De Oekraïense president, Zelensky is als een echte nieuwe Hitler…

Goede Vrienden,

De lijkwade van Turijn  illustreert op onovertroffen wijze het lijden en sterven van Jezus Christus. Wetenschappers hebben er nauwkeurige studies aan gewijd. Voor de Parijse chirurg Pierre Barbet (+ 1961), (De Passie van Onze Heer Jezus Christus gezien door een chirurg, Brepols, 1951) zijn de bloedvlekken op het doek allemaal anatomisch correct en tot in detail in overeenstemming met het lijdensverhaal uit de Evangeliën. Verschillende wetenschappers hebben zijn  onderzoek later bevestigd en aangevuld. De afbeeldingen zijn van menselijk bloed, van de groep AB. Het gestolde bloed is op het doek tot bloedvezelstof en serum herleid. De geseling was geen joodse straf (met 40 – 1 stokslagen) maar een gruwelijke Romeinse geseling. De 2 loden bolletjes drongen diep in het lichaam door en maakten  ruim 120 wonden (30 slagen met 2 koorden?). Later hebben artsen aangetoond dat dergelijke geseling behalve onbeschrijfelijk pijnlijk  ook dodelijk kan zijn door het blokkeren van de nieren, het veroorzaken van hartinfarcten en blijvende krampen. Op Jezus’ hoofd werd een doornenkroon vooral achteraan ingedrukt. Op de rug zijn de vele wonden van het dragen van de dwarsbalk van het kruis te zien. De nagels voor de kruisiging werden door de polsen/handen gedreven. De pijn was zo immens dat de duim helemaal naar binnen getrokken werd en ook niet zichtbaar is op de lijkwade. De nagels door de voeten moeten eveneens een enorme pijn veroorzaakt hebben. Zijn benen zijn niet gebroken. Dit gebeurde bij de andere gekruisigden wel om te beletten dat ze zich nog konden oprichten om te ademen. Jezus’ hart werd met een lans doorboord, waaruit  bloed en serum vloeide. Barbet bevestigt meteen ook de echtheid van wat het Evangelie vermeldt over het zweten van bloed in de Hof van Olijven. Bij extreme angst worden de poriën zo verwijd dat het zweet zich met bloed vermengt. De afbeelding van het gelaat vertoont wonden en overvloedige bloedingen. Rond de weergave van de gebroken neus werden pollen aangetroffen die toen veel voorkwamen in de straten van Jeruzalem. Vermoedelijk is deze man op de grond gevallen of brutaal geduwd.

Deze lijkwade als kostbaarste christelijke relikwie bleef niet gespaard van een grote  leugencampagne. In oktober 1988 ging het nieuws de wereld rond dat deze lijkwade een vervalsing zou zijn uit de middeleeuwen, (tussen 1260 en 1390!) op grond van een radiocarbon 14 onderzoek, uitgevoerd door de laboratoria van Oxford, Zurich en Tucson (Arizona), onder leiding van het Brits Museum. Vanaf het begin rezen er echter grote twijfels over de betrouwbaarheid van deze conclusie. Twee internationale wetenschappelijke verenigingen toonden onomstootbaar de valsheid van deze conclusies aan en de authenticiteit  van de lijkwade: STURP  (Schroud of Turin Research Project) en CIELT (Centre Internationale pour l’Etude du Linceul de Turin). Er volgden nog merkwaardige ontdekkingen: het doek is geweven in “visgraat” (chevron), uit de eerste helft van 1e eeuw  in Palestina, de vele verschillende pollen  op het doek komen eveneens uit het Palestina van die tijd. Op de ogen werden resten van afbeeldingen gevonden van muntstukken (om de ogen te sluiten) met de tekst: “Kaisar Tiberius”, een geldstuk van de jaren 30-32!

De geschiedenis van de lijkwade is een verhaal op zich. Het doek is van Jeruzalem naar Edessa verhuisd, vervolgens naar Constantinopel,  Athene, Parijs, Lirey … voordat het  in 1579 in Turijn bewaard werd. Sinds 1983 is het eigendom van de paus, gegeven door Umberto II, op voorwaarde dat het in Turijn blijft. Het vertoont  tekens van verschillende  branden en van waterschade.

Hierbij dient  nog de zweetdoek (soudarion) vermeld te worden. Deze werd  tot 614 in Jeruzalem bewaard en sinds  812 in een speciaal daarvoor gebouwde crypte in de kathedraal van Oviedo (Spanje). Dit doek werd rond het hoofd gewonden en is uit dezelfde tijd en van dezelfde aard als de Lijkwade. De bloedvlekken geven de afdrukken van wonden van het hoofd, overeenkomend met de vlekken op de lijkwade. Het bloed is eveneens afkomstig van de groep AB. Deze zweetdoek vormt samen met de lijkwade  een belangrijk getuigenis van het lijden van Jezus.

De boeiende ontdekkingen rond deze dierbaarste relikwie van alle tijden gaan onverminderd verder. In de kathedraal van Santa Maria de la Asuncion te Coria (ten westen van Madrid, Spanje) wordt een kostbaar doek bewaard, dat verondersteld wordt het bovenste, versierde tafelkleed te zijn, gebruikt bij het Laatste Avondmaal. Het vertoont hetzelfde weefsel en dezelfde grootte als de lijkwade van Turijn. Het is perfect mogelijk dat de lijkwade van Turijn het tweede, onderliggende  tafelkleed was, in aller haast genomen om Jezus nog voor het begin van de sabbatrust te begraven. Immers, men kon onmogelijk nog een smetteloze, nieuwe lijkwade gaan kopen.

Wie is deze man? Een Semitisch type, in de volle kracht van zijn  leven, harmonisch gebouwd, nagenoeg 2 m groot, gegeseld, gekruisigd, met tekens van een doornenkroon op het hoofd, met uitgerukte baard, geheel geradbraakt, gestorven door totale uitputting, verschrikkelijke krampen en uiteindelijk gestikt. Met een lans werd zijn  hart doorboord. De lijkwade vertelt zijn onvoorstelbare lijden van 3 uur lang.  Zijn huid en spieren, iedere hartklop en ademhaling, handen en voeten, waarbij de nagels de zenuwen raken, de immense dorst en uitgedroogde slijmvliezen, de onophoudelijke krampen …een oceaan van pijn. De kans dat het iemand anders zou zijn dan Jezus van Nazareth, wiens Passie in detail beschreven wordt in de Evangeliën en die stierf op het kruis (vrijdag 7 april 30 om 15.00 u?) is nagenoeg onbestaande.

Wanneer een man met gestold bloed van een doek wordt genomen, veranderen de tekens grondig door het losrukken en verwijderen van de gekwetste. Op de lijkwade is hiervan niet de minste verandering merkbaar. Het doek kan onmogelijk door mensenhanden van het lichaam genomen zijn. Op die wijze toont de lijkwade de Passie én de Verrijzenis van Jezus. De heilige Cyrillus van Jeruzalem (+ 386) zegt reeds: de lijkwade is een getuige van de Verrijzenis! Overigens, het gelaat straalt, ondanks de verschrikkelijkste martelingen, een mysterieuze schoonheid uit: een onuitsprekelijke sereniteit, een innerlijke kracht, rust en vrede! (Overvloedige literatuur : https://www.lesalonbeige.fr/le-saint-suaire-de-turin-un-signe-pour-notre-temps/). Volgende keer: hoe deze lijkwade  ook een boeiend getuigenis is van Jezus’ verrijzenis!

 P. Daniel

XVII.17

Vrijdag 22 april 2022

Flitsen

De Goede Week begonnen we eigenlijk al een dag vroeger, nl. met de “zaterdag van Lazarus” met lange officies waarin de opwekking van Lazarus centraal staat (Johannes 11). Het is het meest spectaculaire wonder dat Jezus voor iemand verrichtte. Palmzondag is hierop een vervolg: een maaltijd ter ere  van Lazarus’ verrijzenis, zijn zus, Maria, zalft Jezus met kostbare parfum en een enthousiaste  menigte zorgt voor een feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem, gezeten op een ezel (Johannes 12). Vele eenvoudige mensen geloven in Hem, maar de religieuze leiders zijn woest en  zijn vast besloten om Hem en ook Lazarus ter dood te brengen. Na de uitgebreide byzantijnse eucharistie koos ieder een gepast feestelijk kledingstuk en maakten we mét ezelin en haar jong een kleine tocht in de tuin. We zochten daarna  een plaats in de tuin voor onze picknick.

De eerste avondrecreaties van deze week worden vooral benut om de liturgische gezangen te repeteren. De eerste drie dagen beginnen met drie uur gebed. Dinsdag volgde daarbij nog de lange dienst van de wijding van de olie, met een psalm, 9 oden, 7 epistels en 7 evangelies, daarna een soort boetedienst, genezingsdienst en zalving met de gewijde olie. In de westerse kerk is deze wijding van de olie voorbehouden aan de bisschop in een Eucharistieviering waarbij alle priesters worden uitgenodigd (Chrisma-mis). Hier in het oosten is er ook een Eucharistie van de priesters samen met de bisschop voorzien als teken van eenheid.

Het “Triduum Sacrum”, de heilige Driedaagse van Witte Donderdag tot Paaszaterdag kwamen twaalf jongeren uit Aleppo mee vieren samen met hun Syrische priester, een jonge  pater Salesiaan. (Hij is afkomstig uit Kamsjli, N. Syrië, waar de VS al jaren een ‘Oekraïne’ proberen te maken met meer doden, plunderingen en verwoestingen dan de Russen in heel Oekraïne hebben aangericht, maar waarover geen woord wordt gemeld in de gewone media!). Op Witte Donderdag hielden we met de gemeenschap in de crypte een “verzoeningsdienst” onder elkaar. We vierden samen de Witte Donderdag Eucharistie met voetwassing volgens de Latijnse ritus. Samen namen we de maaltijd waarna we de lange “matines” van Vrijdag baden met psalmen gebeden en 12 evangelielezingen (zowat heel het lijdensverhaal van de vier  Evangeliën). Tijdens deze dienst wordt ook de kruisiging uitgebeeld: de priester nagelt een kartonnen afbeelding van Jezus op het kruis, dat plechtig ter verering wordt getoond. Deze dienst  duur tot ver over middernacht. Vrijdag morgen beginnen we pas om 11.00 u met de “koninklijke uren” (zo genoemd omdat destijds in Constantinopel de keizer met zijn  hof hieraan deelnam). Het zijn  primen, tertsen, sexten en  nonen, waarin telkens een lijdensverhaal van een Evangelie centraal staat, omgeven door gebeden, psalmen  en lezingen uit de profeten en brieven van de hl Paulus, waarin de aspecten van Jezus’ lijden worden voorspeld of gecommentarieerd. Het geheel vormt een diepgaande bezinning op Jezus’ lijden en sterven. ’s  Middags wordt  er gevast: men eet droog brood met thee. ‘s  Namiddags volgen de vespers en de matines die samen vier uur duren (van 16-20.00 u) en waaronder de “kruisafneming”. Jezus wordt in het mooi geborduurde ‘epitafios’ gelegd met kruiden en veel parfum en in het graf gelegd. De lange psalm 118 wordt gezongen, om beurt in het Arabisch en het Frans met tussen ieder vers een eigen antifoon. Deze zang duurt zo lang dat hij onderbroken wordt met twee theepauzes ter plaatse. Stille Zaterdag is in de voormiddag heel rustig. Ieder kan even tijd nemen voor een  stille wake bij het graf of bij de kopie van de lijkwade van Turijn die in de crypte uithangt (Vanuit Turijn werden 10 kopijen verdeeld over de wereld en wij kregen die voor het M.O.). In de namiddag werd  in de crypte de dienst van de “neerdaling ter helle” gevierd die eindigt met de  viering van de overwinning van het Licht, waarbij overvloedig laurierbladen worden rondgestrooid. Om 22.00 u begonnen we de Paasnachtviering in de Latijnse ritus, voorgegaan door de Salesianer pater.

Paaszondag was helemaal in byzantijnse liturgie: de ‘hadjmeh’ of aanslag van de verrezen Heer op het Rijk van de duivel met processies, litanieën, lezingen en gebeden waarbij de priester een korte dialoog houdt met de duivel en uiteindelijk met het kruis de deur van de kerk binnen beukt. Daarna de ‘matines’ en de paasmis.  ’s Avonds volgde nog de dienst van de zending van de “getuigen” door de verrezen Heer, waarbij Johannes 20, 19-25 in vijftiental talen werd gelezen. Als slot was er een echtpaar met twee kinderen, dat wegens moeilijkheden een tijd afstand van elkaar genomen had en nu hun huwelijksbeloften hernieuwden.

Tweede Paasdag kwam de bisschop ons zijn paaswensen overbrengen.

(Wegens de veelheid aan berichten en foto’s willen we een deel hiervan volgende keer geven)

Onvoorstelbaar!

De Oekraïense president, Zelensky  is als een echte nieuwe Hitler die aanzet tot burgeroorlog onder eigen volk, genocide organiseert onder eigen mensen, zware wapens onder eigen burgers verdeelt, ziekenhuizen en centra van steden tot militair doelwit maakt, criminele orgaanhandel aanwakkert, alle verdragen over veiligheid en recht schendt, de haat aanwakkert tegen eigen Russische bevolking die hij al met 14.000 heeft laten uitmoorden en zorgt dat zijn  land steeds meer in chaos en haat wegzinkt, om de schuld daarvan met groot succes aan Poetin te geven. Daartegenover staat Rusland dat al jaren lang niets anders vraagt dan garanties voor de veiligheid van zijn land volgens internationaal recht.  VS en NAVO doen hierbij niets anders dan alle internationale verdragen met voeten treden, een forse oorlogsopbouw organiseren en Rusland zoveel mogelijk uitdagen totdat het niet anders meer kan dan zich te verdedigen om eigen volk en eigen land te beschermen. De grootste criminele leders, Joe Biden, Stoltenberg en Zelensky  worden ondertussen aan alle westerse regeringen voorgesteld als de helden van de wereldvrede. En de leiders van de westerse landen met hun pers papegaaien blijven hen bewieroken. Het is onvoorstelbaar hoe deze misdadige, psychopathische toneelspelers door zovele mensen blindelings worden gesteund!

De Oekraïne-affaire, in 18 minuten ontrafeld door een interview van Tom Zwitser. Ongelooflijk hoe de NAVO met Zelensky vanaf dag één  oorlogsmisdaden pleegden en schuldig zijn  aan genocide van eigen volk, terwijl ze in het westen de hemel worden in geprezen!  https://www.golfbrekers.be/het-masker-valt-af/

Varia

Ons vorig bericht zeer passend geïllustreerd met 11 (12) video’s: 1. Veroordeling van Jezus, 2. Verloochening van Petrus, 3. Simon van Cyrene, 4. De 7 kruiswoorden, 8. Jozef van Artimathea, 9. Gregoriaanse zang van Palmzondag, 10+11 Palmzondag in Damascus (vermoedelijk van voor de oorlog of van in het begin van de oorlog)12. (niet beschikbaar!) (https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-256/

Onze nieuwsbrief ook hier: https://www.katholiekforum.net/2022/04/11/is-poetin-de-oorlog-in-oekraine-begonnen/

Een ‘quo vadis’. Een uitstekende geschiedenis van een Syrisch journalist over de geleidelijke groei van Syrië naar  democratie, welvaart en harmonieuze samenleving, dank zij Hafez en Bachar al Assad.  Een echte lekenstaat, waar godsdiensten geen   onenigheid geven. De Syrische journalist  laat wel de eigenlijke aanstoker van de onenigheid en oorlog in Syrië buiten het zicht, nl. de VS: https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-145/

*

Wat ik vanuit mijn ervaring in Syrië zou willen zeggen, spreekt Mgr. Viganò uit vanuit zijn ervaring in Amerika. Een satanische globalistische elite wil heel de mensenfamilie gegijzeld houden; wordt wakker en neem uw waardigheid terug: Thetruthseeker.co.uk.

 Nieuwsbrief Tegenstroom 27 maart 2022: https://www.tegenstroom.eu/source_nieuwsbrief_tegenstroom/index96.html

Artikel Comité Bezorgde Ouders : We moeten kinderen beschermen: https://www.bezorgdeouders.be/2022/04/03/wij-moeten-kinderen-beschermen/

Hoe de Belgische en Europese geneeskunde slaaf is van de farmaceutische industrie. ’n Schande! Dr. Kris Gaublomme wordt geschorst omdat hij te degelijke informatie en zorg geeft aan de mensen in verband met vaccinaties en meer bekommerd is om de gezondheid van de mensen dan om de winsten van de farmaceutische industrie. Een van zijn  boeken: “Vaccinaties en het immuunsysteem. Gewenste en ongewenste effecten van vaccinaties” Zijn voordrachten: https://www.bitchute.com/video/RkMZxeXri6U6/?fbclid=IwAR0dSHP89chSeuIFrrdSfsZVDFDZKIJQEt_w-mygu1JBzQPMwxQJJHquLOk; https://www.youtube.com/watch?v=ryZfxSmshb8&t=1692s; https://www.vaccinatieschade.be/content/e-prikjes-archief

*

De Chinezen spotten eindeloos met de huichelarij van de VS en lachen zich krom met de manier waarop  de  Europese leiders de hielen van de VS blijven kussen en voor hun plezier hun eigen samenleving, economie en waarden vernietigen: https://www.mondialisation.ca/lintervention-militaire-russe-en-ukraine-vue-depuis-la-chine/5667344

India geeft ons een goed voorbeeld van weerstand tegen de druk van VS om toch met Rusland goede betrekkingen te houden, voor het goed van het volk!: https://www.golfbrekers.be/stoicijns-indie/

De vergeten 3 miljoen Oekraïners die naar Rusland vluchten: landen/

De gezaghebbende onafhankelijke Canadese journaliste Eva Barlett, die intens de oorlog tegen Syrië gevolgd heeft, ziet nu dezelfde mediamanipulatie over wat er in Oekraïene    gebeurt. De gruwel van de neonazi’s  wordt verzwegen en alle schuld wordt aan de Russen gegeven , precies zoals in Syrië  de gruwel van de terroristen telkens werd toegeschreven aan de Syrische president of het leger of de Russen:  https://www.sana.sy/en/?p=269878

Hoe de neonazi’s van het Oekraïense leger in Butcha, dagen nadat het Russische leger weggetrokken was zonder één slachtoffer te maken, een massaslachting konden organiseren en het westen doen geloven dat  deze gruwelen door het Russische leger waren begaan. Hetzelfde voor de aanslag op het station van Kramatorsk: https://www.mondialisation.ca/les-faux-de-la-propagande-anti-russie/5667306

*

De doodscultuur beheerst al lang  de zogenaamde westerse beschaving, maar dit wetsvoorstel uit Maryland dat het mogelijk zou maken baby’s te vermoorden is een absoluut dieptepunt: https://www.golfbrekers.be/hoe-diep-kan-het-mensdom-zakken/

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

99 commentaren op “De Oekraïense president, Zelensky is als een echte nieuwe Hitler…

 1. Wat een ongelofelijke huichelarij is deze website en wat een onvoorstelbare leugenaar deze zogezegde pater Maes. Hij die het criminele regime van Assad steunt die tienduizenden doden op zijn geweten heeft, gesteund door dat andere monster, Poetin, die nu hetzelfde aan het doen is in Oekraïne. Geen woord mag men geloven van wat deze man hier verkondigt. Ga op betrouwbare websites waar je de echte versie van de feiten te weten komt. Deze website zou zogezegd katholiek zijn, laat me eens goed lachten. Net zoals Poetin een goede orthodox is zeker. Zelfs geen wapenstilstand voor Pasen heeft hij toegestaan aan Oekraïne. Zijn soldaten zijn lafaards, net zoals hij die nog enkel in bunkers leeft en zich niet meer in het openbaar durft te vertonen: met de ongelofelijk dappere Oekraïense soldaten durven ze zich niet te meten, neen, ze vergrijpen zich aan de onschuldige burgerbevolking: vrouwen verkrachten, kinderen folteren, ouderen afmaken. Dit allemaal op bevel en met goedkeuring van Poetin, die hen hiervoor zelfs onderscheidingen uitdeelt. Walgelijk gewoon en dit wordt hier, op dit forum, opgehemeld als de incarnatie van het goede. Schamen moest je je, neppater!

  1. @ Paul Kohut ,
   U kan zonder blozen de naam van Poetin zonder meer vervangen door de naam van J.Biden.
   Wanneer gaat het tot U doordringen dat al deze potentaten gewillig gehoorzamen aan de bevelen van de NWO met als doel alle grote landen machteloos te maken zodat de voorlopig nog onbekende NWO-dictator zich eindelijk durft te vertonen voor de media, zogezegd om wereldvrede te brengen, want hij is een lafaard.

 2. In het stukje “Onvoorstelbaar” staan vele beweringen maar geen enkel bewijs. Wie denkt de schrijver met die holle slagzinnen te overtuigen? En is katholiek forum er zich wel voldoende van bewust dat dit schrijfsel een aantal mensen er kan toe aanzetten om eens te meer te verkondigen dat de Katholieke Kerk alweer verkeerd bezig is? En dat ze blijkbaar gesponsord wordt door de propagandamachine van Poetin? En dat ze bewust neonieuws verspreidt. Hoe om de liefde gods kan je waar maken dat de inval in en de vernietiging van Oekraïne “zelfverdediging” van Poetins Rusland is? Bij iedere letter van het stukje krulden mijn tenen meer en meer.

  1. USA heeft 80 militaire bases in de hele wereld. Toen de S.U. het ‘pact van Warschau’ ontbond, bleef de NAVO bestaan en breidde zich uit over heel Oost Europa, hun belofte brekend om de neutraliteit te garanderen. Nu de NAVO ook Ukraine wou inlijven, reageerde Rusland op die bedreigende omsingeling.

   1. 1/ NAVA en USA is niet hetzelfde, zelfs al heeft USA overwicht in NAVO. 2/ Ex-landen van Warschau pact hebben zelf gevraagd om NAVO lid te worden. Die wisten goed genoeg dat neutraliteit niet bestaat en hebben dus voor veiligheid gekozen. Kan men hen niet kwalijk nemen. Wat die belofte betreft: daar staat niets van op papier met handtekeningen (dus waardeloos) en bovendien is die belofte gedaan aan de leider van de SU. Toen de SU ophield te bestaan kwam die belofte dus ook automatisch te vervallen.

 3. Ongelooflijk wat “katholieken” durven schrijven over de gruwel van Poetin.

  1. Lang leve de EU-spionnen?:
   Paul Kohut + carausios + Steppe (alle drie tot op heden 100% onbekend op deze site).

   Uw werkgever zal niét blij zijn: U kunt NAVO niet schrijven (U meldt: NAVA).

   1. Neem jij de maat op een duidelijke tikfout als je zelf niet eens het meervoud van dommerik goed kan schrijven Derks?

    1. @juuls,
     Iemand die namens de eigen werkgever schrijft, dient de naam van die werkgever correct te spellen.

  2. De vraag is wie voor de grootste gruwel zorgt: Poetin of J.Biden?
   Beide mannen zijn gevaarlijke types maar J.Biden keurt het vermoorden van ongeboren kinderen goed in abortus dat betekent dat hij een veel ergere moordenaar is dan Poetin. En hoeveel onnodig leed en moordpartijen heeft J.Biden niet veroorzaakt in Afganistan?
   Poetin laat de godsdienst vrij maar J.Biden is tegen de Traditionele Katholieken die immers ook pro-life zijn.

 4. @ carausios,
  waarom gaat U niet klagen bij ‘president’ J.Biden, de Clintons, Pelosi, vermits deze mensen zich Katholiek durven noemen ondanks zij allen hevig pro-abortus en euthanasie zijn, zelfs bij Obama kunt U zich gaan beklagen want hij durft zich een christen te noemen ondanks zijn onverholen haat tegen christenen. Ook bij ‘paus’ Franciscus zult met open armen ontvangen worden, de kans is groot dat U door hem gekust wordt.
  Bekeer U voor het te laat is en wend U af van de valse media die binnenkort, net zoals het zieltogende zich ‘democratisch’ noemende CNN, aan hun eindeloze leugens te gronde zullen gaan.

  1. Het besproken probleem is niet of we Biden en co nu katholiek mogen noemen of niet. Wat boeit het? Wijk niet af van het onderwerp. Het probleem is dat men allerlei verantwoordingen zoekt voor de gruwel die Poetin teweegbrengt. Er is er gewoon geen. Als Rusland de wapens neerlegt is de oorlog gedaan, als Oekraïne de wapens neerlegt is het gedaan met Oekraïne. Dat is de realiteit. Vandaar dat Oekraïne nu niet mag alleen gelaten worden. Oekraïne vecht nu voor zijn vrijheid en die van vele anderen. En het is niet de eerste keer in de geschiedenis dat het dit moet doen. Maar dat begrijp jij blijkbaar niet.

   1. Vrede kan alleen indien beide partijen, NAVO en Rusland, vrede sluiten.
    Ga dat eens aan J.Biden zeggen.

    Waarom mocht in 1945 generaal Patton niet doorstoten naar Rusland? Dat was het moment bij uitstek om het zwaar verzwakte communisme weg te vagen. DE AMERIKAANSE OVERHEID WILDE DAT NIET. En Waarom niet? Omdat Amerika vreesde dat een verenigd Europa machtiger zou worden dan Amerika.

    De communistische Sovjet Unie kon dus in alle vrede ontstaan DANK ZIJ AMERIKA!

    De vraag is of de USA ons zouden bevrijd hebben van Hitler indien zij daar geen reusachtig profijt uit konden halen zoals de grote afzetmarkt van west-Europa om hun economie en hun politieke macht te vergroten.

    Het vervolg was dat o.a. de Amerikaanse NSA National Security Agency of America het voor het zeggen had in heel west-Europa tot op de dag van vandaag. U kan geen toetsje indrukken op uw keyboard of zij zien het. Vindt U dat normaal? Kortom er is heden geen verschil meer tussen oosters communisme en westers communisme. Of toch! In Rusland is de godsdienst vrij en in het westen mag men niet meer Traditioneel Katholiek zijn of pro-life zijn!

    Bekeer U voor het te laat is.

 5. Het Vlaamse volk weet ook wat mee te praten over zijn overleden Belgische Bisschoppen ..Ze verklaarden. Er is een volk om te dienen en een volk om gediend te worden. En stemmen voor de Volksunie was doodzonde .. nu veroordelen ze nog niet de JAARLIJKSE TRANSFER VAN TIEN MILJARD NAZR WALLONIË PLUIMEN MOET GE HET HARDWERKENDE EN TALEN LERENDE VOLK. Marx en Engels schreven toen ze de verfransing in Brussel zagen…ERNIS GEEN GROTER IMPERIALISME DAN HET TAALKUNDIGE ..

 6. @Paul Kohut. De “neppater” is ter plaatse in Syrië en kent daar de mensen al meer dan 10 jaar. U bent ter plaatse achter uw scherm en gelooft wat de mainstream u inlepelt.

  1. Het is niet omdat die neppater daar al 10 jaar zit dat hij een heilige is. Als hij daar een laptop en een internetverbinding heeft, kan hij zijn leugens evengoed van ginder posten als van hier. Ik snap uw punt niet.

 7. Maes is een wolf in schapenvacht. Hij zou zich beter met pastoraal dan met politiek inlaten. Zelfs zijn confraters zijn niet met hem akkoord. Het standpunt dat Maes verkondigt is niet eens katholiel. Het woord religie komt van religare (mensen verbinden) en Maes doet precies het tegenovergestelde. Een zielige figuur als U het mij vraagt: het katholiekl forumheeft een ‘mooie’ proost.

  1. Hoe komt het toch dat vandaag ‘gemoderniseerde’ mensen weeral klakkeloos de overheersende totaal socialistische media napraten zoals ten tijde van Mussolini en Hitler?
   Jezus was geen socialist en de Katholieke Kerk wordt sedert het tweede Vaticaans concilie zwaar aangevallen door hetzelfde socialisme en liberalisme als ten tijde van WWII.
   Bekeer U voor het te laat is.

 8. Over het hier gevoerde “Oekraïne-debat”
  Verwant met: “Ex falso sequitur quod libet”
  [Of hoe halve waarheden ook halve leugens zijn…
  … en dus eigenlijk hele leugens…]

  Pleidooi voor bilateraal correcte nuancering, graag…

 9. Reeds voordat Hitler aan de macht kwam in Duitsland richtten alle media zich in zijn richting en wee degenen die anders durfden denken, zij werden na het feit van Hitler’s aanstelling als dictator hard aangepakt.

  Dat is wat alle dictators doen: de media dwingen.
  Einde vrije inspraak, einde aan de vrije meningsuiting, ja zelfs einde aan het vrije denken.

  Sedert het Tweede Vaticaanse concilie 1963-65 werden alle media geleidelijk gedwongen zich te richten naar de wensen van het socialisme, door de Kerk zelf! Toen de revolte van mei 1968 uitbrak en dit vreselijke gebeuren over alle hoofden werd uitgestort deden ook de schoolbesturen mee. Misschien enkel pro forma, maar toch!

  Nu is het geen enkel medium meer gegund een andere taal te spreken dan de zogenaamd ‘democratische’ taal van het socialisme, zelfs binnen de Kerk!

  Maar zoals het altijd weer gaat zal ook nu de Traditionele Rooms Katholieke Kerk, hoe erg klein zij ook werd, zich blijven verzetten tegen het goddeloos geweld. Ondanks een ongepaste ‘paus’ Franciscus, een demente president J.Biden, een vreemde soort communistische president Poetin die voor godsdienstvrijheid pleit ondanks nooit eerder geziene tegenstand en misleiding vanwege ‘paus’ Franciscus, en een onoverzichtelijke bende goddelozen op alle hoge plaatsen ter wereld zal en kan de zeer klein geworden Rest-Kerk, de ware Rooms Katholieke Kerk, blijven tegenstand bieden. Zij kan niet anders! Het is wat Jezus Zelf deed: alleen de Waarheid van God en Zijn Geboden.

  Het Kruis staat gereed voor vele christenen, zowel waarheidslievenden als afvalligen, want de wereldoorlog kan niet meer vermeden worden.

 10. Dank U wel, eerwaarde pater Maes, iedere week kijk ik uit naar uw deskundige bijdragen, over de huidige, verschrikkelijke realiteit van bedrog en macht misbruik, die vele verdoofde, MSM hersen gespoelde lezers, niet meer verdragen.

  Twee jaar griep terreur en het slavenmasker, heeft hen voor het leven gedrild. Zij aanbidden de leugens van de staat, die, vanaf de Franse revolutie (1789), nooit meer te vertrouwen is geweest, en altijd gewantrouwd moet worden, zo niet bestreden. Traditionele katholieken hebben dit begrepen, het is hun levenshouding, want zij staan in de waarheid.

  Het modernistische gif van “moedertje staat” is door Luther (+1546) de wereld in gebracht. Hij was erger dan Pilatus. Deze vroeg nog, “wat is waarheid”. Maar Luther schafte de waarheid af. Hij stond in de leugen, en uit wroeging hing hij zich op aan zijn hemelbed, getuige de verklaring van zijn huismeester Rudtfelt.

  De meeste Vat. 2 NOM katholieken lopen Luther achterna, in de val van de leugen. De huidige paus Bergoglio heeft zelfs een buste van hem in het Vaticaan geïnstalleerd. Ook daar heerst die.
  Gehersenspoeld, begrijpen daardoor de meesten niet dat het kamp van de leugen, het “Empire of Evil” (Reagan), sinds het vallen van de Muur (1989), van Moskou verhuisd is naar Washington DC, het nieuwe ‘devils center’.

  Dit startte al in 1913, met het oprichten van de private FED bank, maar dat bleef verborgen door manipulatie op de hoogste niveau’s en de massale Anglo-Amerikaanse MSM propaganda. Maar met het provoceren van Rusland rondom, door de Navo insluiting, en Poetin’s reactie daarop, is de grote leugen van de decadente Westen zichtbaar geworden. Die waarheid blijkt velen te veel.

 11. @Jules Van Rooyen: Zeer goede opmerking. Het Europa van vandaag is niet christelijk maar heeft het christendom vervangen door geografie. Voor Europa is het christendom louter een seculiere godsdienst zoals de anderen. De ziel van Europa is gelijkheid en vrijheid en eenheid. Zoals de Franse Revolutie en dit zijn liberale ideeën en deze stellingen werken niet. Omdat absolute vrijheid niet bestaat, en absolute gelijkheid ook niet, die twee zijn met elkaar in strijd. daarom is de eenwording van Europa in feite een utopie een illusie. Europa wil een vorm van ridderideaal zijn maar dan vol tegenstrijdigheden en dit komt omdat mensen nu in feite tegenstrijdige meningen hebben zoals deze Pater zich steeds maar afgeeft op het Westen. Die man is geheel gehersenspoeld en zijn schrijven is een belediging voor ons intellect.

  1. @willy,
   Schrijft U over Uzélf met de laatse drie zinnen:
   @willy, wil een vorm van ridderideaal zijn maar dan vol tegenstrijdigheden en dit komt omdat mensen nu in feite tegenstrijdige meningen hebben zoals deze @willy, zich steeds maar afgeeft op het Katholiek Forum. Die man is geheel gehersenspoeld en zijn schrijven is een belediging voor ons intellect.

  2. Vwb. het Westen heeft de eerwaarde pater Maes gelijk.
   Het Europees probleem is, dat er geen Europees volk bestaat.

   Het genie van Europa zijn juist de verschillen tussen al die Christelijk gevormde volken, vanaf de start van het Frankische rijk, eind 5de eeuw, onder koning Clovis en zijn vrouw, de H. Clothilde. De Europese hoofd architecten waren de krachtige, weerbare bisschoppen, autonoom in hun diocesen, maar verenigd onder de paus van Rome, in de katholieke Kerk van altijd. De bisschoppen vormden tegenwicht en hielden de politieke machthebbers zo goed als mogelijk in toom. Hun geloof gaf uiteindelijk de doorslag. Zij orkestreerde de sociale cohesie, zonder welke geen koning toekomst had. Het kon lang duren, maar de waarheid van Christus Openbaring, was en is onverslaanbaar op de langere termijn.

   Met Luther (+1546) brak de katholieke hegemonie in Europa. De scheuring in Noord en Zuid, opende de doos van Pandora voor het grote kwaad.
   De grote Verduistering (zogenaamd, de “Verlichting”) van Voltaire, Diderot, en consorten van de club Encyclopedisten (+eind 18de eeuw), maakte de tijd rijp voor de Franse revolutie (1789). De politiek filosoof van het communisme, Marx (medio 19de eeuw), putte uit FR, revolutionaire beginselen. Hij werd gefinancierd door het huis Rothschild.

   Medio 19de eeuw kreeg Rothschild’s revolutionaire talmoed sekte de financieel-politieke macht in Europa en daarbuiten, systematisch in handen. Hij heerste achter de schermen, over alle grote Europese en Amerikaanse landen. Alle oorlogen en revoluties sindsdien, medio 19de eeuw, zijn daarop terug te herleiden. De NWO, duidelijker gezegd, de Jew World Order, werd toen, medio 19de eeuw, in de steigers gezet.

   Marx legde de grondslag voor de Russische revolutie in 1917. De joodse vrijmetselaar Lenin (+1922) noemde de FR revolutie tegen altaar en troon, de “moeder aller revoluties”. Met de gevolgen en de naweeën hebben we nog steeds te maken.

   Tenslotte, de invasie in de Ukraine, door Rusland, is onze laatste kans om een eind te maken aan bijna twee eeuwen, ononderbroken strijd, oorlog en revolutie.

   De Ukr. oorlog is een proxy oorlog van de VS regering Biden, tegen Rusland. De Ukr. regering en het Ukr. leger worden gecommandeerd door Amerikaanse militaire en civiele bewindvoerders. Via de Ukraine voert de Amerikaanse regering, oorlog tegen Rusland, het laatste land dat zich niet neer wil leggen bij de VS wereld hegemonie.

   30 jr. Navo omsingeling, provocatie en agressie ((sinds het vallen van de Muur (1989)), tegen Rusland, aangestuurd door de talmoed baronnen van Wallstreet en de City, worden nu beantwoord. Poetin is de VS te snel af geweest, net vóór de intocht van Navo troepen in Ukr..

   Poetin’s strijd gaat hierom. Hij voert een heilige oorlog tegen de Joodse Wereld Orde (JWO), de olifant in de kamer, die in het zogenaamd “vrije” Westen, niemand durft te benoemen.

   1. Man, wat een ongelofelijk zieke verbeelding heb jij. Dit is nog misselijker makend dan de ergste Russische kremlinpropaganda. En bovendien een antisemiet eersteklas.
    Eerst nog dit over Assad. Het is nu bewezen met geauthentificeerd beeldmateriaal dat Assad zijn eigen bevolking bestookt heeft met chemische wapens onder auspiciën van Poetin. Neppater Maes kan dus beter van kamp wisselen wil hij nog enige kans op heil maken.
    Wat Oekraïne betreft, dus jij beweert dat de invasie van Rusland gerechtvaardigd is om 200 jaar ononderbroken oorlog enz. Waar haal je het? Het moorden, verkrachten en martelen van vrouwen en kinderen, het platgooien van scholen, hospitalen, kinderverblijven door de Russische slachters praat jij dus goed om ingebeelde bedreigingen zogezegd te verijdelen. Eén: de NAVO heeft niemand omsingeld en heeft Rusland nooit ofte nummer bedreigd na het uiteenvallen van de SU (dat hebben de Sovjets trouwens zelf voor mekaar gekregen, daar was geen westerling voor nodig, dus daar moeten de Russen nu niet komen over janken). Twee: de Russen hebben 6000 kernkoppen. Volstond dat niet om heel de wereld duidelijk te maken dat ze Rusland beter niet lastigvallen? Of hebben de Russen zo weinig vertrouwen in eigen materiaal? Hieruit blijkt dus duidelijk dat de NAVO slechts een smoes was om een oorlog met Oekraïne te beginnen. De ware reden is dat Oekraïne het kroonjuweel is dat ontbreekt aan Rusland om terug als tsaristisch imperium op de kaart te kunnen gezet worden. En deze oorlog dient ook om de aandacht van de modale Rus af te wenden van de echte problemen in hun land en van de pludering van de staat die al meer dan 20 jaar aan de gang is door het kleptocratisch regimen van Poetin. Aangezien zijn populariteit weer aan het dalen was na de euforie van de Krim, was het tijd om een nieuwe trofee binnen te halen: dat dacht hij te bereiken door Kyiw op 2 dagen in te nemen maar dat was zonder de Oekraïners gerekend. En dat die gesteund worden door de Amerikanen en anderen hoeft niemand te choqueren: in 1994 hebben een aantal landen het Memorandum van Budapest ondertekend waarbij ze de territoriale integriteit en politieke onafhankelijkheid van Oekraïne garandeerden in ruil voor het inleveren van alle kernwapens door Oekraïne aan Rusland. De landen die getekend hebben waren: RUSLAND, de VS, het VK, China en Frankrijk. Moet ik er nog een tekeningetje bij maken? Ten slotte nog dit: er bestaat geen geloviger en vromer volk dan de Oekraïners. En net van dat volk vind jij het goed dat die scheinheilige kakkerlak van een Poetin het aan ’t kapotmaken is. Poetin die als handlanger de miljardair Kyrill heeft aan het hoofd van de atheïstische Russische staatskerk. Jij bent al even ziek in je hoofd als Poetin en je moest je schamen dat je hier lesjes komt spellen om het mom van katholieke waarheden.

    1. @Paul Kohut,
     U mist de totále geschiedenis. Heeft U geen geschiedenisles op school gehad?

     De VS wil de absolute nummer één zijn. Nu dreigt China en Europa de VS economisch te overvleugelen, Dat wil het inmiddels armlastige VS voorkomen.

     Het moet zelfs Ú overduidelijk zijn, dat de VS (onder stiekeme begeleiding van Europa) een ware oorlog begonnen is (met Oekraïne als slachtoffer).
     Oekraïne wordt opgeofferd aan de stiekeme machtswellust van Europa en krijgt daarbij volop de steun van de VS.

     Een oorlog bij volmacht (Engels: proxy war) is een conflict waarbij één partij (meestal een grootmacht) een andere partij, de gevolmachtigde, een oorlog laat voeren, en daarbij als achterman optreedt. De grootmacht levert economische, ideologische, logistieke en/of militaire steun.

     Besef zeer goed, dat Europa echt geen zin heeft om de misdadigerstaat(!) Oekraïne wil inlijven, maar als noodzakelijk kwaad ziet om het grote Rusland te dwingen naar hun (olie)pijpen te laten dansen.

 12. @Derks: De bedoeling van die laatste zinnen was dat iedereen een mening heeft, ook ik, en u ook. die meningen zijn gevormd door opleiding en levenservaring. Die meningen zijn niet rechtlijnig en dikwijls gekleurd door persoonlijke opvattingen en dat kan gaan van religie tot politiek. Dus een mening is niet objectief en het gevolg van hoe wij een artikel interpreteren. Men heeft in de samenleving diverse vormen van meningen en dat is maar goed ook. Maar een mening mag nooit op de man zijn, maar op de bal en hier gaat deze Pater te ver. Met wat was ik begonnen? Dat vrijheid niet echt bestaat, en dus vrije meningsuiting heeft daarom ook zijn grenzen. In België is zulk artikel van deze Pater zelfs strafbaar, vraagt dit maar aan journalisten.

 13. @Derks ; ik zal nog een voorbeeld noemen, jaren geleden was ik tijdelijk vrijwilliger bij het vluchtelingenwerk. Er waren daar ook een paar Syriërs bij. Ik had toen hier op dit forum het artikel gelezen over P. Maes die schreef dat de opstand van het volk ingegeven was door outsiders. De Syriër ontkenden dit met klem, ze wilden dictator Assad van de troon, en dit zou gelukt zijn zeiden ze tegen mij, waren de Russen en de Iraniërs Assad niet komen helpen. De Russen hebben vele steden platgebombardeerd juist als in Oekraïne. Het Westen liet de Russen doen, omdat ze dachten dat deze tegen Isis vochten de vergissing van Obama weet je nog? De russen hebben vele oorlogsmisdaden gedaan in Syrië. Tot de dag van vandaag leven vele Syriërs nog in kampen. Dit is het oorlogsvoeren van de Russen. En de leugens van een zogenaamde Pater.

 14. @willy,
  Zelfs Ú mag hier Uw (vooringenomen) mening verkondigen.
  Dat België niet meer serieus genomen kan worden, bewijst Uw laatste zin: In België is zulk artikel van deze Pater zelfs strafbaar, vraagt dit maar aan journalisten.
  Vroeger noemden wij dit in het vrije Westen: communistisch. Tegenwoordig noemt men dat: strafbaar.

 15. @Derks: Dit komt omdat de inhoud van zijn artikels op leugens berust, en daar staat een wet tegen. Journalisten mogen ook geen onzin schrijven, en meteorologen mogen geen orkaan verkondigen terwijl er geen orkaan is. Men noemt zoiets een persovertreding. En dat bestaat in Nederland ook.

 16. @willy,
  Mijn laatste reactie naar U is niét sarcastisch bedoeld, maar LETTERLIJK.
  WIJ leven in de vroegere Sovjet Unie. Beter geschreven: WIJ leven in een zogenaamd vrij land, maar in feite misbruikt de overheid ons op een communistische manier.

 17. @willy,
  Inzake de Oekraïne: dat land staat bol van zware criminaliteit (zoek maar eens op internet op).
  Ineens is de president aldaar – dhr. Volodymyr Zelensky – een ware heilige.
  Dat hij de eigen bevolking aan zijn zogenaamde idealen opoffert, daar praat niémand over.

  Zelensky heeft maar één ideaal: zichzélf.

  1. Of Zelensky een Hitler is? De Hitler-argumentatie wordt veel gebruikt als laatste argument als ze met iemand niet akkoord gaan.
   Maar er is in Oekraïne veel aan de hand. Op 1 juli 2019 tekende Zelensky de wet “Ukrainian Law on the Indiginous Populations”. Iedereen kan dat op internet vinden.
   Die wet kent de volle rechten enkel toe aan de etnische Oekraïners (die gedacht worden van de Scandinaviërs af te stammen, blond haar, blauwe ogen…) en enkele etnische minderheden die al lang daar verblijven: de Karaïtische joden en de Krim-Tataren. De etnisch Russen, Polen, Hongaren uit Oekraïne zijn daar niet bij.
   Dit is nog min of meer een rassenwet (met Ubermenschen en Untermenschen met minder rechten) zoals Europa die al sinds 1945 niet meer gekend heeft. Dat zijn feiten.

 18. Dames en heren.
  We zien in ons waargenomen wereldbeeld altijd maar een zeer klein gedeelte van de waarheid. Wat we zien is dus heel weinig en is dan nog gekleurd ook. We weten hopelijk allemaal dat de heersers van deze aarde, de tyrannen en de complotsmeders samen een, zeg maar spel, spelen met de argeloze onwetende arbeider als toeschouwer en vaak ook als slachtoffer. Bijna alles wat we weten over de zogenaamde geschiedenis van onze wereld is vervalst, geantidateerd. Namen zijn veranderd, zowel namen van mensen als van landen. Steeds verandert men de namen van landen, mensen, groepen, rivieren. En dat doet men niet voor niets. Niets is dus wat het op het oog lijkt. Daarom kan ik niet beoordelen hoe en wat er op deze aarde gebeurt. Wat is de ware reden voor bijvoorbeeld een oorlog eigenlijk? Is dat om gebied te veroveren, of heeft het een andere reden. Wellicht dat men al langer vindt dat er weer eens grote schoonmaak gehouden moet worden. Minder jonge mannen na zo een strijd, weer opbouwen naar de eigen smaak en nog wat kapitaal vergaren voor de andere.
  Ik kan er niet meer van maken.

  Zie bijvoorbeeld de volgende link waar de oorlogen van Napoleon wat worden bekeken. Lees dat eens, zou ik willen zeggen. En bedenk hoe miljarden mensen al gefopt zijn met vele zaken. Denk aan de maanlanding, de mondlapjes, maar ook dus met de geschiedenis van Rusland, de Oekraine, de Tartaren, enzovoorts.
  De link naar een studie over Napoleon>
  https://www.stolenhistory.org/articles/napoleonic-wars-and-year-1812-when-did-they-happen.603/

  We zien nooit de hoofdrolspelers. Het zijn waarschijnlijk altijd de spelers van lager allooi die we waarnemen. De handlers, de ware machten, ziet men niet.

 19. De gescripteerde agenten Zelensky en Poetin werken samen om voedseltekorten te creëren in de context van de “Great Reset”. Door het systeem van supermarktketens heeft men lokaal georiënteerde landbouw en handel ondermijnd, en nu de voedselcirculatie geabsorbeerd is door dat supermarktketensysteem gebruiken de cryptocraten het om te betrachten voedseltekorten teweeg te brengen, het zoveelste zelfgecreëerd “probleem” dat zijzelf dan willen beantwoorden met hun “oplossing” van meer gecentraliseerde controle via een gedigitaliseerde maatschappij.

  De manier om dat revolutionair proces tegen te werken is door bij te dragen aan de opbouw van lokale landbouw en handel georiënteerd rond de dorpen en steden waar men woont; regionaliteit en lokaliteit dus en samenwerking tussen inwoners smeden daartoe. In de dorpen en de steden vindt het dagdagelijks leven van de mensen plaats, en daar moet men dus vestingen van weerstand tegen de onwettige heersers in Brussel en de andere plaatsen van macht opbouwen, en dat moet gedaan worden gestuurd door de katholieke doctrine, want de meesters van de Nieuwe Wereldorde zijn geen mensen maar gevallen engelen van wie hun dienaren bevelen ontvangen via de satanische rituelen die uitgevoerd worden door de magiërs van esoteristische sekten zoals de “Ordo Templi Orientis”, en de geesten van de dode nefilim, de hybridewezens (de halfengelen) die in de H. Schrift vermeld staan handelen als de boodschappers van die bevelen aan de menselijke dienaren van de NWO. Er is al meerdere keren gezegd geweest door hooggeplaatsten dat regeringsmensen in contact staan met “ruimtewezens”, maar in werkelijkheid zijn de wezens waar zij mee spreken geen “ruimtewezens” maar de geesten van de nefilim die door de Kerkvader Lactantius als “demonen” onderscheid werden van de gevallen engelen die zuiver van engelennatuur zijn. Het waren die demonen, volgens Lactantius, die eertijds de volkeren weggetrokken hebben van de traditie van onze voorvader Noë en hen tot de heidense cultussen gebracht hebben door de namen van hun overleden koningen te usurperen en te beweren dat zij goden waren (denk bij dat usurperen aan de afgoden van onze Germaanse voorvaderen; volgens Snorri Sturluson waren er menselijke koningen van de Germanen, Odin, Thor etc., maar de Germanen zijn hen gaan verafgoden en dat geschiedde door de invloed van die eerdergenoemde nefilim-geesten). Zij spraken via afgodsbeelden tot heidense priesters om hen in de leugens van het heidendom verstrengeld te houden. Het Christendom heeft hun duister imperium neergeworpen door de heidense cultussen te verslaan, en de revolutie van de moderniteit, ontketend door de rozenkruiser Luther, Copernicus etc. en verder ontwikkeld door de achttiende-eeuwse Verduistering en de Franse Revolutie, was en is hun poging tot revanche tegen het Christendom; het neo-paganisme van de Renaissance was dan ook niets spontaans, maar was onderdeel van een plan. Een beruchte persoon in dat neo-paganisme was “Pomponius Laetus”, hogepriester van een soort van neo-paganistisch genootschap; dergelijke figuren waren agenten van het hermeticisme van de rozenkruisers in de Renaissance.

  Voor de menselijke posities van bestuur in de Nieuwe Wereldorde hebben de gevallen engelen zonen van Juda gekozen, wier voorvaderen Christus gekruisigd hadden, maar de feitelijke meesters van die satanische wereldorde zijn gevallen engelen met als donkere vorst degene die door katholieken de satan genoemd wordt en die door zijn aanhangers “Lucifer” genoemd wordt. In de strijd tegen de NWO is geestelijke oorlogvoering volgens de principes die katholieke exorciserende priesters onderrichten essentieel; door gebed, werken aan de persoonlijke heiligheid en het gebruik van sacramentaliën wordt de macht van demonen verzwakt en gebroken. Canonieke exorcisten zien hoe demonen krijsen van de pijnigingen wanneer sacramentaliën zoals wijwater tegen hen gebruikt worden; het is dus belangrijk dat katholieken opnieuw vertrouwd worden met het gebruik van sacramentaliën dat, helaas, onderschat wordt in deze moderne dagen. En, de monseigneur Stephen Rossetti, exorcist voor het Aartsbisdom van Washington, heeft een geval vermeld waarbij demonen de telefoon van een bezetene gebruikten om berichten te versturen; gezien dat gebruik van iemands telefoon is het waarschijnlijk zo dat demonen ook posten op Twitter en andere platformen op het internet. Ik heb het al eerder gezegd: de architecten van de Nieuwe Wereldorde willen via de “Great Reset” een wereldwijd slavensysteem creëren via computersystemen bestuurd door gevallen engelen. Daartoe zijn het “Metaverse”-project van de Judeeër Mark Zuckerberg, de introductie van een centralistische digitale munt gebaseerd op “blockchain”-technologie etc. bedoeld. Geestelijke oorlogvoering is essentieel in de strijd tegen dat revolutionair proces, want met zielloos activisme kan men de genoemde preternatuurlijke machten niet verslaan; de Drievuldige God heeft bovennatuurlijke krachten aan Zijn katholieke en apostolische Kerk gegeven en bovennatuurlijke gratie aan Zijn getrouwen, en men mag niet nalatig zijn jegens die geestelijke realiteit.

  Raphael, wat betreft de nepmaanlanding: Ik weet niet of u al gehoord of gelezen heeft over het boek “Somnium” van de hermeticist Johannes Kepler, één van de grondleggers van de moderne, valse kosmologie van de sciëntisten, maar dat boek toont de occultistische aard aan van het concept van ruimtevaart dat codetaal is voor het occultistisch concept van astraal reizen. Het woord “astraal” is gederiveerd van het Latijns woord “aster”, “ster”; de occultisten noemen hun satanische geest-ervaringen (waar dikwijls het gebruik van drugs bij betrokken is, gebruik dat een oude traditie is in het ritueel esoterisme) dus letterlijk “sterrenreizen”, en hun kabbalistische sefirot-leer beweert dat verschillende gepretendeerde “wereldbollen” verschillende bewustzijnsniveaus zijn.

  De copernicaanse “ruimte” bestaat niet; de praat daarover is codetaal voor oude esoteristische leringen die in een modern jargon verpakt worden waardoor onwetende mensen denken dat het over wetenschappelijke kennis gaat.

  1. Correctie: “onderscheid werden van” moet zijn “onderscheiden werden van”

  2. Waramund,

   Bedankt voor uw commentaar.
   Ik ken het boek Somnium niet, maar ik zal het gaarne eens lezen, meen ik.

 20. @Waramund,
  Wat een ONbegrijpelijke wartaal schrijft u hier. Heeft U slecht geslapen en slecht gedroomd?
  Blijf a.u.b. bij de bijbel.

  1. Beste P. Derks,
   het ware beter indien men niet over die dingen hoefde te spreken, en U treft geen schuld dat U dergelijke kennis niet had, maar het gaat om niet meer te ontkennen feiten die steeds sterker op de voorgrond verschijnen en die vele onwetende zielen weldra zullen meesleuren.

  2. Als katholiek blijf ik niet alleen bij de H. Schrift maar ook bij de Apostolische Traditie; “Sola Scriptura” is protestants.

 21. @ Waramund,
  dank voor uw ver-klaring, belichting, over dit onderwerp.
  De band tussen “astraal” en “ruimte” had ik nog niet letterlijk begrepen.

  Het is nochtans vanzelfsprekend. Het wordt duidelijk aangetoond in de cartoons en films van X-Men, gepubliceerd door Marvel Comics waarin men feitelijk de taal van de hekserij spreekt. Zij verkondigen het satanische en mythologische evangelie van Lucifer.

  Zij voelen zich hoogverheven boven de gewone mensen, noemen zich o.a. mutanten met hogere geestelijke vermogens zoals bijvoorbeeld machtige telepathie.

  In de films over X-Men bouwt de machtige telepaath Charles “Professor X” Xavier een reusachtig instrument in bolvorm waarin men kan zien hetgeen de grote heksen kunnen zien: in een inktzwarte ruimte kan men alle zielen van de wereld zien als ontelbare lichtpuntjes. Wanneer men wil inzomen op een ziel door zich er op te concentreren ziet men de inneerlijke beleving van die ziel. Zo vinden zij enerzijds soortgenoten maar helaas ook onschuldige zielen die onwetend zijn over geestelijke dingen en daarom gemakkelijk in te palmen zijn waarna zij als geestelijk voedsel worden geconsumeerd, dikwijls levenslang.

  Spider-Man, the Hulk, Thor, Iron Man, the Fantastic Four en ook Batman zijn goddeloze voorbeelden van hoe occultisten zichzelf als wereldse helden voorstellen die schijnbaar de misdaad bestrijden vanuit hun occult-geestelijke macht. Zij zijn de hedendaagse voorstellingen van de oude mythologische figuren. Michelangelo toont in zijn beschildering van de Sixtijnse kapel aan dat de duivelse machten overal in het dagelijks leven aanwezig zijn.

  Het is ten zeerste nodig voor christenen om zoveel mogelijk in het gebed te blijven omdat heden, tijdelijk, de telepatische vermogens van talrijke goddeloze mensen nog sterker worden. Eigenlijk zou men zich volledig moeten afscheiden van het moderne maatschappelijk leven maar dat is erg moeilijk.

  1. @eric-b-l + @Waramund,
   Jezus heeft ons ÁLLES geleerd wat nodig is om in de hemel te komen.
   Hij heeft ons NIMMER verteld over ‘ruimtewezens’.
   ÁL die verhalen over zogeheten ‘ruimtewezens’ dienen dus met GROTE kracht verwezen te worden naar de prullenbak of beter: dienen met grote kracht verwezen te worden naar de beerput (in vroeger tijden was dit het toilet).

   1. P. Derks,

    Ik bedoel juist dat “ruimtewezens” niet bestaan en dat het in werkelijkheid om demonen gaat waar de wereldleiders in contact mee staan. Zij zijn het die beweren dat het “ruimtewezens” zijn, niet ik.

    Ziehier wat ik geschreven heb: “Er is al meerdere keren gezegd geweest door hooggeplaatsten dat regeringsmensen in contact staan met “ruimtewezens”, maar in werkelijkheid zijn de wezens waar zij mee spreken geen “ruimtewezens” maar de geesten van de nefilim die door de Kerkvader Lactantius als “demonen” onderscheid werden van de gevallen engelen die zuiver van engelennatuur zijn.”

    Let op de woorden “maar in werkelijkheid zijn de wezens waar zij mee spreken geen “ruimtewezens” maar de geesten van de nefilim”.

    Die nefilim (halfengelen) staan vermeld in het Boek van Genesis, hoofdstuk 6; zij waren reuzen op aarde en na hun dood waren hun geesten gedoemd om rond te waren over de aarde zoals de Ethiopische Henochiaanse tekst zegt. De reuzen die de Israëlieten in opdracht van God moesten uitdelgen in het land van Kanaän, waaronder Og van Basjan, waren ook nefilim. De Israëlieten kregen nooit de opdracht van God om gehele mensenvolkeren uit te roeien; alleen het demonenras moesten zij in zoverre zij konden volledig uitroeien in het land van Kanaän.

    1. @Waramund,
     De bijbel meldt, dat uitsluitend Noach en diens kinderen met eega’s de overstroming overleefden (plus een groot aantal dieren). Verder meldt de bijbel nérgens(!) meer iets over nefilim.
     Na de overstroming zegende God Noch (en dus het héle menselijke geslacht).
     Dat de duivel (met al z’n trawanten, met ál zijn dienaars) óók nog leven, is logisch.
     Net zo logisch als het feit God, dat God nóóit een einde maakt aan het leven van Noch en diens nakomelingen (Gn. 8,23).
     Anders gezegd: zolang er mensen op aarde leven, zullen de mensen ook last van de duivel (en z’n trawaten) ervaren.
     Pas in de hemel aangekomen, zullen de mensen géén last meer hebben van de duivel.

     1. De nefilim van voor de Zondvloed werden verwekt bij de dochters van Tubalcaïn van het Huis van Kaïn, en dezen werden allen gedood, maar de nefilim van na de Zondvloed werden na die Wereldvloed verwekt bij de dochters van Kanaän, zoon van Cham die de vader was van één van de Drie Huizen (Shem, Cham en Jafet) van Noë.

      Ziehier de H. Schrift over de antediluviaanse nefilim, Genesis 6, 1-4:

      “Cumque cœpissent homines multiplicari super terram, et filias procreassent, videntes filii Dei filias hominum quod essent pulchræ, acceperunt sibi uxores ex omnibus, quas elegerant. Dixitque Deus : Non permanebit spiritus meus in homine in æternum, quia caro est : eruntque dies illius centum viginti annorum. Gigantes autem erant super terram in diebus illis : postquam enim ingressi sunt filii Dei ad filias hominum, illæque genuerunt, isti sunt potentes a sæculo viri famosi.”

      Die giganten, de reuzen, waren gedeeltelijk menselijk en gedeeltelijk van de natuur van engelen omdat zij door ongehoorzame engelen (“filii Dei”, “zonen Gods”) verwekt werden bij menselijke vrouwen. De oudere Hebreeuwse tekst waar de Ethiopische Henoch een Ethiopische versie van was leek gekend te zijn door de heilige apostelen, want Sint Judas Thaddeus lijkt in zijn epistel te citeren uit een dergelijke oudere Hebreeuwse versie (wanneer Epistel Sint Judas Thaddeus 1, 14-15 naast het einde van hoofdstuk 1 van de Ethiopische Henoch gelegd wordt is zichtbaar wat ik bedoel). De apostelen leken dus op de hoogte te zijn omtrent de nefilim als halfengelen. In het heidendom is men dergelijke halfengelen “halfgoden” gaan noemen. De nieuwe heidenen van deze tijd noemen hen “aliens”, “ruimtewezens”, omdat hun breinen doordrongen zijn van het “science-fiction”-genre; zij zijn kinderen van de moderne tijdsgeest.

      Zie over de nefilim van na de Zondvloed Deuteronomium 2; in de Latijnse tekst wordt daar ook weer over “gigantes” (nefilim-reuzen) gesproken; aan de Israëlieten werd verboden de menselijke volkeren in de regio aan te vallen, maar hun krijg moest zich richten tegen de nefilim in het land van Kanaän. Goliath, die gedood werd door David, was één van de nefilim.

      1. Correctie: “De apostelen waren op de hoogte omtrent de nefilim als halfengelen.”

      2. Correctie: “De oudere Hebreeuwse tekst waar de Ethiopische Henoch een Ethiopische versie van was lijkt gekend te zijn geweest door de heilige apostelen”

       1. @Waramund,
        Waar U schrijft over nefili, was VÓÓR de zondvloed.
        Gevolg: ik BLIJF 100% bij mijn reactie van 29 april 2022 om 19:25 uur.

        1. @Waramund,
         De nefili zijn dus na de zondvloed hooguit spoken (ook wel ‘geesten’ genoemd).
         (Daarom zijn bijv. tarotspelen gevaarlijk.)

         1. @Waramund,
          U zult ongetwijfeld geleerd hebben, dat praten met overleden volgens het R.K. geloof verboden is?

          Wél wordt ‘bidden’ voor de ziel van een overledene aanbevolen (met het doel dat betreffende bij God zal komen).

          Kent U nú de reden waarom de kerk personen ‘heilig’ verklaart?
          Mensen kúnnen + mógen zonder enig gevaar heiligen aanroepen met de bedoeling dat zij in de hemel bidden voor de gelovigen op aarde.

          1. Tarot-riten en andere occultistisch-spiritistische praktijken zijn uiteraard verboden. De machthebbers participeren echter in dergelijke riten en ontvangen zo bevelen van de gevallen engelen die zij dienen.

           Wat ik eerder wilde zeggen is dus dat katholieken niet louter tegen mensen van vlees en bloed te strijden hebben, maar ook, zoals de H. Schrift zegt tegen bovenmenselijke, geestelijke machten van duisternis.

        2. Zoals aangetoond waren er ook nefilim na de Zondvloed; de Angelsaksers noemden hen “enten”. Heeft u mijn reactie niet geheel gelezen?

 22. Teraspol

  1.
  Teraspol beweert: “Dit zijn de feiten”. Zijn commentaar behoort daar uiteraard niet toe. Het enige feit dat door hem vermeld wordt, is dat er een wet is aangenomen die de rechten van inheemse bevolkingsgroepen die geen eigen land bezitten op een bepaalde manier beschermt.

  Deze wet geeft onder meer een definitie van wat onder “ïnheems” wordt verstaan.

  (cis-legislation.com/document.fwx?rgn=133995)

  artikel 1
  indigenous people of Ukraine, constitutes ethnic minority as a part of its population has no own state education outside Ukraine.

  2. Indigenous people of Ukraine which were created in the territory of the Crimean peninsula are the Crimean Tatars, Karaites, Krymchaks.

  Uit bovengenoemde artikelen blijkt dat inheemse volkeren niet alleen die zijn, die in artikel 2 worden genoemd.

  In de wet worden geen Polen, Hongaren en Russen genoemd, want die hebben immers een eigen land. Oekraïners worden net zo min genoemd.

  2.
  Russen, Hongaren, Polen etc. vallen onder de wet minderheden Oekraïne (1992)
  (ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/43833/108456/F-1815316291/UKR43833 Eng.pdf)

  LAW On National Minorities
  In the wording of the Law no. 2494-12 of June 25 th, 1992.

  Ik citeer twee artikelen:
  Article 1. Ukraine guarantees the citizens of the republic, regardless of their
  national origin, equal political, social, economical and cultural rights and
  freedom; supports the development of national self-awareness and self-
  expression.
  All citizens of Ukraine shall enjoy equal protection of the state.
  In carrying out the rights of persons who belong to national minorities, the
  state proceeds from the ground that thes e rights are an integral part of
  universally recognised human rights.

  Article 9. Citizens of Ukraine who belong to a national minority have right
  correspondingly to be elected or appoint ed to any position in legislative,
  executive, juridical bodies of local or regional self-governments, in the armed
  forces, at enterprises or other establishments on equal rights.

  3.
  Conclusie

  Teraspol schrijft: “Die wet kent de volle rechten enkel toe aan de etnische Oekraïners”. Dit is onjuist: Oekraïners worden nergens genoemd.

  Teraspol: “en enkele etnische minderheden die al lang daar verblijven: de Karaïtische joden en de Krim-Tataren. De etnisch Russen, Polen, Hongaren uit Oekraïne zijn daar niet bij.” Onvolledig: de groep is veelomvattender; de Russen, Polen en Hongaren worden niet genoemd, omdat ze geen volken zonder land zijn .Zij vallen onder de oudere wet van 1992.

  Teraspol: “Dit is nog min of meer een rassenwet (met Ubermenschen en Untermenschen met minder rechten) zoals Europa die al sinds 1945 niet meer gekend heeft. Dat zijn feiten.” Deze opmerking raakt dus kant noch wal en is pure laster. “Bedankt voor de info,” zegt P. Derks dan nog.

  1. De wet van 1 juli 2019 is wel een rassenwet zoals er geen enkele meer bestaat in Europa. Ze verbiedt het gebruik van andere talen dan de taal van de etnische Oekraïners in de administratie, de erkende media en het onderwijs. Dus geen Pools, Russisch of Hongaars in de etnische Poolse, Hongaarse en Russische gebieden. Die genieten dus niet de volle rechten zoals ik geschreven heb. Ze zijn mensen van mindere rang die hun eigen taal en cultuur niet in het openbaar kunnen beleven.
   Etnische Oekraïners worden geacht van Scandinaviërs af te stammen. Alleen hebben ze door een ongelukkige samenloop van omstandigheden een Slavische talen overgenomen. Voor de etnische zuiveren zijn de Slavische volkeren “slavenvolkeren”. en ze willen zich van het Slavische zuiveren Het woord “slaaf” in het Germaans komt van Slavisch.
   Zie: https://www.voltairenet.org/article215913.html

   1. @Terespol

    1.
    U haalt wat dingen door elkaar. In uw beide posten vermeldt u dat de Wet op inheemse volken uit 2019 stamt. Dit is onjuist: de wet is van 2021.

    Deze wet heeft geen consequenties voor Russen, Hongaren, Polen etc, want die vallen niet onder het begrip “inheems” .

    2.
    Er is wel een wet uit 2019 (16 juli) die de taalkwestie regelt: “Law on Supporting the Functioning of the Ukrainian Language as the State Language” Deze verordent dat het Oekraiens de taal moet zijn van de media, het onderwijs etc. Dat deze wet discriminoir is, ben ik met u eens. Zelf heb ik een maand door Oekraine gereisd, behalve dan in het westen. Ik had braaf twee taalgidsjes bij me: een Oekraiens-Nederlands en een Russisch-Nederlands. Ik heb alleen het tweede hoeven te gebruiken.

    3.
    In de wet(ten) wordt niet gesproken over de vermeende Scandinavische oorsprong van de Oekraiense bevolking. Dit historische punt heeft dan ook niets te maken met de wetgeving, en ook niet uw correcte etymologische uitwijding. Zelenski valt trouwens zelf ook niet onder de “edelgermanen”. Er is geen racisme in het spel, en uw vergelijking met Hitler-Duitsland is misplaatst.

    1. Dat er in die Oekraïense wetgeving over de inheemse volkeren geen rassenleer in het spel is, is belachelijk. Op basis van etnische herkomst het gebruik van een taal in het openbaar verbieden, is racistisch.
     Dat was al lang in de maak. De demonen van de jaren 30 zijn in 1991 weer aan de oppervlakte gekomen. Je vindt ze terug in de geschriften van Bandera, leider van de OUN, die nu zijn standbeelden heeft in West-Oekraïne. Zijn ideeën hebben na de tweede wereldoorlog in de buitenlandse Oekraïense diaspora verder geleefd (Canada, VS).
     Andere landen kenden een soortgelijke situatie (Kroatië.. met zijn anticommunistische diaspora) maar hebben nu blijkbaar de demonen kunnen verwerken en zijn wat meer “normaal” geworden. Oekraïne niet.
     Stalin had nooit de Donbas bij Oekraïne moeten voegen (1945). Die waren nooit met West-Oekraïne samen geweest. Lenin, Stalin en Chroestsjov wilden bij de indeling van de Sovjetrepublieken vooral het (Russische) kernland verzwakken door de verschillende delen tegen mekaar uit te spelen.
     Zie: “Stepan Bandera. The life and afterlife of a Ukrainian nationalist”, een werk van een Pools-Amerikaans onderzoeker Grzegorz Rossolinski-Liebe, uitgeverij Ibidem. Die man is absoluut geen Rusland-fan.

 23. @Rinze,
  Uw verhaal lijkt zeer interessant, maar is letterlijk ÓNleesbaar (weet, dat ik werkelijk niet ongeschoold ben)

  1. @ P. Derks

   Het Engels is inderdaad een enkele keer niet helemaal oké, aangezien de vertalingen via een digitaal programma zijn gemaakt. Beide wetten staan ook in het Oekraïens op het Internet. Je kunt er een ander vertaalprograma op loslaten. Als toevoeging is mogelijk verhelderend dat wij in Nederland ook zo’n wet hebben m.b.t. de Friezen. Hun provincie heet officieel Fryslân. De Friese taal en cultuur worden op allerlei wijzen beschermd. Nederland is officieel een land met twee talen, maar is niet een tweetalig land.

   1. @Rinze,
    Bedankt voor Uw reactie, maar … omdat Uw 1e reactie écht onleesbaar is, is Uw 2e reactie (= laatste reactie) ÓÓK niet te begrijpen.
    U had net zo goed (of juister gezegd: beter NIÉT kunnen reageren).
    Als U begrijpend over wil komen, dan dient U Uw 1e reactie IN WÉL TE BEGRIJPEN TAAL opniéuw te geven.
    Bij voorbaat dank.

    1. Derks,

     Je wil het niet begrijpen omdat er gewoon feiten worden genoemd die een andere reactie genadeloos onderuit haalt. En dat kan natuurlijk niet.

     Het is natuurlijk van de zotte dat de redactie meent een artikel te moeten plaatsen zoals ze dat gedaan hebben. Dat geeft al de daadwerkelijke bedoelingen achter dit forum weer.

     1. @juuls,
      U bemt natuurlijk véél intelligenter dan ik. Daardoor(?) begrijpt U de reactie van @Rinze dus wél. (PS: Ikheb als allereerste van Nederland de HBO gedaan in 9 maanden tijd. Dus ik ben geen stomerik.)
      Vraag aan U heer(?) @juuls: welke opleiding heeft Ú gehad???

      1. Hmmm als je dan stomerik schrijft.. Of je nu wel of geen stommerik bent. De reactie van Rinze begrijp ik wel. Het gaat om feitelijke foute weergave van een aangenomen wet. Wat Rinze doet is deze wet erbij halen en aantonen dat de eerdere reactie onjuist is.

     2. @ Juuls,
      indien U in een “gemoderniseerde god” gelooft is dat Uw zaak, weet dat de ware God boven de tijd staat, dus zijn de Tien Geboden tijdeloos, en dat is de betekenis van de Katholieke Traditie en het Katholiek Forum zal daarom altijd zonder afwijken daar bij blijven, met de hulp van Jezus en Maria.

      Welke geestelijke hulp geniet U? Van een vreemde moderne god? Wie is die moderne god?

  2. P. Derks,
   Iemand kan wel bijzonder intelligent zijn, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij of zij altijd de juiste kennis heeft om die intelligentie goed te kunnen laten werken. Intelligentie is de mate van de werking van het brein. Wie een hoge intelligentie heeft die denkt relatief sneller en vaak beter dan anderen. Maar, dat snellere en bredere denken heeft als nadeel dat de fouten die gemaakt kunnen worden vaak ook veel groter zijn dan trage denkers maken. Een hoog i.q. vereist dus als voorwaarde dat de bezitter ervan extra voorzichtig omgaat met de gegevens en het combineren daarvan.
   Zoals u wellicht zeker kunt lezen uit mijn episteltjes, weet ik waar ik nu over schrijf.
   Het is een kunst voor begaafde mensen om met hun gave om te kunnen gaan. Maar los daarvan dus, wijs ik op de nadelen van een goed werkend brein. (Nadelen tussen haakjes, want ik vind het fijn om te kunnen denken.)

   Aan allen: hier nog een interessante link voor wat achtergrondinformatie die onze tijd en de strubbelingen daarin wat duidelijkheid verschaft.
   https://stolenhistory.net/threads/origin-of-the-sons-of-belial-satans-children.5695/page-3

 24. Hierboven, beste Raphael, u schrijft, o.a.,
  ” Niets is dus op wat het lijkt. Daarom kan ik niet beoordelen hoe en wat er op deze aarde gebeurt.”
  ” Wat is de reden voor bijvoorbeeld een oorlog eigenlijk ? ”

  De eerste zin is juist. Maar daarna blijft u te beperkt, of te ongeïnteresseerd, of mist u de vereiste talenkennis. Want al meer dan twee eeuwen lang, vanaf de Franse revolutie (1789), zijn er velen geweest die de complotten van het grote kwaad hebben ontmaskerd. Zij hebben de grootste toegevoegde waarde in de katholieke missionering. Zij duiden de eeuwige vijand van het Christendom en de beschaving.

  Daaruit blijkt ook de grootste waarde die we moeten hechten aan katholieke geestelijken, die hun energie steken in het ontmaskeren van het grote kwaad, zoals de eerwaarde pater Maes pleegt te doen, op dit voortreffelijke katholieke Forum. Hopelijk gaat hij in de toekomst tijd nemen voor een groot boek, over wat hij van dichtbij heeft meegemaakt. Dus, schrik niet, als ik zeg, dat al die onwetende idioten, die de redactie aanschrijven om zich te beklagen, zich dood zouden moeten schamen, voor hun historisch–, cultureel analfabetisme en voor hun gebrek aan intellectuele honger.

  Sommigen van die historisch geschoolde geestelijken waren of zijn zelfs vrij gesteld, een leven lang, om de katholieke wereld voor te lichten over wat er echt speelt, wat de echte geschiedenis is, en wie de vijand van altijd. De H. Don Bosco zei daarover, “geschiedenis gaat over, “vòòr of tegen de Kerk van Christus”.
  Voor zover ik kan beoordelen, vormen katholieke geestelijken de beste historici die de wereld heeft voortgebracht. De meest bekende leken historici daarentegen, zijn vaak de grootste bedriegers.

  Onze eerste aandacht gaat uit naar de beroemde Abbé Augustin Barruel (pater SJ)(+1820), oog getuige van de Franse revolutie, “de moeder aller revoluties” (Lenin) tegen altaar en troon, waarover hij in 1797, “L’Histoire du Jacobinisme” schreef (2 delen). Dat boek was direct een bestseller, ((zelfs vertaald in NL eind 19de eeuw)), en reden waarom de tiran Napoleon, hem een tijdje gevangen zette.

  Voorts zijn te vermelden, chanoine Abbé Bergier, Mgr. Gaume, Mgr. Delassus, Kard. Pie bisschop van Poitiers, en meer in onze tijd, pater Dominicaan Calmel, en tenslotte, de moedige pater Dominicaan Rioult. Ook andere namen van geestelijken doen de ronde. Zij verkopen boeken, maar missen veelal de moed of het intellect, om olifanten in de kamer te benoemen.

  Tenslotte, beste Raphael, uw on-kennis kan ook te herleiden zijn op de NOM sekte, als u daar deel van uit maakt. Het NOM missaal is gecensureerd op al diegenen die Christus bestreden tijdens Zijn Openbaar leven. Farizeeërs zijn uit de teksten verdwenen, terwijl de Synagoge van satan (Ap. 2:9, 3:9), in die tijd van Zijn leven, voortdurend bezig was met strijd tegen Hem.

  Zijn grote tegenstanders waren de toenmalige Farizeese elites in het Heilige Land. Echter, ze kregen Hem niet klein en zochten vanaf het begin, met list en confrontatie, naar een manier om hem te doden. Dus, beste Rafael, als u een NOM katholiek bent, leest u daar niks over. Dan bent u niet gewaarschuwd.
  Het communistische Vat 2 concilie heeft de ramen naar de wereld open gezet, de Waarheid afgeschaft en de vijanden tot vriend verklaard, met formules van een oeverloos oecumenisme.

  De NOM sekte heeft vanaf de start eind jaren 1960, met de invoering van het NOM missaal en de Lutherse Tafeldienst, Zijn boodschap van Waarheid gecensureerd. Het NOM missaal werd gezuiverd op alle confrontaties in de opgenomen Evangelies, zelfs de naam Farizeeër, komt er niet of nauwelijks in voor. Overgebleven zijn, op Palmzondag en op Goede Vrijdag, een ingekort Lijdensverhaal.
  NOM katholieken weten niet eens meer wie of wat Farizeeërs zijn.

  (leest verder hierboven mijn overige reacties)

  1. Nog een nabrander :
   Lees de laatste regel van de laatste alinea :
   “…….een ingekort Lijdensverhaal.
   In het NOM missaal zijn zelfs afgeschaft, de traditionele Goede Vrijdag litanie waarin gebeden werd voor de bekering van alle heidense sektes, dwalenden, ketters en scheurmakers en ook de joden, met :
   “Laten we ook bidden voor de trouweloze joden, opdat God, onze Heer, de sluier van hun harten wegneme en ook zij Jezus Christus, onze Heer, mogen erkennen.”
   Daarna volgt nog meer, en er werd voor hen niet geknield.
   Bij de herinvoering van het traditionele missaal van 1962, heeft paus Benedictus, onder druk gezet, dat laatste geannuleerd.

 25. In het kort:
  @Rinze weigert om z’n reactie begrijpbaar te maken + vele anderen doen alsóf ze zijn reactie begrijpen.
  Prima, dan hou ik dit onderwerp voor complete onzin.
  Daag ‘slimmeriken’. (Rinze, ik had U al genoteerd als waarschijnlijke EU – mol.)

 26. @Rinze,
  Verklaring, dat ik Rinze als waarschijnlijke EU – mol genoteerd heb:

  @Rinze is nét zo onbegrijpelijk als de EU-reacties in Oekraïne.
  @Rinze komt met geen enkele(!) reactie op mijn eerlijke vraag. Ook dát is weer preciés conform de EU-reacties in Oekraïne.

  En nógmaals: ik ben géén dommerik; ook ben ik (nog) niet seniel aan ’t worden.
  Dus kortom: ik wantrouw U als de pest.

 27. @Teraspol hierboven.
  Met uw laatste zinnen schiet u in de roos. Dat was de truc van de 20ste eeuwse dictators, de volken onderling vermengen, om dan makkelijker de één tegen de ander te kunnen uitspelen. Zo was Hitler van plan om de NL bevolking naar Polen te verplaatsen. Voorts, dat gebeurde ook met de dekolonisatie, o.a. India en Pakistan, die nu nog ruziën om grensgebieden.

  Maar er is een aspect dat u niet meeneemt. Na de moord op Stalin (+1952), nam de joodse Kroetchev de macht over. Hij gaf de Krim aan de toenmalige Sovjet deel staat, Ukraine. Maar dat zijn geen toevalligheden.

  Toeval in internationale betrekkingen bestaat niet. (Roosevelt) Het lange termijn plan van de joods communistische elites, gesponsord door de talmoed baronnen van Wallstreet en de City bankiers, om van de Ukraine een tweede joodse staat te maken, is nooit van de geheime, subversieve, joodse agenda geschrapt geweest. Het Sanhedrin, dat Christus veroordeelde, is ook nooit verdwenen geweest, na de grote diaspora in het jaar 70, en de vernietiging van Jeruzalem.

  Dat Khazar rijk, was ook een punt bij de joodse Bolsjewieken revolutie tegen de Tsaar, in Oktober 1917. Het gaat telkens om een revanche, en dit keer betreft dat een geschiedenis van 1000 jaar terug. Eind 10de eeuw werd het joodse Khazar rijk vernietigd, door de katholieke prinsen van Kiev, het toenmalige “Moskou”. Dat rijk kwam geografisch overeen met het huidige Ukraine.

  En nu is Rusland onder Poetin aan slag, als reactie op de joodse Maidan staatsgreep in 2014, en vervolgens de discriminatie en het geweld tegen de Russisch sprekende provincies in het Oosten, dat 14000 slachtoffers vergde.

  Poetin tracht terug te nemen en die gebieden te herstellen die altijd Russische geweest zijn. De havenstad Odessa, westelijk gelegen aan de Zwarte Zee, is altijd Russisch geweest. Herinneren we ons nog de Potemkin affaire, het Russische slagschip, in 1905, dat kwam assisteren bij het bestrijden van de joodse studenten revolte in 1905, tegen de Tsaar, in Odessa.

  Zo ook de Krim. Weten we nog dat in de stad Yalta, Stalin, Roosevelt, en Churchill, drie talmoed joodse machthebbers, die bijeenkwamen, om in 1945, het na-oorlogse Christelijke Europa op te delen in Oost en West, onder VS en Sovjet Russische politieke hegemonie en bezetting.
  Poetin’s genie is het herstel van oorspronkelijke grenzen. Daarvoor strijdt hij ook tegen de JWO, die de rest van de wereld bevolking als vee beschouwt. Lees de talmoed er maar op na.

  1. Nabrander op de één na laatste zin van de laatste alinea. Lees :
   “…………Poetin’s genie is het herstel van oorspronkelijke grenzen. Hier ligt het grootste risico. Als we een parallel trekken, Duitsland wilde, jaren 1930, het schandelijke Rothschild Verdrag van Versailles (1919) corrigeren en zijn oorspronkelijke grenzen herstellen. Het wilde ook de afgesneden Duitse bevolking groepen beschermen tegen discriminatie en erger. (o.a. Danzig, en de Sudeten Duitsers). Het wilde hen terug brengen binnen herstelde Duitse grenzen van 1914. Duitsland wilde verder niets meer tegen het Westen ondernemen, vooral geen oorlog tegen Engeland. Het zag het Britse Imperium als basis voor stabiliteit in de wereld, evenals de katholieke Kerk, ter versterking van de Europese wereld rol en invloed. De Britse PM, Chamberlain (+Nov. 1940), terug uit München (1938), had gelijk, maar kreeg het niet. Hij werd door de talmoed baronnen van de City, afgezet. Mede onder druk van de joodse bankier president Roosevelt, trad op 10 Mei aan, de joodse handyman Churchill, die dezelfde avond startte met een bombardement op München-Glattbag, een knoop punt van spoorlijnen. Met Churchill’s aantreden, startte WO II.

 28. @Waramund,
  Wat mij betreft, ziet U spoken: Letterlijk nérgens in Deuteronomium wordt gesproken over nefili.
  Ook heb ik nérgens in de bijbel gelezen dat Goliath ’n nefili was.
  Anders gezegd: U leest in de bijbel, wat er NIÉT staat.

  1. Deuteronomium 2, 16-22:

   “Postquam autem universi ceciderunt pugnatores, locutus est Dominus ad me, dicens : Tu transibis hodie terminos Moab, urbem nomine Ar : et accedens in vicina filiorum Ammon, cave ne pugnes contra eos, nec movearis ad prælium : non enim dabo tibi de terra filiorum Ammon, quia filiis Loth dedi eam in possessionem. Terra gigantum reputata est : et in ipsa olim habitaverunt gigantes, quos Ammonitæ vocant Zomzommim, populus magnus, et multus, et proceræ longitudinis, sicut Enacim, quos delevit Dominus a facie eorum : et fecit illos habitare pro eis, sicut fecerat filiis Esau, qui habitant in Seir, delens Horrhæos, et terram eorum illis tradens, quam possident usque in præsens.”

   Deuteronomium 3, 11:

   “Solus quippe Og rex Basan restiterat de stirpe gigantum. Monstratur lectus ejus ferreus, qui est in Rabbath filiorum Ammon, novem cubitos habens longitudinis, et quatuor latitudinis ad mensuram cubiti virilis manus.”

   1 Regum 17, 4-7:

   “Et egressus est vir spurius de castris Philisthinorum nomine Goliath, de Geth, altitudinis sex cubitorum et palmi : et cassis ærea super caput ejus, et lorica squamata induebatur. Porro pondus loricæ ejus, quinque millia siclorum æris erat : et ocreas æreas habebat in cruribus, et clypeus æreus tegebat humeros ejus. Hastile autem hastæ ejus erat quasi liciatorium texentium : ipsum autem ferrum hastæ ejus sexcentos siclos habebat ferri : et armiger ejus antecedebat eum.”

   2 Regum 21, 18-22:

   “Secundum quoque bellum fuit in Gob contra Philisthæos : tunc percussit Sobochai de Husati, Saph de stirpe Arapha de genere gigantum. Tertium quoque fuit bellum in Gob contra Philisthæos, in quo percussit Adeodatus filius Saltus polymitarius Bethlehemites Goliath Gethæum, cujus hastile hastæ erat quasi liciatorium texentium. Quartum bellum fuit in Geth : in quo vir fuit excelsus, qui senos in manibus pedibusque habebat digitos, id est, viginti quatuor : et erat de origine Arapha. Et blasphemavit Israël : percussit autem eum Jonathan filius Samaa fratris David. Hi quatuor nati sunt de Arapha in Geth, et ceciderunt in manu David et servorum ejus.”

   1. @Waramund,
    Ik heb U in het Nedelands geantwoord. Daarom verwacht ik geen antwoord van U terug in het Chinees.
    Ik vind Uw houding dus van hoogmoed getuigen. Bah.

    1. In debatten over de H. Schrift behoort de Latijnse tekst gebruikt te worden, en geen moderne “volksvertalingen”; de citaten uit de H. Schrift gaan over de nefilim die er na de Zondvloed rondliepen.

     1. @Waramund,
      Profociat, u heeft (als één van de weinigen) Latijns geleerd.
      Omdat U een van die weinigen bent, dient U daar volop rekening mee te houden.
      U heeft dus inderdaad (zoals ik reeds gemeld heb) last van enorme hoogmoed.
      Hoogmoed vanwege ’n studie die door mede-landgenoten betaald is.
      Daarom nógmaals: Bah voor Uw levenshouding.
      U dient de algemene levenshouding aannemen jegens Uw medemensen: praat en schrijf en een taal waarin Uw medemensen begrijpen wat U probeert te zeggen.
      Anders kunt U net zo goed (of béter nog) de mond houden.

      Praat U ook in de volwassen taal met een baby?????

      Ik noem Uw houding: onvolwassen, onopgevoed en doordrengt van enorme hoogmoed,

      1. @Waramund,
       Naschrift:
       Uw houding getuigt van Uw gevoel van enórme(!) superioriteit en arrogantie, terwijl deze site een voorbeeld dient te zijn van nederigheid en dienstbaarheid.

       Hoe kunt U dienstbaar zijn, als letterlijk (bijna) niémand begrijpt wat U zegt???

       Zelfs Jezus-Zelf heeft van ondanks Zijn hoogste afkomst (rechtstreeks Gods Eigen Zoon) gewóne taal gesproken, welke door letterlijk IÉDEREEN begrepen werd en zelfs nú nog (meestal) begrepen wordt.

      2. Ik heb geen institutionele opleiding Latijn gevolgd, dus niemand heeft dan ook een dergelijke opleiding voor mij betaald. Gedenk, P. Derks, dat u mij niet kent buiten het internet en dat u dus niet kunt presumeren over mij en mijn levensgeschiedenis.

       Wie geen Latijn kan lezen moet zich niet mengen in publiek debat over de H. Schrift. De traditionele Vulgaat is de canonieke versie van H. Schrift van de Kerk van Rome; het is dus die versie die gebruikt moet worden op het gebied van theologie en exegese, en niet één of andere modernistische Nederlandse “vertaling”. De schriftexegese moet met ernst benaderd worden en mag niet behandeld worden alsof men het een profane hobby acht.

       Nota bene, in de tijd dat de Heer Jezus zichtbaar op aarde wandelde en onderrichtte werd de H. Schrift in het Hebreeuws gelezen, toen de gewijde liturgische taal van de Kerk.

       1. Correctie: “de canonieke versie van de H. Schrift van de Kerk van Rome”

        1. @Waramund,
         Kent U het gezegde: “Wie gelooft, wordt zalig”?
         Gelovig bén ik, maar niet zo gelovig, dat ik U op Uw woord, vertrouw, dat U zélf Latijns geleerd heeft.
         Reden: Latijns is een dode taal (= uitgestorven taal). Dat kunt U hooguit op ’n seminarie geleerd hebben.

         1. @Waramund,
          naschrift:
          Een seminarie = ’n priesteropleiding.
          U bént of wás dus minstens priesterstudent. Hoogstwaarschijnlijk bent of was U zelfs priester of U bent ’n uitgetreden priester.

          1. @Waramund,
           Latijns wordt nu nérgens(!) meer onderwezen.
           U kent het Latijns zelfs nú nog als Uw vestzak.
           Het kán niet anders, dan dat U nog steeds celebreert.

           Een en ander betekent ook, dat U minstens 69 jaar bent + dat U een uitstekend geheugen heeft + dat U vele talen beheerst (Latijn is de moeder van vele talen).

          2. Ik ben nooit ingetreden geweest in een priesterseminarie, ik ben nooit priester geweest en ik ben nooit lid van de clerus geweest. Ik ben nooit opgeleid geweest in een universiteit en ik heb, ik herhaal, nooit een institutionele opleiding in Latijn gevolgd. Dat de traditionele Latijnse tekst gebruikt behoort worden voor theologie en exegese is een noodzakelijk en traditioneel begrip binnen de katholieke Kerk; u moet daar dus niet boos over worden.

           Om terug te keren naar de inhoud: Mijn punt was dat het in de citaten die ik geplaatst heb ging over de “gigantes”, de nefilim-reuzen, en in Genesis 6 staat hoe dat soort van wezens ontstond, namelijk uit ontucht tussen ongehoorzame engelen (“zonen Gods”) en menselijke vrouwen. Ik heb geciteerd uit de H. Schrift over de tijd na de Zondvloed om aan te tonen dat er post-diluviaanse “gigantes” (nefilim) waren.

           Mijn oorspronkelijke bedoeling met mijn schrijven was om erop te wijzen dat katholieken te strijden hebben tegen donkere geestelijke machten in de wereld en dat geestelijke oorlogvoering volgens de katholieke principes noodzakelijk is omdat een hol activisme het genoemd preternatuurlijk kwaad niet kan verslaan.

           Men kan zien hoe mensen partijtrekken voor één of andere politieker en zij gaan dan twistgesprekken voeren op het internet met mensen die partijtrekken voor andere politiekers, en men beseft niet dat die verschillende politiekers allen in het internationaal spinnenweb zitten van de Zwarte Hand; “Zwarte Hand” is een uitdrukking waarmee in de fictieverhalen van de katholieke J. R. R. Tolkien de georganiseerde macht van Morgoth genoemd wordt, maar men kan de georganiseerde preternatuurlijke en menselijke krachten van de satan in de echte wereld zo noemen. Opvallend is hoe Tolkien, in een onafgewerkt vervolg op “The Lord of the Rings” genaamd “The New Shadow”, aan een verhaallijn bezig was gesitueerd in het Vierde Tijdperk, na de Neerval van Sauron, ten tijde van de regering in Gondor van de zoon van Elessar, Koning Eldarion, over een complot van een geheim centrum van satanistische religie tegen de Troon; over een soort van vrijmetselarij van Morgoth-cultus dus die revolutionair handelt tegen de monarchie. Opvallend hoe die verhaallijn doet denken aan de situatie in de echte wereld in de recente eeuwen.

           Mensen die denken dat de moderne wereld het beste is dat er ooit geweest is en slaafs de praathoofden op hun televisies gehoorzamen spotten met waarschuwingen over de subversieve activiteiten van de geheime sekten en de preternatuurlijke sturing achter die sekten, maar de covid-psyop heeft aangetoond hoe gevaarlijk het voor mensen is om “normies” te zijn; velen hebben zich laten inspuiten met een mengsel omdat “De Partij” dat wilde en liepen gemaskerd over de straten alsof zij geprogrammeerde robotten waren, allemaal in naam van een niet-bestaand “virus”. “Normies” lopen voortdurend gevaar om in het verderf gestort te worden door “De Partij” omdat zij manipuleerbaar zijn. Dus er moet geschreven worden over de donkere machten achter het apparaat van de moderne wereld en over de juiste manier van strijden tegen die machten; de manipuleerbaren hebben onderwijzing nodig over het feit dat de geschiedenis geen spontane opvolging van gebeurtenissen is maar dat er in de wereld strijd woedt tussen de dienaren van God en de dienaren van de satan.

          3. Correctie: “Dat de traditionele Latijnse tekst gebruikt behoort te worden voor”

 29. @Jules van Rooyen,
  U schrijft iets – voor MIJ althans iets nieuws:
  Mede onder druk van de joodse bankier president Roosevelt, trad op 10 Mei aan, de joodse handyman Churchill, die dezelfde avond startte met een bombardement op München-Glattbag, een knoop punt van spoorlijnen. Met Churchill’s aantreden, startte WO II.

  Opdat ik een en ander kan controleren: kunt/wilt U daar wat méér over schrijven?

 30. @Jules van Rooyen,
  Weet U wat mij intrigeert?:
  Als U gelijk heeft met Churchill, dan lijkt de situatie in de Oekraïne als twee druppels water op de aanvang van WOII!!! (alsof de VS een draaiboek van WOII heeft en dat opnieúw afdraait in Oekraïne.)

 31. @Jules van Rooyen,
  Er zijn maar ’n páár verschillen met WOII:
  1, Er zijn nu ándere personen aan de (politieke) macht;
  2. Het betreft nu in 1e instantie de Oekraïne;
  3. De VS intervenieert ZÓNDER daarbij zélf door Rusland te zijn aangevallen.

 32. NOg even en Hitler wordt hier als een God afgeschilderd maar dat verstoor natuurlijk tegen het 1e gebod.

  De note van de redactie snap ik wel. Dit forum biedt een podium aan leugenaars en feitenverdraaiers. Gelukkig lezen maar weinigen deze onzin.

  1. @juuls,
   Wat mij al vaak is opgevallen: U kunt werkelijk niet lezen, Omdat U tóch commentaar wenst te geven, slaat Uw commentaar (zoals zo vaak) nergens op.

 33. @Jules van Rooyen

  “Daarvoor strijdt hij ook tegen de JWO, die de rest van de wereld bevolking als vee beschouwt. Lees de talmoed er maar op na.”

  En waar staat dan dat woord “vee” in de Talmoed, beste Jules? Jij zal net zomin als ik regelmatig in de Talmoed lezen, laat staan er een deskundige studie van gemaakt hebben. Dus even de Talmoed erop naslaan is nogal een opgave. Uiteraard vinden we deze citaten, bestaande of niet, uit het verband gerukte etc. overal op internet. Bron voor het geciteerde lijkt “Christianus in Talmude Iudaeorum — sive Rabbinicae doctrinae de christianis secreta” van de Eerwaarde Heer Justin Bonaventure Pranaitis te zijn. Vertalingen ervan zijn ook op internet te vinden. Dit boek lijkt allerlei Talmoed-plaatsen aan te wijzen, waar iets mee mis zou zijn. Nu bevat de Talmoed vnl. commentaren die elkaar aanvullen, tegenspreken etc Rabbi die zegt…maar rabbi die zegt etc. Het is dus moeilijk te zeggen dat dé Talmoed met een mond spreekt. Zelf ben ik net zo min deskundig in deze zaken als jij. We moeten het dus van anderen hebben, en geen van dezen zo maar napraten. Zelf vond ik De Talmoed voor dummies wel een verhelderend boek, even als The Complete Idiot’s Guide to the Talmud, beide inleidende boekwerken.

  Nu over dat vee. Er worden steeds twee vindplaatsen voor aangewezen. Een ervan is Keritot 6b. Een Engelse vertaling daarvan luidt:

  “One who uses the official anointing oil [that has been consecrated] to smear on an animal or vessels is innocent of violating the holiness of the oil, to smear on gentiles or corpses is innocent. Certainly an animal and vessels as it say (Exodus 30:32) “It shall not be smeared on flesh of man (Adam)…” and an animal and vessels are not man. One who smears on corpses is also innocent since it is dead it is called a corpse and not a man. However, why is one who smears on gentiles innocent? They are men! No, as it says (Ezekiel 34:31) “Now, you [Israel] are My sheep , the sheep of My pasture, you are Man (Adam)…” You [Israel, the subject of the verse] are called Man (Adam) and gentiles are not called Man (Adam)”.

  Je ziet dat het woord ‘vee” hier althans niet voorkomt. Gevonden commentaar: “(This) passage learns from Exodus 30:32 that only one who smears on a man (Adam) is liable. Since only Jews are called Adam, only one who smears on a Jew is liable.

  There are those who infer from these passages that the Talmud considers gentiles to be sub-human. After all, if the Talmud says that gentiles are not called man they must be considered sub-human [for some reason the suggestion that they are super-human is never offered].

  Dit commentaar komt van talmud.faithweb.com/articles/man.html Of de vertaling juist is en het commentaar correct, kan ik uiteraard niet beoordelen.
  De kop luidt: Gentiles Are Human, dus dat is wel weer een meevaller.

  —–
  Verder valt weer op dat je van allerlei mensen de Joodse afstamming weet, waarvan hun biografen blijkbaar geen weet hebbn. Dan kom je ook regelmatig met de bijbeltekst dat de (huidige) Joden geen Joden zijn. Is wel ingewikkeld zo.

 34. Ja, hierboven, beste P.D., de situatie lijkt als twee druppels water op die van eind jaren 1930, ook hetzelfde judeo – maçonnieke Rothschild systeem dat de wereld effectief aanstuurt, sedert medio 19de eeuw.

  Vlak voor haar dood in 1849, zei Gutle Schnaper, de vrouw van Mayer Amschel Rothschildt, dat, “als mijn 5 zonen geen oorlog willen, dan komt die er niet.” De familie verdiende aan alle oorlogen, en daar is geen eind aan gekomen. B.v. In 1815, financierden de broers het leger van Wellington via Nathan, en het Franse leger van Napoleon, via broer Jacob in Parijs.

  De mogelijkheid hiertoe was een halve eeuw daarvòòr geschapen, toen in 1791, de talmoed sekte gelijke burgerrechten kreeg, tijdens de Franse revolutie (1789). Toen startte de opkomst van de Duitse familie Rothschild, oorspronkelijk genoemd “Bauer”. De talmoed opmars van de joods gedomineerde geld geld baronnen, heeft met WO I, de wereld in de houtgreep gekregen. Daartoe werd in 1913, in de aanloop naar WO I, de private FED bank in New York opgericht. WO II is daaruit voortgekomen, door stukken van Duitsland af te hakken en nieuwe grenzen te trekken. 20 jaar later werden die gecorrigeerd. Met het vallen van de Muur (1989), is op dezelfde manier gerommeld en werden grenzen gemanipuleerd.

  De Ukraïne van nu is daarvan het onhoudbare resultaat. Poetin en achter hem het weerbare Russische volk, strijden om herstel, en bevechten daartoe de Joodse Nieuwe Wereldorde. Dit is te vergelijken met de katholieke, Russische prinsen van Kiev, 10 eeuwen terug, toen zij het totaal corrupte Khazar rijk vernietigde eind 10de eeuw.

  De poppen zijn veranderd, maar het systeem niet. En nu wil de sekte zelfs een tweede joodse staat creeëren, op de plek waar 10 eeuwen terug, het joodse Khazar rijk gevestigd was.

 35. Op ‘Zelensky’
  Poetin heeft Rusland volledig leeggestolen, dus heeft hij een nieuw wingewestnodig, en is hij zonder waarschuwing Oekraiene binnegevallen.
  Heel waarschijnlijk zal hij in de toekomst bekend staan als de doodgraver van Rusland.
  Lees eens de boeken van Anna Politkovskaya (vermoord door Poetin), en van Svetlana Alexeyevich

 36. Daar zijn we weer, beste Rinze hierboven. We hebben eerder al argumenten uitgewisseld over belangrijke feiten, o.a. de zelfmoord van Luther !!
  Ons verschil is echter, dat ik hoofdzakelijk boeken, gedrukte, betrouwbare katholieke bronnen gebruik, en zelden internet.

  1. Over Churchill’s moeder, Lady Jenny Churchill, zij heeft als meisjes naam Jenny Jacobson. Zij kwam uit de joodse Brooklyn wijk in New York. Haar vader was investeerder in de New Yorkse theater wereld, een joodse wereld, zoals nu Hollywood. In de Engelse adel zijn vele joodse mensen ingetrouwd. (zie Kate M.) Dus Winston had een joodse moeder. Een aanrader is het boek van Patrick Buchanan, “Churchill, Hitler and the Unnecessary War.”

  Zo ook indertijd in de chique Churchill familie. Vanaf zijn vroegste jeugd jaren was Winston omringd door joodse mensen. Hij leefde financieel ver boven zijn draagkracht, hij was spilziek, speculant, en verslaafd aan alcohol. Hij stond bekend als philo-semiet, en hij frequenteerde de familie Rothschild (plus de overige joodse Londense top) al vanaf eind 19de eeuw. Van zichzelf zei hij zionist te zijn.

  Op moeilijke momenten werd hij door rijke joodse zakenmensen financieel gered. Zo ook in 1929, met de grote beurs crash, toen hij al zijn geld verloor en met schulden zat. Zijn uitgever dekte de eerste nood, en een belangrijke joodse zakenman vereffende zijn schulden en vulde zijn vermogen aan, zodat hij verder in luxe kon blijven leven. In zijn politieke en persoonlijke leven spant hij de kroon op het vlak van gewetenloosheid, nergens voor terug deinzend, wreedheid, doodgraver van het Empire, perversie en dronkenschap.

  2. Over de talmoed, het boek dat het moderne jodendom het allerbelangrijkst acht. Dit heeft niets te maken met het Oude Testament. Geschreven door Farizeese rabbijnen in de 3de en 4de eeuw, prevaleert het alle joodse geschriften. Ik herhaal niet wat daar over de niet-joden de Christenen, of over de H. Moeder Maria of onze Heer Jezus Christus in staat. In één woord afschuwelijk. Ik heb ergens een lijstje met uitdrukkingen bewaard, uit katholieke bron.

  De Encykliek “Etsi multa luctuosa” van paus Pius IX, (+1878), veroordeelt in scherpe bewoordingen het liberale talmoed jodendom als de “Synagoge van saten”, dezelfde term als in de (Ap. 2:9, 3:9) van St. Johannes. O.a. “Alle Christenen moeten gedood worden”, “De besten van de niet-joden verdienen de dood”. Ook de vergelijkingen van niet-joden met dieren zijn treffend, tot en met kinderen als dieren afkomstig van dieren.
  Dit boek is kwaadaardiger dan de koran, maar dat moet dus verborgen blijven. Ze zijn ook niet vrij verhandelbaar. Een laat Middeleeuwse paus heeft getracht alle talmoed’s op te pakken en te verbranden. Echter in het toenmalige Amsterdam werd met een overgebleven exemplaar, de herdruk gemaakt.

 37. @Jules van Rooyen

  “Dus Winston had een joodse moeder. Een aanrader is het boek van Patrick Buchanan, “Churchill, Hitler and the Unnecessary War.”

  Dat je dit boek aanraadt in de afsluiting van de alinea, moet wel betekenen dat er daarin iets over te vinden is. Maar, nee. Ik heb de Amerikaanse uitgave van 2008. Het enige wat ik daarinover Churchills moeder kon vinden is het volgende:

  THE FIRST LORD

  And who was this First Lord whose lust for war caused senior
  Cabinet colleagues to recoil? Born at Blenheim, ancestral home of
  the Duke of Marlborough, on November 30, 1874, to twenty-year-
  old American heiress Jennie Jerome and Randolph Churchill, a rising
  star in the Tory Party, Winston Churchill had been a poor student,
  except for a love of history and mastery of the English language.
  (Blz. 29.)

  Als er wel iets in staat, geef dan hoofdstuk en paginanummer, dan kijk ik het na.
  ———
  Nog iets over een van je inleidende opmerkingen:
  “Ons verschil is echter, dat ik hoofdzakelijk boeken, gedrukte, betrouwbare katholieke bronnen gebruik, en zelden internet.”

  Ik zou zeggen dat het verschil is dat jij veelal genoegen neemt met de jou ter beschikking staande bronnen. Je kunt daar nog zoveel “citaten” uithalen, maar als die niet kloppen, kun je die niet als bewijs ergens voor gebruiken. Als de citaten een locus geven, dan zoek je dat na. De Talmud kun je in het Hebreeuws op het internet vinden. De te checken tekst geef je vervolgens in in een “vertaalmachine”

  Het gaat er dus niet om óf iets in een boek staat óf op internet is te vinden, maar of de informatie klopt. Het boekenargument lijkt me een gezagsargument, is dus een drogreden. Ik heb zelf afgelopen zomer zo’n 5700 boeken de deur uitgedaan. Het merendeel staat er nog.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht