Is Poetin de oorlog in Oekraïne begonnen?

Goede Vrienden, RG 9

In de aanloop naar de Goede Week overwegen we het lijdensverhaal van Jezus. Volgens René Girard heeft Jezus Christus, door het geweld ten einde toe te ondergaan en hieraan zelf op geen enkele wijze deel te nemen, de structuur van iedere menselijke godsdienst ontworteld (Des choses cachées… blz. 201). Alle beschavingen zijn als een godsdienst met een ‘sacraal offer’, nl. de uitschakeling van de schuldige van het kwaad. En dit wordt gezien als een heilige plicht. De ‘hogepriester’/het gezag neemt hiertoe de beslissing (‘decisie’ van het Latijnse ‘decidere’, van “caedere” =  snijden, de hals oversnijden). En de Evangeliën laten geen greintje van deze heidense ‘sacraliteit’ noch van enige goedkeuring van  geweld over. Geweld en moord zijn het werk van mensen en hun slechte begeerten. Het heeft niets van een “heilige plicht”. Velen begrijpen deze boodschap niet: “In plaats van de mythen te lezen in het licht van de Evangeliën, heeft men  steeds de Evangeliën gelezen in  het licht van de mythen” (a.w. blz.  202).

De religieuze leiders zijn jaloers op de grote populariteit van Jezus en “zochten hoe ze Hem uit de weg zouden ruimen” (Lucas 22, 2). Met de hulp van Judas wordt Hij als een gevaarlijke  misdadiger aangehouden terwijl hij met zijn leerlingen aan het bidden is in de hof van Olijven. Jezus zegt: “Als tegen een rover zijn jullie uitgegaan…; dagelijks zat Ik in de tempel terwijl Ik leerde en je hebt Mij niet gegrepen” (Mattheüs 26, 55).  Jezus  wordt naar het sanhedrin gebracht, het hoogste, joodse, religieuze gerechtshof. De hogepriesters “zochten een vals getuigenis tegen Jezus opdat ze Hem ter dood konden brengen, maar ze vonden er geen, hoewel veel valse getuigen genaderd waren” (Mattheus 26, 59-60). Jezus doet geen enkele moeite om zich te verdedigen of om deze valse getuigenissen te weerleggen. Op de vraag echter of Hij de Christus is, de Zoon van God, getuigt Hij ondubbelzinnig, al leidt het naar  zijn veroordeling: “Ik ben het” (Marcus 14, 62). Voor het sanhedrin  is dit een doodvonnis waard, zonder verder onderzoek. Ze beginnen alvast Jezus te bespotten, te bespugen en te slaan. En Petrus, die zopas voor de andere apostelen moedig getuigde, verliest door Jezus’  publieke aanhouding zijn weerstand. Hij wil weten hoe het zal aflopen en voegt zich in  het binnenhof bij een groepje mensen die zich warmen aan het vuur. Hij wordt één met hen. Een pienter dienstmeisje van de hogepriester merkt hem op en zegt tweemaal dat hij ook één van de leerlingen was van  Jezus de Nazarener, maar hij ontkent het heftig. Later merkt iemand anders op dat hij ook een van die Galliërs rond Jezus was. Hij begint te vloeken en te zweren dat hij die man niet kent. Bij het horen kraaien van een haan herinnert Petrus zich dat Jezus zijn  verloochening voorspeld heeft. “Hij ging naar buiten, sloeg de handen voor zijn gezicht  en weende bitter” (Mattheüs 26, 75; Marcus 14, 72). Wat een uitwerking heeft deze haan als “Bijbelse figuur” op Petrus! Het diepe berouw brengt Petrus terug tot leven. Ook Judas heeft spijt over zijn verraad en zegt: “Ik heb gezondigd door onschuldig bloed over te leveren…hij ging heen en hing zich op” (Mattheüs 27, 4v). Hij komt tot wanhoop, wat leidt tot de dood. Hij trekt als het ware  de hemel boven zich dicht. Ondertussen hebben de religieuze leiders Jezus ’s nachts opgesloten in  een put en brengen Hem ’s morgens terug voor het sanhedrin, dat geen moeite heeft om Hem ter dood te veroordelen omwille van godslastering. Jezus verdedigt zich niet en herbevestigt de Zoon van God te zijn. Ze brengen hem naar Pilatus, de landvoogd.

Er volgt weer  een stortvloed van aanklachten. Jezus zwijgt en bevestigt alleen maar dat Hij werkelijk de Koning van de Joden is. Omdat Pilatus begrijpt dat Jezus een Galileeër is en koning Herodes van Galilea juist in Jeruzalem verblijft, stuurt hij Hem naar Herodes, die eerst erg  benieuwd is en daarna zwaar ontgoocheld omdat Jezus voor hem geen wonder doet. De religieuze leiders “…stonden hem heftig aan te klagen” (Lucas 23, 10). Om met Jezus te spotten gaf Herodes Hem een schitterend kleed en stuurt Hem terug naar Pilatus. Herodes en Pilatus, die voorheen vijanden waren  “…werden op deze dag vrienden van elkaar” (Lucas 23, 12). In  geweld worden allen gelijk en de grootste vijanden worden elkaars vrienden, zoals ook de joodse leiders en de Romeinse bezetters. Nu verklaart Pilatus Jezus onschuldig: “… niets dat de dood verdient is door Hem gedaan” (Lucas 23, 15). Pilatus doet nog een poging voor zijn  vrijlating door het volk te laten kiezen om een van de twee vrij te laten, Jezus of Barrabas, een  beruchte moordenaar. “De hogepriesters echter ruiden de  volksmenigte op dat hij hun veeleer Barrabas zou vrijlaten” (Marcus 15, 11). Voor Jezus schreeuwden ze “Kruisig hem”. Terwijl hij op de rechterstoel zit laat zijn vrouw nog een boodschap brengen dat hij zich niet schuldig mag maken aan deze rechtvaardige, want in een droom heeft ze veel om Hem geleden. Pilatus wil het volk genoegdoening geven, wast zijn  handen zeggend; “Ik ben onschuldig aan dit bloed” (Mattheüs 27, 24) “… en leverde Jezus over nadat hij hem had laten geselen om gekruisigd te worden” (Marcus 15, 15). De soldaten bespotten Hem en geven Hem een doornenkroon. Voor de kruisweg dwingen ze een zekere Simon van Cyrene om zijn kruis op te nemen en “achter Jezus aan te dragen” (Lucas 23, 26). Op Golgotha wordt Hij naakt gekruisigd en zijn kleren worden  onder de soldaten verdeeld. Er wordt een  opschrift aan het kruis bevestigd in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks: “Dit is Jezus, de Nazareeër, de koning van de Joden” (Johannes 19, 19). Samen met Hem worden twee rovers gekruisigd, waarvan een zich vol eerbied tot Jezus richt en dit  antwoord krijgt: “vandaag zul je met mij in het paradijs zijn” (Lucas 23, 43).  Terwijl Mattheüs, Marcus en Lucas getuigen van een indrukwekkende soberheid, geeft de heilige Johannes als ooggetuige in zijn Evangelie vele details. Jezus’ kleed was uit één stuk geweven en daarom in zijn  geheel onder de soldaten verloot. Onder het kruis staan: Maria, moeder van Jezus, Maria, vrouw van Klopas, Maria Magdalena en Johannes. De zeven woorden die Jezus op het kruis uitspreekt (“kruiswoorden”) zijn een eigen overweging waard. Jezus geeft een luide schreeuw “boog het hoofd en gaf de geest” (Johannes 19, 30; Grieks: paradoken to pneuma = Hij gaf de geest door). Een van de soldaten stak een lans in zijn  zijde “terstond  kwam er bloed en water uit” (Johannes 19, 34). Het voorhangsel van de tempel scheurt, de aarde beeft,  rotsen splijten en doden worden opgewekt. De honderdman  getuigt als eerste en roept uit: ”Waarlijk deze mens was zoon van God!” (Marcus 15, 39). Zijn sterven was onverwacht en voor zijn  begrafenis was niets voorzien. Jozef van Arimathea, een rijk man en lid van het sanhedrin krijgt van Pilatus de toestemming om het lichaam weg te nemen en in zijn  eigen nieuw graf, dat vlakbij gelegen was te leggen. De farizeeër Nicodemus, ook lid van het sanhedrin, komt nog met “een mengsel van mirre en aloë, ongeveer honderd ‘litras’” (ruim 30 kg?)” (Johannes 19, 39) maar er is geen tijd meer voor een balseming wegens de sabbatsrust. Jezus wordt met  welriekende kruiden in doeken gewikkeld en begraven.

Na Pasen: de lijkwade van Turijn als getuige van Jezus’ lijden  én verrijzenis. P. Daniel

XVII.15 + 16

Vrijdag 8 april 2022                                                                                                       

Flitsen

Gedurende de vasten (behalve op zaterdag en zondag) zijn de gebeden al ruim uitgebreider dan doorheen het jaar, o.m. met de lange  dagelijkse (en bijzonder mooie) “grote completen”. Vorige donderdag was het de dag van “de grote boete canon”, een zeer lang liturgisch  gedicht dat zowat alle boete-momenten uit heel de Schrift in herinnering brengt. Het zijn 9 ‘oden’ (letterlijk: gezangen) met 320 gebeden. Bij elk gebed hoort een grote ‘metanie’ (knielen op twee knieën en buigen met het hoofd tot tegen de grond; geen enkel fitnesscentrum doet beter!). Naargelang de leeftijd worden er uiteraard in de praktijk wel ‘metaniën”’ overgeslagen. Moslims hebben later dit gebruik van de monniken overgenomen. Vrijdagavond was dan de dag van de ‘akathisthymne’ (letterlijk: niet zitten), die ter ere van O.L. Vrouw staande gezongen wordt. Het  is tevens een herdenking van de bevrijding in 626 van Constantinopel, dat door de  Perzen omsingeld werd. Terwijl priesters en volk gans de nacht deze hymne zongen, dropen de Persen af.

De vijfde zondag van de vasten werd de grote Egyptische kluizenares, de heilige Maria herdacht (5e eeuw). Als fameuze prostituee komt ze tot inkeer in de kerk van de verrijzenis in Jeruzalem en trok zich dan voor 45 jaar terug in de woestijn van Palestina, waar ze een wonderbaar leven leidde van gebed en boete.

Buiten is het volop lenteweer en het is een plezier weer op het terrein te kunnen werken.

Is Poetin de oorlog in Oekraïne begonnen?

De oorlog in Oekraïne is niet op 24 februari 2022 begonnen door Rusland maar op 17 februari door Oekraïne, bewust al jaren vooraf aangestookt door de VS om uiteindelijk te komen tot hun nieuwe wereldorde, waarvan Rusland en China uitgesloten moeten worden. Deze stelling wordt gedocumenteerd uitgewerkt door  Thierry Meyssan (https://www.voltairenet.org/article216256.html.

De VS willen Rusland van de kaart vegen, al drie decennia lang. En de Europese landen blaten als makke schapen en geven hiervoor al hun energie, hoewel Rusland voor geen enkel van hen enige bedreiging vormt, integendeel. Bij de instorting van de Sovjetunie werd ook hun militair Warschau pakt ontbonden. De Russen zouden hun troepen uit Oost-Duitsland terugtrekken en het westen beloofde de landen van het voormalige Warschau pakt en de voormalige Sovjetunie gerust te laten. In plaats van ook de NAVO te ontbinden deed het westen echter onmiddellijk het tegenovergestelde. In 1999 kwam er een eerste uitbreiding van de NAVO met Tsjechië, Hongarije en Polen. In 2004 volgde een nieuwe uitbreiding met 7 landen. Verder nog uitbreidingen in 2009, 2017 en 2020. De Russen protesteerden heftig maar bleven alles slikken. Hun protest betrof niet zozeer de aansluiting zelf maar het feit dat die landen daarna aan de grens met Rusland volgepropt werden met vernietigingswapens. Hoe meer Rusland protesteerde, hoe minder de VS en NAVO luisterden en hoe driester ze Rusland begonnen uit te dagen. In 2014 pleegden de VS een staatsgreep in Oekraïne, dat ostentatief het vredesakkoorden van Minsk I en II weigerde uit te voeren en de Russische Oekraïners geen vrede gunde. Inmiddels was het Oekraïense leger bewust met neonazi’s aangevuld. Sindsdien hebben ze 13 tot 22.000  Russische Oekraieners uit de Donbass gedood. De Oekraïense president, die zijn  eigen volk uitmoordt, wordt graag gehoord door de Europese regeringen. Op 17 februari 2022 zijn  de troepen van Kiev opnieuw de Donbass binnengevallen. Honderdduizend mensen zijn gevlucht. Er waren tot 1.400 explosies per dag te horen. Inmiddels was ook de Russische taal verboden en de verwijzing naar de  Slavische oorsprong. Pas op 24 februari is Rusland ter hulp gekomen om hieraan een eind te stellen.

Er zal een nieuwe wereldorde komen en wij moeten die leiden. En wij moeten de rest van de vrije wereld verenigen om dat te realiseren”, aldus de demente marionet van de wereldheersers, die dank zij de grootste verkiezingsfraude uit de geschiedenis op zijn post gezet werd,  J. Biden, Witte Huis, 21 maart 2022). Het is deze man die openlijk zegt dat Poetin  niet aan de macht mag blijven! Rusland werd al uitgesloten van de G8 (2014) en moet nu nog uitgesloten worden van de G20, van de  Wereldhandelsorganisatie  en van de VN zelf. Alle banden met Rusland moeten verbroken worden tot in  het waanzinnige toe: topsporters, de grootste schrijvers zoals Dostoïevsky (+1881), musici zoals Tchaikovsi (+ 1893) en zelfs ’n Soljenitsyn. De Russische cultuur moet radicaal uitgewist worden en Rusland moet van de wereldkaart verdwijnen, voor de glorie en macht van de wapenbazen en als rechtvaardiging voor het verder bestaan van hun gouden kip, de NAVO. Is de NAVO  de uitdrukking van zijn stichtingsacte, nl. een model voor onderlinge relaties, samenwerking en wederzijdse veiligheid met Rusland?

Een onzichtbare wereldelite lacht zich een bult  met de massa’s betogers tegen Putin. De bazen van het militair industrieel complex zijn  uiterst tevreden met de militaire steun aan Oekraïne, de verhogingen van het oorlogsbudget in de EU-landen en alle monstersancties tegen Rusland, die als een boemerang naar Europa terugkeren. Hoe meer oorlog en hoe armer Europa, hoe rijker en machtiger zij zullen worden. En de VS kunnen weer de absolute heersers zijn van de wereld, al is het welswaar een behoorlijk kleinere wereld. Hier kunnen zij weer naar hartenlust verder doen met ieder land uit te moorden en te vernietigen voor hun eigenbelang. Zij beschouwen het als een aan hen door God gegeven heilige taak de nieuwe wereldorde te leiden en de wet zelf te zijn. Dat het Amerikaanse volk zelf en de volken van Europa steeds meer wegzakken in armoede is niet hun zorg. Als Poetin nu maar verantwoordelijk gesteld wordt voor de ellende in Oekraïne en hij samen met Rusland vernietigd wordt.

Waar blijven de Europese leiders en regeringen die respect vragen voor het UNO handvest en de soevereiniteit van de landen voor het goed van hun volk, zoals de Hongaarse regering nu met groot succes schijnt te doen? Gaan zij hun land en volk “bevrijden” van Rusland door het goedkope, zuivere Russische gas te weigeren en in de plaats daarvan  4 X meer te betalen voor het opgedrongen Amerikaanse,  vuile gas? Waar blijven de bewuste burgers om onderlinge samenwerking en wederzijdse verstandhouding te eisen met Rusland voor de vrede en de welvaart van iedereen? En waar blijven de christenen die de (Latijnse) woordspeling van Augustinus hebben begrepen en volgen: primum veritas, deinde  caritas (eerst waarheid, dan liefde)? Is Putin de oorlog begonnen?

Oekraïne én Rusland zijn het slachtoffer van de ongeremde, criminele overheersingszucht van de VS, die met hun oorlogen steeds hetzelfde proberen: verdeel en heers. En een steeds agressievere mediamanipulatie zorgt er voor dat de echte en ten hemel schreiende misdaden en hun criminelen uit het nieuws blijven  en alle aandacht gaat naar hen die ze als misdadiger  willen brandmerken.

Varia

Onze vorige nieuwsbrief bijzonder rijkelijk geïllustreerd met 7 video’s: 1. Stephanus marteldood, 2. Een kruisiging 3. + 4 Dode-zee rollen 5. Flavius Josephus, 6. Johannes  Climacus 7. Mijn interview met de jonge moslim uit London (die jaren in Nederland leefde en nog goed Nederlands spreekt) van “De Stille Waarheid”. Hij  kwam mij opzoeken in de abdij van Postel om een mooi driedelig interview te maken, oordeel zelf: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-255/

 

Onze vorige nieuwsbrief ook hier:  https://www.katholiekforum.net/2022/04/04/van-oekraine-naar-een-wereldoorlog/

*

Nieuwsbrief Tegenstroom – 27 maart 2022:

Covid bedrog: 80 redenen voor geld terug / Wie is Poetin? / Kla.TV bewijst fakeNews / Oekraïne: informatieoorlog / Russische agressie? / 219 VS oorlogen / Lied: geen oorlog! / Zware gevolgen mRNA vaccinatie / 10 argumenten tegen verplichting: www.kla.tv

De Australische senator Malcolm Roberts hield in het parlement op 30 maart 2022 een straffe toespraak tegen allen die vaccinatie hebben bevorderd terwijl er steeds meer verpletterende bewijzen zijn  dat ze schadelijk en zelfs dodelijk zijn. De echte  bevindingen worden achtergehouden en vervalst, de goedkope en werkzame geneesmiddelen  worden verboden, enorme sommen worden betaald om bedrog te verspreiden en waarheid in de doofpot te stoppen. Hij beloofde: jullie zullen daar niet mee weg komen: https://www.frontnieuws.com/wij-komen-voor-jullie-senator-bedreigt-de-corrupte-leiders-van-australie-die-covid-19-vaccinmoorden-plegen-nederlands-transcript/

Prof Sucharit Bhakti: met de « covid vaccins » is het nog veel erger dan we vooraf al dachten, het is wereldwijde poging tot moord en voor de velen die er aan stierven is het moord. En kindervaccinatie zijn tegen de code van  Neurenberg omdat er vooraf geen verantwoorde informatie over kan gegeven worden:  Home/Corona/Emeritus hoogleraar: ‘Waarom laten jullie je vermoorden? Jullie worden vermoord door de overheid!  ’

Hoe mediamanipulatie werkt: https://www.golfbrekers.be/achter-de-schermen-van-de-cia/

*

 Terwijl de westerse berichtgeving de ene overwinning na de andere van het Oekraïense leger op de Russen vermeldt en  niets dan gruwelen van de Russen, blijkt de werkelijkheid precies omgekeerd te zijn. De Russen hebben een enorme voorraad wapens van de NAVO buit gemaakt. Het westers verhaal van het ziekenhuis blijkt ook helemaal niet te kloppen: Gaat Europa de propaganda oorlog verliezen? NAVO wapens in beslag genomen, het arsenaal is ongekend. – FREESURIYAH; https://www.ninefornews.nl/nederlandse-journalist-stuit-in-oekraine-tot-haar-grote-verbazing-op-ongekend-navo-arsenaal/. Een zeer verontwaardigde journaliste omwille van deze gigantische leugens: https://www.frontnieuws.com/journaliste-ontmaskert-leugens-en-propaganda-over-oekraine-elke-smeerlap-in-onze-regering-is-erbij-betrokken/

De zeer grote overwinning van V. Orban in Hongarije geeft hoop voor de toekomst dat ook andere volken en leiders eens zullen opstaan. Het is een overwinning van de soevereiniteit, vrijheid en christelijke waarden van een volk. Het toont ook het onderscheid tussen waardige staatlieden en criminele marionetten. Nooit eerder heeft het westen zulke machtige  en talrijke vijanden tegen Orban in actie gebracht, o.a. G. Soros en de Oekraïense president Zelensky.  Een president die zijn  eigen volk uitmoordt om de VS  te plezieren is een crimineel en zal de rekening ooit door zijn  eigen volk gepresenteerd krijgen. Het Hongaarse volk is wakker geworden en biedt toekomst voor  Europa: https://www.mondialisation.ca/la-hongrie-en-collision-avec-lue/5666935

Elf Franse, gepensioneerde oorlogsjournalisten klagen de leugens aan over de berichtgeving met betrekking tot Oekraïne, met name over Marioupol en Boutchan. Rusland vroeg een dringende zitting van de VN Veiligheidsraad voor een grondig onderzoek over de berichtgeving over Boutchan, wat door het westen werd geboycot, zodat westerse leiders en media ongestoord verder kunnen spreken over “de oorlogsmisdaden van Rusland in Boutcha”. Zij willen beletten dat de waarheid naar boven komt, die weleens het tegendeel zou kunnen  zijn.  Onze perspapegaaien kunnen rustig verder kraaien door  hun Amerikaanse goed betaalde oorlogspropaganda te verkondigen: https://www.lesalonbeige.fr/de-marioupol-a-boutcha/. Over de zogenaamde Russische oorlogsmisdaden in Boutcha als zoveelste valse vlag. Het gaat immers  over  beelden en verhalen van 4 dagen nadat de Russen vertrokken waren en nadat de burgemeester goed gemutst het vertrek van de Russische soldaten aankondigde zonder enige beschuldiging. Er komen steeds meer tekens dat de massaslachting het werk is van fanatieker extremisten van het Oekraïense leger die zich wreken op allen die pro-Russisch zijn . https://www.frontnieuws.com/boetsja-valse-vlag-rusland-stapt-naar-de-vn-veiligheidsraad-wegens-de-oekrainse-gefingeerde-oorlogsmisdaden/. Precies dezelfde tactiek als in Syrië! Veertien dagen na de zogenaamde “volksopstand” en begin van de ”burgeroorlog” in Syrië kwam Al Jazeera met het verhaal hoe het begon:   kinderen hadden leuzen tegen de regering op de muur geschilderd, werden opgepakt en gemarteld. Niemand heeft ooit dit verhaal kunnen bewijzen of er een spoor van kunnen  vinden.

Jacques Baud, voormalig Zwitsers kolonel, bekleedde verschillende functies zowel in de UNO als in de NAVO, is zeer goed thuis in Oekraïne en spreekt Russisch. Hij belicht nagenoeg alle aspecten van het conflict in Oekraïne met de historische achtergronden. Over de  verbeten strijd van de VS tegen de samenwerking Duitsland-Rusland en het zoeken naar een voorwendsel om de Russische gasleveringen te stoppen; over de nucleaire dreiging van Zelensky en NAVO aan Rusland; over de voorbereiding van een groot offensief tegen Donbass vanaf 17 februari. In 2002/3 spraken VS topdiplomaten voortdurend over de dreigende aanval van Sadam Houssein om hun eigen oorlogsplannen te verdoezelen. Op dezelfde wijze spraken ze nu over een dreigende Russische inval  waarmee ze hun vernietigende aanval op de Russen in de Donbass wilden verdoezelen. Volgens hem wilde Poetin helemaal geen oorlog in Oekraïne maar werd hij ertoe gedwongen. Het Oekraïense leger is volgens hem onbetrouwbaar (heeft ook zeer vele zelfmoorden, zoals het Amerikaanse en Israëlische leger!). Het werd aangevuld met fanatieke extremisten (regiment van Azov, met 19 nationaliteiten), die tot alles in staat zijn en alle steun krijgen van de NAVO. Hij beschrijft ook  het ontstaan en de groei van deze “neonazi’s” in Oekraïne. https://www.mondialisation.ca/jacques-baud-contrairement-aux- -les-russes-ont-une-pensee-strategique/5666938

Terwijl de VS alles in  het werk stellen om de oorlog in Oekraïene zo lang mogelijk te laten duren, heeft Rusland de “roebelgas” ingevoerd. Russisch gas zal voortaan betaald moeten worden in een Gazprombank in Rusland met roebels. Er zal wereldwijd een nieuw financieel systeem groeien met de roebel-rupee handel, de Saoedische petroyan, het Iran-Rusland SWIFT en de China-Eurazië Economie. De Europese leiders kijken nog steeds vol verwachting op, als kleuters naar hun Sinterklaas, naar de VS, nu het meest criminele regime op aarde,  met hun “turbokapitalistisch casino dat niet op een reële economie steunt”. Volgens Andrej Martjanov zal de Russische reset het grote reset van Davos verbrijzelen: https://www.frontnieuws.com/roebelgas-de-grote-reset-van-davos-is-verbrijzeld-door-de-russische-reset/

 

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

6 commentaren op “Is Poetin de oorlog in Oekraïne begonnen?

 1. Dank u wel, Pater, voor het zo noodzakelijke tegengeluid. Gedenk de arme, goedgelovige, staatsmedia-aanhankelijke Europeanen in uw gebeden. Volgens mij moet deze oorlog onmiddellijk stoppen. Naar beide partijen moet geluisterd worden. Probleem is: allen moeten eerlijk zijn om de waarheid boven tafel te krijgen en veel staat op het spel. Maar het zou wel eens kunnen zijn dat de val van Europa erg diep wordt, als de burgers van dit continent niet snel wat kritischer worden en wat wantrouwiger tegenover de door hen met belastingsgeld betaalde journalisten, tegenover de door met hun stem aan de macht gekomen politici, en ook tegenover hun medici, die meer luisteren naar Big Pharma dan naar de stem van hun geweten. Maar ook dat laatste is voor een stuk de schuld van de eigen bevolking, voor zoverre ze roekeloos geld belegt in een van corruptie doordrongen economische bedrijfstak.

 2. Daniël Maes was beter in de politiek gegaan. Miusschien kan hij verhuizen naar zijn vriend Poetin.

  1. @Ouij,
   Blijkbaar leest U veel de krant en/of kijkt U veel televisie.
   De media hier zijn hier zijn volledig (= 100%) onbetrouwbaar.
   DIT medium (= katholiekforum.net) is wél betrouwbaar.

 3. Over de lijkwade van Turijn heb ik vier jaar geleden een studie verricht, die ik verwerkt heb in een opstel met afbeeldingen (17 blz. , pdf). Het lijden van Christus komt daarin heel dichtbij.
  Ik wil die graag aan pater Daniël toesturen. Dat geldt trouwens ook voor andere belangstellenden. Daarvoor heb ik alleen een e-mailadres nodig.
  hf****@te*****.nl

 4. Wat betreft het artikel “Is Poetin de oorlog in Oekraïne begonnen” toch even dit: is Rusland Oekraïne binnengevallen of is Oekraïne Rusland binnengevallen? Wie is hier de agressor, de aanvaller? Hoe kan je nu beweren dat Oekraïne deze oorlog begonnen is? En wat met Abchazië en Zuid-Ossetië? Was het toen ook Georgië dat Rusland binnenviel? En dat in Oekraïne niet alles koosjer is, en dat de Amerikanen ook geen lieverdjes zijn, dat zal wel. Maar sinds wanneer geeft dit Rusland het recht om een oorlog te ontketenen? Dit artikel lijkt wel gesponsord door Poetin zelve. En nog dit: ten deze zijn de Russen leugenaars: toen zij een legermacht opbouwden aan de grens met Oekraïne “was het maar om te lachen”: het was maar een oefening. Dat was een duidelijke leugen: het was niet om te oefenen, het was om een onafhankelijke staat binnen te vallen en blijkbaar te vernietigen.

  1. @carausios (wat ’n naam!!),
   zie mijn reactie die ik ook aan @Jozef Steppe schreef:

   Zie het artikel wat metéén hierna geplaatst is in het KN: “Katholieke nieuwssprokkels”.
   Door dat artikel zullen U de ogen werkelijk opengaan.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht