Kan de wereldfamilie zich verzoenen zonder bloedige mensenoffers?

Goede Vrienden, R. G. 6

René Girard (+ 2015) helpt ons het Evangelie beter te begrijpen én te waarderen, eenvoudigweg door het te lezen zoals het geschreven is. Dit is niet zo vanzelfsprekend  als het wel lijkt. Door een zogenaamde wetenschappelijke benadering en een historische kritiek zijn sommigen  niet meer in staat  tot een onbevangen lezing . En de misvatting dat de Evangelies eigenlijk mythen zijn is nog zeer diep geworteld.  De historische kritiek zelf is geen probleem. Als jonge priesterstudent in Rome was ik bijna zestig jaar geleden goed bevriend met de voormalige vice-prefect van de Vaticaanse bibliotheek, een confrater van de Vlaamse abdij van ’t Park, pater Arnold van Lantschoot (+ 1969). Hij heeft in een oude koptische tekst een citaat van drie regels uit het boek van Jesaja gevonden en kon aantonen dat het middelste gedeelte verdwenen  is uit de officiële Bijbeltekst die wij nu hebben. Dit is uiteraard boeiend maar mag het verstaan van de teksten zelf niet belemmeren.

De Duitse lutheraan, bijbelgeleerde, theoloog en filosoof (+ 1976) Rudolf Bultmann heeft met zijn opvattingen over de “ontmythologisering” een enorme invloed uitgeoefend, die nog steeds voortduurt. Hij gold voor velen als een gezag dat niet weersproken mocht worden.  Hij benadrukt dat de Evangelies en de eerste concilies het christelijk geloof zo uitdrukken in de geest van die tijd  dat het voor de eerste gelovigen  veel gemakkelijker was om te geloven dan voor ons. Zij leefden, zo meent hij, geheel in een religieuze sfeer en de hemel was bij wijze van spreken vol met engelen en wonderen. En zo zijn de Evangelies volgens hem opgesteld als mythen. Wij leven echter in  een positivistische, wetenschappelijke, kritische wereld.  Daarom beweert hij dat de Evangelies van de mythen moeten ontdaan worden. Deze wijze van voorstellen lijkt aannemelijk, maar berust uiteindelijk op een geleerde fantasie met enorme gevolgen, die een objectieve, nuchtere en grondige lezing van  de Evangelies zoals  ze geschreven zijn, onmogelijk maken.  R. Bultmann maakt overigens ook een volkomen kunstmatig onderscheid tussen “de Jezus van het geloof” en de “historische Jezus”, waardoor hij de ene werkelijkheid van de Persoon van Jezus Christus als een medaille met twee zijden, geheel uit het oog verliest.

Uiteraard leefden de eerste christenen in  een andere wereld dan wij met onze wetenschappelijke en vooral technische ontwikkelingen. Het is evenwel al té naïef om te besluiten dat wij nu een zoveel grotere wijsheid hebben dan zij. De eerste christenen kenden  goed het onderscheid tussen ziekte en gezondheid, tussen leven en dood, tussen goed en kwaad, schoonheid en lelijkheid, leugen en waarheid. Konden grote groepen mensen ooit zo gemakkelijk misleid worden als in onze tijd? Kijk maar eens naar de huidige corona hysterie! Er is echter nog een ander fundamenteel bezwaar om de “ontmythologisering van de Evangelies” af te wijzen. In  de oude Griekse filosofie zijn lichaam en geest tegengestelden: sôma esti sèma = het lichaam is een graf. Voor Plato (+ 347 vóór Christus) zijn het de ideeën die eeuwige waarden hebben. Het geestelijke is belangrijk, het aardse en vergankelijke is van geen tel. Welnu, in die wereld heeft de Menswording plaats van Jezus Christus als Zoon van God, de Eeuwige Vader. Dit was voor de eerste christenen veel moeilijker te geloven dan voor ons. Dat een menselijk lichaam goddelijk kan zijn, werd als onaanvaardbaar  geacht en is precies het tegendeel van wat R. Bultmann beweerde. Dat de eeuwige God in een gewoon en vergankelijk mensenlichaam zou verschijnen was ondenkbaar. En toch werd Jezus als kind geboren en in een kribbe gelegd. Hij werd mens en groeide op zoals iedereen, door te leren lopen, eten, spreken …Vanaf het begin heeft de Kerk dit Kind in de kribbe erkend en geëerd als de volheid van de godheid zelf, het Eeuwige Woord, waardoor alles geschapen is, volkomen Mens en volkomen God.

En nu komt het. R. Girard beweert dat het ‘Woord Gods’ en vooral het Evangelie  een meesterlijke en unieke ontmaskering zijn van alle leugens en geweld waarin iedere menselijke maatschappij baadt. Dat wil hij  duidelijk maken in  zijn volgend werk: Des choses cachées depuis la fondation du monde”, Grasset, Parijs, 1978. Mattheus past het psalmvers 78, 2 toe op Jezus: “Ik zal openbaren wat verborgen is geweest vanaf de grondvesting der wereld” (Mattheus 13,  35). En wat is dat?

Iedere menselijke beschaving is altijd  een soort godsdienst van bedrog, jaloezie, haat, geweld en uiteindelijk dood, nl. gegrond op een offer, de uitschakeling van degene die door allen beschouwd wordt als de oorzaak van alle kwaad, hoe onschuldig die persoon  mogelijk ook is. Oedipus heeft Thebe van de sfinx gered en krijgt als beloning de koningin tot bruid. Noch hij, noch zij weten dat zij moeder en zoon zijn. Beide zullen een verschrikkelijke dood sterven omwille van incest. Hun dood wordt gezien als een heilige plicht, nl.  als een sacraal offer. Deze collectieve vervolging en uitroeiing van “de zondebok” is de bron van alle andere religieuze illusies. Door de dood van het slachtoffer wordt het kwaad immers niet uitgeroeid maar voortgezet. Er komt alleen even rust en daarna begint de molen van geweld gewoon opnieuw  en draait verder totdat een volgende ‘schuldige’ van alle kwaad wordt aangeduid en uitgeschakeld. De bestraffing door de dood is de voortzetting van het geweld. Achter de materiële, economische of sociale oorzaken van de wanorde in de samenleving is er een geestelijke kracht. De eigenlijke motor achter het mechanisme van leugen en geweld is satan, de leugenaar en moordenaar vanaf het begin. Hij is de meester van alle beschavingen, de tegenspeler van Jezus en het Rijk Gods. Dit wordt door Jezus in het Nieuwe Testament radicaal ontmaskerd. Hij brengt het Rijk Gods, dat niets anders is dan liefde, leven en licht.  Geweld, haat, bestraffing, dood hebben niets te maken met het Rijk Gods en het Nieuwe Testament. Jezus’ Kruisdood heeft niets heidens-sacraals alsof het een offer zou zijn om vrede te brengen, aangenaam aan een god in de hoge. De joodse religieuze leiders maken zich dit wijs, gesteund op hun eigen mythische, sacrale, valse godsdienstige overtuigingen. De passieverhalen ontmaskeren dit bedrog van begin tot einde. De mensen zelf, door hun  jaloezie en haat zijn voor alles verantwoordelijk en zij hebben de totaal onschuldige Jezus gekruisigd omdat ze niet in staat zijn zich met elkaar te verzoenen zonder dat er een ”zondebok” geslachtofferd wordt. Heel de mensheid is opgesloten in deze nimmer eindigende spiraal van  geweld en dood. “Slachtoffers en offergaven hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij een Lichaam bereid… Toen zei Ik: Hier ben Ik… Ik ben gekomen, o God om uw wil te doen” (Hebreeën 10, 5-7). “Het moderne antichristianisme is niets anders dan de andere kant van een (vals)  offer-christendom en bijgevolg de voortzetting ervan” (a.w. blz. 249).                 

 P. Daniel

XVII.12

Vrijdag 18 maart 2022

Flitsen

Op de tweede zondag van de vasten  werd in latere liturgische handschriften van de byzantijnse liturgie de gedachtenis ingevoegd van Gregorius Palamas (+ 1359), aartsbisschop van Tessalonika. Hij  was de bekendste verdediger van het “hesychasme” (‘n bepaalde contemplatie), sterk beoefend in de 14e eeuw. Volgens het “hesychasme” zou het hier op aarde reeds mogelijk zijn door beschouwing te delen in het goddelijk licht van Jezus op de berg Thabor. Er brak een hevige strijd los rond deze stroming, die uiteindelijk werd erkend als authentiek.

Twee Vlamingen en één Française zijn  dringend aan de vernieuwing van hun  paspoort toe terwijl de betreffende  ambassades er niet meer zijn in Syrië en we dus naar Beiroet moesten reizen. Dank zij een goede voorbereiding vanwege mensen die op dit gebeid van aanpakken weten, zijn  we op een morgen voor dag en dauw vertrokken en konden ’s avonds tevreden terugkeren met een voorlopig paspoort, geldig voor één jaar. En het moet gezegd, de erg jonge vrouwelijke consul in de ambassade van Beiroet was bijzonder gedienstig en zorgde zelf voor onze paspoorten. Zo hebben we een jaar tijd om onze zaken te regelen.  Het was de eerste keer na de ontploffing (aanslag) dat we Libanon bezochten.  Uiterlijk gaat het drukke stadsleven gewoon verder, maar je ziet overal mensen die bedelen, volwassenen zowel als kinderen. Overal mensen die in vuilnisbakken eten zoeken. Schrijnend. Ik wilde niet één foto nemen. Je ziet ook buildings als wolkenkrabbers naast spookgebouwen vol met zwarte gaten. Het is in dit Libanon, dat wij op verschillende plaatsen gewoond hebben en volop genoten van dit “Zwitserland van het Midden Oosten”. Met des te meer ijver zullen we nu onze dringende hulpprogramma’s in Libanon verder uitbouwen om voedsel en medische bijstand te verstrekken (dank zij de financiële bijdragen van velen, waarvoor heel hartelijk dank). Het heeft nagenoeg heel de dag in Libanon pijpenstelen geregend terwijl we bij onze terugkeer merkten dat  Qâra geen druppel regen gehad heeft. Later deze week kreeg het terrein  gelukkig wat sneeuw en regen.

Deze foto’s kregen we nog:  1600 voedselpakketten, vorige Kerstmis uitgedeeld aan de meest behoeftigen over heel Libanon, met de hulp van scouts en jongeren. En onze huidige mobiele bakkerij in Libanon produceert  onverminderd verder.   Info: https://www.sonofmanassociation.com/latest-news/distribution-food-parcels-in-lebanon

Er wordt  druk gewerkt aan plannen om een serre onder de grond te maken met een glazen dak boven de grond. Als model dient een succesvol project van mormonen in Bolivia (Walipini-serre).

Kan de wereldfamilie zich verzoenen zonder bloedige mensenoffers?

Oekraïne blijkt een steeds groter wereldconflict te worden. De overgrote westerse media en politici blijven in hun wit-zwart visie olie op het vuur gooien door alle schuld aan Poetin en Rusland te geven, hun eigen oorlogsopbouw, haatcampagnes en onwil tot broederlijke dialoog en samenwerking te negeren. Er is nooit enige algemene verontwaardiging geweest over de NAVO, die eigenlijk na de ontbinding van het Warschau pakt ook ontbonden had moeten worden.  Geen verontwaardiging over de tientallen  illegale oorlogen met miljoenen doden, gewonden, vernielde landen, de eindeloze vluchtelingenstroom, bittere armoede en ellende. Ook nu niet,  al vallen er iedere dag lijken uit de kast in Oekraïene.  Dat er laboratoria in Oekraïne zouden zijn voor biologische en  chemische oorlogsvoering was volgens Victoria Nuland, de Amerikaanse ondersecretaris voor Oekraïne, pure Russische desinformatie. Achteraf bleek dat er niet alleen een dertigtal laboratoria zijn onder  VS leiding maar dat er ook onderzoek gedaan wordt naar het DNA van de Russen. Rusland en China hebben een zitting gevraagd van de VN veiligheidsraad.  Ondertussen wordt de haat in het westen verder opgevoerd. Wapens en soldaten stromen naar Oekraïne en de Amerikaanse wapenbazen doen nogmaals gouden zaken. Vrede, onderhandelingen, wederzijds begrip, samenwerking  zijn voor de westerse haviken verloren moeite en brengen niets op. En de door hen geleide media zorgen voor een grondig misleide openbare opinie. Ze zetten een massa mensen in beweging die ze als gewillige slaven voor hun eigen belangen  gebruiken.

En wie zijn de slachtoffers? Vooreerst het Oekraïense volk, dat door het westen corrupte leiders kreeg opgelegd, die weigerden het volk zijn  onafhankelijkheid en neutraliteit te geven om zichzelf te ontwikkelen. Ze zorgden ervoor dat neonazi’s alle vrijheid kregen om hun misdaden tegen de Russische bevolking (Oost Oekraïne) met steun van de regering, van VS en NAVO op te voeren en Rusland uit te dagen. Het was  wellicht de onmiddellijke aanleiding voor Rusland om zijn bevolking ter hulp te komen. Het volgende slachtoffer is het Russische volk. In het westen was er al een haat gekweekt tegen Rusland. Nu is het op extreme wijze gedemoniseerd, geïsoleerd en gesanctioneerd. Vervolgens zullen de Europese volken zelf slachtoffer worden van de weerslag die hun eigen monstersancties  zullen meebrengen. Hun afhankelijkheid van de VS en de NAVO zal nog groter worden. Het monster van de NAVO-oorlogsmachine zal zonder moeite nog kunnen groeien. Het Russische volk heeft in zijn  geschiedenis getoond dat het in staat is grote offers te brengen. Het is ook een zeer groot land met enorme mogelijkheden (in uitgestrektheid ongeveer  zo groot als de VS en China samen!) Bovendien hebben Rusland, China en een aantal anderen landen al concrete stappen gezet om zich los te maken van de heerschappij van de Amerikaanse dollar. Het zal de wereld in twee verdelen. En wie zijn de eigenlijke aanstokers achter de schermen? De “Deep State”  (de Amerikaanse wapenbazen, de CIA, de Cabal, Rothschilds, London City…?) Zij hebben al jaren hun agressieve houding tegenover Rusland zo hoog opgevoerd dat Rusland niet anders meer kan dan zich militair verdedigen. Ze hoeven zelf niet één soldaat te sturen en zitten veilige op duizenden kilometers aan de andere kant van de Atlantische oceaan, terwijl hun wapenindustrie floreert en Rusland én Europa verzwakken.

Conflicten tussen volken eindigen met een oorlog van overwinnaars tegen overwonnenen en dit  legt  zelf weer de kiem voor een volgend conflict. Is er iets veranderd  in de geschiedenis van de mensheid? De jaloezie, haat, hebzucht, heerszucht in het hart van de mensen is gebleven, de vernietigingsmogelijkheden zijn enorm toegenomen. Wanneer een man met een knots in de oertijd een andere man doodde was dit gruwelijk. Wanneer nu atoomwapens worden ingezet zullen honderdduizenden een nog gruwelijkere dood sterven. Gelukkig zij die eerst omkomen!

We beleven een strijd op leven en dood om de wereldoverheersing. Na de ineenstorting van de voormalige Sovjetunie, leefden de VS in een duivelse euforie. Tegen hun eigen beloften en tegen de wettige veiligheidsnormen in hebben ze daarna het ene land na het andere van en rond Rusland  ingepalmd, terwijl ze de rijkdommen van Rusland zelf onder president Jeltsin vrij konden plunderen. Poetin heeft Rusland weer opgebouwd tot grote woede van de Deep State, die zijn aanvallen fel heeft opgevoerd. Als bekroning hebben ze de hand gelegd op Oekraïne, historisch en religieus de wieg van Rusland! Het werd een corrupt land, geregeerd door neonazi’s. Alles was klaar om van hieruit Rusland helemaal te ontmantelen, wat onveranderd het doel van de hele VS buitenlandse politiek was en  is gebleven. De inval in Oekraïne heeft hier een stokje voor gestoken.

Menselijke samenlevingen blijven van zichzelf uit bloeddorstig. Er zijn vele heiligen en helden, bekenden en onbekenden. Er zijn inmiddels ook vele initiatieven van edelmoedige hulpverlening. Toch schijnt de mensenfamilie van zichzelf uit niet tot vrede te kunnen komen zonder mensenoffers. Er komt pas even rust na de zoveelste  verschrikkelijke oorlog. De gevechten staken en onderhandelen is een eerste stap. Zonder ommekeer van hart brengen echter ook onderhandelingen geen oplossing. Het westen moet aanbidden wat het nu aan  het verbranden is en verbranden wat het nu aanbidt. En deze ommekeer schijnt niet mogelijk te zijn met louter menselijke middelen van dialoog, economische en maatschappelijke afspraken. We beleven een geestelijke strijd. Satan is de meester van deze wereld. Om hem te verslaan is Jezus Christus gekomen.  Het christelijk geloof heeft de westerse beschaving groot en welvarend gemaakt. Zonder een terugkeer naar de liefde van Jezus Christus is er voor niemand hoop. “Ieder die zijn  broeder haat is een moordenaar… Wat liefde is hebben wij geleerd van  Christus” (1 Johannes 3, 15v). En juist dit wordt door het westen nu algemeen verworpen.

Varia

Onze vorige nieuwsbrief flink geïllustreerd met 6 video’s: 1. R. Girard samengevat, 2. De Grote Verzoendag 3. +4 de iconenstrijd, 5. Toespraak Poetin, 6. Oorzaken van de oorlog in Oekraïne: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-252/

Onze nieuwsbrief ook hier:  https://www.katholiekforum.net/2022/03/14/mag-rusland-zich-verdedigen-tegen-een-verwoestende-aanval-die-de-navo-al-acht-jaar-geleden-begon/

*

Nog teveel mensen denken dat Sensoa een goed centrum is met veel expertise. Maar men kent onvoldoende het programma dat achter deze mooie façade schuilt: https://www.bezorgdeouders.be/2022/03/15/verwerp-wetsontwerp-seks-voor-jongeren-vanaf-14-jaar-2/

Nieuwsbrief Tegenstroom 10 maart 2022
https://www.tegenstroom.eu/source_nieuwsbrief_tegenstroom/index94.html

*

In 2015 verwittigde  de voormalige Franse ambassadeur in Syrië, Michel Raimbaud, al in zijn  boek ‘Tempête sur le Grand Moyen-Orient’ (blz. 506) dat de heerszucht van de VS een gevaar inhoudt voor de hele wereld. Met betrekking tot Oekraïne was zijn waarschuwing zeer duidelijk: “wanneer er in Oekraïne een debat geopend wordt over een eventuele dubbele toetreding tot de NAVO en EU, wordt  een rode lijn overschreden. Daarin steekt de bedoeling Rusland te treffen in het hart van zijn  eigen historisch grondgebied, Russische, Slavisch”. We zijn nu zo ver” (Mohammed El Bachir, 4 maart 2022: https://www.mondialisation.ca/limperialisme-occidental-et-la-guerre-en-ukraine/5665849)

Over de zucht naar wereldoverheersing van het westen en de 40 Aziatische, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen die 4,5 miljard mensen vertegenwoordigen en heimelijk wensen dat Rusland deze krachttoer wint: “Zij hebben de roofzucht, de gulzigheid en het cynisme leren kennen van het westen, dat hen  sinds eeuwen onderdrukt, in naam van de beschaving, de democratie en de rechten van de mens, maar dat het tegendeel doet wanneer zijn  belangen in  het spel zijn (Guy Mettan, 15 maart 2022: https://www.mondialisation.ca/les-causes-profondes-de-la-guerre-en-ukraine/5666302O).

Het bestaan in Oekraïne van de laboratoria voor biologische oorlogsvoering, eerst met klem door de VS ontkend, later toegegeven is niets minder dan een nachtmerrie. Irak werd door de VS en bondgenoten vernietigd omdat het zogenaamd massavernietigingswapens had, wat een leugen was. Hier zou het wel eens werkelijkheid kunnen  zijn (Ron Unz, 13 maart 20232 https://www.mondialisation.ca/lukraine-et-les-theories-du-complot-sur-la-guerre-biologique/5666277; https://www.golfbrekers.be/who-wil-vernietiging-van-onbestaande-bio-wapens/; https://www.golfbrekers.be/ook-china-is-geinteresseerd-in-de-niet-bestaande-bio-wapens-in-oekraine/)

De officiële Oekraïense TV Canal 24 roept openlijk op om de Russische vrouwen en kinderen te vermoorden om het Russische volk uit te roeien met een uitdrukkelijke verwijzing naar Adolf Eichman: https://www.voltairenet.org/article216120.html

Naftali Bennett, eerste minister van Israël heeft in een telefonisch gesprek  Volodymyr Zelensky van Oekraïne aangeraden zich over te geven, de voorwaarden van Rusland te aanvaarden, tenminste alle monumenten in Oekraïne die de nazi-collaborateur Stephan Bandera verheerlijken, te vernietigen! Israël wordt voor het eerst in zijn geschiedenis geconfronteerd met de ruwe werkelijkheid dat zijn  grote beschermer, de VS, openlijk de Oekraïense neonazi’s steunt: https://www.voltairenet.org/article216041.html

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

76 commentaren op “Kan de wereldfamilie zich verzoenen zonder bloedige mensenoffers?

 1. “Hij brengt het Rijk Gods, dat niets anders is dan liefde, leven en licht.”.
  Amen.

 2. Beste Pater
  Twee jaar lang hebben we begripvol moeten knikken naar het covid-wappiegejank over de dictatuur waarin we hier verzeild waren. Alles was een dictatoriale bedreiging van onze vrijheid: van mondkapjes tot een test.
  De covid-19-pandemie? Dat had immer niets te maken met virussen. Een kind kon immers zien dat het een deel van een samenzwering is. Of eerder ‘was’, want hoe zit het eigenlijk met de verdere plannen van de Nieuwe wereldorde? (NWO)

  De ene na de andere deskundige onheilsprofeet kreeg de voorbije jaren hier een eersterangs platform om ons vooral te waarschuwen voor de covidleugens en de -terreur.

  • Andries Termote pakte uit met een chronologisch gefaseerd stappenplan van de RESET, die aantoonde dat de gehele wereld nu stilaan onderdeel is geworden van de NWO.
  • Hypoliet haalde Aartsbisschop Viganò erbij die waarschuwde voor COVID-prik: “de Great Reset wilt miljarden chronisch zieken”, klonk het nog beangstigend in oktober 2021.
  • Pater Maes tierde nog maar enkele maanden geleden:
  “Er zullen steeds meer mensen wakker worden en de nuchtere werkelijkheid zien. De covid 19 vaccinaties zullen steeds meer ernstige ziektes en de dood veroorzaken. Mensen zullen zich steeds meer van elkaar verwijderen en ongelukkig worden. Er zullen steeds meer protestbetogingen komen naast verenigingen en partijen die opkomen voor vrijheid en democratie. Dit is een tijd van martelaars én van helden.”

  Nu al die aangekondigde wereldwijde veroverings- vernietigingsplannen van de NWO totaal mislukt lijken, komt precies de ware agenda van deze profeten alsmaar meer vanuit de bodem van de dark sites naar boven drijven.
  Mij lijkt het dat al deze ‘wappie-columnisten’ een nieuwe bestemming voor hun waanideeën gevonden hebben: Rusland en Oekraïne.
  Rusland is het nieuwe virus: alles wordt uit de kast getrokken om de kwaadaardigheid ervan te ontkennen. En Oekraïne is het nieuwe vaccin: dat land wordt met alle middelen (behalve feiten) gedemoniseerd. Door gewoon de aard ervan te ontkennen.
  Zoals het vaccin geen vaccin was, is het land Oekraïne geen land. Want dat is naast een nazie-staat op weg een ‘failed state’ te worden.
  Inmiddels zien we iedere dag hoe een échte dictatoriale bedreiging van de vrijheid eruit ziet. Dat is een colonne militaire voertuigen van 64 kilometer. Dat is een dreiging met kernwapens.
  Dat zijn miljoenen getraumatiseerde vluchtelingen. Dan zijn verwoestende bommen op kinderen, bejaarden, ziekenhuizen, steden. Dat zijn duizenden doden.
  Inmiddels zijn we allemaal getuigen van hoe een waarachtige dictator-Tsaar er wél in slaagt om zijn eigen bevolking (deels) te bespelen. In vergelijking hiermee was NWO overduidelijk een amateuristische bende stuntelaars, temeer nu gezien de totaal mislukte veroveringsplannen.
  Geen complexe plannen voor ‘Mad Vlad’; heel simpel plan eigenlijk: gewoon géén media meer.
  En wie zijn ‘mediawet’ niet volgt, die prikken we met een échte gifspuit naar de eeuwige Steppen, of die geven we een media-safe-ticket goed voor 15 jaren Siberisch cachot.
  Wie daarentegen het regime wél flink sponsort, die belonen we met superjachten, privéjets en een vooral Westers luxeleven in een 100 milj. dure villa

  Ik vind het daarom bijzonder merkwaardig dat al deze kenners hier op het voortreffelijk forum deze Russische Master manipulator net niet vernoemd hebben als bendelid van het mondiale schaakspel van de NWO? Zelfs Jules niet.
  Ik kan de logica ook niet meer volgen want deze voorheen duidelijke antivaxers zijn nu plots voor iemand die nét wél de wereldorde dreigt te willen beheren?
  Ach misschien maakt die vaststelling voor redelijke mensen meteen alles wat duidelijker: nl dat we er ook niet zoveel aandacht moeten aan geven.
  Het KF is niet meer dan een voortreffelijk forum om onze verdorven maatschappij eens goed te verwerpen en alles wat extreem is volop te omarmen? Zou het zo iets kunnen zijn?

  Nooit hebben we tegen die ‘Putain’ een militaire aanval gedaan, steeds was er de poging tot dialoog. Al die ‘frozen conflicts’ in zijn achtertuin, die is de dictator zélf begonnen.
  Hij steunt extreem-rechts om onze democratieën te destabiliseren. Hij beïnvloedt de Amerikaanse en Europese verkiezingen. Hij voert cyberaanvallen tegen ons uit. Hij laat asielzoekers uit het Midden-Oosten invliegen naar Wit-Rusland om ze naar Europa te sturen. Hij schakelt politieke tegenstanders uit, zelfs als ze in Europa verblijven.
  Die man slacht mensen af en jaagt kinderen de dood in. Net zoals in Syrië. Kijk maar eens de documentaire ‘For Sama’ over Aleppo.
  ‘Poetin wil zijn land ‘zuiveren’ van opposanten. Dat is geen taal van een groot staatsman die het goed meent met zijn volk, dat is de taal van een (paniekerige) tweede machtswellusteling à la Hitler.
  Maar de Pater en andere acolieten hebben nog maar eens gesproken: “wij het Westen waren hém steeds aan het bedreigen. Niet hij maar onze Westerse media mis- en herleidt de Oekraïners tot slaafse vluchtelingen.

  Extreme waanzin op een extreme website.

  1. @De ongelovige Tom,
   Als U graag heeft dat men Uw reactie leest, dient U werkelijk véél minder te schrijven en meteen tot de kern van de zaak te gaan.

   1. Zou je dit soort commentaren bij alle lange reacties kunnen plaatsen? Nu ‘lijkt’ het of je partijdig bent…

    1. @juuls,
     Tot nu toe zijn (of waren) er maar twéé personen die zulke lange epistels schrijven:
     @Jo + @De ongelovige Tom.
     Ook bij @Jo heb ik pakweg hetzelfde gereageerd.

     1. Je vergeet van Rooijen man. Er zitten dikke balken in je oog. Triest figuur.

      1. @juuls,
       Dhr. @Jules van Rooyen komt vaak met hard cijfermateriaal, terwijl Uzelf letterlijk(!) nóóit verder komt dan insinuaties. U lijkt op een hulpeloze baby die hard om mama roept.

       1. @juuls,
        Een werkelijk goed en eerlijk advies aan U (als mannen onder elkaar):
        Doe eindelijk die poepluier af en probeer eindelijk écht iets op te bouwen.
        Als U het probeert, zult U vaker vallen. Echter, dat is niet erg; daar word je meer kerel van.

        U komt nu zéér regelmatig(!) over als een overjarige puber, die niet blij is met de genoten opvoeding. Echter, U bent nu volwassen en draagt dus nu minstens(!) verantwoording van wat Uzelf veroorzaakt. + daar bovenop dient U Úw deel aan de opbouw van de maatschappij bij te dragen (en dus niet alleen maar af te breken: afbraak is voor baby’s).

  2. @ De ongelovige Tom,

   Onze Lieve Vrouw heeft nadrukkelijk gewaarschuwd voor het communistisch gevaar van Rusland en dat het communisme zich vanuit Rusland over de hele wereld zou gaan verspreiden, hetgeen nu een feit is.

   En nu nog enkel wachten op het machteloos maken van alle grote landen zodat de grote werelddictator zorgeloos kan aantreden en iedereen tot slaaf maken.

  3. Beste Ongelovige Tom,

   U sluit af met: “Extreme waanzin op een extreme website.”

   U vergist zich schromelijk. De meest zorgwekkende extremisten van het Westen zijn nu juist de machthebbers. Het Westen heeft machthebbers die het niet kunnen helpen dat ze niet deugen, en Christus wijzen zij resoluut af. Ze bezorgen de volkeren constant de grootst mogelijke moeilijkheden, met hun obsessieve streven naar meer macht, meer consolidatie van die macht, meer geld, en dat zijn dan relatief gezien nog de meest onschuldige (!) van hun ambities.

   Omdat de machthebbers echter ook de belangrijkste media in handen hebben, zijn ze in staat om de beeldvorming van dit alles naar hun hand te zetten, en zichzelf onzichtbaar te maken, zodat de kritiek zich nooit op hen zal richten.

   Door die zorgvuldig gefabriceerde beeldvorming leven we in een zeer moeilijke tijd, die zo ergens in de jaren zestig is begonnen.

   Nooit eerder in de geschiedenis is het verschil tussen de werkelijkheid en datgene wat honderden miljoenen Westerlingen voor de werkelijkheid áánzien, zó groot geweest, en dat komt door de alomtegenwoordige, alles doordringende invloed van de alles vertekenende media, en daartoe reken ik naast film, TV, radio, boeken, kranten en tijdschriften nadrukkelijk ook het lesmateriaal op scholen en universiteiten.

   Iedere serieuze discussie over welk groot onderwerp dan ook, zou eigenlijk altijd moeten beginnen met het vaststellen van wat de bestaande beeldvorming rond dat onderwerp is.

   U bent niet wie u voorwendt te zijn, Ongelovige Tom. Ik bedoel, het kan best zijn dat uw voornaam Tom is, of dat uw achternaam Thomassen o.i.d. luidt, maar òngelovig bent u zeer zeker niet. Integendeel, u bent juist diep gélovig – diep góedgelovig, wel te verstaan. U neemt alles wat ze u vertellen maar voor zoete koek aan. Ik kan het niet nalaten om het ook even in het Engels te zeggen: ‘You just buy into everything they tell you.’

   Als u integer bent, als uw steeds weer oplaaiende verontwaardiging niet gespeeld is, als u de durf hebt om vraagtekens te zetten bij uw grootste zekerheden, dan staat u nog helemaal aan het begin van een lange, boeiende en soms ook schokkende intellectuele ontdekkingsreis, Onwetende Tom.

   En hulde aan die inspirerende mensen op deze website die vanuit hun geloof in Christus, vanuit hun hart, vanuit hun indrukwekkende feitenkennis, vanuit hun bezorgdheid om het ernstige verval van de Westerse samenlevingen, hun bijdragen op deze website plaatsen.

   Groeten, Richard

   1. Nawoord:

    Ik schreef “hulde aan die inspirerende mensen op deze website…”, maar ik bedoelde uiteraard “hulde aan die inspirerende mensen op dit voortreffelijke forum…”

   2. Beste Richard
    Misschien ben ik een te naïeve pacifist die droomt van een universele wereldvrede.
    Een utopische wereld waarin het woordje “oorlog” in elke woordenboek voortaan gedefinieerd zou worden als: “een historische barbaarse methode die vroeger gebruikt werd om geschillen tussen volkeren uit te klaren”.
    Misschien vergis ik mij schromelijk en had het verdorven Westen maar meer diplomatie en tact moeten bieden aan deze vredevolle Russische imperialist? Maar was zijn rijk – wat veruit het grootse land ter wereld is – nog niet groot genoeg ? Wat zei Jezus weer over hebzucht?
    Hij zei : ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft. ‘

    Ik hoop dat mijn ‘Westers’ ongelovig-zijn, niet aanzien wordt als een bewijs voor onwetendheid of integriteit. Ik dacht dat oa net het Amerikaanse, Poolse, Hongaarse, Litouwse volk nog vrij grote Christelijk gezinde beschavingen zijn, die net alles behalve Christus afwijzen?
    Die feitenkennis lijkt me dus niet echt te kloppen.
    Misschien zijn niet-gelovigen minder begaafd in het analyseren van feiten? Tja hoe gaan we dat bewijzen? Ik stel enkel vast dat de meeste wetenschappers volgens mij niet meteen de meest religieuze wezens zijn.
    Maar goed, ik meen in alle bescheidenheid dat ik als integer, rationeel denkend mens ook -zonder het geloof in een God of heilig boek- nog kan best kan oordelen tussen goed en kwaad.

    Ik weet niet wat u dagelijks waarneemt over dit schokkend conflict, maar ik zie momenteel in Oekraïne en Rusland héél veel kwaad:
    – ik zag een vredevol Oekraïens volk dat zijn regering al heel lang zelf heeft kunnen kiezen en dat richting een vrije Liberale Westerse democratie evolueerde… dat was voor mij vooral nog goed, maar ik zie nu alleen nog maar kwaad in de vorm van:

    -een Rusland waar een dictator zichzelf voor het leven benoemd.
    -plots Russische 64 km lange oorlogsvoertuigen in Oekraïne.
    -miljoenen Oekraïense vluchtelingen.
    -totaal verwoeste Oekraïense steden .
    -dode burgers, kinderen, moeders, ouderen.
    -dreigende ‘Poetinese’ oorlogstaal van het in stelling brengen van nucleaire raketten tot zuivering van ‘niet gehoorzame’ Russen.
    -Russen die opgepakt worden als ze een wit blad voorhouden.
    -Een totaal media-verbod met straffen tot 15 jaar.
    -Gif- en moordaanslagen op politiek opposanten.
    -een dictator die met een vingerknip deze waanzin kan stoppen, maar het niet doet.
    Ik kan nog wel effe doorgaan over al het kwade dat deze baarlijke duivel de mensheid aandoet… maar mijn integere vragen aan u:

    is al dat kwaad dat ik zie nu de WERKELIJKHEID of is dat iets wat ik mij echt inbeeld?
    Ben ik nu echt zo misleid door die vertroebelde Westerse media waardoor ik als een naïeve dwaas deze dagelijkse ellende gewoon allemaal als ‘zoete koek’ aanneem?
    En welke indrukwekkende feitenkennis mis ik Richard?: de Joodse illuminatie? De verborgen satanische Agenda van de Nieuwe Wereldorde? Zit Bill Gates er misschien ook weer voor iets tussen? Laat het me ook weten.
    Alles kan beter maar in welke samenleving wilt u leven Richard: die van het ernstig vervallen Westen of in de vrije democratische samenleving van Poetin?
    Ziet u ook iets goed in die “inspirerende hulde” hier aan Poetin, laat me die inspiratie ook nog effe weten dan.
    Tot slot;
    Ik sta op dit voortreffelijk forum inderdaad precies meer en meer nog maar aan het begin van een schokkende ‘intellectuele’ ontdekkingsreis nl: de ontdekking dat er hier meer waanzinnige figuren ronddwalen dan dat ik ooit had durven denken.

    Groeten.

    1. De wereld waarin ik verlang te leven, Ongelovige Tom, is een wereld die zich de twee grote geboden van Jesjoea ter harte neemt, Mattheüs 22:34-40.

     En Hitler was geen Christen, in tegenstelling tot wat u drie keer hebt gesuggereerd in het commentaargedeelte bij het KF-artikel ‘Vrijheid 19Febr2022’.

     Zie mijn artikel ibcpp.org.uk/51125tw.htm

     Groeten, Richard

     1. Hey Richard

      Ieder zijn wereld en ieder zijn god dan maar? Ik weet niet of die redenatie helpt in het samen streven naar een betere wereld?
      Ik kan mij eerlijk gezegd helemaal niet vinden in een wereld waarin men, via een van hogerhand opgelegd gebod, ‘een goddelijk wezen’ van in de wieg tot in het graf (en na het graf zelfs tot in de eeuwigheid), al dan niet verkrampt maar noodzakelijk en vaak schaapachtig moet aanbidden.
      En het beangstigende feit dat als je dit niet doet, de gevolgen, zacht uitgedrukt, redelijk eeuwig hels zullen zijn.
      Dat lijkt me een nog ergere wereld dan de huidige totalitaire dictatuur van Poetin.

      Dat tweede gebod, Richard, kan ik me wél volledig in vinden: ‘gij zult uw naasten beminnen’. Meteen alle wereldproblemen opgelost, tenminste als iedereen die regel ook zou volgen.
      Dus laat ons al zeker die vredevolle propagandacampagne ter inspiratie richting Moskou sturen, en zeker ook aanbevelen bij de gelovige eerwaarde en schatrijke Patriarch Kirill.

      Omtrent Hitler een Christen: ik heb in die reactie (februari) vooral gealludeerd op het feit dat men (ene Jules) beweerde: “ dat Hitler een atheïst was.”
      Hitler was, zoals bijna alle Duitsers, van huis uit heel erg Katholiek of althans zodanig opgevoed.
      Veel theologen verwijzen naar het partijprogramma van de NSDAP, de partij van Adolf Hitler. Daarin werd het Christendom het fundament van hun partijprogramma genoemd.
      Wat er in Hitler zijn kop juist heeft afgespeeld,… wie zal het ooit weten?
      Ik geloof eerder wat in de stelling dat hij er al vrij snel zijn eigen Christelijke versie op na hield, met uiteraard zichzelf als Messias, doorspekt van een heleboel bijgeloof, occulte zaken, pseudoreligie, theosofie, complotdenken, antisemitisme en meer fraais dat het fenomeen ‘religie’ de mensheid gebracht heeft.

      Trouwens over verschillende versies gesproken… dit brengt mij tot de vraag: “wie eigenlijk de ware Christenen zijn?”
      Want als ik het lange lijstje van de Christelijke stromingen doorheen de geschiedenis bekijk, dan kom ik met een A4 niet toe.
      Daarbij claimen ze allemaal feilloos te weten hoe het woord van God moet geïnterpreteerd worden. Met als dramatisch gevolg: weer een hoop redenen om elkaar de kop in te slaan, …

      Misschien is het gewoon onze aangeboren menselijke solidariteit, en niet zozeer een despotisme vanuit de hemel of vanuit één dictator, die de bron is van het streven naar een vredelievende wereld én de weerzin tegen elke vorm van geweld.
      Dit lijkt mij een groeiende tendens in het verdorven Westen,… maar ja wie ben ik?

      1. Thomas,
       “Veel theologen verwijzen naar het partijprogramma van de NSDAP, de partij van Adolf Hitler. Daarin werd het Christendom het fundament van hun partijprogramma genoemd.”, zeg je.
       Ik lees inderdaad;
       “De partij als zodanig hangt het positieve christendom aan, maar bindt zich op geloofsgebied niet aan een bepaalde kerk. Ze bestrijdt de Joods-materialistische geest binnen ons en buiten ons, en is ervan overtuigd dat een langdurige genezing van ons volk enkel van binnenuit kan groeien uit het basisprincipe: het belang van de gemeenschap boven het eigenbelang. “.
       ( https://www.tracesofwar.nl/articles/1652/Partijprogramma-van-de-NSDAP-24-02-1920.htm )
       Hitler was trouwens een Oostenrijker.

       En, wat er toen gebeurde lijkt wel op wat er nu gaande is. Hitler kwam op voor Duitsers die verdrukt werden en staten die onbetrouwbaar bleken, en hem werd door Engeland en Frankrijk de oorlog, las ik ergens. Is dat zo?

       Punt 3 begrijp ik niet. Hoe kan een land nu ruimte in de wereld buiten zijn land claimen? Alhoewel??? De wereld is tamelijk groot.
       ( Als we 7 miljard in Nederland zouden gaan wonen dan zouden we nog 5,4 M2 per persoon beschikbaar hebben. En als we in flats gaan wonen van 10 hoog al 54 m2. Dus die wereld is tamelijk ruim. En er staat geschreven dat de mensen zich moesten vermenigvuldigen.
       Zo bezien is dat dus een waarheid. Mensen die anders praten, die kunnen óf niet rekenen, of hebben andere bedoeling dan eerlijkheid.

       Maar hoe ziet u of iemand anders die paragraaf?

       En wát een apart programma hè? Wat vindt u?

       “maar ja wie ben ik?” verzucht u op het laatst. Wijs, is dat, vind ik. Je afvragen wie je bent. Wie denkt er in jou? Kun je ook wat anders denken? Kun jij je eigen denken sturen? Wie is het die stuurt in jou?
       Het begint met jezelf af te vragen wie je eigenlijk bent.
       Want, wie zichzelf niet kent, tja. Wat kan die dan wél kennen?
       Beetje zelfbewustzijn lijkt me onontbeerlijk of in ieder geval, wondermooi.

       Maar buiten dat en boven dat wijs ik eigenlijk liever op Matheus 5, 6 en 7. Die tekst is zo wonderschoon, vind ik.
       Bid en u zal gegeven worden, bijvoorbeeld. En bid niet teveel of te zeurderig.

       Wat vind u van Mattheus 5, 6 en 7?

       1. Hitler kwam op voor Duitsers die verdrukt werden en staten die onbetrouwbaar bleken, en hem werd door Engeland en Frankrijk de oorlog, las ik ergens. Is dat zo?
        Herstel:
        Hitler kwam op voor Duitsers die verdrukt werden door staten die onbetrouwbaar bleken, en hem werd door Engeland en Frankrijk de oorlog verklaard, las ik ergens. Is dat zo?

        1. We hebben in Nederland als gewoon volk trouwens zóveel te danken aan de sdap (pvda), die toen er nog écht was voor de gewone man en vrouw.
         De klad is er later ingekomen door de wet boven de rechter te stellen. (artikel 120)
         Hiermee zit vanaf 1953 in Nederlandse Grondwet verankerd dat de grondwettigheid van Verdrag, Tractaat, Conventie, Handvest, Statuut, Akte, Slotakte, Algemene Akte, Accord, Schikking, Verklaring of declaratie, Protocol, Proces-verbaal, Overeenkomst, Brief – of notawisseling, Modus vivendi, Arbitrage-compromis, Memorandum d’Accord, Memorandum, etc. met vreemde Mogendheden niet gerechtelijk mag worden getoetst. De rechter is buiten spel gezet als het gaat om de wet te controleren?
         De 1e en de 2e kamer zouden voortaan de wet toetsen aan de grondwet en niet meer de rechter.
         Zij zouden als rechter gaan optreden?

         Zo lijkt de bescherming van de rechter voor ongrondwettelijke wetten weg te zijn gevallen. Zijn werk doet immers nu de kamer. En als het je niet bevalt, die wetten en regels? Dan stem je toch op een ander? (Alsof dat helpt!)

         Ergo, zo is de bescherming van ons recht (Nederland) verworden tot wat het nu is. Vandaar dat ‘men’ zulke maatregelen durft nemen als men neemt. De rechter staat wat dat betreft in feite machteloos… Heel machteloos.

    2. @De ongelovige Tom,
     Als U écht pacifist zou zijn, was U al lang overtuigd R.K. gelovig. Er bestaat geen betere Leider voor vrede dan onze énige Heer en Redder Jezus Christus:
     Hij stierf – na gemarteld te zijn – aan het Kruis zónder dat Hij ook maar één fout ding had gedaan of zelfs eraan had gedácht.

  4. 98% van alle Westerse media vertolken uw standpunt. Is dat niet voldoende? Waarom steekt u er nog energie in om in deze kolommen gelijk te halen? Dat is puur tijdsverspilling. Deze site zal het verschil niet maken. Wees tevreden met uw 98%.

 3. Inderdaad moeten we ook kritisch blijven over het gebeuren Rusland/Oekraïne (en China). Ook die zouden inderdaad betrokken kunnen zijn in het grotere plan, dat zou natuurlijk kunnen. Dus voorzichtig met oordelen is inderdaad goed.

  Wij weten tegenwoordig, door al die belabberde massa-media én door veel van die zogenaamde “alternatieve media”, eigenlijk niet veel wérkelijk zeker aangaande de ontwikkelingen in de wereld.

  Met films en geluid bijvoorbeeld, is men al zeer ver. Men kan gezichten, stemmen, locaties enzovoorts manipuleren, en dingen laten zeggen die zij zelf nooit gezegd hebben. Dus écht zeker weten we alleen nog dat wat in onze directe persoonlijke omgeving gebeurt. Verder eigenlijk niet. Hoogstens kunnen we vertrouwen op een wérkelijk betrouwbaar mens die ergens aanwezig. Dat ziet men aan iemand’s opgebouwde krediet.

  Het kan dus zo zijn dat Poetin of hoe men ook heet, op de televisie of film helemaal niet écht die persoon blijkt te zijn. Zo ver is men dus met de techniek. Oppassen dus met conclusies.

  Wat we uit ervaring wel kunnen weten is dat men (de msm en de alt-media) het meestal niet erg nauw neemt met de zuivere waarheid en onafhankelijkheid. Dat lijkt mij een klein lichtpuntje.
  (Want door het ‘nieuws’ a.h.w. om te draaien, lijken we soms meer te weten van wat er werkelijk speelt dan om het een op een te ontvangen. Tis flauw, maar ja, het lijkt wel zo. )
  Het zou dus zelfs zo kunnen zijn dat er niets aan de hand is. Alles zóu dus toneel kunnen zijn? Toneel dat moet leiden tot het resultaat dat het volk zaken accepteert die men normaal niet meteen zou accepteren?
  Maak bijvoorbeeld de mensen erg bang en indoctrineer hen met de gewenste gegevens en technieken en het is “kat in het bakkie”. De magie van de msm is sterk.
  Tóch?

  1. We moeten inderdaad vooral voorzichtig blijven omgaan met de zuivere waarheid beste Raphaël.
   Ook al hebben we straks 5 miljoen vluchtelingen en 20.000 doden, we blijven de piste openhouden dat we het allemaal ‘ toch ook een beetje met een korrel zout’ moeten opnemen, toch? ‘
   We blijven dus vooral die verraderlijke MSM ‘magie van de werkelijkheid’ gebruiken als mogelijke oogkleppen die het volk blijven indoctrineren, toch?
   Tv beelden die hebben wij helemaal niet nodig, die zijn immers niet altijd wat ze lijken, en bijgevolg kunnen we ze toch niet correct beoordelen.
   Dus wie draagt hier nu echt de oogkleppen?

   Zo boetseer je dus enerzijds jezelf tot een wildvreemde monnik die geen tv te wilt gebruiken, maar anderzijds hier wel -zonder enige schroom – blijft beweren: ‘ dat het zou kunnen ‘dat er gewoon niets aan de hand is’ ??
   Nou Raffie, leg dat maar eens uit tegen die miljoenen traumatische vluchtelingen aan bvb de Poolse grens.
   Hey beste Oekraïner , sorry maar die hele Russische oorlog … Euh dat is allemaal nep hoor, allemaal fakenews , het is eigenlijk een Speciale militaire Operatie, … ja echt om jullie te bevrijden, dus laat u toch niet zo bang maken want dat is ‘een kat in een bakkie’ …

   De absurditeit van wat ik hier allemaal lees, komt stilaan in de buurt van een vals schaamtegevoel .
   Het is eigenlijk een voortreffelijk forum voorbeeld, niet zozeer van een een toneel, maar eerder van een beangstigende surrealistische werkelijkheid.

   1. TV en mainstream media zijn niets anders dan hypnose van Satan. Dat daarin ook waarheden worden behandeld dient slechts tot het wekken van vertrouwen. Laat u niet misleiden door hetgeen nu in Rusland gebeurt, het is een voorbereiding tot een blitzkrieg naar west-Europa, waarna heel oost en west Europa machteloos wordt.

 4. ‘Ongelovige Tom’ Ik heb uw reacties gelezen en als praktizerend RK, zijn die mij uit het hart gegrepen. Vanuit mijn geloof probeer ik in eerbied tot God en in dienstbaarheid naar mijn naasten, te leven. Daar hoeft men trouwens niet RK voor te zijn want ook de stoïcijnse keizer Marcus Aurelius bijvoorbeeld, was deze mening toegedaan als sprak hij over goden i.p.v. God maar de intentie bleef uiteraard hetzelfde. Ik geloof en hoop dat er meer is dan dit leven en alles uiteindelijk voor iedereen goed komt. Die mogelijkheid bestaat ook wanneer men zich verdiept in de kwantummechanica die een geheel andere wereld laat zien dan die wij met onze hersenen en zintuigen kunnen begrijpen maar proefondervindelijk wel is bewezen. En veel vroeger had Plato daar ook al een idee van. Denk maar aan zijn grot allegorie. Echter dan niet op de eerste plaats goed proberen te leven vanuit de verwachting dat we er later beter van worden, dat laat ik aan God over, maar gewoon om een steentje bij te dragen aan een wereld waarin een ieder tot zijn recht kan komen. Wanneer ik dan van verschillende z.g. ‘traditionele katholieken’ lees hoe men het optreden van Poetin rechtvaardigt om de christelijke Europese waarden te verdedigen tegen een decadente wereld en dat dan blijkbaar gepaard mag gaan met werkelijk ondraaglijk veel leed en wanhoop in Syrië en in Oekraïne, dan heeft dat niets maar dan ook niets met wat Jezus ons voorgehouden heeft te maken. Ook al ben je dan pater of wat dan ook. Ongelovige Tom, u heeft het verder al prima verwoordt en daarom stop ik er mee anders wordt het te lang volgens de heer Derks. In deze Vastentijd bid ik voor vrede en ook voor de leden van dit forum dat velen beter mogen gaan nadenken en tot bezinning mogen komen.

  1. Alle wereldse dingen, willekeurige goden of wereldse wetenschappen, dat behoort allemaal tot het fourage-gebied van de duivel.
   Bovenal en op de eerste plaats bemin de God van Abraham en van Zijn Zoon Jezus.
   Jezus volgen betekent ook het relativeren van alle wereldse waarden.

   1. @ eric-b-l

    “Alle wereldse dingen, willekeurige goden of wereldse wetenschappen, dat behoort allemaal tot het fourage-gebied van de duivel.” Waarom niet gewoon alle dingen? En dan nog: St. Paulus schreef toch dat we alle dingen (daaronder vallen dan ook de wereldse) moesten onderzoeken, en het goede behouden? Ik sluit me daarom aan bij de de opmerkingen van J.A.W. van Ettinger: de ongelovige Tom heeft hier goed opgelet en een voortreffelijke analyse gegeven, een voortreffelijk katholiek Forum waardig.

    En voor de zo-zeker-wetenden hier, Jezus zei tot die van toen dat hoeren en tollenaars hen voor zullen gaan in het Koninkrijk der Hemelen, en ook dat laatsten eersten zullen zijn. Als Jules indertijd een van de apostelen was geweest had hij Malchus niet slechts een oor afgeslagen, maar hem middendoor hebben gekliefd. Het is hopelijk bekend wat Jezus hiervan vond. Ergo, die ongelovige Tom kon wel eens héél goed terecht komen!

   2. @ Rinze,

    J.A.W. van Ettinger heeft het over :

    “Vanuit mijn geloof probeer ik in eerbied tot God en in dienstbaarheid naar mijn naasten, te leven. Daar hoeft men trouwens niet RK voor te zijn want ook de stoïcijnse keizer Marcus Aurelius bijvoorbeeld, was deze mening toegedaan als sprak hij over goden i.p.v. God maar de intentie bleef uiteraard hetzelfde. Ik geloof en hoop dat er meer is dan dit leven en alles uiteindelijk voor iedereen goed komt. Die mogelijkheid bestaat ook wanneer men zich verdiept in de kwantummechanica die een geheel andere wereld laat zien dan die wij met onze hersenen en zintuigen kunnen begrijpen maar proefondervindelijk wel is bewezen.”

    Of men Jezus op een betere weg kan volgen dan in de Traditiegetrouwe RK mag men me dan eens uitleggen.

    Over Poetin werd al sedert de 5de eeuw geschreven en dat hij met een dubbele moraal zou handelen was toen al duidelijk.

    Wat mij betreft kunnen we nog alleen van mening verschillen over wat eerst gaat komen: de Russische blitzkrieg naar het westen waardoor eigenlijk WW3 losbarst of toch eerst de Grote Waarschuwing?
    — eindtijdklok. org/ 2022/03/21/enkele-opvallende-profetieen-omtrent-de-derde-wereldoorlog-waarvan-een-aantal-reeds-herkenbaar/

    Vermits de Barmhartigheid weldra tijdelijk zal worden beperkt ten behoeve van meer Gerechtigheid ben ik er zo goed als zeker van dat de Waarschuwing het eerst aan de beurt komt. Indien zo, dan kan men volgende gedachte als een hulpmiddel zien: zolang de aankondiging (een week voor) voor de Waarschuwing nog niet plaats vond hebben we nog minstens zeven weken wereldse vrijheid te ‘genieten’ voordat de hel losbarst.

    Verder is het zo dat grote oorlogen meestal in de lente beginnen. Ten laatste in mei. Maar we hopen natuurlijk dat het toch nog een jaartje mag aanslepen.
    Dan kunnen we ook nog heel veel wereldse dingen onderzoeken om er nog veel goeds uit te behouden — sorry dat ik nu sarcastisch wordt, dat is niet mijn gewoonte.

    Ondertussen blijven de ingespoten vaccins voortwoekeren.
    M.a.w. de NWO vaart nog steeds op volle kracht vooruit.

 5. Met generalisaties en versimpelingen, los van de feiten, met de ontkenning van de feiten, met een blind oog voor 30 jr. Navo uitbreiding Oostwaarts, inclusief de offensieve Navo plannen in de joods Amerikaans geïnfiltreerde Ukraine, met ontkenning van de feiten over de staatsgreep in Ukraine in 2014, ter plekke door prominente, oorlog zuchtige Amerikaanse politici, met ontkenning van de feiten over Amerikaanse geheime diensten als de beruchte regiem changer CIA, met ontkenning van de feiten over het Soros geld om de staatsgreep in 2014, te financieren, en tenslotte, zelfs met de ontkenning van de letterlijke bekentenissen van de hier genoemde betrokkenen zelf, worden helaas, nog steeds vele mensen bedrogen.

  Geraffineerde, professionele propagandisten, trachten met generalisaties, versimpelingen, gladde verkoop praatjes en het psychologisch bespelen van emoties, de feiten weg poetsen. Poetin’s interventie heeft de cirkels van escalatie doorbroken en het directe gevaar van een toekomstige Wereldoorlog, geneutraliseerd.

  De eerste in het kamp der collabo’s, is onze huis atheïst, wellicht een aangestuurde loge man, of misschien één van de betaalde krachten van het Ministerie van Veiligheid, die, zoals in het parlement bekend is geworden, functionarissen betaald om de “waarheid van de staat”, te bewaken, binnen de sociale media.
  De tweede is dhr. Van Ettinger, die, afgezien van zijn voorletters, te boek staat als lid van de vrijmetselaar loge, “De Gelderse Broederschap”, te Arnhem.
  Helaas, zelfs de geleerde Neerlandicus Rinze, lijkt in de val te trappen.

  Kennelijk heeft 2 jaar hersenspoeling met de griep staatsgreep, en de diarree van leugens, van totaal gecorrumpeerde regeringen / MSM media, de laatste kritische vermogens bij sommigen, uitgedoofd. Gelukkigerwijs heeft een traditioneel georiënteerde meerderheid van de reageerders op dit voortreffelijke katholieke Forum, de lucht ballonnen doorgeprikt en aan het bedrog kunnen ontsnappen.

  Voor de standvastigen wil ik verwijzen naar de voortreffelijke bijdrage van Mgr. Vigano, Aartsbisschop en “papabile”, over de militaire interventie van Rusland in de Ukraine. Te vinden op LifeSite News, “Globalists have fomented war in Ukraine to establish the tyranny of the New World Order”,
  dd. 6-3-2022.

  En tenslotte mag ik aanraden, de video op YouTube te beluisteren van Michael Matt, redacteur bij de grote katholieke VS krant “The Remnant” :
  “Putin’s war : Biden, Soros, and the Ghost of John McCain”.
  Zelfs WO II wordt niet vergeten en de misdaden van de criminele, joodse Churchill.

  Tenslotte, indien relevant, lees de gevoerde discussies en mijn bijdragen, in de lange draad van “Mag Rusland zich verdedigen………….”.

 6. Op 22 maart 2016 werd ook België geconfronteerd met de resultaten van een ‘blind geloof’.
  Fanatieke splintergroepen die hun godsdienst misbruiken om andere mensen meedogenloos af te slachten.
  Het is bijzonder wrang dat ook de rooms-katholieke kerk over zulke splintergroepjes beschikt. Deze vechters voor het ene ware geloof zijn elke vorm van medemenselijkheid verloren. Invoelen, mededogen, respect, elk vorm van humaniteit tegenover ‘de ander’ verdampt volledig in de Absolute Zekerheid van het Ene Grote Gelijk. Hun doel is even vaag als onduidelijk: de heerschappij van god bevestigen. Om wat mee te doen?
  Het is gewoon degoutant hoe sommigen er hier blijkbaar een genoegen in scheppen dat het momenteel zo verkeerd loopt in Europa. Zelfs de maagd Maria wordt er bij gesleurd om de zwaarste misdaden te vergoelijken, ja, zelfs bijna aan te moedigen.
  Na de aanslagen van zes jaar geleden werden alle moslims, de gelovigen en de cultuurmoslims, gesommeerd om openlijk het gedrag van hun ‘geloofsbroeders’ te veroordelen. Alsof zij die aanslagen nodig hadden om afstand te nemen van het fanatieke Al Qaida-rapaille.
  Ik verzoek hier, in dezelfde lijn, de katholieken van dit voortreffelijk forum, om openlijk afstand te nemen van het gedrag van Poetin en zijn bende, en van de roeptoeters op dit forum die zijn oorlogsmisdaden aanmoedigen, toejuichen en met allerlei idiote theorieën blijven promoten.

  1. @ Frank Dierickx,

   katholieke splintergroepjes die mensen afslachten? In Belgie? Of waar dan ook?
   Waar haalt U zulke onzin vandaan?

   Het is nooit of nimmer de mens die de heerschappij van God vestigt. Dat is uitsluitend het scheppende werk van God de Vader Zelf.

   Maar ik vind wel dat men gerechtvaardigd toornig kan zijn op degenen die zelfs na jaren van geen verwittigingen willen horen. Niet om hen te schaden. Weldra is het voor hen te laat. Net zoals met de vaccins zullen zij zich allen een chip laten inplanten. Dan zul je hen pas horen klagen. Van die chip raakt men niet meer af eenmaal dat ding is ingeplant.

 7. Eric B. schrijft: “Of men Jezus op een betere weg kan volgen dan in de Traditiegetrouwe RK mag men me dan eens uitleggen”. Ik heb nergens gezegd dat ik een betere weg weet en als U goed leest staat er ook dat ik een praktizerend katholiek ben. Maar ik heb ook respect voor mensen die met de beste bedoelingen God de centrale plaats in hun leven willen geven op een andere manier en zo ook tot Hem komen. Onze pastor zei eens: God is groot genoeg om Hem op verschillende manieren te dienen. Katholieken hebben daar niet het alleenrecht van. Verder heb ik eerder bijdragen aan dit Forum geleverd en het leek mij toen beleefd om mij eerst voor te stellen. Mijn leeftijd, mijn lange werk in de scheepvaart en woonachtig in de buurt van Rotterdam etc. maar Jules van Royen durft mij zonder werkelijk enig bewijs als lid van de Gelderse Broederschap in Arnhem neer te zetten. Ik weet niet eens wat dat inhoudt. Maar iemand zo ongefundeerd bejegenen en neerzetten is voor mij te triest en te gek voor woorden. Mogelijk kwam het door een gebrek van argumenten van Uw kant. Het zou U sieren Jules wanneer U daarvoor op zijn minst Uw excuses zou aanbieden maar ik vrees dat dit niet gaat gebeuren. Hoeft ook niet maar wel is het veel belangrijker dat velen op dit Forum de goede raad van Frank Dierickx op gaan volgen om officieel afstand te nemen van het gedrag van Poetin en zijn handlangers. Dat is toch wel het minste wat men van fatsoenlijke mensen en vooral zich traditioneel noemende christenen mag verwachten.

  1. @ J.A.W. van Ettinger,
   het modernisme heeft mijn leven vernield. Onze Belgische bisschoppen zijn ook “praktizerend katholiek” en zij hebben “ook respect voor mensen die met de beste bedoelingen God de centrale plaats in hun leven willen geven op een andere manier en zo ook tot Hem komen”.

   Nadat het modernisme alle kansen op geestelijk leven teniet deed werd ik eerst goddeloos, vervolgens idealistisch socialist en uiteindelijk protestant en las jarenlang het soort boeken dat men in de Traditionele Kerk niet vindt (en ik druk me met voorzichtigheid uit).

   En ik ben niet de enige die dit soort verleden meezeult.

   “Katholieken hebben daar niet het alleenrecht van.” klinkt nu wel erg ongeloofwaardig in mijn oren, tenzij U modernistische ‘katholieken’ bedoelt, zij zijn een nieuwe soort protestanten.

 8. Heel triest Eric B dat u zo met uw geloof heeft moeten worstelen. Dat wens ik niemand toe .
  Ik vermoed dat U de periode van na het Tweede Vaticaans Concilie bedoelt maar het heeft ook velen verlost van een benauwend geloof in God die klaar stond om mensen te straffen zoals dat in de jaren vijftig op school door de nonnen – waar ik op school ging – werd geleerd. Dus Uw opmerking dat velen die de periode van na het Tweede Vaticaans Concilie met zich meezeulen, ken ik in niet en ook niet in mijn omgeving. In uw ogen zijn er traditionele katholieken en modernisten. Die scheiding heb ik nooit zo ervaren. Samen moeten we op weg gaan in respect voor elkaar in vallen en opstaan.

  1. @ J.A.W. van Ettinger,
   Zowat iedereen die geboren is na 1954 kent niet de ervaring van de dagelijkse Latijnse vroegmis en de zeer plechtige Latijnse Hoogmis op zondag met een plechtig Lof in de namiddag.

   U kunt niet zeggen dat U nooit de ervaring van Latijnse Hoogmis op zondag kon verkrijgen de voorbije jaren. Dat ligt alleen aan Uzelf. Nu is het te laat om de Ware Offerdienst dieper te leren kennen want waarschijnlijk resten er ons slechts enkele maanden. Slechts bij gelegenheid eens gaan proeven kan U niet leiden tot de Geestelijke Beleving die de moderne ‘mis’ U op geplande wijze ontneemt.

   De Latijnse Tridentijnse Liturgie is de hoogste en meest verfijnde vorm, Zij is onovertreffelijk. Dit is de reden dat zij werd vervangen door een moderne protestantse dienst: ontgeestelijking van het volk.

   Hoe kan men de bisschoppen respecteren die Geestelijke Leven vervingen door socialisme?

   En ja, God straft inderdaad, zoals uit de lange Gewijde Geschiedenis van het Volk van God blijkt. God is slechts benauwend voor degenen die Hem niet wensen te gehoorzamen. God behoudt Zich ten alle tijden een kleine Rest, en denk maar niet dat zij ooit werden gepamperd of vertroeteld. Integendeel. Lees daarom met aandacht hoe gestreng Maria sprak met de drie kinderen in Fatima:
   marypages. com/ fatima-(portugal)-1917

   U onderschat de gestrengheid van God en U overschat de Barmhartigheid waar het om het vervloekte modernisme gaat. Weldra zal er gedurende enkele jaren nog slechts de Gerechtigheid overblijven tot de hele periode van verdrukking voorbij zal zijn. Dan zal men nog slechts aan VaticaanII denken met afgrijzen.

 9. Eric B. Met het gevaar dat Oekraïne naar de achtergrond verdwijnt, wil ik toch wel antwoorden op Uw bijdrage aan mij gericht. Het valt mij op dat U weer direct klaar staat met een negatief oordeel over mij. Ik ben van 1940 en heb wellicht meer Tridentijnse Missen en uitgebreide Goede Week en plechtige Lof vieringen met prachtige gezangen, als misdienaar en later als acoliet, meegemaakt dan U. Maar U moet die tijd niet verromantiseren. Alles speelde zich voor de gelovige ver weg af op het altaar en mijn ouders bijvoorbeeld zaten gescheiden van elkaar in de kerk. Vrouwen links, mannen rechts en mijn moeder moest haar hoofd bedekt hebben. Na het Tweede Vaticaans Concilie verdween die betutteling en werd het altaar gedraaid. Ook werd de landstaal ingevoerd waardoor men veel meer – ik wel tenminste – het idee had om mee te doen en betrokken te zijn bij de viering. Maar vooral paste het voor mij veel beter bij de eenvoud van Jezus die van zichzelf zei dat Hij nog geen steen had om zijn hoofd op te laten rusten. Maar ik gun U de Tridentijnse Mis graag mits het niet de tweespalt tussen traditionalisten en modernisten, die velen graag willen op dit Forum, nog meer aanscherpt. Ik begreep dat paus Franciscus daar bang voor is maar hij heeft de Tridentijnse Mis niet verboden doch laat de beslissing hierover aan de bisschoppen in hun diocees. Bovendien een stap tot decentralisatie van het bestuur van de Kerk.

  1. @ J.A.W. van Ettinger,

   Het spijt me te moeten vaststellen dat U 10 jaren langer naar de Latijnse Mis kon gaan dan ik, geboren 1950, en dat U desondanks nooit tot enigerlei Geestelijke Beleving kon komen. Dat is niet alleen spijtig, het is ook een ernstig tekort in Uw leven.

   Want al degenen die indertijd wel die zo noodzakelijke Innerlijke Beleving kenden en koesterden konden niet begrijpen hoe de bisschoppen ons de schrale woestijn van het modernisme door de strot wrongen zonder de minste overlegging of verantwoording. Alleen maar de dooddoener dat “we met onze tijd moesten meegaan”.

   Want indien het enkel maar om de volkstaal ging dan was er geen enkele reden om de Latijnse Mis niet in de volkstaal ten uitvoer te brengen.
   Daar ging het dus niet om!
   De moderne mis is een heel andere soort dienst, een echte protestantse dienst zonder de fundamenteel belangrijke Geestelijke Beleving die de Traditionele Rooms Katholieke Kerk geheel onderscheidt van alle andere ritussen.

   Dat U bovendien misdienaar was zoals mijn overleden broer (die nooit in God geloofde en heidense filosofen las), dat is voor mij echt onbegrijpelijk.

   U gaat dus naar een zogenaamde ‘viering’ omwille van sociale gezelligheid zonder ook maar in het minst te begrijpen dat het in werkelijkheid gaat om deelname aan het Offer van Christus.
   U zegt: “Maar U moet die tijd niet verromantiseren.”

   Indien U geluk hebt wanneer U sterft kunt U zich tegenover Jezus misschien nog beroepen op de bisschoppen die U op dergelijke slinkse wijze wisten af te leiden van het ware pad naar het Geestelijk Leven.

   U leeft in volle vrede met de wereld van de bisschoppen en de wereld van socialisten.
   Meent U nu werkelijk dat God dit van U verlangt?
   Hebt U dan nooit in Uw leven U bevraagd over de betekenis van Deelname aan het Offer?

   Zeer zeer spijtig, want er rest U nu te weinig tijd om de verloren schat terug te vinden!

  2. @J.A.W. van Ettinger,
   ‘Het altaar werd gedraaid.’
   Ja U heeft gelijk: sinds Vat. II staan er twéé altaren: een écht altaar en één altaar voor de bühne (= voor het publiek).
   Echter, het betreft een eredienst voor Gód ( dus een dienst, ter ere van God) en NIÉT een eredienst voor het aanwezige publiek. of ter ere van de celebrant.
   Nu staat de priester de hele(!) tijd met de rúg naar het tabernakel (- het huisje waarin onze enige(!) Redder en Heer verblijft. Ik BLIJF dat één grof schandaal vinden.

 10. @ Frank Dierickx ; Over welke katholieke groepen heb je het? Misschien verwar je het met Noord-Ierland. Maar dat is politiek. De katholieken aldaar willen bij de republiek Ierland behoren en de prostestanten bij Engeland. Ook daar is fel voor gevochten, en als je dat bedoeld heb je een punt. Ook nu is deze streek in Ierland een trieste bedoening in de naam van een ‘ god’ die dan te pas en te onpas zal worden gebruikt. Wat de Maagd Maria betreft de verschijningen in Medjugorje die tot vandaag verder duren roept ze op tot vrede, bekering en keer terug naar mijn Zoon. En wat de Islam betreft , je in naam van een ‘ god’ opblazen om zo in het paradijs te kunnen komen is te zot voor woorden. Als je dan toch zo in het paradijs kunt komen waarom moet je je dan opblazen? dus je hebt zeker een punt, in de naam van een ‘god’ zijn veel misdaden gebeurd, nu en in het verleden.

 11. Dat “benauwend geloof”, hebben wij nooit gekend, noch is dat onze herinnering, in persoonlijk opzicht of binnen de familie. Dat zijn Vat II praatjes achteraf. Een eens Christelijke natie, bestaande uit 43% katholieken, voor 90% kerkelijk frequent, heeft zichzelf vernietigd door een slap, onbekwaam, geïnfiltreerd bisschoppen college, bestaande uit een vrijmetselaar kardinaal Alfrink en enkele vrijmetselaar bisschoppen. Wereldwijd telden zij velen, met name in en rond het Vaticaan, inclusief twee pausen, J XXIII en P VI. Het spreekwoord luidt, “de hel is geplaveid met hun botten”.

  De kleine, overgebleven restkerk, heeft de gevolgen een halve eeuw ondergaan. Maar daar is een prijs voor betaald, een jarenlang opgebouwde rancune vanuit traditionele hoek, tegen het Vat II modernisme, tegen de beroving van het Heilig Misoffer van altijd, en tenslotte, tegen de leugenachtige NOM clerici en hun volgelingen à la Van Ettinger. Dat hij geen vrijmetselaar is, is een verheugende meevaller. Het te boek staan vervalt. Gelukkig maar.

  Dezelfde verschillen in opvattingen kwamen met de griep leugens naar buiten. De slimmeren en de doorzetters onder de gelovigen, hadden direct door dat het om een sanitaire staatsgreep ging.
  De staat is altijd de vijand van het volk is, en is nooit te vertrouwen.

  En nu weer recent, met de Ukraine interventie van Poetin, komen dezelfde tegenstellingen en verschillen van opvattingen naar boven drijven. Twee kampen staan tegenover elkaar. Degenen die hun gezond verstand blijven gebruiken maken ongeveer 1/3de deel van de bevolking uit. Tegenover een 2/3de meerderheid die voor iedere publieke leugen valt, en door iedere dictator en iedere ideologie, te manipuleren is en in te palmen. Ongeveer 1/3de deel van de bevolking is meeloper. De eersten zien Poetin als strijder tegen de joodse WEF dictatuur, van de Jew World Order, die de Ukraine als uitval basis misbruikt, tegen het zich verzettende Rusland.

  In Duitse internet kranten, kwamen zelfs verzoeken van Berlijners aan Poetin, om toch vooral door te stoten naar Berlijn, om de bevolking te bevrijden van de groene communisten en socialisten regering Scholz.
  De Duitse regering wil dat prachtige land met zijn bloeiende industrie van een geniaal, muziekaal begaafd volk, vernietigen, van binnen uit.

  In NL is het niet anders. Maar het verzet was en is groot.
  De steun voor de Poetin interventie eveneens, omdat de gezond verstandelijken begrijpen, binnen en buiten het parlement, dat de Ukraine als gecamoufleerde stormram gebruikt werd door joods gedreven Amerikanen, in Navo kader, om het eeuwige Rusland in de val van een Wereldoorlog te lokken.
  In BE, is de situatie nog veel erger. Gebleken is dat gezond verstandelijken daar met een lantaarn te zoeken zijn.

  1. Je vraagt je af in welke andere wereld Jules leeft. Schrijft hij zijn stukjes bij een van de GGZ instellingen ik weet niet of patienten toegang tot internet hebben.
   Volkomen krankzinnig.

 12. @Juuls : Ik ben het volkomen eens met je mening. Deze man leeft juist als Poetin in zijn eigen gedacht. zijn schrijven is niet meer van deze tijd. Weg ermee !!!

 13. @Juuls + @willy,
  Jullie lijken op twee gekken.
  Zegt de een tot de ander (terwijl een verpleegster jullie geduldig de billen wast): die en die man is niet normaal meer.

 14. P.Derks. Met zo’n minderwaardige en zielige reactie op Juuls en Willy neemt helemaal niemand U meer serieus. Pas daar toch voor op en houdt toch op zijn minst Uw eigenwaarde ook als U het met iemand niet eens bent.

 15. @J.A.W. van Ettinger,
  Ik erger mij aan ook aan Úw minderwaardige reactie. Heeft U ÉNIGE scholing na Uw kleutertijd gehad? Daar lijkt het absoluut NIÉT op.

 16. @J.A.W. van Ettinger,
  Blijkbaar heeft U de beschikking over meerdere computers van diverse personen: Uw Avatar is ineens veranderd sinds begin november 2021!!! (toen noemde U zich: FJ.A.W Ettinger.)

  Een avatar is een plaatje dat als gebruikersafbeelding op het internet gehanteerd wordt, bijvoorbeeld op internetforums als Twitter of in chatprogramma’s .

  Mijnheer of mevrouw van Ettinger, ik heb één vraag voor U: werkt U voor een EU-organisatie?

  1. correctie op mijn reactie van 24 maart 2022 om 00:43 uur:
   @J.A.W. van Ettinger, begin november 2021 noemde U zich: FJ.A.W. Ettinger.

   1. nógmaals correctie op mijn reactie van 24 maart 2022 om 00:43 uur (+ 00.55 uur):
    @J.A.W. van Ettinger, begin november 2021 noemde U zich: FJ.A.W. van Ettinger.
    Nú noemt U zich: J.A.W. van Ettinger, terwijl U andermans of andervrouws computer gebruikt.

    Dat betekent: ofwel U bent een computerdeskundige die de computers van anderen repareert, ofwel U werkt voor een EU-organisatie met het doel om deze site te torpederen.

    Daarom nógmaals mijn vraag aan U: Mijnheer of mevrouw van Ettinger, ik heb één vraag voor U: werkt U voor een EU-organisatie? (of heeft U een goéde(!) verklaring voor dit alles?)

 17. Het west wilde Poetin compleet in de hoek zetten als ’n leraar ’n stoute basisschoolleerling in de hoek zet, zodat iedereen met eigen ogen kon zien, dat daar een stout jongetje (of meisje) in de hoek stond.

  Het westen (lees: VS + Europa) wilde Poetin ’n lesje leren wat ie nóóit meer zou vergeten:
  Het westen zou Poetin in de hoek zetten zoals ‘die stoute basisschoolleerling:
  Het westen maakte de roebel tot VERBODEN geld in de wereld!!!

  Wat het westen compleet ‘vergeten’ was: Rusland is ’n zeer groot land in oppervlakte.
  Onder hun grote land ligt een grote hoeveelheid gas (wat de GEHÉLE wereld nodig heeft.

  In vroeger tijden moest men goederen ruilen om iets ánders terug te krijgen.
  Basis – economieles 1: het huidige geld is niets anders dan ’n zeer oud (ouderwets) ruilmiddel.
  Poetin heeft dat goéd doordacht.

  Poetin is echter al lang geleden de basisschool achter zich gelaten:
  Als de westerse landen nog hun huizen willen opwarmen + als het westen hun fabrieken nog willen laten draaien, dan hebben ze aardgas nodig; aardgas wat zij in RUIME mate van Rusland ontvangen.
  Wat heeft Poetin bedacht?: Als het westen nog aardgas willen ontvangen, dan moeten zij dat in het vervolg in Russisch geld (lees: roebels) betalen.

  Plotsklaps was (IS !!!) de wereld in paniek: zij realiseren zich ineens dat de wereld van Rusland afhankelijk is (en dat Rusland dus NIÉT van de wereld afhankelijk is):
  Plots moet de GEHÉLE wereld van Rusland roebels kopen !!!

  Die laatste situatie is de HUIDIGE (= de meest recente situatie) inzake de oorlog Rusland versus Oekraïne. Het is het laatste redmiddel, dat Poetin gebruikt om een wereldoorlog te voorkómen.

  1. correctie 2e woord van mijn reactie van 24 maart 2022 om 06:36 uur inzake Rusland:
   Het west moét zijn: Het westen.

 18. P.Derks. Met de beste bedoelingen heb ik er U op willen wijzen dat wanneer U reageert op de manier zoals U dat deed t.o.v. van Juuls en Wil, U het risisco loopt dat niemand Uw reacties meer geloofwaardig vindt. Als mijn woorden U gekrenkt hebben dan bied ik daar mijn excuses voor aan. Wellicht is Uw reactie te spontaan geweest maar er is altijd een mogelijkheid om die woorden terug te nemen en op een betere manier weer te geven waarom Juuls en Wil het niet juist zouden hebben wat overigens niet mee zal vallen. Maar daar is dacht ik, een forum voor. Wat mijn bijdragen van begin november betreffen: ik heb niets van mij uit die periode kunnen vinden en ook niet van een FJ.A.W. van Ettinger maar er staan zoveel bijdragen op dat het mogelijk is dat ik er overheen lees. Dan moet U de datum maar aangeven. Of ik in dienst ben van een of andere EU organisatie … ik zou niet weten hoe ik op zo’n insinuatie zou moeten antwoorden. Ik zie dat U inmiddels een normale reactie heeft proberen te geven en die ga ik zo direct lezen.

 19. Beste heer P. Derks,

  misschien hebt U er nooit bij stilgestaan dat God de Vader alle aardse dingen op voorhand weet. Soms moet er bijgestuurd worden en dan wekt God een of meerdere profeten op, zoals in het Oude Testament veel gebeurde, maar ook heden is dat nog altijd zo.

  Maar wanneer we nu zien hoeveel verschillende visies door de media en door commentators overal de ronde doen, moeten we dan niet eerder nederig ons beperken tot hetgeen de profeten en ook Maria dikwijls meer dan honderd jaren vooraf al aan ons mededeelden?

  In 1864 al, achttienhonderd vier en zestig, in Frankrijk, werden we voorbereid op de gebeurtenissen die nu uitgerold worden.

  Zelfs al sedert de 5de eeuw werden voorzeggingen van Katholieke heiligen op schrift gesteld waar uit blijkt dat zij bijvoorbeeld de daden van Poetin konden zien.

  Wij hoeven niet te oordelen over de groten der aarde. Laat hen maar doen. We hoeven alleen de mensen om ons heen naar God te verwijzen.

  Onze menselijke macht reikt niet verder dan een beetje naastenliefde.

  Het laatste redmiddel om de oorlog te voorkomen is dat de toewijding van Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria had moeten gedaan worden op de juiste manier en met de juiste mensen, toen het daar nog de geschikte tijd voor was.

  Die kans is voorbijgegaan. Het is te laat. Morgen 25 maart wordt de de feitelijke oorlogsverklaring gesteld.

  restkerk. net/2022/03/18/onze-lieve-vrouw-tegen-zuster-lucia-in-1929-zoals-de-koning-van-frankrijk-zullen-ze-spijt-hebben-maar-het-zal-te-laat-zijn/

  restkerk. net/2022/03/23/onenigheid-over-de-geldigheid-van-het-toewijdingsgebed-een-analyse/

  restkerk. net/2022/03/22/de-tekst-van-de-toewijding-is-vrijgegeven/

  Goede moed.

  1. Zie ook:
   kavlaanderen. blogspot. com/2022/03/de-ultieme-godslastering-van-bergoglio.html

   1. @eric-b-l ,
    Ik heb Uw reacties van vandaag om 09:34 uur + 09:37 uur gelezen.
    Ook heb ik betreffende artikelen gelezen en hopelijk defintief in mijn gebrekkige geheugen opgeslagen, Bedankt

 20. P.Derks wanneer men in deze tijd geconfronteerd wordt met zoveel ellende van mensen in Oekraïne en jonge Russische soldaten die onder valse voorwendsels naar de oorlog worden gestuurd afgezien van de enorme schade die wordt en is aangericht, door een man omringd door zich verrijkende olichargen en andere duistere figuren maar waarvan U dan schrijft dat hij een derde Wereldoorlog wil voorkomen… En volgens Eric-B wordt morgen de feitelijke oorlogsverklaring gesteld … Werkelijk verbijsterend allemaal om te lezen.

  1. @J.A.W. van Ettinger,
   Mijn vader heeft de oorlog in álle hevigheid meegemaakt (denk aan huis volledig platgebombardeerd + hongerwinter).
   Ikzelf heb zoiets meegemaakt met mijn echtscheiding.
   Ik laat mij niet zo in de luren leggen als Uzelf. U blijft maar geloven in die eerlijke EU + die eerlijke VS en de oneerlijke poetin.
   Ik garandeer (terwijl wij elkaar niét kennen): U heeft zich laten vaccineren.
   U gelooft álles wat ‘men’ U op de mouw spelt … totdat het te laat is.

   1. @J.A.W. van Ettinger,
    Verder garandeer ik, dat U voorstander bent van de huidige ‘H.’ Mis (= met priester met het gezicht naar het volk).
    U realiseert zich niet dat een échte H. Mis een eredienst is aan Gód. De priester daait dus zijn RUG naar God toe!!!

    1. @J.A.W. van Ettinger,
     Dit is hetzelfde als U en ik met elkaar praten, terwijl wij met elkaar praten, draai(nu wél goed geschreven) ik mijn RUG naar Uw aangezicht.
     Dan zou u toch óók zeggen: “Hee, je bent met MIJ aan het praten en niet met je buurvrouw,”

  2. Geachte heer van Ettinger, zoals u ongetwijfeld allang heeft opgemerkt: Het is volstrekt onmogelijk om op een bepaald soort ongeregeld hier, degelijk en met fatsoen te antwoorden. Ps. In mijn oude catechismus (de enige geldige, volgens datzelfde zootje) staat letterlijk: ‘Waar is God? God is overal. In de hemel, op de aarde en op alle plaatsen. Vraag eens aan Derks: ‘ Hoe kan een priester, of iemand anders, dan met zijn ‘rug’ naar god staan? God staat immers voor, onder, achter en boven alles en iedereen, toch?

   1. Geachte Frank Dierickx. U heeft gelijk wat betreft fatsoenlijk te discussiëren. Sommige lieden zijn bang dat wanneer zij hun gelijk niet kunnen halen, zij er allerlei andere ongefundeerde zaken bij gaan halen zoals u bent zeker een vrijmetselaar of u werkt zeker voor een EU organisatie of men heeft de hongerwinter meegemaakt zonder te vragen of ik daar ook last van heb gehad. Nu ja in het Westen van Nederland wonend, heb ik als kind ook erge honger geleden. Daarom komen al die beelden uit de Oekraïne dubbel triest over maar dat schijnt niet belangrijk te zijn. Belangrijker is het of de priester met zijn rug naar God zou kunnen staan. Daarmee wordt God menselijke trekken aangemeten terwijl Hij ons ver overstijgt. Maar ik probeer beleefd te blijven en misschien mensen aan het denken te zetten in de wetenschap dat ik de wijsheid zeker niet in pacht heb. Maar elkaar verder helpen, daar is dacht ik een Forum voor. Dus ik probeer vol te houden.

   2. @Frank Dierickx + @J.A.W. van Ettinger,
    Letterlijk ÉLKE houding laat zien wie je innerlijk bent, Dat geldt zeer zejer in de kerk.
    Door te antwoorden namens Uw namens ÚW ‘heer van Ettinger toont U wie ÚZELF bent;
    U bent een ongelikte en ongefatsoeneerde beer.

    Dat de ‘heer’ @J.A.W. van Ettinger dat toestaat, toont zeer duidelijk dat hij eenzelfde onfatsoen heeft als U. En jullie willen allebei beweren WÉL FATSOEN te tonen jegens God – Zélf??? En dit, terwijl wij elkaar nog niet eens éénmaal ontmoet hebben!!!

    1. @J.A.W. van Ettinger,
     Door nog stééds niet te reageren toont U óverduidelijk aan, geen algemeen fatsoen te hebben.
     Het enige wat mij inzake U nog een béétje blij maakt, dat is dat U (volgens de zéér betrouwbare @Jules van Rooyen) géén vrijmetselaar bent.

     1. P.Derks. Ik begreep niet dat U mij een vraag stelde want U stelt alleen maar vast. Daarom antwoordde ik niet. Bovendien over fatsoen gesproken … mag U ook wel eens bij Uzelf te rade gaan, gezien Uw vorige bijdragen. Maakt U zich echter geen zorgen om mij wat mijn eerbied t.o.v. God en de medemens betreft. Dat probeer ik constant goed te doen. Maar dat had ik in mijn vorige bijdragen al duidelijk gemaakt. Maar als U toch weer een antwoord verlangt: hierbij dan en moge het U verder goed gaan.

      1. @J.A.W. van Ettinger,
       U bent véél brutaler dan ik in het begin dacht.
       Zak in je eigen stront man.

       1. @ P. Derks
        Uw account moet gehackt zijn. De echte P. Derks, die het steeds voor fatsoen op dit forum pleit, zou zoiets nooit schrijven. Misschien dat de redactie tijdig kan ingrijpen.

        1. @Rinze,
         Van U had ik geen andere reactie verwacht. Ik vermoed al geruime tijd, dat U een van de betaalde(?) EU-mollen bent in de hoop dat U deze site kunt torpederen.

       2. P.Derks. Uit vorige bijdragen op dit forum maakte ik op dat U het in het leven lang niet altijd gemakkelijk heeft gehad. Daarom neem ik Uw uitlatingen naar mij toe, niet kwalijk. Als U zich gekwetst voelt door mijn opmerkingen, die goed bedoeld waren, dan was dat niet mijn bedoeling. Bekvechten heeft vooral in deze tijd geen nut. Ik zie daarom weer uit naar betere bijdragen van Uw kant ook al ben ik het er niet altijd mee eens (daar is een Forum voor) zal ik die met interesse lezen. Laten we met een schone lei beginnen en vooral hopen en bidden dat die ellende in de Oekraïne snel afgelopen mag zijn. Daar ging dit item op KF ook over.

        1. @J.A.W. van Ettinger,
         Bedankt voor Uw (extra!) bijdrage.
         Ik, voel mij echt NIMMER gekwetst door iemand (behoudens één zoon, laat het mij compléét koud wie mij wie wel/niet probeert te kwetsen). Die tijd heb ik achter mij gelaten. Wél probeer ik ÉLK mens de Weg te wijzen naar God. Er is maar één Weg. Die weg is zéér smal + zeer voor de hand liggend (letterlijk niémand kan daarvan per ongeluk van afraken: die Weg loopt via de R.K. kerk.

         Hoewel de R.K. kerk inmiddels zwaar gewond is, is de R.K. kerk de ware bruid van Jezus Christus.
         Jezus doet niet aan scheidingen. Daarom zal Hij Zich ook NIMMER van de R.K. kerk laten scheiden (= Hij zal zijn Kerk NIMMER in de steek laten).

         Mijnheer @J.A.W. van Ettinger: ik wens U veel en constante devotie.

 21. Kan neerknielen en het hoofd buigen geen uitweg zijn voor
  alle verbeten strijd op dit Forum?
  Laat ons het toch proberen voor het weer van kwaad tot erger gaat.

  Akte van toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria
  Basiliek van Sint Pieter 25 maart 2022

  O Maria, Moeder van God en onze Moeder, in deze tijd van beproeving wenden wij ons tot U. Als onze Moeder hebt U ons lief en kent U ons: geen zorg van ons hart is voor U verborgen. Moeder van barmhartigheid, hoe vaak hebben wij uw waakzame zorg en uw vredige aanwezigheid ervaren! U houdt nooit op ons te leiden naar Jezus, de Vredevorst.

  Toch zijn wij van dat pad van vrede afgedwaald. Wij zijn de les vergeten die wij geleerd hebben uit de tragedies van de vorige eeuw, uit de opoffering van de miljoenen die in twee wereldoorlogen omgekomen zijn. Wij hebben de verbintenissen die wij als gemeenschap van naties zijn aangegaan, veronachtzaamd. Wij hebben de vredesdromen van de volkeren en de hoop van de jongeren verraden. Wij werden ziek van hebzucht, wij dachten alleen aan onze eigen naties en hun belangen, wij werden onverschillig en verstrikt in onze zelfzuchtige behoeften en zorgen. Wij kozen ervoor God te negeren, tevreden te zijn met onze illusies, arrogant en agressief te worden, onschuldige levens te onderdrukken en een voorraad wapens aan te leggen. Wij zijn niet langer de hoeders van onze naaste en de rentmeesters van ons gemeenschappelijk huis. Wij hebben de aardse tuin verwoest door oorlog, en door onze zonden hebben wij het hart gebroken van onze hemelse Vader, die verlangt dat wij broeders en zusters zijn. Wij zijn onverschillig geworden voor iedereen en alles, behalve voor onszelf. Nu roepen wij met schaamte uit: Vergeef ons, Heer!

  Heilige Moeder, te midden van de ellende van onze zondigheid, te midden van onze strijd en zwakheden, te midden van het mysterie van ongerechtigheid dat kwaad en oorlog is, herinnert U ons eraan dat God ons nooit in de steek laat, maar ons met liefde blijft aankijken, steeds bereid om ons te vergeven en ons op te wekken tot nieuw leven. Hij heeft U aan ons gegeven en uw Onbevlekt Hart tot een toevluchtsoord gemaakt voor de Kerk en voor de hele mensheid. Door Gods genadige wil bent U altijd bij ons; zelfs in de meest onrustige ogenblikken van onze geschiedenis bent U er om ons met tedere liefde te leiden.

  Wij wenden ons nu tot U en kloppen aan de deur van uw hart. Wij zijn uw geliefde kinderen. In elke tijd maakt U zich aan ons bekend en roept U ons op tot bekering. Help ons en schenk ons uw troost in dit donkere uur. Zeg opnieuw tot ons: “Ben Ik niet hier, Ik die uw Moeder ben?” U bent in staat de knopen van ons hart en van onze tijd te ontwarren. In U stellen wij ons vertrouwen. Wij vertrouwen erop dat U, vooral in ogenblikken van beproeving, niet doof zult zijn voor onze smeekbede en ons te hulp zult komen.

  Dat hebt U gedaan te Kana in Galilea, toen U voorspreekster was bij Jezus en Hij het eerste van zijn tekenen verrichtte. Om de vreugde van het bruiloftsfeest te bewaren, zei U tot Hem: “Zij hebben geen wijn” (Joh. 2, 3). O Moeder, herhaal nu die woorden en dat gebed, want in onze dagen is de wijn van de hoop op, de vreugde is gevlucht, de broederlijkheid vervaagd. Wij hebben onze menselijkheid vergeten en het geschenk van de vrede verkwanseld. Wij hebben ons hart opengesteld voor geweld en vernietiging. Hoezeer hebben wij uw moederlijke hulp nodig!

  Daarom, o Moeder, verhoor ons gebed.
  Sterre der Zee, laat ons geen schipbreuk lijden in de storm van de oorlog.
  Ark van het Nieuwe Verbond, inspireer projecten en wegen van verzoening.
  Koningin van de Hemel, herstel Gods vrede in de wereld.
  Verwijder de haat en de dorst naar wraak, en leer ons te vergeven.
  Bevrijd ons van oorlog, bescherm onze wereld tegen de dreiging van kernwapens. Koningin van de rozenkrans, doe ons beseffen dat wij moeten bidden en liefhebben. Koningin van de mensenfamilie, wijs ons de weg van broederlijkheid.
  Koningin van de Vrede, verkrijg vrede voor onze wereld.

  O Moeder, moge uw bedroefde smeekbede onze verharde harten beroeren. Mogen de tranen die U voor ons vergoot, dit dal, dat door onze haat is uitgedroogd, opnieuw tot bloei brengen. Moge uw gebed, te midden van het wapengedreun, onze gedachten op vrede richten. Moge uw moederlijke aanraking hen kalmeren die lijden en vluchten voor de regen van bommen. Moge uw moederlijke omhelzing hen troosten die gedwongen zijn hun huizen en hun geboortegrond te verlaten. Moge uw bedroefde hart ons bewegen tot medelijden en ons inspireren onze deuren te openen en ons te bekommeren om onze broeders en zusters die gewond en verworpen zijn.

  Heilige Moeder van God, toen U onder het kruis stond, zei Jezus, die de leerling naast u zag staan: “Zie uw zoon” (Joh. 19, 26). Zo vertrouwde Hij ieder van ons aan U toe. Tot de leerling, en tot ieder van ons, zei Hij: “Zie uw Moeder” (v. 27). Moeder Maria, wij willen U nu verwelkomen in ons leven en in onze geschiedenis. Op dit uur staat een vermoeide en ontredderde mensheid met U onder het kruis, die er behoefte aan heeft om zich aan U toe te vertrouwen en zich, door U, aan Christus toe te wijden. Het volken van Oekraïne en Rusland, die U met grote liefde vereren, wenden zich nu tot U, terwijl uw hart klopt van medelijden met hen en met al die volkeren die uitgedund zijn door oorlog, honger, onrecht en armoede.

  Onszelf, de Kerk en de hele mensheid, en in het bijzonder Rusland en Oekraïne, vertrouwen en wijden wij plechtig toe aan uw Onbevlekt Hart, o Moeder van God en onze Moeder. Aanvaard deze akte, die wij met vertrouwen en liefde verrichten. Geef dat er een einde mag komen aan de oorlog en dat de vrede zich over de hele wereld mag verspreiden. Het “Fiat” dat uit uw hart is voortgekomen, heeft de deuren van de geschiedenis geopend voor de Vredevorst. Wij vertrouwen erop dat, door uw hart, de vrede opnieuw zal aanbreken. Aan U wijden wij de toekomst van de hele mensenfamilie, de noden en verwachtingen van elk volk, de zorgen en de hoop van de wereld toe.

  Moge door uw voorspraak Gods barmhartigheid over de aarde worden uitgestort en het zachte ritme van de vrede terugkeren en onze dagen kenmerken. Onze Lieve Vrouw van het “Fiat”, op wie de Heilige Geest neerdaalde, herstel onder ons de eendracht die van God uitgaat. Moge U, onze “levende fontein van hoop”, de dorheid van ons hart bevloeien. In uw schoot heeft Jezus het vlees aangenomen; help ons om de groei van gemeenschap te bevorderen. Gij hebt eens de straten van onze wereld bewandeld; leidt ons nu op de paden van vrede.
  Amen.

  Nederlandse vertaling door de Nationale Raad voor de Liturgie

  1. Nogmaals, het is te weinig en te laat.

   restkerk. net/2022/03/18/onze-lieve-vrouw-tegen-zuster-lucia-in-1929-zoals-de-koning-van-frankrijk-zullen-ze-spijt-hebben-maar-het-zal-te-laat-zijn/

   restkerk. net/2022/03/23/onenigheid-over-de-geldigheid-van-het-toewijdingsgebed-een-analyse/

   restkerk. net/2022/03/22/de-tekst-van-de-toewijding-is-vrijgegeven/

   kavlaanderen. blogspot. com/2022/03/de-ultieme-godslastering-van-bergoglio.html

   Goede moed.

   1. Hetgeen U een mooie bijdrage noemt werd al eerder doorgelicht:
    restkerk. net/2022/03/23/onenigheid-over-de-geldigheid-van-het-toewijdingsgebed-een-analyse

    Degene die dit ook nog eens overbodig hier plaatste mag eens een analyse trachten te puren uit zijn modernistisch gevormd zieltje.

    Wedden dat hij het zelf als modernistische mooipraterij beschouwt omwille van het vals gevoel van sociale veiligheid waar hij al zolang niet meer zonder kan.
    Sociale veiligheid is altijd vals omdat het niet in staat is te leven op zuiver vertrouwen op God. Dat zit nu eennmaal ingebakken in het socialisme zodat Onze Lieve Vrouw niet wordt erkend voor Wie Zij werkelijk is.
    Conclusie: het is een belediging vanwege heidenen en daarom ook moedwillig.

 22. Intussen, een paar dagen verder (zie mijn bijdrage 23/3, 11.30u), is de steun voor de Poetin interventie niet minder geworden, ondanks de Navo propaganda.
  Noch is het eeuwige Rusland in de val gelopen van een veroordeling en, spreekwoordelijk, tegen de muur gezet.
  Integendeel, een grote meerderheid van de belangrijkste landen in de wereld, geeft steun en wil niks weten van “sancties”. Het belangrijkste is dat Duitsland de Navo top en de EU top daartoe torpedeerde, ondanks de pressie en de presentie van de Amerikaanse president, de oorlogshitser Biden.

  Toevalligerwijs is mij ook duidelijk geworden, dat Poetin, in tegenstelling tot het “Westen” die hem tracht uit de geschiedenis te elimineren, de grote schrijver en dissident Soljenitsyn, met twee standbeelden, voor de geschiedenis heeft gered. Vladivostok telde al een standbeeld, maar in December 2018, heeft Poetin, in Moskou, het nieuwe grote bronzen standbeeld van Soljenitsyn, onthuld.

  Een jaar eerder, in 2017, had Poetin al een enorme bronzen Muur van Verdriet in Moskou onthuld. Een standbeeld ter herinnering aan de miljoenen Russische slachtoffers van het Sovjet communisme, voornamelijk door toedoen van de joodse atheïst, Jozef Stalin. Beide onthullingen van de standbeelden, houden verband met elkaar.

  Tijdens Stalin’s onvoorstelbare schrikbewind van 1922 tot 1952, werden naar schatting 60 miljoen Russische inwoners van de Sovjet Unie, vermoord. Zijn voorganger, de joodse atheïst Lenin, werd door hem vermoord, op zijn ziekbed. Zijn atheïstische joodse rivaal Trotsky sloeg op de vlucht, maar Stalin liet hem in 1944, in Mexico vermoorden met een bijl.

  Wij kunnen ons niet voorstellen, wat dat joodse communisme aan leed heeft toegebracht. Soljenitsyn is de dissident / schrijver geweest die de waarheid bracht, die het communisme als een joodse terreur ideologie, ontmaskerde, bestaande uit een groep van enkele miljoenen, binnen het grote Russische volk. Op “anti-semitisme”, beter te noemen anti-apekool in onze tijd, stond toen de doodstraf.

  Tenslotte, ter verduidelijking van het Poetin accent binnen de Russische regering, in Rusland streeft de regering naar een stop op de vergrijzing. De regering wil de abortus praktijken naar nul reduceren. Orban doet dat in Hongarije, evenals de Poolse regering in Polen. Alle drie de landen weigeren oeverloze immigratie.

  Uit kerkelijke hoek schepte de fameuze Aartsbisschop Vigano, duidelijkheid over de militaire interventie in de Ukraïne. Twee kerkelijk gebonden broodschrijvers, kregen ongezouten repliek.
  Lees, “The uncrossable red line : Vigano responds to George Weigel and Roberto de Mattei.” Het gaat om de steun van de Monseigneur voor de Russsische interventie. Dat is de rode lijn die in het “Westen” niemand mag overschrijden, het nieuwe taboe op de realiteit. De Mgr. maakt korte metten met zijn critici, net zoals hier op dit voortreffelijke katholieke Forum, de naïeve dwarsliggers en de huis atheïsten, adem te kort komen ter weerlegging van de logische gevolgen, vanuit de realiteit der recente geschiedenis. Zij zijn blind voor het feit dat “stavast”, enkel voorbehouden is aan hen die in de waarheid staan. Navo adepten lukt dat niet meer sinds 3 decennia, sinds het vallen van de Muur.

  Tenslotte, de watermuur die niemand te berde brengt,
  wat zijn de verworvenheden en deugden waarop het “Westen” zich kan beroepen tegenover het Christelijk herboren, eeuwige Rusland van Poetin en voorts, dat van landen als Polen en Hongarije.
  In die landen is homo propaganda verboden, net zo als sexuele “voorlichting” aan kleine kinderen en andere perversies. Die landen promoten familie-zin en huwelijk tussen man en vrouw, vast gelegd in de wet.

  Om het kort te houden, wat zijn de “waarden” van het “Westen”, wat zijn de punten waarop geroemd kan worden en die de vroegere Oost-Europese landen missen ??

  Er was een tijd dat de Christelijke waarden centraal stonden, tegenover die van het atheïstische, joods gedreven communisme in het Oosten. Maar de rollen zijn omgedraaid.

  Kenmerkend hier zijn de herdenkingen van de Shoah mythes, de homo parades als verplichte exercities in alle EU landen, homo-huwelijken, de theorieën over het “gender” gedoe, de verplichtende positieve rechts ontwikkelingen, het religieuze syncretisme ofwel het oecumenisme, het vergoddelijkte scientisme, het ecologie – isme, het immigrationisme, het multiculturalisme, het racisme, de libertijnse wandaden als pornografie, prostitutie, pedofilie, drugsgebruik, het staatsdenken, en tenslotte, de woke afschaf cultuur ter vernietiging van het verleden en de nationale volks identiteit.

  Een eens Christelijk continent, dat als enige in de wereld, de echte beschaving bracht, die van het Christendom, heft zichzelf op, onder druk van de joods gedreven MSM media en de progressieve politiek, links liberaal, die ieder spoor van de Natuurlijke Orde wil uitwissen.
  Dat vervloekte Vat 2 concilie (1965), heeft daartoe de eerste aanzet gegeven.

  1. Jules,
   Ik vrees ook dat onze Christelijke beschaving onder vuur ligt. Maar ja, wat doet men eraan?

   Maar, volgens de Bijbel behoort men de vijand juist te vergeven en voor hem te bidden. Want dát is nu net de boodschap van Jezus.
   Dus bidden en het goede voorbeeld geven lijken mij al goed genoeg als ik zie wat er geschreven staat.

   Ik las de laatste dagen wat van Mattheus. En zie de woorden;

   Mattheus 5:6 Zalig de hongerenden en dorstenden naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.
   43 Gij hebt gehoord dat gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand haten. 44 Maar ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor uw vervolgers;

   Mattheus 6:7 Wanneer gij bidt, zult gij geen woordenvloed gebruiken, zoals de heidenen doen; die toch menen door hun breedsprakigheid verhoord te worden. 8 Weest hun dan niet gelijk; want uw Vader weet wat gij behoeft voordat gij Hem bidt.

   14 Want indien gij den mensen hun misslagen vergeeft, zal ook uw hemelse Vader u vergeven; 15 maar indien gij den mensen niet vergeeft, zal uw Vader ook u uw misslagen niet vergeven. (Dus eerst vergeven en dan pas bidden)

   6:33 Zoekt eerst zijn Koninkrijk en de gerechtigheid die Hem behaagt, en dat alles zal als een toegift u geschonken worden. 34 Weest dan niet bezorgd voor morgen; morgen mag voor zichzelf zorgen! Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen plagen.

   Mattheus 7:1 Oordeelt niet; opdat gij niet geoordeeld wordt. 2 Want naar het oordeel dat gij velt zult gij geoordeeld worden; met de maat waarmee gij meet zal u toegemeten worden. 7 Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. 8 Want ieder die bidt ontvangt, wie zoekt vindt, hem die aanklopt wordt opengedaan.

   12 Alwat gij dus wilt dat de mensen u doet, doet gij hun desgelijks; want dat is Wet en Profeten.

   24 Een ieder dan die deze mijn woorden hoort en daarnaar zich gedraagt is te vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op een rots bouwde.

   Dus, ook al is de mensenwereld decadent en slecht aan het worden, egoïstisch en zakelijk, het moet blijkbaar zo zijn.

   Wanneer ik zo Matheus 5, 6 en 7 lees, dan zie ik de meest beschaafde Wijsheid die het verstand overstijgt. Dan ben ik dankbaar voor die mooie woorden die er geschreven staan.

   Ik ben het met je eens, hoor Jules. Het is een puinhoop. Maar laten we de inspiratie juist in deze tijden ook niet vergeten? Het slechte heeft volgens mij genoeg aan zichzelf. Laten we er niet teveel aandacht aan verspillen?

 23. De historische wetmatigheid van de stelling, “aide toi, et Dieu t’aidera”, wordt in katholieke kringen maar al te vaak veronachtzaamd. De Kerk van altijd had, na de H. Apostelen, nooit kunnen overleven, zonder de grote Frankische koningen, heilige Pausen en bisschoppen en vele andere grote heiligen, mannen en vrouwen :
  koning Clovis (5de eeuw), H. Mgr. Remi (5de eeuw), H. Mgr. Martin (5de eeuw), keizer Karel de Grote (9de eeuw), H. Jeanne d’Arc (13de eeuw), H. Pius V (16de eeuw), H. Catherina van Siëna (14de eeuw), de zalige Pius XII (+1958), en nog vele andere namen. Maar allen hebben begrepen dat volstaan met het gebed, niet voldoende is.

  Zij is zelfs ontoereikend als de wereldse taak van zelfverdediging, in politiek of militair opzicht, verwaarloosd wordt. De geestelijke dimensie is belangrijk, maar zij kan niet zonder de inzet van een tastbare weerbaarheid.

  Het grote kwaad bezit een eigen, offensieve motoriek. De Shoah mythes, met voorop het monopolie op de slachtoffer rol van de vreselijke vervolgingen tijdens WO II, domineren het historische wereldbeeld. Alsof alle andere WO II slachtoffers er niet toe doen.

  Vooral het verzwijgen van de tientallen miljoenen slachtoffers van het joodse communisme in de Sovjet tijd, dienden tot versterking van de joodse dekmantel van het grote kwaad van de “Synagoge van satan” (Ap.2:9,3:9), vertegenwoordigt door het WEF / WHO van de Schwab’s, de Fauci’s, Bill Gates en nog vele, vele anderen, binnen en buiten de Big Pharma wereld en de geldwereld.

  Vanaf WO I en de door hen gefinancierde Russische revolutie (1917), heersen zij over het “Westen”, en niemand in de politieke wereld neemt de handschoen op, ter bestrijding van de leugens, de terreur en de massa moord en massa letsels, op kojona gevaccineerden, wereldwijd.

  Poetin vertegenwoordigt de enige grootmacht die hen weerstaat. Hij staat tussen ons en de joods – maçonnieke “deep state”, die de Natuurlijke Orde wil vernietigen, de wereldbevolking wil reduceren, en ieder spoor van de Christelijke beschaving wil uitwissen.

  De grootste pausen en bisschoppen in de geschiedenis, waren op beide vlakken actief, geestelijk en wereldlijk. Als het grote kwaad niet ontmaskerd wordt, kan zij ook niet gekend en bestreden worden met tegenmaatregelen. De militaire regel, “ken uw vijand”, gaat op in alle omstandigheden. Pleidooien om je terug te trekken in een klooster cel, en je af te sluiten van de wereld, is zelfbedrog en niet onze rol op dit voortreffelijke katholieke Forum.

  Monseigneur Vigano, gelukkigerwijs een Italiaan die de eigen geschiedenis kent, is de enige op zijn niveau, kerkelijk en wereldlijk, als ex-nuntius in Washington DC, die dat begrepen heeft. Zijn analyses van het grote kwaad dat over de wereld wordt uitgerold, de afgelopen decennia, is ongeëvenaard. De Kerk van altijd, kan niet buiten zijn analyses van de “toestand in de wereld”. Hij heeft alles in huis om als ultieme redder in de nood, voor Kerk en wereld, de komende maanden voor de Petrus Stoel, de uitverkorene te zijn van de Heilige Geest.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht