De wereldleiders en hun artificiële intelligente robotten

P. Daniel XVII.35 Vrijdag 26 augustus 2022

Goede Vrienden,

Dat een populaire synodale beweging in de westerse Kerk niet noodzakelijk positief eindigt moge blijken uit volgende  voorbeelden uit  het verre en recente verleden.

De episode van het gouden kalf (Exodus 32) toont hoe heel het joodse volk onder leiding van Aäron in de woestijn tot afgoderij komt. Mozes blijft lang op de heilige berg waar God het Sinaï verbond aanbiedt. Het volk is ongeduldig en wil concrete, materiële tekenen van Gods aanwezigheid.  Ze besluiten met de gouden ringen een stierenbeeld te maken en te vereren als hun bevrijder uit Egypte. Dit hoofdstuk toont vooral de grootheid van Mozes als bemiddelaar tussen het volk en God. Mozes is razend, smijt  “de tafelen van het verbond” kapot en vernietigt daarna het beeld. Aäron wil zich goed praten en de schuld op het volk schuiven. Mozes neemt de schuld van het volk op zich en zegt tot God: “Kunt Gij hun toch geen vergiffenis schenken? Als dat niet gaat, schrap mij dan uit het boek dat Gij hebt geschreven” (Exodus 32, 32). Dat is een voorafbeelding van wat Jezus heeft gedaan voor ons.

Een dwaling door de plaatselijke kerkelijke overheid, hebben we in ons eigen land  (zoals elders in het westen) meegemaakt met  de feitelijke verwerping van de encycliek Humanae vitae (25 augustus 1968) van Paus Paulus VI. In volle zomervakantie werkten de  bisschoppelijke secretariaten  blijkbaar koortsachtig als nooit voorheen. De Canadese, Duitse en Belgische bisschoppenconferentie gaven een kritische verklaring uit en de Nederlandse verklaring was zelfs eerder negatief. De verklaring van de Belgische bisschoppen (min één!) – na vijf ontwerpteksten! – hebben we “theologische acrobatie op olympisch niveau” genoemd: het pauselijk gezag hooghouden en zeggen dat je het niet moet volgen! (lees de hele boeiende geschiedenis in onze studie: Van misvormd personalisme naar onverantwoord ouderschap, in Hoe een paus gelijk kreeg, De Blauwe Tijger, 2017, blz. 211-267). Nog in hetzelfde jaar 1968  schrijft Paus Paulus VI twee hartverscheurende brieven aan zijn voormalige intieme vriend kardinaal L.J. Suenens (a.w. blz. 315-319). De bisschop van Gent,  L.-A. Van Peteghem had  “Humanae vitae” wel begrepen en gaf een eigen verklaring uit. Hij nam het moedige besluit om aan katholieke organisaties te verbieden om voordrachten over contraceptie te organiseren. Uiteraard werd hij als  oerconservatief gebrandmerkt, terwijl hij de enige Belgische kerkelijke leider was wiens oordeel niet verduisterd werd door de allesoverheersende propaganda van de Big Farma. Deze was er in geslaagd een “contraceptieve roes” te creëren die zowel het wetenschappelijk, moreel als maatschappelijk denken verregaand beïnvloedde. Schitterende congressen en conferenties werden door haar ingelegd en de regering kon zo massaal en gratis prachtige brochures uitdelen. Zeer weinigen waren er zich van bewust dat de algemene opinie steunde op deze overweldigende farmaceutische propaganda en  niet op een medisch, wetenschappelijk of moreel verantwoord oordeel. Pas heel geleidelijk drong daar later iets van door. Ook de Belgische bisschoppen zullen in hun geloofsboek van 1987 min of meer de officiële leer van Humanae vitaeGaudium et spes (Vaticanum II) en Familiaris consortio (Johannes Paulus II) schoorvoetend weergeven (zij het met enige misvorming: ons geweten “confronteren” met de kerkelijke leer is iets anders dan ons geweten hiermee “conformeren”).

Als jonge priester werkte ik mee aan de huwelijksvoorbereiding. Vele verloofden namen hieraan toen nog deel. Het team bestond uit een echtpaar, een dokter, een advocaat/notaris/jurist en een priester. Het opzet was prima maar  miste de christelijke dynamiek. Het echtpaar gaf praktische raadgevingen. De jurist besprak het huwelijkscontract. De dokter kon steevast de hele groep aan het lachen brengen door te zeggen dat hij  de natuurlijke familieplanning had geprobeerd en daarom nu vijf kinderen had! Hij had geen enkele belangstelling voor de natuurlijke methoden, noch hiervan een degelijke kennis. Hij herhaalde de propaganda van de farmaceutische industrie over contraceptie. Daarop werd deze groep verloofden ook het meest voorbereid: hoe “veilig” intieme omgang met elkaar hebben “zonder risico’s”! Belangstelling voor het sacrament van het huwelijk  ging niet verder dan de praktische organisatie van een mooie huwelijksmis.

Het niet begrijpen noch aanvaarden van de volle leer over het christelijk huwelijk heeft zware gevolgen gehad voor de huwelijkspastoraal, helaas tot nu toe. De betekenis van het huwelijk ligt in de vrije, totale wederzijdse overgave van zichzelf. Kunstmatige contraceptie is daarbij een aanslag op het wezen zelf van deze totale overgave en overigens ook op de fysische en psychische gezondheid, duidelijk een intrinsiek kwaad, vooral als je beseft dat deze middelen ook de innesteling van een bevruchte eicel – het beginnende leven – kunnen verhinderen. Echtparen konden dit alles meesterlijk overstijgen door een natuurlijke vruchtbaarheid beheersing, die in diezelfde tijd volop ontwikkeld werden. Hierdoor beleefden ze zelf in alle vrijheid en onafhankelijkheid hun vruchtbaarheid. Echtparen die de kleine moeite nemen om hun eigen vruchtbaarheid te leren kennen, kunnen er heel hun leven van genieten. De massale farmaceutische propaganda wist echter nagenoeg de hele bevolking met een contraceptieve verblinding te slaan zodat natuurlijke vruchtbaarheid beheersing algemeen verworpen werd als onmogelijk, naïef, kerkelijk krampachtig. Leiders in Kerk en maatschappij waren meestal marionetten van de Big Farma. Uit dit diep dal is de Vlaamse huwelijkspastoraal nog steeds niet opgestaan!

Het is onbegrijpelijk dat vandaag vooral niet-gelovigen natuurlijke gezinsplanning ontdekken en eindelijk begrijpen hoe onlogisch het is om een gezond lichaam te “behandelen” tegen de natuurlijke en gezonde vruchtbaarheid in, alsof het een ziekte is. Gelovigen hebben die waarheid gewoon voor het grijpen, maar blijkbaar kan, durft of wil de lokale Kerk in Vlaanderen die waarheid niet bekend maken.  Al decennia doet ze alles om die natuurlijke methoden belachelijk te maken. En als dat niet meer lukt – omdat de wetenschappelijke bewijzen zich opstapelen, zowel pro natuurlijke gezinsplanning (b.v. sensiplan.be)   als contra anticonceptiva – zoekt men schijnargumenten. Inderdaad – en dat stelt ook Paulus VI – kunnen natuurlijke methoden contraceptief worden gebruikt. Je gebruikt die methoden als je persoonlijk geweten, geconformeerd aan de kerkelijke leer, deze methoden verantwoordt. Een groot misverstand is dat men veel kinderen moet hebben. Nergens staat dat je verplicht bent  tot seksuele gemeenschap in de vruchtbare periode van de vrouw. Verder moet je alles in gemeenschappelijk overleg beslissen, wat juist de sterkte van het huwelijk kan bevorderen: dialoog. Pilgebruik is alles behalve een uitnodiging tot dialoog  of huwelijkstrouw. Het was overigens in de jaren ’70, in volle “contraceptieve roes” dat duizenden priesters in de westerse Kerk hun roeping vaarwel zeiden.

Kortom, laten we op onze hoede zijn  voor populaire opvattingen die niet steunen op het Evangelie van Jezus Christus, vooral wanneer ze in een religieus kleedje aangeboden worden.

P. Daniel

XVII.35

Vrijdag 26 augustus

Flitsen

Deze week beleefden we een ware invasie in het klooster. Een overeenkomst met een Syrische filmploeg, die een humoristische verpleging wil verfilmen uit de 19e eeuw uit de tijd van de Ottomaanse overheersing, bracht zaterdag een grote verhuis mee in het klooster. Een kamer en gangen moeten aangepast worden. Voor het werk zorgen ze zelf met hun personeel. Twee zusters houden toezicht zodat er geen beschadigingen gebeuren en wij laten hen gerust. Vooraleer zij aan de slag gaan vieren wij ’s morgens de Eucharistie en houden onze liturgische dienst en voor hen is de kerk dan niet toegankelijk. Het was even een grote aanpassing maar we hebben toch getracht gewoon verder te werken, bidden en leven. Het angelus ’s middags met de grote klok blijven we luiden, daar moeten ze zich aan aanpassen. Dank zij hen genieten we deze week onafgebroken van elketriciteit.

De verschillende oogsten zijn begonnen: vijgen, druiven, tomaten, courgetten, kruiden… Er is ook een inspectie begonnen  van alle gebouwen en er zijn heel wat kleine en grote herstellingswerken nodig.

De wereldleiders en hun artificiële intelligente robotten

De wereldleiders lijken onvermoeibaar verder te werken aan hun “Grote Reset”, de nieuwe wereldorde, de vierde industriële revolutie. De meeste mensen op aarde zijn hiervoor totaal overbodig en moeten dus massaal opgeruimd worden – logisch!. Hoe dit efficiënt kan gebeuren wordt ingenieus bestudeerd. De kleine rest dient omgevormd te worden tot artificiële intelligente robotten, waaraan iedere menselijke waardigheid en vrijheid ontnomen wordt. Sommigen voelen zich goed omdat we hiernaar al flink op weg zijn.  Het uiteindelijke doel is nog niet bereikt maar wel in zicht: een hel op aarde. Enerzijds een aantal robotten, hetgeen van de wereldbevolking overblijft en anderzijds een elite van enkele criminele miljardairs rechtstreeks onder bevel van Satan zelf. Vera Sharav geeft hiervan enkele grondlijnen en laat aan ons de keuze of we dit willen of niet.

Vera Sharav werd als 3-jarige in 1941 met hun joods gezin vanuit Roemenië naar Oekraïne gedeporteerd in een concentratiekamp, waar haar vader overleed. Zij overleefde de holocaust en vond vier jaar na de oorlog haar moeder terug. Ze stichtte de alliantie voor de bescherming van  de rechten van de mens (AHRP), waarvan zij de voorzitster is. Op 20 augustus 2022, naar aanleiding van de viering van de 75e verjaardag van de Codex van Neurenberg gaf ze aldaar een indrukwekkende toespraak, waaruit we enkele gedachten weergeven.

Ze toont aan dat hetgeen we nu al 2,5 jaar meemaken een nieuwe holocaust is. Het gas Zyklon B werd vervangen door injecties, voorgesteld als vaccins. “Big Tech, Big Pharma, financiële oligarchen, universitairen, regeringsleiders en het militair industrieel complex… hun grootheidswaanzinnigen hebben de weg geëffend voor een nieuwe holocaust. Deze keer is het een dreiging van volkerenmoord op wereldschaal”. De holocaust is het oerbeeld van het absolute kwaad… De holocaust begon niet met de gaskamers van Auschwitz en Treblinka maar werd 9 jaar eerder voorbereid door steeds verder gaande beperkingen van de individuele vrijheden en de opschorting van de fundamentele rechten en vrijheden”. “De echte virale ziekte die Duitsland besmette   is het eugenisme, de ideologie van de elite die aan de oorsprong ligt van alle genocides”. Een systeem van discriminatie en apartheid werd ingevoerd, gevolgd door verplichte sterilisatie en euthanasie van gehandicapten en bejaarden als “etnische zuivering”, zogenaamd om de bevolking te beschermen. “Nutteloze eters” werden opgeruimd. Het doel van de nazi’s  was een “eindoplossing” te bezorgen en  de 11 miljoen joden in Europa, zo snel, effectief en goedkoop mogelijk. Voor 6 miljoen joden en 9 miljoen anderen (gehandicapten, zieken, ouderen, zigeuners, …) is dit ook gelukt.

De gelijkenissen tussen de huidige wereldpolitiek en die van de nazi’s zijn duidelijk. In 1933 werd de “noodtoestand” uitgeroepen, precies zoals in 2020. Hierdoor werden de fundamentele vrijheden en rechten, vastgelegd in de grondwet, afgeschaft. Aan geneesheren en ziekenhuizen werd verboden zieken en bejaarden met goede, eenvoudige middelen te helpen, precies zoals  nu. En de media zwegen over de massamoorden die plaatsvonden, zoals nu.

De Codex van Nueremberg verwerpt de ideologie van het eugenisme en bevestigt ondubbelzinnig  de voorrang van de waardigheid van de menselijke persoon in tegenstelling tot ‘het grotere goed voor de samenleving’’’. Er wordt respect gevraagd voor het eerste principe van de eed van Hippocrates: “vooreerst niet schaden”. Verder mag niemand aan een medisch experiment onderworpen worden zonder vrijwillige toestemming en na volledige informatie. Dit recht werd bij de zogenaamde covid 19 vaccins op schandelijke wijze met voeten getreden. De inhoud van de “vaccins” werd zelfs niet bekend gemaakt. Geleidelijk ontdekten onafhankelijke wetenschappers steeds meer schadelijke, giftige en zelfs dodelijke stoffen in de “vaccins”. Ten slotte, de producenten zijn  hiervoor niet eens verantwoordelijk. De bevolking zelf moet betalen voor de schadelijke gevolgen van de “vaccins” en de moordenaars worden er dik voor betaald!

De cultuur van de dood van de nazi’s eindigde niet in 1945 maar werd verder gezet door de VS. “Aan het einde van de oorlog  hebben Amerikaanse regeringsambtenaars 1.600 belangrijke  wetenschappers, dokters en ingenieurs van het naziregime geholpen om aan de rechtspraak van  Neuremberg te ontsnappen”. Dit was de “operatie Paperclip” tegen de uitdrukkelijke wil van president Harry Truman in. Bovendien hebben deze nazi-technocraten  generaties Amerikaanse  wetenschappers, dokters en ingenieurs gevormd. “Op die wijze hebben de methoden van de nazi’s en het immorele misprijzen voor de menselijke waarden wortel geschoten in Amerika”. In zijn afscheidstoespraak voor het volk in 1961 heeft président Dwight Eisenhower hiervoor uitdrukkelijk gewaarschuwd. Hij wees op de groeiende macht van « het militair industrieel complex » en zijn  « totale overheersing op economisch, politiek en zelfs  geestelijk vlak”. Eisenhouwer waarschuwde voor “het gevaar dat het openbaar beleid zelf slachtoffer wordt van een wetenschappelijk-technologische elite”. En Elie Wiesel, een overlevende van Auschwitz, waarschuwde in 1979  “dat de neiging van de nazidoelstelling om nogmaals miljoenen mensen uit te roeien een afschuwelijke bedreiging blijft”.

De wereldbevolking is nu in de greep van de erfgenamen van de nazi’s. « Een bende meedogenloze miljardairs over de wereld verspreid en nauw met elkaar verbonden heeft de controle overgenomen van de nationale en internationale instellingen en zij  bepalen de politiek”. Klaus Schwab  zegt uitdrukkelijk dat hij met zijn Wereld Economisch Forum de macht in handen heeft: “Wij hebben de middelen om aan de wereld de orde op te leggen”. En Yuval Noach Harari, de raadgever van Klaus Schwab spreekt zich uitdrukkelijk uit voor een  nieuw eugenisme en een transhumanisme. Het overgrote deel van de mensheid is voor hen overbodig. Als dit zou lukken, is het omdat een groot deel van de mensen dit lijdzaam laten gebeuren.

(https://www.mondialisation.ca/vera-sharav-a-moins-que-nous-ne-resistions-tous-plus-jamais-ca-cest-maintenant-discours-nuremberg-le-20-aout-2022/5670685).

 

Varia

Ons vorig bericht deskundig geïllustreerd met 6 video’s: 1 Boeiende geschiedenis van de heilige Thecla, 2. Montanisme, 3. Kardinaal Malula, 4 De bekenden Libanese zangeres Farus: O Moeder Gods, 5 Jeruzalem, graf van Maria, 6 (Laatste) Stabat Mater in Notre Dame van Parijs:             https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-271/

Ons vorig bericht ook hier: https://www.katholiekforum.net/2022/08/19/een-nieuwe-schepping/

De ministers van buitenlandse zaken van Syrië (Fayssal Mikdad) en Rusland (Sergey Lavrov) hebben  maandag in een gezamenlijke persconferentie de VS en Turkije opgeroepen hun illegale bezetting in N. Syrië op te geven en tevens op te houden met het steunen van terroristische groepen en hun aanslagen alsook het stelen en vernietigen van de noodzakelijke petroleum en graan. Tevens  werden de blijvende bombardementen van Israël in Syrië veroordeeld. Tenslotte werd de internationale gemeenschap opgeroepen de terugkeer van Syriërs naar hun land niet te beletten maar te steunen. Ziedaar de voor de hand liggende oplossingen voor de crisis in Syrië waar onze misvormde westerse media met geen woord over spreken: https://www.sana.sy/en/?p=281621

*

Het ware gelaat van de Oekraïense president als marionet van westerse oorlogszuchtige criminelen wordt steeds meer onthuld. Een massa Oekraïners keert zich tegen Zelensky: https://www.frontnieuws.com/de-washington-post-geeft-toe-dat-zelensky-gelogen-heeft-mensen-onnodig-zijn-gestorven-en-de-oekrainers-zijn-verontwaardigd/

Bijzonder interessante bedenkingen over het mogelijke verdere verloop van het drama in Oekraïne: enerzijds de waanzinnige westerse politiek van blinde haat  en zelfdestructie en anderzijds de constante opmars waartoe Rusland gedwongen wordt: https://www.frontnieuws.com/rusland-zal-waarschijnlijk-een-voortdurende-opmars-door-odessa-naar-transnistrie-en-de-roemeense-grens-volgen/

Een kind vraagt waarom de pyramides in Egypte staan en vader antwoordt omdat ze te groot waren om ze naar Engeland te vervoeren! Een oude grap die duidelijk maakt  dat de VK en VS leven van het stelen van de rijkdom van andere landen. Daniel Kovalik doceert Mensenrechten (Universiteit Pittsburgh) en publiceerde onlangs “No More War”. Hij   geeft voorbeelden. De VS “bevriezen” 7 miljard dollar van Afghanistan in plaats van enkele honderden miljarden te betalen voor de moorden en verwoestingen die ze er begaan hebben. In Syrië stelen ze (naast de graanoogst!) 80 % van de petroleum (vorige zondag 136 tankers!). Van Rusland hebben de VS het immense bedrag van 300 miljard dollar geblokkeerd (gestolen) en geen westerse haan die er over kraait. En zo handelen de VS met nog een hele reeks landen terwijl onze media maar blijven schrijven hoe slecht die landen bestuurd worden en een regeringswissel nodig hebben! Het westers “rechtssysteem” is tot op het bot verrot (https://www.rt.com/news/561171-us-uk-empires-stealing/)

De recente moordaanslag in Moskou op Daria Platonova, was volgens Mario Dinucci eigenlijk gericht tegen haar vader Alexander Douguine, een vertrouweling van president Poetin en stichter van de school voor geopolitiek, internationale betrekkingen aan de staatsuniversiteit Lomonosov te Moskou. Hij is ook de stichter van de internationale Euraziatische beweging, die streeft naar een multipolaire wereld  waar de onafhankelijkheid en eigenheid van de volken en landen wordt gerespecteerd. Vader en dochter zouden samen rijden maar op het laatste ogenblik besliste de vader om een eigen auto te nemen. Volgens Danucci is deze criminele daad het werk van de westerse geheime diensten, vooral van VS en VK die alles doen om hun wereldheerschappij te behouden: https://www.mondialisation.ca/derriere-lassassinat-politique-de-daria-platonova/5670657

Een lange lijst van bewijzen hoe onze media ons dag na dag beliegen, bedriegen en voor de gek houden… en gewoon doorgaan: https://www.golfbrekers.be/het-nieuwe-normaal-der-media/

*

De steeds tragischer wordende situatie van de christenen in het Midden Oosten met een video over de situatie van christenen in Irak: https://www.golfbrekers.be/de-beproevingen-der-christenen-in-het-midden-oosten/

Enkele heerlijke herinneringen aan de contacten van Michel Janva met professor Jerome Lejeune. Jérôme kon met zulk een helderheid spreken over de menselijke conceptie dat de toehoorders daarna de indruk hadden zelf de mysteries van de genetica te kunnen uitleggen. Drie eigenschappen vielen onmiddellijk op. Hij sprak met een helder inzicht, met zachtheid en humor. Hij was de Hippocrates voor onze moderne tijd, zoals Thomas van Aquino de Aristoteles en Bossuet de Cicero van hun tijd. Zij hebben de helden van de oudheid omgevormd tot een christelijke  vuur. Jérôme Lejeune stelde zich helemaal niet aan als een profeet. Hij wist zeer goed dat de strijd voor abortus wereldwijd gevoerd werd en dat de kinderen met trisomie 21 ter dood veroordeeld werden. Zijn antwoord werd zijn passie: “Vermits we niet kunnen beletten dat ze gedood worden, moeten we ze genezen”: https://www.lesalonbeige.fr/jerome-lejeune-signe-de-contradiction-pour-notre-temps/

Een heerlijk sprookje over de toestand van de wereld waarin wij leven , verteld door prof Pierre Capel: https://www.golfbrekers.be/er-was-eens-2/

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

10 commentaren op “De wereldleiders en hun artificiële intelligente robotten

 1. Op uw waarachtige discours is weinig af te dingen, zeer eerwaarde pater Daniel, maar in de staart, “”de wereld bevolking is in de greep van de erfgenamen van de nazi’s””, zou ik graag willen wijzen op het “non dit”, de harde contra dictie, die U terzijde laat liggen.

  De gehele club van Schwab-Rothschild cum suis, plus de ook in Israël beruchte joods communistische schrijver Harari, en tenslotte, de Amerikaanse CDC/(RIVM) baas Fauci, met zijn medewerkers, zij allen behoren tot dezelfde moorddadige cabal. Daar komt nog bij dat de Big Pharma industrie van de gifprikken fabrieken, zoals Pfizer, Moderna, en anderen, allen aan de top door dezelfde subversieve cabal bemand zijn.

  Voor kenners van de moderne geschiedenis is dat geen opzienbarend nieuws. De moord partij tegen de Europese Christelijke volken, en hun beschaving, begon al met WO I en daarop aansluitend WO II.
  En dan laten we de Russische revolutie (1917) en het joodse Sovjet imperium, nog buiten beschouwing, evenals de Spaanse revolutie, 1936-1939.

  “Ken uw vijand”, is een axioma in de militaire wereld ; wij hebben er niks aan om die afschuwelijke realiteit te verduisteren, door er niet op te wijzen, of er niet over te praten. “Ken uw vijand”, zoals Christus ons waarschuwde in, o.a., Mt. 23 en in Joh. 8 : 44-47 , evenals St. Paulus, “alle mensen vijandig” (1 Tess. 2 : 15-16) en in de Ap. 2:9, 3:9.

  Laat Mgr. Vigano uw voorbeeld zijn, zeer eerwaarde pater Daniel.
  Hij windt er geen doekjes om.

  Vandaag, is het noodzakelijker dan ooit, om de rijen te sluiten. Onze strijd om als Europese, Christelijke volken te overleven, heeft verreweg het station gepasseerd van de strijd tussen politieke stromingen. Men hoeft geen profeet te zijn om ons te realiseren dat de tijd eist om alle krachten in te zetten tegen het cultuur – marxisme van Gramsci (+1937), met een veelheid van aspecten.
  Meer dan ooit is het noodzaak om alles op alles te zetten. Dat begint met wie is wie, met de duivels te benoemen en met de vrienden te verzamelen.

  Wij moeten strijden voor de essenties van onze beschaving, neergelegd in de Natuurlijke Orde, ja, de Tien Geboden, door God gegeven aan de H. Mozes, onder aan de berg Sinaï.

 2. Dat de bijdragen van pater Daniel een waardevolle bron zijn van informatie en commentaren is voor elk van ons onbetwistbaar!
  Wat de reactie van Jules van Rooyen aanstipt is, dat mbt de ellende in de wereld, de rol van de joodse nakomelingen der farizeeën en schriftgeleerden (die blinde verstokte vijanden van Jesus Christus) niet vermeld werd. Natuurlijk niet de gewone joodse burger, maar wèl de topfiguren uit bankwereld en politiek, de elites, die opvallend vaak joden blijken te zijn.
  Ook elders, in andere publicaties merkt de goed geïnformeerde lezer, dat steeds om dit feit heen wordt gelopen en zo een belangrijke essentie niet wordt genoemd.

  De passages uit het NT waar Jules van Rooyen verwijst, bevestigen de waarheid, die Christus zelf en beide apostelen hebben uitgesproken!
  Propvol gegevens, onderbouwingen, met een uitgebreid register van auteurs die over dit onderwerp geschreven hebben, vond ik in zijn intussen bekende boek ’Sluiproutes van de Macht’.

 3. @: Otto Haye

  Op de site:: https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/meelezen/sluiproutes-van-de-macht/ ..zegt Jules van Rooyen het volgende▪︎▪︎Nieuw is dat de macht sinds die oprichting van de Vrijmetselarij in 1711, nadrukkelijk de kerk bestookt, met als eerste groot resultaat de opheffing van de Jezuïetenorde in 1773.

  Volgens andere gegevens zijn de bovenste regionen van de Jezuïeten satanisch ..toen ik dat van een protestant vernam had ook ik moeite om dat aan te nemen.
  Ofschoon de volgende informatie van een vrijmetselaar komt sluit ik de deze aannemelijkheid niet uit.. https://www.wanttoknow.nl/overige/ignatius-het-judaisme-en-de-wereldorde/ ..

  Klopt deze informatie dan is Jules van Rooyen toe aan een herziene uitgave van zijn boek ..meerdere Monarchen hebben de kwaadaardigheid van de bovenste regionen van de Jezuïetenorde juist begrepen •• https://www.wanttoknow.nl/geschiedenis/geheime-genootschappen/de-jezuitenpiste/ ▪︎▪︎

 4. @: Jules van Rooyen

  Waar Jules van Rooyen blijkbaar ook geen rekening mee gehouden heeft is dat heel veel regeringsleiders door de Jezuïeten opgeleid zijn.
  In noem enkele: Van Rompuy.. Lubbers en dus ook o.a. Balkenende.. het zijn vrijmetselaars..en landveraders, volksverraders.

  Hadden de Jezuïeten de gepaste nodige hoge standaard meegegeven ..waren ze in hun functies geen volksverraders en landveraders geweest.
  Daarom sluit ik niet uit dat de Jezuïeten in de bovenste lagen satanische Illuminati-vrijmetselaars zijn of van dergelijk of hoger kaliber.
  Dit is dus niet alleen er over nadenken maar ook doordenken middels allerlei informatie die onderzoekers ons aanbieden.

  Het is nergens voor nodig om de waarschijnlijke misdaden door de top van de Jezuïeten verborgen te houden ..het is ook niet toevallig dat de usurpator anti-paus Bergoglio een Jezuïet is.

  Ik persoonlijk geloof voor 99%.. ((die ander 1% wil ik dan nog apart houden))..dat de Jezuïeten de grote scheurmakers zijn ..ook hebben ze het over de komst van de “buitenaardse” messias.. maitreya dus.. maitreya die beweert Jezus Christus bij zijn doop overschaduwd te hebben.
  God deden Vader heeft maar 1 Zoon.. Jezus Christus is de enige Zoon uit God de Vader.
  Boeddha..maitreya en al die anderen zijn nakomelingen van Adam.. dus schepsels, Jezus Christus is géén schepsel.

  1. Jo,

   Dank je voor je interessante bijdragen. Dat is immers allemaal gedocumenteerde informatie, mét bronvermelding, lijkt mij. Hoe gaat men hier daarop reageren?
   Want wat je bronnen vermelden is wellicht ernstig genoeg. En inderdaad, die ministers (en heel D66 waarschijnlijk, vandaar die onmenselijke wetten?) zijn blijkbaar gecorrumpeerd.

   1. En de rest (van de ‘leiding’ zoals de 2e-kamer, de instituten, scholen, televisie enzovoorts enzovoorts) zijn natuurlijk uiteraard ook gehersenspoeld met de nodige ‘informatie’/invloed. Het zit dus overal, lijken de wat eerlijker historici te vermelden. Maar mijn hemel, wat ís het erg!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht