De illusie van de “godin van de vrijheid”

Goede Vrienden,

“Mensen zijn verlangen. Voedingssupplementen voor de ziel.” Ziedaar het boek van Rony Ceustermans, pater norbertijn van Averbode uitgegeven bij Halewijn, Antwerpen, 2021. Een Engelse vertaling hiervan zal verschijnen in de Filippijnen. Het boek wil bijdragen aan de viering van de 900e verjaardag van de norbertijner orde en nodigt mensen met een groot hart en een open geest uit tot een dieper christelijk leven.

Het zijn negentig korte beschouwingen, alfabetische ingedeeld van “adem” tot “woord”, vertrekkend van de huidige mens als een onstilbare stroom van verlangens. Schrijver reflecteert en filosofeert over leven en dood, gezondheid en ziekte, geluk en ongeluk, blijdschap en verdriet, hoop en wanhoop, liefde en haat, waarheid en leugen, tijd en eeuwigheid. Ze worden in kleurrijke paradoxen geschilderd. Menige zinnen klinken als gevleugelde uitspraken: “In een hyperkritische tijd zegeviert een naïef simplisme”; “de stilte stresseert en de stress jaagt de tijd nog sneller voort”; “aan een hels tempo worden vreemden vrienden en vrienden weer vreemden” (door het internet); “we delen het lot om in een overbevolkte wereld te vereenzamen in een verstikkend isolement”; “we krijgen allemaal meer tijd vrij. En toch hebben we allemaal minder tijd”; “Ons kortstondig leven verdrinkt uiteindelijk in een zee van tijd” (in een kosmos van lichtjaren en een universum zonder einde); “happend naar adem worden we in de wereld geworpen en snakkend naar adem verlaten we het weer”.

Met treffende waarnemingen wordt vooral opgeroepen om meer oprecht en authentiek evangelisch te leven: “we zijn sterk gefocust op de fouten van anderen en tegelijk stekeblind voor het eigen kwaad”; “een wereldbrand veroorzaken is een ordinaire aangelegenheid maar een akkefietje bijleggen vraagt buitengewone moed”; “we hebben onszelf gepromoot tot norm en maatstaf van waarheid”; “we willen God zijn maar kunnen het niet”; “kan God zich nog manifesteren wanneer we alleen onszelf zien?” Doorheen de beschouwingen klopt een bijzonder warm hart voor het christelijk geloof, het Evangelie, de Kerk en uiteindelijk Jezus Christus: “Kerk en Evangelie staan haaks op wat mensen graag horen en wat van de tijd is”; “Christenen moeten zich niet laten verlammen door de kritiek van de wereld”; “de kracht van de Kerk ligt in haar tegendraads karakter en haar profetische stem”. Het zijn geen theologische redeneringen. In de bijzonder complexe en broze werkelijkheid van ons menselijk leven wordt de weg gewezen naar een groot vertrouwen in Jezus Christus, zijn levensoffer, zijn grenzeloze liefde als onze grootste krachtbron.

Het christendom wordt terecht voorgesteld als een “stoorzender”. Ik zou willen verder gaan en zeggen dat het nu de voornaamste stoorzender wereldwijd is. We hebben een “werelddag” tegen rassendiscriminatie en pesten, tegen allerlei fobieën zoals homo-, islamo- en zelfs transfobie, maar geen aandacht voor christenen die wereldwijd veruit het meest vervolgd én vermoord worden. De verdediging van christenen komt nu van landen en staatsleiders die officieel op de zwarte lijst worden gezet, zoals Viktor Orban en Vladimir Putin! Zij verdedigen de menselijke en christelijke waarden, terwijl Europa, als een “Avondland”, steeds dieper wegzakt in perversiteit.

Veertig jaar geleden was Rony Ceustermans een pientere student in de priesteropleiding van de Vlaamse abdijen, waarin ik al een decennium docent moraaltheologie was. Hij is later nog gevormd in de geschiedenis van het filosofische denken en werd daarin een erg boeiend docent. Zelf kreeg ik bijscholing in de woestijn van Syrië, de universiteit van steen, stof en storm. Dit is ook letterlijk te nemen. Het is hier een woestijn, niet van zand maar van rotsstenen en het kan soms zo hard stormen dat ik als bejaarde lichtgewicht onmogelijk zonder hulp van het ene gebouw naar het andere kan laveren. Op de top van het anti-Libanongebergte (achter het klooster) heeft de storm me ooit proberen mee te voeren en indien een medebroeder mij toen niet tijdig stevig had vastgegrepen was ik als weerloos wicht in de ravijn gedropt.

Welnu, ik wil confrater Rony uitnodigen om een even sprankelend vervolg te schrijven: Voedingssupplementen voor een christelijke gemeenschap. De laatste 2 jaar hebben duidelijk gemaakt dat de hele mensheid steeds meer geregeerd wordt door een wereldelite die met angst en bedrog een werelddictatuur installeert met een geautomatiseerde, gecontroleerde maatschappij en transhumane mens-robotten, zonder persoonlijkheid en waardigheid, vrijheid en geluk, menselijke en christelijke waarden. De meeste van onze politieke leiders zijn hierbij slechts marionetten van deze onzichtbare elite. Een pandemie die miljoenen mensen zou doden, blijkt een ordinaire seizoen griep te zijn, de levensreddende vaccins blijken een explosie van ziekte en dood te veroorzaken, beschermende lockdowns blijken hele samenlevingen in armoede en ellende te storten. Goede, effectieve geneesmiddelen worden verboden. Wetenschappers die hiertegen protesteren worden gecensureerd, gestraft, uitgesloten, gevangengezet en zelfs vermoord. Deze dictatoriale waanzin is ook doorgedrongen tot in onze christelijke gemeenschappen en onze heiligste vieringen. Alles wijst er op dat de toestand in de nabije toekomst alleen maar erger zal worden. We moeten ons blijven verzetten maar daaraan onze energie niet verspillen. Laten we op creatieve wijze bouwen aan een nieuwe, menswaardige en christelijke samenleving, naar het model van de eerste christenen, “een van hart en ziel”. Wie kunnen hiertoe beter het initiatief nemen dan onze Vlaamse abdijen. Zij hebben nog mogelijkheden om een authentieke geloofsbeleving en een christelijk onderwijs aan te bieden, voor huisvesting en werkverschaffing te zorgen. Zovele gezinnen zijn hiernaar op zoek. Het zal inspanningen, deskundigheid, geduld en wijsheid vergen. De middeleeuwse monniken wilden alleen maar door bidden en werken het Koninkrijk Gods zoeken, volgens Jezus woord: “Zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid: dan zal dat alles u erbij gegeven worden” (Mattheus 6,33). En ze kregen er alles bij! Zij en geen anderen zijn de bouwers geworden van Europa met al zijn waarden van wetenschap, universiteiten, kunst en architectuur, economie, liefdadigheid, internationaal recht en moreel leven (Thomas E. WOODS Jr, De bouwmeesters van Europa. De geboorte van een beschaving uit de katholieke Kerk, De Blauwe Tijger, 2018; ’n protestants historicus!). Inspiratie om een christelijke oase op te bouwen vinden we bv. bij het Franse initiatief “monasphère” (https://www.lesalonbeige.fr/un-hameau-chretien-a-lile-bouchard-une-aventure-inedite/), maar ook in Vlaanderen (weliswaar vooral gericht op algehele gezondheid: www.samenzorg.nu).

Uiteindelijk moeten de religieuze gemeenschappen beslissen of ze geheel volgens de huidige tijd “economisch verantwoord” en “maatschappelijk correct” willen uitsterven ofwel tegendraads, creatief en volgens een evangelische geest tot nieuw leven willen komen. Het christelijk geloof kent geen wanhoop. Uit de meest hopeloze situaties, menselijk gezien, kunnen de grootste vernieuwingen geboren worden. P. Daniel

XVII.21

Vrijdag 20 mei 2022

Flitsen

Terwijl de Latijnse liturgie van de vijfde paaszondag  Jezus’ hartsverlangen centraal stelt, nl. dat we elkaar zouden liefhebben zoals Hij ons heeft liefgehad, is in de byzantijnse liturgie deze zondag gewijd aan de vrijgevochten Samaritaanse vrouw, die Jezus ontmoet bij de put van Jakob in Sichar, Samaria. Na het krampachtig zoeken naar een beetje geluk met haar zesde man, zal ze uiteindelijk de bron van de liefde vinden in Jezus. Ze komt om water te halen en vindt het “Levend Water”, waardoor tevens vele Samaritanen tot geloof komen in Jezus.

Verschillende  vissen in de betonnen kuip zijn gestorven (de voor hen   bedoelde tweede vijver is nog niet klaar). Dringend moest voor zuurstof gezorgd worden, waardoor het probleem ook opgelost werd. Bovendien moeten we iets vinden dat het (al te) dure visvoer kan vervangen.

Als goede gemeentewerkers  willen we regelmatig plastiek, blikjes en vuiligheid op het hele terrein opruimen en dat is  een groot werk. Overal zwerven plastiekzakken rond.

In de verwachting dat de energieschaarste in de nabije toekomst alleen maar erger zal worden, wordt aan een professionele solarcooker gewerkt. Gedurende een groot deel van het jaar is er voldoende zon.

De illusie van de “godin van de vrijheid”

Velen noemen onnadenkend de “Verlichting” nog steeds een grote vooruitgang in de geschiedenis. Steeds meer historici willen deze evolutie tot haar ware aard terugbrengen als een tijd van diepe duisternis met gruwelijke broedermoorden en een ongekende verwoesting van  het hele Europese culturele erfgoed.  Gelijkheid jawel. De guillotine hakte vele mensen op bloedige wijze “gelijk”. Altaar en troon werden omvergeworpen om het christelijk geloof te vervangen door “de rede”. Een maatschappij kan evenwel niet leven zonder geloof. Zonder dat de revolutionairen het zelf beseften, legden ze een nieuw pseudogeloof op, met potsierlijke liturgische riten en processies voor de aanbidding van de “godin van de Rede”. De “verlichting” heeft in feite onze oorsprong afgenomen, ons een nieuwe moraal opgedrongen en van ons ontwortelde wezens gemaakt. De duisternis van onze tijd komt grotendeels voort uit deze “verlichting” (Bertrand VERGELY, Obscures lumières. La révolution interdite, Editions du Cerf, Parijs, 2018).

Al zit de “godin van de Rede” nog hoog op haar troon, een absolute verering krijgt ze niet meer en velen verwachten van haar al lang niet meer  hun heil. We hebben op het hoogaltaar een nieuwe zetel geplaatst voor de aanbidding van de “godin van de Vrijheid”. Iedereen is de norm voor zijn eigen leven. Ieder koestert zijn waarheid.  We zijn onze eigen norm geworden. We willen voor god spelen maar we kunnen het niet en vallen meteen al uit onze rol. Toch spelen we door en moedigen anderen aan om hetzelfde te doen, al wordt de utopie hiervan steeds duidelijker en  de verstikkende eenzaamheid steeds zwaarder.

Er zijn gelukkig nog degelijke wetenschappers die in onze tijd de waarheid van de universele waarden verdedigen. Daarvan getuigt  de Encyclopédie sur la sexualité humaine, l’amour et la fécondité, Tequi, 2021. Het is de vertaling van een Italiaans werk, uitgegeven door het Pauslelijk Theologisch Instituut Johannes-Paulus II, Rome. Een boek van 912 bladzijden met 191 artikels van 157 professoren over de waarheid en waardigheid van de menselijke seksualiteit. Het gaat o.m. over de onhoudbare opvattingen van Freud over de seksualiteit, de misvattingen van de gender ideologie (door Gabriele Kuby), over verloving, huwelijk  en vruchtbaarheid…  Uitgebreid wordt gehandeld over de grootste schat van de menselijke ecologie: de natuurlijke beheersing van de  vruchtbaarheid door de gehuwden zelf. Is er op menselijk valk een grotere vrijheid en een dieper geluk voor man en vrouw in het huwelijk dan het kennen en beheersen van eigen vruchtbaarheid zonder inmenging van buiten af? Dit wordt verbeten tegengewerkt door de Big Farma, die gehuwden afhankelijk wil maken van haar pillen. De openbare opinie is haar hierin helaas flink meegegaan. Toch zijn er sterke tekens van heropleving. Deze encyclopedie handelt over het ontstaan van de natuurlijke vruchtbaaheidsbeheersing (Petra Frank-Herrmann) en de ontwikkeling ervan in de  post-sovjet landen, in Noord Amerika, in Zuid Amerika, in Afrika en Azië-Oceanië. Deze encyclopedie bevat verschillende wetenschappelijk degelijk onderbouwde opvattingen  die inmiddels in menig Europees land niet eens meer ongestraft in het openbaar  mogen verkondigd worden. Wie openlijk beweert dat abortus het onverantwoord doden is van een menselijk wezen kan in moeilijkheden komen. Toch is het  de nuchtere waarheid.

Wat lijkt het moeilijk om te erkennen dat een maatschappij gebouwd is op universele vaste waarden. Wat lijkt het moeilijk om Jezus’ eenvoudig Woord te erkennen: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”. En dit geldt voor iedereen, overal en altijd. Onze “godin van de Vrijheid” van de postmoderne tijd heeft er mee voor gezorgd dat we inmiddels gebukt gaan onder een werelddictatuur  zoals nooit voorheen.

Een open geest voor God én de mensen

 

De zeven bejaarde zusters  Arme Claren Coletienen van het Monasterium Bethlehem zullen volgende maand hun groot kloostercomplex in Gent verlaten en aansluiten bij de zusters van de heilige Engelen in Lokeren. Om deze aanbiddende aanwezigheid van bijna 600 jaar met dankbaarheid te vieren, ging bisschop  Lode van Herck op zondag 15 mei  2022 voor in een feestelijke Eucharistieviering in hun overvolle kloosterkapel aan het Sint-Elisabethplein.

Het klooster werd gesticht in 1427 en is verbonden met de hervormster van de Clarissenorde, heilige Coleta (Colette Boylet , + 1474), die ook in Gent gestorven is. Het was een woelige tijd van hongersnood en oorlog. Terwijl vele monastieke gemeenschappen  tot religieus verval kwamen, wilde de heilige Coleta een grondige vernieuwing en greep terug naar de geest van de heilige Clara en de heilige Franciscus van Assisi. Het was een terugkeer naar de eenvoud en radicaliteit van het Evangelie van Jezus Christus, zonder compromissen met de heersende mode. Deze gemeenschap lag vervolgens aan de basis van talrijke andere stichtingen in Vlaanderen en Frankrijk.

In de pers klonk blijkbaar vooral de verwondering door over de grote openheid van geest bij deze contemplatieve zusters. Verschillende journalisten, die voor het eerst in “het slot” mochten komen,  waren  getroffen  door hun contact met deze zusters, die alles behalve wereldvreemd leken te zijn, maar getuigden van een originele spirituele veerkracht. Dit wil ik bevestigen. Voor deze gemeenschap mocht ik ooit hun jaarlijkse retraite leiden.  Sinds ik in Syrië ben en jaarlijks enkele weken op vakantie kwam, nodigden de zusters me steevast uit om even langs te komen en te vertellen. Ik trof bij deze contemplatieve zusters telkens een bijzonder alerte, open geest aan voor wat er werkelijk gebeurt in Syrië en in de wereld. Zij getuigden ook van een edelmoedig meeleven. Het was een openheid van geest voor God en voor de mensen, vrij van de bezoedeling door de dagbladen en het dagelijkse VRT nieuws, zoals ik slechts zelden  aangetroffen heb. Een oprechte liefde voor Christus,  de Waarheid zelf, geeft blijkbaar een immuniteit tegen de huidige mediamanipulatie, bedrieglijke ideologieën  en het bedrog van een algemeen overheersende openbare opinie. (https://www.kerknet.be/bisdom-gent/video/bekijk-de-dankviering-bij-vertrek-arme-claren-coletienen-gent).

Varia

Ons vorig bericht  met 5 video’s en indringende bekeringsverhalen: 1. Andre Frossard, 2 Serge Abad Galardo, 3. Bernardus van Clairvaux, 4. abdij Clairvaux , 5. De abortusstrijd in de VS: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-260/

Ons bericht ook hier: https://www.katholiekforum.net/2022/05/16/de-grote-strijd-rond-abortus-in-de-vs-en-elders/

*

Hoe de VS en hun bondgenoten een totale oorlog voeren tegen Rusland in Oekraïne, niet alleen met wapens, ook met sancties en een onafgebroken stroom van valse informatie en oorlogspropaganda. Hoe meer ellende hoe beter, voor hen. De westerse pers zal alles zonder moeite aan Poetin en Rusland toeschrijven  om een haat tegen Rusland nog aan te wakkeren en de oorlog tegen Rusland zo lang en zo verwoestend mogelijk te maken:  HTTPS://NL.CRC-RESURRECTION.ORG/DE-ACTUALITEIT-DOORGELICHT/DE-ACTUALITEIT-DOORGELICHT-2022/MEI-2022-TOTALE-OORLOG.HTML

*

De tragische oorlog in Oekraïne is er in feite een van de NAVO (VS) tegen Rusland. De overheersing van het westen, dat zich arrogant “de internationale gemeenschap” noemt, zal in deze oorlog politiek, economisch en militair een nederlaag lijden. Politiek is er geen schijn van kans dat de CIA kandidaat Navalny een regeringswissel in Moskou kan bewerken en de populaire Poetin vervangen. Economisch zijn  de 6000 sancties zich tegen het westen aan het keren. De westerse economie staat op instorten, de roebel is sterker dan ooit. 17 Europese landen met Duitsland en Italië hebben aanvaard een bankrekening bij de Gazprombank in Rusland te openen om hun betalingen te regelen. Rusland, met de inmiddels gecontroleerde gebieden in Oekraïne, brengt nu minstens 40% van alle graanproductie op wereldvlak voort en zou ook hiervoor kunnen  vragen in roebel betaald wordt. Ondertussen zijn de NAVO en de EU steeds meer verdeeld. Militair is het Oekraïense leger met zijn vele soldaten die deserteren of zich overgeven niet in staat te winnen tegen Rusland dat slechts 10% van zijn  militaire kracht heeft ingezet. Dat de VS een nieuwe wereldorde met geweld aan de hele planeet kan opleggen is illusie en waanzin. “Wanneer de oorlog van de NAVO zal eindigen en verloren zal zijn door het “collectieve westen”, zal het centralisme van de NAVO, de ideologie van een “unipolaire wereld”, gecontroleerd door Washington, ook een einde moeten nemen” (Battriushka, 19 mei 2022: https://www.mondialisation.ca/apres-la-guerre-de-lotan-en-ukraine-enfin-une-veritable-communaute-internationale/5668286)

*

Het wordt steeds duidelijker dat vaccinatie een crimineel wereldwijd plan is  om mensen ziek te maken en de wereldbevolking te verminderen. Het is belangrijk  dat de bevolking zich blijft verzetten tegen iedere verplichte vaccinatie: https://www.tegenstroom.eu/source_nieuwsbrief_tegenstroom/index99.html.  Dit wordt ook bevestigd door onze eigen vaccinatiedeskundige en viroloog met internationale vermaardheid, Geert Vanden Bossche (en die daarom samen met vele anderen ook met alle mogelijke middelen uit onze media geweerd wordt):  https://www.frontnieuws.com/miljoenen-doden-vaccindeskundige-geert-vanden-bossche-waarschuwt-voor-vaccinramp/ 45

*

Ziehier de aanduidingen van de onvoorstelbare verkiezingsfraude bij de laatste Amerikaanse presidentsverkiezingen: trailer: https://2000Mules.com
volledige docu video: https://www.bitchute.com/video/TizNoVq1qcwb/

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

3 commentaren op “De illusie van de “godin van de vrijheid”

 1. De priester Daniël Maes: “Wie kunnen hiertoe beter het initiatief nemen dan onze Vlaamse abdijen. Zij hebben nog mogelijkheden om een authentieke geloofsbeleving en een christelijk onderwijs aan te bieden, voor huisvesting en werkverschaffing te zorgen.”

  Het is nodig dat katholieken zich afzonderen van het systeem en aan zelfsufficiëntie werken onder een duidelijke katholieke banier. Helaas is er bij de kloosters in Vlaanderen niet veel moed en dapperheid te zien; men gaat daar nog steeds gebukt onder het novus ordo-spook met als gevolg dat hun gebouwen gradueel leger en leger komen te staan. Niettemin, katholieken moeten hun eigen bolwerken gaan opbouwen om hun gezinnen te beschermen tegen het gif van de moderne wereld, of priesters nu mee willen werken of niet. Eén van de grote kwaden is het gevestigd “onderwijssysteem” in ons land; het is een misdaad om kinderen daaraan over te leveren; door kinderen in die put van verderf te werpen betrachten de satanisten elke nieuwe generatie te perverteren tot immorele zombiesoldaten van de Jiddische geldspin.

  Helaas liggen katholieken in ons land verstrooid en inactief; dat komt door het slecht leiderschap van verwijfde mannen in de clerus. Katholieken die bepaalde graden van inzicht hebben omtrent de Nieuwe Wereldorde zouden echter iemand als temporale heer over zich kunnen positioneren om op zijn minst georganiseerd temporaal leiderschap te geven aan katholieke Vlamingen ter remediëring van de anarchie die heerst, tot dat in Europa een vorst opstaat die door God aangeduid wordt als rechtmatige christelijke koninklijke gezaghebber over ons.

  1. “Verbeter de wereld en begin bij jezelf”, is een bekend NL spreekwoord, beste Benjamin. Vele kwesties die U aanroert zijn gaande. Het proces van groep autonomie ontwikkelt zich op kleine schaal. De start is gemaakt. Dat kenmerkt iedere Traditionele parochie die ik ken, in meerdere landen. Zij evolueren allen naar een hechte katholieke status aparte, met een sterke sociale cohesie onderling, jonge huwelijken in eigen kring en vooral het groep sentiment, deel uit te maken van een nieuwe familie. Ook de leidende priesters staan als vanzelf op een voetstuk, en hun leergezag is onomstreden.

   Deze heilige beïnvloeding is het werk van de Heilige Geest. Daar komen geen groep sessies aan te pas. Dat gaat vanzelf, in tegenstelling tot modernistische NOM parochies, veelal geleid door geprotestantiseerde of modernistisch verblinde “voorgangers”.

   Maar het euvel zit bij de huwbare jongeren, die vaak moeite hebben met het zoeken naar een gelijk gezinde huwelijk “partner”. (Sorry voor het gebruik van dit besmette woord) Het besef van “twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen”, onder Traditionele jongeren, leeft sterk.

   Maar de jonge mannen onder hen moeten wel aan de slag. En dat verbaasd mij. Velen van hen is de moed in de schoenen gezakt. Apart onderzoek zou kunnen uitwijzen, waar de schoen wringt.

   Nu is er in FR een pastoor die dat begrepen heeft. Hij is een online ontmoeting platform voor Traditionele jongeren gestart, dat succesvol aanslaat.

   De webstek “LeSalonBeige”, heeft daarover bericht. Op dat katholieke platform kunnen enkel diegenen inschrijven die echt praktizerend Traditioneel katholiek zijn, met een schriftelijke getuigenis van een geestelijke. Ik zou zeggen, laat alle zoekende katholieke jonge mannen zich aansluiten, of start zelf zo’n traditionele online platform, Vlaams/NL ??

   1. ‘’Verbeter de wereld en begin bij jezelf’’ lees ik hier. Uiterst interessant natuurlijk, maar wat betekent dit?
    Voor een diep-gelovige kan dat niets anders zijn dan: ‘’Wat slecht is minder slecht maken’’. Immers, als God GOED is, en Zijn Doel is het Rijk Gods, dan kan de wereld van vandaag alleen maar ‘’slecht’’ zijn, want het ziet er allesbehalve Hemels uit.
    Doch… ‘’minder slecht’’ blijft slecht. Een vuil bad blijft vuil, ook al is men in staat er wat zuiver water aan toe te voegen. Wat we ook proberen met de zuiverste bedoelingen, zolang ‘’het vuil’’ zich goed voelt zal het alles doen om vuil te blijven. Een slang zal alles doen om slang te blijven…
    Als er iets is dat een Traditionele Katholiek onmiddellijk zal beamen, dan is het dat we niet moeten denken als zondaar zélf het Rijk Gods te kunnen creëren. Een ziel, gevangen in een lichaam, méér is de zondaar niet.
    Een ‘’ziel’’ is afhankelijk van God en leeft in hoop. Dat is wat het hele Christendom in wezen is. Het Christendom heeft een ziel, in tegenstelling tot het atheïsme. De vraag is: Hoe gelovig is de gelovige en hoe atheïstisch is de atheïst? Moeilijk te beantwoorden natuurlijk want onze wereld is vooral ‘’één grote show’’.
    Jezus liep niet rond als een ‘’ziel’’, vechtend voor behoud van eigen lichaam, maar als een Eenheid met de Vader, in álle Vrijheid.
    Op een of andere manier moeten de Joden dit maar al te goed aangevoeld hebben. Ze werden immers geraakt in hun diepste-zijn. De Waarheid raakt de mens in het hart. Dat is een pijniging voor de hoogmoedigen, maar een heling voor de nederigen.
    De Schriftgeleerden die helemaal verbonden waren met hun Schrift leefden in de illusie dat wat ze deden juist was. De bevestiging van hun correcte houding kregen ze uiteraard…. van elkaar !! En dan komt plots ‘’een mens’’ in hun leven die alles blijkt om te draaien… Wie een beetje moeite doet kan zich inleven in de hele situatie. Wij kunnen ons perfect voorstellen dat Jezus voor hen gezien werd als een ‘’bedreiging’’, of erger… als een ware nachtmerrie. Niet voor niks werd Hij beschouwd als een zielloze, een rustverstoorder, een ware satan.
    Zijn de ultra-orthodoxe Joden met hun ‘’Jaloerse God’’ voor de volle 100% fout? Of zit er een ‘’kern’’ van waarheid in hun redeneringen?
    Jullie hoeven het mij niet eens te zijn maar wij moeten niet in ons hoofd steken dat Jezus onverschillig was of ‘’lachte’’ met de on-menselijke woorden die op Hem afkwamen. Neen, Hij was geestelijk helemaal verbonden met de onmens en aanvaardde de meest gruwelijke woorden ter wereld. Die verbondenheid was tegelijk Zijn verbondenheid met God, wat niets anders was dan gehoorzaamheid. Wilde Hij een ware betekenis geven aan Zijn leven en niet ‘’heengaan’’ als een zielloze, dan móest Hij wel God gehoorzamen. Hij had dus geen keuze en aanvaardde alles. De gehoorzaamheid aan God noemde Hij terecht ‘’Weg, Waarheid en Leven’’.
    Had Jezus alles gedaan om Zijn eigen vel te redden, dan hadden de Joden gelijk gehad. Maar Jezus bleef consequent en bewees daarmee Zichzelf als Waarheid.
    Een ding staat vast: Wij, mensheid, hebben onszelf bewezen onredelijk te zijn. Jezus werd enerzijds gedemoniseerd en anderzijds (terecht) opgehemeld door diegenen die tot overgave in staat waren. Deze overgave is geen rechtvaardigheid maar een overgave aan de Rechtvaardige.
    Als mens denken wij spontaan dat we redelijk zijn van aard, maar dat is niet. Emotionele zondaars zijn wij. Gelukkig mag iedereen van zichzelf denken, dankzij Jezus, veilig te zitten (bevrijd te zijn). Maar bij mij werkt dat niet zo.
    God die Zijn Geest gaf aan de discipelen gaf hen niet het recht om zichzelf als Waarheid (God) te tonen. Neen, zij dienden zichzelf bescheiden te houden. De Waarheid dient gepredikt te worden in alle nederigheid, zo niet toont men zich bóven de Heer (wat onredelijk is). Gaf Jezus Zijn discipelen een onmogelijke opdracht? Ja en neen. Wat gebeurd is, is gebeurd en zoals God het wil. Ik geloof dat Petrus en vele anderen een gruweldood zijn gestorven. Zij hebben, net als Jezus, het lijden aanvaard. Dat het een pijnlijk ‘’gevecht’’ zou worden voor Zijn discipelen moet Jezus maar al te goed geweten hebben.
    God als Liefde WEET dat de enige echte Rechtvaardige Hijzelf is. Rechtvaardig zijn als mens is in feite een onmogelijkheid, tenzij het gepaard gaat met egoloosheid en goddelijke liefde. Alleen de Mensenzoon = ‘’mens met een opdracht’’ (Jezus) is daartoe in staat, gezien Hij in liefde verbonden is met de levende Aarde, inclusief álle mensen. Als zondaar willen wij helemaal geen ‘’opdracht’’ uitvoeren voor de Mensheid. Wij leven van verwachtingen en willen gewoon genieten.
    Ieder van ons kan voor zichzelf uitmaken in hoeverre hij (zij) overeenkomt met de Mensenzoon die Jezus was (IS). Voor alle duidelijkheid: Is men haatdragend naar de naaste toe, dan staat men uiterst veraf. Is men onverschillig of gevoelloos naar de naaste toe, dan staat men nog verder af van Hem. Jezelf zien als rechtvaardig (of als een Eenheid met Jezus) maar tegelijk je naaste haten of negeren is puur (zelf)bedrog. De Dood is iets dat we onszelf aandoen.
    Vele mensen, inclusief atheïsten, vereenzelvigen zich met Hem, omdat dat indruk maakt. Ze misbruiken de naam van God, of die van Jezus, zonder geloof in de Hemel. Dat is een gruwelijke afdwaling.
    Want de Hemel is waar alles om draait. Het is een toestand van absolute Vrijheid. Alleen met een Geest vanuit de Hemel is zuivere creatie mogelijk. Jezus’ Wonderen waren Zuivere creatie. Hij was het zichtbaar ware Leven, gelijk aan Eeuwigheid en Waarheid. Het leven op Aarde is voor de meeste mensen een Mysterie, maar het kan logisch gezien alleen maar van een liefdevolle God komen. Dat een bevruchte eicel zich kan ontwikkelen tot een volwaardig kind, hebben we aan Hem te danken, niet aan onszelf. Wij, zondaars kunnen niet creëren. ‘’Toch wel’’, zeggen atheïsten overtuigend, verwijzend naar de ‘’door de mens gecreëerde’’ zaadloze vruchten, etc… maar zij blijken het verschil niet te kennen tussen geknoei en creatie. Wij kunnen helemaal niets. Daar zijn we veel te hebberig voor. Het enige wat we kunnen is werken om te ‘’bezitten’’. Maar uiteindelijk kunnen we niet anders dan constateren dat hetgeen we ‘’opgebouwd’’ hebben, losgelaten zal moeten worden. Dat is geen creatie.
    God laat ons vrij en we mogen denken wat we willen, maar wie van zichzelf denkt ‘’als ziel’’ deze ‘’de Weg’’ van Jezus te kunnen zijn, denkt verkeerd en leeft in een illusie. Jezus is geen ‘’ziel’’ maar helemaal verenigd met de Heilige Geest. Men kan Hem m.a.w. allesbehalve ‘’zielig’’ noemen.
    Geloven in God is geloven in het Rijk Gods. Dat is geen wereld van Katholieke Kerken, noch een wereld van zonnepanelen of wat dan ook van wereldse zaken. Het Rijk Gods is een ‘’Hemelse toestand’’ die op geen enkel vlak vergelijkbaar is met onze huidige wereld. Alleen God kan daar voor zorgen. Hij alleen kan het vuil op aarde doen verdwijnen. Geen greintje vuil zal nog te bespeuren zijn. Uiteraard is dit ‘’Utopie’’ voor de ongelovige. Maar voor een ware gelovige is het de absolute Waarheid.
    Het geloof in de Hemel echter is nog nooit zo klein geweest. We kunnen het ons gewoon niet voorstellen. Dat komt doordat we overal, letterlijk overal, onrechtvaardigheid zien, wat niets anders betekent dan ‘’zichzelf zien’’. De Rechtvaardige daarentegen zien we niet of nauwelijks maar Hij IS er degelijk wel. Liefde kan niet sterven. Het échte bewustzijn hiervan moet nog komen.
    Ik schrijf dit alles niet zonder reden. Ik schrijf dit omdat het mijn diepste overtuiging is en omdat ik vrij ben om dit neer te schrijven. Bovendien (en ik kan het niet genoeg herhalen) vraag ik niemand om mijn woorden te geloven. Ik ben hier niet gekomen als een ‘’verloren schaap’’ om op zoek te gaan naar waardering en nog minder om de “heilige” uit te hangen of om anderen de les te spellen.
    Sommigen onder jullie zien mij als een vreemde indringer met mogelijk onzuivere bedoelingen. A.u.b. ik vraag jullie niet om mij te vertrouwen . Wees jezelf en val mij desnoods aan met woorden waarvan je denkt dat ze goed zijn voor jezelf en… de hele Mensheid.
    Dat mijn schrijven als ‘’irriterend’’ kan overkomen weet ik ook wel… Verspil je tijd niet met reacties zonder inhoud of zonder argumenten, want dit is 100 % verloren energie.
    Aan diegenen die denken ‘’Words, words, words… maar geen daden’’, wil ik graag nog dit zeggen: Inderdaad, we zien het overal ! Niet alleen in de politiek, maar ook binnen het gezinsleven. Het is eigen aan de mens.
    Maar wat is een “goede daad” ??? Hebben jullie daar ooit eens DIEP over nagedacht? Dat begint met eerlijkheid. Niet hypocriet zijn dus. Kúnnen wij dat? Dat betekent niet alleen:
    (1) “DOEN wat je zegt”, maar ook…
    (2) ‘’ZEGGEN wat je DENKT”,
    wil men écht eerlijk zijn…
    Alstublieft, beste lezers… Sta eens even stil bij:
    (1) DIE MENSEN die “zeggen wat ze denken”:
    We zien ze tegenwoordig óók onder de wereldleiders (zoals Trump, etc.,…). Ze zijn door velen graag gezien, omdat ze… tja, toch zo “eerlijk” blijken te zijn. Maar eenmaal aan de macht komt hun ware aard naar boven want ze blijken niet te kunnen doen wat ze zeggen. Ach, het is hun vergeven redeneren hun aanhangers, want de politiek “is nou eenmaal zo”, of… ‘’de bedoelingen waren toch goed…’’ en… .’’de anderen zijn toch zo slecht…’’. De zondaar die zichzelf GOED-praat dus !!
    (2) DIE MENSEN die effectief “doen wat ze zeggen”
    Ze zijn er degelijk ook !! Is dat Goedheid? ‘’Ja, zolang het ‘’goede’’ daden zijn natuurlijk. Maar nogmaals, wat zijn goede daden? Als ik zou zeggen een gigantisch bedrag te zullen storten voor een goed doel. En ik dóe het ook, mét bewijs. Is dat dan goedheid? Natuurlijk niet, want jullie kennen mijn drijfveer niet. Misschien is het gewoon één grote show, met onverdiend geld, of gewoonweg om mezelf interessant te maken…
    Goedheid is NIET van deze wereld. Toch móet het alomtegenwoordig zijn, anders kan God onmogelijk bestaan.
    Goedheid is datgene wat we ‘’vanzelfsprekend’’ vinden, maar tegelijk wat continu vertrappeld en genegeerd wordt. En dat begint met een grasspriet, en het eindigt bij ‘’de mens’’ (tussen aanhalingstekens). We lopen erop, zonder het te eerbiedigen. Goedheid is ‘’wat is’’, zónder hypocrisie. Het is ‘’goed’’ dat er bomen zijn, anders zouden we niet eens kunnen ademhalen. Het is ‘’goed’’ dat er dieren zijn, anders hadden we er gewoon niet geweest. God heeft niets zonder reden geschapen… Goedheid is wat de mens niet is, uitgezonderd de Mensenzoon, die Zichzelf gevonden heeft… zoals Hij is !! Goedheid heeft NIETS met geld te maken. De meeste christenen echter zijn geneigd dit tegenspreken, omdat Jezus degelijk gezegd heeft ‘’Als u volmaakt wilt zijn, geef dan al wat u bezit AAN DE ARMEN’’. Natuurlijk voelt dit aan als een zuivere daad van liefde, maar de enige échte Waarde van deze Woorden zit in het Loslaten (van waar men gehecht aan is) en in het Volgen van Jezus, wég van al het wereldse.
    Een christen die denkt dat geld storten liefdevol is, heeft van Jezus Woorden niets begrepen. Een geldstorting (van welke aard ook) is gewoonweg een verplaatsing van het slijk der aarde. Velen doen het vanwege een gewetensprobleem. Begrijp me niet verkeerd. De wereldwijde (mooie) bijdragen voor goede doelen (tegen armoede, dierenleed, etc) worden gedaan met de beste bedoelingen (= goedaardigheid), maar het is niet de Goedheid van God.
    De Goedheid van God is God Zelf, gelijk aan het Rijk Gods, een Hemelse toestand waar geen sprake is van geld.
    Wat is nou de juiste ‘’levenshouding’’ (???)… vragen velen zich af.
    Iemand van jullie schreef onlangs: ‘’Heel sober leven’’. Inderdaad… Alleen Eenvoud & Silte kunnen antwoorden geven op onze diepste levensvragen, NIET de chaos van de wereld. Chaos leidt ons af. Eenvoud & Stilte daarentegen hebben een helende werking, althans voor mij. Het zijn heilige woorden. Ik word er helemaal rustig van.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht