Onafhankelijke republikeinse lidstaat van democratische Europese unie?

Krantencitaat Vrijdag, uitgerekend op 7 Juni 2024 : 

“En plots zet ‘de Vlaamse partijvoorzitter’ de Vlaamse onafhankelijkheid op sterk water.

Vlaamse onafhankelijkheid is altijd de droom geweest van de Vlaamse Beweging, maar wat betekent dat in de 21ste eeuw? Het idee van een 19de eeuws land te stichten dat voor alles bevoegd is: dat is een achterhaald idee in een geopolitieke context die er niet lief uitziet en die je dwingt naar een grotere schaal te kijken.”

Het is een redenering die de N-VA-voorzitter volgens politicoloog en N-VA-kenner Bart Maddens (KULeuven) ooit al eens maakte, naar aanleiding van het congres waar de Vlaams-nationalisten in 2014 hun confederalisme vorm gaven. “Maar sindsdien heeft hij dat nooit zo expliciet herhaald.” In elk geval heeft het eerste artikel in de statuten van N-VA het nog altijd over “de onafhankelijke republiek Vlaanderen, lidstaat van een democratische Europese Unie.” (einde  krantencitaat)


Het is bijgevolg alles goddeloosheid wat de klok slaat. Maar men beseft blijkbaar niet — of wil men het volk moedwillig misleiden — dat deze woorden : “Onafhankelijke republikeinse lidstaat van democratische Europese unie” zelfs de socialistische kreet “Vooruit” overroepen, minstens bevestigen?

Het is nu eenmaal zover gekomen dat een zich “Vlaams” noemend partijhoofd zichzelf grandioos tegenspreekt. Het begon al bij de vorming van de eerste kleine stadjes waar de eerste ambachtslieden hun economische macht ontdekten, dan kleine koninkrijkjes waar zij zich tot machtige gilden verenigden waarna die uitgroeiende benden van Pythagoras zich geleidelijk oppermachtig wisten.
Na de ontwikkeling van de eerste stoomaandrijving drong het sluw ontwikkelde socialisme van de grootkapitalisten zich als houtwormen binnen het maatschappelijk bestel en heden schijnt niemand nog te kunnen beseffen wat Onze Lieve Vrouw Maria in Fatima 1916-1917 verkondigde : “De hele wereld zal communistisch worden.”
Voor wie het al weer vergat : dat werd besloten in 1917 bij de moord op het hele gezin van de christelijke Tsaar van Rusland, enkele eeuwen eerder voorafgegaan bij de vernietiging van het Katholieke koninkrijk door de moord op het laatste Katholieke Franse koningspaar.


Dit betekent dat alle moraal volledig zoek is bij alle nog actieve politici. We hoeven nog slechts het ‘bezoek’ van Rusland actief gesteund door China te ‘aanvaarden’ om onder het definitieve communistische feit gebukt te ‘mogen’ gaan. Dat is vele malen erger dan “Politiek is geen soap met een hoog entertainmentgehalte” (krantencitaat)
We hoeven dus niet verder te bevragen : “Welk thema domineerde de campagne en wie zal daar de vruchten van plukken?” (krantencitaat)


Waar het in essentie wel degelijk om zou moeten gaan is het Hoogfeest (7 Juni) van het Allerheiligste Hart van onze enige en waarachtige Koning Jezus, de ware Koning van de ware Liefde voor iedere ziel op aarde. Want dat is wat iedere aardbewoner in de eerste plaats zou moeten overdenken, maar waarvan we verder verwijderd zijn dan ooit voorheen.

Het komt me voor dat de loges opzettelijk de periode van de viering van 7 juni kozen om de Ware Machtsbekleder te doen verdwijnen en te overroepen tijdens de aanloop naar maximale werelddominantie, geslepen misleiders van het christendom als zij zijn.

Hoe hun Judas-verraad aan te kaarten? Naar welke autoriteit zich te richten met een zeer gegronde klacht? Nu alle nog voldoende oprecht christelijke mensen en zij die naar rechtvaardigheid smachten zich definitief uit de politiek terugtrokken!

Wat iedere God respecterende christen nog kan doen — dringende eis van Maria — is bidden en naar vermogen boete doen voor de bekering van Rusland. Want het is deze steeds weer sterk onderschatte Geestelijke Kracht waardoor christenen wereldwijd — ook het Russische volk zelf — Rusland tot bekering zal brengen. Want aldus werken de Bloedende Harten van Jezus en Maria in de eeuwig levendige Traditionele Kerk samen met de nieuwe martelaren tot volkomen herstel van het Dagelijks Offer in de Tridentijnse heilige Missen overal ter wereld in de altijd allerzuiverste Geestelijke verbondenheid en tot diepe schaamte van de menselijke vijanden die dan toch ook weer van een verse vrede mogen meegenieten.

Wie het Hoogfeest van het Allerheiligste Hart van Jezus aan zich voorbij liet gaan wil misschien alsnog tot het besef komen dat men zich ernstig moet bezinnen over de waarachtige macht van de Schepper van hemel en aarde en al wat leeft, en dringend overgaan tot het diepste respect voor Degene die aan de basis staat van het leven.

 

 

Auteur:Hypoliet

85 commentaren op “Onafhankelijke republikeinse lidstaat van democratische Europese unie?

 1. Ik ben geen republikein, geen democraat, maar ik ben voor een splitsing van Vlaanderen en Wallonië; de maçonniek geconstrueerde belgicistische structuur moet niet behouden worden. De Belgische maçonnieke loges willen het behoud ervan, en ook al zou een splitsing niet opeens alle maatschappelijke kwaden doen verdwijnen, het zou een stok zijn in de wielen van de loges die het gevestigd systeem besturen. Vlaanderen zou dan ook losgemaakt zijn van de electorale macht van de PS-misdaadbende en de communistische PTB.

  Als Vlamingen na een splitsing nauwer zouden gaan samenwerken met mensen in andere Germaanse landen zouden katholieken in een Germaans kader kunnen ijveren voor het herstel van het katholiek Germanendom.

 2. Ik ben geen republikein, geen democraat, maar ik ben voor een splitsing van Vlaanderen en Wallonië; de maçonniek geconstrueerde belgicistische structuur moet niet behouden worden. De Belgische maçonnieke loges willen het behoud ervan, en ook al zou een splitsing niet opeens alle maatschappelijke kwaden doen verdwijnen, het zou een stok zijn in de wielen van de loges die het gevestigd systeem besturen. Vlaanderen zou dan ook losgemaakt zijn van de electorale macht van de PS-misdaadbende en de communistische PTB die het bedreigen.

  Als Vlamingen na een splitsing nauwer zouden gaan samenwerken met mensen in andere Germaanse landen zouden katholieken in een Germaans kader kunnen ijveren voor het herstel van het katholiek Germanendom.

  1. Mijn tweede reactie mag verwijderd worden; de eerste verscheen even niet maar nu staat die er.

 3. Een der allermooiste en meest levendige perioden in een mensenleven is niet alleen de periode van de wederopbouw na een grote oorlog, maar ook de periode vanaf binnenlopende berichten over de komst van een bevrijdingsleger. Dit laatste zou in zekere mate de op handen zijnde onafhankelijkheid van Vlaanderen kunnen voorstellen maar dan wel op absoluut zekere voorwaarde dat de Traditionele Rooms Katholieke Kerk in Vlaanderen algemeen wordt aanvaardt. Zoniet krijgt men slechts verdere misleiding en emotionele taferelen zonder inhoud.

  Daarom blijf ik pleiten voor de nieuwe leuze : Alles Voor Kristus, Voor een Zalig Vlaanderen.. AVK VZV. Want indien men Christus niet onvoorwaardelijk aanvaarden wil op het voorste plan als de Ware Koning zal het bevrijden van Vlaanderen slechts een zoveelste mensenwerk zijn dat zeer zeker voortdurend zal worden gestoord en onderbroken door diverse vijanden rondom en waarbij zeer velen niet uit de dagelijkse gewoontesleur geraken waarin zij geboren zijn.

  Christus weer zien als de alleenzaligmakende Koning moet een schok van herkenning en bekering zijn. Kan of wil men deze ervaring niet beleven dan is er verder geen hoop. Want men zal moeten zoeken naar geschikte politieke leiders. Indien die leiders niet voldoende innerlijk geworteld zijn in het Traditionele geloof kunnen zij niet de meest geschikte leiding geven.
  Theoretisch zouden tijdelijk een aantal Traditionele priesters zeer nauw moeten kunnen samenwerken met die nieuwe leiders. Of dit in de praktijk nog kan is (voorlopig?) een groot vraagteken.

  1. Mag ik van u ook weten waarvan Vlaanderen bevrijd moet worden, en welke meerwaarde een onafhankelijk Vlaanderen onder leiding van traditionele rooms-katholieke politici en priesters de 6,5 miljoen Vlamingen te bieden heeft?
   Mondiaal gezien is de Vlaamse regio een zeer rijke regio en kent men er nauwelijks grote, levensbedreigende problemen. De bestaande ongemakken zouden in heel veel landen als luxeproblemen beschouwd worden: Het lerarentekort, de wachttijden in de zorg, de onbetaalbare rusthuizen, het gebrek aan kinderopvang, de krapte op de woningmarkt, de lucht- en waterverontreiniging, het gebrek aan groen en open ruimte, de vergrijzing, de boom van het aantal medisch arbeidsongeschikten… enzovoort.
   Wat is het hypothetische programma van uw Traditioneel katholieke Partij om deze problemen aan te pakken, en waarom zou die partij er beter in slagen om die problemen op te lossen, dan de huidige machthebbers?
   PS. Ik stel gewoon een vraag die rechtstreeks verband houdt met het redactionele artikel.

   1. Frank, enkele voorbeelden : De Lijn is een bolwerk van het socialisme en hoe kwam dat rode bedrijf er toe elektrische bussen uit China aan te schaffen en het Vlaamse busbouwbedrijf te laten verkommeren? De waanzin van de windmolens waardoor de banken niet alleen zichzelf verrijken ten voordele van nog meer overbodige bedrijven op koste van de gewone burger die daardoor nog dieper in de banken-slavernij wegzinkt. De waanzin van de ‘woke’-strijd in voormalige katholieke scholen (om het zeer kort te houden). We onderwerpen ons onbewust aan een schijn-christelijke mutualiteit die het communistisch vaandel al gereed heeft staan om de zege van de communistische dictatuur te vieren. Het enorme probleem van de grondig verwende jongste generaties kan niet nog erger worden door nog meer aanhoudende woke-cultuur. Om nog maar te zwijgen van door de socialistische staat goedgekeurde moord op baby’s en ouderen. De Ford-fabriek in Genk had behouden kunnen blijven indien de veel vroegere traditioneel katholieke cultuur van de arbeidersgezinnen niet was verloren gegaan want de ondergang was een socialistische zege!
    Met de meeste huidige politici valt NIETS meer te beginnen.
    Maar dat alles verdwijnt in het niet in het zicht van de totale en moedwillig gecultiveerde laksheid en onverschilligheid van de bisschoppen. Werden zij niet de allerergste verraders van het geloof?

    1. Ik vroeg naar uw ‘programma’ om dat allemaal te veranderen.
     Maar bon. Ik laat het hierbij.
     Fijn weekend.

  2. Eric,

   Ik ben een theocraat en erken dus de soevereiniteit van Christus over de schepping en dus ook over het temporaal domein van Vlaanderen, maar het gebied waar wij wonen is apostatisch, vandaag met een federaal bewind in Brussel, en het lijkt er niet op dat Vlaanderen in de nabije toekomst bekeerd gaat worden, niet met een federaal bewind in Brussel, noch in een afgesplitst Vlaanderen.

   Maar indien morgen de lokale bisschoppen in Vlaanderen zich zouden bekeren tot het katholicisme en bekeringswerk zouden opstarten ter bekering van de Vlamingen, zou dat bekeringswerk volgens u dan moeilijker verlopen in een afgesplitst Vlaanderen dan in een “Vlaams gewest” binnen de belgicistische structuren? Ik beschouw het neerhalen van het belgicistisch regime niet als iets dat de bekering van Vlaanderen tot het katholicisme zou bemoeilijken.

   Het “Grootoosten van België”, de machtigste vrijmetselaarsloge in het land, is belgicistisch; een splitsen van Vlaanderen en Wallonië is een stoot tegen de kar van die sekte.

   1. Iedereen kon aanschouwen hoe het destijds de moedige aartsbisschop Leonard verging, hoe hij door de brt publiekelijk werd getreitert.

    Vlaanderen helpen afsplitsen met de tegenwoordige politici kan misschien lukken maar zou het wel een volwaardige afsplitsing kunnen worden?
    In 1830 waren de Brusselaars bereid tot oorlog en er vielen slachtoffers. De Nederlanders waren waarschijnlijk wat rustiger en zakelijker en zagen waarschijnlijk geen nut in oorlog.
    Maar dat neemt niet weg dat de dreiging van de grootmachten nadert aangaande WWIII.

    Ik heb er vrede mee dat Koning Christus de Kerk zal redden en dat Hij dat zal doen zoals Hij dat goedvindt. Maar het is altijd een goed werk om Vlamingen aan het verstand te brengen hoe het communisme alles op alles zet om iedereen tot slaaf te maken.
    Eigenlijk is dat ‘gewoon’ bekeringswerk.

    1. Eric,

     Ik denk niet dat er veel Walen militair willen gaan vechten voor “België” in het geval van een splitsing.

     Het uitgesproken plan van Tom Van Grieken is met een zetelmeerderheid met N-VA in het Vlaams parlement eerst unilateraal Vlaamse soevereiniteit proclameren, dan een tijdlang onderhandelen met de Franstaligen, geconcludeerd door een proclamatie van onafhankelijkheid met of zonder akkoord met de Franstaligen. Of er N-VA-parlementsleden zullen meedoen met dat plan is de vraag.

     Als de N-VA-parlementsleden dat weigeren, dan gaat de N-VA definitief de geschiedenis in als belgicistisch, en ik vraag mij dan af hoeveel mensen er dan nog op die partij zullen stemmen.

     1. Ach, de goddeloosheid is veel te ver gevorderd. Het kan niets meer worden met politiek. Wie gelooft daar nog in?
      Alleen wie nog deel uitmaakt van de kleine Restkerk heeft nog toekomst maar we mogen niet nalaten mensen te helpen het geloof terug te vinden. Daarom zijn de perioden rond de verkiezingen geschikt om mensen wat waarheid voor te schotelen. Dat heb ik hierbij dus trachten te doen. Misschien riskeer ik er zelfs vervolging door. Het wordt akelig tegenwoordig. Maar de wereldse bespiegelingen wegen niet op tegen de geestelijke schat die zij niet (willen) kennen. Wanneer men dat eenmaal weet wordt het leven veel eenvoudiger. Wie niet gelooft kent slechts het lijfelijke leven, dat is behoorlijk beangstigend en benauwend. Slechts daarin ligt de macht van politici en dat stelt dus weinig of niets voor. Bekrompen wereldse spelletjes zonder veel inhoud.s

     2. Op het beslissende moment koos Jezus voor het Heilig Hart van Zijn Vader.
      Waarom zou ik dan kiezen voor het benauwende verstand van ongelovigen die zich machtig wanen en in hun hoogmoed het mishandelen van kinderen en het vermoorden van kinderen en ouderlingen goedkeuren en niet in staat zijn zich naar Gods wetten te richten ?

      1. Zeg eens Eric en Waramund, lezen jullie het artikel wel:

       “Na de ontwikkeling van de eerste stoomaandrijving drong het sluw ontwikkelde socialisme van de grootkapitalisten zich als houtwormen binnen het maatschappelijk bestel en heden schijnt niemand nog te kunnen beseffen wat Onze Lieve Vrouw Maria in Fatima 1916-1917 verkondigde : “De hele wereld zal communistisch worden.””

       en

       “Wat iedere God respecterende christen nog kan doen — dringende eis van Maria — is bidden en naar vermogen boete doen voor de bekering van Rusland. Want het is deze steeds weer sterk onderschatte Geestelijke Kracht waardoor christenen wereldwijd — ook het Russische volk zelf — Rusland tot bekering zal brengen.”

       Het gaat over nieuwe verkiezingen in België, waar een rechts(radicale) politieke partij een onafhankelijk vlaanderen, los van Wallonië in haar oprichtingstekst heeft staan en dan gaan we van het begin van de industriële revolutie en slinkse socialistische groot kapitalisten maar communisme en de profetie van Fatima: de hele wereld zal communistisch worden????????

       ket u de echte definities van communistisch, socialistisch, groot kapitaal en oosters orthodoxe kerk en de macht van het gebed?

       Weet u niet dat Christus weinig kon uitrichten in Nazareth, en als er één machtig was in vasten en bidden dan was het Christus wel…..En als er één onderscheid en goede definities kon maken was het Christus wel

       en dan komt u en waramund met de traditionele katholieke kerk, waar waramund nog een schepje er boven op doet:

       “Als Vlamingen na een splitsing nauwer zouden gaan samenwerken met mensen in andere Germaanse landen zouden katholieken in een Germaans kader kunnen ijveren voor het herstel van het katholiek Germanendom.”

       Die moet eens een genetisch bloedonderzoek doen bij het belgisch volk….., daar blijft niks over van dat Germanendom na de volksverhuizing van 400 en de jaren er na! Zelfs Nederlanders kunnen dat op hun buik schrijven met hun lange tijd van flinke moerassen.

       Het enige dat men met enige zekerheid kan beweren is dat het mannelijk Noach-gen bij iedere man hetzelfde is….., hoewel….., maar ja dat produceert slechts een “klein wormvormig aanhangsel”:), van verstand kan je eigenlijk niet spreken…., gezien het ontstaan van verschillende volkeren en religies en politieke stromingen en opvattingen….! Zou het met de kromme heiliging van huwelijken en doop van kinderen en dom houden en dom maken van geloofsvolk te maken hebben dat er zo’n verschil is….want Europa was toch grotendeels traditioneel katholiek…..en voor 1054 was de oosters orthodoxe kerk onderdeel daar van….

       Waar is het zo fout gelopen, of waren de wielen van de apostolische kerk al niet overal recht……

       Ik heb medelijden met u en uw kleine restkerk want die doen niks anders dan navelstaren met toen, toen, toen en echt goed onderscheiden en scheiden krijgt men niet voor elkaar, maar ja dat begint bij echt zelfonderzoek…..en verborgen zonden naar boven halen en in Het Licht brengen…

  1. Vissers:

   Op 8 april 2024 presenteerde het Dicasterie voor de Geloofsleer van het Vaticaan een document over menselijke waardigheid: Dignitas infinita oftewel de Oneindige waardigheid.

   Dignitas infinita over menselijke waardigheid:

   Gendertheorie
   “Daarom willen wij vóór alles benadrukken dat iedere persoon, onafhankelijk van zijn seksuele geaardheid, moet worden gerespecteerd in zijn waardigheid en met respect moet worden aanvaard, waarbij men ervoor zorgt iedere vorm van onrechtmatige discriminatie te vermijden, en in het bijzonder iedere vorm van agressie en geweld.”[32] Het menselijk leven, lichamelijk en geestelijk, is een geschenk van God. “Voor dit geschenk geldt dat het met dankbaarheid wordt aanvaard en in dienst van het goede wordt gesteld. De wens van persoonlijk zelfbepaling, zoals gendertheorie voorschrijft, los van deze fundamentele waarheid dat het menselijk leven een geschenk is, betekent niets anders dan een toegeven aan de oeroude bekoring van mensen zichzelf tot God te maken.”[33] “Een ander aspect van gendertheorie is dat zij probeert het grootst mogelijke onderscheid dat er tussen levende wezens, het seksuele onderscheid, te ontkennen.”[34]

   Geslachtsverandering
   De waardigheid van het lichaam kan niet als minder dan de waardigheid van de persoon zelf beschouwd worden. “De schepping gaat aan ons vooraf en moet als een gave worden ontvangen. Tegelijkertijd zijn wij geroepen ons mens-zijn te bewaken en dat betekent vóór alles het te aanvaarden en te respecteren, zoals het geschapen is.”[35] “Dit betekent dat iedere geslachtsveranderende ingreep in principe het risico inhoudt van bedreiging van de unieke waardigheid die de persoon bij de conceptie heeft ontvangen.”[36] Hiermee wordt medische behandeling van genitale afwijkingen niet uitgesloten.

   Men dient zichzelf te aanvaarden en te respecteren zoals men geschapen is. Het leven is een geschenk dat in dankbaarheid zou moeten worden aangenomen. Het leven is een onvoorstelbaar grote gave, ook al begrijpen snotneuzen dat uit onnozele vijandige domheid en geperverteerd egoïsme niet. Er zijn er die enkel in zichzelf geloven, en daarom niet kunnen begrijpen dat zij in de materie zelf geloven. Men schijnt niet te kunnen of willen begrijpen dat het leven uit kan stijgen boven het eigen infantiel gebleven gelijk ook al worden er mooie en liever woordjes gebruikt en aan gegeven. Ook al worden er zogenaamd ‘heilige’ mensen nagepraat en zelfs aanbeden, het blijft nalopen van valse goden.
   Nederigheid is voor schoffies en geldwolfjes gelijk aan verlies van macht. En zelfs hier wordt dat vaak niet begrepen laat staan gerespecteerd.

   1. Hou die regeltjes maar lekker voor je eigen geloofsgroep. Leg niet de regels van een ander op aan ons. Het is misschien raar maar er zijn mensen die het verkrijgen van leven gewoon als een biologisch proces zien.

    1. Loopt u uw bazen van de wereld dan maar na, Voltaire. Degenen die de scepter zwaaien, de biljonairs, de triljonairs, de machtigen die met list bedrog moord en doodslag al eeuwen de wereld in hun klamme klauwen houden. De onzichtbare ellendelingen die het leven van miljarden mensen vergallen al voor ze geboren zijn.
     Want uw menig komt van dat tuig. Wist u dat niet?

     Ik verzeker u, dat u het licht door uw eigen houding niet zult zien.
     U draait het zo dat morele en geestelijke beschaving aan een groep mensen in een gebouw gekoppeld zou zijn. Dat is het niet. Waardigheid en respect, naastenliefde en een ontwikkelde geest zijn niet aan een groep gekoppeld. Dat zit ín de mens per stuk. Het is dus onafhankelijk van een groep. Een mens zal zélf verantwoordelijk zijn voor zijn geestelijke ontwikkeling. Het hoogste dat een mens kan bereiken (naastenliefde) is een persoonlijke kracht. Dat krijg je niet, daar moet je voor werken, tegen de stroom van de onnozele egoïsten oproeien. Dat kost zweet en tranen, Voltaire. Dat kost soms alles.

     Uw groep, u zegt ‘ons’ is helemaal geen groep, dat is een illusie in uw hoofd. Er bestaat geen ‘ons’. U gaat met mensen om die hetzelfde denken ja. Logisch als je dezelfde scholing gehad hebt, dezelfde televisie kijkt, films kijkt, enzovoorts, dan ga je hetzelfde denken. Dat lijkt een bad te scheppen, zoals voetbal nu ook voor sommigen een band schept. Maar het is geen band, het is een illusie in het hoofd. Daar kom je trouwens pas achter als je je medemens nodig hebt. Kijken wie er dan van je vrienden overblijven. Als je crepeert van een ziekte of van de honger, of van pijn of verdriet. Kijken wie er dan van je ‘ons’ je komt verzorgen, naar je luisteren, verzorgt.

     Dus houdt liever op met je oppervlakkige praatjes te verkondigen, ik word daar geïrriteerd door. Het is zó makkelijk gratuit je meninkje te geven . . . Inhoudsloos je ideetje melden . . .

     En, als je het met de mensen hier niet eens bent, moet je dat hen dan even laten weten? Waarom doe je dat? Vertel maar. Ik weet dat je nu gaat zeveren, maar vertel maar.

     Wanneer u geestelijk verder ontwikkeld zou zijn en een beetje verder zou kunnen kijken dan naar uw biologie en uw boeken en televisie en krantenwijsheid, dan zou u tenminste kunnen aanvoelen dat het leven meer is dan als een dier functioneren.
     Ik heb meelij met lege mensen. Die hebben ‘het’ niet. Die leven half.

     Het is hier geen zeverclub, meneer Voltaire. Wat mij betreft zeker niet.

     1. Voltaire,
      Nog aanvullend:

      Vergeef mijn scherpe toon, maar ik wilde graag mijn idee wat aanscherpen zodat mijn commentaar goed zou overkomen en u het zou kunnen begrijpen. Maar, toch graag nog het volgende.

      U heeft gelijk als u stelt dat we (ook) biologische wezens zijn. Absoluut waar.

      Maar buiten dat hebben wij dingen vóór op de rest van de natuur. Wij kunnen denken, spreken, schrijven, lezen, voelen als een mens, inspiratie krijgen, ideeën, enzovoorts. Dat maakt ons ‘mens’. Dat zijn veel voordelen maar het kunnen ook nadelen zijn.

      Het geloof noemt die nadelen ‘het eten van de boom van goed en kwaad’. Het lijkt goed om goed en kwaad te kennen, maar de last is groot, er zitten grote nadelen aan. Het lijkt dus goed om verstandig te zijn, maar er zit een adder onder ’t gras. We kunnen door het eten van die boom van goed en kwaad (verstand dus) ook gemene gevaarlijke monsters worden. We kunnen ijdel worden, jaloers, naijverig, betweterig, hooghartig.

      Met die zonden moeten we leren omgaan willen we échte ‘mensen’ zijn. Het geloof leert de mensen al van jongs af aan goed en kwaad kennen en te herkennen. En dan vooral in de mens zélf, niet meteen in de ander. Daar gaan veel lessen over. Deze geestelijke vorming zorgt er voor dat niet het slechtste uit de mens naar boven komt, maar dat het beste kan ontspruiten en groeien.

      Gelovige mensen hebben deze geestelijke vorming dus met de paplepel ingegoten gekregen; een goede moraal, verstandige mensen, gewaarschuwde mensen ook. Dat andere mensen die dit niet hebben meegekregen dit niet kunnen begrijpen en dat afdoen als flauwekul is begrijpelijk, wijsbegeerte is niet iets dat men uit kan leggen aan een mens dat zoiets niet begrijpt, maar het doet verdriet als gelovigen als domme mensen worden weggezet in plaats van wat ze werkelijk zijn; mensen die de Godskennis en de wijsbegeerte als hoofdvak en als levensvak hebben meegekregen, dat is een hoge moraal, de schat van de mens.

      Met de paplepel werd deze moraal ingegoten. Met verhalen, voorbeelden, bidden, stil zijn, dankbaar leren zijn, nederig leren (!) zijn, lief (proberen) te zijn, zonden bekennen, en dat vergeven en liefhebben áltijd, en juist voor de grootste naarling juist meer! Dat is tegengesteld aan wat een ‘normaal’ mens zou doen, die zou zich juist verdedigen en terugslaan.

      Men leert juist de vijand dus altijd te vergeven, de dief zelfs extra mee te geven. Vergeven van de vijand laat de mens uitstijgen boven zichzelf, God naderend in Zijn goedheid.

      Mens! Wordt wakker en heb wat zelfrespect? Ontwikkel dat zelfrespect zolang het nog kan? We zijn allen zeer hoogwaardig en niet alleen materie. Gelukkig niet.

      Ik heb nog een leuk linkje voor als je wilt weten waarom de materiële wereld tot een hel geworden is en steeds meer wordt.
      Dan, als je naar die man luistert, dan zie je de ‘biologische’ kant van het beest in sommige vooral schatrijke mensen die in groepen de andere lieve mensen ‘verslinden’. Ongetemd, wild, gulzig, grenzeloos egoïstisch is men geworden. Dát zijn de keerzijde van de goede moraal. Wilt u in zo een wereld leven waar de rijksten jou vertellen wat goed en kwaad is? Hahaha, dat gaat helemaal niet! De duivels zelf gaan jou dat dan vertellen, sterker zij hebben jou dat waarschijnlijk op de schooltjes en via de media al ingepeperd, geleerd, gehersenspoeld, geconditioneerd met leugens, onzin, onwaarheid? Nee toch? Neem die plandemie! Dat is zó pervers gemeen, dat is onvoorstelbaar.

      Kom, bekeer je mens. Word Wijs. Ieder mens mag dat. Ook en juist jij. We hebben allen de liefde nodig, anders verpieteren wij. Kijk, als iemand het niet kán, dan houdt het op. Sommigen zijn al te ver heen om te keren in wijsheid.

      Linkje: ninefornews punt nl/ik-denk-dat-er-een-crisis-moet-komen-zodat-mensen-doorkrijgen-wat-er-aan-de-hand-geweest-is/

      (‘punt’ veranderen in een ‘.’)

 4. Ik kan een lezing geven als niemand ander

  Veel reacties op mogelijk weigeren complotdenker David Icke
  De gemeente Amsterdam noemt de mogelijke komst van de Britse complotdenker David Icke naar een demonstratie op de Dam „zeer ongewenst”.

  Ik ben een miljoen maal beter !

  1. @e.t.j. Vissers,
   Dan is er in ieder geval één persoon, die dezelfde mening heeft als U: Uzelf.

  1. @e.t.j. Vissers,
   Niemand hoeft de antichrist te zoeken. Die laat zich vanzélf kennen.

 5. Verantwoordelijken van deze site:
  Hopelijk heeft U deze site spoedig weer op orde.

   1. @eric-b-l,
    Dat was een paar minuten tevoren al meteen duidelijk: er werd op deze site reclame gemaakt voor lucifer.

   1. Je weet wel wie Jezus’ leer zo idioot vonden, dat ze uiteindelijk onschuldig bloed aan hun handen kregen! U hopelijk niet.

   2. @Leo,
    Probeert U de idioot uit te hangen? Welnu, dát is U gelukt.
    Om Uw ‘idiote’ vraag te beantwoorden: Dit is een geloofssite. Om preciezer te zijn: een R.K. geloofssite. Om nóg preciezer te zijn: in tegenstelling tot ‘paus’ Franciscus proberen wij middels deze échte R.K. geloofssite ons geloof uit te dragen. Dat is het R.K. geloof vóórdat het bewust werd vervormd door Vaticanum II van 1962.

    1. Met twijfelachtige zieners. Ik wil niemand beledigen, maar het is helemaal doemdenken…

     1. @Leo,
      U kent deze site niet.
      En tóch beweert U: “U wil niémand beledigen; Deze site is helemaal doemdenken.”

      Mijn vraag aan U: Wie speelt hier de idioot?

     2. Laat u a.u.b. niet misleiden door de overtalrijke modernisten, zij begonnen al in 1948 met hun voorbereidingen om het waarachtige heilige-Mis-Offer te vervangen door protestantse handelingen, met vernietigende gevolgen voor het geloof van de mensen die het volgden. Nu staat het communisme op het punt de hele wereld zeer zwaar te treffen met goedkeuring van zelfs de meeste bisschoppen.

      1. Beste Eric,

       Ik laat me niet door modernisten misleiden of beïnvloedden, maar in bovengenoemde site zie ik diverse “zieners” die van alles beweren en waarvan ik nog nooit heb gehoord.
       Zelf houd ik ook van de oude Mis en ben ook geen grote fan van de huidige paus en noem mezelf behoudend ( conservatief ? ) Rooms-Katholiek.

       1. Fatima 1916-1917 zei Maria in haar verschijningen dat de hele wereld communistisch zou worden. Maar zelfs verscheidene pausen durfden Haar woorden niet te aanvaarden. U ook niet ?

        1. En dan zijn er ook nog de talrijke “kleine zielen” die veel persoonlijke boodschappen krijgen (o.a. ik zelf). Ziedaar de reden dat de website van Claudia (levend_geloof) zo populair is.
         Geloof is werkelijk “levend” en vol goede hoop.

         1. @eric-b-l,
          Voor Uzelf: wantrouw @Leo als een gevaarlijke ziekte.

        2. @Eric

         Die Verschijning zei wel iets meer dan uw weergave en dan nog, is de vraag hoe Maria in Volmaakte Taal Sprak! Zoals een menselijk hoor of geest hoort wil nog niet zeggen dat die mens die hoort alles Goed Hoort, dat kunt u zelf in de Bijbel lezen! Lees Jona maar en leest John 16 waar geschreven staat dat Christus zegt tijden het laatste avondmaal dat Die nog veel te vertellen heeft en dat de apostelken het nog niet kunnen verdragen! en dat na zo’n 3 en half jaar optrekken met Christus! dan moet een mens die nog nooit zo’n optrekken heeft beleeft helemaal voorzichtig zijn, ook met Verschijningen en het is deels goed dat de kerk voorzichtig is en deels fout dat ze zelf geen Goed Onderzoek doet zoals het hoort!

         U kunt een paus o pausen aanwrijven dat ze niet goed luisteren, ik mag uw hand ook in eigen boezem steken want zou u Geheel Goed luisteren zou u Vol-Profeet zijn en u bent niet, want dan zou u de wijzing op teksten in de Bijbel die op Vol-Profetie en Profeten wijzen en leren hoe te worden, prijzen en beamen, en u doet niet!!!

         Daarom krijgt u van geen Gods Lof en wijs ik vele malen af en wijs u op farizeïsme en schriftgeleerdheid en slecht onderzoek!

         U bent helaas, bedroevend! U mishandeld uw eigen ziel en van vele anderen hier

         En velen zijn hier zo!

         1. @Henk Gadellaa,
          Mag U wérkelijk zo onbeschoft praten tegen @eric-b-l?
          Ik kan mij niet voorstellen dat U voor zulke praat toestemming van God – zélf heeft.

          1. @Henk Gadellaa,
           Als in de hemel zó onbeschoft gepraat zou worden, dan zou ik daar niét willen komen.

          2. @Derks

           in wiens naam/Wiens Naam schrijft u? Is een Christen niet verplicht De Volle Waarheid te schrijven? Schrijven is oordelen, spreken is oordelen, denken is oordelen en staat er niet geschreven:

           1 Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2 Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt. 3 Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. 4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. (1Kor 4)

           En iedere christen is een beheerder Gods Geheimen want zo zegt Paulus tegen de hele gemeente:

           1 Zet uw hart op de liefde. Maar streeft ook naar geestelijke gaven, vooral naar de profetie. 2 Wie in vervoering spreekt, spreekt niet voor de mensen, maar voor God; hij uit in geestverrukking geheimzinnige klanken en niemand begrijpt hem. 3 Maar wie profeteert, spreekt tot nut van anderen woorden van stichting, vermaning en troost.(1Kor 14)

           en die niet profeteert hoort te zwijgen!

           Hoe stil zou het hier worden als iedereen slechts zou schrijven wanneer die profeteert! En Heel minder zwetserijen zouden hier dan zijn!
           In het christendom is niet zomaar vrijheid van spreken/schrijven. Dat het Christendom vrijheid van spreken/schrijven van de wereld laat heet niet dat men vrij is van Binden aan onzin! Echter zolang de Gods Maat van Barmhartigheid geldt hoort men te weerspreken met Gods Oordelen! Nou dan wordt het echt stil hier want wie van u weet een Gods oordeel te halen? Want als enige Ooggetuige hebben spreekrecht en schrijfrecht!

           Waarom denkt u dat ik naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning wijs? Opdat men zelf Ooggetuige wordt van Gods oordelen!

     3. Leo,
      Spreekt u toch liever die mens aan waar u wat tegen wilt zeggen en generaliseer niet, alstublieft. In algemene termen praten komt immers niet over en dat weet u misschien best wel.
      En oordeel liever niet te snel over de mensen, maar probeer een bijdrage te leveren aan het onderwerp. De wereld ontwikkeld zich in een snel tempo in de foute richting en daar wordt over geschreven vanuit een gelovig en Bijbels perspectief. Vindt u dat fout? Waarom?

      De een drukt dat zus uit en de ander zo, maar men probeert in ieder geval iets te zeggen over wat men denkt. Heeft u de bagage niet van de Katholiek, probeer dan tenminste te begrijpen dat men niet dwaas of gek is, maar beschikt over een bepaalde ontwikkeling. En mocht u het interessant vinden, lees de Bijbel eens. Dat is een goed boek. Zeker de Evangeliën. Het geloof, de hoop en de liefde staat hoog in ’t vaandel van Christenen.

      Twijfelachtige zieners. Tja. Mijn smaak is het ook niet. Doemdenken vind ik ook fout. Maar we moeten we realistisch zijn en onze ogen niet sluiten voor de ontwikkelingen op deze wereld. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

      Maar probeert u toch liever commentaar te geven met inhoud? Dan kan ik ook nog wat bijleren.

 6. Hallo ,ik heb Leo door de godscomputer gestopt

  nu willen jullie weten wat ik gevonden heb ?

  75. agónizomai

  Ik worstel, streef ernaar (zoals bij een atletiekwedstrijd of oorlogsvoering); Ik strijd, zoals met een tegenstander.

  Ik heb nog veel meer maar niemand interesseert het !

 7. Nu België verloren heeft op het Europees voetbal van Slovenië

  Dit gaat heel ver duiven

  Euro 2024 Voetbalbaal

  Het is heel belangrijk dat u eerst het filmpje kijkt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  In de intro van de video zien we kaartspeler nummer 10 (X) en kaartspeler 26 oftewel 18 = 666 – het beest.

  Hoe dan ook, hier zijn slechts enkele van mijn inzichten over de video:

  VUUR is hun thema! De god van het HEL vuur! Het eurolied “Fire” van de “onheilige drie-eenheid” (3 = hun magische getal)…
  Meduza (verandert iemand in steen – een hart van steen – koud, wreed van hart), EEN republica (één wereld – één religie – één wereldheerser, enz.), en Leony (ook bekend als Leo – Satan de verslindende leeuw).

  @0:24 De kaartlezer zegt “galactisch”

  Het woord galacticalb is afgeleid van het Griekse galaxias (γαλαξίας), letterlijk ‘melkachtig’, een verwijzing naar het Melkwegstelsel dat het zonnestelsel bevat.

  Melkachtig oftewel melk = Moloch/Satan – Gouden kalf/stier zonnegod.

  “Gij zult geen van uw kinderen geven om ze door “VUUR” aan Moloch te wijden, en zo de naam van uw God te ontheiligen” (Leviticus 18:21).

  @0:30 Op de kaart staat “100 club” …

  http://www.biblemeanings.info/Words/Number/Hundred.htm

  Wat betekent het getal 100 in het Hebreeuws?

  Qof vertegenwoordigt in Hebreeuwse cijfers het getal ‘100’. Sarah (Jeruzalem) wordt in Genesis Rabba beschreven als בת ק’ כבת כ’ שנה לחטא, letterlijk ‘Op Qof-jarige leeftijd was ze net als Kaph, jaren oud in zonde’, wat betekent dat ze, toen ze 100 jaar oud was, net zo zondeloos als toen ze twintig was.

  Naast de “100 club” staat de kaart met de tekst “Golden Glory”. Dit bracht mij ertoe na te denken over het valse AC-licht/geest van de demonische praktijk van kundalini. De gouden glorie van Shekinah? (GG/77) ook GG = paard oftewel Jupiter/Zeus (“lucifer”).

  In “Hun” leringen wordt de Shechina gezien als de vrouwelijke goddelijke aanwezigheid van God die in deze wereld is neergedaald, bij het volk Israël woont en deelt in hun strijd.

  Toen Salomo klaar was met bidden, daalde VUUR uit de hemel en verteerde het brandoffer en de offers, en de (“Shekinah”) glorie en schittering van de Heer vulden het huis. De priesters konden het huis van de Heer niet binnengaan omdat de glorie en schittering van de Heer het huis van de Heer had vervuld. (2 Kronieken 7:1)

  Verdere Shekinah-links:

  https://www.amazon.sg/She-Kinah-Not-Right-Exposed/dp/1735033049

  https://mtmchurch.org/shekinah-glory-is-forbidden-for-genuine-christian/

  15 juli – een interessante datum met veel verbindingen die hier gelegd kunnen worden…

  Heidense link: Swithin’s Day (15 juli), een dag waarop volgens de folklore het weer voor een volgende periode wordt gedicteerd. In de volksopvatting zal het 40 dagen regenen als het regent op St. Swithin’s Day, maar als het mooi weer is, volgen er 40 dagen mooi weer.

  @4:03 Moederbeer “De beer” – Rusland. Ursa Major op de Noordpool.

  Albart (naam draagt) Albert/Albart is een mannelijke voornaam. Het is afgeleid van het Germaanse Adalbert en Adelbert, dat de woorden adal (“nobel”) en beraht (“helder”, vergelijk Robert) bevat.

  Al= El oftewel Saturnus/Satan. Bart = Bard oftewel heks/druïde, enz. Ik denk aan de taal van de vogels/barden.

  Bart (van Albart) …Bart is een Nederlandse en Asjkenazisch-joodse achternaam en is afgeleid van de naam Bartholomäus, een Duitse vorm van de bijbelse naam Bartholomeus die ‘zoon van TALMAI’ betekent in het Aramees.

  Wie is Talmai in de Bijbel?

  Talmai en zijn broers, de Nephilim…
  Talmai, Ahiman en Shesai waren Nephilim, drie gigantische zonen van Anak die Kaleb en de verspieders op de berg Hebron zagen (Numeri 13:22) toen ze het land gingen verkennen. Zij werden daarna verdreven en gedood (Jozua 15:14; Rechters 1:10).

  Bart, een link naar het “bloedbad op Sint-Bartholomeusdag”?

  https://www.britannica.com/event/Massacre-of-Saint-Bartholomews-Day

  Deze video staat zoals gewoonlijk vol met hun codificaties. Ik zal u binnenkort nog iets anders sturen dat ik graag wil toevoegen. Hartelijk dank, Oonao, voor het doorgaan met uw uitzendingen die altijd het licht werpen en hun plannen blootleggen, nu kunnen velen nu duidelijk zien waar dit Euro-“voetbal” (klap op het hoofd) werkelijk over gaat en waar het werkelijk voor dient – allemaal onderdeel van hun snode plan!
  Zoals we weten, is alles verbonden met hun kwade plannen in deze duistere, gevallen, corrupte wereld…

  Glorie aan Jezus Christus – de WARE glorie – het WARE licht, niet dit valse shekinahlicht!

  In het hindoeïsme is Shakti (Sanskriet shak, ‘kunnen’), wat ‘kracht’ of ‘empowerment’ betekent, de oorspronkelijke kosmische energie en vertegenwoordigt de dynamische krachten waarvan men denkt dat ze door het hele universum bewegen.”

  Kosmische Energie hmmm….

  “Shakti is het concept, of de personificatie, van goddelijke vrouwelijke creatieve kracht, ook wel ‘De Grote Goddelijke Moeder’ genoemd” (Moederbeer)…

  https://en.wikipedia.org/wiki/Shakti

  En zij is ook moeder.

  Naast het wijzen op de voor de hand liggende overeenkomsten tussen Shakti en Donkere Energie, is een goede reden dat ik Shakti hier ter sprake breng, dat ik me altijd bewust moet zijn van wat de Bijbel ‘Vertrouwde Geesten’ noemt…

  Jesaja 8:19

  ‘En wanneer zij tot u zullen zeggen: Zoek naar hen die vertrouwde geesten hebben, en naar tovenaars die gluren en mompelen: zou een volk niet naar zijn God moeten zoeken? Van de levenden tot de doden?’

  Vertrouwde geesten zijn trouwens demonisch. Christenen moeten in de eerste plaats God zoeken.

  Het is deze Vertrouwde Geest die veel Verloren Zielen zoeken en door Haar wegen misleid worden…

  “de belangrijkste vorm ervan is de Kundalini Shakti, een mysterieuze psychospirituele kracht”

  Dat klopt, Shakti is de belangrijkste kracht achter de slechte praktijk genaamd ‘Kundalini’…

  Een deel van de rituelen van Kundalini is het overdragen van de Kracht aan een andere persoon via iets dat Shaktipat heet.

  “Shaktipat of Śaktipāta (Sanskriet, van shakti – ‘(psychische) energie’ – en pāta, ‘vallen’) verwijst in het hindoeïsme naar het overdragen van spirituele ‘energie’ aan de ene persoon door de andere”

  “Shaktipat kan worden overgedragen met een heilig woord of mantra, of door een blik, gedachte of aanraking – de laatste meestal naar het ajna-chakra of het derde oog van de ontvanger”

  https://en.wikipedia.org/wiki/Shaktipat

  En daar heb je het.

  De betekenis achter Michelangelo’s ‘Schepping van Adam’ en de ET-filmposter, evenals een directe link naar de duistere energie en de verschillende archetypen ervan.

  Zijn Bekende Geesten de massa aan het voorbereiden op Shaktipat… de overdracht van Drakenkracht aan de Verloren zielen om een eeuwigdurend verbond te sluiten met het toekomstige Anti-Christ Beast System?

  Merk op dat Shaktipat ‘vallen’ betekent. (Lucifer)

  Aartsengel Michaël en zijn engelen zullen snel werk maken van die oude slang – Satan.

  Daarover gesproken…

  Misschien had Michelangelo zijn schilderij ‘De val van Adam via donkere energie’ moeten noemen.

  Beren in de Bijbel en deutero-canonieke boeken:

  https://evangelicalfocus.com/zoe/11076/the-bears-of-the-bible

  Hebreeuws voor beer

  דֹּב (dōḇ) spreek het uit als “duif”

  Het Hebreeuwse woordenboek van DBL schrijft: “beer, d.w.z.; zeug of zwijn van de soort Ursus syriacus, een wild groot zoogdier.” De zeug/het zwijn is tevens een symbool voor hun godin Isis.

  Het theologische woordboek van het Oude Testament:

  ‘Beer, Ursinus Syriacus (‘de Syrische beer’) . Wanneer dit dier van zijn welpen wordt beroofd, is het een gevaarlijk wezen (II Sam 17:8; vgl. Spreuken 17:12); soms brult het uit frustratie (Jesaja 59:11). Af en toe vielen ze mensen aan (Amos 5:19); eens vielen ze aan ter vervulling van Elia’s vloek over mensen die onbeschaamd jegens God waren (2 Koningen 2:24).

  De beer wordt gebruikt als metafoor voor de activiteit van zowel de goddelozen als van God. In het eerste geval duidt het de goddelozen aan als in wezen beestachtig – wreed, ongevoelig, zelfzuchtig en zonder spiritueel bewustzijn (Spreuken 28:15 – andere passages waarin de goddelozen als beestachtig worden beschreven: Psalm 22:12 – Dan 7:1 –8). In dit laatste gebruik duidt het op de wreedheid van Gods toorn die tegen het zondige Israël is ontketend (Kl. 3:10; Hos. 13:8).’

  Beren in de Hebreeuwse Bijbel

  1 Samuël 17:34, 36, 37

  In deze passage beschrijft David zijn daden uit het verleden bij het beschermen van zijn schapen tegen leeuwen en beren, en hoe God hem heeft gebruikt om tegen beren te vechten.

  Origenes schrijft over deze passage: “Maar zoals David, die de baard vastpakte, de leeuw greep, laten we de geestelijke David, Christus, smeken om, toen hij de leeuw vastpakte, ook elk Sanhedrin van de dieren af te schaffen.” In fragment van Jeremia 28.1

  2 Samuël 17.8

  Hier adviseert Husai (de man die aan de kant van David stond) Absalom over David en zijn mannen, en vergelijkt ze met een beer die “woedend” was omdat haar welpen werden meegenomen.

  2 Koningen 2.24

  De passage over de Elisa-beer die kinderen eet, bedreigt nooit kale mannen van God.

  Taak 9.9; 38.32

  De eerste van deze twee passages verwijst naar het sterrenbeeld Ursa Major (“grote beer”) en vraagt wie ze heeft gemaakt met betrekking tot de almachtige God.

  De tweede vraag, die nu van God komt, vraagt: ‘Kun jij de beer met zijn kinderen begeleiden’, wat opnieuw een nee is, om aan te geven dat ik God Job ben en jij niet.

  Spreuken 17.12;28.15

  In de eerste passage zegt de schrijver dat het beter is een moederbeer met haar welpen te ontmoeten dan te maken te krijgen met een dwaas en zijn ‘dwaasheid’.

  In de tweede passage wordt hier een slechte heerser vergeleken met een aanvallende beer. Het punt hier, zoals het NAC-commentaar stelt, is: “Begrip is een fundamentele menselijke eigenschap; het ontbreken daarvan wordt gereduceerd tot het dierlijke niveau.”

  Jesaja 11.7; 59.11

  De eerste passage kijkt naar een tijd van vrede, waarin “de koe en de beer samen zullen grazen”, vergelijkbaar met hoe we vaak praten over de leeuw en het lam dat samen ligt.

  In de tweede passage wordt Israël vergeleken met dieren, in het bijzonder dat ze allemaal grommen als beren in afwachting van de “rechtvaardiging” die nog niet gekomen is.

  Klaagliederen 3.10

  Als Jeremia nadenkt over God en de ballingschap, merkt hij op hoe God ‘ellende’ in zijn leven heeft geplaatst en hoe God op deze manier is als ‘een beer die op mij ligt te wachten’.

  Daniël 7.5

  Dit is de bekende dierenpassage in Daniël, hier wordt het tweede dier, hoogstwaarschijnlijk Perzië, afgebeeld als een beer met ribben in zijn bek en ‘aan één kant opgeheven’, d.w.z.; Een beer op zijn achterpoten, een nogal eng gezicht.

  Jerome merkte op: ‘Het tweede beest dat op een beer lijkt, is hetzelfde als dat waarvan we in het visioen van het standbeeld lezen:’ Zijn borst en armen waren van zilver. In het eerste geval was de vergelijking gebaseerd op de hardheid van het metaal, in dit geval op de wreedheid van de beer.” Commentaar op Daniël 7.5

  Theodoretus van Cyr: Hier duidt hij op het Perzische koninkrijk, dat volgens hem als een beer was vanwege de wreedheid en wreedheid van de straffen die het uitdeelde. – Commentaar op Daniël 7.5

  Hosea 13.8

  Gods oordeel wordt hier afgebeeld als een aanvallende moederbeer wiens welpen zijn weggenomen.

  Amos 5.19

  Amos beschrijft hier dat degenen die naar de Dag van God verlangen, niet helder denken, want het is een donkere dag, en die is onontkoombaar, en het beeld dat Amos gebruikt om dit te illustreren is dat het lijkt op een man die op de vlucht was voor een leeuw. alleen om een beer te ontmoeten.

  Deutero-canonieke boeken.

  Wijsheid 11.17

  Pseudo-Solomon schrijft, midden in het tonen van Gods straf over Gods barmhartigheid. Hij legt uit dat dezelfde handen die het universum hebben gemaakt, beren en leeuwen naar de Egyptenaren hebben gestuurd (en hij zou meer kunnen doen), maar dat God genade heeft.

  “of niet zonder middelen was uw almachtige hand, die het universum uit vormloze materie had gevormd, om vele beren en woeste leeuwen op hen af te sturen” (NABRE).

  Sirach 47.3

  Deze passage houdt verband met het verhaal van David, d.w.z. de hierboven bekeken passage over zijn eerdere herdersprestaties. Hier schreef Ben Sira: “Hij speelde met leeuwen alsof het jonge geiten waren, en met beren, als lammeren van de kudde.” (NABRE)

  Nieuwe Testament

  beer in het grieks:

  “ἄρκος,”arkos

  Gebruikt in 4 koningen 2.24 LXX (2 Koningen Elisa-passage) en Apocalyps 13.2

  Openbaring 13:2 is de enige keer dat dit woord in het Nieuwe Testament voorkomt.

  Openbaring 13.2

  Het beest wordt beschreven door verschillende dierlijke delen, zijn poten worden beschreven als die van een “beer”.

  Victorinus van Petovium schrijft in zijn Commentaar op de Apocalyps 13.1: “Zijn voeten waren als de voeten van een beer”, dat wil zeggen, ze waren van een sterk en volkomen smerig beest. Hij spreekt over de leiders [van dit koninkrijk] als zijn ‘voeten’.

  Oecumenius schreef in zijn commentaar op de Apocalyps 13:1-4: “En zijn voeten waren als die van een beer,” er staat, omdat ze stevig en standvastig zijn, dat hij “heen en weer zou kunnen lopen op de aarde onder de hemel” (Job 1). .7) samenzweringen tegen de mensheid.”

  Caesarius van Arles schrijft in zijn Exposition on the Apocalypse 13.2, Homilie 10 “hij is als een beer vanwege zijn kwaadaardigheid en waanzin.”

  In het Abingdon NT Commentaar op Openbaring wordt opgemerkt dat ““beer” en “leeuw” kunnen verwijzen naar het beest/koninkrijk van Daniël 7:4-6, maar het zijn algemene namen voor monsterlijke, gevaarlijke dieren (Hosea 13:7-8; Wis 11:17-18; Sir 47:3-4; VitaMos.1.109; Volgens Plutarchus zei Chrysippus dat de goden “paarden hadden geschapen om ons naar de oorlogen te vergezellen … panters (= luipaarden), beren en leeuwen als een school voor training in moed” (Frag. 193). Voor John worden paarden dus geassocieerd met oorlog, en de andere drie dieren hier met het gevaarlijke en monsterlijke.” 138.

  https://youtu.be/uC9QfgVaozM?si=qNdDqZ6bfZStWpUi

  1. @e.t.j. Vissers,
   Het is overduidelijk, dat U slaap tekort komt. Goede man, ga a.u.b. nu naar bed (het is kinderbedtijd).

 8. Ik kom met mijne politie knuppeltje uw even welterusten wensen !

 9. Weer een nieuw “asielcentrum”, deze keer in Zutendaal, Limburg; en zo wordt de ondergang van Europa verder voltrokken. Waar de Europeanen verdwijnen en vervangen worden door vreemden verdwijnt Europa en wordt het gebied een verlenging van de landen waaruit de heidenen komen die hier het grondgebied overnemen. De kinderloosheid bij Europeanen door kindermoord (abortus), sodomie en onvruchtbaarheid door vergiftiging (gif in voedsel, chemtrails, de covidistische gifspuiten) versnelt het verwoestingsproces van de Europese volkeren. Daarbij ligt dan ook nog de schaduw van oorlogsdreiging over de landen hier, met stalinistische Joden in Moskou versus trotskistische Joden in Amerika, en ondertussen woedt de groen-marxistische oorlog tegen voedsel verder met de antiboeren-bureaucratie ter opbouw van de gedigitaliseerde maatschappelijke slavenputten van de “Digital Public Infrastructure”.

  De nabije toekomst ziet er dus donker uit, en katholieke Europeanen behoren dus te werken aan het zich organiseren om te overleven in harde tijden; terwijl Germanen etnische minderheden worden in Europa behoren katholieke Germanen tribaal te handelen en onafhankelijk van de systeeminfrastructuur te leren leven. Terwijl de heidenen hun volgens islamistische wetten bestuurde enclaves uitbouwen vanuit de steden is het nodig dat wij onze eigen gesloten tribaal-etnische groepen gaan vormen. De politiekers geven ons een toekomst van tribale conflicten; rechtse Europeanen moeten zich dan ook voorbereiden op die toekomst opdat groene loten overleven te midden van de desolatie en verwoesting van Europa, de Doem van het Westen.

  1. @Waramund

   u moet nog door de hel heen daar vindt u geen één europese christen, daar zijn als enige buitenlanders tov de Hemel en aarde. zou me daar als eerste zorgen over maken!

  2. Volledig mee eens Waramund

   maar dan mag de Heer mij beschermen

   Het Nederlandse leger bestaat uit travestieten, tuttebellen, buitenlanders, klimaatfreaks, lesbiennes, kindermoordenaars, en erger.

   Hoogste generaal voor het eerst bij botenparade Pride: ‘Ik heb nog nooit zulke soepele heupen gehad’

   Het is ook opvallend dat nu het gevaarlijk wordt Defensie in ene Blanken naar de slacht wil sturen

   Plotseling zijn de Zwart-Witte stellen ineens verdwenen als het gaat om rekruteren van soldaten voor de Oorlog aan het front in de Oekraïne.

   In Frankrijk is die super homo Macron ook bezig de fransen te offeren

   Franse president Emmanuel Macron zegt dat zijn 70-jarige vrouw niet als man is geboren

   BRIGITTE L’HABITE
   https://www.bitchute.com/video/jcoxnzMoLPQH/

   1. Macron won met 66,06% en wordt nieuwe Franse president

    weet je nog

    70 % procent van de katholieken stemde op hem

    Het laatste bezoek van D.Trump vond plaats aan de Eiffeltoren, waar hij E. Macron ontmoette. Het was in 2017, een paar maanden na de verkiezing van Macron.
    Frankrijk telde destijds precies 66,6 miljoen inwoners.

 10. @Henk Gadellaa,
  In antwoord van Uw reactie van 18 juni 2024 om 20:21:
  Ik schrijf ÁLTIJD namens mijzelf. (Ziet U die púnt?)

  Citaat van U: U oordeelt NÓÓIT over Uzelf.
  Van wie heeft U de volmacht om wél over vele(!!!) anderen te oordelen?:

  Als in de hemel zó onbeschoft gepraat zou worden, dan zou ik daar niét willen komen.
  Anders gezegd: Ik kán niet geloven, dat U in de hemel te woord gestaan wordt.
  Met andere woorden: U bent een aartsleugenaar (= broertje van satan-zélf).

  1. HERHALING:
   @Henk Gadellaa,
   In antwoord van Uw reactie van 18 juni 2024 om 20:21:
   Ik schrijf ÁLTIJD namens mijzelf. (Ziet U die púnt?)

   Citaat van U: U oordeelt NÓÓIT over Uzelf.
   Van wie heeft U de volmacht om wél over vele(!!!) anderen te oordelen?:

   Als in de hemel zó onbeschoft gepraat zou worden, dan zou ik daar niét willen komen.
   Anders gezegd: Ik kán niet geloven, dat U in de hemel te woord gestaan wordt.
   Met andere woorden: U bent een aartsleugenaar (= broertje van satan-zélf).

   1. @Derks

    Blijkbaar kunt u niet lezen want u citeert een onderdeel van een zin en de rest van het citaat in die zin vergeet u:

    3 Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf.

    en de rest van de citaat ziet u ook niet staan:

    4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. 5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt.

    en het begin ook niet:

    1 Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. 2 Welnu, van een beheerder wordt geëist, dat hij betrouwbaar blijkt.

    Ik als menselijke mens oordeel ook niet over mezelf en ook niet over anderen, want een menselijk oordeel is niet in alles, overal en altijd Volmaakt! Wil men over zichzelf een goed oordeel kunnen vellen moet men naar Die gaan Die Volmaakt Kan en Doet Oordelen: Naar Christus Volmaakte Verschijning, die Geheel Volmaakt Onverbeeld De Volle Waarheid Is! Wil men zichzelf Geheel Goed Kennen dan kan men niet om Het Volmaakte Oordeel van Christus heen en Die Vol-Profetisch Met Christus Christusgelijk Oordelen! Daarom schreef ik ook aan Hypoliet dat een Christen niet als enige blind achter de wereld aan moet lopen, en dat hetzelfde geldt voor een kerk met een leer en traditie die gedurende het leven Geheel Volmaakt Vervuld Geloof afwijst, ook niet blind moet volgen en moet denken dat men gered en vooruitgang maakt in het verkrijgen van een levende diepe relatie met Christus! En daarom schreef ik naar Eric dat die diens eigen ziel en van anderen mishandelt want die loopt blind achter de Traditionele Kerk aan waar geen Profetische aan het woord mogen komen, of als gek of idioot worden afgeschilderd: Elke Be-/Oordeling hoort Vol-Profetisch Gods Oordeel te zijn!

    En daar Christus en Paulus oproept iedereen tot Vol-Profetisch Oordelen om aan farizeïsme en schriftgeleerdheid te ontkomen, want iedereen is elkaars broeder(s) en zuster(s) hoeder en Beheerder Gods Geheimen! Dat is niet als enige weggelegd voor de priesterkaste zoals men ook in de Bijbel kan lezen

    15 Wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen. 16 Maar luistert hij niet, haal er dan nog een of twee personen bij, opdat alles beruste op de verklaring van twee of drie getuigen. 17 Als hij naar hen niet wil luisteren, leg het dan voor aan de Kerk. Wil hij ook naar de Kerk niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden of tollenaar. 18 Voorwaar, Ik zeg u: wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn. (Math 18)

    en

    17 ‘Mensenkind, Ik stel u aan als wachter voor het volk van Israël. Telkens als ge uit mijn mond een woord hoort, moet ge hen namens Mij waarschuwen. 18 Als Ik tot de boosdoener zegt: Ge zult zeker sterven, en gij waarschuwt hem niet, en laat na hem op zijn slecht gedrag te wijzen om zijn leven te redden, dan zal die boosdoener weliswaar om zijn eigen schuld sterven, maar u zal Ik rekenschap vragen van zijn bloed. 19 Maar als ge de boosdoener gewaarschuwd hebt en hij betert zijn leven niet, dan zal hij wel sterven om zijn eigen schuld, maar gij hebt uw eigen leven gered. 20 Als een rechtvaardige zich gaat misdragen en verkeerde dingen doet, en Ik laat hem struikelen, dan zal hij sterven; hij sterft omdat gij hem niet op zijn zonde gewezen hebt; zijn goede daden tellen dan niet meer mee, maar u zal Ik rekenschap vragen van zijn bloed. 21 Maar als ge de rechtvaardige waarschuwt dat hij niet moet zondigen, en hij zondigt ook niet, dan zal hij beslist in leven blijven, omdat hij uw waarschuwing ter harte heeft genomen, en gij hebt uw eigen leven gered.'(Ezechiel 3)

    Het is elke Christen Plicht om zo met zichzelf en diens medemens en natuurling om te gaan!

    Dat de christelijke kerken daar farizeïsch en ziende blind schriftgeleerderig uitleg ana geven ontheft een Christen niet van Diens Verantwoording:

    4 Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit.(1Kor 4)

    Daarom wijst Christus en Paulus naar de hele gemeente om Vol In de H.Geest te worden opdat men Door Volmaakt te Oordelen vrijuit gaat!

    Dat kerk denkt door als de ongerechte rentmeester(Luc 16;1-10) denkt te kunnen ontsnappen door het geloofsvolk Christelijke Plichten en Verantwoording af te nemen, komt bedrogen uit: Iedereen is geroepen en heeft de Plicht om Vol-Profeet te worden, iedereen is geroepen en heeft de Plicht Gehuwd Priesterlijk te zijn want Christus zegt:

    9 Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. 10 Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden.
    JEZUS’ GEBOD VAN DE ONDERLINGE LIEFDE
    12 Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.(John 15)

    Of wilt u beweren dat Christus geen Gods Hogepriester en Gods Vol-Profeet is? Dan als Die Opdraagt zo lief te hebben als Christus Zelf, gelden ook alle Plichten en Werken Die Christus Heeft en Doet voor iedereen!

    De Volle Waarheid is Nooit Onbeschoft, Die is Goddelijk Genuanceerd en Volmaakt Liefdevol en Daarmee Volmaakt Geweldloos!
    Het u en de uwen die als eerste dat een mens Vol-Profetisch kan schrijven afwijst en daarmee uzelf elk Godsrecht van Spreken en Schrijven vermoord en met een Satanische uitvlucht komt: Geen mens, maar wel hun kerk…..want…..! Schijnheilige leugenaars zijn jullie want als geen mens kan kan hun kerk ook niet want de kerk is niet als enige Gods Werk, de kerk is ook Vol-Profetisch Mensen Werk want dat zegt Christus zelf met Diens Liefdesgebod! en als de dienaars van de kerk Vol-Profetisch van anderen dan hun, afwijst, heeft ze zelf ook geen Vol-Profetische Basis! En dat kan je ook zien want Christus zette een kind in het midden als leraar voor de Apostelen en wordt duidelijk dat ook een kind Vol-Profetisch kan zijn terwijl die naar de regel van de kerk nog geen priester is!

    Als er één onbeschoft en aartsleugenaar is, bent u dat, want u denkt uit uw eigen een oordeel, want u schrijft namens uzelf, over een ander te kunnen doen, terwijl u niet eerst naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning gaat en Met Christus Vol-Profetisch bent!

    Als er een Het Echte Christendom te schande zet bent u het! En velen hier met u, farizisch ziende blind schriftgeleerderig onbeschofte ……. bent u, met uw schijnheilig K(walitatief) U(itermate) T(eleurstelend) moraal en uw verkeerslicht pennenlikker agent mentaliteit!

    1. @Henk Gadellaa,
     Nu veroordeelt U MIJ!!!
     U veroordeelt(!!!) VELE(!!!) mensen op deze site.

     1. @Derks

      u moet eens een Nederlands woordenboek er bij halen. Bij veroordelen zit een strafmaat vast, bij be/oordelen is er nog ruimte tot omkeer! Het is nog Genade Tijd, dan Geldt Barmhartigheid

      u geeft nog eens aan hoe ziende blind u bent!

      1. @Henk Gadellaa,
       U doet alsof U blind bent, doch U heeft zéér welbewust(!!!) een blinddoek opgezet.
       U speelt blindemannetje en doet alsof(!!!) ie ÁLLES ziet en WEET.

    2. @Henk Gadellaa,
     Met Uw laatste twee zinnen laat U zien wiens kind U bent: U bent een kind van satan!!!

    3. Henk,
     Zoals jij de Bijbel behandelt lijkt het wel alsof ik een Rabbi zie schrijven. Dat ik dat zo zie komt wellicht voort uit dat ik nu ‘Talmudic Reasoning’ bestudeer en daarom meen ik te herkennen aan hetgeen wat je zo allemaal schrijft dat er iemand de Bijbel en dan vooral het Oude Testament goed kent en ook weet hoe te lezen. Ben je er een ‘van het Oude Testament’? Dat zou veel verklaren van de woorden en zinnen die je schrijft. En daarom begrijpen Christenen, of in dit geval katholieken je (uiteraard) niet.

     1. @AntiSoof,
      Dát verklaart Uw veelal waardeloze en dus niét r.k. -standpunten.
      Beter kunt U het N.T. het laatste deel van de bijbel) lezen.

      1. Man, hou toch eens op met dat kortzichtige denken, ik word daar toch zó moedeloos van. De Kerk heeft het O.T. in zijn canon. De catechismus:
       13. Waarin zijn de waarheden bevat die de heilige Kerk ons voorhoudt te geloven?
       De waarheden die de heilige Kerk ons voorhoudt te geloven zijn bevat in de heilige Schrift of de Bijbel en in de Overlevering of Traditie.
       14. Wat verstaat men door de heilige Schrift?
       Door de heilige Schrift verstaat men de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament, die
       geschreven zijn onder de ingeving van de heilige Geest; de heilige Schrift is dus het geschreven woord van God.
       15. Is het raadzaam de heilige Schrift te lezen?
       Het is zeer raadzaam de heilige Schrift, vooral het Evangelie te lezen; maar het is verboden niet-goedgekeurde bijbels te gebruiken

       Het is zeer (zeer zelfs) raadzaam de heilige Schrift te lezen.

       Kunt u wellicht niet goed lezen , beste? Vertel:

       n.b. Als je nu nog éénmaal aankomt met vervelende flauwekul, dan hoeft u van mij geen reactie meer te verwachten. Ik kan niet immer blijven beleren hier. Dat kost me teveel.

       En als je een standpunt waardeloos vindt, dan moet je dat melden. Niet op de manier zoals je dat tot nu doet, maar meteen. Gij zult mij niet fout oordelen. Dat is zonde.

       1. @AntiSoof,
        Het is goed om de gehéle bijbel (= het O.T. +N.T.) te lezen.
        Als men dit teveel acht (om welke redenen dan ook), dan is het N.T. genoeg.

        1. “Dát verklaart Uw veelal waardeloze en dus niét r.k. -standpunten.”,
         dat is een zonde meneer. Dát staat ook in de Bijbel, maar op een of andere manier schijnt dat niet door te dringen. U zondigt. Uw ‘waardeloze’ is een vernedering tegen de geest, meneer. Leest u maar in de Bijbel hoe u dat goed moet maken?
         Ga het opbiechten en doe boete.

        2. @Derks

         Als het zo goed is om de hele bijbel te lezen, waarom leest u dan zo slecht en slaat hele stukken ziende blind over?
         Daarbij moet men niet denken dat de hele Bijbel, of zoals u uitdrukt met het NT weg kan komen, want een mens heeft alles zoals Christus Kent aan te nemen en Christus was ook voor de val van Satan en demonen al aanwezig! Ga maar een door de Hel en probeer de Hemel maar met uw uitspraak binnen te komen, u komt er niet in en ook niet met: Ach Heer wees mij zondaar genadig, zonder alles waar u niet weet niet. Niet weten doet niet v rijspreken, Volmaakt Weten en Volmaakt Eén er mee worden wel: Er is maar Eén Volle Waarheid in Alles en overal en altijd in de Hemel en men komt er niet in met het kleinste deeltje niet weten: Zie de Bruiloft van de Koning en de gast die niet juist gekleed ging!

         U en de uwen zijn zo overweldigend over het paard getild met te denken dat men weg komt met uw niet weten! het is maar goed dat de mens een deel in de ziel heeft waar al die Kennis te vinden is! ik mag hopen dat u Die op de drempel van de Hemel aan het woord laat en uzelf Nederig uw mond houdt, dan zoals u nu de dictator er over speelt met uw: ik spreek namens mijzelf

         1. @Henk Gadellaa,
          En alwéér wijst U mijn een beschuldigend vingertje, zelfs met een beschuldigende VUIST!!!
          Laat dat toch eens en laat dat vingertje toch eens voorgoéd weg.
          Als waarzegger heeft U voor de VÓLLE 100% verkeerd gegokt.

          Weet en besef:
          Het merendeel van de lezers hier is overtuigd(!!!) R.K. gelovig.
          Heb respect voor ons geloof. Indien U dat niet heeft (of niet kunt opbrengen, rot dan a.u.b. op).

          1. @Derks

           ik heb respect voor Het Echte Katholiek Christelijk Geloof. Dat zijn mensen die ten diepste nederig zijn en waar zij niet weten zwijgen en niet eerder spreken dan dat ze het Gods oordeel weten en ziende zijn. Tot de tijd dat ze nog niet vol ziende zijn of blind doen zij geen dwaze uitspraken over Religieuze zaken. Dat kan je ook zien bij echte Mystici. die spreken niet over zaken waar ze geen echt weet van hebben. Die zouden mij niet aanvallen met waar ik openbaar en zouden diepe vragen stellen en naar Die Ene Volmaakte Christus gaan. Voor de rest zwijgen zij want zij weten de verantwoording die zij moeten afleggen als zij antwoorden en als zij verkeerd antwoorden het hun extra leed te versterven geeft voor ze Christus weer zien.

           u bent zo over het paard getild met uw zogenaamde ouderdom dat u ouder en dom bent! Het is hemelschreiend hoe u denkt te kunnen reageren terwijl die de Bijbel zo aanprijst totaal ziende blind voorbij gaat aan:

           5 Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt.(1Kor 4)

           en aan:

           22Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer Ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. 23Op die dag zult gij Mij over niets ondervragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat gij de Vader ook zult vragen, Hij zal het u geven in mijn Naam. 24Tot nu toe hebt gij niets gevraagd in mijn Naam. Vraagt en gij zult verkrijgen, opdat uw vreugde volkomen zij. 25In beelden heb Ik hierover tot u gesproken; er komt een uur, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar Mij onomwonden tegenover u zal uiten omtrent de Vader.(John 16)

           een echte Mysticus zou bedroefd zijn als die Het Christus antwoord niet kent want die weet dat zonde het voor hem/haar verborgen houdt en treurt daar om, u met uw groot muil denkt dat uw ouderdom en politie agent geweest te zijn dat u wel effe zo uit eigen naam kan doen!

           Joker dat u bent!

           Arme ziel die u als beheerder heeft, u moet nog door de hel heen om de Hemel te bereiken, nou u verdwaalt gegarandeerd als u zo door gaat

     2. @Antisoof

      Het O.T en NT staat niet los van elkaar! zoals een bovenverdieping niet losstaat van de onderverdieping en beide niet los staan van het fundament! Christus legde aan de hand van de Tenach uit aan de twee medereizigers.

      Het Liefdes Gebod staat niet los van De Wet en de Profeten en beide staan niet los van de Tuin van Eden, De van van die satan en de demonen werden, noch van de gevolgen van de val in de Tuin van Eden, noch van de zondvloed, noch van het ontstaan van de ban van satan op de hemel, noch breken van de ban van satan op de Hemel noch van de H.Geest, noch van de verwekking van die men de H.Maagd Maria noemt, noch van de verwekking van Christus, noch van Profetie en Vol-Profeten, noch van Barmhartigheid en Ontbinden en Binden!
      Men moet goed kunnen onderscheiden en scheiden en leren zien wanneer een menselijke gebeurtenis beschreven wordt, wanneer deels Vol-Profetisch en wanneer Geheel Volmaakt Vol-Profetisch in de Bijbel staat! Daarom wijs ik er op dat men Het Wit in de Bijbel moet leren Lezen want Die is de Sterkste: het verbindt alle letters, cijfers en tekens en worden op Het Wit geschreven. Men moet leren zien waar letters, tekens en cijfers ook echt gedragen worden, waar ze eigenlijk Wit horen te zijn en waar ze door mensen op Het Wit geschreven zijn om zichzelf te rechtvaardigen en nu het nog Barmhartigheid Tijd is Gedragen worden en als Die Voorbij is er niet meer, dan wel anders zullen staan(wegvallen) omdat het leugens zijn

      Zoals een rode draad door een gebeurtenis loopt zo is het met Het Wit ook! Daar Waar De Volle Waarheid Aan Het Licht Komt kan als enige Volmaakt Blijven Staan, ieder ander heeft vrijwillig te buigen of verdwijnt omdat het geen Vol Recht en Gerecht Heeft!

      Daarom wijs ik naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning want Die is Het Wit

      1. Mijn vraag was of je ‘er een van het O.T. bent, een Israëliet dus.

       Natuurlijk geldt het O.T. als zelfs zoiets zelf Jezus zegt:
       16 Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.
       17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om [die] te ontbinden, maar te vervullen.
       18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.
       19 Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.

       (de Bijbelversie is wellicht niet de juiste, maar het gaat om de grote lijnen nu.)

       Maar toch: wil je beantwoorden wie en wat je bent, Henk?

 11. Daar gaan we weer

  met die heerlijke maffia muziek er onder ! ———–schitterend gemaakt 😍

  https://youtu.be/_AEHxUOAiS8?si=Gat-FxxG3zZzNcKi

  @0:50 “Project Pandora” (de doos van Pandora openen). Een proces dat eenmaal begonnen is, levert veel ingewikkelde problemen op. Blijkbaar, volgens Hesiodus, toen Prometheus het vuur uit de hemel stal, nam Zeus (hun grote Scott) wraak door pandora aan te bieden aan Prometheus’ broer Epimetheus. Pandora opende een pot die ze onder haar hoede had achtergelaten en die ziekte, dood en vele andere nietsvermoedende kwaden bevatte, die vervolgens in de wereld werden vrijgelaten.

  @2:22 Ik weet zeker dat er ‘Hemelvaart’ staat op de parachute van Italië – Rome/Italië stijgt! Romeinse Republiek (RR = 18-18 = 99 rode ballonnen? – 99 is ook PB (Paus & Biden) oftewel 216 (21 juni) zomerzonnewende (zenith/toppunt van de zon). Naar de top reiken = hemelvaart! I’ Hij zal zijn als de hoogste: Lucifer!

  @2:49 “Vanille-ijs” – het is geen toeval dat de “slangenbeten” (C19-vaccins) “op ijs” werden gehouden bij ijskoude temperaturen. Ze werden zorgvuldig verdeeld. De hel is KOUD, het is een ijskoud vuur, en net als gewoon vuur BRANDT het! In Dante’s Hell is het allerlaagste (middelpunt – naald) hier extreem!

  Etymologie van vanille: Het woord vanille is afgeleid van het Spaanse woord vainilla dat “kleine peul” betekent, wat het verkleinwoord is van het Latijnse VAGINA (“schede”) dat de vorm van de peulen beschrijft. Geen toeval, want ze aanbidden allemaal de vrouw – het vrouwelijke goddelijke!

  https://www.saturdayeveningpost.com/2019/05/in-a-word-youll-never-think-of-vanilla-the-same-way-again/

  Tom cruise (raket) film “vanilla skies”.

  @3:15 Paus Franciscus ziet er in zijn door AI/Tech gecreëerde ‘Michelin Man’-stijl aantrekkelijk uit. “Michelin-banden” – de link naar Tyrus – De Tyriërs (kooplieden) oftewel Kanaänieten/Feniciërs (zie stam Aser – Jozua 19:24-31). Er is ook de Noorse oorlogsgod TYR (mars, enz.).

  Tyrus wordt veelvuldig genoemd in zowel het oude als het nieuwe testament. De Hebreeuwse betekenis van de naam Tyrus is: kracht, rots, scherp.
  De stad werd voor het eerst genoemd in het oude testament als een van de erfenissen van de stam Aser in Jozua 19:24-31. Jozua was echter niet in staat dit land te veroveren en het werd nooit veroverd door de Israëlieten. Tyrus stond bekend om hun goddeloosheid en afgoderij en veel profeten voorspelden het onheil over de stad. Volgens de geschiedenis was het Alexander de Grote die later Tyrus veroverde.
  In het Nieuwe Testament noemde Jezus Christus Tyrus als voorbeeld van een stad die weigerde zich te bekeren (Matteüs 11:21-22, Lukas 10:13).

  Michelin (Michael of Michel) betekent ook: wie is als God.

  G7 en zijn link naar G7-taxi’s Parijs (Frankrijk).
  Taxichauffeurfilm (Robert Di Nero – Nero kwaadaardige Romeinse keizer).

  Oprichting van “La Compagnie Française des Automobiles de Place” De registratiecode die door de politie van Parijs aan het bedrijf is toegekend, is G7, voor garage nr. 7. In 1914 helpen de taxi’s van het bedrijf soldaten van Parijs naar de Slag aan de Marne te vervoeren.

  https://www.grouperousselet.com/nl/geschiedenis

  Ik weet zeker dat er nog veel meer verbindingen zijn met deze G7-taxi.

  Over taxi’s gesproken –

  Ik denk aan Vanessa Chantal Paradis (Franse uitspraak: [vanɛsa ʃɑ̃tal paʁadi]; geboren op 22 december 1972), een Franse zangeres, model en actrice. Paradis werd op 14-jarige leeftijd een ster met het internationale succes van haar single “Joe le taxi” (1987).
  Deze video staat vol met PP over de moord op prinses Diana in Parijs!

  Ik zal zo snel mogelijk verdere inzichten toevoegen. God zegene iedereen op dit kanaal. Geef nooit op om de WAARHEID te delen – die ZAL zegevieren!

  Biden ontmoet paus bp/pb 69/96 66 APostrofe Route 66 Memphis API/Abi APuilia CULTUUR Wat is een G7-taxi in Parijs?
  G7 • Parijs Ik hou van je – VVV-kantoor
  G7, Europa’s grootste taxibedrijf, is een centraal boekingskantoor wiens expertise ligt in het matchen van onafhankelijke taxichauffeurs met passagiers in meer dan 230 dorpen en steden in Frankrijk.
  De 50e G7-top werd gehouden van 13 tot 15 juni 2024 in Borgo Egnazia in de stad Fasano in Apulië. Ik heb zelfs nog geen video gezien, maar ga het kijken nu nog bedankt. OonaO LIEFDE. In de oude Egyptische religie werd Apis of Hapis, alternatief gespeld als Hapi-ankh, een heilige stier of meerdere heilige stieren die in de regio Memphis worden aanbeden

  U heeft volkomen gelijk als u spreekt over taxibedrijf G7, dat in de frontlinie zal staan voor de Olympische Spelen in Parijs.
  Dit bedrijf veranderde enkele jaren geleden van naam. Ze hebben het woord ’taxi’ verwijderd.
  Taxichauffeur in Parijs?
  Laten we het verband tussen Trump en de film Taxi Driver niet vergeten. Het laatste bezoek van D.Trump vond plaats aan de Eiffeltoren, waar hij E. Macron ontmoette. Het was in 2017, een paar maanden na de verkiezing van Macron.
  Frankrijk telde destijds precies 66,6 miljoen inwoners.

  Om terug te keren naar de G7 “taxi”
  Oorspronkelijk werd dit bedrijf in 1905 opgericht onder de naam “cie française des Automobiles de place”.
  Het was in 1905 dat de eerste race om de top van de Eiffeltoren te beklimmen plaatsvond. De Eiffeltoren was destijds het hoogste monument ter wereld!
  https://www.verticaletoureiffel.fr/en/article/1905-1st-ascension-race-eiffel-tower

  Nog even over de Eiffeltoren gesproken: deze is in 2022 een paar meter verhoogd. Hij meet nu 330 meter (33)!
  Er valt nog veel meer te zeggen over dit onderwerp.
  Hoe dan ook, ik denk aan controle en de betrokkenheid van AI in de samenleving. Het is niet verkeerd om te zeggen dat vandaag de dag meer dan 90% van de bevolking volledig gecontroleerd wordt en verslaafd is aan de machine. Natuurlijk zijn deze mensen zich er niet van bewust dat ze schaatsen van het Beest zijn geworden. Mensen zeggen “we zijn vrij” terwijl ze slaven zijn. Mensen zeggen tegen zichzelf: “we zijn gelukkig”, terwijl ze zich tegoed doen aan antidepressiva en anxiolitica… Mensen noemen zichzelf deugdzaam, als ze bij de minste gelegenheid een mes in je rug steken!
  Zoals E. Macron op een nauwelijks gecodificeerde manier zei: “het beest van de gebeurtenis is hier, en het komt eraan”.
  Omdat het andere beest degene is die zichtbaar zal zijn en door het grootste aantal geaccepteerd zal worden als een “smaak” namelijk de Antichrist (de machinemens zonder ziel en geest).
  Degenen die hun vertrouwen in de mens stellen, zijn al verloren.

  https://youtu.be/_AEHxUOAiS8?si=V00EvPqzIouHWYNx

 12. Dit is mijn getuigenis over hoe ik uiteindelijk lid werd van de nieuwe wereldorde, Illuminati, nadat ik nu al meer dan 2 jaar probeerde lid te worden, maar oplichters meerdere keren geld van mij afpakten. Ik ben al zo lang op zoek om me bij de Illuminati aan te sluiten, maar oplichters blijven mijn geld afpakken tot begin dit jaar, toen ik Lord Felix Morgan online ontmoette. Ik nam contact met hem op en ik legde hem alles uit en hij adviseerde de gebruikte registratie en ik betaalde voor de groot lid om mij op weg te helpen en ik werd ingewijd in de Wereldorde en ik ontvang de som van $ 4.000.000 dollar nadat mijn initiatie was voltooid. Ik ben erg blij! En beloof het goede werk van Lord Felix Morgan te verspreiden. Als je geïnteresseerd bent om vandaag nog lid te worden van de nieuwe wereldorde Illuminati, neem dan vandaag nog contact op met Lord Felix Morgan. Hij is je beste kans om lid te worden van de Illuminati waar je altijd naar verlangt. Neem contact op met Lord Felix Morgan WhatsApp Plus Vier vier zeven negen één acht zes vier één acht nul één

   1. Een mens schrijft pas diens Doodvonnis als die de zonde tegen de H.Geest begaat. Tot die zonde is elke mens redbaar! Hoe groot misdadiger of misleide die ook is!! want elke mens doet in diens ziel meer goed dan die ooit aan kwaad kan doen, tenzij die de zonde tegen de H.Geest begaat, want waarom ander zou god het laten regenen over goeden en kwaden? Dacht u dat God Parels voor de zwijnen werpt? Wij mensen doen dat door onwetenheid en verkeerde barmhartigheid, God is niet onwetend, noch verkeerd Barmhartig!!

    U zwets weer eens uit uw nek

    1. correctie:

     Een mens schrijft pas diens Doodvonnis als die de zonde tegen de H.Geest begaat. Tot die zonde is elke mens redbaar! Hoe groot misdadiger of misleide die ook is!! Want elke mens doet in diens ziel meer goed dan die ooit als menselijke mens kwaad kan doen, tenzij die de zonde tegen de H.Geest begaat, want waarom anders zou God het laten regenen over goeden en kwaden? Dacht u dat God Parels voor de zwijnen werpt? Wij mensen doen dat door onwetenheid en verkeerde barmhartigheid, God is niet onwetend, noch verkeerd Barmhartig!!

     U zwets weer eens uit uw nek

     1. @Henk Gadellaa,
      U doet alsof U de Redder Gods zelve bent.
      Om met ÚW woorden te zeggen: U zwets wéér eens uit uw nek.
      U BLIJFT maar zwetsen, zwetsen en zwetsen (luidruchtig opscheppen).
      U kunt het werkelijk niet laten: U BLIJFT luidruchtig opscheppen.

      Des te luidruchtiger U schreeuwt, dat U de laagste plaats in de hemel wenst, des te minder geloofwaardig U bent.
      Misschien is God doof en hoort Hij U niet.

 13. Henk Gadellaa,
  U zégt respect te hebben voor het R.K. geloof.
  Echter, U doét het omgekeerde: U beschuldigt op deze site diverse R.K. mensen.
  U doet dit, terwijl U compléét ondankbaar deze site voor de vólle 100% misbruikt voor Uw éigen geloofsverkondiging (zeg maar om Uw éigen geloof te verkondigen).

  1. @Derks

   U en al die mensen die ik afwijs hebben geen respect voor Die ene Volmaakte Christusverschijning als allerhoogste! Die claimen allemaal met hun schrijven Vol in de H.Geest te zijn en Vol in de H.geest gat altijd samen met Die Ene Volmaakte Christusverschijning die zij afwijzen om zichzelf en hun schrijven mee te onderzoeken. Die zetten hun leer en traditie boven Die ene Volmaakte Christusverschijning! Die zetten de kerk boven Die Ene Volmaakte Christusverschijning en maar beweren: Christus is het Hoofd, en er niet heen gaan om Volmaakte Oordelen te halen, en gelijktijdig beweren dat geen mens Volmaakt kan oordelen, behalve hun kerk en hun geestelijke want die waren en zijn Vol in de H.Geest…..

   ze zijn een toppunt lof der zotheid! Het is diep, diep droevig! Hoezeer wens ik niet dat de laatste periode van de Eindtijd aanbreekt en tegelijkertijd bid en smeek ik bij Christus nog om geduld opdat zij nog op tijd kunnen omkeren, en hoe meer ik er naar kijk hoe meer ik begin te denken dat het parels voor de zwijnen werpen is!

   U en hen weten helemaal niks van Volmaakte Mystiek, zwetsen constant uit hun nek en misleiden iedereen! U en hen hebben niks met het echte Katholiek Christendom. U en hen stelen Gods eer van Heiligen, misleiden kinderen, verneuken het Godsvolk. De wereld is niet zo erg als u want de wereld beweert niet dat ze De Volle waarheid hebben, die staan nog open voor bewijs…., jullie, never nooit, geen eerlijk Goed Onderzoek! Geen eerlijk Recht en Gerecht,Waar jullie kunnen moorden en vermoorden jullie met jullie farizeïsche oordelen alles is geoorloofd als het maar jullie kerk dient. Jullie zijn erger dan elke andere extremist in welke religie dan ook want jullie beweren dat jullie Christus de ware verlosser is en dat met gelijktijdig valse ziende blinde beweringen. Jullie draaien en verdraaien alles!
   U heeft het over dat het goed is de Bijbel te lezen en zelf vermoord u de Bijbel, met uw in eigen naam…..

   En heel duidelijk: ik verkondig geen eigen geloof: Ik zeg en wijs: ga naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en Volg Die en Die VOlmaakte Christusverschijning verkondigt geen geloof, Die Verkondigt Gods Oordelen en Gods Oordelen zijn Volmaakte Gods Wetenschap! Dat is met Godsbewijs: Het Is Zo en elke knie zal daar vrijwillig voor Buigen, niet uit geloof, maar door Godgelijk Weten dat Het Zo Is en elk afwijken henzelf lijden zal veroorzaken. Ik heb nooit geschreven: Volg mij! Ik wens geen eigen kerk, ik wens slechts de laatste plaats in de Hemel en waar ik als minste Godsrecht op heb: Gods eerlijk Onderzoek voordat men over mij Oordeelt!

   U en hen met hun pathetic geloof! Met jullie loze beloftes! Met jullie zieke heerslust!

   Wee jullie!

 14. Mein Vater war ein sehr lieber Nazi, er hat mir viele Geschenke gemacht, er hat Juliana nie gefickt, aber sie musste ihm einen blasen, bis zum nächsten Mal

  1. W.A. van Oranje,
   U heeft correct de Duitse taal geleerd. Nu resteert alleen nog het aanvaarden van de algemeen aanvaarde omgangsnormen.
   Dat alles is véél gemakkelijker dan het aanleren van vieze woordjes. Succes jongeman.

   1. Derks,
    Dat is een trol, denk ik. Die kunt u dus beter links laten liggen. Waarom? Omdat die trollen smullen van de aandacht die zij krijgen. Negeren is het beste. Dan worden ze klein.

    n.b. Mocht uzelf een trol of een computerprogramma (a.i.) zijn, beschouw dan mijn reactie als niet geplaatst.

 15. Om jou

  Ik geloof niet zo heel erg in een ‘Engelbewaarder’. Dat vind ik een naar soort bijgeloof.

 16. is mijn getuigenis over hoe ik uiteindelijk lid werd van de nieuwe wereldorde, Illuminati, nadat ik nu al meer dan 2 jaar probeerde lid te worden, maar oplichters meerdere keren geld van mij afpakten. Ik ben al zo lang op zoek om me bij de Illuminati aan te sluiten, maar oplichters blijven mijn geld afpakken tot begin dit jaar, toen ik Lord Felix Morgan online ontmoette. Ik nam contact met hem op en ik legde hem alles uit en hij adviseerde de gebruikte registratie en ik betaalde voor de groot lid om mij op weg te helpen en ik werd ingewijd in de Wereldorde en ik ontvang de som van $ 4.000.000 dollar nadat mijn initiatie was voltooid. Ik ben erg blij! En beloof het goede werk van Lord Felix Morgan te verspreiden. Als je geïnteresseerd bent om vandaag nog lid te worden van de nieuwe wereldorde Illuminati, neem dan vandaag nog contact op met Lord Felix Morgan. Hij is je beste kans om lid te worden van de Illuminati waar je altijd naar verlangt. Neem contact op met Lord Felix Morgan WhatsApp Plus Vier vier zeven negen één acht zes vier één acht nul één

  1. @ Carlos,
   een goed mens, en zeker een ernstige christen, zal nooit zijn ziel verkopen voor eender welke som geld.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht