Premier Alexander De Croo “in gebrek gesteld” wegens desinformatie, laster, eerroof en propaganda voor vaccinatie

Goede Vrienden,

De voorbije drie maanden hebben we wekelijks de eigenschappen belicht van ons mens zijn volgens de joods-christelijk visie, nl. de 7 wortels. Ons “onverzadigbaar verlangen” illustreerden we met de bekering  van de heilige Augustinus en de “onrust van ons hart” waarmee hij zijn “Belijdenissen” begint. Verder wezen we op bepaalde psychologische en psychiatrische bewegingen, gesteund op S. Freud, die volkomen voorbijgaan aan het diepste streven van de mens. We wezen tevens op de ontoereikendheid van een “humanistische psychologie”, waardoor de dynamiek van de christelijke visie op lijden en dood nog duidelijker wordt. Met de “theologie van het lichaam” wilden we de “gave van zichzelf” als kostbare en onvervangbare eigenschap van ons  mens zijn toelichten. Ziehier nog een samenvatting en overzicht.

1. De enige en algehele waardigheid van onze menselijke persoon danken we uitsluitend aan het feit dat God  ons geschapen heeft naar zijn Beeld. Daarom zijn alle mensen hierin volkomen gelijk en hebben we allen dezelfde menselijke waardigheid. Bovendien kan niemand daar iets van afnemen of bijvoegen. Het is mogelijk dat wij zelf niet beantwoorden aan deze waardigheid, of dat anderen onze waardigheid niet respecteren. Toch kunnen noch onze fysische ziekte,  psychische aftakeling, ons meest immoreel gedrag, onze grootste armoede of vernedering deze waardigheid wegnemen. Doorheen heel de geschiedenis van de Kerk was dit de verantwoording van zoveel heldhaftige inzet voor armen, zieken, gehandicapten en verworpenen. Dit betekent ook dat een multimiljardair, een fenomenaal genie of een super sport held geen greintje meer menselijke waardigheid bezit dan jij en ik. We danken God voor deze onverwoestbare schat die Hij ieder van ons gegeven  heeft. Gelukkig degene die zich hiervan bewust is en zich niet laat misleiden door voorbijgaande, uiterlijke roem.

2. Ons aardse leven is als een onophoudelijke  stroom van onvervulbare verlangens. Zalig hij/zij die beseft dat al deze behoeften, strevingen en verlangens slechts beperkte uitdrukkingen zijn van een onstilbare honger naar God. Wij hunkeren naar een volmaakt, blijvend geluk, dat we slechts kunnen  bereiken  na dit aardse leven in en met God. Een geschrift uit het midden van de 2e eeuw beschrijft  christenen als vreemdelingen hier op aarde: “Elk vreemd land is voor hen een vaderland en elk vaderland blijft een vreemd land” (Brief aan Diognetus). Dit bewustzijn kan ons bevrijden van alle aardse illusies. En elk goed hier op aarde, ook het meest verhevene word een illusie wanneer we er ons aan hechten als aan een hoogste goed. Sommigen leren dat wij onbewust in ons handelen een drang naar  seksualiteit of naar macht vertonen. Het is best mogelijk. Toch zal voor vele mensen de honger naar God hun diepste “onbewuste” blijven.

3. Een derde bewustwording is het besef dat er naast het goede ook een zekere ontwrichting  in ons leven is omwille van de oerzonde van het eerste mensenpaar.  Er is goed en kwaad in ons en aan het kwade werken we soms met eigen verantwoordelijkheid ook mee. Een opvoeding die  meent dat het kwade alleen komt van slechte organisaties of structuren en niet van persoonlijke verantwoordelijkheid, begaat  een fatale vergissing. Daarom hebben we leiding nodig en oefening in de deugden, waardoor we onze instincten,  impulsen en slechte neigingen leren beheersen. Gelukkig de ouders en opvoeders die  kinderen op tijd “neen” leren zeggen en hen doen groeien in onthechting en zelfbeheersing.

4. Omwille van onze grote armoede worden we door God hartstochtelijk  bemind. Door de oerzonde zijn we niet meer in staat om ons onbevangen door God te laten beminnen en evenmin om op onbevangen wijze God en de anderen lief te hebben. In ons handelen sluipen dikwijls motieven van eigenbelang en egoïsme binnen. Er is een bewuste keuze nodig om ons door de stralen van Gods liefde te laten verwarmen. Bovendien vraagt het oefening en inspanning om God en de anderen onbaatzuchtig lief te hebben. In de mate dat wij ons openstellen voor de scheppende liefde van God, de verlossende liefde van Jezus en de heiligende kracht van de heilige Geest, zullen de  vele remmingen zoals twijfel, argwaan, angst, verzet overwonnen worden om ons te laten meevoeren met de oceaan van Gods liefde. We kunnen dit evenwel niet uit onszelf  realiseren, we kunnen dit wel in geloof ontvangen. Deemoedig dienen we te erkennen dat we zelf niet de bron zijn maar de fontein, die op haar beurt doorgeeft wat zij van de bron ontvangt.

5. We zijn geroepen om deel te nemen aan het Paasmysterie van Jezus Christus. Door met Hem lijden en sterven te aanvaarden, worden we omgevormd tot zijn beeld en delen we in zijn verrijzenis. Lijden  en sterven blijven een steen des aanstoots, die we zo goed mogelijk moeten trachten te overwinnen. In het licht van Gods barmhartigheid krijgen ze evenwel een nieuwe betekenis. Ze zijn zelfs noodzakelijk opdat we omgevormd  worden tot de gelijkenis met Jezus Christus. “Zalig de mens die stand houdt in de beproeving. Heeft hij de toets doorstaan, dan zal hij de zegekrans van het leven ontvangen, die God beloofd heeft aan wie Hem liefhebben” (Jacobus 1, 12). Zonder lijden en sterven willen delen in de verrijzenis, is een illusie maar er is in ons leven geen enkel lijden dat niet een bouwsteen kan zijn voor onze verrijzenis.

6. Ons diepste mens zijn, kunnen we slechts bereiken door de liefdevolle gave van onszelf. Onze menselijke natuur drijft ons naar zelfverwezenlijking en het opkomen voor eigen rechten. Jezus wijst ons echter een hogere weg: “Wie zijn leven verliest omwille van Mij en het Evangelie, zal het redden” (Mattheus 8, 35). Het steeds maar bezig zijn met onszelf,  maakt  ons ziek en geestelijk dood, zoals een oog dat alleen zichzelf ziet ziek is. Wie zich liefdevol kan geven voor God en voor de anderen, komt tot leven en ontwikkelt zijn  diepste zelf.

7. Ons uiteindelijk doel is opnieuw de Gelijkenis Gods verwerven. Dit is alleen mogelijk als we de gelijkenis van Jezus Christus bereiken, want Hij is het volmaakte Beeld van de Vader. Hiernaar kunnen we nu reeds leven in geloof. Een concrete voorstelling kunnen we ons hiervan niet maken, evenmin als een ongeboren baby zich een volwassen leven kan voorstellen. Het leven aan de “overzijde” blijft voor ons onvoorstelbaar. Laconiek kunnen we zeggen: zij die hierover spreken weten niet en zij die weten spreken niet. Hiervoor is immers een “nieuwe geboorte” nodig, de schepping van “een  nieuwe mens”.  Alleen God  kan dit bewerken.

P. Daniel

XVI.41+42

Vrijdag 15 oktober 2021

Flitsen

Vorige week hebben we de granaatappels over heel het terrein geoogst. Een veertiental dagen voorheen waren  al dagelijks de opengebarsten exemplaren verzameld. Nu werd al de rest geoogst. Er zijn zoete, voor onmiddellijk gebruik en er zijn zure. De pitten van de zuren worden eerst tot sap gemalen en daarna gekookt. Het is een gegeerde, geconcentreerde jus voor de sla. Bovendien is er nog een soort tussenin. We hebben er met de hele gemeenschap een dag over gedaan en doorgewerkt van na het ontbijt  tot vijf uur in de namiddag.

Vorige week donderdag vierden de Grieks-orthodoxen het feest van de hl Sergius en Bacchus in hun oud kerkje in Qâra (4e eeuw). Met de gemeenschap en een deel van de parochie van Qara hebben we er aan deelgenomen. We hebben een bijzonder hartelijke band met hen. Abouna Paisios ging voor in de dienst met een klein koortje. Voor de rest helpen de katholieken van de parochie als misdienaars. Daarna was er een gezellige receptie  met thee en belegde broodjes in de kleine tuin.

Zondag trokken we allen naar de zee naar Tartoes, in de twee eenvoudige appartementen die we reeds eerder aangeboden kregen. Hier hadden we nog de warmte van een nazomer. Water, zon, zeelucht,  genieten van broederlijk en zusterlijk samenzijn, heerlijk slapen en een beetje bidden….

Eindelijk een eerste minister “in gebreke gesteld”!

Op 26 september 2021 werd premier Alexander De Croo “in gebrek gesteld” wegens desinformatie, laster, eerroof en propaganda voor vaccinatie.  In een tekst van 13 blz. wordt dit wetenschappelijk en uitvoerig gedocumenteerd. De covid 19 vaccins blijken bijzonder  schadelijk en ook dodelijk te zijn. De Croo noemt de afdelingen van intensieve zorg “een verzamelplaats van niet-gevaccineerden”. Het zijn  precies dezelfde woorden die ook de presidenten Biden, Macron en Trudeau gebruikten!

Advocaat Philippe Vanlangendonck besluit:

Bij deze stellen wij, artsen en zorgverleners van Hippocrates Belgium vzw, u in gebreke. Wij verzoeken u deze vaccinatiecampagne onmiddellijk stop te zetten na ontvangst van deze brief, dit mede te delen aan de ganse Belgische bevolking met rechtzetting van deze desinformatie en u openbaar te excuseren voor uw onterecht beschuldigende uitspraken over de niet-gevaccineerde bevolking.

www.hippocrates-belgium.be

*

Onze VRT houdt dit bericht in de doofpot maar plots is wel de overdadige en ziekelijke propaganda voor vaccinatie fel verminderd!  Moge dit een dominosteen worden  voor alle regeringen en alle burgerlijke én religieuze verantwoordelijken die meewerken aan deze massale vaccinatie en zo aan “de grootste misdaad tegen de menselijkheid uit de geschiedenis” (volgens R. Fuellmich en zijn groep).  Zij dienen niet het volk maar zijn marionetten van een psychopathische wereldelite.  Deze elite heeft nu blijkbaar de wereldbevolking flink in haar greep. Door een zorgvuldig voorbereide en goed onderhouden angst voor een  virus heeft ze een neppandemie weten te creëren, die uiteindelijk vergelijkbaar  lijkt te zijn met een jaarlijkse seizoen griep. De gewone en efficiënte geneesmiddelen heeft ze weten te blokkeren of zelfs verbieden om de schade en de angst op te voeren. Door strikte censuur wisten ze onafhankelijke wetenschappelijke protesten te smoren. Ze konden onverantwoorde dwangmaatregelen opleggen zoals mondkapjes, sociale afstand en een ziekmakend gen-experiment als enig reddend vaccin voorspiegelen. Stierven vroeger 25 mensen vermoedelijk van een (echt) vaccin,  dan werd het vaccin onmiddellijk overal verboden. Nu sterven er duizenden, ja tienduizenden en een derde massale vaccinatie wordt voorgesteld en aanvaard, allemaal gedragen door een strikte “sociale controle”! Wanneer hierdoor voor christenen de heiligste feestdagen zoals Pasen en Kerstmis worden afgeschaft, wordt dit gewoon door de kerkelijke overheid en de gelovigen aanvaard, eveneens gedragen door “sociale controle” en angst. Alle doden worden zoveel mogelijk als gevaarlijke covid-doden beschouwd die onmiddellijk moeten opgeruimd worden, zodat voor gelovigen iedere waardige afscheidsliturgie wordt verhinderd.  Resultaat: totale verwoesting van de samenlevingen, uitdunnen van de  wereldbevolking en een absolute controle.

Wel groeit er wereldwijd protest. In alle landen zijn er steeds meer mensen en zelfs grote groepen wetenschappers en dokters die zich verenigen, de  angst afleggen en hun vernietigend wetenschappelijk inzicht over dit “gezondheidsbeleid” openlijk verkondigen. Mogen steeds meer mensen opstaan en mogen  de waarheid én menselijke waardigheid uiteindelijk overwinnen.

De huidige “euthanasie”: een mensonwaardig doden

In zijn oorspronkelijke betekenis wil “eu-thanasie” zeggen: goede dood. In de traditie en de praktijk van Hippocrates (4e -, 5e eeuw voor Christus) betekende dit doorheen de eeuwen dat een dokter de stervende  blijft begeleiden tot het einde. In onze tijd wordt  echter volgend dilemma voorgesteld: sterven onder zwaar fysisch lijden of door “euthanasie”  op een zelf gekozen moment en wijze hiervan verlost worden. Kortweg: “creperen” of “euthanasie”. Hoe populair dit ook klinkt, het is een  vals dilemma, zoals duidelijk blijkt uit het prachtig getuigenis van onze Leuvense hematoloog, prof. Timothy Devos (Onderzoeksgroep moleculaire immunologie). Hij stelt onomwonden:  “Als arts wil ik instaan voor een goed levenseinde, ook al is de patiënt medisch niet meer te genezen”.

(https://www.knack.be/nieuws/belgie/als-arts-wil-ik-instaan-voor-een-goed-levenseinde-ook-al-is-de-patient-medisch-niet-meer-te-genezen/article-opinion-1785963.html?fbclid=IwAR0y_WrKCpKsA4yErHpJs4KB1hxS2W7GturIMzdCIIttny65cGh0DiyOlik&cookie_check=1633967332)

 Lijden en sterven horen bij het menselijk leven. We moeten al het mogelijke  doen om deze te verzachten, maar we kunnen ze nooit helemaal wegnemen. Bovendien zijn er vele vormen van “lijden” in het menselijk leven. Lichamelijk lijden is niet het enige. Een ernstig gezinsprobleem of onderlinge breuk kan  veel zwaarder lijden veroorzaken dan lichamelijke kwalen. Een dokter die “euthanasie” pleegt wordt in het openbaar graag voorgesteld als een moedig man die zijn patiënt respecteert. De werkelijkheid is precies omgekeerd. “Euthanasie” betekent dat de dokter zegt: inderdaad uw leven is niet meer de moeite waard, ik zal er een eind aan maken. Het is in feite een goedkope  vlucht en het verzaken aan zijn medische verantwoordelijkheid. Het is ook een verzaken aan de vele mogelijkheden die een palliatieve zorg nu biedt. Hierover werden door dezelfde dokter reeds eerder  ongemeen boeiende getuigenissen verzameld: Timothy DEVOS e.a., Euthanasie, l’envers du décor. Réflexions et expériences de soignants, Préfaces de Jacques Ricot et de Herman De Dijn, Editions Mols, 2019. Dokters en verplegenden laten zien hoe ze iets veel beters kunnen aanbieden wanneer “euthanasie” gevraagd wordt. Met geduld blijven ze alle zorgen van de stervenden meedragen en verzachten tot het einde. Sommige getuigenissen van stervenden zijn hierbij zonder meer ontroerend. Zij danken dokters en verplegers omdat ze niet ingegaan zijn op hun aanvankelijke impulsieve vraag naar euthanasie maar “iets veel beters” gekregen hebben en nu in vrede kunnen sterven.

Als aanmoediging om de getuigenissen in dit boek te lezen en meer aandacht te besteden aan de palliatieve zorgen, wil ik een kleine bevestiging geven. Zelf kwam ik acht jaar lang bij stervenden in het eerste palliatieve hospice in Vlaanderen. Ik was geen medewerker en zelfs geen vrijwilliger. Eens werd ik bij een stervende geroepen omdat ik vlakbij verbleef. Ik heb toen aangeboden dat ze me telkens mochten vragen als het nodig was. Zo werd ik er bij geroepen (in het Latijn: ad-vocatus), occasioneel, acht jaar lang. Een stervende vroeg me hem te helpen een brief te schrijven aan zijn vrouw, waarvan hij al vele jaren gescheiden was. Zijn enige zoon wilde hem hierbij niet helpen. Hij zei:  “telkens jullie toenadering zochten werd het alleen maar erger”. Hij was bovendien een druk bezet zakenman. En zo heb ik met die stervende samen een mooie brief geschreven. De dag dat ik die gepost heb kwam zijn zoon vertellen dat zijn vrouw al vernomen had dat hij erg ziek was en dat ze hem wilde komen bezoeken. Enkele dagen  later is ze op bezoek gekomen en ze hebben  zich intens met elkaar verzoend. De man is dankbaar en in een diepe vrede gestorven. Ziedaar een voorbeeld van een menswaardige “goede dood”, waarbij iemand op zijn tijd en zijn  wijze, in vrede met zichzelf, met zijn  omgeving en met God zijn leven uit handen geeft.

In genoemd boek lees je ook hoe de huidige “euthanasie” hiermee een ijskoud contrast vormt: “Na euthanasie is er een ijzige stilte op de dienst” (a.w., blz. 184). Hoe macaber kan de  sfeer zijn bij euthanasie (blz. 195)! En dan de onverwachte getuigenissen van dokters die euthanasie plegen. Een dokter bekent met tranen in de ogen dat hij ’s nachts soms met angstzweet wakker wordt en voor zich het gelaat ziet van hen die hij doodde (blz. 193). Deze en nog andere tekens klinken als een luid protest van het leven zelf, dat ons toeroept: de huidige “euthanasie” is iedere menselijke samenleving onwaardig!

En dit nog

*

*

*

 

Hier onder een simpel fotoverslag van het hele proces van de granaatappeloogst: eerst plukken, dan pitten er uit halen,/kloppen, die worden in een machine gemalen tot geconcentreerde jus, die gekookt wordt.

Onderaan: viering van de heilige Bachus en Sergius in het oude, kleine  orthodoxe kerkje van Qara, waarna een tas thee met een broodje in de tuin (7 oktober 2021)

Op de pier aan de zee in Tartous

Een man trekt zijn visnet uit de zee             Middageten in de  living

(Onvolledige) groepsfoto  (bij vertrek)  met rechts op gelijkvloers de 2 kleine appartementen naast elkaar en achteraan de zee

P. Daniel

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

13 commentaren op “Premier Alexander De Croo “in gebrek gesteld” wegens desinformatie, laster, eerroof en propaganda voor vaccinatie

 1. De website Katholieke Actie Vlaanderen ligt al een maand stil. Wie heeft nieuws over The Guardian Angel?

 2. @ juuls,
  In de USA bezitten de zich “Democraten” noemende leiders het leger, zij hebben het aan zich onderworpen.
  Hoeveel arbeid en tijd moet dit hebben gekost ?
  En met welk doel ?
  En de NAVO luistert eveneens naar hen !
  Ook Belgie dus.

  Niemand, geen enkele katholiek, heeft hier bij ons er zelfs maar over gedacht om een of andere (zelfs ongewapende) macht te beheren om kwaadwillige valse priesters en bisschoppen en dubbelzinnige politici minstens op de vingers te tikken wanneer zij moedwillig begonnen af te wijken van de rechtvaardige wetten.

  Nu is het te laat.

  Maar, juuls, maak u geen zorgen, Poetin zal heel gauw tot in west-Europa komen en dat nogwel zonder dat iemand van onze of uw omgeving er om vraagt, integendeel !
  Hoe dan ook, de gevolgen zullen verschrikkelijk zijn, ook voor Poetin zelf !

  Maar is het niet de Schepper van hemel en aarde die wikt en beschikt ?
  Voor de vele geestelijk zorgelozen zoals u zal het een harde les worden.
  Eigen schuld. Bekeer u dus en uw zorgen zullen in de vreugde van een nieuwe toekomst veranderen.

  En ja, bekering staat nu meer en meer onder bedreiging van MOETEN.
  Ook dat is door de eigen schuld van geestelijke zorgeloosheid.

 3. Beste pater Daniel,
  Dank u wel om wekelijkse een stukje van uw leven te delen met ons! Hoe mooi dat u de moed hebt om op een zo objectief mogelijke manier naar de waarheid te zoeken. U bent niet te beroerd om die waarheid ook uit te spreken, onverbloemd. Christus deed dit ook.
  Wij bidden voor u.

 4. De bangmakerij en de dagelijkse indoctrinatie vanuit de media en overheid heeft de voorbije twee jaar zijn vruchten afgeworpen. Een groot applaus voor de “helden”!
  Ook op het werk werd er een grote campagne “opgevoerd”. Overal waar je rondkeek kon je lezen ”Laat u vaccineren, vaccinatie is veilig”.
  Artsen, laboverantwoordelijke en in mindere mate verpleegkundigen werden gevraagd om mooi te poseren op de foto en met een “mooie” slagzin om zoveel mogelijk medewerkers te overtuigen. Op elk computerscherm zag je hun gezichten. Voor de start van de vaccinatie werden we eveneens aangespoord om een video te bekijken van Professor Van Damme. Enkele zinnen die ik onthouden heb: “Vaccins geven nooit schade op lange termijn, als er binnen de 3 weken geen schade is zal er geen schade zijn”. “We moeten ons laten vaccineren om om onze medemens te beschermen.” Terwijl iedere immunoloog en vaccinoloog op voorhand wist dat deze vaccins geen echte immuniteit geven, laat staan een steriele immuniteit. Ze wisten dus verdomd goed dat ze logen maar ze deden het toch om iedereen mee te krijgen. En ongelooflijk maar waar: nergens tegenspraak. Dat er bijwerkingen zouden zijn en niet de minste wisten ze eveneens verdomd goed maar ze zeiden het omgekeerde: “ze zijn heel beperkt”. Hoeveel malen heeft Wouter Beke niet gepocht met de zeer hoge vaccinatiegraad in Vlaanderen? Hoeveel heeft hij niet gelogen en gemanipuleerd zoals bv. met de uitnodigingsbrief aan ouders m.b.t. de vaccinatie van jonge kinderen. Dat het aanbevolen is door de Hoge Gezondheidsraad i.p.v. aangeboden. Zogezegd een vertaalfout!?
  Hoeveel leugens heeft De Croo niet opgestapeld? En wie roept hem tot verantwoording?

  Deze handelswijze is werkelijk crimineel te noemen, het zijn misdaden van mensen die ze in volle bewustzijn toch plegen omdat ze weten dat ze onschendbaar zijn.

  Ik geeft u graag enkele getuigenissen waar ik de moeite nam om ze te noteren.
  In de maand november en december 2021 hebben we 3 patiënten opgenomen met Gillain-Barré. (acute ontsteking van het zenuwstelsel door het afweersysteem met verlammingsverschijnselen tot gevolg).
  Die mensen hadden vertrouwen in het “veilige” vaccin. Ze hebben hun plicht gedaan en goed geluisterd naar de overheid (die zich voordeden als de redders van de mensheid). Helaas werd hun hierdoor hun vrijheid en gezondheid compleet ontnomen. Pakkende verhalen.

  Eén van die mannen getuigde dat hij voordien heel sportief was. Zijn leven is verwoest. Hij moet nu leren leven met continue pijnen en is afhankelijk van zware pijnmedicatie. Hun “veilig” vaccin heeft zijn leven veranderd in een hel.

  Je kan uiteindelijk niet veel doen; enkel een luisterend oor zijn en bidden voor deze mensen. Ook al zijn ze niet gelovig, toch zie je heel vlug een glimlach verschijnen op hun gezicht en een grote spontane dank voor een luisterend oor en een troostend woord.
  Het doet mij enorm veel hartzeer deze verhalen te aanhoren als ik dan zie hoe meneer Vandenbroucke op de TV steeds weer zijn zelfde mantra’s blijft uitkramen: dat ze “VEILIG” zijn en dat ze ZEER goed werken.

  Heel vaak hebben we gewoon geen tijd om in gesprek te gaan met onze patiënten. Toch is het nodig om tijd te maken voor hen want als ze merken dat je echt luistert en begaan bent voelen ze zich weer een beetje meer mens. Helaas lopen we allemaal rond met een laptopje en zien soms meer een scherm dan onze patiënt. Dat is de verworvenheid van ons modern zorgsysteem. Het systeem is veel belangrijker geworden dan de mens. Vooral de laatste 15 jaar is dit in een zeer hoog tempo gegaan.

  Een andere man die ook werd behandeld voor Gillain-Barré sliep heel slecht en vroeg een andere matras. Hij kreeg die en sliep toen beter en een collega verpleegkundige uitte haar blijheid ten opzichte van hem. De man zei:” Weet je hoe je mij blij kunt maken? Zorg dat ik opnieuw kan lopen. Daar kan je mij een plezier mee doen.” Op zulke momenten is inleving nodig. We moeten daar over nadenken: wat schuilt er in die woorden?

  Wij hebben dus drie mensen behandeld met Gillain-Barré-syndroom in een periode van 2 maand. Hoe zit het in de andere ziekenhuizen? In deze tijden waar er zoveel parameters geregistreerd worden waarvan door Sciensano statistieken gemaakt worden. Waarom wordt dit niet met “mogelijke vaccinatieschade” gedaan? Is het niet de taak van de overheid om dit na te gaan hoe het zit in de ziekenhuizen? Om hierover transparant te zijn? Dit is een belangrijk woord: transparant! De overheid heeft alles gedaan om alles ondoorzichtig te maken. Altijd het zelfde verhaal; GEEN PROBLEMEN! Wie kan dat geloven?

  Ik raad iedereen eens aan om de proef op de som te nemen. Stel dat je vaccinatieschade oploopt en je wil het zelf registreren. Als leek geeft je het gewoon heel snel op! Een kat vindt er zijn jongen niet in terug. Een grote schande! Hoeveel registraties gaan daardoor verloren?

  We hebben onlangs eveneens in één week tijd vijf lumbale puncties uitgevoerd. “VIJF in één week”. Dit was allemaal bij relatief jonge mensen, tussen 18 en 50 jaar. Lumbale puncties worden uitgesloten om neurologische aandoeningen of verschijnselen te diagnosticeren of te verklaren. Deze conclusie kunnen mijn collega’s uiteindelijk ook wel trekken: dat het aantal ‘veel’ is, maar daar blijft het dan ook bij. Het ligt voor hen heel moeilijk om dit eventueel te linken aan vaccinatieschade aangezien praktisch ook iedere zorgverstrekker gevaccineerd is. Dit “mogelijke probleem” kan en mag dus niet waar zijn? Hoe zou ik me zelf voelen als ik mij had laten vaccineren? Ik denk dat ook ik in een ontkenningsfase zou terecht komen en het zoveel mogelijk zou negeren.

  In deze periode van het frequente optreden van Gillain-Barré en de lumbale puncties heb ik mijn mond niet meer kunnen houden. Ik heb dit besproken met mijn hoofdverpleegkundige en uitte mijn bezorgdheid.

  Als jonge mensen opgenomen worden met blijvende klachten van hoofdpijn die niet onder controle zijn en de patiënt ZELF de link gaat leggen met de vaccinatie is er heel vaak een onmiddellijke reactie van de verpleegkundige: “dit kan geen vaccinatieschade zijn want het is al enkele weken geleden dat de patiënt gevaccineerd is.” De kous is af! De verpleegkundige “weet” het natuurlijk altijd beter dan de patiënt. Ik dacht bij mezelf: onze Van Damme heeft zijn propaganda goed gevoerd! Als je mensen goed indoctrineert kan je alles bewerkstelligen.

  Heel vaak wordt de patiënt niet geloofd. De verpleegkundigen kennen de voorgeschiedenis niet, doch het oordeel is al vlug gemaakt. Heel vaak hoor je uitspraken zoals: ”ze komen binnen voor hoofdpijn maar ze kunnen wel continu naar hun smartphone kijken”.

  Zo is ook eens patiënt enkele uren na de vaccinatie op de stroke-unit beland en de reactie van een als intelligent gekende verpleegkundige was: “Slechts enkele uren na de vaccinatie kan je toch geen trombose doen!” Ja, zo blijven we natuurlijk bezig.

  Ik stelde mijn hoofdverpleegkundige de vraag hoe de neurologen dan reageren wanneer de patiënt de link legt met de vaccinatie. Hij gaat namelijk mee met de artsenronde. Gillain-Barré is een gekende frequente bijwerking van vaccineren, dus moet de arts in dit geval wel toegeven er een verband kan zijn. Dit wordt echter nooit vermeld in het dossier van de patiënt, laat staan dat het gerapporteerd wordt aan de overheid. Daar eindigt dan ook het verhaal. Het blijft binnen de 4 muren. De patiënt blijft zitten met alle vraagtekens? Zoals heel dikwijls. Het is een uitspraak die we bijna dagelijks horen van artsen: we weten het niet!
  Artsen weten goed dat de feitelijke verantwoordelijkheid van vaccinatieschade ligt bij degene die het vaccin toedient. Verklaart dit niet alles? Ik zou graag eens weten welke instructies de artsen kregen van de Orde der Geneesheren in verband met COVID-vaccinatie.

  Dit maakt mij zo kwaad. De ondoorzichtigheid van alles.
  Ik stel mij dan de vraag hoe het in de andere ziekenhuizen gebeurt. Heerst daar ook een doofpot- mentaliteit? We hebben toch allemaal een geweten gekregen?
  We gaan naar toestanden zoals in China. Als je alles doet wat er van je gevraagd wordt zal je daar op termijn voor beloond voor worden. Herinner u de woorden van Connertje…wie zoet is krijgt lekkers wie stout is … de roe! (van witte Piet)

  Nog enkele getuigenissen:

  – Een jonge man van 41 jaar wordt opgenomen voor ontregeling van zijn diabetes. Hij was voorheen al 2 maal kort na elkaar op IZ beland voor keto-acidose. Die man heeft aan mij zijn verhaal gedaan en het bleek dat hij totaal niet au-serieux werd genomen. Hij getuigde dat de volledige ontregeling begonnen is na zijn vaccinatie. “Voordien was mijn suiker perfect onder controle”. De arts die blijkbaar de waarheid in pacht heeft zegt hem dat dit niet door de vaccinatie komt en daar houdt het dan weer op. Je staat daar met je verhaal! Die man zat in zak en as. “Ik word niet geloofd en het zit in mijn hoofd.” Zaak afgesloten. Ondertussen ligt hij opnieuw bij ons voor de ontregeling met zeer snel wisselende hoge en lage bloedsuikerwaarden. Hij blijft ook klagen over hoofdpijn die niet onder controle is zelf niet met ibuprofen. De ene klacht na de andere klacht stapelt zich op. Hij heeft nu ook bloed in de urine en dit moet nog verder onderzocht worden.
  Die man is uit pure noodzaak terug bij zijn moeder moeten gaan inwonen omdat hij door de snelle schommelingen in coma kan gaan. Zulke verhalen neem ik mee naar huis.

  Ik wil hier alleen maar duidelijk maken dat heel vaak naar mensen niet geluisterd wordt.
  Ook hier in het dossier werd niet vermeld dat de patiënt een link legt met vaccinatie. Waarom willen ze dit niet noteren?
  In deze verhalen zit inderdaad geen bewijs van vaccinatieschade, doch wel een vermoeden, zeker als de gevolgtrekking van de patiënt zelf komt. Patiënten uiten hun bezorgdheid, zien de problemen optreden en hun geval wordt onmiddellijk van de tafel geveegd: geen vaccinatieschade!

  – Een jonge vrouw van in de 40 komt binnen met zware dyspnoe. Bevinding: afbraak van rode bloedcellen. Uiteindelijk bleek dat ze ook ernstige longembolen deed en moest enkele dagen verplichte bedrust houden omdat er een groot gevaar was om nieuwe embolen te doen met mogelijk overlijden tot gevolg. Die vrouw was zo blij haar verhaal te kunnen doen. Als gevaccineerd verpleegkundige denk ik dat je geen koppeling wilt maken en haar verhaal moeilijk kunt aanhoren. De vrouw getuigde dat ze voordien nooit gezondheidsproblemen had gehad en dat ze na de vaccinatie enorm moe werd. “Voordien kon ik bergen verzetten en dus wist ik onmiddellijk dat er iets niet klopte”.
  Er is een beenmergpunctie gebeurd. De resultaten ken ik niet. Er was een vermoeden van een auto-immune bloedziekte of een hematologische aandoening. Ik weet niet hoe het is afgelopen is met deze vrouw.
  De vrouw zei me dat ze de hematoloog erover zou aanspreken of er een verband kon gelegd worden met de vaccinatie. Ik heb de vrouw later niet meer gezien dus het vervolg ken ik helaas niet.
  De ongerustheid die ze uitte is in elk geval niet in het dossier terecht gekomen in de opvolgnota’s.

  Dagelijks wordt een opvolgnota genoteerd in het patiëntendossier per patiënt. Als verpleegkundige is het belangrijk om bij te houden als er wijzigingen in de behandeling worden aangebracht.
  Bvb. aanpassingen medicatie, infuusbeleid enz.
  Heel veel wordt in de overdrachten doorgegeven maar het is gemakkelijk als je een dubbele check hebt. Daarin zou je dan verwachten dat de bezorgdheid van de patiënt kan genoteerd worden.

  – Een verpleegkundige in opleiding (omscholing) van 34 jaar werd opgenomen met tintelingen over haar volledige lichaamshelft. In eerste instantie dachten ze dat dit gerelateerd was aan migraine maar uiteindelijk bleek uit NMR-scan dat er een letsel te zien was. Ook hiervan heb ik nooit iets gezien in het dossier.
  Deze vrouw werd een maand later opnieuw opgenomen wegens acute uitval van haar zicht aan één zijde, terwijl ze aan het strijken was. Deze uitval bleek zich gedeeltelijk weer op te lossen en dan weer terug te komen. Hoe moet het nu verder met deze vrouw? Hoe ziet haar toekomst er uit.
  Ze wil haar derde vaccin niet en zal nu proberen een vrijstelling te krijgen in een poging om te vermijden dat ze haar droomjob vaarwel moet zeggen.
  De arts zei haar dat ze niet meer naar het ziekenhuis diende te komen, dat ze eerst bij de huisarts moest gaan. Ze was echt geschokt van deze reactie. Ze was heel verontwaardigd en voelde zich in de steek gelaten. Deze verhalen grijpen je echt aan.

  Ook hier zal je nooit kunnen bewijzen dat dit door de vaccin is. Dit is het “smerige” van heel het verhaal. Eerst moet je doodvallen kort na de vaccinatie en dan kun je het uiteindelijk nog niet aantonen dat het van het vaccin is want autopsieën worden door artsen nauwelijks aangevraagd. Ze willen het blijkbaar niet weten. Laat die pot maar gedekt.

  Ik heb mijn bezorgdheid al verschillende malen geuit bij mijn hoofdverpleegkundige over vaccinatieschade in de periode dat ik mijn aangetekende brief verstuurd heb naar de directie en ethische commissie en nu ook weer enkele dagen geleden. Zijn reactie was onmiddellijk:”Je gaat daar geen reactie op krijgen”. Daar sta je dan. Van deze reactie schrik ik niet meer. Ik heb hem dan veel vragen gesteld waar ik eveneens geen reactie op kreeg. Hoe komt het dat wanneer een patiënt zijn problemen linkt aan het vaccin, dit niet in het dossier komt? Hoe komt het dat we zo een toename van lumbale puncties zien? Waarom is er een toename van Gillain-Barré?
  Zijn reactie was: Ik heb nu gelezen dat mensen die COVID doorgemaakt hebben nu meer risico hebben op trombosen en bloedingen. Hij zei ook dat alles geregistreerd wordt.
  “Ja” zei ik en wat wordt daar mee gedaan? Geen reactie. Ik maak mij zorgen ! Heb ik geen recht op een antwoord?

  Die dag hadden we ook weer 2 lumbale puncties bij jonge meisjes van 16 en 18 jaar oud. Het ene meisje had last van diplopie en bij het andere meisje was er een vermoeden van MS.

  Waarom is er dan een ethische commissie?
  Dit was uiteindelijk toch heel voorspelbaar dat ze iedere bijwerking op de rekening van COVID gingen schrijven.
  Je bent dubbel gevaccineerd en geboosterd en uiteindelijk maak je dan nog COVID door. Daar spreekt niemand van de verantwoordelijken over. Wel over het hoger risico op trombosen en bloedingen na het doormaken van COVID! Perfect excuus dus: alles is door COVID!
  Als iemand deze studies kan bemachtigen stuur ze maar door.

  Het probleem zal steeds erger worden en hopelijk zullen uiteindelijk vele ogen toch opengaan.
  Het gaat hier om geld, macht, intimidatie (mensen dreigen hun bestaanszekerheden zomaar af te nemen als ze de spuit niet nemen of uit de “biecht” praten), indoctrinatie en manipulatie (via officiële media.
  Het blijft belangrijk om te getuigen want er is wel degelijk iets ernstig aan de hand.

  1. An, wat je schrijft over de verpleegster in opleiding van 34 jaar met tintelingen en uitval van het zicht doet me ook erg denken aan de eerste symptomen van MS. Wij kennen zelf iemand met exact dezelfde symptomen, jaren geleden. Toen dacht men aan te veel stress (het eeuwige stokpaardje als ze niet direct een oorzaak vinden). Een half jaar geleden is ze in het ziekenhuis belandt met zwaardere klachten. Na een hersenscan kwam het verdict: MS. De neuroloog wist te vertellen dat de klachten van toen de eerste opstoten waren geweest…

   Ikzelf ben wel gevaccineerd. Heb via het werk al heel vroeg “voorrang” gekregen, en ben zowel door werk als familie zwaar onder druk gezet. (Ik kon op een bepaald moment niet eens op bezoek bij een familielid in het ziekenhuis als ik niet gevaccineerd was…) Zou het nooit meer doen. Ik heb zelf gelukkig nooit bijwerkingen gemerkt bij mezelf, (tot hiertoe toch…)

   Maar als ik nu zie hoe het loopt met de CSP, kinderen die aan de prik gaan, kerngezonde jongeren die eveneens zwaar onder druk worden gezet, een horde politiekers die ons constant voorliegt, de constante stroom aan jonge mensen met neurologische klachten…

   Het gezond verstand is schijnbaar compleet weg. Ook al ben ik zelf (tegen m’n goesting) gevaccineerd, ik kan alleen maar met stijgende verbijstering kijken hoe Europa nu omgaat met vaccinatie-verplichtingen. Ondertussen zal zowat iedereen wel één of andere variant gehad hebben, de omicron is veruit de minst ziekmakende, toch blijft men hameren op die verplichting. En het zal iedereen ondertussen ook wel duidelijk zijn dat de vaccinatie geen wondermiddel is dat je voor jaren beschermt. Een hoop mensen heeft ondertussen reeds z’n VIERDE prik gehad! Onbegrijpelijk…

   Sterkte nog op je werk An! Ik neem je vanaf nu op in mijn gebed.

   Groetjes, Kurt

   1. Dag Kurt,
    Dank voor de openhartige getuigenis. Je verhaal heeft me getroffen en het treft telkens weer hoe mensen mentaal zo onder druk gezet worden. Alleen dat is op zich al een misdaad tegen de mensheid. Ik ben natuurlijk heel blij te horen dat je voorlopig geen bijwerkingen ondervonden hebt. Hopelijk blijft dat zo. Ivermectine schijnt ook te helpen als tegengif.
    Maar bovenal: voor God is niets onmogelijk!
    Wij volgen de hele kwestie van de PCR-testen en de de aanloop naar de vaccinatie van in het prille begin. Het was zo duidelijk dat de uiteindelijke bedoeling was dat iedereen zou en moest gevaccineerd worden. Dat is door verschillende zeer invloedrijke personen (sommige die niets met wetenschap te maken hebben zoals Angela Merkel, Christine Lagarde,..) klaar en duidelijk gezegd geweest. “We moeten de hele wereld vaccineren”.
    Het is onze plicht te getuigen maar ik vrees dat er nog erge dingen zullen moeten gebeuren vooraleer de mensheid wakker wordt. Dat zie en hoor ik iedere dag op het werk, in de winkel, …
    Wij nemen jou ook graag op in ons gebed.

 5. Ik schreef: Lumbale puncties worden uitgesloten om neurologische aandoeningen of verschijnselen te diagnosticeren of te verklaren.
  Moet zijn: Lumbale puncties worden uitgevoerd om neurologische aandoeningen of verschijnselen te diagnosticeren of te verklaren.

  1. @ An,

   je schrijft zeer goed en professioneel en je bent echt inspirerend en het belangrijkste is dat je sterk staat in het geloof.

   Als je het goed vind ga ik het bestuur voorstellen of jij ook artikels zou schrijven.
   Je mag het hen natuurlijk ook zelf voorstellen en hen desnoods meedelen dat ik je naar hen verwees.
   ( katholiekforum.net/lidworden/ )

   Graag weten wat je daarover denkt,
   beste groeten,
   eric-b-l

   1. @ An,
    op dit Katholiek Forum houdt men er niet zo van om over geestelijk ontvangen boodschappen e.d. te schrijven, dingen die (nog) niet door de Kerk zijn erkend. Toch zou ik je de suggestie willen geven even te kijken naar bijvoorbeeld:
    [bloggen.be/levend_geloof9/archief.php?ID=3282799]
    Luz de Maria, Pastor Enoc, e.d.m.
    om er zeker van te zijn dat je een idee hebt van de komende vervolging en op welke schaal het zal gebeuren. We verwachten daarom dat dit K.F. website geen lang leven meer heeft.
    Maar ook werd o.a. door verschijningen van Maria duidelijk dat de Kerk zal hersteld worden.
    Hopelijk heb je een beetje kennis over deze dingen.
    Artikeltjes schrijven betekent voor sommigen dat zij zich blootstellen aan vervolging.

   2. Dag Eric,
    Excuses voor het late antwoord. Het heeft te maken met de naweeën van de storm. Ondanks ons gebed hebben we toch wat schade gehad of liever dankzij ons gebed hebben we maar weinig schade gehad. We zijn ook getuige geweest van een klein wonder: gisteren tijdens de storm zagen we aan de overkant van ons huis een grote spar die op een bovengrondse elektriciteitskabel van het net gevallen was en dreigde de kabel te breken. We belden naar het gemeentebestuur en tien minuten later kwamen een aantal mannen van de groendienst het probleem oplossen. Een van de drie stond tamelijk dicht bij de boom en keek even omhoog, keek dan naar zijn collega’s even verderop en dacht dan even na hoe het probleem op te lossen. Op dat moment viel de boom van de kabel zonder dat de man het doorhad en viel vlak voor zijn voeten op de grond! Hij was ongedeerd. Ik was al de hele tijd aan het bidden.
    Dank u wel voor de mooie aanmoediging en het voorstel. Het is iets wat ik even moet laten rusten in gebed eer ik hierover een beslissing kan nemen.
    In eerste instantie zou ik zeggen van neen omdat ik intellectueel onvoldoende capaciteiten heb. Ik lees te weinig, weet bitter weinig over filosofie, geschiedenis en politiek, heb er niet veel erg veel interesse voor en heb weinig tijd in een druk gezin. Vanuit mijn beroep kan ik wel getuigen maar dan ook weer niet vanuit beleidsniveau. Ik heb bewondering voor de artikelschrijvers op KF maar zie dat ze ook dikwijls flink aangepakt worden. Ik voel eigenlijk niet dat ik iets te vertellen heb.
    Af en toe een kritische noot zijn waar ik voel dat het past ligt mij denk ik beter.
    Dank u wel voor de link naar Bloggen.be/ levend_geloof. Dat kende ik nog niet. De grote lijnen van deze profetieën wel.
    Laten wij niet nalaten te veel bidden voor elkaar in het licht van alles wat op ons afkomt.

 6. Dag eric, ik ga alvast deze goede raad opvolgen uit ondertaande boodschap.

  https://www.bloggen.be/levend_geloof9/archief.php?ID=3266774

  “Al degenen die door gebrek aan kennis, geloof of angst werden gevaccineerd en schapen van Mijn kudde zijn, Ik zeg jullie, wees niet bang; want er is hoop voor jullie: Als je Mijn Rozenkrans van het Kostbaar Bloed en Wonden samen met Mijn Litanie van Mijn Bloed in Geloof als een Noveen bidt (9 dagen lang) en je Mij vraagt dat Mijn Bloed het schadelijk effect van het vaccin in je lichaam vernietigt, zal Ik je bevrijden door Mijn Barmhartigheid van zijn schadelijke effecten en zal Ik je verzegelen met Mijn Bloed.”

  Dank je wel eric!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht