Een nieuwe schepping

P. Daniel XVII.34 Vrijdag 19 augustus 2022

Goede Vrienden,

De vraag omtrent het priesterschap van de vrouwen is Bijbels, theologisch en historisch opgelost. Enkel mannen kunnen tot priester gewijd  worden en handelen als “alter Christus” volgens de wil van Christus zelf. De Kerk heeft niet de macht om hiertegen in te gaan. Het joodse paaslam, voorafbeelding van Christus moest overigens uitdrukkelijk van het mannelijk geslacht zijn (Exodus 12,5). Wie verder de tweeduizend jaar oude geschiedenis van de Kerk zowel in het oosten als het westen begrijpt, zal ook inzien dat Johannes Paulus II met zijn brief van 22 mei 1994 de discussie op de juiste wijze definitief heeft gesloten. Dit doet in niets afbreuk aan de gelijkwaardigheid van de vrouw die op haar eigen wijze bijdraagt aan de opbouw van Kerk en maatschappij.

Hoe komt het dan dat men in heel Europa zo krampachtig blijft aandringen op het priesterschap voor vrouwen? Sommigen zien hierin zelfs de werking van de heilige Geest ! (https://www.kerknet.be/kerk-leven/artikel/de-geest-aan-het-werk-europa).

We lijken onze  huidige heersende opvattingen niet voldoende te kunnen  relativeren. Sommige discussies geven de indruk alsof de vrouw tot heden als minderwaardig werd beschouwd, opgesloten door “Kinder, Küche, Kirche” (kinderen, keuken en Kerk) en dat onze tijd  haar gelijkwaardigheid eindelijk heeft  ontdekt. Dit is zelfbedrog. Reeds in de oude Kerk had de vrouw een prominente plaats. Diaconessen, profetessen, maagden en weduwen speelden in  het nieuwe Testament en in de Oude Kerk een grote rol. De heilige Thecla, een medewerkster van Paulus kreeg, zoals andere vrouwen, de eretitel “aan de apostelen gelijk”. Voor de verspreiding van het christelijk geloof waren vrouwen zo belangrijk dat Celsus, de meest fanatieke christenhater uit de 2e eeuw, het christelijk geloof gewoon “de godsdienst van de vrouwen” noemt. Gabriel Vasquez vermeldt de “montanistische priesteressen”, ontstaan in Phrygië in de tweede helft van de tweede eeuw, waarvan Priscilla en Maximilla naast Montanus de meest bekende waren. Zij begonnen een ascetische, profetische en eschatologische beweging. Uiteindelijk bleken ze eerder ”profetessen” te zijn dan priesteressen. Later hebben de verschillende  groepen van vrouwen in de oosterse kerk zich blijkbaar veel actiever ontplooid dan in  de westerse kerk.

Doorheen de eeuwen wisselden de waardering voor vrouwen zoals ook voor de maagdelijkheid en het huwelijk. Steeds heeft de Kerk in  haar officiële leer het evenwicht bewaard. Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig voor God maar  hebben hun eigen zending. Een grote waardering voor de maagdelijkheid bracht tevens een grote waardering mee voor het sacramenteel huwelijk en omgekeerd. In perioden van verval werd de ene levensstaat tegen de andere uitgespeeld. Nooit heeft de Kerk echter op welke wijze ook gemeend het priesterschap aan vrouwen te kunnen toekennen.

De Kerk heeft perioden en plaatsen gekend waar een overvloed aan priesters was en tijden van grote schaarste, waarbij aan leken en ook vrouwen grote verantwoordelijkheden werden toevertrouwd. Vroeger was dit in Latijns-Amerika en Afrika het geval, nu is dat in het westen. Abbé Joseph Malula was de eerste “Congolese” pastoor en werd in 1969 de eerste Zaïrese kardinaal. Dankbaar om de missionarissen, die Afrika christianiseerden, ijverde hij vooral voor de afrikanisering van het christendom.  In  heb in Kinshasa, hoofdstad van het toenmalige  Zaïre,  parochies bezocht die praktisch helemaal door leken (mannen, vrouwen en vooral echtparen) werden bestuurd. Zij zorgden voor de voorbereiding op doopsel, huwelijk en bereidden de mensen voor op de komst van de priester die de Eucharistie kwam opdragen. Dergelijke situaties en tijden zijn zowat in heel de geschiedenis van de Kerk op verschillende plaatsen te vinden. Waarom werd toen geen beroep gedaan op de andere helft van de mensheid om enkele bekwame vrouwen ter plaatse tot priester te wijden?

Een andere zogenaamde “ontdekking” van onze tijd is de vrouwelijkheid van God. De liefde van God wordt echter in heel de Bijbel al veel ruimer beschreven dan louter als “mannelijke” liefde. De profeet Jesaja spreekt over de liefde van een moeder  die haar kind niet kan vergeten, naast de liefde van een vader die beschermt en veiligheid geeft. Verder is er het beeld van de huwelijksliefde. God wil één worden met ons. De grondbetekenis van de wortel van het Hebreeuwse woord “Av” (Vader) is niet een patriarchale overheersing maar eerder een immens verlangen. God is in wezen oneindig verlangen om zich in liefde te geven. Bijzonder betekenisvol is ook dat het Hebreeuwse woord voor moederschoot (rechem) hetzelfde is als de goddelijke barmhartigheid (mv: rachamim). De ijver van hen die “God Vader” willen veranderen in ”God Moeder” lijkt me daarom eerder een gevecht tegen windmolens.

Een actuele stroming die me bijzonder negatief lijkt is de drang naar een soort “tabula rasa door de rijkdom van de verscheidenheid te vernietigen. Alles moet grijs worden en iedere eigenheid genivelleerd. Alle beroepen moeten open staan zowel voor vrouwen als mannen. Zonder rekening te houden met de eigenheid van de geslachten wordt verwacht dat beroepen de 50 % voor vrouwen bereiken. De verscheidenheid van de geslachten is daarentegen een rijkdom die overigens onbeperkt is. Man en vrouw zijn gelijkwaardig maar niet in alles gelijk. Ze zijn eerder complementair. Wat een armzalige maatschappij waar evenveel vrouwen als mannen kasseileggers moeten zijn of in de mijnen als koolputters moeten werken. Moeten mannen dan niet de straat op om te eisen dat ook zij evengoed als vrouwen kinderen mogen baren? Deze geest vernietigt de rijkdom van Gods schepping. Dit lijkt mij mede de ongezonde geest waaruit de eis ontstaat dat vrouwen ook priester moeten worden.

Hiermee is iedere belangrijke deelname van vrouwen in het leven van de Kerk helemaal niet uitgesloten. Het moet wel verantwoord zijn. Ooit werd ik gevraagd op zaterdagavond in een parochiekerk de eucharistie voor te gaan omdat de pastoor verhinderd was. Toen ik ruimschoots op tijd in de sacristie arriveerde kwamen binnen de vijf minuten drie vrouwen mij uitvoerig zeggen wat ik moest doen en laten: geen credo” want dat doen wij niet”, een heel korte preek want er was na de mis in de kerk een concert, dat moest  klaar gezet worden en tenslotte was er nog een ingewikkeld ritueel met een Evangelieboek dat ik moest volgen. Aan deze derde mevrouw vroeg ik: “Waarom zou jij niet voorgaan, jij weet toch hoe het allemaal moet?” Ik heb natuurlijk niet aangedrongen want anders zou ze het misschien nog gedaan hebben! Plaatselijke gebruiken kunnen  zinvol zijn maar mogen niet dienen om de Eucharistie af te breken. P. Daniel

XVII.34

Vrijdag 19 Augustus 2022

Flitsen

Een 30-tal jongeren en kinderen onder leiding van abouna Michel uit Damascus was hier op bezinning van woensdag tot zaterdag. Elke morgen vierden ze met ons de Eucharistie. Abouna Michel gaf uitleg over de rijke symboliek van de Eucharistie. Toen we wilden komen meeluisteren stonden alle jongeren spontaan op. Vrijdagavond nodigden ze de gemeenschap uit op hun ontspanningsavond met sketches, dans  en muziek, als een soort kampvuur. Het was een bijzonder aangename groep, zoals we in Vlaanderen ’n halve eeuw geleden nog gekend hebben.

Er moeten nu 2 x 500 poppen afgewerkt worden, besteld vanuit Portugal. Een groep vrouwen verdienen hiermee een inkomen. Verder zijn we begonnen aan, het oogsten van druiven, tomaten, vijgen, spinazie, courgetten  en het klaar maken van grond wortelen.

De orthodoxe priester van Deir Atieh, abouna Paisios nodigde ons uit voor een soort dorpsviering maandagavond (15 augustus) in het “cultuurpaleis” van Deir Atieh. Zijn parochie is toegewijd aan de “dormitio” (= inslapen”, O.L.Vrouw Tenhemelopneming) van Maria. Alle organisaties van Deir Atieh mogen echter meedoen met een of andere  stichtende voorstelling door kinderen. Het is precies zoals de jaarlijkse kerstmarkt die de pastoor organiseert voor heel het dorp en waar wij als bevriende gemeenschap ook een ruime stand krijgen. Veruit de  meeste van de vele honderden aanwezigen waren  moslim. De grote zaal en het balkon zaten overvol. De avond begon met de mooie liturgische gezangen ter ere van Maria en eindigde met een toespraak van de  orthodoxe bisschop Moses van Damascus. Hij prees de houding van de mensen van Deir Atieh die de kinderen volgens de geest van het Evangelie in het midden plaatsen, want dan is God in hun midden. De avond zelf werd  vooral gevuld met (kleine) kinderen die toneeltjes, liedjes, sketches, dansjes brachten.

Een nieuwe schepping

In een wereld vol leugen en bedrog, die ons door valse ideologieën drijft naar steeds meer geweld en oorlog, willen we even terugblikken op de betekenis van de Tenhemelopneming van Maria. Zij leidt ons niet naar een “harmonisch” leven op “moeder aarde” of een actie voor “red de planeet” volgens de klimaatfantasieën van wereldleiders, maar  naar de diepste  werkelijkheid waartoe wij uiteindelijk allen geroepen zijn.

Op 15  augustus vieren we het sterven van Maria, haar verrijzenis, haar glorierijke opname in de hemel met lichaam én ziel. En dit alles is een voorafbeelding van datgene waartoe wij allen uiteindelijk geroepen zijn.

In het oosten wordt dit feest het “inslapen” (dormitio) van Maria genoemd. Volgens een oude apostolische traditie werd Maria vooraf van haar sterven verwittigd, kwamen de apostelen rond haar samen, bad zij voor de vrede, troostte en  zegende hen. Als zij gestorven was hebben de apostelen haar in Getsemani begraven. Drie dagen later is zij aan de apostelen verschenen.

De instelling van dit feest is verbonden met de wijding van het heiligdom tussen Jeruzalem en Bethlehem, waar Maria zou gerust hebben voor ze haar Kind ter wereld bracht. Het werd in Antiochië gevierd en in de 6e eeuw over heel het Byzantijnse rijk uitgebreid. In de 7e eeuw werd het door Rome overgenomen.

Maria is, zoals ook Jezus, echt gestorven maar haar lichaam is het heiligste der heiligen omdat het de God-Mens Jezus zelf gedragen heeft. Het kon  niet aan  het verderf onderworpen worden. Bovendien leefde zij in een totale ontlediging en een totale overgave aan de wil van de Vader, in eenheid met haar Zoon. Haar “Eerstgeborene” bracht ze ter wereld in een stal en legde Hem neer in een voederbak omdat er voor haar nergens plaats was. Met haar boreling moest ze naar Egypte vluchten  wegens de moordplannen van Herodes. Tijdens Jezus’ openbaar leven was zij zijn eerste en meest trouwe leerlinge en heeft de groeiende “haat zonder reden” tegen Hem mee gedragen. Bij zijn veroordeling in Jeruzalem was zij niet “toevallig” in Jeruzalem, maar heeft bewust zijn geseling, kruisdraging door de straten, kruisiging en kruisdood meegeleefd. “Stabat Mater”, zo zingen we op Goede Vrijdag. Ja, Maria stond onder het Kruis terwijl Jezus stierf. Wie draagt het sterven van een kind meer in het lichaam mee dan de moeder? Is zij niet  de eerste “gestigmatiseerde”, zij het onzichtbaar? Zij heeft toen uit liefde alles meegeleden, zonder zelf te sterven. Nu is zij uit liefde gestorven, verbonden met haar Zoon,  zonder te lijden. Johannes van Damascus (+ 750) legt deze woorden in de mond van Maria: “In uw handen, Zoon, beveel ik mijn geest. Ontvang dan mijn geest die U zo dierbaar is, ontvang mijn ziel die Gij voor schuld hebt gevrijwaard. Aan U, niet aan de aarde vertrouw ik mijn lichaam toe. Breng mij van hier over naar U. Waar Gij zijt, vrucht van mijn schoot, laat ook mij daar uw woning delen. Ik haast mij naar U, voor wie geen afstand te groot was om tot mij te komen” (Homilie 9, in Dormitionem BMV).

De “Bengaalse nachtegaal”, dichter,  mysticus en eerste Indische Nobelprijswinnaar literatuur Rabindranath Tagore (+ 1941), werd verteerd door het verlangen naar het oneindige, naar God. In een parabel vertelt hij hoe een bedelaar aan het einde van de straat de koninklijke koets ziet. Hij is vol vreugde en hoopt door de koning met rijkdom overladen te worden. De koets stopt inderdaad wanneer ze bij hem is. De koning stapt uit, opent zijn  hand en vraagt aan de bedelaar: Wat heb je mij te bieden? De bedelaar is zo verbouwereerd dat hij zenuwachtig in zijn knapzak een korreltje rijst neemt en het in de hand van de koning legt. ‘s Avonds vindt hij in zijn knapzak een korreltje goud. De parabel eindigt in deze zin: Wat heb ik bitter geweend omdat ik de koning niet meer gegeven heb!

Deze parabel leert ons  het leven van Jezus en Maria beter begrijpen. Zij hebben hier op aarde alles gegeven en hebben alles in goud teruggekregen. Jezus gaf heel zijn leven en zijn  laatste druppel Bloed om de Wil van de Vader te volbrengen en de mensen te verlossen. Maria is Hem op deze weg van totale overgave gevolgd. We lijden en sterven omwille van de zonde in Adam, we verrijzen omwille van de verlossing in Christus (1  Kor 15, 22). Christus en Maria zijn ons voorgegaan. Door met hen te lijden en te sterven aan deze wereld, zullen we delen in de verrijzenis, de nieuwe schepping van God.

Varia

Ons vorig bericht met drie video’s:  1. Terug naar de traditie van de katholieke Kerk, 2. Gregoriaanse zang: Libera me…, 3. Liturgische dienst met onzen Grieks-melchitische patriarch:  https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-270/

Ons bericht ook hier:    https://www.katholiekforum.net/2022/08/12/een-keizer-zonder-kleren-de-coronapandemie/

Een goed overzicht van de uiterst gespannen situatie in N. Syrië met Turkije, de Koerden, de VS en verder de zionisten, 16 video’s: https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-150/

Wil Turkije een listige vrede met Syrië? Duizenden Syriërs protesteren tegen Turkije (msn.com)

*

Goede achtergrondinformatie: Zeer explosieve feiten van EU-commissie voorzitter / Optogenetica : naar de naadloze controle / Geaborteerde baby’s : uitbuiting organen en in vervaardigen van vaccins / Leg de wapens neer / Lied : Meten met 2 maten / Westen : dubbele maat:  www.kla.tv

Volgens R. Fuellmich en 50 advocaten is het nu duidelijk aantoonbaar dat de zogenaamde covid 19 vaccins werkelijk ontworpen zijn om uit te zoeken hoe mensen best kunnen gedood worden. De vaccins hebben niet allemaal dezelfde inhoud. Aan politici blijken gewone zoutoplossingen gegeven te worden. Mike Yeadon, Robert Malone en Robert Kennedy zullen  volgend jaar een tournee houden  in de VS om mensen hiervan  op de hoogte te brengen:  https://www.frontnieuws.com/reiner-fullmich-en-50-advocaten-twijfelen-niet-meer-de-vaccins-zijn-ontworpen-te-doden-en-planeet-te-ontvolken/

*

Kleinzielig Vlaanderen weert de grote beiaardier Jo Haazen omdat hij St Peterbrug een beiaard bezorgde:  https://www.golfbrekers.be/over-de-miezerigheid-van-vlaanderens-bestuursleden/

Er komen barsten in het aureool van  de Oekraïense president:  https://www.frontnieuws.com/het-zelensky-narratief-verschuift/

Hongaarse regering in dienst van het welzijn van eigen bevolking en niet van een bureaucratische elite in EU: https://www.golfbrekers.be/orban-ziet-verder-dan-de-eu/

*

Een meerstemmig Regina caeli ter ere van O.L.L.Vrouw!: https://www.golfbrekers.be/o-l-vrouw-hemelvaart-2/

Het wordt steeds gevaarlijker om de  waarheid van het bestaan van twee geslachten openlijk te verkondigen: https://www.golfbrekers.be/biologieles-onder-politiebescherming/

Serviër volgt Hongarije in zijn moedige afwijzing van de decadente  regenboogmissionarissen uit het westen: https://www.golfbrekers.be/in-servie-verzet-men-zich-tegen-de-regenboogmissionarissen/

Ook Afrika wil de genderwaanzin van het westen niet: https://www.golfbrekers.be/afrika-houdt-zich-niet-bezig-met-onbelangrijke-zaken/

Terwijl de Hongaarse regering zorgt voor eigen soevereiniteit, eigen volk, de christelijke waarden van zijn samenleving, zorgt Europa door eigen waanzin dat het op vier wijzen sterkt: door bevolkingsvermindering, immigratie, genderwaan en oorlog, aldus Victor Orbann eerste minister van Hongarije: https://www.frontnieuws.com/orban-over-het-westen-sterven-op-vier-verschillende-manieren/

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

1 commentaar op “Een nieuwe schepping

 1. Satan openbaart zijn kerk aan de Pastoor van Ars (ca 1850):

  “Een nieuwe kerk zullen wij stichten, een nieuwe kerk van menselijke heerlijkheid. Die kerk zal haar martelaren hebben, haar onnozelen en haar heiligen. Die nieuwe kerk, waarin elke mens een deel is van het geheel, van het mystieke lichaam van mens en staat. Ook priesters zal die kerk hebben, hogepriesters en kardinalen. Een paus zal die kerk hebben. Hem zal de wereldheerschappij toevallen. De kerk van de mensheid. De kerk waarin het evangelie van de goedheid wordt verkondigd, van gelijkheid, van broederschap, van liefde, van vriendschap, van het plan. Wij brengen een nieuw evangelie, dat van de menselijkheid. De mens kan van de aarde een paradijs maken. Hij heeft de steen der wijzen gevonden nu hij in zichzelf afdaalt en niet naar boven, maar naar zichzelf kijkt. “

  “De wetenschap zal hem een nieuwe maatschappij doen opbouwen, waarin de mens zal heersen, de beste mens. Die mens zal geen beperkingen meer mogen ondervinden. Hij zal wij zijn. Die mens zal zijn daden niet laten afhangen van zijn geweten, dat in relatie staat met hogere machten. Nee! Dat is egoïsme! Deze mens zal zijn daden toetsen aan wat zij voor anderen betekenen. Deze mens zal gebroken hebben met alle overleveringen en kerkelijke traditie. De mensen zullen vrij zijn en niet meer in de ketenen van de overlevering geslagen zijn, in de boeien die zij zelf gesmeed hebben. De kerk zal een sociale kerk zijn. Zij zal eens te meer het welzijn van de mensen op aarde willen bevorderen en het lijden op aarde verhelpen. “

  Dit is exact de kerk onder paus Bergoglio.

  in mijn straat waar ik woon kun je dit bewonderen

  https://www.destentor.nl › deventer › peter-heeft-een-kerk-vol-boeddhas-in-deventer-het-blijft-een

  https://reliwiki.nl/images/thumb/5/56/Deventer_RK._Pastoor_van_Ars_Rielerweg_OV..jpg/402px-Deventer_RK._Pastoor_van_Ars_Rielerweg_OV..jpg

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht