Frankrijk: seksueel misbruik in de Kerk niet laten wegkapen door reformistische agenda’s 

Niet minder dan 2900 tot 3200 Franse priesters zouden zich sinds 1950 schuldig gemaakt hebben aan pedofiele feiten. Dit is de conclusie van een rapport gepubliceerd door de “Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise” (Ciase), onder leiding van Jean-Marc Sauvé, die ook vicevoorzitter is van de Franse Raad van State. Het zou hier gaan om 2,5% van het totaal aantal priesters: een minimale schatting, aldus Sauvé. Het rapport van 2500 pagina’s is gebaseerd op gesprekken met 6400 vermeende slachtoffers en 1600 antwoorden op uitgebreide online vragenlijsten. Vooral diocesane priesters (66%) maakten zich schuldig aan pedofiele feiten, volgens het rapport. 

De Ciase-commissie werd op vraag van de kerkelijke autoriteiten opgericht na het uitlekken van meerdere misbruikschandalen binnen de Katholieke Kerk. Eén van de meest spraakmakende dossiers draaide rond het misbruik van minderjarigen in de jaren 70 en 80 door priester Bernard Preynat, een scouts-aalmoezenier uit Lyon. Preynat werd vorig jaar veroordeeld tot 5 jaren gevangenis. Ook de rol van de toenmalige bisschop van Lyon, Philippe Barbarin, in het toedekken van de zaak Preynat, zorgde voor veel ophef bij de Franse bevolking. 

Erger dan gevreesd

In een reactie op het Ciase-rapport, verklaarde Aartsbisschop Eric de Moulins-Beaufort, voorzitter van de Franse Bisschoppenconferentie, dat de omvang van de seksuele misdrijven in de Kerk “groter was dan gevreesd”. Hij riep priesters en bisschoppen op, om zich niet defensief op te stellen. “We moeten dit accepteren. Er is iets heel brutaals gebeurd…dat we onder ogen moeten zien.” De aartsbisschop vroeg zijn clerus ook om een sfeer te creëren waarbij er geluisterd werd naar de slachtoffers. 

Verborgen agenda’s? 

Critici van het rapport vrezen voor de foute perceptie dat pedofilie vooral een Katholiek probleem is. Het viseren van een instituut voor feiten die voornamelijk uit vorige eeuw stammen wordt hierbij als fundamenteel oneerlijk gezien. Slechts 22 dossiers waren nog recent genoeg om over te maken aan het gerecht. Er zijn ook vragen rond de ware agenda en onafhankelijkheid van de Ciase commissie zelf, een gemengde groep van experten met verschillende overtuigingen, inclusief het atheïsme. Hoe staan deze personen tegenover de Kerk? Daarnaast zijn er de hervormingsagenda’s binnen de Katholieke Kerk zelf, die vooral het “klerikalisme” (een Kerk, die exclusief geleid wordt door een celibataire en mannelijke clerus) als de voornaamste oorzaak zien van pedofilie. 

Klerikalisme als oorzaak van pedofilie?

Paus Franciscus voert vaak de afbouw van het klerikalisme aan als “oplossing” bij uitstek om het aantal pedofiele feiten te beperken. Uiteraard is dit absurd, aangezien pedofilie ook buiten de Kerk binnen allerlei structuren aanwezig is. Volgens een wetenschappelijk artikel in Frontiers in Human Neuroscience wordt het percentage pedofielen onder de gewone mannelijke bevolking geschat tussen 1% en 5%. Het percentage pedofiele priesters uit het Ciase rapport wijkt dus niet af van het normale aantal mannelijke pedoseksuelen in de algemene bevolking.  Pedofilie komt bovendien voor bij zowel mannen als vrouwen, alleenstaand of in een relatie. Het vooroordeel dat enkel eenzame, sociaal onaangepaste of seksueel gefrustreerde zonderlingen pedoseksuele neigingen zouden hebben, klopt dus op geen enkele manier. Hoewel het belangrijk is om ons als Kerk en maatschappij te bezinnen over hoe we willen omgaan met seksuele stoornissen en de mentaliteitsproblemen die misbruik vergemakkelijken, lijkt het weinig productief om het thema te laten wegkapen door antiklerikale en reformistische agenda’s die niets te maken hebben met het beschermen van kwetsbaren. Het valt trouwens sterk te betwijfelen of een ultraprogressieve Kerk met een gehuwde of gemengde clerus minder pedofielen zou tellen.

Bronnen: De Standaard, Lifesitenews, egaliteetreconciliation.fr

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

65 commentaren op “Frankrijk: seksueel misbruik in de Kerk niet laten wegkapen door reformistische agenda’s 

 1. Hebt u informatie over Katholieke Actie Vlaanderen? The Guardian Angel laat niet meer van zich horen. Het gerucht gaat dat hij overleden is aan corona. Klopt dat?

  1. Ik ken de Guardian Angel jammer genoeg niet persoonlijk. Hopelijk is alles ok met hem, maar meer weet ik niet…

 2. Het Katholiek nieuwsblad, het Pro paus Franciscus blaadje van de lage landen, neemt het rapport serieus. Dat is een teken dat het bewust door de Rooms Katholieke kerk, het Vaticaan, de wereld is ingebracht om als argument te dienen dat het Rooms Katholieke geloof drastisch moet veranderen. Wij zijn lopen weer tegen de politieke ideologie van het Vaticaan op.

 3. De in bovenstaand artikel gebruikte definitie van het begrip klerikalisme (citaat: een Kerk, die exclusief geleid wordt door een celibataire en mannelijke clerus) is veel te kort door de bocht, met als bijkomende onjuiste suggestie dat paus Franciscus minder priesters in een kerkelijk ambt zou nastreven. Was het maar zo – de oecumene en het afnemen van bijgeloof onder gelovigen enz. zou er zeker mee gediend zijn – doch niets is minder waar.

  Paus Franciscus verstaat m.i. onder klerikalisme: het denken en handelen naar de idee dat geestelijken meer rechten en dus meer macht hebben dan hen feitelijk toekomt.

  In dat laatste geval heeft de paus wel degelijk een punt. Ambtsdragers van de kerk die minderjarigen en anderen misbruikten dachten dat zij boven de Wet stonden en zich meer konden permitteren dan gewone mensen/gelovigen. Zij waren arrogant, pedant, hoogmoedig enz. Dat hieruit volgende misbruik in de kerk zou inderdaad afgelopen moeten zijn en dat zou o.a. kunnen als geestelijken bescheidener en vooral nederiger (zich meer bewust van ook hun eigen zondigheid) zouden zijn. Daar hamert hij dan ook op. (Maar ja, goed luisteren naar de paus is een kunst geworden, vooral als men met vooroordelen jegens hem of een aan hem tegengestelde ideologie behept bent.)

  Het is de vraag of je dat nog realiseert NADAT je ze eerst een zekere wijdingsmacht (toch een BUITENGEWONE STATUS t.o.v. gewone mensen!) hebt toegekend d.m.v. handoplegging enz. tijdens de priesterwijding. Kom dan nog maar eens uit eigen beweging van de troon die anderen je toedichten én jijzelf hebt geïnternaliseert. (Zie Roger Vangheluwe!)

 4. @Ora et labora,
  U kunt zeggen wat U wil:
  Feit blijft, dat METÉÉN(!!!) na afloop Vat. II de massale(!!!) uittocht van geestelijken + van leken begon.
  Dat heb ik met EIGEN ogen gezien + met EIGEN oren gehoord.

  Anders gezegd: dat heeft niémand mij aangepraat, maar is mijn PERSOONLIJKE getuigenis van daadwerkelijke gebeurtenissen.
  NIÉTS(!!!) van deze gebeurtenissen is door mij erger gemaakt dan het in werkelijkheid was. Moge GodZélf mij straffen als ik overdrijf.

 5. @Ora et labora,
  Anders gezegd:
  Vat. II – ZÉLF(!!!) was de oorzaak van de massale(!!!) uittocht van geestelijken (= priesters + broeders + zusters) + de massale(!!!) van leken.

  De tevoren létterlijk(!!!) óvervolle kerken raakten binnen twee tot vijf weken bijna compléét(!!!) leeg.

  1. Wat U gezien heeft, is juist. De conclusies die U er echter aan verbindt zijn logisch niet correct. Het terugdraaien van Vat. 2 zal daarom ook nooit het door U gewenste effect teweegbrengen: meer religieuzen en gelovigen in de kerken.

   1. @Ora et labora,
    Graag een inhoudelijke(!) vervolgreactie (= welke conclusies trekt Ú uit Vat. II)?

    1. Goed en kwaad zijn vaak niet te scheiden; zij gaan meestal hand in hand. De ene mens of situatie terecht redden kan gepaard gaan, en gaat ook meestal gepaard met nadeel of ellende voor een ander mens of groep mensen c.q. situatie. Daar moeten we niet van schrikken. Zo is het leven. Het is dan niet zaak om de oude situatie maar te repareren, of niet om te zien naar de nadelig getroffenen van de actie, maar om oplossingen te bedenken voor de beleefde schade. Die oplossingen vind je echter alleen als je teruggaat naar de essentie: terug naar liefde, vergeving en barmhartigheid als hoogste norm met als gevolg: meer en beter welzijn voor meer mensen bewerken. M.a.w. doen wat God nu (en niet in de situatie van gisteren!) van ons vraagt: geen offerande (Mat. 9, 13) maar concreet: barmhartigheid handen en voeten geven met de middelen en mogelijkheden die nu voorhanden zijn.

     Het door Vaticanum II beoogde Aggiornamento (bij de tijd en de stand van o.a. nieuw menswetenschappelijk inzicht brengen van de kerkelijke leer en praktijk) was juist én goed. De kerk bestaat immers niet om mensen te knevelen, maar om hen de weg naar hier en hiernamaals geluk te wijzen en erheen te begeleiden. (zie het antwoord op de eerste vraag van de Nederlandse r.-k. Catechismus van 1948)

     Dat de kerken en kloosters leegstroomden was een noodzakelijk gevolg van dat kerkelijk Aggiornamento dat voor het eerst sinds millennia erkende dat mensen ook hier op aarde recht op geluk en welzijn hebben, en dat de kerk dat ook moet honoreren. (Vergelijk het antwoord op de eerste vraag van de Catechismus van voor 1948 en de Catechismussen die daaraan vooraf gingen!)

     Veel onnodig leed veroorzakende zaken (o.a. veel te strenge, middels eeuwige geloften en oude gewoonten opgelegde, maar de facto vaak psychisch ziekmakende geloofsleer en ascese plus machtsverhoudingen in kloosters) werden daarom terecht losgelaten. Er is dan ook nu feitelijk geen weg meer terug; de vroegere verdwazing is nu breed gedeeld en erkend. De Kerk mag het welzijn van mensen niet negeren of bagatelliseren omdat de God van de Schrift juist het welzijn van mensen wil en zich daarvoor ook inzet middels het werk van de H. Geest, getuige o.a. de ontwikkeling van wetenschap en techniek. Die ontwikkeling is ook niet terug te draaien; men heeft eenvoudig maar te dealen met de nieuwe problemen die opduiken.

     De gevolgen van die omwenteling in het denken heeft de Kerk dus maar te accepteren en te verwerken in haar nieuwe spreken, vieren en handelen. Dat kan ze ook als de Kerk en de gelovigen zich maar focussen op de essentie, de kern, het belangrijkste van de Blijde Boodschap en zich niet star vastklampt aan achterhaalde structuren, gebruiken of vormen van devotie die nota bene nooit echt geland zijn in het gewone godsvolk-onder-weg, maar alleen door fanatieke machtigen en ten onrechte als onaantastbaar geachte gebruiken en verhoudingen aan het ondergeschikte en bang gehouden volk – m.n. de lekenbroeders en -zusters – werden opgedrongen, terwijl de hogere clerus zich hun macht en andere privileges ruimschoots lieten welgevallen zonder kritische reflectie op het nut en de gevolgen ervan voor de geloofwaardigheid van de door verkondigde boodschap.

     Vaticanum II heeft dus nooit (stiekem noch openlijk) de bedoeling gehad om het goede af te breken en of Christus te verlaten. Zij beoogde juist dichter te naderen tot Jezus en zijn Blijde Boodschap, om daarmee het Welzijn van mensen en de overige schepping (eenheid, broederlijkheid, vrede, duurzaamheid enz.) te dienen. Want er is maar één wereld en één mensheid met beperkte mogelijkheden en kansen die zo breed mogelijk, eerlijk gedeeld dienen te worden. Zonder geleefde barmhartigheid en echte broeder- en zusterschap is dat een onmogelijke opgave. Onnodig scheidende en discriminerende structuren en gebruiken dienen daarvoor dus te wijken en opgeruimd. Dat dat soms pijn doet, is evident. Problemen zijn er echter om op te lossen. Het denken en handelen terugdraaien naar de situatie van voor Vaticanum II is echter absurd; het laat zich eenvoudig niet terugdraaien! Gelukkig maar. Op de automatische piloot gelov en en kerk-zijn, is niet meer mogelijk. Men zal zich goed moeten blijven oriënteren én keuzes dienen te maken. Men kan natuurlijk ook onze contreien laten platbombarderen zodat de cultuur met verloop van tijd enigszins terug gaat naar bijv. de Oudheid of Middeleeuwen, doch geen zinnig mens kie3st voor die optie. Accepteren en meewerken aan de nieuw ontstane situatie in ons tijdsgewricht is dus noodzakelijk. Simmend en pruilend je terugtrekken in een hoekje kan natuurlijk ook, maar dat lost niets op!

     1. Sorry, herstel van een foutje in laatste regels van de derde alinea:
      “Vergelijk het antwoord op de eerste vraag van de Catechismus van voor 1948 en de Catechismussen die daaraan vooraf gingen!” Datmoet natuurlijk zijn:
      Vergelijk het antwoord op de eerste vraag van de Catechismus van 1948 met het antwoord op dezelfde vraag in eerdere Catechismussen!

      1. @ Ora et labora,
       Des te meer U probeert uit te leggen, des te minder begrijp ik U.
       Laat ik het zélf kort houden: ik sluit mij aan bij de opmerkingen geplaatst door @eric-b-l op 11 oktober 2021 om 19:41 uur.

    2. @ Ora et labora, citaten van u:

     “bijkomende onjuiste suggestie dat paus Franciscus minder priesters in een kerkelijk ambt zou nastreven. Was het maar zo – de oecumene en het afnemen van bijgeloof onder gelovigen enz. zou er zeker mee gediend zijn ”

     “Men kan natuurlijk ook onze contreien laten platbombarderen zodat de cultuur met verloop van tijd enigszins terug gaat naar bijv. de Oudheid of Middeleeuwen, doch geen zinnig mens kie3st voor die optie. Accepteren en meewerken aan de nieuw ontstane situatie in ons tijdsgewricht is dus noodzakelijk.”

     — U bent sterk aan het relativeren, en zoals alle moderne Vaticaan2-volgers weet u in de verste verte niet waar het geloof om gaat.

     “Het denken en handelen terugdraaien naar de situatie van voor Vaticanum II is echter absurd; het laat zich eenvoudig niet terugdraaien!”

     — U hebt er geen idee van hoe uw modernisme binnen korte termijn volledig zal verdwijnen, en dat nog wel door toedoen van ‘paus’ Franciscus zelf !

     Hoog tijd voor u om bijvoorbeeld eens ernstig te bestuderen wat er gebeurde toen Mozes met het volk van God aan de voet van de Sinai-berg verwijlde. De tweedeling van dat volk was onvermijdelijk en ook de drastische gevolgen voor de hippe ‘moderne’ afvalligen van toen. Kent u het oude spreekwoord: “O.L.Heer Jezus een vlassen baard aanbinden” ? Dat is wat u tracht te doen. Dat zal u nooit gelukken.

 6. De weg naar de hel is geplaveid met de beenderen van priesters en monniken, en de schedels van bisschoppen zijn de lantaarnpalen die het pad verlichten, zei St. Johannes Chrysostomus reeds. Ook de boodschappen van La Salette lieten doorschemeren dat het ‘Rijke Roomsche leven’ van de clerus nogal wat hiaten vertoonde. De McCarricks en Van Geluwhes die tot op de dag van vandaag ontkennen of bagatelliseren, zijn dergelijke lantaarnpalen. Moge zij tot inzicht komen en berouw tonen vooraleer hun uur gekomen is.

  En toch, dat er rotte appels waren en zijn, doet aan het sacramentele karakter van het gewijde ambt niets af. Dat ‘Ora et labora’ hierboven het kind met het water wil weggooien en liever minder priesters ziet ten behoeve van “de oecumene en het afnemen van bijgeloof onder gelovigen” is daarom ronduit absurd. Hij zou beter om heilige priesters bidden; die heeft hij kennelijk zeer hard nodig.

  Niettegenstaande de ernst is het misbruik niet tot de Kerk beperkt. Daarnaast betwijfel ik of klerikalisme de kern van het probleem vormt. Meer dan 80% van de slachtoffers was/is van het mannelijk geslacht. Zolang ‘Rome’ dat wegmoffelt en de ontaarde homoseksualiteit binnen de clerus niet wil onderkennen en in gebreke blijft om die krachtdadig aan te pakken, zal de geschiedenis zich blijven herhalen, zo vrees ik.
  https://www.youtube.com/watch?v=vjM7RRG21K0&t=7s

 7. Weer een artikel waarin geen enkele schaamte spreekt voor de feitelijkheden in het rapport. Nee weer een schoonveeg praatje en een aanval op de paus en VAII.
  SCHAAM JE!

 8. @juuls,
  U staat voor de spiegel en zegt tegen de persoon die U in de spiegel ziet: “Schaam je!!!”

  1. Omdat? Derks. Op deze site wordt het sexueel misbruik steeds ontweken. Ja er was wel misbruik MAAR het is echt niet alleen in de katholieke kerk. Het is een maatschappelijk probleem niet zozeer van de kerk. Welke Christelijke persoon hier staat eens op en durft te zeggen dit was niet goed en wij als Kerk moeten daar de verantwoording voor nemen. En ik Derk zou me moeten schamen dat ik de katholieken op deze site en de schrijver van dit artikel daarop aanspreek? Belachelijk. En dan is er nog een reageerder die nog een beetje zielig doet over het rapport.. 300.000 gevallen mijnheer van menselijk leek en maakt daar een cynische grap over… Dat zegt genoeg over u

   1. De stelling dat kindermisbruik zowel binnen als buiten de Kerk bestaat, is geen excuus om binnen de Kerk geen verantwoordelijkheid te nemen. Dat is uw eigen interpretatie. Ik vrees enkel dat het thema misbruik zal gekaapt worden door mensen die meer bezig zijn met hun eigen agenda’s (interne en externe afbraak van de Kerk) dan het beschermen van kinderen. Trouwens, heeft uw morele verontwaardiging echt iets te maken met empathie voor de slachtoffers, of denkt u hun leed gewoon als argument te gebruiken voor de verdere uitbouw van een gefaald progressief project? Pedofielen houden zowel van Latijnse Missen als van “Zingt jubilate”, hoor. Zolang er maar kindjes in de buurt zijn.

    1. Wat ik zeg gaat niet over de Kerk en haar verantwoording nemen. Maar betreft het overgrote deel van de reageerders hier die steevast ontwijkend reageren en vervallen in hun eeuwige VAII en Paus gezever. Het gaat niet om kindermisbruik in het algemeen. Maar over kindermisbruik in de katholieke kerk. Mijn morele verontwaardiging gaat daar over. En ook u probeert dit weer in een bepaalde hoek te drukken door zich af te vragen of het hier niet gaat om een ander punt. Precies dat is het punt. Pedofielen dien je nooit de kans te geven. Gelukkig is de machtsfaktor van geestelijken een stuk kleiner geworden. Ik denk dat dat de grootste faktor is geweest in het misbruik. De macht van een geestelijke en het ontzag voor die geestelijke door de ouders.

     1. @juuls,
      Vlak na Vat II is er een tijd geweest (ik meen pakweg 5 jaren), dat men kindersex letterlijk(!) gepromoot (= bevorderd) heeft van overheidswege(!).
      Daarom ook dat de politie toentertijd NIMMER(!) ingreep in zulke gevallen.

 9. Dat pastoors zouden mogen huwen zal het probleem van pedofilie niet oplossen, het is meer een maatschappelijk probleem. Ik heb thuis nog de encycliek liggen van wijlen Paus Johannes Paulus II waar hij duidelijkheid schept over het ongehuwd zijn van de priesters en tot hiertoe ben ik het met wijlen de Paus nog altijd eens, een aanrader om dat is te lezen.

  1. De onafhankelijke commissie die onderzoek deed naar seksueel misbruik in de katholieke kerk in Frankrijk komt tot de conclusie dat sinds 1950 vijf miljoen Fransen ooit zijn misbruikt en dat dit in 216.000 gevallen – 4 procent van het totaal – religieuze gezagsdragers de dader waren. De gerenommeerde godsdienstsociologe Christine Pedotti (*1960; bekennende katholiek, gedelegeerd directrice namens de redactie bij Témoignage chrétien; “Chevalier de la Légion d’honneur” en o.a. schrijfster van een aantal boeken voor de jeugd waarin zij het katholieke geloof voor hen begrijpbaar maakt) concludeert n.a.v. het rapport van eerder genoemde commissie: ”De kans op misbruik in de kerk is drie keer hoger dan bij sport- en muziekverenigingen. ( ) Nu kan niemand eromheen dat de kerk een systemisch probleem heeft.” ( ) De kern van het probleem is volgens Pedotti uiteindelijk een masculiene gezagscultuur waarbij het lijkt of priesters hun autoriteit van God ontvangen. “Dit idee zet de mannelijke sekse op een voetstuk, want Jezus was ook een man. Dat is de context van onaantastbaarheid waarin misbruik plaatsvindt en waarom ouders soms moeite hebben hun kind te geloven.”
   Bron: Trouw d.d. 07 oktober 2021.

   1. Dit heeft niets te maken met mannelijkheid of vrouwelijkheid. Ik denk dat ouders vroeger het misbruik niet wensten te geloven, omdat de priester gezien werd als een man van God, een vertrouwenspersoon die voor zichzelf hogere morele standaarden hanteerde. De realiteit is dat priesters zijn als andere mensen, zowel goed als slecht. Het getuigt van volwassenheid om ze niet blindelings te vertrouwen. Hetzelfde geldt voor vrouwelijke religieuzen die niet per definitie heiligen zijn.

    1. Maar als vrouwen meer dwingend vanuit het recht ook gehoord waren, hadden die celibataire mannen op tijd gecorrigeerd kunnen worden. Nu blijven en bleven ze in hun eigen arrogante bubbel, met alle kwalijke gevolgen van dien.

     1. Ik denk dat u vrouwen overschat, hoor. Ook zij zijn perfect in staat om weg te kijken van misbruik of zelf misbruik te plegen. Ze zijn moreel niet superieur aan mannen.

      1. @Katharina Gabriels,
       Eerlijk antwoord van U.
       Wat zondigheid betreft, zijn mannen en vrouwen werkelijk gelijk aan elkaar.

       1. Ora et Labora heeft wel gelijk, dat arrogantie en een ivoren toren mentaliteit bij priesters een probleem kan zijn. Priesters moeten vooral dienaars van de Christelijke gemeenschap zijn en zich in alle nederigheid met hart en ziel inzetten voor het Rijk Gods, zoals Jezus ons heeft voorgedaan. Elke andere invulling is een perversie van de priesterlijke roeping. Een mannelijk priesterschap heeft trouwens niets te maken met een zogenaamde mannelijke superioriteit of vrouwelijke inferioriteit. God presenteert zich gewoon als mannelijk/vaderlijk en zal hiervoor Zijn redenen hebben. Vaderschap is anders dan moederschap. Het is logisch dat onze traditie hiervan een reflectie is. Jezus deelt trouwens de liefde van Zijn eigen moeder met ons. Maria vertegenwoordigt het moederschap in onze Kerk. Haar onvoorwaardelijke liefde voor ons is een gave die we niet zomaar kunnen negeren.

        1. @Katharina Gabriels,
         God-Zélf heeft – bij monde van Zijn Zoon – alléén mánnen uitgekozen als zijn discipelen (terwijl Hij omringd was door vrouwen).
         Dat móet dus een zéér welbewuste keuze van God geweest zijn.
         @Katharina Gabriels, U wil toch niet beweren tégen Gods wil in te gaan!

         Wat de rol van Maria betreft, zijn wij het – gelukkig – 100% eens.

         1. @Katharina Gabriels,
          Ik kreeg het volgende (in het kort) geleerd op catechese-les van het bisdom:
          Gods keuze van uitsluitend(!) mannelijke priesters moét met Genesis te maken hebben:
          Eva verleidde Adam (dat was dus niét andersom).
          Eva misbruikte dus haar vrouwelijke charme.
          Dat bewuste(!) misbruik van de vrouw geldt tm heden.

          1. @Katharina Gabriels,
           inzake mijn gezegde: ‘Dat bewuste(!) misbruik van de vrouw geldt tm heden.”
           Er zijn vele vrouwelijke prostiuees en slechts zeer weinig mannelijke prostituees.
           Valt U (+ vele anderen mét U) dit feit werkelijk niet op?
           Als dit niet opvalt, dan dienen U (+ velen mét U) ’n andere bril te kopen.

         2. Je moet mijn bericht goed lezen, dat helemaal geen betoog is voor vrouwelijke priesters.

 10. @juuls,
  Omdat ik het antwoord van @Willy niet wil verstoren, geef ik U antwoord op een ietwat latere plaats op deze papina:
  Abortus wordt niet alleen gedaan ingeval van seksueel misbruik. Abortus wordt ‘gewoon’ toegepast als men zeer welbewust het ‘risico’ genomen heeft zwanger te worden.

 11. En @juuls,
  Heeft U werkelijk nóóit gehoord van: natuurlijke geboorteplanning?
  Dat is een zeer(!) preciese methode om seksueel samen te leven, terwijl men WÉÉT dat men wel of niet zwanger kan worden.

  1. De methode Billings is helemaal niet zo precies. De natuur laat zich niet altijd precies voorspellen en de mens is ook niet altijd nauwkeurig in zijn/haar waarnemen en administreren. Seks blijft dus altijd een gok, met of zonder anticonceptiva.

   De beste anticonceptie is abstinentie, ofwel: afzien van seksuele gemeenschap.
   Maar dan moet je als clerus niet (zoals in het verleden) achter mensen aangaan die al een tijdje geen kinderen op de wereld hebben gezet. Mensen willen niet meer bang gemaakt worden door hel en verdoemenis te preken tegen mensen die niet de pastoor, maar hun eigen geweten willen volgen. De kerk zou dus realistischer moeten optreden / spreken als ze inzake seksuele moraal weer geloofwaardigheid wil verkrijgen!

   Abstinentie is voor de ene mens namelijk gemakkelijker dan voor de andere. Oorzaak o.a.: die mensen leven of leefden bijna letterlijk onder een steen c.q. buiten de samenleving (men denke ook aan de demonen de H. pastoor van Ars die somtijds lag te daveren op zijn bed, vechtend met de demonen van zijn seksuele fantasie, die getriggerd werden in de biechtstoel waar hij veel te maken kreeg met de seksuele problemen van eenvoudige mensen uit zijn omgeving; men denke ook aan de demonen van een kluizenaar als Anthonius de Grote – zie bijv. de uitbeelding daarvan door de schilder Salvadore Dali! enz.), of zij hebben een cerebraal defect en verstoorde hormoonproductie. Dat zijn uitzonderlijke situaties / mensen. Die a-seksuele figuren kunnen dan ook niet gelden als representatief en dus ook niet als voorbeeld voor alle andere mensen. Seksuele aandrang komt bovendien ook veel voor bij geestelijk gestoorden als men ze niet met kampfer e.d. volstopt.

   Als de kerk abstinentie zou voorschrijven voor echtparen met een voltooid gezin, dan moet ze die mensen ook niet verbieden om een vorm van masturbatie enz. toe te passen, want zeker in onze maatschappij geldt dat zelfs aan de beste pastoor of kapelaan in de gewone zielzorg, of aan de meest eerbiedwaardige en gezonde zuster in een klooster of verzorgend beroep gaat seksuele geprikkeldheid en opwinding nooit geheel voorbij. Die natuur van de mens verdringt men niet ongestraft!

   De kerk moet mensen dus een uitweg bieden om die seksuele geprikkeldheid / opwinding op gepaste d.w.z. gezonde wijze kwijt te raken. En zelfbevrediging is nu eenmaal een door de natuur geboden middel – mits spaarzaam toegepast – zonder negatieve gevolgen en met positief resultaat: rust, kalmte in ’s mensen lijf. Biedt de kerk niet zo’n uitweg of middel, dan gaan mensen letterlijk kapot aan de seksuele spanning in hun lijf. Vraag maar de psychiaters die daar m.n. vóór Vaticanum 2 veelvuldig mee te maken kregen: de zgn “moeilijke fraters, broeders, nonnen / zusters en priesters”. (Dit is een voorbeeld uit het verleden van eufemistisch spreken over religieuzen met seksuele problemen. Bovendien was die problematiek één van de redenen waarom velen ambt en of klooster vaarwel hebben gezegd: abstinentie en het verbod tegelijk op masturbatie c.q. doorlopend vechten tegen seksuele fantasieën bleek voor velen – niet-kluizenaars – niet haalbaar zonder letterlijk gek te worden!)
   Vaticanum 2 schreef dan ook voor dat het kloosterleven veranderd en hun Regel vernieuwd moest worden, psychologisch, geestelijk hygiënisch bij de tijd gebracht, zodat religieuzen gezond zouden blijven en gelukkig worden. In nomine Domini feliciter!

   Helaas wachten wij echter 55 jaar na dato nog altijd op een wetenschappelijk verantwoorde herziening van de kerkelijke seksuele moraal. Maar hoe konden wij ook verwachten dat dit aggiornamento uit de pen zou komen van alleen een stel ‘eunuchen van het hemelrijk’ zoals de vermaarde theologe dr. Uta Ranke-Heinemann de clerus noemde. Wat men immers niet kent of aan zichzelf en meerderen mag c.q. durft toe te geven, schenkt men vanzelf weinig of geen bewuste aandacht, tijd en realistische reflectie.

 12. Ora et labora,
  De natuurlijke geboorteplanning is zelfs preciezer dan de pil inzake het voorkómen van zwangerschap.
  U loopt dus zeer ernstig achter de feiten aan. anders gezegd: U bent niet alleen ouderwets, maar zelfs antiék!!!

  Ik herinner mij zelfs nog een kort avondlijk gesprek met mijn toenmalige vrouw.
  Ik was echt kapot en wilde op dat moment ik slechts slapen.
  Maar … mijn ex en ik wilden allebei nog ’n derde kind.
  Mijn ex zei: “Er is nú ’n grote kans op het lukken van een zwangerschap.”
  Ik herinner mij nog, dat ik bijna metéén na ‘de daad’ als een blok in slaap viel.

  En ja hoor, acht maanden later werd ons derde kindje geboren (dus één maand te vroeg).

  1. Heb je er ooit bij stil gestaan Derks dat het kindje al misschien een maand eerder verwekt kon zijn? 😉

   1. @juuls, Denkt U wérkelijk dat ik DOM ben?
    Het vorige kind was 9 maanden terug geboren, terwijl mijn eega flink was ingescheurd bij de geboorte van ons 2e kind.
    Toen wij na de geboorte van ons 2e kind opnieúw samenleefden, had zij dus behoorlijke pijn (terwijl ikzelf eigenlijk te moe was).

    Dus @juuls, Uw poging om mijn toenmalige eega zwart te maken, is bij vóórbaat compleet tot mislukken gedoemd.
    Maar … juuls, praat U uit eigen ervaring?

    1. @juuls,
     Wilt U over Uw ervaring spreken?
     Opdat (= met het doel dat) het weet + beséft: Ik hou mij beschikbaar.
     Mijn emailadres is bekend bij de redactie.

    2. Zo te lezen Derks had u echt alleen seks als het ter verwekking van een kind was. Daar is weinig aan te plannen. De katholieken zoals mijn opa hadden weinig te plannen denk ik. Met als dank een oma die 20 jaar lang zwanger was.

     1. @juuls,
      1. Nu lijkt U wel jaloérs!
      2. inzake 20 jaar zwanger: dan had Uw oma een zéér oude baby 😯.
      3. Dan was Uw oma niet op de hoogte van ‘natuurlijke geboorteplanning’.
      Tja, dat kunt U noch het geloof verwijten, noch ánderen verwijten.

 13. @Ora et labora,
  Inzake de moeilijkheden van fraters, broeders, nonnen / zusters en priesters kunnen U én ik niet praten.
  De reden is zeer eenvoudig: wij zijn beiden geen biechthoorders.
  Dus over dié personen + hun wel/niet – daden, kunnen en mogen wij geen enkel oordeel vellen.
  ÓF bent U álziend en álwetend?
  Anders gezegd: U bent Uw zelf gekozen nickname absoluut niét waard.

  1. P. Derks: Verschoon uw lezers a.u.b. van uw eigen bedperikelen. U als zieke, of beter: cerebraal beschadigde man bent helemaal niet representatief voor de gemiddelde potente man in Nederland en Vlaanderen.

   Voortaan eerst even kijken op Internet bijvoorbeeld, en ook U kunt beter geïnformeerd zijn vóór U wat roept.
   Zie o.a. https://womenhealthnetnl.netlify.app/menstruatie10/menstruele-cyclus-g2713

   En vooral ter vergelijking van het effect der verschillende methoden: https://fiom.nl/sites/default/files/bureauplacemat-met-vergelijkend-overzicht-anticonceptiemethoden.pdf

   N.B.,
   Overigens, hoe weet U wat ik weet of niet weet? Dicht U zichzelf dus niet toevallig profetische gaven toe? U durft. De pot verwijt dus de ketel …… Moet ik ook echt ingaan op uw spelletjes om het hoogste en laatste woord; op het uitdagen van mensen in uw pogingen om ze letterlijk kapot te maken als U niet meteen kunt winnen, door ze publiekelijk aan de schandpaal te nagelen en in diskrediet te brengen?

   Dat Kunt U toch niet menen. Zóóó doorzichtig en kinderachtig! Zeg dan meteen rechtuit wat U bedoelt, dat ik moet ophoepelen. U kunt het hebben. Veel plezier dan in het door U als een hondje geclaimde territorium. Maar voor gelovige mensen en de door U geclaimde kerk wordt het leven er alleen niet beter op als alléén uw haan koning mag kraaien. Denkt U zelf wat anders? Dat is pedanterie ten top. Toch, geluk ermee!

   1. @Ora et labora,
    Blijkbaar heb ik in/op Uw ziel getrapt: “Zóveel werkelijk niéts zeggende woorden.
    Opdat U het tot U laat doordringen: ik heb de ‘natuurlijke geboorteplanning’ met 100% succes toegepast in mijn leven. Een betere of gemakkelijker methode bestaat niet.

    Overigens, ik ben al pakweg 50 jaar zéér welbewust R.K. gelovig (vandaar ook mijn catechese-onderricht bij bisdom Roermond: dat was toen † mgr. Gijsen nog bisschop was).
    Overigens: Ik ben sindsdien werkelijk geen betere/eerlijker bisschop tegengekomen.

    Voor profeet ben ik afgekeurd; misschien dat God mij ooit als een zwaar behoeftig méns wil accepteren in Zijn Koninkrijk.
    Iemand kapot (proberen te) maken, staat dus absoluut niet in mijn woordenboek.

    1. Dat geeft te denken als u in mgr. Gijssen de beste/eerlijkste bisschop ziet. Dat zegt veel over de bisschoppen van toen!

     1. juuls,
      Over dat onderwerp is al ’n drie weken geleden uitgebreid(!) over ‘gesproken’ in deze site.
      Ik ben niet gewend (misschien ben ik wat dat betreft zelf ‘vérwend), om dat alles opnieuw te herhalen.

    2. @Ora et labora,
     Cerebrale beschadigdiging heeft NIÉTS te maken met potentie (maar dat wist U natuurlijk). Maar dat meende U te moéten zeggen met het doel mij als persoon te beschadigen.

     Ik was nog vergeten te melden, dat een 10 jaar getrouwd echtpaar kinderloos was.
     Binnen twee maanden na de methode van ‘natuurlijke geboorteplanning’ was zij zwanger.
     Beiden zijn nu gelukkige(r) ouders.
     Zo heb ik nóg ’n echtpaar geholpen met letterlijk twee pagina’s voorlichting. Van dat echtpaar had de vrouw zware epilepsie-aanvallen. Ook ZIJ was zeer spoedig(!) bevallen van ’n kind.

     1. U bent wederom zeer selectief in de keuze van de items die U beantwoord. U wilt scoren en vooral niet inzien waar U faalde: bij het verstrekken hier van informatie over de effectiviteit van methodes voor geboorteBEPERKING. Hoe je kinderen kunt verwekken hoef je de meeste mensen immers niets meer wijs te maken. U bent echter gewend op deze en andere sites om elk onderwerp, elke discussie te verdraaien in uw voordeel zodat U uw punten kunt maken, en dat is dodelijk voor elke discussie, ook hier. Maar ga gerust uw gang.

      Overigens, ik ben niet geïnteresseerd in wat er in uw woordenboek staat, maar klaag uw feitelijk gedrag aan als dat nodig is, zoals hierboven. Dat verschil gaat U wellicht boven de pet, maar zij U weer vergeven. U gaat uw gang toch onafhankelijk van wat anderen tegen U zeggen. U leidt af omdat U de baas wil spelen en als een soort gratis ‘Ausputzer’ – ‘schoonveger’, opruimer, onbetaalde censor – wil fungeren op deze site.

      Wat voor zin heeft het dan om met U in gesprek te gaan? Niets. Ik doe er dus eenvoudig het zwijgen toe waar het schijnbaar uw territorium betreft en zal niet meer op uw oprispingen hier reageren. Afgesproken?!

      Kankeren tegen dovemansoren is zinloos, nietwaar? Zet uw klachten en wensen m.b.t. uw kerk dus maar eens goed en met argumenten op papier, dat is veel beter voor uw gemoedsrust dan loze aanvallen inzetten. Wees blij voor de geboden gelegenheid om uw visie onder de aandacht te brengen van de machtigen, en stuur dat lijstje dus naar uw bisschop. Daar doet U veel beter aan dan te trachten van deze site een soort Twitter 3.0 te maken.

      1. @Ora et labora,
       Wat geboortebepérking betreft: dat is ’n ánder verhaal (en hoort zelfs niet op deze site thuis).
       Het onderwerp was juist: ’n geboorte-wéns.
       En aan geboorte-wensen heb ik in de praktijk 2 x gehoor gegeven door de juiste kennis door te geven.
       U draait hier de boel zéér welbewust óm.
       Het bent Uzélf die de dovemansoren heeft.
       Kankeren tegen dovemansoren is inderdaad zinloos: U bent zelfs stókdoof.

 14. @Katharina Gabriels,
  Omdat deze pagina niet toestaat om direct aan te sluiten op mijn vorige reactie aan U:
  Een vrouw dient volgens haar natuur te ontvángen, terwijl de man volgens zijn natuur dient te géven.

  Tegenwoordig probeert men die rollen van man en vrouw te wijzigen.
  Wijziging van die rollen is COMPLÉÉT tegen de natuur en dus tégen Gods Wil in.
  (Dan krijg je een vrouwelijke man c.g. een mannelijke vrouw.)

 15. Vanaf dit weekend mogen alle katholieken meedenken over de koers van hun kerk. Dat wordt wellicht de grootste volksraadpleging onder het gelovige volk in de geschiedenis. Die zou moeten leiden tot een synodale, ofwel lerende kerk waarin iedereen een stem heeft via zijn of haar ingeleverde wensenlijst in de bisschoppensynode van 2023. (’n Synode is een kerkvergadering met vertegenwoordigers van alle kerkelijke geledingen in een bepaald gebied.)

  Hier en elders kankeren over wat er allemaal niet deugt in de r.-k. kerk kan men dus gevoeglijk opschorten, want inspraak is nu geregeld. Dus: aan het werk!

  Laat niets of niemand U dus tegenhouden om uw hart te luchten. Schrijf uw wensen en klachten waaraan gewerkt moet worden, plus al uw ideeën over hoe het beter kan en moet in de kerk op papier en stuur het aan uw bisschop.

  Mijn wensenlijst is in ieder geval al klaar, en mijn bisschop heeft publiekelijk beloofd dat hij alles zal doorsturen. Nu jullie nog!

  1. @Ora et labora,
   Met Ú aan het hoofd zou de kerk zeer spoedig – als het in Uw mogelijkheden lag – zelfs vandáág ophouden te bestaan wegens gebrek aan mensen.
   Er zou zelfs niemand over zijn, om U aan te horen.
   U bent Uw gekozen nickname werkelijk niet waard.
   Hééft U wel eens gebeden en gewerkt?

   1. @Ora et labora,
    U draait met élk woord de zaken 100% om.
    Jezus heeft uitdrukkelijk de kerk NIÉT gesticht om er een democratie van te maken;
    Jezus heeft de kerk gesticht om – aan iedereen die het wil horen – DE waarheid te verkondigen.

 16. @Ora et labora,
  Jezus heeft létterlijk NiÉMAND gedwongen om naar Zijn woorden te luisteren.
  Anders gezegd: iédereeen kon vrijwillig!) wel of niet luisteren naar wat Hij zei.
  Jezus woorden waren bedoeld voor mensen die eager (sorry voor het Engelse woord (‘eager’ betekent:
  begerig/ belust/ gretig/ happig/ verlekkerd) waren om DE Waarheid te horen.

  Maar … dat WIST U natuurlijk allang.

  1. Gelukkig Derks. De woorden van Jezus zijn de waarheid. De interpretatie van deze waarheid is in de verschillende stromingen is volstrekt anders.

 17. Ja het is triest dit gegeven over sexueel misbruik in de RKK in Frankrijk en in meerdere andere landen. Een Duits onderzoek laat zien dat misbruik buiten de kerk groter is dan binnen de kerk. Niet te min dient dit effectief en krachtig aangepakt te worden. M.i. komt het door het krerikale en de struktuur in de RKK waar de priesters, geestelijken macht toe geëigend werd i.p.v. nederigheid waar de Bijbel steeds weer naar wijst. De laatsten zullen de eersten zijn enz. en vooral de sexuele moraal die alles wat met sex behalve gericht op voortplanting zondig wordt gezien. Daardoor kreeg het Kwaad, de duivel de kans om geestelijken te verleiden die in nood kwamen met hun geweten t.a.v. hun sexualiteit. Helaas. Terwijl in Genesis staat, daarvoor verlaat de man zijn vader en moeder om een te worden met een vrouw. Dat is niet alleen psychisch, emotioneel maar ook fysiek. Sex dus.(binnen het huwelijk) Iemand schreef dat dat de natuur is maar het is Bijbels gegeven door de Heer. Daar had de RKK niet een eng en zondige moraal van dienen te maken. Maar inzien dat een mens een sexueel wezen is. Het gaat zoals de Bijbel steeds weer zegt om het gedrag. De RKK had alleen uitspattingen dienen te veroordelen en waarom. Omdat het geen geluk brengt. Zoals in Johannes staat. Over Zelfzuchtige begeerte, d.w.z. overspel, promiscuiteit, verslaving. Over Afgunstige inhaligheid, d.w.z. hebzucht/geldzucht en Pronkstuk, d.w.z. zelfingenomenheid, arrogantie, egoisme. Dat is Bijbels Want overspel laat je je verleiden door het Kwaad, is egoistisch, zet je partner in de kou. Verwoest je gezin en meer. Dat homosexueel, wat wel een verstoorde of afwijkende psycho-sexuele ontwikkeling is als mens erbij hoort. Alleen promiscuiteit wat relatief vaak onder homo’s voor komt zondig is. Dat anaal niet kan omdat het niet daarvoor bestemd is, geen voortplanting, kwestbaar weefsel, vatbaar voor virussen, bacterieën. Jezus weet dat de mens zondig is en dat wanneer de persoon inziet dat hij/zij een zondaar is en zijn/haar gedrag Zijn weg dan opgaat, vergeving is. De sexuele moraal, dat verengt werd van alle sexuele prikkels onderdrukken en de hierarchie dat de priester op een voetstuk staat en daar na gaat gedragen onbijbels is en het Kwaad de kans krijgt tot verleiden. Dat dient de kerk ons te leren. Jezus houdt ons steeds een spiegel voor. Kijk naar jezelf. Laat je niet verleiden door de duivel, die van Hem wel afleiden.
  Natuurlijke gezinsplanning blijkt effectief te zijn in het wel of niet zwanger raken. Zonder de bijwerkingen van anticonceptie o.a. trombose. Zondert het verstoren van de vrouwelijke hormoonspeigels. Het wordt zelfs uit onverwachte hoek het feminisme omarmt.
  Ik bid dat de kerk steeds Bijbelser gaat worden waar Hij nederig boven alles wordt gezet door de kerk en door de mens.

  1. Natuurlijke gezinsplanning is alleen dan effectief als je je inderdaad onthoudt en alleen dan gemeenschap hebt als het de bedoeling is om zwanger te raken. Verder is het heel ‘risicovolle’ planning als je niet zwanger wil raken. De kerk ondersteund het niet dat mensen voor de ‘fun’ gemeenschap hebben en dan is het prediken van een natuurlijke gezinsplanning te doen. Het is een beetje als je mag 1x per 28 dagen te hard rijden op de snelweg en verder zorg je dat je niet in de auto zit…

 18. Nog ter aanvulling. Daar gaat het artikel over. Het wordt ook onder een vergrootglas gelegd omdat het marxisme wat met de Grote Reset en daarmee gaande het terugdringen van het christendom wordt gebruik om de RKK te beschadigen. Dat we inzien welke krachten hier aan het werk wil zijn. Dat de RKK het misbruik krachtig tegen gaat zodat de vijand er niet mee aan de haal gaat.

 19. @juuls,
  Met de geleerden van toen, had Jezus de grootste mot, resulterend in Zijn werkelijk zeer gewelddadige Kruisdood.
  Jezus gebruikte geen geleerde woorden; Hij sprak de gewóne mensen aan.
  Er zijn pas ‘verschillende stromingen’ ontstaan, toen geleerden zich met de huidige vertalingen gingen bemoeien – waarbij élke geleerde een ánder (persoonlijk?) doel voor ogen had. Die doelen waren – zonder uitzondering – steeds gericht op áárds gewin voor zichzélf.

  Daarom is het ook zéér frappant, dat de huidige bijbelvertaling (in ieder geval tm de ‘Willibrord vertaling’) zeer betrouwbaar is.
  De beste manier om de bijbel te lezen, is mijns inziens door de bijbel te lezen met kinderogen.
  (Waarschijnlijk dáárom dat ik de kindernevendiensten ’n 25 jaren zéér graag vervuld heb.)

 20. @Gert,
  Jammer dat U Uw (zeer correcte) reactie tussen de reacties van @juuls en @P. Derks geplaatst heeft.
  Dit doet – jammer genoeg – afbreuk aan de inhoud van Uw en mijn betoog.

 21. Verdere aanvulling; Pedofilie heeft ook met macht te maken. De priesters hadden macht doordat de geestelijkheid niet werd bekritiseerd en aanzien had bij de gelovigen/mensen. Mede doordat de kerk meer met imago bezig was en het misbruik werd verdoezeld. Daardoor konden ze bijna ongestoord hun gang gaan, mede ingegeven door de (vrije) sexuele moraal in de jaren 60, 70 (buiten de kerk) waar ook anders tegen pedofilie werd aangekeken. Er werd vrijelijke mee omgegaan. Maar m.i. is de kerk nu wel krachtiger misbruik beter aan te pakken. Misschien dient het nog meer te gebeuren.

 22. @juuls i.v.m. Uw reactie van 11 oktober 2021 om 10:24 uur:
  “Natuurlijke gezinsplanning” is alleen dan effectief als je je inderdaad onthoudt en alleen dan gemeenschap hebt als het de bedoeling is om zwanger te raken. Verder is het heel ‘risicovolle’ planning als je niet zwanger wil raken

  @juuls, gezien Uw reactie is overduidelijk, dat U niet weet waarover U praat.
  Natuurlijke gezinsplanning geeft de vrouw óverduidelijk aan, wanneer zij zwanger of niét – zwanger kan worden.

  Als de vrouw bemerkt, dat zij zwanger zou kunnen worden – terwijl zij dat niet wil – dan dient zij zich op dát moment van gemeenschap te onthouden c.q. dan dient zij ándere methodes te gebruiken om haar liefde jegens haar partner te betuigen.
  Als de vrouw en of haar partner moeilijkheden ondervinden met het verkrijgen van kinderen, dan kan de vrouw het meest gunstige moment van seksueel samenleven vaststellen.

  Anders gezegd: met “Natuurlijke gezinsplanning” leert de vrouw haar eigen lichaam goéd kennen.

  Mochten meerdere mensen niet weten hoe de “Natuurlijke gezinsplanning” werkt + mochten zij écht interesse hebben, dan kan ik dat in het kort (max één vel papier) duidelijk uitleggen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht