Een keizer zonder kleren: de coronapandemie

P. Daniel XVII.33 Vrijdag 12 augustus 2022

Goede Vrienden,

Het synodale proces in de wereldkerk nodigt ons uit om vrijmoedig onze mening te uiten. Welnu, de westerse Kerk, zo menen we, wil zich te veel aanpassen aan de huidige algemeen gangbare meningen en praktijken. De Kerk moet leven vanuit het Evangelie om al wat er in de wereld is juist om te vormen in het LichtGoede Vrienden,

Het synodale proces in de wereldkerk nodigt ons uit om vrijmoedig onze mening te uiten. Welnu, de westerse Kerk, zo menen we, wil zich te veel aanpassen aan de huidige algemeen gangbare meningen en praktijken. De Kerk moet leven vanuit het Evangelie om al wat er in de wereld is juist om te vormen in het Licht van Jezus Christus. Hij zendt ons om het zout der aarde te zijn en het licht van de wereld.

Een  invloedrijke ziekelijke modegril in onze tijd wil de rijkdom van de unieke eigenheid van ieder mens uitwissen. Hierdoor moet alles en iedereen genivelleerd en gelijkgeschakeld worden: jongens en meisjes, mannen en vrouwen, vaders en moeders. En zo moeten, zonder rekening te houden met de aanvullende rol van de geslachten,  alle beroepen toegankelijk zijn voor mannen  en vrouwen. Vandaar de sterke roep naar vrouwelijke priesters.  Sommige christelijke kerken zijn er ook toe overgegaan. En een bal die eenmaal begint te rollen, krijgt  een sneeuwbaleffect. Waarom geen vrouwelijke man of een mannelijke vrouw? Waarom geen vrouwelijke bisschoppen? Waarom geen vrouwelijke paus?

Deze vragen leefden al na het Tweede Vaticaans Concilie. Het was de tijd van de “golden  sixties”. De grootste economen vertelden dat ruim vóór het jaar 2000 alle ernstige problemen in de wereld opgelost zouden zijn! Als jonge priester celebreerde ik toen de Eucharistie op zaterdag en zondag in een groot provinciaal recreatiedomein voor een massa vakantiegangers, allemaal op een houtblok gezeten. De directeur stelde voor dat ik aan het provinciebestuur zou vragen om een kapel te bouwen voor polyvalent gebruik. Hij voegde er aan toe: het moet allemaal zo rijk en zo duur mogelijk voorgesteld worden, anders wordt het niet goedgekeurd! Dat was de geest van de tijd. Alles kon, alles mocht en er waren geen grenzen meer.

Zelf was ik toen geboeid door een zestiende-eeuwse Spaanse theoloog Gabriel Vasquez S.J. (+ 1604). Zijn confrater François Suarez S.J. (+ 1619) was op verschillende punten zijn theologische rivaal. Omdat deze laatste langer leefde en men de voorkeur gaf aan één officiële mening, werden de opvattingen van Suarez daarna ruimschoots verspreid en die van Vasquez kwamen niet aan bod. En toch blijkt Gabriel Vasquez veel belangrijker te zijn. Sommigen noemden hem een tweede Thomas van Aquino. Als Spanjaard leefde hij mee met de ontdekking van de “nieuwe wereld” waardoor ook nieuwe vragen werden gesteld en de horizon geestelijk werd verruimd. Zo schreef hij uitvoerig over het priesterschap van de vrouw. Uiteindelijk ontwikkelt Vasquez drie argumenten om aan te tonen dat  vrouwen geen priester  kunnen  worden: de natuur van de vrouw, de  natuur van het sacrament van de wijding en de onafgebroken traditie van de Kerk. Dit laatste is voor hem het sterkste argument. Over de twee andere elementen kunnen we inderdaad van mening verschillen. We laten ze in deze korte bespreking ook terzijde. Laat me alleen opmerken dat hij tenminste nadenkt over “de aard” van het sacrament en “de aard” van de vrouw.

Over het priesterschap van de vrouw schrijft hij: “De ononderbroken en constante traditie van de Kerk heeft niet alleen nooit  vrouwen tot de wijding van het priesterschap toegelaten maar ook verboden. Dit toont duidelijk aan hoezeer zij steeds overtuigd was dat vrouwen uitgesloten zijn vanwege goddelijk recht, zodat zij nooit dit sacrament kunnen ontvangen”. Een bevestiging hiervan vindt hij in het feit dat Jezus zijn Moeder, de heiligste en waardigste van alle schepselen, niet heeft opgenomen in het college van de apostelen, evenmin als Maria Magdalena, waaraan Hij het eerst  na zijn verrijzenis verschenen is[H1] . Hieraan voegt hij nog toe dat nooit vrouwen dienst deden aan  het altaar om offers op te dragen, niet alleen niet in het Oude Testament maar ook niet bij de heidense volkeren.

Zullen vrouwen voor altijd uitgesloten blijven van het priesterschap? Ziehier wat ik in het besluit van mijn studie van Vasquez ’n halve eeuw geleden schreef: “Op deze vraag kan,  naar onze mening, niemand een beslissend antwoord geven, behalve de Kerk, hetzij door een verklaring vanuit haar gezag, hetzij door daden” (D.H. Maes o. praem., La femme et le sacerdoce d’après G. Vasquez S.J. (1549-1604), Rome, 1973, blz. 81. Uittreksel uit Studia Moralia X,1972, 279-346).

Welnu, op Pinksteren 22 mei 1994 heeft paus Johannes Paulus II hierover een brief geschreven. Hierin herinnert hij vooreerst aan de constante traditie zowel in de oosterse als in de westerse Kerk. Vervolgens verwijst hij naar het standpunt van paus Paulus VI. Toen de Anglicaanse kerk met de wijding van vrouwen begon, herinnerde hij hen aan de principiële redenen. In het feit dat Christus uitdrukkelijk enkel mannen hiervoor heeft uitgekozen, heeft de Kerk steeds de wil van Christus zelf gezien. Paulus VI vroeg daarop aan de Congregatie voor de Geloofsleer om deze leer uit te werken, wat resulteerde in de verklaring “Inter insigniores” (15 oktober 1976). Deze  verklaring stelt dat de Kerk zich niet de volmacht kan toe-eigenen om vrouwen tot priester te wijden. De verklaring handelt verder o.m. over de eigen, noodzakelijke en onvervangbare  zending van vrouwen in de Kerk, wat duidelijk geïllustreerd wordt zowel in het Nieuwe Testament als in heel de geschiedenis van de Kerk. Christus’ beslissing om enkel mannen te wijden kan op geen enkele wijze tot louter sociologische of culturele motieven gereduceerd worden. Tenslotte blijft het hoogste charisma voor ieder de liefde. Johannes Paulus II eindigt zijn  brief door te verklaren dat “de Kerk geen enkele volmacht heeft, vrouwen de priesterwijding toe te dienen”. In de commentaren op deze brief spraken sommigen over een machtsgreep van de paus, terwijl het in werkelijkheid  een verklaring van zijn onmacht was. Christus heeft enkel mannen tot het priesterschap geroepen en in heel de geschiedenis van de Kerk heeft men dit steeds begrepen als  zijn  uitdrukkelijke wil.

Het besluit is nu duidelijk. Vrouwen zullen in de Kerk nooit tot priester gewijd kunnen  worden omdat de Kerk niet de macht heeft tegen de wil van Christus in te gaan. Het priesterschap uitsluitend voor mannen  is van goddelijk recht en geldt voor alle tijden en alle culturen. Christus heeft hiertoe alleen mannen uitgekozen en niet zijn Moeder die we terecht “de Koningin van de apostelen” noemen, evenmin als Maria Magdalena die de eretitel verdient van  “Apostel van de apostelen”. In de geschiedenis van de Kerk waren er ooit “diaconessen” en zelfs abdissen die meer macht hadden dan een bisschop, maar nooit werd welke vrouw ook toegelaten tot het priesterschap. Johannes Paulus II heeft uitdrukkelijk met pauselijk gezag het voor de hand liggende besluit genomen, duidelijk voor altijd: de Kerk heeft niet de macht om dit te veranderen.

En toch blijven de heftigste discussies doorgaan. Hierover een volgende keer.

 P. Daniel


 [H1] van Jezus Christus. Hij zendt ons om het zout der aarde te zijn en het licht van de wereld.

Een  invloedrijke ziekelijke modegril in onze tijd wil de rijkdom van de unieke eigenheid van ieder mens uitwissen. Hierdoor moet alles en iedereen genivelleerd en gelijkgeschakeld worden: jongens en meisjes, mannen en vrouwen, vaders en moeders. En zo moeten, zonder rekening te houden met de aanvullende rol van de geslachten,  alle beroepen toegankelijk zijn voor mannen  en vrouwen. Vandaar de sterke roep naar vrouwelijke priesters.  Sommige christelijke kerken zijn er ook toe overgegaan. En een bal die eenmaal begint te rollen, krijgt  een sneeuwbaleffect. Waarom geen vrouwelijke man of een mannelijke vrouw? Waarom geen vrouwelijke bisschoppen? Waarom geen vrouwelijke paus?

Deze vragen leefden al na het Tweede Vaticaans Concilie. Het was de tijd van de “golden  sixties”. De grootste economen vertelden dat ruim vóór het jaar 2000 alle ernstige problemen in de wereld opgelost zouden zijn! Als jonge priester celebreerde ik toen de Eucharistie op zaterdag en zondag in een groot provinciaal recreatiedomein voor een massa vakantiegangers, allemaal op een houtblok gezeten. De directeur stelde voor dat ik aan het provinciebestuur zou vragen om een kapel te bouwen voor polyvalent gebruik. Hij voegde er aan toe: het moet allemaal zo rijk en zo duur mogelijk voorgesteld worden, anders wordt het niet goedgekeurd! Dat was de geest van de tijd. Alles kon, alles mocht en er waren geen grenzen meer.

Zelf was ik toen geboeid door een zestiende-eeuwse Spaanse theoloog Gabriel Vasquez S.J. (+ 1604). Zijn confrater François Suarez S.J. (+ 1619) was op verschillende punten zijn theologische rivaal. Omdat deze laatste langer leefde en men de voorkeur gaf aan één officiële mening, werden de opvattingen van Suarez daarna ruimschoots verspreid en die van Vasquez kwamen niet aan bod. En toch blijkt Gabriel Vasquez veel belangrijker te zijn. Sommigen noemden hem een tweede Thomas van Aquino. Als Spanjaard leefde hij mee met de ontdekking van de “nieuwe wereld” waardoor ook nieuwe vragen werden gesteld en de horizon geestelijk werd verruimd. Zo schreef hij uitvoerig over het priesterschap van de vrouw. Uiteindelijk ontwikkelt Vasquez drie argumenten om aan te tonen dat  vrouwen geen priester  kunnen  worden: de natuur van de vrouw, de  natuur van het sacrament van de wijding en de onafgebroken traditie van de Kerk. Dit laatste is voor hem het sterkste argument. Over de twee andere elementen kunnen we inderdaad van mening verschillen. We laten ze in deze korte bespreking ook terzijde. Laat me alleen opmerken dat hij tenminste nadenkt over “de aard” van het sacrament en “de aard” van de vrouw.

Over het priesterschap van de vrouw schrijft hij: “De ononderbroken en constante traditie van de Kerk heeft niet alleen nooit  vrouwen tot de wijding van het priesterschap toegelaten maar ook verboden. Dit toont duidelijk aan hoezeer zij steeds overtuigd was dat vrouwen uitgesloten zijn vanwege goddelijk recht, zodat zij nooit dit sacrament kunnen ontvangen”. Een bevestiging hiervan vindt hij in het feit dat Jezus zijn Moeder, de heiligste en waardigste van alle schepselen, niet heeft opgenomen in het college van de apostelen, evenmin als Maria Magdalena, waaraan Hij het eerst  na zijn verrijzenis verschenen is[H1] . Hieraan voegt hij nog toe dat nooit vrouwen dienst deden aan  het altaar om offers op te dragen, niet alleen niet in het Oude Testament maar ook niet bij de heidense volkeren.

Zullen vrouwen voor altijd uitgesloten blijven van het priesterschap? Ziehier wat ik in het besluit van mijn studie van Vasquez ’n halve eeuw geleden schreef: “Op deze vraag kan,  naar onze mening, niemand een beslissend antwoord geven, behalve de Kerk, hetzij door een verklaring vanuit haar gezag, hetzij door daden” (D.H. Maes o. praem., La femme et le sacerdoce d’après G. Vasquez S.J. (1549-1604), Rome, 1973, blz. 81. Uittreksel uit Studia Moralia X,1972, 279-346).

Welnu, op Pinksteren 22 mei 1994 heeft paus Johannes Paulus II hierover een brief geschreven. Hierin herinnert hij vooreerst aan de constante traditie zowel in de oosterse als in de westerse Kerk. Vervolgens verwijst hij naar het standpunt van paus Paulus VI. Toen de Anglicaanse kerk met de wijding van vrouwen begon, herinnerde hij hen aan de principiële redenen. In het feit dat Christus uitdrukkelijk enkel mannen hiervoor heeft uitgekozen, heeft de Kerk steeds de wil van Christus zelf gezien. Paulus VI vroeg daarop aan de Congregatie voor de Geloofsleer om deze leer uit te werken, wat resulteerde in de verklaring “Inter insigniores” (15 oktober 1976). Deze  verklaring stelt dat de Kerk zich niet de volmacht kan toe-eigenen om vrouwen tot priester te wijden. De verklaring handelt verder o.m. over de eigen, noodzakelijke en onvervangbare  zending van vrouwen in de Kerk, wat duidelijk geïllustreerd wordt zowel in het Nieuwe Testament als in heel de geschiedenis van de Kerk. Christus’ beslissing om enkel mannen te wijden kan op geen enkele wijze tot louter sociologische of culturele motieven gereduceerd worden. Tenslotte blijft het hoogste charisma voor ieder de liefde. Johannes Paulus II eindigt zijn  brief door te verklaren dat “de Kerk geen enkele volmacht heeft, vrouwen de priesterwijding toe te dienen”. In de commentaren op deze brief spraken sommigen over een machtsgreep van de paus, terwijl het in werkelijkheid  een verklaring van zijn onmacht was. Christus heeft enkel mannen tot het priesterschap geroepen en in heel de geschiedenis van de Kerk heeft men dit steeds begrepen als  zijn  uitdrukkelijke wil.

Het besluit is nu duidelijk. Vrouwen zullen in de Kerk nooit tot priester gewijd kunnen  worden omdat de Kerk niet de macht heeft tegen de wil van Christus in te gaan. Het priesterschap uitsluitend voor mannen  is van goddelijk recht en geldt voor alle tijden en alle culturen. Christus heeft hiertoe alleen mannen uitgekozen en niet zijn Moeder die we terecht “de Koningin van de apostelen” noemen, evenmin als Maria Magdalena die de eretitel verdient van  “Apostel van de apostelen”. In de geschiedenis van de Kerk waren er ooit “diaconessen” en zelfs abdissen die meer macht hadden dan een bisschop, maar nooit werd welke vrouw ook toegelaten tot het priesterschap. Johannes Paulus II heeft uitdrukkelijk met pauselijk gezag het voor de hand liggende besluit genomen, duidelijk voor altijd: de Kerk heeft niet de macht om dit te veranderen.

En toch blijven de heftigste discussies doorgaan. Hierover een volgende keer.

 P. Daniel

XVII.33

Vrijdag 12 augustus 2022

Flitsen

Het feest van de gedaanteverandering van Jezus, zaterdag 6 augustus, wordt in het oosten grootser gevierd dan in het westen. Vanaf nu begint hier ook de voorbereiding  op het feest van de  Kruisverheffing (14 september). Kruis en glorie horen samen. Jezus’ gedaanteverandering is een voorbereiding op zijn verrijzenis, op zijn wederkomst in heerlijkheid en op onze deelname daaraan. Hierbij kan ieder lijden een bouwsteen zijn van onze verrijzenis en anderzijds is er geen deelname aan Jezus verheerlijking mogelijk zonder lijden en sterven met Christus.

Ondanks de extreme hitte wordt  er op alle terreinen toch doorgewerkt en op tijd een theepauze gehouden in de schaduw.

De nieuwbouw was bijna klaar toen de oorlog uitbrak. Sindsdien werden deze ruimtes vooral gebruikt als opslagplaats voor humanitaire hulpgoederen voor heel Syrië. Nu wordt daarvoor nog de grote zaal onderaan gebruikt en een aantal kamers. Het gebouw was eigenlijk bedoeld als ’n soort retraitehuis, congrescentrum en ook gewone cafetaria en ontmoetingsplaats omdat iets dergelijks in heel de streek niet voorhanden was. Vandaar ook twee afzonderlijke ingangen. Nu kwam abouna Michel, dé liturgist van de Grieks-melchitistisch ritus  in Damascus met 30 kinderen. Er moest dus weer gepoetst worden.

Achteraan op het terrein worden op twee velden aardappelen geplant. Hier stonden ooit jonge boompjes, canada populieren, die door terroristen werden omgehakt. Dit was voor ons het teken van het begin van de oorlog tegen Syrië.

Een keizer zonder kleren: de coronapandemie

Een nuchtere, zeer goed gedocumenteerde ontleding van heel het coronagebeuren geeft het Nederlandse echtpaar Catherine  Langedijk en Herman Boon De Coronapandemie, mei 2022, 39 blz. Het vertrekpunt is het feit dat in de officiële pers altijd en overal slechts één stereotiep verhaal gegeven wordt en ieder ander geluid in de kiem wordt gesmoord. Ziehier een meer eerlijke, wetenschappelijke ontleding. De eerste twee delen werden door de echtgenote geschreven (sociaal geograaf), het derde deel door de echtgenoot (scheikundige):

Het eerste deel handelt over  de voorgeschiedenis en uitbraak SARS-Cov-2-virus. Het blijkt helemaal geen nieuw virus te zijn, zoals voorgesteld wordt. Op een natuurlijk virus kan geen patent gevraagd worden. Welnu, “alle elementen van SARS werden gepatenteerd  voor de uitbraak van de pandemie in 2019”. Vele wetenschappers, o.a. dr. Luc Montagnier (Nobelprijs geneeskunde, onlangs overleden), bevestigen dat het virus door wetenschappers is ontwikkeld. Het aandeel van vele hoofdrolspelers en organisaties wordt aangetoond: dr A. Fauci, Bill Gates,  Rockefeller Foundation, Jacques Attali, Klaus Schwab en WEF, WGO, die de normen voor pandemie versoepelde, Big Farma, IMF en internationale banken, Event 201, nationale gezondheidsorganisaties, de door het Amerikaanse ministerie van Defensie betaalde biologische laboratoria in Oekraïne… Wat als zeer dodelijke pandemie werd voorgesteld blijkt een gewone seizoengriep te zijn. Het doel is een drastische vermindering van de wereldbevolking te bereiken en een totale controle, wat zelfs uit openbare verklaringen duidelijk wordt.

In het tweede deel komen de anti-coronamaatregelen en de gevolgen ervan aan bod. Eerst wordt aangetoond hoe in Nederland en elders al eerder de budgetten voor gezondheidszorg drastische werden verminderd. Vervolgens werden de goedkope  en degelijke geneesmiddelen uitgeschakeld en zelfs verboden (hydroxychloroquine, ivermectine…). Dokters die tot dan toe nagenoeg al hun betreffenden patiënten met deze middelen effectief hadden genezen, werden bedreigd met zeer zware boetes indien ze deze middelen nog voorschreven. De verschillende coronamaatregelen worden ontleed. “Het ging regeringen niet om de volksgezondheid of veiligheid maar het was de opmaat voor het uitvoeren van de “Great Reset” en de Vierde Industriële Revolutie op weg naar de Nieuwe Wereldorde”.  De PCR test blijkt wetenschappelijk geheel onbetrouwbaar te zijn maar wordt toch wereldwijd gebruikt. Hiertegen protesteert eveneens dr. Michael Yeadon, voormalig vicepresident van Pfizer. “De teststaafjes bevatten het kankerverwekkend ethyleenoxide”. De lockdowns zijn onverantwoord. De “Great Barrington Declaration”, opgesteld door enkele topwetenschappers werd uiteindelijk door ruim 900.000 zorgverleners ondertekend. Deze  verklaring pleit voor bescherming van zieken in plaats van lockdown. Mondmaskers leveren meer gevaar en ziektes op dan bescherming. Avondklok, anderhalvemeterregel, handontsmettingsmiddelen eveneens. En vooral: “de experimentele injecties hadden al gauw meer dodelijke slachtoffers geëist dan alle vaccinaties van de afgelopen 30 jaar bij elkaar”. De vaccinaties zijn de sleutel tot totale controle”.De vaccinatiepaspoorten zullen een toegang vormen tot digitale ID’s, waarmee vrijwel alle aspecten van het leven zullen worden gecontroleerd”.

Het derde deel handelt over de werking van de injecties. Een ondeskundige op dit terrein, zoals wij en wellicht een aantal lezers, is niet in staat om deze gegevens zelf te onderzoeken, hoewel de uitleg door uitvoerige bronnen wordt verantwoord. Het maakt wel duidelijk dat de noodkreet die zovele grote wetenschappers uit verschillende landen al maanden lang uiten en die steeds harder klinkt, werkelijk gegrond is. Deze experimentele gentherapieën zijn geen echte vaccins en zouden nooit goedgekeurd zijn, ook niet tijdelijk wanneer de regels voor de veiligheid van de volksgezondheid gerespecteerd zouden zijn. Het blijkt een bijzonder sluw, duivels plan te zijn om de wereldbevolking drastisch te verminderen en waaraan politici, media, wereldorganisaties op alle niveaus meewerken en hun principes verloochenen. De vaccinaties zijn duidelijk ontworpen als “bio wapen”om grote aantallen mensen te doden of te steriliseren”. Ze laten het lichaam zelf een giftig onderdeel van het virus produceren, waardoor het immuunsysteem zwaar op de proef gesteld wordt: “Het is dweilen met de kraan open”.  Deskundigen maken zich grote zorgen over de giftige en gevaarlijke stoffen die in de entstoffen zitten en die steeds meer ontdekt worden. En de ergste gevolgen op lange termijn, zullen we nog moeten afwachten.

Ziehier het nawoord in zijn geheel:

“Het moge duidelijk zijn dat het volk met de pandemie, de PCR-test en de vaccinaties bedrogen werd. De huidige machthebbers achter de schermen en hun trouwe volgelingen, zoals de aanhangers van het World Economic Forum die geregeld in Davos bijeenkomen, hebben de toekomst van de mensheid in handen genomen. Zij hebben een dystopisch wereldbeeld voor ogen waarin de wereldbevolking drastisch is gereduceerd. De overgebleven gewone mensen zullen geen bezit en geen privé-leven meer hebben, omdat zij, door digitale ontwikkelingen onder volledige controle gebracht, als slaven moeten leven in een communistische nieuwe wereldorde. De financiële elite zal alle rijkdom en zeggenschap voor zich opeisen. De gewone man zal het moeten doen met genetisch gemanipuleerd en in laboratoria geproduceerd voedsel. Zij die erin slagen om buiten het systeem te blijven door inenting te weigeren en te ontkomen aan de kampen, moeten zien om zelfvoorzienend te worden, zo mogelijk een parallelle samenleving te vormen en hopen dat de slechte tijd niet te lang zal duren.

In het wereldbeeld van de machthebbers en hun volgers hebben de woorden vrijheid en democratie een tegengestelde betekenis gekregen”.

Het hele coronagebeuren lijkt zo sluw en duivels te zijn opgevat én uitgewerkt dat velen het niet kunnen geloven en het apathisch blijven aanvaarden. Dat zou het einde van onze beschaving kunnen  worden. De auteurs zien aanwijzingen in het laatste Bijbelboek Openbaring.

(Ieder die deze degelijke studie toegestuurd wil krijgen,  kan het gewoon aanvragen aan  de opstellers (hf****@te*****.nl) .

Varia

Ons vorig bericht  heerlijk geïllustreerd met 8 video’s: 1. Synode, 2. Middle East Forum, 3. Gregoriaans Ave Maria, 4. VS verdienen aangeklaagd te worden wegens misdaden tegen de menselijkheid in Syrië; 5. + 6. Hoe de VS ’n massa olie stelen uit Syrië; 7 Openlijke bekentenis door D. Trump, 8. Hoe VS verder de oogst in Syrië boycot:  https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-269/voor-de-crisis-in-syrie/

Ons vorig bericht ook hier: https://www.katholiekforum.net/2022/08/05/de-oplossing-voor-de-crisis-in-syrie/

*

Nieuwsbrief Tegenstroom – 5 augustus 2022 : over vaccinaties, apenpokken, hoge gasprijzen en de landbouwgronden van de multinationals in Oekraïne

*

De door de Russen in beslag genomen  informatie wijst er steeds meer op dat covid 19 als biologisch wapen werd ontworpen en gebruikt en dat Oekraïne daarin een rol speelde: Het Russisch ministerie van Defensie heeft nieuwe informatie over Amerikaanse biologische wapens gevonden in de bevrijde gebieden – COVID -19 deel 1 – FREESURIYAH

*

Prof P. Capelle legt uit hoe wij nu in een tijd leven van dodelijke dogma’s, nl.    door de overheid opgelegde onbetwistbare principes. Er wordt een onverbiddelijke https://www.golfbrekers.be/richting-totale-controle-we-moeten-durven-neen-zeggen/heksenjacht gevoerd tegen hen die deze dodelijke dogma’s niet volgen. Vroeger waren de joden de uitgestotenen,  nu zijn  het de niet-gevaccineerden: https://youtu.be/IQnalxang0Y

Dr. Reiner Fuellmich beweert de nodige bewijzen te bezittend dat heel het Europees gerechtsapparaat corrupt is. Het ICC en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is voor 25 % geïnfiltreerd door rechters, betaald door G. Soros. Dit moet in het bewustzijn van de mensen doordringen om een onafhankelijk, rechtvaardig rechtssysteem op te richten: https://twitter.com/ivan_8848/status/1557422142026817538

De Duitse oud-kanselier Schröder zegt wat voor de hand ligt: wordt redelijk, neem Nord Stream 2 gewoon in gebruik:   https://www.golfbrekers.be/wijze-raad-4/

Kort gezegd waar we naartoe gaan en wat we moeten doen: Richting totale controle…: “we moeten durven neen zeggen”: https://www.golfbrekers.be/richting-totale-controle-we-moeten-durven-neen-zeggen/

Zuid-Afrika, belangrijke partner van de BRICS-landen, is blijkbaar niet onder de indruk van Blinkens bezoek:  https://www.golfbrekers.be/wij-willen-vrij-zijn-om-zelf-onze-beslissingen-te-nemen-3/

Metropoliet van de Russische orthodoxe Kerk door de paus ontvangen. Een belangrijke teken: https://www.golfbrekers.be/wordt-de-paus-straks-ook-door-zelensky-geexcommuniceerd/

 

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

5 commentaren op “Een keizer zonder kleren: de coronapandemie

 1. Wat belangrijk is om te beseffen en om te BE-NADRUKKEN::

  Vergilius voorzegd niet de antichrist als koning..maar de éérste Monarch ((in het tijdperk van vrede tot aan de komst van de antichrist)).. van de !! 2 Monarchen in de eindtijd.. te weten de koning in (o.a.) Jeremia 23 en 33:15-16 ..dewelke dus ten tijde van het herstel (1948) van Israël geboren is.. deze eerste en 2e koning zijn beslist niet “zonder kleren”.

  De 2e Monarch als afronder moet tegen de legers van de antichrist strijden..ook komen dan Elia en Henoch uit het aardsparadijs.. maar deze twee profeten komen dus NIET vóór het 6e zegel.
  Ook Openb.19:11+ betreft het 6e zegeloordeel ..vers 20 impliceert de onlosmakelijke samenhang tussen het 6e zegel-oordeel en het laatste oordeel.
  Openb.20:4 dat ook het 6e zegel reinigingsoordeel impliceert toont ons het tijdperk van vrede (Fatima) als tussenschakel van deze twee oordelen.. onderscheiden in de tijd.

  Dante verkondigt deze éérste koning-keizer.. de Messo die Dio (Maleachi 3:1 .. Jesaja 52:7-12).. de wettige Erfgenaam van het adelaarsteken, de 5-10-5.
  En dan de Veltro profetie, die de dood (Jesaja 66:17))..van de valse profeet ((2Thess.2:3-4))..in het 6e zegel impliceert..in Daniël 7-11.. en Jesaja 11:4.. en gaat 2Thess.2:7 in vervulling..eerst als deze is verdwenen komt (later) de antichrist, vers 8.

  Misdadiger vadertje Bush had het al over de nieuwe wereldorde.. maar het is dus eigenlijk de nieuwe orde der tijden.. https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Novus_ordo_seclorum ..en die nieuwe orde begint met de nieuwe hemel en Nieuwe aarde ((éérste fase want de dood is nog niet overwonnen, Jes.65:20))..middels de Waarschuwing in het 6e zegeloordeel.

  Dat 6e zegel [wordt geopend] door de bekende 3 dagen duisternis ..die een einde maakt aan de 3e wereldoorlog-kernoorlog.

  De profetieën geven uitkomst:: 7 dagen vóór de Waarschuwing verschijnt het kruis aan de hemel zoals voorzegd is in Matt.24:30.. wat dus [impliceert] dat het daar niet om het laatste oordeel gaat maar het oordeel in het 6e zegel, dus als vóórlaatste oordeel, ((hetgeen een reinigings-oordeel is, Jesaja 66:14-17+)).. dus te onderscheiden van het laatste oordeel. (Openb.20:11-15 en o.a. in.. 2Thess.2:8..
  1Thess.4:16-18).

  Het kruis dat 7 dagen zichtbaar blijft markeert dus ook !! de DAG van het 6e zegeloordeel, de Dag des Heren in 2Thess.2:2.. de Dag van Jahweh in het oud verbond.

  Volgens de profetieën wordt na Bergoglio door de kardinalen een nieuwe paus gekozen die op de hand is van maitreya de valse profeet.. en de poorten van het vaticaan openzet voor de valse profeet 2Thess.2:3-4.

  Bergoglio is [niet] de valse profeet zoals het boek der waarheid verkondigd.. en de site restkerk.net
  Bergoglio heeft de stoel van Petrus “gestolen” en is daarop gaan zitten, waarop de kardinalen “volgens de regels” een ware paus-benoeming kunnen verrichten na zijn aftreden of dood.. volgens profetieën wordt hij gedood.. zoals ook de Duitse paus, op zijn vlucht.

  Ook de dood van Bergoglio [voor] het 6e zegeloordeel zal dus aantonen dat hij niet de valse profeet kan zijn die in Daniël 7-11 bedoeld is.
  In vers 12 krijgt het kwaad de kans zich opnieuw te herstellen ..dit dus met de antichrist als opper-hoofd. ??[Misschien] is dat de betekenis in Openb.13:3..dat het kwaad zich herstelt van de nederlaag in de valse profeet..als de dodelijke wonde ..toegebracht aan het kwaad.

  Er zij dus wat ongerijmdheden in het boek der waarheid.. maar ook veel juistheden.
  Jo…

 2. @Redactie.
  Wie zit hier niet op te letten? Waarom anders 2x hetzelfde verhaal geplaatst van pater D. Maes? (H1 enz. kan gevoeglijk verwijderd worden!)

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht