Lijkrede voor het Avondland

“Beschavingen zijn sterfelijk” (Paul Valéry)

Onze beschaving is op hol geslagen. Iedereen die weet te ontsnappen aan de pletwals van het huidige consumentisme en aan het morele verval dat ermee gepaard gaat, beseft dat wij ons in een neerwaartse spiraal bevinden. Elke dag overspoelen de regime-media ongestoord de argeloze burger met een vloedgolf aan leugenachtige of tendentieuze informatie. Het doel is hem te ontwrichten uit zijn natuurlijke, uit het christendom overgeleverde levensbeschouwing. Feiten uit de geschiedenis worden bewust verdraaid of weggelaten, om zo de westerse beschaving in een negatief daglicht te plaatsen.

Nochtans heeft het Westen alles aan de wereld geschonken. Men mag zelfs gerust stellen, dat het gedurende duizenden jaren die wereld naar zijn beeld en gelijkenis gevormd heeft. Met zijn genie, zijn talent, en indien nodig met zijn macht, die een verpletterende superioriteit op zwakkere volkeren en beschavingen verleende.

Het Westen heeft aan de wereld Athene en de eeuw van Pericles gegeven. Met Alexander de Grote, die tot India geweest is, heeft het Westen de wereld  veroverd. Hij heeft gezegevierd, omdat hij in één hand een zwaard hield en in het andere de teksten van Aristoteles.

Het Westen heeft aan de wereld de Zoon van God, Jezus Christus, geopenbaard, door middel van de katholieke Kerk, door Hem zelf gesticht om dit mogelijk te maken. De schoonheid en de barmhartigheid van zijn leer hebben honderden miljoenen zielen overtuigd en gered. Om dit geloof te verkondigen, heeft het Westen niet geaarzeld om wanneer het nodig was, naar het zwaard te grijpen. Een bewust van zijn oorspronkelijke bedoeling afgeleid concilie, heeft die Kerk aan zichzelf, aan haar leer, aan haar duizendjarige Traditie, aan haar morele wetten en aan de unieke relatie tussen God en zijn schepsel-mens doen twijfelen. Over de Uitersten van de mens wordt niet meer gesproken, godsdienstonderwijs is in de meeste gevallen een politiek correct samenraapsel van theorieën die de katholieke leer relativeren of vervalsen. Het katholieke geloof, dat niet meer wordt overgedragen, is op sterven na dood. In Vlaanderen is de apostasie totaal!

Na Benedictus XVI, die deze ontspoorde Kerk opnieuw met haar rijke verleden en haar identiteit wou doen aanknopen, heeft zijn opvolger, Franciscus, bewust met deze koers gebroken. Erger nog, deze door het marxisme beïnvloede paus werkt verbeten aan een volledige breuk met het ‘katholieke’, zoals zijn venijnige, maar succesloze aanvallen tegen de traditionele mis, het bewijzen. Zelfs het Opus Dei en de Orde van Malta wil hij vernietigen. Nooit heeft een paus zich in het verleden tot een dergelijke dictator ontpopt.

Aan het Westen danken wij ook de Renaissance. Het is in het Westen, dat in kunst en literatuur een ongeëvenaard summum bereikt werd: de heilige Theresa van Avila, Dante, Goethe, Balzac, Nietzsche, Leonardo da Vinci, Rubens, zijn slechts enkele voorbeelden van degenen die de wereld bezield hebben.

Het Westen heeft Afrika veroverd. Met macht en door evangelisatie, met resultaten die nu nog bewondering uitlokken. Dit ging soms gepaard met onrechtvaardigheden, die echter meestal nu, na meer dan honderdvijftig jaar, volledig uit hun verband gerukt worden. Onder druk van cultuur-marxistische drukkingsgroepen en hersenloze politici, werd in het geval van Belgisch Congo, daarvoor zelfs door een koning spijt betuigd!

Begin vorige eeuw begon de zwanenzang. Het Amerikaanse imperium begon vorm te krijgen. Het Westen heeft zichzelf fataal verzwakt, door twee verschrikkelijk Wereldoorlogen, uitgelokt door kleine feiten, met enorme gevolgen, juist zoals dit het geval is met het conflict in Oekraïne. De westerse naties willen zelfs geen eigen soevereine politiek meer voeren. Zij hebben zich overgegeven aan het cynische machtsspel van de Amerikaanse ‘deep state’, die door zijn massale wapenleveringen aan de pyromaan Zelensky, wel eens een derde Wereldoorlog zou kunnen uitlokken.

Vanzelfsprekend is niet alles negatief. Op materieel vlak heeft het Westen in die periode voor grote innovatie gezorgd: treinen, auto’s, vliegtuigen, raketten. Computers en Internet beheersen de wereld.

Het Westen is echter moe het Westen te zijn. Wanneer de walvissen hun einde voelen aankomen, laten zij zich aanspoelen om op een strand te sterven. Wanneer olifanten weten dat hun laatste uur is aangebroken, begeven zij zich naar het kerkhof van de olifanten.

Het Westen had waarden te verdedigen, maar zij waren te zwaar om te verdedigen. Er werden dan maar nieuwe ‘waarden’ uitgevonden, totaal op hun kop gezette waarden, zoals het”recht” op abortus, euthanasie op aanvraag, het sublimeren van steeds verder gaande tegennatuurlijke en anti-christelijke LGBTQ+gedragingen.

Het is dan ook niet verwonderlijk, dat een Westen, dat gekomen is op een punt  dat het zijn’echte ‘ waarden bestrijdt, ook op andere vlakken naar een algehele verzwakking afglijdt. Geostrategisch en economisch evolueert het Westen en met name Europa naar een derde wereld status. Sprak voormalig aartsbisschop Leonard niet over immanente gerechtigheid?

Het is trouwens daarom dat er een georkestreerde haatcampagne tegen Rusland gevoerd wordt. Rusland weigert de nieuwe opgedrongen on-waarden van het Westen te aanvaarden. Het is nadat in Rusland de ‘gay prides ‘ verboden werden, dat de haatcampagne in de media in alle hevigheid losbarstte. Het is een  antropologische oorlog!

Ideologie en geo-strategie zijn nauw met elkaar verbonden. Het afwijzen door Rusland en zijn regering van de decadente ideologie van het Westen, gaat samen met het streven naar een economische onafhankelijkheid tegenover diegenen die deze ideologie prediken.

Wat de door de media verguisde Russische president Poetin hierover zei, is bijzonder interessant:

<Dit is het begin van een overgang van het mondialistische Amerikaanse liberale egocentrisme naar een multipolaire wereld. Een wereld die niet gebaseerd is op egoïstische regels, uitgevonden met als enig doel een hegemonie te bestendigen, noch op tweeslachtige hypocriete maatregelen, maar op basis van het internationaal recht en van de soevereiniteit van de volkeren en van de beschavingen; op hun wil om hun eigen geschiedenis, met zijn waarden en tradities, te beleven en samen te werken op een basis van democratie, rechtvaardigheid en gelijkheid.>

Tot daar zijn analyse.

De Verenigde Staten en hun vazal, de Europese Unie, hebben deze ommekeer niet zien aankomen. Zij willen niet inzien dat “de rest van de wereld” de hegemonie, de hypocrisie en de inmenging van het Atlantisch bondgenootschap niet langer meer kan verdragen. De systematische politiek van twee maten en twee gewichten uitsluitend in het voordeel van één welbepaalde partij, werkt niet meer. In Afghanistan, Irak, Libië,  heeft het Westen de greep gelegd op olie en andere grondstoffen, ten koste van het internationaal recht en het respect voor de soevereiniteit van de naties. Door deze oorlogen en buitenlandse inmenging heeft het Westen zijn imago onherroepelijk geschaad.

“De rest van de wereld” keert zich helemaal af van het imperialistische Amerikaanse programma en van de woke ideologie, voortgesproten uit de marxistische cancel culture, die Washington en’ Europa’ hen willen opdringen.

Geconfronteerd met deze erkenning van zwakheid, is Washington geconfronteerd met een historisch dilemma: zijn beperkingen erkennen en zich op vreedzame wijze aanpassen aan een nieuw wereldmodel in wording of wel alles op alles zetten en een militaire confrontatie aangaan, die alleen maar de hele wereld mee zal sleuren en naar een atoomoorlog kan leiden. Met de half-demente huidige Amerikaanse leiders als Biden en Pelosi, is alles mogelijk…

Het Westen heeft al zijn christelijke waarden verloochend. De ‘immanente gerechtigheid’ is hier een logisch gevolg van. Reeds staan jonge en viriele barbaren, met hun eigen waarden, aan de voet van de ondermijnde vestingmuren van de stad.  Zo gebeurde het in Rome. Zo ging Rome ten onder. Zal het Westen op dezelfde wijze ten onder gaan of kan het zich nog herpakken, door het herbeleven van zijn christelijke identiteit en zijn echte christelijke waarden?

Beschavingen zijn sterfelijk, laten wij dit goed beseffen…

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

149 commentaren op “Lijkrede voor het Avondland

 1. Er moeten toch nog een flink aantal gewone niet echt christelijke mensen bestaan die echt verlangen naar een rechtvaardige samenleving. Zij zijn zich er waarschijnlijk niet van bewust dat zij zonder meer kunnen samenwerken met de Traditionele Katholieken om een nieuwe soort samenleving op te bouwen door bijvoorbeeld een klein dorp te zoeken en daar zogezegd ‘opnieuw’ te beginnen. Nadenken brengt raad.

  1. waarom blijven ze dan om vaccins schreeuwen die eigenlijk genetische injecties zijn, na 10 vaccinaties ben je een willoze robot

   1. Wie zijn die “ze”. U beseft hopelijk dat “ze” socioliberalen en andere goddelozen zijn?
    Lenin en Trotsky gingen het allesvernietigende socialisme verkondigen in Rusland. Hitler toonde aan dat socialisme vlot tot fascisme evolueert: alles moet vernield. Generaal Franco dacht eerst aan Hitler een bondgenoot te hebben! Enkele jaartjes later kwan Mao aan de beurt om hetzelfde te doen in China. Alles en iedereen moest kapot. Het socialisme is voorlopig nog altijd aan de winnende hand. Ook de Kerk is voor 95 procent vernield. Resten er nog enkele echt rechtvaardigen en een aantal echt Traditionele Katholieken. Deze goede mensen zullen hulp krijgen. Zoals door veel profeten voorzegd.
    Vertrouw dus op God zoals de Traditie dat onveranderd blijft onderrichten, of leer op God te vertrouwen, voordat het te laat is.
    kavlaanderen.blogspot.com
    bloggen.be/levend_geloof9

     1. Gewone slapende, niet attente, mensen die zich laten misleiden.
      De geschiedenis van het Volk van God herhaalt zich voortdurend en alleen God’s getrouwen plus enkele rechtvaardigen kunnen dit overleven. De grote massa zal weer eens zwaar verdrukt worden en grotendeels weggevaagd. Niets nieuws onder de zon. Maar u kunt nu nog kiezen. Niet lang meer. Poetin is in aantocht en de twee legers, West en Oost, gaan elkaar volledig opruimen. Rest nog slechts de totale socialistische dictatuur.

 2. @: eric-b-l..

  Gewoon in de realiteit van je omgeving ..God weten te vinden.. en niet vluchten.

  1. Indien u beschikt over voldoende moestuin en een eigen drinkwaterbron kunt u op eigen kracht verder tuinieren, tenzij u reeds een flinke voorraad uit de winkel opsloeg, tot aan de dag van De Waarschuwing.
   Daarna verandert alles.
   Na De Waarschuwing wordt u als een vijand beschouwd door uw hele omgeving, niet alleen door mensen want er zullen bijna letterlijk duivels rondwaren. U zult dus helemaal in isolatie moeten verblijven totdat de antichrist overwonnen is.
   Hebt u voldoende kennis en middelen verzameld, vooral geestelijk maar ook tastbaar, om daar doorheen te komen?
   Alvast goede moed.

 3. Er is nog wel het een en ander af te dingen, beste Veroon.
  Allereerst, het enige blijvende dat de Griekse “beschaving” ons heeft overgeleverd was het vermogen tot redeneren. Maar, afgezien van pedo en andere sexuele perversies die Griekenland kenmerkten, was de redenaars kunst gedoemd te degenereren tot “het redeneren omwille van het redeneren”, omdat voor hen het begrip waarheid, onbestaanbaar was. Zelfs, dat kon niet bestaan. Daarom is het, met het toenmalige grote Griekse volk, nooit meer iets geworden.

  Griekse redenaars waren bedriegers bij uitstek, zoals de kladderaar Mondriaan zijn “kunst omwille van de kunst”, aan de man trachtte te brengen. Daarentegen vormden St. Paulus, St. Augustinus en veel later St. Thomas, de brug, om Kerk en gelovigen, de logica en het juiste gebruik van het verstand door de te geven.

  Na één bezoek aan Griekenland, schudde St. Paulus het stof van zijn voeten, en heeft hij het verblinde, arrogante Griekse volk de rug toegekeerd. Hij werd verafschuwd door de hoogmoed en de onwil om open te staan voor Christus’ waarheid, die te willen beluisteren, en die te willen ontvangen, hetgeen in o.a. Frankrijk en Spanje, als vanzelf, wel het geval was.

  Dit Griekse fenomeen van intellectuele hoogmoed is van alle tijden.
  Daarom haak ik in op uw vermelding van Goethe (+1832) en Nietzsche (+1900), in het rijtje van de vermelde denkers.

  De eerste was vrijmetselaar. Hij was de bedenker van de “übermensch”, en Nietzsche bedacht de “sklavenmoral” en de “herrenmoral”. Hij heeft zelfmoord gepleegd. Beiden, beste Veroon, zijn geen aanbeveling voor de “bezieling van Europa”. Zij veroorzaakten onkennis van de waarheid en hellevuur. We hebben gezien in de recente geschiedenis, waartoe hun denkwereld kan leiden.

  Spijtig genoeg is de religieuze gespletenheid van het Duitse volk Noord-Zuid, o.a. door deze twee ondenkers, gedoemd tot blijvend gevaar binnen het Europese concert der volken. Noord overvleugelt Zuid, in Duitsland, door politiek en maçonniek gewroet, zoals het protestante Engeland, sinds Cromwell (+1659), de eeuwen doorheen, altijd het eeuwige Frankrijk van de katholieke koningen, politiek heeft willen overvleugelen.
  Al het ware en schone in Duitsland komt voort uit de katholieke helft, uitgezonderd Bach, die was Luthers.

  Ondanks zijn literaire prestaties, was .:. Goethe een vrijdenker, zoals .:. Voltaire (+1782) en de hem omringende Encyclopedisten. Goethes genie zocht geen uitweg naar de waarheid, zoals Vondel (+1679) of Shakespeare (+1616) in de 17de eeuw, dat trachtten te verwoorden. Beiden waren doordrenkt katholiek, en hun genie sproot voort uit God.

  “Niets, dat niet uit God voortkomt, is levensvatbaar voor de eeuwigheid”, is een uitdrukking van de Franse filosofe Mme Simone Weil (+1943).
  Een overdenkertje in heidense tijden, maar beknopt komt het daarop neer.

 4. Aan Eric-b-l..

  Je schreef:: **Na De Waarschuwing wordt u als een vijand beschouwd door uw hele omgeving, niet alleen door mensen want er zullen bijna letterlijk duivels rondwaren**

  Die passage ben ik ook in een profetie tegengekomen.. maar dat is in tegenspraak met talrijke andere profetieën over dat onderwerp.
  @:Theudmer zat ook op dat verkeerde spoor.

  De Waarschuwing is de geboorte van de nieuwe hemel en Nieuwe aarde in Jesaja 65:17-‼️20+ …in zijn grondlegging, fundament.. want de dood is daar nog [niet] overwonnen in verhouding en ‼️relatie tot de nieuwe hemel en Nieuwe aarde in Openb.21:4..

  Het 6e zegeloordeel wordt geopend door de drie duistere dagen en op het einde van die 3e dag begint direct de Waarschuwing van 20 minuten.
  Dit 6e zegel betreft ook ‼️o.a. Openb.20:4 ..waarop het symbolische 1000jarig VredeRijk begint ..wat dus de 30-40 jaren van De Fatima profetie betreffen.

  Zelfs de volgende profetie heeft het mis.. https://greatmonarch-angelicpontiffprophecies.blogspot.com/2019/02/the-great-catholic-monarch-and-angelic.html?m=1 ..((heb ik kunnen lezen door de Google Chrome app)).
  Want zij veronderstellen het betreffende van de Katechon in samenhang met de antichrist en dat is dus onjuist.

  Want de Katechon in 2Thess.2:7 heeft [niet] met de antichrist maken maar met de persoon in vers 3-4 ..[en dat is de valse profeet] maitreya ..de volgende profetie op YouTube vermeldt de komst van de Katechon, weerhouder.. https://youtu.be/U_PG6KmURmc .. ±minuut 5:55.

  Want de antichrist in 2Thess.2 vers 8 zal levend in het vuur gesmeten worden Openb.19:20 ..en in Daniël 7-11 is dat maar 1 persoon en kan dat alleenmaar de valse profeet zijn die voor het 6e zegel zal optreden.. de verzen 9-10 betreffen het 6e zegeloordeel.

  Zou de valse profeet en de antichrist [tezamen] optreden al voor het 6e zegeloordeel dan zou volgens Openb.19:20 ze daar al allebei gedood moeten worden en dat is dus weer in tegenspraak met 2Thess.2 vers 8..wat de Wederkomst op de Jongste Dag impliceert.

  Openb.19:20 wil wijzen op de samenhang en overlapping van het laatste oordeel over het 6e zegel oordeel.. ofschoon in de tijd onderscheiden door het het tijdperk van vrede in Fatima aangekondigd en daarna ook nogeens de periode met antichrist.

  De profetie in Matth.24:30 over het kruis in de lucht:: https://youtu.be/96cfD4_Bq8k ..doet begrijpen dat de 2e komst van de Heer in het het 6e zegel de Waarschuwing betreft ..de Dag des Heren in 2Thess.2:2.. in het oudtestament de Dag van Jahweh.
  Met het verdwijnen van het kruis beginnen dus de 3 dagen duisternis..enz.
  Jo

 5. Volgens deze evangelische begenadigde vrouw:: https://youtu.be/DLGfq3Y-VXc ..is Obama de antichrist.
  De katholieke profetieën zeggen dat de Franse Monarch zal aftreden bij de komst van de antichrist.
  Dan lijken mij de katholieke profetieën van heilige personen toch meer te vertrouwen.
  Hoe dan ook ..de h.Schrift is het uitgangspunt..
  Of is hier er iemand die mij kan weerleggen in mijn conclusies.. dan ben ik benieuwd.

  1. Ik Heb even wat verzameld maar heb nog veel meer !!!!!

   Michael Obama Penis Sighting – Most recent video captures
   thepeoplescube.com

   30 BIJBELSE PROFETES DIE BEWIJZEN WIE DE ANTICHRIST IS
   1) “Ik zag Satan als een bliksem uit de hemel vallen” – Jezus, Lucas 10:18
   In het Hebreeuws wordt “bliksem uit de hemel” uitgesproken … “Baraq O Bamah”. Dat betekent dat Jezus Christus 2000 jaar geleden in het Hebreeuws zei: “Ik zag Satan als Baraq O Bamah” Openbaring 12: 7-12 beschrijft een oorlog in de hemel, uitgevochten tussen de aartsengel Michaël en zijn engelen, en Satan en zijn engelen, die na verlies de strijd, waar neergeworpen op aarde. Dit was de gebeurtenis die Jezus beschreef in Lucas 10:18 toen Hij zei: “Ik zag Satan als Baraq O Bamah.”
   2) Openbaring 13:18 Zijn nummer zal hem identificeren. 666 De dag nadat Barack Obama in 2008 werd gekozen, waren de winnende nummers voor de Pick 3 Lottery in zijn thuisstaat Illinois 6-6-6, waar zijn postcode 60606 was. 6 + 6 + 6 = 18 is het totale aantal letters in de naam Barack Hussein Obama. Vers 18 van hoofdstuk 13 vertelt ons de numerieke waarde van zijn naam. Obama zat zeven jaar in de Senaat van Illinois vanuit het 13e district. Vers 7 onthult zijn agenda om alle christenen en joden te doden en een wereldregering op te richten. Diezelfde dag was de Pick 4 7-7-7-9. De Bijbel legt zichzelf uit. 777 betekent
   Gods volmaakte voltooiing, 9 betekent oordeel. Samengevat staat er: Antichrist, Gods volmaakte en volledige oordeel. 6 X 6 X 6 = 216 Zijn verjaardag is 4 augustus, de 216e dag van het jaar. Zijn geboorteplaats is Honolulu, Hawaii.Lengtegraad: 21,6
   3) “Het beest dat ik zag leek op een luipaard, maar had voeten als die van een beer en een muil als die van een leeuw.” Openbaring 13: 2
   Barack Obama is van gemengd bloed. Half zwart, half wit als de vacht van een luipaard. In het boek Daniël wordt Perzië vertegenwoordigd door een beer die de moderne Islamitische Republiek Iran is. De Bijbel beschrijft Jezus Christus als de Leeuw van Juda. Obama’s moeder is een blanke Jood en zijn vader is een zwarte Arabier. Hij loopt als een moslim, maar beweert christen te zijn. Zijn trouwring zegt: “Er is geen god dan Allah”
   4) “Hij zorgt ervoor dat iedereen, zowel klein als groot, rijk en arm, vrij en slaaf, een merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd krijgt, en dat niemand mag kopen of verkopen behalve degene die het merkteken of de naam heeft. van het beest, of het nummer van zijn naam. Hier is wijsheid. Laat hij die verstand heeft, het getal van het beest berekenen, want het is het getal van een mens: zijn getal is 666. ” Openbaring 13: 16-18
   HR 3962 (House Resolution 3962) stelt dat de secretaris een National Medical Device Registry zal opzetten waar medische hulpmiddelen van klasse II zullen worden gebruikt. Dit wetsvoorstel werd ondertekend door de Amerikaanse president Barack Obama op
   23 maart 2010 en moet nog volledig worden geïmplementeerd. De Affordable Healthcare Act, beter bekend als Obamacare, is het voorwendsel om mensen als dieren te taggen. Omdat het voorhoofd en de rechterhand de grootste geleiders van elektriciteit in het menselijk lichaam zijn, zijn het ideale locaties voor deze microchip omdat de lithiumbatterij wordt aangedreven door lichaamswarmte. Het zal dienen als een transponder, ID en bankpas voor een geldloze samenleving. Elk individu krijgt een serienummer en net als de streepjescode-ID-nummers begint en eindigt elk nummer met een 6 met nog eens 6 ertussen. De website van de Amerikaanse overheid die deze wet volledig laat zien is: http://www.housedocs.house.gov/rules/health/111_ahcaa.pdf
   Pagina’s: 1501-1508, 77 (D), 735 (F) Zie ook: http://www.fda.gov Deel 1 sectie 2571 National Medical Device Registry voor de definitie van een klasse II medisch hulpmiddel en http://www.rfidcanada.com om de fabrikant te raadplegen. Zie ook: ALERT – Obamacare Mandates FDA – goedgekeurde implanteerbare RFID-chips! op Youtube voor een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste punten van House Resolution HR 3962. De globalistische zakelijke / politieke agenda streeft ernaar dat elke man, vrouw en kind op aarde in 2017 een microchip heeft, net zoals veel van onze huisdieren dat al jaren doen . De gevolgen van het aanvaarden van dit merkteken zijn eeuwig.
   ‘En de rook van hun pijniging zal voor eeuwig opstijgen. Er zal geen rust dag of nacht zijn voor degenen die het beest en zijn beeld aanbidden, of voor iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. ” Openbaring 14:11
   5) Daniël 7:25, 11:36, Tessalonicenzen 2: 4, Openbaring 13: 5-6 Godslasterlijk. Spreek tegen God en zijn Woord. Voordat hij in functie trad, was hij al begonnen met zijn openbare bespotting van het Woord van God. “Welke passages van de Schrift zouden onze openbare orde moeten leiden? Moeten we met Leviticus meegaan? Wat suggereert dat slavernij oké is? Maar het eten van schaaldieren is een gruwel. Of kunnen we met Deuteronomium meegaan, waarin wordt voorgesteld uw kind te stenigen als hij van het geloof afdwaalt? Of moeten we ons gewoon houden aan de Bergrede? Een passage die zo radicaal is, dat het twijfelachtig is of onze eigen defensie-afdeling de toepassing ervan zou overleven? Mensen hebben hun Bijbel niet gelezen. ” -Barack Obama
   6) Verschillende passages: Hij zal Messias worden genoemd
   “Allereerst wil ik God danken, en onze heer en redder, Barack Obama … Barack Obama.” –Jamie Foxx, 2012 Soul Train Awards
   “Jullie zijn de instrumenten die God gaat gebruiken om universele verandering teweeg te brengen. En daarom heeft Barack de jeugd gevangengenomen. En hij heeft jonge mensen betrokken bij een politiek proces waar ze niets om gaven. Dat is een teken. Als de messias spreekt, zal de jeugd het horen. ” -Louis Farrakhan
   ‘Hij kan geen kwaad doen. Kunt u het licht zien? En de wereld zal zijn zegeningen ontvangen. ” “In 2008 zal bekend worden dat de wereld gezegend zal zijn, mensen noemen hem de ware. En hij heeft zichzelf gezalfd. Klaar om de lasten van te dragen
   de wereld.” –Obama Campaign Commercial 2008
   ‘Ik ben een symbool geworden van Amerika dat terugkeert naar onze beste tradities. “” Dit is het moment waarop de opkomst van de oceaan begint te wijken en onze planeet begint te genezen … Een natie genezen, een wereld hersteld, wij zijn degenen op wie we hebben gewacht ”
   “Er zal ergens een licht naar beneden schijnen. Het zal op je vallen. Je zult een openbaring ervaren. En zal tegen jezelf zeggen. Ik moet op Barack stemmen ”- Barack Obama
   Epiphany betekent: een bezoek van God / een door God geïnspireerd idee.
   7) Daniël 7:25 Hij zal tijden en wetten veranderen.
   “De oorspronkelijke grondwet is volgens mij een onvolmaakt document dat enkele diepe tekortkomingen weerspiegelt in de Amerikaanse cultuur, de koloniale cultuur die in die tijd opkwam. Ik denk dat we kunnen zeggen dat de grondwet een enorme blinde vlek weerspiegelde in deze cultuur en dat de opstellers diezelfde blinde vlek hadden. Het weerspiegelde ook de fundamentele tekortkomingen van dit land die tot op de dag van vandaag voortduren ”- Barack Obama
   “Ik weet dat sommige mensen willen dat ik het congres omzeil en de wetten in mijn eentje verander … En geloof me, ik heb nu te maken met congres … Het idee is erg verleidelijk. Ik beloof het je, niet alleen over immigratiehervorming … ”–Barack Obama
   Op 31 december 2011 ondertekende Obama de Nationale Defensie
   Autorisatiewet die de VS tot oorlogsgebied verklaart en de militaire macht verleent om willekeurig Amerikaanse burgers te arresteren, voor onbepaalde tijd vast te houden, te martelen en naar believen uit te voeren, waardoor de Amerikaanse grondwet en de Bill of Rights effectief ongeldig worden verklaard. Hij heeft meer uitvoerende bevelen uitgevaardigd dan alle vorige presidenten samen. Tijdens zijn eerste termijn heeft Obama systematisch de macht binnen het presidentschap geconsolideerd, door hem letterlijk dictatoriale macht te verlenen die gelijk is aan die van Adolf Hitler in 1933.
   8) Jesaja 14 & 21 Jeremia 50 & 51 Openbaring 17 & 18 Hij zal afkomstig zijn van de dominante militaire, politieke en economische macht in de wereld. VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA. Jesaja 14: 4 zegt dat hij de koning van Babylon zal worden genoemd. Dit is Amerika.
   9) Daniël 8:23 Hij zal een koning met een streng gezicht zijn … Deze eigenschap van Obama is veel besproken in de media. Zijn uitdrukking is meestal die van een sombere persoon met een streng gezicht.
   10) Daniël, Tessalonicenzen, Openbaring Meester van intriges en misleiding. Het valt niet te ontkennen dat Obama de meest intrigerende president in vele generaties is. De hele wereld is verliefd op hem. Krantenkoppen over de hele wereld verkondigen hun “lof” en “hoop” in deze rijzende ster “Messiah Complex” is aan hem toegeschreven. Zijn bedrog en dubbele praattechnieken zijn nu beroemd geworden en het voer voor vele radio- en televisienieuwspraatprogramma’s.
   11) Daniël 7:11 Opscheppend en arrogant als een belangrijk persoonlijkheidskenmerk. Talrijk
   aan dit onderwerp zijn nieuwsprogramma’s, radio-uitzendingen en periodieke artikelen gewijd.
   12) Daniël 8:24 Wordt heel sterk… maar niet door zijn eigen kracht… in zijn snelle opkomst tot roem. Obama wordt gesteund door heel Hollywood – ontegensprekelijk de meest krachtige ‘invloed’ op de wereld. Bovendien werd hij tot verbazing van velen gesteund door Ted Kennedy (de machtigste senator), een oude vriend en aanhangers Clintons. Zijn campagnes gefinancierd door bankiers en het bedrijfsleven. Hij is ook een Free Mason / Illuminati. Een geheim genootschap bestaande uit de machtigste mensen ter wereld wiens Luciferiaanse religie afkomstig is uit Babylon, rond 2500 voor Christus beoefent satanisch occultisme.
   13) Daniël 7:24 Anders dan vorige koningen. Dit feit is duidelijk.
   14) 2 Tessalonicenzen 2: 3-12 Sta bekend als de wetteloze of rebel. Op 11 november 2008 maakte de Amerikaanse geheime dienst bekend dat zijn codenaam RENEGADE is, dit werd gemeld door grote persbureaus over de hele wereld. De woordenboekdefinitie van RENEGADE is “wetteloos een rebel” (American Heritage en Webster). De presidentiële limousine wordt “het beest” genoemd (Fox News Report: The Lawless One Rides the Beast) Vanaf het begin van zijn eerste termijn is hij beschuldigd buitenlandse nationaliteit te zijn, zijn geboorteakte te vervalsen en zijn schoolgegevens te verbergen in een poging zijn ware identiteit te verbergen. De legitimiteit van zijn presidentschap wordt door deze in twijfel getrokken
   zaken die niet tot tevredenheid van rechters en wetgevers zijn opgelost en die ook niet tot secretaris-generaal van de Verenigde Naties zijn benoemd. Het is in strijd met de Amerikaanse grondwet dat een president tegelijkertijd een ander ambt bekleedt.
   15) Mattheüs 24 Wordt gezien in het Heilige voordat u aantreedt. Een gruwel die verwoesting veroorzaakt. Slechts een paar maanden voordat hij de verkiezingen won, was hij bij de Klaagmuur in Jeruzalem. Boek met de naam “The Obama Nation” bumperstickers zeggen “Het is een OBAMANATION”
   16) Daniël 8: 9-12 Begint klein maar wordt groot / slaagt in alles wat hij doet. In minder dan 12 jaar is hij van gemeenschapsorganisator naar de Senaat van Illinois, naar de Senaat van de VS tot president van de machtigste natie op aarde gegaan. Nu is hij de machtigste man op aarde op een van de meest cruciale momenten in de wereldgeschiedenis.
   17) Daniël 8:25 Hij zal komen met woorden van vrede, maar chaos en vernietiging brengen. In 2009, in zijn eerste ambtsjaar, won Barack Obama de Nobelprijs voor de vrede! Tegelijkertijd stuurde hij nog eens 30.000 Amerikaanse troepen naar Afghanistan. In zijn dankwoord zei hij: “Soms is oorlog nodig om vrede te bereiken”
   18) Daniël 11:37 Hij zal de religie van zijn voorouders niet beschouwen. De religie van Obama is een onderwerp van veel discussie geweest. Zijn hele familie is moslim, hij groeide op in een moslimschool en blijft tot op de dag van vandaag de islam belijden, maar is dat nog steeds
   Joods door bloed is gefilmd terwijl hij het judaïsme beoefent terwijl hij beweert een christen te zijn maar nooit naar de kerk gaat en in de praktijk een atheïst is die het homohuwelijk ondersteunt, pro-abortus is, openlijk de Bijbel bespot en een vrijmetselaar is – satanist / luciferiaan –
   19) Daniël 11:38 Hij zal een god eren die zijn voorouders niet kennen. Obama is een vrijmetselaar. Dit occultistische geheime genootschap is een bastion geweest voor elitairen die Satan aanbidden en het Luciferianisme beoefenen. “Yes we can”, omgekeerd gespeeld, is “Thank you Satan”.
   20) Openbaring 13: 3 Hij zal fanatieke supporters hebben over de hele wereld.
   “Ik denk dat Obama, zijn verkiezing in de senaat, goddelijk was bevolen … ik weet dat dat Gods plan was”
   -Bill Rush, New York Times 9/9/07
   “… onze collectieve vertegenwoordiging van onze puurste hoop, onze hoogste visioenen en onze diepste hoop” -Eve Constantine
   “Ik ga papieren bekertjes van de grond verzamelen om zijn pad vrij te maken” -Halle Barry
   “Hij is authentiek en waarheidsgetrouw. Hij straalt waarheid en goedheid uit ”-Gerald Campbell
   “Hij heeft een oor voor welsprekendheid en een tong voor onverbloemde waarheid” -Oprah Winfrey
   “Dit is groter dan Kennedy, dit is het Nieuwe Testament” -Chris Matthews
   ‘Als mensen stoppen met in God te geloven … ze geloven nergens in … ze
   geloof in alles ”-G.K. Chesterton
   21) Daniël 8:24 Hij zal een verbazingwekkende verwoesting veroorzaken. Hij heeft al een beleid beloofd waarvan is voorspeld dat het precies dat zal doen … in diezelfde woorden … Het volgende is de belofte van Barack Hussein Obama en de reactie van generaal David Patraeus.
   ‘Als president zal ik een einde maken aan een misplaatst defensiebeleid. Ik ben de enige belangrijke kandidaat die zich vanaf het begin tegen deze oorlog heeft verzet, en als president zal ik er een einde aan maken. “-Barack Obama” De Iraakse veiligheidstroepen hebben vooruitgang geboekt op veiligheidsgebied. Het voortijdig neerhalen van onze strijdkrachten zou hoogstwaarschijnlijk verwoestende gevolgen hebben ”-generaal David Patraeus
   22) Daniël 11:37 Hij zal geen acht slaan op de wens van vrouwen / kleermakershomoseksueel. Larry Sinclair, een homoseksuele man in Chicago, beweert dat hij drugs gebruikte en seks had met Obama in november 1999. Larry Sinclair werd neergeschoten kort nadat hij deze opmerkingen had gemaakt.
   23) Daniël 11 Hij is de koning van het zuiden. Nairobi Kenia ligt net als Moskou direct ten zuiden van Jeruzalem, Rusland ligt direct ten noorden van Jeruzalem, waardoor Vladamir Putin de koning van het noorden is. Daniël 11 beschrijft een oorlog tussen de koning van het noorden en de koning van het zuiden. Openbaring 6: 3-4 beschrijft dezelfde gebeurtenis als een derde wereldoorlog, waarbij het eindresultaat de dood is van ¼ van het menselijk ras.
   24) 2 Tessalonicenzen 2: 4 Hij zal beweren God te zijn. In een uitgave van april 2008 van
   Men’s Vogue beweert in een artikel dat Barack Obama werd begroet door Morgan Freeman en geciteerd zei: “Deze man was president voordat ik dat was.” Obama antwoordde: “Deze man was God voordat ik was”. Op de 9/11 Tiende Verjaardag Herdenking reciteerde Obama Psalm 46:10 “Wees stil en weet dat ik God ben, ik zal worden verhoogd onder de naties, ik zal worden verhoogd in alle aarde.”
   Deze eerste 24 profetieën aangaande de Antichrist zijn vervuld.
   Er zullen binnenkort nog 6 vervuld worden. Wees op uw hoede voor hen.
   25) Openbaring 13: 7-18. Hij zal de wereld consolideren tot één wereldregering verdeeld in 10 staten, met één munteenheid, één leger en één wereldreligie.
   26) Daniël 9:27 Hij zal een vredesverdrag van zeven jaar sluiten met Israël.
   27) Openbaring 13: 7-8 Hij zal christenen en joden vervolgen in de grootste genocide ooit. 800 FEMA-kampen, duizenden guillotines en miljoenen doodskisten in Amerika zijn het bewijs van dit plan.
   28) Openbaring 13 Hij zal zijn moord doen alsof.
   29) Openbaring 13 Hij zal zijn opstanding vervalsen – de hele wereld zal versteld staan.
   30) Openbaring 13 Zijn valse profeet zal de hele wereld dwingen zijn merkteken te nemen en een levend beeld van hem op te richten, allen zullen gedwongen worden te aanbidden
   Islamitische eschatologie beschrijft een specifiek persoonlijk kenmerk van Al Mahdi.

   Hier kun je zien dat ze een nauwkeurige beschrijving zijn van Barack Hussein Obama.
   (1) Moet lang zijn; Obama is ongeveer 1,8 meter
   (2) zal in de veertig zijn; Dat is Obama
   (3) Moet de naam Hussein in zijn naam hebben; Dat is Obama
   (4) zal zijn als de zon die opkomt boven het westen; Dat is het teken van Obama
   (5) zal met een lichte hapering spreken; Dat is Obama (of hij probeert het tenminste)
   (6) Zal een moedervlek / zwarte vlek op zijn linkerwang hebben; Dat is Obama
   (7) zal natuurlijk haar hebben; Dat is Obama
   (8) Zal komen om gerechtigheid (vrede) te brengen in tijden van onderdrukking; Dat is Obama
   (9) Donkere huid maar toch blanke huidskleur (velen geloven multi-etnisch) Dat is Obama.
   (10) Hij moet een afstammeling zijn van Mohamed. 8000 bedoeïenen in Saoedi-Arabië claimen familiebanden met Obama.
   De islamitische eschatologie loopt parallel met de bijbelse eschatologie omdat de koran de bijbel van Satan is. Een demonische remix van de Bijbel.

   De Antichrist / het eerste beest is een moslim. Maar zijn titel is Al Mahdi. Niet Al Dajjal. Al Dajjal is eigenlijk een islamitische afbeelding van Jezus Christus wanneer Hij terugkeert, zo ontworpen dat de moslims tegen Hem zullen vechten wanneer Hij terugkeert met Zijn hemelse gastheer. KFR betekent kafir wat zich vertaalt naar ongelovige / ongelovige.
   Paus Franciscus is de valse profeet / tweede beest Openbaring 13: 11-16.
   Volgens de moslim eschatologie zal hij de moslimversie zijn van Jezus / Isa Al Masih die de rechterhand zal zijn van de Antichrist die de godheid van Al Mahdi / Antichrist / het eerste beest openbaring 13:12 verkondigt. Hij zal de religieuze leider zijn van de ene wereldreligie (islam) die aan het hele christendom verkondigt dat hij / Isa (de moslim Jezus) niet God is, Mohamed de laatste profeet was, de Koran de laatste openbaring aan de mensheid, de jizya-belasting intrekken ( beschermingsgeld betaald door christenen in moslimlanden) en stel het ultimatum van bekering of dood. Openbaring 13:16, 6: 9-11, 20: 4

   “Wie is een leugenaar anders dan hij die ontkent dat Jezus de Christus is? Hij is de antichrist, die de Vader en de Zoon verloochent.” 1 Johannes 2:22
   Islam is inherent antichrist omdat het rechtstreeks, tekstueel de dood, opstanding en godheid van Jezus Christus ontkent en weerlegt, evenals de drie-eenheid / drie-eenheid van God.
   Het is ook de eindtijd van een wereldreligie die in het boek Openbaring wordt beschreven, omdat het de enige religie is die beveelt om de heiligen te vervolgen en te doden, de wereld te veroveren, een wereldregering te vestigen en alle volkeren te onderwerpen.
   Islamitische eschatologie beschrijft de komst van een moslimmessias die bekend staat als Al Mahdi. De berijder van het witte paard die wordt afgebeeld in Openbaring 6: 1-2 en erkend wordt door moslimgeleerden, die in de Bijbelse eschatologie bekend staat als de Antichrist / eerste beest / zoon des verderfs. Deze 2 cijfers zijn één en de
   dezelfde.
   De NWO wordt een mondiaal kalifaat.
   De islam is de puurste vorm van luciferianisme / satanaanbidding omdat het Satan / Allah als God vereert. Met andere woorden, Illuminati en Islam zijn ideologisch synoniem. Deze satanische agenda wordt onthuld door de profeet Jesaja.
   “Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o Lucifer, zoon van de morgen! Hoe zijt gij ter aarde neergehouwen, wat de naties verzwakte! Want gij hebt in uw hart gezegd: Ik zal opstijgen naar de hemel, ik zal mijn troon verhogen. boven de sterren van God: ik zal ook op de berg van de samenkomst zitten, in de zijkanten van het noorden; ik zal opstijgen boven de hoogten van de wolken; ik zal zijn als de Allerhoogste. toch zul je naar de hel worden gebracht , aan de zijkanten van de put. ” Jesaja 14: 12-15
   Jezus beschreef deze gebeurtenis in Lucas 10:18 toen Hij zei “… Ik zag Satan als een bliksem uit de hemel vallen.”
   In het Hebreeuws wordt bliksem uit de hemel uitgesproken als “baraq o bamah”

   https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fnypost.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F2%2F2021%2F08%2Fobama-birthday-party.jpg&f=1&nofb=1

 6. Net als Hitler is Obama dan een antichrist.. maar niet [de] bijbelse antichrist.
  Zo is Bergoglio Franciscus volgens de site: restkerk..net een valse profeet maar niet [de] bijbelse valse profeet.
  Volgens martinvrijland..nl zal Obama waarschijnlijk weer aan de macht komen.
  Of speelt hij op de achtergrond de grote rol om de mensen in Amerika te chippen..en te onderdrukken, wie weet.
  Volgens profetieën is de antichrist super intelligent ..en een “meesterwerk” van satan.

  Als de antichrist na het in Fatima voorzegde tijdperk van vrede komt dan is hij na die tijd van vrede 90 tot 100 jaar want hij is nu 61 jaar.
  Maar als de antichrist de leeftijd van Jezus Christus zou moeten hebben ….dan is hij zelfs nu nog niet geboren.. en wordt hij pas geboren na het 6e zegeloordeel, dus na de Waarschuwing.

  Ook zou Jezus Christus de antichrist genaden aanreiken tot bekering zelfs buiten de normale heilsorde.
  Ook Stalin zou genaden tot bekering aangeboden zijn maar die heeft hij geweigerd.

 7. Aan Edwin Vissers ..

  Dat is een flinke hap ..zeer interessant en goed om te weten en je hebt je ook zeer goed in deze materie verdiept ..maar 2Thess.2:3-4 betreft echt de valse profeet en niet de antichrist.. eerst als deze (de persoon in vers 3-4).. verdwenen is 2Thess.2:7 ..dan zal de goddeloze verschijnen zegt de Petrus Canisius vertaling (Daniël 7:11, de valse profeet) en de goddeloze is de antichrist.

  De christelijke traditie heeft altijd aangenomen dat de persoon in 2Thess.2:3-4 ook de antichrist zou zijn. De eerdere video profetie op YouTube die ik hier ergens plaatste heeft het dan ook over de Katechon, de weerhouder in vers 7 en wees naar vers 3-4, de komende ongerechtigheid en betreft dus een mens in de persoon van de valse profeet.

  Openb.13:11-16 gaat over de valse profeet als het 2e beest ..en hij is het die het merkteken van de antichrist moet afdwingen of hoe dan ook..en wel vóór het 6e zegel-oordeel, want na het 6e zegeloordeel komen de christenen onder leiding van Jezus Christus in de Hemel aan de macht over de aarde ..totdat de antichrist komt en Elia en Henoch komen voor de uiteindelijke eindstrijd, kort voor de Wederkomst op de Jongste Dag.

  De Franse afstammeling van Lodewijk XVI en XVII.. die zal het werk afronden en overlappen van wat zijn voorganger regent koning betreft.. hij zal strijd voeren tegen de legers van de antichrist.. terwijl ook Elia en Henoch optreden.
  Of eventueel Obama later na het tijdperk van vrede de antichrist zal zijn ..dan moet hij dus zo’n 90 of 100 jaar zijn.

  Ik denk dat Obama wel mogelijk zal zorgen dat Amerika ten gronde gaat, zoals de profetieen ook zeggen.. maar of hij de antichrist zal zijn dat betwijfel ik…nog.
  Maar ik zal je reactie, vol met allerlei interessante informatie nog weleens een paar keren doornemen.. in ieder geval ben je geen “domme” jongen.

 8. sorry

  Ik had dit nooooooit geplaats als ik het niet zeker wist .

  Als ik nog meer bewijzen mag plaatsen ?

  Dan ga ik te keer ?

 9. Aan Edwin Vissers ..

  Misschien ben je niet op de hoogte van de volgende profetieën https://youtu.be/hy9tvQlzJBI ..maitreya is de valse profeet ..terwijl jij beweert dat Bergoglio Franciscus de valse profeet is ..ik heb nog maar een klein beetje van je reactie gelezen ..ik probeer het volledig door te lezen in het verloop van de dag of anders morgen. https://youtu.be/X0WQMfXbZHc … en
  https://youtu.be/4BACB2erJaM

  Dus ga maar eens goed te keer als je nog meer hebt .. ik doe je heus niet onderschatten want dat zou bekrompenheid impliceren.
  Dus houd je niet in.. ik heb een open geest..dacht ik zo.

 10. OK

  ik geef jullie test ,en god is met mij ,wat zie je hier ,dit is voor de uitverkorene

  https://youtu.be/ttkFSBE4pEs

  Henoch was de Heer welgevallig en hij werd weggenomen, een toonbeeld van wijsheid voor alle generaties! Vandaag zijn de overleggingen van de mensenharten slechter en verdorvener dan in de tijd van Henoch,

 11. Ik hoop dat deze link werkt ,veel studie materiaal

  https://politicalvelcraft.org › 2012 › 10 › 09 › will-the-hoover-dam-keep-obama-in-power-the-next-911on-111-you-decide
  Hoover Dam The Next 9/11? You Decide! – Political Vel Craft
  Obama At Hoover Dam October 2, 2012 BOULDER CITY, Nev. – It could be considered the mother of all study breaks: a 30-mile trek in a presidential motorcade to visit one of greatest feats of American public works of all time. ABC News Scientific Study Reveals Conspiracy Theorists The Most Sane Of All.

 12. Nee het werkt niet ,er komt heel wat anders te staan

  algoritmes beschermen Barack Obama ,altijd als ik met deze Akhenaten cloon aan de slag ga gaat mijn computer heel gek doen .

 13. Actueel gematria

  The Obamas Return to White House for Portrait Unveiling https://youtu.be/frbo6Mwsjmg

  Must See Antichrist Confirmation! The Obamas Back At The White House For New Portrait Unveiling!

  https://youtu.be/bMRXuWX4akk

  Het getal van het beest is een in Openbaring 13:17-18 genoemd getal. In Openbaring wordt verteld dat Johannes in een visioen een beest uit de zee en een beest uit de aarde zag. Over het laatste staat in Openbaring: Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid.

  Aanpakken einde oefening

 14. @Edwin Vissers,
  U komt nét ten tonele op deze site.
  U lijkt met Uw hoog gedraaf op eren op hol geslagen paard.

  1. correctie;
   @Edwin Vissers,
   U komt nét ten tonele op deze site.
   U lijkt met Uw hoog gedraaf op een op hol geslagen paard.

    1. @ Edwin,
     ik begrijp dat je niet beseft dat je mensen nogal op ruwe wijze aanspreekt,
     daar hebben we het al eens over gehad i.v.m. een oudere man nabij Antwerpen,
     weet je nog wel, enkele jaren geleden.

     Maar volgens mij kan je toch wel terecht (in de nabije toekomst) in een Toevluchtsoord omdat men daar “straffe gasten” zoals jij nodig heeft om onvriendelijke bezoekers het hoofd te kunnen bieden.

     Probeer desondanks a.u.b. om wat vriendelijker te spreken, want we zijn toch allen kinderen van God.
     Dat weet je best wel.

     1. Eric ,ze noemde me Tobias’ in het klooster en kreeg nr 7

      Ik ken mijn engel persoonlijk, die toevlucht orden komen goed

      Ik ben uit Den haag

      Partijen zijn gemeenschappelijk eigenaar van het schilderij Het huwelijk van Tobias en Sarah van Jan Steen, ook wel De huwelijksnacht van Tobias en Sarah genoemd. Het schilderij is thans aanwezig in het Museum Bredius te Den Haag.

      dat wisten ze niet toen ik kwam ,goddelijk interventie

      https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FSTGiXjf3hvk%2Fhqdefault.jpg&f=1&nofb=1

      Mijn naam is Edwin Theodorus Johannes Vissers

      Remedie tegen een dodelijke plaag aangereikt door de gestigmatiseerde Marie-Julie Jahenny die uitsluitend over de eindtijd heeft geprofeteerd:
      « De enige remedie om jezelf te beschermen is om een heel klein stukje papier in te slikken waarop geschreven staat: “O Jezus, Overwinnaar van de dood, red ons! O Crux ave, Spes unica!” » (27 mei 1880)

      Die monniken hebben allemaal een spuitje genomen

      Ik heb gehuild !

      1. @Edwin Vissers,
       Voor het geval dat U plaats zoekt:
       probeer eens bij: Psychiatrisch ziekenhuis St Servaas.
       Overigens: Ik was getuige dat U huilde: de Maas trad ruimschoots buiten zijn oevers.
       Probeer een volgende keer wat minder te huilen: de mensen hebben werkelijk last van U gehad.

        1. @Edwin Vissers,
         1. bent U priester?
         2. Zulke onzin geloof ik pas als ik de achtergronden van alles weet én ik getuige ben.

         1. kijk 33 ,Het meester getal

          Johannes 3:3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.
          Nicodemus, die aan een fysieke geboorte dacht, stond perplex.
          Vers 4 Nicodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden?
          Jezus toonde vervolgens dat Hij over een geheel ander soort van geboorte sprak.
          Vers 5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. 6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest.
          Verder vertelde Hij de Farizeeër:
          Vers 7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.
          Maar Nicodemus begreep het eenvoudig niet (vers 9-12). Evenmin als veel mensen in onze tijd!
          Vers 9 Nicodemus antwoordde en zeide tot Hem: Hoe kan dit geschieden? 10 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Gij zijt de leraar van Israël, en deze dingen verstaat gij niet? 11 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wij spreken van wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben, en gij neemt ons getuigenis niet aan. 12 Indien Ik ulieden van het aardse gesproken heb, zonder dat gij gelooft, hoe zult gij geloven, wanneer Ik u van het hemelse spreek?
          De meeste belijdende christenen menen dat zij wedergeboren werden toen zij ‘Christus aanvaardden’. Maar wat het werkelijk betekent om ‘wedergeboren’ te worden, weten zij niet.
          De wedergeboorte die in de Bijbel wordt beschreven is veel meer dan wat men in de traditionele christenheid algemeen aanneemt. Toen Jezus van ‘wederom geboren’ worden sprak, bedoelde Hij niet wat de meeste mensen denken. Het is van het allergrootste belang dit te begrijpen.

          Dit is de ondubbelzinnige leer van de Bijbel! De wedergeboorte is geen emotionele ervaring, maar een letterlijke geboorte!
          Om aan Nicodemus de betekenis van het uit de Geest geboren zijn verder te verduidelijken, vervolgde Jezus Zijn verklaring:
          Vers 8 De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo is een ieder, die uit de Geest geboren is.

          1. @Edwin Vissers,
           Ik heb U ’n zéér eenvoudige vraag gesteld.
           U geeft mij géén antwoord die vraag.

 15. Ok ik ga jullie live laten wat een stigmata is

  Belijden geeft vaak lijden, om Jezus’ wil. Maar het lijden voert wel tot innerlijke rust. Het wordt gedragen in het perspectief van Jezus’ lijden, dat is ook in het perspectief op een betere wereld: de toekomst, als de Heer daar zal zijn. Jeremia, de discipelen, u en ik, werden en worden gezonden. Wij krijgen een roeping.

  https://youtu.be/J92ruSzrwqk

  https://youtu.be/Z_5sRz1lyK4

  https://youtu.be/ZtmRDGzflJw

  Ik denk niet dat je nog grappen maakt ?

  1. @Edwin Vissers,
   U ontwijkt mij vraag. Daaruit concludeer ik dat U GÉÉN priester bent, maar slechts ’n charlatan.

    1. @Edwin Vissers,
     Dit niet-antwoord zie ik als een bevestiging dat U GÉÉN priester bent, maar slechts ’n charlatan.

     1. uw bent een demonische trol ,P derks

      Dat ik niet geregeerd heb ,censuur lieve vrienden ,ik noem het beest bij de naam

      Name Derks Meaning Communication and entertainment are the two major strengths of people who have this name. Being a very social person the desire to interact with your environment is strong.

      Derks name meaning available! Derks name numerology is 3 and here you can learn how to pronounce Derks, Derks origin and similar names to Derks name.

      Name Derks meaning of letter E. Your powers of seduction are a sight to behold. A close community and a good environment are two things you really love. One of your strengths is your readiness to put effort into things you care about. This always leads to constant progress and self improvement.

      Als je zo doorgaat kom ik langs

      1. @Edwin Vissers,
       Nógmaals: Dit niet-antwoord zie ik als een bevestiging dat U GÉÉN priester bent, maar slechts ’n charlatan, ’n bedrieger.

       1. @Edwin Vissers,
        Nu iets preciezer:
        Blijkbaar kent U de inhoud van de bijbel.
        In de bijbel staat álles wat wij over ons geloof kunnen weten.

        De bijbel vertelt, dat Jezus apostelen heeft aangesteld om ons mensen te redden.
        De bijbel vertelt absoluut NIÉT dat Jezus apostelen + @Edwin Vissers als apostelen heeft aangesteld.

        1. De tekenen, de wonderen, vonden niet meer plaats. Deze tekenen en wonderen hielden op toen duidelijk werd dat de Joden ook ná de Opstanding en Hemelvaart niks van de Heere Jezus Christus wilden weten. Dat deze wonderen van de apostelen daadwerkelijk waren gestopt, kun je lezen in de Brieven. Of beter gezegd: we vinden geen tekenen meer in de …

         1. @Edwin Vissers,
          Kunt U mij ook maar één plaats in de bijbel melden, dat Jezus zal stoppen met apostelen sturen?
          +
          Kunt U mij ook maar één plaats in de bijbel melden, dat Jezus @Edwin Vissers als apostel heeft aangesteld. c.q. zál aanstellen?

 16. @ Edwin,
  we hadden het er al eerder over dat je als gewoon mens je niet als priester kan voordoen.
  Maar omdat je zoveel bijbelkennis bezit blijf ik hopen dat je tot nederige eenvoud zal komen.
  We weten dat de voorbije 2000 jaren een aantal kloosterlingen last hadden van geestelijke hoogmoed en welke vreselijke gevolgen dat had voor hen en hun meest nabije naasten. Laat dat jouw niet overkomen.

 17. Eric

  de boekrol des levens

  Jij gaat er niet over ,ik zal niet meer reageren hier >

  1. @ Edwin,
   hoe komt dat toch,
   ik ken nu al minstens 3 Noord-Nederlanders die me altijd weer hartpijn bezorgen.
   Ik doe echt mijn best jullie te begrijpen.
   Heeft misschien iets te maken met de Protestantse invloed?

   1. @eric-b-l,
    Ik woon in Nederland en heb een grote familie die door geheel Nederland wonen.
    NIMMER heb ik iets degelijks gehoord.
    @ Edwin heeft z’n EIGEN geloof gecreëerd en is daarin ook nog gaan geloven,
    Hij heeft last van hoogmoedswaanzin in de hoogste graad.
    Hij heeft dus last van hoogstmoedwaanzin (’n nieuw door mijzelf uitgevonden woord).

 18. Aan Edwin Vissers..

  Als je {Benjamin Crème en maitreya} googled dan (zou) je kunnen begrijpen dat maitreya de valse profeet eigenlijk “méér” is..(en dus eigenlijk ook niet)..dan de antichrist.. en voldoet dus de valse profeet zelf aan 2Thess.2:3-4.

  De antichrist moet een mens zijn van vlees en bloed.. maitreya is dat niet.. omdat hij de dood “overwonnen” heeft op luciferische wijze.. een vals licht.. vandaar dat hij de valse profeet is ..en dat hij 2 horens had als die van het Lam, Openb.13:11.

  De valse profeet maitreya is dus al meer dan 2000 jaar oud (in zijn luciferisch opstandingslichaam) en meende ((de afrekening is dus in het 6e zegel))..hij dat hij Jezus Christus overschaduwde bij zijn doop.. hij was dus onzichtbaar aanwezig.

  het volgende beweren ze::
  Uit de etherische sferen heeft hij een schijnlichaam gecreëerd dat hij verlevendigd door met zijn luciferisch opstandingslichaam daar inwoning te houden.. dus een vorm van macht over de materie.

  In Openb.13:15 staat **zelfs was het (de valse profeet) bij machte, een geest te geven aan het beeld van het beest, zodat het beeld van het beest begon te spreken.** ..het kon dus spreken ..dat manifestatie-lichaam van maitreya.

  De antichrist-macht drukt een wetenschap en technologie uit die ook over de materie wil heersen met een schijnbare transformatie.. zoals we heden -al- geïnformeerd worden door klaus schwab en anderen.

  Dus de valse profeet drukt een valse (geestelijke) macht over de materie uit, zoals de antichrist op een ander wijze.. het beeld van het beest in vers 14 veronderstelt een beeld te zijn van antichrist en zijn macht.. vandaar dat in vers 12 staat **HEEL de macht van het eerste (de antichrist en {zijn beestsysteem})..beest oefent het uit onder diens ogen.**

  Nostradamus zegt het volgende::
  **Het volgend jaar, ontdekt door de zondvloed,
  **Worden twee leiders verkozen. De eerste zal het niet uithouden.
  **Door te vluchten voor een [schim], is voor een van hem de wijkplaats
  **[[Uitgeplunderd en vernietigd]]: hij , die het eerst zal handhaven.

  De zondvloed is inzake de Waarschuwing in het 6e zegel reinigingsoordeel.
  De twee leiders zijn de valse profeet maitreya en de Maleachi 3:1 bode de Vorläufer van vóór de 2e komst in het 6e zegel, Openb.6:12-17.. maitreya komt het eerst en is al aanwezig maar nog niet in het openbaar.
  In het 6e zegel in Daniël 7-11 wordt hij gedood en weggesmeten in de vlammen van de hel.

  De “schim” is dat door maitreya gecreëerde schijnlichaam..hij vlucht terug naar het occulte Shamballa in de Himalaya.. daarom komt de kroonprins-koning terug vanuit het Oosten, zoals de profetieën vermelden.. en wordt eerst in Duitsland tot keizer gezalfd..en daarna in Frankrijk tot koning over Frankrijk, maar hij is keizer over de 12 koningen van de 12 stammen van Israël, o.a. Jesaja 32.. verdeelde macht over de gehele wereld onder de Koning der koningen onze geliefde Heer Jezus de Christus.

  Vandaar dat in 2Thess.2:7 staat:: ••eerst als deze verdwenen zal zijn•• komt ((in vers 8))..de goddeloze en dat is de antichrist.
  Na 2Thess.2 vers 4 volgt een toelichting en dat betekent dat vers 4 vervolgd moet worden, het verhaal is dan dat als de valse profeet in vers 3-4 zich aanstelt als God
  ..eerst verdwijnen moet voordat in vers 8 de antichrist komt.

  En we weten dat de antichrist pas komt op het einde van het tijdperk van vrede als de mensheid massaal weer opnieuw doorgaat te zondigen ((na zoveel genaden ontvangen te hebben in de Waarschuwing))..zoals in Fatima en in andere profetieën vermeld wordt.
  En dat zie je in Openb.20:7 ..de [2e] duistere eindtijd nacht, waarop bij de Wederkomst op de Jongste Dag het laatste oordeel volgt… de eerste nacht betrof hetgeen vooraf gaat aan de Waarschuwing.

  Het is dan ook gemakkelijk om te constateren dat het [vóórlaatste] oordeel in vers 4 het 6e zegeloordeel is.. de Dag des Heren in 2Thess.2:2.. de Dag van Jahweh in het oud testament.

  De valse profeet met zijn luciferisch “opstandingslichaam” heeft dus een “manifestatie-lichaam” nodig dat [overkomt] als een gewoon lichaam van de mens van vlees en bloed..maar dat het dus niet is en dat bij Nostradamus een {schim} genoemd wordt.
  Jezus Christus komt op de Jongste Dag terug als de [gehele] schepping volkomen gereinigd is en “rijp” om Hem te ontvangen in zijn verheerlijkte. opstandingslichaam.

  Daarom is de reiniging van de schepping, door het 6e zegeloordeel een grondlegging als voorbereiding op de volkomen afgeronde reiniging, (met de vernietiging van alle kwaad uit de schepping)..vlak voor de 3e Komst op de Jongste Dag van wezenlijk belang.. en is Openb.19:11-20 ..dat ook het 6e zegel vóórlaatste oordeel betreft, vers 20 de eenheid impliceert van het tijdsvak waarin die 2 oordelen plaatsvinden.

  De Waarschuwing is dus als grondlegging.. fundament [wezenlijk] nodig voor de mensen uit de laatste generatie die dan getransformeerd worden in het verheerlijkte opstandingslichaam van Jezus Christus.
  De satan echter wil de [mens]heid gevangen houden in de materie.. en heeft zijn trans dit en trans dat.. en zijn {build back better}.. om de menselijke ziel te stelen met de 666-chip.

  Ter aanvulling:: Jezus Christus komt in het 6e zegel in zijn Glorie, ook komt de Vader, Vader en Zoon in het VUUR van de Heilige Geest..houd dat maar eens vol, vers 2; Maleachi 3:2-5+.
  Hij zal nooit meer op aarde lopen in zijn lichaam.. hij komt in het [voorbijgaan] zoals het in de geschriften van Vassula staat.
  Jo

  1. @Jo,
   U moet ongetwijfeld familie zijn van Edwin Vissers.
   Reden: ook Ú heeft last van hoogstmoed + ook Ú heeft Uw eigen geloof gecreerd.

 19. Als we niet oppassen, krijgen wij opnieuw ’n geloofsoorlog:
  een geloof met @edwin aan als opperhoofd versus ’n geloof met @Jo als opperhoofd.

 20. @: P.derks..

  Nee P.Derks.. jij met je IQ van. 200-250 of hoeveel dan ook ..met al je IQ’s stel je de verkeerde vragen.. je irriteert als een irritante politieman die niet echt onderzoekt zoals de huidige politiemensen die het –bevel is bevel– van misdadige overheden opvolgen.
  Ga je IQ’s eens reorganiseren in hun samenhang ..dan word je weer een gezellig mens op de wijze zoals Edwin Vissers jouw naam typeerde.. ouwe Brombeer.. daarom even bromsnor en zwiebertje voor de afwisseling.
  https://youtu.be/mkse5cUXn5Y 🤭..😂🤣

  1. @ Jo,
   een zeldzaam gelovig man als de heer P.Derks verdient groot respect van allen.
   Jo, je kan nog veel van hem leren.
   Hij gelijkt een beetje op de intelligente Romeinse Honderdman die Jezus zonder meer op Zijn Woord geloofde in verband met de genezing op afstand van zijn kind. Jezus merkte daarbij aan dat Hij in heel Israel niemand had gevonden met zulk groot geloof.

 21. P.Derks sluit zich voor allerlei informatie af en verliest zodanig het oriëntatie vermogen om zich verder te oriënteren in de onderwerpen .. daar raken de IQ’s terecht van in de war.. want het intellect is alleenmaar scheidsrechter tussen de geestelijke vermogens van de ziel en de zielekrachten.

  Met je geestelijke vermogens leef je je in in de aangeboden informatie als in een duurtraining. Dus de IQ’s van P.Derks krijgen de verkeerde voeding.. met alle gevolgen van dien.. een verstarde geest.

  1. @Jo,
   Ik heb mij 100% al vele jaren zeer welbewust(!) (dus met vele redenen omkleed) afgesloten van niet-Rooms-Katholieke meningen. Ik ben dus zeer welbewust R.K. gelovig conform vóór invoering van Vat.II. Dus:
   Niet IK ben veranderd, doch het zogeheten hedendaags R.K. geloof is veranderd.
   Dit heeft tot gevolg, dat lieden zoals @ Edwin + U (@Jo) de kans schoon zien om hun zogeheten ‘geloof’ aan onwetenden te verkondigen.

   Blijkbaar ondervindt U nog steeds last van mijn IQ.

 22. @ Jo zegt:
  “het intellect is alleenmaar scheidsrechter tussen de geestelijke vermogens van de ziel en de zielekrachten”

  U vergeet dat elke ziel begeleid wordt,
  met andere woorden; u hebt geen voeling met uw engelbewaarder,
  u luistert niet naar de innerlijke stem,
  u voert nooit een innerlijke strijd, uw strijd is altijd uiterlijk,
  noch hebt u vertrouwen op God.

  Indien u vertrouwen had zou u de bijbel niet misbruiken.
  De door u genoemde “zielekrachten” zijn resultaat van geestelijke beleving.
  Uw geestelijke beleving draait veel te sterk rond uw ego.
  Want u bent niet in staat te incasseren, slagen te ondergaan en daarbij u zelf in het minste schuldig te voelen.
  U bent niet in staat vernedering te ondergaan
  en de vernedering zelfs te verwelkomen.
  U hebt nog veel te leren.

 23. @Jo, vervolg:
  Ik heb geloofsonderricht gevolgd dat onder leiding van † mgr. Gijsen stond.
  † mgr. Gijsen stond en staat bij mij hoog in aanzien.

  Ik weet dat † mgr. Gijsen zeer scherp onderaan stond in aanzien bij zijn directe opvolger Mgr. Wiertz.
  Maar ik weet ook, dat dat direct te maken heeft met het ongeloof van mgr. Wiertz- zélf.

  Mijn toen nog jonge kinderen omschreven mgr. Wiertz als volgt: een vieze vetzak met een dikke computer en grote auto met chauffeur. (Mijn kinderen voelden zich écht beledigt.)
  (Mijn toenmalige jonge kinderen wisten tevoren niet, dat mgr. Wiertz de opvolgende nieuwe bisschop was.)

 24. Inderdaad eric-b-l heb ik nog veel te leren met die 3 dagen ziele doorgang door de hel tot bij lucifer .. en die andere 2x 3 dagen (vage-vuur.. hemel)..dat gaat me ver te boven ten opzichte van mijn huidige bewustzijn en gemoed.. daarom maak ik mij er ook geen voorstelling of welke verbeelding hoe dan ook over..is ook onmogelijk dan wordt het fantaseren.

  Het is niet zo slim om te reageren hoe je reageerde.. je een voorstelling te maken hoe mijn karakter.. gedachtegang of bewustzijn of hoe en wat dan ook.. hetgeen zou zijn, zoals je het veronderstelde in je voorstelling.. het zegt iets over je eigen geconstrueerde denken..dus een voorstellingsdenken….eigenlijk als vooroordeel.

  De zielekrachten en de geestelijke vermogens [van de ziel] zijn begrippen die je ook bij het Heilig Hoofd devotie kunt lezen in het boek van Cecill Kerr over
  Teresa Higginson; de naam kun je googlen of via restkerk..net of een priester bij Hubert Luns op de site: eindtijdklok…org.
  Daar in dat boek wordt over 3 personen of 4 personen gesproken inzake de eindtijd; .. dat staat er niet zomaar bij {of 4 personen} ..de 4e zal de vrouw van de koning zijn in Psalm 45.

  In Hebreeën 4:12 staat:: ••het Woord treedt tussen ziel en geest enz.••
  Dat wil zeggen tussen de zielekrachten en de geestelijke {vermogens van ‼️dezelfde ziel}.. want de geest is in principe niet gescheiden van de ziel.. alsof het een zelfstandige grootheid is.

  Met het woord c.q. het Licht dat dus tussen ziel en geest treedt ..krijg je een hypostatische vereniging tussen de natuur en [genade].. de Mensengel in Openb.10 en dat is de Maleachibode.
  De Hypostatische vereniging is eigenlijk “niet iets bijzonders” omdat daarin gewoon de [eigenlijke] harmonie en [even]wicht tot de om-geving herstelt wordt.. zoals het voor de zondeval was.

  En dan treedt het Licht in je wezen als een verzegeling.. en bevestiging.. zijnde grondlegging, fundament voor het latere verheerlijkte opstandingslichaam..de Weten-schap van de onsterfelijkheid.
  Deze dingen heb ik eerder vermeld.. maar het blijkt dus dat het niet tot je doordringde..maar dat is geen verwijt..
  De hypos

  Ook Nostradamus maakt daar een impliciete verwijzing naar::
  ** Aan het einde van de Var verandert de Almachtige
  ** Dichtbij de ‼️[oever] worden drie schone kinderen geboren
  ** Ineenstorting van het volk door ‼️bevoegde leeftijd. 🤔
  ** De regering in het land verandert en ‼️groeien zal een oprechter iemand 🤗

  @: eric-b-l…Maar buiten dat allemaal beschuldig jij mij ook nogeens dat ik de bijbel misbruik.. dat slaat alles ..dat werp ik verre van me.
  De verwijzingen die ik naar de h.Schrift deed zijn in ieder geval bij jou als het zaad dat op de rotsachtige bodem terecht gekomen is 😱
  Gedenk dan maar Jesaja 49:1 > vers 4 en 8 in bijzonder.. de eindtijd Cyrus.
  Vers 4 ……is de tijd en moeite als verspild naar de menselijke maat van denken.

  Je bezat dus niet het vermogen om via het reflectieve vermogen van de verbeeldingskracht je in te leven in wat ik betoogde.. hetgeen blijkt.
  De profetieën bevestigen het inzicht wat ik voorheen al verworven had.
  Jo

 25. Goedemorgen ,

  queen ran out of adrenochrome, the chemical they believe the cabal harvests from children’s brains.

  Queen Elizabeth is actually a reptilian humanoid.

  Mijn dag kan niet meer stuk !

  KONINGIN ELIZABETH II OVERLEDEN OP 8-9-2022, EEN BIJZONDERE DATUM
  8 september 2022
  Over de doden niets dan goeds, maar over het overlijden van Queen Elizabeth II moet op z’n minst gezegd worden dat het op memorabele dag plaatsvindt. Een dag waarop de 88 symboliek overgaat in 89 symboliek, wat staat voor de samenvoeging van alle 88 simulatiedomes onder die ene alles overkoepelende. Dat moment van samenvoeging gaat vooraf aan de komst van de Bijbelse Anti-Christ, waarna “de vernietiger” volgt (of wel het in de blueprint van de simulaties gebrande eindfase van de back-up, waarna de reset plaats vindt).

  Dat houdt in dat er een nieuwe alles overkoepelende plasmakoepel opgestart zal worden en de 89 domes van het opwaartse Lilith pentagramsysteem zullen worden samengevoegd met het neerwaartse Satan pentagramsysteem. Het is als bij het samenvoegen van twee besturingssystemen Windows en MacOS; voordien moeten alle bestaande apparaten ge-update worden om compatible te zijn met beide systeem.

  Het symbool van die eindtijd en de reset is de regenboog. Dat is het teken dat Noach aan de hemel zag verschijnen toen de Luciferiaanse back-up van het stukje originele werkelijkheid opstartte in de simulatiedome in de gewelven onder het oppervlakte van de vernietigde en uit zijn originele positie gerukte aarde. Vanuit die onderwereldsimulatie werden de simulaties op het oppervlakte van de aarde opgestart.

  Al deze kleinere vers opgestarte domes hadden een eerste bewoner. Ooit noemde men die de farao’s of de goden. Telkens als er een nieuwe dome werd opgestart, kreeg zo’n stad of land een eigen eerste avatar (farao of god genoemd) die dan de dome bevolkte met vanuit de back-up gehermaterialiseerde avatar-code. Bij de overkoepeling van domes kreeg je ineens mensen als Columbus die de bewoners van de andere domes (die nu samenvielen met de andere domes onder één grotere) konden opzoeken en overmeesteren.

  In dit artikel heeft u immers kunnen ontdekken hoe de verschillende kloksnelheden van die domes tot verschillende snelheid in ontwikkeling van technologieën (waarvan de meest-hoogwaardige technologieën vanuit het origineel gekopieerd zijn en daarom altijd in de onderwereld beschikbaar zijn) onder de verschillende simulatiedomes kunnen leiden.

  Columbus “was zijn tijd ver vooruit” qua beschikbare wapens en ten opzichte van de zojuist bijgevoegde nieuwe gebieden (de gebieden van de samengevoegde domes onder één grotere dome), omdat hij vanuit een snellere kloksnelheid-simulatiedome kwam.

  Het geeft een heel andere kijk op de koningshuizen als u bedenkt dat hun avatars zijn aangesteld door Lucifer (bij de gratie Gods – Lucifer) en dat die avatars in andere domes ooit goden of farao’s genoemd werden. Wij noemen ze koning, koningin of president. Bij het samenvoegen van domes krijg je een verschuiving in de machtsverhoudingen en daarom zie we ook grote rijken als Portugal en Nederland ineens inkrimpen en koloniale gebieden afstoten en zien we anderen opkomen en groter in macht worden.

  Om de bestaande mensheid klaar te maken voor de samenvoeging van de 89 Litlith domes met de 89 Satan domes, moet die mensheid eerst naar het hermafrodiete beeld van Lucifer getransformeerd worden. Dit is gedaan met vaccinaties en IVF, wat u in detail kunt nalezen in dit artikel.

  Het laatste vaccin, het tot mRNA gerebrande CRISPR-vaccinwapen, biedt niet alleen de mogelijkheid om het DNA en de hersenactiviteiten van de slachtoffers uit te lezen ten bate van die ondergrondse back-up, maar heeft tevens ten doel het scheppende consciousness van de bezielde spelers te stelen.

  Dat dient namelijk Lucifer’s plan om de scheppende kracht te herwinnen. Het is dus de zelfbevruchtingssimulatie (van het samenvoegen van de Litlith en Satan domes) en het proberen te roven van de scheppende kracht van de originelen (zoals je de bezielde mens ook zou kunnen noemen) via vaccinatie en het uitlezen van data.

  Dat Lucifer hierachter zit, kunt u herkennen aan zijn symboliek. Die boog die Noach aan de hemel zag verschijnen na de plasma ontladingsvernietiging tussen de exosoom planeet en de planeet aarde, de vloed die daarop volgde en de herstart van de eerste simulatiedome onder het oppervlakte van die originele aarde, is het teken dat we in zijn systeem zitten.

  Voordien was er geen regenboog. Het verschijnsel bestond simpelweg niet, omdat er slechts het originele universum en de originele aarde was. Na de Great Reset (het opstarten van de simulatiedome) verscheen ineens de regenboog aan de hemel, als gevolg van de plasmadome waaronder de simulatie vanuit de back-up (“de Ark van Noach”) werd opgestart. De regeboog is het symbool voor Lucifer’s simulatiedomes.

 26. In dit korte filmpje zie je heel veel

  Kijk naar het boekje waar I AM op staat ,je weet wel van Mozes

  Met Obama de antichrist

  Boom betekent een nucleaire aanval op New York .

  https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Fmysticpost.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2Fnew-york-tsunami-photoshop.jpg%3Fssl%3D1&f=1&nofb=1

  https://youtu.be/02G_y-sE4sI

  Ik zal jullie hier niet meer lastig vallen heel veel sterkte in de toekomst !

 27. @Edwin Vissers,
  Welk geloof hangt U aan? Hetgeen U verkondigt heeft niets, maar dan ook écht niets met het katholieke geloof te maken!

 28. @Jo,
  Voor U geldt ongeveer hetzelfde als wat ik aan @Edwin Vissers gemeld heb:
  @Jo,
  U verkondigt steeds weer Uw EIGEN ‘geloof’, Uw eigen hersenspinsels.
  Hetgeen U verkondigt heeft niets, maar dan ook écht niets met het katholieke geloof te maken!

 29. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. “De aeon van deze wereld” (Ef.2:2) is boosaardig.

  vele gaven éne geest

  Esoterisch betekent meestal duister en alleen begrepen of bedoeld om begrepen te worden door een klein aantal mensen met speciale (en misschien geheime) kennis. Het wordt vaak gebruikt om kennis te beschrijven die alleen bedoeld is om te worden onthuld aan mensen die zijn ingewijd in een

  bepaalde groep. Het woord wordt vaak geassocieerd met mystiek en het occulte.

  St. Michael de Aartsengel VOOR uw referentie, een krachtige brief van een van de opvolgers van de apostelen over het occulte, de gevaren ervan en wat we moeten doen om onszelf te beschermen tegen de ‘slechtheid en strikken van de duivel’. GEESTELIJKE OORLOG: HET OCCULTE HEEFT DEMONISCHE INVLOED

  Je bent niet wedergeboren P.Derks ,en je krijgt ook geen hostie van mij

  Als je hun taal niet spreekt, kun je ze niet ontmaskeren .

  1. @Edwin Vissers,
   LETTERLIJK zal NIÉMAND op aarde opnieuw geboren worden, zelfs Gods eigen Zoon (Jezus Christus) zal niet opnieuw geboren worden.
   Anders gezegd: U raaskalt en kwaakt totale onzin uit.

   1. Bijbel kennis bij katholieke is er slecht

    Wat van de Geest komt, wordt alleen door de werking van de Geest ten volle verstaan. ‘De kerk ontvangt en vereert de 46 boeken van het Oude en de 27 boeken van het Nieuwe Testament als geïnspireerd.’ (CKK 134 – 138) Meer. Catechismus van de Katholieke Kerk over ‘de Heilige Schrift’

    ik gebruik nog steeds thuis de catechismus van van P.an der meer

   2. Er zijn twee stromingen over waar krijgers vandaan komen. De een zegt dat ze geboren zijn, de ander zegt dat ze gemaakt zijn. En misschien zit er een kern van waarheid in beide theorieën – misschien laten degenen die latente krijgers zijn het pas zien als het moet. Uiteindelijk maakt het niet uit hoe, het maakt uit dat er een enorm verschil is tussen soldaat zijn en krijger zijn. Bij het onderzoeken van dit onderwerp heb ik veel op internet gevonden, en het meeste is onzin. Een deel ervan is grappig, het meeste is flauwekul. Veel definities impliceren dat een soldaat iemand is die gedisciplineerd is en bevelen opvolgt, terwijl een krijger iemand is die zal breken met discipline, die bevelen niet gehoorzaamt, die op zijn eigen manier zal vechten, en vaak alleen voor zijn eigen glorie of voordeel . Verschillende bronnen lijken de term “krijger” te verwarren met “huurling”. Velen stellen “krijger” gelijk aan “barbaar”. Dit is een vergissing. Niet alle soldaten zijn krijgers, dat is zeker. De meeste soldaten dragen een uniform en zien hun diensttijd als een baan. Misschien willen ze een bepaalde beroepsopleiding, of misschien zien ze het als een manier om later GI-uitkeringen voor de universiteit te krijgen, of in veel gevallen nemen ze dienst omdat ze geen baan kunnen vinden. En, net als in de burgerwereld, zijn sommigen goede soldaten, anderen niet. Als soldaten op patrouille gaan, bidden velen van hen tot God dat ze de vijand niet zullen vinden, dat hij ze niet zal vinden en dat ze ongedeerd terug zullen keren naar de basis. Ik kan het ze niet kwalijk nemen, het is daar gevaarlijk en ze hebben hier niet om gevraagd. De krijger, aan de andere kant, heeft op een bepaald punt onderweg een mentaliteit ontwikkeld dat wanneer hij op patrouille gaat, de vijand een probleem heeft, en hij is het. Hij kijkt er naar uit om de strijd aan te gaan met de vijand, om ervoor te zorgen dat de vijand niet thuiskomt voor het avondeten. En hij ligt niet wakker van wat er op patrouille is gebeurd (tenzij het de stompzinnigheid was van een tweede luitenant vers uit ROTC). Hoewel de meeste huurlingen krijgers zijn en de meeste soldaten dat niet zijn, zijn de twee zeker niet synoniem. Iemand kan een uitstekende soldaat zijn en nog steeds geen krijger, of hij kan een soldaat zijn die een goed gedisciplineerde krijger is, die goed dienst doet onder een commandostructuur. De krijger zal normaal gesproken “gung-ho” zijn in zijn training en in zijn kijk op het leven, met weinig geduld voor degenen die dat niet zijn. Hij weet dat als hij kijkt naar degenen die geen krijgers zijn om hem te beschermen, hij alleen op het slagveld zal zijn. Dus hij heeft de neiging om hechte vriendschappen met niet-strijders te vermijden. Aan de andere kant vormt hij vaak zeer sterke banden van broederschap met de weinigen die hij als medestrijders herkent. Het is zeldzaam om een ​​krijger te vinden die weet wanneer hij zijn strijd moet kiezen, wanneer hij zijn carrière moet riskeren om het goede te doen. En dit is waarom ze de reputatie hebben ongedisciplineerd te zijn – ze zullen veel dingen weerstaan ​​die voor anderen onbelangrijk lijken. Onder de veldtrainingshandleidingen die aan elke soldaat in de basistraining worden gegeven, is er een die handelt over leiderschap. In die handleiding staat een korte bespreking van wat u moet doen als u een onwettig bevel krijgt. Er staat: “Maak het anderen niet gemakkelijk om te doen wat verkeerd is.” Het vertelt de soldaat dat er een tijd kan komen dat hij moet weigeren een bevel op te volgen waarvan hij overtuigd is dat het in strijd is met de wet. Het maakt ook duidelijk dat het negeren van dat bevel hem zijn carrière kan kosten, en nog erger. “Als je een bevel negeert, doe je dat op eigen risico.” Deze doctrine wordt niet alleen in Basic onderwezen, maar ook op West Point aan toekomstige officieren, en op elke militaire academie in het land. Het is onderwezen vanaf de tijd dat George Washington onze eerste opperbevelhebber was tot vandaag. Het kan zijn dat iemand gedelegeerd gezag moet trotseren om te doen wat juist is. De meeste soldaten zullen nooit een illegaal bevel negeren. Normaal gesproken zullen ze, omdat ze geconditioneerd zijn om alle bevelen op te volgen, en prompt “meegaan om met elkaar om te gaan”. En dat is normaal gesproken niet erg. De krijger vindt het vaak erg moeilijk om dat spel te spelen, en hij worstelt vaak met de vraag of hij bereid is zijn geweten te verstikken en zich te onderwerpen aan kwaaddoen. Hij is toegewijd aan de algemene missie, anders zou hij er niet zijn. Maar hij is niet vastbesloten om compromissen te sluiten als het om principes gaat, ongeacht wie de eerste opdracht heeft gegeven. Niet alle veldslagen worden echter op het slagveld uitgevochten. De krijgersmentaliteit bestaat ook in de civiele wereld. We vinden mannen en vrouwen die nog nooit in uniform zijn geweest en die zich inzetten om te doen wat juist is, wat er ook gebeurt. Ze zullen banen verliezen vanwege problemen waar niemand anders ooit aandacht aan heeft besteed. Ze zullen een kruistocht voeren voor politieke kandidaten die geen hoop hebben om te winnen. Als jongeren zie je ze in sportteams strijden tegen alle verwachtingen in, en als hun team verliest, de schuld op zich nemen omdat ze niet meer hebben gedaan. Deze mentaliteit is gewenst en gezocht bij zowel werknemers als soldaten – maar alleen als discipline vanaf het begin kan worden bijgebracht. De ongedisciplineerde oorlog

    1. @Edwin Vissers,
     Inzake Uw bewering: ‘Bijbel kennis bij katholieke is er slecht’

     Ik heb al eerder gemeld, dat ik een bijbelcurus in Roermond gevolgd heb. Dat was een cursus bedoeld om les te geven en stond onder directe(!) supervisie van † Gijsen.
     Dus: U kunt lezen wat U wilt, maar U raaskalt alwéér, Heeft U slecht geslapen??

     Inzake Uw zeer lange commentaar van 9 september 2022 om 11.17 uur:
     U doet alsof U deskundig bent, maar U bent het NIÉT!!! Daarom is Uw commentaar letterlijk onleesbaar.
     Daarom nógmaals: U raaskalt en kwaakt totale onzin uit.

     1. bijbelcurus in Roermond gevolgd heb. Dat was een cursus

      Hihi. Whahi. Whahahihi. Mwhahaha. Mwhahihiha.
      MWHUHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!!!!

      1. @Edwin Vissers,
       Hihi. Whahi. Whahahihi. Mwhahaha. Mwhahihiha.
       MWHUHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!!!!
       Dat zijn LETTERLIJK ÁL Uw kwaliteiten.
       U kunt beter als conferencier optreden.

      2. Nederig een getrouwe bischop gehoorzamen en dan nuttig werk kunnen leveren om zielen te onderrichten i.p.v. hoogmoedig ten onder te gaan.

 30. De Bijbel zegt: “Gij zult niet doden.”.
  Vechten is dus van de duivel. Er is maar één gevecht, en dat is die van jou tegen de duivel. En dat gevecht is een geestelijk gevecht. Jezus had geen wapens nodig. De apostelen hadden geen wapens nodig. Paulus bijvoorbeeld, liet zich opsluiten en wist van zijn gruwelijk einde. Maar hij wist dat God bij hem was en ging niet vechten. Lees Timoteüs er maar op na.
  Jezus liet zich kruisigen. Hij verzette zich niet, want Hij kende het kwaad en ‘hapte’ niet, maar deed het enige dat goed was; het negeren van de boze en op God vertrouwen.

  Het nieuwe Testament is er dus een van zachtzinnigheid. Je mag je wel verweren tegen het kwaad, door het te negeren en gewoon de wet van God te doen; de wet van Liefde. Dus wees goed voor je naaste.

  En wie dan toch een vechtersbaas wilt zijn; die zoekt maar wél een leider die je verteld hoe je moet vechten en wélk gevecht je moet aangaan. Zoek een wérkelijk gezegend mens die God kent en vraag aan hem wat je moet doen. Een Godsmens zal je het gevecht tegen jezelf doen aangaan en jezelf laten overwinnen. Want, we weten dat de erfzonde in ons is. De duivel is dus in ons. Daarom moeten we tegen ons zelf vechten. Dát gevecht moet je dus aan. Pas als je de duivel in jezelf in God’s handen hebt gegeven zul je verlost worden. Want Hij wil dat je dát gevecht aangaat. Zó eer je God. Door het slechte in jezelf te overwinnen. Zó overwin je het kwaad.

  Niet met een zwaard. Laat me niet lachen.

  Als je wérkelijk gelooft, dan weet je, of kun je weten, dat je niets te kort komt, immers, wat je te kort komt, daar kun je voor bidden, en je zult het krijgen wat je wenst, maar wél míts je werkelijk gelooft in wat je vraagt, het zal je gegeven worden. Dit staat geschreven.

  En het is wat Paulus zegt: Hoe toch op met die stomme discussies die nergens toe leiden. Je krijgt er alleen maar ruzie over en door. Wees zachtzinnig en heb geduld met elkaar. Lieg niet en dweep niet. Zoek God.

  We leren uit de Bijbel dat overdreven geldzucht de wortel van het kwaad is waar de duivel gebruik van maakt. Judas werd gekocht voor 30 zilverlingen. De duivel kocht Judas voor geld. Judas schaamde zich later en wilde het geld teruggeven, want het was bloedgeld. En ‘zij’ wilden dat niet. Zij kende de wet van ‘karma’. Daarom besteedden zij het geld aan een begraafplaats. Geldzucht leidt tot de dood, en daarom besteedden de grapjassen het geld dus een de dood; de begraafplaats. Humor.

  Geld is op zich dus niet slecht. Rente over geld is slecht. Banken die woekeren zijn slecht, want die manipuleren met geld op een slechte manier. Geld vertegenwoordigt menselijke energie, het is een ruilmiddel van energie. En wie de geldstroom beheerst (banken), die beheerst de mensen dus.
  Dat is het probleem heden ten dage, de verkeerden beheersen het geld. En daarom is de zucht naar meer geld is uit den boze; het is een valstrik die tot slavernij en de dood leidt. En daarom kun je waarnemen, als je goed schouwt, dat de banken tegenwoordig op de achtergrond een grote rol spelen.

  En dát is er tegenwoordig aan de hand. Ons geldsysteem is in handen gekomen van de verkeerde (de satan). Dát is er aan de hand. En daarom vind ik het vreselijk als de hoogste vertegenwoordiger van de kerk er mee samenwerkt.

  Maar jongens en meiden, lees je Bijbel toch wat meer, want soms lees ik hier zoveel onzin en pure misleiding, dat ik wel eens denk… vul zelf maar in.

  Trouwens, waar is de oude redactie gebleven? Het niveau daalt wen een beetje erg snel hier. Is deze site óók al ‘gevallen’?

  1. Herstel:
   Geldzucht leidt tot de dood, en daarom besteedden de grapjassen het geld dus AAN de dood;
   en
   En daarom is de zucht naar meer geld uit den boze; ipv En daarom is de zucht naar meer geld is uit den boze; (2e is moet weg uit de zin)

   (U verder Vrede toewensd, Raphaël.)

 31. @Raphaël,
  Inzake Uw eerste alinea van Uw reactie van 9 september 2022 om 12:09 uur:
  Bent U het hoofdstuk vergeten van Jezus in de woestijn?
  (Te Uwer herinnering: Mt. 4,1 tm 4.11.)

  1. @P. Derks,

   Nee, dat hoofdstuk ben ik, dacht ik, niet vergeten, maar wellicht begrijp ik nu niet wat u bedoelt? Kunt u uitleggen wat U bedoelt?

   1. @Raphaël,
    Jezus heeft niét bedoeld, dat gelovigen zich maar moeten afslachten.
    Jezus vocht éérst geestelijk tegen de vele verleidingen van de duivel. En pas nadat Jezus dat ggestelijke gevecht had gewonnen(!!!), begon Hij met Zijn Hoogkoninklijke opdracht om ons mensen de échte Weg naar Zijn en Onze Vader te wijzen.

    Dus: eerst het kaf van het koren scheiden en daarna begint pas het échte Werk.

    1. En wat bedoelt u dan met “met Zijn Hoogkoninklijke opdracht om ons mensen de échte Weg naar Zijn en Onze Vader te wijzen.”?
     Waarom denkt u dat “Jezus heeft niét bedoeld, dat gelovigen zich maar moeten [laten] afslachten.”? Waar staat dat we ons niet moeten laten afslachten? Wat heeft Jezus dán bedoeld volgens U?

     En wat is dan “het échte Werk” volgens U?

     (Ik zie het zo dat Jezus ons de weg van de zachtmoedigheid heeft geleerd. Hij werd vóór zijn werk (prediking, genezing, kruisiging, e.a.) éérst gelouterd. (Liet zich door de satan louteren.)
     Dat was in de woestijn. Láter is Hij met Zijn werk (Werk) begonnen. Het ganse Nieuwe Testament predikt zachtmoedigheid volgens mij.)

 32. O God daar hebben weer een valse profeet

  Raphaël

  Rafaël of Raphaël (Grieks: Ραφαηλ, Raphael, in de Septuagint de vertaling van het Hebreeuwse: רְפָאֵל, rephaël, “God geneest”, “God bewijst zich als arts”) was een engel, later aartsengel in het jodendom en christendom.. Rafaël in het judaïsme. Rafaël verschijnt hij in het deuterocanonieke boek Tobit, waar hij de jonge Tobias, de zoon van Tobit, vergezelt op zijn gevaarlijke …

  Kijk uit vriend

  1. @Edwin,

   U noemt mij een valse profeet? Verklaart u nader. Wát klopt er niet aan mijn uitleg? (Misbruikt u daarbij nog de naam van de Heer ijdel? Verklaar.)

   1. Oh,
    En als u dan tóch citeert, citeer het dan volledig wilt u?
    Wikipedia:
    “Rafaël of Raphaël (Grieks: Ραφαηλ, Raphael, in de Septuagint de vertaling van het Hebreeuwse: רְפָאֵל, rephaël, “God geneest”, “God bewijst zich als arts”) was een engel, later aartsengel in het jodendom en christendom.

    Rafaël in het judaïsme[bewerken | brontekst bewerken]
    Rafaël verschijnt hij in het deuterocanonieke boek Tobit, waar hij de jonge Tobias, de zoon van Tobit, vergezelt op zijn gevaarlijke reizen. Pas nadat Tobias veilig is teruggekeerd, maakt de engel zich bekend als “Rafaël, een van de zeven engelen die in de nabijheid van de troon van de Heer verkeren.”[1]

    In de rabbijnse literatuur heeft Rafaël een genezende functie in een wereld die geknecht is door de gevolgen van de gevallen engelen.[2] In andere werken werd Rafaël een van de vier aartsengelen genoemd, waarbij verwijzingen worden gedaan naar het visioen in Ezechiël 1-2.[3] In het Eerste boek van Henoch (2e eeuw v.Chr.) wordt Rafaël beschreven als “een van de heilige engelen die over de geesten van de mensen gaat”.[4] Rafaël krijgt van God de opdracht om de demon Azazel gevangen te zetten en: “genees de aarde die de engelen verdorven hebben, en verkondig de genezing van de aarde, opdat zij van pestilentie kunnen helen”.[5]

    Rafaël in het christendom[bewerken | brontekst bewerken]
    Rafaël komt in het Nieuwe Testament niet voor. De kerkvaders schreven wel regelmatig over Rafaël en telkens wordt hij beschreven als een van de eerst geschapen aartsengelen, die samen met andere engelen Satan pijnigt.[6] Ook hier gold hij als engel van de genezing,[7] werd hij als hemelse arts voorgesteld[8] of is hij de engel met de heilige olie.[9] Mede door deze tradities werd aangenomen dat Rafaël de engel was uit de passage in Johannes 5:4, waarin een engel het water in Betzata in beweging bracht;[10] om tekstkritische redenen is vrijwel zeker dat deze passage later in de tekst is geïnterpoleerd, mogelijk pas in de 5e eeuw.

    In het begin van de 5e eeuw werd aan Rafaël een basiliek toegewijd op een eiland in de buurt van Alexandrië.

    Zijn feest wordt in de Rooms-Katholieke Kerk gevierd op 29 september, samen met de aartsengelen Michaël en Gabriël.
    (De paus heeft de dag nu voor een ander feest aangewezen, meen ik.)

    Rafaël in de kunst[bewerken | brontekst bewerken]
    Rafaël komt als beschermengel voor in de toneelstukken Gijsbrecht van Aemstel (1638) en Lucifer (1654) van Joost van den Vondel.”

    zie ook: https://www.sintantoniusparochie.nl/events/feestdag-hh-michael-gabriel-en-rafael-aartsengelen/

    Dus áls er dan al iemand wat over een naam meent te moeten melden, doe het dan wel goed en volledig.

     1. @Edwin Vissers
      Natuurlijk mag u de vragen best later antwoorden.

      U mag de vragen ook alleen voor uzelf beantwoorden. Dat scheelt u weer typen. Áls u de vragen maar beantwoord. U hoeft ze dus niet te openbaren als u dat niet wilt of als het u teveel energie kost.

      Sterkte met de moeheid. Neemt rust en/of ga wellicht bidden.

      1. @Raphaël,
       Als God wilde, dat wij ons zouden afslachten, dan stond dat minstens één keer in de bijbel.
       Jezus kwam uitdrukkelijk niét naar de aarde om Zich te laten louteren
       De reden is heel eenvoudig: Jezus wás al de perfecte Zoon van de Vader.

       Jezus kwam puur en alleen om óns te redden, opdat wij ooit ons doel (= God de Vader) zouden bereiken.

       1. @P. Derks,
        “Als God wilde, dat wij ons zouden afslachten, dan stond dat minstens één keer in de bijbel.”.
        [Laten] Afslachten is wat anders dan ik bedoel, denk ik. Zelfverdediging lijkt mij dus tot zekere hoogte wel toegestaan. Maar in een beschaafd land zorgt de rechter voor rechtvaardige straffen en de wachters (politie) houden het geweld tegen, denk ik. Wacht u om door de duivel verzocht te worden om de wapens op te pakken. Ik zie wapens een beetje als een vorm van lafheid en ongeloof. Sterker, ik haat moordtuig.

        “Jezus kwam uitdrukkelijk niét naar de aarde om Zich te laten louteren. De reden is heel eenvoudig: Jezus wás al de perfecte Zoon van de Vader.”
        Natuurlijk kwam Jezus inderdaad niet daarvoor naar de aarde, geloof ik. Maar Jezus was naast God ook mens immers? En als mens moest Hij voldoen aan de menselijke maat. Ook Jezus kende verdriet en angst. Dus ik denk dat Hij zich moest laten zuiveren, al was het alleen al als voorbeeld. En zuiveren doet de Heer om de duivel zijn werk toe te staan. Daarom ging hij naar de woestijn. Ook Jezus liet zich dopen, ook Hij ging naar de tempel om te offeren.
        Lees in Mattheüs 4: Toen werd Jezus door den Geest heengeleid in de woestijn, om door den duivel verzocht te worden.
        “Om verzocht te worden”, staat er. Te louteren, lees ik. Hoewel Hij al zuiver was, dat ben ik met je eens. Maar je hoeft niet verzocht te worden voor ‘het idee’, of voor ‘de show’, denk ik. Jezus kreeg ook, als een gewoon mens, honger.
        Na de verzoekingen liet de duivel van Hem af; en ziet, de engelen zijn toegekomen, en dienden Hem.

        “Jezus kwam puur en alleen om óns te redden, opdat wij ooit ons doel (= God de Vader) zouden bereiken.”. Dat lijkt mij ook zo te zijn, behalve dan dat Hij ook kwam om Hem, zijn Vader te dienen.

        1. @Raphaël,
         Ik herhaal:
         Jezus kwam uitdrukkelijk niét naar de aarde om Zich te laten louteren
         De reden is heel eenvoudig: Jezus wás al de perfecte Zoon van de Vader.

         Jezus kwam PUUR EN ALLEEN om óns te redden, opdat wij ooit ons doel (= God de Vader) zouden bereiken.
         U en ik kunnen dat zelfs beredeneren:
         Jezus was ál-gelukkig bij Zijn Vader en toén nam Jezus (geheel vrijwillig) de taak op zich om óns te redden.

         Jezus was dus op geen enkele manier (dus ook geestelijk niet) verplicht om ook maar iéts voor ons te doen.
         De mensheid had hun kans verloren toen Adam en Eva zeer welbewust de fout ingingen.

         1. @P. Derks,

          U kunt dat wel herhalen, maar ik zei al “Natuurlijk kwam Jezus inderdaad niet daarvoor naar de aarde, geloof ik.” Dus ik gaf u al gelijk. Ik had het woord louteren niet moeten gebruiken. Hij moest blijkbaar verzocht worden.

          Maar laten we niet teveel over details schrijven, dat houdt zo op.

          Wat mij bijzonder tegen die borst stuit uit bovenstaande tekst is een zin als: “Om dit geloof te verkondigen, heeft het Westen niet geaarzeld om wanneer het nodig was, naar het zwaard te grijpen.”.
          Dat vind ik zo érg om zoiets te schrijven. Stel dat Moslims dit lezen? Wat zouden die denken? Oh, zij doen dat, dus mogen wij dat ook?

          Geloof verkondig je met de mond en met goed gedrag, maar niet met wapens. Zulks vind ik verwerpelijk en leidt tot niets dan verdriet.

          Dus om zoiets op een openbaar blog te schrijven uit naam van een katholiek, schaadt vredelievende katholieken en trekt hen ongewild mee in de duisternis.

          1. @Raphaël,
           U zoekt te ver.
           Het was gewoon zo, dat God de Vader wilde dat Jezus naar de aarde zou gaan, terwijl God de Zoon datzelfde wilde.
           Anders gezegd: zo de zoon (Zoon), zo de vader (Vader).
           Nóg anders gezegd: als je de Zoon zou zien, zie je de Vader;
           Als je de Vader zou zien , dan zie je de Zoon.
           Nóg anders gezegd: (Nu wat oneerbiediger): de Vader en de Zoon zijn Één.
           Om het af te maken: zo zit het ook met God de H. Geest.
           Dus drie Personen en tóch maar één God.

 33. @Rafaël
  “Ik zie wapens een beetje als een vorm van lafheid en ongeloof. Sterker nog, ik haat moordtuig”.
  Welnu, beste Raphaël, dwing ons niet tot lafhartigheid, u lijkt een doetje, of bent u erfgenaam van dat lange haren tuig uit de vorige eeuw ?
  Bent u misschien vergeten dat Christus de geldwisselaars de Tempel uit mepte met een zweep. Daar bovenop, in de katholieke Traditie, is zelfverdediging altijd geoorloofd geweest.

  De hypocriete aap komt uit de mouw. Uw stelling past meer in de geitenharen wollen sokken cultuur, van drugs en hippies, dan in de realiteit van ons burger bestaan. U lijkt zichzelf neer te zetten als een lid van de groene sekte die de Christelijke Europese volken, met de Schwab-Rothschild praatjes van de Great Reset, “u bezit niks, maar u zult gelukkig zijn”, wilt uitroeien, door middel van massa immigratie, gecreëerde armoede en volks vervanging.

  Naar Amerikaans voorbeeld, is een bewapende burger weerbaarder tegen verkrachters, messentrekkers, inbrekers en moordenaars. Wist u dat in Frankrijk en Duitsland, iedere dag, tientallen burgers en vooral vrouwen, bedreigd, aangevallen of vermoord worden, door geïmporteerde “kansrijkers” uit islamitische landen. Ook bent u kennelijk niet vertrouwd met de Romeo’s en het straffeloze politie geweld op het Haagse Malieveld of op het Museum plein in Amsterdam, tegen vreedzame, ongewapende burger demonstranten, de afgelopen jaren. Een tegen kracht ontbreekt. Regeringen zouden in onze landen, bang moeten zijn voor de burgers, en niet omgekeerd.

  Het grote kwaad zit in de staat, en bij criminele organisaties, veelal gefaciliteerd door de staat.
  De staat is altijd de vijand van het volk, sinds de FR revolutie (1789).

  Wist u dat in de VS, de staten met een liberale wapen wetgeving, minder geweld misdrijven plaats vinden dan in strengere staten. Dat is de realiteit.
  Iedere kwaadwillende misdadiger, bedenkt zich 2 maal, als hij weet dat zijn te plegen misdrijf, risico’s inhoudt, omdat zijn beoogd slacht offer bewapend kan zijn. In FR of Duitsland zouden de cijfers omlaag duiken, als burgers zich zouden mogen bewapenen. In Italië was het Berlusconi die aangevallen burgers wettelijk zou verschonen, als die zich effectief, met een wapen, zouden verdedigen. Hij heeft de wapenwetgeving verruimd. De komende It. regering zal dat niet veranderen, integendeel.
  Gezond verstand trekt altijd aan het langste eind.

  1. Jules,
   “Ik zie wapens een beetje als een vorm van lafheid en ongeloof. Sterker nog, ik haat moordtuig”.
   Gevoelig snaartje geraakt bij je, Jules?
   Komt die weer aan met één klein voorbeeldje dat Jezus ‘geweld’ gebruikt zou hebben.
   14 Toen hij in den tempel de mannen zag zitten die runderen, schapen en duiven verkochten, en de wisselaars, 15 maakte hij van koorden een geesel en dreef hen allen uit het heiligdom, met de schapen en runderen; het kleingeld der wisselaars gooide hij weg en hun tafels wierp hij omver; 16 en tot de duivenhandelaars zeide hij: Brengt die dingen weg, maakt het huis van mijn Vader niet tot een verkoophuis. 18 Maar de Joden antwoordden hem: Welk wonder laat gij ons zien ten bewijze dat gij dit doen moogt?

   Met woorden krijg je de schapen en de runderen niet uit je tempel. En een gesel van een touwtje? Érg hè! Vreselijk, wat zullen die lui die gefolterd zijn geleden hebben hè? Zeg, kunt gij soms niet lezen?

   Want zo een touwtje wil je toch niet gelijk stellen aan moordwapens? Dát kun je toch wel begrijpen, want anders zijn we écht uitgepraat, beste Jules. Dan kan ik beter met de buurvrouw gaan discussiëren.

   Maar Jules gebruikt wel grote woorden; hypocriet lafhartigheid doetje geitenharen wollen sokken cultuur, drugs en hippies, U lijkt zichzelf neer te zetten als een lid van de groene sekte die de Christelijke Europese wil uitroeien, zegt Jules zelfs, niet wetende dat met élk woord Jules zichzelf te kakken zet.

   Wat moet ik met zulk gesneer en gevloek en al dat gesmijd van bijvoeglijke naamwoorden? Sta ik hier soms op de markt waar ook gespuis rondwaardt? Onvolwassen kinderlijk gedrag daar heb ik écht een broertje aan dood, Jules.

   Maar dat Jules wel blijft volhouden over zijn ‘bronnen’ over Luther’s overlijden, die van één bron zijn, daar snapt Jules dan zelf weer niets van.
   Nee, dan moet ik oppassen om niet door Jules uitgescholden te worden voor weet ik wat dan ook. Want zo werkt dat in zijn hoofd. De puzzelstukjes vult hij in en kadert zo iemand in. Zo werkt dat niet, Jules. De geest laat zich niet inkaderen. Dát zou je toch zo langzamerhand moeten weten? En anders weet je het nu.

   Ik haat wapens, Jules. Omdat ik de slechtheid ervan inzie. En als u dat niet zo ziet, dan zijn wij uitgepraat. Gij zult niet doden.

   En als u een beroep wilt doen op gezond verstand, dan zou ik eventuele ziekelijke gedachten proberen te genezen met de waarheid. Gezond verstand komt niet aangewaaid, beste Jules. Daar zal men wat voor moeten doen.

   Maar, tenslotte, Jules ik zou respect van u waarderen en u zult dus liever uw al te grote mond iets dimmen? Ik heb niet met u geknikkerd, ik ken u niet. Dus gepast beschaafd gedrag is dat wat van u verwacht wordt. En dus geen gescheld en kleinzielige oordelen.

 34. @: P.Derks

  P.Derks schreef: >>Ik heb mij 100% al vele jaren zeer welbewust(!) (dus met ‼️vele redenen omkleed) ‼️afgesloten van ‼️niet-Rooms-Katholieke meningen<<

  Maar waarom wil je dan reageren op onderwerpen en informatie waar je dan [niet] de capaciteit ontwikkeld voor hebt om het te beoordelen.. waar je het een niet van het ander kunt onderscheiden.. zoals gezegd: het intellect is geen zelfstandig grootheid, de mens in zijn geheel is in die vermogens middelaar.

  Het zegt iets van over je karakter.. het zijn karaktertrekken zoals politiemensen "soms" autoritair behebt mee zijn ..een zekere manier van onderdrukken, zoals je ook bewezen hebt in je reacties.

  Je wilt de veronderstelde ketterse gedachtengang van die betreffende anderen verkleinen tot niets en daarom tot zwijgen brengen…daarom het:: ••dus met vele redenen omkleed•• want jouw ‼️redenen zijn een product van jouw zelfstandig IQ.. gebonden aan het zekere van de wet.. de wet is de waarheid en mij daarom tot bevel.

  Daarom doe je ook zoveel andermans inzichten verketteren.. en dat met die betreffende [omkleedde redenen] .. je hebt het tot een eenzijdig ziekelijk wetticisme verheven.

  OOK met al je geloofscursussen kon je niet zeggen, om een enkel punt te noemen: "daar heb je gelijk in.. in dat er onderscheid is tussen de nieuwe hemel en Nieuwe aarde in Jesaja 65:17..met vers 20 en hetgeen wat in Openb.21 staat ..nee je moest zonodig alles tot het bot afkraken..daarom was ik een ketter en rijp om voor naar de psychiater te gaan.

  Maar daar lach ik mee ..je hebt zelf al je mysterie van je intellectuele verduistering verklaard… of beter gezegd: ..daar lach ik eigenlijk niet om ..om zoiets on[verstand]igs.
  Jo.

  1. @Jo en anderen die het aangaat,
   Laten we toch proberen op de bal te spelen en niet op de persoon?
   Het onderwerp is ‘lijkrede voor het avondland’ en niet hoe iemand zich gedraagt.

  2. @Jo,
   U irriteert mij zódanig (vanweg alle niet-katholieke overtuigingen van U), dat ik mij de grootste moeite moet doen om een en ander te kúnnen volgen.
   Daar heb ik werkelijk geen enkele zin in. Als U ’n héél stuk korter (beknopter) zou schrijven, dan zou ik mij wél ertoe kunnen zetten.
   Maar ja, om beknopter te schrijven, heb je verstánd nodig. En juist dát zal ik U nimmer kunnen geven.

 35. @: Raphaël

  @: Raphaël.. de feiten waren de bal ..om het zo te zeggen.
  Waarom ondervraag je me niet over Jesaja 65 vers 20….en die andere zaken waar ik zo stellig over was..

  Uit je reactie blijkt dat ook jij waarschijnlijk afgeleid bent door het in de wielen rijden van Derks.?!!
  Derks is de grote dwars-“rijder”.

  Door P.Derks kom ook jij dus niet tot de kern.. want ook jij bent nu door hem afgeleid.. en ben je niet scherpzinnig genoeg ..en praat ook jij daardoor maar wat aan de oppervlakte.. zonder tot diepgang te geraken.

  “lijkrede voor het avondland” brengt ons ook door de Waarschuwing bij een. Opstanding van Europa.
  De Maleachibode = ook de Vreugdebode in Jes.52:7 ..door de verdrukking heen naar de vreugde van de komende nieuwe hemel en Nieuwe aarde met zijn ongekende vreugde.

  Dus niet alleen denken en nadenken maar ook [doordenken] om tot de kern te geraken..om de samenhang te zien.. de harmonische hiërarchische eenheid van het geheel, dus het geheel in Jezus Christus als de Koning der koningen.
  En dus niet de [valse eenheid] van de piramide regeringsvorm van de Illuminati-vrijmetselarij.

  1. @Jo,
   Om eerlijk te zijn volgde ik de eerdere discussie niet goed genoeg, dus daar kan ik me niet in mengen.

 36. — Is het nog steeds te vroeg? Denkt u? —

  Het begin van de wereldoorlog nadert.
  De meeste mensen zijn er niet op voorbereid.

  kavlaanderen.blogspot.com/2022/09/2022-lijkt-een-keerpunt-te-worden-in-de

  We beleven nu het definitieve einde van de Angelsaksische werelddominantie. Dominantie dat het gevolg was van de afvalligheid van Hendrik VIII dat op zijn beurt het gevolg was van de afvalligheid van Luther.
  Ook Amerika staat op het punt van totale instorting.

  M.a.w. het belang van de Traditionele Rooms Katholieke Kerk kan nooit voldoende benadrukt worden.

  Eenmaal de betrekkelijk korstondige oorlog begint zal er maandenlang geen geld, geen drinkwater en geen voedsel meer zijn.

 37. Ik weet zeker dat je gelijk hebt

  Prince Phillip died 9/4/2021 aged 99 = 666

  17 months after is 9/9/2022 = 666

  Lizard Queen dies 9/9/2022 = 666🤔

  Getal van het Beest
  Het getal van het beest is een in Openbaring 13:17-18 genoemd getal. In Openbaring wordt verteld dat Johannes in een visioen een beest uit de zee en een beest uit de aarde zag. Over het laatste staat in Openbaring: Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig.

  Ik wist al 15 jaar geleden wie de antichrist is

  gematria

  What Is Gematria?
  Gematria (from the Greek word geometria) refers to a process by which numerical values are ascribed to the letters of the Hebrew alphabet.

  As seen in the chart below, each letter, from aleph to tav, has a specific numerical value.

  As a simple example, the Hebrew word אב (father) would have a numerical value of three (1+2=3). When two words or phrases have the same numerical value, this may indicate a connection. See below for the exact parameters of how this method may be applied.

  Additionally, Hebrew does not make use of Arabic numerals. Therefore numbers too are written using the Gematria system. For example, if one wanted to write the number 150, one would write ק”נ‎.1

  Different Methods for Calculating Gematria
  There are various systems for generating the numerical value of each letter (aside from the straightforward method described above). We will list some more well-known ones:

  Milui — A system where each letter is spelled out. Instead of aleph being one, it is spelled out in Hebrew as אלף, resulting in a total of 111.2

  Mispar Katan —Here the zeroes are removed: yud is 1, kaf is 2, kuf is 1, etc.

  Atbash —Not exclusive to gematria, but used there too, Atbash is a system in which the first letter of the alef-bet (aleph) is replaced by the last letter (tav), the second letter (bet) by the second-to-last letter (shin), and so on. (The first two pairs of substitutions form the word “at-bash.”) Thus aleph would be switched with tav, and have a value of 400.3

  The Orchard of Torah
  Biblical interpretation falls into four general categories: peshat (the plain meaning of the text), remez (ideas hinted at by the text), derush (midrashic exposition) and sod (the mystical or esoteric teachings). Gematria would generally be included in the second of the four categories—remez. The acronym of these four elements forms the Hebrew word PaRDeS, which translates as ‘orchard’.4

  Source of Gematria
  The earliest source for gematria is the “Baraita of the Thirty-two Rules,” written by Rabbi Eliezer ben Rabbi Yosei HaGelili, which lists gematria as rule 28 of its 32 rules for interpreting the Bible.

  There is some discussion regarding the wording of this Baraita. Some have it as ‘32 rules for interpreting the Torah,’ which would imply that these methods may be applied to derive actual laws. Others have the text ‘32 rules for interpreting Aggadah (non-legalistic elements of Torah).’

  A second Mishanic source may confirm the second reading above. In chapter 3 of Pirkei Avot5 (Ethics of the Fathers) we find a reference to gematria: ‘The calculations of solar seasons and gematria are condiments of wisdom.’ Some explain this as a reference not to gematria as we understand it, but rather to general mathematics or trigonometry.6 However, Rabbi Ovadiah of Bertinoro understands this to refer to classical gematria. According to this approach, this Mishnah implies that these ideas are an addition to wisdom, not actual law itself. This is in line with the version of the Baraita above which references 32 rules for interpreting specifically the Aggadic aspects of Torah, but not the legal elements.

  Can Halachah Be Derived from Gematria?
  We find several instances where it seems that halachah is derived from a gematria.

  For example, when an individual makes a vow to become a nazir, without specifying the length of the nezirut, the Mishnah states that the default duration is 30 days. The Talmud cites the verse “He [the nazir] shall be (יהיה) holy” as the source of this law. The Hebrew word יהיה has the gematria of 30 (yud (10) + hei (5) + yud (10) + hei (5) = 30), indicating that the default nazir period is 30 days.7

  However, most commentators explain that gematria is not what informs us of the halachah in these instances. Instead, the law was already known as halachah lemoshe misinai (law given to Moshe on Mount Sinai and subsequently handed down orally). Gematria is used merely as a signal that this is indeed the law.8

  General Use
  Gematria is more widely used in non-legalistic (aggadic) contexts, to reveal a deeper meaning to the text. A famous example of this is the verse in Parshat Vayishlach: ‘Thus said your servant Jacob, “I have sojourned with Laban, and I have tarried until now.”9 The Hebrew word for sojourned (גרתי) has a numerical value of 613.10 Rashi11 sees this as an indication that even while living with Laban, Jacob was able to stay committed to the 613 mitzvot.12

  Gematria in Kabbalistic and Chassidic texts
  Gematria is an integral element of sod, the concealed aspects of the Torah. Kabbalah makes frequent use of gematria as a way of crystallizing a teaching.

  As an example, in chassidic thought, the nation of Amalek—who waylaid the Jewish nation en route to Mount Sinai— symbolizes doubt without a rational explanation. Even though the entire nation had witnessed G‑d’s miraculous salvation at the splitting of the Red Sea, some still doubted. They questioned G‑d by complaining about the lack of water. This doubt created an opening for Amalek’s attack.13 The chassidic masters point out that the numerical value of Amalek (עמלק) and the Hebrew word for doubt, safek (ספק), both equal 240.14

  See also The Shield for the Sun.

  Creation Through Gematria
  According to Kabbalah, the world was created and is continuously sustained by the Ten Divine Utterances emanating from G‑d. These are the phrases G‑d used to create the world, as described in Bereshit.15 In the second volume of Tanya, Shaar HaYichud VehaEmunah, Rabbi Schneur Zalman of Liadi describes how this works:

  Although the name evven (stone) is not mentioned in the Ten Utterances recorded in the Torah, nevertheless. . . the Ten Utterances descend and are progressively diminished, degree by degree, by means of substitutions and transpositions of the letters and by gematriot, which are their numerical values.16

  We see that gematria plays an integral role in the creation process. Gematria is not merely a minor aspect of Torah exegesis; it has a cosmic role to play.

  That said, Rabbi Schneur Zalman does point out that of the three paths of descent that the Ten Utterances undergo in the creation process (substitutions, transpositions and gematriot), gematria is the furthest removed from the original Ten Utterances.17 The other two methods are still using actual letters of the aleph-bet, whereas gematria is merely the numerical value of the letters.18

  Is Every Gematria Significant?
  Gematria is simple arithmetic, and anyone with a calculator can come up with some creative gematrias. Does that mean that the two words or phrases are connected? The Rebbe writes that every gematria must be sourced to be significant. If a link exists, as recognized by an appropriate authority, the numerical value can add to this association. But the gematria alone does not create a connection.19

  In short, gematria is a legitimate way to interpret Torah, but only when utilized correctly.

 38. https://www.gematrix.org
  English, Hebrew and Simple Gematria Calculator Values
  You can search your name or any other phrase and the online gematria calculator will calculate the Gimatria value not only in English but also in Hebrew Gematria, Jewish Gematria and the Simple Gematria method. Searching by value will also work. You can check any number and see more parallel results for this number gematronic value.

  Veel plezier

 39. Vervolgens toets je Strongs in op je zoekmachine

  STRONGS H660:
  Abbreviations
  † אֶפְעֶה noun [masculine] a kind of viper (Thes ‘a flando et sibilando;’ compare Arabic أَفْعًى viper, Ethiopic አፍዖት፡ id.); — א׳ Isaiah 30:6; Isaiah 59:5, לְשׁוֺן א׳ Job 20:16.

  Vintage Pfizer Pharmaceuticals advertising ashtray, with the old dragon logo!

  Pfizer in Jewish Gematria equals: 660

  660. epheh

  Strong’s Concordance
  epheh: (a kind of) viper
  Original Word: אֶפְעֶה
  Part of Speech: Noun Masculine
  Transliteration: epheh
  Phonetic Spelling: (ef-eh’)
  Definition: (a kind of) viper
  Englishman’s Concordance
  Job 20:16
  HEB: תַּֽ֝הַרְגֵ֗הוּ לְשׁ֣וֹן אֶפְעֶֽה׃
  NAS: of cobras; The viper’s tongue
  KJV: of asps: the viper’s tongue
  INT: slays tongue the viper’s
  Isaiah 30:6
  HEB: וָלַ֣יִשׁ מֵהֶ֗ם אֶפְעֶה֙ וְשָׂרָ֣ף מְעוֹפֵ֔ף
  NAS: and lion, viper and flying
  KJV: and old lion, the viper and fiery
  INT: and lion where viper serpent and flying

  Isaiah 59:5
  HEB: וְהַזּוּרֶ֖ה תִּבָּקַ֥ע אֶפְעֶֽה׃
  NAS: And [from] that which is crushed a snake breaks forth.
  KJV: breaketh out into a viper.
  INT: is crushed breaks A snake

  3 Occurrences

  Holy Dragon in Jewish Gematria equals: 660:

  Deze heb ik opgestuurd naar de orthodoxe priester in Deventer,geen bericht terug !

 40. Het antwoord uit de Bijbel
  Getallen in de Bijbel kunnen vaak letterlijk opgevat worden, maar soms worden ze symbolisch gebruikt. Uit de context blijkt vaak of een bepaald getal symbolisch gebruikt wordt. Kijk eens naar de volgende voorbeelden van getallen met een symbolische betekenis:

  1 Eenheid. Jezus vroeg God in gebed of zijn volgelingen „allen één mogen zijn, evenals gij, Vader, in eendracht met mij zijt en ik in eendracht met u ben” (Johannes 17:21; Mattheüs 19:6).

  2 In een juridische context is het getuigenis van twee personen nodig om te bevestigen dat iets waar is (Deuteronomium 17:6). Dus als visioenen of uitspraken worden herhaald, is dat een bevestiging dat ze vaststaan en betrouwbaar zijn. Toen Jozef bijvoorbeeld een droom van de farao van Egypte uitlegde, zei hij: „Dat u deze droom tweemaal hebt gekregen, betekent dat Gods besluit vaststaat” (Genesis 41:32, De Nieuwe Bijbelvertaling). In profetieën kunnen „twee hoorns” duiden op twee rijken die samen één macht vormen, zoals tegen de profeet Daniël werd gezegd over het rijk Medië-Perzië (Daniël 8:20, 21; Openbaring 13:11).

  3 Net zoals het getuigenis van drie personen een krachtige bevestiging van een zaak zou zijn, kan een driemalige vermelding iets krachtig bevestigen of benadrukken (Ezechiël 21:27; Handelingen 10:9-16; Openbaring 4:8; 8:13).

  4 Dit getal kan duiden op volledigheid in vorm of functie, zoals in de uitdrukking „de vier hoeken van de aarde” (Openbaring 7:1; 21:16; Jesaja 11:12).

  6 Omdat zes één minder is dan zeven — dat vaak voor volledigheid staat — kan dit getal duiden op iets wat onvolledig of onvolmaakt is, of op iets wat met Gods vijanden in verband staat (1 Kronieken 20:6; Daniël 3:1; Openbaring 13:18).

  7 Dit getal wordt vaak gebruikt om de gedachte van volledigheid over te brengen. De Israëlieten kregen bijvoorbeeld van God het gebod om op zeven achtereenvolgende dagen om Jericho heen te marcheren en dit op de zevende dag zeven keer te doen (Jozua 6:15). De Bijbel bevat nog veel meer voorbeelden waarbij het getal zeven zo wordt gebruikt (Leviticus 4:6; 25:8; 26:18; Psalm 119:164; Openbaring 1:20; 13:1; 17:10). Toen Jezus tegen Petrus zei dat hij zijn broeder „niet tot zevenmaal toe, maar tot zevenenzeventig maal toe” moest vergeven, bracht de herhaling van „zeven” de gedachte over van ’onbeperkt’ (Mattheüs 18:21, 22).

  10 Dit getal kan staan voor de totaliteit of het geheel van iets (Exodus 34:28; Lukas 19:13; Openbaring 2:10).

  12 Dit getal schijnt een volledige, door God ingestelde regeling af te beelden. De apostel Johannes zag bijvoorbeeld in een visioen van de hemel een stad met „twaalf fundamentstenen en daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen” (Openbaring 21:14; Genesis 49:28). Veelvouden van twaalf kunnen eenzelfde betekenis hebben (Openbaring 4:4; 7:4-8).

  40 Verschillende periodes van oordeel of straf werden met het getal veertig in verband gebracht (Genesis 7:4; Ezechiël 29:11, 12).

  Numerologie en gematria
  Dat getallen in de Bijbel een symbolische betekenis kunnen hebben, is iets anders dan numerologie, waarbij men zoekt naar een occulte betekenis van getallen, combinaties ervan en de som ervan. Joodse kabbalisten bijvoorbeeld analyseren de Hebreeuwse Geschriften met een techniek die gematria wordt genoemd. Daarbij wordt gezocht naar een verborgen code in het numerieke equivalent van letters. Numerologie is een vorm van waarzeggerij, iets wat door God veroordeeld wordt (Deuteronomium 18:10-12).

  1. Ik dacht al dat jullie verder gingen in het Chinees.
   Ik heb altijd geleerd als kind, dat het hoogst onfatsoenlijk is om in bijzijn van anderen ’n vreemde taal te gebruiken.

   1. @Edwin Vissers,
    Inzake mijn vorige reactie (van 14.14 uur):
    Voor het geval dat U het niet beseft: Ik heb ‘jullie’ minachtend gebruikt als majesteitsmeervoud.

    @Edwin Vissers, U heeft het (te) hoog in Uw verwaande kop. Daal a.u.b. weer naar de begane grond terug.

   2. Betekenis van Babylonische spraakverwarring Als er sprake is van een Babylonische spraakverwarring, is er onbegrip tussen mensen en snappen ze niet waar de ander het over heeft. Mensen begrijpen elkaar niet en de boodschap die wordt overgedragen is dus abracadabra, omdat men elkaar niet verstaat, door elkaar heen praat of elkaar niet begrijpt.

    Ga maar klagen bij je papa boven ,zijn schuld

    1. @Edwin Vissers,
     Uw compleet(!) ontwijkend en denigrerend antwoord hoort blijkbaar bij Uw verwaande persoonlijkheid.
     Kortom: Als Uw Chinese ‘vertalingen’ zijn absoluut NIET de moeite van het lezen waard en dienen slechts ter meerdere eer en glorie van Uzélf.

     1. correctie:
      @Edwin Vissers,
      Uw compleet(!) ontwijkend en denigrerend antwoord hoort blijkbaar bij Uw verwaande persoonlijkheid.
      Kortom: Ál Uw Chinese ‘vertalingen’ zijn absoluut NIET de moeite van het lezen waard en dienen slechts ter meerdere eer en glorie van Uzélf.

      1. @Edwin Vissers,
       U heeft het zódanig hoog in Uw bol, dat U zelfs God denigrerend (neerbuigend) noemt: ‘je papa boven ,zijn schuld’.
       God schrijf je te állen tijde met hoofdletter, dus: Papa.

       MIJN Papa is niet Úw Papa. Dat zegt méér dan genoeg over Uw intenties op dit forum.

 41. Edwin Vissers…

  Dit is toch echt buiten de realiteit van de lezers op deze site ..die informatie over de Numerologie en gematria.. wie heeft hier op deze site daar kennis of inzicht over, ik denk niemand..
  Ook heb je een [heel] artikel van martinvrijland.nl overgenonen en hier geplaatst.. en vermeld daar dan niet de afkomst van.. zodat men kan denken dat het van jezelf is..

  Trouwens de twee hoorns in Openb.13:11+ betreft de vergelijking met het Lam dat ook twee hoorns heeft en dat dus Jezus Christus is.. en is altijd zo begrepen.
  Dat een hoorn een rijk kan zijn is ook bekend.
  😎Jo

 42. @: Edwin Vissers ..

  Daarbij is het ook nogeens zo met de verwijzing naar Obama als de antichrist, dat het over de [in de openbaarheid treden] van de antichrist gaat.
  Obama zou dan ongeveer tussen de 90 en 100 jaar zijn.. want het tijdperk van vrede gaat vooraf aan de komst van de antichrist, daar zijn genoeg profetieën over

  Maar [stel] dat de antichrist ook ongeveer de leeftijd zou hebben van Jezus Christus, dan kunnen we met [alle zekerheid] zeggen dat de antichrist nog geboren moet worden, want het tijdperk van vrede duurt ongeveer zo’n 30-40 jaar volgens Fatima.. waarna dus de antichrist zich doet kennen.

  Van de valse profeet maitreya weten ook met alle zekerheid dat hij de valse profeet en die als eerste komt van het antichristelijk [duo].
  De profetieën daar duidelijk over .

  De usurpator antipaus Franciscus ..bergoglio, is [niet] de antichrist, zoals de site restkerk.net verondersteld.. ook Hubert Luns veronderstelt dat bergoglio de valse profeet is .. ja, bergoglio is [als] een valse profeet, maar hij is [niet] DE valse profeet.

  Dus als je beweert dat je al 15 jaar weet wie de antichrist is ..dan begrijp ik.. en dat bevestigen de huidige actuele profetieën dat maitreya de valse profeet, de persoon is in 2Thessalonicen 2:3-4 en die in de tempel Gods zal zitten ..de St. Pieter in het vaticaan.

  Deze tempel is niet de tempel van de Joden, de Joden gaan zich bekeren ten tijde van het 6e zegeloordeel tot de katholieke nieuw testamentische offerdienst, de heropleving van de oudtestamentische offerdienst is dan onmogelijk.

  Dat proclameren wel de misleide evangelische christenen, de ketterij van Luther willen ze eens dunnetjes overdoen.. door de veronderstellen dat de herbouw en het herstel van de oudtestamentische offerdiensten bijbels is ..maar dat is het juist niet.

  Maleachi 3:3-4 impliceert.. met Jeremia 33:18 dus de ware offerdienst in de katholieke Kerk.
  De Franse Paus als hogepriester van direct na de Waarschuwing, zien we in Zacharia 6:11 ..eveneens met de eindtijd Monarch, vers 12.. keizer in Duitsland en koning over Frankrijk.. keizer omdat hij keizer zal zijn over de 12 koningen van Israël en hun 12 stammen.. Jesaja 32.

  Zacharia 3:9 .. de schuld die op één dag gedelgd wordt betreft de Waarschuwing in het 6e zegel oordeel.
  De verbanden die ik hier leg, veronderstel, zijn consistent in zichzelf, oom vanwege hun contexten.
  😎Jo

 43. De site xandernieuws.net ..beweert in het artikel van gisteren::

  ••Laat je niet misleiden door de zogenaamde ‘dood’ van een ‘geliefde koningin’, vervolgt Helma. ((Broekman)) ..Het Britse koningshuis staat namelijk ‘aan de top van de elite, en het verborgen doel is altijd geweest dat Groot Brittannië het Oorspronkelijke land zou worden, ofwel het nieuwe Israël.’ Dat concept heeft zijn oorsprong in onder meer het omstreden (pseudo)historische geloof dat de inwoners van West Europa, en met name Groot Brittannië, van oorsprong de ‘verloren 10 stammen’ van Israël zijn die door de Assyriërs waren weggevoerd.••

  De tien stammen betreft Jesaja 28:1
  Efraïm staat voor het tienstammenrijk. https://www.zoeklicht.nl/artikelen/gods+lievelingszoon_1794
  In het westen hebben die elites,… nakomelingen van de tien stammen alles met de Illuminati-vrijmetselarij te maken.
  Zij willen de kroon van Lodewijk XVI ..aan de valse profeet maitreya doen toekomen.
  Daarom komt de persoon, de eindtijd Cyrus in vers 2 ..de Maleachi bode, de strijder en Vreugdebode in Jesaja 52:7-12.. met het leger van God.
  Vers 5 betreft de komst van Jezus Christus in het 6e zegel.

  1. @Jo,
   Aan Uw commentaren te lezen, heeft de R.K. kerk U gemist bij de vertalingen van de bijbel naar de diverse talen.

 44. Waarom denk je dat de agenda tot 2030 gaat Jo

  Ik ben zo blij dat Obama bijna eraan komt ,7 jaar hel ,en einde oefening .

  “The Great Reset” wordt uitgevoerd door het World Economic Forum (WEF) en Agenda 2030 van de Verenigde Naties (VN).

  vaarwel, Tot nooit meer

  Mij zie je niet meer hier

 45. Aan Jo en Edwin

  Psychisch Zelfonderzoek onder leiding van H. Aartsengel Michaël,
  Prins van de Hemelse Militie en Leider van Mijn (Jezus) Strijdend Leger.
  bloggen.be/levend_geloof9/archief.php?ID=3299365

  Zolang u verder gaat met onzin uit te kramen
  is uw ziel niet in staat van orde, niet in staat van vrijheid, niet in staat van Genade.

  Volg daarom HOOGDRINGEND het zelfonderzoek onder leiding van Aartsengel Michaël.
  Neem daar A.U.B. de nodige TIJD voor.

  En riskeer het niet om Psalm 91 te lezen voordat u in nederigheid tot inzicht komt,
  want deze Psalm werd voor velen een valkuil.

 46. @: Edwin Vissers..

  Een zuchtje tegenwind.. en je buigt al.. of moet ik zeggen: knakt al.
  Je had mij het vuur aan de schenen kunnen leggen met gepaste weerlegging.. maar helaas, vluchten is de gemakkelijkse uitweg.. die weerleggingen had je namelijk niet.. nu kom je over als een -soort- lafaard.
  Niemand houd je tegen als je beter geslagen ten ijs komt.. zoals het gezegde luidt.
  https://youtu.be/Z7yNouHmRmY ..😭

 47. @: eric-b-l..

  Wel profetieën lezen maar niet de samenhang zien .. dat is van toepassing op eric-b-l.. bv. inzake de toevluchtsoorden is te zeggen dat die door het 6e zegeloordeel juist geopend worden.. zijn niet meer nodig om in te vluchten.
  Waar is jouw logica ..eric-b-l ..?!!

  Ik denk dat jij aan [geforceerde] nederigheid doet.. “heb je vroeger soms in de chemie gewerkt” 🤣..😂
  De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. 😲
  Niet zweven eric-b-l… gewoon met de voetjes op de grond blijven.. hetgeen een aspect van de nederigheid is.

  Het juist inschatten van de andere mens vraagt ook psychische zelfkennis ..de AartsEngel Michaël heeft je zeker even alleen gelaten toen je het volgende geschreven hebt:: ••Zolang u verder gaat met ‼️ONZIN uit te kramen
  is uw ziel niet in staat van orde, niet in staat van vrijheid, niet in staat van Genade••

  Als gevolg van zelfonderzoek ben ik mij bewust geworden dat ik je moet aanraden beter zelfonderzoek te doen tot zelf-kennis ..voordat je te biecht gaat.
  Je hebt niet het psychisch vermogen om mij op de juiste waarde in te schatten.
  Dat besef zou je tot nederigheid hebben gestemd.

  Ik constateer dat je oefeningen in de nederigheid nog niet volledig genoeg zijn geslaagd ..je verweer is schandelijk slecht ..dus doorgaan met oefenen met de juiste discipline om goed geslagen ter ijs te komen.
  Jo

 48. @ Jo,
  het zou wel eens kunnen dat we geen acht maanden meer de vrijheid hebben om tijd te verspillen.
  Maar het is tijdverspilling u ook maar het minste trachten aan te geven.

  1. @Jo,
   U lijkt op die bankrover:
   Een man ging een bank binnen om ze te beroven. Hij droeg geen bivakmuts en glimlachte naar de beveiligingscamera. Toen hij dezelfde dag door de politie opgepakt werd, riep hij totaal verrast: “Maar ik droeg citroensap!”
   De man had wreef citroensap op zijn gezicht gewreven om zijn gezicht onzichtbaar te maken. Logisch in zijn ogen, want citroensap wordt gebruikt als onzichtbare inkt.

  1. @Edwin Vissers,
   Ineens kan U geen algemeen beschaafd Nederlands meer schrijven!
   (Acht fouten in anderhalve zin is zeer knap.)
   MIJN EXCUSES LIEVE BROEDER!

 49. Ze hebben me op de lomp school gepleurd

  Je kunt nu eenmaal niet in alles goed zijn. Ik vind je helemaal niet dom. je weet dat je rekenblind bent en je komt er eerlijk voor uit. dat is knap van je en je hoeft je er helemaal niet voor te schamen. Jammer genoeg is het nog niet zo bekend als dyslectie en begrijpen veel mensen nog niet wat het is en dat het überhaupt bestaat!

  Ik ben erg vernederd in mijn leven.

  1. @Edwin Vissers,
   En ineens (= plotsklaps) kunt U 100% correct schrijven en zelfs een woordgrapje uithalen.
   Daar heb ik U al eerder op betrapt.

  2. @ Edwin, u bent niet de enige, ik heb ook veel last met rekenen, ik houd veel meer van literatuur.
   Maar dat mag geen reden zijn om te klagen over vernederingen.
   Integendeel, vernederingen moet men verwelkomen want het aanvaarden van vernederingen brengt u dichter bij Jezus en Maria.

   Jezus onderging de verschrikkelijkste vernederingen.
   En zoals alle goede moeders moest Maria dat ten volle meebeleven en mede ondergaan.

   1. @eric-b-l,
    Wat U zegt, kan kloppen. Gelukkig voor U is dit geen rekenforum. Maar van @Edwin Vissers, is compleet (=100%) ongeloofwaardig.

 50. Vanaf minuut 3:20 goed begrijpen wat daar gezegd wordt over de tijd van de komst van de (Frans-Duits-Hollandse afkomst) Monarch.. https://youtu.be/uhq-kh8N20E ..

  Eigenlijk bevestigd dat de komende antichrist [niet] de eigenlijke antichrist is maar de andere helft van het antichristelijk [duo] ..te weten de valse profeet maitreya.. de tegenstander van de Maleachibode 3:1 bode ..Vreugdebode (Jesaja 52:7…12).

  1. @ Jo,
   waarom toch u zo vastbijten in duizend details over antichrist en monarch?
   Echt zonde van de verloren tijd.

 51. @eric-b-l,
  Ikke U toch niet goed begrijpe.
  Heeft ook Ú plotsklaps plobleme met de taal?!-

   1. niet belangrijk, maar ik kon het écht niet laten.
    Maar nu ben ik geheel ineens (plotsklaps) de tel kwijt.

    1. @ P. Derks,
     het spijt me indien ik iets schreef dat U in verwarring bracht.
     Toch graag enige toelichting want ik wil niemand nadeel bezorgen voor zover mijn beperkt begripsvermogen het toelaat.

     1. @eric-b-l
      Betreft: “waarom toch u zo vastbijten”
      Zou moeten zijn: “Waarom toch zich zo vastbijten …” OF
      “Waarom bijt U zich zo vast … ”
      De derde mogelijkheid is mij even ontschoten, maar het is niet belangrijk.

      1. @ P. Derks,
       De korte versie is deze: omdat ik niet goed kan rekenen ben ik ook slecht met grammatica. Daarom kan ik ook niet goed musiceren, zelfs gewoon blokfuit spelen van een eenvoudig en bekend liedje lukte nooit foutloos in het schoolorkestje. Het eerste jaar Latijn was een veel ter zware beproeving en dus moest ik naar de technische school, maar o wee, daar was wiskunde juist het belangrijkste. Ik ben dus voor en in niets goed. Kortom; een deug-voor-niets, deugniet.
       De lange versie bespaar ik U (ik zal er eerst een boek over schrijven.) — (grapje).

       1. @eric-b-l ,
        Daar is maar één antwoord op: Dan heeft U de tussenliggende jaren zéér, zéér goed gebruikt: Van de persoonlijke ‘gebreken’ heb ik werkelijk NIÉTS, maar dan ook NIÉTS gemerkt.
        Pak daarbij, dat U zich ook prima op de hoogte hebt gesteld inzake het R.K. geloof, dan past daar maar één zin bij: “Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw over veel zal ik u aanstellen. …” (Matteüs 25:14-30).

      2. P. Derks,
       Ik vind dat juist mooi klinken, dat “waarom toch u zo vastbijten”. Ja, ik moest het wel 2 maal lezen, maar dat heeft ook wel wat, dat nog eens lezen wat iemand nu precies schrijft.
       Het is misschien als een ‘valse’ noot in de muziek, een dissonant. Soms kan die wat storend zijn, maar soms is het net die noot die de juiste spanning aan de muziek geeft. En dan past het dus wel.
       Ik geef toe, het lijkt of is wellicht vergezocht, maar ik meen het wel. Bovendien hebben de Belgen een iets andere zinsbouw soms, die ik zelf wel kan waarderen om haar verfijnde schoonheid. Gelijk die mooi uitgesproken ‘g’als ‘ggéé’. Maar dat voert wellicht te ver. Die horen we hier nu eenmaal met typen niet.

       1. @Raphaël,
        Dit is geen site om iemands proza (= kunstig in elkaar gezet te zinnen) op de proef te stellen.
        Maar … voor álle duidelijkheid: als proza zou het inderdaad prima staan.

        1. herstel (anders schiet ik mijn doel voorbij):
         @Raphaël,
         Dit is geen site om iemands proza (= kunstig in elkaar gezette zinnen) op de proef te stellen.
         Maar … voor álle duidelijkheid: als proza zou het inderdaad prima staan.

 52. Het gaat om levende feiten: de heilsgeschiedenis van het Volk van God is eeuwig en onaantastbaar.
  Het gaat niet om hedonistisch genot in erg tijdelijke wereldse weelde.
  Het gaat om de redding van zoveel mogelijk zielen.
  God beproeft ononderbroken ieder ziel.
  Louteringen zijn onvermijdelijk.
  God ‘koopt’ nooit ongelouterd goud.
  Bid dus nooit het ‘moderne’ OnzeVader maar wel het eeuwig onveranderlijke Traditionele OnzeVader.

 53. “Beschavingen zijn sterfelijk” (Paul Valéry)
  Echt?
  Paul Valéry heeft maar gedeeltelijk gelijk: Beschavingen sterven niet zomaar, zij plegen zelfmoord.

  1. We zijn nu midden een vreselijke manier van beschaven die we zien uitsterven; de US en vriendjes

 54. @: Emmanuel d’Hoop de Synghem..

  Inderdaad plegen ze bewust zelfmoord..klaus schwab en dergelijk soort zijn de wegbereiders .
  De valse profeet (maitreya) is voor het 6e de afsluiting van dit tijdperk.. de Illuminati-vrijmetselarij willen hem in Frankrijk tot koning maken.

  De antichrist zelf moet het afronden .. want ze weten ook wat in de bijbel staat.
  Na het 6e zegel zullen de ware katholieken de leiders over de wereld zijn.. het symbolische 1000jarig VredeRijk.. de 30-40 jaar van vrede in Fatima voorzegd.
  Totdat dan opnieuw de laatste afval zal plaatsvinden, waarop de antichrist komt Daniël 7-12.

  1. en waar zijn we nu? De WEF is in paniek. Er zijn 100 miljoen Europy, waaronder ik die geen enkele genetische injectie gehad hebben. En nu zijn daar 50 miljoen mensen bijgekomen die het door hebben. En we zijn nog maar aan drie injecties, 10 injeois wat ze willen. Dan zijn we allemaal willoze robots met geen goddelijke DNA.

   ps: ware het niet gemakkelijk dat onze naam en andere automatisch wordt ingevuld.

 55. Vermits u begrijpt dat het zogenaamde vaccin geen vaccin is en vermits u begrijpt dat het kwaad opzet is dan laat u zich toch niet inspuiten met dat spul en bovendien tracht u anderen naar vermogen te onderrichten.
  Toch?

  1. ik heb nooit het vaccin genomen, ik heb en doe het nog, waarschuw vrienden en bekenden om er mee te stoppen. En het begint in te slaan.

   Een wereldwijde staatsgreep vanwege de Nieuwe Wereld Orde  
   Een flink deel  van de wereldbevolking is nog steeds in de ban van corona en vreest hierdoor besmet te worden of zelfs te sterven. Ze dragen mondmaskers, laten zich testen, houden afstand van elkaar of isoleren zich bij het minste verdachte teken. Als er opgeroepen wordt voor een zoveelste vaccinatie zijn ze er als de kippen bij om het vaccin te mogen krijgen.
   Toch wordt het aantal mensen die het hele coronagebeuren geloven en er in willen meespelen steeds kleiner. Er verschijnen steeds meer goed wetenschappelijk gedocumenteerde rapporten die aantonen dat hetgeen we sinds bijna twee jaar meemaken een nauwkeurig en lang voorbereid crimineel plan is van een wereldelite die de mensenfamilie drastisch wil verminderen om de rest onder hun totale controle te brengen. Daarvoor hebben ze angst gezaaid rond een covid 19 besmetting, die ze zelf hebben ingevoerd. Een matige seizoengriep hebben ze voorgesteld als een bijzonder dodelijke virus. Ze hebben wereldwijd een pandemie weten af te kondigen, waarvoor op geen enkel moment enige reden was. Ze gaven veel geld uit om valse cijfers te doen verspreiden over coviddoden, betaalden dokters en verplegend personeel om valse getuigenissen te schijven, ze wisten goede en eenvoudige geneesmiddelen te doen verbieden om massaal veel meer mensen te laten sterven van de behandeling dan van de griep zelf. Vooral konden ze wereldwijd een gevaarlijk en onverantwoord medisch experiment uitvoeren met zogenaamde covid 19 vaccins die in feite op de kortste tijd meer doden en ernstige ziektes opleverden dan alle vaccins van de vorige 30 jaar samen. Het lukte hen ook iedere verantwoordelijkheid hiervoor af te schuiven op de bevolking zelf.
   De Duits-Amerikaanse topadvocaat R. Fuellmich, gesteund door een grote groep internationale advocaten én wetenschappers heeft al geruime tijd geleden laten weten dat ze alle nodige documenten in handen hebben om te bewijzen dat het hele coronagebeuren de grootste opgezette criminele misdaad is tegen de menselijkheid aller tijden. In sommige landen zijn ze al met succes processen begonnen. Het probleem is dat er nog geen niet corrupte internationale rechtbank bestaat die zulk een proces kan behandelen. Zij streven naar een nieuw aangepast “Neuremberg 2”.
   Dr. Vernon Coleman is ongetwijfeld de meest bekende wetenschapper met groot gezag in Engeland. Hij schreef meer dan 100 boeken,  die met meer dan twee miljoen exemplaren verkocht werden in eigen land. Zijn boeken werden vertaald in 25 talen en verkocht in 50 landen. Onder zijn medische bestsellers rekenen we: Bodypower, Mindpower, Food for Thought, How To Stop Your Doctor Killing You, Superbody and Coleman’s Laws. Zijn teksten worden door dagbladen en tijdschriften in heel de wereld overgenomen. Ze worden tot film- en radio-series verwerkt. Vanaf het begin van de covidmaatregelen was hij een felle tegenstander. Hij ontmaskerde het onwetenschappelijk en onverantwoord beleid. Hij toonde aan dat de regering de grootste vijand is van het volk, dat hetgeen ze zeggen en opleggen op niets anders dan leugens gebaseerd is, dat ze de  volksgezondheid, de  handel, economie en het sociale leven vernietigt, dat ze niet voor het goed van het volk werkt maar voor de criminele plannen van een superrijke wereldelite. Vanaf dat ogenblik werden zijn video’s (“de oude man in de zetel”) in de officiële media het meest gecensureerd en bestreden. Zijn heldere inzichten en humoristische commentaren kunnen echter niet gesmoord worden (https://www.vernoncoleman.com/).
   Jean-Yves Jézéquel, filosoof, psychanalist en gediplomeerd in menswetenschappen meent nu ook dat we deze wereldwijde misdaad perfect kunnen analyseren. Ziehier enkele citaten. Als voorbereiding op deze staatsgreep organiseerde het Wereld Economisch Forum en de Bill en Melinda Gates Stichting met het Johns Hopkins Center for Health Security   in New York op 18 oktober 2019 “Event 2-01” met de bedoeling uit te zoeken: “Hoe kan een pandemie als voorwendsel gebruikt worden om een totale controle in te voeren en op efficiënte wijze de democratie te ontbinden?” (Jean-Yves Jézéquel, 5 setember 2022: https://www.mondialisation.ca/coronavirus-le-coup-detat-du-nouvel-ordre-mondial/5670963).
   De farmaceutische industrie en de gezondheidsorganisaties wereldwijd werkten  mee en beukten met ongekend geweld in op de soevereiniteit van de bevolking. In een eerste periode werd vooral angst gezaaid. De media hielpen om alle mogelijke beperkingen op te leggen : “maskers, lockdowns, verboden op alle gebied, “vaccins”, sanitair paspoort, deskundige afbraak van ieder economisch systeem en banksysteem moesten aan het geheel een nieuwe richting geven om aan de mensen een absolute controle op te leggen door een “numeriek systeem” dat hiervoor werd ontwikkeld”. Daarna presenteerden de media de ”grote redders van de mensheid”. Zij stelden het bevrijdend “vaccin” voor en het zou voldoende zijn dat iedereen gevaccineerd werd om gered te worden: “…zo wordt het transhumanisme bereikt zoals Julian Huxley in 1957 heeft voorspeld…”. Het doel is het menselijk genoom te veranderen, waarvoor 10 injecties nodig zijn. De elite begint wel zenuwachtig te worden en te dreigen wanneer zij vaststelt dat 150 miljoen Europeanen weigeren zich te laten vaccineren of na een eerste spuit weigeren nog verder mee te doen. Het plan is evenwel zeer goed voorbereid. «Klaus Schwab, de uitvinder van het Wereld Economisch Forum heeft al in 1992 de school gesticht voor de « Global Leaders for Tomorrow » die in 2004 omgedoopt werd tot de school voor de  « Young Global Leaders». Wanneer je de lijst van leiders bekijkt  zie je “dat het precies de meest ijverigen waren om de schandelijke corona maatregelen op te leggen, alle regels af te wijzen van de geneeskunde en van de echte wetenschap, van het gezond verstand, van de waarheid en van de belangen van het volk. Deze leiders stonden enkel en alleen in dienst van de belangen van de nieuwe wereldorde om een uitzonderlijk wangedrag op te leggen aan heel het volk en hen naar een definitieve slavernij te voeren…”
   “De bestuursorganisaties die in dienst staan van de nieuwe wereldorde hebben als doel alle kleine en middelgrote ondernemingen te vernietigen opdat de  multinationals  die allen gevestigd zijn in de VS en China alles over heel de wereld kunnen monopoliseren”. Hierdoor zal een algemene werkeloosheid ontstaan en een massale honger, waardoor een groot aantal “nutteloze eters” opgeruimd kan worden. Wie overblijft en zich onderwerpt aan de volledige controle over zijn leven, zal van de elite het nodige krijgen om in leven te blijven. Volgens de visie van Klaus Schwab zullen zij “niets bezitten en gelukkig zijn”.
   “Hierbij dringt zich dit besluit op: ‘wanneer aan een mens het recht ontnomen wordt het leven waarin hij gelooft te leiden, heeft hij geen andere keuze meer dan zich buiten de wet te stellen’ (Nelson Mandela).
   Ook in ons eigen land hadden we al een klein teken van deze  bewustwording met de documentaire serie “Tegenwind” waarin zes Vlaamse en Nederlandse wetenschappers vrij het woord mochten nemen. De serie werd vanuit officiële zijde verguisd maar het volk gaf deze serie de publieksprijs.

   1. Ik sta open voor ideeen en zienswijzen.
    Maar uw link werkt niet.
    Dat is spijtig.

   2. Om nu strikt beperkt te spreken over het OnzeVader is het gevaarlijk het ‘moderne’ OnzeVader te bidden, want wanneer men aan God vraagt om niet beproefd te worden beledigt men Hem eigenlijk vermits iedereen ten alle tijden zal beproefd worden naargelang men het aankan.

    Het eerste hoofdstuk uit het bijbelboek Job verduidelijkt veel.

    Gebed kan men goed vergelijken met klassieke muziek: oefening baart kunst, ononderbroken aandacht is nodig en de genegenheid waarmee men het muzikale verhaal vertolkt. Daarom ook zijn Gregoriaanse gezangen en bijvoorbeeld het Magnificat van Bach e.d. fantastische hulpmiddelen. Men kan ook een kruisweg bidden op eender welke wijze maar met afwisselend enkele liederen uit de Johannes Passie. Ik heb nooit kunnen begrijpen hoe zoveel priesters de ‘moderne’ mis zondere meer konden aanvaarden.

    1. is dit de juiste versie Eric:
     Onze Vader,
     die in de Hemelen zijt,
     geheiligd zij Uw Naam,
     Uw Rijk kome,
     Uw Wil geschiede
     op aarde als in de Hemel.
     Geef ons heden ons dagelijks brood
     en vergeef ons onze schulden,
     gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
     En leid ons niet in bekoring
     maar verlos ons van het kwade.
     Amen.

    2. “Van het kwade” of ook “van de Kwade”
     De Mechelse Catechismus kan u gratis downloaden:
     https :// fsspx. be/ nl/ mechelse-catechismus-1954

    3. Dat ging ook niet zonder slag of stoot, beste Eric.

     De NOM Mis werd, onder dwang van uitsluiting, ingevoerd door dezelfde ketterse gemijterde schurken, alias kerkelijke prelaten, die aan dat vervloekte Vat 2 concilie hadden deelgenomen. Priesters die weigerden werden op straat gezet, zonder dak, zonder brood, met niks.

     Dat was de tijd van een kerkelijke kerkvervolging, eind jaren 1960, jaren 1970, getekend door de terreur van de “geest” van het V 2 concilie. Alles kon en alles mocht, tot en met voetbal missen en Paashaas missen, met gitaar en trommels als dat de ontspoorde clerus uitkwam.

     Alles mocht en kon, behalve het Latijn en de Traditionele Heilige Mis van altijd, het Gregoriaans, het wierookvat, en de aanbidding van het Allerheiligste met de Monstrans uitstelling. Zelfs de clergyman kleding was “not done”, voor de geestelijke schurken van toen, de “sans culottes”. Zij haalden vrouwen op het altaar, zij improviseerden nieuwe woorden en begrippen, en hersenspoelden gelovigen met een nieuw geloof van een nieuwe kerk. In navolging van de Russische communisten, na 1917, werd 2000 jr. Kerkgeschiedenis in de ban gedaan, verduisterd, alsof die nooit had plaats gevonden.

     Zij zweerden de Traditie af, zoals de Franse revolutionairen van 1789, een nieuwe wereld zonder God preekten, een wereld van, “égalité, fraternité, liberté”, met de “sans culottes”, al dansend rond de versierde kermis boom van de vrijheid.

     Maar ondertussen zetten zij een nieuwe realiteit in elkaar, een realiteit van “terreur” van 1792 – 1795, die de koning onthoofden en de doodstraf instelde tegen eenieder die zich verzette tegen de omwenteling, vooral hen die het Heilig Misoffer van altijd hadden bijgewoond.

 56. @rik pieters.
  Inzake de eerste zin van Uw betoog: Ik wens U Gods Rijkste Zegen + veel succes.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht