Van Oekraïne naar een wereldoorlog?

Goede Vrienden, RG 8

De Kruisdood van Jezus Christus op Golgota, Jeruzalem,  (mogelijk 7 april van het jaar 30 om drie uur ‘s namiddags) is de belangrijkste en historisch een  van de meest vaststaande gebeurtenissen uit de geschiedenis van de mensheid. Hiervan getuigen niet alleen de Evangeliën maar ook een aantal betrouwbare buiten Bijbelse bronnen. De geschiedenis zal voortaan ook in twee verdeeld worden:  vóór of na Jezus Christus. Terwijl de joodse terdoodveroordeling in die tijd bestond in een openbare steniging, waardoor onder meer de heilige Stephanus gedood is, was de  Romeinse veroordeling veel gruwelijker en drukte een radicale opperheerschappij uit. Eerst werd de veroordeelde gegeseld met loden bolletjes of scherpe stukjes been aan het uiteinde van koorden,  die diep in het lichaam doordrongen. Geen wonder dat door een dergelijke geseling sommigen reeds gedood werden. Jezus werd bovendien met doornen gekroond, als spottende verwijzing naar het motief van zijn veroordeling:  “Koning van de Joden”, werd als een aanslag beschouwd op het Romeinse oppergezag. De gegeselde werd daarna verplicht de dwarsbalk te dragen tot aan de plaats van de kruisiging. Daar werd de veroordeelde naakt aan het kruis bevestigd met lange nagels door zijn polsen/handen en voeten. Sommige gekruisigden bleven urenlang in doodstrijd. Om de dood te bespoedigen werden de benen gebroken zodat de veroordeelde zich niet meer kon oprichten om te ademen en stikte.  Jezus, hoewel in de kracht van zijn  leven,  heeft door zijn geseling, kruisweg en kruisiging  zoveel geleden dat Hij gestikt is zonder dat zijn  benen gebroken werden.

Wil je op korte tijd grof geld verdienen, dan moet je uitleggen dat de Evangelies vervalst werden en in een spannende  roman een van de mythen, legenden of fabels uitwerken over Jezus, getrouwd  met Maria Magdalena. Zo deden het een hele reeks succesvolle schrijvers: Dan Brown in navolging van Michael Baigent, Richard Leigh, Harry Lincol en daarna Robert Eisenman of Barbara Thiering met de “verzwegen waarheid” uit de Dode-Zeerollen, die in  feite Jezus niet eens vernoemen. Hoogst merkwaardig is wel dat de Dode-Zeerollen het boek Jesaja bevatten in een versie die bijna een millennium ouder is dan de oudste tekst tot dan toe. De waarheid over de Evangeliën is dat keizer Constantijn (280-337), of wie ook, totaal niet in staat was ze te vernietigen of te veranderen, omdat geruime tijd voor hem zo’n honderd papyrusteksten  al bewaard werden en nu te vinden zijn in meer dan twintig bibliotheken van Jeruzalem tot Caïro, van Oxford tot Cambridge, van Berlijn tot Ann Arbor, van Dublin tot Keulen. Ze bewijzen allemaal hetzelfde: de Evangelies zijn  tot ons gekomen zoals ze geschreven werden, afgezien van enkele schrijffouten. Zo kon het eerste oecumenisch concilie te Nicea (325) in de geloofsbelijdenis vastleggen: “Ik geloof…in Jezus Christus… die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven…”. We hebben trouwens geen enkele biografie van een Romeinse keizer (met zijn schrijvers die hem moesten verheerlijken en vereeuwigen!), die de historische betrouwbaarheid haalt van wat de Evangeliën ons  nalieten over Jezus, die toch maar gold als een gekruisigde slaaf, wiens leerlingen gevlucht zijn. De  joodse historicus Flavius Josephus (+ rond 100) vermeldt in “De oude geschiedenis van de joden” (93) Jezus in een aantal gebeurtenissen rond Kajafas en Pontius Pilatus en schrijft: “En toen Pilatus hem tot het kruis veroordeelde, volgend op een beschuldiging van onze leiders, hielden degenen die hem in het begin liefhadden, daar niet mee op.” (18, 63-64). Josephus schrijft zelfs dat “… hij levend aan hen verscheen op de derde dag, zoals de godvrezende profeten dat over hem hadden verkondigd, samen met ontelbare wonderbaarlijke daden” (ibidem). Dit getuigenis is zo sterk dat sommigen het niet kunnen  aanvaarden, maar  het is wel degelijk wat hij schrijft. Volgens Josephus “was” Jezus misschien aanvankelijk wel Messias, maar werd de Romeinse keizer Vespasianus, de eigenlijke wereldheerser. Bij de joodse opstand (66-73) liep Josephus over  naar de Romeinen en werd in de keizerlijke familie opgenomen, waardoor hij  ook “Flavius” voor zijn naam kreeg.  Aan het begin van de tweede eeuw schrijft Tacitus (+ rond 117),  de beroemdste van alle Romeinse historici, in zijn “Analen” over de christenen die door Nero  na de brand van Rome in 64 massaal worden vervolgd en gedood. Hij verklaart dat “ze zich noemen  naar Christus, die onder het bewind van Tiberius door de landvoogd  Pontius Pilatus ter dood was gebracht” (15, 44).

Het is verbazingwekkend hoe gemakkelijk grote menigten mensen  door massavorming gemanipuleerd kunnen worden. De vervalsing van de feiten door succesvolle romanschrijvers, zoals hoger aangegeven, is spectaculair. Hetzelfde voor het feit dat massa’s mensen meeheulen om iemand  aan te wijzen als schuldige,  ook al bewijst alles het tegendeel. Het doet enigszins denken aan de opstand in Efeze tegen Paulus: “Allen stonden door elkaar te schreeuwen, want de meesten wisten niet eens waarom ze bijeen gekomen waren” (Handelingen19, 32).

In Jezus’ tijd was Kajafas hiervan de eigenlijke aanstoker die na een tijd heel de menigte deed roepen: “Kruisig Hem”!  Zelfs Petrus laat zich opnemen in de massa en ontkent heftig dat hij iets met Jezus te maken heeft. Het is hem maar eenmaal overkomen. Hij zal later  onverschrokken en vrijmoedig getuigen van Jezus, waarvoor hij ook wil sterven. Nu zijn het de grote wapen bazen en wereldheersers die met behulp van de media en de politici de massamanipulatie beheersen. We hebben dit het voorbije decennium meegemaakt met de berichtgeving over Syrië. Het president echtpaar gold als een model van  moderne leider die ondanks zijn  positie  eenvoudig bleef en dicht bij het volk. Plots was hij als de gruwelijkste dictator die tot zijn enkels in het bloed stond van de kinderen die hij wurgde. De spotprenten in al onze kranten herinneren we ons nog goed. Het feit dat hij massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtstermijn  en ook massaal gevierd, veranderde  nauwelijks de commentaren van onze gevierde oorlogsjournalisten en M.O. specialisten. Verschillende “iconen” van de VRT journalistiek hielden een interview  met mij, waarin ik hen wees op de werkelijkheid. Nooit werd één opname uitgezonden.  En nu maken we weer hetzelfde mee met de  berichtgeving over Oekraïne, in omgekeerde zin maar met dezelfde bedoeling om de oorlog aan te wakkeren.  De Oekraïense president, marionet van het westen, nagenoeg door geen enkele Oekraïner geliefd, is de heiligste der heiligen uit de kalender van de  VS en moet gesteund worden tegen de Russische  president, die zijn volk hielp opstaan uit  grote ellende en een populariteit van 80 % geniet, maar wordt voorgesteld als de duivel zelf, door  eigen volk én heel de wereld uitgejouwd. De eenmaal aangeduide zondebok moet unaniem worden uitgedreven.

Het feit van Jezus’ Kruisdood  als allerhoogste onrecht, is geen kwestie van geloof, maar van wetenschappelijke eerlijkheid. De diepe betekenis hiervan  kunnen we echter slechts kennen door het geloof: Hij is gestorven voor onze zonden, vertegenwoordigt alle onschuldige slachtoffers van de mensheid en  verbreekt de spiraal van geweld.      P. Daniel

XVII.14

Vrijdag 1 april 2022

Flitsen

De vierde zondag van de veertigdagentijd in de byzantijnse liturgie is gewijd aan de

heilige Johannes Climacus, een geëerde asceet en abt van het klooster van de Sinaï, in de zesde eeuw. Naar aanleiding van de droom van Jakob in Betel met de ladder naar de hemel (Genesis 28, 10-22), schreef hij de “klimax” (Grieks voor ladder), de “Scala Paradisi”, de Paradijsladder, die heel populair werd. Hij schreef dit alles vanuit persoonlijke ervaring en gebed. Het is een volledige verhandeling over het geestelijke leven voor de monnik, vanaf de verzaking aan de wereld tot de volmaaktheid van de liefde. Het is een opgang naar God in 30 stappen, die in de kloosters tijdens de vasten gelezen werd. Het eerste deel handelt over de overgang van de breuk met de wereld naar het “kindschap” van God. Het tweede deel beschrijft de strijd tegen de harstochten, die wel goed zijn in zich, maar moeten gezuiverd worden. Het derde deel  beschrijft de volmaaktheid in geloof, hoop en liefde, die leidt tot de innerlijke rust en vrede van de ziel (de “hysechia”). Boven op de ladder staat God de monnik op te wachten. Enkele jaren voor zijn dood trok de heilige Johannes Climacus zich terug in een kluizenaarsleven. Heel zijn leven verliep tussen de Tabor en Sinaï. Paus Benedictus  XVI wijdde hieraan een boeiende catechese op 11 februari 2009. Voor heel de mensenfamilie, die steeds meer naar een soort gedwongen vastentijd geleid wordt, is deze Paradijsladder een geschikte handleiding.

Dinsdag kwam het hoofd van het Russische culturele centrum in Damascus Nikolay Sukhov, met een delegatie op bezoek. Met hen is  ook de verzoeningsbeweging (mussalaha) en de medische hulpverlening met niet minder dan 170 dokters verbonden. Als kind, opgegroeid in de oorlog herinner ik mij nog dat er  in ons dorp een “zakkenkot” was, zoals wij het noemden. Het was een fabriekje waar men zandzakjes maakte tegen overstromingen. De  eigenaar was een sympathieke industrieel die iedereen hielp die hij kon helpen. Zijn fabriekje was echter een tijd door de Duitsers bezet. Na de oorlog vertelde hij dat hij veel geleden had van de Duitsers maar nog veel meer van eigen mensen. Immers, geheel onterecht werd hij na de oorlog door enkele heethoofden aangeklaagd als collaborateur. Ze gooiden zijn  huisraad op straat en vernielden alles. Daarom was ik heel blij dat onze  gemeenschap langs moeder Agnes-Mariam zulk een grote rol gepeeld heeft in de verzoenigsbeweging, reeds bij het begin van de oorlog in Syrië. Verder werden met leden van deze delegatie afspraken gemaakt voor medische hulpverlening. Zij willen met onze ploeg samenwerken. Toen ter loops ter  sprake kwam dat ik jaren geleden een tweedelig oorlogsdagboek geschreven heb onder de titel: “Putin en Assad hebben ons leven gered”, wilde het hoofd van de delegatie dit graag hebben. Met moeite heb ik nog een eerste deel gevonden en het hem gegeven. Jawel, ik weet dat in het westen bij velen hun bloed kookt bij het horen van dergelijke uitspraak. Zij behoren  inderdaad wellicht tot de meerderheid, maar wel een gemanipuleerde meerderheid. Er zijn wakkere mensen, wellicht een minderheid, die weten dat het eenvoudig de waarheid is.

De geboorte van een ezelin is voorwaar geen groot nieuws maar toch niet zonder belang hier en nu. Naast het feit dat ze een belangrijke Bijbelse figuur is, is ze ook erg nuttig. De herders nemen hen regelmatig in dienst en wanneer de toestand nog moeilijker wordt  zouden ze wel eens de tractor kunnen vervangen.

Buiten is het lenteweer met een heerlijke zon. Binnen is het nog erg koud.

Van Oekraïne naar een wereldoorlog?

 

Het westen leidt Oekraïne naar zijn  ondergang. Dat was de stelling van prof. John Mearsheimer die op  15 februari 2022 een voordracht gaf in het King’s College in Cambridge. Hij is een van de meest vermaarde  politicologen ter wereld. Het zijn de VS en bondgenoten die verantwoordelijk zijn voor deze crisis, zou betoogde hij. Aan de grens met Rusland maken zij sinds 2008  een westers bolwerk door de  uitbreiding van de NAVO, de uitbreiding van de EU en door de oranjerevolutie in Oekraïne. De NAVO top in Boekarest in 2008 nam het besluit voor deze uitbreiding. In 1999 was er al een eerste uitbreiding geweest en in 2004 een tweede met een hele reeks landen van het voormalige Warschau pakt en de voormalige Sovjetunie. Onder groot protest hebben de Russen dit geslikt. Toen de NAVO ook Oekraïne wilde opnemen, zeiden de Russen: neen, dat nooit! Oekraïne is historisch en religieus de wieg van Rusland. Op 22 februari 2014 pleegde het westen daarop een staatgreep in Oekraïne. De Krim wilde naar Rusland en Rusland nam de Krim met zijn belangrijke marinebasis Sevastopol. Volgens prof Mearsheimer zal de Krim nooit meer teruggaan naar Oekraïne. Hij is “verbijsterd” waarom ze in de VS en Groot Brittannië niet (willen) inzien dat Rusland politiek volkomen juist handelt. Omwille van een aantal westerse provocaties is deze crisis nu zeer actueel geworden, o.a. door de wapenopbouw die een bedreiging is voor Rusland. Deze crisis moet opgelost worden. “De Russen willen werkelijk met de Verenigde Staten praten… De Verenigde Staten zijn de hoofdrolspeler. Ik zeg dat niet omdat ik een Amerikaan ben, en ik denk inderdaad dat het Amerikaanse beleid tegenwoordig meestal zo dwaas is, dat het beter zou zijn als de Verenigde Staten minder invloed hadden… De voor de hand liggende oplossing is van Oekraïne een neutrale staat te maken”. Negen dagen na deze voordracht valt Rusland Oekraïne binnen, eist dat de neonazi’s verdwijnen en dat Oekraïne een neutraal land wordt. (https://www.frontnieuws.com/professor-john-mearsheimer-legt-uit-wie-verantwoordelijk-is-voor-de-oekraine-rusland-crisis-nederlands-transcript/).

Wanneer de mainstream  media een bepaalde toestand voorhouden en  iedere dag opnieuw met nadruk vertellen wie het slachtoffer is en wie de schurk, dan weet je dat het verhaal op zijn kop staat. Volgens dr. Ron Paul, econoom, is  Oekraïne helemaal geen slachtoffer. Het zit al jaren tot in zijn  nek in de  anti-Russische achterbaksheid, diefstal, daden van onmenselijkheid en oorlogsmisdaden. Het is vriend van corrupte politici en zakenlieden. Ron Paul heeft heel zijn actief leven doorgebracht in de hoogste kringen van de Amerikaanse politiek en was zelfs eens presidentskandidaat voor de republikeinen. Hij weet waarover hij spreekt. De leider van Oekraïne, zo beweert hij, is alles behalve een held. Hij heeft er voor gezorgd dat de banken gebruikt werden als witwassers voor rijke zakenlieden en politici, alsook om de Amerikaanse politiek te beïnvloeden. En de VS met zijn 800 militaire bases in 160 landen zijn de grootste verbruiker, exporteur en geweldpleger. Ze geven meer geld uit aan oorlog dan China, Rusland, VK, Japan, Frankrijk, Saoedi-Arabië, India, Duitsland, Italië en Brazilië samen! Dr. Ron Paul vindt dat de echte schurken in de VS en de  NAVO zitten, en niet Rusland. “Het wordt tijd dat de regering van de Verenigde Staten ophoudt de wereld te controleren”. https://www.frontnieuws.com/oekraine-is-geen-slachtoffer-het-is-deel-van-de-nwo-agenda/

Er zijn ook goede onafhankelijke Nederlandstalige onderzoeksjournalisten die de waarheid willen brengen en daarom in de gewone media niet toegelaten worden. De Nederlandse Sonja van den Ende is op dit ogenblik in Donbass, Oekraïne. Ze schrijft hoe de bevolking in Donetsk en Lukansk de Russen als bevrijders onthaalt. Ze haten Zelensky en zijn  leger vol met  neonazis: “Al acht jaar lang worden hun huizen kapot geschoten, vrouwen en kinderen vermoord met wapens die zij krijgen van Westerse regeringen. Dit is de grootste criminele daad, na Syrië en natuurlijk alle andere landen die zogenaamde democratie gekregen hebben, zoals Irak en Afghanistan, het topje van de ijsberg” (Tranen om Donbass, de moord en destructie van het geradicaliseerde Oekraïense leger op haar eigen bevolking – FREESURIYAH).

Onze Vlaamse onderzoeksjournalist Willy Van Damme ergert zich eveneens aan de groteske mediamanipulatie. In Jemen stierven  volgens officiële cijfers van de VN  sinds begin van de oorlog tot 2021 zo’n 377.000 mensen terwijl 23,4 miljoen (80% van de bevolking) hulpbehoevend is of honger  lijdt. En het westen blijft hiervoor maar wapens  leveren, ook onze Belgische wapenfabriek FN in  Herstal. Daarover nauwelijks een berichtje in de westerse media. De honderden doden en de vernielingen in Oekraïne, moeten nu iedere dag uitvoerig aan bod komen met al of niet getrukeerde foto’s, precies zoals het destijds in Syrië ging
(Een Jemeniet is geen Oekraïner: https://willyvandamme.wordpress.com/; https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/FMfcgzGmvfSmHlRkhFKfjQsgKrQxtjvg).

Er  zijn  helaas ook in Oekraine , menigten vluchtelingen, verwoestingen en doden te betreuren. Twee voormalige officieren van de Amerikaanse luchtmacht hebben echter een vergelijking gemaakt  tussen wat het Russische leger in Oekraïne doet en wat  zij in Afghanistan, Irak … gedaan hebben. De Russen beperken zich bewust tot militaire doelwitten en trachten burgerdoelen en burgers  zoveel mogelijk te sparen en te helpen. De Russen houden zich in, terwijl de Amerikanen meteen hun volle vernielingskracht hebben ingezet. De VS en NAVO proberen achter de schermen echter de Russen nu zoveel mogelijk te provoceren om hen tot steeds meer oorlogsvoering te dwingen. En zo blijkt de westerse berichtgeving vooral propaganda van en voor het Oekraïense  leger te zijn (https://www.mondialisation.ca/les-bombardiers-de-poutine-pourraient-devaster-lukraine-mais-il-se-retient-voici-pourquoi/5666583).

Wanneer  de grootste politicologen niet in staat zijn te voorzien hoe dit uiteindelijk zal eindigen, kunnen wij alleen maar trachten bij de huidige feiten te blijven. Het lijkt duidelijk dat Rusland, als het wil, Oekraïne kan platwalsen maat dat niet wenst. Het wil de fascistische regering met zijn  neonazi’s, door het westen geïnstalleerd weg. Het wenst dat het een soeverein maar neutraal land wordt met goede relaties met zijn  grote broer Rusland. Het lijdt geen twijfel dat Rusland in  dit geval Oekraïne daadwerkelijk zal helpen.

De VS hebben al 30 jaar lang de absolute wereldheerser gespeeld met een enorme militair overwicht. Zij moeten de soevereiniteit van andere landen niet erkennen, kunnen regeringswissels doorvoeren wanneer en waar ze willen om de grondstoffen van andere landen te grijpen en hen te onderwerpen. Dat hiervoor miljoenen mensen moesten sterven, op de vlucht gaan, in ellende wegzinken terwijl hun mooi land totaal vernield wordt, interesseert deze schimmige wereldleiders geen zier. Hun uiteindelijke leider  is de Satan, de leugenaar en moordenaar vanaf het begin. Daarom kennen zij zelf geen schaamte noch medelijden. We herkennen  hierin de  toestand zoals we die in Syrië hebben meegemaakt. Wereldleiders waarschuwden dat  Assad een chemische aanval aan het voorbereiden was tegen zijn eigen volk. Zelf pleegden ze daarna de ene chemische aanval na de andere met behulp van hun eigen geheime diensten en terroristen. Ze zorgden ervoor dat onze media met hun oorlogsdeskundigen en specialisten Assad als de schuldige brandmerkten, waardoor een opgedraaide  menigte hem als de schurk uitjouwde. Hierna konden dezelfde wereldleiders op het volk bombardementen uitvoeren als “gerechtvaardigde straf”. Noch enige schaamte, noch enig medelijden, wel tevredenheid over de bevestiging van een straffeloze wereldheerschappij en  de groei van de wapenindustrie.

De schimmige wereldleiders (Rotschild, CIA, Wapenbazen, City of London, Kabal…?) beseffen dat hun rijk aan het instorten is en zijn  tot alles in staat om hun opperheerschappij te bewaren of heroveren. Vandaar hun roekeloze en agressieve provocaties met Oekraïne  om te proberen Rusland (en China) te verzwakken. Rusland lijkt inmiddels de grootste militaire wereldmacht te zijn (met een budget dat miniem lijkt tegenover dat van de VS!) en China lijkt de grootste economische wereldmacht te zijn. Ze zijn bezig de petrodollar te onttronen. In Oekraïne wil Rusland een eerste teken geven dat de opperheerschappij van de VS die ieder internationaal recht met voeten treedt voorbij is. Hierbij  zet China  zich pal achter Rusland. Beiden willen resoluut een multipolaire wereld, wat de VS met alle middelen willen vermijden.  Tal van landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië, voorlopig nog slaven van de VS, kijken hoopvol op naar China en Rusland. De unipolaire wereld wordt een multipolaire wereld met meer respect voor de soevereiniteit van de landen.

Vergeten we hierbij niet het grote morele verval van het westen. Regeringen sparen tijd noch energie om de morele waarden, die een samenleving gelukkig en welvarend maken,  tot in de grond af te breken: eerbied voor het leven op welk moment ook, rijkdom van eigenheid en verscheidenheid van man en vrouw, stabiliteit van het  huwelijk, gezag van ouders tegenover  hun kinderen, een vrije geloofsbeleving…O wee, de landen zoals Rusland en Hongarije die de perverse spiraal niet willen steunen. Zij zijn een doorn in het oog van de duivelse wereldheersers.

Hoe zal dit eindigen? Laten we niet luisteren naar de propaganda met waarschuwingen en beschuldigingen die worden opgevoerd. Kijken we naar de feiten. Verblind door arrogantie en illusies werkt de EU nu al volop aan haar eigen zelfvernietiging voor het duivels plezier van wereldleiders in de VS, wiens gezag snel afbrokkelt. De VS konden vele landen dwingen drastische sancties op te leggen aan Rusland. Toch hebben 35 landen zich achter Rusland geschaard en zij vertegenwoordigen meer dan de helft van de wereldbevolking. Frankrijk heeft miljarden geïnvesteerd in een gloednieuwe Renault vestiging voor de immense  Russische markt en trekt zich nu terug. Zal dit niet zonder kosten overgenomen  worden, bv. door China, zoals de Turken de McDonalds zonder moeite hebben vervangen? Wie is hier zijn eigen graf aan het graven? De meeste onbenullige Europese regeringen zijn hetzelfde aan het  doen. Willy van Damme noemt de leiders van de G7, EU en NAVO een “roversbende” die nog leeft van de illusies van de vorige eeuw. We moeten goed beseffen “…dat als Rusland wil onze economie zo in elkaar stuikt en wij hier zelfs verhongeren. Geen Russisch gas, grondstoffen, olie en graan meer en het is gedaan”  (Wat als …. de bedrijven gesloten worden? https://willyvandamme.wordpress.com/2022/03/28/wat-als-de-bedrijven-gesloten-worden/).

Het is een strijd op leven en dood. Zal iemand hierbij uiteindelijk atoomwapens inzetten en wie? Kijken we ook hier slechts naar de feiten. Wie heeft het atoomwapen reeds ingezet? Niet Rusland maar wel de VS. Prediker wist het al: “Op de rechterstoel zit  de schuldige” (3, 16)

 Varia

 

Onze vorige nieuwsbrief geïllustreerd met vijf video’s:1. Onthoofding van Johannes, 2. Ananias en Cajafas, 3. Antonius de Grote  4. Asma al-Assad, 5 Kritiek  op evolutietheorie vanuit biologie: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-254/

Ook op Katholiek Forum: https://www.katholiekforum.net/2022/03/28/het-moederschap-is-in-het-hele-westen-een-vergeten-of-zelfs-misprezen-waarde-geworden/

Al  30 jaar lang hebben de VS en hun bondgenoten zich alles gepermitteerd, waarbij ze dikwijls gebruik maken van geweld zonder  einde, het recht en de moraal met voeten treden. Rusland en China zeggen nu duidelijk dat zij dit niet meer aanvaarden. Het is waarschijnlijk  dat de Russische operatie hiervan nu een eerste  teken is: https://www.mondialisation.ca/ukraine-loccident-et-le-reste-du-monde/5666641

Volgens de  invloedrijke Russische filosoof, historicus, socioloog met een nationalistische en Euraziatische visie Alexander Dugin, gaat de strijd in Oekraïne tegen de Amerikaanse, globalistische, totalitaire, liberale elites. Poetin wil dat de volkeren terug hun zelfbeschikking krijgen en geen marionetten zijn  van de VS. En wat Rusland betreft: “Als u op deze aarde wilt leven, moet u Rusland aanvaarden als een onafhankelijke soevereine supermacht”: https://www.frontnieuws.com/invloedrijke-russische-filosoof-alexander-dugin-zegt-dat-rusland-met-de-oorlog-in-oekraine-strijdt-tegen-mondiale-liberale-elites/

Na de ineenstorting van de Sovjetunie zou  Rusland zijn troepen uit O-Duitsland terugtrekken op voorwaarde dat het westen alle landen van de voormalige Sovjetunie en van het Warschuw pakt  zou gerust  laten, wat volmondig werd beaamd. Het westen en de NAVO deden daarna precies het tegendeel en werden steeds driester. President Zelensky van Oekraïne beloofde vrede te brengen in het land, een goede verstandhouding met de Oekraïense Russen en Rusland en de strijd tegen de corruptie. Precies zoals de NAVO, deed hij daarna juist het tegenovergestelde: (https://www.golfbrekers.be/een-blik-achter-de-coulissen-kennismaking-met-een-andere-zelensky/)

*

Een  vernietigend oordeel  van prof. J.M. Dogné (die zowel onze Belgische regering met EMA als de WHO adviseert)) over onze regeringen. Terwijl men in maart ‘21 al wist dat vaccinatie nooit groepsimmuniteit kon geven en dat de betreffende ‘vaccins’ noch veilig, noch werkzaam waren, bleven ze allemaal maar liegen. “Miljoenen mensen hebben zich dus op basis van een leugen laten vaccineren “voor een ander”. De Croo-Jambon, Van Rans, Van Damme,  VLD, CD&V, NVA, SPA, Groen… “Man, man, man. Wat een leugenpaleizen zijn onze regeringen toch”: De kroon van het leugenpaleis ontbloot

(https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/FMfcgzGmvfTwXsnVrcpjCWQPSQxHfWJB)

De oorlogsspecialist van de VRT reed 4000 km in Oekraïne om de monsterleugens bij het Vlaamse volk te komen aandikken en de door de VS en NAVO gewenste oorlogsvoering aan te wakkeren. Volgens hem doet Poetin in Oekraïne wat hij in Aleppo (Syrië) deed, kortom volk en land vernietigen. Dat Aleppo verwoest en uitgemoord werd door bendes, gesteund door het westen en dat Syrië met Rusland Aleppo bevrijd heeft, waarna de mensen dansten op straat, vergat hij erbij te vertellen. (Na de bevrijding heb ik er een fotoverslag van gemaakt, misschien kan iemand het nog vinden, ik vind niet meer). Hij stelt Rusland als een militaire overmacht voor met een  oorlogsbudget dat 10 x groter is. Best mogelijk. Hij vergeet te zeggen dat de VS een budget hebben dat meer dan 10 X  groter is dan dat van Rusland. En het bedrog van de “chemische aanvallen” blijft hij nog steeds uitbazuinen. Er is geen enkel bewijs dat Rusland of Syrië ooit in de oorlog chemische wapens hebben ingezet. Dat is te gevaarlijk voor eigen soldaten. Dat is iets voor terroristen, niet voor een leger dat wapens heeft. Onder argusogen van heel de wereld werd de laatste gram in Syrië opgespoord en opgeruimd. En daarna zou Syrië  ze nog kunnen gebruikt hebben?! Met groot gezag waarschuwt vervolgens J. Biden voor een chemische aanval terwijl hij en zijn zoon het zijn die tientallen militaire laboratoria voor biologische en chemische oorlogsvoering in Oekraïne beheren! Zijn onze “perspapegaaien” (volgens W. van Damme) op hun kop gevallen en willen ze dat het Vlaamse volk hen blind naloopt? Hij haalt vervolgens de zogenaamde gruwelen aan van de Russische president in Tsjetsjenië, in Syrië en nu in Oekraïne. Hoger gaven we al een vergelijking door  voormalige Amerikaanse  luchtmachtofficieren tussen wat Rusland in Oekraïne doet en wat zij in Afghanistan, Irak, Syrië… hebben gedaan.  Als het westen vijf minuten eerlijk naar de gerechtvaardigde bekommernissen van Rusland zou luisteren en er rekening mee houden, is er morgen vrede in Oekraïne en welvaart in heel Europa door een verrijkende wederzijdse verstandhouding met Rusland. De prijs is wel dat de VS en NAVO (voornaamste Noord Atlantische Terroristische Organisatie) moeten ophouden heel de wereld te domineren en de bazen van de wapenindustrie op pensioen moeten gaan.

Ik stel voor dat Mattias Desmet een tweede deel schijft na zijn succesvol boek over de massavorming die leidt tot totalitaire onderdrukking, alleen maar met de inhoud van dit half uur durende interview van de VRT met onze oorlogsspecialist over Oekraïne: (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/03/31/podcast-vranckx-na-zijn-terugkeer-uit-oekraine-het-westen-oog/)

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

5 commentaren op “Van Oekraïne naar een wereldoorlog?

 1. Pater Maes begint met behartenswaardige woorden. Belezen als hij is, geeft hij een prima weergave van de betrouwbaarheid van de historie, zoals vervat in de evangeliën. Pulpschrijvers en doorgedraaide theologen als Eisenman en Thiering krijgen er terecht van langs. Dat het Amerikanisme een gesel is, die ons veel slechts heeft gebracht met ongeremd kapitalisme: geld verdienen met slechte “muziek”, films, allerlei ander “amusement”, recht praten wat krom is, zij duidelijk. Waar materiële belangen worden geschaad, komt men eens op voor “democratie”. Wokisme is een dolgedraaid emancipatiestreven, waartegen we ons inderdaad uit alle macht moeten verzetten. Het sociale streven, het oorspronkelijk (gemankeerd-)goede van links, wordt de nek omgedraaid. De CPN in Nederland ging ten onder aan “feminisme”. Wokisme is ook weer voor de gegoeden, die zich een dergelijke “luxe” kunnen veroorloven. Ons dan maar uitleveren aan het “schijnchristendom” van Rusland is echter geen goede keuze, aan het communisme van China uiteraard evenmin.

  Voor wat betreft Syrië: pater Maes is ervaringsdeskundige. Zijn ervaringen mogen echter geen vrijbrief zijn om alles wat Rusland doet maar te vergoelijken of te verdedigen. Het doet me denken aan de stemming dat je Amerika niet mocht afvallen, omdat ze ons in 1945 toch maar mooi bevrijd hadden.

  Overigens: ik heb pater Maes op Youtube opgezocht. In een interview met deze Eerwaarde hoorde ik eennlofzang op Paus Paulus VI. Maes noemt hem een geleerde man, een warme persoon, een man met een profetische visie. Dit al in de eerste vijf minuten. Jules moet hier zeker eens naar kijken.”Interview met pater Daniel Maes uit Syrie, over zijn boek ‘Hoe een paus gelijk kreeg’. Typ in bij Youtube: Rs6WHw0Rj2k

 2. Een bijzonder mooi gesprek over de toestand in de wereld; Hoe en waarom zitten de ‘banken’ achter het kwaad, de rente over leningen, een middel van het kwaad. Waarom inspuitingen, worden de boeren en middenstand stuk gemaakt, zijn de mensen niet meer soeverein, is de kerk haar macht ontnomen, is de wereld in de handen van de geldschieters gekomen en werkt men nu toe naar een eindstadium om de mensen voor eeuwig te slaven.
  https://deblauwetijger.com/video/brecht-arnaert-en-ferre-clabau-de-slavenstaat-van-1912-tot-nu/?unapproved=212642&moderation-hash=f651af375b60cf1d5045983d5a98f820#comment-212642

 3. Ik heb ‘slechts’ het 1e stuk van het artikel (inzake de bijbel) gelezen.
  Één reactie is slechts mogelijk: Pater Daniel Maes wéét waarover hij praat. Hij heeft het écht niet nodig om te overdrijven: de werkelijkheid is stééds al ernstig genoeg.

  Pater Daniel Maes: hartelijk bedankt voor Uw voor de volle 100%(!) correct artikel.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht