Het onaantastbaar recht van leven als vrije mensen

Goede Vrienden,

De cultuurfilosoof René Girard (+ 2015), die we vorige keer voorstelden,  heeft nieuw licht geworpen op het  menselijke handelen en de menselijke beschaving, vooreerst  met zijn inzicht in het “nabootsend verlangen” (Mensonge romantique et vérité romanesque, Grasset, Parijs, 1961) en daarna met zijn begrip van de “zondebok”. In de wereldliteratuur let hij op  het menselijk verlangen. Ons verlangen, aldus Girard, is niet  authentiek. Wij denken dat we naar iets verlangen, maar dat is zelfbedrog.  In feite nemen we gewoon het verlangen van een ander over. We verlangen wat een ander verlangt. Zet vijf kinderen in een lege kamer en plaats vijf identiek dezelfde speelgoedautootjes in hun midden. Wat gebeurt er? Er ontstaat onenigheid, omdat kind A het derde autootje heeft genomen en kind B wil nu juist dàt autootje hebben. Kind B verlangt wat kind A verlangt. Doordat het derde autootje genomen werd, kreeg dit autootje plots meer waarde, al zijn alle autootjes gelijk.  En doordat een ander kind dit nu ook wil, krijgt het autootje eveneens voor het eerste kind meer waarde.  Ziedaar het mechanisme van  “nabootsend verlangen” en “romantische leugen”. Girard noemt het “mimesis” (Gr. nabootsing). Aristoteles (+ 322 v.Chr.) schreef al: “De mens verschilt van alle andere dieren doordat hij het meest tot nabootsing geneigd is” (Poetica 4).

Heel onze samenleving is doordrongen van  dit nabootsend verlangen. Een man koopt een nieuwe auto en de buurvrouw vraagt haar man waarom zíj geen nieuwe auto kunnen kopen. Mensen gaan in een grootwarenhuis  dingen halen omdat anderen die aanprijzen of waarderen en thuis gooien ze er veel van weg omdat ze die niet nodig hebben. Een gezelschap gaat met een autobus op reis. Plots zet een reiziger het raampje een beetje open en verschillenden willen nu het raampje meer of minder,  helemaal open of dicht. Vanaf de wapenwedloop over de economie en de mode zien we hoe mensen elkaar “na-apen”. In de tijd dat de VS-autoriteiten dachten (terecht of niet) dat de Sovjetunie massawapens had waarmee ze tweemaal het leven op aarde konden vernietigen, wilden de VS dit ook en liefst driemaal, alsof eenmaal niet voldoende was. En wat is de concurrentie in onze economie anders dan de anderen proberen  na te volgen om hen liefst te overtreffen? De grote econoom Fr. Schumacher (+ 1977), bekend om zijn boeiende visie “small is beautiful”, heeft aangetoond dat bedrijven die met elkaar goed samenwerken veel beter kunnen renderen en dat de arbeiders ook gelukkiger zijn. Concurrentie noemt hij al een begin fout van de economie. Of kijken we naar de mode. Het gaat daarbij niet om mooie of praktische kleding, maar om de waardering die de hogepriesters/ressen van de mode daaraan geven. Praktisch zou zijn dat de mode nu lang is en daarna iets korter en dan weer iets korter, zodat je alle kleding zelf creatief kunt aanpassen en verder gebruiken. Al zijn we geen bezoeker van de modeshows, we stellen duidelijk vast dat het zo helemaal niet gaat. Mensen dragen die bepaalde kleding, omdat het door anderen als mode wordt beschouwd, al is ze nog zo oerlelijk of onpraktisch.

René Girard ontdekt in de literatuur het verschil tussen de “romantische leugen” van het “nabootsend verlangen” en de “romaneske waarheid”. De Bijbel (vooral de passieverhalen, zoals we later nog zullen zien) is voor hem, louter letterkundig gezien, de magistrale  openbaring van de waarheid. Als voorbeeld nemen we de rechtspraak van koning Salomo. In een droom stelt God aan Salomo de vraag: ”Wat wilt ge dat Ik u geef?” Salomo wil in  het begin van zijn regering helemaal aan God toebehoren en vraagt dat hij “een gehoorzaam hart” zou krijgen (Hebreeuws: lev sjomea), nl. een hart dat luistert naar Gods geboden. En dit is God zeer welgevallig omdat Salomo geen materiële rijkdom vraagt of de vernietiging van zijn vijanden of een immens rijk. Daarna moet hij een oordeel vellen voor een erg pijnlijke ruzie, waaruit de grote wijsheid van Salomo zal blijken (1 Koningen 3, 16-27). Twee vrouwen hebben grote onenigheid over een boreling. Ze betrekken beide hetzelfde huis en brengen rond dezelfde tijd een kind ter wereld. Voor de koning vertellen beide vrouwen identiek hetzelfde verhaal: mijn kind leeft en het hare is gestorven omdat ze op het kind is gaan liggen. Hoe kan de koning nu toch uitmaken wie waarheid spreekt en wie liegt? Zijn geniale reactie is: geef me een zwaard en ik zal het kind verdelen, voor elk de helft. Een van de vrouwen is akkoord: “Krijg ik het niet dan jij evenmin; hak het door”. Het gaat dus voor haar helemaal niet om het kind.  Hieruit blijkt dat deze vrouw gewoon wil hebben wat de andere heeft. Zij is het voorbeeld van “nabootsend verlangen” en een slechte imitatie of navolging. De andere vrouw protesteert heftig: “…geef het levende kindje maar aan haar en maak het niet dood”. Salomon besluit dat deze andere vrouw de moeder is. Heel haar inzet was er op gericht om met haar kind naar huis te kunnen gaan en nu geeft ze dit alles op en doet er publiek afstand van. Ze geeft haar leven voor het leven van haar  kind. Ziedaar weer de twee verschillende werelden die we ook in de  geschiedenis van Jozef konden ontdekken. En wat het oordeel van Salomo betreft, volgens Jérôme Lejeune (+ 1994), de grote verdediger van de ongeboren en gehandicapte kinderen, wordt een dergelijk oordeel slechts om de drieduizend jaar uitgesproken. Hij zelf getuigde op het geruchtmakende proces te Maryville (VS) in 1989. Een gescheiden echtpaar had onenigheid over hun ingevroren embryo’s. De man wilde dat ze vernietigd werden,  de vrouw wilde ze bewaren en kreeg van de rechter gelijk (LEJEUNE J.,  L’Enceinte concentrationnaire d’après les minutes du procès de Maryville, Le Sarment Fayard, 1990).

In het verlangen  is in feite alles vals, theatraal en kunstmatig, behalve de  immense honger naar het heilige”  schrijft R. Girard in zijn hoger genoemd boek (blz. 97). Hoe meer we ons verwijderen van onze diepste hunker naar God, hoe meer we verdwalen in eindeloze  bedrieglijke verlangens. Reeds in de jaren ’70 van vorige eeuw zagen we een voortdurende toename van “existentiële frustratie”, nl. een geestelijke leegte, een grote menigte van mensen die geen zin meer ziet in hun leven met als bijkomende verschijnselen depressie, agressie en allerlei vormen van verslaving. Nu beleven we hiervan een dieptepunt met de ongeremde aanbidding van het gouden kalf van individuele goesting, grillen en genot. Welnu, de inzichten van Girard kunnen  ons helpen om deze wereld van  schijn, bedrog en leugen te ontmaskeren en over te gaan naar een geestelijk leven, waarbij we onze innerlijkheid, onze ziel koesteren om  daarin het zachte suizen van Gods Geest te herkennen en ons diepste zelf te ontdekken.

                                                                 P. Daniel

XVII.8

Vrijdag 18 februari 2022

Flitsen

Vorige zaterdag leek het hier wel een bijenkorf. Er werd overal tegelijk gewerkt. De kerkbanken, die we ruim tien jaar geleden van de Zusters Franciskanessen Missionarissen van Maria uit Gooreind hadden meegekregen, waren dringend aan herstel toe en dienden opnieuw geverfd te worden. De boog van de kapel van het St. Jozefsklooster wordt verder met witte zandsteen afgewerkt. En er moesten stenen aangevoerd worden voor de afwerking van het dak. In de grote ruimte van de nieuwbouw, de opslagplaats voor hulpgoederen, moest orde gebracht  worden en ruimte vrij gemaakt voor nieuwe hulpgoederen. De wildgroei rond en  aan  alle  olijvenbomen moet verwijderd worden en dat is een groot werk. Tenslotte moeten de laatste vissen uit de vijver gehaald worden. We kregen ook degelijke hulp: dertien jongens en meisjes van S.O.S. Chrétiens d’Orient zullen drie dagen bij ons verblijven en alvast vandaag flink meehelpen. Zondag is dan vooral bedoeld om samen te zijn, een uitstap in de woestijn te organiseren, samen te vieren en te bidden en ’s avonds geestelijk te delen rond het thema van deze zondag (volgens de byzantijnse liturgie, de zondag van de verloren zoon,  Lukas 15). Dit was een bijzonder stemmige samenkomst in een van de grotten onder de refter en met kaarslicht.

Het onaantastbaar recht van leven als vrije mensen

Het “konvooi voor vrijheid”, dat begon met truckers die op 29 januari 2022 uit heel Canada optrokken naar de hoofdstad Ottawa als protest tegen verplichte vaccinatie, wordt in westerse landen met steeds meer belangstelling gevolgd en zelfs nagevolgd, al doen onze media er alles aan om dit in de doofpot te houden. De eerste minister Justin Trudeau wil beroep doen op de Emergencies Act, een soort staat van  beleg, die nooit eerder werd ingeroepen, maar waardoor  politie en leger nagenoeg  onbeperkte macht zouden krijgen. Dit is echter nog niet door het parlement en verschillende organisaties merken al op dat hiervoor onvoldoende verantwoording voorhanden is. Het is duidelijk dat ook het Canadese regime  zoals zovele andere westerse regimes, niet meer in staat is een vrije,  open, eerlijke dialoog te voeren met zijn  bevolking op zoek naar de waarheid, het kan enkel dictatoriaal en militair reageren. Ook op het terrein zelf  schijnt het de politie niet te lukken de manifestanten helemaal te verdrijven, omdat zij  ruim en creatief gesteund worden door het volk. Tenslotte hebben Québec, Ontario, Alberta en  Saskachewan bevestigd dat ze van plan zijn het vaccinatie-paspoort in te trekken.

Dit protest gaat niet slechts uit van één volk tegen één persoon en één onaanvaardbare verplichting. Het is een veel ruimere bewustwording van de westerse bevolking die  inziet dat het recht om te leven als vrije mensen wordt aangetast. De vrije beslissing over de eigen lichamelijke integriteit werd voorheen steeds gerespecteerd. Daarom werd ook nooit vaccinatie voor een seizoensgriep als verplichting aan hele bevolkingen opgelegd tot en met  kinderen, en zeker niet aan heel de wereldbevolking. Onafhankelijke wetenschappers leren ons dat je een vaccin neemt voor jezelf, als je je bijzonder bedreigd voelt. En dan nog met behoud van de keuze om de gevreesde ziekte te ondergaan en te laten voorbijgaan of er een vaccin voor te nemen. Bovendien zijn de covid 19 vaccins in feite gevaarlijke medische experimenten. De zopas overleden dr. Luc Montagnier, Nobelprijswinnaar geneeskunde en topwetenschapper op dit gebied heeft herhaaldelijk gewaarschuwd voor de levensbedreigende covid 19 vaccins, maar zijn stem werd in onze media huichelachtig gesmoord of weggehoond. Jonge mensen, volledig gevaccineerd, worden plots ernstig ziek en sterven, maar de vraag of dit het gevolg van het vaccin is mag niet eens gesteld worden.

Een westerse bevolking strijdt tegen een grotendeels onzichtbare elite van super miljardairs die nog meer rijkdom en vooral macht over anderen wil en die vooral meent dat er te veel mensen op aarde rondlopen. Zij zijn allen “eugentici”, die een drastische beperking van de wereldbevolking promoten. Justin Trudeau is een van de zogenaamde “Young Global Leaders”, gevormd door het Wereld Economisch Forum van Klaus Schwab om de nieuwe wereldorde van deze elite, tegen de wil en de vrijheid van hun volk door te voeren. Tot deze groep behoren eveneens Alexander De Croo, Marc Rutte, Boris Johnson, E. Macron en vele anderen. Zij zijn vertegenwoordigers van  de club van Klaus Schwab. Het is duidelijk dat de wereldelite alles zal doen om J. Trudeau overeind te houden en het “konvooi van de vrijheid” uit te schakelen. De inzet is zeer groot. Wanneer het volksprotest stand houdt en verder in  heel het westen tot een massabeweging uitgroeit is het mogelijk dat niet alleen J. Trudeau maar ook vele anderen vallen en er waarlijk een dialoog over de onaantastbaarheid van de menselijke vrijheid op gang komt.  (https://www.mondialisation.ca/les-jeunes-leaders-mondiaux-du-forum-economique-mondial-sont-devoiles/5665155https://www.rt.com/news/549498-freedom-convoy-regime-change/)

Varia

Ons vorig bericht meesterlijk geïllustreerd met drie video’s over René Girard, die zijn gedachtegoed en  de actualiteit ervan  erg verduidelijken,  uitleg over de parabel over de farizeeër en de tollenaar, het verhelderend interview met prof M Desmet en  twee video’s over het “konvooi van de vrijheid” in Canada: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-248/

Zou Rusland nu toch stilaan genoeg hebben van de terroristische activiteiten van Israël en de VS in Syrië? https://www.golfbrekers.be/ew-electronic-warfare/

Zes minuten prachtige muziek van Willem Vermandere met een sterke boodschap: alles gaat voorbij en toch blijft het, alles sterft en komt opnieuw tot leven, ontroerend mooi! https://drive.google.com/file/d/1Sz5kSu0huSTLVB2nLF6WwRMQTHqzWZGg/view

Nieuwsbrief Tegenstroom – 14 februari 2022: rijke informatie

Op 24 januari 2022 nodigde de Amerikaanse senator Ron Johnson (Wisconsin) een groep wereldberoemde artsen en medische deskundigen uit in de Amerikaanse Senaat om een andere kijk te geven op de zogenaamde pandemie, de  vroegtijdige en ziekenhuisbehandeling, de vaccins…Deze 38 minuten durende video belicht de 5 uur durende discussie, die ongeveer het tegendeel geeft van wat regeringen en media ons voorhouden: https://youtu.be/9jMONZMuS2U; de volledige video:https://rumble.com/vt62y6-covid-19-a-second-opinion.html)

 

Eindelijk! Het hoogste gerechtshof van Indië heeft een proces ingespannen  tegen Bill Gates voor massamoord: https://www.youtube.com/watch?v=v9J4vMaOgw8

De bekende Nederlandse pastoors Cor Mennen en Harm Schilder met sigaar én ’n glas wijn. Nog een deugddoend gesprek over het katholiek geloof van twee overtuigde priesters: https://www.golfbrekers.be/pastoors-met-het-hart-op-de-tong/

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

42 commentaren op “Het onaantastbaar recht van leven als vrije mensen

 1. Imiteren, de andere bekijken en beoordelen of je wil hebben wat hij heeft, zich stilaan in de andere leren inleven, en daar desnoods voor vechten… Dat heet ‘leren overleven’, in de zin van Darwin. Alle dieren, en al zeker alle zoogdieren hebben zo voor hun voortbestaan geknokt. Was een plant giftig of niet? Als je maatje doodviel wou je die vrucht niet. Als hij er vrolijk van werd en de hele boom wilde plukken, dan ging jij daar natuurlijk ook op af. Kijken, imiteren, leren… Zonder imitatie geen opvoeding mogelijk. En geen overleven. Dat er excessen zitten in dat overgebleven basis-oerbrein van ons, dat is nogal wiedes. Dat bijvoorbeeld de Islam en de Katholieken de vrouw toch een trapje onder de man zien staan, komt onder meer daaruit voort. Maar dan vanuit andere verhalen, ook geschreven door mensen, pardoes te besluiten dat er ergens iets verlichtend goddelijks boven alles zweeft… Die brug, die logica snap ik niet. De filosofie van Girard zit echt wel héél goed ineen, maar hij kon ook niet ontsnappen aan de kritiek van het manipuleren van teksten en van het hineininterpretieren. Beetje hetzelfde als wat Freud is overkomen: het zit goed ineen maar het doorstaat de toets van de kritiek niet langer. Jammer maar helaas.

  1. @Frank Dierickx,
   Leeft U twee eeuwen geleden?
   Blijkbaar leeft U twee eeuwen geleden, gezien Uw uiterst dom gezegde dat (behalve de islam) ook de katholieken de vrouw toch een trapje onder de man zien staan, komt onder meer daaruit voort.

   Verder geeft U de katholieken de schuld, dat zij de vrouw onder de man zouden zien staan.
   Heeft U NÓG meer onzin te vertellen???

   Het zijn juist de katholieken die de vrouw gelijkwaardig met de man hebben gezet!!!
   Dat de vrouw conform Gods Schepping ’n baby in hun buik kunnen krijgen, is een absolute voorrangspositie van de vrouw.
   Dat de vrouw tijdens ’n zwangerschap ’n tijd niet kan werken, is inherent aan zwangerschap,maar heeft NIÉTS te maken met minderwaardigheid. Dat is juist een teken van (tijdelijke) MÉÉRDERwaardigheid!!!

   @Frank Dierickx,
   Blijkbaar voelt U Uw vrouw tekort gedaan tijdens zwangerschap(pen). en wilt U dat zoveel als mogelijk herroepen. Maar dat is een privé-zaak, welke NIÉTS (maar dan ook écht NIÉTS) met een katholieke opvoeding te maken heeft.

   Mocht U Uw (ex-) vrouw tekort gedaan hebben, dan is het de hoogste tijd om U daarvoor bij haar te verontschuldigen + is het de hoogste tijd om die tekortkoming van U als begane zonde bij een priester op te biechten.

   1. @Frank Dierickx,
    Hoe die situatie man/vrouw was in de middeleeuwen (+ daarvóór), is mij onbekend.
    Wel weet ik, dat in de vorige eeuwen zowel man als vrouw de handen méér dan vol hadden met hun werk.

    1. Vrouwen zijn van nature bazig en moeten af en toe eens teruggefloten worden. Ik heb daar geen probleem mee. Verder hebben we inderdaad dat onschatbaar privilege om een kind te dragen, ter wereld te brengen en dat meestal ons ganse leven dichter bij ons te hebben dan de man. God heeft het zo gewild en Hij zag dat het zeer goed was.
     En welk voorrecht heeft God aan de man geschonken? Ik weet het maar dat laat ik aan de mannen over om in te vullen.
     Helaas moeten vrouwen kost wat kost nu in alles minstens identiek worden aan de man. En als het nog zo een tijdje doorgaat worden de mannen ondergeschikt aan de vrouwen. Kijk maar om u heen.

     1. @An,
      U bedoelt waarschijnlijk ’n stukje uit Genesis hoofdstuk 3,16:
      ‘Naar Uw man zal Uw begeerte uitgaan. hoewel hij over U heerst.’

      Maar daar staat tegenover Genesis 3,17:
      ‘De grond zal vervloekt zijn omwille van U (= omdat U dat nodig heeft). Zwoegend zult gij van hem eten.’

 2. Beste Pater Daniël,

  Je hebt respect voor de traditie en daarom ben je zo modern. Je hebt een open blik en volgt je gezond boerenverstand, waaraan je alles aftoetst, en daarom bots je op de grote wetenschappers en de integere journalisten die de leugens van onze nepexperts doorprikken en de propaganda van Big Pharma ontmaskeren. Je hebt de wijsheid van een 600-jarige maar je behield een lenigheid van geest die men alleen bij de hoogst begaafde kinderen aantreft.
  Hadden we maar bisschoppen van jouw kaliber. Tijdens de hele corona-crisis hebben onze bisschoppen over het onderwerp gezwegen, daar waar ze moesten spreken, of erger nog, hebben ze diep gebogen voor onze leugenachtige autoriteiten in wetenschap, media en politiek. Zo zijn onze bisschoppen mee schuldig geworden aan moord, ziekte en diefstal. Maar jij, pater Daniël hield je rug recht, jij durfde het aan als een profeet te spreken.
  Geef nooit op en blijf ons voorgaan met je heldere blik, je diepe analyses en je klare, duidelijke stem!

  Bedankt,
  A vigilant citizen.

  1. Zit er in jouw ultieme adoratie voor de pater ook ergens een ‘redelijk’ argument verscholen? Of heb je nu al gegevens genoeg om hem meteen heilig te verklaren? Pater Daniël, patroon van de complotdenkers en de ware wetenschap. Zoiets? Onzin uitkramen zonder ook maar één iets te verantwoorden, te bewijzen, te weerleggen of ter discussie te stellen is héél gemakkelijk. En dan heb ik het niet over de pater maar over jou. Hij doet ten minste nog zijn best om redelijk re redeneren. Jij kraamt alleen maar holle propaganda taal.

   1. Beste Frank, u bent wellicht dubbel gevaccineerd en intussen ook al eens geboosterd. Sterkte! Hoe lang denk je nu nog gezond en veilig te kunnen leven? Misschien ben je nu op korte termijn aan bloedklonters en hartfalen ontsnapt. Maar weet dat verzwakte immuniteit tegen long- en andere aandoeningen, auto-immuunziektes en neurodegeneratieve ziektes nu al bij veel mensen die de vaccins vertrouwden, om de hoek komen kijken. Andere goedgelovige suïcidale proefkonijnen hebben dankzij de vaccins intussen kennis gemaakt met kanker of problemen met hun vruchtbaarheid. Pater Daniël heeft (tien?)duizenden mensenlevens gered door hiervoor eerlijk te waarschuwen. Jij daarentegen, Frank, jaagt buiten jezelf nog meer mensen het verderf en de dood in. Proficiat! Doe eerst gedegen onderzoek en kruip dan pas in je pen. Gezond boerenverstand en logica is het begin van de wijsheid. Hoeveel keer hebben de instanties, waarop wij van overheidswege moesten vertrouwen, intussen hun verhaal niet veranderd? Waarom proberen ze vanaf het begin elk tegengeluid te censureren? Alleen wie de leugen liefheeft, doet dat! Bedenk dat de sneeuwbal met vaccinatieslachtoffers intussen zo ontzettend groot geworden is, dat hij binnenkort het theaterdoek van onze nepwetenschappers aan flarden scheurt om daarna niet alleen hen maar ook alle mensen zoals jij eens lekker wakker te laten schrikken. Nogmaals, sterkte!

   2. Nog eentje… Zo zijn er nu op wereldvlak reeds duizenden (!) video’s van wetenschappers en artsen die zich durven uitspreken, omdat ze eerlijk en oprecht zijn en/of weten dat ze anders sterven met een bezwaard geweten, met alle eventuele gevolgen van dien.
    Het is een schande dat onze bisschoppen blijven zwijgen en dat ze het recht van artsen en wetenschappers om vrijuit te spreken niet verdedigen. Volgens Dante was de vloer van de hel geplaveid met de schedels van bisschoppen en pauzen omdat ze zwegen, toen ze moesten spreken. Ik weet niet of Dante gelijk heeft maar zijn waarschuwing lijkt mij zinvol genoeg om ze hier te vermelden.
    https://www.bitchute.com/video/IIVmZaIfhhZG/

    1. Beste CV
     Nu effe echt serieus… en snel tss de soep en de patatten door.

     Stel u bent morgen onderzoeksjournalist bij een grote krant in Australië.
     U stapt het kantoor binnen van de hoofdredacteur, met groot nieuws; u heeft “ontdekt” dat in Australië er een plotse piek is van doden na vaccins.
     De hoofdredacteur: great work man! Bronnen? , gesprekken afgetapt? Geheime cijfers kunnen bemachtigen, moeten we zwijggeld betalen? Weten onze concurrenten hier van The Daily Telegraph? The Australian? The Guardian?
     “Journalist: Euh neen; niet echt, ik heb het onthuld op de website “9 for news”…”

     Ok laat ons wat ronddwalen op deze site:
     9 For News (of Nine For News) is een pure complottheorieënwebsite die allerhande pseudowetenschap, kwakzalverij en andere complottheorieën publiceert en aanprijst. Je mag er de typische onzin over chemtrails, de Illuminati en de Reptilian aliens verwachten, en helaas ook een heleboel levensgevaarlijke kwakzalverij, maar nieuws gebaseerd op realiteit is er niet bij.
     https://hoax.fandom.com/nl/wiki/9_For_News

     Het lijkt hier wel een slecht grap maar het is verdorie hier dagelijkse realiteit.
     Ik sta elke dag meer en meer versteld van de ongelofelijke ‘goedgelovigheid’ (of is er een andere agenda?) waarmee mensen alles zo maar slikken zonder enige kritische blik.
     Mag ik me daar nog wat tegen verzetten?
     Dank u.

     1. @ De ongelovige Tom,
      de christenen van dit kleine ‘clubje’ dat echt de RestKerk is kunt U nog lang plagen maar waarom zouden ze U volgen in plaats van de waarheid? Ze bidden zelfs voor U. Wanneer gaat U beginnen bidden?

   3. Geachte Dierickx,

    Voordat u erover valt dat anderen geen verantwoording afleggen voor wat ze schrijven, zou u dat zelf eens moeten doen.

    Bij ‘Eurocommissaris voor binnenlandse zaken wil nog meer migratie’ hebt u 11 februari om 17:50 aan mij een bericht geplaatst. Dat bericht van u bevat een poging tot uitvlucht, een absurditeit, feitelijke onjuistheden, ongegronde aannames en een suggestieve opmerking inzake mijn oprechtheid, zoals ik aantoon in mijn bericht van 12 februari om 11:17.

    Op mijn vragen hierover hebt u in het geheel niet gereageerd. Bij ‘Is vrijheid dodelijk?’ heb ik u hieraan herinnerd, op 17 februari om 12:56. We zijn inmiddels vier dagen verder, maar van u nog niet één woord van opheldering of verantwoording.

    Na lezing van een bericht dat uw onzin weerlegt bent u blijkbaar zo iemand die dan innerlijk erkent met de mond vol tanden te staan, om er vervolgens maar liever het zwijgen toe te doen. U kunt zó het tegendeel bewijzen door wèl in te gaan op het door mij genoemde bericht en op deze tweede herinnering.

    Of gaat u opnieuw doen alsof u het niet gelezen hebt, om daarna op andere plekken op dit forum weer parmantig en quasi ad rem uit de hoek te komen?

    Groetend, Richard

  2. Beste Pater

   Inderdaad niets boven de vrijheid. De vrijheid van denken, de vrijheid van het zichzelf kunnen zijn, van levensbeschouwing…zelfs de vrijheid om de grootste onzin te mogen uit kramen.
   Dat je het in de strijd tegen een wereldwijd dodelijk virus niet eens bent met de maatregelen, tot daar aan toe; niemand heeft gevraagd voor een pasje, of voor een lockdown. En in een planetaire crisis als deze zijn we nu vooral op zoek naar mensen met betere oplossingen.
   Als uw oplossing zit in het ten strijden trekken tegen een onzichtbare elite van super miljardairs of de huidige politiek leiders die menen dat er teveel mensen op aarde rondlopen, dan bent u niet meer dan een zoveelste zielige oproerkraaier.

   Waar ondertussen miljarden mensen het vaccin gekregen hebben, met als gevolg dat we stilaan het virus onder controle gaan krijgen, blijft u hier totaal ongefundeerd angst verspreiden, door te stellen dat de covid 19 vaccins in feite gevaarlijke medische experimenten zijn. Dat laatste is vooral een wetenschappelijke discussie, ik vermoed dat wij die als leken hier niet moeten voeren. De feiten echter spreken u totaal tegen: want waar zijn al die jonge mensen die plots ernstig ziek worden en sterven? Ik zie ze niet, niet bij mijn vrienden, niet in de pers, niet in de ziekenhuizen buiten het ‘horror-hospital’ van ene An…
   Maar wij zijn allen natuurlijk lid van de blinde kudde wellicht aangestuurd door een nieuwe wereldorde of de microchips van Bill Gates. Een filantroop die in zijn mensenleven meer geld aan de WHO heeft geschonken dan alle Katholieke landen samen.
   Enerzijds zou ik zeggen: u speelt een gevaarlijk spel Pater, maar anderzijds vraag ik me af wie u met zulke marginale boodschap nog kan bereiken, buiten enkele supporters hier? Geen probleem dat u het woord van Jezus hier wilt verspreiden, maar tegen deze ‘wetenschappelijke’ onzin trek ik ten strijde.
   Wat is uw volgende artikel: dat de beroepsdemonstranten, schreeuwers en truckers aan de zijlijn de pandemie hebben weg-gedemonstreerd?
   Neen beste als iets wetenschappelijk oplosbaar is dan zal de wetenschap het meestal oplossen en het zullen ook wederom deze keer uiteindelijk de wetenschappers zijn die ervoor zullen zorgen dat de samenleving weer langzaam open kan.

   1. Wereldse wetenschap heeft nog nooit voor meer geestelijk leven gezorgd, integendeel, en is dus slechts een zeer uitgebreide vorm van beproeving voor Christenen.

   2. Hoe pedant en ongegrond. Waar zijn eigenlijk al uw bewijzen van het tegendeel? Wat zijn uw tegenargumenten. Waar blijft u met uw grote mond als het gaat over invoering van leugenachtige CST (zonder steriel immuniteit) om een groep zondenbokken uit te sluiten, te marginaliseren, dus apartheid te creëren, uitspraken van ongetwijfeld uw idool Connertje: de “goeden mogen beloond worden” (hoe pedant en crimineel) of uitspraken zoals van uw ongetwijfeld ander idool Macron: on va les emmerder jusqu’ à la fin? Dat vindt u goed.
    Waar zijn uw geloofwaardige bronnen, uw geloofwaardige studies, uw ervaring vanuit het veld? Fact-checks, fact-checks, fact-checks, die gaan stilaan uit de mode, niemand leest ze nog.
    U predikt alles vanuit uw geloof in de wetenschap dat onbetrouwbaar is want vanuit onbetrouwbaar mensenverstand beredeneerd. “Want ons kennen is stukwerk”. Maar de wetenschap heeft zijn waarde als ze kan overtuigen. Dat kunt u niet. U zegt niet meer dan dat u gelooft in de wetenschap. Ik moet toegeven: u bent echt naïef, lichtgelovig ofwel kwaadaardig.
    Wat hebt u eigenlijk al allemaal al gepresteerd dat u zich het moreel recht toe-eigent pater Daniël op deze wijze neer te halen. Steeds uw zelfde doorzichtig techniekje. Enkele neerhalende woordjes rondstrooien en klaar is Cees.
    Mensen vallen niet dood als vliegen, dat zou te doorzichtig zijn, ze verliezen spuit na spuit meer en meer van hun basis-immuniteit, dat was ook al zo met de vorige generatie griepspuiten en aangetoond in een overzichtsstudie verschenen in de Cochrane Library.
    Dezelfde studies zijn al gebeurd voor de COVID-gifspuit. Facts, feiten… spijtig voor u.
    U speelt het spel hoog zoals in de politiek, keihard bluffen en neerhalen om indruk te maken.
    Weer goed geprobeerd.

    1. @An, inzake Uw antwoord aan @ongelovige Tom,
     “U speelt het spel hoog zoals in de politiek, keihard bluffen en neerhalen om indruk te maken.”
     Dat is de gehéle huidige politiek: serieuze mensen worden monddood gemaakt en charlatans (kwakzalvers) nemen hun plaats in.

     Op eenzelfde manier zijn vele(!) oorlogen ontstaan,

    2. Ik blijf proberen beste An,
     niet zozeer om u te overtuigen, maar om toch minstens één tegenstem te bieden in wat hier allemaal beweerd wordt.
     Ik moet niet bewijzen hé,… “dat covid een gevaarlijk experiment is, en dat er vandaag nog altijd plots jonge mensen massaal ernstig ziek worden en zelfs sterven”.
     Mag ik deze beweerde feiten misschien nog kritisch in vraag stellen?
     Haal ik dan mensen neer? Hanteer ik dan “een doorzicht techniekje? ”

     Wat als ik morgen hier beweer dat er Katholieke scholen zijn die bewust drinkflesjes met gif uitdelen, om kinderen daar ernstig ziek van te maken en zelfs te laten sterven?
     Maar hé bewijzen, kan ik niet echt leveren want de onderwijzers moeten zwijgen, de directies worden gesponsord door de leverancier, de ouders durven geen zaak aan te spannen, de pers speelt het allemaal mee, en ziekenhuizen manipuleren de cijfers.. en de reden van dit als verkopen ik als intimidatie, indoctrinatie, macht en manipulatie…zoiets?
     Wel dat kan en mag hier allemaal gezegd worden en ik zou zulke beweringen zeker hoog spel noemen ja. En ik zou eens willen zien hoe snel het ‘moreel recht’ om mij hierover aan te pakken hier zal gehanteerd worden.

     Volgens u vallen de mensen nu al niet meer neer als vliegen. Het zou er verdorie nog moeten aan mankeren… Heeft u dan bewijs van wél enkele dodelijk zaken bij jonge mensen hier in België? Buurlanden? De Pater misschien? En zijn er vandaag nog altijd massaal bijwerkingen bij jong of oud daar in uw ziekenhuis?
     Er is nu weer je nieuw wetenschappelijk feit; nl dat mensen hun basis-immuniteit verliezen, geen probleem, we zullen dat kritisch nagaan.

     Maar net u ontwijkt veel kritische vragen, ook nu springt u weer naar de zwakheden van de maatregelen.
     Maar krijg ik nu eens een deftig antwoord op vragen:
     1. Wie of wat zit er achter deze gifspuiten?
     2. En waarom willen ze mensen ziek maken, erger nog laten sterven? Is er een soort einddoel? In België maar dan ook wereldwijd?
     3. Zijn we nu stillaan beter aan het worden van de covid? Of was er geen Covid?
     4. Heeft u een verklaring hoe men er in slaagt om alle MSM te laten zwijgen? … ik zeg u : morgen één bewezen zaak van een dodelijk gevolg van een spuit bij een kind of tiener, en de héle MSM staat op zijn kop.

     Dat wilt niet zeggen dat het vroeg of laat helaas wél kan gebeuren., en wereldwijd zal dit ook al wel gebeurd zijn, en uiteraard zijn er altijd wel risico’s op bijwerkingen. Dat zegt de wetenschap zelf ook.

     Ik heb u gezegd dat de medische wetenschap geen exacte wiskunde is. Dat die bijstuurt, leert, nieuwe inzichten enz…
     Ik heb u gezegd dat er een zeker vertrouwen moet zijn in de wetenschappelijke consensus. Als u morgen ter horen krijgt dat een hersenoperatie uw leven kan redden, mag u nog altijd wantrouwen en zeker als u zelf hersenchirurg bent.
     Er is altijd bij elk nieuw medicijn of zware medische ingreep een zekere afweging tussen de kosten en de baten die zullen moeten genomen worden.
     Als bij u de stelling is dat vandaag de kosten (bijwerkingen, doden) groter zijn dan de baten (minder covidzieken en -doden en instandhouding zorgsysteem), ja dan weerleg ik dat.

     Waardoor mijn laatste vraag: hoe had u de covidcrisis aangepakt op het moment dat men in Italië het leger heeft moeten inschakelen om de doden te bergen?
     Niets doen misschien? Vertrouwen op God?
     Makkelijk toch? Ik zie uw antwoorden graag tegemoet.

   3. De ongelovige Tom,
    Omgeveer 1 miljard mensen (van de 7.5 miljard) hebben ’n vaccin gekregen; een absolute meerderheid heeft dus geen enkel vaccin gekregen.
    Één praktijkvoorbeeld in mijn directe omgeving: ikzélf weiger ’n vaccin + van mijn twee nog levende zoons, heeft één zoon (met z’n familie) het vaccin geweigerd.
    Dat houdt in, dat van de vijf mij nabijstaande personen maar één persoon zich heeft laten vaccineren. En dát feit, ZONDER enige dwang of drang, maar puur en alleen omdat zij zich goed geïnformeerd hebben.

   4. @De ongelovige Tom,
    Van één miljard mensen die het vaccin hebben laten zetten, maakt U: miljarden mensen.
    Overdrijven is óók ’n kunst.

   5. Beste ongelovige Tom, je gelooft blijkbaar enkel in de wetenschap. De vraag is daarbij of echte wetenschap vereist dat je haar “gelooft” en haar dogma’s zonder discussie aanvaardt. Nog los van de commerciele vermenging, je vriend Bill Gates gaat er prat op dat hij enorm winst heeft gemaakt met zijn beleggingen in vaccinproducenten…
    Een andere vraag is wat je als zelfbenoemde ongelovige op dit forum komt doen?

 3. Fijn stuk, Pater Daniël.
  Ik heb het met plezier gelezen. Fijn, die filosofie. Alleen Aristoteles mag ik persoonlijk minder dan Plato (Socrates).
  Ik las ergens dat er vroeger in de Kerk de leer van de reïncarnatie gepredikt werd. Dit maakt de woorden van Jezus opeens duidelijker zo hier en daar. Zo kon Salomo al eerder geboren zijn geweest, las ik ergens. Vandaar zijn grote wijsheid?
  De kerk gelooft in de Ziel en de Geest. Wanneer we de Ziel beschouwen als zoeker naar liefde (God dus) en we beschouwen dat de Ziel al eerder was, dan kunnen we het leven in al zijn ‘onrechtvaardigheid’ beter begrijpen. Wanneer een Ziel nog niet klaar is om God te ontvangen, dan krijgt deze meer kansen in een volgend leven.
  Let op, ik zeg niet dat dat zo is, ik denk ook maar wat. Maar wat me dus verbaasde is dat de vroege Kerk reïncarnatie zou leren.

  Dat kopieergedrag zit er inderdaad in bij de mens. Die wil graag bij de kudde horen. En daar maakt de reclame dankbaar gebruik van. Jiddu Krisnamurti analyseerde de mens als in wezen een egoïst zijnde. De hebzucht doet de mens steeds de das om. Ook de Bijbel leert dat. Wie zijn hebzucht laat voor wat het is, die is al heel ver op het verlichte pad. Want wie loslaat kan geholpen worden door Hem. Wie geen zorgen heeft voor de dag van morgen en weet dat de haren op zijn hoofd geteld zijn, die kan bevrijd en in het Licht door het leven gaan, meen ik.

  Ook hier op dit forum geldt dat. Wie los van zijn masker (ego) durft schrijven, zonder valse dogma’s of stiekem eigenbelang die is op de goede weg. Ook Paulus wist er wel van, en schreef er over, over die ongebreidelde hebzucht die de mens eigen is. Hij schrijft daar ook mooi over.

  Maar goed. Ik vond het merkwaardig dat de leer van de reïncarnatie verworpen is.

  1. En als we er nu eens van uit gingen dat het zootje ongeregeld hier (de mensen op aarde en op dit forum) ook maar wat aanmoddert, zoals het dat al duizenden jaren doet, en dat we er het beste van proberen te maken, en dat het leven vaak meer ellende is dan vreugde, en dat niets voorspelbaar is – morgen ben je dood als er een boom op je valt, of als de begeleider in de kinderopvang je te hard heeft geknepen – of je krijgt ineens een nare diagnose… Dat we dan troost zoeken in een god, oké, dat doen mensen al sedert ze min of meer mensen waren, in alle beschavingen en alle culturen. Daar hoorden uiteraard afspraken en riten bij, geplogenheden en feesten, dansen en allerlei andere gebruiken. Maar om dan ineens te beweren dat van al die tradities, gebruiken, rituelen, godsdiensten en tutti quanti de katholieke god de enige ware is, daar kan zelfs pater Daniël mij echt niet van overtuigen. Maar bon. Iedereen mag van mij zijn troost vinden. Al is het in een god.

   1. Frank Dierickx,
    Volgens mij bent U alleen maar op deze site, om ‘dat stelletje gelovigen’ stevig te sarren.
    U bent dus zéér kinderachtig. Ik zou zelfs zeggen: KINDERLIJK kinderachtig.
    Kindje Frank Dierickx, ol wens U veel plezier (maar niét heus).

   2. @Frank Dierickx,
    Heeft U zich ‘al” bij Uw ex-vrouw verontschuldigd voor Uw gedrag? + heeft U ‘al’ gebiecht?
    (Zie mijn reactie op 19 februari 2022 om 23:16 uur.)

   3. Tuurlijk modderen we maar wat aan. Maar, dat vind ik wel, andere mensen zijn soms heel wijs, en daar kan ik wel van leren.
    Neem zo een Kerkvader Origines. Die schreef interessante zaken. ( https://www.newadvent.org/fathers/04121.htm ). En inderdaad, die man was geleerd in geestelijke zaken. Ook toen was er al gedoe over zijn standpunten. Maar, dat bedoel ik: we kunnen blijkbaar van sommige van onze medemensen leren. Daar vinden we immers ook troost in. Veel van ons onbegrip kan opgelost worden. En veel van de onrechtvaardigheid kan ook begrepen worden en is daarom misschien wat draagbaarder. Want, kijk naar de wereld. Als je ziet hoe wij nu bedrogen worden (áls je dat ziet, omdat je verder kijkt dan je neus lang is, meen ik) dan accepteer je dat toch niet klakkeloos? Dan ga je dat toch eens goed bekijken? Als je ziet hoe de medemens de aarde verknoeit, dan dóe je daar toch wat aan? Maar, dan moet je dat eerst zien. Als je geen kennis hebt zie je het niet.
    Wanneer mensen blijkbaar in satan geloven, dan zullen we ook daar naar moeten kijken, willen we tenminste iets verbeteren of ons kunnen verweren.
    Als iemand dat niet wil, ok. Even goede vrienden. Laat maar gaan.

    1. @Raphaël,
     U schreef Uw reactie van 20 februari 2022 om 14:26 uur waarschijnlijk met OPZET niet onder mijn reactie van 20 februari 2022 om 13:51 uur.

     Origenes is in 553 als ketter veroordeeld.
     Een ketter = iemand die vanwege afwijking van de katholieke leer tot misdadiger verklaard is.

     Dit was hopelijk(!) Uw laatste verborgen veroordeling van het christendom.

    2. @ Raphaël,
     jarenlang heb ik in reïncarnatie geloofd maar dan zouden er toch echt bewijzen voor moeten zijn en dan zou de bijbel er uitgebreid over spreken. Nu kost het me veel moeite om reïncarnatie uit mijn denksysteem te verwijderen. Weg er mee.

  2. @Raphaël,
   U heeft Uw échte geloof een klein tijdje (enige weken) vol kunnen verbergen.

   U verkondigt klinkklare ONZIN.
   Een mens -net zoals ’n dier – leeft slechts éénmaal op aarde.
   U heeft – net als iedereen – dus maar éénmaal de kans om de hemel te verdienen.
   Ook heeft U slechts éénmaal de kans om de hel te verdienen.

   1. @Raphaël,
    U gelooft niet in God, dus U gelooft niet In God de Vader, U gelooft niet in God de Zoon (= Jezus Christus) + U gelooft niet in God de H. Geest.

    Op z’n allerbést gelooft U in de mens.
    Ook Ú wens ik – net als @@Frank Dierickx – veel plezier en veel succes (maar NIÉT heus).

   2. P. Derks,

    De reïncarnatie-leer werd nooit onderricht door de Kerk, ook niet in de christelijke oudheid, maar werd altijd afgewezen door haar; die leer is universeel gedeeld in het esoterisme en de gnostici probeerden die leer binnen de christelijke Kerk te verspreiden. Reeds de heilige apostelen hadden te strijden tegen de gnostici, zoals in de H. Schrift gezien wordt. In de Handelingen van de Apostelen ziet men de gnosticus Simon Magus verschijnen, en volgens de overlevering is er achteraf een confrontatie geweest tussen Sint Petrus en Simon Magus te Rome. De H. Apostel Johannes schreef volgens de overlevering zijn evangelie tegen de gnosticus Cerinthus die de Menswording van God de Zoon ontkende en in het Boek van de Apocalyps spreekt Christus over de gnostische Nikolaïeten.

    De reïncarnatie-leer is verwant aan de leringen van pre-existentie van de ziel en apocatastase van Origenes die veroordeeld werden door het Tweede Concilie van Constantinopel; op de “New Advent”-website waarnaar Raphaël verwees staat, nota bene, een Engelse vertaling van de akten van dat algemeen concilie bij de titel “Councils”, onderaan op de pagina van “Fathers”.

    De origenistische apocatastase-leer verkondigt een gepretendeerd herstel van een beweerde puur-geestelijke staat zonder materie, waarbij ook beweerd wordt dat alle duivels dan gered worden en hersteld tot die beweerde oorspronkelijke staat; de leer is ontleend aan het gnosticisme dat een herstel van een beweerd pantheïstisch pleroma verkondigt met een verdwijning van alle materie.

    Doorheen de geschiedenis vormden de gnostici nieuwe genootschappen en organisaties maar voerden zij steeds dezelfde strijd tegen de Kerk van Christus; de vrijmetselarij is in de kern gnostisch en de leden ervan zeggen dat ook openlijk; als gnostici geloven de vrijmetselaars aan reïncarnatie. Mani, een gnostische heresiarch, vestigde een gnostisch priesterschap in Babylon; in Babylon hebben ook antichristelijke Joden gewoond die van David afstamden (de Joden in Babylon werden bestuurd door de rabbijnse “exilarchen”); het is geen toeval dat Babylon in de Apocalyps van St. Johannes als benaming voor een stad vol boosheid staat. Gnostici probeerden en proberen nog steeds esoteristische leringen te verspreiden binnen de katholieke Kerk ter subversie; het is belangrijk voor christenen om te beseffen dat dergelijke leringen niet christelijk zijn maar afkomstig zijn van de vijand van het Christendom.

  3. @Raphaël,
   Bijkbaar heeft U Uw EIGEN geloof gecreëerd: U haalt Uw merkwaardige ideeën letterlijk(!) overal vandaan. Wordt Uzélf niet gek daarvan?

 4. correctie:
  Frank Dierickx,
  Kindje Frank Dierickx, ik wens U veel plezier (maar niét heus).

 5. @ Frank D.,

  hoe kan het ooit verklaard worden dat het Volk van God door minstens zesduizend jaren heen bleef bestaan en niet slechts nog steeds bestaat maar sedert Christus wereldwijd uitspreidde en nu door letterlijk iedereen gekend is en onoverzienbare cultuur verwekte, zowel werelds als vooral Geestelijk.

  Het enige volk dat dergelijke duurzaamheid enigzins kan evenaren is het duistere volkje van Pythagoras die als de stichter van de vrijmetselarij wordt beschouwd, duivels volk dat met enorme technische en vooral wiskundige vakkundigheid niets anders nastreeft dan vernietiging van het Volk van God, een duivelse taak dat nooit een eindpunt kan bereiken.

  Christenen zijn overal aanwezig, en ook vrijmetselaars, zoals men overal ongedierte aantreft op alle groene struiken, bomen en dood hout zodat in alle tijden door innerlijke strijd de sterken kunnen overwinnen.
  Daarom, de salonchristenen, zoals U zelf demonstreert, zijn antichristenen.
  Uw innerlijke strijd is nul en onbestaande.

  De Tien wetten van de Natuur zijn meedogenloos en laten zich altijd gelden met enige vertraging zodat de getroffene de tijd heeft tot inzicht en tot berouw te komen en te genieten van God’s Barmhartigheid, en zo niet dan worden de Tien Natuurwetten geleidelijk in stappen zwaarder toegepast net zolang tot er nog slechts God’s Gerechtigheid overblijft.

  Zolang U nog Uw levend lijf bezit blijft de Barmhartigheid voor U toegankelijk, en dat door het Vlees en het Bloed van Jezus dat hoe dan ook over uw ziel wordt uitgegoten, tot heil van uw ziel of tot verderf voor eeuwig. De keuze is aan U. Ontelbaren riepen in hun overmoed: “Laat Zijn Bloed over ons komen en over onze kinderen”.

  Kunt U Uw ziel op eigen kracht en op gelukkige wijze in het hiernamaals in stand houden? Dan zou U aan God gelijk zijn.

 6. Beste Richard Schoot, het zal u misschien verbazen, maar we verschillen al bij al niet zo erg van mening. Natuurlijk roept elke ontdekking in de wetenschap nieuwe vragen op. En dat zal altijd zo zijn. We weten nog maar heel weinig over het almaar kleiner wordende kleinste, en al evenmin over het blijkbaar blijvend uitdeinend grootste. Dus, concludeert u, ik moet wel geloven in het mysterie van een god. Ikzelf maak niet dezelfde conclusie, maar ik kan het ook niet weten, en ik kan daarmee leven. Dat zegt ook prof. dr. Decin, die ik hier onlangs aanhaalde. En velen met haar. Maar dan houdt het voor mij ook wel op. Wat dat allemaal te maken heeft met het verwerpen van wetenschap ten voordele van goddelijk geïntroduceerde , natuurlijke wetten en geboden, bizarre theologiën allerhande, spooky mirakels en verschijningen; we zijn notabene zélf de dorpstovenaars gaan bekeren om er onze eigen even bizarre hokuspokus te introduceren, wat zeg ik: op te leggen. En daarbovenop nog eens een een keiharde moraal. Vanuit dat eigen geloof zeker weten wat goed is en wat slecht, en dat voor iedereen. Omdat ‘mijn’ god dat zegt. Daarin, Richard, volgt ik je niet meer. Als je dat bedoelde, tenminste. Vriendelijke groet.

  1. Hey Richard
   Ik kon ook geen reactie meer plaatsen op dat andere topic. (ruimte was op dus hier dan maar)
   Alleszins omtrent geloof vs wetenschap daar zijn al bibliotheken mee gevuld.
   Wat ik hierin nog wil aanbrengen.
   We leven in een alsmaar drukker wordende globaliserende wereld.
   Van een 2 miljard in 1900 naar (voorspellingen in 2050) 10 miljard; een schrikwekkende vervijfvoudiging in amper een ‘microseconde’ binnen de kosmische tijdschaal.
   Meer dan ooit gaan we dus moeten samenwerken met elkaar, willen wij en onze kinderen overleven.
   Maar brengt vandaag niet net de wetenschap / de rede / de redelijkheid… de mensen meer dichter bij elkaar, dan eerder een of ander geloof?
   Enerzijds boden geloofsgemeenschapen eeuwenlang meer kansen op bescherming tegen aanvallen van andere gemeenschappen. Maar anderzijds creëerde ze ook veel afstand tussen diverse groepen van mensen. Zelfs binnen een stroming waren de versies, schisma’s vaak eindeloos en hebben ze geleid tot veel, – heel zacht uitgedrukt- harde onverdraagzaamheid.

   Getuige hier dit forum; men zou haast ten oorlog trekken binnen ‘dezelfde’ geloofsgroep enkel en alleen nog maar om te kunnen bepalen hoe de priester de viering moet opdragen en welke rituelen en regels hij moet gebruiken.
   Begrijp me niet verkeerd Richard, ik gun je echt jouw geloof; en ben er, gezien je vriendelijke taal, vrij gerust in dat dit een humaan en verbindend karakter heeft.
   Maar vanaf het moment dat je het aan mij gaat ‘verkopen’ in een soort van ‘te volgen-leer’, gekoppeld aan een “belonings- en bestraffingsysteem”, dan haak ik vriendelijk af.

   Wetenschappers maken ook ‘ambras’ hoor, maar landen vroeg of laat meestal toch in een wereldwijd gedragen consensus. En net daar zit bij mij wat de ‘vooruitgang’ tov geloven: men blijft niet eeuwig hangen in zijn eigen vicieuze waarheidscirkel.
   Dat heeft oa geleid tot het humane gevolg dat anno 2022 maan- of zonsverduistering geen Goddelijk signaal meer is om mensen te gaan offeren. En we mogen blij zijn dat we vandaag bliksem, donder, tsunami’s, ziektes, psychische aandoeningen, homoseksualiteit(?), ook niet langer meer als een genadeloze straf van een of ander opperwezen aanschouwen.

   Niet voor niets vermeden de opstellers van De Universele Verklaring vd Rechten van de Mens elke overname vanuit een geloof, want naar welk geloof zouden ze dan hebben moeten verwijzen?
   En natuurlijk kent elke tijdsperiode zoals de onze zijn grote en kleine wereldproblemen.
   Ik ga hier dus niet de loftrompet toeteren omdat we bij ons beland zijn in een seculiere maatschappij. Het gaat hier nu effe over de gedachte: welk samenlevingsmodel kan onze planeet beter maken?
   De wetenschap wilt dus vooral WETEN. Een einddoel als ‘alles’ willen weten, daarmee houdt m.i. de wetenschap zich niet echt mee bezig. Bijkomend wat we nog niet weten komt vaak aan bod in de filosofie.
   Over filosofen gesproken: de pré-socratische filosoof Herakleitos sprak al rond 500v.Chr.: “Mensen die slapen trekken zich terug in hun eigen wereld; mensen die wakker zijn leven in een gemeenschappelijke wereld.” Daar zit iets in want zijn die mythen en al die godsdiensten geen ‘collectieve dromen’ van mensen?
   Daar is op zich niets mis mee en zolang ze troost en verbinding brengen, maar als je enkel blijft dromen in je eigen wereld, hoe kom je dan tot elkaar?
   We kunnen toch niet blijven elkaar de kop inslaan omwille van het feit dat enkel de “liefde van mijn God” de waarheid en niets dan de waarheid is?

   Kort voor mij: geloven individueel prima, maar als groepsdoctrine ‘dank u.
   Hoe meer we gaan inzien dat het gemeenschappelijk denken/redeneren over de mens, over de natuur, over de wereldrisico’s,… hoe dichter we naar elkaar kunnen groeien.
   Tenminste dat denk ik dan maar wie ben ik?

   Groet.

 7. @Frank Dierickx,
  Wat ’n onnozel geneuzel (gezever).
  @Frank Dierickx, kunt U naar zichzélf luisteren?

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht