Dé oplossing voor de crisis in Syrië

XVII.32 P. Daniel XVII.32 Vrijdag 5 augustus 2022

Goede Vrienden,

De Kerk heeft wereldwijd een “synodale” weg genomen. Het Griekse woord synode  (syn + odos = samen op weg) betekent samenkomst. Franciscus wil dat er meer deelname en inspraak komt zodat de Kerk meer gemeenschap vormt. Hierbij zijn vier etappes voorzien. De eerste stap is nu gezet en bestond in  een luisteren naar wat er leeft onder de gelovigen. Hierop zullen de bisschoppen zich per regio of continent bezinnen (september 2022 – maart 2023). In oktober 2023 volgt de eigenlijke bisschoppensynode. Ter afsluiting zal de paus hierop een postsynodaal document schrijven, wellicht in het voorjaar van 2024.

We hebben de rapporten gelezen van de Vlaamse bisdommen. Al is dit slechts een heel klein deeltje van de wereldkerk, verschillende belangstellingspunten blijken ook elders   in de westerse Kerk te leven. Een samenvatting geeft deze  vijf krachtlijnen   (https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/besluiten-synodaal-overleg-belgi%C3%AB-gepubliceerd-5-krachtlijnen).   

1. Onze droom: een solidaire kerk, die inclusief is, ondersteunend en oog heeft voor de veranderingen in de maatschappij.

2. Diversiteit in het priesterschap, open voor gehuwde priesters en open voor vrouwen.

3. Niet veroordelend tegenover relaties en seksualiteit met de mogelijkheid van een rituele en sociale erkenning van samenwonenden, homoseksuelen en uit de echt gescheiden hertrouwden.

4. Jongeren en nieuwkomers hebben een eigentijdse Kerk nodig met een begrijpbare liturgie; digitale communicatie en authentieke geloofsgetuigen. De boodschap van de Kerk sluit niet aan bij het leven van de mensen van onze tijd. De liturgische taal werkt vervreemdend. Er is vertaling en vertolking nodig van de Bijbelse Boodschap.

5. Kerk is zoveel meer dan zondagseucharistie. Er zijn nieuwe plekken nodig voor geloofservaringen, verschillende wegen voor innerlijk leven en christelijk gebed.

Deze brede synodale beraadslaging heeft het grote voordeel dat ze zoveel mogelijk mensen meer actief bij de Kerk kan betrekken. De Kerk is goddelijk én menselijk, eeuwig én tijdelijk, heilig én zondig, aards én hemels. Als aardse  instelling moet de Kerk zich voortdurend hervormen. Een voorbeeld. Wanneer vrouwelijke religieuzen hun habijt willen bepalen of veranderen, moeten ze dan in een modeshow voor een kardinaal defileren, die  de oscar zal uitreiken? Door overleg kan er mogelijk een betere oplossing voorzien worden.

Het grote nadeel van dit ruim overleg is dat hierdoor de indruk gewekt wordt alsof de Kerk een puur democratische organisatie zou zijn, waarbij  de mening van de meerderheid deskundig omgezet wordt in beleidsbeslissingen. De Kerk dient daarentegen de enge weg van het Evangelie te gaan en niet de brede weg van de wereld, En het zijn de bisschoppen die uiteindelijk moeten waken over de trouw aan de geloofs schat. Jezus wees duidelijk de richting aan: “Bekeert u want het Rijk Gods is nabij” (Mattheus 4, 17). Dat was al de prediking van de profeten, van Johannes  de Doper en ook van de apostelen. Ziedaar de leidraad voor iedere synodale weg in de Kerk en daarbij moet zij met Christus een “teken van tegenspraak” (Lucas 2, 34)  durven zijn. In de bovenvermelde krachtlijnen vinden we enkele modegrillen, die mogelijk de opvatting van een meerderheid vertegenwoordigen maar niet de vaste leer van de Kerk, die de wil van Christus voorhoudt. In een volgende bezinning wil ik hier dieper op ingaan. Nu wil ik slechts  wijzen op een algemene wezenlijke bekommernis.

Wat is de zending van de Kerk? Paulus VI gaf hierop een helder  antwoord in zijn  apostolische aansporing Evangelii nuntiandi (8 december 1975): Evangelisatie is de reden van ons bestaan! (We schreven er 35 jaar geleden een korte inleiding en commentaar op: Evangelisatie is de reden van ons bestaan, Tabor, Brugge, 1987). In nr. 19 legt hij uit dat het gaat om een totale vernieuwing van mens en maatschappij, nl. een radicale revolutie waardoor de heersende waarden, normen, denkwijzen, opvattingen, beweegredenen en levenswijzen omgevormd en doordrongen worden van  Christus en zijn Evangelie.  Het gaat er dus om de wereld te doordringen met de waarden van het Evangelie. Het rijk van geweld van deze wereld moet omgevormd worden tot Rijk Gods. En dit geeft aanstoot (Grieks: skandalon) omdat de steen die de bouwlieden afkeuren, daarbij de hoeksteen wordt (cf. Lucas 20, 17). Niet de mening van de  meerderheid maar Gods wil in Christus staat hierbij centraal.  In het huidige synodaal proces lijkt dikwijls het tegenovergestelde nagestreefd te worden: de Kerk, het priesterschap, het huwelijk, de liturgie… nog meer aanpassen aan de geest van de huidige wereld.  En daarbij gaat het dan veelal om structuurveranderingen. De Kerk dient echter om heel de mensheid te verlossen en te redden.  Dit gebeurt door ieder mens in contact te brengen met God langs Christus. De wezenlijke vraag voor ieder is: Hoe leer ik leven in gemeenschap met God?  Alleen in Hem vinden we het geluk, de bevrijding en de diepste reden van bestaan.

We gaven vroeger reeds verschillende boeiende bekeringsverhalen van moslims die christen werden.  Ze hebben uiteindelijk Christus en de vereniging met God als de diepste kern van hun leven ontdekt en zoeken dan in de Kerk bescherming, leiding, onderricht en voeding. Nagenoeg allen betreuren het dat ze zo weinig steun vinden bij de kerkelijke hiërarchie en de parochieverantwoordelijken, die niet weten wat ze daarmee moeten doen of zelfs bang van hen zijn. Is de Kerk dan niet meer bekommerd om de aanpassing aan de geest van de wereld dan om haar wezenlijke taak?

Het synodaal overleg moet op de eerste plaats een aanmoediging zijn om mensen te leren leven met God en wel met de vrijmoedigheid (Gries: parresia, Handelingen 4, 13) van de apostelen. Daarvoor dienen de christelijke leer, het leven vanuit de sacramenten, het gebed en de leiding van de Kerk. Het gaat er om God, Christus te ontdekken in zijn leven en van daaruit dienstbaar te zijn aan de medemens.  Een Kerk die zo teken van tegenspraak durft zijn, werft. Een Kerk die aangepast is aan de geest van deze wereld mist haar vitale zending. Deze slappe Kerk moet haar vurigheid herwinnen en niet zich nog meer keren naar de tijdsgeest. Overigens, discussies over  moderne structuurveranderingen raken het leven niet:  “Gelukkig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen. Gelukkig zijn jullie, als ze je uitschelden en vervolgen en je van allerlei kwaad betichten om Mij. Wees blij en juicht: in de hemel wacht jullie een rijke beloning. Zo immers hebben ze de profeten vóór jullie vervolgd” (Mattheus 5, 10-12).                                                         P. Daniel

 XVII.32

Vrijdag 4 Augustus 2022

Flitsen

In Constantinopel werd sinds onheuglijke tijden op 1 augustus een processie gehouden met het kruis. Hierbij werd gebeden om bescherming tegen de ziektes die in de maand augustus gewoonlijk uitbraken. Dit gebruik is in voege gebleven in onze byzantijnse liturgie. Na de Eucharistie van deze achtste zondag na Pinksteren hielden we dus een processie met het kruis.

Veertien dagen voor het hoogfeest van O.L. Vrouw Tenhemelopneming (in het oosten: het Ontslapen van Maria, de Dormitio) wordt ’s avonds de paraklisis (Grieks woord voor smeekgebed)  gezongen. Maandagnamiddag gingen we met enkelen deelnemen aan de paraklisis in de parochiekerk bij abouna Georges.

De1000 door Kerk in Nood Portugal bestelde H. Hartafbeeldingen zijn gemaakt! Het was een proces in drie etappen.  Ze worden gemaakt en gedroogd in de zon op het dak. Er is veel werk aan om ze bij te werken en af te werken in de “medicinale”. Daarna worden ze dubbel ingepakt.

Dagen lang werd gewerkt aan het opruimen van de mest uit de schapenstallen en over het terrein verspreiden. De vele tomatenplantjes en  andere moeten water krijgen. Voortdurend moet er puin geruimd worden. Op het dakterras van het St. Jozefsklooster worden twee kamers afgewerkt. De muren van de kamers van  vleugel van het ‘gastenkwartier’ moeten opnieuw bezet worden…

Dé oplossing voor de crisis in Syrië

Half juli gaven we een samenvatting van drie (naar onze bescheiden mening)  uitstekende analyses van experten over Oekraïne onder de titel: “Dé oplossing voor de crisis in Oekraïne”. Deze presentatie kreeg tot vandaag toe uitzonderlijk veel aandacht, positief en negatief op het internet. Of hierin wel voldoende de vrijheid van de landen rondom Rusland ‘verdisconteerd’ (= opgenomen) was, zo luidde een van de vragen in de commentaren. Jazeker, maar je moet hierbij wel de juiste verhoudingen blijven respecteren. Als je gasten op bezoek krijgt, mogen ze in de regel gaan zitten op de stoel die ze zelf verkiezen. Hun vrijheid gaat echter niet zo ver dat ze u mogen aanvallen omdat ze graag op de stoel  willen zitten waarop jij zit.

We gebruiken  nu dezelfde titel in de hoop meer aandacht te krijgen voor de werkelijke situatie in Syrië, zijn soevereiniteit en territoriale integriteit. Als de illegale, aanwezigheid en activiteiten van de VS, de zionisten en de Turken ophoudt, zijn alle grote problemen in Syrië meteen grondig opgelost. Hiervoor is alleen maar nodig dat het handvest van de VN erkend wordt. En het zijn niet het Amerikaanse volk, het joodse volk of het Turkse volk die deze oplossing in de weg staan, maar hun criminele leiders.

De VS zijn in Syrië om het land te plunderen en van zijn levensnoodzakelijke grondstoffen te beroven. In 2008 produceerde Syrië, volgens het Syrische ministerie van petroleum, 406.000 barrel (één barrel = bijna 120 liter) petroleum per dag, oftewel een kleine 50 miljoen liter/dag. In 2015 nog 27.000 per dag, in 2018 slechts 24.000 en nu weer iets meer, nl. 89.000. Heel de rijkdom aan olie in het oosten van het land wordt door de VS gestolen. De voormalige president D. Trump was tenminste nog eerlijk toen hij zei dat de VS alleen maar in Syrië zijn  om de olievelden te behouden, wat 40 miljoen dollar per maand opbrengt (dat is de moeite om te blijven, niet?). Meteen controleren de VS ook de vruchtbare landbouwgronden in  het oosten en alsof dit nog niet genoeg is proberen ze elders de graanoogst te vernietigen of te stelen. Voor de komst van de VS, bracht Syrië 20 % meer voedsel voort dan het zelf nodig had. Nu is het verplicht graanvoorraden aan te schaffen. Dat hiermee het Syrische volk tot armoede veroordeeld wordt, is uiteraard voor de officiële media het vermelden niet waard. Wel worden internationale donorconferenties vermeld, waarbij de Europese excellenties  met uitgestreken gezicht “het Syrische regime” aansporen beter voor hun volk te zorgen en meteen vertellen dat zij edelmoedig enkele miljoenen aan Syrië zullen geven (meelstal om de terroristen te helpen, wat ze er niet bij zeggen). “Tegen de achtergrond van de huichelachtige bekommernis van de VS over het Oekraïense graan, is de plundering van Syrië door de VS bijzonder cynisch” (Alexander Lemoine, 28 juli 2022: https://www.mondialisation.ca/braquage-a-lamericaine-comment-les-etats-unis-pillent-les-ressources-de-la-syrie/5670148).

De westerse politici en media doen alle moeite om de werkelijkheid verborgen te houden  en de indruk te wekken dat het probleem van Syrië bij een verschrikkelijke dictator zou liggen, zoals ook in Rusland en Hongarije. Inmiddels zijn Bachar al Assad, Viktor Orban en Vladimir Poetin waardige staatsmannen die voor hun inzet door hun volk hoog gewaardeerd worden, in tegenstelling tot nagenoeg alle westerse marionetten met een – terecht – erg  belabberde  populariteit. Anderzijds willen de VS Zelensky, de Oekraïense president aan heel de wereld opdringen als het model van een strijder voor vrijheid en democratie, terwijl het steeds duidelijker wordt hoe hij een marionet is, een leider van neonazi’s, bereid om de laatste Oekraïense burger de dood in te jagen  om de VS te plezieren en zoveel mogelijk modder te werpen op Rusland. Inmiddels weten alle journalisten van de westerse mainstream hoe zij over Syrië moeten schrijven om goed betaald te worden, nl als een “regime”, “een dictatuur”,  “een burgeroorlog”. Het volk zelf weet wel beter.

Einstein schijnt eens gezegd te hebben dat het verschil tussen genialiteit en stupiditeit ligt in het feit dat genialiteit grenzen heeft. Welnu, de westerse waanzin en huichelarij hebben geen grenzen.

 Varia

Onze vorige boodschap met 9 video’s geïllustreerd: 1. Vincentius à Paolo, 2. J. Lejeune, 3. Schitterende toespraak van Down Syndrome meisje, 4 Mar Moussa, 5 + 6 + 7 Paolo Dall’Oglio, 8. Pater Jihad, 9. Vredesgebed Mar Moussa: https://www.golfbrekers.be/een-bericht-uit-syrie-zonder-poco-bril-2

Onze vorige boodschap ook hier:  https://www.katholiekforum.net/2022/07/30/van-mar-yakub-naar-mar-moussa/

*

Een erg uitgebreid en degelijk overzicht en samenvatting van 5 maanden Speciale Militaire Operatie in Oekraïne. Het westen handelt met “een van haat doordrenkte waanzin” en wil liever  collectief zelfmoord plegen dan vredig en welvarend samen te leven met Rusland. De VS willen Rusland ontbinden en zijn  zelf in een staat van ontbinding. “De EU is dood, dom en volledig in de macht van de Amerikaanse neocons”: Over de Amerikaanse  topdiplomaat Blinken: “Hij had een fatsoenlijke kleermaker kunnen worden… “ maar “als leider van een (vroegere) supermacht”…  “kan hij alleen maar rampen en jammerlijke mislukkingen” voortbrengen. Poetin had alle reden om oorlog te voeren na de westerse staatsgreep in 2014 in Oekraïne.  Hij wist dat een reactie van Rusland een oorlog zou zijn tegen heel het westen en daar was hij niet klaar voor.  Het westen heeft nog niet door dat hij er nu wel klaar voor is. (https://www.frontnieuws.com/vijf-maanden-na-de-speciale-militaire-operatie-een-samenvatting/)

De regering van Mario Draghi in Italië is gevallen. Als er in september een regering aantreedt van twee extreemrechtse bewegingen zal de houding tegenover de oorlog in Oekraïne en tegenover Poetin grondig veranderen.Per definitie – en traditiegetrouw – worden de voorzitters van de Europese Commissie verondersteld tamelijk onbekwaam te zijn en dienstbaar aan hun meesters Frankrijk en Duitsland. Maar weinigen hadden kunnen vermoeden dat Ursula zo’n puinhoop zou hebben gemaakt van Brexit, Covid, Rusland en binnenkort de eurozone zelf.” Uiteindelijk zijn allen marionetten van de VS. ”Het Westen moet uit de oorlog in Oekraïne stappen en het heeft een goudgerande reden nodig voor de ommekeer. Zelensky zal hun zoals altijd de perfecte uitvluchten geven, want hij faalt nooit in zijn voornaamste rol van nuttige idioot – als hij tenminste de moordaanslagen van zijn eigen cabal overleeft, die een groter stuk van de koek wil”. (https://www.frontnieuws.com/zet-u-schrap-eu-staat-op-een-kantelpunt-want-de-afgrond-is-dichterbij-dan-wij-denken/).

Ziehier nog enkele volkeren die willen aansluiten bij de Russische federatie: https://www.golfbrekers.be/nog-meer-onweer-op-komst-in-oost-europa/

Oekraïense krijgsgevangenen  gedood. Oekraïne en Rusland beschuldigen elkaar, zoals steeds. Eens te meer wordt het geleidelijk duidelijk dat het Oekraïne zelf is dat zijn eigen volk doodt om te beletten dat ze in Russische handen vallen en zullen getuigen over wat er werkelijk in Oekraïne gebeurt: https://www.frontnieuws.com/oekraine-doodde-eigen-krijgsgevangenen-om-een-punt-te-maken/

*

Petitie tegen iedere vorm van verplichte vaccinatie: https://petitiesdekamer.be/covid19

In de Amerikaanse staten van Missouri en Louisiana hebben de procureur generaal Eric Schmitt en Jeff Landry dr. A. Fauci, hoge vertegenwoordigers van de administratie Biden en machtige mediabazen gedagvaard op beschuldiging van het onderdrukken van de vrijheid van meningsuiting, onder voorwendsel van de strijd tegen desinformatie: https://www.mondialisation.ca/fauci-et-de-hauts-responsables-de-biden-sont-cites-a-comparaitre-dans-le-cadre-dune-action-en-justice-alleguant-quils-ont-collabore-avec-les-medias-sociaux-pour-supprimer-la-liberte/5670219

Een als ernstig voorgesteld interview met Kenneth Roth, de grote baas van Human Rights Watch in de Morgen, toont hoe ook hier corruptie hoogtij viert: https://willyvandamme.wordpress.com/2022/07/31/toogpraat-bij-de-morgen/

 

Wereldelite aangeklaagd voor misdaden tegen de menselijkheid.  Dr. Reiner Fuellmich en een uitgebreide  groep internationale advocaten en wetenschappers willen een rechtszaak aanspannen o.m. tegen de leiders van de Wereld Gezondheidsorganisatie en van het Wereld Economisch Forum bij het Canadese Hooggerechtshof. Blijkbaar heeft het Canadese  Hooggerechtshof deze aanklacht toch (nog) niet aanvaard: https://corona-ausschuss.de/

De Australische senator Malcolm Roberts maakt brandhout van de Great Reset en de ideeën van Klaus Schwab. Het is slavernij voor de gehele wereldbevolking waarbij enkele corporaties van miljardairs alles zullen bezitten: huizen, fabrieken, boerderijen, auto’s, meubelen. Als de gewone mensen aan de eisen van de miljardairs voldoen mogen ze af en toe ook iets gebruiken: https://www.frontnieuws.com/australische-senator-laat-in-het-parlement-waarheidsbommen-vallen-over-great-reset-en-schwab/

Een eigentijds zionisme als een octopus buiten en boven alle wetten en normen verheven: https://www.golfbrekers.be/eigentijds-zionisme/

Een pittig stukje over Nancy Pelosi, “de machtigste vrouw aan het politieke firmament van de VS” of is ze het laatste muffe perkament uit het archief van het Amerikaanse exceptionalisme?: https://www.golfbrekers.be/wie-is-nancy-pelosi/

 

 

 

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

2 commentaren op “Dé oplossing voor de crisis in Syrië

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht