Viganò: Vernietiging Samenleving en Kerk

 

Viganò: Zowel de samenleving als de kerk ‘geïnfiltreerd’ door mensen die ze willen ‘vernietigen’. Aartsbisschop Viganò merkte op dat aartsbisschop Lefebvre ‘een van de weinige, zeer weinige prelaten was die de conciliaire revolutie aan de kaak wilde stellen, en de subversieve aard ervan begreep’, een interventie die nu wordt begrepen.

 

Aartsbisschop Viganò op Canale Italia, 2 april 2022. Canale Italia

Zie andere artikelen van Aartsbisschop Carlo Maria Viganò : Aartsbisschop Carlo Maria Viganò
ma 11 apr 2022 – 12:25 uur EDT Tue Apr 12, 2022 – 1:12 am EDT
( LifeSiteNews ) – het volgende is een vertaling van een interview dat aartsbisschop Carlo Maria Viganò gaf aan Dr. Armando Manocchia voor de Italiaanse tv-zender “Canale Italia”, 2 april 2022.

Dr. Armando Manocchia: Vanaf het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) zijn de maçonnieke infiltraties binnen de katholieke kerk steeds omvangrijker geworden. Progressivisme en relativisme zijn gebruikt als wapens om de trouw aan de traditie te ondermijnen. Voelde aartsbisschop Marcel Lefebvre, die in 1988 door Johannes Paulus II werd geëxcommuniceerd, daarom aan dat het katholicisme op de rand van de afgrond stond?

Aartsbisschop Carlo Maria Viganò: Zeker. Aartsbisschop Lefebvre was een van de weinige, zeer weinige prelaten die de conciliaire revolutie aan de kaak wilde stellen, omdat hij de subversieve aard ervan begreep. En ik zeg “wie wilde” omdat veel andere prelaten begrepen dat er een echte revolutie gaande was. Sommigen zagen het als een gevaar, anderen zagen het als een ‘lente van de kerk’. Maar onder degenen die het gevaar zagen, wist bijna niemand het openlijk aan de kaak te stellen. Vandaag begrijpen we de historische verdienste van aartsbisschop Lefebvre door in opstand te komen tegen de lijn die door het conciliair politbureau werd gedicteerd en door het uitgangspunt te scheppen voor een terugkeer van de kerk naar de leer en de heilige mis van alle tijden.

dr . Manocchia: Kan de St. Gallen-maffia worden beschouwd als een soort kerkelijk Wereld Economisch Forum?

Aartsbisschop Viganò : Als we het World Economic Forum identificeren als een privélobby die zijn volgelingen op de belangrijkste posten van nationale en internationale openbare instellingen heeft geplaatst om de globalistische agenda tegen de wil van de burgers op te leggen, is het zeker passend om een parallel met de St. Gallen -maffia te zien. Op een vergelijkbare manier plaatste deze samenzweerder zijn agenten ook in de Romeinse curie en in de perifere organen van de kerk, net zoals het de conciliaire agenda oplegde tegen de wil van de gelovigen. Maar net zoals er niet alleen het World Economic Forum in de publieke sfeer is, zo is er niet alleen de St. Gallen-maffia in de kerkelijke sfeer.

We worden geconfronteerd met een wereldwijde staatsgreep waarbij zowel het maatschappelijk middenveld als de kerk betrokken zijn. Beiden worden geïnfiltreerd en gecontroleerd door personages die hun macht en de autoriteit die daaruit voortvloeit gebruiken, niet voor de doeleinden van de instellingen die ze besturen, maar om ze te vernietigen. Deze gezagscrisis moet aan de kaak worden gesteld, omdat de actie van degenen die de hoogste niveaus van leiderschap hebben bereikt, zowel van de naties als van de kerk, een subversieve en criminele daad is.

Video:


dr . Manocchia: In zijn boek Non è Francesco [Hij is geen Franciscus] betoogt Antonio Socci dat, vanuit het oogpunt van het kerkelijk recht, de verkiezing van Franciscus tot de pauselijke troon niet op regelmatige wijze heeft plaatsgevonden en dat het conclaaf van 2013 onrechtmatig is. Wat is uw mening hierover?

Aartsbisschop Viganò : De reconstructies van Antonio Socci volgen de dingen die zijn ontglipt door Elisabetta Piqué, die zeer dicht bij Bergoglio staat, en Austin Ivereigh: ze lijken aannemelijk, ook al worden ze niet ondersteund door ondubbelzinnig bewijs. Maar tegelijkertijd zijn ze nooit ontkend door de Heilige Stoel, en dit heeft ertoe geleid dat speculaties over het aftreden van Benedictus XVI en de manoeuvres van de St. Gallen-maffia tijdens het conclaaf zijn toegenomen, wat heeft geleid tot ontzetting, verwarring en verdeeldheid onder de getrouwe gelovigen.

Als we denken aan de interventies van het Vaticaan over talloze kwesties, is het stilzwijgen over zo’n belangrijke kwestie verontrustend. Nog groter is de verbijstering over de stilte van de kardinalen die aan dat conclaaf deelnamen. Sommigen doen een beroep op het pauselijke geheim, maar in het licht van een mogelijke schending van de normen voorzien door de Apostolische Constitutie [ Universi Dominici Gregis ], die de verkiezing van de paus ongeldig zou maken, is er geen rechtvaardiging voor dit langdurige stilzwijgen.

Ik weet uit betrouwbare bron dat toen kardinaal Giovanni Battista Re – die als vice-decaan van het college van kardinalen het conclaaf van 2013 voorzat – privé werd ondervraagd en werd gevraagd welke paragraaf van de apostolische constitutie Universi Dominici Gregis de basis was voor het conclaaf dat overging tot een derde controle op de avond van de verkiezingen, hij weigerde te antwoorden en beweerde op een nadrukkelijke en boze manier dat alles regelmatig had plaatsgevonden.

Vroeg of laat zal de waarheid aan het licht komen en zal de zeer ernstige schade aan de Kerk aan de kaak gesteld en hersteld moeten worden.

dr . Manocchia: De [institutionele] katholieke kerk, die zich al enige tijd inzet voor oecumene, en in overeenstemming met de logica van goedkeuring die wordt bepleit door de globalistische oligarchieën, lijkt tegenwoordig te streven naar de creatie van één enkele religie, een syncretisme dat zich vermengt met monotheïstische doctrines en heidense overtuigingen, zoals de Andes-cultus van de Pachamama: is dit een daad van moord of is het eerder een suïcidaal gebaar?

Aartsbisschop Viganò : Beide. Enerzijds haat het corrupte deel van de Hiërarchie – dat ik kortheidshalve de diepe kerk noem – aangezien het ondergeschikt is aan Satan, de Kerk haat als het Mystieke Lichaam van Christus en van plan is Haar te doden, net zoals gebeurde met het hoofd van de kerk. Maar we weten dat, net zoals Christus is verrezen, ook Zijn Mystieke Lichaam zal worden opgewekt na Haar Passie. Dus ja: wie de duivel dient, voert een moorddadige operatie uit, hoe gek en gedoemd ook te mislukken.

Aan de andere kant bestaat het gezonde deel van de hiërarchie voornamelijk uit bisschoppen en geestelijken die niettemin de ideologische uitgangspunten van de huidige afvalligheid aanvaarden, aangezien zij het Concilie en de nieuwe liturgie aanvaarden die haar fouten aan de massa overbrengt. Ze willen niet dat de Kerk bezwijkt, maar ze houden zichzelf voor de gek, tegen alle bewijzen in en na zestig jaar van mislukking, door te denken dat het Concilie alleen maar verkeerd is geïnterpreteerd, dat de nieuwe Mis slecht wordt gevierd, maar dat we kunnen terugkeren naar een bepaalde waardigheid in de liturgie, dat oecumene goed is zolang het alleen is bij de [oosterse] orthodoxen, maar niet bij afgodendienaars.

Maar als ze er niet van overtuigd zijn dat de crisis begon met Vaticanum II, als ze niet begrijpen dat het het Concilie was dat deze ramp heeft veroorzaakt, en dat om het te verhelpen, het nodig is terug te keren naar het geloof, de moraal en de liturgie die bestonden voorafgaande aan het Concilie, maken zij ongewild deel uit van het probleem. Zij vertegenwoordigen, hoewel met de beste bedoelingen, dat deel van de gematigden die, bij een aanval op alle fronten, als ze niet vechten, een obstakel vormen voor de oplossing van de crisis. Hun steun aan het concilie en de geseculariseerde mentaliteit van ‘de diepe kerk‘ maakt hun gebaar zeker suïcidaal.

dr . Manocchia: Bergoglio heeft toezicht gehouden op de meest traditionalistische orden: de Franciscanen van de Onbevlekte Ontvangenis, de Kleine Zusters van Maria, Moeder van de Verlosser. Is hij misschien allergisch voor authentieke roepingen of zijn de goederen van deze congregaties voor iemand verleidelijk?

Aartsbisschop Viganò : In een tijd waarin de kerk lijdt onder de drastische vermindering van de offers en donaties die door de gelovigen worden gedaan als gevolg van de economische crisis veroorzaakt door de psychopandemie, de sluiting van kerken en de afkeer van veel katholieken voor het werk van Bergoglio en de bisschoppen, is het duidelijk dat het verzamelen van een beetje geld en onroerend goed een gemakkelijke manier is om de rampzalige Vaticaanse schatkist te vullen.

Maar de echte reden, die elke actie van de Bergogliaanse Kerk motiveert, is de meedogenloze haat tegen de Traditie, waarvan de contemplatieve en conservatieve orden een welsprekende manifestatie zijn. Stelt u zich de woede eens voor van deze modernisten die – terwijl de meest vooruitstrevende gemeenschappen uitsterven en religieuze ordes verdwijnen in de crisis van de roepingen, en het verlies van velen die het religieuze leven hebben verlaten – getuige zijn van de heropbloei van kloosters en instituten waarin er discipline is, trouw aan de regel van de stichter, echte armoede, boetedoening, de geest van herinnering en de Tridentijnse liturgie. Dit alles maakt hun falen [van de Bergoglianen] duidelijk en daarom moet het worden geëlimineerd, zodat niet kan worden gezien dat de traditie een veel grotere aanhang heeft (en enorm meer zou hebben, indien ze niet werd geboycot) dan de post-conciliare religie met hun priesters zonder soutane, hun nonnen zonder hoofdbedekking, hun religieuzen die niet bidden, en hun lege kerken.

Volgens Bergoglio zijn de enige roepingen die zijn goedkeuring verdienen modernistische, alomvattende roepingen, gericht op de existentiële periferieën, en samengesteld uit leerstellig niets, morele leegte en afgezaagde humanitaire slogans. Zodra een roeping ook maar vage tekenen vertoont van oprecht katholiek te zijn en bezield door het verlangen God eer te bewijzen en zielen te redden, wordt ze aangevallen als een uitdrukking van klerikalisme, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, starheid … met heel het Bergogliaanse repertoire van meer of minder beledigende woorden, dat is een van de technieken die worden gebruikt om de tegenstander te criminaliseren, een methode die al met succes is getest sinds het Concilie.

dr . Manocchia: Paus Franciscus prees multiculturalisme, ecologisme en immigratie, ontving Soros en Bill Gates in het Vaticaan en speelde de rol van promotor voor experimentele genenserums. Zou men kunnen veronderstellen dat er een verband bestaat tussen zijn werk en zijn vorming als jezuïet?

Aartsbisschop Viganò : Als we ons zouden beperken tot het ‘hypothetiseren’ van deze correlatie, zouden we op zijn minst naïviteit en onzorgvuldigheid aan de dag leggen. De Sociëteit van Jezus, die een van de belangrijkste Ordes in de Kerk was, is het doelwit geweest van de actie van de duivel, die haar charisma heeft gecorrumpeerd en geleidelijk heeft omgeleid ruim voor Vaticanum II, en het is vandaag de aanvalsinstantie, zo te zeggen, waarmee ‘de diepe kerk‘ de overblijfselen van de katholieke kerk vernietigt om het te vervangen door een amorfe NGO die kan fungeren als een “container” van de religie van de mensheid die wordt gewenst door de vrijmetselaars en de nieuwe wereldorde, in overeenstemming met de ideologische grondslagen die door het Concilie zijn gelegd.

Zoals elke jezuïet is Bergoglio eerst een jezuïet en daarna een katholiek. Om deze reden is het nog steeds verboden voor de jezuïeten om de rangen van de hiërarchie te beklimmen, en daarom moest de Argentijn de paus om een ​​dispensatie vragen om tot aartsbisschop van Buenos Aires te worden gewijd. Als die dispensatie niet was verleend en in plaats daarvan de Regel van St. Ignatius was gerespecteerd, zouden de rampen die we sinds 2013 hebben gezien, ons zijn bespaard. Het is duidelijk dat de jezuïeten een prominente rol hebben gespeeld, niet alleen bij de uitvoering van de conciliaire revolutie, maar ook in het manoeuvreren om een ​​van hen naar de Troon van Petrus te brengen.

dr . Manocchia: In 2009 herstelde u als secretaris van het gouvernement de begroting van het Vaticaan op een formidabele manier. Sterker nog, het ging van een tekort van 8 miljoen euro naar een overschot van ruim 34 miljoen euro. Bij het nastreven van deze lijn van transparantie en het bestrijden van corruptie, trapte u blijkbaar op een aantal tenen. Daarna hebben ze u toevallig benoemd tot apostolisch nuntius in de Verenigde Staten. Was het een geval van, zoals de Latijnen plachten te zeggen, “Promoveatur ut amoveatur” [Bevorderen om te verwijderen]?

Aartsbisschop Viganò : Tot mijn benoeming als apostolische nuntius in de Verenigde Staten werd besloten door de toen almachtige staatssecretaris, kardinaal Bertone. Destijds was ik sinds juli 2009 secretaris-generaal van het gouvernement en daarvoor had ik de functie van afgevaardigde voor de pauselijke vertegenwoordigingen in het staatssecretariaat. Mijn taken omvatten het voorbereiden en onderzoeken van de processen voor promotie tot het episcopaat in de Romeinse Curie en in de Pauselijke Vertegenwoordigingen.

In deze rol had ik me verzet tegen de benoeming van onwaardige of homoseksuele prelaten, en ik had onder meer voorgesteld de hoed van McCarrick af te zetten. Deze rol van mij maakte me impopulair bij mijn superieuren en in het bijzonder bij Bertone, die me overhaalde om de overplaatsing van het Staatssecretariaat naar het Gouvernement als secretaris-generaal te aanvaarden, met de belofte mij vervolgens te promoveren tot president in plaats van kardinaal Giovanni Lajolo toen hij met pensioen ging. Mijn werk om corruptie te bestrijden en de rampzalige financiën van het gouvernement te herstellen, werd door sommigen tegengewerkt, en vanaf 2010 was er een echte “mobbing” [pesten op het werk] tegen mij, met de publicatie van laster en lasterlijke artikelen. De schandalige beschuldigingen, die hun oorsprong vonden in de Heilige Paleizen, gaven Bertone een voorwendsel om mij uit dat kantoor te verwijderen.

Paus Benedictus riep me onmiddellijk bijeen, en voordat ik zelfs maar de gebeurtenissen met Bertone kon noemen, stelde hij voor mij te benoemen tot voorzitter van de Pauselijke Raad voor Economische Zaken van de Heilige Stoel, in plaats van kardinaal Velasio de Paolis. En hij deed dat met deze precieze woorden: “Ik ben ervan overtuigd dat dit de taak is waarmee je de Heilige Stoel het beste kunt dienen.”

Het is niet moeilijk voor te stellen wat de druk, verkeerde informatie en laster tegen mij kunnen zijn geweest die aan paus Benedictus werden aangeboden, die hem ertoe brachten van gedachten te veranderen en mij nuntius in de Verenigde Staten te benoemen, een benoeming die ik in een geest van gehoorzaamheid, maar niet zonder lijden, me er terdege van bewust dat het een coup van de Curie was die bedoeld was om al het genezingswerk dat ik in het gouvernement had verricht, teniet te doen. De Heilige Vader schreef mij: “Ik voel me bevestigd in de overtuiging dat uw voorzienige positie op dit moment de Nuntiatuur in de Verenigde Staten van Amerika is. Aan de andere kant ben ik er zeker van dat uw kennis van dit geweldige land u zal helpen om de veeleisende uitdaging van dit werk aan te gaan, dat in veel opzichten bepalend lijkt te zijn voor de toekomst van de universele Kerk.”

Mijn officiële opdracht in die immense en geliefde natie is ten einde, maar die uitdaging – waarnaar paus Benedictus bijna profetisch verwees en waarbij hij mij had betrokken – staat meer open dan ooit.

dr . Manocchia: Hebben uw heldere, vurige en moedige interventies tegen de Nieuwe Wereldorde u onaangename gevolgen, bedreigingen, media-aanvallen opgeleverd?

Aartsbisschop Viganò : Al na mijn onthullingen over de schandalen van toenmalig kardinaal McCarrick, moest ik voor mijn veiligheid zorgen. Mijn uitspraken over de pandemische farce, waarvan ik me herinner dat ze in mei 2020 begonnen, leverden me destijds beledigingen en verbale lynchpartijen op, beschuldigingen van ongepaste inmenging of dat ik complottheorieën promootte. Er zijn ook mensen geweest die hebben gezegd dat ik het niet was die mijn verklaringen schreef; er werd zelfs gesuggereerd dat ik leed aan een psychose en ‘delirium van interpretatie’, of zelfs bezeten was door de duivel. Om nog maar te zwijgen van de beschuldigingen na mijn uitspraak over de Russisch-Oekraïense crisis, een paar dagen geleden…

Ik ben verbaasd dat deze vaak over-de-top aanvallen ook deels uit kringen van het katholieke conservatisme en het zogenaamde politieke rechts komen. In veel gevallen hebben degenen die ik als bondgenoten zou hebben beschouwd – door zich eerst te verzetten tegen de pandemische farce en vervolgens tegen de oorlogsprovocatie – getoond dat ze de kant van de tegenstander kiezen, tot het punt dat ze de effectiviteit en morele wettigheid van de zogenaamde vaccins erkenden of Zelenskyy presenteren als een onschuldig slachtoffer van Poetins expansionistische doelen. De realiteit is heel anders, en het ontkennen of verbergen ervan om je eigen stellingen te ondersteunen of je meesters te gehoorzamen, zal geen ander doel dienen dan de veroordeling van de schuldigen en hun handlangers nog rechtvaardiger en gemotiveerder te maken.

In ieder geval dank ik God en Onze Lieve Vrouw dat ik in goede gezondheid verkeer en voor de bescherming die ze me tot nu toe hebben gegeven.

dr . Manocchia: De regering-Draghi heeft gebruik gemaakt van de Oekraïense kwestie om de noodtoestand te verlengen tot 31 december 2022. Wat zijn uw voorspellingen over de politieke, economische en sociale toekomst van Italië?

Aartsbisschop Viganò: Ik weet niet of de noodsituatie van de Civiele Bescherming kan worden beschouwd als een verlenging van de pandemische noodsituatie, die bovendien onwettig en ongrondwettelijk is verklaard door een recent vonnis van de rechtbank van Pisa. Wat heel duidelijk is, als er ooit enige twijfel was, is dat Draghi reageert op supranationale bevoegdheden zoals vele andere exponenten van zijn regering en van de hoogste Italiaanse instellingen, met de steun van bijna het hele parlement. Als lid van deze lobby’s heeft hij de taak de globalistische agenda uit te voeren, zelfs als deze indruist tegen de nationale belangen en het welzijn van de burgers. Inderdaad, de agenda bestaat precies in de vernietiging van het sociale, economische, religieuze en culturele weefsel van Italië, om die Grote Reset te implementeren, wiens maker en promotor Klaus Schwab onlangs Draghi ontmoette.

Ik durf geen voorspellingen te doen, want de situatie is extreem onzeker en vol onbekenden. In de plannen van de Nieuwe Wereldorde moet Italië bezwijken, worden binnengevallen door miljoenen immigranten, zijn katholieke identiteit verliezen, zijn tradities uitwissen en worden verkocht aan buitenlandse multinationals. Ze willen dat we slaven zijn met een universeel inkomen nadat we alles hebben onteigend, met geprivatiseerde diensten en openbare goederen, alleen gemachtigd om te reizen op een manier die volgens hen is toegestaan, gecontroleerd in al onze acties en gecontroleerd door de eeuwigdurende groene pas , die ze een digitale ID of een ander goedklinkend eufemisme zullen noemen. Dit is wat zij willen doen.

Maar ze houden er geen rekening mee dat ze ondergeschikt zijn aan de eeuwige Verliezer, en dat de Goddelijke voorzienigheid zou kunnen besluiten om ons vaderland te behoeden voor vernietiging, als het Italiaanse volk maar begrijpt dat het huidige kwaad het gevolg is van onze zonden, van de openbare zonden van de natie, van alle naties; een straf voor het verloochenen van ons geloof, de ziel van ons Italië, voor het ontworstelen van Christus Zijn Kroon als universele Koning, en daarom ook de ware Koning van onze natie.

De Heer zal ons helpen met Zijn Genade, maar Hij vraagt ​​ons om ons deel te doen. Als we met Christus strijden, zullen we met Christus de overwinning vieren. Als we geen kant blijven kiezen, of erger: we kiezen voor Satan, dan zijn we met Satan in de afgrond gevallen.

dr . Manocchia: Zou je bereid zijn om een ​​soort nieuwe Heilige Alliantie te stichten onder alle dissidente Europese krachten, om samen te strijden tegen het duivelse techno-gezondheid totalitarisme dat ons onderdrukt?

Aartsbisschop Viganò : Onlangs heb ik een oproep gedaan voor de oprichting van een Anti-Globalistische Alliantie, die de oppositie van de goede krachten van de verschillende naties tegen de staatsgreep van de elite kan coördineren. Maar deze Alliantie moet een initiatief van de leken zijn, net zoals leken, zowel als christenen en als burgers, een openbaar getuigenis van hun geloof moeten geven en zich met politiek moeten bezighouden. Laten we niet vergeten dat toen de Heer ons vermaande ” Geef de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is ” (Mt 22:21), Hij ons aanspoorde om niet alleen belasting te betalen, maar ook om onze plicht jegens ons vaderland te vervullen , vooral wanneer het in gevaar wordt gebracht door degenen die als einddoel de vernietiging van de traditionele christelijke samenleving hebben door een onuitblusbare haat tegen Jezus Christus.

Maar terwijl de vijand ons in detail uitlegde wat hij wilde doen om de wereld te ‘resetten’, te beginnen met de decimering van de wereldbevolking door middel van anticonceptie, abortus en homoseksualiteit, epidemieën en vaccins, aan de andere kant waren de ‘good guys’, zij leken geïntimideerd door “vooruitgang” en schaamden zich om zich tegen deze criminele projecten te verzetten met een compromisloos sociaal en politiek voorstel.

Terwijl de samenzweerders hun toekomstige leiders op het Davos Forum trainden en ze aan de top van naties en internationale instellingen plaatsten – ja, praktisch alle machthebbers vandaag, van Macron tot Trudeau, van Merkel tot Zelensky – wat deden degenen die wel nog gaven om de soevereiniteit van de staat, de bescherming van het leven en het traditionele gezin, en de verdediging van religie en moraal?

Ze deden niets. Geen opleiding, geen investering in de toekomstige heersende klassen, geen academische vorming van katholieke leiders volgens niet-onderhandelbare principes. Bij nader inzien is het verraad van de geestelijkheid op dit gebied inderdaad onthullend, want naast het werk van de diepe staat op civiel gebied en zelfs bijna om zijn ideologische en sociale basis te creëren, heeft de diepe kerk zichzelf verkocht aan de eisen van links. Het heeft de oecumenische dialoog verkozen boven prediking en bekering van zielen; het accepteerde de revolutionaire principes van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en het was de eerste die de koninklijke kroon van Christus van Hem afwrong en de apostel werd van de seculariteit van de staat.

Vandaag, met Bergoglio, is het verraad voltrokken in een afvalligheid, met steun voor de globalistische ideologie, migratie, neo-malthusianisme, de Nieuwe Wereldorde en de Religie van de Mensheid. De diepe kerk is zelfs medeplichtig aan de pandemische fraude en massale vaccinatie, ondanks de aanwezigheid van mislukte cellijnen in serums en de onomkeerbare verzwakking van het immuunsysteem dat het veroorzaakt; vandaag staat het hypocriet aan de kant van het systeem en steunt het Schwabs marionet Zelensky in Oekraïne tegen president Poetin, het enige staatshoofd dat zich verzet tegen globalisering en de criminele principes die het inspireren.

Om terug te keren naar Italië hebben we naar mijn mening twee dingen nodig, om uit deze crisis te komen.

De eerste en belangrijkste is de vorming van heersende klassen en echte politieke leiders die zich willen inzetten voor goed bestuur en het evangelie toepassen op sociaal gebied. Dit veronderstelt uiteraard dat er katholieken zijn die bereid zijn terug te keren naar de integriteit van geloof en moraal, zonder compromissen en met de vrijmoedigheid van een moedig getuigenis.

De tweede is de vorming van een coalitie die de partijen en bewegingen verenigt die het programma van de Anti-Globalistische Alliantie delen, en ook de soevereine, federalistische en gematigd liberale roeping herontdekt die de centrumrechtse partijen de afgelopen jaren hebben ontkend. Kortom, om eerdere ervaringen (de gemaakte fouten opmerken om ze niet te herhalen) te combineren met de nieuwe bewegingen die worden geboren. Ik denk dat dit idee ook zou kunnen worden overgenomen in andere landen, die zo een gemeenschappelijk front zouden kunnen vormen tegen de globalistische Leviathan.

Auteur:Hypoliet

4 commentaren op “Viganò: Vernietiging Samenleving en Kerk

 1. Inderdaad, er lopen in deze maatschappij mensen rond die alles willen vernietigen, kerk en samenleving. Europa dat met zijn cultuur het centrum werd van muziek, kunst, beeldhouwkunst, schilderkunst en het bracht universiteiten en hogescholen voort. Maar ook humanisme en verlichting en in deze verlichting werd God doodverklaard door de filosofen. Het waren de Middeleeuwen die het Westen uitvonden, en dit was gebaseerd op het Oude-Griekenland en het Romeins Rijk. Europa is na Australië het tweede kleinste werelddeel maar wel goed bevolkt ook door migratie. Europa waar het christendom in twee brak met een Oosters en Westers christendom. In wezen heeft een christen geen vaderland, want ons vaderland is in de hemel. We hebben hier geen blijvende plaats, we zijn passanten op doorreis. En de goden van het Antieke Griekenland zouden later onze koningen worden. Er kan geen wereldrijk komen om de eenvoudige reden dat mensen geen eenheid vormen hoe graag ze het ook willen, en dat geldt op alle gebieden. Elke historicus die zijn naam waardig is weet dat dit een illusie is. De eenheid zal er alleen maar komen op economisch gebied. En de oorlog in Oekraïne leert ons dat de mens nooit heeft gestreefd naar een vredevolle wereld ook dat is een illusie.

 2. De oorlog in de Oekraïne wordt ook in stand gehouden om er geld aan te verdienen en vooral om Rusland en de positie van president Poetin te verzwakken. Ondertussen wordt de graanschuur van Europa verder vernield en worden wij overspoeld met vluchtelingen. Dat er plots kernwapens neerdalen over de hoofdsteden van de VS of van Europa, ik hoop van niet maar houdt men dat niet al te gemakkelijk voor onmogelijk?
  Dringend tijd dat de Europeanen wakker worden en hun politici zich beter laten informeren en opnieuw een geweten krijgen, daarnaar luisteren en durven uitkomen voor hun mening als die afwijkt van de kudde of van de deep state in de VS of van de opperheren-multimiljardairs achter de schermen.
  Misschien ook dringend tijd dat alle Europese bisschoppen in navolging van paus Franciscus oproepen tot een staakt-het-vuren en tot een eerlijke dialoog over alles wat sinds acht jaar en tot nu toe in de Oekraïne gebeurd is.
  https://www.frontnieuws.com/de-westerse-dissidentie-over-het-vs-navo-beleid-inzake-oekraine-is-klein-maar-de-censuurcampagne-is-extreem/
  https://www.frontnieuws.com/nederlandse-journaliste-wij-zijn-hier-in-donbass-om-de-door-propaganda-misleidde-westerlingen-wakker-te-schudden/
  https://www.frontnieuws.com/de-navo-geeft-toe-dat-zij-oekrainers-wil-laten-blijven-sterven-om-rusland-te-laten-bloeden-wil-geen-vrede/

 3. Katholieke mensen die de wrede oorlog van Poetin verheerlijken, onbegrijpelijk !

 4. @Jozef Steppe,
  Zie het artikel wat metéén hierna geplaatst is in het KN: “Katholieke nieuwssprokkels”.
  Door dat artikel zullen U de ogen werkelijk opengaan.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht