De mainstream media, zoals onze VRT journalisten, zullen de CIA hersenschim nog wel een tijd proberen vol te houden

Goede Vrienden,

 

De zevende en laatste eigenschap van ons mens zijn is onze roeping tot de gelijkenis met God. We zijn allen geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Het beeld blijft. De gelijkenis van God is door de zonde uitgewist en kunnen we met eigen krachten niet meer terug winnen. Het “beeld Gods” is als het alfa van ieder mensenleven en de “gelijkenis Gods” is als het omega. Vanaf de oudste tijden zochten mensen steeds naar God in de schepping en de natuurkrachten. Toch zijn niet de mensen naar God opgestegen maar is God naar de mensen afgedaald. God is zelf mens geworden, heeft onder ons gewoond, heeft geleden, is gestorven op het Kruis en is op de derde dag verrezen. Jezus roept ons op om Hem na te volgen. Hebben we zo de gelijkenis met Jezus verworven dan hebben we tevens de gelijkenis bereikt met de Vader. Jezus zegt ons dat niemand tot de Vader komt tenzij door Hem (cfr. Johannes 14,6) en Hij is de perfecte icoon van de Vader (cfr. Johannes 14, 9). De heilige Serafim van Sarov (+ 1833), een van de grootste Russische mystici, zegt dat we de heilige Geest juist krijgen voor deze omvorming. Ons uiteindelijk levensdoel is niets minder dan binnentreden in de heerlijkheid van de Drie-ene God, wat ook ons hoogste geluk is. De overzijde van de dood is niet het geopende graf, maar het liefdevolle gelaat van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. En deze overgang gebeurt door een nieuwe geboorte, een nieuwe schepping. De heilige Paulus drukt het sterk uit: “Ik ben er zelfs van overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat…” (Romeinen 8, 18). Het oorspronkelijke Griekse woord voor “lijden” staat in het meervoud (mathèmata) en geldt voor fysisch, psychisch, geestelijk, moreel lijden. Verderop drukt Paulus dan nogmaals zijn diepe overtuiging uit: “Maar over dit alles zegevieren wij glansrijk… . Ik ben ervan overtuigd dat noch de dood, noch het leven, noch engelen, noch boze geesten, noch wat is noch wat zal zijn en geen macht in de hoge of in de diepte, noch enig wezen in het heelal ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die is in Christus Jezus onze Heer” (Romeinen 8, 37-39). Paulus geeft een opsomming van wat in zijn tijd als de gevaren gezien werd. We kunnen nu zeggen: zelfs de meest duistere plannen van een oppermachtige elite die de wereldbevolking wil ontwrichten, overal verdeeldheid wil zaaien en uiteindelijk een groot deel wil uitroeien om over de anderen als robotten te heersen… kunnen Gods liefde voor ons niet doven en niet beletten dat wij in Christus door lijden en sterven de gelijkenis van God ontvangen.

 

Hoe kunnen we nu reeds hiernaar leven? Door bewust te kiezen voor deze omvorming in Christus en binnen te treden in de dynamiek die ons steeds meer doet gelijken op Christus. Het is niets anders dan een christelijk leven leiden, geïnspireerd door de menselijke en goddelijke deugden. De kardinale deugden fungeren hierbij als scharniermomenten. De voorzichtigheid is geen leven in angst, vrees of schuchterheid maar op bezonnen wijze het juiste oordeel vellen en de juiste weg gaan. Rechtvaardigheid leert ons respect tegenover God en de medemens en hen te geven wat hen toekomt. Jegens God is het godsvrucht. We genieten volop van de schepping maar we erkennen en eren God als Schepper en Vader, Jezus als Verlosser en de heilige Geest als onze Heiligmaker. Jegens de naasten erkennen we hun rechten. Het is een houding van rechtschapenheid in gedachten en handelen. Ze brengt harmonie. Sterkte geeft ons de moed om niet te capituleren, maar ook in moeilijkheden trouw te blijven en het goede te doen. Hiermee kunnen we de angst overwinnen, zelfs voor de dood. Het maakt ons bereid om het offer van ons leven te brengen. Matigheid leert ons evenwichtig om te gaan met de aardse goederen en te leven met een gezonde bescheidenheid en soberheid. Ze leert ons minder jachtig te zijn, onze instincten en impulsen te bedwingen. De heilige Johannes spreekt over de “gulzigheid van het vlees” (Grieks: epithumia tès sarkos): “Verliest uw hart niet aan de wereld…Want al wat in de wereld is – het begeren van de lust en het begeren der ogen en de hovaardij van het geld – het komt niet van de Vader maar van de wereld. En die wereld gaat voorbij met heel haar begeerlijkheid, maar wie de wil doet van God blijft in eeuwigheid” (1 Johannes 2, 15-16).

 

Een christelijk leven wordt vooral geïnspireerd door de goddelijke deugden van geloof, hoop en bijzonder de liefde, die uitgaan van en gericht zijn op de Drie-ene God. Door het nieuwe gebod van de liefde dat Jezus ons openbaarde leven we als vrije kinderen van God. Jezus vat alles zo samen: “’Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand’. Dit is het voornaamste en eerste gebod. Het tweede, daarmee gelijkwaardig: ‘Gij zult uw naaste beminnen als uzelf’. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten” (Mattheus 22, 37-40).

 

Onmisbaar hierbij is het gebed. Een van de mooiste en meest volledige uiteenzettingen hierover vind je in het laatste en vierde deel van de Catechismus van de Katholieke Kerk. Zoals een fysisch lichaam niet kan leven zonder zuurstof, zo kan geen mens als belichaamde geest blijven leven zonder gebed. Het Onze Vader dat Jezus ons zelf leerde is hierbij het belangrijkste gebed. Ook het Rozenhoedje kan zegen brengen over de hele dag. Uiteindelijk is bidden een levenshouding, een voortdurende toewijding aan de Drie-ene God en aan de medemens. Ons leven met zijn dagelijkse moeilijkheden kan ook geheiligd worden door kleine tekenen, zoals het bidden van het Angelus ’s morgens, ’s middags en ’s avonds. Deze kleine daden zijn geen tijdverlies maar zullen uiteindelijk tijdwinst blijken te zijn, omdat ze orde en vrede brengen en beantwoorden aan de diepste stroming in onszelf.

 

Vrienden, nu reeds zijn we kinderen van God en wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard; maar wij weten dat wanneer het geopenbaard wordt wij aan Hem gelijk zullen zijn, omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is” (1 Johannes 3, 2-3). We kunnen ons geen enkele voorstelling maken van onze uiteindelijke gelijkenis met God. Zoals een ongeboren baby zich geen enkele voorstelling kan maken van het zelfstandige leven buiten de moederschoot, zo kunnen wij ons evenmin voorstellen wat de heerlijkheid van die gelijkenis met God zal zijn. En zoals een baby uit de veilige geborgenheid van de moederschoot moet gestoten worden om tot een volwassen persoon uit te groeien, zo moeten wij uit de moederschoot van dit aardse leven gestoten worden om binnen te treden in de heerlijkheid van Gods Licht. Nieuwsgierig zullen we sterven. De hindoe-mysticus Rabindranth Tagore zei het zo: Wanneer al de snaren van mijn leven gestemd zullen zijn, mijn Meester, dan zal bij elke van Uw aanrakingen, de muziek der liefde weerklinken”.

 

P.Daniel

 

Aandacht: Volgende week wil ik me even terugtrekken om een persoonlijke retraite te houden. Daarom zal ik volgende vrijdag 8 oktober geen meditatie en geen bericht sturen.

 

XVI.40

Vrijdag 1 oktober 2021

Flitsen

Op onze zondagse wandeling naar de bergen en ons ontbijt in de woestijn kregen we plots twee jongeren op bezoek, kinderen van de eigenaar van het terrein. We kampeerden onder sparrenbomen maar verderop was er een olijvenboomgaard en een wijngaard. De jongens hadden 2 kisten druiven geoogst. Ze boden aan elk van ons een tros druiven aan en het waren wel wel de mooiste trossen die ze gaven!

Abouna Michel uit Damascus, de verantwoordelijke voor de liturgie in de Grieks- Melchitische kerk, komt maandagavond toe om ons twee dagen te onderrichten over het byzantijnse morgengebed en vespers. Dinsdagmorgen gaf hij aanschouwelijk onderricht over de voorbereiding van de Eucharistie, die normaal in het heiligdom gebeurt (als uitdrukking van het verborgen leven van Jezus) maar die hij nu op een tafeltje in de kerk deed zodat iedereen goed kon volgen. Het “bereiden van de gaven” verwijst naar gans de heilsgeschiedenis, het leven van Jezus, Maria en de Kerk. Het ronde broodje vertegenwoordigt Maria, het binnenste vierkant daarvan is Jezus, het “Lam Gods”. Dan wordt het brood in stukjes gesneden met de ‘lans’: links een stukje voor Maria (driehoek), rechts voor de engelen en de heiligen, onder voor de levenden en overledenen. Dan worden de stukjes gesneden die voor de heilige Communie in het heilig Bloed worden gedoopt (boven het Lam Gods – de vierhoek). In de kelk wordt vooraf wijn en water gegoten. Het verwijst naar het bloed en het water dat uit Jezus’ zijde kwam na de lansstoot van de soldaat.

 

Woensdagavond kregen we een delegatie van de Russische ambassade op bezoek. Zij waren bijzonder geïnteresseerd in de oude Russische iconen in de crypte, die met koper bedekt zijn en waarvan ze ook de Russische inscriptie ontcijferden: “Kom allen tot Mij die belast en beladen zijt…”. Inmiddels werd een grote Maria icoon geschilderd op bestelling (1,10/0,50 m), waarvoor ze eveneens alle bewondering hadden.

In de tuin is de laatste oogst van de vijgen en

Toenemende spanningen in Noord Syrië

Turkije bezet een deel van N-W Syrië en schijnt een forse legermacht samen met zwaar materiaal nog aan te voeren. Daar is ook nog het grote terroristennest van Idlib.

In het N-O hebben de VS hun al-Tanf militaire basis en het al Rukban kamp. Samen met de Koerden bezetten en stelen ze de rijkste oliebronnen. Iedere week voeren ze massa’s olie uit. Zowel Turkije als de VS blijven met hun terroristen aanslagen plegen tegen burgers, tegen het Syrische en Russische leger, ook in de overeengekomen “veilige zone”. De Russen blijven de aanslagen nauwkeurig bijhouden en in de openbaarheid brengen. Komt daarbij nog het verhinderen of stelen van de oogst in het Noorden, de “graanschuur van het land”. Het geduld van Syrië en Rusland raken op. De eis dat alle illegale troepen uit Syrië moeten vertrekken klinkt steeds luider. De ministers van buitenlandse zaken van Rusland, S. Lavrov en van Syrië, Faysal Mekdad blijven bij iedere gelegenheid deze eis voor het wereldforum herhalen. De VS hebben geen enkele mandaat en geen toestemming van de Syrische regering om zich daar te vestigen. Zij brengen alleen maar meer ellende voor de bevolking. De VS, Turkije (en Israël) schenden op flagrante wijze het internationaal recht en het charter van de VN. De Syrische minister was in zijn toespraak van maandag tijdens de algemene vergadering van de VN ondubbelzinnig. Turkije blijft oorlogsmisdaden plegen door het water af te sluiten voor vele duizenden burgers en door dorpen te “verturksen”. VS en de Koerden bezetten Al Hassaka en Raqqa alsook enkele gebieden van Aleppo en Deir-Ezor. Het Syrische volk zal eensgezind blijven strijden totdat alle illegale bezetters verdreven zijn.

Het kan nog een zware tijd worden voor N. Syrië. De eensgezindheid van de Syrische regering, gesteund door de Russen, het leger en het volk wordt alleen maar sterker. De gruwelen van Turkije, de VS met hun terroristen, tussendoor gesteund door de zionisten blijven echter aanhouden. Hoe het ook zij, het terroristennest van Idlib en N Syrië moet en zal ooit opgeruimd worden. Het westen zal alles proberen om dit tegen te houden. Als er een gezamenlijk offensief komt van het Syrische en Russische leger zullen onze westerse marionetten krokodillentranen beginnen te storten over de zogenaamde ellende die Syrië en Rusland aanbrengen. Hun huichelarij zal niet helpen. Dezelfde politieke slaafjes, zoals ook onze eerste minister, zullen verder wellicht ingezet worden om voor het wereldforum “humanitaire hulp” af te smeken buiten iedere controle van Damascus. Ook dat zal niet meer lukken. “Humanitaire hulp” wordt langs de Syrische regering aan het volk gegeven” en niet buiten Damascus om aan terroristen (http://sana.sy/en/?p=249424; https://www.mondialisation.ca/syriela- situation-saggrave-dans-la-province-didlib/5660729; https://sputniknews.com/20210927/syrian-foreign-minister-urges-turkey-us-towithdraw- troops-at-unga-1089461680.html).

De mainstream media, zoals onze VRT journalisten, zullen de CIA hersenschim nog wel een tijd proberen vol te houden en schrijven over het “regime”, de ”verschrikkelijke dictator” van de Syrische president, hoe hij zijn eigen volk martelt en uitmoord met chemische wapens en bomvaten… Dit zal nog wel even opgepikt worden door hen die drie kranten per dag lezen, samen met de bijbehorende week- en maandbladen en iedere avond zich laten hersenspoelen door het VRT nieuws. Wie echter een beetje nuchter kan denken weet dat het westen geen enkele rechtvaardiging heeft voor de massamoorden en verwoestingen die het in Syrië de voorbije 12 jaar heeft gepleegd. De Syrische president werd om zijn moed en trouw voor de derde keer voor 7 jaar herkozen en omdat hij die taak wilde aanvaarden werd hij daarna in heel het land feestelijk gevierd. Hiermee werd tevens de westerse berichtgeving over Syrië plechtig begraven. Als trouwe bondgenoot zal Moskou de Syrische eisen dat alle vreemde troepen Syrië moeten verlaten ten volle blijven steunen totdat dit doel bereikt is. Wij hopen en verwachten dat de opruiming van Idlib niet met militair geweld maar met diplomatiek overleg zal bereikt worden. Het feit dat het met de dag duidelijker wordt dat het westen de oorlog tegen Syrië roemloos verloren heeft, biedt hiervoor een goede basis. Moskou zal steeds meer inspraak krijgen zowel in Syrië als in Libanon. Israël blijkt bereid te zijn steun aan de terroristen in Syrië op te geven, hoewel het tegen Iran zal blijven strijden. Alle vreemde troepen (VS, Turkije) zullen eens weg moeten en de Golan zal terug naar Syrië moeten komen. Als de Koerden zonder buitenlandse steun vallen zullen ze moeten onderhandelen met Damascus voor een redelijke oplossing. R. Erdogan zal maar heel moeilijk zijn neo-Ottomaanse droom kunnen opgeven en niet uit Syrië wegtrekken zonder serieuze compensaties. We verwachten dat Rusland evenwel niet zal wijken. Op de achtergrond spelen nog China mee die zijn zijderoute verder wil uitbouwen en zo bereid is flink mee te helpen aan de heropbouw van Syrië. Mogelijk zal Iran zich een weinig terugtrekken om de Hezbollah vrijer spel te geven. De EU spelers blijven bij dit alles kleuters, verkleed als reuzen. Ziehier enkele redelijke bedenkingen en verwachtingen (https://www.voltairenet.org/article214192.html).

Ik hoop dat Syrië, dat zo eensgezind stand gehouden heeft tegen het internationaal terrorisme, nu ook stand zal houden tegen de corona-maatregelen van de wereldelite, die niets minder zijn dan de 2e grootste (na abortus) misdaad tegen de menselijkheid uit heel de geschiedenis.

En dit nog

▪ Ruim en degelijk overzicht van de situatie in Syrië met 13 video’s: https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-134/

▪ S. Lavrov: Humanitaire hulp… alleen als Damascus erbij betrokken is: https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/FMfcgzGljvWQwvvBWDFRdX fBZdSpQdfn

▪ Ook Jordanië verandert geweer van schouder en wil diplomatieke betrekkingen met Syrië aanknopen: www.lomatic-ties-rebuild-politicsaside? fbclid=IwAR0QUbXlUl1r1322BoRVa2xSA7Yvefp2bNr9tzXw7W8huOSJ eUXn2gi-5xM

▪ Hoopvol. Een 2e schip met olie uit Iran arriveert in Banyias voor Libanon: https://english.almayadeen.net/news/politics/hezbollah-announces-the-arrival-of-asecond- ship-loaded-with ; https://thecradle.co/Article/news/2147;

*

▪ Roemenië heeft alle vaccinatiecentra gesloten omdat 70 % van de bevolking geen vaccinatie wil! Navolging waard: https://canadafreepress.com/article/romanian-government-has-closedall- vaccine-centres-because-70-of-the-citizens-wont-get-the-jab?

▪ Israëlische TV brengt de waarheid over de covid 19 vaccins: 90% van de besmettingen komt van de volledig gevaccineerden! Vaccin https://www.frontnieuws.com/brisant-nieuws-op-israelische-tv-vaccinlijkt- nutteloos-90-van-de-gevallen-was-volledig-gevaccineerd-en-10-wasongevaccineerd- gedeeltelijk-gevaccineerd/

▪ Over de hele wereld worden ziekenhuizen en personeel betaald om valselijk patiënten als covid patiënten op te geven. Dr. Vladimir Zelenko: grootste welbewust georganiseerde massamoord uit de geschiedenis: https://www.frontnieuws.com/dr-vladimir-zelenko-het-vaccin-doodsrapport-wijzijn- getuige-van-de-grootste-georganiseerde-massamoord-in-degeschiedenis/

▪ Christian Perrone waarschuwt dat de volledig gevaccineerden het echte gevaar van besmetting zullen vormen tijdens de komende winter omdat hun immuunsysteem aangetast is: https://www.frontnieuws.com/immunisatiedeskundige-waarschuwt-datgevaccineerden- de-echte-bedreiging-vormen-gevaarlijk-voor-anderen/

▪ Zelfs WGO moet meer dan 1 miljoen (soms zeer ernstige) gevolgen van covid 19 vaccins erkennen. Toch draait de molen verder en blijvern media verkondigen: veilig en werkzaam! https://www.mondialisation.ca/plus-dunmillion- deffets-secondaires-du-vaccin-en-europe-reconnus-parloms/ 5660733

▪ Volgens John Kaminski zijn nagenoeg alle westerse leiders betrokken bij de bewuste massamoord op een groot deel van de wereldbevolking: https://www.frontnieuws.com/onderdrukking-van-ivermectine-onthultmassamoord- complot-megawinsten-voor-big-pharma/

▪ In Stockholm (Zweden) is de besmetting nu 8 x hoger dan vóór de vaccinatie: https://www.frontnieuws.com/nu-ook-in-zweden-acht-keer-meer-zieken-metvaccin- dan-zonder/

▪ Internationale vaccin-experts in een ontmoeting met dr. Geert Vanden Bossche en dr. Robert Malone drukken hun diepste bezorgdheid uit over de huidige “covid 19 vaccins”: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=qP31cfD3YOY&fbclid=IwAR 19aCwc_lDH8MgI8jRDmzSyS2H4A2-oQjV670yUpappzRMn9HFQp5GcQ4I

▪ Rechtsgeleerde Raisa Blommestijn legt uit waarom ze niet meedoet met de coronapas: https://www.youtube.com/watch?v=Oh3jRKeplBA

▪ Horecazaken in Nl die niet meedoen met de coronapas: https://www.horecazonover de hele wereld en zijn militair budget van 740 miljard diokkazr (2020derprik.nl

▪ Elze van Hamelen, voormalig duurzaamheidsconsultant, sociaal 2020 Nederlands) bij BPOC (Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie): hoe de mainstream een misdadige leugenpropaganda geworden is en de vaccinatie een gen-therapie als gif-therapie: https://www.youtube.com/watch?v=yGjcO2zBz4U

▪ Een parodie op vaccinatie, een leuk liedje (Nederlands): https://www.youtube.com/watch?v=i-31g6ItPAQ

▪ Sterk voorbeeld. Utrecht, Waku Waku restaurant wil niet discrimineren. Politie kan zaak niet sluiten omdat honderden vreedzaam de zaak verdedigen. Dominosteen? Kantelmoment? https://youtu.be/9_tADR3YsVg

▪ Schitterende uiteenzetting (1e deel) van Ernst Wolff over de grote Reset (Nederlandse vertaling): https://www.frontnieuws.com/een-lezing-door-ernstwolff- de-destructieve-logica-achter-de-great-reset/

▪ Het doodsrapport van de covid 19 vaccins: https://www.stopworldcontrol.com/downloads/en/vaccines/vaccine-deathreport.pdf

▪ Duitse topwetenschappers bevestigen dat vele sterfgevallen veroorzaakt worden door de covid 19 vaccins, op grond van autopsie. In ieder geval tast dit vaccin het immuunsysteem grondig aan: https://www.mondialisation.ca/en-allemagne-les-autopsies-confirment-quele- vaccin-anti-covid-est-la-cause-de-nombreux-deces/5660818

▪ Een internationaal verbond van dokters en wetenschappers klaagt de regeringen aan voor wanbeleid inzake corona. Ze zijn nu al met 5000, waaronder Robert Malone, een van de uitvinders van het vaccin met mRNA, Peter McCullough en onze Geert Vanden Bossche: https://www.lesalonbeige.fr/5000-medecins-et-scientifiques-accusent-lesgouvernements- dincompetence-contre-le-covid-19/

▪ Voor prof. Michel Chossudovsky is het covid 19 vaccin een misdaad tegen de menselijkheid, niets minder dan een genocide: https://www.mondialisation.ca/le-vaccin-contre-la-covid-19-et-le-code-denuremberg- crimes-contre-lhumanite-genocide/5660415

▪ Het Nederlandse vissersdorp heeft de laagste vaccinatiegraad en kent nauwelijks corona! www.ninefornews.nl/vissersdorp-blijft-experts-verbazenurk- bewijst-dat-massaal-prikken-onzinnig-is

▪ Zondag 3 oktober 2021 om 12.00 De Grootste Mars van de Menselijke Verbinding op den Dam, Amsterdam

*

▪ Ondanks hun ongeveer 800 militaire bases over de hele wereld en hun militair budget van 740 miljard dollar (2020), zijn de VS een uitdovende wereldmacht. Het feit dat het internationaal strafhof geen VS ambtenaar kan aanklagen bewijst dat ze ook geen democratie zijn: https://www.mondialisation.ca/lessoufflement-dune-pretenduepuissance/5660550

▪ Filmverslag over Hezbollah: https://www.golfbrekers.be/hezbollah-ongenuanceerdmikpunt- van-het-westen/

▪ Nieuwe Cyclus van Jos Wouters: De opgelegde waarheid: https://www.golfbrekers.be/cyclus-70/

▪ Brecht Arnaerts beschouwingen: https://www.golfbrekers.be/het-is-tot-nader-ordernog- niet-verboden/

*

▪ “Niet geloven” betekent dat men zelf een hemel maakty en volostopt mpet alelrlei afgoden: https://www.lesalonbeige.fr/ne-pas-croire-ce-nest-pasdeclarer- le-ciel-vide-cest-le-deconstruire-pour-le-remplir-didoles/

▪ “Open Doors” blijft de vervolging van christenen wereldwijd onder de aandacht brengen: https://opendoorsanalytical.org/ (password: freedom).

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

4 commentaren op “De mainstream media, zoals onze VRT journalisten, zullen de CIA hersenschim nog wel een tijd proberen vol te houden

    1. Vermits de vrt socialistisch is kan zij geen waarheid verkondigen, alleen maar voortdurend herhalen wat wij volgens hen moeten geloven, een soort van moeten, want het valselijk gesublimeerd socialisme verwordt altijd tot communisme, want religie moet kapot gemaakt, niets geestelijks wordt nog toegelaten.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht