Het westen, Oekraïne, Rusland,  Syrië en Libanon

Goede Vrienden,

 

Deze week begon met Aswoensdag de grote vasten of veertigdagentijd, als voorbereiding op Pasen, het feest van Christus’ Verrijzenis. De woestijntocht is bij uitstek het Bijbelse beeld van ons leven. Ook als we  buiten een klooster leven, in een dorp of stad, kunnen we hiervan de vruchten plukken.

 

De woestijn is de plaats waar het volk van Israël verbleef tussen zijn  bevrijding uit de slavernij in Egypte en de intocht in het beloofde land, gedurende veertig jaar, in het midden van de dertiende eeuw vóór Christus. Dit wordt beschreven in het boek Exodus, dat samen met Genesis één geheel vormt. De joden noemen beide boeken met hun beginwoorden: Genesis (Beresjit = in het begin, letterlijk: aan het hoofd/’En tête’!), het boek van de schepping. Het geeft ons het Grote Verhaal van de wereld en de mensheid. Het is niet bedoeld, om uit te leggen hoe de wereld, het heelal en de hemel ontstaan zijn (wat ons uiteindelijk overstijgt) maar, volgens de heilige Augustinus, om te weten hoe we in de hemel moeten komen! Het boek Exodus (Sjemot = namen van Israëlieten die naar Egypte trokken) is het boek van de uittocht, de bevrijding. Onze tijd is meer dan ooit geneigd  zich te verliezen in  een puur  historisch-kritische lezing met uitsluitende aandacht voor vragen als: wanneer? Hoe precies?… En hierdoor missen we de eigenlijke boodschap: God voert mensen weg uit de slavernij en brengt hen tot de ware eredienst aan Hem, die  de echte bevrijding is. In Egypte moeten de Israëlieten hard werken in een erbarmelijk slavenbestaan voor de glorie van Farao. Ze hebben bovendien geen tempel en kunnen geen eredienst houden ter ere van God. Vandaar een dubbele onderdrukking: lichamelijk en geestelijk. God bevrijdt mensen uit slavernij en uit de zonde,  die de slavernij van afgodendienst is. Dit is ook de betekenis van het Hebreeuwse woord voor Egypte (Mitzraim = uit de tweevoudige verdrukking). Hiermee begrijpen we tevens waarom Exodus zoveel aandacht schenkt aan het maken van een heiligdom. Eerst wordt uitvoerig het plan voor de bouw van het heiligdom beschreven (24, 12- 31, 18) en daarna de bouw zelf (35, 1 – 40, 38). Let op de diepe betekenis hiervan. De edelste metalen, het beste hout, de rijkste stoffen worden voor het heiligdom gebruikt en wel door de grootste kunstenaars en vaklui. Alles voor Gods glorie. Jezus leerde ons bidden tot God, onze Vader: Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk Kome, Uw wil geschiede! Dit is ook veruit het beste voor iedereen. Daarmee bereiken we zelf onze diepste ontplooiing en onze hoogste vrijheid. Het tegendeel is herleid worden tot slaven van onszelf of anderen, van het aardse, menselijke, vergankelijke. Jezus zegt: “Zoekt eerst het Koninkrijk en zijn  gerechtigheid: dan zal dat alles u erbij gegeven worden” (Mattheus 6, 33). Zijn  onze middeleeuwse kathedralen daarvan geen sprekend getuigenis? Waar elders vind je zulke prachtige kunstwerken van gebouwen, glasramen en schilderijen? En wie waren deze grote kunstenaars? We weten het niet eens. Werken voor eigen glorie of die van een mens herleidt ons tot een slavenbestaan, werken voor Gods glorie maakt ons  vrij en brengt de beste gaven in ons tot ontwikkeling. Dat is de boodschap van Exodus. Dat is het doel waarnaar we dienen te streven.

 

In deze veertigdagentijd luisteren we naar God die het joodse volk 40 jaar in de woestijntocht bracht opdat het zou leren in kinderlijke afhankelijkheid van Hem te leven. God wil hen louteren en voorbereiden op een leven met Hem in het Beloofde Land. Daarvoor geeft Hij hen zijn geboden. Is dit een juk? Ja, een juk waardoor de lasten gemakkelijker gedragen kunnen worden. Twee emmers draag je veel  gemakkelijker met een juk. Jezus zegt: “Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht” (Mattheus 11, 29 v). Hij wil dat het volk zich bij iedere moeilijkheid vol vertrouwen tot Hem wendt. Bij de minste tegenstand echter vergeten ze hun vertrekpunt, de bevrijding uit Egypte en verliezen ze ook het einddoel, het Beloofde land, uit het oog. De Israëlieten worden helemaal in beslag genomen door de onmiddellijke noden. Ze morren tegen Mozes en Aaron omdat ze geen water en geen eten hebben,  ze morren ook tegen God in plaats van zich te wenden  tot God. Ze waren liever bij de vleespotten van Egypte gebleven. Ze vragen Mozes schamper waarom ze naar de woestijn  moesten en of er in Egypte (het land van de monumentale graven!) geen graven  genoeg waren? Mozes keert zich telkens tot God en God geeft water, manna, kwartels. Hij geeft hen ook zijn geboden. Als ze die onderhouden zal God hun Heer en Geneesheer zijn. En daarop  komen ze plots in Elim, een onvoorstelbare weelde: “een plaats met twaalf bronnen en zeventig palmen” (Exodus 15, 27).

 

Zoals de profeten Elia en Johannes de Doper in de woestijn verbleven, zal ook Jezus veertig dagen in de woestijn verblijven. Hij voert als het ware de strijd van Adam en Eva opnieuw. Adam en Eva hadden onbeperkte toegang tot alle mogelijke geneugten van de “boom  van  het leven”. De kennis van goed  en kwaad  is echter alleen aan God gegeven. De duivel verleidt Eva om te willen  zijn als God. Daarna neemt Adam het verlangen van zijn vrouw over. Jezus nam de taak  van Adam in het paradijs opnieuw op, maar volgde de duivel niet en gaf een voorbeeld voor onze woestijntocht.

 

De woestijn  is het beeld van het leven dat zich afspeelt tussen  het aards paradijs en de Wederkomst des Heren, het Hemelse Jeruzalem. Heel ons aardse leven, vanaf ons doopsel tot ons sterven, is een woestijntocht. Het is een tijd en plaats van beproeving en ontbering, van strijd, lijden en gevaren maar ook van heerlijke, onverwachte oasen, indien we Gods geboden onderhouden. Ja, daar spreekt God tot ons zijn Woord en geeft zijn geboden. Dan is er verfrissing en rust samen met onrustwekkende geluiden, duivelse verleidingen, twijfel, vertroosting, eenzaamheid, stilte en intieme ontmoeting. Daar voeren we de strijd tegen onszelf en tegen de begeerten van de duivel in ons. Monniken in de woestijn  gaven ook de belangrijkste impuls aan het beginnende christendom.

 

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God… alles is door Hem geworden… in Hem was leven  en dat leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis maar de duisternis nam het niet aan”. (Johannes 1,1-5). Het klinkt als een nieuwe schepping. Het Hebreeuwse “devar” betekent niet alleen “woord” maar verwijst ook naar de werkelijkheid zelf. Voegen we er de “m” (van maqom = plaats) aan toe, dan krijgen we “midbar” (= woestijn). De woestijn is inderdaad de plaats waar we de diepste zin van de werkelijkheid en het leven kunnen ontdekken. De veertigdagentijd lokt ons naar de woestijn om daar een grondige bekering te ondergaan door onze aardse begeerten te laten afsterven en de diepste dorst naar onze uiteindelijke vereniging met God te laven.

P. Daniel

XVII.10

Vrijdag 4 maart 2022

Flitsen

In de byzantijnse liturgie spreekt men nu van de zondag van de “tyrophagie” (melkproducten), waarop voor het laatst melkproducten kunnen genuttigd worden, terwijl maandag de vasten begon.  In de Latijnse liturgie sprak men vroeger van “quinquagesima” (50e dag of 7e zondag voor Pasen) en begint de vasten op woensdag (Aswoensdag).

Zondagmiddag aten we in de kluis. Wat primitief, maar toch gezellig. Maandag begon dan de grote vasten al in de byzantijnse liturgie. De eerste maaltijd van de dag (met uitzondering voor de kinderen en hen die het nodig hebben) is dan het  middagmaal om 15.30 u Vooraf worden de vespers gezongen met het treffende slotgebed van de heilige Efrem: “Heer en Meester van mijn leven, laat in mij geen geest toe van luiheid, nieuwsgierigheid, ambitie en praatzucht maar wil aan uw dienaar een geest geven  van wijsheid, nederigheid, geduld en liefde. Ja, mijn  Heer en Koning, leer mij mijn fouten te zien en niet te oordelen over mijn broeder, want Gij zijt gezegend in de eeuwen der eeuwen. Amen.” Ondertussen doet iedereen 4 x een “grote metanie”: met twee knieën knielen,  met het hoofd tegen de grond (dit gebruik werd later door de moslims van de Syrische monniken overgenomen!). ’s Avonds worden de lange completen gezongen die eindigen met een gezamenlijke vraag om vergeving.

De christenen in Qâra proberen ook echt  in de geest van de vasten te leven. Toen we zondagavond in een gezin in Qâra waren vroegen ze vooraleer te vertrekken dat we even zouden bidden en zegenen om de vasten goed te beginnen.

Het westen, Oekraïne, Rusland,  Syrië en Libanon

Vorige keer gaf ik het kort, nuchter overzicht van  Thierry Meyssan over de inval van Rusland in  Oekraïne. Ik koos dit verslag als mijn vertrekpunt omdat ik er vele gelijkenissen in zag met wat hier in Syrië gebeurde en hoe dit geheel vervormd werd in de media. De demonisering van Poetin is echter nog veel agressiever dan de demonisering van Assad. Toen de bevolking in Aleppo werd uitgemoord door terroristen, volop gesteund door het westen en hele wijken tot puin werden geschoten, hadden de westerse media daarmee geen enkel probleem, het was voor hen een goede bevrijdingsstrijd. Toen het Syrische leger, gesteund door de Russen én de bevolking aan de echte bevrijding begon, spraken de westerse media alleen maar van gruwelen die zouden begaan zijn  door het Syrische en Russische leger. Na de bevrijding kwam het volk massaal de straat op en  danste van vreugde. Hierover kwam in de westerse media geen woord. Zij bleven gewoon het voorgeschreven draaiboek van de CIA volgen en schreven over een volk dat strijd tegen een gruwelijke Syrische dictator en daarbij  gebombardeerd wordt door het Syrische en Russische leger. En daarmee gaf het westen zichzelf alle dekking om zijn  misdaden in Syrië ongehinderd en met toestemming van de buitenlandse openbare opinie te blijven voortzetten.

Op mijn bericht  over Oekraïne van vorige week kreeg ik merkwaardige reacties, zowel pro als contra.

Een van de beste Nederlandse onderzoeksjournalisten, die vele jaren voor de NOS gewerkt  heeft en nu het ene boek na het andere schrijft met degelijk onderbouwde informatie, stuurde aan haar ruime vriendenkring mijn korte tekst over Oekraïne door met de mededeling: “Ik dank pater Daniël voor deze korte, krachtige en -naar mijn mening- zeer rake analyse”. Er kwam echter ook deze reactie: “Daniel, je bent hartstikke gek of van de duivel bezeten. Stop alsjeblief met al die onzin”.  Wanneer we rekening houden met de macht van de huidige mediamanipulatie en de daardoor gevormde “massavorming”, vermoeden we dat er meer mensen het oneens zijn met deze “andere visie”. In een tijd van globale dictatuur en leugen wordt iedere poging om de waarheid te openbaren unaniem als een revolutionaire daad beschouwd die  als een misdaad moet gestraft worden.

Over nagenoeg heel Syrië is er nu vrede afgezien van het noorden en de Golan die illegaal bezet zijn. Laten we even vooruit kijken. De VS hebben een militaire basis in An Talf van waaruit zij de terroristen blijven steunen en  het land ontwrichten. Zij zorgen er voor dat 90 % van de olie “veilig” kan gestolen worden, week na week met  een lange colonne tankwagens, terwijl het Syrische volk zelf kou lijdt en gebrek aan brandstof heeft. Zij zorgen ook voor het vernietigen van de oogst en het stelen van het graan dat toch kon geoogst worden. Niet alleen Syrië en Rusland maar steeds meer landen roepen de VS op om  deze illegale basis, het centrum van ontwrichting, armoede en lijden  voor de bevolking te ontruimen. Ze roepen de VS (Turkije en Israël) op om het internationaal recht te respecteren en de soevereiniteit van Syrië te erkennen. Daarmee zal de “Syrische crisis” meteen opgelost zijn. Deze oproepen krijgen echter niet alleen geen enkele gehoor maar in de westerse media wordt er evenmin met een woord over gerept. De westerse arrogantie en hoogmoed  gaan steeds maar verder. Dit lijkt  precies op wat er al decennia gebeurde voordat de oorlog tegen Oekraïne uitbrak. De vraag van Rusland om op te houden de buurlanden in te palmen en vol te proppen met kernwapens tegen zijn land, kregen geen enkel respons. Het westen had ook geen enkele neiging om het gegeven woord en het internationaal recht te respecteren.  Stel u voor dat Syrië, gesteund door Rusland, Iran en anderen, een ultimatum stellen aan de Amerikaanse  militaire basis in N. Syrië: verdwijn of we ruimen zelf alles op! En stel u voor dat uiteindelijk zou overgegaan worden tot het bombarderen van An Talf. De westerse media zullen  plots gloeiend rood staan van de zogenaamde gruwelen van het Syrische en Russische leger! We bidden dat het zo ver niet komt en dat de terreur van de VS, Turkije en Israël eens ophoudt. Een naïeve hoop? In het Israëlische en Amerikaanse  leger is de zelfdoding onder de soldaten al lang de eerste doodsoorzaak. Daardoor sterven meer soldaten dan door oorlog. Wat gaat er om in  het hart van een Israëlische of Amerikaanse soldaat die zelf tot de tanden gewapend is en voor zich een kleine jonge in lompen ziet met een steen in zijn hand? Zal hij zich nooit de vraag stellen: ben ik niet mede de oorzaak van de ellende van dit volk?

Het westen heeft Oekraïne gemaakt tot een bom voor de deur van Rusland. Rusland heeft geen andere keuze dan  deze bom onschadelijk maken als het westen dit niet zelf wil doen. Er  zijn nu vele deskundigen die  in  deze zin hun visie geven op Oekraïne maar niets hiervan komt in de gewone media. In plaats van het ontmaskeren van de agressie en  hoogmoed van  het westen, lukt het de huidige media en westerse heersers om hun crimineel gedrag af te schuiven op de Russische president en nog agressiever en hoogmoediger te reageren tegen Rusland. Willen wij tot een veilig en welvarend westen komen dan zouden we veel beter vriendschappelijke relaties opbouwen met Rusland. Een wederzijds respect en samenwerking zal voor beiden veel beter zijn. De grote verliezers zullen  dan wel de wapenbazen  zijn en de oorlogstokers in de VS en de NAVO. Moeten wij echt haat blijven zaaien om hun “permanente oorlogen” te blijven voeden? Is het echt een “misdaad” van Poetin dat hij zijn land terug opgericht heeft, de levensstandaard spectaculair heeft doen stijgen en het Russische volk zijn  fierheid terug gegeven  heeft? De VS en de NAVO blijven alles doen  om Rusland totaal te vernietigen. Moeten wij blind daarmee blijven meespelen?

Achteraan heb ik de inzichten van twee bijzonder deskundigen daarover kort samengevat. Wie graag wil gaan manifesteren tegen de oorlog in Oekraïne doet er goed aan zich eerst eens te informeren.  Als de jarenlange hoogmoed en agressie van het westen tegen Rusland de voornaamste oorzaken zijn  van  de ellende, heeft het geen zin deze agressie nog te gaan  aanmoedigen. Het is als huilen met de wolven  in het bos, het westers geweld nog vernietigender maken en de wapenbazen plezieren. Dat het westen maar begint  zich te bekeren van zijn eigen geweld, hoogmoed en agressie en vriendschappelijke en respectvolle relaties opbouwt met Rusland. Of is het feit dat Rusland na de val van de Sovjetunie zijn geloof, zijn eerbied voor het leven en voor de geinswaarden weer heeft heropgebouwd een doorn in  het oog van de westerse homo- en transgenderlobbies?

Laten we nu alle politieke en maatschappelijke inzichten over Oekraïne even rusten om te eindigen met een positieve noot. Ziehier een kort filmpje over het “gezegend brood”, dat niet geheel onterecht “brood uit de hemel” mag genoemd worden, omdat het waarlijk een providentieel project is. De armoede voor het Syrische volk is groot, maar de ellende en honger van het Libanese volk is nu waarlijk schrijnend. De vereniging van “de Mensenzoon”, door moeder Agnes-Mariam opgericht, heeft met andere organisaties een prachtig initiatief kunnen  opzetten, nl. een mobile bakkerij, die brood geeft aan de behoeftigen en tevens voor werkverschaffing zorgt (https://www.youtube.com/watch?v=R_fDmyTXbHU; zie ook: www.sonofmanassociation.com). Wegens de spanningen in Oekraïne was er even geen bloem te koop maar de bakkerij werkt nu weer op volle toeren. Gods zegen over hen die dit project blijven steunen.

Varia

Ons vorig bericht geïllustreerd met drie leerrijke video’s over de heilige Johannes van het Kruis, een Gregoriaans introïtus en drie video’s over de schrijnende armoede in Libanon:     https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-250/

Ons vorig bericht ook hier:  https://www.katholiekforum.net/2022/02/28/regeringen-voeren-oorlog-tegen-hun-eigen-bevolking/

Deze beschouwing laat zien hoe wij door het officiële nieuws bedrogen worden: https://www.golfbrekers.be/zo-worden-we-bij-de-neus-genomen/

Af en toe vinden we ook bij ons iemand met een  helder inzicht in een opgefokte anti-Rusland hysterie. Wijze raad van onze eigen prof D. Criekemans: we moeten een veilig Europa mét Rusland uitbouwen niet tegen Rusland! https://www.golfbrekers.be/prof-criekemans-geeft-wijze-raad/

Een andere kijk op Oekraïne. Prof.Chems Eddine Chitour ontleedt zeer grondig de eigenlijke oorsprong van de moeilijkheden: de agressie en hoogmoed van het westen gedurende 20 jaar. Het westen met de VS als enige supermacht is na de ineenstorting van de Sovjetunie Rusland blijven beschouwen en behandelen als een buit die vrijblijvend geplunderd en vernederd kan worden, zonder enige rekening te moeten houden met internationaal recht of eigen beloften. De enige oplossing is dat Oekraïne een neutraal land wordt met goede contacten zowel met het westen als met het moederland Rusland. Om dat duidelijk te maken heeft Rusland het westen nu even schaakmat gezet. Of er een verdere gevaarlijke escalatie komt of niet zal vooral afhangen van het feit of het westen al of niet zijn agressie en hoogmoed tegen Rusland zal verderzetten en de enige alles vernietigende supermacht wil blijven (1 maart 2022, https://www.mondialisation.ca/retour-a-la-raison-loccident-devrait-oeuvrer-a-lemergence-dun-monde-multipolaire/5665777).

Generaal Lalanne-Bertouticq, voormalig directeur van het  Institut des Hautes études de la Défence nationale (IHEDN) geeft een grondige analyse, geïllustreerd  met enkele pakkende persoonlijke herinneringen: (25 februari 2022: https://www.lesalonbeige.fr/crise-ukrainienne-analyse-du-general-2s-lalanne-berdouticq/)

 • De verre voorbereiding: Oekraïne en Rusland zijn twee afzonderlijke landen maar wel onafscheidelijk met elkaar verbonden. Sinds de instorting van de Sovjetunie heeft het westen als overwinnaar niets anders gedaan dan zijn machteloze tegenstrever vernederd: “tragische vergissing”.
 • De nabije oorzaken. Na de val van de Berlijnse muur (1989) werden Oost en West Duitsland herenigd. Rusland zou zich terugtrekken en het westen zou alle landen van het voormalige Warschau pakt en de voormalige Sovjetunie gerust laten. Het westen hield zijn woord niet. Het trok een hele reeks landen rond Rusland tot zich en plaatste duizenden kernkoppen aan de grens met Rusland. De protesten van Rusland werden niet gehoord. Rusland lag als machteloos overwonnen op de grond en het westen bleef maar schoppen. Inmiddels had Poetin geleidelijk  het land hersteld en gezuiverd van de plunderaars. In 2013 organiseerden Amerikaanse en Britse geheime diensten een staatsgreep in Oekraïne (Maidan) en brachten een prowesterse en anti-Russische regime aan de macht.
 • De onmiddellijke aanleidingen. De VS, die oorlogen nodig hebben om de NAVO overeind te houden, begonnen de ene oorlog na de andere: Balkan (1995, 1999), de “genocide” in Servië en Kosovo, Afghanistan (2001), Irak (2003), Libië, Syrië… Ondanks onnoemelijke doden en verwoestingen en fabelachtige investeringen, konden de VS en NAVO nergens enige overwinning behalen. In 2014 keerde de Krim terug naar Rusland. Het was voorheen (tot 1955) nooit een deel van Oekraïne.  De roemloze aftocht uit Afghanistan gaf het beeld van een VS-reus op lemen voeten. Het Oekraïense leger en regime waren inmiddels flink in handen van neonazi’s, door het westen gesteund. De in hoofdzaak Russische bevolking van de 2 provincies in O. Oekraïne werden aangevallen en vochten voor hun onafhankelijkheid. In 2014 en 2020 werden akkoorden van Minsk gesloten die een staakt-het-vuren garandeerden. Van de kant van Oekraïne werd geen enkel staakt-het-vuren gerespecteerd.
 • De oorlog in Oekraïne. Na een bijzonder heldere en niet mis te verstane toespraak van Poetin, trekken de Russische troepen Oekraïne binnen in de morgen van 24 februari 2022 met het doel het Oekraïense leger met alle westerse dreiging uit te schakelen om Oekraïne tot een neutraal land te maken, de overwegend Russische provincies, die om hulp riepen, te beschermen en de president, een marionet van de neonazi’s en het westen dank zij de staatgreep van 2013, zijn macht te ontnemen (de grote beschermer van de president is Ihor Kolomoïsky, miljardair en neonazi!).
 • En de toekomst? Moeilijk te voorspellen. Het Russische leger zal zonder veel moeite het Oekraïense leger kunnen Zal het westen Rusland als gelijkwaardige partner eindelijk erkennen of zijn  agressie opdrijven en Rusland dwingen nog harder te antwoorden?

 

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

73 commentaren op “Het westen, Oekraïne, Rusland,  Syrië en Libanon

 1. Het is juist Rusland die nepnieuws verspreiden in Rusland. Een Rus krijgt niet eens een totaalbeeld over de echte oorlog. Het is gewoon Russische propaganda. Het is duidelijk dat pater Maes reeds te lang in Syrië verblijft en gemanipuleerd is door de eenzijdige media aldaar. Natuurlijk moet hij zo schrijven anders is zijn leven in Syrië ook in gevaar. Het is altijd hetzelfde, Rusland is een vredelievende land, Assad is geen dictator en de grote satan is het Westen. Hij zou is duidelijk een andere plaat moeten opzetten. Ook in Syrië heeft Rusland onschuldige burgers gebombardeerd. Over de Iraanse troepen die in Syrië aanwezig zijn zwijgt hij in alle talen. Poetin werkt alle vele jaren samen met Assad en dit heeft zo zijn redenen. Natuurlijk is Syrië, Jordanië en Egypte als grens hertekend door de Engelsen. En dit zomaar kriskras. Vele nationaliteiten zijn daarmee opgegaan in een groter geheel, daarom de vele onstabiliteit in die regio. en christenen worden nog steeds vervolgd in de regio, behalve pater Maes die de spreekbuis is van Assad en dit is komisch bedoeld.

 2. Eerst een mooie, goed doordachte theologische beschouwing (schrijft de pater dit nog zelf?) waarin ik de klassieke exegese herken. En tussen de lijnen toch ook een kleine waarschuwing dat dit allemaal niets zegt over het wérkelijke ontstaan van de aarde. Maar dan toch alweer – hij kan het niet laten – een verwijzing naar de nieuwe Vijand, voor mochten de oude vijanden opgeraken. “Of is het feit dat Rusland na de val van de Sovjetunie zijn geloof, zijn eerbied voor het leven en voor de gezinswaarden weer heeft heropgebouwd een doorn in het oog van de westerse homo- en transgenderlobbies?” Voor alle mensen met een andere seksuele geaardheid of met een genderdysforie, ook al zijn jullie door god geschapen: voor de pater zijn jullie de huidige, maar al zeker de toekomstige vijand.
  Het is wat laattijdig, maar ik besef ineens zeer goed waarom de officiële Vlaamse Katholieke Kerk dit overigens voortreffelijk Katholiek Forum straal blijft negeren. Zo pijnlijk gênant.

  1. @Frank Dierickx,
   U bent één en al namaak. Zo heeft U de laatste zin 100%(!) gekopieerd en geplakt van Jules van Rooyen.

   1. naschrift:
    @Frank Dierickx,
    Of wilt U beweren, dat U deze laatste zin zélf bedacht heeft?
    U heeft zelfs niet de fantasie om iets van die zin eraf of erbij te doen. Bah, wat bent U ’n meelijwekkend figuur.

    1. naschrift:
     @Frank Dierickx,
     U heeft niet het fatsoen om mij te bedanken voor ’t besteden van een halve werkdag voor U inzake het artikel ‘Uit haat tegen het geloof !’ +
     nu neemt U zelfs letterlijk een vaker gebruikte zin LETTERLIJK over van Jules van Rooyen!!!
     @Frank Dierickx, Wat bent U ’n nepfiguur. Bah.

 3. Pater Daniël Maes: “Het is niet bedoeld, om uit te leggen hoe de wereld, het heelal en de hemel ontstaan zijn (wat ons uiteindelijk overstijgt) maar, volgens de heilige Augustinus, om te weten hoe we in de hemel moeten komen!”

  Pater Daniël Maes: “Onze tijd is meer dan ooit geneigd zich te verliezen in een puur historisch-kritische lezing met uitsluitende aandacht voor vragen als: wanneer? Hoe precies?… En hierdoor missen we de eigenlijke boodschap: God voert mensen weg uit de slavernij en brengt hen tot de ware eredienst aan Hem, die de echte bevrijding is.”

  Het eerste hoofdstuk van Genesis is duidelijk kosmogonisch van aard; terecht begint Mozes zijn schrijven daarmee, want gezien de wereld door God geschapen werd is de oorsprong der dingen een godsdienstig thema. Het Tabernakel dat Mozes moest laten bouwen en de latere Tempel van Jerusalem drukten in hun vormen de bijbelse kosmografie uit zoals ook het standpunt van Cosmas Indicopleustes was. Velen in onze dagen laten zich drijven door de neiging van de oude Alexandrijnse school om de letterlijke historiciteit van de gewijde tekst te bestrijden om tegemoet te komen aan de dictaten van het gnostisch sciëntisme; dat is fout, want het Verlossingswerk en de voorbereidingen daartoe zijn geschied binnen het kader van een authentieke gewijde geschiedenis, beschreven in de gewijde tekst. Men moet het Verlossingswerk erkennen, maar dat betekent dat men ook de daarmee onlosmakelijk verbonden gewijde geschiedenis als volledig authentiek moet erkennen.

  Christenen moeten durven “dwaas” te zijn om wijs te zijn in de ogen van God.

  1. Theudmer, u bent met voorsprong de grootste gebruiker van de moeilijkste woorden op dit overigens voortreffelijke forum. Tegelijkertijd bent u ook met verve de grootste kampioen in het proberen tot leven wekken van sprookjes en symbooltaal. Van mij mag dat. Absoluut. Ik bewonder rare mensen die in een eigen fantasiewereld consequent gelukkig door het leven gaan. Maar als je mij vraagt of iemand daar wat aan heeft of daar iets mee kan, behalve dan voor de amusementswaarde, dan moet ik helaas volmondig ‘nee’ zeggen. Jouw fantasiewereld betekent evenveel als de wereld van Rowling.

 4. Beste Pater

  Wereldmachten zullen altijd hun belangen verdedigen en ik verheerlijk zéker niet Washington.
  Maar het Westen, Europa, de Nato staan voor mij nog wél altijd borg voor een zekere vorm van mensenrechten, het recht te leven in een vrije democratie, met vrij meningsuiting, met persvrijheid, met de mogelijkheid tot de eigen keuze in haar lotsbestemming.
  Het Westen heeft nooit de Oostbloklanden moeten indoctrineren om ze aan haar kant te krijgen.
  Die volkeren zagen zelf de bevrijding en snakten naar een beter leven, naar een leven zoals wij dat altijd gekend hebben. Eén communistische leider had dat door (Gorbatsjov), hij wou op diplomatische wijzen ook zo een ‘Glazen Westers huis’ voor zijn volk, maar dat is hem maar gedeeltelijk gelukt, jammer. Zijn opvolger had ander bedoelingen.

  Maar het feit dat het Communistische volk alsmaar meer en meer partij koos voor het Westen, net dàt is vooral bij Poetin een doorn in het oog geweest.
  Europese leiders zagen tijdens de akkoorden van Minsk (2014) in dat vroeg of laat de bevolking van Wit-Rusland en Oekraïne de volgende in het rijtje van een vrije-spontane-overstap zouden worden.
  Poetin zag dat ook al enige tijd aankomen. En nadat enkele van zijn gif pogingen van Westersgezinde leiders niet echt doeltreffende genoeg waren, dreigde hij dat Europa die vrije keuze zou moeten ‘blokkeren’; maw dat Europa ‘diplomatisch’ zou meehelpen aan de gijzeling van de Oekraïners en de Witrussen.
  Europa kon moeilijk enerzijds de Westerse principes van een vrije democratie en soevereine staat verdedigen, en anderzijds diezelfde normen en waarden dan niet gunnen aan andere buurlanden en temeer als die volkeren zelf vragende partij waren.

  Nu, beste Pater, wederom komen aandraven: “dat die inval de schuld is van het hoogmoedige agressieve Westen”, dat is niet meer dan plat Trumpiaans populisme, in uw afkeer van Westers normen en waarden met nog een ferme natrap naar de homo- en transgenderlobbies..

  De Nato en Europa zijn er altijd geweest ter bescherming van elkaar. We zijn altijd gegaan voor dialoog en vrede en verdraagzaamheid. Naar een streven van welvaart voor iedereen.
  Dat hier nog veel werk is weet ik wel, maar beseffen we nog het goede dat we hier wel hebben? Misschien is emigratie voor de misnoegden naar Rusland of zijn bevriende landen als Syrië, Eritrea, Wit-Rusland of Noord Korea een terechte overweging?

  U zegt: “Poetin heeft zijn land terug opgericht”; wel ik denk dat jij eens met de gemiddelde Rus moet spreken, alsook wat vooral de jonge mensen van zijn oorlog denken. Maar opgelet het woordje oorlog nergens gebruiken want dat staat sinds enkele dagen gelijk aan jaren opsluiting.

  Tenslotte over Syrië: je weet toch pater hoe de oorlog in Syrië begonnen is? Namelijk als een vreedzame demonstratie tegen het strenge REGIME van Assad.
  Een smeekbede van een onderdrukt volk voor meer basisrechten, meer economische hervormingen en democratische vrijheden.
  Maar al heel snel sloeg dat regime die protesten met geweld neer. Duizenden doden.
  Regeringstroepen schoten met scherp op ongewapende demonstranten en tieners werden gearresteerd, gefolterd en vermoord voor het aanbrengen van anti-regeringsslogans met graffiti.

  Het Assad-regime noemde de rebellen van bij aanvang terroristen. Een tactiek zoals zijn vriend Poetin. Assad verklaarde hen meteen de oorlog met inzet van chemisch wapens op burgers.
  Internationaal werd de druk opgevoerd op Assad om af te treden en te stoppen met zijn tirannie.
  Wat dat betreft past Assad al zeker in het rijtje van Poetin en zie ik ook eerder vele gelijkenissen met wat in Oekraïne gebeurt.
  De internationale gemeenschap oproepen om een demonische dictator, die martel-gevangenissen opgericht heet, die man zijn “soevereine” staat gunnen, dat zou een schending zijn van de mensenrechten.
  De kerel komt best eerst eens wat verklaringen geven over zijn oorlogsdaden in Den Haag.

  En neen je moet hier niet afkomen met het idee dat wij misvormd zijn door “de macht van de huidige mediamanipulatie”. De dagelijkse beelden die onze huiskamers overspoelen zeggen de wereld genoeg. En de wereld veroordeelt dit als nooit voorheen.

  En als die media er niet was geweest dan vrees ik dat er al lang een genocide was uitgevoerd door de grote fiere Tsaar; onder het mom van de zoveelste leugen. “Het waren allemaal nazi’s en fascisten”.

  Als er één iemand, beste Daniel, meesterlijk is in het decennia manipuleren van de media, en het heimelijk leegroven van zijn volk; kortom het totààl omgekeerd handelen van onze normen en waarden, dan ken je hem ongetwijfeld ook wel.
  Vladimir Poetin.

  1. Hoe komt u toch aan al die ideeën, vraag ik me af? Welke kranten, televisie, boeken leest u eigenlijk?
   En u speekt in die vreselijke generaliserende woorden?
   “Wereldmachten, Het Westen, de nazi’s, de fascisten, zijn volk, internationale gemeenschap”. Zucht. (Leraar geweest?)
   Vreselijk wat een brei van onvoorstelbare generalisaties.
   Zo komen we er nooit, beste Tom, vrees ik.
   Zo houden we het kwaad in stand. Namen en rugnummers! Daar moeten we mee beginnen. Wie wat hoe en waar.

   1. Raphaël
    Een serieuze vraag, want ik probeer je te begrijpen, alhoewel ik vrees dat we er inderdaad niet komen.
    Je valt dikwijls terug op die “beïnvloeding van de media., kranten, tv, boeken,.. ”

    Maar zie jij nog een verschil tussen enerzijds Poetin die àlle onafhankelijke media de nek omdraait – en een wet regelt dat wie het nog waagt zijn vrije (andere) mening te uiten, 15 jaar opsluiting wacht (15 jaar hé)-, en tussen anderzijds de mediavrijheid, vrijemening die jij en ik en iedereen hier wel mag uiten?

    Zie je nog een verschil tussen enerzijds het Vrije Westen waar je Trump, of onze lokale regeringsleiders mag alle MM mag bekritiseren tot uitkafferen, en anderzijds dictaturen als die van Poetin, Noord-Korea of Wit-Rusland, waar ‘de media‘ gebruikt wordt als een manipulatief oorlogswapen?

    Als je daar géén verschil in ziet dan geraken we geen meter verder.

    1. Tom,
     Ís dat zo, wat jij stelt? Ja, hé, dát wist ik niet. 15 jaar opsluiting? Dat is natuurlijk wel heel erg ‘apart’. Vreselijk.
     Maar, het volgende kan dan wél zo zijn; Misschien dus. Wellicht is daar wel een reden voor? Stel dat er boeven ernstig lopen ’te zieken’ daar. (Het is NIET de eerste keer daar, weten we!) En de mensen worden opgehitst tegen een (redelijk?) goedwillende president. Stél hè? Tja, ik zou dan ook laaiend worden en draconische straffen instellen voor de ondermijners. Dit NOOIT meer! (Lees de grote Russen daarover, wat daar heeft plaatsgevonden is onmenselijk te noemen.) Dat gewone mensen daar de dupe van worden is naar. Heel naar. Maar om daar te eenvoudig over te oordelen?
     Want, écht oordelen over de situatie kan ik niet. Ik weet er te weinig van. Heb er dus géén oordeel over. (En ik ben geen rechter.)
     Ook wat er nu gebeurt kan ik niet beoordelen. Ik was er nooit, las er niet veel over, en weet dat de massa-media pertinent kunnen liegen.
     Geweld keur ik ten zeerste af, maar ik realiseer me weer wél dat het makkelijk praten is, zo vanaf dit toetsenbord.

     En hier, in het Westen, zullen zulke belangen ook wel meespelen. Denk aan dat covid-gedoe. Soms denk ik, ‘wellicht is er iets veel ergers aan de hand, iets dat wij niet weten, iets dat als dat gedoe niet uitgevoerd zou worden wel eens veel erger zou kunnen zijn.’. Je weet het niet hé?
     Maar, als er mensen aan de regels kapot gaan, dan klopt het niet. Dan gaat men te ver. Als er dooien vallen, dan wordt de morele wet overtreden.
     Toevallig heb ik wat kennis over medische zaken en wat inzicht in analyses en zo, dus ik overzie het veld wat beter dan de gemiddelde mens. Vandaar dat mij opvalt dat er veel zaken niet kloppen. Sterker nog, het lijkt alsof er criminelen bezig zijn. En dan wordt het ‘lastig’. Daar wil men immers helemaal buiten blijven, is het niet?

     Je mag best weten dat ik me wat heb verdiept in de alpha-studies, naast betha. Dus geestelijk en technisch ontwikkeld.
     Psychologie en filosofie vind ik bijvoorbeeld erg fijn. Maar een mooi houtwerk maken, of een verbouwinkje of reparaties zelf doen; leuk. En computers begrijp ik, dus dat scheelt ook weer.
     Het is allemaal (ik) niet zo moeilijk te begrijpen hoor. Het is meer ‘algemene’ ontwikkeling. Hoef je niet veel achter te zoeken.
     Het punt is alleen met ontwikkeling, is dat de achterblijvers je nooit meer zullen begrijpen. Sterker nog; de onwetenden gaan je soms beoordelen met hún armzalige beetje kennis.
     Maar ja. Zo is het leven hè?

     1. Raphaël,
      Allereerst dank voor je tip omtrent die website-linken.

      Wat ik nu toch in alle eerlijkheid zo ‘wereldvreemd’ vind in je antwoord, – maar tegelijk is je antwoord voor mij ook héél eerlijk – is dat je precies niet echt op de hoogte bent van wat daar allemaal in Rusland gebeurt en hoe dat regime in Moskou er in slaagt om miljoenen inwoners in haar greep te houden?

      Je zegt: “ik heb wat ervaring in analyses”. Wel ik stel je de vraag: hoe maak jij eigenlijk je analyse over de media in Rusland, als je precies niet echt de moeite doet om de actualiteit aldaar wat te volgen?
      Hoe kom je tot je wél je ongezouten mening (en dat mag) naar mij: nl ‘dat mijn analyse “een brei van onvoorstelbare generalisaties is’”. Mag ik zo vrij zijn om je antwoord niet echt een heldere analyse te vinden?

      Stel dat morgen de regering Decroo hier zou zeggen: “we schaffen alle multimedia af, er is nog maar 1 TV zender en op het internet kan je nog maar bepaalde overheidssites bezoeken.”
      Reden vd regering: er zijn kwade ideologische krachten die onze maatschappij willen ondermijnen.
      Ik denk Raf, dat Brussel op 1 dag kort en klein wordt geslagen en men vervroegde verkiezingen zou afdwingen. Dat zijn trouwens ook twee rechten (behalve kapotslaan) bij ons die niet in Rusland kunnen: protesteren is meteen ‘den jail’ in, en nieuwe leiders kiezen is onmogelijk, want die hebben reeds zichzelf voor het leven benoemd.
      En dan zeg jij doodnormaal: “Ach hier bij ons zullen ook wel zulke belangen meespelen” Denk aan het covid-gedoe.”
      Wel Raphaël op dat moment verlies ik je totaal.

      Mijn Russische analyse, Raphaël: Poetin gebruikt zijn media (er is zelfs geen media meer) om zijn macht te kunnen behouden.
      Je zegt: “in het westen zullen zulke belangen ook wel meespelen”; sorry Raphaël dat klopt m.i. niet voor ik zie in het Westen.
      Je zegt: ‘er is iets veel ergers aan de hand, iets wat wij niet weten” klopt zéér zeker in Rusland, maar we weten wél héél goed wat daar aan de hand is.

      Bij ons in het vrije Westen gebeurt het omgekeerde; hier kan iedereen (zolang het geen schade toebrengt) zeggen en beweren wat hij wilt: in elke krant, boek, TV, multi-mediaplatform enz…
      Mijn Westerse analyse:
      Ik hou er continue rekening mee dat in de die vrijheid ook meteen een groot gevaar schuilt; wat is op den duur nog waar en wat is fake om een gefundeerde mening te kunnen vormen?
      Ik hou er rekening mee dat mensen (ja ook regeringen) bewust nepnieuws lanceren om vooral geld te verdienen (advertentie-clickx) én zeker om meningen te beïnvloeden.
      Je zegt: “ik heb toevallig wat meer kennis dus ik overzie het veld wat beter dan de gemiddelde mens”. Kennis kan zéker helpen maar je kan niet alles kennen en de actualiteit wat volgen is ook belangrijk, niet?
      Welke technieken gebruik jij zoal Raphaël om nog een onderscheid te kunnen blijven maken tussen wat waar is en fake? Kortom dat ik niet achter blijf?

      Tot slot: nu de covidcrisis lijkt goed te komen, (ik hoop geen vervolg, maar sluit het ook niet uit) , wat is je analyse hierover? Vermits je voorheen daar toch ook een expliciete mening over had.
      Hebben de kwade krachten van Bill Gates, Klaus Schwab, de NWO’s of wie dan ook gefaald? Stuiken hun mystieke plannen in elkaar; zo ja wat kan de reden zijn?
      Is de big pharma uitgespeeld?
      Heeft volgens jou het vaccin dan wel of niet gewerkt? of was het gewoon nooit nodig geweest?
      Denk je dat er nog een covid vervolg komt?
      Ik stel die vragen serieus.
      Dank alvast voor een antwoord.

      1. Je zegt: “ik heb wat ervaring in analyses”. Wel ik stel je de vraag: hoe maak jij eigenlijk je analyse over de media in Rusland, als je precies niet echt de moeite doet om de actualiteit aldaar wat te volgen?
       Hoe kom je tot je wél je ongezouten mening (en dat mag) naar mij: nl ‘dat mijn analyse “een brei van onvoorstelbare generalisaties is’”. Mag ik zo vrij zijn om je antwoord niet echt een heldere analyse te vinden?

       1. Mijn analyses over de media in Rusland maak ik uit wat ik tijdens mijn opleiding leerde, wat ik er verder over las, wat ik er vroeger op de televisie over leerde en wat o.a. geleerden, en juist betrouwbare geleerden, er nu over schrijven. En ‘analyses analyses…’ een groot woord voor het verstand gebruiken. Echter nogmaals, we kunnen weten dat ons verstand beperkt is en we dus altijd aan de voorzichtige kant moeten blijven.
       Maar, politiek, beste Tom, is voor politici. En dat is niet mijn vak. Dat is weer een andere kunst.

       2. “‘dat mijn analyse “een brei van onvoorstelbare generalisaties is’”. Goede vraag die u dan stelt.
       Eigenlijk was hetgeen dat ik schreef niet direct persoonlijk aan u gericht. Meer een zucht van ‘weer die generalisaties’. Niet persoonlijk dus, maar het schoot door mij heen.

       Discussies namelijk, blijken vaak semantische discussies te zijn. Dan gaat het eigenlijk niet over het onderwerp, maar over welke woorden er gebruikt worden en welke toon er gezet/gemaakt wordt. Nou ja, gezet/gemaakt, ik bedoel: le ton fait la musique, is het niet? En waar veel verwarring door ontstaat is dus door teveel te generaliseren. Misschien ontstaan de meeste ruzie’s wel door misverstaan van elkaar?
       Uw verdere vragen laat ik.

       Mijn vragen: Waarom vraagt u tamelijk veel en waarom hier?

       1. Raphael,
        Met de beste wil, maar we gaan het hier bij laten. Vermits we in een soort van Gordiaanse knoop dreigen te komen.
        Ik stel vragen en je antwoord is: ‘dat je die vragen laat, en mij zelf de vraag stelt waarom ik vragen stel?’
        Daar zou zelfs Poetin op vastlopen 😉
        Toch bedankt.

        1. Nou ja, omdat je het zo aardig vraagt nog een antwoord:
         “Welke technieken gebruik jij zoal Raphaël om nog een onderscheid te kunnen blijven maken tussen wat waar is en fake? Kortom dat ik niet achter blijf?”, vraag je.
         Ten eerste, een bijzonder goede vraag.

         Welke technieken? Voor de algemene data hoofdzakelijk het internet, Tom. (Maar ook de ‘betere’ boeken. (De grote Russen, Nederlanders, Engelsen, techniek, wetenschap, biologie, biochemie e.a.)

         Ik scan verschillende kleinere privé-sites en zie wat de meningen daar zijn. Wanneer men wijst op professionals dan zoek ik die op en bekijk bijvoorbeeld of zij ‘gedebunked’ zijn of niet. Dan zoek ik achtergrond op betreffende die persoon op. Commentaren onder you-tubes zijn ook bijzonder leerzaam wat dat aangaat. Wanneer er verwezen wordt naar boeken, dan verifieer ik die boeken en lees de recenties (goodreads, amazon-score etcetera.). Ik onderzoek de schrijvers, liefst zie ik gezichten met ogen van hen en hoor de stem. Aan de ogen ziet men ook veel. Ik kijk naar lichaams-taal en andere opvallende zaken als ik hen bestudeer.
         Ook psychologisch bekijk ik hen. De achtergrond, opleiding, werk. Zo ontwikkel ik dan kennis, van mensen en technieken, meningen en feiten. Pas dan ga ik zo een boek lezen, of liever bekijk ik een praatje van de schrijver waarin hij zijn bevindingen samengevat weergeeft. (Youtube)

         Neem als voorbeeld de maanlanding.
         De vraag is op zich al fascinerend: Zou men ons wellicht belazerd hebben? Dat zou toch te bizar voor woorden zijn en leuk om te bekijken?
         Wanneer sommigen zich bijvoorbeeld afvragen ‘waar kwam de camera die de eerste stap opnam eigenlijk vandaan?’ of, ‘hoeveel zuurstof zou men eigenlijk nodig hebben en waar is die opgeslagen, hoeveel brandstof is er nodig voor de terugvlucht.’, dan denk ik, dat zijn zeer goede vragen, daar ga ik ook eens naar kijken, want de wereld interesseert mij, vooral de wereld van de techniek en wetenschap. Dus onderzoeken we die aspecten.

         Dan bekijk ik dus de meningen van geleerden daarover, op technisch gebied, fotografisch gebied, toneelgebied, politiek gebied enzovoorts. Stel vragen als; hoe groot zouden de computers eigenlijk moeten zijn in de raket en de capsule? Waar komt de benodigde elektriciteit vandaan, hoe plassen en drukken (grote boodschap) zij zo in dat pak, hoe om te gaan met de luchtdruk in het pak, etcetera, etcetera. Heel veel vragen.
         Dat is alleen maar de maanlanding.
         Dus ik gebruik dan alle middelen die voorhanden zijn, en juist ook, juist, bekijk en lees ik de skeptici die de al dan niet vermeende complotten soms/vaak weer onderuit halen. Van beide kanten leert men immers? (En dat is ook erg leuk.) Maar van de anti-complotdenkers leert men dus ook zeer veel. Dat zijn al helemaal vaak geen domme jongens. Dus die techniek gebruik ik ook. Hoor en wederhoor.

         Dus wat is waar of fake wat betreft de maanlanding. Dan is de eerste vraag eigenlijk: Is het antwoord daarop eigenlijk wel belangrijk? Is het zinvol om de waarheid te weten? Levert het wat op. Kijk, (complot-) denken zonder doel is zinloos. We kunnen overal wel over speculeren, maar dat is zinloos en ondoenlijk. Dus de eerste vraag die afgehandeld dient te worden is de vraag of het zin heeft.

         Maar kritisch moeten we steeds zijn, lijkt mij. En vooral op ons . . . zelf!

         Want, (even filosoferend) Hoe kan een vieze spiegel nou een schone blik geven? Moeten we die spiegel niet eerst reinigen? Is de geest geen gereedschap dat met veel geduld en aandacht behandeld dient te worden, maar ook geleerd moet worden om en hoe te gebruiken?
         Is de geest zélf eigenlijk niet een wonderlijk instrument een ’techniek’ waar wij soms de gebruiksaanwijzing een beetje van missen? Wat ís die geest eigenlijk? Kunnen we die gebruiken of zijn we er, onwetend, slaaf van? Allemaal vragen.
         Zelfkritiek, zelfonderzoek lijkt dus het eerste instrument dat gebruik dient te worden voor een klus. Want, de geest, het bewustzijn is het instrument dat ons met de wereld verbindt en ons de wereld ‘verklaart’. Onze zintuigen zijn maar weinig en onze geest is nog vaak zo jong. Ergo, zonder zelfkennis is er uberhaubt weinig te kennen.
         En wie zei ook alweer dat het enige dat iemand weet is dat hij weinig weet, als hij tenminste wat ‘wijzer’ is.

         Dat is dus het eerste instrument. En dan zullen we dus eerst het bewustzijn zelf moeten leren kennen. En dan vooral het zélfbewustzijn, een onderdeel van het bewustzijn. Daar kunnen we dan bijvoorbeeld de leer van het dualisme op loslaten. Of het Boeddhisme, Zen of we bestuderen de Veda’s. Of het Christendom. Wat zei Jezus over de geest? Is de geest nu onze ‘baas’, zijn wij er slaaf van, of is het onze dienaar? Wat zeiden de grote meesters op dit gebied hierover en wat bedoelden ze? Waarom is de zucht naar rijkdom verderfelijk voor de ziel en voor de medemens? Waarom leert Hij ons om niet egoïstisch te zijn? Is dat leuk of is dat maar niks en is dat een maar nare boodschap? En als het niet leuk is, waarom willen we eigenlijk allemaal alleen maar ‘leuke’ dingen?
         Zijn we dan soms nog als kleuters die hun fietsje niet willen delen? Waarom zijn sommige familie’s samenzweerders tegen anderen mensen op deze aarde? Wat is dát voor kleuter-gedrag?
         Enzovoorts enzovoorts.
         Maar, als voorbeeld ook, wat is het idee ‘stoel’ eigenlijk? Het woord, het ding, de verbinding tussen die twee. Wat zijn de emoties die er bij horen. Wat is dan het ‘geweten’? Is dat echt of is dat cultureel bepaald? Wat is moraal? Waarom is de wereld een puinhoop? (Door ellendelingen zal ik nu maar even zeggen.) En wat doen we aan de vervuiling, de uitputting van de aarde? Het vergif, plastiek, luchtvervuiling, herrie. Hoe pakken we de naarlingen (zondaars tegen de beschaafde natuur) aan? Ja, niets meer kopen, maar zeg dat maar tegen de gemiddelde mens. Dat werkt niet.

         Ik dwaal af. Technieken. Welke technieken? Bovenstaande technieken dus. Technisch, psychologisch, wetenschappelijk (liefst), maatschappelijk, filosofisch, spiritueel, geestelijk. En dus ook, wat zegt de Bijbel over sommige mensen? Waarom? Wat is Wijsheid? Wat is Liefde? Wat gebeurde er toen en wat leren we ervan? Wie is Hij? Waar is Hij? Wordt ik geleid? Hoe ging het de profeten af? Waarom? Wat is het doel ervan om verzocht worden door de satan? Liefde? Ultieme liefde is de straf? Louteren van Goud tot Liefde en Geluk? Het lijkt er volgens de Bijbel wel op.

         Waarom zijn de mensen zo vreselijk afstandelijk? Waarom ziet niemand die chemtrails. (Niet afhaken nu, Tom!) (Ja, ze kijken ten eerste niet omhoog!)
         Tja, één techniek blijken dus die vragen en nog eens vragen zélf te zijn. Zonder nieuwsgierigheid komt er ook niks nieuws. Das het leven ook. Tja. Alle technieken, dus, Tom. Want alles is aan alles gekoppeld. Dat is allemaal logisch.
         Zelfs de techniek van de muziek gebruik ik. Hoe klinkt het allemaal. Welk geluid kan ik maken uit de kakofonie dat het leven soms is?

         En soms, Tom, lopen we dan (zelfs) tegen door mensen gesmeden complotten aan. Dan is er zoveel mis met een bepaald onderwerp, dat er blijkbaar onwaarheid in het spel is. Sommige zaken zijn té absurd om zomaar te gebeuren. Tja. Dan wordt het lastig. Want psychiater ben ik niet en tegen bijvoorbeeld leugenachtige egoïstische psychopaten is men lastig opgewassen. Daar moeten wij, mensen, dan samen tegen optreden. Daar hebben wij meer mensen voor nodig. (Als we er tenminste aan wat willen doen? Dat is als eerste de vraag natuurlijk. Willen we ergens wel wat aan doen?)
         En dan komen we ook bij religie uit . . . Wat bindt goede mensen? Waarom zijn deze vaak zo zwak? Waarom gebeurt er vaak niets essentieels vanuit mensen?
         Op een gegeven moment raken de technieken op. Dan komen we (jammer genoeg) op politiek gebied uit. Het gebied van de sofisten, regelaars, de machtsstructuren, zakenmensen, geldwolven, haat en nijd, afgunst en bedrog. Manipulatie, psychologie, fonologie, maar vooral macht. Macht verborgen achter structuren. Structuren waarvan men het eigenlijk niet verwachtte. Enzovoorts.

         Maar welke technieken men kan gebruiken? Alle. Zelfs de NLP wordt gebruikt, dus ook daar zal men over nadenken. Hoe zal men omgaan met tovenaars met woorden, beelden, gebaren, zinnen. Hoe en waarom schreef Plato over de sofisten? Denk aan Socrates.

         Ach, Tom. Ik zou er een boek over kunnen schrijven. Maar dat is er al, dus ik hoef dat niet te doen. (Als ik de kunst van het schrijven tenminste beheers)

         Ik hoop dat je nu énig idee hebt welke technieken ik toepas.

  2. Man, man het wordt met de dag erger. Ik zou zoiets niet durven posten. Dat pedante toontje is werkelijk mateloos irritant. Irriteert u uzelf niet? Als dat het geval zou zijn, is er nog hoop…

   1. Dat is nu eens een typisch ANtwoord. Gillen zonder iets te zeggen.

    1. Vreemd, ik wil graag reageren maar dat gaat plots niet meer? Is het zover geblokkeerd?

   2. @An
    Op zijn minst heeft je held Noam Chomsky de invasie in Oekraine al scherp veroordeeld:
    “Het is een niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde aanval die de geschiedenis zal ingaan als een van de grootste oorlogsmisdaden van de 21e eeuw, betoogt Noam Chomsky in een exclusieve interview voor Truthout. Politieke overwegingen, zoals die aangehaald zijn door de Russische president Vladimir Poetin, kunnen niet worden gebruikt als argumenten om het lanceren van een invasie tegen een soevereine natie te rechtvaardigen.” Aldus Chomsky.

    Dat een politieke anti-Amerika-activist, anarchist en anti-kapitalist nu met deze invasie ook met een beschuldigde vinger richting Washington wijst, … wat had je verwacht?
    Maar het is niet meer dan een mening als een ander en waarop één van zijn Oekraïense vertalers (Artel Chapeye) van zijn boeken, hem schreef:
    “Probeer, Mr Chomsky voordat u vanuit uw gezellig kantoor in Arizona, waar u het kapitalisme omverwerpt, manieren te bedenken waarop wij Oekraïners niet kunnen worden afgeslacht, want ‘elke oorlog is slecht’. Ik smeek je om te luisteren naar de lokale stemmen hier op de grond, niet naar enkele wijzen die in het centrum van de wereldmacht zitten.
    Begin uw analyse met het lijden van miljoenen mensen, in plaats van geopolitieke schaakzetten.”

    Chomsky heeft zichzelf uitgeroepen tot libertair en anarchist, maar heeft enkele van de meest autoritaire en moorddadige regimes in de menselijke geschiedenis verdedigd.
    Zijn politieke filosofie is zogenaamd gebaseerd op het machtigen van de onderdrukte en zwoegende massa’s, maar hij heeft minachting voor gewone mensen, die hij beschouwt als onwetende oplichters van de bevoorrechten en de machtigen.
    Hij heeft de verantwoordelijkheid van de intellectueel gedefinieerd als het nastreven van de waarheid en het blootleggen van leugens, maar heeft de regimes die hij bewondert gesteund door de waarheid te onderdrukken en onwaarheden te begaan.
    Hij heeft universele morele principes onderschreven, maar heeft ze alleen toegepast op westerse liberale democratieën, terwijl hij doorging met het rationaliseren van de misdaden van zijn eigen politieke favorieten.
    Hij is een mandarijn die mandarijnen aan de kaak stelt.
    Tegenwoordig is Chomsky’s hypocrisie de meest onthullende maatstaf voor de droevige diepten waartoe het linkse politieke activisme dat hij zo veel heeft gepropageerd, nu is gezonken.

    Zal ik nog een tiental ander kritische Chomsky bronnen doorgeven, beste An, ze staan klaar hoor.
    En er zijn wel zaken waarop ik Chomsky kan volgen: zoals het feit dat hij Trump de ergste crimineel in de menselijke geschiedenis vindt.

    Maar laat ons er geen voor- of-tegen-Chomsky spelletje van maken.

    Gebruik je verstand en veroordeel minstens deze middeleeuwse barbarij, veroordeel minstens de nooit geziene tirannie van één regime dat naast zijn eigen volk ook 75 jaren Europese- wereldvrede bedreigt.
    Stop met je hopeloos te blijven willen vast rijden in je strijd tegen ‘de gevestigde orde’ of welke denkbeeldige Joodse-Illuminatie à la Jules Orde dan ook.
    Als je daar al mee begint is er misschien nog hoop.
    Bij Jules geef ik het op die is intriest te diep weggezakt in een moeras van paranoïde denkbeelden

    1. Dan toch gelukt An …
     ik heb nu de linken naar de bronnen volledig weggelaten; daar lag het dan aan?
     Erik had al eens laten vallen om www weg te laten (ook gedaan) maar dan lukte het nog niet. En ja toch niet onbelangrijk hé bronverwijzing 😉

    2. Waar heb je dat schrijfsel nu weer vandaan? Ik heb Chomsky ook niet neergezet als een held. Manipulator, stop toch met iedereen woorden in de mond te leggen die hij niet gezegd heeft. Dat is verwerpelijke guerilla-tactiek. Uw leugens zijn niet meer te tellen.
     En wie is die Artem Chapeye eigenlijk? Weer een nietsnut gevonden…die Chomsky op zijn plaats gaat zetten?
     Het is normaal dat iemand als Chomsky veel kritiek krijgt: hoge bomen vangen veel wind en hoe meer je de waarheid zegt hoe meer je in de grond geboord wordt. Kijk naar Assange, Snowden en vele andere.
     Die moeten net als wij hier op het KF in het gouden kooi gestopt worden waarvan het deurtje dichtgelast wordt.
     Je komt hier tweedracht en vernieling zaaien. Een boom kent men aan zijn vruchten.

 5. Dank u voor uw mooie woorden, Pater.

  Wanneer we verlost zouden zijn van de ziek-geworden-massamedia en de immorele onmenselijke wapenindustrie, dan zou de wereld een beginnetje kunnen maken met het opruimen van de rommel.
  Het zijn onder andere die twee zaken die voor de gruwelijkheden op deze aarde zorgen door miljarden mensen voor te liegen en vreselijk bang te maken.
  Ik begrijp soms niet dat niemand begrijpt dat wie moordwapens maken pervers immoreel bezig zijn. Dit is zo kinderlijk eenvoudig te begrijpen. Er zou een zeer zware straf moeten staan op dat vergrijp.
  De massamedia blijken ongelofelijk te liegen en te bedriegen. Ook dat is mij een doorn in het oog. Onvoorstelbaar vind ik het, dat lieden het wagen om anderen brutaal voor te liegen. De doortrapste en gemeenste psychologische trucs worden van stal gehaald om goede normale mensen tot slechtheid en oneindige onwetendheid te verleiden. En de mensen kunnen zich niet verdedigen. Ze worden geestelijk aangevallen maar zij ervaren het als leuk.

  Het zou een goed ding om altijd namen en rugnummers te noemen. Het ‘Westen’ bestaat eigenlijk niet, ook ‘Rusland’ is eigenlijk een illusie. Deze taal-illusies zijn oorzaak dat van huis-uit kleine jongens en meiden zich in hun slechtheid kunnen verbergen achter generalisaties.
  Op het niet nieuws zeggen ze nu bijvoorbeeld “Oekraïne wil dit of dat.”. Dan denk ik, Oekraïne wil helemaal niks. Dat bestaat niet, dat is dwaasheid.
  Maar op dat ‘nieuws’ (propaganda) presteren ze het om zulke ’taalpap’ uit te spugen. Je reinste doortrapte generalisaties die bedoeld zijn om ons voor te liegen en te misleiden. En meestal hebben die voorlezers van die teksten nog een ‘bepaalde’ stem ook. Je voelt dat het ergens niet deugt wat ze vertellen. Je wordt er kriegel van.

  Maar ja. Met de corona wisten ze de griep tot mega-proporties op te blazen, dus nu zal het ook wel weer gebeuren. Weet het volk veel?

  Het irriteert me nog het meeste dat we eigenlijk met gewoon ménsen te maken hebben die ook moeten eten en plassen enzo. Kleine jongens die, als je ze tegenover je hebt wellicht niet eens veel zouden (durven) zeggen. Maar jongens en soms meiden, die wel een zulke grote broek hebben aangetrokken, zodat zij anderen daar zeer mee (denken te) imponeren. Ware het niet dat ze de centjes verdelen, anders waren ze niets. Centjes die eigenlijk niet eens bestaan maar óók weer een illusie van de misdadigers zijn. Centjes die, in wezen ook weer van oplichting en diefstal komen.

  Maar ja. Zuigen kunnen ze. Al eeuwen lang zuigen ze net zolang totdat ze het leven en de liefde van de aarde hebben vernield. Laten de ‘wereld-leiders’ hun de wapens worden afgepakt en laten ze met elkander vechten. Of een spel spelen als ze lichamelijk te zwak zijn. Laat dan de winnaar een prijsje krijgen en de democratieën met de eer strijken. Zo zal het moeten. Vechten mógen ze. Met elkander. In de ring. Mét regels. Laat Biden maar met Putin gaan judoën. Of bridgen of zoiets.

  Want wapens lossen nooit wat op. Wanneer je werkelijk een mens bent, man of vrouw, dan vecht je maar met blote handen. En vooral zélf.
  Maar ik vrees dat er niet geluisterd wordt. Natuurlijk niet! Stel je voor? De waarheid lust men niet. Altijd maar weer die smoezen.

  1. Raf, heb je gedronken? Mag van mij hoor, maar het gebral daarbij hoeft voor mij niet gepubliceerd te worden. Slaap lekker.

   1. Argumenten, Frank.
    Geeft u maar argumenten waarom u iets niet bevalt aan het geschrevene. Ad hominems tellen niet mee. Zegt u maar wat er niet klopt?

    1. Het is echt veel te moeilijk, Raf, om hier serieus op te reageren. Ongeveer elke zin vraagt om een tegenzin. U wil terecht een algehele wereldvrede, zonder wapens. Bon. Dat wensen de kindjes uit de derde klas ook al op Kerstmis. Het ‘ontegensprekelijke’ in uw verhaal is dat u bij voorbaat elke journalist, elke politicus, elke wetenschapper, elke filosoof, elke mens van goede wil veroordeelt. Niemand, maar dan ook werkelijk niemand heeft in uw ogen nog goede bedoelingen. Iedereen zit vast in een gigantisch complot om de wereld te vernietigen. En is daar dan ook nog eens medeplichtig aan. Schuldig verzuim in het lichtste geval. Komaan Raf. Red de wereld. Al is het op je eentje. Sterkte.

     1. Frank,

      Laten we het er maar over eens proberen te zijn, en als dat niet mogelijk is, te worden, dat wij vrede willen op deze aarde. Dat wij in een normale wereld willen leven, waar innerlijke beschaving een normaal ding is. Waar wij samen beloven ons aan een moreel contract te houden.
      Dat blijft dan over, naast alle gedoe.

      Dat is alles.

 6. Weer heeft Poetin zijn eisen gesteld aan Oekraïne. Ze moeten neutraal blijven, dus het volk van Oekraïne mag zijn eigen lot niet bepalen. Ze mogen geen leger hebben of kernwapens. Heeft een land dan niet het recht om zichzelf te verdedigen. Oost-Oekraïne moet autonoom gebied worden onder het bewind van Rusland. Ook het Krim eiland moet van Rusland worden, terwijl ze dat hebben gestolen van Oekraïne. Dit waren niet de afspraken van het Minsk akkoord. Poetin legt Oekraïne onaanvaardbare eisen op, omdat hij weet dat ze dit niet kunnen aanvaarden volgens hun grondwet. Poetin stelt die eisen omdat zijn plan is om Oekraïne volledig te vernietigen en er een staat van Rusland van te maken. Ook verklaard hij dat het niet Rusland is die steden bombardeert maar Oekraïne zelf. Volgens mij is Poetin gaar voor het zothuis. Wie gaat nu nog met een zot praten? Geen kat!!!!

 7. Degenen die nu op commando over Oekraïne zijn begonnen te schrijven contra “Poetler” zonder enige kritiek tegen de CIA-marionet Zelensky zodra de systemische media het signaal gaven, terwijl zij jarenlang zwegen, en nu ook nog zwijgen, over de kwellingen van het bewind in Oekraïne tegen de etnische Russen in de Donbas-regio, tonen daarmee dat zij zonder na te denken geprogrammeerd ageren op de startschoten van hun meesters in de regeringsgebouwen.

  Wie nog niet weet dat “Zelensky war-hero, Putler the preternatural source of all evil” geen rationele analyse is kan beter zwijgen over het onderwerp. De maçonnieke oorlogspropaganda doet denken aan de lofprijzingen naar de psychopaat Churchill toe omtrent de Tweede Wereldoorlog.

  1. Straffe taal voor een snotneus die zelf nog NOOIT oorlog van dichtbij meegemaakt heeft. En duidelijk geen flauw idee heeft van de ware gruwel die oorlog aanricht. Wat een compleet achterlijk gezeik man! Ik heb een hoop mensen hier duidelijk verkeerd ingeschat.
   De NAVO is verstandig genoeg om nu geen extra olie op het vuur te gooien. Ondertussen blijft Poetin de ene bedreiging na de andere uiten. Maar volgens sommigen hier is dat zijn volste recht…

   Ik kan niet anders dan me aansluiten bij Tom op dit moment. Sommigen zijn nu al aan het collaboreren met de vijand nog voor hij hier binnenvalt.
   Zijn onze grootouders hier voor gesneuveld?
   Om te kotsen.

   Ik denk dat ik andere kanalen opzoek om mijn honger naar geestelijk voedsel te verzadigen.
   Ajuus Katholiek Forum.

   1. Wel, beste Kurt, kijk toch verder dan uw neus lang is. Benjamin heeft gelijk.
    Trap toch niet in de MSM val van de USA/NATO propaganda. Stop met hysterie. Denk na !!
    Tegen alle afspraken in, met het Rusland van toen, in 1991, heeft de USA/NATO, sindsdien, zichzelf naar het Oosten, stap voor stap, toch weten uit te breiden.

    Nu was de Ukraïne aan de beurt, een brug te ver voor Poetin/Moskou.
    Uit lijfs behoud heeft Poetin precies tijdig ingegrepen, want volgens insider berichten is er in December 2021, in Nato Brussel besloten, om 4 militaire brigades in de Ukraïne te stationeren, om oefeningen te kunnen houden met Ukraïnse troepen van de joodse komiek en CIA zetbaas Zelinsky, aan de grens met Rusland. Die Zelinsky heeft ook al 8 jaren lang de Oostelijke provincies gebombardeerd, waar Russisch sprekenden wonen. 13.000 burger slachtoffers.

    Eén lucht brigade van de 4, had de mogelijkheden tot gebruik en vervoer van–, en wellicht ook de beschikking over, nucleaire wapens.
    Dus aan de Russische grens had USA/NATO onder USA commando, de kans om Rusland een oorlog in te rommelen, zoals USA/NATO gedaan heeft met Servië, tweede helft jaren 1990, in ex-Yougoslavië, met massa bombardementen in Servië, terwijl daar geen, ik herhaal geen, enkel mandaat voor was, noch een reden om dat te doen. Aan die oorlog misdaad hebben ook NL vliegtuigen deelgenomen. Maar dat was de planning en de wil van USA-vrijmetselaar president Clinton. Wij moeten stoppen met de USA/NATO.
    Hopelijk zal de komende weken blijken dat het “bondgenootschap” in Brussel zichzelf opgeblazen heeft, met deze waanzin acties van de afgelopen 30 jaar.

    Vergeet nooit. De VS/UK, hebben ons op het continent al met twee Wereldoorlogen ons gemanipuleerd en opgezadeld, 1914, en 1940.

    Best Kurt, bepleit U nog een 3de oorlog ? Als ons huis brandt, brandt niet het huis van de VS, denk daar aan. Wij hebben totaal andere geo-strategische belangen dan de USA. Nogmaals, we moeten stoppen met de NATO. Yankee, go home !

    1. Je kan nog honderden pogingen en joodse illuminatie verdraaiingen of complotboeken blijven lanceren, Jules.
     Het gezond verstand, de rede, de menselijkheid, de samenwerking, het inzicht dat elkaar bekampen nooit echt gewerkt heeft…dat Jules zal zegevieren.
     Al 75 jaar blijkt dat hier in Europa te lukken, …
     de rotte Russische appels zullen vroeg of laat door hun eigen maden worden opgenomen en vanzelf verdwijnen.
     De wereld is stilaan oorlog beu… maar het zal voor sommigen nog tijd kosten.

   2. Hey Kurt,
    Ik begrijp je woede, temeer als ik je oorlogservaringen lees. Dank voor die treffende reactie trouwens.
    Blijf nog effe, niet om mij gelijk te geven, maar om in te zien dat enkelen hier maar één agenda hebben. Het tot in het absurde blijven zoeken naar elementen om tegen ik zal het algemeen ‘ dé maatschappij ‘ noemen.
    Ik heb enkele weken geleden voorspeld: COVID gedaan, we gaan voor het volgende ‘maatschappelijk probleem veroorzaakt door…en noem ze maar op.
    Het narratief wordt nu: We mogen Poetin rechtvaardigen omdat ‘dé maatschappij, dé politiek, de leiders, de Eu, VS, het allemaal wederom verkeerd corrupt, bedrieglijk, manipulatief , in eigen belang hebben aangepakt.
    Er zijn nu eenmaal mensen die dat op een of andere manier nodig hebben.
    En welke regering er ook mag komen, ze zullen blijven de samenleving afbreken, waar mogelijk.
    Geloven, niet geloven, filosoferen over geloof over het leven in het algemeen, over hoe we dat leven beter kunnen maken… daar heb ik hier op het voortreffelijk Forum eigenlijk nog geen enkele topic over zien verschijnen.
    Weg met de Nato, weg met Franciscus, weg met met andersdenkenden, anti dit anti dat…

    Onthou kurt, de wereldverbeteraars van morgen zijn niet diegenen die bruggen en volkeren bombarderen maar verbindingen kunnen leggen.

    En het is zoals Frank het reeds dikwijls gezegd heeft: we zullen toch samen verder moeten bouwen aan een veilige leefbare toekomst voor de volgende generaties.
    Oorlog, haat, onverdraagzaamheid, moord en vergiftigen, en mensen opsluiten… zal niet het antwoord zijn,…zelfs Poetin gaat dat moeten beseffen.

   3. Kurt,

    Ik was Poetin niet aan het verdedigen; waar ik het over had is het media-narratief over de situatie. U denkt toch zeker niet dat die Zelensky een heilige is en dat degenen die de NATO controleren heiligen zijn? Russen in de Donbas-regio worden al jarenlang geterroriseerd.

    Ik ben tegen moderne oorlogvoering die burgers niet spaart.

    Gewoon lezen wat er staat en niet zaken erbij verzinnen.

    1. Kurt,

     Ik zei niet dat het geoorloofd is voor Poetin om de Oekraïense bevolking te verwonden, de dood in te jagen of in levensgevaar te brengen; die atheïstische boomer op deze pagina beweerde dit over mij, maar dat is een onwaarheid. Waar ik het over had was de poging om van Poetin een soort van mythisch wezen te maken waar alle kwaad in de wereld van komt en te doen alsof Zelensky, dienaar van de Joodse nationaal-socialist Ihor Kolomoyskyi, en de westerse presidenten en ministers heiligen en rechtvaardigen zijn, menslievende helden. Dat mythologiseren werd ook gedaan met Adolf Hitler en leiders van de Geallieerden zoals de psychopaat Churchill is men ten onrechte gaan vereren; neen, dat betekent niet dat die Hitler een braaf menneke was (ook hij was een satanist van de NWO), maar dat mythologiseren brengt teweeg dat men verblind wordt voor de agenda van de feitelijke machthebbers aan de top van de satanische piramide.

     Misschien heeft u mijn eerdere reacties bij het artikel “Regeringen voeren oorlog tegen hun eigen bevolking” (28 februari 2022) op KF niet gelezen, maar daar waarschuwde ik tegen Poetin, de oude KGB-agent die “Young Global Leader” geweest is van het WEF van Klaus Schwab, maar ik waarschuwde daar ook tegen de valstrik, gelegd door de cryptocraten, van het kiezen van één van de verschillende facties door de cryptocraten gecreëerd om onder de banier daarvan te strijden. Men moet noch van Poetin een mythisch wezen proberen te maken noch praten over de leiders van de Europese Unie en de Verenigde Staten alsof zij grote heiligen en redders van de wereld zijn. Zij en Poetin zijn allen corrupt en dienen allen dezelfde meesters achter de schermen. Men moet simpelweg alle kwaad veroordelen en niet selectief zijn daarin, en men moet dus niet zwijgen over de toestand van de Donbas-bevolking.

     Ik kies noch de zijde van Poetin, noch die van Zelensky, noch die van Biden, noch die van die ellendige goblin De Croo hier, maar de zijde van Christus Koning.

     Wel denk ik dat de huidige situatie beëindigd gaat worden door de bekering van Rusland tot het katholiek Christendom die Onze Lieve Vrouw aankondigde te Fatima; die bekering is nog niet geschied.

     1. Wil je dat dan nu wel dringend per direct aan alle betrokkenen laten weten, die op dit moment een catastrofe proberen te vermijden! Misschien weten die dat niet van uw lieve vrouw. Er is wel haast bij! Er worden massa’s menen ontheemd en vermoord.

     2. Beste Theudmer, U schrijft: Ik kies noch de zijde van Poetin, noch die van Zelensky, noch die van Biden, noch die van die ellendige goblin De Croo hier, maar de zijde van Christus Koning.”

      Daar kan ik me helemaal in vinden. En die strijd voor Christus Koning moet niet enkel gevoerd worden in de wereld. Het is de moeilijkste strijd van allen. Het is de strijd tegen onszelf, onze bekoringen van aller aard. De strijd voor Christus Koning is in de eerst plaats een geestelijke strijd tegen de influisteringen van de duivel, waartegen ieder moet vechten. En daar ga ik de komende tijd vooral extra werk van maken. Die strijd tegen mezelf. Voor Christus Koning.

      Het ga je goed!

      Vriendelijke groet,

      Kurt

      1. De Woestijnvaders zijn een aanrader ter lezing; hun heilige eenvoud is een stichtend voorbeeld.

       Op de website “New Advent” staat een Engelse vertaling van het leven van de monnikenvader Sint Antonius Abt, geschreven door de Alexandrijnse Kerkvader Sint Athanasius, en een Engelse vertaling van het leven van Sint Paulus de Eremiet, geschreven door de Kerkvader Sint Hiëronymus, de grote vertaler van de H. Schrift. De vertalingen van de genoemde vitae sanctorum staan bij de afdeling “Fathers” op de website.

       Groet.

       1. Zeg nu eens eerlijk, wat levert al het kleingeestige gekrakeel en gehakketak op deze site nu eigenlijk op voor Jezus Christus en zijn Blijde Boodschap? Niets positiefs, denk ik. Kunt U dus niet beter op zoek gaan naar een nieuwe, veel meer belovende roeping die ook uzelf meer vreugde zal kunnen schenken?
        Mag ik misschien een voorzetje doen?

        Wat zou U er van vinden om U ervoor te gaan inspannen om spiritueel opwekkende / geestverheffende literatuur / lectuur hier op Internet geplaatst te krijgen, bijvoorbeeld in samenwerking met de benedictinessen van Bonheiden (abdij Bethlehem) – die reeds in het verleden een hele serie werken van kerkvaders hebben uitgegeven – en of andere uitgeverij(en)?

        Er zijn immers nu al veel mooie spirituele teksten (in heel goede vertalingen in onze eigen moedertaal) voor handen. Ik denk dan aan “Verleidingen in de woestijn | Het leven van de heilige Antonius” door Athanasius van Alexandrië, in vertaling van Vincent Hunink. Uitgegeven door Polak & Van Gennep in 2002. Maar ook aan bijvoorbeeld “Mystieke teksten van de woestijnvaders” door John Anthony McGuckin, in omloop gebracht door uitgeverij Ankh-Hermes bv te Deventer in 2003. Of aan twee andere vertalingen door Vincent Hunink: “Op weg naar de hemel | Verhalen over kluizenaars” van Hieronymus, verschenen bij uitgeverij Vantilt te Nijmegen in 2008, en “Graan van God | Brieven van een vroegchristelijke martelaar” bezorgd door uitgeverij Kok te Utrecht in 2012.

        Er is dus al veel moois verschenen dat een ruime verspreiding verdient in ons taalgebied, zoals de serie “Spiritualiteit, teksten van & over innerlijk leven, verzorgd door benedictijns tijdschrift en uitgegeven door uitgeverij B. Gottmer te Nijmegen en uitgeverij Emmaüs te Beveren in de jaren tachtig van de vorige eeuw, maar nu nauwelijks verkrijgbaar in boekhandel en bibliotheek. Een hoogtepunt uit deze serie was wel deel 16: “Woestijnvaders | Een speurtocht door de vaderspreuken” opgetekend door Christofoor Wagenaar (trappist te Westmalle) en uitgebracht in 1981.

        Zou dat geen mooie roeping zijn voor uw redactie en website: mensen bekend maken met geestverheffende spirituele teksten uit de christelijke traditie?

        De Heer zal het U zeker belonen!

  2. Wat nu volgt is geen verheerlijking van Poetin!!
   Toen Poetin in 1999 de schertsfiguur Boris Jeltsin opvolgde was Rusland een reusachtige puinhoop die niets meer voorstelde op geopolitiek gebied. Poetin werd uitgelachen en vernederd door de westerse leiders maar dat verhinderde hem niet om alles op alles te zetten om zijn land terug sterk te maken. Tegen 2010 had hij Rusland economisch en geostrategisch terug op de kaart gezet en van toen af werd hij steeds meer gediaboliseerd. In een toespraak voor de Bundestag in 2001 had Poetin nochtans in zijn in het Duits gehouden toespraak een hartelijke hand uitgestoken naar Europa met de vraag naar een eerlijke samenwerking voor een veilig Europa. Helaas kreeg hij keer op keer een vuist in het gezicht. Het westen heeft op een hooghartige manier Rusland gedurende 20 jaar geprovoceerd en genegeerd. Poetin gaf blijk van een ongelooflijk geduld en incasseringsvermogen maar die redelijkheid kwam nooit ofte nooit in de media naar voor, alles wat hij deed werd in een slecht daglicht gesteld. Meer en meer werd hij voorgesteld als de baarlijke duivel verantwoordelijk voor alle kwaad in de wereld. Met de nieuwe V.S.-regering “onder” Biden werd de vijandschap met Rusland werkelijk op de spits gedreven ten koste van Europa. Want daar ging en gaat het om: de samenwerking van Europa en Rusland boycotten voor eigen voordeel en macht. En eindelijk heeft de V.S. na jarenlang stoken bereikt wat het wilde: oorlog met Rusland. Geen mens is bestand tegen jarenlang psychisch terrorisme. Poetin werd zodanig in de hoek gedreven dat hij geen andere uitweg meer zag. Oorlog en agressie zijn op zich gezien vreselijk en af te keuren, doch een mens in het nauw gedreven is in staat tot alles … Dat is hetzelfde in een relatie van mens tot mens. Psychisch terreur leidt bijna altijd tot wandaden. Ieder mens, zonder uitzondering, is in staat tot wandaden. Ook Poetin is maar een mens.
   De verantwoordelijkheid van het westen is verpletterend.
   Wij horen nu van oorlogsmisdaden door het Oekraïense leger: executie van Russische krijgsgevangenen, gebruik van burgers als levend schild tegen het Russische leger, uitlokken van no-fly zone door verspreiden van leugens (verhoogde straling als gevolg van bombardement op kerncentrale van Zaporizja; dat gelooft toch geen mens dat Poetin vrijwillig een kerncentrale zou bombarderen). Alle middelen zijn goed om Rusland te stoppen.
   Ja, de verantwoordelijkheid van het westen is verpletterend.

   1. Je wilt het niet meer zien de goede en de slechte kant van de geschiedenis.
    je verlangt verbitterd, verzuurd, haast ziekelijk naar een veroorzaker die in je verhaal past.
    Soms geraken die op en dan maken we er denkbeeldige: Bill Gates NWO, Joodse Illuminatie…
    Ik voorspel ook hier de ene na de andere Oekraïne-onzin die plots bovenkomt
    Ik voorspel nu ook al de weblocaties waar ze zullen te vinden zijn.
    Ik voorspel dat ook de mainstreammedia het weer allemaal slecht voor heeft
    Ik voorspel nu dat Jules vroeg of laat deze oorlog zal linken aan zijn favoriete groep.

    En eenmaal dat als deze oorlog (hopelijk ) zal eindigen, zullen er weer opnieuw reden moeten gevonden worden.

    Niet COVID, maar de regeringen hebben onze vrijheid ontnomen,
    Niet Poetin maar het Westen is de oorlog begonnen.
    Niet de vaccinaties hebben ons gered maar massaal ziek gemaakt, omdat de regering dat wou.
    Niet Poetin is de psychopaat maar het westen heeft psychische terreur gepleegd…
    Niet het volk heeft gekozen voor het Westen, maar de cia, de media, monika lewinski heeft ze onder druk gezet…

    Eén zin An van je onzin hierboven zegt misschien alles.
    ‘Ook Poetin is maar een mens. ‘’.

    Zo ver ben je weg van de realiteit, … zo pijnlijk gênant voor al die mensen die nu in de grootste nachtmerrie uit hun leven zitten.
    Maar ga door, duik in de complotsites en overtuig vooral uzelf.

     1. Laat hem in zijn vet gaar koken, beste An, die .:. atheïst kan niet argumenteren, feiten zijn hem onverschillig. Dat is zijn vak. Hij is een “professional” !!!

      Hij is getraind in psychologische oorlogvoering, subversie, met generalisaties, hoe te hanteren tegenover–, en los van de feiten. Feiten tellen niet in discussies met dat soort figuren.
      Het gaat erom, fictie te verkopen ter creatie van een virtuele wereld, die aanslaat bij de bevolking.
      De realiteit is voor hen niet “kenbaar” (Kant). Het gaat er om die zelfs te bestrijden. Het gaat er om, datgene dat mensen zich verbeelden en denken, aan te sturen.
      Staats propaganda is het belangrijkste wapen der machthebbers, tegen ons, om de bevolking eronder te kunnen houden.

      U staat en schrijft tegen een verre adept van de joodse Goebbels, die de ultieme, geheime kracht van massa propaganda, in het groot heeft toegepast. Zijn tijdgenoot en tegenstander Churchill, deed dat ook. Het Tavistock Instituut, in Londen, initieel gefinancierd door Rothschild/Rockefeller, is de leerschool waar al vanaf de jaren 1910, de psychologische oorlogvoering is bedacht en ontwikkeld. Merkel, May, Hitler en nog vele anderen hebben daar op school gezeten.

      Die dwaze Tom, zou in dienst kunnen zijn van het ministerie van de waarheid, ja, dat van .:. premier Rutte, of dat van de voorzitter van de Tweede Kamer, de brokkenpiloot .:. Vera Bergkamp (D66) een leugenachtige en manipulerende Marokkaanse, met onuitspreekbare naam, maar wel bazin over 800 ambtenaren. Onze vraag is, wat doen die daar allemaal ? In het leger is dat de omvang van een bataljon, een zelfstandige gevechtseenheid.

      Vermoedelijk worden daar de strategieën ontworpen al naar gelang de politieke wensen, voor massa psychologie en massa manipulatie, plus de training van hen die de leugen verinnerlijkt hebben, die er van kunnen leven, het soort afgetrainde “woordvoerders”, in dienst van alle grote organisaties, en waar wij allen hier op dit voortreffelijke katholieke Forum, mee te maken hebben. Vergeet niet, die twee atheïsten hier zijn .:. zendelingen, en voeren opdrachten uit, gezien hun attitude, hun consequente sluwe reacties en bespraaktheid.
      Meer is het niet, en zeker niet diepgaande kennis of zucht daar naar toe.
      Dus vooral, overschat ze niet. Ze hadden al lang met pek en veren verwijderd moeten worden, door de readactie.

     2. An, nog een allerlaatste reactie van mij. Daarna keer ik dit forum definitief de rug toe. Ik ben hier ooit terechtgekomen na mijn bekering. Toen ging het nog over geestelijke zaken. Ik heb hier heel wat opgestoken toendertijd. Vee links gelezen naar interessante sites. Ondertussen is het Forum een politiek forum geworden waar ik soms, -van mensen waar ik vroeger van dacht dat ze heel verstandig en onderlegd waren-, de grootste onzin hoor. Sommigen hebben zodanig vezel boeken verslonden dat het lijkt alsof ze de voeling met de realiteit een beetje kwijt geraakt zijn. “Zot geleerd” zeiden ze hier vroeger wel eens. Sommigen vinden dat oké, al dat politiek gekwaak op dit forum. Doch als ik het evangelie lees, zie ik daar nergens een verwijzing naar politiek engagement. Integendeel. In geen enkel evangelie lees ik dat Jezus opriep tot revolte tegen de Romeinse bezetter. Nochtans hielden die de mensen stevig onder de knoet. De enigen “soort” waar Jezus keihard tegenin ging waren de Farizeeën. Waarom? Omdat hij ziek werd van hun schijnheiligheid. Zowat elke zondaar weren zijn zondaar vergeven. ALS zij tenminste oprecht berouw toonden. Iemand die schijnheilig is kan niet vergeven worden, die roept de veroordeling af over zichzelf. Van wat verder in dat evangelie allemaal staat lees ik hier nog bitter weinig. Het is vooral politiek, en het zoveelste riedeltje over hoe verdorven de wereld is. Dacht je dat ik dat zelf niet zie, als oprecht gelovige Christen? Maar ik waak me ook om niet te snel te oordelen over mensen. Ook ik ben maar een sukkelkaar die geregeld valt en zijn goede voornemens in de loop van de dag wel eens overboord durft te gooien. Het lijkt wel of een aantal mensen hier heilig zijn en zelf nooit zondigen. En dat hen dat dan de legitimatie geeft om anderen te gaan oordelen. Wie zonder zonde is… Er zijn er hier nogal wat. En dat begint me hoe langer hoe meer tegen te steken. Ik steek niks meer op van dit forum dan verbitterdheid en gezeur hoe slecht het wel gaat in de wereld. Maar wij zijn geroepen om licht te zijn in de wereld, het zout der aarde. Wij zijn geroepen om te helpen, om lief te hebben zonder voorbehoud, om te vergeven, om voor onze vijand te bidden… Niet om van achter ons schermpje te zitten klagen en zagen en oordelen.

      Dat het westen en dan vooral onze leiders niet altijd even zuiver zijn… Da’s een open deur intrappen. Doch sommigen zijn écht naïef als het gaat over Poetin. Een ex-KGB agent. Hij kent de truken om zijn tegenstanders uit te schakelen hoor. An, U vernoemt een Snowden . Hier in het westen is dat groot media-nieuws. Zo’n kerels worden in Rusland nog steeds “stilletjes verwijderd” vooraleer de pers er lucht van krijgt. U schrijft dat onze media schrijven dat er straling was vrijgekomen na het bombarderen van de kerncentrale. Nooit is er gezegd geweest dat er straling was vrijgekomen. ’s Ochtends om 6 uur werd op het journaal gezegd dat er hevige gevechten bezig waren rond de kerncentralen en dat er een deel in brand stond, waarbij “de bezorgdheid werd geuit” dat mogelijks straling was vrijgekomen. Dat werd (gelukkig) twee uur later al bevestigd dat dat niet zo was. U schrijft: ” dat gelooft toch geen mens dat Poetin vrijwillig een kerncentrale zou bombarderen”. Hmm, voor zover ik weet is dat al decennia lang strategie. Neem havens, gas en kerncentrales in als je de boel wil overnemen. De eerst vrouw van Poetin is indertijd samen met haar 2 kinderen gaan vluchten naar dat vermaledijde smerige Amerika. Omdat Poetin zo’n lieverdje was? Nee, An, omdat ze vreesde voor haar leven.

      Ik heb een Wit-Russische collega. Misschien moet je eens met hem praten. Hij zal je heel fijn vertellen hoe het eraan toe gaat in Rusland en omstreken. Ook hij is als diepgelovig man niet altijd akkoord met de immorele beslissingen die genomen worden door onze regering, maar hij is blij dat hij hier in vrede kan wonen en rustig zijn gedacht kan/mag zeggen zonder de constante angst om opgepakt te worden…
      De horror verhalen die hij vertelde over mensen die in Wit-Russische gevangenissen hebben gezeten omdat ze ‘verklikt’ waren… Bah. Geloof me, Rusland en Wit Rusland zijn nog steeds communistisch. Enkel een laagje democratisch vernis moet de schijn hoog houden voor de buitenwereld. Als U een kijkje wil nemen in dat communisme, leest U dan het weergaloze boekje even van Richard Wurmbrand: “Gemarteld om Christus wil”.

      Jules en Benjamin/Theudmer kunnen dan wel grote uiteenzettingen houden over de rol van alle grote smerige westerse organisaties, soms is het geen slecht idee om (net als op de werkvloer) eens met de simpele gewone mensen zelf te gaan praten.

      Wat me ook enorm is opgevallen én tegelijk tegengevallen is aan dit forum: heel veel straffe meningen, artikelen die politiek getint zijn etc… Ondertussen rijzen overal initiatieven uit de grond om de mensen uit Oekraïne zelf te helpen. met voedsel, met onderdak, met financiële steun, kortom met échte concrete hulp. Op mensenmaat… Maar daarover helemaal niks op deze site. Wat ge voor de minste der mijnen hebt gedaan…

      Redenen genoeg om dit forum, na jaren, de rug toe te keren. Het geeft me hoe langer hoe meer het onbehaaglijke gevoel dat het belangrijker is op welke partij je stemt en naar welke mis je gaat (oei, geen Tridentijn???) dan hoe je je medemens behandelt. Want DAAROVER lees ik al heel lang niks meer.

      Minder tijd op dit forum geeft me meer tijd om het échte voedsel tot me te nemen. Ik begin alvast “de navolging van Christus te lezen”.

      Het ga jullie goed allemaal, ik wens iedereen de genade toe van een oprecht, maar vooral nederig geloof toe.

      Nog een fijne zondag,

      Kurt

      1. Kurt,
       niets belet je om zelf christelijke inhoud te schenken.
       Vertel wat over je christelijke ervaringen die je heel zeker verkreeg bij het sociale werk dat je doet.
       We kunnen nog veel van je leren.
       Uitgerekend jij moet hier geven wat je kent en wat je hebt, zeker in deze tijd die met de dag verschrikkelijker wordt.

       Romeinen 10:9-10 — Petrus Canisius 1939
       9 wanneer ge belijdt met uw mond, dat Jezus de Heer is,
       en gelooft met uw hart, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt,
       dan zult ge worden gered;
       10 want men gelooft met het hart ter rechtvaardiging,
       en men belijdt met de mond ter redding.

       1. Dag eric. Bedankt. Misschien heb ik van jou nog wel het meest geleerd. Ik durf in mijn “groot eigen gelijk” nogal eens op de man te spelen ipv op de bal. Da’s niet zo’n propere eigenschap van me en één van m’n vele kleine kantjes als mens. Dat is iets dat jij nooit doet. Jij ziet de wereld met geestelijke ogen. Je bent, denk ik zowat de meest zachtmoedige hier op dit forum. (Zalig de zachtmoedigen 😊 )
        Daarvoor dank.

        Voorlopig heb ik niet de minste behoefte om nog te schrijven of te reageren op dit forum. Ik heb ook geschreven waarom. Dat politiek belangrijk is weet ik wel, maar dat wil niet zeggen dat het de hoofdmoot moet uitmaken van een forum dat zichzelf Katholiek noemt.

        Onze persoonlijke relatie met Christus. En al wat daartoe kan bijdragen. Daarover lees ik hier weinig of niets. Wel veel oordelen en veroordelen. veel schelden over en weer. En hiervan wil ik me hoe langer hoe meer distantiëren. In deze vastentijd even terugplooien op mezelf en die relatie met en tot Christus en mijn medemens. Het ga je goed eric, je bent een fijn mens.

        PS: Het waren geen 2 maar 3 dochters die samen met hun moeder, voormalige echtgenote van Poetin, naar Amerika gevlucht zijn om te ontsnappen aan de mentale terreur van papa Vladimir…
        Excuses voor de typfouten in mijn laatste bericht, die sluipen er wel es in als je in alle vurigheid achter je klaviertje zit. 😉

        1. Jouw betoog over dit overigens voortreffelijk forum vond ik moedig, want je bekritiseert toch maar je eigen club, maar terecht. Want inderdaad, de ultra-rechtse debiele politieke standpunten fluiten hier allang de boventoon. En het ultra fundamentalistisch katholiek-religieus denken is mainstream. Wat allemaal mag, natuurlijk. Hier nog wel.
         Maar je wees er toch maar fijntjes op dat van veel christelijke menselijkheid, vergevingsgezindheid, tolerantie en liefde, mededogen en respect voor mekaar, hier letterlijk weinig sprake is, integendeel.
         Volgens mij verschijn je hier weer na de vasten, Kurt. Geheel volgens de traditie. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
         Het ga je goed.

         1. @Frank Dierickx,
          Alwéér gekopieerde en vervolgens geplekte woorden van Jules van Rooyen. U bent blijkbaar een echte fan van hem.

          1. @Frank Dierickx,
           Mijn advies aan U: ga als ’n klein kindje op de schoot zitten van @Jules van Rooyen.

          2. Is dat jouw nieuwe strategie, Derks? Het nieuws de wereld insturen dat ene Jules Van Royen mijn copywriter is? Doe dat nog een paar keer en An is er ook mee weg hé. Trouwens, de uitdrukking ‘geplekte woorden’, heb jij dat wel echt zélf verzonnen? Maar bon, Willy en al zeker Kurt indachtig ga ik dàt soort discussies nu ook definitief stoppen; Alweer een goed voornemen. t’Is vasten hé.

      2. Kurt,

       Ik heb uitgebreider gereageerd op uw eerdere reactie; u heeft mijn woorden verkeerd geïnterpreteerd. Ik weet niet of u mijn recentste reactie nog zult lezen, maar ik vermeld het hier voor het geval dat u nog niet vertrokken zou zijn.

       Vaarwel, Kurt; ik heb u nooit buiten het internet om ontmoet, maar ik hoop dat we ons beiden ooit in de hemelse glorie zullen bevinden, bij de Godmens Jezus Christus, Zijn H. Moeder en Heer Sint Jozef.

      3. Kurt,
       Ik begrijp je ontgoocheling. Je kritiek is volkomen terecht. Het is vooral een politiek forum geworden. De sfeer is onvriendelijk om niet te zeggen vijandig. En ook ik – ik geef het toe – heb daar mijn steentje toe bijgedragen. Je hebt ook gesproken over beoordelen en veroordelen. Wie zonder zonden is werpe de eerste steen. Ook ik heb mensen beoordeeld, doch niet veroordeeld. Ook Jezus oordeelde. Dat is onze plicht. Op basis van ons geloof, op basis van Christus’ woorden kunnen we onderscheiden. Ik geef toe dat dit niet altijd evident is en dat we ons in ons oordeel kunnen vergissen. Het is op zich ook goed dat mensen met allerlei levensovertuigingen deze site bezoeken en hun mening geven en dat kan soms botsen. Wat op KF gaande is, is echter destructie.
       De laatste twee jaren is er in ons westen erg veel veranderd en het ergste voor mij is dat er een tweespalt in de maatschappij is gekomen zoals nooit tevoren. Dat heb jij ook beaamd en mij zelfs verdedigd bij mijn “debuut” hier op het KF tegen de twee atheïsten die hier letterlijk de boel verzieken. Ze zitten dag en nacht met een vergrootglas iedere reactie af te speuren om ze vervolgens compleet af te breken. Toen ik hier mijn eerste getuigenis postte werd ik onmiddellijk de grond ingeboord en zelfs mijn hoedanigheid als verpleegkundige werd stellig, ja zonder enig voorbehoud afgedaan als gelogen. Ik kreeg zonder pardon prompt de volle laag.
       De pandemie van COVID werd vorige week “afgeblazen”, de algemene vaccinatieplicht werd na het parlementair debat niet doorgevoerd wegens voorlopig niet te rechtvaardigen, maar terloops wil ik vermelden dat de vaccinatieplicht voor de zorg wel is goedgekeurd en dus wordt ingevoerd. Ook hier was de leugen we doen het voor onze medemens. Deze leugen werd ontmaskerd, namelijk dat er geen enkele grond voor is en toch wordt deze maatregel doorgevoerd. Iets wat niet met de realiteit strookt en toch doorgevoerd wordt moet noodzakelijkerwijs een verborgen realiteit bevatten want anders vervalt het principe van de logica.
       Men gaat dus binnenkort duizenden zorgverstrekkers zonder enige grond ontslaan en in een existentiële crisis storten. Ik las vandaag in de krant dat het in de sector alle hens aan dek is. Ze gaan onder andere mensen uit het buitenland aanwerven om het eigen volk dat zich tientallen jaren met hart en ziel heeft ingezet eenvoudig te vervangen omdat het niet meer “voldoet”. Dit is een op handen zijnde maatregel die al maandenlang als een zwaard van Damocles boven onze hoofden hangt. Vanaf 1 juni kunnen wij het beroep dat wij zo intens graag doen – en wij kunnen en willen dikwijls niets anders doen omdat het ons leven is – niet meer doen. We krijgen niet alleen ontslag maar bovendien, om ons helemaal onze waardigheid te ontnemen, nemen ze onze “visum” (licentie) af. Ons diploma wordt dus waardeloos.
       Dat zijn toch erg ingrijpende dingen die ons leven echt beheersen? Waar het hart van vol is loopt de mond van over. En dus is het normaal dat dit forum ook politiek is want politiek maakt meer en meer deel uit van ons leven. Het treft ons recht in ons hart.
       Je hebt zelf vastgesteld hoe de drie atheïsten op al deze dingen reageren. Ze zijn hier niet om begrip op te brengen maar om mensen te misleiden, te bedriegen, tweedracht te zaaien en tenslotte het KF te vernietigen. Dat doen ze op een duidelijke (spotzucht, onverdraagzaamheid, haat) maar toch gehaaide manier (twijfel zaaien) . Ook jou hebben ze gevleid omdat je onlangs hun kamp koos en je zo proberen te bekoren. Ze vervolgen niet de christenen in het algemeen maar de traditionele christenen. Juist omdat van hen de grootste vastberadenheid en overtuiging uitgaat. Ze weten dat traditie staat voor authenticiteit, de wortels van ons geloof. Zoals de culturen vermengd worden moeten ook de religies compleet vermengd en dus vernietigd worden. Ze weten dat het aantal gelovigen in de “officiële” kerk jaar na jaar afneemt, in de traditionele restkerk jaar na jaar toeneemt.
       Dat het KF forum zo verziekt is, is dus aan deze drie heerschappen te “danken”. We zouden mekaar kunnen steunen in ons geloof maar de trollen komen dit verhinderen. Dat ze zo “ultra fanatiek” zijn bewijst ook meteen dat ze kwaadaardig zijn en gestuurd. Wat doen ze hier anders dan vernietigen? Opbouwen misschien?
       “Zachtmoedig”? Jazeker. Een hele groep gelovigen “zachtmoedig kwellen”? Dat is een tegenspraak.
       Gestuurd of mentaal ziek: in beide gevallen kwaadaardig.
       Dus, Kurt, die straffe meningen worden uitgelokt, juist om tweedracht en vernieling te zaaien. En het lukt wonderwel. Kijk maar, weer iemand die weggaat. En begrijpelijk: tegen die kwelling zijn maar weinig mensen bestand. Het leven is iets anders dan KF. We moeten ons geloof beleven en dat is in het werkelijke leven, niet op het virtuele KF.
       Ik ben volstrekt tegen iedere vorm van censuur maar als het optreden van bepaalde bezoekers evolueert naar stalking en dat is het, dan moet de redactie ingrijpen. Doet ze dit niet dan zal het KF verder ontaarden en uiteindelijk verdwijnen. Wat erg spijtig zou zijn maar ook weer geen ramp.
       Dank voor je waardevolle bijdragen en persoonlijke steun.
       Ik wens jou en iedere gelovige van harte een mooie, innige vasten.

       Op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.
       Matteüs 16:18

       1. Of maak van het overigens voortreffelijk Katholiek Forum een Monoloog, of beter nog, een ANaloog. Dan heb je alvast geen last meer van die ocharme twee of drie mensen die hier af en toe ook eens durven tegen te spreken. Bij Poetin is het 15 jaar cel als je zijn lijn niet volgt.
        En, An, Kurt had het ook tegen jou. Probeer het eens, met wat minder achterdocht en wat meer mildheid en rust. Jezus heeft zichzelf nooit Koning genoemd, integendeel, hij verwierp het voorstel van de duivel om al die koninkrijken te bezitten. Hij vindt het vast raar dat zovele van zijn volgelingen zich 2000 jaar na datum nog altijd koning wanen. En dan nog in zijn naam. Vriendelijke groet. Tot na de veertigdagentijd.

        1. Frank Dierickx zegt: “Jezus heeft zichzelf nooit koning genoemd”.

         Jezus heeft meerdere malen gezegd dat de Vader Hem zal verheerlijken en aan Pilatus heeft Hij het goed duidelijk gemaakt dat Hij koning is, zie Johannes 18.

         Jezus is onze enige koning, tot spijt van wie Hem en ons benijdt.

       2. Ik denk dat na dit betoog met toch enig dramaqueen-gehalte, Kurt met de vraag blijft zitten: ‘zou die An haar mening anders zijn over Poetin, als de redactie die twee ‘ziekelijke stalkers‘ zou verwijderen?’

        Je pathetische oproep aan de redactie om mensen die -op het overigens wél OPEN KF – jouw verhaal niét volgen, en dat hoofdzakelijk rationeel argumenteren, om die letterlijk te verwijderen…dat beste An, doet me net denken aan diezelfde Poetin.
        De Russen met een andere mening blijven verwijderen, zal Rusland alleen maar zieker maken. Blijft hij dit wel doen, dan wordt het vroeg of laat zijn ondergang.
        Meteen een tip voor de redactie 😉

        Denk er zelf vooral eens rustig over na.

     3. Alweer een ANtwoord. Maar bon, jij bent ook maar een mens. Fijne vond. En btw ik zal alvast tijdens de vasten mij onthouden om op jouw en de jouwen te reageren. Beloofd.

  3. Het volstaat nog eens het eerste hoofdstuk van het boek Job te lezen en dan ziet men dat het altijd om hetzelfde scenario gaat: beproeving van uitgelezen zielen. Hoe relatief materie en tijd ook mogen zijn, de beleving van de ziel is onontkoombaar en werkelijk. De goeden worden beproefd door de slechten, en sommige slechten leren daar zelfs van en komen tot inzicht. Ik kan geen bloed zien, ik wordt direct misselijk, maar het gaat om de innerlijke beleving, ook al gaat de hele aarde beven en schijnt wekenlang de zon niet meer, al is er geen hoop meer te vinden voor werelds soelaas, men moet het innerlijke oog gericht houden op Jezus en Maria. De grootheid van hun lijden.

   Er staat ons allen een verschrikkelijke tijd te wachten.
   Wie zich vasthoudt aan de wereld of aan gewoonten verliest de strijd.
   Niets zal nog functioneren, verwend als we zijn door ongehoorde luxe, een nooit eerder geziene welvaart wordt ons afgenomen.

   Job zit op het vernielde erf van zijn woonplaats, allen zijn vermoord, uitgezonderd zijn vrouw die opstandig wordt.
   Job had niet het voorbeeld van Jezus en Maria.
   Want omwille van Jezus zullen wij een onwereldse grootheid proeven die wij krijgen van Hem, en van Maria.
   De geestelijke schoonheid die men gemakkelijk kan zien in dat huisje in Nazareth waar de toekomstige Johannes de Doper en de toekomstige Apostel Johannes samen aan tafel zitten met jongeling Jezus en Maria en Jozef.
   Door hen zullen wij de overwinning behalen.
   En misschien zullen ook de hier aanwezige moderne en plagende ongelovigen nog tijdig met ons gaan meestrijden.

 8. Wie nu nog altijd in 2022 een niet-uitgelokte invasie in een vrij gekozen land, inclusief het plat bombarderen van een onschuldige mensen, door een ondertussen duidelijk bewezen maniakale gek, rechtvaardigt, … omdat volgens hem de CIA te ver gegaan is …die moet niet zwijgen, maar vooral praten.
  Daarom Theuter ik stel voor: vraag aan de VRT of je je rationele analyse mag komen brengen. Zevende Dag of zo. Vergeet zeker je maçonnieke bewijzen niet mee te nemen.
  Zorg aub dat je herkenbaar in beeld komt, zodat we voorgoed verlost zijn van je bedorven geprogrammeerde geest. Carl Alt Del.

  1. ongelovige Tom,
   lees a.u.b. met aandacht het eerste hoofdstukje van het boek Job in de bijbel.

 9. @Kurt : Je hebt natuurlijk een punt. Maar dat wil niet zeggen dat je ook je politieke mening moogt ventileren. Jezus deed niet aan politiek zijn standpunt daarover was: geeft de keizer wat de keizer toekomt, en God wat God toekomt. Hierbij schaft Jezus beide niet af. Vaticaan doet steeds aan politiek, alle ambassadeurs over de gehele wereld zijn vertegenwoordigd op het Vaticaan. Jezus essentie was; geloof het Evangelie, en bekeerd jullie, Johannes de Doper zei hetzelfde aan het volk. We moeten het goede zaad zijn, dan zal ons spreken in de goede grond vallen. We oordelen soms te vlug, en daarover heeft ook Jezus daarvoor gewaarschuwd. En het is steeds goed dat iemand ons daaraan herinnerd.

 10. @Frank Dierickx,
  Omdat de er geen plaats meer was, geef ik hiér antwoord op Uw vraag van6 maart 2022 om 16:02:
  MIJN nieuwe strategie is: U ontmaskeren:
  U ge- + verbruikt iedereen op deze site.
  Maar … U dreigde om definitief te stoppen op deze site.
  Mijn gok: letterlijk niémand zal treuren als U definitief stopt op deze site.

  Bovendien valt mij op, dat U wél goed op de hoogte bent gebleven van de christelijke tijden (vasten).

  1. Nog ééntje, Derks, en echt het allerlaatste aan jou om het af te leren. Vanaf maandag mag iedereen zonder masker rondlopen, behalve op het openbaar vervoer (veel te druk) en in de ziekenhuizen (veel te veel kwetsbare mensen). Welk masker heb ik hier op? Ik ben altijd heel eerlijk en heel open voor mijn mening opgekomen. Ik schrijft onder mijn echte naam. Ik verdedig een moraal van menselijkheid, openheid en vrede. Ik respecteer iedereen zijn god. Ik ben voor de humane waarden van broederlijkheid, gelijkheid en vrijheid. Ik kom uit een diep katholieke traditie. Maar ik verdraag het moeilijk dat mensen hun medemensen knechten, vervolgen, mishandelen, bombarderen, enzovoort omwille van hun god. Gelijk dewelke. Geen enkele wereldgodsdienst pleit voor het uitmoorden van de anderen. Geen enkele. Bon, wat moet er dan nu nog ontmaskerd worden?
   Ik ben geen vrijmetselaar (dat is trouwens wel een eretitel), ik ben geen communist (Poetin wel). Ik denk niet dat alles mag en alles kan. Er zijn grenzen aan de persoonlijke vrijheid. Ik pleit absoluut niet voor abortus; dat is altijd een falen en een stap te laat. Maar als Kerk anticonceptie verbieden en dan fulmineren tegen abortus, hoe hypocriet kun je zijn? En de mensen die almaar harder oproepen tot het uitvoeren of het herinvoeren van de doodstraf (een geboren leven, geen ongeboren) dat kunnen toch nooit christenen zijn? Toch? God heeft dat verboden!
   En dan die hele discussie over het virus. En de wetenschap. Ik zal het bij de essentie houden, want er is al zoveel over verteld. De kern van het gebeuren is vaak: de natuur. En daarbij aangehangen: God heeft de natuur geschapen en met hem komt het allemaal wel goed. Neen Derks, met god en zijn natuur komt het helemaal niet goed. Want De Natuur is levensgevaarlijk. Letterlijk. Natuur dat zijn tsunami’s, overstromingen, blikseminslagen, orkanen, gevaarlijke dieren, microben en virussen. Natuur is wat we hebben moeten leren te beheersen. Door de voortschrijdende wetenschap. Nog geen eeuw geleden stierven er in élk kroostrijk gezin minsten twee of drie kinderen. Wegens problemen bij de bevalling, of iets later wegens mazelen, polio, Krupp, tuberculose… Als uw god bestaat, dan hoop ik dat hij op zijn minst ons de natuur heeft gegeven om hem te leren beheersen, en niet om hem klakkeloos te ondergaan. Dat zou pas een wrede god zijn.
   Maar ondertussen zitten we wel met zijn allen op deze wereldbol (ook al een discussiepunt – bol), en hoop ik van harte dat het er de volgende tijd een beetje vrediger aan toe mag gaan.
   Fijne avond.

   1. Ps. Ik hoop dat jules van royen deze tekst niet ergens al eens eerder heeft geschreven. Dan zou ik pas ontmaskerd zijn.

    1. @Frank Dierickx,
     Terwijl ik écht niet vriendelijk ben geweest tegen U, BLIJFT U in dit geval gewoon zakelijk Uw reacties geven. Ik doe het niét graag, maar tóch: bedankt daarvoor.

     Één opmerking wil ik U toch meegeven: als iemand U geholpen heeft, dan dient U die persoon gewoon te bedanken (dat is een kwestie van algemeen fatsoen).

     Inzake vrijmetselarij:
     Hoe kunt U de titel ‘vrijmetselaar’ een eretitel noemen?
     U zou zich graag profileren als iemand die zich zou profileren met: 100% vrij om te metselen.
     Welnu: God heeft U handen en voeten gegeven. Met die voeten kunt U zich vrij bewegen: daarmee kunt U op aarde komen wáárheen U maar wilt.
     En met die handen kunt U maken, wát U maar wilt.

     Er is maar één verzoek: hou rekening met de wensen van ánderen. Dit, opdat ook die ánderen kunnen gaan waarheen ZIJ willen en kunnen maken wat ZIJ willen.
     Ik hoop (+ verwacht) wérkelijk dat Uw ouders U hebben opgevoed, zoals gemeld conform de vorige twee zinnen.
     Dat U vrijmetselaar een eretitel zou vinden, vind ik absoluut krankjorum,
     Zolang U mens bent, zijn er ook médemensen. Ook ZIJ willen metselen.
     Dan is het toch volkómen logisch dat de ene mens rekening houdt met de wensen van de ándere mensen!!! (Hierdoor bent U dus NIÉT 100% vrij om te metselen.)

     Vrijmetselarij houdt (volkomen logisch) in: regelmatig oorlog ( ruzie tussen volwássen mensen). Uw ouders zouden niet willen, dat U regelmatig oorlog zou voeren tegen Uw medemensen (en dát alleen om ÚW wensen er doorheen te drukken).
     Anders gezegd: Uw ouders zouden absoluut NIÉT blij zijn, als U alleen maar aan Uzélf zou denken (= als U ’n pure egoïst zou zijn).
     (Zo zit dat ook met Uw éigen kinderen.)

 11. Beste mensen ..

  Het voornemen om niet meer hier te reageren moet ik toch even terzijde stellen om jullie te wijzen op hetgeen alias martinvrijland.nl over Putin schrijft.
  Dit..ondanks dat hij vreselijke en verwerpelijke opvattingen heeft over Jezus Christus ..lees eens goed zijn laatste artikelen.

 12. P.s.

  Trouwens..op de sites: eindtijdklok.org en niburu.co etc. ..is er eveneens genoeg informatie te vinden hoe we tegenelkaar uitgespeeld worden.. om als zodanig metterdaad mede hun geschied-enis te schrijven.. als medespelers.. met hun als onze meesters …van (👹) wijsheid 🤔

 13. In de video “8 predictions for the world in 2030” van het Wereldeconomisch Forum stond dat de VS niet de dominante macht ging zijn in de toekomst en dat een handvol landen gingen domineren. Niet toevallig heeft Poetin, die door Klaus Schwab genoemd werd als een “Young Global Leader” van het WEF, in zijn publiek discours opgeroepen tot een “multipolaire” wereld, en de huidige gecreëerde conflictsituatie omtrent Oekraïne en Rusland is bedoeld door de cryptocraten ter afbraak van de internationale imperiale macht van de Washingtoniaanse bureaucratie en ter opbouw van een dergelijk “multipolair” systeem met een centraal bestuur in Jerusalem; ze willen het doen lijken alsof in het systeem dat zij willen opbouwen macht gedeeld wordt tussen enkele “landen”, maar in werkelijkheid gaat het dan over leden van de judeocratie uit verschillende landen maar die die landen geenszins als hun vaderlanden beschouwen. Het eurasianisme van de crowleyist Dugin is een instrument van de judeocraten in hun “multipolaire” plannen; het esoterisme van die Dugin is een voetafdruk van de Nieuwe Wereldorde (esoteristen komen in contact met gevallen engelen en de NWO wordt bestuurd door gevallen engelen). De afbraak van het Washington-imperium zien we al jaren en is gewild door de judeocraten. In de twintigste eeuw hebben ze dat imperium opgebouwd maar nu zijn ze dat aan het afbreken.

  Het huidig gecreëerd conflict dreigt grote gevolgen te hebben voor export van graan; dat staat in het kader van Agenda 2030 om de veranderingen te introduceren die ze willen. Ze hebben de mensen afhankelijk gemaakt van kapitalistisch industrialisme; wanneer ze dan een industriële collaps teweegbrengen heeft dat grote chaos als gevolg.

 14. Amerika zal inderdaad haar invloed en macht verliezen..zoals ook aangegeven in de huidige profetieën.

  Vandaar dat er na de Waarschuwing in het 6e zegeloordeel er 12 koningen, (Jesaja 32) komen, gericht op de Koning der koningen Jezus Christus..maar elk verantwoordelijk voor hun eigen volk en landgebied.
  Na de Waarschuwing ziet de aarde er geheel anders uit en zijn de continenten weer aan elkaar ..zoals van vóór de zondvloed.

  De huidige profetieën geven steeds meer informatie over de hoedanigheden van na het 6e zegel.. alleen die zich nu al inleest weet zich straks steeds beter te oriënteren in de komende gebeurtenissen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht