Word wakker en doe iets!

P. Daniel XVII.38 Vrijdag 16 septembner 2022

Goede Vrienden,

Op 14 september 2000,  feest van de Kruisverheffing, werd door Mgr. Ibrahim Nehme de Orde van de Eenheid van Antiochië canoniek, kerkelijk  opgericht  nadat drie zusters  zich gevestigd hadden in de inmiddels herstelde ruïne van Mar Yakub.

“Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd” (Handelingen 11, 26). Daar ontstond een groeiende groep van heidenen, Grieken die in Jezus geloofden. De apostelen in Jeruzalem begrepen het belang van deze beweging.  Na de steniging van Stephanus brak er tegen de joden, die in Jezus geloofden, een vervolging los, fel aangewakkerd door Saulus van Tarsus, die voor de poorten van Damascus tot bekering kwam. Nu zal de evangelisatie van joden én heidenen nog vuriger worden. Barnabas en de pas bekeerde Paulus gingen zich met succes inzetten voor de grote groep Grieken in Antiochië. Naast de joden die in Jezus geloofden, werd de groep Griekse gelovigen daar steeds groter.  De kerkhistoricus Eusebius (+ 339) zegt dat Lucas, de schrijver van het evangelie én van de Handelingen,  uit Antiochië afkomstig was. Hij schrijft zijn werken trouwens in schitterend Grieks. Lucas zal een trouwe metgezel en medewerker van Paulus worden. Hoe zag “de Kerk”, met zijn gelovigen uit de joden en de volken, er in Antiochië uit? Hierover zijn verschillenden boeken geschreven maar ik weet niet of iemand zich hiervan een concreet beeld kan vormen. De joden  zullen wellicht in hun navolging van Jezus dicht bij hun joodse tradities gebleven zijn en terecht. Hun viering van het Laatste Avondmaal zal ongetwijfeld verlopen zijn, vol joodse verwijzingen naar Jezus’ voorbeeld. De Grieken zullen hetzelfde gedaan hebben maar dan meer op hun eigen wijze. Een en ander zal voor hen enige uitleg nodig gehad hebben. De kern bleef steeds hetzelfde: de viering van Jezus’ levensoffer met de vaste consecratiewoorden,  een deemoedig smeken om vergeving, lofzangen, enkele lezingen uit de Schrift en een aansporing tot navolging, aanbidding, smeekbeden, dankzegging, wederzijdse vredeswens, communie en zending. De gelovigen uit de joden (“ecclesia ex judaeis”) en uit de volkeren (“ecclesia ex gentibus”), waren, zo lijkt mij, geen hermetisch afgesloten groepen. Zij beleden namelijk hetzelfde geloof in Jezus Christus, de Messias van Israël, de Zoon van God en de Redder van de wereld. Hoe dan ook, deze twee groepen vormden een eenheid in verscheidenheid.

Vurige joden in Antiochië zeiden dat God zich geopenbaard heeft aan het joodse volk met de Wet van Mozes.  Dus, zeggen ze, is het nodig dat de heidenen eerst de joodse Wet aanvaarden,  zich laten besnijden en jood worden, voordat ze het geloof in Jezus kunnen aannemen (Handelingen 15, 1). Het lijkt logisch maar anderen kijken meer naar de universaliteit van Jezus. Dit is in elk geval een eerste grote uitdaging die de  heftigste discussies uitlokten in de jonge Kerk. Met  deze “strijdvraag” gaan ze naar Jeruzalem. De apostelen en  oudsten besluiten een kerkvergadering te houden, waarvan Lucas ons een bijzonder levendig verslag geeft (Handelingen 15).

Om te beginnen wordt er flink heen en weer gepraat. Eindelijk neemt Petrus het woord met twee indrukwekkende punten. Destijds werd hij door de vrome heiden Cornelius en zijn vrienden uitgenodigd (Handelingen 10). Terwijl Petrus het geloof in Jezus verkondigde kwam de heilige Geest kwam over hen en deelde God zijn Geest mee, zoals Petrus zegt, “precies zoals aan ons” (op Pinksterdag)! Dat is meteen het enige ooggetuigenverslag dat we hebben over het eerste Pinksteren. Lucas gaf een trouw verslag maar was er zelf niet bij (Handelingen 2). Nu wil Petrus uitleggen, dat hij toch niet kon vragen om even te wachten met de uitstorting van de Geest van Jezus omdat het heidenen zijn, mensen die geen joden zijn en niet besneden! “God heeft in geen opzicht onderscheid gemaakt tussen ons en hen” (Handelingen 15, 9). En Petrus heeft nog een tweede punt. Hij kent zijn eigen onstuimigheid en zwakheid en heeft geen moeite om dit met de nodige humor te benutten. “Waarom wilt gij God nu tarten door de leerlingen een juk op de hals te leggen dat noch onze vaderen noch wij in staat geweest zijn te dragenIntegendeel, juist zoals zij, geloven ook wij door de genade van de Heer Jezus gered te worden” (v. 10v). Van deze mokerslagen wordt de hele vergadering stil. Dan komt Jakobus, het monument van de onwrikbare joodse trouw. Op verrassende wijze sluit hij zich helemaal aan bij Petrus en zegt dat de Schriften aankondigen dat God ook uit de heidenen zijn volk zal samenroepen. Hij vindt dat men “hen die zich uit het heidendom tot God bekeren geen onnodige lasten moet opleggen” (v. 19). Wel moet men schandalen vermijden, “dat ze zich onthouden van verontreiniging door afgoden, ontucht, verstikt vlees en bloed” (v 20)Een heiden die actief afgoden vereert of leeft met zijn dochter of zijn moeder, kan als gelovige niet zo gewoon verder doen. En de laatste twee dingen zijn nu eenmaal altijd een gruwel geweest voor de joden, daar moeten  ze ook rekening mee houden. De hoofdboodschap is zeer duidelijk. Niemand hoeft zijn cultuur op te geven om jood te worden maar mag zijn  goede eigenheid behouden en kan door het geloof in Jezus gered worden. Ook de wijze waarop dit wordt meegedeeld is een voorbeeld van goede kerkelijke communicatie. Ze schrijven een duidelijk brief van enkele regels: “De heilige Geest en wij hebben besloten u geen zwaardere lasten op te leggen dan dit onvermijdelijke…” Vervolgens raadplegen de apostelen en oudsten de hele gemeenschap (Grieks: sun holè tè ecclèsia) en kiezen enkele mannen uit om samen met deze brief persoonlijk en mondeling deze boodschap  over te brengen. Het resultaat is explosie  van vreugde in de “kerk van de  heidenvolken”.

De Kerk heeft haar “eenheid in verscheidenheid” voor het eerst (en het laatst?)  beleefd in Antiochië. Daarna zal de scheiding tussen de twee groepen steeds groter worden en op een radicale breuk uitlopen. De Kerk wordt hoofdzakelijk een kerk uit de heidenvolken. Een jood moest zijn “joods geloof” afzweren om “christen” te worden. Bovendien werd een jood die katholiek werd door de joodse gemeenschap radicaal uitgesloten. Vanaf de 18e eeuw komt er geleidelijk een ommekeer. Enkele joden die in Jezus geloven, vragen zich af waarom zij het joods geloof, waaraan Jezus heel zijn leven trouw gebleven is, moeten afzweren.  Anderzijds groeit ook de bewustwording onder de gelovigen uit de heidenvolken. Ze beseffen hoe groot het “gemeenschappelijk erfgoed” is, dat Jezus, Maria,  de apostelen en eerste christenen gelovige joden waren en dat niet de joden de “godsmoordenaars” zijn maar dat Jezus gestorven is omwille van “onze” zonden. Deze doorbraak kwam er met de Verklaring Nostra aetate van Vaticanum II. Hierna ontstond de wereldwijde verzoening beweging tjcII, (toward Jerusalem council II,  op weg naar het tweede concilie van Jeruzalem, om nu joodse gelovigen te verwelkomen mét  hun identiteit).

In deze  beweging van wederzijdse, berouwvolle, geestelijke terugkeer naar de oorspronkelijke eenheid van Jezus’  Kerk, heeft onze gemeenschap een eigen roeping. Terug naar Jeruzalem langs Antiochië! (wordt vervolgd).

P. Daniel

XVII.38

Vrijdag 16 september 2022

Flitsen

Vorige vrijdag kregen we uitgebreid bezoek van ‘n 60-tal leden van het zangkoor Al Farah (Vreugde!) uit Damascus. Het koor heeft veel meer leden van alle leeftijden en heeft al concerten gegeven in verschillende landen. De bezieler is  abuna Elias Zahlawi, die op zijn 90e jaar nog steeds  pastoor is in actieve dienst. Hij kon overigens zelf niet meekomen wegens drukke bezigheden. Traditioneel begint ieder bezoek altijd in de kerk. Na de uitleg en een gebed gaf de groep spontaan al een eerste lied ten beste. Ze zongen met volle stem. Zelfs voor hardhorigen was het stereo! In de crypte konden ze de kopie van de lijkwade van Turijn in detail zien. Deze blijft altijd even indrukwekkend. In de hal kregen ze de uitleg van de patroonheilige, de martelaar Yakub. De groep daalde af  in de grotten en in de grote zaal aan  de ingang namen allen een versnapering met  o.m. eigen druiven en vijgen. Ze hebben beloofd in mei terug te komen om  een recital te geven.

Zaterdag kwam de groep van gehandicapten uit Qâra zich nog eens bij ons ontspannen. Dank zij enkele trouwe toegewijden is het altijd een aangename gebeurtenis voor hen en voor ons.

De oogst van vijgen en druiven is volop aangebroken. Zij worden verkocht bij vrienden met een krakkemikkig maar erg gezellig winkeltje waar verf-en loodgieterijproducten worden verkocht!

Woensdag 14 september was het de verjaardag van deze gemeenschap en het feest van de Kruisverheffing. Tweeëntwintig jaar geleden werd op deze dag officieel dit klooster en de gemeenschap canoniek opgericht als “de Orde van de Eenheid van Antiochië” door Mgr. Ibrahim Nehme, nadat drie zusters  zich gevestigd hadden in de inmiddels herstelde ruïne van Mar Yakub. En de Kruisverheffing is in het oosten een groot feest. Op Goede Vrijdag valt de nadruk op het historisch gebeuren van Jezus’  Kruisdood als  de vervulling van het grote joodse feest van de Jom Kippoer, de Grote Verzoendag, indrukwekkend beschreven in Leviticus 16. Nu gaat de aandacht naar de heerlijkheid van dit gebeuren. Jezus’ Kruisdood is de verzoening voor onze  zonden, en Gods glorie is nog groter dan het kwaad van  de zonde. Het feest van de Kruisverheffing  is verbonden met de plechtige inwijding van de  basiliek van de  Verrijzenis in 335, gebouwd op het graf van Christus in Jeruzalem. Keizer Constantijn wilde met de bouw van deze basiliek tevens het goede einde van het concilie van Nicea vieren. Volgens  een oude traditie heeft heilige Helena, moeder van keizer Constantijn de drie kruisen op Golgotha terug gevonden. Deze zouden door de Perzen gestolen zijn maar door keizer Heraclius in 628 heroverd en teruggebracht zijn. Om dit te vieren werden vreugdevuren ontstoken. Woensdagavond werden de uitgebreide vespers gezongen,  op de binnenkoer  aan de fontein voor de toren in aanwezigheid van enkele bevriende families. Daarna werd achter het Mariabeeld in de tuin, het vuur aangestoken waardoor het houten kruis verlicht werd. Donderdagmorgen zongen  we de lange ‘matines’ met een uitgebreide kruisverering en processie. In de namiddag kwam Benjamin Blanchard, stichter van S.O.S. Chrétiens d’Orient met een groep vrienden. Zij brengen een uitgebreid bezoek aan Syrië. S.O.S. Chrétiens d’Orient zijn vrijwilligers die christengemeenschappen in het Midden Oosten willen helpen. Na onze veelvuldige contacten met deze jongeren durven we zeggen dat zij een profetische beweging zijn. De ontmoeting met deze groep was ook zeer hartelijk.

Word wakker en doe iets!

De bekende Britse arts, Vernon Coleman, die we al eerder aan het woord lieten (https://www.vernoncoleman.com/),  blijft inspireren. Week na week roept hij zijn medeburgers en ieder die het horen wil op om iets te doen tegen de werelddictatuur die ons wordt opgelegd. Niets gebeurt per ongeluk, het is allemaal georganiseerd. De kosten van voedsel en energie zullen enorm stijgen. Het spaargeld zal verdampen. De inflatie zal kort na Kerstmis boven de 20 % komen. De productiecijfers zullen bijzonder laag zijn en de bedrijfsinkomsten dramatisch. “De komende recessie zal snel omslaan in een depressie”. De hypotheekproblemen zullen erger worden en miljoenen mensen zullen een grotere hypotheekschuld hebben dan hun huis waard is. “Binnen een opmerkelijk korte tijd zullen de samenzweerders erin geslaagd zijn de rijkdom en de onafhankelijkheid van tientallen miljoenen mensen in het VK en honderden miljoenen over de hele wereld te vernietigen”. De wereldelite wil dat de mensen failliet gaan. Dit is al lang duidelijk maar velen willen het niet zien. Ze schudden het hoofd, gaan in hun zetel zitten en kijken naar televisie. “En nu is het, vrees ik, zo goed als te laat”.

Coleman stelt dat kerstmis 2022 een soort einddatum is om weerstand te bieden tegen de opgedrongen vernietigende dictatuur. Als er tegen die tijd geen massaal verzet komt tegen de steeds verder gaande en georganiseerde armoede en vrijheidsberoving, is het te laat, zo meent hij. Dan zullen de nieuwe wereldorde en de Agenda 2030 uitgerold worden over heel de mensheid zodat niemand nog enig bezit, enige  vrijheid of waardigheid zal hebben en we allen als robotten zijn in de handen van een ziekelijke wereldelite.

Wat kunnen  we doen? Coleman raad aan te beginnen  met te bezuinigen op schulden en uitgaven en een meer eenvoudige levensstijl aan te nemen. Op vele wijzen kan men nog trachten op te komen voor zijn vrijheid en waardigheid,  b.v. door overal waar het kan met cash geld te betalen. Met eigen handen en creativiteit zoveel mogelijk zorgen voor de dagelijkse noden van zichzelf en van de mensen om ons heen, is een uitstekend levensideaal (https://www.frontnieuws.com/dr-coleman-hier-is-hoe-ze-u-failliet-zullen-laten-gaan/).

Honderden miljoenen mensen over de hele wereld (dokters, verplegers, topwetenschappers, advocaten, ondernemers en gewone mensen…) zijn er nu van overtuigd dat het hele coronagebeuren een crimineel theaterstuk is om  de dictatuur van de nieuwe wereldorde te vestigen. En iedere dag komen er nieuwe klokkenluiders bij die op verbluffende wijze de algemeen voorgehouden monsterleugens ontmaskeren. Het is allemaal gepland (https://www.stopworldcontrol.com/proof). De nieuwe wereldorde is gebouwd op leugen en illusie, hebzucht en machtsdrang van geesteszieke miljardairs en wereldheersers. Een dergelijke “toren van Babel” kan  wel heel veel kwaad doen, maar zal uiteindelijk geen stand houden. Er zijn universele, vaste waarden, al wordt ook dit door dezelfde heersers met veel geweld bestreden: waarheid, goedheid, liefde schoonheid, trouw… Al wie hieraan bewust en actief meewerkt, bouwt aan een toekomst die blijvend is. En deze omvat niet alleen een maatschappelijke en economische heropbouw maar ook een morele vernieuwing, zoals gezinnen  (als vader, moeder en kinderen) steunen, de eigenheid van jongen en meisje  ontwikkelen, het menselijk leven respecteren vanaf de ontvangenis tot aan de natuurlijke dood … Word wakker en doe iets.

Varia

Onze nieuwsbrief hier: https://www.katholiekforum.net/2022/09/12/een-wereldwijde-staatsgreep-vanwege-de-nieuwe-wereld-orde/

*

Volgens de Frans-Russische journaliste Karine Bechet-Golovko heeft het Russische leger zich in de streek van Kharkov niet “strategisch teruggetrokken” maar een zware nederlaag geleden. Onder de mom van het inschakelen van huurlingen heeft in feite de NAVO de leiding van de Oekraïense strijd overgenomen en een hele reeks dorpen heroverd. Het zijn NAVO officieren die de oorlog leiden. Al beweert de NAVO niet in oorlog te zijn met Rusland, met dit tegenoffensief is de NAVO in feite in oorlog getreden met Rusland. Het doel van Rusland was juist het tegenovergestelde: het land van zijn nazi’s ontdoen, demilitariseren en dekoloniseren van het westen. De reactie van Rusland kwam dezelfde avond: vier elektriciteitscentrales werden gebombardeerd waardoor de hele streek zonder licht zat, de treinen stil vielen…Tot heden heeft Rusland de infrastructuur bewust gespaard. Zowel Oekraïne als Rusland lijken in een nieuwe fase te komen. Dat de NAVO de leiding van de strijd overneemt in Oekraïne is zeker geen bijdrage aan de onafhankelijkheid van het land. Anderzijds wordt Rusland gedwongen in een oorlog die het niet gewild heeft, verwoestingen aan te brengen die het niet wil. De VS  bezorgen Oekraïne steeds meer wapens en geld en hebben het land steeds meer in hun macht. Zullen de  VS Oekraïne zo ver kunnen dwingen dat het land totaal  uitgemoord en verwoest wordt in een poging  om Rusland te vernietigen? https://www.mondialisation.ca/a-kharkov-lotan-entre-en-guerre-soit-la-russie-change-de-strategie-soit-elle-disparait-comme-pays-souverain/5671125

Hoe meer het Oekraïense leger de streek van zaporojie bombardeert, hoe beslister het volk terug wil naar Rusland:https://www.mondialisation.ca/les-habitants-de-la-region-de-zaporojie-veulent-a-plus-de-80-rentrer-en-russie-larmee-atlantico-ukrainienne-les-bombarde/5671017

Massimo Introvigno relativeert en ontkent de „genocide“ van Donbass door Oekraïne: https://bitterwinter.org/donbass-did-ukraine-kill-14000-pro-russians/

*

Vrij, onafhankelijk, ongecensureerd, ander nieuws: Stop nu de digitale vaccinatiepas / Dringende oproep: duizenden vogels sterven / Het weer gemanipuleerd? / Nooit meer gedwongen geneeskunde / My body, my choice / Georgia Guidestones / Bill Gates stort Afrika in het verderf: www.Kla.tv

Door gebruik van ivermectine had voorkomen kunnen  worden dat miljoenen mensen stierven of zwaar ziek werden van vaccinatie. “Het Covid-vaccinatieprogramma is de ergste misdaad die de mensheid ooit is aangedaan. De verantwoordelijken zouden gearresteerd, berecht, veroordeeld en terechtgesteld moeten worden. In plaats daarvan hebben zij enorme sommen geld verdiend en medailles gekregen”: https://www.frontnieuws.com/de-covid-pandemie-was-volstrekt-onnodig-er-waren-geneeswijzen-voorhanden-de-medische-wereld-is-verantwoordelijk-voor-de-moorden-op-grote-en-groeiende-aantallen-mensen/

*

Prof De Mattei die om onbegrijpelijke wijze vaccinatie goedkeurde, lijkt nu helemaal de pedalen te verliezen in een aanval tegen aartsbisschop C.M. Viganó: https://restkerk.net/2021/06/22/leek-tegen-bisschop-prof-de-mattei-in-de-clinch-met-aartsbisschop-vigano/.

Indien de huidige pontificale academie voor het leven inderdaad de artificiële contraceptie moreel aanvaardbaar acht tegen Humanae vitae, Donum vitae en de uitgebreide leer van Johannes  Paulus II ter zake in, is ze haar naam niet meer waard en hoort ze niet meer tot de Katholieke Kerk: https://www.lesalonbeige.fr/au-dela-de-la-lettre-de-la-loi-lacademie-pontificale-pour-la-vie-conteste-les-enseignements-dhumanae-vitae-et-de-donum-vitae/

In de St Jakobskerk te Antwerpen (met o.m. de grafkapel van P.P. Rubens) werden op woensdagavond in juli en augustus 2022 yogalessen gehouden. Ziehier een video  met korte en pittige Engelse commentaar, die een vergelijking maakt met de traditionele Latijnse Eucharistie, die nu  in zovele kerken over heel de wereld verboden wordt: https://m.youtube.com/watch?v=VEOIlq4X-Tw. Als men toch een creatief initiatief wil nemen, waarom geen ‘katholiek initiatief”? Bv. zoals op de Montmartre in Parijs en beginnen met een altijddurende aanbidding voor een hele stad (of land). Jezus heeft voor minder een koord genomen  en het gespuis uit het “huis van zijn Vader” verjaagd! Maak van een kerk geen new-age-hol, maar een huis van gebed.

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

14 commentaren op “Word wakker en doe iets!

 1. Referte de bovenstaande zinsnede :
  “………en dat niet de joden “godsmoordenaars” zijn, maar dat Jezus gestorven is
  omwille van “onze” zonden.”

  (1) De eerwaarde pater Daniel, verkijkt zich wel vaker op de realiteit. Maar dit keer raakt hij de open zenuw, van het conciliaire bedrog van het Vat. 2 concilie (1965), verwoord in het document Nostra Aetate.
  Deze is strijdig met de uitspraak van de gevangen genomen St. Petrus, voor de Hoge Raad der Joden, “Wanneer we heden gerechtelijk worden verhoord over een weldaad, aan een gebrekkig mens bewezen, en over het middel, waardoor hij genas, dan zij het u allen en heel het volk van Israël bekend, dat deze man gezond hier voor u staat door de naam van Jezus Christus van Nazaret, die gij hebt gekruisigd, maar die God heeft opgewekt uit de doden. Hij is de steen, die gij, de bouwlieden, hebt verworpen ; en Hij is de hoeksteen geworden. Bij niemand anders is er redding. Want onder de hemel is geen andere Naam aan de mensen gegeven, waardoor we zalig moeten worden.” (Hand. 4 : 9-12)

  En verderop voor de Hoge Raad, zegt St. Petrus, “……Men moet meer gehoorzamen aan God, dan aan mensen. De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt, dien gij aan het kruis hebt geslagen, en gedood. Hem heeft God verheven aan Zijn rechterhand als Leidsman en Verlosser, om aan Israël bekering te schenken en vergiffenis van zonden.” (Hand. 5 : 29-31)

  Op vele plekken elders in de Heilige Schrift (NT) valt de verwijzing naar de Joodse verantwoordelijkheid, terug te lezen. De 4 Lijdensverhalen van de Goede Week, zijn overduidelijk.

  (2) Het gaat hier om een centrale kwestie. De historische vervalsing in Nostra Aetate, was de hoofd doelstelling en inzet van de modernistische, Joodse vrijmetselaar lobby, die het concilie domineerde. De verraderlijke, joodse vrijmetselaar kardinaal Montini, alias paus P VI, was hun man. Toen zijn subversieve coup gepleegd was eind jaren 1960, met als sluitstuk, de “afschaffing” van de Traditionele Tridentijnse Liturgie, werd hij op een zijspoor gezet, en vervangen door de TV acteur dubbelganger, die ons werd voorgespiegeld.

  (3) Uit de Nostra Aetate vervalsing is ook voortgekomen de ombouw van de Kruisoffer liturgie, Golgotha telkens weer, naar een Lutherse “tafeldienst”, een “herinnering” aan het Laatste Avondmaal. Voorkomen moet worden dat lezers van dit voortreffelijke katholieke Forum, zich passief zand in de ogen laten strooien over een fundamentele kwestie, door een eerwaarde pater, die gepokt en gemazeld is geschoold, tijdens de revolutionaire jaren 1960 en 1970. Dat waren de jaren toen de Geest van het Concilie triomfeerde.

  (4) Maar we zijn er nog niet ! ! Leugens en vervalsingen zijn altijd moeilijk te rechtvaardigen of te onderbouwen. Leugens maskeren is uiterst moeilijk. De ene leugen brengt de ander voort. Niet alleen mankeert coherentie bij uw bewering, eerwaarde pater Daniel, maar vooral is de logica zoek, want wat hebben “onze” zonden van de begunstigden, te maken met de executeurs.

  Het keiharde oordeel van het toenmalige farizees gedomineerde Sanhedrin en de Hoge Raad, valt samen met de farizeese Joodse machthebbers in de Joodse regering, die het theocratische Israël vorm gaven. Zij waren rechtstatelijk de politieke vertegenwoordigers van het Joodse volk, en handelden namens het Joodse volk, onder een Romeinse bezetting (x). De vreselijke kreet van het aanwezige volk, “Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen”, (Mt. 27, 25), bevestigd de eeuwige verantwoordelijkheid van het gehele Joodse volk, voor Christus Kruisdood.

  Dat geldt ook voor de eeuwen terug bekeerde farizeese Kazaren, (Turks/Russisch), die momenteel het Joodse volk vertegenwoordigen, maar etnisch niets van doen hebben met de oorspronkelijke Joodse bewoners van Israël in de tijd van Christus.

  (x) Volgens de politiek van de Romanitas, bemoeiden de Romeinen zich niet met interne Joodse zaken. De bestuurlijke praktijk van de Romanitas was zelfs zo sterk dat bij de Keizer in Rome, beklag kon worden ingediend als lokale Romeinse autoriteiten misbruik maakten van hun macht positie.
  Pilatus, is voor zijn misdraging van onrecht, tegenover Christus, veroordeeld en gevangen gezet nabij Lyon, waar hij uiteindelijk zelfmoord gepleegd heeft.

  1. Wat Jules hier te berde brengt, is dat “voor onze zonden” gekruisigd zijn, niet betekent dat Jezus “door onze zonden” gekruisigd is. En inderdaad, toenmalige Joden hebben de hand in de kruisiging gehad. Jules van Rooyen niet, ik niet, en de hedendaagse Joden ook niet. Dat betekent echter allerminst dat wij vrijuit gaan, en geen schuld hebben Jules had, voor zover ik weet, ook geen aandeel in de zonde van Adam. St. Paulus noemt zich de “grootste van alle zondaren:” (1 Timotheüs 1,15); op de vraag wie de grootste zondaar is, kunen we (in een quiz bijvoorbeeld) daarom natuurlijk niet antwoorden: St. Paulus!

   Graag geef ik hier een sonnet van de predikant Jacob Revius (1586-1658).

   Hy droech onse smerten.

   T’en zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u cruysten,
   Noch die verradelijck u togen voort gericht,
   Noch die versmadelijck u spogen int gesicht,
   Noch die u knevelden, en stieten u vol puysten,
   T’en sijn de crijchs-luy niet die met haer felle vuysten
   Den rietstock hebben of den hamer opgelicht,
   Of het vervloecte hout op Golgotha gesticht,
   Of over uwen rock tsaem dobbelden en tuyschten:
   Ick bent, ô Heer, ick bent die u dit heb gedaen,
   Ick ben den swaren boom die u had overlaen,
   Ick ben de taeye streng daermee ghy ginct gebonden,
   De nagel, en de speer, de geessel die u sloech,
   De bloet-bedropen croon die uwen schedel droech:
   Want dit is al geschiet, eylaes! om mijne sonden.

   Jacobus Revius

   1. Alle zonden van alle mensen, Christenen en Joden gelijkschakelen en vervolgens overhevelen à la “Nostra Aetate”, naar de schuldvraag over Golgotha, is een kromme redenering, beste Rinze. Dat weet u ook wel.
    De katholieke Traditie heeft die link nooit gelegd, in tegendeel. De lijst van Kerkvaders die de Kerk verdedigden tegen het vijandige Judaïsme, wordt aangevoerd door St. Athanasius, St. Jeronimus, St. Ireneeius, St. Ambrosius, St. Augustinus en nog vele anderen.

    In recentere tijden zijn het de encyclieken van de pausen, Pius IX, Pius XI, Leon XIII.
    Pius IX heeft zelfs het moderne Jodendom gebrandmerkt als de “Synagoge van Satan”, conform het Evangelie van St. Johannes.

    De capitulatie voor het “perfide” Jodendom, vond plaats tijdens dat vervloekte Vat. 2 concilie, een gevolg van de infiltratie door 2 Joodse pausen, P VI en JP 2. Dit is voortgekomen uit de protestantisering van de NOM kerk, ontstaan na het Vat. 2 concilie (1965). Protestantisering en philosemitisme gaan hand in hand. Haat tegen de RK Kerk van altijd, en vooral tegen haar heroïeke geschiedenis, levert de voeding bodem voor eenzijdige verwantschap en gezamenlijk optrekken tegen een gemeenschappelijke vijand, de katholieke Kerk van altijd.

    Dat geldt ook voor het gedicht van Jacob Revius, in hetzelfde jaar gestorven als de bloedige dictator en koning moordenaar Cromwell (+1658). Vorstelijk omgekocht en verantwoordelijk voor de terugkeer van steenrijke Joodse families uit Amsterdam naar Londen, tegen de uitdrukkelijke wil van het nog overwegend RK Engelse volk.

    Cromwell was een gewetenloze usurpator en streng protestant, met puriteinse sympathie. En deze protestante sekte vereenzelfde zich zelfs met het moderne jodendom. Uit die kringen stamt de protestante gewoonte om kinderen een bijbelse Oud-Testamentische, naam te geven. Dominee Jacob Revius komt als Contra-Remonstrant, uit dezelfde school van philosemitisme en verschoning van de eeuwige Joodse schuld aan de executie van Golgotha.

 2. Aan Jules van Rooyen,

  In mijn woonplaats zag ik, toen ik ongeveer een jaar of tien was, eens op een zondag een bekende Jood in zijn overall rijden, hij was handelaar in vee:

  …Toen kwam een gedachte in mij op van: ..dat alle mensen in hun zonden tezamen met het joodse volk Jezus Christus gekruisigd hadden.. en dat terwijl we ook weten dat de Joden wel degelijk Jezus Christus gekruisigd hebben, dit onderscheid moet men dan ook niet vergeten.. dus als een medaille met twee kanten..overeenkomstig hoe jij het beschrijft.

  En dan wat betreft de Protestantisering en philosemitisme:
  CITAAT in Wikipedia over het Filosemitisme: ••Filosemitisme is sympathie voor het Joodse volk of het joodse geloof, het tegenovergestelde van antisemitisme. Vooral in protestants-christelijke kringen, waar men de oorsprong van het eigen geloof zoekt in de Bijbel, is men vaak uitgesproken filosemitisch••

  CITAAT over het puritanisme: ••het puritanisme is een protestantse stroming die ontstond als reactie op de Anglicaanse Kerk, die volgens de aanhangers te Rooms was. ..[Centraal] in het puritanisme staan [[de persoonlijke relatie met God en Christus door het geloof en de levensheiliging van de christen]]••

  Als kind van 18 maanden beschouwde ik het bestaan van de kerk als onafhankelijk van mijn persoonlijk geloof.. de kerk is buiten mezelf dus als een objectieve gegevenheid, c.q. werkelijkheid.. onder meer zichtbaar in haar sacramenten.
  En daarom [is het beide] ..en erken ik ook het puriteinse standpunt: de persoonlijke relatie met God en Christus door het geloof en de levensheiliging van de christen.

  Dat is de armoede van veel katholieken: ..velen kunnen geen persoonlijke relatie met God en Christus opbouwen, vooral door een tekort aan bijbels onderwijs. Daarom heeft God de reformatie gedoogd, ondanks haar dwalingen op onderdelen..maar alleen tot aan het komende 6e zegel.
  Katholiek onderwijs moet dus véél meer uitgebreid worden met bijbels onderwijs.
  Waardoor men ook meer weerbaar is tegenover de levenswijze van de wereldse mentaliteit.
  In de komende verdrukking van de bijbelse valse profeet (maitreya), Openb.13:11+ ..zullen we wel genoodzaakt zijn in deze grote nood ons persoonlijk tot God te keren.. of we gaan voor eeuwig ten onder in verlorenheid.. in de verdoemenis.

  De aankondiging in Jeremia 33:18 en Maleachi 3:3-4 over de heropleving van het de oudtestament offerdienst impliceert het verloop in de offerdienst dewelke ingesteld is door Jezus Christus zelf.. want geen mens kan zelf zo’n offerdienst instellen door zijn erflast van Adam.
  Daarom vooral moeten wij tegenover de islam juist wel de eenheid van het oudtestament en het nieuwe testament benadrukken.. want de islam heeft geen grondlegging in een voorgeschiedenis.. het Jodendom wel en is daarom voor de mensheid een bewijs voor het noodzakelijke kruisOffer tot verzoening met God de Vader.

  Op YouTube zijn er Joden die verklaren dat de koning in Jeremia 33:15-16 NIET Jezus Christus kan zijn want wat hij heeft in zijn leven niet vervuld wat daar geschreven staat.
  Zij verwachten dus een andere messias.. een messias die dus pas ‼️geboren (Jer.23:5-6) ..wordt ten tijde van het herstel van Israël..en dat betreft onze tijd.
  En dat is de voorzegde grote Monarch.. hun intermediair tot Jezus Christus.. Hij die ze eens afgezen en gekruisigd hebben, Zacharia 12:10.

  In de Romeinse soldaat hebben zij Jezus Christus dus doorstoken.. het is dus hun wil geweest om Jezus Christus te kruisigen.. vandaar:: Zijn Bloed komen over ons en onze kinderen.

  ZACHARIA 12:10+ betreft dus de grote Waarschuwing “van” Garabandal in het 6e zegel reinigingsoordeel, zoals ook o.a. aangegeven in Jesaja 66:14-17+.
  Door de Waarschuwing zullen de Joden zich dus bekeren.. en de wereld wordt dan opgedeeld in de 12 Stammen van Israël en hun 12 koningen..verenigd in de Grootvorst Monarch van Frankrijk, Jesaja 32.

  Die dus eerst vanuit het Noorden (Nederland) afdaalt naar Frankrijk en verder en dan met Godsleger optrekt naar het occulte Oosten van de valse profeet maitreya.. de stad Shamballa in de Himalaya…

  …Vandaar dat de profetieën vermelden dat hij uit het Oosten vandaan komt en terugkeert via Keulen of Aken waar hij eerst tot keizer gekroond wordt.. de voorzegde boer die keizer wordt en dus uit het volk komt.. een boer die eerst zijn ziel omgeploegd heeft.. om Gods akker te kunnen zijn voor Zijn genaden.. de dorre boom uit Ezechiël 17:22-24.

  Die boer, een regentkoning uit het volk, de twijg aan de stronk van Jesse, Jesaja. 11:1 ..tot de nakomeling van Lodewijk XVII komt op het einde van het tijdperk van vrede..om tegen de legers van de antichrist te strijden.. en Henoch en Elia terugkomen uit het aardsparadijs van buiten de aarde; Psalm 48 en Hebreeën 12:22.

  En nogmaals: ..de persoon in Daniël 7-11 is de valse profeet die gedood wordt bij de komst van de Drie-Ene God in het 6e zegeloordeel (Vers 9-10).. Maleachi 3:1-5+.
  De antichrist wordt later gedood zoals 2Thess.2:8 aantoont bij Zijn komst op de Jongste Dag.

  Openb.19:20 impliceert dan ook de noodzakelijke eenheid van het 6e zegeloordeel als het vóórlaatste oordeel ((als wraakgericht en tevens reinigingsoordeel))..en het laatste oordeel..ofschoon tussen die twee oordelen in de tijd het tijdperk van vrede gesitueerd is ..aangekondigd in Openb.20.

  Het oordeel in vers impliceert dan ook het 6e zegeloordeel en het Messiaanse tijdperk van Vrede van 30-40 jaar.. in Fatima aangekondigd en betreft dan ook het symbolische 1000jarig rijk in Openb.20 en Jesaja 24:(1) 21-23.
  😎Jo

 3. Aan Jules van Rooyen..

  Een tijd geleden googlende ik de naam van jouw boek..tot mijn verbazing kreeg ik de indruk dat jij de Jezuïeten, althans die in de hogere niveaus, niet als een gevaar zag, alsof ze zelfs slachtoffers van het kwaad waren..terwijl zij feitelijk zelf een groot kwaad vertegenwoordigen.. volgens bronnen die zeer geloofwaardig blijken te zijn.

  De Jezuïeten behoren volgens die bronnen tot de top van de Illuminati-vrijmetselarij en behoren wellicht tot de synagoge van satan ..of zijn misschien zelfs de kern.
  Openb.3:9 betreft dan ook de tijdelijke nederlaag van de synagoge van satan en hun NWO..(Daniël 7-12) ..tot aan de later komst van de antichrist op het einde van het symbolische 1000jarig VredeRijk, Openbaring 20

  De kerk kan dan wel het symbolische Duizendjarig Rijk in Openb.20 ontkennen, door profetische perikelingen in de middeleeuwen.. maar de goede verstaander zoals ikzelf weet dat daarmee het tijdperk van vrede mee bedoeld wordt.. aangekondigd in Fatima en andere actuele hemelse boodschappen in onze tijd ..en de context getoetst in de h.Schrift.

  Jarenlang heeft het vaticaan de hemel tegengewerkt in haar boodschappen.
  De hemel vraagt “geen” algemene goedkeuringen meer van de kerk maar gaat verder met profetieën middels individuele begenadigden personen.

  Bergoglio en consorten zijn de vuile was van de katholieke kerk.. daar is niets van te verwachten, zelfs Benedictus loog toendertijd over het (volledige) 3e geheim van Fatima, de hoge heren mogen liegen maar het volk moet eerlijk zijn.. of anders te biecht gaan.

  Of dan ..op een andere wij zoals deze madam: https://ea-bucchianeri.blogspot.com/p/contact-follow-me.html?m=0 …die denkt dat de graaf van Chambord uit zijn graf zal opstaan om de grote monarch te zijn.
  En tegelijkertijd bang om buiten de officiële lijnen van het vaticaan te lopen.

  1. Jo,

   De goede vraag stellen is hem eigenlijk zelf al beantwoorden, als je begrijpt wat ik bedoel. Het antwoord zit vaak ik de (goede) vraag verborgen.

   1. @Raphaël,
    Ook deze stelling is niet juist, zo weet elke goede journalist U heeft het ongeweten slechts over de retorische vraag en de suggestieve vraag.
    Er bestaan echter ook nog andere type goede vragen: de open vraag is er een van.

    Ware het zo dat een goede vraag altijd het juiste antwoord reeds in zich draagt, dan zou niemand meer hoeven leren te combineren en deduceren c.q. te studeren, want elk examen zonder meer magna cum laude kunnen afleggen door uitsluitend goed op de vraag te letten die immers het goede antwoord reeds in zich zou hebben. De werkelijkheid is gelukkig toch anders.

 4. @Jo,
  Hoe zullen wij gewone stervelingen kunnen controleren en dus met enige zekerheid kunnen weten dat de profetieën van uw “individuele begenadigden personen” uit een veronderstelde hemel (er zijn er immers minstens zeven!) afkomstig zijn en NIET – zoals bij het Orakel van Delphi – bij nadere beschouwing slechts voortspruiten uit door (aard- of darm-)gassen (zwavel enz.) benevelde geesten?

  Denkt U nu echt dat het gros van de hedendaagse mensen die het Nieuwe Testament niet meer letterlijk willen nemen c.q. geloven – dus niet meer in hocus pocus kunnen geloven buiten het circus – nu wél U zullen geloven en volgen op uw wellicht mooie blauwe ogen? Bent U dus niet hopeloos naïef over de kansen van uw visie voor de toekomst van de Kerk en haar cryptische Blijde Boodschap van Jezus Christus?

  Moeten we het dus niet eerst en vooral hebben over Wat de Kerk namens Christus moet overbrengen naar de mensen? Moet de kerk van morgen zich dus wel baseren op visioenen en profetieën; is dat laatste geen oude ‘meuk’ van oude tijden die definitief voorbij zijn voor mensenkinderen in het Westen die de pakweg eerste tien jaar van hun leven reeds voorbij zijn?

  Als ik hierin gelijk heb, waarom dragen wij daar hier dan zo bitter weinig aan bij?

  1. N.N.,

   Nee hoor, we hoeven het niet te hebben over wat de kerk moet overbrengen. De kerk weet dat zelf wel. Maar als we er van uitgaan dat de kerk gekaapt is, dan zullen we terug moeten gaan naar de regels van vóór de kaping. Zo simpel lijkt mij dat.

   Dus u heeft geen gelijk daarin. We moeten wel waken voor de rot die er ingekomen zou zijn, tenminste indien de analyse klopt dat de kerk gekaapt is. Dát lijkt mij dus wel, wanneer ik het scharminkel waarneem! Waar is Uw Hart? Dán hebben de katholieken gelijk, en niet de nieuwlichters uiteraard.

   1. @Raphaël,
    De rk kerk heeft al bijna een eeuwigheid geen succes. De mensen lopen c.q. blijven weg. In Noord-Holland moeten er binnen enkele jaren weer 100 kerken sluiten!
    Van ons wordt gevraagd om mee te werken aan een missionaire kerk. Daarover wordt volgend jaar zelfs een bisschoppensynode gehouden en is onlangs in de bisdommen geïnventariseerd wat de mensen wensen van de kerk.
    Dan mogen we toch concluderen dat jouw stelling : ‘de kerk(leiding) weet zelf wel wat ze moet
    .overbrengen’ niet opgaat, want anders zou ze de gelovigen niet raadplegen EN meer succes boeken met haar invulling van de opdracht van Christus: “Gaat en onderwijst….’

    Als men het erover eens zou zijn WAT er onderwezen moet worden en HOE, dan zou men ook eens aan het werk kunnen gaan. Ik zie daarvan echter nog weinig in ons bisdom en de parochies.

    Mijn stelling dat er eerst duidelijkheid en eensgezindheid moet zijn over wat de kerk moet bemiddelen, staat dus nog als een huis recht overeind!

    Immers, de (werk)vormen bepalen niet de inhoud, maar de inhoud bepaalt de vorm, als het goed is! Alleen dat is ware didactiek en pedagogiek, zoals onderwezen op een rk bisschoppelijke kweekschool onder Mgr. P. Moors in Nederlands Limburg.

Regels voor reacties:
1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan.
2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd.
3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. Registreren kan hier.
4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Doe mee met de discussie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

 

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.