“Is dat ook zo?”

P. Daniel XVII.39 Vrijdag 23 september 2022

Goede Vrienden,

In de eerste kerkvergadering  te Jeruzalem, in het midden van de eerste  eeuw, beslisten de apostelen dat heidenen die in Jezus willen geloven, niet eerst jood moeten worden maar hun eigenheid mogen bewaren (Handelingen 15). Allen kunnen immers gered worden, niet door de wet van Mozes maar door het geloof in Jezus Christus. Deze kerkvergadering kwam er naar aanleiding van de steeds groter wordende groep Grieken, heidenen, in Antiochië in Syrië (nu Antakia in Turkije),  waar sommige al te ijverige joden verlangden dat iedereen eerst jood zou worden. Na de duidelijke stellingname van de apostelen ontstond er een explosie van geloof in Jezus  onder de heidenvolken, die in feite wereldwijd steeds verder is gegaan. Hierna zal echter de “Kerk” praktisch uitsluitend bestaan uit heiden gelovigen, waarin de “kerk van de joden”  afwezig is.  Bovendien zullen joden gedurende eeuwen hun joods geloof uitdrukkelijk moeten opgeven indien ze bij de kerk van de heiden gelovigen willen komen. Pas in de jaren ’90 van vorige eeuw begon het door te dringen dat zulks wel bijzonder onlogisch is. Dan ontstaat de wereldbeweging van wederzijdse verzoening: Toward Jerusalem Council II, tjcii, op weg naar het tweede concilie van Jeruzalem. Het is een voorbereiding op het ogenblik dat een concilie, door Gods Geest geleid, eens in omgekeerde zin de joden die oprecht in Jezus willen geloven, welkom zal heten zonder hen  te verplichten hun joodse gebruiken, waaraan ook Jezus steeds trouw geweest is, af te zweren.

De verzoeningsbeweging tjcii achten we van zeer groot belang om alle volken in eenzelfde eenheid in verscheidenheid te aanvaarden in Christus. Toch menen we dat we op onze hoede moeten zijn voor twee gevaren. Vooreerst een overdreven drang om terug te keren naar “de joodse wortels” waarbij hetgeen Gods Geest daarna op creatieve wijze gegeven heeft, afgewezen wordt. Concreet bedoelen we de inbreng van de Griekse filosofie en cultuur. Terecht kreeg de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament door joodse geleerden (250-100 vóór Christus!) een groot gezag en werd medebepalend voor de kerkelijke leer. De Katholieke Kerk heeft ook in het begin, onder leiding van de heilige Geest, een bijzonder originele keuze gemaakt door de goddelijke openbaring samen te brengen met de Griekse filosofie en het zoeken naar waarheid. Het was een samenbrengen van geloof en rede. Een streven om de Griekse inbreng kritiekloos te vervangen door een zogenaamde terugkeer naar de joodse wortels lijkt me daarom  onverantwoord en een afbraak van de ware Kerk, geleid door de creativiteit van de heilige Geest.

Vervolgens is er een waarschuwing vanuit de alles overtreffende universaliteit van Jezus Christus als de Verrezen Heer. Op een bepaalde tijd en plaats is Jezus geboren, nl. in Bethlehem. Hij groeide op in Nazareth, onderrichtte in Galilea en omstreken. In Jeruzalem, op Golgotha werd Hij gekruisigd, is Hij daadwerkelijk gestorven én verrezen.  Als verrezen Heer heeft hij onze orde van ruimte en tijd overstegen. De Verrezen Heer komt bij zijn apostelen binnen terwijl de deuren gesloten zijn. Ons aardse leven  heeft Hij helemaal doorleefd en overstegen  door zijn verrijzenis.  Sindsdien is iedere plaats op aarde een Betlehem, waar deze Verrezen Heer geestelijk geboren kan worden in mensen, iedere plaats op aarde is een Galilea waar Hij zijn Woord kan spreken, iedere plaats op aarde is een Golgotha en Jeruzalem waar Hij in mensen sterft en verrijst. Er is geen enkele reden om te denken dat Hij in ruimte en tijd zal terugkomen om een aards koninkrijk voor een aards volk van Israël te vestigen in een werelds  Jeruzalem. Alle gelovigen in Jezus, over de hele wereld, vormen nu het Mystieke Lichaam van Christus. Ieder volk en ieder land op aarde hebben hierin hun eigen roeping en zending maar geen enkel volk of land  kan zich verheffen boven de anderen als zijnde superieur. Er is geen enkele grond om het joodse volk als “godsmoordenaars” te bestempelen, zoals helaas gedurende eeuwen gebeurde, want Christus is gestorven omwille van “onze” zonden. Er is echter ook geen enkele reden om het joodse volk te beschouwen als zijnde verheven boven de anderen, wat in onze tijd maatschappelijk zeer kwalijke gevolgen kan hebben. De heilige Paulus heeft ieder exceptionalisme of superioriteit voor goed afgewezen. Het joodse volk is weliswaar het eerst uitverkoren en het lievelings volk van God. Het is geroepen om het geloof in Jezus onder alle volken te verspreiden. In Christus zijn echter ook alle volken uitverkoren en lievelings volk van God geworden. Dat is Gods pedagogie die gaat vanuit het  individuele naar het universele. Uiteindelijk zijn allen volkomen gelijk. De farizeeën hebben juist gezien wanneer zij zeggen dat Jezus geen aanzien van personen kent (Cfr. Mattheus 22, 16). Alle gelovigen, in eenheid met hun Hoofd Christus, vormen het Mystieke Lichaam van Christus dat de Kerk is: “Zo vormen wij allen tezamen in Christus één lichaam, en ieder afzonderlijk zijn  wij elkaars ledematen” (Romeinen 12, 5). Het gaat hierbij niet om een louter uiterlijke eenheid waarbij iedereen hetzelfde T-shirt draagt, maar om een diepe innerlijke  eenheid. Dat vraagt Paulus aan de Filippenzen: “Maak mijn vreugde dan volledig door uw eenheid van denken, uw eenheid in de liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid” (Filippenzen 2, 2). Hierdoor zullen allen steeds meer groeien in “de gezindheid” van Jezus Christus zelf, Hij die, God zijnde, voor ons slaaf geworden is en gehoorzaam werd tot de dood op het kruis. In die zin heeft Jezus ook zijn vurigste wens voor ons gelovigen uitgedrukt, vlak voor zijn sterven: “Dat ze allen één mogen zijn, zoals U Vader, in Mij bent en Ik in U, zo moeten zij in Ons zijn, zodat de wereld kan geloven dat U Mij hebt gezonden” (Johannes 17, 21).

Alle gelovigen samen vormen één Lichaam van en in Christus. We zijn allen volkomen gelijkwaardig in Hem en hebben allen onze eigen roeping en zending. Dit is het juiste vertrekpunt om met fierheid te spreken over de bijzondere bijdrage van een particuliere Kerk aan de eenheid van de universele Kerk.

In het licht van deze eenheid willen we nu de eigenheid voorstellen van onze “Orde van de eenheid van Antiochië”, in dienst van de plaatselijke kerk, het Grieks-melchitisch katholieke bisdom van Homs, Hama en Yabroed in Syrië. Hoe willen wij hier bijdragen aan de eenheid van de universele Kerk?

De oorsprong van de “kerk van Antiochië” hebben we reeds vermeld. Rond het jaar 50  groeide de groep heiden gelovigen in Antiochië naast de groep joodse gelovigen. Zij vormden samen een eenheid in verscheidenheid in Christus. In de 11e eeuw komt de grote scheiding tussen de oosterse en westerse kerk. Vanaf de 18e eeuw zal de Grieks-melchitische kerk zich steeds meer inzetten voor de hereniging van de oosterse en westerse kerk. Deze oecumenische zending zal de ziel worden van deze kerk, waarover een volgende keer.

P. Daniel

XVII.39

Vrijdag 23 september 2022

Flitsen

Vrijdag namen we met de gemeenschap deel aan de diocesane bedevaart naar het klooster en heiligdom van de heilige Elias in Rabléh. Een Russisch orthodoxe monnik van Homs, Spiridon Kabbash heeft deze icoon geschilderd: O.L.Vrouw van Smarten, troost van de Syriërs. Rechts onderaan de voeten van Maria bevindt zich het Syrische volk, links de terroristen en bovenaan openen twee engelen de hemel  waar Christus de martelaars verwelkomt. Na de eucharistie was er een processie met deze icoon die een eigen plaats kreeg in een heiligdom op het terrein. Een tiental priesters uit de verschillende christelijke denominaties waren aanwezig: Grieks-melchitisch en Grieks-orthodox, Syriac katholiek en orthodox, maronitisch…

Na de vijgen en de druiven worden de amandelen geoogst. In feite worden de verschillende vruchten tegelijk geoogst. In het  Sint Jozefsklooster wordt de vloer gelegd.

Dinsdagavond kwam onze bisschop het heuglijke nieuws brengen van de wijding van  fr. Jean. Hij zal op vrijdag 28 oktober gewijd worden tot Grieks-melchitisch-katholiek priester. Deze plechtigheid zal plaats  vinden in de  parochiekerk van Qâra.

“Is dat ook zo?”

Tien jaar geleden begonnen de invloedrijke westerse politici en media plots de Syrische president voor te stellen als de gruwelijkste dictator. Telkens deden ze er nog een schepje bovenop. Hij zou zijn volk met gifgas bestoken, ziekenhuizen en scholen bombarderen… Iedereen “wist” wat deze man gans de dag deed: zijn eigen mensen martelen, wurgen en doden. Het was een campagne van monsterleugens van een superrijke club  wapenbazen, die door oorlog steeds rijker en machtiger wordt. En of dit succes had! Meer dan 100 landen vormden de groep van de zogenaamde “vrienden van Syrië” en hielpen de VS om het volk uit te moorden en het land te verwoesten. Ze zorgden ook voor een stroom van tienduizenden terroristen die in heel het land aanslagen pleegden, dat het land geïsoleerd werd, in een diepe depressie geraakte en het volk tot armoede verviel. Het waren hoogdagen voor de wapenbazen. In de openbare opinie vond iedereen het prima dat “de dictator” en Syrië met militair geweld werden aangepakt. Niemand van de gezaghebbende  politici of journalisten in de heersende media stelde zich de vraag: Is dat ook zo?

Op vraag van Syrië kwam Rusland ter hulp en het land, hoewel zwaar verwoest, hield stand mede dank zij de eenheid van volk, regering, leger en president. Daarop ontketende de club van supermiljardairs en wapenbazen een heftige campagne tegen Russland. Hij zou zijn  tegenstaanders de ene na de andere genadeloos vergiftigen. Het lijnvliegtuig MH 17 met honderden passagiers zou hij uit de lucht geschoten hebben, zodat honderden onschuldigen  de dood vonden, het buurland Oekraïne zou hij brutaal binnenvallen, er massaslachtingen aanrichten en vernielen. In de openbare opinie “weet” iedereen nu dat Poetin de grootste moordenaar is uit de geschiedenis. Nog eens hoogdagen voor de club van wapenbazen en wereldelite. Terwijl het Amerikaanse volk en  de Europese volken in armoede wegzinken en  binnen kort van de kou omkomen, zorgen ze ervoor dat een geldstroom van miljarden aan de wapenbazen gegeven wordt zodat de oorlog voortduurt om Rusland kapot te maken. In de openbare opinie wordt dit geprezen als zijnde solidariteit. Niemand stelt zich de vraag: Is dat ook zo?

Gelukkig is er hier en daar zowel in Vlaanderen als in Nederland nog een moedige, waarheidlievende journalist. De Nederlandse onderzoeksjournalist Eric van de  Beek heeft grondig onderzoek gedaan naar het neerhalen van het Maleisische vliegtuig MH 17 om de laatste steen boven te halen. En wat blijkt? De criminele wereldelite zelf heeft zich op de rechterstoel gezet om de schuld van hun eigen misdaden deskundig in de schoenen van Poetin te schuiven. En met succes.  Het miljardenproject van gazprom 2 waardoor Europa zijn goedkoop gas kan krijgen uit Rusland wordt stop gezet, de zwaarste (illegale) sancties worden aan Rusland opgelegd. De  VS kapen zonder blozen 300 miljard dollar van Rusland, Oekraïne wordt opgejut om tot de laatste man tegen Rusland te vechten en nu is het de NAVO die openlijk Rusland wil kapot maken want Poetin en Rusland zijn het grote kwaad in onze wereld. En in de openbare opinie is er niemand die zich de vraag stelt: Is dat ook zo?

De geschiedenis van de eerste monniken is vol van de meest boeiende en stichtende gebeurtenissen. Ziehier een voorbeeld. Aan de rand van een dorp met vrome mensen had een monnik zijn kluis gebouwd. Hij wilde alleen maar leven volgens het Evangelie van Jezus door te bidden en te werken, boete te doen en naastenliefde te betonen. Zijn deur was altijd open en iedereen die hulp nodig had kon hem komen halen. Hij deed het werk dat hem gevraagd werd en hielp meestal bij de oogst. Viel de avond of was het werk gedaan dan vertrok de monnik onmiddellijk weer naar zijn kluis. Geen wonder dat deze man in hoog aanzien stond bij alle dorpsbewoners.

Plots kwamen er verschrikkelijke donderwolken over het dorp. Een meisje bleek al enkele maanden zwanger te zijn. Ze vertelde dat de monnik de vader van haar kind was. Een grote woede barste los in het dorp. De mensen trokken naar de kluis, sleurden de monnik buiten, sloegen hem en spuwden hem in het gezicht. Ze eisten dat hij voortaan zou werken voor de jonge moeder en het kind. Ze zeiden hem dat hij de schande was van het hele land, de grootste huichelaar en een kanker voor het dorp. De monnik liet alles over zich heen komen en toen de woede van het volk was bedaard vroeg hij: Is dat ook zo?

De monnik werd voortaan voor zijn werk financieel  vergoed. Het geld stond hij  onmiddellijk af, zoals van hem geëist werd. Enkele maanden later kregen het meisje en haar vriendje berouw over de leugen die ze verspreid hadden en het kwaad dat ze de monnik hadden aangedaan. Ze vertelden de waarheid. Haar vriendje was de echte vader van het kind. De mensen van het dorp waren als van de hand Gods geslagen. In diep berouw trokken ze naar de kluis en vroegen de monnik nederig om vergeving. Ze overlaadden hem met lofbetuigingen en zeiden dat hij een echte heilige was in hun midden. Wanneer iedereen uitgesproken was, vroeg de monnik: Is dat ook zo?

Varia

Onze vorige boodschap hier:  https://www.katholiekforum.net/2022/09/17/word-wakker-en-doe-iets/

*

Op 17 juli 2014 vertrok de vlucht MH17 van Schiphol (Nederland) naar Kuala Lumpur (Maleisië) met 298 inzittenden, waaronder 93 Nederlanders. Boven Oekraïne werd het vliegtuig neergeschoten. Er was geen enkele overlevende. Op 24 februari 2014 was er een schrikbewind geïnstalleerd door de Navo en op 1 mei werden 50 vreedzame betogers in het vakbondsgebouw van Odessa opgesloten en levend  verbrand. Wie ontsnapte werd neergeschoten. Voor het neerschieten van MH17 wees het koor van westerse politici en media unaniem naar Poetin, Rusland en Russische Oekraïners in Oost Oekraïne als de schuldige, zonder enig bewijs. Kiev had de leiding van de vlucht, verplichtte de piloot lager te vliegen en boven het gebied van Russische Oekraïners! De BBC zond een reportage uit waarin getuigen vertelden dat ze Oekraïense gevechtsvliegtuigen zagen achter de MH 17. Deze reportage werd onmiddellijk verwijderd en is niet meer te vinden. Kiev, de hoofdverdachte, werd meteen aangesteld als leider van  het onderzoeksteam en kon zelfs aan de anderen een beperkt spreekverbod opleggen. Het neutrale Maleisië, eigenaar van het vliegtuig werd een half jaar lang uitgesloten van het onderzoeksteam. De Russische Oekraïners vonden de zwarte dozen en overhandigden deze plechtig aan het onderzoeksteam, dat hiervan geen enkel nieuws meedeelde.

De em. Prof. Kees Van der Pijl heeft  over deze aanslag al een aantal leugens ontmaskerd en een boek geschreven in het Engels, maar een Nederlandse vertaling mag in Nederland niet verspreid worden. Nu schrijft de Nederlandse onderzoekjournalist Eric van de  Beek hierover, na jarenlang nauwkeurig speurwerk zijn resultaat: “MH17 de onderste steen, een non-fictie detective”. 2022, Eigen uitgave.  Hij wil verder gaan tot de laatste steen over de waarheid boven komt. De voorgehouden monsterleugens over een Russische president die een passagiersvliegtuig neerschiet zullen één na één ontmaskerd worden. Het is een wereldelite die met hun crimineel gedrag stinkende wonden blijft maken. De schuld ervan wordt handig aan anderen gegeven, in dit geval om Rusland te demoniseren, wat ook gelukt is. Onze bekwame Vlaamse journalist Willy Van Damme neemt de verdediging op zich van een waarheidsgetrouwe journalistiek en zet een en ander op een rijtje: https://willyvandamme.wordpress.com/2022/09/16/maleisisch-vliegtuig-de-onderste-steen-komt-langzaam-boven/

Waanzin van Oekraïne. Gloriedagen voor wapenbazen, bankiers en een kleine wereldelite. “Vergeet niet dat 99% van wat u “weet” over het conflict in Oekraïne afkomstig is van de leugenaars van het Zelensky-regime, gefilterd door de liegende Amerikaanse pers en inlichtingendiensten (nu gereduceerd tot klankborden van de nep-inlichtingendiensten in Kiev)”. Er is een nieuwe fase begonnen, waarin de NAVO  nu openlijk vecht tegen Rusland. Ook 1/3 van de Oekraïense strijders  komt van de NAVO. Terwijl de VS en Europa steeds meer armoe lijden, geven ze miljarden aan de Oekraïense oorlogsmachine, wat alleen maar meer doden en meer verwoestingen zal  meebrengen. Als Rusland maar kapot gemaakt wordt: https://www.frontnieuws.com/om-erachter-te-komen-wat-er-echt-gebeurt-in-oekraine-en-niet-alleen-daar-moet-u-geen-tv-kijken-of-westerse-media-lezen/

De overleden Britse koningin Elisabeth II, marionet van de nieuwe wereldorde of hoe extreme rijkdom en macht leiden tot corruptie en mensonwaardig gedrag: https://www.frontnieuws.com/de-dood-van-koningin-elizabeth-ii-brits-imperialisme-nwo-big-pharma-wapenlobby-en-wef-de-grote-reset-van-koning-charles-iii-komt-eraan/

*

Het oordeel van de Nederlandse canonist en priester Cor Mennen over de synodale weg: “Dit lekengekeuvel heeft niets van doen met wat in de Kerk een synode placht te zijn. Overal lepelen ze in meerdere op mindere mate de gewenste items op: de vrouw in het ambt, afschaffing van het celibaat, verandering van de kerkelijk moraal op het gebied van seksualiteit en een begrijpelijker levensnabije liturgie”: https://fortesinfide.nl/index.php/2022/08/27/een-overbodig-en-waarschijnlijk-schadelijk-gebeuren/

De Vlaamse bisschoppen hebben op 20 september 2022 een “aanspreekpunt homoseksualiteit en geloof” aangekondigd. Op zich zou het een goed initiatief kunnen worden. In de praktijk blijkt het de levenwekkende geest van het Evangelie en de dynamiek van de christelijke leer te verloochenen. Daarom zal het leiden tot verdere afbraak van het christelijk leven en van de Kerk en wel van binnenuit met de medewerking van de kerkelijke hiërarchie. Overigens, waarom nemen de bisschoppen geen moedig initiatief om het christelijk huwelijksleven en de verloofdenpastoraal te steunen, bv in verband met de natuurlijke vruchtbaarheidsbeheersing?: http://restkerk.net/2022/09/20/vlaamse-kerk-gaat-voor-het-100-aanvaarden-van-homoseksuelen-zegening-van-relaties-incluis/; https://www.lesalonbeige.fr/un-cardinal-de-la-sainte-eglise-publie-une-benediction-dunion-contre-nature/; de vlammende repliek van aartsbisschop Vigano: https://www.lifesitenews.com/opinion/abp-vigano-belgian-bishops-are-rejecting-the-catholic-faith-with-homosexual-blessings/

KISI (Gods Singing Kids) bestaat 10 jaar  in Vlaanderen en wordt gevierd op zaterdag 5  november 2022 vanaf 9.00 u in de Feestzaal Heilig Hartinstituut, Naamsesteenweg 355,  3001 HEVERLEE (kisifeest.be)

Woensdag 28 september samenkomst om 14.00 u in het Begijnhof nr 30 te Brugge: gebed en daarna conferentie in de kapittelzaal: “De Vlaamse bijdrage tot de synode, kritische doorlichting”, door dr. Lucas Kiebooms, voorzitter Thomas More genootschap.

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

9 commentaren op ““Is dat ook zo?”

 1. Bron: Gary Giuffre. Cardinal Siri, Vatican II, and the Third Secret of Fatima.
  https://www.youtube.com/watch?v=q48kgphazSQ&t=0s
  ——————————————————————————————–
  Samenvatting van een documentaire die ik zag en waaraan ik verdere invulling geef:

  Paus Pius XII zou een zeer goede en gelovige en heilige paus geweest zijn.
  Op 8 october 1958 overleed tot veler verdriet deze paus.

  ( Velen zagen in kardinaal Siri een goede opvolger.)

  Paus Gregorius XVII werd daarna volgens geruchten de paus.
  Toen de RKK gedurende het conclaaf van 1958 gekaapt werd zou deze paus gedwongen zijn om (zogenaamd) af te treden zodat Johannes XIII paus kon worden.

  Gregorius XVII zou gearresteerd zijn en vervolgens levenslang huisarrest gekregen hebben.
  Zijn (zogenaamde) opvolger zou (sinds 1963) o.a. paus Paulus VI zijn. Deze antipaus(en) zou ervoor gezorgd hebben dat de seminaries bevolkt werden door ongelovigen die mede voor de verdere afbraak van de kerk zouden gaan zorgen. De latere pausen zouden deze weg van verderf van de kerk verder blijven volgen.

  De ware paus, zeggen sommigen, was tussen 26 oktober 1958 en 2 mei 1989 dus eigenlijk paus Gregorius XVII, ook al had hij huisarrest! Tijdens dit decennialange huisarrest (ongeveer 31 jaar?) bereidde paus Gregorius XVII zijn opvolging reeds voor, en na zijn overlijden op 2 mei werd de opvolging onder strikte geheimhouding verder geregeld:
  Kardinaal Siri werd de nieuwe paus: Gregorius XVIII en hij werd dus de nieuwe plaatsvervanger van Petrus, de leider van de kerk.
  Zijn eerste pauselijke daad zou het Consecreren van Rusland tot het Heilig Hart van Maria geweest zijn. Deze paus zou bijzonder sterk gechanteerd zijn, o.a. met nucluaire vernietiging. Hij onderhandelde of sprak regelmatig met het Kremlin en ging daar ook naartoe.

  De mensen die dus na Gregorius de XVIII (of XVII, dat ligt eraan) gekozen zijn, zijn dus wellicht geen werkelijk paus in de ware zin des woords; zij zijn er o.a. alleen maar voor de bühne, zeggen sommige diepgravende (gelovige) onderzoekers.

  —————————————————————————————————-
  Wanneer bovenstaande waar is, dan zouden alle betreffende zaken handelingen die na 1958 zijn gedaan, afspraken die zijn gemaakt, enzovoorts, moeten worden teruggebracht naar de staat van voor dat jaar.

  Intussen zou de kerk op dit moment in ieder geval (illegaal?), zeggen velen, in handen gekomen zijn van ongelovigen, om het maar voorzichtig uit te drukken, die zich soms als gelovigen voordoen maar het dus niet zijn, en de kerk wordt vervolgens dus verder afgebroken. Gebouwen worden gesloopt, parochies en verenigeningen gesloten, het ritueel zou ontkracht worden, het ongeloof en de misdaad gevierd.

  De misdadigers zouden zich zo dus schuldig maken aan diefstal, roof en andere gruwelijke misdaden, tot aan de ergste aan toe. Ook bijvoorbeeld, het volgens velen schrikwekkend en misdadig genetisch experiment wordt klaarblijkelijk ondersteund door deze anti-paus.

  En het lijkt er misschien zelfs wel op dat ‘men’ wel van de hoogste daken zou willen roepen van wie men nu eigenlijk ten diepste de dienaren zijn.

  Blijkbaar steunen zelfs de beschermers van de kerk deze niet meer en houden zich gedeisd. Nu herkent men de boom aan de vruchten en laten de wrange vruchten zich zien.

  De werkelijke paus zou zich volgens sommige geruchten snel kenbaar maken.

  Ondertussen wil ‘de synagoge van satan’ wederom een tempel bouwen, weliswaar op de verkeerde plek daar in Jeruzalem, zodat die ditmaal wellicht wél blijft staan, omdat die dan op een andere plek staat en Hij hem dan misschien wel laat staan. De volgers van Mohammed zullen er erg onder gaan lijden, zeggen sommigen. De moskee zou in de weg staan.

  De antipaus Franciscus lijkt goed mee te werken aan de boeven door de plannen van de ongelovigen te helpen uitvoeren om zo de wereld in de handen te brengen van de ‘synagoge van satan’.

  Rusland kan een cruciale rol spelen. Waarschijnlijk kent het land de waarheid, denk en hoop ik.

  Wanneer Rusland inderdaad gelovig is geworden, dan kunnen we de antipathie van de ongelovigen tegen haar begrijpen. Die schreeuwen moord en brand wanneer Rusland zegt: ‘Nee. Tot zover en niet verder.’

  Dit zou veel verklaren van waarom de wereld zo langzamerhand in een onwenselijke staat wordt gestuurd. De vraag is dan hoe de kerk hersteld kan worden, dus hoe de coupe ongedaan gemaakt kan worden.

  1. Alle bronnen op een rij:
   ( Zet de ondertiteling aan evt. [2e blokje onder video] en zet taal op Nederlands [ Kies daarvoor het zeskantige wiel onderaan en kies Ondertiteling, Automatisch vertalen, Nederlands ] .)
   Deel 1: Cardinal Siri, Vatican II, and the Third Secret of Fatima
   https://www.youtube.com/watch?v=q48kgphazSQ
   Deel 2: Cardinal Siri, Malachi Martin, and Freemasons in the Vatican
   https://www.youtube.com/watch?v=hWyUMQy9VIs
   Deel 3: Cardinal Siri, White Smoke, and John XXIII
   https://www.youtube.com/watch?v=EzuybJKLKwg&t=0s
   Deel 4: Cardinal Siri: Preparing for Who is to Come
   https://www.youtube.com/watch?v=JO-l27d39d4

   En zie alle delen vanaf: (Zet ondertitelen eventueel aan.) (Papal Imposters 1/12 Historical Precedents) (De delen worden automatisch afgespeeld 1 t/m 12.)

   https://www.youtube.com/watch?v=60NrxZuyl0Y

   In deze 12 delen wordt de achtergrond van de geraffineerde afbraak van de kerk goed uitgelegd, vind ik. Het meeste zal wel al uitgelegd zijn door het aanwezige intellect hier, maar voor de volledigheid meld ik het nog maar.

  2. Aanvulling:

   Voor een verdere uitleg alle delen vanaf 1: (Zet ondertitelen aan en zet taal op Nederlands.) (Papal Imposters 1/12 Historical Precedents)

   https://www.youtube.com/watch?v=60NrxZuyl0Y

   In deze delen wordt de achtergrond van de afbraak van de kerk verder uitgelegd.
   De delen lopen vanzelf door van 1 t/m 12.

   (Mijn vorige comment kwam geloof ik niet door wegens teveel linkjes.)

 2. Beste mensen ,net alles gelezen is dat zo ,het is een woelige tijd, waar ziekte corona prijzen stijging
  crises na crises blijven elkaar opvolgen ,het verhaal word veranderlijk ,naar geld en macht ,ze overstijgt soms alle verbeelding ,en toch is dat zo .Als men de Bijbel leest dan is dat niet nieuws onder de zon ,wij die ons christen noemen zijn de kerk ,daarom roep ik ieder die christen is ,te blijven bidden ,voor onze medemens ,is niet aan ons om te oordelen ,maar we mogen ook niet ons hoofden in zand steken ,
  Dat hun hart mag verzachten door De H.Geest dat ze geroerd mogen worden ,God zelf heeft het onder control ,alles gebeurd hoe het moet ,zoals God spreekt tot Job ,wij begrijpen niet alles ,maar laten wij eensgezind bidden ,en bid zegen over ieder voor U en jullie familie

 3. 🌻🌻🌻🌻🌻
  Een goede morgen ☀️ aan jullie allen!
  Over het verhaal van de monnik lees ik:
  “Ze overlaadden hem met lofbetuigingen en zeiden dat hij een echte heilige was in hun midden. Wanneer iedereen uitgesproken was, vroeg de monnik:
  Is dat ook zo?”
  Dat het meisje tot inkeer is gekomen is gewoon zoals het hoorde te zijn en heeft niets met bevrijding te maken. Er is geen “bevrijder” in dit verhaal, noch is er een wonder gebeurd. De monnik krijgt gewoon waar hij recht op heeft: nl. de waarheid. De leugen is weg, en de waarheid is aan ’t licht gekomen.
  Is deze monnik een heilige? De monnik twijfelt omtrent zichzelf en lijkt de kluts kwijt te zijn. Wat gebeurt is was gewoonweg onmenselijk, te erg voor woorden. Maar nogmaals, hij heeft gekregen waar hij recht op heeft: de waarheid. Wat eigenlijk wil zeggen: Recht op de Waarheid, de Hemel.
  WETEN wie je bent, jezelf helemaal KENNEN. Is dat mogelijk? Zijn we dan niet God-zelf? ËÉN ding kunnen we alvast besluiten: Deze monnik heeft geleden en WEET dat hij geleden heeft, want de pijn, smart en ellende heeft hij ondergaan.
  Dat staat in schril contrast met zij die het goed hebben, gediend worden, gewaardeerd worden, een elite zijn,… Zij weten eigenlijk heel weinig. Wat zij “weten” is dat zij de “top” bereikt hebben, waar de gewone man alleen maar van kan dromen. Vragen stellen omtrent zichzelf, zoals de monnik deed, zullen zij niet doen, omdat zij gediend zijn als geen ander.
  Maar wat is die top waard? Of wat “IS” die top eigenlijk?
  Is dat niet de top van:
  (1) ONWETENDHEID ?? (Leven is lijden, d.w.z wie niet (of nauwelijks) geleden heeft weet niet wat leven is, en is daarom overwegend… onwetend !!)
  (2) ONRUST en/of FRUSTRATIE:
  (kijk eens naar Poetin, Musk, Biden, etc. (zie verder))
  (3) LAFHEID?
  (idem, kijk eens naar Musk, Poetin, Biden, etc.)
  MUSK: Geef hem geen luxe villa of de mooiste plek op aarde om in alle rust en stilte te genieten met al wat hij maar wil, want hij kan dat niet aan (zegt hij zélf). Bezig, bezig, bezig” is hij om zogezegd “de wereld” de redden (Musks missie naar Mars, etc.). Maar… de “allerrijkste” die mét zijn geld onze (zieke) aarde wil ontvluchten, is dat niet als een laffe kapitein die zijn zinkend schip wil ontvluchten?
  POETIN: Voelt zich pas GO(E)D als hij “naar wapens kan grijpen”. NATUURLIJK heeft hij daar zijn (persoonlijke) redenen voor, gesteund door zijn aanhangers.
  Maar “naar een wapen grijpen” (laat staan jonge soldaten de dood insturen), is dat geen lafheid?
  BIDEN: President van het “machtigste land” ter wereld. Kamp hij niet met een gevoel dat het wel eens (spoedig?) gedaan zou kunnen zijn met die fameuze “MACHT” als democraat? De macht willen behouden, desnoods met geweld… (nog eens): is dat geen lafheid?
  Uiteraard is er de spontane publieke (Westerse) opinie die zegt: “Er gaat niets bóven democratie, daarom moeten we het koste wat het kost verdedigen.
  Goed, ik ga geen dictatuur goedpraten, Maar… waarom zou een “volksheerschappij” de beste vorm van regeren zijn? Wil dat vooral niet zeggen: groepsgeest (of kuddegeest)? Zijn wij echter niet in een tijdperk gekomen waarin duidelijk wordt dat democratie geen eenheid vormt maar vooral verdeeldheid betekent? Moeten wij niet stilaan beginnen beseffen dat democratie niet werkt?
  Als een individu “gewantrouwd” moet worden, moet dan logischerwijs een “groep individuen” (een volk) ook niet gewantrouwd worden?
  Wordt het niet stilaan tijd om te beseffen dat “het kwade” in élk volk zit, of beter gezegd: in elke mens !! En dat democratie als “het beste” slechts een illusie is?
  Maar vooral…
  Is het niet zo dat er LOGICA zit in het hele “wereldgebeuren”? Of anders gezegd, dat we het hele wereldgebeuren best wel kunnen begrijpen, indien we wat “moeite” zouden doen. Of nog anders gezegd: We zouden best wel onze vijand kunnen begrijpen, maar we willen dat niet !!
  Het NIET-WILLEN begrijpen, staat dat niet synoniem voor KOPPIGHEID?
  En koppigheid, wil dat niet vooral zeggen: eigenwijsheid, haatdragendheid en ongewilligheid?
  Als wij onszelf als rationeel, redelijk of rechtvaardig beschouwen, beseffen we dan wel wat wij zeggen?
  Als LOGICA betekent: “juiste redenering”, zijn wij als mens dan niet vooral ANTI-logica en chaotisch (m.a.w FOUT in onze redeneringen), GEZIEN ONZE KOPPIGHEID ???
  ?????
  Zijn onze wereldleiders nou slecht of niet?
  Natuurlijk niet, denken de meesten onder ons, inclusief zij die spontaan zouden toegeven dat het inderdaad om lafheid gaat. Lafheid is een slechts een gevoel van angst zouden ze zeggen, en angst, onrust en frustraties zijn nu eenmaal eigen aan de mens.
  Maar de “rijksten en machtigsten” der aarde GOED-praten alsof ze niets misdaan hebben (= zondeloos zijn) is natuurlijk geen onderscheid maken tussen een balk en een splinter, tussen een hut en een kasteel, tussen luxe en armoede. Wees er maar zeker van dat deze rijken in het duister leven en daarom zo goed als BLIND zijn. Hun rijkdom zien zij als een vanzelfsprekendheid, maar de wereldwijde armoede zien zij óók als een vanzelfsprekendheid. Alles is normaal in hun ogen. Maar “normaliteit” bestaat niet. Het Universum is geen “normaal” universum, maar een universum van tegenstellingen.
  “Hemel & en Hel” zijn het laatste waarin zij geloven en daarom ook het laatste van hun zorgen. Echter, als het tóch zou bestaan, redeneren zij, dan zal ál wat geleden heeft, de Hemel verdienen. Uiteraard vinden zij van zichzelf daar bij te horen.
  Over de Hel zegt E. Musk (die even rijk is als een land als Niew-Zeeland) overtuigend: “als ik de Hel verdien, dan is dat maar zo, maar dat zal dat wellicht samen zijn met de rest van de wereldbevolking”
  Wel, eerlijk gezegd, ik begrijp hem. Maar… ik zou niet graag in zijn plaats zitten.
  ÉLKE ZIEL zal met de Hel te maken krijgen, maar voor velen zal het niet als een Hel aanvoelen, omdat zij zicht zullen hebben op de Hemel. Anderen zullen het zicht hebben op de Dood 💀en dat zal wél als een Hel aanvoelen🙏

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht