Dé oplossing voor de crisis in Oekraïne

P. Daniel XVII.29

Goede Vrienden,

Jérôme Lejeune (1926-1994) is een lichtend voorbeeld van een onkreukbare wetenschapper en een overtuigde christen. Met een Deense studente in Parijs, Birthe Bringstead, een Lutherse,  die uit volle overtuiging katholiek wordt, zal hij een gezin met vijf kinderen stichten. Op zijn  vele reizen over heel de wereld zal Jérôme geen avond overslaan zonder dat hij aan zijn  vrouw een verslag van de dag  geschreven heeft. Voor zijn kinderen, die vragen stelden, kon hij in de grootste drukte het nodige geduld opbrengen. En vonden katholieke collega’s, die in het buitenland waren, op zondag nooit een kerk, Jérôme wist altijd ergens een zondagseucharistie mee te vieren.

De richting van zijn leven kreeg hij in 1952 op 26-jarige leeftijd. Zelf wilde hij zich ergens als eenvoudige dorpsdokter vestigen. Prof. Raymond Turpin, de vader van de Franse pediatrie, vroeg hem echter zorg te dragen voor de kinderen met een genetische afwijking (toen nog “mongooltjes” genoemd). Lejeune wijdde zich aan hen met al zijn energie en ontdekte in 1958 dat de oorzaak van het syndroom van Down, een overtallig chromosoom is, trisomie 21. De genetica geraakte plots op een hoger niveau en de oorsprong werd gevonden van verschillende ziektes, verbonden met een chromosomale afwijking. Hij werd als de grootste geneticus wereldwijd erkend. Men wilde de door hem ontdekte ziekten zijn naam geven. Hij wees dit af omdat het geen enkel nut voor de patiënten zelf meebracht. Over heel de wereld werd hij uitgenodigd als spreker op  wetenschappelijke congressen en zijn toespraak was altijd kort, krachtig en helder. Van 1959 tot 1969 sprak hij op 50 wetenschappelijke congressen en wees daarbij nog verschillende uitnodigingen af. Alle mogelijke wetenschappelijke organisaties wilden hem eren of een ereplaats geven in hun vereniging. Hij werd uitgenodigd door de VN en door het Vaticaan. Hij was de eerste  die als Vaticaans gezant naar de  Sovjet-Unie reisde en  L. Breznev bezocht om hem te waarschuwen voor de gevolgen van een atoomoorlog. Hij ontving de President Kennedy prijs (1962) en kreeg het schitterend tenue van academicus met zwaard van de “Académie des Sciences morales et politiques” (1982). Hij werd eredoctor van de universiteiten van Düsseldorf (D), Navarra (Spanje), Buenos Aires (Argentinië) en de Pauselijke Katholieke Universiteit van Chili. Hij werd de grote vriend van Johannes Paulus II en de eerste voorzitter van de Pauselijke Academie voor het leven, waarvoor hij de statuten schreef.  Op 13 mei 1981 mocht  hij samen met zijn vrouw ontbijten  met de paus. Terug in Parijs  vernam hij de aanslag op de paus, waarbij  in een eerste bericht verkeerdelijk werd meegedeeld dat Johannes-Paulus II dood was. Jérôme kreeg een zodanige schok  dat hij naar het ziekenhuis moest gevoerd worden voor een dringende operatie.

Inmiddels beseft hij zeer goed dat er in de wereld van de  wetenschap een morele verschuiving aan de  gang was, die abortus, experimenten op embryo’s en euthanasie goed gezind was. In 1969 ontvangt hij in Californië de hoogste onderscheiding ter wereld voor genetica, de William Allan Award van de American Society of Human Genetics.  De organisatoren vragen hem in zijn rede geen melding te maken van zijn katholiek geloof. Jérôme antwoordt dat hij zal zeggen wat hij denkt te moeten zeggen. Hij pleit voor het samengaan van moraal met wetenschap en verzet zich tegen abortus. Doden is niet de taak is van de geneeskunde, zo vervolgt hij. Een land dat zijn kinderen doodt, doodt zijn  eigen ziel. De kwaliteit van een beschaving hangt af van de  wijze waarop ze zorg draagt voor haar meest kwetsbare leden. En vanaf het ogenblik dat 23 chromosomen van de vader zich verenigen met de 23 chromosomen van de moeder, begint de unieke geschiedenis van een nieuwe mens. Alles is vanaf de conceptie gegeven. Ziedaar enkele gedachten uit zijn  toespraak, waarop een ijzige stilte volgde. Geen applaus, geen felicitatie, geen handdruk. Het is het begin van een internationale wetenschappelijke boycot tegen hem.  Volledig bewust van de gevolgen van zijn  houding schrijft hij die avond aan zijn vrouw: “Vandaag heb ik de Nobelprijs verspeeld”.

Hij wilde geen compromis sluiten en bleef onverminderd de verdediger van het leven en de stem van de stemlozen. Wetenschappelijke congressen die hem als spreker uitnodigden, kregen voortaan geen subsidies meer. Van 1970 tot 1975 kreeg hij nog slechts vijf uitnodigingen. Hij stond  op de wetenschappelijke index. Des te meer uitnodigingen kreeg hij van andere verenigingen die in een tijd van morele verwarring een woord van een wijze wilden horen. Tijdens een voordracht voor het Institut Catholique de Paris op 5 maart  1972, weerklonk zoveel protest en lawaai dat Jérôme met een geniale ingeving vroeg dat allen, die het met hem eens waren de zaal zouden verlaten. De zaal liep leeg en er bleven slechts enkele herrieschoppers over, die daarna zelf afdropen. Op 18 maart 1973 werd Jérôme uitgenodigd op een colloquium over abortus in de oude abdij van Royaumont (Fr).  Hij was hier de enige die het leven verdedigde te midden van feministen en journalisten die abortus toejuichen. Plots  stond een vrouw van de eerste rij op en verklaarde: “Wij willen de joods-christelijke beschaving vernietigen. Daarom moeten we eerst het gezin vernietigen. Daarvoor moeten we het aanvallen op zijn meest zwakke punt, nl. het ongeboren leven. Dus, wij zijn voor abortus”. In het uitvoerig verslag van de media werd merkwaardig genoeg naar deze verklaring niet verwezen. En van de tussenkomst van Jérôme werd vermeld dat deze later zou gegeven worden. Dit “later” is nooit gekomen. Op 10 oktober 1982 sprak hij in de Notre Dame van Parijs. Brutale actievoerders ontregelden de geluidsinstallatie en Jérôme sprak verder zonder micro. In 1983 werd hij uit zijn eigen onderzoekscentrum gezet door een wet die enkel op hem betrekking had. In 1984 werden hem ook alle subsidies voor onderzoek afgenomen. Alle medewerkers die in de wetenschappelijke wereld omwille van hem geen enkele toekomst hadden vertrokken. Toch begon hij opnieuw. Hij had in Amerika een eigen leerstoel en een eigen laboratorium kunnen krijgen en bovendien veel geld verdienen. Hij wilde echter in Frankrijk en bij zijn  vele duizenden kleine  patiënten blijven. Terwijl  de deuren door de  wetenschappelijke wereld  werden gesloten, gingen andere deuren van vrienden en private instellingen open. Studentenverenigingen, gerechtshoven, parlementen, bisschoppensynodes… nodigden hem uit, niet zozeer als geneticus, maar als wijze, als man met een visie.

J. Lejeune hield veel van het kerstverhaal over de magiërs die de ster volgden en voor het Kind in de kribbe knielden.  Omdat Herodes het Kind Jezus wilde vermoorden  keerden zij “langs een andere  weg” terug. Onze tijd wil kinderen in de  moederschoot vermoorden. Jérôme Lejeune heeft ons “een andere weg” gewezen.

P. Daniel

XVII.29

Vrijdag 15 juli 2022

Flitsen

Over heel het terrein liggen een flinke hoeveelheid bouwafval en resten verspreid: betonnen blokken,  brokken marmer, ijzerwerk, plastieken buizen en resten van zwarte waterslangen. Met heel de gemeenschap hielden we een opruimdag. De fraters namen de ene kant van het domein, de zusters de andere kant. De tractor bracht alles op een plaats. ‘s Middag kwamen we samen aan de kluis voor de picknick.

Kerk in Nood, Portugal heeft 1000 ex. besteld van een H. Hartafbeelding, alsook 1000 ex. van poppen die door de vrouwen van het dorp onder leiding van zr Myri gemaakt worden. Er is werk aan de winkel. Het aanbod van Kerk in Nood Portugal, met o.a. onze kruisjes (H. Hart beeldjes zullen later volgen):  https://www.fundacao-ais.pt/pt/catalogo/terco-e-cruzes. In Portugal worden tevens onze poppen te koop aangeboden door een goede vriend: https://www.facebook.com/qaraproject. Een vrijwilligster van S.O.S. Chrétiens d’Orient heeft bij  haar terugkeer in Frankrijk (Nice) haar ervaring op facebook gezet en een verkoop van onze poppen, tasjes… opgezet. Hartelijk dank: https://www.facebook.com/fromqarawithlove/

De lavendeloogst is bijna voltooid. Er zijn nog enkele bossen die nog niet helemaal tot bloei zijn gekomen.

Dé oplossing voor de crisis in Oekraïne

We staan aan de vooravond van een open oorlog tussen Rusland en Amerika. Deze oorlog wordt steeds meer  op agressieve wijze door de VS uitgelokt, terwijl Rusland deze op alle mogelijke manieren wil maar niet kan vermijden.

De media en de grote leiders van het westen blijven ons een beeld van de toestand in de wereld voorhouden waarbij het westen alom als de bevrijder en weldoener wordt voorgesteld. De VS nemen hierbij de absolute leiding  en worden daarin gesteund door  de EU en de NAVO.  Zij stellen zich voor als degenen  die de veiligheid, welvaart en vrede in de hele wereld garanderen, de volken van dictaturen bevrijden en democratie brengen. President Poetin van Rusland wordt hierbij afgeschilderd als de verschrikkelijke boeman die deze wereldorde ernstig bedreigt. In Syrië zou Poetin al in 2015 de westerse vredebrengers fel bestreden hebben om een dictator aan de macht te houden. En nu zou de Russische beer heel Oekraïne willen inpalmen. De recente samenkomst van de G7 in Beieren en van de NAVO top in Madrid hebben hiertegen fel geprotesteerd. Zij veroordelen Rusland ten strengste en leggen zware (illegale) sancties op. Bovendien heeft “het westen” sinds de “inval” van Rusland in Oekraïne militair materiaal toegezegd aan Oekraïne voor meer dan 10 miljard dollar, waarvan meer dan de helft van de VS komt: legermateriaal allerhande en zware wapens. België helpt “de vrede herstellen” met oorlogsmateriaal voor 76 miljoen € (antitankwapens, geweren, raketten …) en Nederland voor een bedrag van 102 miljoen € (geblindeerde wagens, Stringer raketten, geweren voor scherpschutters, munitie…).

Het verhaal van het westen als weldoener en beschermer van de hele wereld tegenover het uiterst misdadige Rusland is evenwel in hoge mate een verzonnen verhaal dat de westerse media en politici krampachtig proberen recht te houden. n. Het westen blijft weigeren zijn totaal onaanvaardbaar gedrag tegenover o.a.  Rusland  te erkennen. De VS spreken over het in stand houden van de veiligheid in de wereld maar in feite bedoelen ze hiermee hun genadeloze wereldoverheersing. De VS erkennen geen gelijkwaardige partners.  Zij kennen enkel vazallen en beschouwen landen als hun koloniën. Hun rijk is gebouwd  op uitmoorden, verwoesten en plunderen. De volken van  EU zijn  hierbij slechts tweederangsburgers. Tot heden konden de VS iedereen die de wereldoverheersing van hun dollar bedreigde  zonder moeite uit de weg ruimen. Op grond van de grofste leugens konden ze Irak ontmantelen, uitmoorden en verwoesten. Saddam Hussein werd opgehangen en de centrale bank van Irak werd geplunderd.  Op dezelfde wijze konden ze Libië vernietigen, Mouamad el-Kadhafi martelen en lynchen omdat hij een pan-Afrikaanse unie wilde oprichten voor het goed van deze volken. Meteen plunderden de VS de Libische centrale bank alsook de wapenvoorraden. Het westen was hiermee niet aan zijn  proefstuk bezig. Het was gewoon routinewerk van hun misdaden in  Afghanistan, Syrië, Yemen…

Enkele westerse toppolitici hebben al opgeroepen om Poetin dezelfde weg te laten opgaan van Hussein en Kadhafi maar daarvoor is het al te laat. De volken beginnen  te ontwaken. Ieder rijk kent een moment van glorie vooraleer het instort en de vier eeuwen gruwelijke westerse wereldoverheersing nemen een einde. Ook de EU met de NAVO zijn als een Titanic  die zich te pletter gaat varen tegen de Russische ijsberg. Het Russische volk weet wat offers brengen is. Het zijn de Russen en niet de VS die met hun  27 miljoen Russische doden het nazisme hebben overwonnen. De VS en de EU blijven op de meest agressieve wijze Rusland uitdagen. Als het westen oorlog wil in  Oekraïne waarbij ze het leven van de laatste Oekraïner willen  opofferen, zullen ze hun  oorlog krijgen. Jammer voor het ontelbare nutteloze leed dat slechts moet dienen voor de glorie van  psychopathische westerse leiders die in hun val nog zoveel mogelijk anderen willen meesleuren. Moge dit dan hun laatste grote misdaad zijn. De unipolaire wereld gedomineerd door westerse schurkenleiders zonder geweten, loopt ten einde. Rusland bouwt rustig en vastberaden verder aan een multipolaire wereld waarbij de soevereiniteit van de landen wordt gerespecteerd en contracten worden gemaakt die voordelig zijn voor beide partijen. De G7 vertegenwoordigen ‘n 750 miljoen mensen, geweldig! De BRICS (Brazilië, Rusland, Indië, China, Zuid Afrika) die sinds 2009 jaarlijks samenkomen, vertegenwoordigen echter al 3,5 miljard mensen en andere landen staan al aan te schuiven om bij de BRICS aan te sluiten (Saudi-Arabië, Iran, Argentinië…). Steeds meer landen willen zich losrukken van de unipolaire brutale wereldoverheersing van de VS en aansluiten bij deze multipolaire wereld van partners. De VS kunnen niet meer heersen met absolute macht. Toen de VS president J. Biden met groot omhaal in Indië kwam zeggen dat het land sancties moest  opleggen aan Rusland en daar geen olie mocht kopen, stuurde Modi, de minister-president hem gewoon naar huis.

De oplossing voor de crisis in Oekraïne is heel eenvoudig en ligt gewoon in het aanvaarden van het gerechtvaardigde aanbod dat Rusland al vanaf het begin  heeft gedaan: Oekraïne, het historisch en religieus hart van Rusland moet neutraal worden, de neonazi’s moeten daar opgeruimd worden, de NAVO moet zich terugtrekken tot zijn vroegere grenzen (of beter nog ontmanteld worden), de landen aan de grens van Rusland moeten demilitariseren. Dit komt gewoon  overeen met het VN Charter en het internationaal recht. Hoe eerder dit gebeurt hoe beter voor iedereen. Het westen blijft echter dromen van zijn ontmanteling van Rusland, zoals het in Joegoslavië en zovele andere landen kon doen. Het feit dat de westerse leiders oorlog blijven stoken, wapens blijven leveren, de legermacht van 40 000 naar 300.000 soldaten opvoeren, in Oekraïne zelf mogelijk één miljoen soldaten op de been brengen en luid kraaien dat ze achter Oekraïne staan om tegen Rusland te vechten, is niet veel meer dan een pleister op een houten been en zal hun nederlaag alleen maar dramatischer maken. Het kan het leed voor Oekraïners en ook voor Russen alleen maar verergeren. Het bewijst  ten overvloede  hoe gewetenloos de westerse topleiders zijn die iedereen willen  opofferen om zo lang mogelijk in hun eigen droomwereld te kunnen blijven leven.

Daniel Vanhove stelt zich deze vraag voor Europa: “Op de tussendekken van de Europese pakketboot, die onvermijdelijk naar de Russische ijsberg afstevent, zijn de meeste reizigers gehypnotiseerd en luisteren als gedrogeerden naar de kleine muziek die door de Atlantische media gespeeld wordt.  Zij schijnen de schipbreuk niet te (willen) zien waar de arrogante bemanning van politici en media hen naartoe voert, terwijl de eerste golven al aankomen en een tsunami aankondigen van ongekende omvang. Is er nog een reflex, een muiterij van de laatste kans om de verantwoordelijken aan te houden en/of over boord te zetten?”

(Bovenstaande tekst is een samenvatting van de hoofdlijnen uit volgende  artikels die me degelijk en verantwoord leken: Thierry Meyssan,  5 juli 2022: https://www.voltairenet.org/article217542.html ; Daniel Vanhove, 6 juli 2022: https://www.mondialisation.ca/le-titanic-europeen-se-crashera-t-il-sur-liceberg-russe/5669542;  Michel Janva, 8 juli 2022 : https://www.lesalonbeige.fr/loccident-a-degenere-en-totalitarisme-voulant-imposer-un-liberalisme-totalitaire-y-compris-la-fameuse-cancel-culture-dinterdictions-generalisees/)

Varia

Ons vorige bericht op:  https://www.katholiekforum.net/2022/07/11/naar-de-bronnen-van-het-christelijk-leven/

Woensdag hebben Russische vliegtuigen ondergrondse werkplaatsen voor het maken van drones in Idlib verwoest: https://www.sana.sy/en/?p=277752

*

Nogmaals een schitterend interview met Sam Brokken die een eng dogmatische westerse kijk kan verruimen: https://www.youtube.com/watch?v=hGmvG6Fwyjg

Een hele reeks belangrijke en onthullende achtergrondinformatie: Ze haten ons / Tot de eindspurt / Corona: massapsychose / Farma-kartel: georganiseerde misdaad / Wie bezit de wereld? / Genetische manipulatie / Abortus: fundamenteel recht? / Transgender / Listige truc: “duurzaamheid”: www.kla.tv

Uitgebreide studie over de mogelijke plannen van het westen met Rusland (1. Door sancties en stelen van activa  Rusland ten onder helpen, 2. Een militaire overwinning behalen in Oekraïne tegen Rusland, 3. De VS laten genieten van de wijze waarop Europa zelfmoord pleegt in zijn strijd tegen Rusland). De catastrofale gevolgen voor het westen zelf, worden nu zelfs door “de meute van Davos” erkend. Als enige oplossing voor het huidige Europa wordt voorgesteld:  “nu meteen stoppen met de russofobie en Rusland omarmen als zakenpartner; de huidige ongerechtvaardigde koers 180 graden op alle fronten terugdraaien, Oekraïne inbegrepen; tegen de oorlogszuchtige neocons uit de VS + het VK zeggen dat ze moeten kappen en naar huis moeten gaan; geef het geld en alle bezittingen terug die van Rusland geroofd zijn; uw politiek leiderschap ASAP, en masse te veranderen; Herr Gerhard Schröder te kiezen tot kanselier van Duitsland en leider van Europa; accepteer de legitieme territoriale aanspraken van Rusland, accepteer het succes van Azië en de neergang van Europa en de westerse wereld in het algemeen; de multipolariteit erkennen en de legitieme en welverdiende toekomstige rol van Azië volledig aanvaarden; de Angelsaksische Brexitology-filosofie van het superioriteitscomplex te laten varen en de existentiële veiligheid van Rusland garanderen; zich overal te ontdoen van de nazi-invloed; de Minsk-akkoorden volledig naleven; “akkoord-vaardig” worden en betrekkingen met Rusland en China aanknopen met inachtneming van de bewoordingen en de geest van de overeengekomen voorwaarden; stop met de schandelijke Europese onzin die nu voor de wereld zichtbaar is. DENK strategisch, ACCEPTEER uw beperkte mogelijkheden, en ontdoe u helemaal van de invloed van de VS + het VK.” (https://www.frontnieuws.com/het-plan-rusland-verkrachten-slaat-terug/)

Commentaar van Sonja vanden Ende op het feit dat de Guide Stones (Georgia, VS) door onbekenden werden opgeblazen: Het Westen heeft de wereld heerschappij verloren en wil Rusland uit de Verenigde Naties (VN) schoppen – FREESURIYAH

*

Steve Bannon, Amerikaans zakenman en politicus, voormalig voorzitter van Breitbart News, een conservatieve nieuwssite, interviewt aartsbisschop Carlo Viganò, voormalige vertegenwoordiger van het staatssecretariaat van het Vaticaan, voormalige apostolische nuntius in de VS en moedige verdediger van waarheid en rechtvaardigheid in Kerk en wereld. De psycho-pandemie en de Oekraïense crisis zijn fazen van dezelfde wereldwijde stille staatsgreep door een kleine elite van criminelen opgezet om de wereldbevolking te verminderen en te onderwerpen met methoden die een combinatie vormen van het slechtste uit het liberalisme en het slechtste uit het communisme. Pausdom en Romeinse curie functioneren hierbij ook steeds meer als een politbureau van een communistische dictatuur. Christenen die openlijk de eeuwenoude Evangelische en traditionele christelijke leer verdedigen worden hard aangepakt en openlijke propagandisten van abortus, transgender… worden geprezen en op sleutelposten geplaatst. Deze Grote Reset zal uiteindelijk aan haar eigen perversiteiten ten onder gaan. We moeten terugkeren naar God en Jezus Christus en zijn Evangelie laten heersen. We moeten het gezin herstellen, de complementariteit van de twee seksen, de huwelijksband, de liefde voor het vaderland, de morele opvoeding van de  kinderen, de waarheid, rechtvaardigheid, plichtbewuste inzet, solidariteit vooral met de meest behoeftigen. Als christenen dienen we te streven naar een authentieke heiligheid en vereniging met de Drie-ene God. Laten we daarvoor onafgebroken bidden en God eren (https://www.katholiekforum.net/2022/07/07/steve-bannon-interviewt-de-heroische-abshp-vigano/).

Een bijzonder moedige Chinese katholieke bisschop werd 8 maal gevangen gezet en verdween daarna voorgoed, zonde dat men weet of hij nog leeft of gestorven is:
https://restkerk.net/2022/07/13/bisschop-su-zhimin-die-8-keer-gearresteerd-werd-door-de-ccp-en-voorgoed-verdween-in-een-chinese-cel/.

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

99 commentaren op “Dé oplossing voor de crisis in Oekraïne

 1. Waarom verdisconteert U de wens van de bevolking in Bellarus, Estland, Letland, Litauen, Georgië, Oekraïne enz. om lid te worden van de EU en de NATO niet in uw overweging?
  Hebben die bevolkingen slechts recht van bestaan in functie van buffer tussen Rusland en Putins grootheidswaan (Vladimir de Grote als opvolger van staar Peter de Grote) en zijn historisch onbenullige imperiale aspiraties (het vormen van een groot Russisch wereldrijk / wereldmacht gelijk de UDSSR voor 1990)?
  Waarom zouden zelfs de russen en al die volkeren tegen de grens met Rusland niet in vrijheid mogen kiezen hoe hun (samen)leven er uit gaat zien, maar genoegen moeten nemen met de dictatuur van autocraten en kleptocraten die telkenmale de verkiezingen manipuleren? Mogen die volkeren hun eigen welvaart en welzijn niet zelf kiezen en zelf opbouwen?
  Is alle strijd in het westen om vrijheid en zelfbeschikking plus het recht op persoonlijke ‘pursuit of happiness’ uit den boze? Denkt U echt dat indien solidariteit, barmhartigheid en rechtvaardigheid onmogelijk zullen worden als niet alles ‘van boven af’ (door een partij of dictator) wordt opgelegd?
  Weet U wel wat wij als vrije samenlevingen jaarlijks uit vrije wil opbrengen voor minderbedeelden, aan burenhulp en vrijwilligerswerk? Waar leeft U overigens van? Alles zelf verdiend met noeste arbeid? Bent U niet aangewezen op liefdadigheid allerhand?
  Het spijt me, maar door alle schuld voor de crisis rond Ukraïne in de schoenen van het westen te schuiven maakt U een foute keuze. Zeker, onze mensen hebben fouten gemaakt waar ik me voor schaam, maar die ik niet kon voorkomen, maar dat pleit Putin niet vrij om naar believen kinderen Ukraïne plat te bombarderen en kinderen, vrouwen, ouderen en jongeren de dood in te jagen. Ik zou wensen dat U Putins gedrag ten strengste zou afkeuren. Als hij werkelijk moreel zo hoogstaand is, dan zou hij beseffen dat hij van ons westerlingen weinig te vrezen heeft. Wij steunen individuele mensen en geen machthebbers die de macht en waarheid in handen menen te hebben en willen behouden. Wij steunen open samenlevingen waar plaats is voor eenieder ongeacht afkomst, geslacht en overtuiging zolang men onze rechtstaat en culturele, humanitaire waarden onderschrijft en naleeft.

  Eerwaarde, wat is dáár fout c.q. moreel verwerpelijk aan om te kiezen voor recht, vrede en vrijheid (binnen de context van de Wet die wij samen afspreken / c.q. in grote lijnen reeds afgesproken hebben) voor zoveel mogelijk mensen?
  Hoeveel mensen wenst U op te offeren voor uw staatsvorm (vermoedelijk toch een autocratie of theocratie waarin priesters als zetbazen van onzichtbare, nooit verantwoordelijk te houden superieuren / Übermenschen de goddelijke dienst menen te mogen en moeten uitmaken)? Is één mens opofferen al niet één teveel?!

  Ik bid U; in Gods Naam, kom terug van uw heilloze positie t.a.v. Rusland en Ukraïne! Vergiftig onze samenleving dus niet langer met uw morele steun en intellectuele prietpraat t.g.v. dictators! Asjeblieft!

  1. @ Lucas van Bergen,
   Het gaat er niet om of Poetin en J.Biden goed of slecht zijn en goed of slecht bezig zijn, het gaat er om dat er machten aan het werk zijn die niet meer door mensen kunnen worden omgekeerd.
   Het heeft geen zin schuldigen aan te wijzen want iedereen zal soortgelijke verdrukking als in vorige oorlogen moeten ondergaan, ook U.

   Het gaat er veel eerder om de Tien Geboden nederig en oprecht als een kind en tevens op een volwassen wijze te be-leven zoals de Traditie dat al eeuwen onveranderd en onveranderlijk aangeeft.

  2. Geachte Lucas van Bergen. Ik had mij voorgenomen om geen reactie meer te geven op het Katholiek Forum. Niet omdat ik geen gelijk kreeg maar juist veel negatief commentaar maar daar is een forum voor. Ik merkte echter dat men zich gauw aangevallen voelde en ik wilde niemand kwetsen. Eric B. raadde mij echter aan om toch het forum te volgen en dat doe ik dan ook regelmatig zonder te reageren. Maar het moet mij van het hart dat Uw reactie op de mening van pater Daniël mij uit het hart is gegrepen. Ik hoop dan ook dat het de pater en andere leden aan het denken mag zetten want hoe kan men als goed RK goed praten wat er voor ellende door Poetin in Oekraïne wordt aangericht. Ik zag deze week nog de lafhartige aanval op TV waarbij een klein onschuldig kind met het syndroom van down uit dit leven werd weggerukt door een Russische raket. Hoe kan pater Daniël dan zijn woorden verantwoorden tegenover God die juist Liefde is? Ik hoop nogmaals dat Uw woorden hem aan het denken mag zetten. Ik dank U zeer voor Uw reactie en wens iedereen op dit forum van harte het allerbeste verder.

  3. Als Putin en de Russen die volgens peilingen voor 80% achter die achter de militaire operatie staan, voor u het absolute kwaad zijn, waarom gaat u en de uwen er dan niet tegen vechten? Voorzie wel voldoende “body bags” voor onze soldaten.

   1. Inderdaad hebben we wellicht te lang gewacht om Oekraïne militaire steun te geven en waren we meer bezorgd om onze gasleveranties etc. veilig te stellen. Maar de Navo is ‘geen’ agressieve aanvalsmacht doch is defensief ingesteld om landen te beschermen Dat lijkt bij velen op dit forum niet door te dringen, heb ik het idee. Met het besef dat we daardoor al jarenlang in vrede hebben kunnen leven en iedereen vrijelijk zijn mening op dit forum kan plaatsen. Dat de Navo helaas nodig is blijkt wel uit het feit dat Rusland niet te vertrouwen is. Zij zijn de agressors! Zij zijn Oekraïne binnen gevallen! De Navo niet in Rusland! Buiten dat is oorlog voeren werkelijk het allerlaatste middel wat toegepast moet worden want de ellende voor velen zal dan alleen maar toenemen. Blijven proberen tot vrede te komen met onderhandelingen. Laten we daarvoor ook bidden.

    1. J.A.W. van Ettinger,
     Bent U niet goed bij Uw hoofd???
     Europa wilde + wil Oekraïne bij de EU hebben (en straks ook bij de NAVO).
     Leer Uw geschiedenis: van zeer oudsher(!!!) hoort Oekraïne bij Rusland. Daar hoort Europa van af te blijven. Ze hebben daar niets, maar dan ook NIÉTS te zoeken.

     1. P.Derks we moeten de keuze of Oekraïne bij de EU wil behoren of bij Rusland, aan de Oekraïners zelf overlaten. Wanneer ze bij de EU willen behoren dan moet er nog veel gaan veranderen. Geen corruptie bijvoorbeeld. Economisch gezien zijn zij dan wellicht beter af maar hoe het ook zij: een keuze mag hen niet opgedrongen worden ook niet door Rusland. En zeker niet met geweld.

      1. Hebt u vergeten dat jaren geleden de wel erg liberalistische ‘democraat’ Guy Verhofstadt in Oekraïne het vuur ging aanstoken? Ik ken weinig mensen die zulk een mateloze harteloosheid combineren met een veel te hoge positie. Wellicht alleen overtroffen door de Clintons en Obama. Alsof de duivel zelf incarneerde. Kan dat vuur nog geblust worden? Het kan alleen nog blussen door volledig uit te branden in WW3.

      2. @J.A.W. van Ettinger,
       Wat Oekraïne wil. wisselt met hun politiek leider. Het ligt er maar aan welke leider Oekraïne heeft. Mocht Oekraïne bij de EU komen, dan voorspel ik U het méést ONbetrouwbare EU-lid.
       Zij zullen de EU net zo verraden als zij Rusland verraden hebben.

       Het zou ánders liggen, als Oekraïne al vele jaren bij de EU zou willen behoren.
       Maar hoe dan ook: aan de grens met Rusland zouden wapens verboden moeten zijn. (Wat geweld betreft, hebben zowel de EU als Oekraïne een verkeerde start gemaakt.)

       1. @J.A.W. van Ettinger,
        De EU gaat nóg verder: De noordelijke landen van Europa worden met sneltreinvaart volwaardig lid van de EU.
        Het is dus de niet Rusland die op ramkoers met de EU ligt, maar het is de EU die op ramkoers met Rusland ligt!!!

        Als Rusland maar een beetje persoonlijkheid heeft, zal Rusland die uitbreiding van de EU niet mogen en kúnnen accepteren.

        Ik moet @eric-b-l gelijk geven: Het door de EU aangestoken vuurtje (geholpen door de VS) zal pas te blussen zijn middels een wereldoorlog.

      3. @J.A.W. van Ettinger
       Wat doet de Navo + de EU?:
       Zij stoken tussen een goed huwelijk van vele honderden jaren (lees: Rusland en Oekraïne).

       Als ik ruzie uitlok tussen U en Uw vrouw, dan bemoei ik mij met Uw huwelijk. Daar dien ik mij niet mee te bemoeien,

       Zo zit dat ook met Rusland en Oekraïne: de Navo en de EU dienen te stoppen met ruzie uitlokken tussen Rusland en Oekraïne.

    2. De actie van Rusland wordt al minstens sinds 2014, door Washington, uitgelokt omdat de US de wereldhegemonie wil behouden en de vooruitgang van Rusland, samen met verschillende Aziatische landen wil tegenhouden. 14000 burgerdoden in Oost-Oekraïne die in de media niet bestaan, zijn al het gevolg van deze agressie, aangestuurd door Amerika en braafjes gevolgd door Europa. Uiteraard zal de media, die in handen is van de CIA, Putin ten alle tijden zwart maken en onze “leiders” presenteren als de verstandigen. Hij zal ook de braafste niet zijn maar dat zijn ze geen van allen, maar de uitgesproken en geschreven afschuw tegen de Russen wordt door leugens gekweekt en is hypocriet. Geweld is nooit goed en onschuldigen zijn altijd het grootste slachtoffer, maar een zwart-wit denken dat door de media gevoed wordt bewerkt geen vrede. Als het gaat om agressie is het westen onder aanvoering van de US, zoals in Irak, Libië, Jemen, Syrië etc. heel wat schuldiger dan Rusland en heeft ook veel meer “redenen” voor deze, onderhand erg herkenbare, streken.
     Rusland valt Oekraïne niet zomaar binnen maar voert een politionele actie uit. Ze bombarderen ook niet lukraak in het wilde weg zoals hier geïnsinueerd wordt, ondanks uiteraard te betreuren burgerdoden, terwijl dat vanuit Oekraïne naar de oostelijke provincies al jaren gebeurt.
     Ik keur geen geweld goed maar gezien de acties van de US de laatse decennia , met goedkeuring of negering van Europa, neigt mijn sympathie niet naar deze kant. Ik vrees dat de ergste badguys hier rondlopen.

 2. Met dank aan Pater Daniel Maes voor het meedelen van kennis over de bijna-heilige wetenschapper Jérôme Lejeune die we wereldwijd zouden moeten kunnen verspreiden, plus regelmatig oprakelen.

  Moeten we ons niet afvragen of het wel juist is te spreken over “chromosomale afwijking” als een ‘fout’ ? [wikipedia Chromosomale_afwijking]

  Indien we de meestal goddeloze wetenschappers moeten geloven is de hele natuur vol structurele afwijkingen die we als fouten moeten markeren.
  Wat kunnen we ooit weten over het hoe en het waarom van God’s schepping?

  Wetenschappelijke, politieke, industriële, educatieve, enzovoort bolwerken zijn nauwelijks meer dan het resultaat van gedreven ijver in het verzuchten naar eer, rijkdom, macht. Daarom kunnen we Jérôme Lejeune een man van God noemen die velen op hun narcistische lange teentjes trapte waardoor zij niet anders konden dan voor of tegen kiezen, maar uit pure haat hem verafschuwden.

  Mede daarom denk ik dat de verschrikkelijke virusangst die deze keer veel meer slachtoffers zal maken, vooral onder diegenen die ondanks (genegeerde) kennis over God, maar ook degenen die opgroeiden zonder kennis over God, het als een vingerwijzing zouden kunnen ervaren omdat het hen het meest en het hardst zal treffen omdat onwetendheid over christendom altijd angst opwekt binnen die gebedsloze ledige geestelijke ruimte in hun ziel.

  Mochten zij toch spoedig tot inzicht komen.

 3. @eric-b-l en anderen:
  Er zijn ineens releatief veel nieuwe mensen op deze site. Pas op voor mollen.

  1. Wie is hier de mol of trol? Niet Dries en zijn vriendjes? Weet je het zeker?

   “Dries Van Langenhove ging er eerder al prat op dat hij over een heus trollenleger beschikt dat de maatschappelijke debatten op sociale media in extreemrechtse richting tracht te sturen.”

   From: apache.be of 14-01-2019: “duistere-netwerk-achter-dries-van-langenhove”.

 4. kenmerk van mollen:
  Drijf mensen uiteen en verspreid leugens over het ruim 2000 jaar oude R.K. geloof.

 5. De eerste lezing van vandaag

  De eerste lezing van vandaag betreft Poetin en Rusland.

  Uit de profeet Micha 2,1-5.
  Wee over hen die onrecht beramen en in hun bed boze daden bedenken om die bij het eerste morgenlicht te bedrijven, machtig als hun handen zijn.
  Begeren zij akkers, dan roven zij die, begeren zij huizen, dan nemen zij die! Zij leggen beslag op de man en zijn huis, op de bezitter en op zijn bezit.
  Daarom, zo spreekt de Heer, ga Ik tegen dat soort lieden nu eens een boze daad bedenken,
  iets dat gij niet van uw nek kunt schudden, en rechtop gaan zult gij niet meer; het wordt beslist een kwade tijd!
  Op die dag zal men een spotlied op u aanheffen en zal er een droevige klaagzang klinken:
  ‘Wij zijn te gronde gericht, totaal te gronde gericht! Het erfdeel van mijn volk geeft Hij aan vreemden! Ach, Hij ontrukt het mij! Aan de goddelozen deelt Hij onze akkers uit!’
  Dan zult gij niemand meer hebben die u een erfdeel toewijst in de gemeente van de Heer.

 6. Referte, “………………….en de 4 eeuwen gruwelijke westerse wereldoverheersing nemen een einde.”

  Een dergelijk hard oordeel over ons en u zelf, is al eerder ter spraken gekomen, geachte eerwaarde pater Daniels.

  U schiet in eigen voet, door de misdaden van de maçonnieke VS/VK kolonie der joodse elites, op die van ons allen te projecteren. Zij zijn niet wij, Europeanen.

  Te kort door de bocht, lijkt het mij een veronachtzaming van de echte, 2000 jr. oude geschiedenis van Europa, plus die van ‘Abrahams belofte’, in het Oude Testament (OT). Door Golgotha, is die aan de blanke Europese volken toebedeeld geraakt door de Voorzienigheid. Het effect van St. Petrus Apostolische prioritaire missie, sloeg als eerste aan in Frankrijk, Spanje en Italië, en heeft blijvend wortel geschoten elders in Europa, en nergens anders in de wereld, integendeel.

  Uw capitulatie vanuit het Christendom, tegenover het wereldwijde barbaarse heidendom van islamieten en vele andere heidense richtingen, noemde men in het Engelse taalgebruik indertijd, “going native”. Eerwaarde pater, daar willen wij absoluut niet aan meedoen.

  Nooit is er elders, waar ook ter wereld, een grotere, harmonischer beschaving gecreëerd, doortrokken van kunst en schoonheid. Nooit is er daarbuiten, een eerbiedwaardiger en schitterendste plaats voor de vrouw in de samenleving opgezet en gegroeid. Ondanks de vele “ups and downs” van oorlogen en revoluties, in de loop van 2000 jr. geschiedenis, zijn de principes van onze Christelijke beschaving nooit vernietigd geweest. Ook niet van binnenuit.

  Zelfs dat vervloekte joods maçonniek aangedreven Vat. 2 concilie (1965), is er niet in geslaagd om onze Heilige Moederkerk van altijd te vernietigen. Getuige het succes van de Tridentijnse liturgie, heeft de Traditie het gewonnen van de ketterse V2 clerus, met hun tafeldienst, hun “eucharistie viering”, zoals u dat telkens te berde brengt, eerwaarde pater.

  Het Heilig Misoffer van altijd, het overdoen van Golgotha, telkens weer, was en is de motor van Gods plan, om Zijn beschaving, door Christus aan de wereld gegeven, in het Europese Rome op te starten en van daaruit verder te werken tot heil en bekering van heel de wereld. U snijdt uw wortels door, eerwaarde pater. Eurocentrisme is meer dan ooit actueel en nodig. Zij biedt als enige een uitweg, uit de joods maçonnieke, knellende Anglo-Amerikaanse spiraal van zelfvernietiging. Dit aspect definieert u duidelijk, eerwaarde pater, geheel juist, maar u doet uzelf te kort met verontachtzaming van uw prachtige, Vlaams Europese geboortegrond.

  1. @ Jules van Rooyen,
   alle macht gaat naar China, zij zijn nu al overal dominant tegenwoordig, en hun communisme zal verdwijnen en plaats maken voor Katholicisme. En dan gaan ze uiteraard gelijkaardige fouten maken als het mondaine Westen eeuwenlang deed.
   Het Westen wordt een tweederangswereld, ja, is het al, en zal moeten buigen voor China.

 7. Begrijp niet waar u dat allemaal vandaan haalt, beste Eric. China bestaat veel langer dan onze Christelijke beschaving., maar heeft nooit iets vruchtbaars tot stand gebracht, ondanks een eerste start omstreeks 1500 jr. vóór Christus met de Shang Yin dynastie met vele goden, en vele verschillende keizerlijke families.

  Confucius heeft met algemene levenswijsheden, getracht de menselijk interactie te modelleren, maar absolute waarheid en gerechtigheid, kon hij niet pretenderen, noch imposeren. Dat gold ook voor het Rode Boekje van Mao Tse Tung. Tegenover het Christendom stelt dat niks voor. Op geestelijk vlak is China een woestijn. Zij kent niet de hemelse Openbaring van de Godmens, Jezus Christus. Alles daarbuiten is hetzij onzin, hetzij bedrog, materialisme “pur sang”, leidend tot verderf en zelfvernietiging, zoals we nu meemaken.

  Buiten Christus en zijn Kerk van altijd, heerst chaos en duisternis. Dus geloof niks van al die idioterie daarbuiten, in de MSM media. Uit welke heidense “beschaving” is iets anders houdbaars tot stand gekomen, dan tirannie, willekeur, dood en verderf ?? Immers, waarheid en gerechtigheid zullen altijd ontbreken. Gevolg, onbekend met de Natuurlijke Orde, leeft de helft van de Chinese bevolking, de vrouwen, onderdrukt, in een “functionele nuttigheid rol”.

  Het huidige communisme past die materialistische Chinese “beschaving” als een maatpak, vanuit de Ch. geschiedenis. Het is nooit anders geweest.

  Iedere samenleving, iedere “beschaving” die niet gebaseerd is op de Natuurlijke Orde, (dwz. de Tien Geboden), is intrinsiek tiranniek, en valt uiteindelijk uit elkaar.
  Zo is in 1989, het “wetenschappelijk atheïsme” van de communisten, met de Muur van Berlijn, na 70 jr. in elkaar gezakt. Met China zal het niet anders aflopen.

  Een ander aspect, beste Eric, is het creatieve vermogen dat Europa kenmerkt op alle vlakken, waarheid, barmhartigheid, techniek, harmonie en schoonheid, kunst, muziek, kortom samenleven op basis van het Christelijke denken van 2000 jr. . Dit ontbreekt Azië, hetgeen zij nooit kan inhalen.

  Zelfs Japan dat enkele decennia terug het “Westen” deed beven, is vervallen tot een oude man zonder kinderen. Nu zou China plotseling betere kansen hebben, natuurlijk niet.
  De mens is allereerst Geest (JP 2), ja die van de Heilige Geest, en die kennen de Chinezen niet.

  Het genie van het “Westen”, beste Eric, is besloten in de katholieke Kerk van altijd, in Rome. Daarbuiten is van nergens heil te verwachten. Onze Heilige Moederkerk heeft Europa gebaard tot wat het is, nog steeds de meest unieke plek in de wereld, ondanks de ketterij van de zelfmoordenaar Luther (+1546) en alle revoluties en oorlogen, die deze zelfmoordenaar heeft veroorzaakt.

  1. @ Jules van Rooyen,
   de apostelen Sint Thomas en Sint Bartholomeus waren de eerste missionarissen en na hen kwamen er nog velen. Men mag dat niet onderschatten. Zodra de wereld zal bevrijd zijn van de socialistische dictatuur zal de RKK weer opleven en China zal de wereld domineren. Europa en Amerika worden tweederangs.

 8. Politoloog maes heeft weer gesproken. Hij zou net als de schoenmaker best bij zijn leest blijven om geen verdere onzin uit te kramen. Wie het schoentje past trekke het aan. In de abdij van Postel is ook niet iedereen opgezet met de schrijfsels van Maes. In plaats van ellenlange artikelen te schrijven zou hij beter doen waarvoor hij is opgeleid want van politologie heeft hijk geen kaas gegeten!

 9. Hebben sommigen hier wel door dat de Pater niet alles zelf heeft geschreven? De Pater schrijft immers onder het stuk:
  (Bovenstaande tekst is een samenvatting van de hoofdlijnen uit volgende artikels die me degelijk en verantwoord leken: Thierry Meyssan, 5 juli 2022: . . . )

  Ik ben wel blij met de samenvatting en daar kan ik er in verwondering dankbaar voor zijn, ook al blijf ik kritisch en blijf ik zelf nadenken en speuren.

  Elke tekst die niet vol meegaat met de waan van de dag is, vooral als die doortimmerd en redelijk leesbaar is, én uit ‘het goede’ komt; dat wat deugt dus, is heden ten dage al tamelijk uniek te noemen en zouden we moeten koesteren.

  Vooral als de tekst bouwt aan een beeld van de waarheid van deze wereld die in grote nood is, zouden we dat kunnen en moeten waarderen, ook al is het beeld nog niet gereed en fragiel, is het ontwerp nog wat onduidelijk en worden er telkens goede stenen uit het bouwmateriaal weggenomen en worden er misbaksels voor in de plaats gelegd. Zo gaat dat nu eenmaal.

  “Volledig bewust van de gevolgen van zijn houding schrijft hij die avond aan zijn vrouw: “Vandaag heb ik de Nobelprijs verspeeld”.”,
  Hahaha, leuk dit voorval! Want hij heeft de prijs volgens mij helemaal niet verspeeld, hij heeft ervoor gezorgd dat die ‘prijs’ is hem bespaard gebleven. Die nobelprijs blijkt soms namelijk helemaal niet zo nobel te zijn 😉

  1. Herstel:
   hij heeft ervoor gezorgd dat die ‘prijs’ hem bespaard is gebleven.

  2. Toen ik nog wat verder las over Jerome kwam ik het volgende tegen;

   In 1989, riep, naar men zegt, koning Boudewijn het advies in van Jerome vanwege de aanstaande abortuswet. De koning zal daarna, wanneer de abortuswet wordt behandeld, geen koning zijn voor 24 uur en de wet niet tekenen.

   Op de dag dat Lejeune de paus had bezocht werd de paus neergeschoten en die avond moest Lejeune met spoed naar het ziekenhuis in verband een acute galsteen-operatie. Toevallig hè?

   (https://nl.frwiki.wiki/wiki/Jérôme_Lejeune)

 10. Even een Katholiek Verlichtend kaarsje aansteken in de Vlaamse kathedraal:

  Is Poetin een vijand van vrije godsdienst? NEEN!
  Laat hij als harde communistische leider de godsdienst vrij? JA!
  Is Poetin een vijand van de Traditionele Orthodoxe Aartsbisschop Kyrill? NEEN!
  Is Poetin een vijand van het vrije Syrische volk van christenen en moslims SAMEN? NEEN!
  Is de NAVO een vijand van het vrije Syrische volk van christenen en moslims SAMEN? JA!

  Is president Zelensky Van Oekraïne een goed christen?
  — Hij is voor abortus.
  — Hij steunt de vrije distributie van medische canabis.
  — Hij is voor de legalisatie van prostitutie.
  — Hij is voor legalisatie van gokspelen.
  M.a.w. hij wil zoveel mogelijk mensen fysiek en geestelijk doden.

  Werd Zelensky aangesteld door Poetin?

  Wat heeft de NAVO te zoeken in het zeer verre oosten?

  Hoe weinigen zagen in de media de laffe aanval van de DEMENTE ‘president’ J.Biden tegen Poetin?
  Wie gelooft al die socialisten en zogenaamde ‘democraten’ nog?

  Wie draagt haat tegen de Traditionele Orthodoxe Aartsbisschop Kyrill?

  Wie heeft afkeer van de onveranderlijke tijdeloze Latijnse heilige Mis?

  >>> Niemand anders dan TV radio kranten tijdschriften die ALLEN socialistische leugens uitspuwen over de hele aarde.

  Welke redenen kan men vinden:
  — om de enige wettelijke heilige Traditie van het tijdeloze onveranderlijke Woord van God TE VERANDEREN?
  Daar zijn geen redenen voor te vinden.

  Waarom willen de grote goddeloze wereldleiders samen met ‘paus’ Franciscus de heilige Latijnse Mis afschaffen?
  — Omdat zij God haten.
  — Omdat zij het Offer van Christus niet kunnen verdragen.
  — Omdat de Waarheid van Jezus’ Offer hen de ergste frustraties bezorgt.

  Dat is DE grote reden waarom zij de aardebevolking willen herleiden tot niet meer dan vijfhonderd miljoen mensen die zij dan kritiekloos en volledig als slaven kunnen misbruiken.
  Dat is de unieke reden van bestaan van het socialisme onder het mom van zogenaamde ‘democratie’.

  >>> Verbod om in de kerk het Weesgegroet te bidden en tevens na de Mis het gebed voor de aartsengel Michael te bidden, vanwege aartsbisschop Cupich:
  Christ warned us about wolves like Cupich — youtube. com/ watch?v=CB7XEXUwIFI

  1. eric-b-l,
   Goed geschreven: correcte en compacte inhoudm voor iedereen goed te lezen en te begrijpen.

 11. De mensheid reduceren van bijna 8 miljard tot 500 miljoen is weliswaar een plan van bepaalde machten en krachten, maar het zal alleen bij een plan BLIJVEN. God zal niet toestaan dat Zijn schepping door mensenhanden kapot gemaakt wordt.

 12. Een eerlijk geschreven stuk.
  De EU en Rusland zijn twee grootmachten naast elkaar.
  Dat kan alleen maar goed gaan als rondom de twee grootmachten neutrale landen zijn.
  Die neutrale landen moeten dus gedemilitariseerd worden.

  Preciezer gezegd: De Scandinavische landen (Zweden, Noorwegen en Denemarken) + Oekraïne moeten dus gedemilitariseerd worden.
  Demilitarisering is het ontdoen van alles wat militair is, het militair karakter ontnemen aan, de troepen wegtrekken uit een land of streek.

  Zolang Europa die geschetste situatie niet accepteert, zal China de lachende derde worden: China wordt nú al economisch steeds sterker ten opzichte van Europa, Rusland en de VS.

 13. Kan zijn dat Poetin uit opportunisme een aantal traditionele waarden met de mond belijd, en ze daardoor nog verdacht maakt.
  Het blijft in wezen een neocommunistische atheistische dictatuur

 14. Wie is hier de mol of trol? Niet Dries Van L. en zijn vriendjes; weet je het zeker?

  “Dries Van Langenhove ging er eerder al prat op dat hij over een heus trollenleger beschikt dat de maatschappelijke debatten op sociale media in extreemrechtse richting tracht te sturen.”

  From: apache.be of 14-01-2019: “duistere-netwerk-achter-dries-van-langenhove”.

 15. Welnee, beste Eric dd. 20/07, 14.09u. St. Thomas en St. Bartolomeus waren niet de enige missionarissen op pad, rond de Midd. Zee. Dat waren er velen. Ieder bekeerde joodse Christenmens in de begintijd na Golgotha, die in de Evangelies en in de Kerkgeschiedenis vermeld staat, was missionaris. Het meest frappante voorbeeld, de vrouw bij de waterput die door onze Heiland en Meester werd aangesproken op haar meerdere minnaars, werd een Christelijke missionaris die naar …….

  Ongelofelijk, zoals gebleken is, eenieder die Christus gekend heeft is dermate van slag gebracht, dat zij hun hele leven aan Hem gewijd hebben. De heidenen uit die begint tijd werden tot geloof in Hem gebracht, vooral met talloze wonderen, en het Heilig Misoffer uit de begintijd. Zij werden gedoopt en op hun beurt spaarden zij geen moeite om de Blijde Boodschap verder te brengen. Van generatie op generatie gingen zij voort, en geen tirannie van de Romeinse keizer, kon hen stoppen. Het martelaarschap werd zelfs gezocht, omdat dat de zekerste weg was naar de eeuwige Zaligheid. Het korte, maar moeilijke moment van de overgang naar de dood, namen ze op de koop toe.

  Tijdens de eerste vernietiging van Jeruzalem in het jaar 67, was de gehele Midd. Zee kust geChristianiseerd. Voorbeelden te over. St. Petrus, de eerste paus, stond voor keuzes, hij gaf prioriteit aan de missie in Frankrijk. St. Paulus en St. Petrus startten daar hun grote bekeringswerk. Zij kwamen overal in Zuid Frankrijk, tot in het meer Noordelijk gelegen Besançon. Zij bezochten ook Spanje. Andere Apostelen kregen taken elders.

  St. Petrus is zelfs naar Engeland gegaan, en tot in Schotland gevorderd. Zijn metgezel was St. Joseph van Arimathea, als ik me goed herinner. Het snelle bekering werk was een gevolg van de wonderen die zij verrichten, de genezingen van zieken, en zelfs de doden die weer tot leven werden opgewekt. Ook de directe opvolgers van de Apostelen konden dat een generatie later, opnieuw verrichten.

  Tenslotte.
  Ik heb hier al eerder over bericht.
  St. Lazarus en zijn twee zussen Ste. Martha en Ste. Maria Magdalena, werden het Heilig Land uitgezet door de Farizeeërs, en kwamen terecht in Marseille. St. Lazarus werd de eerste bisschop van Marseille. Zijn zus Martha ging westwaarts naar Narbonne/ Arles, missioneerde de omstreken, en zus Maria Magdalena ging Oostwaarts, naar St. Baume, op 40 km., vlak bij Marseille. Zij woonde op 1000m. hoogte, 30 jr. lang, in een grot, waar zij ook door Engelen werd gevoed. Hij was de geliefde van haar ; Hij was degene die met Hemelvaart in een wolk omhoog verdween, maar haar niet vergat. Zij stond ook onder aan het Kruis op Golgotha. Zij heeft geleden, evenals Moeder Maria, met wie zij nauw verbonden was in vriendschap. Maar daarboven vergat Hij niks. Zij werd behoed vanuit de hemel. Welk een prachtig verhaal. Ik ben in die grot geweest, evenals de H. Birgitta van Zweden (+1373, Rome).

  1. Nabrander !
   Lees de laatste regel van de eerste alinea : “………werd een Christelijke missionaris en stierf veel later als martelares, onder keizer Nero. Ste. Photina bekeerde haar gehele familie en vele anderen uit haar Samaritaanse stad Sichar, haar zonen Joseph en Victor, haar 3 zussen, de militair generaal Sebastien, en tenslotte, Anatolius en Photius. Zij stierven allemaal als martelaar, onder keizer Nero. Ste. Photina trok vanuit Sichar naar de grote stad Carthago, alwaar zij velen tot het Christelijke geloof bracht. Na enkele jaren gevangenis, stierf zij de marteldood in Rome. (Mgr. Gaume, “Biographies Evangélique”, ed. Saint-Remi)

  2. @ Jules van Rooyen,
   u hebt mijn kort commentje een beetje te snel gelezen (dat overkomt mij ook wel af en toe).

   Ik vraag me al enkele jaren af hoe het komt dat ik u niet helemaal goed begrijp. Misschien bent u Noord-Nederlander, maar zelfs dan blijf ik met vraagtekens.

   Geeft u ook wel enige aandacht aan de katholieke profeten van deze tijd? We kunnen echt niet wachten tot een paus er zijn zegen over geeft want dan zijn ze niet meer actueel en werden voorbije geschiedenis.

   1. @Eric
    Daar zit het niet in, beste Eric, te snel lezen is het niet, maar wel te nauwkeurig, met het woordje “eerste” ! Dit impliceert dat het mensen werk was, een start van ergens vandaan en vervolgens anderen die zich aansloten.

    Echter zo was het niet. We hebben te maken met een hemelse aandrijving. Alle joodse Christenmensen die met Hem persoonlijk aanraking waren geweest, trokken er als vanzelf, spontaan op uit, de wereld in, rond de Midd. Zee. Zij waren “besmet” geraakt, begeesterd door Hem, die in een wolk naar boven verdween, maar dicht bij hen bleef in de harten en hoofden, van de duizenden eerste Christenen. Velen waren ook op de vlucht geslagen voor de eerste vervolgingen der Farizeeërs.

    De enigen die op afspraak erop uit trokken, waren de Apostelen en de 72 leerlingen, plus hun directe aanhang. St. Petrus had de leiding. Het toenmalige Gallië, dus het huidige Frankrijk, had zijn prioriteit. Vandaar die FR eretitel, de “oudste dochter van de Kerk”. Waarom die keus, is mij niet bekend. Rome werd het nieuwe Jeruzalem.

    Het tweede punt is onze vermeende onderlinge misvatting. Als het over Kerkgeschiedenis gaat, dan is het pakket te groot om in één mensenleven alles te kunnen bevatten en te doorgronden. Vandaar altijd mijn pleidooi, een hoofdvak voor seminaristen, en dan hoop je dat ze daarna nooit stoppen met verder te vorsen. Je raakt nooit uitgestudeerd. Hoe meer je weet, des te meer je beseft hoe weinig je nog maar weet. Dat heeft echter wel effect op het denken.

    Alle feiten en gebeurtenissen die de Kerk en de beschaving betreffen, nu en in het verleden, plaats je automatisch in het perspectief van het grote historische verleden van 4500 jr. met de aanloop van het Oude Testament. Dit startte met Abraham’s belofte, die via Mozes op de Sinai, met de 10 Geboden, (de Natuurlijke Orde), tot ons is gekomen. Diepgang en begrip draait om dat grote perspectief, beste Eric.

    Besef dat uw tijdgebonden waarneming slechts enkele minuten telt, in een Kerkgeschiedenis van 4500 jr.. Tracht alles te plaatsen in dat grotere perspectief, en wanhoop blijft uit ; moed put U uit de constatering dat de huidige Vat 2 oorlog, inclusief haar halve eeuw, cultuur marxistische revolutie (1968), later een detail zullen zijn van de geschiedenis. Zij beklijft niet. V2 gemijterde schurken zullen verdrinken in de zee der Waarheid.

    Zo is de revolutie van Luther vergaan, of die van 1789, met Mirabeau, Babeuf en de joodse Robespierre (Hohefelz), of tenslotte, die van Lenin, Trotski en Stalin, in 1917.
    Zo zal ook die van de joodse Schwab-Rothschild en de joodse bankiers vergaan, BBB (bbb=666) verpulverd in het stof van de geschiedenis, vermalen door de eeuwige Waarheid van Christus. Die vergaat nooit.

    Er is geen grotere geschiedenis dan de Kerkgeschiedenis, en die is onverbrekelijk verbonden met onze Europese beschaving. Zij is de grootste en mooiste beschaving ooit, door Golgotha en de Verlossing, aan de mensheid gegeven. Zodra men dit ontkent, of zelfs ontkoppelt, hetgeen de joodse Marx in praktijk heeft gebracht, rest ons duisternis en absolute kou.

    Waar God verdwijnt, ontstaat automatisch de on-beschaving, die van het barbarendom, waar we nu recht op af stevenen, veroorzaakt door de nefaste hegemonie van het Talmoed jodendom, dat “geen joden zijn”, maar, “de Synagoge van satan” (Ap. 2:9,3:9).

    1. @ Jules van Rooyen
     Hier is wat ik vond:
     — Catholic Encyclopedia (1913)/The Church in China
     The introduction of Christianity into China has been ascribed not only to the Apostle of India, St. Thomas, but also to St. Bartholomew.

     — wikipedia Thomas_the_Apostle
     Thomas’s alleged visit to China is mentioned in the books and church traditions of Saint Thomas Christians in India[50] who, for a part, claim descent from the early Christians evangelized by Thomas the Apostle in AD 52.

     Men mag niet onderschatten wat de gevolgen zullen zijn nu de Kerk in China volledig ondergronds moest gaan sedert het bezoek van Bergoglio, dergelijke haat heeft nu al zeer veel martelaren gemaakt en daarom kunnen we niet twijfelen dat de RKK in China sterk terug zal opleven wanneer de tijd rijp is.

     Het is een onmiskenbaar feit dat China nu ook de grote kolonisator is van de landen waaruit westerlingen zich moesten terugtrekken. Ik denk dat het onomkeerbaar is. Kijk ook hoe de USA volledig uit elkaar valt door hun hardnekkige tweedracht. En Poetin zal zijn leger naar west-Europa zenden waardoor de twee Europese legers elkaar vernietigen en China het laatste woord zal hebben.

     1. Dat zou allemaal op waarheid kunnen berusten, beste Eric, er werden in diverse richtingen Apostelen uitgezonden. Maar ik baseer me enkel op katholieke bronnen, en erkenningen door het Eeuwige Rome.

      Ook Saoedi Arabië en omstreken werden door enkele Apostelen bediend. Maar daar in die verre streken heeft het Christendom niet kunnen beklijven. Dat gebeurde wel in Gallië (FR), Spanje en Italië. Van daaruit werd geheel West-Europa gekerstend.

      Met de gratie Gods is de keuze van St. Petrus, doeltreffend en effectief gebleken.
      Geen enkel ander continent kan zich met de Europese beschaving meten. De rest van de wereld is door Europese missionarissen deels gekerstend geraakt, dankzij de koloniale tijd.
      Maar het duurt nog vele jaren voordat de kerstening echt beklijft, uitzonderingen in kleinere gebieden daargelaten.

      De Islam blokkeert. De Koran is geschreven door enkele Farizeese rabbijnen uitgewaaierd naar het Arabisch schiereiland, met de eerste diaspora in het jaar 70, en de vernietiging van Jeruzalem en de Tempel. Dit vergde ongeveer een miljoen slachtoffers. Die Farizeese rabbijnen mixten onderdelen van het OT en het NT, met de Babylonische Talmoed. De “Duivelsverzen” hebben vroegtijdig vele volken in Arabië, Zwart- en Noord-Afrika gekaapt, en afgesneden van de beschaving. Daarentegen is de vroegtijdige kerstening vanuit West-Europa, succesvol geweest in de Amerika’s, Oost Europa en geheel Rusland.

      Christus Waarheid valt niet te stoppen. Vroeg of laat breekt zij door en West-Europa zal overleven, ondanks de aanvallen met gemanipuleerde oorlogen, revoluties en crises de afgelopen 5 eeuwen, uit de hoek der geïnfiltreerde Talmoedisten onder ons. Het is wij tegen zij.

      De vele jaren Navo geprovoceerde Poetin heeft dat begrepen. Zijn Ukraine oorlog is tegen hen en hun systeem gericht. Een Rothschild madame heeft al gezegd, dat zijn overwinning een grote nederlaag der Talmoedisten zal zijn, met niet te voorziene consequenties, voor de dol gedraaide sekte van Schwab-Rothschild.

      1. Poetin zou steun beloofd zijn vanwege China, met die steun kan hij naar west-Europa optrekken en we weten wat reeds eeuwen geleden gezegd werd door Katholieke heiligen in hun profetische teksten.

       Wat is uw mening over die talrijke oude voorzeggingen van Roomse heiligen?
       Ze komen overeen met de voorzeggingen in onze eigen tijd.

       1. @eric-b-l,
        Zonder daar verder aandacht aan te schenken, dient elke gelovige dit feit te weten.

   2. 1 Thessalonicenzen;

    Willebrord ’95

    17 Bid zonder ophouden.
    18 Dank God voor alles. Dit verlangt God van u in Christus Jezus.
    19 Blus de Geest niet uit,
    20 kleineer de profetische gaven niet,
    21 keur alles, behoud het goede.
    22 Houd u ver van alle soort kwaad.
    23 ¶ De God van de vrede, moge Hij u heiligen, geheel en al; moge u volkomen, naar geest, ziel en lichaam, ongerept bewaard blijven tot de komst van onze Heer Jezus Christus.
    24 Die u roept is getrouw: Hij zal zijn woord houden.

    NBV

    17 bid onophoudelijk,
    18 dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.
    19 Doof de Geest niet uit
    20 en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft.
    21 Onderzoek alles, behoud het goede
    22 en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet.
    23 ¶ Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.
    24 Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.

    Naardense

    17 bidt zonder ophouden,
    18 zegt dank in alles,-
    want dat is de wil van God
    in Christus Jezus jegens u.
    19 Dooft de Geest niet uit,
    20 kleineert profetieën niet,
    21 maar toetst alles,
    behoudt het goede;
    22 houdt u ver van elke vorm
    van het boze.
    ___________________________________________

 16. Hierboven, beste Eric,
  het grote nieuwe punt in de huidige oorlog met de JWO elites die onze regeringen aansturen ter vernietiging van de beschaving, de volken en naties, is het feit dat zij allemaal, top down, naar buiten zijn getreden in het grote voetlicht van de publieke opinie. Dit is totaal nieuw. Tot nu toe, opereerden zij vanuit de schaduw. Enkel diegenen die vertrouwd waren met Geheime Diensten en Inlichtingen, kenden de werkelijke machtsverhoudingen, en de verklaringen voor de grote wereld gebeurtenissen in de afgelopen 2 eeuwen, sinds de Franse revolutie (1789).

  Dat was ook de reden dat, volgens het Concordaat van het Vaticaan met de Italiaanse regering, jaren 1920, de paus niet mocht beschikken over een geheime dienst, vooral een eis van de Franse vrijmetselaar regering indertijd.

  Nu terug naar de mystiek, geen “expert” zijnde op dit vlak, weet ik wel dat de Heilige Maagd heeft gewaarschuwd in haar verschijningen de afgelopen eeuw, dat de laatste grote beproeving in aantocht was, en dat na deze laatste beproeving een lange periode van vrede zou aanbreken. Aanhakend op de woorden van Christus, dat “alles bekend zal worden”, vermeld in het Evangelie (………), trek ik de conclusie, dat we nu met die eindtijd, te maken hebben.

  Daarom ben ik verre van pessimistisch, integendeel. De JWO heeft vele slagen gewonnen de afgelopen twee eeuwen, maar nooit de oorlog tussen goed en kwaad, tussen het ware en de leugen. Telkens trokken zij aan het kortste eind. Dat kon lang duren, en dat kostte veel schade, maar geen enkele keer heeft het grote kwaad van de “Synagoge van satan” (Ap.2:9,3:9), de eindoverwinning behaald. Maar we moeten wel knokken, met name tegen het modernisme der gemijterde schurken, binnen de Kerk van altijd en tegen onze eigen natuur, die “geneigd is tot het kwade”.

  1. Dank voor uw antwoord, Jules, u hebt wellicht verduidelijkt wat ik in uw persoon niet goed begreep. U hoeft geen “expert” te zijn om op een openhartige en zelfs kinderlijke manier – uiteraard zonder naïef te zijn – vroegere en eigentijdse profeten aan te horen en te overdenken. Ongetwijfeld is er heel wat kaf onder het koren, doch meen ik dat men de katholieke heiligen mag vertrouwen. Bijvoorbeeld blijft Medjugorje een betwijfelbare zaak maar volgens mij komt dat vooral door de dictatuur van het modernisme dat heden alle bedevaartsoorden heeft aangetast.

   Maar dat er toch nog geloofwaardigheid leeft kan men zelf onderzoeken. Bijvoorbeeld heb ik de grootste moeite om thuis een kruisweg of een rozenhoedje te bidden maar telkens ik de voorbije jaren nog eens naar het Belgische Maria-oord Banneux kon gaan ging dat altijd probleemloos. Ook in Scherpenheuvel en in de Sacramentskerk in Luik heb ik dat ervaren. Dat kan geen toeval zijn. Indien u nog een bedevaartsoord in uw omgeving kunt bereiken beproef het dan herhaaldelijk. Het is op zulke plekken dat bijzondere genadegaven uw deel kunnen worden zonder “expert” te hoeven zijn en dat weet ik ook van andere devote maar gewone eenvoudige mensen.

  2. Nabrander,
   lees de 2 onderste regels van de 3de alinea als volgt,
   “” Aanhakend op de woorden van Christus, dat, ” …….indien men de heer des huizes Beëlzebub heeft genoemd, hoeveel te meer dan zijn huisgenoten. Vreest hen dus niet. Want niets is bedekt, dat niet ontdekt, niets verborgen, dat niet bekend zal worden. Wat ik U zeg in het duister, zegt dat op klaarlichte dag ; en wat gij hoort fluisteren, verkondigt dat van de daken. (Mt. 10 : 25 – 27)
   Uit beide hemelse gegevens trek ik de conclusie, dat we nu met de eindtijd te maken hebben. “”

 17. De kerk moet het zelf doen wellicht.
  De kerk glijdt steeds glijdt af. 2/3 Van de katholieken zijn door de kerk tot nep-katholiek gemaakt. De kerk is dus zelf fout geworden.
  Denk ook aan regels aangaande het huwelijk, het scheiden, de gelijke geslachten, abortus, de prik. De Paus is niet de enige baas meer, niet meer de Vertegenwoordiger van Christus dus.
  De kerk is gedemocratiseerd, de Eucharistie is veranderd. De Paus een socialist geworden. (Fátima wordt niet serieus genomen.?!) De creatie van de Vaticaanse bank is een vergissing. Toegeven aan rente is fout.
  De kerk verliest zijn Heilige Geest. Ze wordt materieel, doods. Ze is verraden.

  Oplossing?
  Herstellen wat fout is.
  St. Paul kathedraal moet ‘ontsmet’ worden van het boze. De NWO moet uit de kerk geworpen worden.
  De geest en de ziel moet terug in de kerk.
  Extra naar de kerk gaan kunnen gelovigen zelf doen.
  Extra Christelijk gedrag vertonen kan men zelf doen.
  Rusland moet bekeerd worden. Amerika ook. Nederland ook. Meerdere landen.
  Rente moet verboden worden, bankieren vermeden. Alle wapens moeten verboden worden. Managers moeten de kerk uit en het geloven moet voor de clerus verplicht gesteld worden. Wie niet gelooft kan de kerk niet leiden of vertegenwoordigen.

  Fátima: https://nl.crc-resurrection.org/speciale-studies/de-boodschap-van-fatima/tien-leugens-tegen-fatima.html
  Kerk algemeen: https://www.youtube.com/watch?v=NlV7VviHuwU

  De kerk zou zelf een begin kunnen maken. Geneesheer, genees uzelf.

 18. Is hier moderatie gekomen?
  Ook al? Nou, dat was het dan. Weg vrijheid.

  Hebben de trollen hun zin gekregen? Fout.
  Jullie gaan dan dezelfde zieke weg als de maatschappij en de kerk.

  Meen ik.

   1. U heeft wel degelijk gelijk:
    Diverse reacties van @J.A.W. van Ettinger en van mij (@P. Derks) zijn verwijderd.

 19. Moderator,
  Als U de reacties van @J.A.W. van Ettinger en van mij (@P. Derks) niet terugzet, dan ziet U mij spoedig niet meer op deze site. Reden: U manipuleert de boel.

  1. Bij mij was de reden van het niet toelaten de linkjes in het comment waarschijnlijk, P. Derks

   Zonder die linkjes komt het comment blijkbaar wel door.

   Oh, sitebeheerder, zet u die 2 x-jes uit? Ik hoef geen mail en nu moet IK ze elke keer uitzetten. Dat is omgedraaid met zoals het normaal hoort. Dat hoort niet zo dus, vind ik. Ik bepaal zelf wel of ik mail wil en notifications wil.

 20. De kerk moet het zelf doen wellicht.
  De kerk glijdt steeds glijdt af. 2/3 Van de katholieken zijn door de kerk tot nep-katholiek gemaakt. De kerk is dus zelf fout geworden.
  Denk ook aan regels aangaande het huwelijk, het scheiden, de gelijke geslachten, abortus, de prik. De Paus is niet de enige baas meer, niet meer de Vertegenwoordiger van Christus dus.
  De kerk is gedemocratiseerd, de Eucharistie is veranderd. De Paus een socialist geworden. (Fátima wordt niet serieus genomen.?!) De creatie van de Vaticaanse bank is een vergissing. Toegeven aan rente is fout.
  De kerk verliest zijn Heilige Geest. Ze wordt materieel, doods. Ze is verraden.

  Oplossing?
  Herstellen wat fout is, natuurlijk! Om te beginnen in de kerk.
  Die moet weer Heilig worden:

  St. Paul kathedraal moet ‘ontsmet’ worden van ‘het boze’. De NWO moet uit de kerk geworpen worden.
  De geest en de ziel moet terug in de kerk.
  Extra naar de kerk gaan kunnen gelovigen zelf doen.
  Extra Christelijk gedrag vertonen kan men zelf doen.
  Rusland moet bekeerd worden. Amerika ook. Nederland ook. Meerdere landen.
  Rente moet verboden worden, bankieren vermeden. Alle wapens moeten verboden worden. Managers moeten de kerk uit en het geloven moet voor de clerus verplicht gesteld worden. Wie niet gelooft kan de kerk niet leiden of vertegenwoordigen.

  Fátima: httXXps://nl.crc-resurrection.org/speciale-studies/de-boodschap-van-fatima/tien-leugens-tegen-fatima.html
  Kerk algemeen: httXXps://wXXXww.youXXXtube.com/watch?v=NlV7VviHuwU

  (Tweede poging om dit comment te plaatsen; X-en weghalen svp )
  De kerk zou zelf een begin kunnen maken. Geneesheer, genees uzelf.

  1. @Raphaël,
   Deze keer overtreft U zichzelf: prima reactie van U.

 21. @Raphaël,
  Bij mij was de reden van het niet toelaten de linkjes in het comment waarschijnlijk, P. Derks

  Graag ’n verklaring!!! Ik ben mij van geen kwaad bewust.

  1. U zou Eric b-l (Eric Boelen) direct kunnen aanspreken, want hij is volgens mijn zoekmachine perswoordvoerder van de Katholiek Forum organisatie. Hij zou dus van de hoed en de rand moeten weten op dit platform!
   Zijn e-mail adres (heeft hijzelf eerder ook al bekend gemaakt) is: er********@te*****.be

   1. Als @Eric b-l zich meldt, dan zal ik – indien nodig – reageren.
    Ik zal NIMMER huisvredebreuk plegen (want dáártoe probeert U mij te verleiden).

  2. P. Derks,

   Als ik linkjes geef in een commentaar, dan gaat wordt dat niet gepubliceerd. Dat zie ik bij wel meer sites. Vandaar dat ik het zo begreep.
   Waarom uw commentaar niet ‘doorkomt’ zou ik niet weten.

 22. @ Jules van Rooyen.
  Als hoge ambtenaar heeft U hem waarschijnlijk nog van nabij gekend: dr. Frans W. Rutten, in +/- 2019 overleden em. hoogleraar economie en in de jaren 70 en 80 Secretaris-generaal op het ministerie van economische zaken in Den Haag.

  Hij waande zich de enige echte katholiek en de beste bidder van ons land, zo tekende de grote dagbladen rond 2000 op uit zijn mond.

  Overal zag Frans Rutten – net als U – invloed van de vrijmetselarij en wilde dat aanpakken. Werd zelfs voorzitter van een agitatie tegen de lauwe kerktop verkondigend blad “Profetische Stemmen”.

  Rond het jaar 2000 betoogde hij op basis van verschijningen van de maagd Maria in het Spaanse Garabandal (1961) dat de wereld spoedig zou vergaan. Rutten ging te rade bij zijn vak de econometrie en berekende dat het einde der tijden zou aanbreken op 11 april 2002. Hij organiseerde voor die datum hele bussen met zieken omdat die te Garabandal nog net genezen zouden worden voordat de wereld zou vergaan. ER GEBEURDE TOEN ECHTER NIETS in Garabandal!

  Genoemde professor en hoogste ambtenaar op het Nederlandse ministerie van economische zaken bleek later een notoire alcoholist, die zich heeft moeten laten behandelen in een afkickkliniek!

  Wat kunnen we uit dit en andere gevallen van (zelf)misleiding – dat zelfs zeer intelligente mensen / wetenschappers kan overkomen – leren?

  Men leze eerst de sprookjesachtige parabel in Mat. 12, 18 e.v. vss:
  “Óp zekere dag richtten enige Schriftgeleerden en Farizeeën zich tot Hem (Jezus) met de woorden: ‘Meester, wij willen een teken van U zien.’ Maar Hij gaf hen ten antwoord: ‘Een slecht en overspelig geslacht verlangt een teken, maar geen ander teken zal hun gegeven worden dan dat van de profeet Jona. Zoals namelijk Jona drie dagen en nachten verbleef in de buik van het zeemonster (Walvis) zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten verblijven in de schoot van de aarde.'”

  Conclusie zou hier (mede op grond van vele andere teksten in het NT) kunnen – en m.i. zelfs moeten zijn: het Rijk Gods is van een geheel andere orde dan die geldt voor de materiële wereld: namelijk van een mentale. spirituele aard. Wie blijft hopen op en verwachten van een teken in de materiële wereld, zal bedrogen uitkomen, omdat men in het geheel niet heeft begrepen waarover Jezus de Christus heeft gesproken: de spirituele wereld waar de Liefde Gods heerst! Men zoekt dus God enz. waar deze niet te vinden zijn voor onze lichamelijke zintuigen. Men moet zich daarom wenden tot een nieuwe ‘naïveteit’: die van onthechte, liefdevolle overgave, zelfgave aan de meest betrouwbare Geliefde: Jezus, Zoon van God de Vader. Als je dat eenmaal weet en uit eigen ervaring kent, die weet en begrijpt dan pas waar Jezus Christus steeds op doelde.

  Hedendaagse profeten zijn ‘broodetend’ (eigen voordeel zoekend) en niet beproefd op betrouwbaarheid. Hun uitspraken bieden dan ook geen enkele garantie op waarheid, en bewerken niets positiefs. Hun waarnemingen kunnen net zo goed die zijn van een geesteszieke, geestelijk gestoorde ofwel krankzinnige. Wie zal het zeggen? Hier werken ze dan ook dienovereenkomstig: hun (krankzinnige) uitspraken worden gebruikt om andersdenkenden te intimideren, vernederen en manipuleren omdat ze angst proberen te zaaien. (Gewone gelovigen krijgen immers zelden boodschappen uit de zgn. geesteswereld!) De brenger van die voorspellingen zet er zichzelf wel graag mee op een superieur plan indien men zijn praatjes voor de vaak gaat geloven. Jezus waarschuwde ook herhaald voor die valse profeten. Men kan zich maar het beste verre houden van deze ‘waarzeggers’ m/v. God / de Liefde zelve werkt niet buiten mensen om, maar altijd IN mensen én door middel van door Liefde begeesterde mensen. Dat is Jezus Boodschap in het NT van de Bijbel, en niets anders.

  1. @N. N. (betreft Uw uitleg van 25 juli 2022 om 13:21 aan @ Jules van Rooyen:
   U moét protestants zijn. Anders komt U niet met die eigenzinnige verklaring omtrent profeten.

  2. “Wat kunnen we uit dit en andere gevallen van (zelf)misleiding – dat zelfs zeer intelligente mensen / wetenschappers kan overkomen – leren?”.
   In ieder geval dat alcohol de geest verstoort.
   Bovendien hebben de intelligenten en wetenschappers vaak een goede baan, met die verstande dat ze dus wél hebben moeten leren luisteren naar (ander) experts en meerderen in rang. En vaak, hebben vooral wetenschappers, een tunnelvisie ontwikkeld.
   Veel van deze mensen gaan zelfs mee in een experiment met genetisch gedoe. Ze verdedigen het zelfs zonder het te begrijpen. Dus tot zover het zuivere denken.

   1. Haalt men de krenten uit de pap
    dan wordt de pap smakeloos
    en verkrijgt men een scheef beeld
    van hetgeen is opgediend!

 23. correctie + verbetering:
  @Raphaël schreef op 25 juli 2022 om 11:35:
  “Bij mij was de reden van het niet toelaten de linkjes in het comment waarschijnlijk, P. Derks”

  Graag ’n verklaring!!! Ik ben mij van geen kwaad bewust.

  1. @Raphaël,
   Na veel denken, kwam ik erachter wat U bedoelt. Echter, ik heb geen enkele ‘link’ gebruikt.
   Maar … bedankt voor Uw suggestie.

 24. Ik bemoei me alleen met de automatisch geblokkeerde commentaartjes uitsluitend onder de artikeltjes die ik zelf publiceerde. Het gaat dan altijd om een of ander lelijk woord dat door de software automatisch wordt herkend uit een lijst van betwijfelbare woorden. De software is uiteraard niet in staat de inhoud van een commentaartje te interpreteren. Ik dacht dat het de bedoeling was zoveel mogelijk vrijheid van mening te gunnen, daarom neig ik er toe automatisch geblokkeerde commentaartjes zo gauw mogelijk te bevrijden, maar alleen onder de door mezelf gepubliceerde artikeltjes. Ik kan niet instaan voor de artikels van andere auteurs.

  Ik voel me niet bepaald geroepen om de pers te woord te staan tenzij het echt niet anders kan. Gezien ik me stilaan een ouderling moet noemen probeer ik gewoon nog wat nuttig werk te doen voor zover ik daar toe in staat ben en voor zover mijn beperkte intelligente dat toelaat en ik hoop dat ik deze website op geschikte wijze kan ondersteunen als reactionaire vernieuwde katholiek die zelf nog veel achterstand terug heeft in te halen.

  Verder blijf ik hopen dat mensen met een andere mening over de Traditionele RKK hier misschien toch tot waarachtige nederigheid kunnen komen want zonder nederige erkenning van de waarheid hoeft men geen wonderen te verwachten.

 25. Moderator,
  Herhaling van mijn bericht van 25 juli 2022 om 10:33:
  Als U de reacties van @J.A.W. van Ettinger en van mij (@P. Derks) niet terugzet, dan ziet U mij spoedig niet meer op deze site. Reden: U manipuleert de boel.

 26. Moderator,
  De R.K. kerk is sinds Vat II regelmatig gemanipuleerd door de top van de kerk.
  Daarvan heb ik het volgende geleerd: in 1e instantie lijkt het dat de manipulator wint.
  Echter, in 2e instantie blijkt dat de manipulator ALLES verliest en dus geen volgers meer heeft.

  Moderator,
  Dit is in principe een goede en betrouwbare site.
  Als blijkt, dat U Uw manipulatie niet corrigeert, dan bent ook Ú onbetrouwbaar.
  Ik ben te oud en te ervaren om mij te laten bespelen.
  Die tijd heb ik gehad, D A A R P A S I K V O O R.

 27. Moderator,
  Het ergste vind ik, dat U een en ander stiekum heeft gedaan.

 28. @ de heer P. Derks ,
  aangaande J.A.W. van Ettinger moet het me van het hart dat hij weliswaar vriendelijk overkomt maar ik vrees dat hij sluw en met bijbedoelingen spreekt. Hij heeft volgens mij een op vallend ’technische’ kennis van de Traditionele RKK zonder ook maar de minste ernstige beleving, en ik denk dat hij daarom onbetrouwbaar is.
  Zijn wijze van spreken is erg suggestief, dat is iets dat ik herken van onbetrouwbare mensen in de wereld van het occultisme die me na jaren nog steeds trachten te contacteren en altijd op dergelijke suggestieve wijze. Men kan met hen nooit voorzichtig genoeg zijn!
  Misschien hem maar beter laten gaan en vergeten?

  Mensen die de waarheid echt zoeken spreken rechtuit, nooit suggestief met een gespleten tong.
  Kan men iemand schijnbaar diplomatisch rond de tuin leiden i.v.m. de waarheid?
  Ik denk van niet.
  Indien men een dergelijk persoon niet kan mijden dan is dat een beproeving die men moedig moet ondergaan want in de waarheid moet men standhouden.

  1. @eric-b-l,
   Bedankt voor Uw reactie van 26 juli 2022 om 09:46 uur.
   Het valt mij van mijzelf tegen: na een stevige aanvaring met occultisme (de waarschijnlijke reden van mijn echtscheiding), dacht ik zoiets te herkennen.

  2. Johannes zei tot Jezus:
   ‘Meester, we hebben iemand die ons niet volgt,
   in uw naam duivels zien uitdrijven,
   en we hebben getracht het hem te beletten,
   omdat hij geen volgeling van ons was.’
   Maar Jezus zei: ‘Belet het hem niet,
   want iemand die een wonder doet in mijn Naam,
   zal niet zo grif ongunstig over Mij spreken.
   Wie niet tegen ons is, is voor ons.
   Als iemand u een beker water te drinken geeft
   omdat gij van Christus zijt,
   voorwaar Ik zeg u:
   zijn loon zal hem zeker niet ontgaan.’

   Marcus 9, 38-41

   1. @ N.N.
    ik wil J.A.W. van Ettinger best nog wel te woord staan, ik bleef tegemoetkomend voor hem.
    Maar ik weet niet wie hem buitensloot en waarom.
    En ik weet ook niet of de heer P. Derks hem vrije ruimte wil gunnen.

    1. @eric-b-l en @N.N.,
     Ik zeg altijd: vrijheid en blijheid zijn elkaars vriendjes.

     Zowel @J.A.W. van Ettinger als ikzelf (@P. Derks) waren(+ ZIJN) buitengesloten van een lopende discussie.
     Om iemand buiten te sluiten, zijn áltijd twee personen nodig: ’n klager + iemand van de leiding van deze site.

    2. @Eric Boelen.,
     Wat is de officiële functie van dhr. P. Derks hier op dit Forum?
     (Dus niet de gedachten- en taalpolitiefunctie die hij zichzelf blijkt te hebben toegeëigend!)

     Overigens, als men niet zelfstandig wenst noch kan waarnemen, denken en oordelen in alle voorlopigheid en zekere mate van twijfel inbouwend, wat doet men dan op een Forum?

     Van het uitwisselen van dogmatische stellingen (waar men dus per definitie niet meer vrij over mag denken en spreken van het Leergezag!) kan zeker iets goeds uitgaan, maar dat noemen we dan ideologische vorming of ‘geloofsonderricht’ vanuit een partij, groep mensen of kerkinstituut dat meent de Waarheid reeds in pacht te hebben.

     Bij een echt Forum gaat het altijd om iets anders: het trachten te naderen in vrijheid tot wat de waarheid zou kunnen zijn. Elk Forum heeft per definitie vrije ruimte te bieden op straffe van geen forum te zijn!

     U – Eric Boelen – noch P.Derks heeft op dit Forum dus het recht om te bepalen of iemand ergens in tegemoet moet worden gekomen of vrije ruimte zal worden verleend, zolang niet vaststaat wat uw / jullie bevoegdheden zijn verleend door de site beheerder. Ik verzoek de redactie dan ook om z.s.m. uitleg te geven over de financiers met naam en toenaam van deze site, en de door hem / haar / hen verleende bevoegdheden aan genoemde heren Boelen en Derks. Dan is dat tenminste duidelijk voor eenieder die hier iets te berde zou willen brengen.

     Omdat christenen zich m.i. zouden moeten richten naar Jezus Christus, zijn Woorden en daden, plaatste ik Marcus 9, 38-41 nog maar eens op deze site. Opdat men zich herinnere Jezus’ woorden: ‘Belet het hem niet’ te spreken vanuit zijn hart enz., want: ‘wie niet tegen ons is, die is voor ons’. Snel, uit de losse pols openlijk twijfelen aan iemands rechtschapenheid zou zeker op een site als deze dus niet mogen voorkomen. U noch wij zijn de norm van Christus in eigen persoon. Wij zijn allemaal in groei. Christenen dienen zich er altijd van bewust te zijn dat zij zondaars zijn, en per definitie tekortschieten! Zonder zelfkritiek kan deze site en allen die daarbij betrokken zijn dus niet bestaan. ‘Kracht en wijsheid putten wij alleen uit de innige omgang met de Heer.’ In ons gedrag moet dat zichtbaar zijn.

     Voor de beheerders van deze site zou dat moeten betekenen dat zij een beroeps- en functie ethiek hanteren. Op het nakomen van die ethiek zou toezicht moeten zijn vanuit een redactie met een eigen statuut dat onafhankelijkheid garandeert. Heeft men zo’n redactiestatuut en beroeps- of functie ethiek niet, dan is het met fatsoen en rechtschapenheid hier snel gedaan.

     En dat zie ik hier om de haverklap ook gebeuren. Heeft U dat afgekeken van Moskou, de Pravda en Russia Today? U schrijft tegen trollen te zijn, maar gedraagt zich zelf als een stel trollen. Dat is toch inconsequent?! Ik hoop dat U daarvan toch snel terugkeert naar de christelijke ethiek en zich zult laten gezeggen door de Woorden en daden van Jezus Christus.
     m.vr.gr..

     1. @N.N.,
      Over christelijk ethiek gesproken: Jezus heeft NIMMER anoniem gesproken.

      1. @N.N.,
       Waar of voor Wie bent U bang??
       Jezus sprak NIMMER anoniem. Zie Joh 19,20-19,23.

     2. @ N.N.,
      Dit Forum is benoemd: Katholiek, meer specifiek: Traditioneel Katholiek.

      Omdat onze ware paus Benedictus XVI in ballingschap werd gedwongen en we bovendien worden verdrukt door een man die via niet-rechtsgeldige omwegen de titel van paus wist te bemachtigen, die dagelijks onbeschroomd toont liberalistisch socialist te zijn, die de door VaticaanII begonnen afbraak van de heilige Traditie verder tracht door te zetten, die nu zelfs de toch al erg omstreden NOM zal vervangen door een heidense dienst, die nu ook nog gereed staat om de encycliek Humanae Vitae te vervangen door een duivels schrift om de waarachtige encycliek te ondermijnen, en de lijst is nog veel langer.

      Om al deze genoemde en niet genoemde redenen zijn gewone burgers noodgedwongen een klein beetje missionaris geworden, vooral omdat ons Aller Moeder Maria dit meedeelt langs de hedendaagse Traditie-gezinde Katholieke profeten. We handelen naar vermogen en naar groeiend inzicht.

      Het gaat er dus vooral om de waarheid ten dienste te staan. De waarheid is gekend want God is Waarheid. Dit betekent dat waarheid niet kan veranderen zoniet zou het geen waarheid zijn, daarom de naam Traditie.

      Persoonlijk ben ik er van overtuigd dat God deze ‘paus’ Franciscus toelaat op gelijkaardige wijze als priester Aaron nodig was om de afvallige Joden aan de voet van de berg Sinai te helpen zichzelf een oordeel aan te meten, een oordeel dat zij gemakkelijk hadden kunnen ontlopen indien zij dat hadden gewenst voordat Mozes afdaalde van de berg om dat oordeel uiteindelijk ten uitvoer te brengen.

      Wie ik ben, of de heer P.Derks of een van de auteurs van artikels, of een der bestuursleden, doet er niet toe. Het gaat om de opdracht van Maria. Gedenk Fatima, Guadalupe, Lourdes, Garabandal, enz.

      De Traditionele Katholieke Kerk en de Traditionele Orthodoxe Kerk kunnen onder geen voorwaarde gepolitiseerd worden aangezien zij de Geestelijke Bruid van Christus zijn. Daarom kunnen socialistische en liberalistische meningen hier niet aanvaard worden als geldige regelingen, wel als te bespreken meningen, te bespreken met het doel de onaantastbare en tijdeloze Traditie beter te begrijpen.

      1. @eric-b-l,
       Wauw. Ikzelf ben secretaris geweest en ben schrijven dus gewend,
       Maar DIT antwoord is volgens mij niet te verbeteren.
       Kortom: Bedankt.

      2. Citaat 1: “Wie ik ben, of de heer P.Derks of een van de auteurs van artikels, of een der bestuursleden, doet er niet toe.” Hier heb ik ook niet om gevraagd. Het gaat erom wie welke functie heeft toebedeeld gekregen en door wie?
       Wie regels opstelt, zal ze ook moeten handhaven zonder willekeur of selectiviteit. Anders wordt het hier een kermiskraam waar het vrij, zonder fatsoen enz. schieten is op jan en alleman zoals het uitkomt. Het gaat dus niet aan om bepaalde personen vrij hun gang te laten gaan met beledigingen enz. en anderen doorlopend de maat te nemen. Ook mensen als P. Derks en Eric Boelen moeten zich aan de fatsoens- en andere ethische regels / normen houden. Dat jullie (en sommige anderen) schijnbaar je goddelijke gang kunnen gaan in negativisme, is mij en anderen nog steeds een gruwel. Rechten en plichten van alle partijen hier moeten dus bekend zijn en worden nageleefd. Gelijke monniken gelijke kappen, dat moet de regel zijn. Mensen afbreken kan en mag onder christenen ook nooit de bedoeling zijn. Toch tolereert deze site dit soort gedrag van steeds dezelfde mensen. Ongehoord en ongepast! Er ontbreekt hier dus iets zeer belangrijks voor het wellevende verkeer tussen mensen in en buiten de redactie: een ethische code die bekend is EN die zonder aanzien des persoons gehandhaafd wordt. DOE DAAR EENS WAT AAN!

       Citaat 2:”Het gaat om de opdracht van Maria. Gedenk Fatima, Guadalupe, Lourdes, Garabandal, enz.” Eerder heb ik daar al over gezegd: wie garandeert ons dat op deze plaatsen c.q. onder pastoors ter plaatse enz. geen sprake is (geweest) van overmoed, zelfbedrog, brutaliteit, boerenbedrog c.q. economische sluwheid, wishful thinking, geldzucht, misleid verlangen naar een materieel teken van God, Christus enz.? Niemand kan controleren of én wat Maria, God enz. op genoemde plaatsen gezegd zou hebben. Matig je dan ook niet aan om wel met zekerheid te beweren een Woord of ander teken te hebben ontvangen vanuit een bovennatuurlijke werkelijkheid. Leugens verspreiden is een zonde! (8e gebod van de Decaloog)
       ’n Geestesziekte is namelijk niet altijd met zekerheid bij mensen vast te stellen; bedrog ligt altijd op de loer waar belangen spelen. (macht, status, inkomen enz.) Er lopen buiten de gekkenhuizen dan ook minstens zoveel nep-christussen en nep-Napoleons rond dan erin zitten! Er zijn ook altijd lieden die schaamteloos geld aan goedgelovigheid en ander religieus getint bedrog wensen te verdienen. Wat men gelooft hoeft men immers nooit te bewijzen c.q. hard te maken, menen gelovigen en machtbeluste lieden. En wie eenmaal een goede boterham verdient aan bedrog, of gemerkt heeft dat het hem macht oplevert over mensen, kan niet meer terug; heeft er dus belang bij om het bedrog voort te zetten. Garanties over de echtheid van wat door sommigen (ook mensen met grote intelligentie en maatschappelijke status!) gezien wordt als woorden van Jezus of Maria zijn er dus niet. Het is wat de gek ervoor geeft! Bijgeloof is van alle tijden. Wie zijn leven eraan wil vergooien, hij/zij gaat zijn gang maar VOOR EIGEN REKENING EN VERANTWOORDING, doch hou op anderen lastig te vallen met profetieën enz. alsof het echt katholiek geloofsgoed zou zijn, want dat is het niet. Ook priester kunnen hier waar van vals, echt van nep niet onderscheiden!

       Het is daarom dat we ons niet met waarzeggerij en magie moeten bezighouden. De Catechismus van de katholieke kerk zegt daarom onder nr. 2116:
       “Men moet alle vormen van waarzeggerij verwerpen: een beroep doen op de Satan of op demonen, het oproepen van geesten van overledenen of andere praktijken, waarvan ten onrechte wordt aangenomen dat zij de toekomst “ontsluieren”. Het raadplegen van ( ) de fenomenen van helderziendheid, het gebruiken van mediums verraden alle het verlangen, macht te krijgen over de tijd, de geschiedenis en uiteindelijk over de mensen en eveneens een verlangen verborgen machten voor zich te winnen. Dit alles is in strijd met de eerbied en het respect, vermengd met liefdevolle vrees, die wij aan God alleen (1e van de Tien Geboden) verschuldigd zijn.”

       Gezien het bovenstaande is het dus wel degelijk van belang hoe men zijn webstek noemt. Niemand vindt het prettig om beledigd te worden of afgezeken zoals hier vaak gebeurt. Geef mensen dus duidelijk zicht op wat uw bedoelingen zijn alsmede de rechten en plichten van de moderatoren.

       De naam van de site is de boodschap. In het geval hier is dus sprake van misleiding; de naam “Katholiek Forum” zet mensen gemakkelijk op het verkeerde been omdat jullie een ander begrip van katholiek hanteren dan te doen gebruikelijk in onze wereld. Die naam moet dus veranderen om de eerlijkheid aan de dag te leggen die jullie van reageerders ook verwachten.

       Hou je ook aan je eigen regels. Verbiedt ook niet trollen als jezelf de grootste troll in huis bent!

       1. ‘Men moet alle vormen van waarzeggerij verwerpen.’
        Mee eens!
        Mag ik me ermee bemoeien? Mijn mening:
        U zou zich niet te druk moeten maken over sommigen hier. Maak het niet groter dan het is. Geef uw aandacht aan het goede en laat de rest rusten. Dat lijkt mij al voldoende. Dus laat een trol dus trollen, maar reageer er niet op. Dat is vaak voldoende.

        Laat deze site zoals die is. Modereren is in principe fout. (Ernstige overtredingen daargelaten natuurlijk. Dan moet de sitebeheerder ingrijpen. Maar dan denk ik aan het oproepen tot geweld of zo.)

        Bovendien is de taak van een trol vaak een site zo verzieken, dat de moderatie juist steeds vervelender wordt. Dat is dan juist het doel. Vandaar dat ik zeg; doe niets. Want als die moderatie toeneemt, sloopt de site zich vanzelf. En dat willen we toch niet?

        Laat het rusten en communiceer alleen met diegene die u aardig vind en laat het verder rusten.

        Ga dus vooral niet in op de naam van deze site enzovoorts. Ook dat breekt af.

        (Ik zeg al teveel. Hopelijk begrijpt u mij zo al voldoende.)

        Met vriendelijke groet, Raphael.

        1. Aanvulling:
         -Mijn commentaar was in principe gericht aan N.N.

         -Behalve trollen zijn er natuurlijk ook mensen die zich bijvoorbeeld heftig uiten of erg overtuigd zijn van het eigen gelijk. Ook die zal men met de nodige wijsheid benaderen.

      3. @ N.N.,
       God is de oorsprong van alle leven. Zonder God is er noch leven noch waarheid. Jezus offerde zich op omwille van de waarheid en omwille van het heil van de ZIELEN (niet voor het maatschappelijk welzijn) van velen (niet allen!), namelijk degenen die houden van God de Vader, Jezus, Maria, EN van de waarheid.

       Net zoals de bloeddorstige ‘Democraten’ in de USA en de bloeddorstige farizeeën voorheen in Jeruzalem speelt u op de persoon en vergeet de oorsprong van het Leven, vergeet de Tien Geboden, maakt het Offer van Jezus belachelijk, veegt de profeten van alle tijden onder de mat, aanvaardt u bij voorbaat dat zelfs de landswetten van christelijke landen en staten worden overschreven door ‘moderne’ eigentijdse leugens en u bewijst met uw woorden een onderdeeltje te zijn van de duistere machinaties die de dubbelhartige ‘paus’ Franciscus voortbrachten.

       Zelfs indien u een hoge wereldse titel zou bezitten, uw schijnwettelijkheid doet u de das om want u gaat niet uit van de waarheid, ook al omdat Belgie immers geen werkelijk land is vermits het slechts een onnatuurlijke constructie is vanwege de Brusselse Broekzeelse modder-vrijmetselarij.

       Tijd is ieder schepsel gegund want TIJD behoort alleen aan God toe Die boven de TIJD staat.

       — U gebruikt uw TIJD om de wet te verdraaien, moord te legaliseren, oproer op te wekken want u staat aan de zijde van de NAVO die de meest gesofisticeerde wapens bezit en ze ook nog gratis schenkt aan fanatici zoals bleek in Afghanistan.
       Kortom u meent de TIJD te kunnen veranderen (Woord uit de bijbel) want u durft het aan u te verheffen tegenover de Allerhoogste en u zult tot bepaalde beperkte daden komen en u zult geen millimeter verder kunnen gaan dan God u toelaat.

       — Wij gebruiken onze TIJD om ondanks groeiend ongeloof van zelfs bijna alle gedoopten (en zelfs geestelijken) Jezus en Maria meer en meer te benaderen ook al kost dit ons het maatschappelijk welzijn en misschien zelfs het lichamelijk leven want wij hebben in het geheel geen wereldse wapens.
       Wij kunnen ons niet op wereldse wijze verdedigen tegen u. Dit wil zeggen dat u het in werkelijkheid opneemt tegen Jezus op identiek dezelfde wijze als de voormalige farizeeën in Jeruzalem.

       Ik weet dat u verdere stappen zult ondernemen. Dat werd me de voorbije nacht getoond. Nooit eerder kreeg ik een ergere duivel op bezoek maar ik kreeg geestelijke hulp en bleef gevrijwaard.

       Uw TIJD en uw duistere macht zijn beperkt en u weet dat zeer goed. Bovendien zal Lucifer zelfs u nooit vrijwaren want hij geeft alleen om zichzelf, extreem narcistisch als hij is, want daarin is hij groter dan u.

       In eenvoudig geloof en innerlijke overgave blijven wij Pro-Life want ononderbroken Pro-Christus-en-Pro-Maria.
       Maria is als het grootste leger in slagorde. Maria is niet beducht voor Lucifer. Wij vertrouwen op Onze Liefste Moeder Maria die ten alle tijden de oprechte zielen beschermt in deze geestelijk strijd.
       Daarom kan ik lichamelijk weliswaar beven voor u maar mijn ziel kan met geen mogelijkheid zich aan uw soort duistere wezens overgeven.

       1. Wat jullie hier bieden is
        een giftige cocktail
        van fake news, agit prop,
        pseudowetenschap. kwezelarij
        heidens bijgeloof en
        arrogante zelfbevestiging,
        vermengd met vitriool.
        Dat doet pijn aan onze
        hersens, ogen en hart.

        Zouden jullie
        – redactie én gedachtepolitie –
        je dagdagelijks serieus toeleggen
        op echt innige omgang met
        de Heer en zijn Woorden
        van Liefde en leven,
        dan zouden jullie problemen met
        de kerk, paus en eigentijdse
        mede- én anders-gelovigen,
        snel voorbij zijn, als sneeuw voor de zon.
        Liefde en barmhartigheid zouden overheersen!

        ‘Werkelijke kracht en wijsheid
        zullen altijd en alleen komen
        van de intieme omgang
        met de Heer!’

        1. @N.N.
         ‘Werkelijke kracht en wijsheid zullen altijd en alleen komen van de intieme omgang met de Heer!’

         Welke Heer bedoelt U: de Heer (= de Baas) van Vat II of de Heer van áltijd? De Heer is onveranderlijk. Hij past zich alleen soms aan de mensen aan. (Het ligt eraan, waaraan de mensen dringend behoefte hebben.)

         1. @P. Derks
          De Heer laat zich uitsluitend kennen in Jezus Christus en diens Woorden en daden. Naar de betekenis van die Woorden en daden – zoals begrepen / gezien na lange reflectie en meditatie daarop door ultiem onthechte lieden zoals kluizenaars en monniken die hun leven geheel richtten op de innige omgang met de Heer en zijn Woorden / daden, moet men dus altijd weer terug! En dan nog: alleen zij die de Heer des Heren wil dat zij Jezus Christus verstaan! (Joh. 6, 65b “Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij kan komen, als het hem niet door de Vader gegeven is.”) Garantie dat uw buikspraak ook de Waarheid bevat, is dus niet te geven. Uw daden alleen zullen ervan getuigen!

          1. @N.N.
           Dat is geen antwoord. U had net zo goed (of zelfs beter: niéts kunnen schrijven).

        2. @ N.N.,
         zoals ik de heer J.A.W. van Ettinger vroeg, misschien mag ik ook van u vernemen waarin de Eucharistie van de Tridentijnse Latijnse heilige Mis niet voldoet, of misschien zelfs fout is, of wat het mogelijkerwijze kan zijn dat u daar ongeschikt in of aan vindt?

         1. De Tridentijnse liturgie is niet fout of slecht.
          Ze kan zelfs heel weldadig zijn,
          vroomheid bevorderend, indien
          er goede catechese aan vooraf is gegaan.
          – Aangezien die catechese nu grotendeels ontbreekt
          is de Trid. Liturgie nu vrijwel ongeschikt
          om mensen in de gewenste geestelijke modus, mentale staat
          te brengen die Jezus voor ons wenste
          (blijvende omkeer, bekering).

          Mijn bezwaar is verder nog drieledig:
          – de overdreven nadruk op mysterie en magie, en
          dat leidt onherroepelijk tot verkeerde accenten ofwel bijgeloof;

          – de Byzantijnse en of barokke pompa vaak erbij
          plus het gebruik van een vreemde taal (Latijn)
          die deelname van het gewone gelovige volk
          moeilijk maakt door accenten te leggen (uiterlijkheden,
          wonderbaarlijkheid, hocus pocus) waar ze vlg.
          het Woord van de Heer helemaal niet thuishoren;

          – ze wordt daarbij m.i. te vaak ingezet als
          manifestatie van protest tegen Vat. II
          waarvan men de teksten louter kortzichtig,
          fundamentalistisch interpreteert
          en vervolgens de kerk afwijst op grond van
          de verkeerde overtuiging niet authentiek genoeg te zijn.
          (verabsolutering v.h. “Commonitorium van V. van Lerins”)

          Overigens: de teksten van de Tridentijnse
          en de NOM-liturgie zijn in essentie aan
          elkaar gelijk. Er heeft alleen een zuivering
          plaatsgevonden wat betreft overbodige herhalingen,
          foute theologische interpretatie (Joden als volk verantwoordelijk
          voor de dood van J.C.)
          en de gerichtheid van de priester naar het westen
          c.q. naar het vierende volk Gods.

          Dat de NOM-liturgie niet volmaakt is, staat ook voor mij
          vast;veranderingen zijn beslist nodig;
          de gerichtheid van onze liefde op Christus
          zou nog veel beter uit de verf moeten komen.

          Van een babbelcultuur en -liturgie
          ben ik bepaald niet gecharmeerd,
          maar meer aandacht voor goede exegese
          van de Evangeliën acht ik zeer noodzakelijk.
          We komen immers niet bijeen in een kerk of kapel
          voor een priester of het overige kerkvolk,
          maar voor de Heer, en de Heer des Heren
          plus de vernieuwing, verinnerlijking van
          onze liefde voor Hen
          die mutatis mutandis (= na dat veranderd is
          wat veranderd moet worden) ook onze naasten
          hier en veraf ten goede zal komen,
          als het eenmaal goed zit tussen ons en de Heer,
          de Heer en ons.

 29. Beste P. Derks en Eric-B-1. Ik heb mij laten verleiden om mijn mening weer te geven op deze site omdat ik – zoals zovelen neem ik aan – erg triest ben over wat er in Oekraïne gebeurt. Daar kunt u het mee eens zijn of niet maar P. Derks begon gelijk al ’Bent u wel goed bij uw hoofd???’ en Eric B. meent mij onbetrouwbaar te moeten noemen. Als dat zo is dan had ik mij wel een schuilnaam aangemeten. Ook maakt P. Derks de moderator het verwijt dat mijn bijdrage en zijn antwoorden daarop zouden zijn verwijderd maar daar heb ik niets van gemerkt terwijl ik toch regelmatig kijk of er zinnige opmerkingen op staan waarvan ik kan leren. Daar is een forum voor (dacht ik). Maar al zou de moderator mijn bijdragen verwijderen dan is dat zijn goed recht. Ik zou dat gewoon accepteren want het is tenslotte niet mijn site. Maar het is het leger van Poetin dat meedogenloos burgerdoelen aanvalt en zich schuldig maakt aan oorlogsmisdaden. En het is niet de Navo die de oorlog is begonnen maar Poetin is zelf Oekraïne binnengevallen. Poetin die zichzelf buitensporig heeft verrijkt. Poetin als verdediger van christelijke waarden in veler ogen op deze site …

  1. @J.A.W. van Ettinger,
   Allereerst: bedankt dat U reageert.

   “Ook maakt P. Derks de moderator het verwijt dat mijn bijdrage en zijn antwoorden daarop zouden zijn verwijderd maar daar heb ik niets van gemerkt terwijl ik toch regelmatig kijk of er zinnige opmerkingen op staan waarvan ik kan leren.”

   Mijn antwoord:
   Dan bent U werkelijk stekeblind.

   1. P. Derks U zult ongetwijfeld gelijk hebben en heb ik de verwijdering van mijn bijdrage niet gezien hoewel ik regelmatig terugkeek. Eigenlijk zou de moderator uitsluitsel moeten geven maar verder vind ik dat niet zo belangrijk. Met vriendelijke groet!

 30. @N.N.,
  Naar aanleiding van Uw reactie van 28 juli 2022 om 12:33 uur:
  Mijn advies aan U: begin een EIGEN katholiek geloof (in feite bent U daar al mee bezig).

 31. Referte @Eric, 27/7, 18,36u.,
  in het Lustrum jaar van het voortreffelijke katholieke Forum, opgericht door voortreffelijke, jonge Vlaamse katholieken, is het eindelijk zover met de vastlegging van haar Traditionele karakter. Dank voor de moed om dat vast te leggen, en naar buiten te brengen

  Wij allen hebben daarvoor moeten knokken, en niet alles liep op rolletjes. Maar het Heilige Vuur, heeft hen de afgelopen jaren, desalniettemin, koersvast op de lichtenlijn, tussen de havenhoofden in geloodst, ondanks de drift van sterke stromingen dwarsuit.

  Meerdere vrijmetselaars hebben getracht te infiltreren, de afgelopen jaren, maar konden vroegtijdig worden ontmaskerd, en buitengesloten.

  Nu komt de infiltratie uit modernistische hoek. Maar, geen zorg, beste Eric, zij kunnen nog geen lucifer breken, want hen ontbreken de argumenten. Als mollen hebben de Vat. 2 subversieven de macht, top down, ingezet, zonder inhoudelijk, theologisch discours. Vat. 2 was een breuk met de Traditie van de Kerk van altijd. Zij waren de gesel van de Franse revolutie (1789), zoals de graad 33, vrijmetselaar, kardinaal Liénart (Lille) indertijd, opmerkte. De V2 geest kwam van de duivel.

  Op Zondag jl., de 7de Zondag na Pinksteren, lazen we het Evangelie van Mattheus 7 : 15-21, over de goede vruchten dragende boom. Dat zijn de feiten over de Traditionele, kerkelijke groeperingen, wereldwijd. Zij hebben de jeugd, zij hebben de volle seminaries, zij plegen nieuwbouw, kortom zij hebben het geloof van altijd, van hun ouders, hun grootouders en achtergrootouders, en alle vroegere generaties katholieken en Heiligen. Het laatste grote voorbeeld was de Heilige paus Pius X.

  Tegenover hen, wordt “de slechte vruchtendrager omgehakt en in het vuur geworpen”. Dat is het onherroepelijke lot van het onderhuidse V2 gewroet in de jaren 1960 en 1970, en het vervolg, de NOM kerk. Vergrijzend, wereldwijd, dragen zij geen vrucht.
  Bergoglio weet het. Hij voert wanhopig strijd op de achterhoede.

  Gezien de bestuurlijke helikopter kijk van Anonimus, en zijn bureaucratische benadering, is hij ongetwijfeld een modernist. Waarschijnlijk hebben we te maken met een door de wol geverfde, al of niet in spe, gemijterde schurk., met afkeer van het adagium van St. Paulus, “onderzoekt alles en behoudt het goede.”

  Enkele dagen terug viel hij al door de mand, door de vuile was buiten te hangen van het drama ener tragisch omgevallen, gepensioneerde, zeer hoog geplaatste katholieke top ambtenaar.
  Anonimus is zeker geen adept van de Traditie. Traditionelen denken waarheid gebonden, zij hebben honger naar meer, staan los van de wereld ; modernisten daarentegen, redeneren aards gebonden, en schuwen de waarheid.

  1. Jullie ’traditionalisten’ geven hier echter geen enkele blijk van onderzoek
   laat staan van zelfreflectie c.q. zelfkritiek, beste Jules van R.
   Jullie verklaren jullie eigen waarheid a priori steeds tot DE waarheid, doch
   die echte Waarheid is alleen te vinden in Jezus Christus, in zijn leven, spreken en werken.

   Nergens heb ik hier dan ook een serieuze poging – met voorbeelden en argumenten omkleed – van jullie gezien om medemensen dichter bij Jezus Christus en zijn Woorden te brengen, terwijl dat toch de missionaire opdracht is die we van Christus hebben gekregen!

   Zolang Jullie je niet echt voor Christus en zijn Woord interesseren, wordt het nooit wat hier en in jullie gewenste kerk, die vooralsnog alleen maar in jullie fantasie bestaat.
   Maar, ga gerust zo door; ik/wij mogen dan geen lucifer kunnen breken – waar heb ik
   beweerd zulks te willen? Ik heb slechts d.m.v. argumenten en voorbeelden,
   door te wijzen op overdrachtelijke betekenissen, metaforen enz.,
   gepoogd tot nadenken, anders denken aan te zetten.
   Telkens ondervonden anderen en ik sterke vijandigheid en afleidingsmanoeuvres
   – de krenten uit de pap halen en daar de eigen frustraties op los te laten, leidend
   tot telkens dezelfde riedels tegen de paus, concilie enz.
   Wij werden door jullie geïnstrumentaliseerd, misbruikt om jullie Christus, kerk, paus en
   bisschoppen vijandige ideologie voor het voetlicht te brengen.
   Altijd werden onze bijdragen in kwaad daglicht geplaatst door jullie gedachtepolitie.
   Nooit gingen jullie echt serieus in op onze bijdragen; wij waren per definitie
   verderfelijke modernisten, joden, vrijmetselaars die onthoofd dienden te worden. Alles werd aangegrepen om dat frame te vestigen en op te halen zoals Jules hierboven weer meent te moeten doen vanuit zijn gefrustreerde brein.
   Is dat christelijk, katholiek?
   Ik vrees dat jullie matige intelligentie, arrogantie en KLEINGELOVIGHEID
   jullie parten speelt en zal blijven spelen als er geen betere geestelijke leiding wordt aangetrokken dan Jules van Rooyen + zijn geldschieters en die pater D. Maes e.d. (Wiens brood men eet diens woord men spreekt, nietwaar!)

   Liefde en barmhartigheid zijn niet te koop, dat blijkt ook hier maar weer eens; jullie vormen een
   naargeestige, zelfingenomen, wraakzuchtige ‘vijfde colonne’ die vergeet dat wanneer men
   met een vinger naar anderen wijst als kwade genius, altijd nog vier vingers naar jullie zelf wijzen die als het ware vragen: wat hebben jullie zelf bijgedragen aan het klimaatbederf waartegen jullie je afzetten?
   Ik blijf hopen op jullie bekering ten leven.

   1. @ N.N.,
    Hoe zou u bijvoorbeeld onder woorden brengen om goed te keuren dat ‘paus’ Franciscus Humanae Vitae wil ondermijnen want dat is onmogelijk aanvaardbaar.

   2. @N.N.
    Met Uw reactie van 29 juli 2022 om 11:55 uur distantieert U zich van deze site.
    Daarom rest mij slechts één vraag aan U: Wat zoekt U op deze site???

    1. @P. Derks
     Ik zet mij niet af tegen deze site, maar tegen het misbruik door U en uw vrindjes van de term katholiek. Geef jullie site de naam die het verdiend en die representatief is voor hetgeen jullie erop willen melden en doen. Of maak er een appje van met plicht tot inloggen voor jullie vrinden. Doen jullie dat niet dan zullen jullie steeds geconfronteerd blijven worden met mensen die zich vergissen én jullie aanzetten tot agressie en ander wangedrag welke slecht is voor jullie zielenheil.

     Nu zijn jullie geen missionarissen voor Jezus Christus, maar uitsluitend trollen die niets anders willen en doen dan stoken tussen nietsvermoedende gewone katholieken en hun rk kerk plus hun paus en bisschoppen, tussen versteende traditie en vernieuwingsgezindheid die helaas nu eenmaal altijd ook misbaksels voortbrengt tot de nieuwe visie – zoals altijd in de geschiedenis – door reacties en discussies tot een wél houdbare versie is uitgekristalliseerd! Mensen i.c. de kerk moeten nu eenmaal al lerende verder komen.

     Jullie visie reikt – ondanks alle bla bla – echter niet verder dan het concilie van Trente (1545-1563) en de liturgievorm die zij voortbracht en waaraan jullie klakkeloos absolute heiligheidsstatus toekennen ofschoon het ook maar een historisch bepaald product is.

     Als jullie werkelijk terug willen naar de Bron, dan moeten jullie terug naar Jezus Christus zelf en zijn volgelingen onder de kluizenaars /monniken van de eerste twee eeuwen én de mystici met hun eigen godservaringen daarna. Zij laten zien waar het Christus om te doen was. (Ik zal dat niet weer herhalen want jullie staan daar helaas niet open voor.) Dáár ligt de basis waarop de katholieke missie echt verder kan bouwen, en niet in het wachten op tekens vanuit een goddelijke wereld die nooit komen noch te onderscheiden zijn van bewuste of onbewuste manipulatie door mensen die zoeken naar inkomen en macht.
     In die zin mag U mij dus zien als Evangelisch georiënteerd christen / katholiek. Alle andere kwalificaties die U in het spoor van Jules van R. mij vroeger en recent toedichtte zijn dus klinkklare lariekoek.

 32. Als eerste punt,
  zoals u zich hierboven laat kennen, Anonimus, lijkt u op die ex-monnik tevens vrijmetselaar, enige tijd terug.

  Uw voorstelling van zaken, uw denkwereld, weergegeven in de laatste 2 alineas, strookt niet met de Encycliek Humani Generis (1950) van de zalige paus Pius XII (+1958), “………sur quelques opinions fausses qui menacent de ruiner les fondements de la doctrine catholique.”

  Op de laatste bladzijde staat duidelijk vermeld, dat verhalen, mythes, fabels, en overleveringen uit de vroegste eeuwen, buiten de Heilige Schrift om, inclusief het Oude Testament, ondergeschikt zijn aan de verklarende geschriften uit latere tijden. De Encycliek stelt het werk van St. Thomas, de Scholastiek, centraal in de Leer van de katholieke Kerk (blz. 10).
  U stelt zichzelf buiten de Kerk door terug te grijpen naar de eerste eeuwen, met uw eigen gevolgtrekkingen, buiten het Kerkelijk Leergezag om (blz. 7). Nergens maakt u verwijzingen, ter onderbouwing en rechtvaardiging.

  Punt 2 betreft het Concilie van Trente (1563), dat u, Anonimus, terzijde schuift. Schijnbaar achteloos, als een “historisch bepaald product.”
  Modernisten, evenals progressieven, achten transgressie, de eerste en grootste deugd. Een bekend Talmoed joods uitgangspunt, de voet afdruk van alle Europese revoluties sinds de Franse revolutie (1789), inclusief de Vaticaan 2 revolutie (1965).

  De Heilige Paus Pius V (+1572) heeft de Tridentijnse Liturgie, voor eeuwig vast gelegd, in marmer gebeiteld, en alle latere afwijkingen hoe dan ook, verboden, op straffe van ex-Communicatie, van rechtswege. ((Bul, ‘Quo primum tempore’, dd. 14 Juli 1570)).
  De goed willende RK lezers weten hiermee genoeg.

  Cognitieve dissonantie, karakteriseert de NOM kerk, met name de clerus, van hoog tot laag.
  Zij neutraliseert ieder feitelijk argument. Zij verdoofd en verblindt, zij blokkeert de realiteit, zelfs die van het Matheus Evangelie 7 : 15-21, over de “….. goede boom….”, en de, “…..slechte boom….die omgehakt moet worden en in het vuur geworpen”. Zie verder hierboven.

  1. Zie hier de Middeleeuwse mens die spreekt vanuit zijn heftige, maar ook koelbloedige emoties;
   het is alles of niets. Heeft U wel eens van nuancering gehoord, of is U dat volkomen vreemd?

   Niets is onveranderlijk ook al heeft een paus ergens een streep getrokken. Niets staat voor eeuwig vast. “Alles over ‘boven’ komt van ‘beneden'” betoogde een bekend hoogleraar terecht. Al wat wij uitspreken, schrijven blijft mensenwerk, tijd- en cultuurgebonden. Het waarnemen, overwegen, ja het denken gaat dus voort. Wij staan – als we goed luisteren / studeren / mediteren enz. altijd op de schouders van mensen / denkers vóór ons! Ook U kunt dat denken niet stilzetten; ook U bent een kind van uw tijd, opvoeding/vorming en Umwelt. Dat U dat ontkent en afwijst, is uw zaak en typeert U net zo goed als het o.g. typeert die er een andere opvatting op na houdt dan U.

   Wezenlijk is en blijft dat we als vrije, tot goddelijkheid geroepen en voorbestemde mensen blijven zoeken en gehoor geven aan wat ‘wij-op-ons-best’ verstaan van het Woord des Heren en wat wij daarbij als belangrijk zien om op de best mogelijke wijze door te geven van de boodschap die in Zijn Woorden zijn vervat.

   Ik probeer daartoe altijd mijn best te doen met al wat in mij is. Dat ik fouten maak is onvermijdelijk. Wijs me dus gerust terecht. Kom echter niet weer aan met verwijzingen naar protestantisme en vrijmetselarij. De apostel Paulus heeft ons nergens aanbevolen om nergens iets van over te nemen. Het ‘onderzoek alles’ werd immers opgevolgd door ‘en behoudt het goede’!

   Ik beken me uitsluitend tot Jezus Christus!
   Alle andere vermeende absolute verbintenissen wijs ik af
   en zal ik ook kritisch beschouwen als ze mijn doel – mijzelf en anderen dichter bij
   Christus te brengen en houden – in de weg staan.
   Men moet immers niet heilig verklaren wat niet heilig is, noch dat kan worden!

   m.vr.gr.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht