Steve Bannon interviewt de Heroïsche ABSHP Viganò

Excellentie , na de psycho-pandemie hebben we nu de Russisch-Oekraïense crisis. Zijn we in “fase twee” van één enkel project, of kunnen we de Covid-farce nu als voorbij beschouwen en ons zorgen maken over de stijging van de energieprijzen?

Als we de afgelopen twee jaar te maken hadden gehad met een echte pandemie, veroorzaakt door een dodelijk virus waarvoor geen andere remedies bestonden dan een vaccin, zouden we kunnen denken dat de noodsituatie niet bedoeld was. Maar dit is niet wat er is gebeurd: het SARS-CoV-2-virus is niets anders dan een seizoensgriep die genezen had kunnen worden met bestaande behandelingen en effectieve preventie op basis van versterking van de immuunafweer. Het verbod op behandeling, het in diskrediet brengen van de effectiviteit van medicijnen die al decennia in gebruik zijn, het besluit om zieke bejaarden in verpleeghuizen op te nemen en het opleggen van een experimentele gen-behandeling waarvan is aangetoond dat deze niet alleen ineffectief is, maar ook schadelijk en vaak dodelijk – dit alles bevestigt voor ons dat de pandemie is gepland en beheerd met als doel de grootst mogelijke schade aan te richten. Dit is een feit dat is vastgesteld en bevestigd door de officiële gegevens, ondanks de systematische vervalsing van diezelfde gegevens.

Zeker, degenen die de pandemie op deze manier wilden beheersen, zijn nu niet geneigd om gemakkelijk toe te geven, ook omdat er miljardairsbelangen achter zitten. Maar wat “zij” willen, gebeurt niet altijd.

Is naar uw mening, Excellentie, de pandemie door onervarenheid op deze manier beheerd? Of was het te wijten aan de corruptie van degenen in controleposities die in een belangenconflict verkeren omdat ze worden afbetaald door de farmaceutische industrie?

Dit is het tweede element om te overwegen: de reactie op de pandemie was overal ter wereld hetzelfde, waar gezondheidsautoriteiten zich slaafs aanpasten aan gezondheidsprotocollen die in strijd waren met de wetenschappelijke literatuur en medisch bewijs, in plaats daarvan de richtlijnen van zelfverklaarde “experts” volgden. ”, die een record hebben van sensationele mislukkingen, apocalyptische voorspellingen die volledig los staan ​​van de werkelijkheid, en zeer ernstige belangenconflicten. We kunnen niet denken dat miljoenen artsen over de hele wereld hun basiskennis van de geneeskunde hebben verloren, in de overtuiging dat een griep zou moeten evolueren naar longontsteking en dan behandeld zou moeten worden met tachypirine of door patiënten aan beademingsapparatuur te plaatsen. Als ze dit hebben gedaan, is dat te wijten aan druk – zelfs tot op het punt van chantage – door gezondheidsautoriteiten over medisch personeel, met de hulp van een schandalige campagne van mediaterrorisme en met de steun van westerse leiders. De meeste van deze leiders zijn lid van een lobby – het World Economic Forum – die hen heeft opgeleid en geplaatst op de hoogste niveaus van nationale en internationale instellingen om er zeker van te zijn dat degenen die regeren, gehoorzaam zouden zijn. Klaus Schwab heeft bij vele gelegenheden in het openbaar opgeschept dat hij zich zelfs met religieuze leiders kon bemoeien. Ook dit zijn gedocumenteerde feiten in alle landen die de richtlijnen van de WHO en de farmaceutische bedrijven volgden. Er is duidelijk één enkel script onder één enkele richting : dit toont het bestaan ​​van een crimineel ontwerp en de boosaardigheid van zijn makers aan.

In sommige van uw andere verklaringen heeft u gesproken over een “golpe bianco” (een “stille staatsgreep”).

Een “stille staatsgreep” is een staatsgreep die plaatsvindt zonder het gebruik van geweld, uitgevoerd door een regering die op ongrondwettelijke wijze de macht uitoefent.

In dit geval werd de staatsgreep bijna gelijktijdig uitgevoerd in alle westerse landen, te beginnen met de eerste jaren van de jaren negentig. Voor Italië begon deze staatsgreep met de desinvestering van bedrijven waarin geïnvesteerd werd en de privatisering van diensten die normaal gesproken de schatkist belasten, zoals gezondheids- en transportdiensten, volgens de richtlijnen die op 2 juni 1992 door High Finance aan Mario Draghi werden gegeven, op het jacht Britannia . Ja, Mario Draghi, die destijds algemeen directeur was van het ministerie van Financiën en die toenmalig president van de Italiaanse Republiek Francesco Cossiga een ‘laffe zakenman’ noemde. In andere landen vond deze staatsgreep op analoge wijze plaats, met een reeks progressieve overdrachten van soevereiniteit aan supranationale entiteiten zoals de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank. Met de introductie van de euro [in 2002] werd de monetaire soevereiniteit verwijderd van de landen die zich aan het Verdrag van Maastricht hielden, en werd het overgedragen aan de Europese Centrale Bank, een particuliere bank. Deze bank bepaalt het tempo waarmee ze de nationale begrotingen financiert, met geld dat diezelfde landen haar al hebben gegeven. In de praktijk eist de Europese Centrale Bank rente op geld dat zij levert slechts een cent per keer op, en alleen onder bepaalde voorwaarden: hervormingen, bezuinigingen op de overheidsuitgaven, het opleggen van wetten ter bevordering van gendergelijkheid, abortusrechten, de indoctrinatie van kinderen, enz. De invoering van een evenwichtige begrotingsvereiste in de [Italiaanse] Grondwet – alsof de staat een bedrijf was – maakte ook deel uit van de stille staatsgreep.

Alle leden van deze organen, met inbegrip van dezelfde heersers die zijn aangesteld op aanbeveling van niet-verkozen machten of er in zijn geslaagd de verkiezingen te winnen dankzij de manipulatie van informatie, zijn tegelijkertijd de dienaren van hoge financiële machtsgroepen of van grote investeringsfondsen – sommige waren hun werknemers, zoals Draghi van Goldman Sachs – andere werden werknemers na afloop van hun termijn. Net zoals de geneesmiddelenbureaus en gezondheidsorganisaties zijn samengesteld uit voormalige BigPharma-medewerkers, die vaak adviescontracten krijgen en die worden betaald door dezelfde farmaceutische bedrijven die ze in de gaten zouden moeten houden.

Tot de pandemie werd de macht in de praktijk in ieder geval formeel nog beheerd door individuele naties en werden wetten aangenomen door parlementen. Maar de afgelopen twee jaar zijn de parlementen hun gezag ontnomen, en al degenen die het World Economic Forum en andere lobby’s op het hoogste niveau van regeringen en internationale instellingen hebben weten te plaatsen, zijn begonnen wetten uit te vaardigen tegen de Grondwet en de belangen van de de natie, gehoorzaamt aan hun van bovenaf gegeven bevelen – “van de markten”, vertellen ze ons – die in feite bestaat uit een zeer klein aantal multinationale ondernemingen die concurrerende bedrijven overspoelen, professionele vaardigheden afvlakken met schade aan de kwaliteit van het product, en de bescherming en lonen van werknemers verminderen dankzij de medeplichtigheid van vakbonden en links.

Kortom, we worden geregeerd door een hoog bevel van woekeraars en speculanten, van Bill Gates die aan de vooravond van de voedselnood in grote boerderijen investeert of in vaccins net voor het uitbreken van de pandemie, tot George Soros, die speculeert over de valutaschommelingen en staatsobligaties en financiert samen met Hunter Biden een biolaboratorium in Oekraïne.

Te denken dat er geen verband bestaat tussen de aanstichters van deze misdaden en degenen die ze uitvoeren op het hoogste niveau van nationale regeringen, de EU en de VN is een teken van kwade trouw, want zelfs een kind zou kunnen begrijpen dat we worden gegijzeld door een groep technocraten die ideologisch afwijkend en moreel corrupt zijn. De volkeren van de wereld moeten hun soevereiniteit terugvorderen, die is toegeëigend door de globalistische elite.

De aanstichters van deze misdaad laten zich trots zien op het Davos Forum, op bijeenkomsten van de Trilaterale Commissie of de Bilderberg Groep samen met de heersers, premiers, directeuren van kranten en televisieomroepen, CEO’s van sociale bankiers en directeuren van sociale platforms en multinationale ondernemingen, bankiers en directeuren van ratingbureaus, voorzitters van stichtingen en zelfbenoemde filantropen. Ze delen allemaal dezelfde agenda – die ze op hun websites publiceren – en hebben zoveel vertrouwen in hun eigen kracht dat ze die ongestraft bevestigen – zoals Soros en Schwab onlangs hebben gedaan – dat het nodig is om een ​​verhaal te creëren dat moet worden overgebracht door de reguliere media, om hun beslissingen aanvaardbaar te maken voor de mensen. Ze omarmen censuur en massamanipulatie als instrumentum regni (instrument van een heerser), en we hebben hiervan zowel de pandemische farce als de pro-Zelensky-propaganda in Oekraïne bewezen.

We moeten begrijpen dat onze heersers verraders zijn van onze natie die toegewijd zijn aan de uitroeiing van bevolkingsgroepen, en dat al hun acties worden uitgevoerd om de burgers zoveel mogelijk schade te berokkenen. Het is geen probleem van onervarenheid of onvermogen, maar eerder van een intentio nocendi – een opzettelijke intentie om schade toe te brengen. Eerlijke burgers vinden het ondenkbaar dat degenen die hen regeren dit zouden kunnen doen met de perverse bedoeling hen te ondermijnen en te vernietigen, zozeer zelfs dat ze het heel moeilijk te geloven vinden. De belangrijkste oorzaak van dit zeer ernstige probleem wordt gevonden in de corruptie van het gezag, samen met de gelaten gehoorzaamheid van degenen die worden geregeerd.

Ook de katholieke kerk heeft , te beginnen met de revolutie van Vaticanum II en vooral gedurende de laatste negen jaar van het Bergogliaans “pontificaat”, dezelfde cognitieve dissonantie ervaren: de gelovigen en de geestelijkheid hebben zich neergelegd bij het gehoorzamen van louter cynische functionarissen – die zijn niet minder corrupt en pervers dan hun tegenhangers in de diepe staat – hoewel het duidelijk is geweest dat het doel van de vermeende “hervormingen” altijd de systematische vernietiging van de kerk is geweest door haar hoogste leiders, die ketters en verraders zijn. En ik merk op dat de diepe kerk haar toevlucht heeft genomen tot dezelfde valse argumenten om de leerstellige, morele en liturgische ontbinding door te geven: allereerst de valse bewering dat die hervormingen werden gevraagd “van de grond af” en niet met geweld van bovenaf opgelegd. Net als de hervormingen die zijn gepland door het World Economic Forum, worden de Bilderberg-groep en de Trilaterale aangenomen door hun infiltranten in de hoogste niveaus van naties en internationale organismen, waardoor het lijkt alsof hun plannen met instemming van de bevolking zijn bekrachtigd.

En wat adviseert u, Excellentie, om uit deze impasse te geraken?

Respect voor gezag is normaal voor de beschaafde mens, maar het is noodzakelijk onderscheid te maken tussen gehoorzaamheid en dienstbaarheid. Zie je, elke deugd bestaat uit het rechtvaardige midden tussen twee tegengestelde ondeugden, zonder een compromis te zijn, maar ook als de piek tussen twee dalen, om zo te zeggen. Ongehoorzaamheid zondigt door tekort te schieten, niet te willen onderwerpen aan een goede orde van een legitieme autoriteit; slaafsheid aan de andere kant zondigt door excessen, onderwerping aan oneerlijke bevelen of bevelen gegeven door een onwettige autoriteit. De goede burger moet weten hoe hij het burgerlijk gezag ongehoorzaam moet zijn, en de goede katholiek hoe hetzelfde te doen met kerkelijk gezag, ongehoorzaam wanneer het gezag ooit gehoorzaamheid aan een onrechtvaardige orde eist.

Lijkt zulk gepraat niet een beetje revolutionair, Excellentie?

Verre van. De anarchisten en hovelingen hebben allebei een verwrongen concept van autoriteit: de eersten ontkennen het, terwijl de laatste het verafgoden. Het rechtvaardige middel is de enige moreel haalbare manier, omdat het beantwoordt aan de orde die de Heer in de wereld heeft gedrukt en die de hemelse hiërarchie respecteert. Wij zijn gehoorzaamheid verschuldigd aan het legitieme gezag in de mate waarin zijn macht wordt uitgeoefend voor de doeleinden waarvoor het gezag door God is ingesteld: het tijdelijke welzijn van de burgers in het geval van de staat en het geestelijke welzijn van de gelovigen in het geval van de kerk. Een autoriteit die haar onderdanen kwaad oplegt, is juist om die reden onwettig en haar bevelen zijn nietig. Laten we niet vergeten dat de ware Heer van wie alle gezag komt, God is, en dat het aardse gezag – zowel burgerlijk als geestelijk – altijd plaatsvervangend is, dat wil zeggen, het is onderworpen aan het gezag van Jezus Christus, Koning en Hogepriester. Het plaatsvervangend gezag van heersers instellen in de plaats van het koninklijk gezag van de Heer is een waanzinnig gebaar en – ja – revolutionair en rebels.

Wat wil de elite bereiken? Het belooft ons vrede, veiligheid, welvaart en werk, maar er zijn momenteel meer dan vijftig gewapende conflicten in de wereld; onze steden zijn onleefbaar, vol criminelen, ondergedompeld in verval en gedomineerd door minderheden van afwijkende mensen.

Dit is het derde onbetwistbare element dat niet over het hoofd mag worden gezien: de pandemie was gepland als een instrument voor de vestiging van een totalitair regime, bedacht door niet-gekozen technocraten die geen enkel gevoel van democratische vertegenwoordiging hebben.

Hetzelfde gebeurt met de Oekraïne-crisis: de meerderheid van de burgers is absoluut geen voorstander van het sturen van wapens naar Oekraïne en het opleggen van sancties tegen de Russische Federatie, en toch doen regeringsleiders alsof ze de volledige steun van hun eigen naties hebben, ondersteund door gênante vervalsingen van de werkelijkheid door de reguliere media. En in bepaalde landen, zoals Italië, vindt dit plaats in een situatie van verontrustende medeplichtigheid van alle machten van de staat, zowel bij het legitimeren van de schending van grondrechten onder de anti-covid-regelgeving als bij het ratificeren van deelname aan een conflict, zelfs hoewel het Italiaanse parlement er nooit over heeft nagedacht om dat pad te betreden, en dat zelfs de president van de republiek, de borgsteller van de grondwet, goedkeurt en aanmoedigt, onder applaus van Europese technocraten. Ook in dit geval gehoorzamen degenen die regeren niet de wil van de mensen die het algemeen welzijn nastreven, maar volgen ze eerder de bevelen op die aan hen zijn gegeven door supranationale entiteiten met hun eigen belangen, waarvan we weten dat ze subversief zijn.

Als ze het hebben over “transformatie van goederen in diensten”, over “deeleconomie” via de digitale sector, zijn ze van plan om privébezit van burgers te onteigenen: “Je zult niets bezitten en je zult gelukkig zijn.” En wanneer ze de privatisering van staatsgoederen of -diensten opleggen, willen ze zich de winst toe-eigenen en de kosten op de schouders van de gemeenschap laten. Maar aangezien niet alle landen bereid zijn om deze ‘reset’ uit te voeren, dwingen ze hen om het te accepteren door economische crises, pandemieën en oorlogen uit te lokken. Dit is hoogverraad en subversie.

Het met voorbedachte rade karakter van deze subversie is overduidelijk, evenals het besef van de rampzalige gevolgen van de sociale, economische en gezondheidsbeslissingen die zijn genomen zowel met betrekking tot de pandemie als de crisis in Oekraïne. Bergoglio heeft het ook toegegeven: een staatshoofd heeft hem maanden voor de militaire operatie van Poetin in Oekraïne geopenbaard dat de NAVO en de Europese Unie de Russische Federatie opzettelijk provoceren, na jarenlang de etnische zuivering door Kiev tegen de Russische-sprekende minderheid in Donbass en de Krim te hebben genegeerd. Het doel van deze provocatie was om een ​​conflict te ontketenen dat een dekmantel zou bieden om het opleggen van sancties tegen de Russische Federatie te legitimeren en westerse landen te dwingen deel te nemen aan de ‘groene transitie’. En tegelijkertijd zou het de economie van naties platleggen ten voordele van een paar internationale investeringsfondsen en marktspeculatie. In wezen worden dezelfde premissen gegeven die werden gemaakt om de Enclosure Acts in Engeland en later de Holodomor in Oekraïne te rechtvaardigen om de boerenmassa’s om te vormen tot goedkope arbeidskrachten voor de industrialisatie van de grote steden. Als oorlog vermeden had moeten worden, had de NAVO niet in strijd met de verdragen mogen worden uitgebreid en had bescherming moeten worden geboden aan de Russisch sprekende minderheid in Oekraïne, zoals gevraagd door het Minsk Protocol van 2014.

Als dit niet is gebeurd, is dat omdat het werkelijke doel dat ze wilden bereiken niets te maken heeft met het schijnbare doel dat ze publiekelijk hebben verklaard. En ik merk op dat dit geen abstracte speculaties zijn, maar concrete feiten die decennia geleden werden voorzien en gepland door Great Reset-theoretici, met als doel een sociale verandering af te dwingen die niemand wil, waardoor de economie en financiën van de westerse wereld helemaal opnieuw beginnen – net zoals je een computer opnieuw opstart.

Dat dit leidt tot ellende, faillissementen, het faillissement van bedrijven, werkloosheid, sociale instabiliteit en de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk, de daling van het geboortecijfer en de vermindering van essentiële diensten wordt als een verwaarloosbaar detail beschouwd, met de enige zorg om de massa’s te indoctrineren met valse argumenten ten gunste van oorlog of de controle van elk detail van het leven van mensen, het criminaliseren van iedereen die het er niet mee eens is en hen aan te wijzen als de vijand van het volk. Het lijkt mij dat dit verhaal bezwijkt onder het gewicht van de leugens van de elite en haar handlangers.

Kunt u ons een voorbeeld geven, Excellentie?

Het meest voor de hand liggende voorbeeld is de ontdekking dat Richard Kalergi, een van de grondleggers van de Europese Unie, een social engineering-beleid wilde voeren dat gericht was op het wijzigen van Europese nationale samenlevingen door middel van immigratie en kruisingen, waardoor migratiegolven op gang kwamen met de aantrekkelijkheid van goedkopere arbeidskosten. Het zien van de boosaardige koppigheid waarmee de golven van illegale immigranten nog steeds worden verwelkomd, zelfs wanneer de impact die dit fenomeen heeft op de veiligheid van steden en op de algemene misdaadcijfers en de identiteit van de nationale bevolking duidelijk is , toont aan dat het oorspronkelijke plan voor het grootste deel werd gerealiseerd, en dat er actie moet worden ondernomen om te voorkomen dat het wordt voltooid.

En toch zijn dit geen dingen die toevallig gebeuren: dat hebben ze ons verteld.

Je hebt helemaal gelijk: wat me verbijstert, is de onbeschaamdheid die de voorstanders van de Agenda 2030 ons ruim van tevoren hebben verteld welke criminele projecten ze ons tegen onze wil wilden opleggen; ondanks dit bewijs zijn er mensen die verbaasd zijn dat ze na jaren van onstuitbare infiltratie hun plannen daadwerkelijk voor onze ogen realiseren, zelfs als ze ons ervan beschuldigen ‘samenzweringstheoretici’ te zijn. Er is zeker een samenzwering, maar degenen die moeten worden berecht, zijn degenen die het hebben uitgevoerd, niet degenen die het aan de kaak stellen.

Joe Biden legt de verantwoordelijkheid voor de crisis aan de voeten van Vladimir Poetin. Bent u het eens met dit oordeel?

Amerikanen zijn zich er terdege van bewust dat de prijs van benzine lang voor de Russisch-Oekraïense crisis was gestegen en verder was gestegen als gevolg van sancties – reëel of vermeende – van de internationale gemeenschap tegen de Russische Federatie. Vandaag weten we dat sancties – zoals voorzienbaar – Poetin in het minst niet hebben getroffen, maar het motief erachter is dat ze westerse landen, en in het bijzonder de naties van Europa, zouden moeten treffen om een ​​economische en energiecrisis uit te lokken waarmee de ecologische transitie, rantsoenen, bevolkingscontrole en informatiecensuur kunnen worden gelegitimeerd.

Poetin greep niet het aas dat hem werd aangeboden door de provocaties van de diepe staat, en beperkte zich tot alleen ingrijpen als dat nodig was om de Russisch sprekende Donbass veiligheid en bescherming te bieden. En hij bestormde de staalfabriek van Azovstal, die een van de geheime Amerikaanse biolabs verborg die bacteriologische wapens produceerde en experimenten uitvoerde met SARS-CoV-2. Aan de andere kant had de familie Biden er alle belang bij een oorlog in Oekraïne te voeren, om de corruptiezaken waarbij Hunter Biden betrokken was te verdoezelen en om mensen af ​​te leiden van de dreigende schandalen die boven Obama en Hillary Clinton opdoemen voor Russia-gate en over de diepe staat voor de verkiezingsfraude tegen Trump.

De Amerikaanse proxy-oorlog tegen de Russische invasie is in werkelijkheid een oorlog van de diepe staat tegen een natie die heeft geweigerd te accepteren om te worden verzwolgen door de waanideeën van globalistische technocraten en die vandaag de dag bewijzen heeft van de misdaden die zijn begaan door de diepe staat. Maar hoewel de EU Europese landen kan chanteren en de uitbetaling van fondsen en rentetarieven op leningen kan koppelen aan de uitvoering van “hervormingen” – aangezien deze landen een beperkte monetaire en fiscale soevereiniteit hebben – geldt hetzelfde niet voor Rusland, dat een soevereine en onafhankelijke natie is, evenals zelfvoorzienend in termen van grondstoffen, energie en agrarische voedselbronnen.

Is deze bipolaire visie, die de confrontatie van de Koude Oorlog tussen de VS en de USSR opnieuw voorstelt, niet langer geldig?

De hegemonische linkerzijde heeft een manicheïsche scheiding tussen goed en kwaad tot stand gebracht: links versus rechts, liberalisme versus fascisme, globalisme versus soevereinisme, vaccinisme versus geen-vaccinatie. De ‘goeden’ zijn duidelijk degenen aan de linkerkant: liberaal maar ondersteunend, globalistisch, inclusief, oecumenisch , veerkrachtig en duurzaam. De “slechteriken” zijn net zo duidelijk patriotten , christenen, rechtsen, soevereinisten en heteroseksuelen.

Wat onderscheidt de huidige structuur van westerse landen van het verleden?

De versmelting van het ergste van het liberalisme met het slechtste van het collectieve socialisme. Vandaag zien we, na twee jaar van de pandemische farce, hoe het globalistische liberalisme gebruik heeft gemaakt van communistische en dictatoriale methoden om zichzelf op te dringen met zijn Grote Reset, en hoe de communistische regimes liberale methoden gebruiken om de bovenste regionen van de partij te verrijken zonder totale controle over de bevolking te verliezen. Dit toont aan dat het geopolitieke evenwicht verschuift naar een multipolaire visie en dat het door de diepe staat gevoede bipolarisme aan het afnemen is.

Is er enige analogie tussen wat er in de katholieke kerk gebeurt onder het pontificaat van Jorge Mario Bergoglio?

De diepe kerk is in zekere zin een uitloper van de diepe staat. Om deze reden zou het ons niet moeten verbazen dat we getuige zijn van de afbraak van Geloof en Moraal in naam van oecumene en synodaliteit, en liberale dwalingen toepassen in de theologische sfeer; en aan de andere kant de transformatie van het pausdom en de Romeinse curie in een politbureau waarin het kerkelijk gezag zowel absoluut is als ook ontheven van zijn trouw aan het leergezag, volgens de modaliteiten van machtsuitoefening in een communistische dictatuur. De wet is niet langer gebaseerd op gerechtigheid, maar veeleer op het gemak en het nut van degenen die haar toepassen: het is voldoende om te zien hoe hard de geestelijken en gelovigen die traditioneel zijn door het Vaticaan worden behandeld, en aan de andere kant met hoeveel toegeeflijkheid het Vaticaan beruchte pro-abortus-activisten prijst (ik denk aan Biden en Pelosi als de meest opvallende gevallen), evenals de propagandisten van de LGBTQ-ideologie en gendertheorie. Ook hier hebben liberalisme en communisme een alliantie gevormd om het instituut van binnenuit te slopen, net zoals in de civiele sfeer is gebeurd. Maar we weten dat “contra legem fit, quod in fraudem legis fit” – datgene wat de wet omzeilt, wordt tegen de wet gedaan.

Excellentie, hoe denkt u dat de dingen in de Verenigde Staten in de nabije toekomst kunnen veranderen?

De uiteindelijke terugkeer van Donald Trump naar het Witte Huis zou echte vredesonderhandelingen mogelijk maken, zodra de diepe staat is uitgeroeid door de regering en overheidsinstanties. Maar de wederopbouw zal zeker de medewerking en opofferingen van iedereen vereisen, en een solide spirituele visie die de wederopbouw van het sociale weefsel inspireert. Als dit allemaal is gebeurd door de aangetoonde verkiezingsfraude van de laatste presidentsverkiezingen, zou de overwinning van Trump nog opvallender zijn en sterke gevolgen hebben voor de gevolgen van de diepe staat in Europa en in het bijzonder in Italië.

In ieder geval zouden de tussentijdse verkiezingen de Republikeinen in staat kunnen stellen een meerderheid in het Huis en in de Senaat te hebben, zodra de dienaren van de diepe staat – waaronder allereerst de “neo-cons” – zijn afgezet.

Het mislukken van de poging om Trump de schuld te geven van de farce van de aanval op het Capitool zou de organisatoren – waaronder we Nancy Pelosi niet kunnen vergeten – ervan weerhouden te proberen het tafereel volgend najaar te repliceren, wat in het groteske zou vervallen, en daar boven op een geval van déjà vu .

Dus is de Grote Reset mislukt? Kunnen we een overwinningslied zingen?

Een overwinningslied kan pas gezongen worden als de oorlog gewonnen is. The Great Reset is ontologisch gedoemd te mislukken, omdat het is geïnspireerd door onmenselijke en duivelse principes. Maar het einde ervan, hoe onvermijdelijk ook, kan nog enige tijd duren, afhankelijk van ons vermogen om ons ertegen te verzetten en ook van wat is vervat in de plannen van de Goddelijke Voorzienigheid.

Als de Heer ons een wapenstilstand wil schenken, een periode van vrede nadat we hebben begrepen hoe afschuwelijk de hel op aarde is die de vijanden van God en de mens verlangen, dan moeten we ons inzetten voor de wederopbouw – niet “beter terugbouwen” maar gewoon het tegenovergestelde – ja, herbouw wat is vernietigd: het gezin, de huwelijksband, de morele opvoeding van kinderen, liefde voor ons land, toewijding aan hard werken en broederlijke liefdadigheid, vooral jegens degenen die het meest weerloos en behoeftig zijn. We moeten de heiligheid, de onaantastbare heiligheid van het leven, opnieuw bevestigen vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood; het complementaire karakter van de twee seksen verdedigen tegen de waanzin van de genderideologie, kinderen beschermen tegen corruptie en de onschuld garanderen waar ze recht op hebben .We moeten eindelijk de logica van winst opzij zetten – die typerend is voor de liberale mentaliteit – om de trots terug te krijgen om onze plicht te vervullen, zelfs als niemand ons in de gaten houdt, om op professionele wijze te produceren wat we maken en het tegen een redelijke prijs te verkopen. eerlijke prijs. En we moeten stoppen onszelf als minderwaardig te beschouwen, simpelweg omdat iemand heeft besloten dat in hun goddeloze model van dystopische samenleving eerlijk, loyaal, oprecht en godvrezend zijn iets is om je voor te schamen. Degenen die zich zouden moeten schamen, zijn eerder degenen die oproepen tot het doden van kinderen en ouderen, de geplande uitroeiing van de bevolking door middel van kwaadaardige vaccincampagnes, massale sterilisatie, sodomie, pedofilie en de meest afwijkende aberraties.

Excellentie, gelooft u dat de wereld tot God kan terugkeren?

De wereld kan en moet terugkeren naar God: dit is een noodzaak die wordt gedicteerd door de goddelijke orde die de Schepper op de schepping heeft gedrukt. Het moet tot God terugkeren, want alleen daar waar Christus regeert kan er ware gerechtigheid en ware vrede heersen. En de wereld kan dit doen, maar niet in een collectivistische of gemeenschappelijke visie waarin individuen in de massa verdwijnen, maar eerder in een persoonlijke en individuele visie, waarin ieder van ons vrijelijk erkent dat niets beter kan zijn dan wat Onze hemelse Vader voor ons heeft voorbereid, omdat Hij van ons houdt en ons wil laten delen in Zijn heerlijkheid.

Als we allemaal naar God terugkeren, zullen onze naties ook Zijn heerschappij erkennen en hun wetten in overeenstemming brengen met Zijn Wet. Laten we daarom bidden dat wat de psalmist zingt gerealiseerd mag worden : Laudate Dominum omnes gentes; laudate eum omnes populi (Ps 116 : 1) – Prijs de Heer, alle volkeren, prijs Hem alle volkeren. Quoniam confirmata est super nos misericordia ejus; et veritas Domini manet in æternum  ( Ps 116: 2) – Want zijn barmhartigheid is over ons bevestigd, en de waarheid van de Heer blijft voor altijd .

+ Carlo Maria Viganò , aartsbisschop
21 juni 2022, Sint Aloysius Gonzaga


WarRoom.org

Auteur:Hypoliet

6 commentaren op “Steve Bannon interviewt de Heroïsche ABSHP Viganò

 1. Eén brok fakenews van nestvervuiler vigano. Het wordt hoog tijd dat deze man teruggebracht wordt tot de lekenstaat. Alles wat hij doet en zegt is natrappen. Aan zijn reactionaire standpunten hebben de Kerk en de katholieken geen boodschap. Het om de haverklap opvoeren van vigano op dit gatholiek forum is gewoon wansmakelijk.

  1. Aartsbisschop Vigano is geen reactionair vermits hij altijd recht door zee ging, maar u kunt het nog worden en dat hoop ik uit de grond van mijn hart want u dwaalt. Wacht niet te lang want het dieptepunt moet nog komen en dat zult u – aan uw reactie te merken – niet kunnen overleven.

 2. @marcel,
  De reactie van U is als dat van ’n jong kind zonder ook maar één feit te noemen,
  Noem ’n paar vaststaande feiten a.u.b.

 3. Nogal een bewering: “…Eén brok fakenews van nestvervuiler vigano….” (abusievelijk in onderkast? Of is dit minachting voor de mens, zijn functie, ambt o.i.d.???).
  Dit vraagt uiteraard om enige argumentatie, anders kan iedereen zomaar van alles beweren zonder enige kennis van zaken. Wil derhalve de schrijver van deze termen ten minste eens uit de inhoud van het interview toelichten alwaarop deze beweringen zijn gebaseerd? Dan is er wellicht een dispuut van te maken. Of ontbreekt daarvoor de euvele moed? De term fakenews was overigens toch gereserveerd voor de media? Lieden die kritiek op het voorgeschreven narratief hebben worden gebruikelijkerwijs complotdenkers genaamd. Echter een complotdenker is feitelijk slecht iemand die meent dat het fenomeen complot bestaat. Als Julius C. bijvoorbeeld een betere complotdenker was geweest dan had Brutus hem destijds niet het mes in zijn lijf gestoken, maar was mogelijk zelf tijdig ontmaskerd. Derhalve is het verwijt “complotdenker” slechts een goedkope framing. Complotten blijken namelijk echt te bestaan en momenteel komen er nogal wat voorij en aan het spreekwoordelijke licht. Dus nogmaals waaruit blijkt dat hetgeen u beweert tenminste op waarneming berust? Of bent u niet zo’n lezer, maar slechts een . . .

  1. Momentje, de paus is volledig ingenomen door de WEF. Vigano verzer zich daar tegen. Wat een goede zaak is voor de mensheid. Toch degene die niet zo dwaas waren om het vaccin te nemen. Dat vaccin is een genetische injectie. Je lichaam komt overal vol met spike-eiwitten, dat een heel zwaar vergif is. Verder krijg je een soort klonterachtige dingen in je bloedbaan die je aders verstoppen. En je lichaam zit vol met grafeenoxide, dat snijdt langzaam alles in je lichaam kapot. Vaccins zijn traagwerkende euthanasie injecties. Vigano waarschuwt daarvoor, de paus is de ongoddelijke.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht