Onze identiteit als katholiek

In heel Europa groeit onder katholieken het besef dat zij een specifieke identiteit hebben. Een identiteit, die steeds meer onder vuur komt te liggen van de links-liberale ideologie die Europa in zijn greep houdt. Deze ideologie verwerpt de christelijke waarden omdat ze onverzoenbaar zijn met haar “waarden”, on-waarden, die elke referentie tot een goddelijke wet en een christelijke moraal uitsluiten. Katholiek zijn en een eigen identiteit hebben blijken dus nauw met elkaar verbonden te zijn. Het een kan niet zonder het andere. Dit besef leidt tot een gezonde militante reactie tegen mondialisme en multiculturalisme.

Nog in de jaren zestig verklaarde het grootste deel van de Belgische bevolking zich katholiek en minstens vijftig procent was praktiserend katholiek. Zestig jaar later zijn deze cijfers gezakt tot respectievelijk 52,8% en 9,4%. Voor het bijwonen van de H.mis zijn de cijfers dramatisch. Slechts nog 2,5% van degenen die zich katholiek noemen gaan naar de mis.

Deze tendens, die eigen is aan de secularisering, wordt versterkt door een proces, dat door de sociologen ” bevolkingsvervanging” genoemd wordt. Opeenvolgende immigratiegolven van volkeren wiens cultuur haaks staat op die van de oorspronkelijke bevolking en waarvan de vruchtbaarheidsgraad veel hoger ligt.

Het verval van het christendom en deze omvolking  gaan samen. De migratietsunami geeft mokerslagen aan een Europa dat alle energie verloren heeft omdat het zich afgekeerd heeft van de bron waaraan het zich laafde: zijn christelijk geloof en traditie.

Academia Christiana is een beweging van jonge Franse katholieken ontstaan in 2013 en die zich nu overal in Europa aan het ontplooien is. Zij steunt op twee peilers: de verdieping van het geloofsleven enerzijds en de verdediging  van het algemeen welzijn en de ontplooiing van de eigen identiteit anderzijds, als reactie op het mondialisme van de “geldmachten en de materialistische chaos”. Haar woordvoerder is Julien Langella, een journalist van 35 jaar. Zijn jongste boek, Catholiques et identitaires, nu ook verschenen in het Spaans, is een antwoord op de steeds agressievere uitingen van de Great Reset, gebaseerd op de principes van de vrijmetselarij, die de restanten van de christelijke samenleving wil laten verdampen in < multiculturele samenlevingen>, die elke dag meer in geweld verzinken en tot ondergang gedoemd zijn.

Identitaire katholieken worden op verschillende fronten aangevallen. Vanuit linkse hoek en hun netwerk van bondgenoten in de media worden er tegen hen allerlei verdachtmakingen gelanceerd en wordt getracht hen in de extreem-rechtse hoek te duwen, een veel gebruikte tactiek, die zo doorzichtig geworden is, dat zij alleen nog maar bij naïeve deugmensen enig effect heeft. Maar ook binnen de Kerk is er een bepaalde groep die hen tracht te marginaliseren. Die groep heeft in paus Franciscus een politieke bondgenoot gevonden. Volgens hen mag een trouwe katholiek zich niet uitspreken tegen de aan gang zijnde omvolking…hij moet er zelfs actief aan meewerken…

Het moderne westerse denken stelt dat de wil boven de realiteit staat. Vele katholieken zijn bezweken voor dit intellectuele gif. Zij hebben zich laten overtuigen door de moraliserende illusie van de verrijkte elites van het establishment, die open grenzen prediken en terzelfder tijd duizenden kansarmen uit de eigen bevolking tot de marginaliteit veroordelen, omdat zij hen het recht op natuurlijke grenzen ontzeggen.

Om de omvolking door te drukken, wordt de sociale leer van de Kerk misbruikt en zelfs vervalst. Verplicht deze leer ons werkelijk om een illegale en cultureel vijandige immigratie te aanvaarden en zelfs aan te moedigen? Neen! Volgens de katholieke leer is het belangrijkste politieke principe het algemeen belang en niet de multiculturele samenleving.

Johannes-Paulus II heeft verklaard dat het recht op migratie <gereglementeerd moet worden, omdat een willekeurige toepassing ervan grote schade zou berokkenen aan het algemeen welzijn van de samenlevingen die de migrant opnemen>.

Benedictus XVI was nog duidelijker:< De Staten hebben het recht om de migratiestromen te reguleren en hun grenzen te verdedigen, met eerbiediging van de waardigheid van elke menselijke persoon. De immigranten hebben de plicht om zich in het opvangland te integreren en tevens zijn wetten en nationale identiteit te respecteren >.

Paus Franciscus echter gaf zich volledig over aan de rijkelijk gefinancierde open grenzen lobby. Met zijn bezoek aan het eiland Lampedusa op 8 juli 2013 en zijn vijandige uitspraken tegen de Europese bewegingen die de onaantastbaarheid van de grenzen verdedigden, maakte hij komaf met het tot dan toe gevolgde beleid. Het is tevens onbegrijpelijk dat deze paus blijft zwijgen over het onrecht dat miljoenen Europeanen wordt aangedaan als gevolg van het ontstaan van talloze vijandig gezinde getto’s in hun land en door de sterke groei van tot dan toe ongekende vormen van criminaliteit, zoals de verkrachting van tientallen jonge Duitse vrouwen door illegale moslim-immigranten in de nieuwjaarsnacht van 2015 in Keulen, feiten die door de regime pers werden verdoezeld.

In zijn toespraak van 2016 aan het corps diplomatique nam hij evenwel wat gas terug, door te wijzen op de beperkte mogelijkheden van opname en aanpassing, op de evolutie van culturele en sociale structuren van het opvangland en op de regionale geopolitieke evenwichten. Ook  de angst voor terroristische aanslagen werd even aangehaald. De grondtoon blijft echter onveranderd.

Waarom wordt de christelijke leer inzake migratie steeds valselijk geassocieerd met een onbegrensde opening van de grenzen, zonder enige aandacht te schenken aan de problemen, die een dergelijke keuze teweegbrengt voor de Europese bevolking? Schijnbaar is het de enige bevolking waartegen de mondialisten met misprijzen tegen aan mogen kijken en waarvan de culturele identiteit de enige is, die geen enkel respect verdient.

In het boek van Langella staat deze vraag centraal.

Hij zoekt verder uit waarom het mondialisme de omvolking en het heterogene multiculturalisme aanmoedigt. Het antwoord is: geld. De ontworteling stimuleert het irrationele consumeren als enige horizon van het leven, ten gunste van de transnationale bedrijven en de vluchtige kapitaalmassa’s, waarvan de enige doelstelling het profijt is. Het is heel logisch dat de mondialisten op deze wijze handelen, omdat zij geen ander doel hebben. De ideologie echter die voor hen de weg geopend heeft, is een stateloos cosmopolitisme, waarvan de ideologische wortels teruggaan tot de Franse revolutie en historische precedenten hebben.

In schril contrast met deze heilloze evolutie, stelt Langella ons een heroveringsproces voor dat velen zal verbazen: < het enige geneesmiddel voor het dilemma van de identiteit werd ons tweeduizend jaar geleden gegeven door de zoon van een schrijnwerker, toen hij antwoordde op de angst van de mensen die voedsel en kledij nodig hadden: ‘Zoek eerst het rijk Gods en al het andere zal u worden gegeven'(Mt 6,33). Door deze uitspraak was Jezus zich er terdege van bewust dat dit betrekking had op<alle mensen van alle tijden>.

<De woorden van Christus zijn dus niet enkel een stimulans voor ons persoonlijk geloof, maar ook een politiek kompas: een Staat die het innerlijk leven van zijn onderdanen onmogelijk maakt, veroordeelt zichzelf tot een langzame dood>.

<De enige manier om aan deze ramp te ontsnappen is terug te keren tot de oorsprong van alle dingen, tot de bron en de ultieme beloning van ons aardse leven: God, de Almachtige en Redder. Alleen een hernieuwd christelijk Europa, wars van ideologisch fanatisme, omdat het zijn heil plaatst in God en in niets anders, kan strijden voor een ideaal, zonder de realiteit te verloochenen>, aldus nog Langella.

Sommigen zullen dit een vrome wens noemen. Ik zie het integendeel als een leidraad, een opdracht, die wij als katholieken hebben en nooit mogen opgeven. De koers, die onze maatschappij nu vaart, leidt tot de ondergang. Vele tekenen bevestigen dit. Aan ons, wie wij ook zijn, hoe jong of oud wij ook zijn, elk in onze eigen omgeving en onze eigen kring, om uit te komen voor onze unieke katholieke identiteit.

Academia Christiana heeft in elk geval mijn volle steun.

 

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

25 commentaren op “Onze identiteit als katholiek

 1. Van 🐛 tot 🦋 ..(🤔💆‍♂️)
  Door de grote Waarschuwing wordt ook de gereinigde mensheid een nieuwe schepping…. in zijn éérste fase Jesaja 65:17-[20] ..als [grondlegging] voor de voltooiing volgens Openb.21:4.. zo simpel als wat om te begrijpen, simpel..daarom begrijp ik het ook 🤭😉

  Die zich hebben laten reinigen zullen een DRIE-voudige Lichtglans uit-stralen zoals het ook bij de Maleachi 3:1 bode zal zijn ..tot getuigenis van het aanstaande komende.. van rups tot vlinder 🤔..💆‍♂️ …😇..💪..👏
  Een [niet]-katholieke profetie https://youtu.be/KaHw9qn9Ylc ..over de Vorläufer in Maleachi 3:1.

  Door de reiniging krijgt de mens het ware -zelf- terug.. en de gepaste om-geving ..die van de gereinigde aarde.. naar het beeld van het paradijs.. en wordt hij koning over het innerlijk rijk van de ziel..ook door Pater Pio vanuit de hemel voorzegd.. geproclameerd.

  https://youtu.be/OlEtV_BTiLs ..de 3 dagen duisternis als het openen van het 6e zegel ..en op het einde van de 3e dag de grote Waarschuwing.. o.a. ‼️Zacharia 12:10 🤔..💆‍♂️

  ZEVEN dagen vóór de 3 dagen duisternis verschijnt het kruis volgens Matt.24:30 aan de hemel.. https://youtu.be/OlEtV_BTiLs ..Mattheus 24:30 betreft dus niet de Wederkomst bij het laatste oordeel op de Jongste Dag.
  .. https://youtu.be/96cfD4_Bq8k .. kruis aan de hemel.. met al zijn aangeboden genaden.
  🤺😎..Jo

 2. De ver(der)gaande individualisering en het neo-liberalisme vormen de bijl aan den stam van de religie die mensen een richtsnoer biedt: de tien geboden en de waarde van het leven. Ik ben Nederlander en ik heb als volwassene de Rooms-Katholieke Kerk herontdekt en ze biedt mij datgene waarnaar ik zoek in mijn leven: geloof, hoop en liefde. Ik ben geen hemelbestormer, maar ik zou willen dat een stukje van de hemel weer in mensen tastbaar wordt, in plaats van de religie van de ontworteling die het irrationele consumeren tot doel heeft. Ik bid dat de herevangelisatie van Nederland en België ruimte krijgt, voordat het te laat is, indachtig het gedicht van generaal Simon Hendrik Spoor ter bemoediging van de Nederlandse troepen in Nederlands-Indië: “Wij wenden ons tot God en Jan Soldaat,
  Als hooge nood en bitt’re strijd ons wacht, De nood voorbij, het land in vredesstaat, Vergeten wordt de Heer en Jan Soldaat veracht.”

 3. @Ernst Paul Niessen,
  Ikzelf heb pakweg 40 jaar geleden diezelfde worsteling óók gehad.
  Van harte proficiat, dat U de kerk teruggevonden heeft.
  En natuurlijk: Van harte welkom in de kerk.

  1. @Ernst Paul Niessen,
   Één waarschuwing: net zoals vroeger, zijn ook hiér nep-katholieken.
   Maar daae komt u geheel vanzelf achter.

 4. Aan Veroon ter Zee,

  De profetieën in mijn reacties op 4 augustus kun je zo naast jouw.. (of uw) artikel leggen ter bevestiging.

  Onze identiteit als katholiek veronderstelt dus als vanzelf onze [identiteit in Christus]..zoals de sola Scriptura christenen dat verkondigen.
  Globalisering heeft alles met de antichrist te maken en zijn wereldregering.. deze NWO en great reset staat in oppositie tegenover het Rijk van de Vader in het onze-Vadergebed en Zijn nieuwe hemel en Nieuwe aarde
  .. (in zijn éérste fase en grondlegging) ..naar Jes.65:17-20+

  Openb.13:11 laat ons duidelijk begrijpen dat het vooral de valse profeet (maitreya) is die het merkteken van het beest oplegt ..de antichrist komt pas later, kort voor de Wederkomst op de Jongste Dag ..bij het laatste oordeel, 2Thess.2:8

  Ik ben de enigste die de dood van de valse profeet in het 6e zegeloordeel doet begrijpen.. Daniël 7:9-10 betreft het 6e zegel en in vers 11 wordt de dood aangekondigd van maar één persoon.. terwijl Openb.19:20 ((vers 11-20 betreft ook het 6e zegel))..de dood aankondigt van het antichristelijk duo.
  Dan.7 vers 12 impliceert het herstel van het kwaad ..en dan met de antichrist zelf, het kwaad in persoon.

  Het is dus belangrijk om te begrijpen waar wij op de tijdslijn van de Apocalyptische geschiedenis staan.. en dat is dus de tijd vlak voor het 6e zegel.
  Wel zijn er mensen die de Waarschuwing in verband brengen met het 6e zegel maar die niet de samenhang zien en het juiste onderscheid maken.

  De aankondiging van het [herstel] van de Offerdienst in Maleachi 3:3-4 kan voor de Joden alleenmaar de katholieke offerdienst betekenen.. evenzo als in Jeremia 33:18 ..de oudtestamentische offerdiensten zijn [voorgoed en voor altijd] afgesloten.. door het Kruis-offer.

  Op YouTube zijn er Joden die Jezus Christus niet zien als de bedoelde koning in de verzen 15-16 ..omdat het toen niet door Jezus Christus verwezenlijkt is.
  Het kan misschien dat de Illuminati-vrijmetselarij o.a. daar hun (antichrist) koning in zien.

  Gods tempel in 2Thess.2:4 kan alleenmaar de katholieke kerk betreffen.
  Zouden de Joden in deze tijden een tempel bouwen ..en natuurlijk met hun herstel van hun oudtestamentische offerdienst ..dan komt dat [niet] van God.
  Evangelische christenen zoals o.a. bij het tijdschrift Profetisch Perspectief zien uit naar de bouw van de tempel.. feitelijk zijn het dwaalleraren.

  Ook zou Jezus Christus hier op aarde op de troon van David gaan zitten.. ook dat is een dwaalleer.. zoals ook de opvatting dat men naar o.a. 1Thess.4:17 ((betreft de Jongste Dag bij het laatste oordeel)) ..opgenomen wordt ..het verheerlijkte opstandingslichaam zou krijgen om dan terug te komen om met Jezus Christus in Jeruzalem 1000 jaar te regeren.. trouwens:: ..ook Openb.20:4 betreft het 6e zegeloordeel..zie ook Jesaja 24:21-22 ..het gehele hoofdstuk betreft hetgeen geschieden zal rond het 6e zegel-oordeel.. reinigings-oordeel Jesaja 66:14+ en elders.

  Halsstarrige stijfkoppen die denken geen leringen behoeven te trekken uit hemelse boodschappen zullen later hun geestelijke bekrompenheid inzien..tot hun eigen nadeel.

  1. Even niet vergeten dat MDM en haaar ‘waarschuwing’ of haar ‘ boek van de waarheid’ voortgesproten zijn uit winstbejag en het brein van een marketingspecialiste; het is maar goed dat dit uiteindelijk door de Ierse bisschop werd stopgezet, 100% nep en volledige dwaalleer

 5. @: Wellens Willy,

  100% nep en volledige dwaalleer.. wat MDM betreft.?.!! ..daarmee laat merken dat je een gebrekkige kijk hebt op de zaak.
  De Waarschuwing is door talrijke begenadigden voorzegd..ook in het verleden.

  Als die uitspraak 100% nep etc. door die Ierse bisschop is uitgesproken..dan heeft hij een gebrekkig inzicht inzake.. als het dus niet jouw conclusies waren.

  Maleachi 3:2-5 b.v. impliceert de Waarschuwing (in het 6e zegel) ..en het 6e zegel is weer de Dag des Heren in b.v. 2Thess.2:2 ..in het oud testament de Dag van Jahweh… Jesaja 13:7-8 is b.v. zo een passage.. zoek zelf maar verder.

  Naar hetgeen mij bekent heeft MDM als geen ander vooraf zo stellig het aftreden van Paus Benedictus voorzegd.. dus die 100% is dus vooraf al onjuist.
  Ook ik heb verschillende ongerijmdheden geconstateerd.. maar er zijn reacties die raken aan kwaadsprekerij. https://restkerk.net/2016/08/19/over-profetieen-van-hedendaagse-zieners-en-profeten-uit-de-h-schrift/

  Niet Bergoglio is de valse profeet maar maitreya, zichzelf de Christus noemende, de ROOF-vogel uit het Oosten, zoals Jesaja 46:11 aangeeft.
  Jo

  1. @Jo,
   Ik heb U al vaker gemeld, dat U ’n eigen geloof erop na houdt.
   Zo gelooft U ook vele profeten van ándere geloven: U houdt er een complete winkelmand aan over.
   Dus over ‘nep’ gesproken: U kunt erover meepraten.

 6. Sommige mensen hebben [heelveel] IQ nodig om de eenvoudige waarheid toch in zich op te kunnen nemen.. in vergelijking met eenvoudige gelovigen.. die de waarheid vaak veel sneller oppakken.. b.v. het volgende https://youtu.be/oJ1oAWvAdL0 ..kan een ontluiking zijn..proficiat dan.

  1. @Jo,
   Mijn IQ heb ik tot mijn spijt éénmaal gemeld.
   Daar U steeds weer daarop terugkomt, moet U ontzettend jaloers daarop zijn + U moet een ontzettend lage dunk van Uzelf hebben.
   Mijn advies aan U, heb ik U al vaak gegegeven: Ga eens naar ’n psychiater.
   Als U daar behandeld bent (is mijns inziens ’n zware klus), kunt U áltijd nog een kerk bezoeken.

 7. De essentie van Traditioneel Katholicisme is het dienen van de waarheid, het dienen van God.
  Haar identiteit zit verscholen in het Eerste Gebod.

  Dus moet men zich trachten voor te stellen wat men daar voor over heeft.

  Wenst men inderdaad Jezus te ontmoeten dan moet men zich innerlijk afstemmen op Hem.
  Dat weet iedereen wel, hoop ik althans.

  Maar om in deze nog meer duister wordende tijd te kunnen volharden in dat voornemen is echt niet meer gemakkelijk.

  Daarom ben ik nieuwsgierig te weten hoe mensen er over denken om een gebedsgroep te stichten, niet om eens per week een uurtje samen te komen zoals we gewoon waren voordat de covid-dictatuur tal van gebedsgroepen deed verdwijnen, maar om resoluut te gaan samenwonen op het platte land.

  Men hoeft niet meteen huis en haard te verkopen.
  Een praktisch uitvoerbaar begin maken door gewoon bijvoorbeeld een week samen te leven in een geschikte plaats. De bedoeling is uiteraard de dag in te delen met gebedsmomenten zoals in een klooster.

  Ideaal zou zijn indien dit in een echt klooster kon. Misschien kan dat nog ergens in ons Vlaanderen.

  In 1976 kwam ik in een protestantse commune terecht. Ja, we waren nog jong, maar we waren lang niet zo idealistisch als u misschien zou denken. Iedereen daar aanwezig had een of ander drama achter de rug. Sommigen waren alleen, anderen brachten hun gezin mee of een deel van hun gezin. De begeestering om dagelijkse gebedsmomenten was er in ieder geval. Niet dat het altijd goed viel maaar men wilde zich er toch aan overgeven.
  WE HADDEN GEEN ANDERE UITZICHTEN MEER!

  Maatschappelijk was het altijd uitzichtloos.
  Voor niemand daar aanwezig was er nog directe wereldse hoop, ook niet op langere termijn.

  Misschien zie u het leven vandaag anders dan ik, maar ik heb sterk de indruk dat voor iedereen weldra de maatschappelijke hoop zal verdwijnen.

  Daarom lijkt het mij dat de tijd meer dan rijp is om althans te trachten een spontane gemeenschap te vormen samen met een beschikbare priester.
  Zoals reeds gezegd, men moet niet meteen have en goed verkopen. De meesten onder ons zijn niet zo jong meer. Gezien de tijd van nu kunnen we ons in ieder geval geen willkeurige avonturen veroorloven.

  Welke mogelijkheden en welke plaatsen er nog beschikbaar zijn weet ik niet.
  Het mag en kan niet de bedoeling zijn dat men zich even in een retraite-oord gaat bezinnen om daarna weer verder te gaan leven zoals voorheen.
  Dat is niet meer mogelijk.
  Men begrijpe dit goed.

  Wel weet ik met zekerheid dat het erg belangrijk aan het worden is om er nu ernstig over te gaan denken en werkelijk stappen te gaan zetten.
  En dat mag op een eenvoudig wijze beginnen en op eenvoudige wijze tot ontplooing komen want het is geen wereldse ambitie.

 8. Eigenlijk hebben wij geen van alle hier recht van spreken als we afgaan op het Epistel van vandaag: het getuigenis van de apostel Paulus in 1 Kor. 1. dat gewone gelovigen van de ambtskerk helaas niet mogen becommentariëren. Paulus stelt daar:

  ‘Broeders, ik doe een beroep op u in de naam van onze Heer Jezus Christus: weest allen eensgezind, laat er geen verdeeldheid onder u zijn; weest volkomen een van zin en een van gevoelen. Er is mij namelijk ( ) over u verteld ( ) dat er onenigheid onder u heerst. Ieder van u schijnt zijn eigen leus te hebben: ‘ik ben van Paulus’. ‘Ik ben van Kefas’. ‘Ik van Christus.’ ( ) God zij dank dat ik niemand van u gedoopt heb ( ) Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Hij heeft mij gezonden om het evangelie te verkondigen. en dat niet met wijsheid van woorden; anders zou het kruis van Christus zijn kracht verliezen.
  Want de prediking van het kruis is dwaasheid voor hen die verloren gaan, maar voor hen die gered worden, voor ons, is zij Gods kracht. Er staat immers geschreven (Jes. 29, 14): “Verdelgen zal Ik de wijsheid der wijzen en het verstand der verstandigen zal Ik tenietdoen. De wijze, de geleerde, de redetwister van deze tijd, waar zijn zij?” Heeft God de wijsheid van de wereld niet tot dwaasheid gemaakt? In Gods wijsheid heeft de wereld met al haar wijsheid God niet gevonden; daarom heeft God besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van de verkondiging. Want joden eisen wonderen, heidenen verlangen wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor de joden een aanstoot, voor de heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, joden zowel als heidenen, is Hij Gods kracht en Gods wijsheid. Want de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen, en de zwakheid van God is sterker dan de mensen.
  Denkt maar uw eigen roeping, broeders. Naar menselijke maatstaf waren er niet velen geleerd, niet velen machtig, niet velen van hoge afkomst., Nee, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren, om de wijzen te beschamen; wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren, om het sterke te beschamen; wat voor de wereld van geringe afkomst is en onbeduidend, heeft God uitverkoren; wat niets is om teniet te doen wat iets is, opdat tegenover God geen mens zou roemen op zichzelf. Dankzij Hem zijt gij in Christus Jezus, die van Godswege heel onze wijsheid is geworden, onze gerechtigheid, heiliging en verlossing. Daarom, zoals er geschreven staat, als iemand wil roemen, laat hem roemen op de Heer. (Jer. 9, 22-23)’

  Duidelijk komt uit bovenstaande naar voor dat je geroepen moet zijn om spreekbuis te zijn van de Heer. Wij zijn dat geen van alle, want over ons is geen epiclese (aanroeping, afroeping van de H. Geest) uitgesproken in apostolische successie. Alleen priesters mogen dus spreken namens de Heer!

  Voorts gaat het louter om verkondiging van het kruis c.q. de gekruisigde Christus, en wel zonder woorden van wereldse wijsheid c.q. wereldse wetenschap. Wie toch wil verklaren c.q. een en ander in psychologisch perspectief wil zien, zit al bij voorbaat verkeerd. Wij hebben slechts op gezag (van de H. Geest, gegeven aan wie officieel geroepen is c.q. gewijd in apostolische successie) aan te nemen wat ons wordt voorgehouden door de enige echt geroepenen c.q. de priesters.

  De tevens gepropageerde ‘Onderscheiding der Geesten’ is in praktijk dus:
  dat wat de priesters zien / aanmerken als Waarheid!

  ‘Luisteren naar wat de H. Geest ons nu zeggen wil is: uitsluitend luisteren naar wat priesters zien en aanduiden als werk / uiting van de H. Geest.

  Dat is ook wat de hele moderne Synodale Kerk ons wil voorhouden: de H. Geest spreekt louter via de gewijde heren ambtsdragers. Wij gewone mensen zonder officiële roeping van Godswege hebben slechts te zwijgen en aanvaarden. Zeggen priesters (natuurlijk altijd namens. bisschoppen) dat de zon paars is, dan moeten wij gewone gelovige mensen die geacht worden deel te nemen aan de missie van de r.-k. kerk, óók verkondigen dat de zon paars is, ook al zien we wat anders.

  Het hele Synodale Proces is er dus de facto alleen maar voor om de positie (= macht) van de clerus weer te verstevigen en versterken! Het is de vraag wat gelovigen daarmee opschieten als ze na al dat gedoe de laatste 80 en meer jaren zelf te moeten concluderen: wij zijn gedoemd er het zwijgen toe te moeten doen omdat het mysterie van de kerk mysterie moet blijven en beslist geen beaamt weten, omdat God dat nu eenmaal zo wil? Moeilijk te accepteren, toch?!

  M.a.w. Wie zelf nadenkt, heeft in de r.-k. kerk niets te zoeken. Ik – en wellicht ook anderen – zal me dus moeten bezinnen op mijn lidmaatschap van die kerk en haar ideologie. Een missie die ik niet kan onderschrijven omdat ze tegen mijn overtuiging ingaat, kan ik nu eenmaal niet geloofwaardig verkondigen. En wie niet deelneemt aan de missie van de r.-k. kerk, heeft daar niets te zoeken. Mij lijkt de door o.a. de Nederlandse bisschoppen afgegeven boodschap in hun Nationale Synthese van de diocesane fase van het Synodaal proces (d.d. Utrecht, 15-08-2022) dus duidelijk: gelovigen hou je mond en luister slechts naar wat de H. Geest ons gewijde ambtsdienaren ingeeft. Wij priesters hoeven ons niet intellectueel te verantwoorden; wij zijn slechts doorgeefluik en spreekbuis. Kan je dat niet accepteren, dan kan je maar beter vertrekken.

  M.i. is dit ook precies wat jullie traditionalisten willen: terug naar vóór de Franse Revolutie, Verlichting en Renaissance. Jullie zullen dus wellicht gelukkig zijn met dat Synodale Proces in de kerk. Ik denk echter dat jullie nog meer mensen kwijt zullen raken dan dat erbij komen. Jullie als ‘Heilige Rest’, moderne variant op de Mormonen …. ‘Heiligen der Laatste Dagen’. Ik kies dan toch maar voor een bescheidener rol in de marge, en doe er het zwijgen toe zolang me niets gevraagd wordt. Een loopjongen zijn voor andere mensen (al of niet met opgeblazen Ego), kan ik nu eenmaal niet. Ik heb gezegd!

 9. @N.N.,
  Mijn dringende oproep aan U: ben a.u.b. véél korter van stof.
  Volgens mij (maar ja: wie ben ik?), leest niémand Uw zeer lang epistel.

 10. @: P.Derks…

  Definitie van jaloezie:: ..Jaloezie is een gemoedstoestand of emotie waarbij men datgene wenst te krijgen wat een ander reeds heeft gekregen, of wenst dat de ander datgene niet had.

  Iedereen erft van zijn ouders en voorouders.. door buiten deze natuurlijke grens te treden gaat men zich-[zelf] te buiten.
  Dus iedereen het zijne ..en mezelf het mijne.

  De moderne mens wil juist graag zich {zelf} -zijn- in zijn individualiteit.. en het is juist dat dat in de grote Waarschuwing getoetst wordt ..in hoeverre het -zijn- van zichzelf.. en hoeverre hij verdeeld is in zich[zelf] door de zonde.

  Omdat ook ik graag mezelf wil zijn gun kan ik je dus al jouw intellectuele vermogens, hoe dan ook toe ..met al je talenten ..anders ben ik niet mezelf in wat ik voor mezelf ben.

  Een goede koning… bij de gratie Gods.. zal dus als een adelaar toezien dat ieder[een] tot zijn recht komt.. en niemand in het heden verloren gaat voor de eeuwigheid.

  Ter onderscheiding kom ik dan uit bij de [gelijk]zijdige driehoek als beeld van de Drie-Ene God in vergelijk met de [on]gelijk-zijdige driehoek als beeld van de regeringsvorm van de Illuminati-vrijmetselarij..en elk kwaad niet schuwen om de volkeren naar hun hand te zetten.

  De ware hiërarchische regeringsvorm is in zijn samenhang consistent op..en in elk niveau.. en dat gerealiseerd wordt met:: Uw rijk kome ..Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

  Het absurde van de Illuminati-vrijmetselaars piramide regeringsvorm zie je ook nogeens beeldend uitgedrukt met de kleine driehoek die los zweeft boven het andere gedeelte van de driehoek zoals o.a. op het dollarbiljet.
  In deze regeringsvorm telt alleenmaar het het valse collectief ..het individu moet zich offeren aan dat valse collectief.. hetgeen we al gezien hebben met het corrona gedoe.

  Het onjuiste verstaan van de hiërarchische verhoudingen zien we ook bij die huisartsen die zich lieten intimideren en bedreigen bij de behandeling van corrona.. ze kunnen zich beroepen op de eed van Hypocrates.

  Een hogere instelling-orgaan heeft niet het recht de arts te hinderen om aan deze eed te voldoen.. zoals wel wereldwijd gebeurt is.. het was en is duidelijk dat ze het vaccineren wilden..afdwingen, wel nog indirect maar later met geweld niet uitgesloten..zoals de profetieen zeggen.
  Men schaadt juist het algemeen belang.. wat ze zeggen na te streven.
  https://youtu.be/FD5kazXJevI …o.a.

  1. @Kato Lieke,
   Zo is het precies.
   Wij hebben geen enkel deel aan het vreselijk lijden van Jezus Christus. Maar, wij zijn ontzettend blij, dat Hij dat zware Offer voor ons gebracht heeft. Zou Jezus Christus dat niét gedaan hebben, dan zouden wij NIMMER(!!!) bij God de Vader kunnen komen.
   ‘Halleluja’ is een Hebreeuwse jubeluitroep en betekent ‘loof JHWH’.

 11. @ P.Derks..

  Ik ben “echt” onderste boven van jouw intellectuele conclusies.. inzake mijn reacties.

 12. @Jo,
  inzake Uw reactie: Ik ben “echt” onderste boven van jouw intellectuele conclusies.. inzake mijn reacties.

  Daar bent U inderdaad te dom + eigenzinnig voor.

 13. @Jo,
  Weet U de reden waarom domme mensen meestal dom BLIJVEN?
  Ik zal het U verklappen: omdat zij zichzélf intelligenter vinden en/of beter geïnformeerd vinden dan anderen.
  Daar bent U trouwens HET voorbeeld van op deze site.

 14. @Jo,
  U gebruikt deze site alleen maar om reclame te maken voor Uw EIGEN heidens geloof.
  Anders gezegd: U misbruikt deze site op grove wijze.
  Ik begrijp niet, waarom U niet van deze site verwijderd wordt.

 15. @: P.Derks ….

  Zoals je misschien, of wellicht weet veronderstelde Socrates dat hij de slimste mens van zijn tijd was ..omdat hij wist dat hij [niets] wist.
  Toen ik 5 (vijf) jaar was wilde ik ook al weten dat ik niets wist.. ik wilde ook niet naar school, de kleuterschool dus.. maar al snel moest ik inbinden, een grote hand deed de rest 😲..🤭..😉….🤫.

  Als ik een held was geweest had ik stand gehouden.
  Eigenlijk was ik een kleine lafaard.. inmiddels heb ik het mezelf vergeven… nu nog bij Jezus Christus.. voor de lange omweg.. zoals de verloren zoon.
  Je ziet er kan overeenkomst zijn tussen een heiden en een gedoopte..🤣
  Ook vind ik mezelf een uniek mens want ik ben maatschappelijk een onvoorstelbare mis-lukkeling ..zoals er meerdere op deze aardkloot rondlopen.

  Maar toch weet ik beter dan alle Christenen van alle tijden dat de valse profeet (maitreya.. maitreya-boeddha)..de valse profeet is en het is deze die volgens Openb.13:11+ het teken van het beest moet introduceren.

  Hij is de éérste van het antichristelijk [duo] die komen moet.. de persoon in 2Thess.2:3-4…. éérst als deze verdwenen is, vers 7..zoals ook begrepen in Daniël 7-11 ..komt de antichrist..dus vlak voor het laatste oordeel op de Jongste Dag.
  Wie heeft dat ooit kunnen opmerken.

  Ook begenadigde zieners overal ter wereld verkondigen de aanstaande komst van de antichrist.. [feitelijk] dus de éérste van het antichristelijk [duo], de valse profeet.. daardoor hebben ze zich dus niet vergist.

  De Wederkomst op de Jongste Dag in 2Thess.2:8 ((Petr.Can.vertaling))..impliceert de dood van de antichrist.. ofschoon de heilige Nativitas zegt dat de antichrist gedood wordt door de AartsEngel Michaël en dat het toch nog een onbekende tijd duurt voordat Jezus Christus zelf komen zal op de Jongste Dag bij het laatste oordeel, Openb.20:11-15…. maar formeel moeten we uitgaan van: en hetgeen geloven van wat 2Thess.2:8 aangeeft.

  Zou verkondigd worden dat de antichrist zelf al zou komen, zoals de zieners overal aankondigen.. dan zou volgens Fatima het tijdperk van vrede van ongeveer 30-40 jaar al gepasseerd zijn… en dat kan dus niet.
  Openb.19:20 moet men dus op een andere manier begrijpen ..dit heb ik al eerder betoogd.

  …In Openb.20:4 zien we het vóórlaatste oordeel en dat betreft het 6e zegeloordeel met zijn Grote Waarschuwing van Garabandal.. waarop dus het symbolische 1000jarig VredeRijk zal komen.. van ±30-40 jaar het Fatima tijdperk van vrede..Jesaja 24:21-23.. het gehele hoofdstuk 24 beschrijft hetgeen vlak voor het 6e zegel reinigingsoordeel gebeuren zal.

  De grote Monarch van op de 50+ Breedtegraad zal regeren kort na de Waarschuwing en op het einde van het tijdperk van vrede de kroon overzetten op de andere Franse grote Monarch.. zoals de profetieën verkondigen.. hij heeft te strijden tegen de legers van de antichrist.. en zal dan op het einde van zijn regeerperiode in Jeruzalem zijn kroon aan het kruis hangen, waarop deze dan ten hemel wordt opgenomen ..overgenomen door de Heer zelf.

  De koning in Jesaja 9:5 is niet Jezus Christus want anders zou Hij terug moeten komen.. zoals de evangelische christenen veronderstellen, de Heer komt met De Vader in het VUUR van de Heilige Geest.. in het 6e zegeloordeel..Maleachi 3:1-5+.

  Het symbolische 1000jarig VredeRijk ((= dus het Fatima tijdperk van Vrede))..ziet de kerk als een dwaling of ketterij ..maar helaas de kerk vergist zich.. in deze.
  In de middeleeuwen heeft de kerk zo gereageerd op de toen bepaalde eindtijd profetieën zoals die van JOACHIM VAN FIORE.. die dacht dat de grote Paus en Monarch in hun tijd zou komen.. hij heeft zich dus alleenmaar in de tijd vergist.

  De synagoge van satan wil een nieuwe schepping creëren..vandaar de great reset en het satanische build back better..plan …dat staat tegenover Gods schepping van de nieuwe hemel en Nieuwe aarde in zijn éérste grondlegging, Jes.65:17-[20]+… Gods ingrijpen ten tijde van het 6e zegeloordeel.

  Na de Waarschuwing zullen de kinderen Gods op aarde regeren en niet de Illuminati-vrijmetselarij ..de synagoge van satan.. dit wordt duidelijk door de h.Schrift geleerd, ofschoon ze later weer macht krijgen met de antichrist, Daniël 7-12.

  En dan in het algemeen nog iets over martinvrijland nl ..hij is een afvallige evangelisch christen.. maar ondanks dat zegt rake dingen ..maar heeft ook ketterse opvattingen.. ik heb hem gemaild en hem (af)gevraagd of hij niet een vrijmetselaar vangnetpion is.. maar daar heeft hij niet op gereageerd.
  https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/de-178-domes-en-het-getal-88-donald-trump-en-de-zogenaamde-anti-christ-uitgelegd/ ..

  Een dome is een koepel ..een overlappend hiërarchische niveau kun je ook in zekere zin als een koepel opvatten.
  😎Jo

 16. Aan P.Derks..

  Er is tenminste één persoon die mijn onzin heeft gelezen en die schrijft zich P.Derks. 😉..🤣🤣🤣🤣 …waarschijnlijk is je IQ gekrompen door het warme weer. 😲..🤭..🤔

  1. @Jo,
   U zou beter moeten weten. Maar ja, als het IQ U in de steek laat, dan zult U NÓÓIT beter weten.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht