Pederastie binnen de Franse Kerk: de perfecte valstrik

Zoals u reeds hebt kunnen lezen, werd Frankrijk en in het bijzonder de Franse Kerk opgeschrikt door de publicatie van het rapport Sauvé , genaamd naar de voorzitter van de Commissie voor seksueel misbruik in de Franse Kerk tussen 1950 en 2020.Uit het rapport moet blijken dat er in zeventig jaar tijd niet minder dan 216.000 gevallen van seksueel misbruik werden vastgesteld, gepleegd door 2900-3200 priesters of geestelijken.

Dit zijn geen statistische gegevens, het zijn schattingen en projecties op basis van 6471 contacten: 3652 telefonische gesprekken, 2459 mails en 360 brieven.  Waarschijnlijke cijfers dus, maar toch slechts schattingen en extrapolaties, die niet cijfermatig onderzocht werden. Het is zelfs niet duidelijk aan welke specifieke misdrijven de daders zich hebben schuldig gemaakt. Daarnaast vertegenwoordigt dit globaal geschat cijfer 4% van het totaal aan misbruikzaken in dezelfde periode in Frankrijk. Nog steeds veel te veel, maar toch moet dit benadrukt worden, nu velen deze cijfers gebruiken om de hele Kerk door het slijk te halen.

Een homoseksuele plaag

Uit het rapport blijkt dat de grote meerderheid van de priesters-daders verklaarde homoseksueel(48,6%) of biseksueel te zijn(25,7%), een feit dat wordt bevestigd door het feit dat 80% van de slachtoffers jongens zijn. Daarom spreek ik van pederastie en niet van pedofilie, begrippen die meestal door elkaar gehaald worden. Pedofilie gaat over het misdadige misbruik van heel jonge kinderen. Bij pederastie zijn het volwassen mannen die een seksuele voorkeur hebben voor  jonge jongens tussen 10 en 14 jaar. Vangheluwe in Brugge was zeker een pederast, maar of hij ook pedofiel was, betwijfel ik. Het woord pederast wordt vaak niet meer gebruikt, om zo het homoseksuele karakter van dergelijke betrekkingen te verdoezelen, Nu homoseksualiteit in de media openlijk en bijna dagelijks als een deugd wordt geprezen, zou het wel eens kunen zijn dat mensen zich terecht vragen zouden gaan stellen bij de adoptie van kinderen of bij de kunstmatige verwekking van kinderen via draagmoeders door homoseksuele paren…

Homoseksualiteit bij de geestelijkheid is de grootste risicofactor voor kindermishandeling. Daarom moet een zekere tolerantie met betrekking tot een dergelijke “seksuele geaardheid” binnen de seminaries, zoals na het Tweede Vaticaans concilie gepropageerd werd, drastisch worden aangepakt. Dit kan alleen maar als er een sterk geloof is en dat is nu juist het probleem…

Eigenaardig genoeg staat de aanpak van de plaag van de homoseksualiteit niet op de lijst van de adviezen die door Jean-Marc Sauvé, voorzitter van de Commissie, vice-voorzitter van de Franse Raad van State en kind aan huis bij de Franse Grootloge, gegeven worden. De Franse bisschoppenconferentie heeft de grote fout gemaakt aan  een seculiere onderzoekscommissie  carte blanche te geven, zonder enige inspraak en zonder te vragen dat er rekening werd gehouden met de sacramentele realiteit van de Kerk. De leden van de commissie werden door Sauvé zelf gekozen, op basis van zijn eigen subjectieve criteria.

De Kerk overgeleverd aan de wereldlijke macht

De dwaasheid van de Franse Kerk, is dat zij zich volledig overgeleverd heeft aan de wereldlijke macht. De evaluatie van het trieste fenomeen van het seksueel misbruik binnen de Kerk mag niet toevertrouwd worden aan commissies, noch aan de gewone rechtspraak, noch aan statistieken, noch aan de publieke opinie. De grondige interpretatie ervan moet door de Kerk zelf gemaakt worden op basis van haar eigen theologische en juridische criteria. Niet om zichzelf gemakkelijker te kunnen vrijpleiten en om aan de veroordeling door de wereld te ontsnappen, maar integendeel, zodat zij het scalpel beter in haar eigen vlees kan steken om zo tot de juiste remedies te komen.

Die verantwoordelijkheid heeft de Franse Kerk  dus niet genomen. Zij volgt hierbij klakkeloos de houding van paus Franciscus, die als reactie op de misbruikschandalen de Kerk in één pennetrek haar eigen interne onderzoeksystemen en het gebruik van haar eigen wetboek heeft ontnomen, waarbij bisschoppen worden verplicht elk vermoeden van misbruik onmiddellijk te melden aan de rechterlijke macht. De gerechtigheid van de Kerk is volledig vervangen door die van de Staat.

Het is trouwens veelbetekenend dat de Commissie een hele reeks aanbevelingen formuleert- 45 om precies te zijn-gericht aan de Kerk over de manier waarop zij zich in de toekomst zou moeten gedragen in het licht van deze pijnlijke situaties. Vele hebben betrekking op” voorstellen over theologie, ecclesiologie en seksuele moraal”. 

Zo wordt de rol van de priester als dusdanig in vraag gesteld, om het “klerikalisme te verminderen”. De suggesties van de Amazone-synode met betrekking tot het wijden van getrouwde mannen, de viri probati, worden in het rapport geprezen en er wordt gevraagd het absolute karakter van het biechtgheim te beperken. Er worden ook wijzigingen aanbevolen in het Wetboek van canoniek recht, in de vorming van de priesters, in het catechismusonderwijs( bestaat dit bij ons nog?…) en in de manier van schrijven van leerstellige documenten.

Het zijn allemaal aspecten waarover de Commissie geen zeggenschap had, maar het is een begrijpelijke en zelfs logische inmenging, nadat de  Kerk zich overgaf aan het oordeel van de seculiere wereld alsof het het enige en absolute oordeel was. Als het probleem klerikalisme is, dan is de oplossing secularisatie; als de oplossing secularisatie is, dan is het de Staat die ter zake bevoegd is en niet langer de Kerk.

Als de Kerk de moed had zich in zichzelf te verdiepen, tot in het puntje van haar ziel te graven, in plaats van zich over te geven aan het tribunaal van de openbare macht, dan zou ze merken dat het juist de secularisatie is die aan de basis ligt van de schandalige gedragingen, die worden aangeklaagd.

Niet het klerikalisme is het probleem, maar wel de secularisatie van het priesterschap, de secularisatie van het onderricht in de seminaries, de secularisatie van de katholieke moraaltheologie en de uitholling van de seksuele moraal, de verzwakking van het sacramenteel leven, met veel priesters die slechts eenmaal per jaar biechten, de gevaarlijke experimenten en pastorale praktijken van talrijke priesters, die slechts morele verwarring als vrucht hebben( kijk wat er gebeurt in vele Vlaamse parochies..!), het wegdeemsteren van het kerkelijk recht, dat nu vervangen wordt door de pastoraal van het onthaal, het stilzwijgen over wetten van de Staat die moreel onaanvaardbaar zijn en de zegening van homoseksuele paren in de kerk.

Het rapport legt bloot wat wij al wisten: het overgrote deel van de misbruikgevallen zijn homoseksueel van aard. Maar hoe dan wil een Kerk, die haar leer en haar pastoraal aanpast aan homoseksuele praktijken, dergelijk gedrag binnen haar eigen rangen beteugelen? Dit is mij een raadsel.

De ineenstorting van de verticale dimensie van het priesterlijke leven is de grondoorzaak van het kwaad. In plaats van dit te erkennen worden de problemen toegeschreven aan het feit dat de priesters niet voldoende werelds geworden zijn. Bergoglio haat jonge priesters, die  in gedrag, uiterlijk en verkondiging, nog echte “mannen van God ” willen zijn. Al wat hij zegt en beslist is volledig in tegenstelling tot wat Benedictus XVI als oorzaak van het probleem zag.

Benedictus wijst op de ineenstorting van de katholieke moraaltheologie en op de nooit eerder geziene aftakeling van de vorming in de seminaries, die eruit voortvloeit; hij hamert ook op de zin en het belang van het celibaat voor de priester. Wordt naar hem nog geluisterd? In elk geval, zijn opvolger spreekt hierover in een bewust gekozen wazige taal en heeft niets dan verwijten voor de “stijve”(rigide) conservatieve katholieken…De bisschoppen van de Europese bisschoppenconferenties worden opgeroepen om zich te verzetten tegen het “klerikalisme”. Er worden synodes georganiseerd om de zegening van homoseksuele stellen, de wijding van getrouwde mannen en de ontwikkeling van een LHBT-theologie, te vragen…

De Franse bisschopenconferentie is dus in de val gelopen. Zij heeft toegestaan dat een door haar gefinancierde onderzoekscommissie veel verder ging dan het onderzoek naar de omvang van het misbruik in de Franse kerk. De Commissie stelt fundamentele punten van het katholieke geloof, zoals het biechtgeheim, in vraag . Het rapport is dan ook een meesterlijk gestuurde torpedo om het schip van de Franse, en zelfs wereldkerk, te beschadigen. Eigenaardig genoeg liggen veel van de aanbevelingen van het rapport  in lijn met het soort Kerk waar  Bergoglio en zijn entourage op aanstuurt. De snel op elkaar volgende synodes, waarvan de uitkomst reeds op voorhand vastligt, lijken te bevestigen dat er meer aan de hand is dan men eerder zou kunnen vermoeden.

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

89 commentaren op “Pederastie binnen de Franse Kerk: de perfecte valstrik

 1. “Nu homoseksualiteit in de media openlijk en bijna dagelijks als een deugd wordt geprezen….” het moet niet gekker worden. Uw bril is en zicht is wel heel erg verdoezeld. Wederom wordt begonnen met dat het misbruik in de kerk slechts 4% is van de totale misbruik gevallen. Nog steeds te veel… En daarna houdt het weer op en blijft de schrijver weer hangen in het schuld geven aan iemand in dit geval homoseksualiteit.
  De schrijver gaat er voor het gemak aan voorbij dat vele mensen wisten van het misbruik. Maar het gewoon lieten gaan etc…Waar de kerk dan zo tegen de homoseksualiteit is werden de plegers toen al niet aangepakt.

 2. De commissie-Samson was een in 2010 door de Nederlandse overheid ingestelde commissie die onderzoek deed naar seksueel misbruik van door de overheid uit huis geplaatste kinderen.

  De precieze cijfers van sexueel misbruik worden dan – volgens commissie Samson – voor de meisjes en jongens gedurende hun gehele pubertijd per 1000 meisjes en per 1000 jongens:
  1. jeugdzorginstellingen 229 x 1,5 x 1,17 = 402 meisjes en 229 x ¾ x 1,17 = 201 jongens;
  2. pleegouders 88 x 1,5 x 1,17= 154 meisjes en 88 x ¾ x 1,17= 77 jongens;
  3. gemiddeld in Ned. 74 x 1,5 x 1,17= 130 meisjes en 74 x ¾ x 1,17= 65 jongens;

  Enige laatste cijfers: Bij het algemeen meldpunt kindermisbruik kwamen in 2012 65.340 meldingen binnen, het aantal meldingen in 2013 bij het meldpunt kinderporno op internet was 23.278.
  Vergelijk dit eens met het grote misbaar over aantal misbruikmeldingen in de RK-Kerk van ongeveer 2.800 meldingen over 65 jaar.
  (De vermelde cijfers zijn alle gecontroleerd en zijn dus géén vergissing.)

  1. Jij doet het ook Derks. Misbruik van minderjarigen is waar dan ook verschrikkelijk.
   Moet ik nu ook weer begrijpen uit jouw reactie dat het allemaal wel meeviel?

   1. @juuls,
    Ik wachtte al op een rot-antwoord van U.
    Feit is en BLIJFT: het misbruik van kinderen is enorm en zij zullen er hun gehéle(!) leven de zware(!) lasten ervan dragen.
    Het misbruik door de geestelijken is echter minimaal vergeleken met de rest van de maatschappij.

  2. Bravo dat U deze cijfers naar boven hebt gehaald, beste P. Derks, ik herinner me nog het gecreëerde schandaal van de Amerikaanse kerkprovincie, meerdere jaren terug, geteld vanaf 1950.
   Dat betrof ongeveer 50.000 geestelijken en een paar honderd daders. Dat betekende ongeveer 0,5 %, van het totaal. Vergelijk dat eens met de burgermaatschappij, bij o.a. de dominees, de rabbijnen, in het onderwijs, in de sportwereld, in de militaire wereld, in de politieke wereld, in de notariële/advocaten wereld. Ook werden, in vroeger jaren, dergelijke gevoelige zaken in stilte behandeld en niet als uithangbord voor schandalen misbruikt tegen de beroepsgroep, of tegen de kerkelijke clerus. Dat weg dekken, gebeurde ook in de burger wereld en onder militairen. “Schandalen” maken de kwesties alleen maar erger.

   De mispunt reageerder nr. 1, hierboven, wil niet horen van redelijkheid en balans, in de verhoudingen. Aan hem wennen doen we niet.
   Ten eerste begon de ellende vooral te knellen in de jaren, direct na dat vervloekte Vat. 2 concilie (1962-1965), jaren 1970 en 1980, toen alle traditionele opvattingen en criteria los kwamen te zitten, omdat “alles moest kunnen”, ook in de Kerk. Homosexuelen bleven niet “in de kast”, kwamen naar buiten en konden de Kerk treffen en of de seminaries infiltreren, voor zover die nog open bleven en niet gesloten werden.

   Kardinaal Bertone, (ja, een vrijmetselaar) de nr. 2 in het Vaticaan tijdens paus B XVI, wees tijdens een bezoek aan Zuid-Amerika, (daar kon hij dat nog zeggen) op het feit dat het met name homosexuelen waren/zijn, onder de daders, binnen de geestelijkheid.
   In de militaire wereld heb ik het zelf meegemaakt, nog wel bij een keurkorps. De twee plegers waren bekende onderofficieren trainers van een landelijk kampioen zwem team van jongens, kinderen uit militaire families. Ook toen werd de zaak afgehandeld met overplaatsing, en verder werd er niet over gepraat. Dat was zo overal de praktijk.

   Het lawaai van nu is enkel beperkt tot de Kerk. Over daarbuiten blijft het stil. Deze opzet dient enkel tot beschadiging van de Kerk en de V2 hiërarchie, die, zoals hierboven voortreffelijk geschetst, zelf het hoofd in de strop steekt van een vrijmetselaar complot staat commissie.
   Hoe stom kun je zijn om dat te accepteren en daarmee in zee te gaan ?

   1. @Jules van Rooyen,
    U verwoordt alles prima. Het doél van de homoseksuelen was (IS en BLIJFT) om de kerk in haar ziel te raken. (Dat is hen stevig gelukt, maar is ‘slechts’ een voorlopig effect.)
    Het meest ben ik bezorgd voor al die zielen die DEFINITIEF (!) verloren gaan.

   2. Verrassend dat je weer vervalt in het gebruikelijke riedeltje van VAII en homofielen en ja de vrijmetselaaars.. Het gaat hier om een Katholiek forum. Niet over een sportforum voor de turnbond of iets dergelijks. Het is erg bijzonder dat de reageerders geen van allen het misbruik erkennen en veroordelen. Nee het wordt gebagatelliseerd en de schuld wordt bij een bepaalde groep in de schoenen geschoven. Alsof die hele groep verantwoordelijk daarvoor is. Het is een beetje een reactie van ouders die een stout kind hebben. Beschermend en beschuldigend naar de de ander. Want ja het eigen kind doet weinig fout. Juist die anderen zijn veel slechter..Als katholiek stoort me dat enorm.

    1. @juuls,
     Uw reactie vind ikzélf verrassend. U moet toch zélf opmerken, dat Uzélf ’t bent die gelovige (dus ook kerkgaande) R.K. katholieken zonder ophouden in ’t ooitje neemt.

     Nu Uzélf eens de waarheid gezegd wordt, verwacht U ineens onze hulp.
     Nou, dan kunt U lang wachten. U bent overduidelijk geen klein kind dat roept om hulp van mama. Het tégendeel is het geval: U pest zélf zoveel mensen als mogelijk. En nu Uzelf slechts de waarheid gezegd wordt, schreeuwt U ineens om hulp.

     1. En weer gaat u zoals altijd aan de kern van mijn reactie voorbij. En toevoegend ik heb niemands hulp nodig. Waaruit u die conclusie trekt is volkomen onduidelijk.

  3. Bisdom geeft misbruik door bisschop Gijsen toe

   Het bisdom Roermond erkent dat de vorig jaar overleden voormalige bisschop Jo Gijsen twee jongens heeft misbruikt. Dat blijkt uit een verklaring van het bisdom van vandaag.

 3. @juuls,
  Betere reactie:
  Nu U éindelijk wordt terugbetaald met gelijke munt, schreeuwt U moord en brand.
  Nú bent U te laat: Uzélf heeft al téveel brandjes gesticht.

 4. Ik heb school gelopen in een atheneum en ik kan u verzekeren dat het daar niet anders was.De prefect was in zijn vrije tijd grootmeester.ik herinner me dat studiemeesters ruzie stonden te maken over wie lid was van de beste loge.

 5. Sinds de jaren zestig en vooral sinds de opkomst van Internet ligt de informatie over allerhande godsdiensten, bewegingen en instellingen die zich bezighouden met zingeving en zelfverbetering letterlijk voor het oprapen. Als iemand zich ermee bezighoudt wil dat echter nog niet zeggen dat hij of zij fout zit of kwaad van zins is. Het christendom heeft ook vele sekten voortgebracht tot op vandaag, maar daarmee is nog niet iedere mens die geïnteresseerd is of zich bekend als christen een foute figuur die DUS niet te vertrouwen zou zijn. Dat is de eerste bemerking die ik moet maken bij het tendentieuze artikel van de heer of mevrouw Veroon ter Zee bovenaan deze site-pagina. Of er dus sprake is van een complot tégen de r.-k. kerk moet nog maar bewezen worden. Verdachtmakingen / verdenkingen zijn onvoldoende voor een gedegen oordeel.

  Een tweede opmerking moet zijn: dat een onderzoek door de Kerk naar ‘eigen mensen’ en zelf geschapen situaties (sacraliteit van de ambten in tot seks. misbruik van vrouwen en kinderen, de feitelijke selectieprocedures van kandidaten voor een ambt, de opleiding en vorming van toekomstige ambtsdragers in afgesloten of geïsoleerde ’totale instituten’ door louter eigen mensen enz.) meer waarheid boven tafel zal brengen en betere voorstellen voor verandering en verbetering zal voortbrengen dan wanneer dit onderzoek door mensen zou worden uitgevoerd die geen enkele binding heeft met de Kerk is nog nergens gebleken en bewezen. Algemeen wordt zelfs aangenomen dat “de slager nergens als eerste en laatste zijn eigen vlees moet keuren” omdat belangen en af- c.q. aanhankelijkheden en aangegane verplichtingen elk mens op enig moment corrupt maakt. De Engelse Lord Acton vatte dat in 1887 zo samen “Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men.” Ofwel: Macht heeft de neiging mensen te corrumperen en totale macht corrumpeert totaal. Grote mannen zijn bijna altijd slechte mannen. De idee dat gewijde ambtsdragers van de kerk beter zouden zijn in onderzoek naar de waarheid en oordelen volmaakter zouden zijn dan niet-geestelijken, is fictie. Priesters en bisschoppen zijn net mensen! Dat altijd maar schermen met de H. Geest verdoezelt ten onrechte die werkelijkheid, en zouden we moeten doorzien, zeker na bekend worden van al dat misbruik in pastorale situaties. En dan zwijg ik nog maar over wat voor een schijn aan heiligheid er door hypergelovige christenen afkomstig van een seminarie als te Rolduc de wereld hebben voorgespiegeld in een recent verleden. We herinneren ons de affaire Haffmans (en eigenlijk zijn hele jaargang studenten (Haffmans, Hover c.s.), het slechte zicht op ware roeping (de affaire Van Opstal) en de affaire dr. Lemmens enz. of in het Haarlemse diocees het toch toelaten van elders afgewezen homoseksuele kandidaten tot het ambt door mgr. Bomers, enz. enz. Gewijd zijn is dus geen enkele garantie voor meer H. Geest of een hoger moreel karakter / statuur.

  De enige oplossing vooralsnog lijkt: stop met het op een podest plaatsen van mensen voor welk ambt ook, ook en zeker in de kerk. ‘Gij moet u geen rabbi (leraar of vader) laten noemen. Gij hebt maar één Meester (één Vader, één leraar) de hemelse, de Christus.’ (Matteüs 23: 8-12) Mensen zijn naargelang de situatie waarin ze verkeren en de afhankelijkheden ten opzichte van mensen (familie, superieuren, afgelegde eden van trouw) en persoonlijk succes die dat met zich brengt c.q. vermeend zou verlangen, geneigd tot veel goeds, maar ook tot alle kwaad. Morele kwaliteit en rechte ruggen moeten gewoon blijken in de praktijk en na zo zorgvuldig mogelijk onderzoek door maximaal objectieve en tot goed onderzoek gekwalificeerde mensen. Helaas is dat niet de insteek van de heer of mevr. Ter Zee. De Kerk zou zich evenwel Jezus woorden uit o.a. genoemde Matteüs 23 zeer ter harte moeten nemen uit welbegrepen eigenbelang. Er is geen H. Geest die dat van haar over neemt, zo bewijst de geschiedenis van Kerk en wereld!

 6. Correctie: in de tweede regel van tweede alinea is het woord ‘relatie’ weggevallen. Er moet gelezen worden: “sacraliteit van de ambten in relatie tot seks. misbruik …

 7. @Ora et labora,
  U zegt (schrijft) heel veel en tóch helemaal niéts.
  U heeft totaal geen kennis van zaken, maar tóch roeptetert U van alles en nog wat in het rond.

  Inzaken de affaire Haffmans: Die vrouw (haar naam is mij ontschoten) deugt van geen kant:
  Zij heeft ten vólle financieel geprofiteerd van de financiën die deken Haffmans ten toon spreidde … en toen zij afgewezen werd, zocht zij onverdroten (= vol ijver en volhardend) de publiciteit.
  Inzake mgr. Gijsen (bisschop van Nederlands Limburg, dus ook hoofd van priesteropleiding Rolduc): ook dáár veel onverdroten leugen en bedrog.

  U heeft met één ding gelijk:
  “Morele kwaliteit en rechte ruggen moeten gewoon blijken in de praktijk en na zo zorgvuldig mogelijk onderzoek door maximaal objectieve en tot goed onderzoek gekwalificeerde mensen.”

  MIJN ongevraagd (maar desalnietemin van hoog belang) aan U: onderzoek zélf de feiten en kom dán pas met een (welonderbouwde) conclusie.

  1. @P. Derks. Over mgr. Gijsen zaliger heb ik geen hel en verdoemenis afgeroepen. Mijn stelling – en lees mijn eerdere bijdrage er nog maar eens goed op na – was en is dat geestelijken geen haar beter zijn dan niet-geestelijken, en dat er dus geen enkele extra garantie is op juistheid en waarheid als geestelijken een onderzoek doen. Rolduc en zijn geschiedenis vanaf de jaren zestig / zeventig laat zien dat vermeende heiligen er in feite ook (deels) een puinhoop van kunnen maken. Meer beweer ik niet, maar dat zal ook wel weer boven uw pet gaan. Het kan verkeren.
   Bovendien, U leest nooit. U weet dus waarschijnlijk nog niet de helft van wat naast goede zaken die er beslist ook zullen zijn, door priesters en bisschoppen ook aan leugenachtigheid, hypocrisie is voortgebracht. Kijk bijv. naar het bisdom Roermond onder dr. Gijsen. Om uw informatie aan te vullen verwijs ik U graag naar een viertal boekwerken / studies die U eens grondig zou kunnen bestuderen. Wellicht gaan U de ogen alsnog open voor U weer reageert vanuit uw misleide, want gecorrumpeerde buikgevoel.
   – “Wat hier gebeurt is macht: een actueel-theologisch onderzoek” door A.F.M. Engels e.a.- Utrechts Theologencollectief, uitgeverij Gooi en Sticht, Hilversum 1975;
   – “Bisschop Gijsen, profeet in eigen land. Een journalistiek verslag van 21 jaar kerkgeschiedenis in Limburg 1972-1993” door Ber Crouzen. Mooi Limburgs Boekenfonds, 2009;
   – “In Gods naam. De affaire Joep Haffmans. Een onthutsend beeld van de katholieke kerk en haar leiders” door Henk Langenberg en Maarten van Laarhoven. Uitgeverij Carrera, Amsterdam 2011;
   – “Rolduc – De laatste dagen van een kleinseminarie” door Twan Geurts (oud-rolducien).
   En tot slot: Het Nederlands r.-k. episcopaat is er intellectueel en spiritueel bepaald niet beter op geworden door al die leerlingen van dr. Gijsen e.a. te Rolduc. Ook sinds hun toetreden tot het bisschoppencollege is het aantal roepingen voor het priesterschap en het kloosterleven niet significant en blijvend gestegen. De kerk heeft n.l. helaas geen enthousiasmerend antwoord op de secularisatie. Dat krijg je ervan als je oude woorden en formules sacrosanct verklaart en niet goed wil c.q. kan c.q. laat bestuderen en analyseren waar het Jezus Christus nu eigenlijk om ging en ook nu nog gaat. Dat zou moeten veranderen indien men niet gedwongen wil worden om bij het verlaten van kerk en kloosters het licht definitief uit te draaien. Echt, de oude catechese slaat niet meer aan bij het voortduren van onze huidige welvaart en de intellectuele ontwikkeling van ‘het volk’ en haar toegang tot veelzijdige informatie! Indien U niet onder een steen heeft geleefd c.q. nog leeft, dan moet U dat toch kunnen beamen zonder lelijk te doen tegen de boodschapper van die werkelijkheid, uw dienaar in Christus.

 8. naschrift t.b.v. @Ora et labora:
  Als U de feiten van mgr. Gijsen had onderzocht, zou U met de mééste hoogachting schrijven over mgr. Gijsen en de door hem persóónlijk opgerichte priesteropleiding Rolduc.
  De priesteropleiding Rolduc had – zéér terecht – internationale hóge erkenning … totdat zijn opvolger (mgr. Wiertz) de scepter zwaaide in bisdom Roermond. (Toen was het ook metéén gedaan met de vele priesterroepingen.)

 9. naschrift 2 t.b.v. @Ora et labora,
  Wist U, dat de helft(!!!) van álle bisschoppen in Nederland hun priesteropleiding heeft gevolgd in instituut Rolduc – die door † mgr. Gijsen is opgericht en begeleid?

  † Mgr. Gijsen verdient ’n ere-standbeeld(!!!) in plaats van hel en verdoemenis toewensend.

  1. Een standbeeld? Je bent gek Derks. Hij rust in vrede. Zijn Oordeel heeft hij al gekregen.

 10. @juuls,
  In feite heeft U 100% gelijk (ere wie ere toekomt): † Mgr. Gijsen hééft zijn Oordeel intussen al ontvangen.
  Moge hij inderdaad rusten in vrede.

 11. Hallo “Ora et Labora”, of moeten we schrijven, beste Staf de Laet, bent U weer terug met uw subversieve schrijfsels ? Dat U twijfelt aan het complot tegen de Kerk vanaf het begin, na Golgotha, de vermoorde St. Petrus en St. Paulus in de jaren 60, van onze jaartelling, of de periode van de 3 eerste eeuwen martelaren, tot in onze tijd, is uw zaak. Kennelijk heeft U moeite met lezen, maar nergens slaagt U erin de feiten te weerleggen, die hier op dit voortreffelijke katholieke Forum, te berde worden gebracht. (zie o.a. mijn historische overzicht, 29/9, 21.52u. bij : “Mgr. Vigano……….)

  Maar dit keer schiet U er weer naast, door onbegrip voor de wereld van het echte priesterschap. De piek van misbruik lag in de jaren 1970 en 1980, dus de periode direct na de afschaffing van het Heilig Misoffer van altijd. Dat had de nekslag voor de Kerk moeten zijn. Mijn punt is dat het ingevoerde surrogaat van de Lutherse tafeldienst, door Montini, alias P VI, niet de bijzondere genade verschaft als het Heilig Misoffer van altijd, dat een priester van de Traditie, iedere dag herhaalt. Dat schermt hem af en houdt hem op de rails. Dit H. Misoffer levert de genade volle hulp aan priesters om rechtop te blijven staan, binnen het priesterschap, en dat hij niet bezwijkt voor zwakheden en bekoringen.
  Afgaand op uw holle woordenbrij bent U kennelijk modernist, die niets begrijpt van de bijzondere toestand van genade die dat H. Misoffer aan iedere gelovige meegeeft. Priesters leven daarmee in een onzichtbare wereld, als met een status aparte. In die genadevolle toestand ontstaat als vanzelf een afkeer van iedere foute misstap.

  Kennelijk bent U daarmee onbekend. Maar in de wereld van de Traditie is dat een gegeven, niet alleen voor priesters, maar dat ook vele gelovigen zelf van nabij meemaken. Ik ken zelfs in de steek gelaten vrouwen met kinderen, die als echte Maria Magdalena’s, op de rails blijvend, zich een genade volle weg door het leven slaan. Onbegrijpelijk hoe hen dat lukt, jaren lang. Voor hen geldt een meest diepe bewondering.
  Tenslotte, de biecht helpt ons allen, om neigingen of zwakheden te overkomen.

  1. Het door U zo geprezen H. Misoffer is niet beter of slechter dan de hier gangbare Eucharistieviering. Het komt slechts aan op de intentie en de geestelijke focus die men opbrengt tijdens de viering.
   Als U daarop eigenlijk doelt, kan ik U geheel gelijk geven: de focus op de (lijdende) Christus zou veel beter kunnen. Echter, dan moet ik erop wijzen dat die focus (op de lief te hebben Christus) vóór Vat. II onder de gelovigen ook niet erg goed was. Veel verstond men niet van wat gezegd werd en met handelingen / riten werd uitgedrukt ondanks alle catechese. Juist om de betrokkenheid van de gelovigen in de kerk beter te betrekken bij het liturgisch gebeuren werd nu juist door het 2e Vat. Concilie besloten om het Latijn deels te vervangen door goede. begrijpelijke vertalingen in de diverse volkstalen van de oude liturgische gebeden. En leg die Latijnse en Nederlandse vertalingen maar eens naast elkaar: wezenlijk verschil is er doorgaans helemaal niet al zijn er hier en daar wel pogingen gedaan om theologische en talige veranderingen aan te brengen.
   En misschien mag ik toch nog een extra opmerking plaatsen: er zijn mensen in alle soorten en maten. De verschillen zijn oneindig groot, maar m.n. de rijken zijn tot andere dingen in staat dan de armen. En allemaal samen zijn het vooral gewoontedieren. Op een gegeven moment houdt hun ontwikkeling op, en leeft men op de automatische piloot. Vroeger net zo goed als tegenwoordig. We moeten mensen dus niet tegen elkaar uitspelen. Maar het is echter wel frappant dat er zo weinig mensen komen tot een aanschouwing van ofwel ontmoeting met God en het goddelijke door de liturgie van het Misoffer. Het is de berusting en onthechting die pas zorgen voor zielsovergave, zelfgave. Inderdaad, daar zou de liturgie toch weer eens werk van moeten én kunnen maken. Echter als de gelovigen erbij in slaap vallen (of zoals vroeger bij ons achter in de kerk gaan zitten kaarten!) hebben we niets gewonnen. Hopelijk kan het zojuist begonnen synodale proces zo’n verbetering ten goede kunnen bewerkstelligen en de kerk geloofwaardiger maken door o.a. de desacralisering van het ambt. Theologisch mag het allemaal kloppen wat men nu doet, maar feit is: het werkt grosso modo niet meer voor de meeste mensen. Meer focus op het liefhebben, vertrouwen en dankbaar zijn van en jegens Jezus Christus, dáár zou het om moeten gaan in het nu begonnen synodale proces, en vooral dus met het oog op ons individueel en collectief geluk hier en in het hiernamaals.
   Ik zie dus geen enkele reden waarom U tegen mijn zienswijze kunt zijn, tenzij U geloof in magie en hocus pocus prefereert buiten Uzelf boven werken aan dagdagelijkse verbetering van uw eigen innerlijk, geestelijk leven c.q. houding tegenover de drieëne God en uw medeschepselen. Ikzelf kies in ieder geval voor het laatste.

   1. @Ora et labora,
    Bent U lid van dezelfde vereniging als @(anti) Katho Lieke?
    Het lijkt er verdacht veel op.

 12. @Jules van Rooyen,
  i.v.m. @Ora et labora:
  Dit is uitdrukkelijk NIÉT de ons bekende Staf De Laet.
  Reden: de gebruikte ‘pixels’ komen niet overeen.

  Zie bijv.:
  katholiekforum.net/2020/08/31/paus-franciscus-prijst-non-die-tehuis-opende-voor-transseksuelen-die-hij-meisjes-noemt/
  Daar heeft staf De Laet nog geageerd op 1 september 2020 om 14:49 uur.

 13. De reactie op het schandelijke verraad van het Franse episcopaat, komt bloot te liggen.
  De in katholieke kring bekende FR webstek “LeSalonBeige”, brengt het schandaal naar buiten. De bisschoppen hebben de vijanden van de Kerk van altijd, zelfs gevraagd om dat rapport te schrijven en naar buiten te brengen. De bisschoppen hebben zelfs geen inspraak willen hebben, in de samenstelling van de commissie. De voorzitter is subversieve politicus (Macron’s partij, LREM) en een prominente loge broeder. De rapportrice is een radicale feministe en progressieve sexuoloog.
  Dezelfden die bekende pedofilie personen geen strobreed in de weg leggen, noch ook maar iets verwijten, en bekend staan als predikanten voor abortus, euthanasie, homo prop, LBTGQ……, het rimram van ‘genre’, pornografie, en tenslotte, sexuele opvoeding aan kleine kinderen promoten.
  Zij konden hun vrijelijk hun gang gaan.

  De volgende vraag, hoe is de rapportage tot stand gekomen, hoe hebben die zieke perversen van geest, de kerkelijke koe bij de horens genomen ?
  Met valselijk bedrog dat zelfs een kind kan doorzien :
  243 personen zijn persoonlijk, rechtstreeks, gehoord, en 2819 per post. Deze laatste groep wordt geacht ook persoonlijk en rechtstreeks te zijn gehoord. Hoe die personen zijn uitgekozen, is niet duidelijk.
  De bevindingen van de commissie zijn doorgegeven aan het volgende station, het enquête bureau IFOP.

  Het IFOP, een berucht bureau dat werkt voor de maçonnieke Macron regering, is gevraagd om een landelijke uitkomst te genereren. Welnu, Het percentage van rechtstreeks gevonden ‘gevallen’ is recht evenredig geprojecteerd op de gehele bevolking. De manipulatie is evident. De hoogst onbetrouwbare methodiek van begin tot eind, leverde een uitkomst die nergens op gebaseerd kan zijn, omdat de populatie’s niet homogeen te vergelijken zijn, hoe je het ook went of keert.

  Het episcopaat pleegde verraad in eigen kring. Zij kreeg bovendien de rekening gepresenteerd, die de gelovigen konden opbrengen. Zij financierden de beul en hun eigen strop.

  De FR redactie eigen,
  bij gevoelige kwesties waar de hiërarchie in het geding is, kunnen lezers niet reageren op het artikel, laat staan dat zij met de vinger kunnen wijzen naar het op episcopaal niveau heilig verklaarde, Vaticaan 2 concilie, waar de kraan van alle huidige ellende in ‘Kerk en wereld’, geopend werd.

 14. @ Ora et labora,
  het is beter dat u hier uw babbel kwijt kunt dan op moderne websteks waar u niet alleen bevestiging krijgt maar ook nog anderen misleidt of hen bevestigt in de doelgerichte misleidingen van de moderne bisschoppen.

  De meeste traditie-gezinde gelovigen konden jaren lang niet begrijpen wat er zonodig moest vernieuwd worden omdat het niet om vernieuwingen ging maar om ontwaardingen, maar nu kan iedereen die dat wenst alle details van de opzet sedert 1948 (!) van de jarenlang geplande misleidingen nagaan.

  Wanneer begint u dat zelf eens te onderzoeken ?

 15. “Celibaat” is een onnatuurlijke verplichting die enkel na castratie volmaakt bereikbaar zal zijn. Een belofte tot celibaat stopt het natuurlijk aangeboren driftleven niet. Vermits “het bloed kruipt, waar het niet gaan kan” zoekt het driftleven van diegenen die “celibaat” beloofd hebben, uitwegen voor de “verboden” hetero sexualiteit in abnormaliteiten als “jeanetterij” of “pederastie” en dat allemaal omdat die fanatieke Paulus wenste maagdelijkheid te promoten. Petrus, eerste Paus, heeft daar nooit voor geijverd ! Dat Anglicaanse priesters en Protestantse dominees mogen huwen, hindert hun roeping trouwens niet.

  1. In schismatieke kerken waar er gehuwde priesters zijn is er hetzelfde sodomitisch wangedrag als binnen de katholieke Kerk, zoals ook in scholen, gezinnen en in alle domeinen van de samenleving, dus het priestercelibaat is niet de oorzaak van de wantoestanden. De oorzaak is gnostische infiltratie, zoals ik al herhaaldelijk hier gezegd heb. Gnostische sekten hebben de katholieke Kerk geïnfiltreerd, zitten in sleutelposities van gezag en selecteren perverse figuren voor intrede in seminaries om zo verwoesting te verspreiden doorheen de Kerk.

   Zij die denken dat mensen niet capabel zijn tot een celibatair leven zijn misleid door naturalistische leugens van diegenen die willen dat mensen zich beschouwen als brute dieren die gebonden zijn om zonder intelligentie instincten te volgen. Trouwens, wanneer mannen willen zondigen door hun instincten te volgen plegen zij ontucht met vrouwen; sodomie is repulsief aan de menselijke natuur.

   Rituele onkuisheid was steeds onderdeel van de gnostische wereld; in de middeleeuwen was dat al zo en nu is dat niet anders. Toen, echter, werden de gnostici vervolgd terwijl zij nu de christenen vervolgen.

   De katholieke oplossing is eenvoudig: De kerkelijke overheid moet de schenders van kinderen en jongemannen in de clerus laïciseren; vervolgens kunnen zij, wanneer de temporale sacrale monarchie hersteld is, de doodstraf krijgen van de wereldlijke arm. Niet nodig om daar langdradige debatten over te houden; het antwoord is eenvoudig zoals dat altijd geweest is. Laïciseren en de kogel.

   1. @Theudmer, inzake Uw reactie van 18 oktober 2021 om 11:00 uur:
    Inzake Uw laatste alinea: Voor zover U het nog niet weet: Wij leven niet in de middeleeuwen.

   2. Ik wil hier nog vermelden dat hetgeen waarover ik hier geschreven heb besproken werd in de een recente video van “Café Weltschmerz”: “Olifant in De Kamer: Sadistisch, ritueel kindermisbruik – Erik van der Horst en Gideon van Meijeren”. Het betreft in werkelijkheid een internationaal systeem van gruweldaden; meerdere beruchte zaken daaromtrent kan men onderzoeken, zoals de zaak Epstein in Amerika, de zaak omtrent Paul Bonacci etc. In het belgiekske was er de zaak Dutroux die tot op heden in de doofpot steekt.

    Met priestercelibaat heeft dit allemaal niks te maken; de architecten van het wereldwijd systeem van gruwelpraktijken zijn aanbidders van Lucifer en zijn satanische hiërarchie van gevallen engelen en nefilim. De gruwelpraktijken zijn onderdeel van de valse religie van de Nieuwe Wereldorde en de architecten ervan willen uiteindelijk die gruwelen als openbare cultus vestigen, zoals er eertijds bij de Azteken een openlijke cultus was van rituele mensenoffers.

    De eertijds christelijke volkeren hebben geapostasieerd, en de apostasie van een christenheid leidt uiteindelijk terug naar de oude vormen van heidendom.

  2. St. Petrus was niet in tegenstrijd met St. Paulus over de superioriteit van de maagdelijke staat. Huwelijk is goed, de maagdelijke staat is beter, een hogere weg; dat is een christelijk dogma. De H. Apostel Johannes is maagdelijk gebleven, en de andere apostelen, inclusief Petrus, zijn, ofschoon gehuwd, in volmaakte kuisheid gaan leven met de instemming van hun vrouwen. De heilige apostelen waren religieuzen die volgens de geloften van de drie evangelische raden leefden (gehoorzaamheid, armoede, volmaakte kuisheid); daarom heeft de heilige Kerk het monastiek leven steeds de apostolische levenswijze genoemd en worden priesters in kloosterorden reguliere priesters genoemd in contradistinctie met wereldlijke priesters, namelijk omdat de regulieren volgens die genoemde apostolische levenswijze wandelen.

   Volgens oude overlevering heeft Sinte Petronilla, een leerlinge van de H. Apostel Petrus, in de maagdelijke staat geleefd voor het Rijk Gods. Christus Zelf heeft gezegd dat er mensen zijn die zich onhuwbaar maken voor het Rijk Gods.

 16. @Katho Lieke,
  U kunt beter Uw naam wijzigenin bijv. @anti Katho Lieke.
  Dat komt een stúk dichterbij de waarheid dan Uw huidige nickname.

 17. Dank zij Dr Anna Terruwe heb ik in Tilburg en Nijmegen Kl.psy gestudeerd en ben ook slachtoffer van misbruik door een pater Franciscaan in mijn jeugd . Het celibaat is een zware opgave en eigenlijk een tegennatuurlijk iets.. waar een bedje gespreid wordt tot zware zonde. Opheffen van het celibaat voor die priesters wiens geestelijke gezondheid er onder zou lijden . Vele theologen en exegeten zijn de mening toegedaan ..

  1. @De Vriendt Jos.
   inzake: “Vele theologen en exegeten zijn de mening toegedaan ..”
   Ik doe ’n wilde gok al die ’theologen en exegeten’ waren geen kerkganger.

 18. U heeft gelijk dat de kerek het misbruik in eigen gelderen dient te onderzoeken. Maar het gevaar is dat de slager zijn eigen vlees keurt. Daarom is een “buitenstaander” die zoveel mogelijk neutraal blijkt wel van belang om blindstaren tegen te gaan. Tot de 12 eeuw waren priesters c.s. en zelfs de paus getrouwd. Tot een paus vond dat het verplichte celibaat er moest komen. Het is niet de oorzaak van het misbruik maar het celibaat vrijgeven zorgt dat er ook meer heteropriesters kunnen komen. Ik sluit mij verder aan bij wat Katho Lieke heeft geschreven. Want een priester op een voetstuk zetten zoals vooral in de jaren 50, 60 opgeld deed heeft o.a. gezorgd dat een klacht over misbruik van een kind ook door de ouders als onmogelijk kon worden gezien. Het werd afgewimpeld. Dat bestond niet dat een priester dat deed. Tevens vind ik dat priesters vooral naar zichzelf dienen te kijken. Ieder mens. Want dat leert Jezus ons. Hij houdt de mens een spiegel voor. De kerk wordt wel onder een vergrootglas gelegd door de secularisatie en het antichristelijke karakter daarvan. Juist daarom wordt het significante hoge incestcijfer bij islamieten verzwegen. Niet om te ontkennen of te bagitaliseren. Misbruik komt onder alle lagen van de bevolking, onder alle gezindten en niet gezindten enz voor. Deze week werd de danswereld daaraan toegevoegd.

 19. Rolduc aanvaardde de priesterkandidaten die elders ongeschikt werden bevonden. Parochies die een Rolduc-priester kregen waren binnen de kortste keren o sterven na dood. En wat er op het seminarie allemaal gebeurde was ook niet koosjer.

  1. @Magda, ook Ú weet niet waar U over praat: Juist omdat Rolduc zó goéd was, zijn daar vele bisschoppen vandaan gekomen.

 20. @Katho Lieke. De Kerk kiest haar priesters uit diegenen die bij voorbaat voor het celibaat kiezen. Het is dus geen geforceerde verplichting die na hun vorming op hun dak komt gevallen. Dat er kaf tussen het koren zit, doet aan de kwaliteit van het koren niets af.

 21. Vrezend dat wij langs elkaar heen blijven praten, beste ‘Ora et Labora’, (17/10, 12,54u ; modernist, wellicht geestelijke ??), wil ik U er toch op wijzen dat, denkend vanuit U zelf, enig begrip voor het mystieke, sacrale aspect van het Tridentijnse Heilig Misoffer van altijd, bijna onmogelijk is.

  “Eucharistie viering”, NOM adepten protestantiseren, in denken, doen en laten, dwz. zij denken vanuit het zelf, zij verwachten niets van boven, zij geloven niet in genade volle hemelse gaven, top down.
  Zij starten bij zichzelf, bij het “ik”, de moderne ego mens, geïndividualiseerd, zelfs ge-atomiseerd, los van alles en God in de hemel.
  Traditionele katholieken die dat begrepen hebben, zullen dan ook eens en voor altijd, die NOMverafschuwen, en nooit meer die Lutherse tafeldienst willen bijwonen.

  De herkerstening is al jaren terug, gestart, beste Ora et L., in de traditionele milieus, vooral in gezinnen met veel kinderen. De enorme aantrekking kracht van de Tridentijnse liturgie, op jongeren, roepingen incluis, is daarvoor het levende bewijs, en op gelijke wijze, in alle Westerse landen overduidelijk zichtbaar.
  Daarom wil de modernistische, hoogste kerkelijke hiërarchie, die de gebouwen in handen heeft, maar niet het geloof, het Tridentijnse Heilige Misoffer van altijd, waar mogelijk, saboteren, en zo mogelijk verbieden. Zij zweren bij de NewChurch, die van de NewFaith, die van Vaticaan II, zijnde de oeuvres van twee, frauduleus, aan de macht gekomen pausen, de communist en vrijmetselaar Roncalli, alias J XXIII (+1962), en zijn opvolger de joodse vrijmetselaar, praktizerend homosexuele Montini, alias P VI.
  (+1978)
  Hun doel was de vernietiging van de Traditionele ontmoeting van de gelovigen met God. Het Heilig Misoffer van altijd, dat zovele Heiligen en Martelaren heeft voortgebracht, in 2000 jr. kerkgeschiedenis, moest verdwijnen. Dat proces begon al in de jaren rond 1900, door modernistische, verborgen klerikale netwerken die de H. Mis wilden veranderen, ter vernietiging van het eeuwenoude sacrale karakter.
  De Heilige paus Pius X heeft van alles ondernomen om hen de pas af te snijden, zelfs de anti-modernisten eed ingevoerd voor elke, aantredende clericus, maar eind jaren 1950 en de jaren 1960, bleek alles vergeefs. De mystieke, sacrale Kerk van altijd werd onthoofd.

  In de liturgie werkt de heilige, mystieke band hemel / aarde door, top down, van de hemel uit naar de gelovige zielen die delen in de handelingen van de priester Offeraar. Als kleine jongen misdienaar, aan de voet van het altaar, was dat telkens voelbaar. De priester herhaalt het Christus Offer van Golgotha, telkens weer. De NOM “viering” een tafeldienst, is daar totaal vreemd aan.
  U zegt het zelf, beste Ora et L., een “hocus pocus” gebeuren, en dan hoor ik weer de bekende aantijgingen uit liberale of protestante hoek. U schiet in eigen voet. Op dit voortreffelijke katholieke Forum bent U niet thuis.

  Als U tot de katholieke Kerk behoort, weet U ongetwijfeld dat de Tridentijnse liturgie, van Apostolische oorsprong is, en door de Heilige paus Pius V (1566-1572) gezuiverd is en gestandaardiseerd. Zij werd gelijkgetrokken voor de gehele wereldkerk. Deze grote paus heeft in 6 jr. tijd, enorme hervormingen door gevoerd, noodzakelijk na de ingeslopen onzuiverheden van de Late Middeleeuwen. Die hervormingen waren de concrete uitkomsten van de besluiten van het Concilie van Trente (1545-1563). Zij betroffen de liturgie hervorming, het ideaal type priester, de priesteropleiding, de kerkelijke Leer, de veroordeling van het protestantisme, en, op het politieke vlak, het terug dringen van de islam en het verslaan van de Turken in de slag bij Lepanto.

  Om ons te beperken tot de liturgie, in de Encykliek “Quo primum tempore” (14 Juli 1570), schreef de H. paus Pius V, dat in de toekomst, niemand ooit, nog een andere Liturgie mag opzetten, dan deze die nu is vastgelegd, voor de eeuwigheid. Iemand die dat wel doet, hij is geëxcommuniceerd.
  Deze bepaling van de H. Pius V, kon de transgressie van de joodse vrijmetselaar Montini, alias Paulus VI, in 1969, niet afstoppen, ondanks de talloze protesten, wereldwijd.
  Hij opereerde wederrechtelijk. Een paus geeft enkel door wat hij ontvangen heeft, qua Liturgie, de Leer en de Traditie. Hij kan niet voor zichzelf iets nieuws beginnen. Daar heeft hij geen enkel recht op.
  PVI sloeg toen een spijker in zijn eigen kist van 1978.

 22. U heeft gelijk; ik ga uit van de eigen ervaring en de werking van de menselijke geest, en ben controleerbaar. U gaat uit van het onbewijsbare dat U en anderen ons graag op de mouw spelden als de waarheid. Er is echter geen enkel bewijs voor uw stelling dat meent dat de “werking” van de liturgie buiten onze eigen geest omgaat en uit “de verte wordt geregisseerd”. U zegt dan natuurlijk dat ik niet geloof en nooit zalig zal worden. Zo kan ik het ook. Inderdaad, we praten zo langs elkaar heen. Echter, wie bent U om mij hier iets te verwijten, terwijl U ook gewoon te diep in het glaasje kunt hebben gekeken, terwijl ik ook uit nuchtere eigen ervaring kan spreken c.q. getuigen. Mijn visie werkt namelijk. Gelukkig getrouwde dames en zekere druggebruikers kunnen het ook beamen: onthechte liefdevolle overgave, zelf-gave voert op enig moment tot Godservaring en dat is zalig en vervullend. Het Hooglied en menig getuigenis van m.n. vrouwelijke mystici getuigen ervan. En als ik me niet vergis is de karmelitaanse mystiek en spiritualiteit – in het verlengde van de ervaringen van de profeet Elia – ervan doordrongen: God is in én werkt via de menselijke geest. (Voor dat Hij buiten de menselijke geest om werkt, is geen enkel bewijs voor handen!) Men hoeft er zelfs geen echt vreemde capriolen voor uit te halen. Het gebeuren is herhaalbaar, en dus geen onzin. Zelfs Thomas a Kempis en Thomas van Aquino hebben het ervaren: niet door het H. Misoffer, maar door hun mentale gesteldheid tijdens de H. Mis. Maar helaas schijnt er een zeker taboe te liggen op de goede waarneming en analyse van hetgeen leidde tot genoemde godservaringen.
  Ik begrijp dat U bovenstaande verdacht vindt omdat U nu eenmaal een ander uitgangspunt gekozen hebt. Dat mag natuurlijk, maar U heeft geen schijn van bewijs voor de stelling dat U gelijk heeft en ik er volledig naast zit. Laten we elkaar dus maar in waarde. Ik verketter U niet. Mag ik verwachten dat U zich ook inhoudt? Hopelijk. De uiteindelijke waarheid zullen wij allebei pas kennen als we het tijdelijke met het eeuwige hebben gewisseld. Aan een keuze hier op aarde ontkomen we dus niet. Volgen we daarbij maar ons eigen weten en geweten, en buigen we niet voor recalcitrantie maar betonen we altijd onderzoekbereidheid gespeend van elke mentale corruptie zoals de apostel Paulus ons gebiedt: ‘onderzoek alles en behoud het goede!’

  1. Ja, U zegt het, de bekwaamheid, “onderzoekt alles en behoudt het goede”, (1 Tess. 5:21) ; maar U maakt er een pretentieuze protestante insteek van, beste Ora et L., met de typische trek van modernisten, veroordeeld door de Heilige Pius X,
   “het modernisme is de samensmelting van alle ketterijen en valse religies”.

   Teneinde iedere pretentie te kunnen blokkeren, bond St. Paulus de navolgende voorwaarde er aan vast, ook ten aanzien van hemzelf !
   Hij schrijft in zijn Korintenbrief, 2 Kor. 3 : 1-6 :
   “”Gaan we nu onszelf aanprijzen ? Of behoeven we misschien, als sommige anderen, aanbevelingsbrieven aan U of van U ? Gij zelf zijt onze brief, wel geschreven in ons hart, maar niettemin gekend en gelezen door alle mensen. Want het is bekend, dat gij een brief van Christus zijt, die door ons is geschreven, niet met inkt, maar met de Geest van de levende God ; niet op stenen tafelen, maar op de tafelen van het hart. Door Christus hebben wij dit zelfvertrouwen bij God. Want niet door onszelf, en als door eigen kracht zijn we in staat, iets te bedenken ; maar onze geschiktheid is uit God, die ons bekwaam heeft gemaakt, om bedienaars te worden van een nieuw Verbond, niet van de letter, maar van de Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.””

   Alle geschiktheid of bekwaamheid komt uit God. Daar zijn legio voorbeelden van, dat ik als eerste zal beamen, evenals bidden voor inspiratie. Laat ieder het proberen !!
   Anderzijds, de duivel doet dat ook, getuige de FR socialist Jack Lang, die getuigde zijn rijkdom aan ideeën, aan de duivel te danken.

   De allergrootsten creëerden met de rozenkrans in de hand, o.a. Rossini, zelfs de anti-klerikale Verdi met zovele anderen uit de grote katholieke, historische wereld van de kunst.
   Bach en Rembrandt zijn de protestante uitzonderingen die de regel bevestigen.

   Verreweg de meest grote createurs zijn katholieken van de oude stempel?
   O.a. Vondel, Shakespear, Victor Hugo, Green, Agatha Christie, Van Gogh,
   Van Eijk en zovele anderen !!
   De allergrootste historici, theologen/filosofen, zijn katholieke geestelijken.
   God distribueert gericht.

   Na V2, is het droevenis troef, evenals na de Revolutie (1789) in Frankrijk, waar niks groots meer van de grond is gekomen, op geen enkel vlak.

   Maar God geeft niet alleen, Hij neemt ook terug !
   De allergrootste sopraan ooit, Maria Callas, verloor haar stem op 38 jr. leeftijd, nadat zij een abortus had ondergaan. Zij wist het, accepteerde het, en deed boete. Op 52 jr. werd de druk te zwaar, en maakte zij een eind aan haar leven. Zij verdroeg de pijn niet meer.
   De grootste bariton zanger ooit, Pavarotti, overleed op relatief jonge leeftijd, 2 jr. nadat hij er vandoor was gegaan met zijn secretaresse, en zijn vrouw in de steek liet.
   Tenslotte, Luther verhing zich aan zijn hemelbed (+1546), Lumey werd vergiftigd in zijn woonplaats Luik, en zijn andere maten Geuzen van de Reformatie, rond 1570, kwamen allen enkel jaren later, door geweld om het leven, evenals in latere tijden de joodse communisten prominenten, als Lenin, Trotsky, Stalin, Roosevelt, Beria, en nog vele anderen.
   Uit eigen dichtbij waarneming, zelfs de revolutionaire paus Paulus VI was 3 jaar voor zijn overlijden, in 1975, nauwelijks rechtop staande, meer dood dan levend, met uitpuilende, dode kabeljauw ogen.

   1. @Jules van Rooyen. U bent net een kapotte grammofoonplaat; U herhaalt steeds hetzelfde riedeltje met als uitgangspunt steeds het complot van vrijmetselaars, joden, protestanten, homo’s, rijken e.a. die allemaal op het oog zouden hebben om de traditionele katholieke kerk te vernietigen. Elk bericht interpreteert U in de richting die uw vooroordelen kan bevestigen. Dat is ziekelijk en diep triest. Zo roem ik niet op mezelf, maar loof ik de Heer om wat Hij mij deed zien en voelen, maar mag ik mijn inzicht a.u.b. plaatsen tegenover de uwe? Waarom moet ik me door U laten aanleunen dat ik arrogant en waanwijs zou zijn? Als uw gedrag de boodschap van Jezus Christus significant sneller en effectiever bij mensen zou doen aanslaan, dan zou ik U prijzen en verder zwijgen. Echter, ik zie dat uw strategie en die van Derks, Theudmer e.a. niets anders bewerkt dan haat en tweespalt. Dan moeten wij wel spreken!

    Ik vraag me overigens al tijden af waarom U zo wars bent van onderzoek en eigen ervaring inzake geloof en geloofsoverdracht. U bent diep gefrustreerd, dat zien we. Maar wat is de verwonding in U werkelijk? Is dat elke verandering die van U inzet vraagt, terwijl U waarschijnlijk altijd gedaan en uitgesproken hebt wat anderen voor c.q. i.p.v. U reeds hebben bedacht en geformuleerd? Waarom slechts een papegaai zijn en niet controleren of wat gezegd wordt ook klopt én werkt? Mist U de mogelijkheid om op de automatische piloot te geloven met de vermeende zekerheid dat U nooit ter verantwoording zult worden geroepen voor wat U geloofd en verkondigt hebt in het spoor van anderen? (U was toch voor Defensie bezig, waar men zich altijd achter een superieur kon en moest verschuilen en waar ‘Befehl ist Befehl’ plus ‘ondergeschiktheid is de ziel van de militaire dienst’ gold tot in de jaren zestig van de vorige eeuw?)
    Of is uw frustratie vooral het gevolg van uw afgang in de Nederlandse politiek, waar het CDA en zijn gremia U niet pruimde als lobbyist enz. voor het complotdenken als basis voor de buitenlandse politiek? U hoeft van mij hier geen opening van zaken te geven, maar het zou goed zijn als U in de reflectie over uw motivatie minstens voor Uzelf antwoord geeft op de vragen die ik U hier voorlegde.
    Bedenk daarbij wel dat de dood voor ons beide al op onze stoep staat. Niemand weet wanneer ie aanklopt en ons komt halen. Het is dus zaak om voorbereid te zijn. Berouw is daarbij een eerste vereiste, anders worden we niet gerechtvaardigd c.q. binnengelaten in het Rijk Gods.

    Het is dus goed om ons dus rekenschap te geven van wat bijvoorbeeld de Bisschop van Jeruzalem in 412 [ ruim 1600 jaar geleden!] ons reeds voorhoudt. Zie:

    “Liber de Institutione Primorum Monachorum”,
    geschreven door Johannes, 44e bisschop van Jeruzalem (387-417)
    voor de monnik Caprasius († 464).
    Ned. vert. Irenaeus Rosier O.Carm. en Rumoldus Mollink O.Carm.,
    Boxmeer 2010. 2e druk.

    Bron van dit religieus weten, deze oer-karmelitaanse spiritualiteit:
    het Boek der Koningen in de H. Schrift.

    Tweeledig doel van het monniks- c.q. kluizenaarsleven: “Het eerste bereiken wij door eigen arbeid en beoefening van de deugd met de hulp van de goddelijke genade. Het bestaat hierin: aan God zijn hart aanbieden, zuiver van alle dadelijke zondesmet. Dit doel bereiken we, wanneer we volmaakt zijn verborgen in Carith, in de liefde, waarvan de Wijze Man zegt: De liefde bedekt alle zonden. Daar God wilde, dat Elia tot dit doel zou geraken, zei Hij hem: Verberg je in de beek Carith.
    Het andere doel van dit leven wordt ons als een loutere gift van God geschonken. Het bestaat hierin: niet slechts na de dood maar reeds in dit sterfelijk leven enigszins in het hart te smaken en in de geest te ondervinden de werking van de goddelijke tegenwoordigheid en de zoetheid van de hemelse glorie, te drinken uit de beek van de goddelijke geneugten. Dit doel beloofde God aan Elia, toen Hij zei: En daar zult Gij uit de beek drinken.
    Om dit dubbel doel moet de kluizenaar het leven in eenzaamheid aanvaarden, zoals de profeet getuigt: In een woest, ongebaand en waterloos land, zoo ben ik voor u in het heiligdom verschenen, o God, om Uw kracht en heerlijkheid te aanschouwen.”
    Bron: pdf-pag.5. (Zie: https://nederlandscarmelitaansinstituut.nl/wp-content/uploads/2018/02/RKV3-boek-vd-1e-monniken.pdf )

    Maar ook wat Joh. Chryssostomus, bisschop van Constantinopel en een preek naar voor bracht.
    (Bron: “Getijdenboek – Lectionarium, Tijd door het jaar, Deel 8 -Jaar I, pag. 42-43)

    Uit een homilie (Hom. de diabolo tentatore 2) van de heilige Johannes Chrysostomus, bisschop van Constantinopel († 407)

    Vijf wegen van berouw

    “Zal ik u de wegen noemen van berouw? Ze zijn talrijk, ze zijn verschillend en ze leiden alle naar de hemel.
    De eerste weg van het berouw bestaat in het veroordelen van onze zonden: ‘Noem eerst uw zonden en gij zult gerechtvaardigd worden’ (Jesaja 43, 26). Daarom heeft ook de profeet gezegd” ‘Ik sprak: ik zal tegen mijzelf mijn zonden belijden voor de Heer, en gij hebt de zonden van mijn hart vergeven’ (Psalm 32, 5). Veroordeel jij nu ook je zonden. Dat is voor de Heer voldoende om te vergeven. Want wie zijn zonden veroordeelt, is minder geneigd opnieuw in dezelfde fouten te vervallen. Wek een aanklager op binnen in je eigen geweten. Dan heb je niet daarginds een aanklager voor de rechterstoel van de Heer.
    Dit is de eerste en beste weg van berouw, maar een tweede doet er niet voor onder: niet blijven denken aan geleden onrecht, onze woede beheersen, de fouten van onze medemensen vergeven. Dan wordt ook ons vergeven wat wij tegen de Heer hebben misdaan. Dit is de tweede weg om ons van zonden te reinigen: ‘Als gij aan de mensen hun fouten vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven’ (Matteüs 6, 14).
    Wilt u ook de derde weg van berouw kennen? Het is een vurig en zorgvuldig gebed en dan vanuit het diepste van het hart.
    En de vierde weg, als je die wilt weten, dan noem ik het geven van een aalmoes. De kracht daarvan is onnoembaar, zo groot.
    Ook bescheidenheid in optreden en denken neemt niet minder dan alles wat al gezegd is, de aard van onze zonden weg. Een bewijs daarvoor is de tollenaar. Hij kon niets in zijn voordeel opnoemen, maar bood in plaats daarvan zijn nederigheid aan en legde zo de zware last van zijn zonden af (Lucas 18, 13).
    Dit zijn dus vijf wegen van berouw: de eerste bestaat in de veroordeling van onze eigen zonden, de tweede in de vergeving van de zonden van onze naaste, de derde in het gebed, de vierde in de vrijwillige gave en de vijfde in de nederigheid.
    Zie dus niet werkeloos toe, maar maak iedere dag van al deze wegen gebruik. Ze zijn gemakkelijk en hier is armoede geen verontschuldiging. Al leef je in de grootste nood, dan nog kun je je woede laten varen, je nederigheid betonen, vurig bidden en je zonden afkeuren. Nergens vormt je armoede een beletsel. Wat zeg ik? Zelfs niet op die weg van bekering die bestaat in het geven van een aalmoes, zelfs daar vormt de armoede voor ons geen beletsel om het gebod te onderhouden. Dat zien we bij de weduwe die twee penningen offerde (Matteüs 12, 42).
    Zo hebben wij geleerd onze wonden te verzorgen. Aanhoudend moeten wij deze geneesmiddelen gebruiken. Dan keren wij terug tot de ware gezondheid, genieten met vertrouwen van de heilige tafel, gaan vol glorie Christus, de koning van de glorie, tegemoet. Wij verwerven de eeuwige weldaden door de genade, het medelijden en de menslievendheid van onze Heer Jezus Christus.”

    We hopen dan ook dat U uw angst en stuursheid plus boosheid tijdig zult overwinnen. Dan zal ook U de vrede en vreugde des Heren nog eens smaken en een gelukkiger mens zijn die regelmatig lacht en geen kwaad in de zin heeft.

 23. @ Ora et labora,
  de deur naar de willekeur open houden, alleen voor uzelf, om overal te kunnen kijken en dan het goede te behouden, dat is misschien iets dat u voor uzelf kunt doen, maar maak daar dan geen publiciteit over want u trekt anderen in het verderf. De vraag is of u daar zelf wel tegen bestand bent.

  Ondertussen vergaat de tijd en komt u te weinig of in het geheel niet toe aan het werkelijke geestelijke werk. Daarom is er de Traditionele RKK. En daarom wordt zij alle-tijd het ergst vervolgd.

  Het is somtijds heel moeilijk om nederig en eenvoudig te blijven.

  1. @eric-b-l
   Correct antwoord aan de werkelijk álles beter menende @Ora et labora.

 24. @Ora et labora heeft last van overmoed.
  Zij weet létterlijk ÁLLES beter dan anderen.
  Zij gaat niet ter kerke om God openlijk te beminnen en om God te ontvangen (hostie), maar om de kerk + de overige kerkgangers te leren hoe zij God kunnen dienen.

  Anders gezegd: zij is absoluut NIÉT nederig (niet jegens ándere mensen, maar ook niet jegens God.

  1. @P. Derks,
   U beschrijft hier vooral Uzelf,. en dat zonder spiegel. Bravo!
   Wanneer heeft U voor het laatst naar Jezus woorden in hun context geluisterd? Ik vrees namelijk dat U als katholieke fundamentalist door een oog of cerebrale deformatie alleen maar letters zonder context ziet. U bewandelt zo – wellicht uit onwetendheid – de perfecte, anti-dialogale weg naar verdeeldheid, polarisatie en uiteindelijk oorlog, want U begrijpt volstrekt niets van mensen en communicatie, laat staan van geloofscommunicatie die altijd een harmonisch samengaan van fides en ratio vooronderstelt. (Zie de ‘Spaanse pepers’ van mgr. Mutsaerts, hulpbisschop van Den Bosch, of zijn columns in het Katholiek Nieuwsblad) Maar, ik gun U uw vileine, kortzichtige pedanterie. Ga vooral zo door. U bereikt er niets positiefs, opbouwends mee! De tijd zal het leren. De rekening zullen we U doorsturen. Goed?

   1. nógmaals: @Ora et labora heeft last van overmoed.
    Inzake: ‘Wanneer heeft U voor het laatst naar Jezus woorden in hun context geluisterd?’
    Dat is héél erg logisch: afgelopen zondag (is dus eergisteren) in de kerk.

    U bent alleen op deze site, met de bedoeling om stennis te schoppen.
    Zeer kinderachtig allemaal, maar ja, aan Uw instelling kan (en wil) ik niets veranderen.
    Éen voorstel wil ik U nog doen: koop een luier.

 25. @ Ora et labora,
  in al hetgeen u totnogtoe schreef klinkt ononderbroken de suggestie dat de Traditie slecht is en gerelativeerd moet worden. Ik ken dat soort energieke suggestieve arbeid zeer goed uit de hekserij waar men uiterst vindingrijk heel zachtjes aan komt fluisteren met goedklinkende meningen waarin men dan zo gemakkelijk meegaat totdat het onvermijdelijke moment aanbreekt dat men tot de conclusie zou kunnen komen dat de Traditie koste wat het kost moet worden gemeden en verworpen en als een vorm van bijgeloof belachelijk is.

  Daarom zou ik pleiten voor een rozenkrans waarin de hele Kruisweg integraal aanwezig is, ook al duurt dat dan minstens dubbel zo lang.
  Want dergelijke geestelijke beleving benadert zeer nauw de Latijnse heilige Mis.

  U, “Ora et labora”, kunt wel aantrekkelijk klinkende bewoordingen opvoeren, zelfs over mystiek, maar steeds zonder de suggestie van afkeer voor de Traditie ooit te onderbreken.

  De Traditie van het onveranderlijke Woord van God laat zich gemakkelijk met hoofdletter schrijven, en, ter verheerlijking van God en het Offer van Zijn Zoon Jezus, met de allermooiste sierletters en de allerfijnste ceremonies, maar de duistere aanvallen daartegen zijn van laag allooi.

  Conclusie: het ontbreekt u aan waarachtige be-leving.

 26. Als U het eerste punt uit het St. Paulus citaat 2 Kor. 3 : 1-6 niet wilt begrijpen, noch er een woord aan wilt besteden, dat al onze kracht vanuit God komt, beste Ora.e.L., dan zal het tweede punt over de Geest, zeker te ver gegrepen zijn !
  Met “uw suggestieve arbeid”, opereert U in ieder geval niet op het spirituele vlak.
  Vermoedelijk bent U de nieuwe mol.
  De laatste noemde zich Basilius, maar hij had toch een andere invalshoek. En vòòr hem waren er meerdere mollen, al of niet aangestuurd, die de afgelopen jaren dit voortreffelijke katholieke Forum wilden verzieken. Zij zijn allen ontmaskerd.

  U noemt het punt van het CDA, een aanknopingspunt dat nieuw perspectief biedt. Ik weet het nog goed. Ja, dat was eind jaren 1990. Ik had ontdekt dat het CDA geïnfiltreerd was door verschillende vrijmetselaars. Daarover heb ik, als klokke luider, eind Augustus 1998, een artikel gepubliceerd in het Katholiek Nieuwsblad. Dat wekte veel beroering, zowel bij mijn militaire collega’s, als binnen het CDA, in het kader van de nationale Fractie Begeleiding Commissie voor Defensie. Maar zeer weinigen kenden de details. Twee katholieke prominente kamerleden (H.H. en J.d.H.) waren ingelicht, op klacht van een collega P. R., over dat artikel ! Hij was tevens vrijmetselaar, zelfs grootmeester en woordvoerder ! Daarnaast was er nog een collega vrijmetselaar W. M. , lid van de Commissie, maar die bleef afzijdig. Ik heb ook ingelicht een prominente, katholieke CDA-minister H. B. ; hij luisterde wel, maar ook hij wilde er verder niets van weten.

  Het balletje ging rollen, in zeer kleine kring. Een ergens loge bestuur eiste van het CDA bestuur, mijn royering als lid van de partij. Ik wist van niks. Maar het CDA bestuur weigerde daarop in te gaan, en antwoordde dat het CDA-lid, J.v.R., “een gewaardeerd lid was”, en dat er geen reden was om de eis in te willigen. De status quo gehandhaafd, alles bleef bij het oude. Enkele jaren later heb ik de Commissie verlaten vanwege maandenlange, zomerse verblijven in Zuid-Frankrijk. Het zat erop.

  Maar intussen was de Commissie overgegaan in de handen van een andere voorzitter, mevr. M. V., tevens voorzitster van de landelijke Platte Landvrouwen Vereniging. Zij kende de kwestie van enkele jaren daarvòòr. Ik sprak haar daarop aan, zij is katholiek, en zij kende ook mijn collega grootmeester vrijmetselaar, die de bal aan het rollen bracht ! Zij was terughoudend. Toen begreep ik dat zij zelf ook lid moest zijn van de vrijmetselarij, wellicht een vrouwelijke loge. Later heeft zij nog een publieke sneer gegeven aan kardinaal Simonis, die paste in het maçonnieke beeld. Kennelijk in opdracht.
  Haar nog een brief geschreven dat zij de facto geëxcommuniceerd is. Een reactie bleef uit.

  Maar nu komt mijn punt, Ora.e.L., de kwestie van de infiltratie in het CDA was slechts in kleine kring bekend. Hoe komt U dan aan kennis van die kwestie ?
  Is dat geen aanwijzing dat U een maçonnieke .:. mol moet zijn, een loge infiltrant, die dit voortreffelijke katholieke Forum wil verzieken, zoals meerderen voor U geprobeerd hebben ?
  Voor mij staat U als zodanig geboekt, ondanks uw schone praatjes, die niets meer zijn dan aangebrande hete lucht.

  Naschrift.
  In die tijd was de CDA top al geïnfiltreerd aan de top, met premier Lubbers en min. van BuiZa, V.d. Broek. Maar dat was nog niet bekend. Katholieken waren nog dominant aanwezig, evenals in de achterban.
  Mijn punt is dat de twee katholieke, prominente parlementariërs, plus de katholieke prominente minister, er niets van wilden weten. Zij wilden geen actie starten tot zuivering van de toen nog Christelijke partij, om een ramp voor de partij te voorkomen. Zij doken weg.

  De gevolgen zijn nu, meer dan 20 jr. later desastreus. Indertijd kon het CDA rekenen op ongeveer 30% van de kiezers, goed voor bijna 50 zetels. NU staat het CDA in de peilingen op 5 zetels, door collaboratie met maçonnieke partijen als de VVD en D666.
  De zogenaamde ongekozen leider Hoekstra is lid van een grote internationale loge, het bestuur is ongetwijfeld maçonniek in meerderheid, gezien de manipulaties en tegenwerking tegen de populaire, katholieke parlementariër Omtzicht.
  Helaas, beste lezers, de CDA partij is nagenoeg vermorzeld, door lafheid van prominente CDA parlementariërs 20 jr. terug, die niet de publiciteit zochten voor het schandaal, en die hun carrière niet op het spel wilden zetten, die ongetwijfeld dachten, “après moi, le déluge”.

  1. Voor alle duidelijkheid: “Ora et labora” is “Basilius minor”; hij heeft hetzelfde figuur bij zijn schermnaam, wat betekent dat hij hetzelfde e-mailadres gebruikt om hier te posten.

   1. @Theudmer , Ik heb ’t gecontroleerd: U heeft GELIJK: Ora et labora” = “Basilius minor”!!!

    Contrôle: zie het artikel alhier:
    Verwarring zaaien : een sluwe strategie vanuit en tegen de Kerk?

    Daar schreef Basilius minor op 8 februari 2021 om 17:17 uur ’n bericht.

  2. Dat U een vooroordeel heeft tegenover de vrijmetselaars, dat U een complottheorie t.a.v. de vrijmetselarij koestert, is uw zaak, maar moeten anderen daar per se in meegaan? Als er een paar boeven zitten onder de katholieken is daarom ook de hele katholieke kerk een boevenbende?
   U hanteert een wereldvreemde logica die niet houdbaar is en vooral mensen verkettert die volstrekt te goeder trouw zijn. Voor elke veroordeling moet immers altijd het onschuldsvermoeden gelden. Dat geldt in het recht, en elders zou dat ook behoren te gelden.
   U ziet dus spoken. Complotdenken zit niet in uw bloed, maar uw lichaam heeft uw angst in zich opgenomen. Er is nog maar weinig voor nodig om die opgeslagen angst te triggeren. Angst is echter een slechte raadgever of drijfveer als ze niet nodig is. Dat angstgedreven complotdenken is helaas een beroepsdeformatie die veel voorkomt m.n. bij beroepsmilitairen die zich noodgedwongen vaak hebben moeten laten leiden door angst het leven te verliezen als ze niet achterom blijven kijken naar de vijand die hen zou willen doden. Hoe dat werkt, heb ik helaas ondervonden toen ik zelf onder de wapenen was. In de wereld mag die angst dan nuttig zijn, in het Rijk Gods of des hemels i.c. binnen de spirituele sfeer is ze volstrekt onnodig en onnuttig als kompas. Binnen de sfeer van de Vrede van Christus heerst in principe Liefde en vrijheid./ openheid. Binnen de kerk die toch een voorafschaduwing van dat Rijk Gods behoort te zijn en wil zijn, is die angst voor vijanden volstrekt niet op zijn plaats. Wantrouwen en angst moet men er ook niet binnenbrengen en gaan koesteren. Dat maakt dat Rijk onnodig innerlijk verdeeld en dat loopt onherroepelijk uit op de ondergang, zoals Jezus ook zei. (Mat. 12, 25) Het is begrijpelijk dat U meende een klokkenluider te moeten zijn, maar men moest U wel stoppen omdat U met uw angsten de politiek zou gijzelen en verzieken. U overdreef omdat angst eerder uw leven redde, maar thuis bij uw vrouw en kinderen is ze ongepast. U zou U het familieklimaat ermee zeker bederven en onleefbaar maken. Kom dus van uw strijdros, en vertrouw eindelijk op de goedheid en liefde van het gros van uw medemensen. Zij deugen, wij deugen, en hebben het helemaal niet op U of uw kerk gemunt in negatieve zin. Wij zouden willen dat die kerk mensen dichter bij zichzelf. elkaar en hun geluk bracht op meer efficiënte wijze dan de bangmakers ooit kunnen. God is geen boeman. Wie dat denkt is blijven hangen in oud religie van voor de komst van Jezus Christus. Wij hoeven geen offers meer te brengen of beelden te vereren. God is met ons, ja IN ons., Hopelijk ziet U dat ooit nog eens in. Ik wil niet in uw schoenen staan als dat niet gebeurt en U toch moet sterven.
   Maar ik geef U op een briefje: U zult t.z.t. ontdekken dat al uw achterdocht en angst nergens anders nodig was en is dan op een slachtveld van amechtig militair machtsvertoon onder barbaren. Men zal U onderweg naar het Rijk der Hemelen beslist niet vragen naar uw militaire status/rang of onderscheidingstekens, maar in hoeverre U van uw dierlijke inborst wat meer mens, meer god gemaakt heeft.

   1. u vergeet even dat het net de meest goddeloze ‘democraten’ zijn die zich ten onrechte katholiek durven noemen en die uit angst bijvoorbeeld nog steeds het kapitool laten beschermen door gewapende militairen, ja, hun angst is zeker terecht gezien hun uiterst zondige ingesteldheid, en daarom ook verwijten zij de oprechte gelovigen hetgeen die ‘democraten’ zelf fout doen en dat allemaal met de waardeloze ‘zegen’ van Bergoglio die al deze dingen die u ons onterecht verwijt zeer plezant vindt. U zelf uiteraard eveneens.

    Waarvoor zou een oprechte gelovige ooit angst moeten lijden ? Toch zeer zeker niet om Jezus te ontmoeten !

    En uzelf ?
    Hoe gaat u ooit Jezus kunnen in de ogen kijken, met al uw dubbelzinnige suggesties ?

  3. Gezien de pogingen van een gestoorde, tot persoonlijke beschadiging, hoop ik dat de redactie de onderstaande scribent Basilius, alias Ora………., van het katholieke Forum wil verwijderen.

   1. Beste Jules van Rooyen, Voor het laatst en in alle duidelijkheid: Wie is er begonnen met het beschadigen van mensen die hier op dit forum vraagtekens plaatsten bij bijgeloof, geloof in hocus pocus en vooral dwaze complottheorieën? Zoek maar op; niet ik! Waarom mocht ik niet pogen U de ogen te openen? Omdat angst uw drijfveer is, in alles hier getoond, en niet de rede(lijkheid), broederlijkheid of liefde die schuldloosheid laat gelden tot het tegendeel in een eerlijk proces is aangetoond. Maar U wilt zelfs geen eerlijk proces; U prefereert bot, autoritair ingrijpen. Typisch de gefrustreerde oud-militair: meteen erop losslaan, want alleen hijzelf is de norm, en anderen per definitie altijd onbetrouwbaar. Maar zo zijn we niet getrouwd in dit land. Wij verkiezen de eerlijke en open dialoog. Fysiek vechten doet U maar in de dierentuin waar egoïsme en fysieke kracht de hoogste norm zijn.
    Wat ik hierboven schreef was en is overigens helemaal niet bedoeld om U te beschadigen – dat idee komt bij U alleen maar voort uit uw door angst gedreven mindset – maar om U duidelijk te maken dat U zich ten onrechte door angst laat leiden en anderen daarin tracht mee te slepen. Dat is niet-christelijk! In de politiek bent U gelukkig gestuit, en dat heeft het Nederlandse volk een hoop belastingcenten gescheeld. Mag ik dat zeggen? Ja, want het is MIJN waarheid tegenover UW waarheid, en U bent niet meer mens of burger met meer burgerrechten dan Ik, uw tegenstrever op dit moment. U bent ziek, lijdt aan dwangmatig repeteergedrag, een kapotte grammofoonplaat. Stel U onder behandeling, meneer de planner a.d., voor het te laat is.
    Uw dienaar in Christus.

 27. @Theudmer,
  NOGMAALS inzake Basilius minor:
  Contrôle: zie het artikel alhier:
  Verwarring zaaien : een sluwe strategie vanuit en tegen de Kerk?
  (Dat is een artikel alhier van 5 FEBRUARI 2021.)

  Daar schreef Basilius minor op 8 februari 2021 om 17:17 uur ‘n bericht.

 28. @Jules van Rooyen. De bron van uw CDA-perikelen is simpel: Internet.
  @naIeve en recalcitrante framer: P.Derks. Het liefst zou U me persoonlijk en lijfelijk te grazen nemen omdat mijn woorden en gedachten U niet uitkomen. Net als Jules v. R. weigert U zelf goed waar te nemen, goed te reflecteren, te overwegen door zelf na te denken. U bent liever een onkritische papegaai dan een verantwoordelijk en ook feilbaar mens. U bent uit op macht over mensen, en daarvoor misbruikt U Christus en uw kerk. U mag dat natuurlijk proberen, maar alle lezers van de berichten op deze site hebben – als ze een beetje intelligent zijn – U en de uwen door. Ze willen derhalve helemaal geen lid zijn van uw (ketterse, de Geest tartende, fundamentalistische en hypocriete) kerk. En als ze voor een kerk kiezen, dan is dat de kerk van Jezus Christus c.s. Zij zoeken het Rijk Gods eerst, zoals Jezus hen geboden heeft (Mat. 6, 33). U zoekt niets, want U schijnt alles al te weten uit de mond van andere napraters. U kunt wel eens bedrogen uitkomen straks en moeten boeten voor uw recalcitrantie! Uw woonadres is overigens ook via Internet te achterhalen. Wees maar blij dat ik niet zo’n gluiperd ben als waarvoor U mij houdt. Slaap dus maar lekker door meneer de betweterige meeloper.
  @Theudmer. Wie is nu de echte mol? Droom maar lekker door temidden van je gekoesterde frustraties. Waar zit ook jouw stinkende wond? Heeft men je thesis afgekeurd, je proefschrift afgewezen en zo een academische graad door de neus geboord (en je kreeg geen herkansing!) omdat je onderzoekswijze en -ethiek niet matchte met de ethiek van de universiteit of faculteit en haar hoogleraren en docenten c.q. niet overeenkwam met de geldende wetenschapsethiek, noch verenigbaar was met de voor jou in de toekomst geldende beroepsethiek? En nu neem je wraak door jouw eigen mores tot universeel geldig te verklaren en eenieder die daar niet in meegaat de maat te nemen? Je gedraagt je minderwaardig want rancuneus, beste vriend van Jules v.R. Schaam je. Ga werken en vooral echt bidden en mediteren, dan doe je nog eens wat nuttigs en kom je misschien toch nog terecht waar De Heer jou in Zijn oneindige goedheid toch voor bestemd hebt of JIJ nu wil of niet op dit moment. Ik hoop dat je het ware geluk alsnog zult genieten als je je er maar voor wilt openstellen. Immers voor ons allen geldt: ‘niet mijn of onze wil maar Uw wil – God – geschiedde!’

  1. Aan uw diatribe te zien heb ik weer een gevoelige snaar geraakt, maar, “Basilius minor”, u moet niet op de boodschapper schieten. Dat u “Basilius” bent is niet verborgen maar openlijk waarneembaar; misschien weet u niet hoe “WordPress” werkt, maar als u een e-mailadres ingeeft bij het posten van reacties, dan wordt daar een figuur aan verbonden dat naast uw schermnaam verschijnt. Naast de schermnaam “Ora et labora” en “Basilius minor” staat hetzelfde figuur, wat betekent dat hetzelfde e-mailadres ingegeven werd bij die twee schermnamen.

   Het is echt geen mysterie hoor. De juulsbot heeft in het verleden dezelfde hilarische fout gemaakt, waardoor hij gemakkelijk te identificeren was.

   Indien “Basilius” en de juulsbot betaald worden door een organisatie om internetdiscussies te beïnvloeden, dan zou ik me afvragen of ze geen capabelere huurlingen konden vinden, want deze twee maken lachwekkende fouten. Ze zijn zoals de orks van Morgoth Bauglir; ze kunnen ingezet worden voor klakkeloze uitvoering van brute bevelen, maar niet voor stealth-operaties.

   1. Hieruit blijkt maar weer het wantrouwende en schaduwachtige van jou en je geestesverwanten. Waarom zou ik niet gewoon een sterveling zijn die het gewoon niet met jullie eens is. Er moet weer een complot achter zitten. Maar ik neem het u niet kwalijk het is de manier waarop iedereen hier denkt. En dat ik een ander emailadres gebruik is enkel omdat mijn eerste emailadres werd geblokt. Ook nog eens om onduidelijke redenen. Die desgevraagd nooit beantwoorden werden. Wat maar weer eens het duistere karakter van dit forum verduidelijkt.

    1. @juuls,
     U praat alwéér zonder een en ander te begrijpen.
     U begijpt het zelfs nog niet als U daarover diep hebt nagedacht.
     Hetzelfde emailadres is nog in steeds gebruik door @Basilius minor c.q. @Ora et labora.

  2. Wanneer ik uw tirade van ongecontroleerde woede lees zie ik de uitlating van een mentaal onevenwichtige persoon die zijn eigen complexen projecteert op anderen en die beter andere dingen zou doen in plaats van schrijven op het internet.

   Meer tijd ga ik nu niet steken in het reageren op gevorkte tongen zoals u; mijn bedoeling was een verduidelijking te maken omdat hier iemand dacht dat u iemand anders bent dan “Basilius”, wat niet zo is.

 29. @Theudmer,
  Ik heb een preciezer voorstel voor Basilius minor:
  Er zijn méér dan genoeg spelletjes te vinden op internet. Spelletjes hebben één geweldig voordeel voor Basilius: ze hebben geen weerwoord en controleren niets.

 30. @Baslius minor c.q. @Ora et labora:
  Jezus Christus had maar ÉÉN doel.
  Hij kwam naar de aarde, dus HIj kwam naar de mensen toé met maar ÉÉn doel:
  om hen te redden uit de handen van de duivel (EN vluchtte niét stiekem weg toen het serieus werd).

  Anders gezegd: Jezus Christus is de ÉCHTE Held.

 31. @Baslius minor c.q. @Ora et labora,
  U bent een ECHTE verliezer: vluchten zodra U en Uw ware bedoelingen óverduidelijk zijn.

 32. @Baslius minor c.q. @Ora et labora,
  ÚW rol (toneelrol) is dus(!) vollédig uitgespeeld: U probeerde als mol hier deze site te torpederen.
  Het moet zelfs Ú duidelijk (Óverduidelijk) zijn, dat dié rol door U DEFINITIEF verloren en dus uitgespeeld is.

  U kunt NÚ nog terug!!!
  Mijn aanbeveling voor Ú:
  Doe BOETE; trek U vollédig terug in de eenzaamheid en wend (zonder ’t’, vanwege dringende aanbeveling) U tot onze ÉNIGE HEER en MEESTER: JEZUS CHRISTUS.
  Dan vindt U – gehéél vanzelf (door de werken van de HEILIGE Geest) – de ware R.K. Kerk.

  Ik wens U véél ora en tenslotte véél labora (= ik wens U véél bidden en werken.)

  1. @Theudmer en P.Derks.
   Om duidelijk te zijn: Jullie zijn internetterroristen. Een betere term is er niet.
   Wat jullie over mijn intenties geschreven hebben klopt ook van geen kant. Jullie bestaan het zelfs om wat je schrijft niet in de vragende vorm te brengen. Maar ja, voor jullie geldt maar één ding: jullie waarheid; onwelgevallige gedachten van anderen moeten de grond in worden geboord, het liefst door aanvallen op de man/vrouw. Vragen stellen is er zelden bij. Daarin zijn jullie doorzichtig: het gaat om intimideren en afmaken, desnoods met een kogel nog wel. Wat voor een beest bent U wel niet? Zo ga en blijf je toch niet met mensen in gesprek; het is eenvoudig beneden alle peil! Jullie bepalen wat gedacht en gezegd mag worden en hoe de werkelijkheid te interpreteren is, maar waar halen jullie dit recht vandaan? Die arrogantie getuigt van jullie anti-sociale, kwaadaardige persoonlijkheid en narcisme. Dat leidt natuurnoodzakelijk tot frictie met o.a. gevoelige, spirituele, religieuze mensen die maar beter niet met jullie in contact kunnen zijn. Precies daarom is het jullie te doen: alle ruimte voor jullie fascistoïde monoloog. Van mij mogen jullie dat doen, maar smuk dat niet op de kwalificatie katholiek want wat jullie doen is gewoon weg schandalig. De duivel is in jullie gevaren, niet in mij! Doe zelf boete, ga biechten, beter je leven en ga eindelijk eens de Schriftteksten, waar mogelijk, niet-fundamentalistisch beschouwen. Als jullie werkelijk zo geleerd zijn als jullie je voordoen, dan weten jullie die teksten ook literair en (ontwikkelings)psychologisch te duiden. Begin daar nu eens serieus aan, want dat is veel beter dan wat jullie hier laten zien. Dat is jullie verantwoordelijkheid tegenover Jezus Christus die jullie toch als de Heer zien. Ik geloof echter niet dat Hij – gezien vanuit jullie eigen fundanmentalistische perspectief – met jullie liefde tevreden zal zijn. De rekening daarvan zal jullie dus bar tegenvallen. Maar, aan jullie de keus.
   Is je aansluiten bij de katholieke fundamentalistisch beweging van dhr H. Bos uit Veenendaal (NL) “Civitas Christiana” niets voor U beide als straatvechters, dan kunt U wekelijks publiek strijd leveren in dorpen en steden als vechters tegen windmolens! Ik zou het toch maar eens overdenken, als ik jullie was. Bekvechten geeft jullie vast een betere kick dan hier achter je pc, of zijn jullie daar toch te laf voor?
   Verder zeg ik hier niets meer over. Veel plezier, jongens!

   1. je bent dus een klein vrindje van Joe Biden, Pelosi, de Clintons, Soros, B.Gates, Bergoglio,
    . . . en ook al eens op warm bezoek geweest bij AOC ?
    EU-politici en EU-bisschoppen zijn het vernoemen niet eens waard, kortpotige naloophondjes, net als jij zelf.
    En ben je al voorbereid op de komst van jullie Grote Messias ?
    Ga je persoonlijk een steentje bijdragen aan de derde tempel ?

    En hoe lang denk je je super narcistisch zelfrespect nog te kunnen voeden met het bloed van gelovige christenen ? Wees voorzichtig want er resten je nog hooguit zeven jaren, waarschijnlijk veel minder.

    Ben je al voorbereid op de Grote Waarschuwing ? Ach ja, hoeft natuurlijk niet want christenen van jouw kaliber kunnen de macht van God weerstaan . . .

  2. Grappig iemand die dit forum kritisch benadert wordt weggepest…want ja inhoudelijke kritiek is natuurlijk erg vervelend. Vooral als dat gewoon de waarheid is.

 33. Dit is wat Jezus moest ondergaan na de gevangenneming. Best is te zwijgen want erger dan ergst kan het niet meer worden.

 34. Ik vind dat er niets mis is met een extern onderzoek naar kindermisbruik in de Franse Kerk
  De opvatting dat onderzoekers die zichzelf moeten onderzoeken is boerenbedrog.
  Het is een grootmisverstand dat katholieken beter en betrouwbaarder zijn dan ongelovigen.
  Hebben jullie niet nostalgisch zitten te doen dat Zijne Heiligheid Paus Benedictus dé paus was die de Kerk nodig had en dat zijn opvolger Zijne Heiligheid Paus Franciscus in deze site in alles wordt afgebroken, oneerbiedig alleen met zijn familienaam wordt aangeduid.
  Beiden werden door kardinalen op een conclaaf gekozen, gesteund door de Heilige Geest.
  Maar dan vind ik Paus Franciscus met kop en schouders boven Paus Benedictus uitsteken, want Paus Benedictus liet jarenlang tientallen Duitse kinderen in de steek die door priesters werden misbruikt.
  Ik vond en vind Paus Benedictus een stiekemerd: eigenlijk zijn ambt onwaardig!
  Paus Franciscus heeft het niet gemakkelijk in deze woelige tijden , maar hij is de man van de Liefde. Die Liefde vind ik in de gesprekken en artikels bijna nergens terug op deze site. En wat schreef Paulus: “Als je de liefde niet hebt…” En wat zei Jezus? “Heb elkander lief!”
  Deze site bekijk ik met verbaasde blik. Is Jezus daar moeten voor sterven?

  1. @ Tony Geiss,
   de liefde van ‘paus’ Franciscus bestaat uit niets anders dan socialisme en ik kan het weten want ooit was ik idealistisch socialist. Socialisme wil van de ziel geen weet hebben met als gevolg dat ik innerlijk in diepe wanhoop geraakte. Ware Liefde is de Geestelijke Liefde van Christus, Levengevende Geestelijke Liefde zoals o.a. de ware Paus Benedictus XVI dat zeer mooi en vakkundig beschrijft in zijn theologische geschriften, terwijl ‘paus’ Franciscus tot op heden nog niet in staat geweest is een woord of zelfs maar een letter toe te voegen aan het Magisterium van de Kerk want hij beperkt zich tot dat goddeloze socialisme dat hem zijn nek zal kosten wanneer hij het oordeel van God zal moeten ondergaan.

   Bovendien heeft ‘paus’ Franciscus ontzettend veel meer op zijn lever dan eender welke voormalige paus. Met slechts enkele zuinige woordjes geeft hij heel stilletjes te kennen dat hij tegen abortus is, duidelijk pro forma dus, terwijl hij breedvoerig laat blijken dat hij alles goedkeurt en dat zondigheid niet meer bestaat. Nogmaals, hoe zal hij zich ooit kunnen verantwoorden wanneer hij voor het oordeel komt te staan?

   En U zelf, Tony Geiss, hebt U dan geen angst voor de nakende dag van het oordeel?
   Ik wel, ook al doe ik mijn best in staat van genade te blijven.
   Socialisten zijn innerlijk veel te veel overtuigd van puur werelds eigen gelijk, hebben geen enkele innerlijke geestelijke beleving en kunnen dus niet door het kleine hemelpoortje naar binnen, zoals Jezus dat heeft beschreven.

   1. Beste Eric,
    Het pleit voor jou dat je met zoveel geduld probeert te overtuigen, dat je mensen probeert tot God, tot Jezus te brengen, tot de Verlossing. Dat moeten alle Christenen doen.
    Maar ik denk dat we onszelf inderdaad echt door de Heilige Geest moeten laten leiden en onderscheiden wie behoort tot de groep mensen van goede wil en wie niet.
    Dit forum is een oase in een wereld waar de duivel hoogtij viert, meer en meer.
    Ik stel vast dat op dit forum ook meer en meer dik betaalde trollen de kop opsteken. Dat is op zich niet slecht: het betekent dat dit forum relevant en “gevaarlijk” is en dus door een kwaadaardige groep mensen moet bestreden worden. Die werken op commissie: hoe meer posts hoe meer poen. Ze komen met hun vreselijke “gnomenaangezicht” vanuit elk hol gekropen of vanachter ieder boom gesprongen om dit forum tot een hel te proberen maken. En ze vermenigvuldigen zich als konijnen…
    De schermutselingen die hier plaatshebben zijn geen teken van een gebrek aan liefde, ze zijn juist de bevestiging van onze liefde voor Jezus en alle mensen van goede wil.
    Er schoot mij een citaat van de H. Augustinus te binnen: “De duivel is als een hond die aan een ketting gebonden ligt; hij kan wel blaffen maar niet bijten, tenzij men zich door zijn strelingen laat bedriegen en men hem nadert”.
    Daarom, lieve vrienden in Christus, laat u niet bekoren door de duivel. Laat hem gewoon aan de ketting liggen en wandel er voorbij.
    Hartelijk dank aan alle ware vrienden van Christus voor hun verhelderende bijdragen, hun strijdlust, volharding en geloof. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.

    1. dikbetaalde trollen maken zich niet druk over dit forum An. Maak het niet groter dan het is…
     Jezelf moed in praten dat dit forum relevant en gevaarlijk is… Dit forum is eerder marginaal. Als je alleen hier vertoeft zou je kunnen denken dat dit het belangrijkste forum van de wereld is. Nee hoor zelfs niet voor katholieken…
     Vermakelijk wel…..gevaarlijk? nee!

   2. Beste An,
    Gelijk heb je, je bent een engel, maar ik heb nog zoveel achterstand in te halen en daarom woeker ik met behulp van dit Forum.

    Romeinen 10:9-11: “9 Welnu, wanneer ge belijdt met uw mond, dat Jesus de Heer is, en gelooft met uw hart, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, dan zult ge worden gered; 10 want men gelooft met het hart ter rechtvaardiging, en men belijdt met de mond ter redding. 11 De Schrift immers zegt: “Al wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd komen te staan.” (Petrus Canisius 1939)
    Profijt!

    Prediker 11: “Strooi uw brood over de wateren en gij zult het weervinden na vele dagen.” (uit een oude protestantse bijbel) — Dit betekent ook dat men zeer veel geduld moet oefenen want dat wordt altijd beloond.
    Profijt!

    Wij zijn de schapen die bitter gras omzetten in zoete melk en wol en daar kunnen de vele bittere roofdieren dan ooit weer door tot leven komen. Maar ik geef toe dat dit wat moeilijk ligt en dat komt omdat ik het idee van re-incarnatie nog steeds niet uit mijn denksysteem verwijderd krijg; namelijk dat ooit ook de ergste duivel terug engel zal kunnen worden.

    Zij denken niet alleen ons te pesten, maar algemeen ziet men zoals bijvoorbeeld in de USA dat ‘democraten’ tot het uiterste gaan om haat op te wekken, zelfs binnen hun eigen partij. En ik denk dat God dit toelaat om enerzijds de goeden te wekken en los te weken van het modernisme en anderzijds de kwaden nog meer te polariseren. God trekt –langs die weg– nog het hardst aan ons, denk ik, want Hij verlangt onze aandacht en onze liefde voor Hem en voor de andere zielen.

    En verder is het heerlijk en inspirerend om teksten te lezen van Theudmer en An en P.Derks en Kurt en nog verscheidene anderen.

  2. Tja Tony. Welkom op het Forum van An-Kurt-Derks-Theutmer-Eric -BartB. Verdedig vooral de huidige paus niet en geloof in een wereldwijd complot. Probeer vooral niets zinnigs te zeggen, want u krijgt onzin terug. Ga paternosters bidden en moeit u niet. Het zal u een hoop ellende besparen. Geloof me. Geen dank.

   1. Tja Frank.

    Ik las zoëven nog de discussie met Ora et labora. Toch wel leerzaam en vreugdevol. Het is natuurlijk geen forum van een paar. Dat sommigen een sterke mening hebben laat onverlet dat er ook pareltjes langskomen. Hopelijk beland het zaad niet op de harde grond, of op de keiën of zo. Of komt de satab ze weghalen en zaait onkruid.
    “3 En hij sprak tot hen menigerlei door gelijkenissen, en zeide: Zie, een zaadzaaier ging uit om te zaaien. 4 En terwijl hij zaaide, viel een gedeelte bij den weg; toen kwamen de vogels en aten het op. 5 Een ander deel viel in steenachtigen grond, waar het niet veel aarde had; en het ging spoedig op, omdat het geen diepe aarde had; 6 maar toen de zon opging, verwelkte het, en omdat het geen wortel had, verdorde het. 7 Nog een ander deel viel onder de doornen; en de doornen wiesen op en verstikten het. 8 Maar een gedeelte viel in een goed land, en droeg vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. 9 Wie oren heeft om te horen, die hore!”
    (Mattheus 13)
    Betekenis: “19 Als iemand het woord van het rijk hoort en niet verstaat, dan komt de boze en rukt weg hetgeen gezaaid is in zijn hart; deze is het, die bij den weg gezaaid is. 20 Maar die in steenachtigen grond gezaaid is, is degeen, die het woord hoort, en het terstond met vreugde aanneemt; 21 doch hij heeft geen wortel in zich, maar hij is slechts voor een tijd en wanneer er verdrukking of vervolging ontstaat om des woords wil, ergert hij zich terstond. 22 En die onder de doornen gezaaid is, is degeen die het woord hoort; en de zorg dezer wereld en het bedrog des rijkdoms verstikt het woord, en het draagt geen vrucht. 23 Maar die in het goede land gezaaid is, is degeen, die het woord hoort en het verstaat, en dan ook vrucht voortbrengt; en het draagt deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig.”

    Wat ik dacht is dat Katholieken de Bijbel niet veel lezen.
    Aan de woorden van Ora et labora zie ik niets on-Bijbels. Is dat omdat men de Bijbel niet kent? En toch mag men hem, de Bijbel, graag lezen, wordt bevestigd:
    “Uit de katechismus van 1948:
    Vraag: Mogen wij de H. Schrift lezen?
    Antwoord: Wij mogen de H. Schrift lezen, als de uitgave kerkelijk is goedgekeurd.
    Vraag: Is het lezen van de H. Schrift nuttig?
    Antwoord: Het lezen van de H. Schrift is nuttig en vertroostend, omdat in de H.Schrift de Heilige Geest tot ons spreekt, die het Licht is van de H.Kerk en de Bron van alle Waarheid.
    De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord, dat komt uit de mond van God. Mt. 4, 4.
    De hele Schrift is door God ingegeven en is nuttig tot onderrichting, weerlegging, terechtwijzingen opvoeding in de gerechtigheid. 2 Tim. 3, 16.”.

    Vrede.

    1. @Raphaël, inzake Uw reactie van 18 februari 2022 om 00:28 uur:
     Dit artikel is al ’n oúd artikel. U schrijft dus als mosterd ná de maaltijd (die maaltijd hebben we al lange tijd achter de kiezen, terwijl U nog steeds aan ’t malen bent).

     U moet vreselijke honger hebben, daar U deze maaltijd nog steeds niet verorberd heeft, terwijl het al lange tijd bedorven is. Daarom: smakelijk eten en voorál: eet gezond.

     1. P. Derks,

      Probeert u nu eens te lezen wat er geschreven wordt. Dat geeft zoveel plezier.
      Wanneer men een fijne maaltijd krijgt aangeboden is het zonde om urenlang te gaan discussiëren hoe hij opgediend moet worden en is lang bezig om het juiste bestek te vinden. Fijner is om te leren eten. Gewoon eten en te genieten van wat de kok gemaakt heeft.

      Nu blijven we altijd steken over hoe de maaltijd (de woorden alhier) opgediend wordt. We kunnen zelfs ruzie gaan maken over de kleur van de servetten of over of men nu de lepel links of rechts moet hanteren. En de maaltijd? Die wordt steeds kouder en kouder.

      Er worden hier soms woorden gesproken die de Heer vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld als iemand de Schrift citeert. Woorden kan men zien als geestelijk voer voor de ziel en de geest. Sta altijd open voor nieuwe smaken en probeer ook eens van de ander te proeven. Sommigen zijn oprecht, dat lees ik. Wanneer die oprechten meteen als oud vuil worden weggezet, bederft dat onze eetlust, is het niet? Dus laten we elkander netjes behandelen, als ware het dat we in een duur restaurant aan het eten zijn. Laten we de slabbertjes omdoen en naar de wijsheid luisteren oftewel smakelijk geestelijk eten en leren van elkanders smaak.

   2. @Frank Dierickx,
    Een 100% onzinnig antwoord (= antwoord wat 100% onzin is én niet terzake is.)
    @Frank Dierickx, bent U kinds geworden?

    1. @Frank Dierickx,
     Voor U geldt trouwens hetzelfde als wat ik aan @Raphaël schreef:
     Dit artikel is al ‘n oúd artikel (van 13 oktober 2021). U schrijft dus als mosterd ná de maaltijd (die maaltijd hebben we al lange tijd achter de kiezen, terwijl U nog steeds aan ‘t malen bent).

     U moet vreselijke honger hebben, daar U deze maaltijd nog steeds niet verorberd heeft, terwijl het al lange tijd bedorven is. Daarom: smakelijk eten en voorál: eet gezond.

 35. @Raphaël + @Frank Dierickx,
  Aanvulling van mijn reactie d.d. 18 februari 2022:
  Een bedorven maaltijd opfrissen met mosterd is compleet zinloos: de maaltijd smaakt ietwat beter, maar deze stokoude maaltijd is al lange tijd bedorven.
  Ik vrees dus voor Uw beider magen en voor Uw lichamelijke en zelfs gééstelijke gezondheid.
  Voelen jullie je nog wel goed + vooral: ZIJN jullie nog wel in orde?

  1. En u gaat die communicatie hier dan óók weer even lezen en dát weer becommentariëren? U verwijt anderen dat wat uzelf juist zélf nu doet? Daar kan ik niet met de pet bij;)

 36. @Raphaël,
  Als ik Ú was (maar dat bén ik niet): ga naar een ándere winkel om een nieuwe pet te kopen. 🙃

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht