niets anders kennen dan uw geestelijke en maatschappelijke orde waarvan zij nooit zullen mogen afwijken om de grenzen ervan te onderzoeken alvorens een eigen keuze tussengoed en kwaad te kunnen maken. Op een gegeven moment zullen zij – en zo’n moment komt er zeker – in opstand komen, de oorlog aan jullie verklaren en uitbreken. Dat bewijzen talloze verhalen van uittreders uit besloten groepen.

   (Denk ook aan de 8 kinderen van Ruinerwold (Drenthe, NL) die tot 2019 door hun vader minstens tien jaar in afzondering werden gehouden, niet naar school gingen en allerhand bizarre gedragingen van hun vader moesten verdragen tot een drietal kinderen op eigen initiatief weer contact zochten met de gewone wereld waarin wij dagelijks leven. Ik meen dat zelfs op de Belgische tv een serie documentaires zijn vertoond. Ze zijn waarschijnlijk zelfs alsnog te zien voa YouTube.
   Recent las ik van Tara Westover haar boek “Leerschool” over haar worsteling met een streng mormoonse cultuur in de bergen van de Amerikaanse staat Idaho, die haar als meisje en vrouw o.a. echte vrijheid en intellectuele ontwikkeling ontzegde. Een zeer leerzaam boek uit 2018 – uitgeverij De Bezige Bij, A’dam.) Ik geloof niet dat geestelijk gezonde, verantwoordelijke en fatsoenlijke ouders hun kinderen de getoonde ellende willen aandoen als ze eerlijk zijn. Helaas kunnen ze in besloten groepen niet zover komen dat ze anderen (zelfs hun eigen kinderen) echte vrijheid toekennen omdat ze zelf niet met echte vrijheid om kunnen gaan wegens gebrek aan hechting in de eigen vroege jeugd (hun ouders steunde hen niet positief in het omgaan met echte vrijheid!) en de angstige mentale houding die daar het gevolg van is.

   Mijn advies blijft daarom: U kwam en komt veel liefde tekort en U hebt van Godswege (via een medemens, m.n. echtgenote) ook niet voldoende echte wederliefde ervaren. Doe daar dus eerst iets aan. Je problemen met de democratische open samenlevingen lossen daarmee niet op, maar je kunt de onzekerheid die dat met zich brengt wel beter leren verdragen en hanteren.

   Echt, van alle samenlevingsvormen is tot nu toe de DEMOCRATIE toch het beste gebleken voor het individu dat ‘BY TRIAL AND ERROR’ zich moet kunnen ontwikkelen. Zo’n samenleving schrijft niemand voor hoe hij/zij moet denken. Handelen doet men collectief volgens een collectieve moraal die fluctueert, want telkens bijgesteld in dialoog en discussie met medemensen.

   Hoe je persoonlijk handelt blijft daarbij een zaak van persoonlijke moraal, mits men de algemene moraalregels maar niet overschrijdt. Als bijv. de collectieve moraal abortus niet verbiedt, wil dat dus niet zeggen dat je daar persoonlijk in mee moet gaan. Ieder moet hier een persoonlijke afweging blijven maken. In besloten gemeenschappen wordt dat wel heel moeilijk gemaakt, zo niet onmogelijk. En dat is funest voor de persoonlijke geestelijke ontwikkeling van mensen als ze geen eigen afwegingen mogen maken op straffe van buitensluiting, veroordeling en straf.

   Het zou daarom goed zijn om uw romantische en utopische idealen nog eens tegen het licht te houden van gezonde psychische ontwikkeling waarop ieder mens recht heeft omdat hij/zij per slot van rekening persoonlijk verantwoordelijk blijft voor het eigen gedrag, en daar ook op afgerekend wordt door God en de samenleving die uiteindelijk altijd verder reikt dan de eigen voordeur!

   We wensen U en uw medestanders veel wijsheid toe tijdens de kritische reflectie!op de levensdoelen die U zich meent te moeten stellen!

 2. Iedereen die nu samen met anderen tot het initiatief komt om zelf de handen uit de mouwen te steken en gezamelijk een nieuwe gemeenschap te beginnen geniet het voordeel van zoveel mogelijk eigen bezittingen te kunnen meenemen naar de nieuwe woonplaats, zoals godsdienstige boeken, gereedschappen en overlevingsmiddelen. Samen werken en bidden is toch het allermooiste en schenkt maximum zekerheid.

  Bovendien kan men vanuit de nieuwe gemeenschap anderen voorlichten en helpen.

  Indien u gelaten afwacht om te zien wat de hemelse machten voor u persoonlijk gepland hebben dan kan u nog slechts de hoop koesteren op het alleerlaatste moment te worden opgehaald door een engel zoals beschreven in meerdere profetische teksten. Ik weet dat dit zal gebeuren en ik heb iets dergelijks al eens ondervonden. In 1979 had ik zes maanden geleefd als een kluizenaar en plots stond er een engel in de kamer, niet zichtbaar maar onbetwijfelbaar aanwezig gebood hij me met aandrang meteen maar Banneux te vertrekken. Daar aangekomen kreeg ik een visioen.

  Het nadeel van te wachten op de reddende engel is dat men niets anders kan meenemen dan een kleine rugzak met wat kleding en wat voedsel voor onderweg.
  Het grootste nadeel is dat men tot dan in onzekerheid blijft.

  Zoals beschreven zal het zeer hard zijn wanneer men alleen of met weinigen thuis blijft nadat De Waarschuwing plaats vond want dan komt men in volkomen isolatie terecht vanwege de zeer grote vijandigheid rondom. Dan is het te laat om een Vluchtoord te kunnen vinden en wordt overleven erg moeilijk.

  Trouwens het gaat niet zomaar om overleven, het gaat om het volledige herstel van de RKK in afwachting van de nieuwe werkelijk Traditionele Paus en om zoveel mogelijk twijfelaars aan te trekken en hen te onderrichten.

  1. @Eric
   Aardige fantasie. Misschien iets voor een (kinder)boek als U alle negatieve zaken – zoals suggestieve bewoordingen c.q. verkapte bedreigingen – eruit laat.

   Dacht U overigens echt dat gezonde volwassen mensen zullen geloven wat U zegt? Dat is wel erg naïef. Keer toch terug naar de realiteit! Uw medemensen zijn niet zo slecht als U ons steeds wil doen geloven. Als U dat dan toch blijft volhouden, bent U paranoïde, ofwel lijdend aan achtervolgingswaan, en daaraan is met medicijnen vrijwel altijd iets aan te doen! U kunt ook uzelf bij uw nekvel pakken als de paniek weer toeslaat, en uzelf tot de orde roepen, want wij bedreigen U niet. U maakt Uzelf ten onrechte kwetsbaar voor angst en twijfel. U durft iets niet, maar daar kunt U overheen komen door uw angsten in de bek te kijken en te zien dat het lucht is, fata morgana’s.

   Maar nu ook concreet: Hoe ziet U voor U dat de RKK hersteld wordt en de Traditionele Paus aangesteld zal worden of gekozen zonder hulp van het kardinalencollege? U kunt met uw groepje opstandelingen nooit de macht krijgen om het bestuur van de RKK over te nemen, tenzij U alle kardinalen ombrengt. Maar ik acht U daartoe niet in staat, noch om dat te organiseren.

   En als het wel zou lukken, dan zit U nog steeds met de “apostolische successie”. U kunt die niet bepalen/realiseren noch instellen omdat het U daartoe aan status / macht ontbreekt. Wat U dus ook sticht, zonder apostolische successie is uw Pauskeuze in strijd met de Traditionele kerkorde c.q. Traditie en zal dus in de RKK niet worden geaccepteerd.. Waarvoor dus al uw moeite als ze vergeefs is want leidend tot een illegale situatie?

   Kortom: uw fantasie haalt niets uit, want is gedoemd om op een teleurstelling uit te lopen. U droomt dus tevergeefs hardop! Uw dromen zijn bedrog, hoe hard U daarbij ook jammert en huilt.

   Maar ga gerust door als U daar een kick van krijgt. Mij lijkt het zinloos en zonde van alle energie die U erin investeert.

   Doe liever grote moeite om uw eigen ziel te redden, o.a. door de H. Schrift (m.n. het Nieuwe Testament) nu eens uitgebreid en goed historisch-kritisch, literair en psychologisch te lezen, te overwegen en interpreteren. Als U daar ‘uw botten op zet’ komt U beslist verder in uw begrip van Jezus en zijn Blijde Boodschap. Dat zal U pas echt gelukkig maken als U maar open en eerlijk leest en luistert en uw angsten binnen de perken houdt. Eenvoudige mensen zijn U erin voorgegaan, maar het kostte hen wel veel tijd en energie aan vasten, discussies enz. in relatieve afzondering (40 tot 50 dagen – wat staat voor een zeer lange tijd – van geestelijk-emotionele worsteling na Pasen).

   Als het U werkelijk om Waarheid te doen is, maakt U zich daar niet met een jantjevanleiden vanaf!
   Ik wens U standvastigheid, vrede en veel wijsheid.

   1. Zoals ruimschoots aangetoond in de vele duizenden jaren oude geschiedenis van het Volk van God zal God de Vader enkel en alleen aan Zijn Godsvolk een nieuwe toekomst schenken. Dit gebeurde herhaaldelijk in het verleden en zal binnen afzienbare tijd weer tot vervulling komen.
    Bezin u voor het te laat is.

    Onmiddellijk na De Waarschuwing ontstaat de grootste verwarring over heel de aarde gedurende slechts enkele maanden. Alleen de goddelozen, de velen, zullen in grote wanhoop zich uiteindelijk door de antichrist laten misleiden en hij zal hen allen tot verderf leiden.

    ‘Paus’ Frans zal de antichrist persoonlijk aan het handje tot voor de leugenmedia brengen als de grote weldoener en vredebrenger en allen die niet vast staan in Waarheid zullen misleid worden.

    1. @Eric,
     U fantaseert maar onverdroten verder op wat mensen in de marge eerder ooit fantaseerden over hoe het einde der tijden vorm zal krijgen. U bedient zich dus uitsluitend van menselijke verbeelding waarop U doorborduurt en niets meer of minder, ookal doet U het steeds voorkomen of God zelf (via een engel e.d.) aan het woord komt. U bedient zich dus van menselijke verbeelding zonder enig gezag of aanspraak op werkelijkheid en of waarheid. Het zijn interpretaties uit het verleden binnen een tijd en plaats bepaalde context die nu vreemd is aan hedendaagse mensen. Over het realiteitskarakter van uw visioenen kunnen we dus niets met zekerheid weten en zeggen; Allemaal mensenwerk dus maar met een pretentie die derden wel op het verkeerde been kunnen zetten. Immers, hoe weten we dat U niet geïnspireerd bent door lieden met andere dan goede bedoelingen en belangen?
     U mag voor uzelf dus wel van alles aan die menselijk verbeelde toestand verbinden, maar niet voor anderen. Het kan allemaal heel anders gaan dan U wordt voorgespiegeld vanuit duistere hoeken. Met uw bezweringen in de publieke ruimte overspeelt U dus uw hand!

     Ik voor mij acht uw bovengenoemde fantasiebeelden wel leuk gevonden, maar volgens mij gaat het in de Bijbel om heel iets anders, namelijk om geestelijke / mentale, en dus psychologische ontwikkeling van de mens, sterker: van iedere mens. Dat gaat er schuil achter al die menselijke beelden omdat men er nauwelijks op een andere manier kan spreken over ‘denkbeelden’, visies op menselijke ontwikkeling van wieg tot graf dan in materiële termen. Men moet dus verder kijken dan het materiële bestaan waar U zo graag bij stilstaat. Maar vergeet niet: het koninkrijk Gods – en daar gaat het om – is ook volgens Jezus van Nazareth NIET van deze wereld! (Joh. 18, 36) Jezus was ook niet van deze wereld. (Joh. 8, 23) enz. enz.!

     Als de kernfusie op de zon dooft/stopt (over tien à elf miljard jaar schat de wetenschap) zal wellicht ook de aarde vergaan en daarmee ook alle leven hier als wij mensen door ons verkwistend gedrag al niet eerder een eind aan maken. Daar kunnen we van alles bij denken, maar hoe die ondergang zal zijn, weten we geen van allen. Het gaat dus niet aan om mensen nu al voor zo’n einde aan de aarde en o.a. het menselijk leven ons nu al bang te maken over wat uw fantasie daarover ingeeft en sterk beïnvloed is door uw vermeende kennis en vermogens, maar vooral door de negatieve ontwikkeling en ervaringen die U heeft doorgemaakt.

     Uw beweringen snijden dus wellicht hout voor uzelf, maar over wat mij en anderen te wachten staat, kunt U volstrekt niets met zekerheid melden. U kunt uitsluitend iets melden over wat U en uw fantasie U ingeeft, en verder niets. Hou dat dan ook particulier. Of U een valse of echt door God geroepen profeet bent kunnen we niet beoordelen omdat Uw pretenties niet te controleren zijn op echtheid c.q. waarheid. Uw gezag in deze kunnen én zullen we dus niet erkennen.

     U weet ook best dat U maar een zweverige ziel bent die zijn eigen angsten tracht te bezweren, evenals zijn eigen onzekerheid poogt te overschreeuwen, terwijl U hier het forum probeert te monopoliseren als platform voor uw angstgedreven fantasietjes. U maakt daar slechts in schijn een uithangbord voor de “echte Traditionele katholieke kerk” van want het zijn alleen die vier of vijf vriendjes van U die erop figureren en U steunen. Alle anderen jaagt U gezamenlijk weg met uw antieke vergezichten. U bewerkt verder alleen maar grote afkeer of aversie tegen uw ‘clubje’ en zijn ideologie. De eerste bekeerde mens door U moet ik nog zien; hij/zij is er niet, want U doodt de Geest op dit forum effectief. De Traditionele rkk is dus de facto doodt, en U staat met de rug naar de toekomst. Het zou goed zijn als U dat nu eens gaat inzien, en U voortaan gaat inzetten om a) Jezus Blijde Boodschap ook echt te gaan ontdekken, en b) die Boodschap ook zo effectief mogelijk aan de man resp. vrouw te brengen.

     Wellicht kan dan ‘Uw’ Forum ook een echt forum worden waarop men elkaar tracht te overtuigen met goed, geloofwaardig onderzoek en argumenten. Voor die tijd moeten wij U helaas overlaten aan een stel freaks die hun angsten overschreeuwen, vrees ik. Het zij zo.

     1. “De Waarschuwing” is een zeer bekend onderwerp en het komt u toe uw kennis daarover te verdiepen.

      1. @N.N.,
       U laat eindelijk, na enige weken, zien wat Uw bedoeling is: het afkraken van de belangrijkste personen van deze site.
       HOEPEL TOCH OP MAN!!!
       Niemand heeft U uitgenodigd op deze site. Deze site geeft volledig vrije toegang tot geloofszoekers, terwijl gebruikers proberen om ruziezoekers of gelukzoekers te vermijden.
       Tot welke categorie U hoort, dat weet U het beste.
       Vanaf het prilste begin (= enige dagen geleden) lag U al met diverse personen in de clinch. Vervolgens probeerde U de verongelijkte te spelen om nu dan de volle aanval te kiezen.

       @N.N.,
       U bent een misselijk makend mannetje, waardoor U letterlijk ONMOGELIJK ’n regelmatige kerkganger kunt zijn.
       Ook kunt U ONMOGELIJK zoekende zijn, want ’n zoekende vraagt.
       U bent dus géén kerkganger + U bent géén zoekende.
       Wie U wél bent + wat Uw bedoelingen zijn, dat weet Uzelf het beste.
       Ikzelf houd U voor ruziezoeker.

       1. @P. Derks
        U vergist zich. Ik kraak geen mensen af, maar bekritiseer naïeve, dwaze, schadelijke en dus verwerpelijke gedachten plus uitnodigingen tot o.a. concrete sektevorming c.q. onbezonnen vlucht uit deze wereld met alle gevaren van dien voor vrouwen en kinderen. Misschien moet U dus eens wat beter lezen wat ik te berde breng en waar, meneer Derks.

        Van uw hatelijke schrijfsels ben ik dus niet onder de indruk. Over wat U mankeert hebben we het al vaker gehad, en dat behoeft geen herhaling of verder commentaar. Ken Uzelf, en trek daar ook consequenties uit!

        Hou U aan de Etiquette, speel altijd op de bal, nooit op de man, dan verwerft U wellicht ooit het gezag om anderen netjes de maat te mogen nemen, en eerder niet!

        Dat U zichzelf en Eric Boelen als (citaat) “de belangrijkste personen van deze site” beschouwt, is tekenend voor uw opgeblazenheid en arrogantie, immers nergens bleek tot nu toe waar U een echt, en niet slechts ingebeeld mandaat vandaan haalt om alle reageerders die niet in uw straatje passen op rabiate wijze te mogen beledigen en verbaal af te serveren. Blijkbaar zit er dus toch ook een duistere, (in)formele structuur plus geheime doelstelling achter deze site die U uw gang laat gaan. Wie heeft daar voordeel en of belang bij? U wilt namelijk niet alleen Vaticanum II torpederen, maar feitelijk de hele feitelijke Roomse Kath. Kerk in het kielzog van de Traditionalistische, enige echte Tridentijnse RKK.
        Ik wil slechts verbeteringen bewerkstelligen om de effectiviteit te vergroten van de kerkelijke missie en daarmee het geluk van meer mensen te dienen dan nu realiteit is.

        Wie van ons is dus in werkelijkheid destructief?

        U beweert dat geloofszoekers hier elkaar kunnen ontmoeten. Feit is echter dat alleen die mensen welkom zijn, die U in uw vermeende zekerheden – uw geloofsopvattingen – weten te bevestigen. Dus mensen die uw Traditionalisme aanhangen. Kritische reflectie is helemaal niet welkom. Juist zij die zoeken te verstaan en begrijpen en daartoe Schrift én traditie bestuderen, krijgen hier geen ruimte vanwege de bekrompen geesten die op eigen gezag hier de dienst mogen uitmaken en alle gelegenheid aangrijpen om leugens en beledigingen rond te strooien.
        Dat klopt dus niet, meneer Derks!

        Uw houding is ook in tegenspraak met wat een zekere Marcel hier schreef. Daaruit blijkt dat U zich een air en macht c.q. zeggenschap aanmatigt die niet terecht is omdat U het officiële beleid tegenspreekt. U probeert te domineren, maar heeft daartoe geen mandaat, tenzij het opzettelijk stichten van verwarring hier het hoogste maar geheime doel is!
        Waarschijnlijk komt U dus iets belangrijks tekort dat U op deze site wilt compenseren en ook kúnt compenseren omdat de werkelijk structuur en de ware doelstellingen achter deze site onzichtbaar zijn en echte sancties uitblijven.

        Ongeveer hetzelfde kan men van de officiële Persvoorlichter Eric Boelen zeggen. Hij kan en mag hier met twee monden spreken zonder vermelding van de functie waarin hij optreedt en publique, dat is een verwerpelijke schizofrene constructie. Je bent namens een redactie / bestuur voorlichter en dan hou je je persoonlijke meningen en voorkeuren voor je, of je spreekt/schrijft à titre personnel én meldt dat ook als je nog een andere functie hebt ter plaatse. Is opzettelijk verwarring stichten soms ook zijn hoogste doel? (Namens de redactie?)

        Misschien moeten we daarom toch maar eens een rechtszaak beginnen om de werkelijke “Drahtzieher” (sorry, ik weet daar nu geen goed Nederlands woord voor) te achterhalen.

        Ondertussen zouden wij – ook P. Derks – het er wellicht over eens kunnen worden dat eenieder van ons voortaan de regels van wellevendheid in acht moeten én zullen nemen. Ik dank U daarvoor, want P. Derks’ reactie hier van 07 sept. 2022 om 21:48 kan echt niet door de beugel!

        m.vr.gr.

 3. Pater Daniël blijft inspireren. Op het einde van de oorlog waren we bij hem in zijn rustgevende klooster in Syrië. Zijn verhalen hadden ons hier ook in Vlaanderen reeds geïnspireerd. Maar ter plaatse konden we vastellen dat niks wat hij ons hier vertelde ginder overdreven was. We voelden ons bij hem en zijn gemeenschap onmiddellijk, en ja, ik durf het toegeven ook ontroerd thuis. Wij, straffe sceptici, mijn vriend Frank Creyelman een nieuwe heiden, ikzelf oud-student van de Jezuïeten.
  Een kleine, donkere kapel. Een Syrisch Katholiek gebedje. Terug de blakende zon in, waar een lieve Maria ons mensen van het front opnieuw rustig bij positieven bracht.
  Frank vertrouwde me in een zeldzame nuchtere bui toe: hier zou ik kunnen leven. Ja, dat zou je daar kunnen. Temeer daar de pater nog een galmende psalm zong in zijn ontvangsthallle.
  Pater, een politicus die iets belooft, is een leugenaar. Maar, de president is nog welwillend met zijn visa, ik hoop dat wij nog terug mogen komen. Jan

 4. . Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht