Klimaatopwarming door de mens veroorzaakt: de leugen doorprikt!

Al onze media zijn het erover eens en herhalen hetzelfde dogma: “er is geen enkele twijfel meer over de klimaatopwarming en de menselijke oorsprong ervan en alle wetenschappers zijn het daar over eens”… Zeker in Vlaanderen, waar de onafhankelijke journalistiek niet meer bestaat en waar de gesubsidieerde pers gewoon de extreme standpunten overneemt van de partij Ecolo/Groen, die ondanks haar minimale scores bij de Vlaamse bevolking, zich in het regime heeft weten te nestelen, wordt deze ideologische visie hardhandig opgedrongen.

Een kleine, maar goed georganiseerde linkse kliek heeft een netwerk weten op te bouwen, dat in de media is geïnfiltreerd en met gelijkgezinden in de politiek een soort morele dictatuur uitoefent. Zij bepalen wat goed en wat slecht is.

De VRT is een bolwerk van politiek Groen geworden en het blad De Standaard is omgetoverd tot de ongenuanceerde propagandist van de meest extreme standpunten van deze partij.

Juist zoals voor Covid-19, wordt elk debat over het klimaat in de media op stalinistische wijze verhinderd. Alle nieuws, dat één welbepaalde ideologische visie weerlegt, wordt gefilterd en weggezuiverd. Wie nuances durft aanbrengen, wordt de mond gesnoerd.

Hebt u bv. vernomen, dat Patrick Moore, voormalig milieu-activist van Greenpeace, de huidige stijging van het CO2 gehalte bijzonder goed nieuws vindt voor planten en dieren en al tientallen jaren voor een wereldwijde vergroening zorgt? “CO2 moet gevierd worden en niet gevreesd” is zijn stelling…

Ook de werking van de cycli van de zonnevlekken op klimaatschommelingen wordt schromelijk onderschat. Heel bewust, waarschijnlijk.

In Italië, waar het woord <vrijheid> in tegenstelling tot België, nog werkelijk betekenis heeft, zorgt een petitie van een groep vooraanstaande wetenschappers en academici voor opschudding. In deze petitie klagen zij aan dat de schijnbaar algemeen aanvaarde en opgedrongen visie van een klimaatopwarming, die als oorzaak de activiteit van de mens zou hebben, op leugens berust. Zij hebben zelfs de pleitbezorgers van de antropogene klimaatopwarming uitgedaagd om voor het einde van de maand augustus openlijk en officieel in debat te gaan.

Links Italië, dat de stelling steunt van de menselijke invloed op het klimaat, zit danig met de petitie verveeld, vooral omdat één van de ondertekenaars ervan niemand minder is dan Franco Prodi, gevierd professor in de fysica van de atmosfeer en broer van voormalig premier Romano Prodi.

Hun petitie heeft op internationaal vlak de steun gekregen van de Nobelprijs voor fysica Ivar Giaever en van 1200 geleerden uit verschillende wetenschappelijke disciplines, waaronder de Wetenschap van de Aarde, de fysica en de chemie.

Op grond van diepgaand onderzoek stellen zij dat:

° Het huidige klimaat niet verschillend is van alle andere warme periodes die zich in het historisch en geologisch verleden voorgedaan hebben;

° Extreme meteorologische fenomenen hebben altijd bestaan. Droogteperiodes, overstromingen, aardverschuivingen,enz. moeten bestreden worden door preventie en aanpassing, dwz. door het onderhoud en de aanpassing van de gronden en door het waterbeheer;

°In het bijzonder, is het niet nodig en niet wenselijk en zelfs schadelijk om maatregelen uit te vaardigen om fossiele brandstoffen te verbieden, onder het valse voorwendsel zo het klimaat te reguleren. De fossiele brandstoffen voorzien in 85% van de energie-behoeften van de mensheid. Het is dankzij een overvloedige en goedkope energie dat de mens geniet ven de materiële welvaart die zij vandaag bereikt heeft. Een vermindering van de beschikbaarheid van energie betekent de facto een inkrimping van deze welvaart, een feitelijke verarming dus;

°Zoals wij het in onze petitie over het klimaat duidelijk gesteld hebben, is de invloed op het klimaat van door de mens verwekte CO2 niet zeker en zelfs nooit berekend geweest;

°In elk geval  rechtvaardigt niets een eenzijdige vermindering van de CO2 uitstoot: zelfs indien de EU vandaag zijn eigen uitstoot tot 0 zou herleiden, zou dit geen enkel van de verhoopte gevolgen op het klimaat kunnen hebben, vermits de EU minder dan 10% van de emissies uitstoot.

Zoals reeds vermeld, zorgt deze petitie voor opschudding in Italië. In andere landen, en zeker België, wordt zij doodgezwegen in de media. De groene lobby zou immers wel eens in nauwe schoentjes kunnen komen…

Daarom moeten wij meer dan ooit ruchtbaarheid geven aan belangrijke feiten, die zich voordoen, bij ons en in andere landen en waarover in de media gezwegen wordt!

Auteur:Veroon ter Zee

11 commentaren op “Klimaatopwarming door de mens veroorzaakt: de leugen doorprikt!

 1. De auteur vermeld inderdaad feiten.
  De conclusie moet dus inderdaad luiden: er is geen enkele aanwijzing dat de aarde zou opwarmen (of afkoelen).

 2. Verschillende bedrijven actief in de fossiele sector hebben zich actief ingezet om klimaat- en energiebeleid tegen te werken of af te zwakken. Daartoe werden PR-campagnes gevoerd en wetenschappers betaald om resultaten te publiceren die in hun voordeel werken. Zo betaalde Koch Industries grote bedragen aan Willie Soon om onderzoek te publiceren waaruit zou blijken dat de zon de belangrijkste oorzaak is van klimaatverandering. Ook ExxonMobil en de American Petroleum Institute sponsorden hem. Er ontstond controverse omdat Soon deze sponsoring geheim hield bij zijn publicaties In 2018 en 2019 financierde de Amerikaanse oliesector een miljoenencampagne van Energy in Depth waarmee voor de fossiele sector ongunstige klimaatwetenschap in vraag wordt gesteld.[81]
  Mother Jones-magazine maakte in mei 2005 bekend dat ExxonMobil meer dan 8 miljoen dollar had overgemaakt aan meer dan 40 denktanks, mediabedrijven en groeperingen van consumenten, burgerrechten en religieuze groepen die scepsis prediken over de klimaatverandering.

  1. Gelukkig maar dat de gifGroene eco-facistische Poco-propaganda enigerlei weerwerk krijgt !

  2. @Ouij,
   U zegt op ’n zeer zwakke manier, dat wij bedonderd worden door de media en de politiek.
   Er is geen enkele reden om aan te nemen, dat de zon haar opwarmende kracht aan het verliezen zou zijn.
   Klimaatverandering is niets anders dan de nieuwste hype om mensen meer geld uit de portemonnee te kloppen.

 3. De cyclische opwarming en afkoeling der aarde zou al miljoenen jaren aan de gang zijn. Trap dus niet in de gifGroene eco-fascistische politiek-correcte propaganda !

 4. Om een misverstand bij de heer Derks uit de weg ter ruimen: Veroons artikel stelt niet dat de aarde niet zou opwarmen, maar dat dit niet afwijkend zou zijn van eerdere opwarmingen, een normaal patroon derhalve. En nee, heer Derks, Ouij beweert niet dat “we” bedonderd worden, maar dat de fossiele industrieën “wetenschappelijk” onderzoek steunen, juist om een krachtig klimaatbeleid tegen te werken! Hoe komt dat toch dat u dit alles zo verkeerd begrijpt?

  De nieuwelingen, die zich op dit forum enthousiast tonen voor de klimaatscepcis, zijn, denk ik, geen specialisten op klimaatgebied, een ervan is in ieder geval niet gevraagd de petitie mede te ondertekenen. Veroon geeft niet concreet aan over welke petitie het gaat. De petitie die ik ken, is van 2019, een nieuwe is mij niet bekend. Graag dus een link naar deze eventueel nieuwe petitie.

  Op deze site wordt regelmatig met wantrouwen gekeken naar wetenschappelijk onderzoek, en zeker wat betreft de onafhankelijkheid daarvan. Vreemd is dus dat er nu met een zekere eerbied gesproken wordt over de grote hoeveelheid wetenschappers die hun naam aan de petitie gaven. Als er een wetenschapper buiten de concensus valt, is het hier al gauw: Aha, een wetenschapper stelt.. En inderdaad, afwijkende stemmen van ter zake deskundige wetenschappers behoren een rol in het debat te spelen. Helaas blijken de wetenschappers die dergelijke petities ondertekenen veelal niet gespecialiseerd in het onderwerp waar ze een mening over ventileren. Nobelprijslaureaat Ivar Giaever is zo’n persoon. Hij blijkt wel een briljant natuurkundige, maar heeft nooit onderzoeken op klimaatgebied gedaan of erover in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd, kortom zijn specialisaties liggen elders. Overigens is Giaever iemand die nog op andere gebieden van zich liet horen, zo geloofde hij dat asbest geen kwaad kon, en liet hij zich voor het karretje van de tabakslobby spannen.

  Een kort overzicht:

  Jaren 80: Giæver was een tabakslobbyist voor Philip Morris. De tabaksindustrie had haar eigen ‘experts’, zoals Ivar Giaever, die lang nadat dit verband duidelijk was, twijfels zaaiden over het verband tussen roken en longkanker.
  Jaren 90-2020: Giæver praat over de gevaren van de opwarming van de aarde / ontkent de theorie van door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde – gesponsord door Statoil / Equinor / Heartland Institute.
  2020: Giæver wordt lid van de “wetenschappelijke” raad van de Climate Realists.

  Ik meng me niet in de discussie of er nu wel of geen opwarming plaatvindt. Je moet verschillende, specifieke deskundigheden bezitten om daarover te kunnen en mogen oordelen. Als ik piepende longen heb (van het roken), ga ik naar een longarts en niet naar een hersenchirurg, hoewel beiden natuurlijk arts zijn. Ik hoop, als roker, dat Giaever voor wat betreft tabak en roken volledig gelijk heeft.

  1. @Rinze,
   U kunt niet begrijpend lezen en/of U gelooft de ‘deskundigen’ dus wél. Zielepoot.

   1. @Rinze,
    aanvulling:
    Zoú het klimaat veranderen door de zon, dan is het niet aan de mens om dat tegen te houden.
    Anders gezegd: wij zijn God niet!!!
    God heeft ons niet gemachtigd om het heelal (= werkelijk alles, de gehéle rumte omvattend) te veranderen. Zoú God ons roepen, dan hebben wij puur en alleen af te wachten wat Hij voor ieder van ons in petto heeft.
    God is onze liefdevolle Vader, die álles gemaakt heeft. Hij is de Alfa en de Omega.
    Zit U het goed? God is ook onze Omega.
    Wat ik U wil zeggen: U heeft dus véél(!!!) te weinig geloof, danwel U bent totaal ongelovig.

    1. correctie twee na laatste zin:
     Zit U het goed?
     Dat moét zijn: Ziet U het goed?

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht