Regeringen voeren oorlog tegen hun eigen bevolking

Goede Vrienden,

René Girard (+ 2015) ontdekte het bedrog van onze menselijke verlangens. Ze zijn  “mimetisch”, nl. nabootsing, een na-apen van het verlangen van een ander. Alleen onze diepste honger naar het heilige, naar God is echt.

Hij zelf wil zich  nu niet aanstellen als  theoloog, geestelijke leider of mysticus. Hij zegt gewoon wat hij uit de lezing van de grote literaire teksten begrijpt. Deze inzichten zijn echter ook voor ons (geestelijk) leven erg belangrijk. Vanuit de bedrieglijkheid van onze menselijke verlangens kunnen we beter Jezus’ uitnodiging begrijpen om onszelf te “verloochenen” en te  “verliezen”, ja te sterven aan onszelf zoals de graankorrel  om in Hem herboren te worden. Het lijkt het tegendeel van onszelf realiseren. Het drastisch afstand  nemen van onze menselijke gedachten en verlangens is echter juist noodzakelijk om onze echte, diepste honger te ontdekken. “Want al wat in de wereld is – het begeren (Gr: epithumia = gulzigheid) van de lust  en het begeren der ogen en de hovaardij van het geld – het komt niet van de Vader maar van de wereld. En die wereld gaat voorbij  met heel haar begeerlijkheid, maar wie de wil doet van God blijft in eeuwigheid” (1 Johannes 2, 16). Trots, woede, begeerte, afgunst, luiheid, gulzigheid en lust zijn de zeven meest voorkomende vormen van onze zelfzucht. Ze zijn het resultaat van een leven in de schijnwereld van ons “nabootsend verlangen”, dat ons diepste streven belet. Immers, allen zijn we  geschapen om onszelf te overstijgen en te groeien in een belangeloze toewijding, die uiteindelijk gericht is op de vereniging met de Drie-ene God, wiens beeld wij in ons dragen en dat ons blijft uitnodigen. Hierin zijn de woestijnvaders, monniken, monialen, mystiekers en zovele authentieke gewone gelovigen ons voorgegaan

Mogelijk heeft de Spaanse mystieker Sint Jan van het Kruis (+ 1591) in zijn “Bestijging van de Berg Karmel” het meest gedetailleerd beschreven hoe we van een bedrieglijk, uiterlijk, aards leven kunnen overgaan naar een waarachtig, innerlijk, geestelijk leven. Het is niet zo moeilijk om te begrijpen maar wel om te doen. We zijn een eenheid, bestaande uit lichaam en ziel. De ziel is het levensprincipe. Zonder ziel worden we een lijk. Onze menselijke ziel is onze  bijzonder  kostbare parel. In onze ziel onderscheiden we nog de geest, als het ware het heiligdom van de ziel, waarmee we verbonden zijn met God. Het is duidelijk dat de ontwikkeling van onze eeuwige ziel en geest meer aandacht verdient dan de verzorging van ons vergankelijk lichaam, terwijl we van nature geneigd  zijn tot het omgekeerde.  Ons lichaam heeft vijf zintuigen, waarlangs van alles naar binnen  komt (horen, zien, voelen, smaken, ruiken). Deze waarnemingen wekken gedachten,   verlangens, gevoelens, strevingen op die gericht zijn op het aardse en vergankelijke. Sint Jan van het Kruis leert om daarvan afstand te nemen, ons niet te hechten aan deze gedachten en verlangens om vrij te worden voor onze diepste honger. Hiervoor is weliswaar een pijnlijke zuivering nodig, een “donkere nacht” waarin we alle houvast verliezen. Hij spreekt over de geestelijke strijd en de “nacht van de zinnen”, waarbij we los komen van alles wat langs onze zintuigen binnen valt. Daarna volgt dan  een nog grotere strijd: “de nacht van  de geest”, waarbij we ons ook niet meer  hechten aan ‘onze’ geliefde geestelijke waarden. Uiteraard is dit een geestelijke strijd die heel ons leven duurt. Vergelijken we het met een moeder die een klein kind leert lopen. Eerst houdt ze de twee handjes vast, daarna één en tenslotte laat ze het kind helemaal los, waardoor het mogelijk gaat panikeren maar als het kind volhoudt zal het leren om zelf te lopen. In het geestelijk leven betekent dit dat we niet meer vanuit  onze menselijke krachten leven en werken maar dat we geleid worden door de heilige Geest. Hier ligt ook het wezenlijke verschil tussen ons “werken voor God “ en “het werk van God” verrichten. In het eerste geval zijn wíj het die beslissen, (hopelijk) iets goeds willen verrichten, de middelen daartoe bijeen brengen en tenslotte voor de uitwerking zorgen. In het tweede geval is de louter menselijke toevoer afgesloten en leven we geheel vanuit aanbidding, waardoor Gods Geest ingeeft wat we moeten doen. Hij zorgt dan ook voor de middelen en de uitwerking, zoals we in het leven van zovele  heiligen kunnen zien, met een “geestelijk resultaat” dat alle menselijke inspanningen eindeloos overtreft. Denken we  b.v. aan de heilige Franciscus van Assisi. De heilige Teresa van Avila (+ 582) maakt de vergelijking tussen het water dat we met een kleine gieter aan de planten geven en het water van een flinke regenbui over het hele terrein. Een leven van “Gods werk”  loopt evenwel helemaal niet over rozen, maar is een enge, pijnlijke weg vol doornen. Mogelijk lopen het “werken voor God” en “het werk van God” in ons dagelijks leven nog dikwijls door elkaar. Het loont  echter de moeite om ons te oefenen in de onthechting, zodat God steeds meer zijn werk in ons kan verrichten. Zelf heeft de heilige Johannes van het Kruis zijn hoogste mystieke openbaringen en innerlijke bevrijding gekregen terwijl hij in de meest erbarmelijke toestand verkeerde: hij zat negen maanden opgesloten in een cachot, een voormalig toilet, in de zomer vol stinkend ongedierte en in  de winter ijskoud (Toldedo, 1577-‘78).

Evelyn Underhill (+ 1941), een Engelse, nuchtere, wijze vrouw met veel gevoel voor humor schreef dit heerlijke boekje: Praktische mystiek voor nuchtere mensen, (Carmelitana, Gent, 2001). Zij toont aan dat mystiek eigenlijk de kunst is van het leven in de werkelijkheid. Niets is zo praktisch  als de volle werkelijkheid, schrijft ze,  en daarom is niets zo praktisch als de mystiek. Mystiek (Grieks: muo = zich sluiten, tot rust komen) is het stilleggen van onze bedrieglijke gedachten en verlangens om   in te treden in de echte werkelijkheid, nl. die van onze ziel en onze geest, verbonden met God. Nu is onze waarneming  dikwijls zo troebel dat we de werkelijkheid niet kunnen  zien zoals ze is, nl. oneindig. En we verlangen naar dingen die ons ongelukkig maken. We vechten voor enkele kruimels onder de tafel terwijl een versierde plaats aan de feestdis voor ons klaar staat. De vensters van onze waarneming hangen nog vol met de spinnenwebben van onze gedachten, verlangens en vooroordelen. Worden ze gereinigd,  dan zal de woelige draaikolk van botsende  hartstochten en begeerten gestopt worden en zijn we niet meer in de ban van het enge, gulzige hebben, maar open voor de goddelijke waarneming. Ziehier het verschil van iemand die door een enge spleet  naar buiten kijkt met iemand die op een berg geniet van een oneindig panorama.

P. Daniel

XVII.9

Vrijdag 25 februari 2022

Flitsen

In de byzantijnse liturgie was het nu de zondag van carnaval (Gr. apokreos, onthouding van vlees). In de Latijnse ritus heette deze vroeger “sexagesima” (60e dag of 7e zondag voor Pasen). Het Evangelie van Mattheus 25, 31-46, maakt ons duidelijk   dat al wat we voor de anderen, de armen (niet) doen, we ook (niet) voor Jezus zelf gedaan hebben. Zondagavond hebben we nogmaals bij kaarslicht in een van de stemmige grotten over het Evangelie met elkaar gedeeld.

De visvijver wordt klaar gemaakt voor een volgende kweek. We hebben met de vissen geen winsten gemaakt maar doordat we een deel konden verkopen, hebben we ook geen kosten en we zijn  klaar voor een volgende lading. Er zal ook een tweede vijver in gebruik genomen worden.

Er is gewerkt aan een nieuwe website, speciaal voor Libanon. We besteden bijzondere aandacht aan Libanon omdat daar de bevolking, vooral de christenen, echt honger lijdt. Moeder Agnes-Mariam en zr. Carmel kunnen al helpen met een mobiele medische ploeg, een mobiele bakkerij en  landbouwprojecten. Na de explosie in Beiroet hebben ze al 166 huizen kunnen  herstellen maar veel puin  moet nog geruimd worden (www.sonofmanassociation.com). Vermits Rusland en Oekraïne de graanschuur van de wereld zijn en er nu de grootste internationale spanningen heersen, moet helaas de bakkerij tijdelijk gesloten worden omdat er nergens in  heel Libanon  nog graan te krijgen is. ,

Regeringen voeren oorlog tegen hun eigen bevolking

Ooit werd democratie verstaan als bestuur van, voor en door het volk. De grote westerse democratieën zijn nu echter een verzameling van marionetten geworden die de soevereiniteit van eigen land en de vrijheid van hun bevolking systematisch afbreken in  dienst van onzichtbare miljardairs, wereldheersers  die steeds meer controle over de hele wereldfamilie nastreven.  Hierdoor wordt deskundig de plaatselijke economie, het maatschappelijk leven, de eigen culturele rijkdom en de gezondheidszorg samen met de grondrechten vernietigd onder het voorwendsel van een strijd tegen een virus en voor een zogenaamde duurzame, globale, glorieuze toekomst.

“Onze legers voeren oorlogen, gebonden door meer dan twijfelachtige bondgenootschappen, zowat overal, tegen landen die ons nooit hebben aangevallen. Wanneer heeft Afghanistan ons de oorlog verklaard? Of Irak,  Libië,  Syrië,  Jemen, Mali…? Nooit. Maat wij schenden het recht en gaan hen bombarderen en verwoesten die landen op zulke wijze dat ze vele tientallen jaren nodig hebben om zich te herstellen. En welke bevolking werd geconsulteerd door hun regering voordat ze zulke misdaden pleegden tegenover landen en hun bevolking  die niet onze technologie heeft om zich te verdedigen? Geen enkel. De  beslissingen worden over onze hoofden heen genomen. Precies zoals de absurde en tegenstrijdige covid maatregelen. Precies zoals de verkoop van wapens aan landen die we  onverbeterlijke dictaturen noemen, behalve wanneer grote contracten kunnen getekend worden met  voor de betrokken kaste serieuze commissielonen, die in fiscale paradijzen afgeleverd worden. Volgens ATTAC  bedroeg het patrimonium van de 500 rijkste Fransen in 2017 20 % van het PIB. Na vijf jaar presidentschap van Macron bedroeg het 43 % van het PIB!” (Daniel Vanhove, 19 februari 2022: https://www.mondialisation.ca/les-gouvernements-desormais-ouvertement-ennemis-des-peuples/5665445)

Het is de taak van een regering zorg te dragen voor zijn bevolking:  voeding, kleding, huisvesting, werk, onderwijs, lichamelijke en geestelijke gezondheidzorg, veiligheid. Hierbij is bijzondere aandacht nodig voor huwelijk en gezin als de basis-cel van de maatschappij. Westerse regeringen voeren op al deze terreinen nu een regelrechte oorlog tegen hun eigen volk om de eigen mogelijkheden, ontwikkelingen en cultuur te blokkeren ten voordele van de machtige internationale ondernemingen en plannen. Tevens worden daarbij door de regeringen zelf de morele fundamenten van een samenleving afgebroken. Welke nuchtere burger gelooft nog dat de eindeloze discussies om het doden van een kind in de moederschoot te promoten, bedoeld zijn om moeders in nood of gezinnen te helpen met de huidige moderne medische mogelijkheden? Of dat de perverse druk om kinderen hun eigen seksualiteit te laten kiezen, bedoeld zouden zijn om de gezinnen te steunen? Of dat de beenhouwerijpraktijken van “geslachtsverandering” voor het welzijn van de menselijke persoon dienen? Het zijn fanatieke ideologieën van een ontspoorde wereldelite die de gezonde menselijke en christelijke waarden van iedere samenleving willen uitwissen om een wereldbevolking te herschikken volgens hun grillen.

In feite gaat het om, wat we kunnen noemen, de samenzwering van Davos, nl. om agenten die in heel de wereld gesponsord worden om door te dringen tot de hoogste politieke kringen om het sinistere programma van de “grote reset” te realiseren” (F. William Engdahl, 20 februari 2022: https://www.mondialisation.ca/davos-et-la-conspiration-de-la-lettre-volee-les-leaders-mondiaux-de-demain-de-klaus-schwab/5665469).  Deze bekende onderzoeksjournalist geeft vervolgens een uitgebreid relaas van de voornaamste organisaties en acteurs van deze wereldwijde  misdaad: Agenda 2030 van de UNO, het Wereld Economisch Forum van Klaus Schwab, de Wereldgezondheidsorganisatie… De Zwitserse epidemiologe Astrid Stuckenberger getuigt hoe de WGO vanaf 2006 een corrupte organisatie werd door het geld van Bill Gates. Engdahl geeft ook een uitgebreide lijst met uitleg van nagenoeg alle grote en minder grote wereldleiders, gevormd  als “Jonge wereldleiders” in de school van Klaus Schwab. Zij zijn nu de marionetten die de economie, gezondheidszorg, cultuur, morele fundamenten en welzijn van hun land afbreken om hun eigen bevolking als gewillige slaven te kunnen aanbieden aan hun meesters, de super rijke  wereldelite.

En waarom voeren de regeringsleiders oorlog, zowel tegen eigen bevolking als tegen andere volken? Omdat een tijd van vrede en  welvaart hen niets opbrengt, menen ze. Oorlog brengt de wapenindustrie tot ontwikkeling, geeft nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen en een economische ontwikkeling waarbij de rijksten nog meer winsten maken. Vermits de wereldleiders erg “eugentisch” ingesteld zijn,  vinden ze oorlogen een welgekomen vermindering van de wereldbevolking. Tenslotte  kunnen de regeringsleiders, dank  zij angst en oorlog, hun volk in een stevige greep houden. (https://www.revuemethode.org/m051808.html).

Of luister maar eens naar de wijze waarop de leiders van VS,  EU en NAVO  de voorbije dagen hunkerend verlangden naar een oorlog in Oekraïne. Nu Poetin op drie uur tijd heel Oekraïne gezuiverd heeft van de militaire macht van de VS, Engeland en de NAVO, alsook van de neonazi’s in het Oekraïense leger, staat het westen perpleks.

Varia

Ons vorig bericht met 9 video’s geïllustreerd, waarvan 2 over René Girard, met belangrijke verhelderingen, één over Fr. Schumacher, één van mezelf van 2016 die nog steeds actueel is, sneeuw in Damascus, prachtig werk van S.O.S. Chrétiens d’Orient in M.O., hoorzitting in VS: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-249/

Op katholiek forum onze vorige nieuwsbrief:
https://www.katholiekforum.net/2022/02/19/het-onaantastbaar-recht-van-leven-als-vrije-mensen/

Klaus Schwab heeft een nieuw boek geschreven: Het grote verhaal. James Corbett, heeft het al voor ons gelezen: https://off-guardian.org/2022/02/22/watch-i-read-the-great-narrative-so-you-dont-have-to  Klaus droomt over de toekomst, die hij dan tracht te visualiseren om de uitwerking ervan over te laten aan zijn marionetten, onze regeringsleiders.

Spike-proteïne vaccin werkt dodelijk / Nog nooit zo veel sterfgevallen / Corona-maatregelen: kinderen lijden het meest / De volkeren ontwaken / Natuurlijke geboorte: belangrijk inzicht / Machthebbers: blik achter de schermen / Hoge houtprijzen:  www.kla.tv

De Canadese regering heeft de Bitcoin verzocht de rekening van “Konvooi voor de vrijheid” te bevriezen maar dit wordt geweigerd. De regering kan blijkbaar wel bepaalde belemmeringen aanbrengen: https://redstate.com/nick-arama/2022/02/19/bitcoin-companies-response-to-canadas-request-to-freeze-protester-accounts-is-pure-gold-n524854

Laat er eindelijk eens een open, wetenschappelijk debat zijn tussen onze  beleidsmakers en onafhankelijke wetenschappers zoals Mattias  Desmet, Lieven
Annemans, Michael Verstraeten: https://www.europeansunited.eu/nl-be/teken-de-petitie/

Volgens de bekende expert dr. P. Cullough (Dallas, VS) heeft het Vaticaan de code van Neurenberg geschonden door zijn verplichte vaccinatiecampagne: https://restkerk.net/2022/02/18/dr-mccullough-cardioloog-vaticaan-zal-zich-moeten-verantwoorden-voor-honderdduizenden-doden-en-het-schenden-van-de-code-van-neurenberg/

*

 Gisteren, donderdag heeft Rusland blijkbaar in 3 uur tijd Oekraïne gezuiverd van alle westerse militaire macht. Volgens Thierry Meyssan een goede zaak (https://www.voltairenet.org/article215835.html).  Gedurende decennia heeft  het westen tegen de afspraken en tegen het internationaal recht in, de ene voormalige Sovjetrepubliek na de andere opgenomen, terwijl de NAVO na de ontbinding van het Warschau pakt eigenlijk ook had moeten ontbonden worden. Tenslotte heeft het westen in Oekraïne, de voordeur van Rusland, een staatsgreep gepleegd en de pro-Russische president vervangen door een westerse marionet. Het land werd volgepropt met westerse vernietigingswapens, gericht tegen Rusland en het leger kwam onder leiding van  neonazi’s. In de 10e  eeuw werd prins Vladimir van Kiev op de Krim gedoopt, wat sindsdien als het begin van Rusland werd gevierd, zelfs in de Sovjet tijd! Aan de herhaalde en gerechtvaardigde vraag van Rusland om Oekraïne niet uit te bouwen tot een  westerse militaire dreiging voor Rusland, werd geen gehoor gegeven, integendeel.  Vermits gesprekken met het westen niets opleverden, akkoorden en internationaal recht voor het westen niet telden, heeft Poetin op zijn manier geantwoord: kort en krachtig, zoals hij in Syrië heeft gedaan. Hij wil Oekraïne demilitariseren en van nazi’s zuiveren. In Syrië veroorzaakte hijn een radicale ommekeer en een begin van  herstel van de Syrische soevereiniteit. Hopelijk gebeurt nu iets gelijkaardigs. In elk geval is vanaf nu voor de hele wereld duidelijk dat de VS en hun vazallen niet meer de enige militaire  supermacht zijn die alle landen militair aan zich kunnen onderwerpen (dank zij hun meer dan 800 militaire basis in de hele wereld!). Vanaf nu is Rusland de eerste militaire wereldmacht. Het is ook tekenend dat  geen enkel NAVO land Oekraïne tegen Rusland militair durft helpen. Ze kunnen enkel stoer roepen over straffe sancties. Tenslotte is China de eerste economische wereldmacht geworden. Van een unipolaire wereld zijn we eindelijk overgegaan naar een multipolaire wereld. (https://www.mondialisation.ca/il-y-a-lukraine-des-medias-et-lukraine-du-peuple-ukrainien-russe/5665606)

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

140 commentaren op “Regeringen voeren oorlog tegen hun eigen bevolking

  1. Inderdaad! Wonderlijk hoe in één en dezelfde geest mystiek en nuchterheid omtrent de realiteit die ons omringt samen kunnen komen.

 1. Beste Pater,
  Ik weet niet welke mediabronnen u daar in Syrië hanteert maar dat Rusland in 3 uur tijd Oekraïne gezuiverd heeft, moet ondertussen wel wat bijgesteld worden.
  Volgens u kwam het Oekraïense leger onder leiding te staan van Neonazi’s en fascisten ? Ah zo, vandaar de term ‘gezuiverd’. De vluchtelingen en hun vechtende partners zullen het graag horen.
  U zegt: “niet Poetin maar het Westen en de Navo hebben een staatsgreep gepleegd op Rusland”?

  Beste lezers, welkom op alweer een nieuwe aflevering op het voortreffelijk KF !

  Als je zelfs nu nog altijd de ware duivel niet kunt erkennen in een conflict waar een oorlogszuchtige gek ons in een nucleaire ramp dreigt te betrekken, dan leef je op een andere planeet.
  Schaamteloos ook nu weer immer blijven afgeven op dat ‘vreselijke’ Westen.
  Heeft u het over datzelfde Westen Paterke, dat ons een pacifistische vrije democratie heeft opgebracht? Een West-Europa waar we al 75 jaren (buiten een etnische conflict in Joegoslavië) van algemene vrede hebben kunnen genieten?
  Bent u vergeten dat die luxe er niet zomaar gekomen is? Dat daarvoor verdorie mijn bed-over-grootvaders met hulp van oa de Amerikanen jarenlang, ten kosten miljoen levens, tegen een gelijkaardige gek hebben moeten strijden. En dat Westen aanschouwt u als het kwade?

  Poetin en zijn bende pater. Dàt is het kwade. Dàt is de baarlijke duivel die zichzelf ziet als een president voor het leven. Een kille moordenaar, een gifmenger, die samen met zijn kleine bende zijn aanzien, zijn macht en zijn rijkdom ten kosten van miljoenen mensenlevens wilt behouden.
  Niet het Westen, maar Poetin is een misdadiger die de Russische en de Oekraïense bevolking misbruikt om zijn eigen toekomst en die van de oligarchen rond hem veilig te stellen.
  Ik begin een bruin vermoeden te krijgen dat je het niet wilt zien?

  Al tien jaar verspreidt Poetin desinformatie over (neo)nazisme en fascisme in Oekraïne, om dat land in diskrediet te brengen en om een reden te hebben voor zijn narcistische drang naar een nieuw ‘Rood Imperium’. Dat mag voor hem en zijn schurken gerust bloedrood kleuren, daar ligt hij in zijn hallucinant immense paleizen geen nacht wakker van.
  Doordat er geen vrije pers meer is, noch oppositie, komt Poetin ook makkelijk weg met absurde leugens.
  Na de jongste Amerikaanse presidentsverkiezingen kon Donald Trump blijven beweren dat hij gewonnen had, maar het democratische systeem corrigeerde dat pathetische geroep van hem.
  Misschien wist u het nog niet maar in Rusland functioneert de democratie niet zoals in het Westen of in de meeste Nato -landen: als Poetin beweert dat er in Oekraïne een genocide op vier miljoen Russen bezig is, dan gelooft een aanzienlijk deel van de bevolking dat – ook al is het natuurlijk je reinste onzin.
  Dat is pas een bevolking misleiden en herschikken naar je grillen. Duizenden jonge Russische soldaten via een denkbeeldige vijand als slachtvee ter zijne eigen glorie naar het front sturen.

  U zegt: “Het Westen heeft de vroeger Oostbloklanden tegen de gang in van het internationaal recht opgenomen”.
  Onzin, de Oostblokkers (het volk) hebben gekozen, stuk voor stuk, land voor land… omdat ze een leven wensen zoals het onze. Trouwens mag een soeverein democratisch verkozen land zijn keuzes niet meer zelf bepalen?
  Trek de vroegere Oostloklanden eens rond en spreek met de mensen, en stel hen de vraag: “hoe graag ze zouden willen terugkeren naar die ‘warme’ samenleving met zijn dictatoriale ideologie die enkel kan overleven op basis van onderdrukking.
  Vraag het eens aan de miljoenen vluchtende Oekraïners die nu gelukkig nog naar datzelfde ‘ontspoorde’ en ‘verderfelijke’ Westen kunnen vluchten voor bescherming. Of ze toch niet liever naar de andere kant waren gevlucht?
  Vraag het eens aan de vele soldaten, tot zelfs vrijwilliger uit andere landen, die willen gaan strijden tegen wat zij noemen: “het ergste kwaad sinds Hitler”.

  U zegt: “het Westen staat er perplex op te kijken, en geen enkel Nato land durft Oekraine helpen”
  Ik zie het omgekeerde: Navo en het Westen (zelfs heel de wereld) zijn wakker geworden; eindelijk het einde van een naïef tijdperk, zou ik zeggen.
  Het Westen laat zich niet zo snel uitdagen door Poetin. Poetin zou niet liever hebben dan de Nato hem zou aanvallen dan pas heeft hij een “echte “ reden om zijn bevolking nog meer te misleiden.
  Duitsland investeert ondertussen 100 miljard in zijn bescherming.
  Dat is nog maar de helft van het geschat vermogen van 1 tiran (200 miljard) een kapitaal gestolen van zijn eigen onderdrukt volk, waarvan de helft zichzelf als arm beschouwd .

  En terwijl de mensen hier uit schrik voor een nucleaire aanval jodiumpillen aan het halen zijn, zit jij hier op het voortreffelijk forum de mensen nog meer angst aan te jagen met je wederom denkbeeldige misdadiger als Bill Gates, Klaus Schwab en je gefantaseerde organisaties als de Agenda 2030.
  Het ware beter om hier een Christelijke oproep te doen om deel te nemen aan de nooit geziene solidariteit voor Oekraïne en zijn vluchtelingen en de al bijna even grote wereldwijde verenigde strijd tegen dit kwaad.

  Zo dat moest er effe uit, want het is me weer een dagje vol ontketende nieuwsfeiten hier op het KF.

  1. @De ongelovige Tom,
   Gezien de geschiedenis heeft het Westen en de Navo hebben inderdaad een staatsgreep gepleegd op Rusland en de bij haar horende landen.
   Redenen: Oekraïne en Rusland vormen al een pact sinds het jaar 860 (dus die samenwerking duurt al pakweg 1200 jaar).
   Europa probeert sinds pakweg 20 jaar om een wig tussen beide landen te drijven ten behoeve van eigen voordeel. Dit heeft tot gevolg: de huidige oorlog Oekraïne – Rusland.

   1. P.Derks
    “Als de leugen groot genoeg is, en je haar vaak genoeg herhaalt, gaan mensen je vanzelf geloven.” Een citaat van wie ook weer?
    Er zijn hier mensen die denken dat de geloofwaardigheid evenredig toeneemt met het aantal krachttermen dat je gebruikt. Het is net omgekeerd.
    We gaan er niet teveel woorden aan vuil maken.
    Alleen dit YT-filmpje: een aantal feiten over de vuile rol van de VS en CIA, met naam en toenaam nota bene. Aan de lezers om hun oordeel te vellen. Wie is geloofwaardiger, de westerse oorlogsstokers met hun oorlogspropaganda of de onafhankelijke alternatieve media?
    https://www.youtube.com/watch?v=aK696fO2IQo&t=563s

    1. Je vergeet nog iets te melden aan de ‘vele’ lezers:
     namelijk dat de Oekraïners zelf, zeg maar het volk , dat die allemaal geïndoctrineerd werden door het Westen, de CIA, de VS, waardoor ze zonder het te beseffen zich gaan aansluiten bij dat Westen en zich daardoor in hun ongeluk zullen storten.
     Een beetje zoals het hier bij ons met de vaccinaties gelopen is. Zoiets?
     Je aanhangers zullen mij dankbaar zijn voor dit krachtig element.

     Wie nu nog durft zeggen, na alle beelden op Tv , dat ‘ het net het omgekeerd is’ dus niet Poetin, maar het Westen de oorzaak is van deze oorlog, Terwijl de wereld zich net massaal afkeert van deze agressor. Wel die behoort inderdaad bij een wereldvreemd clubje gestoorden.

     Trouwens geloof jij ook in de flat Earth theorie? Of heb ik dat verkeerd begrepen? Want dan is de logisch verband wel begrijpelijk.

     1. @Deongelovige Tom,
      Proficiat, U bent zéér snel van mening veranderd:
      Ik heb één reactie gegeven en … plotsklap bent U van mening veranderd:
      Eerst was Poetin de smeerlap en nu is ineens het Westen de smeerlap.
      @Deongelovige Tom, bent U aan populisme aan het doen? (populist = diegene die de kant van “de meerderheid” kiest)

    2. Welke natie was het ook weer die als eerste in de geschiedenis twee grote kernbommen op twee grootsteden gooide om bewust de burgerbevolking uit te moorden en immens te doen lijden, wat het leven kostte aan onmiddellijk ca. 120.000 mensen, 105.000 zwaar gewonden en als gevolg van verwondingen en stralingsziekte naderhand nog eens aan ca. 230.000 mensen, tot op heden nog steeds ZONDER ENIGE OFFICIELE SPIJTBETUIGING?

     1. @An
      Voor de zoveelste keer spring je weer weg van het onderwerp: Poetin, Oekraïne, Nato…
      Mijn kritiek aan de Pater: “hoe kan je Poetin nu nog aanzien als een bevrijder (zuivering) van neonazis, ipv te spreken van een moorddadige invasie in een ander Europees land”?
      Tenzij de Pater niet beter weet, of tenzij Poetin op zijn sponsorlijst staat, maar hij doet eigenlijk net hetzelfde hier als wat Poetin aan zijn bevolking al 10 jaren probeert wijs te maken.

      Maar doet u vrolijk mee, ik ken ondertussen je standpunt. Ik zou vandaag toch wel wat opletten als je dit controversieel standpunt in je ziekenhuis ook zo gaat verkondigen.
      Verder probeer je met een wel zeer doordachte populistische Hirochima-reactie, de Amerikaanse bevrijders van Hitler doelbewust af te schilderen als de veroorzakers van de WOII.
      Hadden die mensen hun nek niet uitgestoken dan had je nu misschien nog elke morgen de Hitlergroet mogen brengen, in het Duits of in het Japans.
      En als je het dan toch over Hirochima en Nagasaki wilt hebben. Lees je geschiedenis wat beter dan kom je misschien nog te weten waarom de internationale gemeenschap maar ook Japan zélf NOOIT gevraagd hebben voor enige officiële spijtbetuiging.

      Ik zal je wat helpen hier:
      https://akasdorp.wordpress.com/2016/05/05/de-bommen-op-hiroshima-en-nagasaki-waren-ethisch-oke/

      En je andere filmpje over de ‘journalist’ Theirry Meyssan.
      Tis toch niet waar zeker, weeral een complotschrijver, nu zelfs holocaustontkenner?
      An toch? Klopt dit of weer allemaal manipulatie van de MSM?

      Thierry Meyssan , is een Franse schrijver , stichtend voorzitter van het Voltaire Network. Hij kreeg bekendheid in de jaren 2000 als een van de belangrijkste verspreiders van samenzweringstheorieën. Hij is nu gevestigd in het Midden-Oosten , waar hij dicht bij Hezbollah staat , evenals bij de Iraanse en Syrische regeringen .
      Na het bloedbad van het Charlie Hebdo -krantenteam in januari 2015, bevestigt Thierry Meyssan dat “de meest waarschijnlijke sponsors van de aanval zich in Washington bevinden” omdat echte Jihadisten “niet tevreden zouden zijn geweest met het vermoorden van atheïstische cartoonisten, ze zouden eerst de archieven van de krant voor hun ogen hebben vernietigd» .
      Twee maanden na de aanslagen kwalificeert Charlie Hebdo deze argumenten als ‘gek’ en ‘gek’ .
      De Franse pers is zeer virulent jegens Thierry Meyssan en beschrijft Laurent Joffrin, Thierry Meyssan als een Holocaustontkenner in Obs

      Tja zo krijg je op den duur wel een ‘gek’ wereldbeeld.

   2. Inderdaad Derks,
    Nu jij het zegt: zo zal het dan wel geweest zijn: het Westen of de NATO zelf dwong die Oostbloklanden en haar volkeren, telkens stuk voor stuk via een staatsgreep, om aan te sluiten bij een partnerschap dat als doel heeft te bouwen aan vrede en stabiliteit binnen Europa. De geschiedenis op zijn kop.
    Het volk moest verdorie in vele gevallen eerst zelf een militaire staatsgreep plegen om BEVRIJD te te geraken van hun rode communistische Russische marionet-dictators.
    Pas daarna konden ze via democratisch proces een VRIJE keuze maken tussen wel, niet of neutraal lid te worden.
    In Wit Rusland probeert het volk dat ook al een tijdje, met gevolg dat je daar als burger voorlopig niet meer moet proberen om op gevaar van eigen leven, nog maar één kritische stem naar die vriend van Poetin te laten vallen. Dat die onderdrukte volkeren telkens steun zochten ,zoeken bij het Westen, om bevrijd te geraken …wat zou je zelf doen?

   3. P. Derks
    Het vrije westen is zo vrij dat je tegenwoordig bijna overal een smerig vaccinpasje nodig hebt om binnen te mogen. Je koopt je vrijheid voor enkele maanden en dan moet je ze weer opnieuw kopen…enzovoort. In de zomer effe wel een pauze…
    Ja, zo vrij is dat zalige westen. En voor hen die niet willen, geen probleem hoor: “on va les emmerder jusqu’à la fin”. Dat is de hoogstaande taal en tactiek van de beschaafde westerlingen. Als dit geen oorlogstaal is. De ongelovige Tom en Frank Dierickx hebben daar geen enkel probleem mee. Die staan daar helemaal achter. Ten minste: moet kunnen.

    1. Twee jaar liggen zeiken dat je in een dictatuur woont. Nu heb je eens een daadwerkelijke echte dictator die bommen op onschuldige mensen gooit, die een bevolking manipuleert en leegrooft en dan nog krijg je geen enkel slecht woord over je lippen over dit schokkend gebeuren. Neen terug blijven kankeren over onze ‘politiestaat ‘
     Dat moet niet kunnen, maar kan wel hier op het voortreffelijk KF.

     1. Rustig Tom. Ze heeft er ook niet voor gekozen om zo te zijn.

    2. Ik heb geen tijd, noch bronnen nodig om te weten dat een genocide d.m.v. twee atoombommen onmogelijk kan vergoelijkt worden. Hoe je het ook draait of keert: 350.000 mensen vermoorden in een klap is immoreel. Punt. Als je dan toch nog probeert om dat te doen is het onvermijdelijk dat je vastloopt in je eigen immoreel moeras. Ieder dergelijk argument op basis van een psychiatrische opinie vanuit een of andere blog is een schandelijke own goal.
     Het westen is daar in ieder geval ook meester in: om via mainstream door middel van bij voorkeur “mooie” documentaires haar eigen immorele daden te goed te praten.
     Kijken we eens naar het “prachtige” palmares van de V.S. over de laatste 75 jaar… zoals sommigen daar al ettelijke keren mee gepocht hebben. De oorlogen in en ten koste van ontelbare landen en hun bevolking. En de Pax Americana die daarmee tot stand kwam in een Europa dat eenvoudigweg onderworpen werd.
     Misschien kunnen mensen die toch nog geloven in de morele superioriteit van de V.S., Engeland, Israël eens luisteren naar Noam Chomski. Die heeft o.m. meermaals openlijk gezegd dat veruit de meeste Amerikaanse presidenten zich aan misdaden tegen de mensheid hebben schuldig gemaakt, inclusief Barack Obama, die nota bene in 2009 de Nobelprijs voor de vrede ontving. Chomski heeft het voordeel dat hij tot een bevoorrechte klasse behoort die het “recht” heeft deze uitspraken te doen.
     Dat voorrecht heeft Julian Assange jammer genoeg niet. Hij heeft het gewaagd om de “bescheten” was van de V.S. eens buiten te hangen en hij heeft het geweten. Als wraak wordt hij op een mensonterende manier kapot gemaakt: hij zit al 11 jaren weg te kwijnen in een isolatiecel onder psychische marteltechnieken. Ondanks zijn slechte toestand zal hij in de V.S. veroordeeld worden wegens “hoogverraad” omdat hij de waarheid, niets dan de waarheid naar boven heeft gebracht. Ook daar reageren de MSM laconiek op. Het kan hun geen barst schelen…Van menselijkheid gesproken.
     Dat voorrecht van Chomski heeft Thierry Meyssan ook niet: ook hij hangt de vuile was buiten en wordt bijgevolg door MSM, op Wikipedia en consoorten als samenzweerder en vijand afgeschilderd.
     Oorlog voeren is bijna altijd af te keuren maar ten opzichte van een partij die al haar beloften schendt, al jaren alles wat er in de wereld misloopt op de hals van Rusland schuift, die hoogmoedig ieder voorstel afkeurt en een legitiem veiligheidsprobleem wegwuift, een onvermijdelijk laatste toevlucht. Dat nu vele westerse regeringen massaal wapens en huursoldaten inzetten in Oekraïne zal onvermijdelijk tot een vreselijk bloedbad leiden. Maar dat is blijkbaar de bedoeling.
     Dat het westen maar eens een even grote mond tegen China opzet.
     Vrede is een wil en die is er duidelijk niet. Vrucht van een goddeloze wereld!

     1. U zegt: ‘Vrede is een wil en die is er duidelijk niet’

      Er is er maar één die ondanks een massaal wereldwijde afkeuring en protest, totaal GEEN vrede wilt. VLadimir Poetin.
      En van die gek zijn daden enige afstand nemen, is er bij u duidelijk niet.

     2. Haat leidt nergens toe. Nuchterheid en goede wil wel. De hulp van God ook zeker.
      We hebben verstand gekregen om het goed te gebruiken op basis van eerlijke argumenten, niet om het te misbruiken. Maar het is hopeloos. Geen enkel eerlijk antwoord. Eén obsessie Vladimir Poetin.
      Ik twijfel geen moment: deze oorlog had gemakkelijk kunnen voorkomen worden maar de wil was er niet. Niemand komt hier als winnaar uit dan degenen die de oorlog aangestookt hebben. En aangestookt is hij. De kleine mens zal weer de zeer hoge prijs betalen.
      God ontferm U over ons. Breng ons tot zinnen.

      1. @An,
       inzake Uw uitspraak: ‘Ik twijfel geen moment: deze oorlog had gemakkelijk kunnen voorkomen worden maar de wil was er niet.’

       Met Uw uitspraak ben ik het helemaal eens: Die goede wil was er niet bij alle partijen: Europa + Oekraïne + Rusland. (slechts over de volgorde zouden we kunnen redetwisten).

       Europa speelt volgens mij zelfs de hoofdrol in dit conflict; casu quo Europa heeft er álles aan gedaan om dit conflict uit te lokken.
       En inderdaad: de gewone man/vrouw/kind zal wel weer een hoge prijs betalen.

      2. @An

       U zegt: “we hebben verstand gekregen om het goed te gebruiken op basis van eerlijke argumenten, niet om het te misbruiken”.
       Welk verstand u gekregen hebt van uw schepper weet ik niet.
       Ik schreef enkele weken terug: “zodra de covid weg is, zal vroeg of laat een nieuwe wereldwijde ramp zich aanbieden, en ook dan zullen dezelfde ‘argumenten’ gebruikt maar voor misbruikt worden”.
       De ‘eerlijkheid’ van uw argumenten betwijfel ik meer en meer en mijn voorspelling begint vorm te krijgen:

       • Niet het virus maakt dat mensen massaal ziek worden, maar de giftige bijwerkingen;
       • Niet de moeilijke beleidskeuzes in de strijd tegen een virus, maar de politiestaat en zijn regering ontneemt onze vrijheid;
       • Niet de massamoordenaar Poetin, maar het verderfelijke Westen is de aanstoker;
       • Niet de Nato staat voor normen waarden en wil tot vrede, maar de vredevolle Vladimir.

       Bewijzen zijn meestal niet mogelijk want de mainstream media is gemanipuleerd, de medici worden monddood gemaakt, de wetenschappers omgekocht door de big farma, en die enkele getuigen moeten zwijgen.

       Kortom: de ene na de andere bespottelijke complotschrijver of complotsite moet hier vanuit de kelders van het diepe Dark Web opgeroepen worden om de “waarheid” naar boven te halen;
       • Ne misdadiger als Bill gates met zijn microschip;
       • Klaus Schwab en zijn sinister complot om de wereld te veroveren;
       • Uiteraard ook de Joodse Vrijmetselaars en hun Nieuwe Wereldorde maar die laatsten hebben hier ondertussen zowat een patent gekregen op al wat kan fout gaan in de wereld;

       De lezers zullen oordelen An, die van het voortreffelijk KF hier ongetwijfeld.
       Maar ik denk, met mijn beperkt verstand, dat de wereld er iets anders over denkt dan uw nuchtere kijk.
       Ik hoop dat uw God u tot zinnen brengt.
       En ik hoop dat God zich vooral ontfermt over Poetin

       1. U bekijkt mijn argumenten en gaat dan op zoek naar een info die mijn bron telkens opnieuw afdoet als samenzweringstheorie. Mijn bronnen en stellingen die u niet kunt afmaken negeert u dan vervolgens. En zelfs al zou u met enige stelling van mijnentwege willen instemmen, dat kunt en moogt u niet als politicus. Ja, dat zie ik duidelijk in u, een politicus. Maar zoals zoveel andere opmerkingen van mij zult u ook deze weer negeren.
        Als politicus bent u dus verplicht om het mainstream narratief onvoorwaardelijk te blijven steunen. En dat doet u perfect.
        Maar ik probeer het in onderstaande interviews nog eens met Chomsky, de kampioen der intellectuelen, met stellingen over de relaties VS/Rusland, rol van de NAVO, de zaak Oekraïne, VS als grootste terroristische instelling ter wereld. In 2015 voorspelde Chomsky dat als de VS niet zou instemmen met de neutraliteit van Oekraïne we zouden afstevenen op een extreem gevaarlijke situatie…
        Kijk en luister eens goed en u zult misschien zo goed zijn om toe te geven dat uw obsessie, Vladimir Poetin, een punt had en heeft. En dat wat Poetin, afgezien van de oorlog waartoe hij nu gedwongen werd, op zijn kerfstok heeft verbleekt met wat de VS, het VK en Israël op de hunne hebben, om de belangrijkste maar te noemen.

        https://www.youtube.com/watch?v=vRbnPA3fd5U
        https://www.youtube.com/watch?v=5Ni3j1mhU5M
        https://www.youtube.com/watch?v=e5F0JSy-HHY
        https://www.youtube.com/watch?v=dXNGirQWiCw

        Als u uw geloofwaardigheid wilt herstellen, als dat überhaupt nog mogelijk is, zult u uw strategie dringend moeten veranderen.
        U haalt er steeds weer “de wereld” en de meerderheid bij om uw gelijk te ondersteunen. Er is een spreekwoord: “The truth is not statistical, and sanity neither”.

        1. Het blijft hier inderdaad oorverdovend stil. Ik had het kunnen denken.

         1. De luidste reactie zou jou nog niet kunnen overtuigen, An. Je bewijst hiermee alleen maar door welke fake news en complottheorieën je besmet bent geraakt. En ik kan dat begrijpen. Jij gaat er van uit dat er maar één god is, die uiteindelijk alles in de plooi zal krijgen. En als dat voorlopig niet lukt moet er ook wel één duivel zijn, tegen wie we allemaal moeten strijden. Onze god tegen de duivel. Wij tegen zij. De goeden tegen de slechten. Het goed tegen het kwaad. Onze god Imperator! Het is jou een beetje ontgaan, An, maar de wereld is flink geëvolueerd. Héél veel mensen doen ondertussen gigantische pogingen om bruggen te bouwen, samen te werken, mekaar op zijn minst te beluisteren. Heel veel mensen doen moeite om de andere niet meer te beoordelen op, of te veroordelen voor zijn kleur, zijn geslacht, zijn geaardheid of zijn religieuze of filosofische opinie. Heel veel mensen willen beter leren samen-leven. Voor jou ligt dat blijkbaar nog altijd moeilijk?

          1. @Frank Dierickx,
           U heeft maar één doel op deze site:
           Verdeeldheid zaaien onder goedbedoelende en gelovige christenen.
           Hoeveel (beter: hoe weinig!!!) krijgt U daarvoor betaald?

         2. Beste An, U heeft volledig gelijk, behalve op één punt.
          Onze Frank D. is geen politicus maar nog veel erger, een zendeling van een vrijmetselaar loge, met als taak dit voortreffelijke Forum, te verzieken. Daarom haakt hij niet af, evenals die dwaze Tom.

          Zij hebben als taak, iedere onthulling, iedere afbraak van het maçonnieke, “fake” wereldbeeld, tegen te gaan, op wat voor manier dan ook. Pim Fortuyn heeft, meer dan 20 jr. terug, zijn strijd, duur betaald, tegenover de politieke leiders als de vrijmetselaars Kok en Melkert. Dat mag niet worden bloot gelegd.

          Oppositie wordt gedemoniseerd. Zelfstandig denken, ‘ist verboten’. Loge mannen en vrouwen, leven van de leugen, zij eten van de leugen, zij slapen met de leugen, en infiltreren op alle niveau’s in alle landen, de instituties die het publieke leven gestalte geven, ook in de Kerk van altijd.

          Emile Zola (+1902), de bekende Franse schrijver, begin vorige eeuw, zelf decennia lang een hoog geplaatste grootmeester geweest, een “Grootvorst”, betitelde de loge na zijn RK bekering, als zijnde, de incarnatie van de leugen en de subversie “De leugen heeft de overhand, die voor niets terug deinst”. Hij sprak van een “religieuze sekte met als doel alle bestaande godsdiensten te vernietigen, en zich in hun plaats te stellen en de mensheid terug te voeren naar de oude cultus der afgoden.”

          Tenslotte, Emile Zola heeft zijn ontmaskering duur betaald. Hij werd in zijn huis in Parijs vermoord door een koolmonoxide vergiftiging. De schoorsteen van zijn openhaard kachel werd, ’s nachts, met een deken verstopt, teneinde hem te vermoorden.

         3. neen hoor ik wil maar al te graag uitgebreid je Noam Chomsky voorstellen aan de lezers van het KF.
          Maar dat lukt niet. Voorheen kreeg ik nog ‘in afwachting van moderatie…”;… nu verschijnt gewoon niets.
          Ik heb al van alles geprobeerd: tekst korter; linken aangepast…
          ander locaties
          Iemand raad?
          Worden Russische censuurtechnieken op mij toegepast? Begin ook paranoide te worden 😉

          1. Tom,

           De automaat, want dat is het denk ik, reageert op “http” of “youtube.com” of zo. Als ik er wat sterretjes in/tussen zet, dan komt het comment wel ‘door’.
           Dus eerst niet en als ik het dan wat verander met ** wel. Dat is het enige, denk ik.

           [ Het is alleen lastig uit te leggen voor de ‘computer-onwetende’ hoe die link, want het gaat dus vaak om die linkjes bij de automaat die het comment tegenhouden, te kopiëren en te plakken in de adres-balk en dan te ontdoen van de sterretjes.
           (Met de linker-muisknop ingedrukt met de muis over de desbetreffende tekst (de link) te gaan, dan de rechter-muisknop indrukken, kopiëren kiezen, dan met de muis in een nieuw tabblad naar “zoekterm of webadres invoeren” te gaan, dan met de linkermuistoets daar een keer klikken, dan met de rechtermuisknop te plakken, daarna de ** met “delete” te verwijderen en dan pas op “gaan” (of enter) te drukken.
           (En dat verschilt misschien tussen Opera, Firefox of zo.) (Als ik het goed zeg tenminste.) ]

           Zoiets.

  2. Tom, ik bewonder jouw moed. Méér dan ik kan zeggen.
   Maar bedenk dat je hier op een weliswaar voortreffelijk Forum bent, maar waar wel quasi uitsluitend mensen met compleet gestoorde denkbeelden zitten.
   De Aarde is plat. Zwaartekracht bestaat niet. Het universum is gezichtsbedrog. De maanlanding heeft nooit plaatsgevonden. De bijbelse mirakels zijn daarentegen wel historisch bewezen feiten, en wat onze god zegt zal allemaal uitkomen, omdat het eigenlijk al allemaal uitgekomen is.
   Weet je Tom, er bestaan gevaarlijke en ongevaarlijke gestoorde mensen. Poetin, Trump of Loekasjenko zijn gevaarlijk tot zéér gevaarlijk. De lieverds op dit voortreffelijke Forum zijn eerder ongevaarlijk. Van deze laatsten moeten we ons dus niet zo veel aantrekken. Ze zouden anderen wel kunnen beïnvloeden, vooral hun eigen kinderen dan, maar voor de rest: niemand leest dit.
   Kortom: laat het los.
   Tenzij de missionaris in jou toch de dwalenden wil blijven bekeren.
   Zo ja, sterkte verder.
   Vriendelijke groet
   Ps. De pater begeeft zich op glad ijs. Bij de genocide in Rwanda hebben katholieke priesters een actieve rol gespeeld bij het vermoorden van naar schatting 500.000 tot 1 miljoen Tutsi’s en gematigde Hutu’s in een periode van 100 dagen, van 6 april tot half juli 1994.

  3. U bejubelt dus het decadente westen dat nu ongeveer zover afgedreven is van God dat dit zelfs niet meer in lichtjaren is uit te drukken ? U ziet dus niet dat deze vermolmde beschaving aan het stuiptrekken is ? Een zogenaamde democratische beschaving die nu totaal losgeslagen van God de meest gruwelijke zonden tegen God zelfs wettelijk onderbouwd heeft en diegene die dit aanklaagt strafrechtelijk kan vervolgen ?
   U ziet dus niet dat God deze rotzooi nu zal opruimen en Rusland zal gebruiken om de tijd van gerechtigheid in te zetten ?
   Maar geen nood het westen kan wellicht een bataljon homo’s, lesbiennes of transgenders inzetten om Poetin op andere gedachten te brengen ! Wat komt u hier eigenlijk lullen op deze site vraag ik me af ???

   1. Volkomen terecht uw bemerkingen, beste Sergeant, sla geen acht op de leugens van die atheïstische vrijmetselaar.
    Wat er door individuen gepleegd is, met of zonder col, wat, wie, waar, en wanneer, tijdens de chaos van de genocide in Rwanda, in 1994, ligt buiten ons zicht veld. Vele leugens doen de ronde.

    Wat we wel weten is dat de kapmessen door een buitenlandse mogendheid naar het gebied zijn gebracht, voorts, dat de radio van Uganda, een voormalige Britse kolonie, dag in dag uit, het ene volk tegen het andere volk ophitste, om geweld uit te lokken, en tenslotte, we weten ook dat de joods-Amerikaanse vrijmetselaar minister van Buitenlandse zaken, Warren Christopher, voor de start van het geweld, een rondreis vlucht boven het gebied gemaakt heeft. Ook wisten hij en zijn baas, de vrijmetselaar VS president Clinton, van dag tot dag, de genocide aard van het geweld.
    Dit betrof echter de prelude van de judeo-maçonniek gewenste reductie van de wereld bevolking ; één van de 6 revolutionaire doelstellingen van Weishaupt (1782). Dus werd er niet ingegrepen.

    Maar daar blijft het niet bij. Ook de Franse president Mitterand wist van het gebeurde. Franse leger eenheden waren in de buurt, maar ook zij moesten afzijdig blijven. Hoogst waarschijnlijk leverde dit FR leger zelfs het geleide luchtafweer wapen aan de rebellen, om het vliegtuig met aan boord de beide presidenten van Rwanda/Burundi, neer te schieten. Dit was de aanleiding voor de oorlog.

    Belgische leger eenheden bevonden zich ook ter plekke, evenals FR eenheden. Maar ook zij moesten afzijdig blijven. Zelfs toen een peloton Belgische militairen bedreigend ingesloten was door rebellen uit de streek, moest de pelotons commandant de wapens neerleggen op instructie van zijn vermoedelijk .:. kolonel, achter een bureau, in Brussel. Een Canadese generaal van VN eenheden ter plekke, zag vanuit zijn Jeep, de nood van de Belgische militairen. Hij greep niet in. Wat later heeft hij uit wroeging zelfmoord gepleegd. Dus, beste Sergeant, als deze rampzalige gebeurtenissen ter sprake komen, accepteer geen kul verhaal van een .:. atheïst, tegenover de verdiensten van de Eerwaarde pater Maes.
    Hij had al lang met pek en veren van dit voortreffelijke katholieke Forum, verwijderd moeten worden.

    1. Jules van Rooyen,

     Vooral wat u aangeeft over de radio’s vind ik ook zeer belangrijk.

     Want mét die radio is het volk inderdaad te betoveren. Ja, letterlijk te betoveren. Technisch en psychologisch is het gesneden koek. Mensen met radio en televisie tegen elkaar opzetten gebeurt dus absoluut. Zo is bijvoorbeeld ook het land Iran in handen van de vijand gekomen, voornamelijk door het gebruik van radio en televisie.
     De Irak-oorlog is mede met de media gestreden. ( Denk aan de ambassadeurs-dochter en haar nare betoog. Zuivere geestelijke manipulatie. )
     En zo is waarschijnlijk ook de ‘coronagolf’ uitgerold over Europa. We kunnen dus zien dat de techniek goed werkt, is het niet? De éne dag loopt iedereen met het lapje en de volgende niet meer. Rara hoe kan dat nou?
     Maar goed. Dat is de techniek, ik laat andere aspecten van de techniek onbesproken, maar het zijn er dus (waarschijnlijk) velen. Die techniek beheersen de landen wel allemaal, denk ik.

     Maar, naast het technische aspect, het psychologische oftewel geestelijke aspect. Dat wil ik even belichten.
     We kunnen er dus (blijkbaar) geen peil meer op trekken wat de mensen over het algemeen nog denken of menen. Men, (de kijker, luisteraar, internetverslaafde, maar ook hij die d.m.v. ‘games’ is geconditioneerd, maar ook de scholier, enzovoorts) is, immers door middel van diezelfde techniek, ook ‘bezeten’ ‘beïnvloed’ met wat men nu denkt/voelt.
     Men meent blijkbaar dat het heldere en ware informatie is, dat men krijgt, ook al denkt men dat het ook wel overdreven is of zo. Dat weer men wel en men waant zich dus wel wijs genoeg om dat te weten.
     Ook nu dus. En dát dus o.a.a is het psychologische aspect. En dan laat ik de emotionele dimensie nog maar even weg.
     Ergo, dat leidt mij tot de conclusie dat er ook in dit geval niet te snel geoordeeld moet en kan worden. Want wat is leugen en wat is waarheid, maar bovendien, wat is de adder onder ’t gras? Wellicht is het kennisnemen van iets al gevaarlijk voor de geest? Ik noem maar iets.

     Het doel van het ‘wereld-spel’ nu, is (dus) mede, heeft ook als doel, om ONS te manipuleren, laten we dat dus ook beseffen.
     En wellicht gebeuren er in de achtergrond nog wel meer (technische) zaken? (de aanleg 5G, voorbereiding QR, . . . ) We hebben immers te maken met oligarchische technocraten en een groep zeer gehaaide mensen.
     Hóe men ons wil manipuleren is te o.a. horen en te zien bij het ‘nieuws’. Het ‘nieuws’ (ook verborgen in alle (!) bijvoorbeeld radioprogramma’s) vertelt en laat zien ons wat zij willen dat wij horen en zien. Ook nu dus.
     Dus ik zelf luister en kijk eventueel, met een ‘2e’ oor (niet direct, maar vanuit een helicopter gezien/gehoord) want pas op, het is gif, wees dus voorzichtig. Voor men het weet raakt men ermee besmet.
     Wanneer dat zogenaamde nieuws door de ontvanger, de luisteraar of kijker dus, omgedraaid wordt, ziet men wellicht enigszins de ‘waarheid’. Maar, dat doe ik zelf, afsluiten voor de radio en tv is nog het beste en meest eenvoudig. Er zit een knop op de radio en tv en de krant heb ik niet. Uitlaten die media en een goed boek lezen of zo lijkt mij verstandiger.

     Overal waar men energie in stopt lijkt te groeien. Dus stopt men energie in narigheid, dan zal de narigheid wellicht groeien. Stopt men de energie in goede zaken, dan zullen deze misschien groeien.
     Jezus waarschuwt tegen de ‘wereld’. Die wereld van de leugen, list en bedrog. Ook de apostelen waarschuwen in niet mis te verstane woorden tegen de verleidingen van de wereld. Een Christen zou daar wellicht goed naar luisteren? De media zíjn van deze wereld, ook al dragen ze de naam van Jezus wellicht. Politiek ís van deze wereld. De geestelijke wereld is niet van deze wereld, maar wij zijn er nu wel in, denk ik wel eens.

     1. Vooral de transistor radio op batterij, was zeer populair in Afrika. De Anglo-Amerikaanse CIA propagandisten in Oeganda, aangestuurd door de corrupte Clinton regering in de VS, hebben de radio benut om twee katholiek bekeerde zwarte volken, de Hutu’s en de Tutsi’s, tegen elkaar op te zetten, en elkaar te laten uitmoorden. Dat heeft de joods-Amerikaanse vrijmetselaar minister Christopher, met eigen ogen willen aanzien, voordat de hel uitbrak.

      Het “Empire of Evil”, beste Raphaël, beste An, beste Citizen, beste Ettinger, en beste lezers, is van Moskou, verhuisd naar Washington, sinds het vallen van de Muur (1989).

      Vrijmetselaar president Clinton, ja, die van de perverse “affaire” met de joodse Monica Lewinski, heeft in de jaren 1990, ook de oorlog tegen Servië opgestart, zonder enige legitimiteit van de VN – Veiligheidsraad. Servië werd maandenlang plat gebombardeerd, inclusief de Christelijke burgerbevolking. NL vliegtuigen hebben aan deze oorlog misdaad meegedaan.

      Servië verdedigde de Servische, Christelijke burgers woonachtig in Bosnië, tegen de moordpartijen van de islamitische Bosniakken. De VS van Clinton, heeft toen de islamitische staat Bosnië gesticht, als voorpost voor de islamisering van Europa. Tevens werd in Bosnië indertijd, de grootste militaire VS basis in Europa opgericht. Dit proces van kleine stappen, door het corrupte Washington, is iedere keer herkenbaar.

      En nu komt het, beste lezers, de Westerse onbetrouwbaarheid, is de diepere reden dat het Russische bewind van Poetin, zich realiseerde, dat Rusland hetzelfde gevaar loopt als Servië indertijd. Afspraken hebben geen houdbaarheid met het Westen.

      Tegenover het corrupte Washington, gelden regels en verdragen enkel als het Washington uitkomt. Het recht van de sterkste is bepalend. De akkoorden van Minsk, direct na het vallen van de Muur (1989), behelsden de regel dat de Navo niet naar het Oosten zou opschuiven. Dat is 30 jr. consequent wel gebeurd. Ook zou Oekraïne een federatie vormen, met garanties voor de specifieke verschillen, taal, onderwijs, religie, en nog meer, tussen de Russisch sprekenden en de anderen. Maar Oekraïne werd een gecorrumpeerd wespennest.

      Die akkoorden zijn voortdurend geschonden, de Navo heeft bijna alle grensvolken met Rusland, als lid opgenomen. Voorts heeft in 2014, de CIA de Maidan “revolutie” georganiseerd. De legitieme gekozen regering werd vervangen door de CIA aangestuurde, corrupte joodse bewindvoerders, met alle gevolgen van dien.

      Dit regiem zal door de Russische regering worden vervangen, dat is het doel van Poetin. Het spiegelbeeld van Washington, dat al jaren lang, overal ter wereld regeringen “vervangt”, door druk en ingrijpen vanuit één van de 900 militaire bases wereldwijd. Hopelijk komt er een begin van besef, beste lezers, dat de VS terug in het hok moet, wil de wereld niet ten onder gaan in een door Washington gemanipuleerde oorlog. “Yankee go home”. (zie verder hierboven)

      1. Beste Jules

       U schrijft: “De akkoorden van Minsk, direct na het vallen van de Muur (1989), behelsden de regel dat de Navo niet naar het Oosten zou opschuiven. Dat is 30 jr. consequent wel gebeurd.”
       Euh… de akkoorden van Minsk die zijn toch van 2014 en gaan over die twee ‘keutelprovincies’ Loehanst en Donetsk in Oekraïne.
       Yankee go home?? Wat pen jij hier allemaal neer man?

       En heb je ooit gehoord van het Warschau-pact? (verdrag tussen 8 voeger Oostbloklanden) opgericht in 1955 door Rusland als communistische tegenreactie op de Navo?
       Dat verdrag veel uiteen met de val van de Berlijnse muur en daar had ene vredelievende Gorbatsjov een flink aandeel in.
       De benoeming van Gorbatsjov tot secretaris-generaal van de communistische partij van de Sovjet-Unie aanvang 1985 was het begin van een ongekend, niet meer te stoppen veranderingsproces – met ongewenste gevolgen, zoals spoedig bleek.
       De nieuwe leider wilde het vertrouwen van het Westen winnen door daar de politici en de bevolking ervan te overtuigen dat de Sovjet-Unie hen niet zou aanvallen, om vervolgens de defensie-uitgaven drastisch te kunnen verminderen en zo meer middelen vrij te maken om het consumptieniveau van de Sovjetburgers te verhogen. Hij had een gemeenschappelijk ‘Europees Huis’ voor ogen waarin alle landen op het Euraziatische continent op vele gebieden zouden samenwerken.
       Gorbatsjov slaagde er in het vertrouwen van de westerse politieke leiders te winnen, in militaire kringen bestond meer scepsis.
       Gorbatsjov had evenwel meer succes in het Westen dan in eigen huis. Hij onderschatte de aantrekkingskracht van de westerse consumptiemaatschappij op de bevolking in Oost-Europa en de kracht van het nationalisme binnen de Sovjet-Unie. Nadat hij had verklaard dat zijn land niet het morele en politieke recht had in Oost-Europa in te grijpen – en aldus de ‘Brezjnev-doctrine’, volgens welke dat juist wel was toegestaan als een land naar het oordeel van de Sovjet-Unie het socialistische (communistische) pad dreigde te verlaten, ten grave had gedragen – nam de bevolking daar meteen afscheid van het communisme.
       Daarnaast had hij niet voorzien dat deze gang van zaken, waarbij de bevolking het lot in eigen hand nam, eveneens zijn weerslag zou hebben in de republieken binnen de Sovjet-Unie. Het destijds door de Sovjet-Unie zelf in gang gezette
       Ten slotte verloor hij ook zijn greep op de binnenlandse politieke en economische hervormingen, die aanvankelijk nog door de communistische partij, het leger, de machtige geheime dienst KGB en het militair-industriële complex waren getolereerd, maar die met Boris Jeltsin een in hun ogen veel te kapitalistische en liberale kant op gingen – en zo de kiem legden voor een nieuw autoritair systeem in de eenentwintigste eeuw onder leiding van … VLADIMIR POETIN

      2. Correctie, derde alinea van onderen, regel 2 : lees
       “………….Het recht van de sterkste is bepalend. De akkoorden die met Rusland na het vallen van de Muur (1989), in 1991, werden afgesloten, behelsden de regel dat de Navo niet naar het Oosten zou opschuiven. Dat is 30 jaar consequent wel gebeurd. ………….” (stop)

       Voor de geïnteresseerden naar het chronologisch overzicht van wat er gebeurde na de Muur, en alle VS oorlogen sindsdien, gestart door de VS, op weg naar Wereldheerschappij, verwijs ik graag naar : http://www.voltairenet.org/article215779.html

       Tenslotte, U heeft gelijk, dwaze Tom hieronder, dat verdrag van Minsk is veel later, excuses voor de verwarring, maar dat doet niets af aan de weergave van het gebeurde.
       De Navo is een gereedschapskist van de VS, om onze landen in Europa, in de eigen expansieve agressie oorlogen te betrekken, teneinde VS wereldheerschappij te bewerkstelligen. Die Anglo-Amerikaanse dwangmatigheid begon al in 1914 met WO I, plus al de overige revoluties en oorlogen sindsdien. Het “Empire of Evil” is na de Muur, definitief verhuisd van Moskou, naar Washington.

       1. @Jules
        Aha hier onze Jules komt nog eens met een ‘objectieve’ geschiedkundige bron ‘Voltairenet.org. ‘
        Oprichter van deze ‘zender voor complottheorieën” is Thierry Meyssan.
        Thierry Meyssan is een Franse schrijver, stichtend voorzitter van het Voltaire Network.
        Hij kreeg bekendheid in de jaren 2000 als een van de belangrijkste verspreiders van samenzweringstheorieën over de aanslagen van 11 september 2001.
        Hij is nu gevestigd in het Midden-Oosten , waar hij dicht bij Hezbollah staat , evenals bij de Iraanse en Syrische regeringen.
        Na het bloedbad van het Charlie Hebdo -krantenteam bevestigt Thierry Meyssan dat “de meest waarschijnlijke sponsors zich in Washington bevinden”. Twee maanden na de aanslagen omschrijft Charlie Hebdo deze argumenten als ‘gek’ en ‘krankzinnig’ . De man heeft verschillende klachten aan zijn broek.

        Niet moeilijk Jules dat je hierin een bondgenoot ziet die eveneens Amerika als het “Empire of Evil” betitelt.
        De lezers op het voortreffelijk KF zullen ongetwijfeld deze grote historicus heel serieus nemen…maar ik niet.

        Ach Jules toch…

        Je moet zelfs geen geschiedenisboeken meer opendoen; kijk naar de gebeurtenissen van vandaag.
        Die onthullen héél mooi de waarden en normen van het ‘agressieve’ Westen en het zich zogezegd bedreigd-voelende Oosten van Poetin.

        Wat wilt dat Oekraïense volk Jules? Ik zal het u zeggen: vrij leven onder Westerse normen en waarden. Weg van een dictatuur en totalitair gezag; weg van een cultuur van angst en repressie.
        Wat denk je dat de Wit-Russen willen in hun uitzichtloze vazalstaat, Jules, nog meer Poetin?
        Wat denk je dat (buitende omgekochten) de totaal onderdrukte of voor de gek gehouden Russen zelf willen Jules?
        Gisteren gestemd in de Doema: 20 jaar gevangenis voor elke journalist die het ook maar waagt de regeringspers niet te volgen. Lange opsluitingen voor elke burger die het woord ‘oorlog’ durft te gebruiken in berichtje.
        De middeleeuwse inquisitie lijkt me terug neer te strijken daar.

        Het is trouwens niet de eerste keer dat vaak nog jonge totaal onwetende soldaten als slachtvee naar het front worden gestuurd.
        Niet voor bescherming van hun volk, maar enkel voor de expansiedrang en verovering van hun tirannieke leiders die ze een rad voor de ogen draait. Schrijnend zijn hun laatste berichten aan hun ouders; dat ‘ze het niet snappen’.
        Kom je hier de Navo beetje bekladden als agressieve imperialisten.
        Je bent alle fatsoen en realiteitszin kwijt man.

        Weet je Jules, ik zal jouw “Amerikaans Empire of Evil’, eeuwig dankbaar zijn als ze voor de tweede keer in de geschiedenis ons (te braaf en naïeve) volk moet komen bevrijden van een oorlogszuchtige doorgedraaide tiran.
        Een oorlogsmisdadiger die al 22 jaren altijd maar op 1 ding uit geweest is: aan de macht blijven en de macht vergroten waar het in Europa of elders ook maar mogelijk is.
        En dit ten kosten van zijn eigen gemanipuleerde en uitgezogen volk en ten kosten van elk ander vroegere en hedendaags Oostblokvolk;
        Anno 2022 bommen gooien op gewone mensen die enkel en alleen vrede willen, wij snappen dat niet, maar daarmee onthult Poetin zijn ware vorm tot “dialoog”.

        En dàt Jules dat is het verschil tussen de ideologische normen en de waarden van West en Oost.
        Schaam-te-loos man, dat je – nu zelfs een 3e WO dreigt – opnieuw de geschiedenis hier nog altijd hopeloos poogt te verdraaien.

        1. Dank u heren, voor de discussie.
         Hierdoor werd ik naar voltairenet.org geleid. En keek daar wat rond in de Nederlandse artikelen. (Frans versta ik niet). Nou, er staan wel dingen daar waarvan ik zeg, óh! zit dat zó!
         Ik werd ooit eens gewezen op het boek “bekentenissen van een economische hitman”. Nou, als je de boevenstreken leest, dan wordt men daar niet vrolijk van, maar men begint bepaalde landen te doorzien. (Wat je er ook aan hebt?)
         Kijk eens: https://www.voltairenet.org/article215674.html
         Das toch een leuke analyse. Of niet?

         Tenslotte/bovendien;
         Wat mij opvalt is dat eerlijke informatie vaak van een bepaalt soort mensen komt. En weet u? Zonder dus te weten wie het zijn die het schrijven herken ik de waarheid aan wat er allemaal gebeurd is. En weet u wat me dan opvalt?
         Dat de meest eerlijke mensen vaak ‘gelovig’ zijn. Sites of commentatoren. Ze zeggen wel domme of onjuiste dingen natuurlijk, niemand weet alles precies, maar ze zijn in ieder geval eerlijk.
         Is dát niet leuk? En nee, ik ben niet beïnvloed, denk ik. Het is een vaststelling en ervaring op het net en in het leven. Want zonder streven naar eerlijkheid houdt élke (werkelijk belangrijke) discussie op.
         (En nee, niet zeuren zeg ik maar vast, er zitten ook draken tussen, dombo’s, nepperts, enzo, dat weet ik heus ook wel. Maar het gaat om de morele échte mensen. Vaak zijn blijken die gelovig of iig spiritueel ontwikkeld te zijn.( ! )
         Het draait wellicht om authenticiteit? )

         Dat lijkt mij dus een zeer belangrijk aspect. Hoe immers kan een dood mens (dood van geest) levende mensen leiden? Hoe kan een slecht mens goede mensen leiden? En denkt u toch vooral ook eens aan het woord KARMA. Misschien een raar woord hier, maar ooit eens overwogen of het verleden de mensen soms niet een bepaalde schuld geeft?
         (Waar wij nu onder lijden. Stel er is een land (zijn landen) dat veel boeven huisvest. Die moorden en plunderen en stelen alsof het niets is. Of hebben dat in het verleden gedaan. Wellicht is die schuld van die boeven wat ‘lastig’. En is dat (o.a.) de bron voor veel crimineel gedrag? Er zijn mensen die zich tamelijk schuldig hebben gemaakt en nog maken.)

         Ten slotte. De Bijbel draagt een ongelofelijke schat aan geestelijkheid (geestelijk inzicht, mystiek e.d.) met zich mee.
         Een (o.a.!) onvoorstelbaar psychologisch geschrift met een diepgang die soms tot aan het wonderlijke grenst? Ook dat vormt de mens die er (een beetje) mee grootgebracht is.

         Ach. Wie niet zo opgevoed is, die proeft het wellicht niet? Goedheid gaat het om, denk ik.
         Liefde voor elkander en de wereld, ook al verdragen de boeven deze woorden niet.

         En daar passen geen denkhoofden, technocraten die de natuur wel eens zullen verbeteren, machtswellusteling, geestelijk doden, enzovoorts in. Dat zijn vaak ‘materialisten’. Maar ja. Dit is eigenlijk niet te begrijpen, wat ik schrijf. Dat moet je ‘weten’. Mensen verschillen te veel. En bovendien is de ‘Waarheid’ er één die we (gedeeltelijk) samen kunnen maken, heel diep gedacht. Maar, het gaat altijd om de moraal. Wil je goed zijn, of een egoïst. Verdraagzaam of dom. Aardig of een hork zijn. Wil je liegen of de waarheid?
         Eén leugenaar kan meer bederven dan 1000 eerlijke lieden. Daarom is liegen zo slecht.

         Ach. Zo gaat het. Daarom kan een ongelovige wellicht de ‘gelovig opgevoede’ niet verstaan? Ik bedoel hier écht niets mee hoor. Ook tussen ongelovigen lopen er zeer veel lieve mensen rond. Ik wijs enkel op een verschil tussen mensen. Heus zijn agnosten of vrije jongens niet altijd slecht of zo. Zeker niet, meen ik dus.
         Maar. sommige zaken zijn nou eenmaal niet te begrijpen. Het ‘zit’ in je systeem, dat hunkeren naar goedheid.

     2. Aanvullend voor de geïnteresseerde:
      Met “Kunstmatige Intelligentie” (A.I.=Engels=Artificial Intelligence) kan men de wereld er via de televisie zo laten uit zien zoals men wil. Men kan bijvoorbeeld de Paus iets laten zeggen dat klinkt als de Paus, dat eruitziet als de Paus, maar toch de Paus niet is. Het is een beeld van hem, plus de stem van hem, door de computer gegenereerd.
      Dat wil zeggen, dat erop gelet moet worden dat niet alles wat op de televisie of in een you-tube wordt gezien, de werkelijkheid is. Zie voor verdere uitleg op: https://www.youtube.com/watch?v=-8ofCWfMrgc&lc=UgwSfmJPDvzpurcV7Z14AaABAg
      ( U kunt automatisch naar het Nederlands aanzetten. )

      1. Ga slapen, Raf. Mijn kleindochter weet hier méér over dan u. Elke jongere trouwens.

   2. Dus omdat wij hier in het Westen geen homo’s meer van het dak gooien, gebruikt uw god Poetin om met oorlogsmisdaden zijn gerechtigheid te bewerkstelligen? Rare god heeft u. En vredelievend. Barmhartig en één en al Liefde. Maria zal blij zijn. De-gou-tant!

    1. @Frank Dierickx,
     Niémand is voor zijn/haar plezier ongelovig (= niet geloven in God).
     Vaak (of áltijd???) heeft het ermee te maken, dat men zwaar teleurgesteld is in het leven en daarom het liefst tegen van alles en nog wat schopt (het liefst tegen mensen die nog wél ‘ergens’ in geloven); het beste kunt U dan een geloofssite opzoeken.
     Natuurlijk ’treft’ U daar ‘achterlijke’ mensen aan, die wél (nog) geloven. Daar kunt U lekker ongedwongen tekeer gaan (= mensen afsnauwen). Een zeer prettige bijkomstigheid: op zo’n gelovige site is geen politie die U zal beboeten.

     @Frank Dierickx, heeft U gebed nodig ÓF kunt U gebed goed gebruiken?
     Als U dat wenst (ik bid nóóit zonder toestemming van betreffende), zal ik regelmatig voor U en de Uwen bidden.

      1. @Frank Dierickx,
       Wat is dát voor antwoord? Preciezer gezegd: dat is géén antwoord op mijn vraag aan U; U ontwijkt zelfs mijn vraag aan U.
       Overigens: ik bekijk letterlijk nóóit ’n site van ‘restkerk’.

       1. Allee vooruit. Nog één laatste keer. Nee Derks, je hoeft niet voor mij en de mijnen te bidden. Doe het vooral verder voor al die andere mensen in jouw missaal en jouw memorie. En over het spectrum hier dat gelooft in allerlei Maria-verschijningen en uitspraken harentwege, daar ging ik het hier niet meer over hebben. Dat heb ik Willy beloofd. Maar je moet wel niet gaan overdrijven. Een nakende massamoord goedpraten kan echt niet.

        1. @Frank Dierickx,
         Bedankt voor Uw antwoord.
         Jammer dat ik niet voor U en de Uwen mag bidden, maar ik respecteer (= ik heb respect voor) Uw antwoord natuurlijk.

         Oorlog = niets anders dan openlijke (= voor iedereen open en zichtbare) ruzie tussen volwassen(!) mensen,
         Dat is de reden, waarom gewone mensen (zoals elke volwassene op deze site) ’n voorbeeld dienen te zijn voor elkaar en voor anderen.

        2. We bidden voor alle drenkelingen, zelfs indien zij beweren niet gered te willen worden. Wanneer iemand openbaar verkondigt zelfmoord te willen plegen dan roept hij in werkelijkheid om hulp.

         1. @eric-b-l,
          Zelfs als mijn kinderen niét zouden willen dat ik voor hen bid, dan zou ik het jammer vinden. Maar dan zou ik wegens respect voor hun eigen wil niét voor hen bidden.

        3. @P.Derks,
         Echte zelfmoordenaars doen dat in stilte omdat het anders niet zal lukken. De ziel van Frank Dierickx schreeuwt om hulp.

   3. Beste Yves

    Waar bejubel ik het Westen? Ik stel enkel vast dat we hier in het “decadente’ West-Europa” al 75 jaren zonder oorlog zijn. Dat is in de vooravond van een nieuwe Europese oorlog toch niet slecht, niet?
    En wat ik hier kom lullen?
    Wel de onzin die mensen als u hier verspreiden proberen wat tegen te spreken en soms zélfs te corrigeren
    Te beginnen met uw “Westers bataljon Homo’s, lesbiennes enz.”.
    Geen bataljon maar een volledig leger homo’s is volgende deze bron al zeker te vinden in het Vaticaan.
    https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2272141-het-vaticaan-is-een-van-de-grootste-homoseksuele-gemeenschappen-ter-wereld

    Maar hey Yves, wat is er mis met onze LGBTQ medemensen?
    Zouden die jou niet willen helpen tijdens een oorlogsconflict? Heb je daar misschien ook een gegronde reden voor? Lafaards of zo?
    Omgekeerd zou ik zelf wél overwegen om jou aan het thuisfront te laten; ik heb namelijk het zeer ongemakkelijk gevoel dat het wel eens zou kunnen dat net jij deze mensen in het heets van de strijd gewoon aan hun lot zult overlaten.
    Dus veel kunnen we niet doen met u.
    Bijkomend vind ik mensen in de steek laten enkel om wie ze zijn, een wel zeer onchristelijke en inhumane daad.

    Tenslotte:
    Dank je wel voor de tip dat God Poetin zal inschakelen om gerechtigdheid te brengen.
    Ik ben content dat ik niet in jouw Algoede God moet geloven.

    1. Het gaat niet alleen om LGBTQ mensen, deze mensen zijn maar één van de vele symptomen die een decadente maatschappij met zich meebrengen, een onderdeel van de wok cultuur . Het gaat om een totaal ontredderde maatschappij die het contact met de bron is kwijtgespeeld en volledig op drift is geraakt.
     Deze goddeloze maatschappij heeft nu de mens voortgebracht die zijn eigen schepper wil zijn, onderhevig aan alle soorten bevliegingen zoekt deze mens onophoudelijk zijn geluk in uiterlijke en tastbare variaties en meent tevens dat hij elke opwelling van gevoelens dient te bevredigen of na te streven om zichzelf te vervullen. Het transcendente (God dus) die de wispelturige en onvolmaakte mens alle richtlijnen geeft gegeven om boven alle onvolmaaktheden uit te stijgen en hem de waarheid en de eeuwigheid in opperste geluk wil schenken negeert hij volkomen met de gekende gevolgen van chaos, dood ,ziekte en oorlog.
     Maar u die denkt te zien zal blind blijven een doof zult u blijven want diegenen die de waarheid miskennen en God afwijzen zullen in dwaling gebracht worden en als straf voor de Goddeloosheid zullen diegenen de waarheid als leugen bestempelen en de leugen voor waarheid aannemen

     1. De pathetische manier waarop jij dit zo allemaal omschrijft doet me vermoeden dat jij ook al een tijdje wat bronnen bent kwijtgeraakt. Ga op rust, sergeant. Het zal je goed doen. Geen dank.

      1. Waarschijnlijk ga ik te diep voor uw waarnemingsvermogen en blijft u liever aan de oppervlakte drijven en verder houd uw goede raad rustig voor uzelf u zult het nodig hebben

  4. De pater ziet de dingen misschien te eenzijdig en te extreem. Maar zijn tegengeluid is waardevol in een westerse wereld waar eenzijdige propaganda tegen het Rusland van Poetin van de televisieschermen en krantenkoppen spat. De kritiek van de ongelovige Tom op de pater en zijn kijk op Rusland is echter ook eenzijdig en bevat ook onwaarheden. Idealiter had Poetin de Internationale Veiligheidsraad moeten samenroepen om het geweld in de Ukraïne te bestrijden. Maar zou dat in realiteit geholpen hebben? Eigenlijk hadden 8 jaar eerder, na de akkoorden van Minsk, de EU, de VS en de VN de burgers van de Oekraïne en hun politici onder druk moeten zetten om het land een federale staatsstructuur te geven, m.a.w.
   verschillende regio’s met een grote mate van zelfbestuur: het katholieke principe van subsidiariteit in praktijk gebracht. Maar dat principe zijn wij hier zelfs in Europa voor onszelf aan het begraven, voor zover dat nog niet is gebeurd. Meer en meer zijn onze eigen politici verworden tot marionetten binnen partijkartels in handen van supermiljardairs, rijker dan ooit tevoren, en die nog steeds meer het geld en de macht naar zich toetrekken. Er rust een verpletterende verantwoordelijkheid op onze politici in de mate dat zij zelf eenzijdig voor financi¨ële elites hebben gekozen en daarbij hun volkeren vergeten of reeds vergeten zijn. Het wordt de ondergang van het Westen. En stel je voor: het komt tot een kernoorlog? Het is dan zelfs mogelijk dat de westerse wereld en de orthodox Russische wereld elkaar wederzijds vernietigen en het atheïsche, totalitaire China hier als overwinnaar uitkomt: de gedroomde nieuwe politiehond van de wereld, in handen van enkele zeer rijke families die zich heer, meester eén politieagent van de wereld wanen. Ik bid dat dit eindresultaat nooit werkelijkheid wordt, en wordt het dat wel, dat God het zal overwinnen door met zijn genadekracht de hele wereld onder deze nieuwe gesel eindelijk tot bekering te brengen.

 2. @Sergeant Yves, prima geschreven stukje op 28 februari 2022 om 21:49 uur.

  Zéér kort en zéér bondig schrijft U precies waar het volgens gelovigen allemaal om draait:
  God straft ons wegens onze houding inzake onze vieze seksuele moraal (homo’s, lesbiennes of transgenders) en gebruikt Poetin om ons te straffen.

  Hoe lang vraagt Maria al aan Rusland om zich te bekeren? (DE BOODSCHAP VAN FATIMA):
  IK zal de toewijding van Rusland aan mijn Onbevlekt Hart en de eerherstellende communie op de eerste zaterdagen komen vragen. Als men gehoor geeft aan mijn beden, zal Rusland zich bekeren en zal men vrede hebben. Zoniet, dan zal het zijn dwalingen over de wereld verspreiden en oorlogen en vervolgingen tegen de Kerk uitlokken. De goede mensen zullen gemarteld worden, de Heilige Vader zal veel te lijden hebben, verschillende naties zullen vernietigd worden.

  « Tenslotte zal mijn Onbevlekt Hart triomferen. De Heilige Vader zal Rusland aan mij toewijden dat zich zal bekeren en er zal een zekere tijd vrede aan de wereld geschonken worden. »

 3. De boodschap van Maria te Fatima:
  Zie de sites: De boodschap van Fatima + Fatima gecensureerd

 4. kernboodschap van Maria te Fatima (= bedevaartsplaatsje te Portugal):
  « Tenslotte ZÁL mijn Onbevlekt Hart triomferen. De Heilige Vader ZÁL Rusland aan mij toewijden dat zich zal bekeren en er zal een zekere tijd vrede aan de wereld geschonken worden. »

  Kortom: de oorlog Rusland – Oekraïne – (Europa) is in feite een gelóófsoorlog:
  Geef God en Maria (in dié volgorde) de plaats die hen toekomt.
  Als wij aan dat verzoek van Maria voldoen, dan zal aan de wereld een zekere tijd van vrede aan de wereld geschonken worden.

 5. Geachte P. Derks, Ik heb na enkele bijdragen afscheid genomen van dit forum want wanneer ik een discussie wilde beginnen, kreeg ik alleen kritiek in dikwijls niet al te nette bewoordingen. Maar nu zou ik de heer Derks toch willen waarschuwen hoe hij het tegenover God en Maria kan verantwoorden om een oorlog, die door een op macht beluste dictator is begonnen, een geloofsoorlog te noemen. Derks laadt zich daarmee een verantwoording op zich die ik niet graag over zou willen nemen.

  1. Alle oorlogen zijn geloofsoorlogen, altijd tegen de waarheidslievenden gericht. Het is niet dat Poetin een goede christen is, maar hij gaat wel ieder zondag naar de Orthodoxe Mis en het schijnt dat hij het beeld van Jezus kust zoals de anderen. Omdat Poetin de burgers vrij laat in het geloof, ondanks de communistische wetten, floreerde de economie beter dan ten tijde van de Sovjetunie.
   In zekere zin heeft hij dus het recht om straks de nato op Duits grondgebied aan te vallen. Denk maar aan bijvoorbeeld de communistische Merkel die zich plaatste onder de vlag van de CDU. Hoe was dat mogelijk? Godsdienstoorlog.

 6. J.A.W. van Ettinger,
  Dan moet U Maria waarschuwen (ga a.u.b. Uw gang; de ‘beloning’ is gehéél voor U) en niet mij.

 7. @Derks ; als je de woorden van Maria zou begrijpen die in Fatima zijn gezegd heeft ze het volgende verklaard. Rusland zal blijvend de wereldvrede in gevaar brengen door landen te bezetten. Om dit te voorkomen moesten we op iedere eerste zaterdag van de maand Rusland toewijden aan haar onbevlekt hart dit is nooit gebeurd. Nu Medjugorje verklaard ze dat Rusland haat en oorlog brengt in landen en dat we veel moeten bidden. Dus het gaat over Rusland waar ook Johannes in zijn laatste Bijbelboek duidelijk naar heen wijst, juist als de verschijningen van Maria. Groetjes

  1. @Williy,
   Blijkbaar bekritseert U mij zónder de inhoud van mijn reacties te controleren.
   ÁLLE pausen hebben geweigerd om te voldoen aan het meermaals(!) verzoek van Maria om Rusland aan HÁÁR toe te wijden.

   1. @Willy,
    Allereerst sorry dat ik Uw naam verkeerd gespeld heb in mijn reactie van 1 maart 2022 om 11:44 uur.
    Nu de aanvulling op diezelfde reactie van mij:
    Omdat de pausen allemaal(!) geweigerd hebben om aan dat meermaals(!) verzoek van Maria te voldoen, IS die oorlog Rusland – Oekraïne in principe een geloofsoorlog.

 8. @J.A.W. van Ettinger,
  Ik ken Uw naam (maar méér ook niet), Dus U ‘moét’ al eens eerder op deze site geweest zijn.
  Trouwens, ik heb volledig over de kritiek op U heen gekeken. U lijkt mij ’n eerlijk man; vertel mij a.u.b. bij welk artikel U die kritiek heeft gekregen.

  1. Ik heb zelfs voor iemand gebeden waarvoor U gebed vroeg. Ik was meen ik de enige en U bedankte mij daarvoor. U schreef nog: ondanks dat ik U hevig bekritiseerde ging U toch in op mijn verzoek.

   1. @J.A.W. van Ettinger,
    Dat herinner ik mij. Maar méér herinner ik mij niét. Blijkbaar heeft Uw gebed geholpen.
    Daarom: bedankt voor U gebed.

 9. @Derks : Sorry, dat was niet mijn bedoeling, ik zal leren beter te lezen, nogmaals sorry.

  1. @willy,
   Ik heb Uw reactie gelezen. Bedankt; U bent één van de zeer weinigen die ‘sorry’ zegt als dat van toepassing is (zelfs op deze geloofssite).
   U bent een goede én gelovige man.

 10. Wat mensen moeten beseffen is dat Poetin met zijn Russische Federatie geconnecteerd is aan het Wereldeconomisch Forum van de Joodse Klaus Schwab (zijn achternaam staat op “Hebrewsurnames”) zoals ook de westerse figuurhoofden. Ondertussen werd zijn pagina op de website van het WEF verwijderd om de connectie te verdoezelen, maar in een artikel met de titel “Russia Joins Centre for the Fourth Industrial Revolution Network” (13 oktober 2021) op de WEF-website staat het volgende:

  “Russia will take a leading role in shaping the trajectory of the Fourth Industrial Revolution. Today, leaders from the Russian Federation and the World Economic Forum announced the Centre for the Fourth Industrial Revolution Russia.”

  Het WEF zei dus dat de Russische bureaucratie een leidersrol ging nemen in de installatie van de Vierde Industriële Revolutie, van de Great Reset dus. Vergeet niet dat Poetin een oude KGB-er is en banden heeft met Chabad-Loebavitsj (via Shlomo Dov Pinchas Lazar) en dat Zelensky van Oekraïne zelf van Joodse etniciteit is. De Croo en Van Quickenborne hier van het gedrochtenkabinet “Vivaldi”, dat een pro-Zelensky-discours de wereld instuurt via de media, zijn “Young Global Leaders” bij het WEF; ze zijn allemaal onderdeel van dezelfde club.

  Een oorlogsnarratief zoals hetgeen dat nu gecreëerd is omtrent Oekraïne en Rusland kan door de satanische oligarchen gebruikt worden om de door hen bedoelde volgende stap van de Great Reset uit proberen te voeren, het “Cyber Polygon”/”Collective Strength”-scenario waarbij ze met een wereldwijde cyberaanval een maatschappelijke collaps willen teweegbrengen om op de ruïnen het digitaal centralistisch controlesysteem te installeren dat zij willen en waarmee zij de volkeren tot een abject en dystopisch slavendom willen brengen. Herinnert u zich nog de recente “Collective Strength”-oefening in december gehouden in het land van Israël die deed denken aan de “Event 201”-oefening die voorafging aan de lancering van het covidisme? Ze zijn bij machte om te proberen het apparaat achter Poetin een grootschalige cyberaanval te doen uitvoeren tegen de westerse infrastructuur en het apparaat achter Biden eenzelfde soort cyberaanval tegen de Russische en Chinese infrastructuur.

  Enkele titels van recente artikels:

  “Anonymous verklaart ‘cyberoorlog’ aan Rusland” (26 februari 2022, PAL NWS.)

  “Officiële website van Kremlin offline, mogelijke cyberaanval” (26 februari 2022, PAL NWS.)

  “Cyber security experts offer defense tips as White House warns Russia against cyberattacks on U.S.” (26 februari 2022, ABC.)

  1. Juichen voor Poetin is een valstrik waar rechtsen al jaren intrappen, een valstrik gelegd door de hegeliaanse tactieken van de cryptocraten; die weten dat mensen geneigd zijn om te zeggen: “De functionarissen van de westerse bananenrepublieken zijn verrot en slecht; ergo, Poetin is een goede.” Maar in de werkelijkheid dient Poetin dezelfde meesters als de westerse maçonnieke republieken.

   Wat men moet beseffen is waarom het huidig Oekraïne-Rusland-narratief geïntroduceerd werd, op wat erachter zit. In de Tweede Wereldoorlog waren de hoofdacteurs van de drie grote facties luciferianen; de landen van de Geallieerden waren in de greep van de vrijmetselarij en de communistische revolutie in Rusland werd gefinancierd door het westers judeo-maçonniek kapitalisme; de bolsjewistische leiders die hun bewind gebouwd hadden op de puinen van het tsarendom waren bijna allen Jehoedim. Het nationaal-socialisme in Duitsland was ariosofistisch (Thule-genootschap); het ariosofisme was een aftakking van het theosofisme van Helena Blavatsky dat luciferiaans is. Nu ook weer zijn er meerdere facties die allen in de greep zijn van dezelfde cryptocraten die mensen in die door hen gecontroleerde facties betrachten te duwen ten gunste van hun agenda. West-Europeanen moeten noch de lijn van Soros in het Westen volgen, noch de “nazbol”-eurazianistische lijn van Dugin, een discipel van Aleister Crowley.

   Op “ReactNieuws” verscheen zopas een artikel met de titel “MOSKOU ORGANISEERT INTERNATIONAAL ANTIFA-CONGRES” (2 maart 2022) van Hans De Groot. Het Moskou-bewind speelt dus de Antifa-kaart; zo ziet men nog maar eens hoe de Perestrojka een cryptocratisch gestuurde misleiding was. Het oud bolsjewistisch bewind is daar in Rusland nog steeds aan de macht; Poetin en de pseudo-patriarch Kirill zijn beiden oude KGB-agenten.

   Ook belangrijk om te weten: Geen enkele paus sinds de Verschijningen te Fatima heeft de Toewijding van Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria gedaan zoals de Onbevlekte het beschreef met als gevolg dat Rusland nog niet bekeerd is tot het katholiek Christendom. Het schisma van Photius, inclusief de Russische Slavonische tak ervan, is niet het authentiek Christendom; de bekering waarover de H. Maagd sprak is nog niet geschied.

   Opmerkelijk is dat in de jaren negentig gezegd werd dat het Derde Geheim van Fatima Kiev en Moskou betrof.

   1. Correctie: “waarom het huidig Oekraïne-Rusland-narratief geïntroduceerd werd, wat erachter zit”

  2. De katholieke bisschoppen van Oekraïne vragen aan Paus Franciscus de Toewijding van Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria zoals de H. Maagd van Fatima wilde.

   De Franse Revolutie geschiedde een eeuw nadat Christus bekend maakte aan Sinte Margaretha-Maria Alacoque dat Hij wilde dat de Koning van Frankrijk zich aan Zijn Heilig Hart zou toewijden; de vorsten hebben dit nagelaten totdat de revolutie uitbrak; Lodewijk XVI heeft in zijn gevangenschap zich toegewijd aan het H. Hart, maar de revolutie was al losgebroken en de donkere geest ervan heeft zich doorheen Europa verspreid. Christus klaagde tot Zuster Lucia van Fatima te Rianjo (1931) omdat de kerkvorsten dezelfde weg gingen als de Koning van Frankrijk door na te laten de Toewijding van Rusland te doen; de Godmens zei tot haar dat, zoals de Koning van Frankrijk, de Paus van Rome spijt zal hebben en de Toewijding zal doen, maar dat het laat zal zijn.

   Onze Lieve Vrouw drukte haar wil uit omtrent de Toewijding van Rusland in 1929 te Tuy, en we zijn nu in het jaar 2022. De Franse Revolutie brak los nadat de koningen van Frankrijk een eeuw lang de Toewijding aan het H. Hart nagelaten hadden.

 11. Tjonge, wat een berg onzin hier. Veel pro Russisch gebral en anti westers geblaat.

  Wie heeft er ons komen helpen tijdens WO I?
  Wie heeft er ons komen helpen tijdens WO II?

  De Rus of den Amerikaan?

  Wij zijn Amerika wel degelijk iets verschuldigd. Zeg ik daarmee dat “het westen” geen schuld treft? Tuurlijk niet. Maar sommigen doen hier alsof Poetin een heilige is. De steun die hij nu zoekt/krijgt van een Achmat Kadyrov en een Loekasjenko pleit ook in zijn voordeel???

  En wat met het memorandum van Boedapest?

  Als het gaat over de Congo zijn er hier die vinden dat het wersten geen enkele schuld treft. Doch vandaag de dag is ALLES de schuld van het wersten…

  “Het Westen heeft hem uitgedaagd”…
  Gaan we dan morgen ook verkrachters vrijlaten want “ze heeft me uitgedaagd met haar kort rokske”??

  Dat ik nu op bepaalde mensen hun zere tenen ga staan kan me effe geen moer schelen.

  Vele veteranen draaiden zich om in hun graf als ze al deze onzin hier zouden lezen.

  1. Kurt, niet helemaal akkoord.
   Na WO 1 werd de Volkenbond opgericht en na de oorlog werd duidelijk dat die bond die hele oorlog had mogelijk gemaakt. De Amerikaanse nsa heeft, pardon, had het eigenlijk voor het zeggen in WestEuropa tot nu toe maar dat zal worden overgenomen door China. Nu hadden we navo en uno en het was weer hetzelfde verhaal als met de Volkenbond. Poetin is een meedogenloos man maar het scenario schrijft hem voor dat hij pro-christendom moet zijn. J.Biden heeft heel zijn leven niets gepresteerd en het is duidelijk dat hem alles woord voor woord wordt voorgezegd. De ‘democratische’ leiders van Amerika hebben hun land uitverkocht aan China en nu zijn de USA volkomen machteloos en machteloos zullen ze blijven. Gelijkaardig met de zogenaamde pandemie; leidt doelbewust tot machteloosheid. Het gaat er alleen maar om zoveel mogelijk mensen uit te roeien en blijkbaar is dat niet gemakkelijk. Het verschilt weinig van de zondvloed. In Jesaja kan men lezen dat God Zich in alle tijden een kleine rest voorbehoudt, maar zelfs die kleine groep moet gelouterd worden. Dat ‘paus’ Franciscus schijnbaar de Traditionele Katholieken tegemoetkomt dient hoogstwaarschijnlijk de naderende komst van de ‘goddelijke’ werelddictator.

   1. correctie: na WO II werd duidelijk dat de Volkenbond die hele oorlog had mogelijk gemaakt.

 12. Onderscheiden

  Vrijwel de hele wereld zit fout
  Alleen Poetin en zijn begunstigde landen ( niet zonder eigenbelang) zijn correct.
  Arme pater Daniel Maes.
  Wat je ook allemaal aan goed doet, je bent tevens ook een arme dwaas die al te veel mensen op een dwaalspoor zet. Je bent een extreem linkse rakker. Een Poetin-fan.
  Ik hoop dat ze het goede dat je doet nooit plat bombarderen.
  Andere goede mensen, die aan hun medemensen goed doen, dienen ook gerespecteerd te worden, ook al zijn ze niet links-gericht als jou.

 13. eric, mijn eigenste grootvader is in WO II met zijn fietske helemaal tot in Frankrijk gaan vluchten. Een sterke boerenkerel. Liet vrouw en 6 kinderen achter om te ontsnappen aan den Duits die hem, als jonge sterke kerel, zou opeisen om in de Duitse wapenfabrieken te gaan werken. De verhalen over zijn helse tocht en wat hij in Frankrijk meemaakte als vluchteling bezorgen me nog rillingen. Hij is teruggekomen, uitgeteerd met TBC. Hij is nooit meer dezelfde geworden en heeft kort nadien de boerenstiel vaarwel moeten zeggen omdat hij blijvende longschade had opgelopen en het zware werk niet meer aankon. Kan je zijn euforie begrijpen toen ‘den Amerikaan’ de Duitsers had teruggedreven?

  De grootvader van mijn vrouw heeft 5 jaar in een varkenskot geleefd, dag en nacht. Zomer en winter, om zich te verstoppen voor den Duits voor dezelfde reden dan mijn grootvader. (Ik moet hier wel eens aan denken als de sneeuwvlokjes-jongeren vandaag komen zeggen dat ze ‘beschadigd’ zijn door de lockdown… Omdat ze lekker warm en knus bij papa en mama op de sofa wekenlang mochten gamen…)
  Kan je zijn euforie begrijpen toen ‘den Amerikaan’ de Duitsers had teruggedreven?

  Ik heb als jonge kerel meermaals hun straffe verhalen gehoord. Hun dankbaarheid naar ‘den Amerikaan’ zal ik nooit vergeten.
  Dat zijn geen ‘grote’ geschiedenisverhalen’. Dat zijn de getuigenissen van mensen die WO II hebben meegemaakt. En onwillekeurig moet ik dan denken aan al die jonge Oekraïense moeders die nu met hun kinderen op de achterbank moeten vluchten, geen idee wat er hun te wachten staat, ondertussen hun man moeten achterlaten, niet wetend of ze hem nog ooit zullen terugzien. Vluchten voor de Rus of voor den Amerikaan??

  Als ons morgen de bommen rond de oren vliegen, wie zal ons dan te hulp komen? Den Amerikaan of Sint Vladimir? Het feit dat ik hier zo fel op reageer is omdat ik hier écht kwaad van word.

  Zoals ik al zei, onze grootouders draaiden zich om in hun graf als ze al deze onzin hier zouden lezen.

  1. Voor één keer ben ik het helemaal met je eens, Kurt. Een ontroerende persoonlijke getuigenis recht uit het hart. Hopelijk krijgen we er hier zo méér, naar aanleiding van de vreselijke actualiteit.
   Er zijn er op dit forum die al beginnen te collaboreren nog voor de vijand is binnengevallen. En dan nog in naam van hun god, die gerechtigheid komt halen. Geen woorden voor.

  2. Het gezin waar mijn moeder deel van maakte vluchtte naar Frankrijk en toen ze uiteindelijk terugkeerden was hun huis en textielwinkeltje zowat leeggestolen – door buren – en hun brouwerijtje ontmanteld door de Duitsers. Mijn oudste oom was krijgsgevangene, wist te ontsnappen en keerde te voet terug op een tocht van meer dan een week. Hij was een slimme plantrekker en uiteraard heeft hij zich verborgen moeten houden tijdens de rest van de oorlog. Mijn vader was eveneens krijgsgevangene met heel de compagnie die door de zwaarbewapende Duitsers werd ingerekend nadat zij een Duits verkenningsvliegtuigje hadden afgeschoten. Zij moesten dan op Duitse boerderijen werken hetgeen zij zoveel mogelijk saboteerden waarna men hen vrij naar huis liet wandelen zonder voedsel. De afgelegen boerderij van mijn grootvader aan vaders kant werd ingenomen door een Amerikaanse compagnie en het woonhuis werd gebruikt door generaal Patton en zijn officieren hetgeen wel hoopgevend was maar niet bepaald aangenaam.

   Trouwens, Patton wilde verder doorstoten naar Rusland want dat was toen het meest geschikte moment om aan het communisme een einde te stellen maar hij kreeg van de Amerikaanse overheid geen toestemming waarop hij zelf politieke vrienden in de USA ter hulp riep om weerstand op te wekken tegen de overheid. Het gevolg was dat hij door een zogezegd op hol geslagen paardenstel werd overreden op een rustige zondagmorgen. Kun je zien dat het er niet om ging het communisme te bestrijden, wel om zoveel mogelijk te moorden.

   Kwaad worden helpt niet. Op God vertrouwen wel.

   Vandaag is het onmogelijk zich te verbergen. Er bestaan nu twee soorten radar die door alles heen kunnen kijken, zelfs tamelijk diep in de ondergrond.
   Aan vluchten hoef je niet meer te denken. Slimme plantrekkers die normaal zouden kunnen overleven in de natuur hebben ondertussen begrepen dat het niet meer kan. Iedere mens en beest is geteld, iedere vierkante meter wordt geobserveerd. Zaterdag nog fietste ik voorbij een grote dode das en net op dat moment stopte daar een groot voertuig van een milieudienst die de schade kwam opnemen, foto’s maken, rapport opstellen. Geloof me, zelfs ieder wild beest is geteld, alles is in kaart gebracht.

   Wij bidden iedere dag enkele gebeden van de Waarschuwing na het rozenhoedje, en dagelijks kruistochtgebed nummer 33 i.v.m. het Zegel van de Levende God om huis en inwoners te beschermen. Iedere gelovige zou dat moeten doen.

   [dewaarschuwing.be/nl/info/KRUISTOCHTGEBEDEN/Kruistochtgebed-33]

   Doen! Dagelijks!
   Druk het zegel af en hang het goed zichtbaar in de huiskamer.

   Wie niet weet hoe men op God kan vertrouwen zal het niet overleven.
   Op God vertrouwen is een actieve innerlijke ingesteldheid van gebed, minstens minimale boetedoening en zich oefenen in gehoorzaamheid naar vermogen en inzicht.

 14. De mens begrijpt maar niet als men van de rechte veilige weg afwijkt die God de mensen voorhoud er een proces in gang wordt gezet waar zelfs God weinig kan aan doen dan steeds maar te roepen “KEER OM AUB” . Nee de meeste mensen beslissen nu voor zichzelf welke weg zij het best bewandelen om door dit leven te komen met alle gevolgen van dien. Vooral hoe intellectueler het individu hoe meer die neiging de kop opsteekt (men weet het beter) en vertrouwen deze op hun eigen inzichten die doorspekt zijn van hoogmoed, eigenbelang en overschatting van zichzelf (zie ook maar naar het corona debacle).Nu nog in de beginfase van de derde wereldoorlog tracht men met allerlei idiote uitspraken tegen beter weten in de loop der dingen te forceren in de hun gewenste richting blijkbaar nog steeds niet beseffend dat men een zo gigantische bosbrand heeft aangestoken die niet meer te blussen valt

 15. Het verbaasd met steeds dat een Pater dit soort artikelen schrijft. In het begin nog over het geloof etc… Allemaal prima. En daarna komt de stortvloed van leugens en verkeerde interpretaties. En eigenlijk er is totaal 0,0 kritiek op Rusland en Poetin…Geen enkel woord van empathie voor de slachtoffers die er nu vallen. Voor de mensen die huis en haard moeten verlaten met kinderen in hun arm. Niet van dat alles en dat noemt zich een christelijk iemand? In mijn ogen si dat geen Christelijke opstelling.

  1. Het volstaat de zeer oude profetieën van de RKK te herlezen om met verbazing te ontdekken hoe Poetin daarin beschreven wordt. Het komt er op neer dat hij met zijn leger op Duits grondgebied komt en daar verslaan de twee legers elkaar volledig. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen worden uitgeroeid, dat werd bevestigd door o.a. Bill Gates die investeerde in het ‘vaccin’. Vergelijk het gerust met de zondvloed.

   1. Er is geen Bill Gates voor nodig om te voorspellen dat de groei van de wereldbevolking en daaraan gepaarde gaan tekorten aan grondstoffen tot problemen gaan leiden.De vaccins van Gates (u heeft niet goed opgelet) zijn niet bedoeld om te moorden maar om te zorgen dat mensen geen kinderen krijgen als pensioenvoorziening. Bill Gates heeft het beste met de mensheid daar ben ik van overtuigd. Veel geld heeft hij al besteed aan de mensheid, Maar u denkt kennelijk dat een gebed naar boven beter werkt. Laat ieder het zijne doen….

    1. @juuls,
     U laat ons lachen. Wát zeg ik: búlderen van het lachen.
     U maakt van de rijkste persoon op aarde een ware HEILIGE!!!

     1. Nee hoor Derks. Hij heeft al veel meer voor mensheid gedaan dan u ooit vermag. U schuilt maar achter uw God en bid dat hij het oplost. En dat HIJ u berschermd. Een katholiek is een Christelijke. Jezus stak zijn hand uit naar de medemens en was barmhartig, verzorgend etc. Weinig van die lessen zie ik terug in het artikel en in uw reacties. Je zou bijna denken dat de traditioneel katholieken steenkoude, kille gelovigen zijn. Die protocol (liturgie, communie …..) belangrijker vinden dan een medemens.

      1. Apocalyps 22, 14-15: “Beati, qui lavant stolas suas in sanguine Agni : ut sit potestas eorum in ligno vitæ, et per portas intrent in civitatem. Foris canes, et venefici, et impudici, et homicidæ, et idolis servientes, et omnis qui amat et facit mendacium.”

     2. juuls,
      U maakt van Jezus een soort kerstmannetje dat barmhartigheid rondstrooit als snoepjes, U vergeet de Gerechtigheid die altijd samengaat met Barmhartigheid.
      Denk daar a.u.b. ernstig over na.

   2. Vanaf ca. 1990 kwamen info- en data-CD’s in omloop speciaal van en voor computer programmeurs, hun commentaren waren wel erg verhelderend en nu kan iedereen de geschiedenis van microsoft zien op youtube. Er is nauwelijks een hartelozer mens denkbaar dan B.Gates. Macht en geld en iedereen mag daarvoor opgeofferd worden.

    1. @eric-b-l,
     Bedankt voor de werkelijk bróódnodige aanvulling.
     Ik vond het zó vanzelfsprekend, dat ik het zélf vergat om te melden.
     Dat @juuls dit niet weet, pleit alwéér(!) niet voor het niveau van zijn blijkbaar zwakke intelligentie.

    2. Die zonder zonde is werpe de eerste steen…. Bij de start van zijn carriere was Bill inderdaad een harde zakenman. Op dit moment en de afgelopen jaren is hij heel anders en stelt zijn kapitaal ten dienste van de mensheid. Uw gebed maakt u daarmee niet beter dan hem.

 16. Leuke linkjes hoe sommigen in Nederland denken over de toestand in de wereld:
  Thierry Baudet (bodè), een redelijk aardige man (een politicus, maar ja) met verstand en moed: https://www.dagelijksestandaard.nl/2022/03/interview-thierry-baudet-over-zijn-nieuwe-boek-het-coronabedrog-ik-ontdekte-de-ene-na-de-andere-leugen/
  En een redelijke ingevoerde geest met een rustige stem: https://www.youtube.com/watch?v=OyOhzQYQf2o

  Dat laatste filmpje duurt precies 33:33, das apart. En op 3:33 kriebelt het.
  Veel youtubes zitten vol met getallensymboliek. Ik let daar graag op, vandaar.

 17. Leuke linkjes hoe sommigen in Nederland denken over de toestand in de wereld: Thierry Baudet (bodè), een redelijk aardige man (een politicus, maar ja) met verstand en moed:
  ht**tps://ww**w.dagelijksestandaard.nl/2022/03/interview-thierry-baudet-over-zijn-nieuwe-boek-het-coronabedrog-ik-ontdekte-de-ene-na-de-andere-leugen/

  En een redelijke ingevoerde geest met een rustige stem: ht**tps://ww**w.you**tube.com/watch?v=OyOhzQYQf2o
  (Sterretjes weghalen a.u.b.)

  Dat laatste filmpje duurt precies 33:33, das apart. En op 3:33 kriebelt het. Veel youtubes zitten vol met getallensymboliek. Ik let daar graag op, vandaar.

 18. P. Derks. Waarom komt U niet met een beleefd antwoord aan Juuls? Of weet U hem geen antwoord te geven en begint U maar te schelden naar hem toe met woorden als: iemand met een blijkbaar zwakke intelligentie. En U schrijft over Juuls: ‘U laat ons bulderen van het lachen’. Schrijf dan op zijn minst: ‘Ik moet bulderen van het lachen’ en betrek mij er niet bij.
  Ik moet helemaal niet lachen om wat Juuls schrijft. En RK zijn betekent respect en liefde naar iedereen, wat Jezus ons leerde maar veel, zich hier traditioneel noemende katholieken, hebben dat blijkbaar niet begrepen. Ook zijn hier aanhangers van Thierry Baudet die zich met zijn idiote uitspraken over corona, steeds meer isoleert in Nederland. Nu profileert hij zich als een vriend van Poetin. In dagblad Trouw lees ik: Baudet noemt de oorlog verschrikkelijk, maar legt de schuld daarvoor bij het Westen. Dat zou Rusland met de EU en de Navo ‘omsingelen’ en ‘een nucleaire oorlog uitlokken’. Poetin echter is een toonbeeld van mildheid geweest”. Russen in het buitenland, zoals de overal ontslagen dirigent Gergiev, noemt Baudet ‘de nieuwe ongevaccineerden’. Nu zou ik moeten bulderen van het lachen als het niet zo intens triest zou zijn.

  1. Op onnozelheid valt moeilijk te reageren, maar ik vermoed, beste J. van Ettinger, dat U tot de categorie NLers behoort die de gif prik gehaald heeft, en die nog steeds met een bek luier bij AH, de boodschappen doet, en tenslotte, die trouw de leugens van Rutte en Co op TV bekijkt en accepteert !!

   1. Alstublieft, meneer J.A.W. van Ettinger. Jules van Royen kon niet beter verwoorden welk niveau u hier op dit overigens voortreffelijk Forum kunt verwachten. Mocht u zinnens zijn om toch te proberen enige redelijkheid en intellectuele eerlijkheid in het debat te brengen: u maakt geen schijn van kans. Zeg niet dat ik u niet heb gewaarschuwd. Geen dank.

    1. Het is werkelijk ongelofelijk dat iemand zo is geradicaliseerd. Iemand die bij defensie heeft gewerkt (misschien wel latrinedienst bedenk ik me nu). Die actief lid was van het CDA. Deze man geloofd niet in de maanlanding, denkt dat er chemtrails zijn, dat er achter elke boom een vrijmetselaar, talmoedbaron of een Rothshild zit. En ook nog eens een radicale Katholiek is. Die vindt homo’s maar viezerikken, vrouwen hebben maar een zorg. Dat is zorg voor de familie en de lusten zijn voor de man…

     1. @juuls,
      Wat een bekrompen ‘inzicht’ heeft U in het gezin. Bah.
      Ik doe ’n gok: U bent alleenstaand en letterlijk húnkerend naar steun + gezelschap.

      1. Dat heet ‘op de man spelen’, Derks en niet op de bal. U verdient rood. Ook al bent u een sprankelend voorbeeld van de stamvader van een fijn, harmonieus, katholiek gezin, zoiets doet men niet.

       1. @Frank Dierickx,
        Ik noem, dat ánders: open en eerlijk zijn. Wat is daaraan verkeerd?

        1. @Frank Dierickx,
         Bent U tegen open eerlijk zijn?
         Ik heb U nét (letterlijk 1 dag geleden!!!) open en eerlijk verteld over mgr. Lefebvre!!!
         Zie het artikel alhier: Uit haat tegen het geloof !

         (Denk aan de kernwoorden: mgr. Lefebvre + apostasie + excommunicatie

         Sommige mensen zijn letterlijk(!) NÓÓIT tevreden.
         U had mij bijvoorbeeld kunnen BEDANKEN voor de uren die ik besteed heb om U van dienste te zijn.
         Maar het tegendeel blijkt het geval: BINNEN 1 DAG ZEGT U DAT IK VAN DEZE SITE VERWIJDERD ZOU MOETEN WORDEN (want dat is de betekenis van: U verdient rood).

         Gezien Uw hoge leeftijd is het noodzakelijk dat Uzelf beseft hoe kort Uw ÉIGEN huidige geheugen is + is het is de hoogste tijd, dat U ALGEMEEN FATSOEN leert.

         1. @Frank Dierickx, naschrift:
          Gezien Uw hoge leeftijd:
          Als U last heeft van een ultra korte termijngeheugen dan dient U zich vollédig te onthouden van commentaar + dient U rekening te houden met Uw inmiddels zéér beperkt geheugen.

          1. Je blijft maar bezig anderen op te leggen wat ze moeten zeggen of doen. “U had met moeten BEDANKEN” Typerend een katholiek trekje. Zeggen tegen het gepeupel wat ze moeten doen en laten..
           Over de oorlog ook weer typerend. Hele kantjes vol over hoe slecht de VS en het Westen zijn. Zelfs Poetin nog prijzen voor zijn verbod op homoseksualiteit etc… En in een bijzinnetje Poetin is geen lieverdje maar…..
           Het lijkt wel weer een reactie op kindermisbruik in de kerk.. Dat is natuurlijk niet goed …..(1 bijzinnetje) en dan een A4 vol over andere zaken.
           Dat Poetin een heel land in zijn greep en onwetend houd deert niet. Dat er constant leugens worden uitgebraakt naar de bevolking toe maakt ook niet uit. BEWEZEN leugens. valse voorwendselen voor een oorlog…NIKS daarvan.
           Een pater die openlijk geweld steund. En dat noemt zich een christen? Onmogelijk!

          2. Laat maar zitten, Juuls.
           Derks slaagt er zelfs in om zichzelf verbaal KO te slaan. Hij schrijft:
           “Het is de hoogste tijd, dat de excommunicatie (van Lefebvre) ingetrokken wordt. Een beslissing van de R.K. kerk wordt automatisch door de hemel opgevolgd.”
           En dat terwijl hijzelf, Eric en Jules van Royen niets anders doen dan alles wat uit of van het Vaticaan komt aan te vallen, te beschimpen en naar de duivel te wensen.
           Hoeveel ‘hemels’ bestaan er eigenlijk, voor de katholiek?

    2. Geachte Frank, Ik ben echt niet iemand die gelijk wil hebben maar ik vrees dat U gelijk hebt.
     Het is inderdaad heel moeilijk om op deze site redelijk te debatteren.

   2. Wat een raar antwoord van Jules van Rooyen. Geen geschiedenisles doorspekt met vrijmetselaars, Joden en weet ik veel wat voor complotten. Geen reclame voor zijn boekje. Leef lekker door in je parallele wereldje van complotten, list en bedrog. Dan doen wij dat in de echte (verre van perfecte) wereld.

   3. @Jules van Rooyen,\
    Ik zag nét die onnozele reactie van J.A.W. van Ettinger. Bedankt voor Uw reactie.

  2. J.A.W. van Ettinger,
   Blijkbaar behoor ik tot het ándere kamp dan U.

 19. Jules van Rooyen: Welke onzin, wie is Oekraïne binnengevallen? Oekraïne is een soeverein land dat zijn eigen lot mag bepalen, en dat mogen ze niet van de Russen die in de Bijbel het beest worden genoemd. Nu is het waar dat de akkoorden van Minsk geschreven zijn om ook de veiligheid van Rusland te garanderen, en dat is te weinig gebeurt dat is een feit. Uiteindelijk zal m’n terug aan tafel moeten gaan zitten om deze akkoorden te herschrijven. Men heeft met de veiligheid van Rusland te weinig rekening gehouden vanuit het Westen en dat klopt. We wisten vanuit die akkoorden dat een lidmaatschap van de NAVO voor voormalige Sovjet landen moeilijk lag voor Rusland. Maar dan nog leg je als het grootste land van de wereld met het grootste leger niet je wil op aan een arm land als Oekraïne. En Rusland is zeker geen christelijk land, maar nog communistisch van opvatting zonder vrije meningsuiting.

  1. Grotendeels mee eens, beste Willy, Poetin is zeker geen heilige, een ex KGB agent, maar momenteel wel praktiserend orthodox kerkelijk. Zijn vader was atheïst, dus ook waarschijnlijk communist. Daardoor moest hij in het geheim gedoopt worden door zijn fervent Christelijke moeder. Hij draagt nog steeds het kruisje dat hem toen werd opgespeld, zo wordt beweerd. Enkele jaren terug heeft hij, de West-Europese landen, verweten dat zij hun Christelijke wortels verkwanselen met het dood verklaren van God, het vernietigen van het gezin, en het uitdragen van vele perversies. Hij heeft o.a. propaganda voor homosexualiteit en alle perverse gender idioterie, in Rusland verboden verklaard. Op dit vlak heeft hij ons veel te verwijten.
   Ook heeft hij alle mogelijke manieren geprobeerd om normale betrekkingen met de westelijke wereld op te bouwen. Maar telkens werd hij gedemoniseerd en terug verwezen. De Anglo-Amerikaanse wereld speelt dubbel spel, en regeert via de vele vrijmetselaar loges achter de schermen, in alle landen en overkoepelende organisaties. Wij maken in Europa geen kans zolang wij dat accepteren. De VS probeert in eigen belang, Europa verdeeld te houden. Zolang dat zo blijft, regeren de Anglo-Amerikanen, de hele wereld, en kan de VS, o.a. zijn gas aan ons tegen veel te hoge prijzen blijven verkopen, en beslissende invloed op de Europese regeringen blijven uitoefenen.

   Onze West-Europese, geo-strategische positie, is zo niet langer houdbaar. Sinds 1989, toen de Muur viel, is de wereld totaal veranderd. Maar alle overkoepelende structuren zijn blijven bestaan. De Navo is de VS gereedschapskist.

   De West-Europese landen moeten op eigen benen staan, los van de VS, willen ze een vredevolle toekomst kunnen opbouwen.
   De verwachting is dan ook, dat de Russische invasie in Ukraïne de doodsteek wordt voor de Navo.
   Yankee go home, bevrijd ons van een bezetter, sinds 1945, die er toe heeft aangezet, mede met Engeland, vanaf 1914, twee Wereld oorlogen te organiseren en te ontketenen, op ons grondgebied, ver weg van het Amerikaanse vasteland.
   Degene die dat niet wil inzien, maar de ogen blijft sluiten voor de rol van een perverse pyromaan-brandweerman, schiet in eigen voet.

   1. @Jules van Rooyen,
    Idem als Willy: Bedankt voor Uw reactie van 3 maart 2022 om 14:21 uur.
    Behoudens de laatste alinea ben ik het 100% eens met U.

   2. Allee vooruit, Jules. Poetin begint dus als moderne kruisvaarder een gerechtvaardigde oorlog om het ene ware christelijke geloof te redden. Omdat zijn mama hem een kruisje heeft gegeven. Maar bon, ik zal u niet langer ophouden. U zal het wel heel druk hebben met al die nieuwszenders, kranten en journalisten die om een interview met u, als werelddeskundige, smeken. Fijne dag.

 20. @jules van Rooyen: Bedankt voor je reactie, ik deel ook een deel van je mening. Poetin werd geboren in een arm gezin. Dat hij een gelovige is dat betwijfel ik. Wat hij over het Westen denkt als moraal dan heeft hij een punt. Want was is een gelovige in jou ogen. Ik kan wekelijks naar de mis gaan, maar toch niet echt geloven. Het is dan meer een traditie. Poetin heeft schrik van de Westerse ideologie, hij wil de Russen beschermen waarvan? Van het Islam terrorisme, daarom bestrijdt hij de islamfundamentalisten ook in Syrië daar waar Obama faalde. En ook hierin heeft hij een punt. Rusland zal nooit zijn grenzen openen voor iedereen en zeker niet voor vluchtelingen. Oekraïne en Rusland zijn broeders, en Poetin heeft in Oekraïne een deel van zijn jeugd doorgebracht. En voor het orthodoxe geloof is Kiev een heilige stad, toch is deze brave gelovige man het aan het bombarderen is dat nog normaal? In feite is hij nu een oorlogsmisdadiger omdat hij burgerdoelen opzettelijk raakt. Voor Kiev is hij nog wat voorzichtiger. Wacht maar wanneer vele Russen werkloos worden door de sancties, gaat hij het dan nog overleven?????

  1. Poetin is in het nauw gebracht door het richting Oost opschuiven van de Navo, tegen de afspraken in uit 1991. Poetin herinnert zich nog de niet gelegitimeerde aanvalsoorlog van het Clinton Amerika, tegen Servië, met massa bombardementen op burger doelen vele weken lang. Ook de NL luchtmacht heeft aan die oorlog misdaad deelgenomen.

   Zo’n Amerikaans overheerst Navo bondgenootschap, wil Poetin niet aan zijn grens hebben. Hij wil niet een oorlog in gerommeld worden door de VS, die ook Rusland wil overheersen met de claim op wereldoverheersing.
   Aan de Oostzee kust, bij Sint Petersburg, is de Navo de stad genaderd tot op enkele tientallen kilometers. Voor Rusland een bedreiging, zij wil neutrale bufferstaten om zich heen.

   Omgekeerd, stel je voor dat Rusland, troepen, tanks en raketten in Mexico installeert, of in Canada, of op Cuba ?
   Denk je dat zoiets voor Washington acceptabel is ?

   We moeten verheugd zijn dat de pre-emptieve actie nu plaats vindt, terwijl er nog geen Navo troepen in de UkraIne gestationeerd zijn, want dan zou WO III kunnen ontvlammen.
   Nu is het conflict beperkt te houden.

   Nogmaals, Yankee go home, blaas de Navo op, zoals nu eindelijk te verwachten is, en tenslotte, verwijder alle Amerikaanse troepen van het Europese continent. De West Europese landen moeten hun eigen broek ophouden, en niet meer free wheelen. Die tijd is voorbij.

   Tenslotte, voor kenners van de “deep state”, de VS kolonie van Israël is een brug te ver gegaan in de talmoed joods aangedreven waanzin van wereldoverheersing.

   1. On-ge-lo-ve-lijk. Blaas de Navo op, Yankee go home.
    Je beseft niet goed dat onze over- en grootouders hard hebben moeten strijden, opdat jij hier in vandaag in alle vrijheid allerlei onfrisse uitspraken mag lanceren.
    Probeer het eens in Moskou: Poetin buiten !
    De geschiedenis tussen Oost en West is al een halve eeuw hetzelfde dezelfde:
    Niet de Nato noch de Amerikanen zijn hier plots raketten komen plaatsen om de Rus te provoceren.
    Het Westen is steeds uitgegaan van de vrije lotsbestemming van landen na lange Sovjet-overheersing; Moskou bleef in buurlanden vasthouden aan het recht op een communistische invloedssfeer dat na 1945 was afgedwongen.
    Niet de NAVO heeft zijn grenzen opgeschoven, maar de BEVOLKING van de Oostbloklanden.
    En vandaag is nog maar eens absoluut duidelijk dat die mensen destijds de juiste kant gekozen hebben.
    Miljoenen Oost-Europeanen voelen zich eindelijk vrij en veiliger. Dat is winst.
    De prijs daarvoor wordt helaas vandaag buiten de NAVO-grenzen betaald.

    Maar Jules we zullen je raad volgen, buiten met de Nato.
    Bereid je er dan wel op voor dat je volgende boek in het Russisch zal moeten gebeuren en dat je pen bijzonder braaf de taal van Moskou zal moeten spreken.
    Gedaan met het lanceren van geschiedkundige complottheorieën.
    Dat laatste is dan wel weer een voordeel voor de mensheid.

    1. We hebben het er al eerder over gehad, dwaze Tom, maar dat afhankelijk zijn voor onze veiligheid van de VS, is geografisch tegennatuurlijk. De Gaulle was de eerste die dit indertijd aankaartte, samen met de Beierse politiek leider Franz Josef Strauss. Ik herinner me dat nog goed.

     Het punt is, dat de VS een eilandmogendheid is, gescheiden door een Oceaan, van Europa. We delen niet hetzelfde gevaar. Zij brandt niet als wij branden. Daarom heeft zij samen met het perfide Albion, twee Wereldoorlogen kunnen plannen, om de Great Reset avant la lettre, tegen Europa uit te kunnen voeren. De vooroorlogse Europese wereldmacht heeft zij uit die positie verdreven, in 1945.
     Dat is haar gelukt. De VS is geen Europese mogendheid, noch zal zij dat ooit worden. Geografisch te ver weg, mentaal, financieel en politiek een kolonie van Israël.

     Dus Yankee, go home, verdwijn met alle vliegtuigen, tanks en militairen, wij houden onze eigen broek op, en wij in Europa gaan ons, als natie staten, een nieuwe relatie opbouwen met Rusland, zoals al eeuwen lang het geval was.

     Herinnert U zich nog de geschiedenis lessen, en het bezoek van Tsaar Peter de Grote, aan Zaandam, om te leren hoe NL, molens bouwde ter ontwatering, hoe dat ging, en hoe NL ingenieurs St. Petersburg bouwden, hoe zij ook de Russen leerden schepen te bouwen, en tenslotte, hoe NL de grootste handels– en oorlogsvloot bouwde ooit, (ongeveer 10.000 schepen) die alle zeeën beheersten in de 17de eeuw !! Deze schepen konden niet eens allemaal tegelijkertijd afmeren in de Amsterdam, of voor anker gaan in de haven.

     Ga zien in de VS, dat is een ontwikkelingsland, een land zonder echte Christelijke beschaving vanaf de Apostelen, zonder traditie en cultuur, ondermaats onderwijs zonder referentie kader, zonder talen kennis, zonder geschiedenis om uit te putten, een onontwikkeld land van joodse geld elites en à-culturele materialistische burgers, een land van de derde wereld en waar de burgers geen notie hebben wat er allemaal in Washington speelt en wat dat corrupte talmoed joods aangedreven Washington, in de wereld uitspookt, en tenslotte, hoe de private FED bank in New York, geld schept vanuit het niets.

     Geen regering kan het eigen volk zo bedriegen als de VS regering, een regering waarin altijd talmoed joden het belangrijke ministerie van Financiën bezetten, en die altijd afkomstig zijn van de grootste bank ooit, Goldman Sachs.

     1. @De ongelovige Tom,
      U kunt wérkelijk niet redeneren (dat is écht waar):
      Waar zit @Jules van Rooyen ernaast?:
      Heeft ons continent (= Europa) écht nog hulp van mama en papa (lees: de hulp van de VS) nodig???
      De West Europese landen moeten hun eigen broek ophouden, en niet meer free wheelen. Die tijd is écht voorbij. (Of is dat teveel gevraagd van Europa???)

      Europa bestaat véél langer dan de VS; het is ronduit beschamend dat Europa nog steeds de hulp van de VS nodig zou hebben.
      Wij dienen onze éigen boontjes te doppen!!!
      Wij moeten ons diép schamen om steeds maar weer als een klein kind om hulp te vragen ter oplossing van onze eigen problemen.

      1. @De ongelovige Tom,
       naschrift:
       Europa bestaat al véél langer dan de VS.
       En tóch meent Europa dat het volledig afhankelijk is van de bescherming van de VS.
       Het is toch om je ’n rótje te schamen!!!
       Dit is hetzelfde als: de volwassene vraagt stééds aan z’n kleinkind om hulp bij het aankleden,

       EUROPA IS TOCH NIET SENIEL (= lijdt toch niet aan aderverkalking); OF TÓCH WEL???

    2. Tom,
     Jules heeft meer gelijk dan u denkt, meen ik. Er zijn analyses die tot de conclusie komen dat Amerika helemaal niet zo aardig is, als altijd gedacht werd. Het zou zelfs een juiste conclusie kunnen zijn dat de Russen ons uiteindelijk bevrijd hebben toen.
     Zolang we geen zekerheid hebben over wie wat waar blijven we zoeken, maar de waarheid komt vanzelf boven, meen ik.

     Laten we ons toch niet door emoties laten leiden tijdens ons gesprek hier? We zijn geen oude ordinaire wijven of onopgevoede kinderen immers? Laten we kijken wie er waarheid spreekt. Argumenten bekijken. Maar wee, als er bewust gelogen wordt. Dát is de wortel van het kwaad.

     Dus, complotten bestaan. Daar moet men niet aan twijfelen. Als men dat toch doet geeft men blijk van onvermogen of onwil tot zuiver denken. Die kunnen beter buiten gaan spelen in de plaats van communiceren.

   2. Jules, de man hieronder gaat eens temeer te keer! En dan nog zonder één enkel argument of tegenargument. Hij bazelt maar wat aan. Hij stort zich dan iedere keer weer op zijn obsessie Poetin en op o.a. Thierry Meyssan die hij met veel ophef een samenzweerder noemt.
    Ja, zelf de erg linkse Noam Chomsky vond dat de westerse media en Amerikaanse administratie compleet hysterisch reageerden t.a.v. het karakter van Poetin en dat hij m.b.t. de uitbreiding van de NAVO absoluut een punt had. Wat nu gebeurt heeft Chomsky toen voorspeld. Maar de man hieronder blijft halsstarrig zijn zelfde braaksel spuwen.
    ht**tps://www.youtube.com/watch?v=5Ni3j1mhU5M&t=626s
    Hij heeft van bij zijn start op KF meteen al zijn krediet verspeeld. Als een dolle ram blijft hij maar op dezelfde boom beuken. Hij wil van geen wijken weten. Dat is eigen aan politici.

    1. Wat een niveau.
     Ik ken die hele Thierry niet, ik lees wat Wikipedia en andere media over hem schrijven. En dan vind ik je argument -iemand aanhalen die oa beweert dat de aanslag op Charlie-habdo via Washington geregeld werd- zeer bedenkelijk. En ja ik ken uw ‘intellectueel ‘ afgezaagde reactie hierop: dat is de schuld van gemanipuleerde, corrupte mainstreammedia enz…

     Terwijl bijna Héél de wereld zijn braaksel spuwt op Poetin, slaag je er niet in ook maar één negatief woord over een massamoordenaar te melden.
     En maak je geen zorgen over mijn krediet hier op het KF. Maar stel je zelf eens de vraag in welke marginaliteit je leeft.
     Poetin is ok, de aarde is plat, de Nato moet buiten, vaccinaties zijn gifspuiten bewust gemaakt door NWO of Bill Gates om mensen ziek te maken of te doden..
     Goed dat mag men allemaal zeggen hier in de wereld van het voortreffelijk KF, maar
     veel krediet in de echte wereld, bvb op een sollicitatiegesprek , gaat the real world je wel niet geven.

     1. Weer geen inhoudelijk antwoord.
      Nog een poging. Ik heb veel geduld.
      ht**tps://www.youtube.com/watch?v=vRbnPA3fd5U
      Kwestie van morele autoriteit…
      Weeral samenzwering?

      1. Verwacht niks inhoudelijks, beste An, die twee aangestuurde .:. atheisten leven van de leugen en in de leugen. Hun waarheid is inbeelding, hun waarheid is virtueel, en datgene dat de overheid zegt. Dat kan van alles zijn, maar de bron ligt bij hetgeen een regering zegt, wenst en desnoods afdwingt, los van de realiteit.

       Echter nu zijn we op het punt aanbeland dat de elites tegen een ijsberg aangevaren zijn. Poetin heeft hun virtuele wereld stuk laten lopen, in Ukraïne. Hopelijk duurt de strijd kort, en blijft de schade beperkt. We wisten allemaal dat vroeg of laat, de realiteit, het virtuele leugen verhaal van de (r)overheid zou inhalen.

       1. Misschien nog een nabrander ter verduidelijking nodig, over de ramp van een virtuele werkelijkheid, die ons leven zou moeten beheersen. Dit werkt enkel met een overheid monopolie op de grote media, via een soort ministerie van de waarheid, de overheid voorlichting, met professionele waarheid vinders en waarheid zeggers. Dit lijkt op dat griezelige boek van jaren terug, “1984”, van Orwell. Weet U nog ??

        Als de (r)overheid zegt dat de gifprik goed werkt ter bescherming van uw gezondheid, dan is dat zo, ook al zijn er duizenden medici vereend in internationaal verband, die juist op de gevaren gewezen hebben.

        Als de (r)overheid zegt dat aard gebonden brandstoffen niet nodig zijn, zelfs schadelijk, voor de draagkracht en leefbaarheid van de aarde, dan is dat zo, ook al is het duidelijk voor iedere ondernemer en econoom, dat die brandstoffen onmisbaar zijn om de economie draaiende te houden en de voedsel productie op peil.

        Als de (r)overheid zegt dat de aarde opwarmt, dan is is dat zo, ondanks de leugens en vervalsingen een decennium terug van het IPCC, een VN instelling, en ondanks metingen van de afgelopen twee decennia, dat de gemiddelde temperaturen sinds eind jaren 1990, afneemt.

        En zo kunnen we doorgaan, beste An, bv. ook over de enorme ijs aangroei op de zuidpool, en op de blijvende onmogelijkheid om via de Noordkaap, winter en zomer, met de zeevaart, Azie te bereiken.

    2. Het gaat niet om de wereldleiders, het gaat er om dat zij alle landen machteloos maken zodat eindelijk de grote dictator kan aantreden – aan het handje van ‘paus’ Franciscus zal hij zich als een god gedragen en zoals met de nep-pandemie zal iedereen meegaan net de medialeugens.

 21. En ja hoor. Het is zover.
  Hier in een flutblaadje van de gemeente wordt opgeroepen om de gemeentes hun gasprom contract op te zeggen. Dit door een mevrouw van de politiek.
  Economische zelfdestructie is dat ze willen.

  Wat zonde dat de mensen zich zo laten meeslepen.
  Elk dagblad lijkt tegenwoordig propaganda.

  1. Ik vermoed, Raf, dat ze in Oekraïne nu een ietsiepietsie méér aan het afzien zijn. Wij betrekken nauwelijks gas uit Rusland. Wat is uw probleem?

   1. Frank,
    Van de wereld weten wij over het algemeen weinig meer dan wij via de eenzijdige massa-media vernemen. De laatste jaren hebben wij kunnen leren dat deze berichtgeving er nogal eens naast zat. De kranten, radio en televisie zijn blijkbaar vaak geen goed kompas, waar wij goed op kunnen varen. Jammer, maar laten we realistisch zijn?
    Gemeentes zouden zich moeten bezighouden met hun taken en dus niet met (wereld-)politiek. Problemen zijn er vaak niet. Die worden gemaakt. Door mensen die er baat bij hebben.
    Dus laten de gemeentes zich dus afzijdig houden van (wereld-)politiek en hun kerntaken uitvoeren. Een te grote broek aantrekken lijkt wel leuk, totdat de rekening gepresenteerd wordt.

    Maar, dat ten slotte. Het gaat altijd om de moraal. Goed of fout. Eerlijk of leugen. Het morele kompas, dat is waar wij op zouden moeten varen. En dan het liefst een kompas dat niet door mensen stuk gemaakt kan worden, verbogen of kromgepraat.
    Zoiets als Jezus zegt: Lieg niet, steel niet, blijf van de buurvrouw af en dank God. Samengevat: “Doe een ander niet datgene dat je zelf ook niet wil dat jou geschiedt.”.
    Dat is de morele wet en wie zich daar aan wenst te onttrekken, tja. Voor geld is alles te koop. Maar de verleidingen van de wereld zijn groot. Zo groot, dat het hoogste goed dat wij hebben; menselijkheid, verpatst kan worden voor een appel en een ei.

    Maar ja. Die nare hebzucht ook hè? Maakt sommigen welhaast een beetje vervelend.

    1. Raf, jij spreekt over de eenzijdige massamedia. Terwijl we nog nooit eerder in ons gehele mensdom méér en diversere berichten en beelden en geluiden hebben kunnen horen en zien, van overal, zelfs vanuit het heelal. Valt het jou niet op dat, naarmate er almaar meer mensen kunnen lezen en schrijven, en er almaar meer mensen een mening hebben, dat net daardoor die Absolute Waarheden uit het verleden in het gedrang komen? De goden hebben het niet beter gemaakt hé? Ik ben opa. Zeg me nu eens in drie zinnen (moeilijk, moeilijk, moeilijk) wat ik volgens jou mijn kleinkinderen moet adviseren vooraleer ik mijn kop leg. Ik verwacht wel een eerlijk antwoord en geen onzin zoals dagelijks paternosters lezen en naar de omgekeerde kerkdienst gaan. Bedankt alvast. Ps. Ik vind jou een beetje een rare kwast, maar je discussieert toch nog beleefd en op niveau. Merci daarvoor.

     1. Frank,

      Zeker moeilijk inderdaad. Wat kinderen en kleinkinderen aangaat zou ik u willen aanraden het boek ‘drama van het begaafde kind’ te lezen. Als u dat gelezen en begrepen heeft, ziet u dat de sleutel (voor de oplossing van veel problemen) vaak bij de ouders en de opa’s en oma’s zélf ligt om het drama van de fouten uit het verleden niet te herhalen. Hier begint het al, meen ik.

      En adviseren adviseren? Voordoen is beter, dan kunnen de kinderen het naleven. Met al te kleine kinderen kan men immers nog niet praten en bovendien is het begripsvermogen nog niet gerijpt. En laten we de kinderzielen ook niet bederven door hen met wereldse zonden te vermoeien?

      Maar, het gaat niet zozeer om wat te zeggen, misschien?
      En áls u al wat zegt, is het misschien: “Vergeet nooit te genieten van dit leven, want eens is die tijd daarvoor er niet meer. Wie goed doet, die goed ontmoet, en probeer altijd te blijven geloven in de goedheid van anderen. Elke teleurstelling is een les in wijsheid. En weet je het dan helemaal niet meer, vraag dan God om hulp. Maar eerder: dank Hem voor dat je leeft. Wees nederig en rechtvaardig, probeer de hebzucht te beteugelen. Want wie zichzelf beteugelt, neemt júist het stuur over.”
      Ten slotte wil ik wel opmerken dat de diepte van uw vraag mij niet ontgaat. Ik hoop dat u niet al te ongerust bent.

 22. Het zou me niet verwonderen moest het scenario voorzien dat alle inplantingen van navo, uno en eu parlement moeten bestookt worden. Voordat de grote werelddictator aantreedt moeten immers alle landen machteloos gemaakt worden. Het maakt niet uit wie wat bestookt, geen aanzien des persoons. Gewoon bommen, overmacht en hongersnood, alles wat de grote dictator gerust kan stellen.

  Nochtans zal men ons proberen wijs te maken dat de occulte illusies van Walt Disney nu eindelijk waarachtig gaan worden indien iedereen de chip-inplant aanvaard.
  En dat zal veel ergere gevolgen meebrengen dan de covid-spuit-pas.

  De wereld-poel waarin we als christen zwemmen wordt inktzwart.

  1. ??? Gaat het? Medicatie toch genomen? Kunnen we familie bellen?

   1. De wereld-poel waarin we als christen zwemmen wordt inktzwart.
    Voor de ongelovigen zal er geen hoop zijn.

 23. @juuls
  Gezien Uw reactie van 4 maart 2022 om 10:50 uur heeft U last van een minderwaardigheidscomplex.
  U plaatst die reactie trouwens ook nog eens op de verkeerde plaats.
  Heeft U ook nog last van Uw ogen?
  Voor beide moeilijkheden zijn goede specialisten: oogartsen en psychiaters.

 24. @Jules Van Rooyen.: Nog iets wat ik vergeten te vermelden zijn. Tijdens een topontmoeting tussen de oorlogspresident George Bush met Merkel en Poetin werd reeds gesproken over de veiligheid aan de oostgrens met Rusland. Bush en Merkel stelden toen voor om Oekraïne op termijn NAVO-lid te laten worden en Merkel ook iemand die niet al te tactisch was ging zover om ze ook op termijn EU-lid te laten worden. Poetin steigerde en zei dat Oekraïne voor de veiligheid van de Russen nooit lid mochten worden van de NAVO. Maar Bush en Merkel hielden daar gewoon geen rekening mee. En nu jaren later betalen Oekraïne en het Westen de prijs door deze twee onnozelaars, die eerst eens hadden moeten luisteren naar Poetin en zijn bezwaren. Wat Merkel en Bush voorstelden was in strijd met de Mink akkoorden, en daar zit nu helemaal het probleem. Maar nogmaals wat Poetin nu doet is schandalig en buiten proporties, hij is ditmaal te ver gegaan.

 25. Een verhaal van meneer Cohen. Zeven jaar geleden is het alweer, toen dat hij dat analyseerde. 7 jaar geleden. Denkt u nog even aan de ophitsers van Baalen en Verhofstadt? ( Google verhofstadt van baalen kiev)
  Zie de analyse en verbaas u er over? ht**tps://www.yout**ube.com/watch?v=uE9jULgC42o
  Het lijkt er nu op dat Europa deze oorlog schijnt te willen. De agressie komt van het Westen? Trek zelf uw conclusies.
  Voor een analyse van de occulte wereld: ht**tps://geopoliticsandempire.com/2022/02/27/cynthia-chung-esoteric-eugenicist-roots-great-reset/
  (Adressen copiëren in de adresbalk boven in uw scherm en dan sterretjes weghalen)

  1. Extraatje: ht**tps://www.youtube.com/watch?v=8X7Ng75e5gQ

   ( Vladimir Pozner: How the United States Created Vladimir Putin )

 26. Amerika mag dan in naam het grootste en machtigste leger hebben maar in werkelijkheid werd Amerika machteloos en verdeeld sedert de ‘democraten’ ononderbroken alles, maar dan ook letterlijk alles, saboteren. Ieder woord en iedere daad van links ademt de stank van de duivel. De nog rechtgeaarde Amerikanen worden stelselmatig de mond gesnoerd en gehaat. Amerika is gedoemd en zijn demente president is een dolle marionet. Met de vice president Kamala Harris is het nog erger want zij is niet slechts erg narcistisch maar totaal onwetend over zowat alles dat met de leiding van een staat te maken heeft. Wie bestuurt dat land eigenlijk? Een geheime machtsgroep?
  Ik hoopte eerder op Amerika omdat ook bij ons de staat helemaal verlinkst is, socialistisch, eigenlijk, zeg het maar gewoon zoals het hun bedoeling is: communistische dictatuur. Nog even en het is gedaan met de vrije meningsuiting. De Chinese leiders staan gereed om de hele aarde te domineren. Ook Poetin zullen ze verpletteren. Maar het laatste woord is aan de Moslimdictator die weldra door ‘paus’ Franciscus op het wereldpodium zal geplaatst worden.
  Mensen zoals juuls, Frank Dierickx en De ongelovige Tom zitten nu al ongeduldig geknield te wachten.

 27. @Frank Dierickx, nógmaals:
  Bent U tegen open eerlijk zijn?
  Ik heb U nét (letterlijk 1 dag geleden!!!) open en eerlijk verteld over mgr. Lefebvre!!!
  Zie het artikel alhier: Uit haat tegen het geloof !

  (Denk aan de kernwoorden: mgr. Lefebvre + apostasie + excommunicatie

  U had mij bijvoorbeeld kunnen BEDANKEN voor de uren(!) die ik besteed heb om U van dienste te zijn.
  Sommige mensen zijn letterlijk(!) NÓÓIT tevreden.

  1. Ik héb geantwoord. Ga nu slapen. Herlees alles morgen eens rond 6 am.

   1. @Frank Dierickx
    Hoe en waar heeft U mij dan bedankt voor alle moeite om U correct te informeren?
    (Trouwens, op betreffende site heb ik U diverse antwoorden gegegeven omstreeks 04.00(!) uur na enige uren onderzoek te hebben gedaan.
    Maar een bedankje voor de (voor Ú nieuwigheden) heb ik niet gezien, zelfs nú nog niet!
    Een bedankje is een kwestie van algemeen fatsoen. Maar dat kunt U niet over Uw lippen krijgen, laat staan uit met Uw handen te typen.
    Maar … soie (dit is Frans), U bént blijkbaar ’n onfatsoenlijk mens.

 28. @Frank Dierickx, nógmaals:
  Ik heb U (letterlijk 1 dag geleden!!!) open en eerlijk verteld over mgr. Lefebvre!!!
  Zie het artikel alhier: Uit haat tegen het geloof !

  (Denk aan de kernwoorden: mgr. Lefebvre + apostasie + excommunicatie

  U had mij bijvoorbeeld kunnen BEDANKEN voor de uren(!) die ik besteed heb om U van dienste te zijn.
  Sommige mensen zijn letterlijk(!) NÓÓIT tevreden.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht