Mag Rusland zich verdedigen tegen een verwoestende aanval die de NAVO al acht jaar geleden begon?

Goede Vrienden,

Uit onze bedrieglijke begeerten hebben we vorige keer enkele besluiten getrokken voor ons geestelijk leven.  Deze verleidelijke verlangens ondermijnen echter niet alleen ons persoonlijk leven, ze brengen ook het geweld  in een samenleving. Zo verklaart R. Girard in zijn volgend boek het ontstaan van de oude beschavingen met hun archaïsche godsdiensten, offers, riten, taboes en verboden:  La violence et le sacré, Grasset, Parijs, 1972 (bekroond door de Académie Française); tien jaar later gevolgd door Le bouc émissaire,  Grasset, Parijs, 1982. Wetenschappers hadden vroeger al vastgesteld dat alle beschavingen op archaïsche religieuze gronden  gebouwd waren, nl. op een religieus offer, de uitschakeling van een ‘zondebok’. Girard geeft hiervan nu een samenhangende visie. Hij toont aan dat de oude mythen,  religieuze offers en rituelen geen pseudowetenschappelijke poging zijn om mysteries van het heelal of van de mens te onthullen, maar dat ze dienen om het geweld te bedwingen en te zorgen dat een samenleving hieraan niet ten onder gaat.

Door de begeerten (“nabootsend verlangen” ) komen er spanningen. De ander wordt eerst model en dan  rivaal. Hoe dichter men bij elkaar leeft, hoe groter de rivaliteit kan worden. Er zijn zaken die gedeeld kunnen worden en andere die niet gedeeld kunnen worden, b.v.  de exclusieve liefde van een man voor zijn  vrouw.  Overigens zijn onze verlangens zelf onbeperkt en kunnen een oneindig aantal behoeften opwekken. Dit mechanisme groeit uit tot een strijd van “allen tegen allen”  en wordt met een sneeuwbaleffect automatisch tot een strijd van “allen tegen één”, juist omdat allen tenslotte hetzelfde willen: het kwaad uitschakelen. In een menigte die tot massa wordt, zijn allen bereid de ‘verraders’ te vervolgen omdat ze de gemeenschap willen zuiveren. Sommige christelijke gemeenschappen  werden tijdens de coronahysterie tot een massa, die bereid was niet-gevaccineerden uit te drijven! Alle menselijke, morele en wetenschappelijke redeneringen werden plots gesmoord en slechts één dictatoriale wet gold als een universele heilige plicht: iedereen moet gevaccineerd worden. Zo besmet het geweld heel de gemeenschap. De wraak is hierbij een typisch menselijk verschijnsel, nl. een intensivering van het nabootsend verlangen. Om het kwaad uit te schakelen wordt een “zondebok” uitgekozen. Oorspronkelijk werd de bok, beladen met alle zonden van Israël, door de hogepriester op de Grote Verzoendag (Yom Kippoer) in de woestijn gejaagd (Leviticus 16). Later werd het  meestal iemand die verschilde van de anderen, een vreemdeling, een zonderling, een niet aangepaste, een kwetsbare, een gehandicapte… De samenleving keert zich massaal tegen deze persoon.  De “massa”, als destructieve kracht, voert de executie eensgezind uit. In geweld worden allen aan elkaar gelijk, zelfs  de grootste vijanden worden hierbij vrienden (zoals de joodse religieuze leiders en de Romeinse onderdrukkers bij de kruisiging van Jezus)! De “zondebok” wordt geslachtofferd, gestenigd, van de rotsen geduwd, verbrand, onthoofd, gekruisigd… Iedereen is akkoord en doet mee, terwijl niemand een persoonlijke band heeft met het slachtoffer en niemand voelt zich persoonlijk schuldig voor deze moord. Door de collectieve uitdrijving van deze “zondebok” wordt  tenslotte deze “mimetische crisis” van geweld bedwongen. Iedereen denkt dat het kwaad nu uitgeroeid is en er komt even rust totdat het “nabootsend verlangen” met de begeerten de volgende spiraal van geweld in gang zet.

Aanvankelijk worden  mensen  geslachtofferd, later worden het dieren. De collectieve moord op  de zondebok is een uitlaatklep en brengt tijdelijk  rust. Het slachtoffer wordt beschouwd als de schuldige van al het kwaad,  maar wordt achteraf tegelijk  vergoddelijkt, gesacraliseerd, omdat het blijkbaar in staat is geweest de rust in de samenleving te herstellen.  Wanneer het geweld in de samenleving weer oplaait, zal  de moord op de zondebok in riten herdacht en gevierd worden als een sacraal offer. Hiermee wil men de  vrede, die volgde na de moord op de zondebok, opnieuw beleven. Ook de geboden en verboden die opgesteld worden, dienen om het geweld te bedwingen. Het “mimetisch verlangen” heft alle verschillen op en maakt allen gelijk. Nu zullen geboden en verboden opgelegd worden om de onderlinge  verschillen te handhaven. Zo wil het incestverbod  het verschil tussen ouders en kinderen, broer en zus,  veilig stellen. Iedere beschaving met haar instellingen en wetten, aldus R. Girard, is in oorsprong een godsdienst. Dit geldt voor Thebe en Oedipus  evenzeer als voor het ontstaan van Rome door de broedermoord van Romulus op Remus (stichting Rome 753 v. Chr.)  We kunnen dit zelfs nog illustreren met de Franse Revolutie, die altaar en troon wilde omverwerpen en de christelijke godsdienst radicaal uitroeien, maar in feite niets anders was dan een wansmakelijke nabootsing van het christelijk geloof door de “aanbidding” van de “godin” van de rede, met potsierlijke “processies” ter verering van de eerste “martelaren” van deze nieuwe orde en de slogan van “vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid”, in feite Evangelische waarden!

Voor deze inzichten was er in Frankrijk vanuit een bepaalde hoek plots grote belangstelling. Sommige verwachtten van R. Girard dat hij nu grondig zou afrekenen met het christelijk geloof als een model van archaïsche mythe: een god in de hemel die woest is en een offer eist, door zijn eigen zoon gruwelijk te laten slachtofferen! Zij die het christelijk geloof verachten, zagen hierin een goede kans. We zullen hierna aantonen hoe R. Girard hen in hun eigen valkuil laat tuimelen. We geven nu alleen de sleutel met enkele treffende citaten uit zijn boek over de zondebok.

Het hoort al heel lang tot de vaste gewoonte om mythen te verheerlijken en het Evangelie te bekritiseren, ook voor bijbelgeleerden. R. Girard toont aan dat we de tegenovergestelde richting moeten nemen. Inderdaad, de waarheid van het Evangelie ontmaskert het bedrog van de mythen. “Al eeuwen herhalen de invloedrijkste denkers steeds weer dat de Evangeliën niet meer zijn dan een mythe onder andere mythen  en zij hebben tenslotte de meeste mensen overtuigd” (GIRARD R., De zondebok, Kok/Pelckmans, 1986, blz. 123). “Tussen de Bijbel  en de mythologie aarzelen wij nooit. Wij zijn eerst klassiek, dan romantisch, primitief als het moet, verbeten modernistisch, neo-primitief als we genoeg hebben van het modernisme, altijd gnostisch, maar nooit bijbels” (a.w. blz. 127). Het wordt tijd dat we onze donkere politiek en maatschappelijk “correcte” bril weggooien en de werkelijkheid eens leren zien in het volle licht van Jezus en zijn Evangelie.

P. Daniel

XVII.11

Vrijdag 11 maart 2022

Flitsen

Op 16 februari 362, de eerste zaterdag van de vasten, zo vertelt Nectarius, patriarch van Constantinopel (381-397), zorgde Julianus de Afvallige ervoor dat er op de markt alleen maar vlees te koop was dat aan de afgoden geofferd was en met het bloed van  de martelaren besmet. De heilige martelaar Theodorus verscheen echter in een droom aan Eudoxe, de bisschop van Constantinopel om hem hiervan te verwittigen, die de christenen  op de hoogte bracht. Zo aten de christenen die dag alleen maar “collyben”, gekookte, gezoete granen. Dit gebruikt wordt sindsdien in de byzantijnse kerk bewaard.

De eerste zondag van de vasten is in de oosterse kerk gewijd aan de orthodoxie of de heilige iconen. Het “iconoclasme” of de fanatieke bestrijding van de iconen is de laatste  ketterij die de oosterse kerk verscheurde. Het oecumenisch concilie van Nicea   bepaalde in 787 dat de verering van iconen niet gaat naar die iconen zelf maar naar God en de heiligen, die er op afgebeeld zijn en dus verantwoord is. De strijd laaide echter daarna in alle hevigheid weer op en werd uiteindelijk beslecht door een concilie in 843. Hierin werd bepaald dat de eerste zondag van de vasten het herstel moet gevierd worden van de iconen. Na de eucharistie is er daarom een uitgebreide processie waarin iedereen een of andere icoon meedraagt. Onze gemeenschap ging naar de parochiekerk van Qâra om daar deze bijzondere zondagsdienst mee te vieren.

Een glasheldere boodschap van een staatsman

Eind februari kregen we van de Amerikaanse president dagelijks een stroom van oproepen en waarschuwingen over de op handen zijnde inval van Rusland in Oekraïne. Ieder woord werd in de westerse pers uitvoerig opgenomen  en werkte met een sneeuwbaleffect. De haat tegen de Russische president en zijn volk bereikte een  hoogtepunt. Een Amerikaans senator lanceerde zelfs in naam van de mensheid een oproep om president Vladimir Poetin te vermoorden! De woordvoerster van het Russische ministerie van buitenlandse zaken, Maria Zakharova vroeg, niet zonder humor, of de Amerikaanse president nog wat  meer nauwkeurige details kon verstrekken over de Russische inval in Oekraïne want dan kon ze haar vakantie plannen!

Terwijl de woorden van J. Biden,  spreekbuis van  het Amerikaans industrieel militair complex, als hoogste waarheid in de westerse media  werden opgevoerd, gaf president Vladimir Poetin op de dag dat de Russische troepen Oekraïne binnetrokken, een glasheldere boodschap, die in de westerse media volkomen werd genegeerd. Hij gaf een nuchtere reeks feiten en waarheden die in  het westen ook niet kunnen vermeld worden zonder de woede op te wekken van een aantal Amerikaanse criminele machthebbers en hun  wapenbazen, omdat daardoor  hun winstgevend bedrijf van “permanente oorlogen” ontmaskerd wordt. Ziehier enkele van deze ongemakkelijke waarheden.

Al dertig jaar lang wordt het prachtig handvest van de UNO met zijn respect voor soevereiniteit, territoriale integriteit, niet inmenging in interne zaken van andere landen flagrant, schaamteloos en straffeloos met voeten getreden door de VS, NAVO, EU en bondgenoten. Miljoenen onschuldige slachtoffers werden gedood, landen werden vernietigd, een massale stroom van vluchtelingen kwam op gang en er ontstond een internationaal terrorisme dat telkens weer door dezelfde criminelen gebruikt werd voor weer nieuwe oorlogen. Dit was mogelijk omwille van de instorting van de Sovjetunie. Het is bekend dat wij al 30 jaar met volharding en geduld proberen met de belangrijkste NAVO-landen overeenstemming te bereiken over de beginselen van gelijke en ondeelbare veiligheid in Europa. In antwoord op onze voorstellen zijn wij voortdurend gestuit op ofwel cynische misleiding en leugens, ofwel pogingen tot druk en chantage, terwijl intussen het Noord-Atlantisch Bondgenootschap, ondanks al onze protesten en zorgen, zich gestaag uitbreidt. De oorlogsmachine is in beweging en, ik herhaal, ze komt nu te dicht bij onze grenzen.” “…alles wat hen voordelig lijkt, wordt voorgesteld als de ultieme waarheid, die ten koste van alles, grof en met alle middelen wordt doorgedrukt. Andersdenkenden worden hardhandig onderworpen.”

 De VS hoefden met niets en niemand anders rekening te houden en “verkeerden in een toestand van euforie”. Zo werd de bloedige militaire operatie uitgevoerd tegen Belgrado met onnoemelijk leed en verwoestingen. Vervolgens kwamen Irak, Libië, Syrië aan de beurt. Voor Irak was het genoeg dat de VS minister van buitenlandse zaken in de UNO een buisje met wat poeder toonde en beweerde dat Irak met massavernietigingswapens klaar stond. Simpelweg verzonnen (waarop later zelfs geen verontschuldiging hoefde te komen!). Dood, ellende, verwoesting zonder einde (waarop ook nooit de minste sanctie of straf volgde!). “Op het hoogste niveau van de staat en vanaf de opperste tribunes van de VN werd gelogen. Het resultaat is een enorme hoeveelheid slachtoffers, vernielingen en een ongelooflijke toename van terrorisme.” Bovendien merkt Poetin op dat de bondgenoten niet alleen deze misdaden van de VS steunden maar zich zelf ook zo gingen gedragen. (Ook ons eigen land, België, heeft gedurende maanden met een vloot van F 16s dit Libië, een onschuldig, welvarend land, dat ons nooit iets misdaan heeft, mee uitgemoord en totaal vernietigd met onbeschrijfelijk leed en blijvende ontwrichting als gevolg). Over moorden en vernietigingen in andere landen spreken we dan nog niet eens. Amerika is een “leugenimperium” geworden, dat andere landen naar believen straffeloos kan verwoesten en daarin internationaal gesteund wordt.

Dan spreekt hij over Rusland zelf, na de ineenstorting van de Sovjetunie. Ondanks de openheid van het moderne Rusland en zijn bereidheid tot eerlijke samenwerking, deed het westen onder leiding van de VS niets anders dan proberen nu het land helemaal te vernietigen: “Dit is precies wat er gebeurde in de jaren ’90 en begin 2000, toen het zogenaamde collectieve Westen actief steun verleende aan het separatisme en de huurlingenbendes in Zuid-Rusland. Wat een opofferingen en verliezen heeft het ons gekost, wat een beproevingen hebben we moeten doorstaan voordat we eindelijk de nek van het internationale terrorisme in de Kaukasus hadden gebroken”. Terloops vermeldt hij erbij hoe het westen ook probeert de traditionele waarden (eerbied voor het leven, huwelijk en gezin) te breken en zo het volk van binnenuit kapot te maken door “onze traditionele waarden te vernietigen en ons hun eigen pseudo-waarden op te leggen”.

 Hier moet dan de lange, laffe, gekende geschiedenis van het westen vermeld worden met zijn woordbreuk en misprijzen voor internationaal recht, waardoor het ene land na het andere rond Rusland inpalmde en volpropte met vernietigingswapens gericht tegen Rusland. Dat Rusland toch nog niet helemaal vernietigd was, bleek als een misdaad streng bestraft te moeten worden. “Ondanks alles hebben wij in december 2021 opnieuw geprobeerd een akkoord te bereiken met de VS en hun bondgenoten over de veiligheidsbeginselen in Europa en over de niet-uitbreiding van de NAVO. Allemaal tevergeefs. Het standpunt van de VS is niet veranderd. Zij achten het niet nodig om met Rusland tot een akkoord te komen over deze voor ons cruciale kwestie, zij streven hun eigen doelstellingen na en leggen onze belangen naast zich neer.”  “Zij die wereldheerschappij nastreven, verklaren ons, Rusland, openlijk, straffeloos en – ik benadruk – zonder enige rechtvaardiging tot hun vijand”. Hij spreekt van een “schaamteloze en permanente  chantage”.  

 Uiteindelijk heeft het westen het klaar gekregen om op het eigen historisch grondgebied in Oekraïne een anti-Rusland uit te bouwen, wat voor ons totaal onaanvaardbaar  en onverantwoord is. “In dit verband wil ik het nu over de situatie in de Donbass hebben. We zien dat de krachten die in 2014 in Oekraïne een staatsgreep hebben gepleegd, de macht hebben gegrepen en deze in handen bleven houden door middel van verkiezingsprocedures die slechts voor de schijn dienden, nu definitief hebben geweigerd het conflict vreedzaam op te lossen. Gedurende acht jaar, oneindig lange acht jaren, hebben wij al het mogelijke gedaan om ervoor te zorgen dat de situatie met vreedzame, politieke middelen werd opgelost. Allemaal tevergeefs”. “De leidende NAVO-landen steunen, om hun eigen doelen te bereiken, extreme nationalisten en neonazi’s in Oekraïne, die op hun beurt de bevolking van de Krim en Sevastopol nooit zullen vergeven voor het feit dat deze uit vrije beweging een keuze hebben gemaakt zich met Rusland te herenigen”. Poetin verklaart hier duidelijk dat hij de nieuwe situatie van de landen na de instorting van de voormalige Sovjetunie zal respecteren en hun soevereiniteit aanvaarden.   Hij  zegt dit ook bewezen te hebben door de hulp aan Kazachstan. De brutale staatsgreep van het westen  in Oekraïne in 2014 en de omvorming van het land  door terroristische  groepen en neonazi’s zijn evenwel onaanvaardbaar. “Ik herinner u eraan dat wij in 2000-2005 militair hebben teruggevochten tegen terroristen in de Kaukasus, de integriteit van onze staat hebben verdedigd en Rusland hebben gered. In 2014 hebben we de bevolking van de Krim en Sevastopol gesteund. In 2015 hebben we onze strijdkrachten ingezet om een veilige barrière op te werpen tegen terroristische infiltratie vanuit Syrië naar Rusland. We hadden geen andere manier om ons te verdedigen”. De militairen van Oekraïne herinnert hij er aan dat hun  voorvaderen gevochten hebben tegen de nazi’s, niet om het land nu over te leveren aan een volksvijandige junta die het land plundert. Hij vraagt aan de soldaten de wapens neer te leggen en in vrede naar huis te gaan. Het bloedvergieten komt op rekening van het regime en hen die dit steunen. Hij waarschuwt verder de buitenlandse mogendheden die in de verleiding zouden komen tussenbeide te komen. De reactie van Rusland zal onmiddellijk en vernietigend zijn. Hij herinnert er tenslotte aan dat het welzijn van een volk ligt  “in het krachtige wortelstelsel van hun culturen en waarden, in de ervaring en tradities van hun voorouders” (ook weer een waarheid die het westen met alle middelen wil  vernietigen door een grote “reset”).

Uit  deze toespraak blijkt duidelijk dat de Russische president in vrede wil samenleven en samenwerking met alle landen die de soevereiniteit daadwerkelijk erkennen maar dat het westen de rode grenzen voor de veiligheid van Rusland al lang ver overtreden heeft. De VS en hun bondgenoten als de agressor moeten vanaf nu op geen enkele welwillendheid meer rekenen. De fout die het westen en Rusland maakten bij het begin  van  WO II, door heel voorzichtig te reageren, zogenaamd om de agressor niet uit te dagen, zullen Poetin en het huidige Rusland  niet meer maken. Geen vrede zonder waarheid en rechtvaardigheid. Het recht moet en zal hersteld worden. Voor het exceptionalisme van een criminele wereldoverheersing en zijn vazallen zal het worden: buigen of barsten. Hopen en bidden dat een multipolaire wereld met wederzijds respect nu een kans krijgt.

De vraag is niet of men voor of tegen een inval in Oekraïne is. Iedereen is voor een vreedzame politieke oplossing. De vraag is of een speciale militaire operatie al of niet verantwoord en noodzakelijk is wanneer geen enkele kans voor een redelijke dialoog en overeenkomst gegeven wordt en de door het westen gesteunde neonazi’s op het punt staan een slachting onder de Russische bevolking aan te richten. De vraag is of Rusland zich mag verdedigen tegen een verwoestende aanval die de NAVO al acht jaar geleden begon. Beseffen zij die de propaganda “tegen de oorloog in Oekraïne” steunen, in feite dat ze de verwoestende  westerse oorlogsmachine nog aan het opvoeren zijn?

Varia

Ons vorig bericht werkelijk prachtig geïllustreerd met 12 video’s: 1.Genesis, 2. Exodus, 3 Kathedralen, 4. Kerkramen, 5. Brugse St Salvator kathedraal, 6. Open kerken, retabel van Zoutleeuw, 7. Jezus in de woestijn, 8. Kloosters in de woestijn, 9.  Hymne van de heilige Efrem, 10. VS trainen in  hun  illegale basis in Syrië terroristen voor Oekraïne, 11.Al Tanf basis bestookt,  12. “Gezegend brood”:   https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-251/

Ons vorig bericht ook hier: https://www.katholiekforum.net/2022/03/04/het-westen-oekraine-rusland-syrie-en-libanon/

*

Voormalige eerste minister van Oekraïne, Nikolay Azarov verklaart dat Poetin  door zijn  speciale operatie in Oekraïne honderdduizenden levens in Donbass gered heeft omdat neonazi’s, gesteund door VS en NAVO, op het punt stonden een massaslachting aan te richten. Rusland onthult plan van Oekraïne om in maart massale aanval tegen Donbass uit te voeren: https://www.rt.com/russia/551518-ukraine-national-guard-documents/, wat inmiddels werd bevestigd.

De leuze van “een krankzinnige Poetin” tracht de werkelijkheid van de echte  krankzinnige Joe Biden en zijn club te verdoezelen: https://www.frontnieuws.com/krankzinnige-poetin-het-misinformatiespel-van-de-globalisten/

Waarom toch heeft de EU, vast geankerd aan Eurazië en aan wie Rusland onophoudelijk de hand heeft willen reiken, de ommekeer niet begrepen door zich met het oog op de toekomst naar het Oosten te keren, in plaats van vazal te blijven van de VS, 6000 km verwijderd aan de andere kant van de oceaan, een wankelend rijk dat alle internationale verdragen schendt en ze te gepaster tijd ontkent, zoals alle geallieerden ondervinden”   (Daniel Vanhove, 26 februarir 2022 : https://www.mondialisation.ca/derriere-la-crise-ukrainienne-cest-un-nouvel-ordre-mondial-quinitie-v-poutine/5665670)

Dr. Paul Robert Craig: na de opgefokte covid-hysterie krijgen we de omgekeerde waarheid over Oekraïne, na de inflatie van de lockdowns, de inflatie van de sancties. Over de massale oorlogsmisdaden van de VS en Europa in Servië, Afghanistan, Pakistan, Irak, Libië, Syrië spreekt het westen over de misdaden  van Rusland dat zich verdedigt. “Al 8 jaar beschiet Oekraïne de Donbass Russen, waarbij duizenden doden en nog veel meer verminkten vallen“. Het westen is in een stil verval, een snel ineenstortend Sodom en Gomorra: https://www.frontnieuws.com/het-rijk-der-leugens/

Het westen legt monstersancties op aan Rusland   die een enorme ravage zullen aanrichten, maar aan wie? “Langzaam maar zeker is er een opbouw op weg van een belangrijk blok, het globale zuiden, dat bestand is tegen de Amerikaanse, financiële oorlog”. Landen zoals Iran, Venezuela, Cuba, Bolivië, Syrië, Irak, Libanon… zullen hieraan deelnemen. Een verregaande ‘dedollarisatie is al bezig. Ondertussen beslist het niet-verkozen bureaucratisch Europa in Brussel er voor om “driemaal hara-kiri te plegen als afhankelijke vazallen” van het VS leugenimperium, door de laatste Franse en Duitse soevereiniteit op te geven  en een breuk te bewerken met Rusland en China. Het zal de instorting van Europa bespoedigen  (Pepe Escobar, 7 maart 2022: 2022: https://www.mondialisation.ca/comment-la-russie-va-contrecarrer-la-declaration-de-guerre-des-etats-unis-et-de-lue/5666013)

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

87 commentaren op “Mag Rusland zich verdedigen tegen een verwoestende aanval die de NAVO al acht jaar geleden begon?

 1. Arme Pater…
  Het is oh zo beschamend intriest dat iemand die net de Christelijke taal van vrede, liefde en verdraagzaam zou moeten spreken, zo bedorven is geraakt door een van de kwaadaardigste dictators uit de geschiedenis.
  Stel je eens de vraag: waarom die “glasheldere boodschap van jouw groot staatsman”, door de wereld aanzien wordt als dagelijkse schokkende oorlogsmisdaden tegen een vredevol volk, ja zelfs tegen zijn eigen Russische volk?
  Denk je nu nog altijd dat het Poetin te doen is om de uitbreiding van de NAVO?
  De reden voor de oorlog van Vladimir Poetin is de bescherming van Vladimir Poetin himself, inclusief zijn moordend regime.
  Hij ziet zichzelf als een president voor het leven: hij wil zijn aanzien, zijn macht en zijn exuberante rijkdom behouden tot de dag waarop hij sterft, en zijn regime moet hij daarom koste wat het kost in stand houden.
  Poetin is niet meer dan een maffialeider, een ordinaire gifmenger, een staatsdief, een misdadiger van de ergste soort die de Russische en de Oekraïense bevolking misbruikt om zijn eigen toekomst en die van zijn clubje ja-knikkende oligarchen rond hem veilig te stellen. Dáár gaat het om !

  Ken jij misschien veel grote staatsmannen hier in het Westen Pater, die de gehele oppositie en media in hun land totaal vernietigd hebben? Vraag jij je nog af waarom hij dat moet doen?
  Kent u in de EU oppositie leden die worden vergiftigd en als ze het nog net halen verder in de gevangenis stilgehouden worden?
  Heeft u ooit een Westerse leider op nationale TV al horen aankondigen: “dat de Russische oorlogsmachine in beweging is, dat het Russische volk en zijn leiders vijanden zijn die ons in het Westen willen vernietigen!”
  Totaal het omgekeerde zou ik zeggen. In plaats van een retoriek met dat soort gezwollen onheilstijdingen, zijn we net jaren te lang veel te naïef gebleven.
  De Westerse ogen zijn nu eindelijk opengegaan en dat is niet door de retoriek van Biden maar enkel door de agressie en grootheidswaanzin van 1 dictator, ‘Mad Vlad’.

  Mijn maag keert echt om als ik hier uw woorden lees:
  “Uit deze toespraak blijkt duidelijk dat de Russische president in vrede wil samenleven en samenwerking met alle landen die de soevereiniteit daadwerkelijk erkennen maar dat het westen de rode grenzen voor de veiligheid van Rusland al lang ver overtreden heeft.”

  Hoe durf jij nog zoiets neerpennen man? Lovende woorden over iemand die mij, mijn gezin, mjjn familie, samen met miljoenen mensen dreigt mee te sleuren in de dood en verderf van een WO3?
  We keren hier in Europa na 75 jaren volkerenvrede terug naar de wet van de jungle, dank zij jouw grote ‘Tsaar’.
  Waarom moet iemand die zogezegd ‘in vrede wilt leven’, zijn eigen volk, zijn eigen (jonge) soldaten, beliegen, bestelen, vermoorden, vernederen?
  Waarom vernietigd iemand zijn buurlanden Tsjetsjenië, Georgië, Oekraïne, als hij volgens u vredevol wilt samenwerken met die landen? Hebben die landen gedreigd? Met wat?

  ‘Uw verkozen democraat’ Poetin weet heus wel dat hij een despoot is, en dat hij nergens terecht kan als zijn presidentschap ooit zou aflopen. Waar kan hij naartoe? China? Hoogst twijfelachtig. Noord-Korea? Mogelijk, maar daar zal hij niet in luxueuze paleizen wonen.»

  U schrijft:
  “De vraag is of een speciale militaire operatie al of niet verantwoord en noodzakelijk is wanneer geen enkele kans voor een redelijke dialoog en overeenkomst gegeven wordt en de door het westen gesteunde neonazi’s op het punt staan een slachting onder de Russische bevolking aan te richten”.

  Jezus, Maria, onder welke Syrische steen leef jij daar Paterke? Speciale militaire operatie…?
  Mijn lieve God, Oekraïne is bijna volledig tot moes herleid. De grootste vluchtelingenstroom sinds WO2. Volkeren uithongeren, burgers doden, ziekenhuizen vernielen, kinderen, bejaarden persmensen doden. Zijn eigen onwetende tienersoldaten als levende schietschijven naar het front sturen… en voor wat? Om het volk te beschermen van Nazies?!
  Heb jij één hersencel in je kop die beseft dat dit al lang niet de reden is, en heb je een tweede cel die ook inziet waarom hij dit alles moet verbergen voor zijn volk?
  Ik weet niet hoe “wir haben das nicht gewust” in het Russisch klinkt maar die geschiedenis lijkt zich ook in Moskou te herhalen.
  Zijn ‘bevrijdende ’ doelstellingen lopen hier totaal uit de hand en dan nog zou je denken dat zelfs een groot staatsman toch minstens één molecule van menselijkheid in zich moet hebben om deze waanzin te stoppen?
  Want dat kan hij makkelijk, met één simpele vingerknip kan deze grote beschermer van het Russische volk ‘ deze oorlogsmisdaden doen ophouden.
  Maar hij doet het niet. En daar lijkt u precies nog genoegen in te hebben. “Geen vrede zonder waarheid”, schrijft u, alsof er nog een soort van behagen voor middeleeuwse barbarij in u zit.

  En beste Pater uw ‘criminele’ Westen durft niet met de wapens te reageren, enkel uit vrees voor nog meer bloed en leed. Daar profiteert uw groot staatsman van, wat een volksheld.
  Maar misschien moet straks toch weer dat zelfde oorlogszuchtige Westen noodgedwongen ingrijpen als de beelden echt niet meer te bekijken zijn en uw Staatsman overgaat tot een ware genocide. In Srebrenica moest dat Westen er ook tussen komen om er een definitief einde aan te maken,…

  Ik citeer hier nog uit een interview in Humo met de Russische schrijver Aleksandr Skorobogatov, die sinds 1992 in België woont en prachtige romans geschreven heeft.
  A.s.:
  “Ik vermoed trouwens dat Poetin deze Oekraïne-oorlog zélf allemaal gelooft. Dat hij zo hardnekkig in een parallel universum is gaan leven, dat hij dat nu voor de realiteit houdt. Als je maar lang en vasthoudend genoeg probeert om jezelf van iets te overtuigen, ga je uiteindelijk ook in die waanbeelden geloven.»
  «In het geval van Oekraïne vindt hij dat echt, ja. Voor Poetin wonen er in dat land geen Oekraïners, wel Russen. Die worden gegijzeld door een fascistisch bewind, roept hij, en hij komt hen nu bevrijden.

  »Veel heeft te maken met de Maidan-revolutie van 2014. In zijn ogen is er toen een onwaarschijnlijke misdaad gepleegd: een bloedige staatsgreep. Het Oekraïense volk heeft Viktor Janoekovitsj afgezet, de president-bandiet die erg op zijn Russische collega leek. Poetin was woest, en ook erg verontrust: onder geen beding mochten de Russen te zien krijgen dat een revolutie kan slagen, en dat ze tot democratie, vrijheid en welvaart kan leiden. Er mocht geen happy end komen, en dus annexeerde hij de Krim, begon hij die sluimerende oorlog in de Donbas-regio en probeerde hij Oekraïne op alle mogelijke manieren te destabiliseren.
  »Poetin heeft dus wel degelijk een reden om Oekraïne te viseren, maar ik geloof niet dat het kadert in de grote romantische droom van een herenigde Sovjet-Unie.»
  Dat hij plots begint te oreren dat het daar vol nazi’s zit, en hij de krachtige leider is die orde op zaken zal stellen? Een man die zijn ontembare woede niet langer kan verstoppen voor de camera, is tot alles in staat. »Er is ook niemand meer die hem tegenspreekt. Het was veelzeggend hoe het hoofd van de Russische inlichtingendienst in die Veiligheidsraad hulpeloos zat te stotteren, doodsbang voor de president. Als Poetin straks een nog gekker idee krijgt, zal niemand hem tegenhouden.»

  Humo: Hoe beoordeel je de reactie van het Westen?
  A.s. “Die is lang veel te laks geweest. Er kwam nooit veel reactie op de oorlogjes van Poetin en al die vergiftigingen… Alexander Litvinenko, de spion die in opdracht van Poetin werd vermoord, is in Londen gestorven, hè. In Londen! Maar er werd vervolgens geen actie ondernomen. ‘Niet meer doen, hè, meneer Poetin’: verder ging het niet. De moordenaar van Litvinenko zit nu trouwens in de Doema, en stemde vorige week mee voor de onafhankelijkheid van de twee volksrepublieken. Die man stond daar in een chic kostuum te oreren dat de president van Oekraïne een aap met een speelgoedgranaat in z’n handen is. Ongelofelijk, toch?

  Het verhaal van “genocide” en “Russofobie” in Oekraïne wordt regelmatig herhaald voor het Russische publiek tijdens televisie en toespraken van Russische functionarissen, waaronder Poetin zelf. Ook kleine nepverhalen over onderliggende daden van Oekraïense agressie in Donbas of gevonden lichamen van en van Oekraïense oorlogsmisdaden zijn bedoeld om dit verhaal te ondersteunen.
  Het feit dat de Russische stoelen van het tribunaal in den Haag leeg zijn, spreekt ab-so-luut boekdelen. Ze hebben niet alleen geen bewijzen maar ook geen tijd want ze zijn op het slagveld en voeren momenteel oorlogsmisdaden oorlog tegen mijn land”, dat zei de Oekraïense gezant Anton.

  Ach Pater u bent ook maar een mens die het goed voor heeft,… of begin ik me nu toch echt te vergissen?

  1. Hmmm, Tom,

   Ik heb wel vertrouwen in de rechtvaardigheid van de heer Poetin. Wellicht komt dat omdat ik géén televisie kijk, géén krant heb, geen nieuws tot mij neem?
   U bent, evenals bij de corona-oplichterij, nogal stellig van uw zaak, is het niet?
   Komt u nu nooit tot inkeer wanneer u ziet dat u vreselijk bij de neus genomen bent door het door u zo geliefde ‘Westen’? Nee hè? U ziet dat blijkbaar nóg niet.
   Kijk eens? https://www.blckbx.tv/corona/nu-te-zien-op-blckbx-gideon-op-zoek-naar-de-waarheid

   Zieke mensen worden gebruikt als smoes om de wereld aan de voeten te leggen van een paar megalomane technocratische typjes. Het verdraaide gruwelijke karma van de voorouders nog eens goed aandikkend? Kan het nog erger? Mensen met kapjes en gifprikjes te vernederen, ze straks een enkelband te laten dragen als waren ze misdadigers, laten dansen naar de pijpen van??? Vult u maar aan. (Hint: over wie men niet mag spreken?) Mensen tot slaven te degraderen? Wilt u straks uw sociale score verdienen bij een ‘ander’ volk? Laat u zich zó vernederen?

   Ik zou, als ik u was, toch nog maar eens wat verder studeren. We verschillen teveel van mening, en dat klopt niet. Eén van ons twee ziet het fout, of we zitten er allebei naast, en maakt Poetin wél deel uit van de rovers. De herrezen misdadigers.
   Of is het, om met uw woorden te eindigen: u bent ook maar een mens die het (hopelijk) goed voor heeft,… of begin ik me nu toch echt te vergissen?

   Over mij hoef je je trouwens geen zorgen te maken, hoor Tommetje. Ik sta aan jouw zijde, als jij een goed mens bent.

   1. U hebt alle vertrouwen in Poetin. U kijkt geen tv of weet ik veel maar u weet wel feilloos een link te delen naar een zeer bedenkelijke ‘documentaire’. Ik begin nu nog steeds meer het gevoel te krijgen dat achter deze site/dit forum hele andere bedoelingen zitten dan gesteld in de opening.
    Een pater die openlijk geweld goedpraat zonder daar enige empathie te tonen voor sowieso slachtoffers. Nee alleen een goedpraten van Poetin en een veroordeling van het slechte westen.
    Deze oorlog maakt de bedoelingen van deze site nog meer dan duidelijk.

  2. Ach Tom… Zo moedig. En zo 100% voorspelbaar, die reacties op jouw reactie.
   Poetin zal zich ooit voor het Internationaal Hof van Justitie in den Haag moeten verantwoorden voor oorlogsmisdaden. Misschien kunnen zijn advocaten de pater dan toevoegen aan zijn team. Misschien samen met Vladimir Kirill, de schatrijke patriarch van Moskou.

 2. Raphaël
  Dat mensen die in Rusland leven bewust van alle media worden weggehouden, via een cultuur van angst, zware celstraffen en martelingen, dat die mensen niet tot inkeer kunnen/durven/willen komen, kan ik volkomen begrijpen.
  Dat u, die hier in het vrije Westen alle kansen krijgt om alle mediabronnen te analyseren, te vergelijken, te verifiëren en zelfs vragen kan stellen…dat u dan alsnog de heer Poetin rechtvaardigt, kan ik to-taal niet begrijpen.
  Ik begrijp trouwens heel wat van reactie niet…”…of we zitten er allebei naast, en maakt Poetin wél deel uit van de rovers” ??? Euh, Ik heb toch voldoende duidelijk gemaakt wat ik van hem vind?
  Swat,
  U moet zich eens 2 vragen vraag stellen: wat willen de Oekraïners, de Witrussen,…wat willen al die Oostbloklanden: meer van uw mijnheerke Poetin of minder, en vooral waarom zouden ze dat willen? Dat zijn twee simpele vragen, toch?
  En een laatste vraag: in welke staatsstructuur wilt u leven? Die van Poetin , of die van hier, of nog een andere?
  En begin met uw tv op te zetten of gelooft u ook (zoals bij de maanlanding) dat al die verwoeste steden, die 3 miljoen vluchtelingen , die duizenden doden en gewonden, in een Hollywood studio zijn opgenomen?
  Ik twijfel er wel niet aan dat u uw vertrouwen in Poetin volkomen baseert op de vele heldere complotsites die de vele Oekraïense Nazistische bendes overduidelijk kunnen aantonen.
  Dat het erg is wist ik al, dat het zó erg was…

  Daarom beste Raphaël, ik maak me na deze bizarre reactie van u toch wel ernstig zorgen om uw analytisch en kritisch denkvermogen.

  1. Tom,

   U hoeft zich over mijn analytische vermogen geen zorgen te maken. Gelukkig. Maar! Ik kan het natúúrlijk fout hebben. En dan ben ik de eerste om dat toe te geven. Echt waar. Mijn mening is niet gebeiteld in steen. En het doet me niets toe te geven dat ik fout zit. Wat maakt mij dat nou uit.

   U verondersteld dat ik mijn vertrouwen in Poetin baseer op ‘complot-sites’? Meneer, dat doe ik geloof ik niet. Wél baseer ik mij op informatie van historici, analisten, en (goed, eerlijk) denkende mensen hopelijk. Dat u het complot-sites noemt zegt veel over u. Waarom doet u dat toch? Zomaar in het wilde weg iets zeggen omdat ik de bizarre houding van de MSM (massamedia) heb leren kennen als voor mij ongeschikt?
   Als iets betrouwbaar blijkt, dan laat ik dat voor wat het is. Of het nu de krant, de radio of de televisie betreft. De televisie blijft hier bijvoorbeeld uit. Al 20 jaar is ie weg.

   In welke staatstructuur ik wil leven? Degene die het meeste persoonlijke vrijheid biedt, goed voor de aarde is, de lucht, het water, de mensen en de dieren, kortom de beste liefste, meest spirituele staat. De vraag daarbij is echter wél, willen/moeten we eigenlijk wel in een ‘staat’ leven? Wat is een ‘staat’ eigenlijk? Horen we wel in een ‘staat’ te leven? Is dat nodig? Hoe moet die ingericht worden? Enzovoorts.

   Natuurlijk hebben de mensen zélf het recht om te kiezen in welk land ze willen wonen.
   Maar in Nederland is bijvoorbeeld een referendum geweest of wij vonden dat Oekraïne bij Europa moest komen. De meerderheid zei nee. En toch luisterde men niet. Er is gevraagd willen we als Nederland bij de EU? Nee was het antwoord, en toch luisterde men niet.
   In 2014 hebben de mensen in Oekraïne een leider gekozen. En wat gebeurde er met hem? Ik noem zo maar wat.
   Tom, ik heb wel 30 jaar televisie gekeken. Toen hij nog betrouwbaar was. Daar leerde men nog veel. Op de scholen kregen wij goed onderwijs. Onze bibliotheken waren goed gevuld. Ons Nederland is (was) tamelijk ontwikkeld.

   “Dat mensen die in Rusland leven bewust van alle media worden weggehouden, via een cultuur van angst, zware celstraffen en martelingen, dat die mensen niet tot inkeer kunnen/durven/willen komen, kan ik volkomen begrijpen.”

   Ik heb die kennis daarover niet. En ik waag te betwijfelen of het daar zo erg is. Weet u, er is vreselijk veel propaganda. Dus een bron moet volkomen zuiver zijn, anders verwerp ik de informatie. Ik zeg daarmee niet dat ik u niet vertrouw! Ik zeg dat ik de bronnen altijd kritisch bekijk.

   “Dat u, die hier in het vrije Westen alle kansen krijgt om alle mediabronnen te analyseren, te vergelijken, te verifiëren en zelfs vragen kan stellen…dat u dan alsnog de heer Poetin rechtvaardigt, kan ik to-taal niet begrijpen.”

   Ik weet weinig over Poetin en Rusland. En ik rechtvaardig de heer Poetin niet. Hoe zou ik? Ik zeg dat ik vertrouwen heb in hem. Totdat het tegendeel bewezen is geef ik de mensen het voordeel van de twijfel. Maar oordelen kan ik niet. Ik had wellicht beter kunnen schrijven dat ik het hoop op de rechtvaardigheid van hem. Het is niet niks zo een land te leiden. Als je weet wat ze te verduren hebben gekregen de laatste 150 jaar. Dat is vreselijk.
   Bovendien vergeet ik ook andere Leiding liever niet. Er is meer tussen Hemel en Aarde, meen ik.

   Ten slotte.

   Ik ben wel moe met u te ‘discussiëren. U bent te persoonlijk voor mij, speelt teveel op de man. U gebruikt teveel vervelende zinspelingen en lijkt woorden wat aan te passen, vind ik. Laten we maar afwachten. Dit is zinloos verder.

   1. Dat u daar moe van bent snap ik volkomen. U wringt zich in allerlei bochten om dit toch recht te praten. Wat is er gelogen en propaganda dat de media in Rusland monddood zijn gemaakt? Waarschijnlijk zal u zeggen dat het Westen de zenders van de Russen blokkeert. Maar elke ander medium kan gewoon uitzenden en de mening geven. Op welk platform dan ook. De Russische zenders worden geblokkeert omdat ze gewoon leugens verspreiden. (Dan nog had er voor mij geen verbod gehoeven) het referendum van Oekraine ging helemaal niet of Oekraine bij Europa moest komen. Het ging over een verdrag of dat goedgekeurd moest worden. Ook heeft NL niet gestemd om niet in de EU te willen. Maar over de gn Europese grondwet. Als u dit soort zaken al verkeerd brengt of geloofd ben ik er zeker van dat u zich niet evnewichtig laat informeren…(Zoals u zegt in het begin). Russen worden afgesloten van allerlei informatie en kunnen daarin niet kiezen. Er zijn Russische kerkleiders die politie staat te zegenen als zij LGHBT mensen in elkaar slaat. Ze zegenen het leger voor het vermoorden van andere mensen.

 3. is Pater Maes een alter-ego van Poetin? verbazend de onchristelijke stellingname.

 4. @juuls,
  Schaar mij óók bij een alter-ego van Poetin.
  Europa heeft bijna alle gebieden afgepakt van Rusland. gebieden die al vele honderden jaren(!) hoorden bij elkaar hoorden (waaronder de oude Sovjet unie).
  Nu Rusland terugbijt, blaffen de verongelijkte honden.
  Intussen betaalt de Oekraïne met de hoogste prijs: verwoeste mensenlevens, terwijl Europa en de VS doen alsof zij totaal onschuldig zijn en geven zij Poetin de rode kaart (die zijzélf verdienen).

  1. Genoteerd.. Russisch en onchristelijk…. Dat wordt nog leuk aan de hemelpoort.

   1. @juuls,
    Wat ben ik blij en gerustgesteld, dat Godzélf bepaalt wie poortwachter is aan de hemelpoort.

 5. Rusland beziet Oekraïne niet als een land, maar als een onderdeel van hun culturele bakermat. De orthodox kerk waar Poetin lid van is vindt zijn bestaan vanuit Kiev. De geopolitiek van de NAVO is voor de Russen een doorn in het oog. De NAVO schuift steeds meer op naar het oosten en dat willen de Russen niet. Rusland beziet Oekraïne als een bedreiging en verspreiden de meeste leugens over dat land. Ook krijgen de Russen nepnieuws te horen over de evolutie van de oorlog in Oekraïne. De Russen schieten zomaar journalisten dood in Oekraïne. De val van de Berlijnse muur, de hereniging van Duitsland was een grote nederlaag voor Poetin. Maar Europa kreeg de vluchtelingen stroom van Noord-Afrika en Syrië over zich heen, met Merkels woorden’ wir schaffen das’ . Nu wil ook Finland lid worden van de NAVO, maar ook deze grenzen aan Rusland. Ik vrees dat als we het hoofd niet koel houden, een derde wereldoorlog om te hoek loert. Poetin is een gangster en het moet stoppen. Christenen moorden elkaar weeral uit. En de paus? Die zweeg.

  1. @willy,
   U beziet de huidige situatie tussen Rusland en de OekraIne met één oog blind. Doet U dat in éigen belang?
   Oekraïne behoort al vele eeuwen tot eenzelfde grondgebied als Rusland.
   Bovendien schuift het westen (lees: het zogenaamde democratische westen) inderdaad nu BIJNA compleet(!) tegen Rusland aan, Als Rusland dit zou accepteren, dan zouden ze stilzwijgend een langzame dood accepteren, Maar … Rusland + Poetin zijn niet gek en ze zijn ook niet blind.

   Europa en de Oekraïne gaven Rusland in feite geen andere keus dan nú oorlog voeren.
   Het ongeduldige(!) spel dat Europa en de VS (met de arme inwoners van Oekraïne als speelbal) tot heden speelden, is in feite uitgespeeld: Oekraïne BLIJFT onder de hoede (+ onder de roede, de gesel) van Rusland.
   Rusland en Poetin zijn geen kinderen; behandel ze dan ook niet als kinderen maar als volwássenen. (Bovendien – als bijzaak – hadden en hebben ze Europa zeer veel te bieden.

   Wat had de EU moeten doen: sámenwerken met Rusland en met hun baas Poetin.
   Onze huidige EU – politici hebben hun huidige leidersrol verspeeld door hun leidersrol te overschatten. Nu zijn onze leiders onze lijders geworden, die willen dat de inwoners van de EU met hun mede-lijden (kunstzinnige uitspraak). Onze politiek leiders zouden ontslagen dienen te worden. Dit is dan ook de reden, dat ik voor de 1e keer in mijn leven (uit stil protest; ik ben geen protesteerder) thuis ben gebleven tijdens de verkiezingen.

 6. De media zijn nooit betrouwbaar.
  Alleen God is betrouwbaar.
  Maar velen keren hun rug naar God.
  En dan buigen zij voor leugens.

  God gebruikt Zijn vijanden als een voetbank, zegt de bijbel.
  Dus hoeven we ons geen zorgen te maken,
  noch over hardvochtige Poetin noch over sleepy J.Biden.
  Vertrouw op God.

  Over west-Europa kwam grote verwoesting,
  eerst vanwege Hitler,
  dan van Amerika en Rusland samen,
  en weldra van Rusland samen met volksopstanden.

  De zielen van de goddelozen
  gaan in totale wanhoop ten onder,
  zoals in alle vroegere en komende tijden.

 7. Alleen al dat neerbuigende, spottende toontje, van de huis atheïst op dit voortreffelijke katholieke Forum, tegenover de eerwaarde pater Daniels, ontmaskert de intenties van de schrijver. Een loge aangestuurde .:. propagandist van het grote kwaad uit het nieuwe “Empire of Evil”, dat sinds de Muur, verhuist is naar Washington. Het toevoegsel DC, ‘devils centre’, is zeer toepasselijk, want we hebben te maken met het commando centrum van de talmoed maçonnieke macht van de Synagoge van Satan (Ap. 2:9,3:9). Zij overheerst de VS, sinds de oprichting, in 1776.

  Sinds enige maanden is er een grote muur om het parlementsgebouw in DC geplaatst, en er kampeert permanent, een flinke legereenheid ter bewaking, tegen al te nieuwsgierige burgers. Zij worden niet alleen dom gehouden, maar mogen vooral niet te veel weten. Zij krijgen in de gaten dat zij enkel dienen om soldaten te leveren en om uitgemolken te worden. Met belastingcenten moeten zij de gigantische oorlog machine betalen, van ongeveer een miljoen militairen, verdeeld over 900 bases wereldwijd, gecentreerd rond het Eur-Aziatische continent, voor het onderhouden van een permanente staat van oorlog, waar dan ook.

  Dat militaire netwerk beoogt al vanaf de jaren 1990, het eeuwige Rusland te omsingelen, en zodanig in de tang te krijgen, dat een oorlog starten mogelijk is tegen dat enorme hartland van het continent. De VS beseffen vanaf begin vorige eeuw, dat als Duitsland en Rusland normale betrekkingen onderhouden en samen werken, de VS zelf gereduceerd wordt tot een eiland mogendheid ver weg in de Oceaan. Wereldoverheersing blijft dan een mythe.

  De VS agressie startte openlijk, eind jaren 1990, met de illegale oorlog tegen Servië. Zelfs burgerdoelen werden massaal gebombardeerd. Alle feiten sinds 1991, staven de kwalijke Amerikaanse oorlog misdaden en agressieve intenties. Deze waren in weerwil van de in 1991, gemaakte afspraken met de Russische leider Gorbatchev, de Navo niet op de schuiven naar het Oosten. Daar boven op kwam de Anjer revolutie in Kiev, een staatsgreep, betaald door de joodse vrijmetselaar Soros, en diverse geheime diensten waaronder de beruchte CIA. Een trekpoppen regering werd neergezet, bestaande uit joodse mensen uit de show business, velen met dubbele paspoorten (VS/Ukr.) ; 80% van de top ambtenaren op sleutel posities zijn Amerikanen. 8 jr. lang heeft deze regering de Russisch sprekende bevolking in de Oostelijke provincies gebombardeerd en militair onderdrukt, 13.000 slachtoffers. Uiteindelijk leidde dit enkele weken terug, tot de intocht van Russische troepen, gepaard aan een dreiging met kernwapens.
  De eerwaarde pater Daniels heeft het meeste keurig op een rijtje gezet. Daar is weinig aan toe te voegen.

  Maar onze vraag nu is, hoe zal de huidige Ukraine climax aflopen ? Is Poetin in de val gelopen, of omgekeerd, zijn de VS verrast, en, dronken van jaren opgebouwde arrogantie, in de zelf gegraven kuil gevallen ? Het lijkt allemaal nog veel erger uit te pakken. Machteloos toekijkend, schaakmat gezet door Poetin, lijken de VS tegen een ijsberg te zijn aangelopen !!
  Zijn ware aard is naar buiten getreden, Washington heeft zichzelf als het nieuwe “Empire of Evil” ten toon gezet. Velen zijn wereldwijd de ogen geopend.

  Het blok EU-Navo-VN-VS, heeft het masker laten vallen. Duidelijk is geworden dat de Navo voor de niet Amerikaanse landen, geen bescherming meer biedt, maar hen bloot stelt aan grote risico’s. De VS, neemt landen op sleeptouw naar een mogelijke 3de Wereldoorlog.

  Deze constatering zet voortzetting van het huidige Navo bondgenootschap, onherroepelijk op de helling. In Duitsland, in Frankrijk, in NL, maken alle politieke oppositie krachten zich met dezelfde argumenten, meester van het veiligheid debat. Het VK is hen al voorgegaan met de Brexit.
  Die was de eerste scheur in de Atlantische muur. Het uiteenvallen van de Navo, en een her opbouw van de samenwerking tussen de Europese landen, staan nu op de prioriteiten lijst, van alle oppositie partijen.
  Oorlogen brengen altijd, niet te voorziene zijdelingse effecten teweeg. Op Poetin’s inzet, was niet gerekend. Blindheid en arrogantie van de macht, vergt altijd een prijs. Dit keer is dat het inzakken van het Amerikaanse empire.

  1. Het is toch een gruwel te bedenken dat dit heerschap bij ons op defensie heeft gewerkt. Een SovietTrol eerste klas. Jammer voor hem dat de roevel zo sterk in waarde is gedaald. Maar ja je hebt genoeg een Tridentijnse mis om je te voeden toch…

  2. Correctie :
   lees tweede alinea van onderen, laatste zin,
   “………..De VS, neemt landen op sleeptouw naar een oorlog met Rusland, naar een mogelijke 3de Wereldoorlog.”

  3. @Jules

   “Schuren in de Atlantische muur, de Navo op de helling…? Volgens mij ontvang jij thuis ook enkel de Russische staatszender.
   Na deze oorlogsanalyse ben ik er redelijk van overtuigd dat er toch niet echt een grote veldmaarschalk in je schuilt.
   Wat heeft Poetin na 3 weken bereikt:

   – Het westen wil van het Russisch gas af.
   – Finland en Zweden willen bij de NATO.
   – Heel de wereld keurt zijn daden af.
   – De Russische economie dreigt volledig in te storten.
   – Jonge en hoogopgeleide Russen ontvluchten massaal hun land;
   – De Duitsers investeren 100 miljard extra in de Bundeswehr.
   – Poetin heeft 40 miljoen Oekraïners meer dan ooit verenigd, ook in hun decennia lange haat tegen zijn regime.
   – De Amerikaanse president Biden staat, na eerdere misrekeningen, plots steviger in zijn schoenen dan voorheen.
   – Enkele dagen geleden hebben de de EU‑leiders manieren besproken om de defensie­vermogens te versterken, de energie­afhankelijkheid – met name van gas, olie een steenkool uit Rusland – te verminderen en een robuustere economische basis op te bouwen.

   Deze historische gebeurtenissen gaan vooral eentje in Moskou pijn doen, want je draait deze niet zo maar terug.
   Zoals je inderdaad zegt: “oorlogen brengen inderdaad altijd, niet te voorziene zijdelingse effecten teweeg.”
   Op Poetins AGRESSIE, was niet gerekend. Blindheid en arrogantie van de macht, vergen altijd een prijs.
   Dit keer lijkt me dat dat het inzakken van het ‘Poetinisme‘.

   1. @De ongelovige Tom,
    inzake Uw gezegde: Poetin heeft 40 miljoen Oekraïners meer dan ooit verenigd, ook in hun decennia lange haat tegen zijn regime.
    De Oekraïners zijn op dit moment net zo vast besloten zich bij te EU te voegen als Polen.
    Dit houdt in, dat ze vroeg of laat eruit willen stappen.

    1. @derks
     Als de Polen kiezen om de EU te verlaten dan hebben ze dat recht en evengoede vrienden dan. Dat noemen we leven in een liberale democratie.
     In Rusland kunnen de mensen niét kiezen. Dat noemen we een dictatuur. Waar één dictator beslist over wat het volk ‘wenst’
     Ik denk niet dat de Polen nog terug willen naar dat soort van systeem, maar als daar een ruime meerderheid wél voor te vinden is… ook goed dan.
     Ik acht die kans echter klein.

     1. @Deongelovige tom,
      Dan heeft U het nieuws niet steeds gevolgd: ’n twee weken á vier weken geleden geleden wilde Polen uit de EU stappen.
      Daarom werden de Polen al gestraft door de EU doordat de EU wachtte met het betalen van verschillende miljarden euro’s aan Polen.
      Zoals U ziet, is de EU óók niet vies van vuile spelletjes.

      1. @derks
       Je kan niet de Eu regels niet willen naleven -zoals regels rond het respecteren vd rechtsstaat en onafhankelijke rechters- maar tegelijk nog wel de EU subsidies willen binnenrijven.
       Regeringsgezinde ( correctie regime gezinde) corrupte rechters beste Derks, zijn vooral de vuile normen binnen het Putin regime.

       1. @Deongelovige tom,
        Mij vallen ’n paar dingen metéén op:
        1. U schrijft mijn achternaam met KLEINE letter
        2. U was al op de hoogte dat Polen zich NIÉT wilde voegen naar de wensen van Europa
        dan was U ook al op de hoogte dat Polen de toegangsregels tot Europa inmenging acht in het binnenlands beleid
        Nu Europa zich bemoeit met het groot binnenlands beleid van Rusland, wordt Polen ineens weer bang voor de vroegere Sovjet Unie.
        De zogenaamde plotse(!) inschikkelijkheid van Polen en Europa heeft dus te maken met opgedane ervaringen van het verleden.
        Waarom zou Europa wél moeten treden in de binnenlandse onderwerpen van Rusland, maar NIÉT de bevoegdheid moeten hebben inzake binnenlandse onderwerpen van Polen???
        Polen meet dus met twéé maten, al naar gelang het in hún belang is.
        3. U vindt dat rechters ónafhankelijk moeten zijn van de staat, hetgeen letterlijk(!) ÓNmogelijk is.

        U lijkt zéér sterk op een onvolwassen kind, dat zich probeert met volwassen zaken te bemoeien. Anders gezegd: innerlijk bent U niets anders dan een volwassen puber.

   1. Tot mijn schrik de muur in aanbouw gezien, beste Raphaël, maar niet getreurd, het gaat om de verbouwing van het parlement, en de bescherming tegen diefstal van de aannemerspullen op Plein en straat.

    Maar let op, de roeptoeter hierboven, blijkt verslaafd aan de MSM media. Hij gelooft niet in God, maar verder in alles wat de media of de leugen regering ook mag zeggen.
    Eén voorbeeld over zijn onzin, zie punt 1,
    “Het Westen wil van het Russisch gas af. ”

    Slimmeriken hebben uitgerekend of dat überhaupt, ook kan.
    Om gas pijpleidingen vanuit Rusland te vervangen door VS schaliegas, moeten meer dan 1000 gastanker schepen voortdurend, iedere dag en nacht, vanuit de VS op de oceaan, onderweg zijn, en in Europa op vele tientallen aansluiting punten, in vele havens, hun lading kunnen lossen. Dat blijkt een fata morgana.
    De infra structuur is compleet afwezig en de schepen zijn niet bestaand.

    De bouwkosten van een gas tanker bedragen ongeveer 200 miljoen dollar. Levensduur 20 jr. !
    Momenteel zijn er slechts enkele tankers operationeel. Ook al zou dat de aangewezen richting zijn, dan vergt dat vele jaren van voorbereiding. Of moeten we intussen in de kou zitten en de industrie op slot doen, in afwachting van ??
    Europa kan niet buiten Russisch gas, met name Duitsland, dat voor 50% van zijn energie behoefte van Rusland afhankelijk is.

    Uit de overige punten, “De Russische economie dreigt volledig in te storten.”
    Onderschat nooit de tegenstander, en vooral, waak ervoor dat de voorgenomen sancties niet schoten zijn in eigen voet. Dit punt is het grootste risico. Daarom is er nog steeds nauwelijks iets bekend over “sancties”, behalve Swift uitsluiting, en andere bijzaken die niet de echte pijn veroorzaken. Voor Swift zijn andere R. oplossingen voorhanden, en de dollar vervalt als betaalmiddel.

    Wat er alsnog meer bedacht zou kunnen worden, als Europa wil overleven, kan het de band met Rusland niet verbreken. Die is het gevolg van de geografie. Napoleon zei het al, “geografie is de basis van iedere buitenland strategie”.

    De Anglo-Amerikanen zijn er in geslaagd om ongeveer een eeuw lang, het Europese continent in tweeën te scheuren. Dat kostte ons twee wereldoorlogen, twee revoluties en miljoenen slachtoffers, maar uiteindelijk wint toch de geografie.

    De Anglo-Amerikaanse landen zijn gedoemd.
    Uit heerszucht degraderen zij zichzelf tot de “Rimlands”, van McKinder.
    Zij zullen buiten het Eur-Aziatische hartland gedreven te worden, na 30 jr. sarren van Rusland en 30 jr. Navo uitbreiding Oostwaarts.
    De staatsgreep in Kiev, in 2014, bleek uiteindelijk “de brug te ver”.
    (zie verder hierboven)

    1. @Jules van Rooyen,
     Wederom ’n prima doordachte reactie (vrucht van jarenlange obsevatie?).

     1. herstel:
      @Jules van Rooyen,
      Wederom ‘n prima doordachte reactie (vrucht van jarenlange observatie?).

     1. @Raphaël,
      Als mensen deze film zien, ben ik benieuwd of er nog voorstanders zullen zijn om de Oekraïne in te lijven bij de Euro.

      1. P. Derks,

       Ja, ik ben daar ook benieuwd naar.
       Dit is zó indringend en zo bizar.
       Maar ja, zegt men dan; ís het wel de volledige waarheid.
       En zo blijven we bezig.

     2. Het gaat er alleen om dat men de mensen wil doen verlangen naar een een-wereldregering, zogezegd zou die dictatuur de enige mogelijkheid tot vrede zijn. Velen zullen uit angst in die val trappen. Angst hoort bij goddeloosheid want zonder God vervliegt alle hoop en levert men zichzelf over aan de leugens van de vijand.

    2. @Jules
     Neen ik geloof niet in God, maar laat Hem voor een keer effe hier buiten, tenzij Hij het conflict kan oplossen.
     Neen ik geloof niet in alles wat de ‘MSM media’ ons voorschotelt.
     Maar ik geloof wél in de leugens van dictator Poetin.
     Daarom meteen toch wel wat vragen aan jou.

     • Die leugens van Poetin die geloof jij toch ook Jules?
     • Of klopt zijn verhaal dan wél: nl dat hij de Oekraïners moet beschermen tegen neonazi’s?
     • Klopt die TV boodschap aan zijn bevolking dat dit een Militaire operatie is en géén oorlog?
     • En waarom moet daar plots na de inval land alle media vernietigd worden?
     • Zijn dan alle Westerse MSM verdorven, oneerlijk, manipulatief of zijn er ook nog correcte?
     • Zijn de alternatieve Russische media (buiten de staatszender) ook allemaal even corrupt?
     • Waarom vluchten die persmensen allemaal het land uit?

     Antwoorden, Jules antwoorden op die vragen wil ik deze keer?

     Toch makkelijk hé, vanachter je toetsenbord deze moordende waanzin samen te vatten als “de schuld van het Westen”.
     ‘We mogen hem ocharmen niet provoceren’ hoor ik je zeggen.
     Maar net dankzij die te naïeve houding kan Poetin al jaren doen wat hij wil, zonder gevolgen.
     In 1999 hadden we al gealarmeerd moeten zijn, toen Moskou de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny platbombardeerde. Of in 2008, toen het Georgië binnenviel.
     En hoe maffioos moet je eigenlijk zijn om in hartje Europa zijn politiek tegenstanders te komen ombrengen? Dat zijn we allemaal vergeten, want dat kan toch alleen maar in een James Bond film?

     • Wie is zonder geldige reden aan de oorlog begonnen?
     • Wie is de agressor en doodt willekeurig burgers?
     • Wie blijft een heel land verwoestend plat bombarderen?
     • Wie kiest met deze militaire acties voor een grove schending van het internationale recht en de principes van de Verenigde Naties?
     • Wie ondermijnt de Europese en mondiale veiligheid en stabiliteit?
     • Wie dreigt met nucleaire wapens?
     • Wie heeft de afgelopen jaren alle oppositie neergeslagen, vermoord, vergiftigd of in ballingschap gedreven?
     • Wie heeft alle vrije media langzaamaan volledig gemuilkorfd?
     • Wie gebruikt internationaal verboden wapens, zoals clusterbommen?
     • Wie bombardeert corridors voor de evacuatie van burgers?
     • Wie valt ziekenhuizen aan?
     • Wie ontmenselijkt continue de Oekraïners en ons Westerlingen als een verdorven volk?

     Antwoorden Jules, antwoorden op al deze vragen graag.
     Tenzij,… tenzij dit allemaal leugens zijn van de MSM media waaraan deze atheïstische roeptoeter oh zo verslaafd is geraakt? Dan zijn we meteen klaar.

     Ben jij niet beschaamd man !

     Een laatste vraag nog.
     “Damned if you do, damned if you don’t” zeggen de Engelsen wel eens.
     Maar kan jij tenslotte ook antwoorden wat het Westen wél moet doen na deze inval?
     Geen sancties? Aanvallen? Lijdzaam blijven toekijken op iets wat stillaan op een genocide begint te lijken? Moeders en hun kinderen, hoogbejaarden laten uithongeren?

     Natuurlijk is iedereen hier bevreesd dat die sancties mogelijk een omgekeerd effect kunnen hebben. En dat ze opnieuw zullen misbruikt worden door de volledig uitgebouwde manipulatieve mediamachinerie van het regime. Ik heb de indruk dat je daar zit op te hopen man, zodat je nadien weer wat munitie hebt om te kunnen blijven schieten onze waarden en normen.
     Nog al een leider hé Jules, die Poetin: zijn volk continue mee sleuren in nog meer haat tegen ons.
     Het is niet meer dan het zoveelste bewijs dat hij zijn land aan het transformeren is in een soort grote continentale “Noord-Koreaanse politiestaat “. Wat het eigenlijk nu al is.

     Verhuis toch naar dat land van “vrijheid en blijheid”, dan ben je eindelijk verlost van onze door en door rotte Westerse samenleving.
     In plaats van je eigen volk (nou ja dat is flink overdreven) hier nog op het voortreffelijk KF te zitten opnaaien, zal het je gezondheid ten goede komen, en wie weet schrijf je nog een Anti-Westerse bestseller.

 8. Met het hiernavolgende ‘Adsumus, Sancte Spiritus’-gebed – toegeschreven aan Isidorus van Sevilla (560-636) – of een vergelijkbare bede zou elk zich als christelijk c.q. katholiek aandienende site behoren te beginnen, opdat iedere potentiële reaguurder geen minuut vergete wie hij/zij is én waartoe geroepen.

  +
  ‘Wij staan voor U, Heilige Geest,
  terwijl wij bijeenkomen in uw naam.
  U alleen hebben wij om ons te geleiden,
  maak dat U thuis bent in ons hart;
  leer ons de weg die wij moeten volgen
  en hoe wij deze moeten gaan.
  Wij zijn zwakke mensen en zondaars;
  laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.
  Laat onwetendheid ons niet
  op de verkeerde weg brengen,
  noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden.
  Maak dat wij in U onze eenheid vinden,
  opdat wij samen kunnen gaan
  naar het eeuwige leven
  en ons niet verwijderen
  van de weg van de waarheid
  en van wat juist is.
  Dat alles vragen wij U,
  die overal en in iedere tijd werkzaam bent,
  in de gemeenschap van de Vader en de Zoon,
  in de eeuwen der eeuwen.

  Amen’.

 9. De persoon van Poetin werd al beschreven door Katholieke heiligen sedert de 5de eeuw, dat hij een bijzonder harde leider is die nochtans de godsdienst vrij laat en zelfs beschermt. En we weten nu ook dat het westen met Amerika op kop verantwoordelijk is voor genocide door middel van geniale voorbehoedsmiddeltjes en abortus. Het begon allemaal met de stoommachine die de valse belofte van een hemel op aarde aan ons opdrong. Geen mens kan zulke weelde torsen zonder zijn ziel te schaden. Technologie is wel zeker de zwaarste vorm van beproeving die vrije zielen moeten ondergaan. Zonder technologie moet men ofwel de ongewenste kinderen eigenhandig vermoorden ofwel hen ‘wettelijk beschermd’ met een betaalde ceremonie dumpen in de tempels van Baal. Technologie verschaft ons de mogelijkheid afstandelijk te moorden alsof het ons niet aangaat en dat dan ook nog op grote schaal.

 10. Ik wil nogmaals benadrukken dat het derde geheim van Fatima gaat over Rusland. De Maagd Maria heeft aan de oudste zienster duidelijk verklaard dat Rusland een gesel zal zijn voor deze wereld en dat dit alleen maar kan stoppen door bidden en vasten. De vraag is nu: waarom heeft m’n daar nooit geloof aan geschonken? Waarom hebben de pauzen dit niet gedaan? Dat Rusland de gesel van de mensheid is bewijst deze inval weer. Maar velen blijven doof en blind.

  1. Hoe kom je daarbij, beste Willy, “Rusland, gesel voor de wereld” waren niet haar woorden.

   De H.Maagd heeft o.a. gezegd dat “Rusland zich zal bekeren”, en voorts, dat “de wereld een lange periode van vrede zal kennen”. Het eerste lijkt gedaan te zijn, en het tweede moet nog komen, maar het begin is gezet.

   Poetin’s troepen interventie lijkt de arm te zijn die Haar op haar wenken bediend. Wij allen, beste lezers, zouden Poetin’s militaire interventie moeten zien als een Kruistocht, zoals indertijd in de vroege Middeleeuwen tegen de Albigenzen, of de Kruistocht van de H. Paus Pius V, tegen de Turken, bij de slag van Lepanto (1571). Er zijn meerdere voorbeelden van Kruistochten, o.a. die van Isabelle la Catholique van Spanje (1492), of tenslotte, de H. Jeanne d’Arc (1430).

   Vermoedelijk zien we, door de mist heen, stap voor stap, Haar beloftes in vervulling gaan, ook al blijven velen ziende blind.

   Ruslands bekering blijkt uit de tekst die de Orthodox praktizerende Poetin uitsprak, enkele jaren terug, in 2014, als ik me niet vergis, toen hij wees op Ruslands Christelijke wortels, en op de Christelijke beschaving van het eeuwige Rusland.

   Tegelijkertijd verweet Poetin het Westen, haar zelfbedrog en afzichtelijke decadentie, en tenslotte, haar culturele en religieuze zelfmoord, met het doorsnijden van haar Christelijke wortels. Op velerlei terreinen, zijn de Westerse perversies een gruwel voor God. Zij doen de Natuurlijke Orde geweld aan, hetgeen St. Paulus in zijn Romeinen brief (Rom. 1 : 24-32) in de meest strenge bewoordingen, veroordeelt.

   De tweede binnenhaler van Fatima, betreft de “periode van lange vrede”.
   Een lange vrede is onmogelijk zonder een definitieve afrekening met het grote kwaad, van de Synagoge van Satan (Ap. 2:9, 3:9).
   De verrassing invasie in Ukraine, past in het beeld van de Fatima belofte. De invasie rekent lokaal af, met de Kabal in Ukraine. Deze is sinds 2014, daar gevestigd met de door Soros/CIA opgezette en betaalde Oranje revolutie.

   De Ukraine is sindsdien Satan’s bruggehoofd in Centraal Europa. Zij is het bruggehoofd van de internationaal opererende Synagoge van Satan (Ap. 2:9, 3:9). Deze regeert de wereld vanuit de VS, die sinds de oprichting, in 1776, het Amerikaanse continent overheerst, en die van daaruit, de Westelijke wereld heeft overspoeld. Wij wachten af, maar in religieus perspectief doet hoop, ons leven.

  1. Willy,
   Wat apart dat u Frank steunt zonder dat hij iets meldt. Hoe verklaart u dat?

 11. Te vrezen valt dat op 18 maart een atoombom zou kunnen ontploffen boven Oekraïne en dat die bom wel eens een Amerikaanse zou kunnen zijn. Het werd voorzegd dat op 18 maart 2022 zich iets van een buitengewone natuur zal voordoen.
  Maar hopelijk zal het integendeel iets goeds zijn dat mensen helpt tot begrip te komen.
  bloggen. be / levend_geloof9/archief.php?ID=3285423

 12. @eric-b-l : Laat je niet gek maken. God de schepper van alles zal niet aanvaarden dat een atoombom het einde zal maken aan de mensheid. Wat wel kan is een atoombom laten ontploffen op grote hoogte, dan is de schade op de planeet aarde minder. De uitvinding van de atoombom is juist bedoeld om een status quote te bereiken. Jij gaat me niet aanvallen want ik beschik over kernwapens, dat is wat Poetin zegt. Amerika en Rusland zijn twee kernmachten gaan ze alles op het spel zetten??? Er zijn geen winnaars bij een kernconflict en dat weet Poetin ook wel.

  1. @ Willy, het gaat niet om het einde van de mensheid, het gaat in alle tijden om het einde van de zoveelste cultuur die tot goddeloosheid uitgroeide.

   De voorbije decennia ontdekten archeologen talrijke verdelgde steden waarbij men telkens met ontzetting vaststelde dat ze werden vernield door zeer grote ongekende krachten.

   Dat zal ook nu weer gebeuren.

   De vroegere zondvloed woedde door middel van water, maar nu door middel van vuur uit de hemel.

 13. Overweging.

  Gewone katholieke (Christelijke) mensen zijn meestal goede mensen, vind ik. Zij hebben een geweten dat meestal goed ontwikkeld is door de lessen uit de Bijbel, het geloof in het goede, rechtvaardige, ware. Het zijn dus meestal zachtaardige normale mensen met een gevoel voor rechtvaardigheid en waarheid. Eerlijkheid, vergevingsgezindheid en naastenliefde hebben zij hoog in het vaandel.
  Ik zeg natuurlijk niet dat ongelovigen of anders-gelovigen dat niet zouden zijn of niet zouden hebben. Er zijn ook zeer lieve rechtvaardige eerlijke Moslims, Joden, enzovoorts. Zeker wel dus. Maar daar gaat het mij nu niet om.
  Ik bedoel te zeggen dat gelovige mensen (in God en Jezus) een rolmodel hebben dat al eeuwen vaststaat en tot goede mensen heeft geleid. En als dat rolmodel voor alle mensen gelijk is, dan hebben we dezelfde moraal en dat werkt makkelijk.

  ‘Je’ gaat er van uit dat de mensen goed zijn, bijvoorbeeld. Slechte mensen zijn dan een uitzondering. En omdat er dezelfde moraal is, is die voor een ieder eenvoudig duidelijk. Wie in Jezus gelooft heeft zelfs geen rechter meer nodig, omdat er geen zonder meer wordt gedaan.
  Let op: Ik degradeer Jezus Christus niet tot rolmodel! Ik probeer met beelden aan te geven wat ik er over denk. Ik heb het nu niet over Hem. (Want dan ben ik gauw uitgepraat.) Ik probeer het Wonder van iets aan te geven. *Vager kan ik het niet zeggen*

  Sommigen weten dat misschien allemaal beter, want al dan niet betaald, of zo maar uit eigen overtuiging, denkt men er goed aan te doen een spaak in het wiel te steken van het geloof. Gelovige mensen uit te dagen en de zwakte van het geloof bloot te leggen. Waarom men dat doet is mij een raadsel. (alhoewel?)
  Waarom zou iemand een gelovig mens geestelijk aanvallen? Uit plezier? Hebzucht? Geld? Idee?
  Ik denk dat geloof goed is, en zie niet in waarom ik dat zelf kapot zou moeten maken. Maar misschien mis ik iets?

  Men citeert uit boekjes of zoals ingefluisterd door meerderen, wellicht uit eigen frustratie, of wat dan ook, om de boel te frustreren.

  Maar ja. We kunnen ook stellen dat tegenstand gezond is.
  Jezus bijvoorbeeld, staat geschreven, zocht zelfs zelf zijn eigen verrader uit, want die moest er ook zijn. Judas werd zelf aangesteld door Hem. Er moet een tegenstrever zijn om het goede te belichten en duisternis te ontmaskeren. Want licht ziet men wel, maar duisternis niet. Zonder licht kan men de duisternis niet eens waarnemen.

  Licht kan dus alleen maar schijnen in duisternis. Waarheid alleen maar in leugen, goedheid alleen maar in slechtheid. Alles heeft zijn tegenstelling. Dus, als er zijn om duisternis te brengen is dat zo bezien nog goed ook. Want zonder duisternis kan het licht dus niet schijnen. Er is altijd achtergrond nodig.
  Zonder tegenstand is er geen groei. Zonder gevecht is de zege waardeloos! Dus een ieder heeft zijn recht van visie. EN zonder gedoe was het leven ook maar saai, en bovendien: het goud moet gelouterd worden in het hete vuur. De ziel moet getest worden op waar Hij op getest moet worden. *Expres vaag omschreven*

  Maar men moet wel weten wat men doet. Want soms, zoals heden, wordt de duisternis zó groot, de kracht zó sterk, dat de schade bijna niet meer te herstellen is. Dan slaat de meter van de weegschaal tussen goed en kwaad teveel naar het kwaad door. Dan is er geen houwen mee aan. Dan kan herstel van het kwaad eeuwen in beslag nemen. En niemand heeft die tijd om daarop te wachten.
  Dat wordt het dus super gevaarlijk. Link.

  Men werkt dan wellicht ongewild mee aan de verslechtering van de wereld, die zó slecht wordt, dat zelfs een doorgewinterde atheïst daar later zeer waarschijnlijk, als men straks terugkijkt, spijt van krijgt. Dat kan ik mij indenken.
  En ja, de kerk deugt inderdaad niet . . . meer. Dat heeft men soms zéér goed gezien. Dus daarin heeft men óók nog gelijk! De kerk is inderdaad, zoals het er nu uit ziet, overgenomen door boeven, door de ‘mafia’. Door de mol die het beeld van een heilige draagt? *vaag*
  Dus men, de tegenstander, werkt zo bezien wel mee aan de goede zaak.
  Maar! Voordat iemand oude schoenen weggooit, zou ik tóch de nieuwe wat beter bekijken. Ze mochten eens minder goed zijn dan gehoopt? Men zou een kat in de zak hebben gekocht?

  Is men ongelovig opgevoed, ook dan kan ik u begrijpen. Vanuit dat standpunt is de kerk sowieso slecht, dom, ouderwets, en iets ‘klopt ergens niet’. Maar, laten we toch niet vergeten dat gelovige mensen meestal zélf gewoon normale goede mensen zijn? Eerlijk waar, dat denk ik. Daar hoeft men niet tegen te vechten (met woorden)
  Ja, overal lopen klootzakken rond. Ook in de kerk, zelfs (juist!) aan de top.
  Maar, altijd, gaat het om de moraal van het verhaal: het morele kompas. Wat is goed en wat is fout? Wat is een gelukkige levensfilosofie (geloof zelfs) en wat is dat niet. Dáár gaat het om. ( Plus het geloof op een eeuwig leven, zegt men) maar ik denk daar nu niet aan. De wereld en het leven is al moeilijk genoeg. Dus, daar gaat het mij nu niet om.
  Het gaat mij om levensgeluk voor alle mensen.
  En die staat tegenwoordig tamelijk zeker, op het spel. Vandaar.

  1. herstel: (laatste zin:)
   En dat staat tegenwoordig tamelijk zeker, op het spel. Vandaar.
   en:
   Wie in Jezus gelooft heeft zelfs geen rechter meer nodig, omdat er geen zonde meer wordt gedaan. (ZONDE ipv zonder)

  2. Aanvulling:
   Het gaat mij om het levensgeluk van alle mensen van goede wil. ( Het kwade zal ik liever niet ondersteunen.)
   Ik hoop en bid dat er hier zijn die begrijpen dat we te maken hebben met zeer slechte mensen die de wereld naar een catastrofe leiden. Ook ‘atheïsten’ zouden dit in kunnen zien als ze de zaken bestuderen. De wereld is dus in gevaar. Laat dat in ieder geval duidelijk worden, ook aan agnosten, boeddhisten, zen-beoefenaars!
   Mijn ervaring met ‘verlichting’ is dat je dan wel ‘verlicht’ kan zitten doen op je bergje, maar dan? Wie geniet er mee? Is dat niet eenzaam, zo hoog op je heuvel? Uitziend op de onwetendheid en de verwarring om je heen? Is er dan geen mededogen? En is de ‘verlichte’ dan niet in staat om niet nóg verder te denken?

   Je kunt paddo’s gebruiken om je geest te ‘verlichten’, alcohol, seks. Maar die vreselijke eenzaamheid blijft hoor. Nogmaals, ik hoop en bid dat de slimmeriken die naast de kerk staan óók hun verstand gebruiken. En weet! Wantrouw zelfs uw eigen verstand! Wees eerlijk als een Socrates, maar vergeet die verdraaide Liefde toch nooit?

   1. @ Raphaël zegt:”En ja, de kerk deugt inderdaad niet . . . meer.”

    In alle tijden behoudt God zich een kleine restkudde. Je kunt hen misschien ook wel de bewaarders van de Kerk noemen, in feite is de Kerk onsterfelijk want God is altijd aanwezig ook wanneer Zij tijdelijk erg klein is.

    De Kerk vergelijkend met een stenen kerkgebouw is Zij nu gereduceerd tot het altaar met het tabernakel onder de gebogen gemetselde hemelkoepel er boven, als een kapel, en dit fundamentele deel kan niet vernietigd worden.

    Vanaf de dag na het wonder van de grote Waarschuwing zal men weer beginnen met de wederopbouw omdat vanwege die Waarschuwing vele zielen zullen terugkeren naar de Ware stal en naar Jezus de Ware Herder, zij het onder zware verdrukking en vervolging en vooral ook door het bloed van nieuwe martelaren die God gehoorzamen zoals Jezus dat deed.

 14. @De Ongelovige Tom; Helemaal eens met je stelling. Maar nogmaals ook het Westen gaat niet vrijuit. De reden heb ik hier al eens geschreven en ga ik niet meer herhalen. Poetin is een oorlogsmisdadiger. Maar hij zal er weer goedkoop mee wegkomen. Het Westen is daar hypocriet in, de Oost-Europese landen niet, en dat kan weleens voor de NAVO tot problemen zorgen.

  1. Willy,

   Hebt gij de documentaire-film gezien die ik aangaf en wat vindt u dan daarvan?
   Want, als u hem een oorlogsmisdadiger noemt, wat zijn uw bronnen die u tot dat oordeel doen komen? Hoe kunt u zeker weten dat hij een misdadiger is?
   Ik leer graag bij.

   1. Raphaël jongen toch,
    Ik zou niet liever hebben dan dat je écht graag zou willen bijleren.
    Vooral in de competentie kritische (zelf)reflectie.
    Maar ik vrees dat je daar al lang niet meer voor open staat.

    Willen we jou vraag eens omkeren (omgekeerd denken): welke bronnen gebruik jij om te duiden dat ‘de heer’ Poetin géén misdadiger is?
    Is het niet bijzonder eigenaardig dat jij je enerzijds (zoals jezelf zegt) afsluit van de reguliere media, TV, géén kranten, geen nieuws…maar anderzijds noteert je hier op het KF wel doodnormaal dat haast heel de wereld zich vergist in Poetin en deze ‘mijnheer’ volgens jou wel te rechtvaardigen en te vertrouwen is?? Dus je sluit je af van de wereld maar hebt toch ‘geestelijke’ vermogen om deze als verkeerd te veroordelen?

    Die letterlijk wereldvreemde opvattingen (trouwens niet alleen over Poetin hoor) moeten toch ergens vandaan komen? Durf je die kritische vraag ook aan jezelf stellen: “hoe zou het toch komen dat ik zo afwijkend denk?”

    Ik kan enkel proberen je iets “bij te leren”, door te melden dat telkens wanneer je een bron (filmpje, link) aangeeft, deze helaas altijd kaderen binnen de definitie van een complotwebsite en -filmpjes. Ik weet het: daar ga je niet mee akkoord, want voor jou is enkel dat hét echte nieuws.

    Maar wie zich dagelijks afsluit van het gewone nationaal, internationaal nieuws (Tv, Kranten, media) en zich énkel nog stort op nepnieuwswebsite, ‘junknieuws’, clickbaits, politiek dogmatische gekleurde bronnen en verhalen,… die zit vroeg of laat vast in de fuik van het complotdenken.

    Vraag jezelf ook eens de ware bedoeling af van al die nepsites.
    Echt een objectieve informatieve nieuwsbron willen zijn, of toch eerder lezers willen winnen voor een anti-politieke agenda of voor een fictieverhaal gaande van de nepmaanlanding, een raket op het Pentagon, Westerse aanslag op Charlie-Habdoo, Coronachips enz…
    Een ander motief van de opstellers van die sites of boeken of filmpjes is meestal ook ‘follow the money’.

    Maar ik vrees dat je totaal geen enkele reden ziet om wat te reflecteren over jezelf via mijn ‘aanbeveling’.
    Niet erg hoor, toch kan het ook heel leerzaam zijn om stil te staan bij jezelf en je manier van denken. En dat laatste geldt zeker ook voor mij.
    Dus ik leer ook graag van jou bij 😉

    1. Tom,
     “Willen we jou vraag eens omkeren (omgekeerd denken): welke bronnen gebruik jij om te duiden dat ‘de heer’ Poetin géén misdadiger is?”.
     Zoals ik al zei, Tom, ik heb een redelijke opleiding gehad. Geschiedenis was een hoofdvak van me. Zo een 12 jaar is lang hoor. Redelijk niveau. Bijgespijkerd door talloze zeer interessante youtubes van gerespecteerde historici, wetenschappers schrijvers, journalisten, privémensen. Goede boeken gelezen zoals ik ook al eerder melde. Tolstoj, Solzjenitsyn. Vroeger was de televisie in Nl. nog redelijk. Mooie uitzendingen over Rusland, Jeltsin, de val van de muur, het communisme. Goede boeken over het verraad van de Bolsjewieken, het uitmoorden van de Tsaren-familie, de gruwelijkheden daarna. Het ontstaan van de 1e WO, 2e WO. De daders die altijd achter de schermen zijn en de geldstromen zijn vaak duister. Sommigen scheppen ook daar licht in. Het leven van Poetin in de geheime dienst, als baas. De ongelofelijke opgave dat gigantisch land te beschermen tegen de duistere invloeden van buitenaf. Er móet zeer veel intellect daar zijn, hij leidt het land natuurlijk niet alleen. De Duma (soort Kamer) moet wel beschikken over denkkracht als ze zelfs een zuipschuit weten te overleven.
     Dit vormt dus een basis van de kennis.

     Of hij een misdadiger is of niet, dat weet ik natuurlijk niet. Ik geloof in rechtspraak van een onafhankelijke rechter die alle kanten bekijkt. En ik ben geen rechter, ik weet te weinig. Ik ken geen advocaten, aanklagers. In Nederland leren (leerden) wij dat je onschuldig bent tenzij de schuld bewezen is. Ook dat speelt mee.
     Ik zie wel het tegenovergestelde; nare mensen die zelf niet zuiver zijn, die de man wél veroordelen alsof zij rechters zijn. Die mensen verraden zich. En die pleiten (dus) juist vóór de man.
     Verder kijk ik bijna nooit naar de woorden van de mens. Wel naar de daden. Dat scheelt ook veel tijd. En als ik naar zijn daden kijk, dan heb ik geen reden tot boosheid of zo.

     Tom ,wanneer je werkelijk denkt dat ik achterlijke websites afstruin, dan hoop ik dat je je vergist. Er zijn inderdaad zeer weinig betrouwbare sites, daar heb je wel een punt. Vooral de grotere sites zijn een poel van verderf van het intellect en de waarheid. Er is inderdaad veel nep-nieuws. Maar weet je: dat betreffen dan vaak de grotere websites van de gevestigde orde. Wie aantoonbaar liegt, ook al is het maar één keer, die is bij mij af.

     Maar weet je, veel hele kleintjes, die met privé-meningen, die zijn vaak het ‘leukst’ en blijken soms redelijk betrouwbaar. Mensen bijvoorbeeld, die jarenlange studies maken van een mens, boeken over hem lezen, lezingen afstruinen, youtubes, enzovoorts. Daar dan weer een mooie blog of youtube van maken. En die bekijk ik dan.

     De kunst is “Hoe zoek je op Internet.”. Dat moet je weten. Je moet ‘ingangen’ hebben. En weet je? De beste die krijg je. Van mede-lezers en commentators. Zoals hier soms. Ook onder youtubes staan vaak vreselijk goede commentaren met verwijzingen naar sites en filmpjes. Na verloop van tijd ga je leren wat een beetje deugt. Als ze boekjes willen verkopen of kruiden of zo, dan is dat heus niet erg. Wat belangrijk is, is dat je wat terug kunt zeggen, zoals hier. Dat vind ik goed.
     Wanneer je niets kunt zeggen of je moet betalen of lid worden, dan vind ik het ‘minder’.

     Nou ja. Zo kan ik je boekje nog wel verder vullen, beste Tom, maar werkelijk, je zit er denk ik ook naast wat de ‘maanlanding’ betreft. Alleen al technisch gezien. Maar daarvoor moet je talent hebben, voor die techniek. Heb je die niet en mis je de opleiding, dan volg je natuurlijk de gevestigde mening. Maar wanneer je wel de techniek in de vingers (en de geest uiteraard) hebt en wat verder kijkt, met de kennis van nu, dan zie je dat er wat dingetjes ‘niet kloppen’.

     Het is dus niet één maar twee. Aanleg en opleiding en algemene ontwikkeling plus de ongelofelijke encyclopedie van kennis die het Internet ons biedt. (Als je hem weet te gebruiken.) Werkelijk miljoenen mensen zetten er zaken op om te delen. Zeer veel goede zaken, maar ook veel goor vullis. Dat laatste is vreselijk.

     En. Natuurlijk volg ik het nieuws wel. Alleen indirect. Ik lees wat ánderen van het nieuws vinden. Dan ervaar ik minder stress van al dat ‘nieuws’. Hier lees ik over covid, Poetin, en soortgelijke zaken. En zo volg ik meerder sites om het nieuws wat te volgen.

     Ik snap écht niet dat je dit allemaal niet weet. Beetje meegaan met de tijd hoor.

     Eén vraag: ben je écht zo onwetend, of doe je maar alsof?

     1. Herstel:
      ben je echt zo onwetend omtrent het Internet als bron, of doe je maar alsof? Want je vroeg immers om bronnen.
      Dus het
      1. Internet kan een goede bron zijn ( mits van tenminste 2 kanten bekeken, de linker en de rechter bijvoorbeeld en er bronnen voor die bronnen zijn!!! (zonder bron laat ik het voor wat het is)) plus
      2. het nieuws zelf, maar dat volg ik dan indirect. En soms bekijk ik de hoofdbron van het nieuws (radio, tv, krant) natuurlijk ook achteraf.

     2. Beste Raphäel
      In tegenstelling tot uw zelfverklarend hoog kennisniveau en talent, is mijn kennis van raket- ruimte- en luchtvaarttechnologie toegegeven helaas eerder beperkt.
      Jij moet ongetwijfeld wel een redelijke Einstein zijn om die Nasa-ingenieurs-prutsers effe duidelijk te maken dat hun maanlanding een grote grap was.
      Best stuur je eens mailtje met je ‘dingentjes die niet kloppen’ richting dit ruimte-agentschap, je weet maar nooit welke schokkende onthullingen je klokkengeluiden teweeg kunnen brengen.

      Je hebt, zo lees ik, naast je aanleg, opleiding en algemene ontwikkeling ook klaarblijkelijk alle technieken die nodig waren om een mens op de maan te krijgen zeer grondig onderzocht? En aldus ben je na je studie zélf tot de vaststelling gekomen dat het niet meer dan een geheim complot is. Ja straffe kerel gij.

      Echter één belangrijk element ben je volgens mij vergeten: “De waarschijnlijkheid van geheimhouding”. Een gekend citaat zegt: “drie mensen kunnen een geheim bewaren wanneer twee van hen dood zijn”.
      Want net die geheimhouding -door in dit geval duizenden Nasa-betrokkenen – was dé voorwaarde voor het slagen van een verholen samenzwering.
      Ben je het met me eens dat deze geheimhouding moeilijker wordt naarmate de tijd verstrijkt en het aantal samenzweerders toeneemt?
      Ben je misschien vergeten dat er maar liefst 6! succesvolle maanlandingen geweest zijn? En allemaal ‘fluitend mondje toe’, Raffi, echt man?

      Het risico dat één deelnemer (12 astronauten zijn op de maan geweest) of een zeer nauw betrokken medewerker per ongeluk zijn mond voorbij praat, bewust het geheim lekt aan bijvoorbeeld een journalist vanwege morele of ideologische gewetensnood, zoals een klokkenluider, of om financieel of andersoortig persoonlijk gewin, of dat de buitenwereld het complot ontdekt door de sporen die de activiteiten van de samenzweerders nalaten, is in 6 keren maandlanding gewoon on-ver-mij-de-lijk.
      Het al die jaren tot op vandaag kunnen geheimhouden zou vele malen complexer zijn dan al die landingen zelf.
      Dus ook één vraag terug; heb je met al je technische kennis en talent ook maar één zinnige verklaring hoe men in Godsnaam in die geheimhouding tot op vandaag in geslaagd is?
      Want ik leer ook graag bij.
      Dank.

      1. Tom,
       Ik zou u bijna vragen wat u nu precies doet geloven dat de maanlanding zoals die getoond is op de televisie wel degelijk echt is? (Wanneer u te jong bent om het gezien te kunnen hebben, en er verder geen films over gezien hebt dan gaat de vraag uiteraard over.)

       Wanneer het over geheimen en complotten gaat, dan zou u dat aan deskundigen op dat gebied moeten vragen. Daar kan ik u niet verder mee helpen.

       Ik bekijk de zaken liever technisch en wat wetenschappelijk. Of het nu een vermeend virus is of een maanlanding.

       Wat denkt u zelf over complotten? Bestaan die? Hoe zou men die geheim houden? Kan dat?

       1. Raphaël
        Ik geef het op: telkens als ik u vragen stel, antwoordt u met nieuwe vragen. Wat zoveel betekent als het antwoord haast kinderlijk ontwijken.

        U doet zich eerst voor als de getalenteerde technische deskundige, die zélf kan vaststellen dat de maanlanding niet klopt en dus een geheim is. En als ik vraag hoe kan men zoiets geheim houden…? Is uw antwoord aan mij, ik citeer u letterlijk: ‘ hou zou men dit geheimhouden, kan dat?’

        Kort gezegd ik stel u een vraag en uw antwoord met dezelfde vraag terug.
        Daar word ik niet alleen ontzettend moe van, maar dit is voor mij het bewijs dat u zo onwetend bent dat u het zelf niet meer beseft en het dus niet speelt.

    2. In het ideale geval zouden we allemaal van elkaar kunnen leren op een forum als dit. Op de een of andere manier blijkt dat echter onmogelijk. Mensen praten langs elkaar heen, denken aan drie woorden van een ander genoeg te hebben voor een snel (en negatief oordeel), vervallen in neerbuigende of beledigende formuleringen, breken een potentieel interessante gedachtenwisseling al in de knop af door niet in te gaan op een belangrijke vraag, praten op een forum met een geestverwant op een smalende en spottende toon over de andere forumbezoekers, zaaien ongegrond en op grove wijze twijfel aan de integriteit van forumbezoekers, etc. etc. Dat vindt u zeker ook wel jammer, Ongelovige Tom?

     1. Wat ik van u vooral jammer vind is dat u die boodschap alleen naar mij richt.
      Toch nog een goede nachtrust gewenst.

      1. Ook opmerkelijk, zeg. Ik beschrijf in algemene termen, zonder iemands naam te noemen, een aantal vervelende maniertjes, gepraktiseerd op dit forum, die een vruchtbare discussie belemmeren, en dat legt u dan blijkbaar uit als een persoonlijke aanval op uzelf. Dat is echter nog geen antwoord op mijn vraag.

 15. @Jules van Rooyen.: Nu ga je een beetje de mist in. Als aan haar voorwaarden waren voldaan, dan zou Rusland zich bekeren, anders zou het een gesel zijn voor deze wereld. En aan die voorwaarden is nooit voldaan. Dit heb ik samen met anderen uitvoerig beschreven. Ook gaat je totaal de mist in om Poetins oorlog tegen Oekraïne en het Westen te beschrijven als een kruistocht. Jules in wat wereld leeft ge. Zit ge in Nederland ergens opgesloten in een grot? Ben je vervreemd van deze wereld? Leef je in een gesloten klooster? Wat je nu schrijft tart toch wel de werkelijkheid. Wie is Oekraïne binnengevallen? De kabouters of Poetin. Wie schiet op burgers? Poetin of de kabouters? Je beziet Poetin dus als een vrijheidsstrijder die het onderdrukte Oekraïne en het Westen moet bevrijden van zijn vrijheid. Dit is toch de zot voor woorden. Is er vrijheid in Rusland? De mensen die op straat komen vliegen naar de gevangenis. Ontwaakt uit je comaslaap en help de vluchtelingen van Oekraïne. Doe eens een daad van medemenselijkheid.

  1. Verwachtte wel, uw reactie, beste Willy, maar ik kijk liever naar de waarneembare, feitelijke gebeurtenissen, dan naar scherpslijterij over woorden, over wat er wel of niet gezegd wordt, en hoe dat wordt gelezen.

   De hemel wordt niet bewoond door woorden zifters. De bekering van Rusland is allang begonnen. En daarmee de redding van West-Europa. Alleen met haar hulp, kan de heerszucht van de Amerikaans-joodse Kabal worden afgestopt en de VS troepen, Europa uit worden gezet. Tenslotte, de gevaarlijk Navo, de agressiefste oorlog machine in de wereld, kan worden ontbonden.
   Lees hierboven wat al eerder geschreven is.

   Al in de jaren na het vallen van de Muur, was de onomkeerbare her-kerstening van Rusland duidelijk herkenbaar. Zelfs na 80 jr. communisme waren de atheïstische joodse elites niet in staat gebleken, het Christendom uit te roeien. Met de jongere generaties kwam de bloei terug. De Russische staat herstelde alle kerken in Rusland, van 80 jr. aanslagen, terreur en vernietiging.
   U kunt, beste Willy, de militaire interventie in de Ukraine vergelijken met de Kruistocht van wijlen Generaal Franco, in 1936, in het revolutionaire Spanje. Het katholieke Spanje was vanaf 1931, in handen gevallen van atheisten, vrijmetselaars, communisten, socialisten, anarchisten en joodse militie bataljons van vrijwilligers. Franco werd ook gedemoniseerd in Europa, behalve door katholieken.

   Daartegenover, met het vallen van de Muur, was het in West-Europa treurnis troef, gevolg van dat vervloekte Vat 2 concilie (1965), en daaruit voortvloeiend, de cultuur marxistische revolutie van de Mei 1968. De beroemde dissidenten schrijver Soljenitsyn heeft de Westelijke decadentie ontmaskerd, tijdens zijn Harvard lezing in de VS. Hij vroeg zich af of een leidersrol in de wereld, nog daarmee te rijmen viel. Hij had gelijk.
   Hierboven, is al meerdere keren aangegeven, dat met het vallen van de Muur, het “Empire of Evil”, van Moskou naar Washington was verhuist. Het verval werd daarmee ingeluid.

   Tegennatuurlijke perversies, feminisme, de aanval op het gezin en de zelf vernietiging van volk, identiteit, religie, traditie, cultuur en natie-staat, zelfcensuur op ethische kwesties, gender idioterie, onteigeningen met torenhoge belastingen, en tenslotte de massa immigratie, vormen de prioriteiten lijsten van alle Westelijke landen.

   Blindelings gehoorzamend, volgen regeringen “US masters voice”. Zij voeren aanvals oorlogen uit tegen vreemde volken en landen, zonder mandaat en zonder noodzaak.
   Mijn advies, beste Willy, stop met het volgen van de officiële grote media, en gebruik het eigen gezonde verstand. Het kwaad komt niet meer uit de Oost, maar uit het Westen.

   In Rusland, daarentegen, de vroegere Sovjet Unie, vinden we niks van dit alles terug. De situatie is compleet omgedraaid. Ontkenning heeft geen zin. Kijk door de propaganda heen. Zie de demonisering van de enkele EU landen plus Rusland, die de Westerse waanzin weigeren. Die homo-propaganda weigeren, die kinderen willen beschermen tegen gender absurditeiten, die huwelijk en familie waarden hoog in het vaandel dragen, die hun grenzen bewaken, en tenslotte, die abortus praktijken aan banden willen leggen en tegengaan.

 16. @Jules van Rooyen; Bedankt voor je reactie, maar wat ik bij jou niet begrijp is je aversie tegen de huidige katholieke kerk, het Westen waarvan jezelf deel van uitmaakt en die natuurlijk niet volmaakt is. Ook schrijf je iets verbazend, maar ik ben dat bij jou al gewoon, ook schrijf je iets verbazend ” de bekering van Rusland is reeds begonnen”? Over welke bekering heb je het? Poetin is een communist en geen christen. En het Russische volk is geen christelijk volk maar gemanipuleerd door een communistische regime. Nooit, maar dan ook nooit heeft Poetin het communisme afgewezen, daarom is hij zo bevriend met de Chinese leider. Je hebt ook een grote aversie tegen alles wat Jood is terwijl je blijkbaar niet begrijpt dat Jezus een volbloed Jood was, zijn apostelen ook en zelfs zijn moeder dat zal je zeker verbazen. Jezus bracht zijn boodschap aan zijn apostelen, en de instelling van de eucharistie werd gegeven aan de Joodse apostelen. duidelijk zit er een missing link in je hersenen. Maar ik geloof dat je denkt dat Jezus een Rus was. Ga is praten met Bisschop Liesens van Breda, maar zeker niet met ten Bonny de Bisschop van Antwerpen want die is voor alle homo’s. Ook hier lijk je een aversie op de hebben het decadente Westen tegenover het christelijke Rusland met als toppunt Rambo kruisvaarder Poetin die het Westen terug het ware Evangelie zal brengen, met bombardementen op gewone burgers. Gelukkig heeft Jezus dat niet gedaan, hij was zachtmoedig en nederig van hart.

 17. Jules van Rooyen,
  Lees toch in de Bijbel?
  “ecce ego mitto vos sicut oves in medio luporum estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae”. . .
  ” et quicumque potum dederit uni ex minimis istis calicem aquae frigidae tantum in nomine discipuli amen dico vobis non perdet mercedem suam”.

  1. @Raphaël,
   betekenis van Uw reactie van d.d. 19 maart 2022 om 13:24 uur???
   Sorry, maar ik ken geen latijns.

   Omdat U wel het Latijns wél machtig bent: was of bent U priester(student)?

   1. P. Derks,
    Mattheus 10:
    16 Ziet, Ik zend u als schapen in het midden der wolven; zijt dan voorzichtig gelijk de slangen, en oprecht gelijk de duiven.
    42 En wie een dezer kleinen iets, al is het slechts een beker koud water, geeft omdat hij mijn leerling is, voorwaar, zeg ik u, hem zal zijn loon niet ontgaan.

   2. Geachte heer Derks,

    Ik heb translate.google.com geopend, bij ’taal herkennen’ heb ik toen het neerwaartse pijltje aangeklikt, dan worden alle talen zichtbaar, ook Latijn. Die heb ik aangeklikt, gekeken of er bij het rechtervak ‘Nederlands’ staat, vervolgens heb ik de eerste Latijnse tekst van Raphaël gekopieerd, en deze in het linkervak, dus in het ‘Latijn’-vak geplakt, en toen gaf Google deze vertaling:

    “Zie, ik zend u uit als schapen te midden van wolven: wees daarom wijs als slangen en ongevaarlijk als duiven.”

    Plaats je die tekst weer in een Google-venster, dan blijkt het Matthëus 10:16 te zijn.

    Het tweede citaat wordt door de Californische ICT-gigant als volgt vertaald:

    “En wie een van deze kleine dingen een kopje koud water geeft om te drinken in de naam van een discipel, amen, ik zeg u, hij zal zijn beloning niet verliezen.”

    Google je deze, dan vind je dat het om Mattheüs 10:40-42 gaat.

    De vertalingen zijn niet altijd correct – “kleine dingen” klopt niet, bijvoorbeeld – maar deze Google-toepassing is natuurlijk toch een fantastisch hulpmiddel.

    Groeten, Richard

    1. Ik zie zojuist de reactie van Raphaël. Het tweede citaat is inderdaad Mattheüs 10:42 en niet Mattheüs 10:40-42 zoals ik vermeldde.

     1. Richard Schoot,

      Wat leuk dat u typte terwijl ik dat ook deed.
      En inderdaad, we leven wat dát betreft in een gezegende tijd. ( Als wij tegelijkertijd ook wél kritisch moeten blijven, dat ook. Maar het is toch bijna een wonder dat wij zo communiceren? )

      1. Oei, slecht Nederlands.
       Nou ja, we moeten tegelijkertijd ook wél kritisch blijven, bedoelde ik te schrijven. Vooral naar ons zélf toe 😉

       1. Ik ben het in beide opzichten geheel met u eens, Raphaël. Ik heb zelf ook meermalen tegen mijn omgeving gezegd: ‘Wat dàt betreft leven we in een heel mooie tijd’, als bijvoorbeeld de verbazende mogelijkheden van de smartphone ter sprake komen, en de noodzaak van zelfkritiek onderschrijf ik eveneens.

    2. @Richard Schoot,
     Bedankt voor Uw praktische informatie. Ik heb die site inmiddels opgeslagen.

     Dit neemt trouwens niet weg, dat ik het van onbeschaamd gedrag vind getuigen, om op ’n Nederlandse site in ’n buitenlandse taal te reageren.
     Bovendien vind ik het des te beschamender als het ook nog ’n Nederlandstalige schrijver betreft. Waarom doet ie dat? Om te laten zien, dat ie ook dié taal machtig is? (Dus uit hoogmoed?)

 18. Ter aanvulling op mijn bovenstaande teksten, spijtig dat uit reacties blijkt hoezeer velen hierboven, blind zijn voor de realiteit, van het wereldgebeuren. Spijtig dat velen niet willen of niet kunnen begrijpen, welk een contra-revolutie de Russische regeringschef Poetin, gestart heeft en tegen wie !!

  Wellicht kan het helpen als ik citeer uit de twee wekelijkse krant, “Gezond Verstand”, hoofdredacteur, de welbekende schrijver Karel van Wolferen. Hij schrijft over, “Poetins opstand tegen de globalisten”.

  In dat belangwekkende artikel blijkt hoezeer deze Orthodox gelovige patriot al decennia bezig is om in Rusland, de infra-structuur, de bodemschatten en nog veel meer, terug te veroveren op de buitenlandse roof kapitalisten, meestal joods- Amerikaanse investeerders.

  Na de ineenstorting van de Sovjet Unie, hebben zij voor een appel en een ei, als hyena’s Rusland kunnen beroven van haar natuurlijke rijkdommen. In die rechteloosheid, tracht Poetin, daartegenover, de publieke sector in Rusland weer op poten te zetten, als tegenwicht tegenover het almachtige, internationale roofkapitalisme.
  Dat roofkapitalisme heeft in NL ook huis gehouden. Voorbeelden zijn de overval op de beurs en de opsplitsing van o.a. Stork, het opkopen en leegplukken van Hema en Vroom en Dreesman, met alle achteraf schade van dien, en tenslotte, het verdwijnen van de hoofdkantoren Shell en Unilever uit NL.

  Van Wolferen geeft duidelijk aan dat Poetin bezig is, om de publieke sector weer te laten bepalen hoe vooruitgang en voorspoed van de natie, van het volk, eruit moet zien. Hij doet dat met daden, niet met abstracte begrippen, als neo-liberale dogma’s uit de Amerikaanse business scholen. Deze kennen slechts één winnaar, het joodse grootkapitaal, van Wallstreet, en de City.

  Hoofdrol spelers zijn wereld ‘ s grootste beleggingsfondsen en investeerders, als Black Rock en Vanguard. De directies zijn joods, zoals bij alle Amerikaanse grootbanken. Zij bepalen de koers van alle grote bedrijven waarvan zij tevens groot aandeel houders zijn. Zij hebben talloze bedrijven, waar ook ter wereld kunnen verplichten, zich terug te trekken uit Rusland, met achterlating van al hun bezittingen. Shell is daarvan het meest beruchte voorbeeld.

  Dit frontale verzet van een grote mogendheid als Rusland, tegen het joodse grootkapitaal dat geen grenzen kent, verklaart de los gebroken hysterie, nog erger dan de griep hysterie en het griep bedrog, dat wij allen twee jaar lang hebben moeten ondergaan.

  1. Jules,
   Waar staat dat? Kunt u aangeven welke aflevering van Gezond Verstand Karel dat zegt? Ik kan het niet vinden. Tenminste niet in die bewoordingen.

   1. Dat betreft “Gezond verstand”, nr. 7, dd. 23 Maart, blz. 12 ;
    mijn derde alinea komt uit de koker van Van Wolferen.
    Helaas, beste Raphaël, de olifant in de kamer blijft bij Van Wolferen, helaas buiten schot.
    (lees verder hierboven, meerdere bijdragen)

    1. @Jules van Rooyen, “Gezond verstand” is blijkbaar ’n correcte krant:

     Dat roofkapitalisme heeft in NL ook huis gehouden. Voorbeelden zijn inderdaad(!) de overval op de beurs en de opsplitsing van o.a. Stork, Stork, het opkopen en leegplukken van Hema en Vroom en Dreesman, met alle achteraf schade van dien, en tenslotte, het verdwijnen van de hoofdkantoren Shell en Unilever uit NL.

     Het is te hopen, dat Poetin écht z’n gezond verstand gebruikt inzake dat roofkapitalisme + dat hij puur en alleen dátgene terugneemt wat Rusland toekomt.
     Als hij dat correct weet te doen, zal West-Europa hem volgen (ondanks de huidige hetze tegen Poetin).

    2. Dank u voor het antwoord, Jules.
     (Ik krijg die krant later, vandaar.)

     1. Er is nog meer. Het Russische leger heeft duidelijke oorlogsdoelen mee gegeven in de instructie boeken voor de soldaten. Ook staat daarin dat het niet gaat om een interventie tegen Ukraine, of tegen andere landen, maar dat het Russische leger het laatste “bastion is dat strijdt tegen de New World Order”, (lees de Jew World Order).

      Uit betrouwbare bron vernomen dat de militaire politie van het leger, lijsten bij houdt van te arresteren of te ondervragen Ukrainers. Dit gebeurt in het kader van de uitzuivering van het “systeem”, van de joodse leider Zelinsky, zijn vele Amerikaanse collabo’s onder de top ambtenaren, en de Soros bende, stammend van de staatsgreep in 2014.

      Er zal dus schoon schip gemaakt worden, niet alleen ter demilitarisering van dat enorme land (ongeveer 3000 km. bij 1000 km.) maar vooral op het politieke en maatschappelijke vlak. Burgemeesters, politie mensen, militairen, ambtenaren). Kortom bijltjes dag. Hopelijk worden alle Soros netwerken vernietigd, en harde afspraken met garanties gemaakt over de buitenlandse betrekkingen.

      Tenslotte, gezien de gelopen gevaren van uitbreiding van het conflict, betekent het Urkraine avontuur het einde van de Navo, als een levensgevaarlijk organisatie voor EU landen. Vermoedelijk heeft de VS zichzelf in de voet geschoten, en is het einde van het dollar imperium aangebroken.
      (lees verder hierboven in de draad)

     2. @ Jules van Rooyen,
      uit je rapport leid ik af dat je de Katholieke profeten niet volgt.
      Het enige waar het nu nog om gaat is alle landen machteloos te maken zodat de grote wereldleider zorgeloos kan optreden. Je meent toch niet dat het socialistische netwerk dat de hele wereld omspant zou opgeheven worden? Zeer veel katholieken hebben daarin een betaalde job, o.a. mijn zus. Ze zijn volkomen misleid net als de Amerikaanse ‘democraten’.
      Straks komt Poetin naar west-Europa met zijn leger.

     3. Olie op het vuur.
      Zie: kavlaanderen.blogspot.com /2022/03/de-ultieme-godslastering-van-bergoglio

 19. China heeft zich nu aan de zijde van Rusland geplaatst.
  youtube.com/ watch?v=DFYksAd99dI

 20. Ik lees deze reacties nu meer dan een maand na datum. Ik wil heel nadrukkelijk Tom bedanken en feliciteren voor zijn vlijmscherpe analyse (helemaal mee eens trouwens, zonder enige reserve), opmerkingen en antwoorden, zonder zijn mateloze geduld te vergeten. Ik zou het niet kunnen opbrengen bij het lezen van zoveel leugens, verdraaiingen en misselijk makende opmerkingen en tirades. Raphaël, P. Derks en Jules van Rooyen blinken hier trouwens in uit. Niet te geloven wat deze heren van troep bijeen kunnen schrijven! Zoals hier ergens geschreven werd: deze heren zijn zodanig en zo lang in hun parallele wereld gaan leven dat ze geloven dat die ook echt bestaat.
  Ook Juuls bedankt voor het goede weerwerk.

  1. De vijanden van de Kerk komen elkaars handjes schudden in de Restkerk. Alleen God heeft het laatste woord en dat zal spoedig blijken tijdens de nu zeer nabije dag van de Grote Waarschuwing. Denkt U te kunnen ontkomen aan de almacht van God?

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht