De grote strijd rond abortus in de VS … en elders

Goede Vrienden,

De uitleg van de voorbije weken over de lijkwade van Turijn tonen het  afschuwelijke lijden en sterven van Jezus. Dit roept  vele vragen op. Waarom is God in Jezus Mens geworden om onder ons te leven als de Heilige Gods en dan geheel vrijwillig dit verschrikkelijk lijden te ondergaan? Het antwoord is: om ons te bevrijden van de erfzonde en al onze persoonlijke zonden. Waarom was dat allemaal nodig en hoe kunnen we door de erfzonde belast worden wanneer we daaraan persoonlijk geen deel hadden? Het zullen hier op aarde mysteries blijven die we nooit helemaal kunnen doorgronden. God kan ons wel bepaalde diepe ervaringen of heldere inzichten geven en dat doet Hij ook. Maar dat is even mysterievol en op geen enkele wijze het resultaat van menselijke inspanning of redeneringen.

Een sterk voorbeeld hiervan is de plotse bekering van  de Franse journalist en essayist André Froissard (+ 1995). Zijn vader was een van de stichters van de communistische partij van Frankrijk. Zijn geboortedorp,  Foussemagne was het enige in Frankrijk dat geen kerk had. In zijn jeugd en in hun gezin was hij nooit in contact gekomen met enig teken van christelijk geloof of Kerk. Hij was atheïst en sociaal bewogen zoals zijn vader, die veel tijd doorbracht in cafés om met arbeiders te overleggen. Op 20-jarige leeftijd was hij met zijn auto in Parijs samen met een vriend, die vraagt even te stoppen om hem een boodschap te laten doen. Het duurde zo lang vooraleer zijn vriend terugkwam, dat André ongeduldig werd, uitstapte en een open deur binnen ging, waar hij dacht  zijn  vriend aan te treffen. Hij kwam echter terecht in een kapel waar zusters het Allerheiligste Sacrament ter aanbidding  hadden uitgesteld. Het zien van de heilige Hostie veranderde zijn leven totaal en voorgoed. Enkele minuten later stond hij weer buiten en trof daar  eveneens zijn  vriend aan, aan wie hij zei: “ik ben gelovig, ik ben katholiek!” Inderdaad had hij vanaf dan een katholiek geloof dat niet meer verdwenen is. Hij wilde zijn bekering niet meteen openbaar maken om zijn vader niet in moeilijkheden  te brengen. Meer dan dertig jaar later, in 1969 schrijft hij zijn boek, een bestseller: God bestaat, ik heb Hem ontmoet. Hij schreef  later nog vele duizenden dagbladartikels en ‘n 25-tal boeken, werd in 1987 opgenomen in de Académie Française en was persoonlijk bevriend met paus Johannes-Paulus II. Deze plotse bekering kan ons bevrijden van verkeerde verwachtingen van onze menselijke inspanningen. Ben je theoloog, denk niet dat je daarmee al op de eerste rij zit van de gelukzalige godsaanschouwing. Ben je helemaal niet christelijk opgevoed of erger nog, is uw leven één puinhoop, denk niet dat je zonder meer uitgesloten bent. Wel lijkt me van wezenlijk belang dat je met een oprecht hart naar de waarheid blijft streven, op zoek naar de diepste zin van je leven. Dit zie je ook in de bekering van de logebroeders zoals Serge Abad-Galardo en Christophe Flipo, die we in onze laatste berichten vernoemd hebben.

We zijn getekend door de erfzonde. Het eerste mensenpaar, verleid door de duivel, heeft zijn vertrouwen in God opgegeven en is ongehoorzaam geworden. Daardoor heeft het zijn oorspronkelijke heiligheid en gerechtigheid verloren voor zichzelf maar ook voor heel het menselijk geslacht. Het is deze gewonde menselijke natuur die wij meekrijgen, “erven”. Omdat het niet onze persoonlijke zonde is, spreken sommigen liever van “oerzonde”. Wij erven wel de gevolgen. Wanneer ouders omwille van misdaden opgesloten worden, zijn hun kinderen hieraan niet schuldig, maar delen wel in de gevolgen en komen in een weeshuis terecht.  Laten we de eerste bladzijden van de Bijbel eens goed lezen om deze oerzonde beter te  begrijpen. Al eerder gaven we de rake opmerking van de Franse cultuurfilosoof René Girard (+ 2015) dat de heilige Schrift nog steeds gelezen wordt in het licht van de mythen, terwijl de mythen juist ontmaskerd moeten worden in het licht van de heilige Schrift. Girard denkt hierbij vooral aan de onovertroffen literaire grootheid van het lijdensverhaal in de Evangeliën. Welnu, ik meen dat zijn opmerking ook bijzonder geldt voor de eerste hoofdstukken van het boek Genesis. In de commentaren wordt nog krampachtig gezocht naar allerlei mythen of oude verhalen, terwijl het eenvoudig lezen van de tekst ons de rijkdom van de boodschap zelf geeft.

Het eerste Bijbelboek,  Genesis,  geeft ons het grote verhaal over de wereld en de mensheid. Het begin van het boek beschrijft de schepping en de zondeval van de eerste mens Adam. De joden noemen dit boek met zijn eerste woord: Beresjit (in het begin, letterlijk  ‘aan het hoofd’, in het Frans juister vertaald met ‘En tête!’): “In het begin schiep God de (2) hemelen en de aarde” (Genesis 1, 1). Het werkwoord “bara” (schiep) wordt enkel voor God gebruikt. Mensen kunnen dingen “maken”, God alleen kan “scheppen”. Toen aan M. Luther eens gevraagd werd wat God aan het doen was voordat Hij de aarde en de hemelen schiep, antwoordde hij: stokken uit de kant van de weg aan het snijden om mensen die zulke dwaze vragen stellen af te ranselen! Het is immers een absoluut begin, waaraan niets vooraf gaat. God schept ook de mens. Terwijl het joodse verbod om een beeld van God te maken heel strikt is, om de verleiding van afgoderij te vermijden, wordt de mens geschapen als “beeld” van God (Genesis 1, 26).    God “boetseerde  de mens (ha-adam) uit het stof van de aarde (ha-adamah) genomen” en plaatst hem in de tuin van Eden, waarin Hij middenin de boom van het leven plant met nog allerlei andere bomen en ook de boom van “kennis van goed en kwaad”. Het gebod dat God nu aan de mens geeft luidt: “Van al de bomen in de tuin moogt ge vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad moogt ge niet eten, want op de dag dat ge daarvan eet, zult ge sterven”. Gods gebod nodigt de mens uit volop te genieten van het leven maar daarbij God als Schepper te erkennen. Hij wil de mens laten delen in zijn overvloed van leven en geluk. De mens laat zich echter door de duivel verleiden, heeft geen vertrouwen in God, wil niet alleen niet genieten van dit goddelijk aanbod maar pleegt bovendien nog een aanslag op God en wil zelf god zijn. Volgens de heilige Bernardus van Clairvaux (+ 1153) is dit een meer verschrikkelijke  zonde dan we  ooit kunnen begrijpen. Het is een vernietiging van Gods plan voor de mensheid. Daarna geeft God  de mens opnieuw een kans en zegt: “Het is niet goed dat de mens alleen blijft” (2,18). Spontaan denken velen hierbij aan de relatie van man en vrouw in het huwelijk, maar het “alleen” zijn lijkt hier eerder te betekenen “los van God” zoals een graankorrel die alleen blijft, nl. niet sterft en dus de omvorming tot nieuw leven niet doormaakt (Cf. Johannes 12, 24). Het is een hernieuwde uitnodiging opdat de man, samen met ‘de hulp die bij hem past’ in gemeenschap zou treden met God en niet “alleen” zouden blijven, nl. teruggeworpen op zichzelf.

Genesis toont de passie van een liefdevolle God die zijn geluk mee wil delen aan de mens. De mens wijst wetens en willens dit aanbod af en wil zelf god zijn. Het verschrikkelijke kwaad van deze zonde  zullen we hier nooit helemaal kunnen  begrijpen… tenzij doorheen ons eigen lijden en sterven.                                 P. Daniel

XVII.20

Vrijdag 13 mei 2022

Flitsen

De 55 jongeren van Damascus (onder leiding van de Salesianen) in de nieuwbouw krijgen intens bijbelonderricht vanuit het Tawk (= verlangen) centrum (Aleppo), gegeven door de orthodoxe priester Athanasios Makhouf, oudtestamenticus.  Dit centrum werd 12 jaar geleden gesticht voor christelijke Evangelisatie, door Garineh Khorossian en enkele jongeren. Syrië, een land door oorlog geteisterd, willen zij bewust mee opbouwen op geestelijk, sociaal, psychologisch, menselijk en artistiek vlak. Zij bieden programma’s aan voor jongeren, gezinnen, lekenleiders en priesters, vrouwen, universiteitsstudenten, media, theater, film. Het centrum kreeg aanvankelijk financiële steun, zelfs uit Nederland (maar nu niet meer, omdat alle aandacht en hulp naar Oekraïne gaat). Het symbool is de bij die verlangt de nectar uit de bloemen te halen en daarbij ook in staat is tegen de wind in te vliegen en zoals een helikopter toch in evenwicht te blijven! Hun visie berust op drie pijlers: God – de ander – mezelf. De Bijbelteksten worden ook helemaal in deze ruime geest bestudeerd. Het is onderricht in Oud Testament én Nieuw Testament én christelijk leven, als één geheel, gericht op Jezus Christus. Een model van christelijke evangelisatie! De jongeren kennen blijkbaar niet veel van de Schrift maar zijn wel zeer geïnteresseerd en het onderricht is bijzonder levendig. Tijdens de maaltijden werden vragen behandeld (Enkele foto’s en promo’s: https://www.facebook.com/tawk.center.20; https://www.facebook.com/tawk.centre.1).

Dinsdag werd honderd kilo kleine visjes opgehaald  in Tartous, “tilapia” en karper. De enen in de grote betonnen  kuip en de anderen in onze vijver in de hoop dat ze als we ze goed verzorgen  in november volgroeid zullen zijn. Bovendien zullen zij zelf voor nakomelingen zorgen zodat we geen nieuwe lading vissen meer moeten kopen. Ze werden opgehaald in dubbele plastiekzakken met water gevuld en werden een tijd op het water gelegd om te acclimatiseren. Dit is ons tweede experiment met vissen.  Het eerste was ruim bevredigend, zij het met enig verlies, wat we als leergeld kunnen beschouwen.

De grote strijd rond abortus in de VS … en elders

Sinds het arrest “Roe v. Wade” (1973) heeft Amerika abortus als constitutioneel recht erkend, wat bevestigd werd door het arrest van “Planned parenthood v.Casey” (1992). Uit een uitgelekte nota blijkt nu dat het huidige Hooggerechtshof die arresten wil herzien. Door deze arresten werden immers grove juridische fouten gemaakt en de rechtspraak misbruikt. De individuele vrijheid en de persoonlijke rechten en autonomie kunnen nooit een  rechtvaardiging worden voor het doden van een ander weerloos menselijk wezen. En rechters dienen de constitutie toe te passen en geen nieuwe verordeningen uit te vaardigen die overeenkomen met de heersende  stroming. We mogen verwachten dat het Hooggerechtshof in deze zin over twee maanden het “constitutioneel recht” op abortus, goed gedocumenteerd, zal afschaffen. Dat betekent dat de beslissing terug naar de wetgever zal gaan en iedere staat opnieuw beperkingen zal kunnen uitvaardigen. Het is dus helemaal nog geen afschaffing van abortus. Het zou wel een begin kunnen zijn van het herzien van nog andere “populaire” rechten  zoals de “homohuwelijken”, de transgendervrijheden…

De strijd rond abortus is een ideologische strijd, die weinig te maken  heeft met de bescherming van vrouwen, hulp aan vrouwen in nood, persoonlijke vrijheid en autonomie. Dat zijn slechts voorwendsels onder populaire slogans. De hulp aan vrouwen in nood kan overigens geheel anders en veel beter georganiseerd worden dan door abortus. Een vriend advocaat, zei me eens het volgende. Indien er bij het begin van de abortuscampagne een creatieve christelijke partij geweest was, had ze deze hele doodscultuur in de kiem kunnen  smoren. Hoe? Door een volkscentrum op te richten voor “vrouwen in nood” en voor problematische zwangerschappen alle mogelijke hulp aan te bieden op psychologisch, financieel, economisch, relationeel gebied. Daarmee kon echt hulp geboden worden en eventuele problemen opgelost.

De strijd om abortus is echter alleen maar in schijn een hulp aan vrouwen. Daar gaat het niet om.  Het gaat om een wereldheerschappij waarbij alle menselijke en morele fundamenten vooral vanuit het christelijk geloof worden afgebroken en vervangen door een transhumanisme, een soort mens-robot die geheel gecontroleerd en geprogrammeerd kan worden in een geautomatiseerde maatschappij. Eerbied voor het menselijk leven vanaf de ontvangenis tot de natuurlijke dood is een belangrijke morele pijler van de christelijke beschaving en die moet, samen met  de eerbied voor het gezin vernietigd worden. De Franse geneticus Jérôme Lejeune  hield reeds in 1973 een vurig pleidooi voor respect voor het ongeboren leven in het conferentiecentrum van de abdij van Royaumont. In zijn dagboek noteert hij dat er een vrouw opstond die zei dat ze met haar vereniging de joods-christelijke beschaving wil vernietigen en daarvoor de familie wil aanvallen en wel in haar meest kwetsbare element, het ongeboren leven en dat ze daarom voor abortus is.  Lejeune merkt daarbij op dat niemand van de 50 aanwezige journalisten deze interventie vermeldde! De verborgen agenda moet verborgen blijven.

We mogen ons verwachten aan een fanatieke strijd. Uit vrees dat abortus beperkt zal worden,  heeft het Witte Huis nu al geld vrij gemaakt voor wat “noodanticonceptie” genoemd wordt. Er worden in de VS aan kerken al protestmanifestaties georganiseerd, die  beantwoord worden door gelovigen die de rozenkrans bidden. Een satansvereniging in de VS schijnt zelfs het recht op abortus op te eisen omdat het voor hen een ritueel is ter ere van Satan. De geldschieters van de globalisten en de grote “Reset” zullen zonder twijfel  kapitalen uitgeven om kerken en verdedigers van het leven  te bestrijden (Politico: Hooggerechtshof VS van plan abortusrecht af te schaffen | Buitenland | hln.be; https://www.rt.com/news/554923-roe-wade-leak-investigation/; https://www.lesalonbeige.fr/la-grande-bataille-de-lavortement-ne-fait-que-commencer/).

Varia

Ons vorig bericht, deskundig geïllustreerd met  11 video’s: 1. Credo, polyfonisch en instrumentaal uitgevoerd, 2. Syrisch orthodoxe zang voor de gekruisigde Christus, 3. Paasviering van Syrische christenen, 4. President Assad en echtgenote onthaald in O.L.Vrouw klooster van Saidnaya, 5. Eid al-Fitr (einde van ramadan) in Damascus, 6. Voorbereiding van Eid al-Fitr, 7. Pater Hugo bij heropening van kerk in Aleppo, 8. Senator Richard Black, Engels 9. Senator Richard Black, Engels met Nederlandse ondertiteling, 10. en 11. Grofste leugens van Colin Powell voor de UNO: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-259/

Ons bericht ook hier’:  https://www.katholiekforum.net/2022/05/09/de-vs-willen-oekraine-gebruiken-om-rusland-te-vernietigen/

*

Duits Europarlementslid Christine Anderson voor de onderzoekscommissie van de EU: “Covid-‘vaccins’ veroorzaakten 20 keer zoveel ernstige bijwerkingen en 23 keer zoveel sterfgevallen als alle andere vaccins in de afgelopen 20 jaar samen!” De beweringen over de veiligheid en doeltreffendheid zijn vals, alsook de goedkeuringen. Zij vindt dat het coronabeleid van de EU met zijn grove schendingen van mensenrechten, marginalisering en criminalisering van critici onaanvaardbaar is en moet onderzocht worden en dat de covid ‘vaccins” niet de gezondheid dienen maar het geldgewin van de Big Farma: https://www.frontnieuws.com/kijk-hoe-europarlementarier-het-hele-covid-beleid-in-5-minuten-vernietigt-tijd-voor-zeer-onaangename-vragen/

Het einde van WO II en de 20 miljoen doden van Rusland werden in heel het land als een volksfeest gevierd: https://www.golfbrekers.be/niet-alleen-op-het-rode-plein/ (verschillende video’s)

*

Jacques Baud, inlichtingenofficier bij het Zwitsers ministerie van defensie heeft vele internationale missies volbracht en is een van de mensen die over Oekraïne de meest objectieve  informatie kan geven. De Oekraïense president Zelensky werd verkozen op grond van zijn  belofte om met Putin en Rusland vrede te sluiten. De vele fanatieke extremistische groepen in het leger en het land hebben echter laten weten dat ze hem zullen vermoorden indien hij vrede sluit. En de VS met de NAVO willen alles doen om de vrede te verhinderen en de oorlog te laten voortduren zodat Rusland verzwakt wordt. Inmiddels neemt de hegemonie van de VS wel af: https://www.frontnieuws.com/jacques-baud-het-verval-van-de-amerikaanse-hegemonie-in-de-komende-decennia/

Dr. Ganser geeft de “andere kant van de waarheid” over het Oekraïne-conflict” en belicht de constante escalatie sinds de staatsgreep door VS en NAVO in 2014: www.kla.tv/22321

Tegenover de unanieme stroom van berichten vanuit Oekraïne en Amerika, wil de Franse generaal Jacques Guillemain een andere  klok laten horen over het bevrijde Novorossia. In de westerse nieuwsberichten is het fake news aan het winnen maar de werkelijkheid lijkt geheel anders te zijn: https://www.mondialisation.ca/voyage-en-novorossia-liberee-place-a-la-verite/5667922

Bewijzen dat de oorlog in Oekraïne allang is voorbereid door de VS samen met NAVO en EU om Rusland aan te vallen, zoals het met de oorloog in Syrië was: De Rand Corporation heeft al voor 2019 het plan uitgewerkt voor een oorlog met Rusland – FREESURIYAH

Prof. Karel van Wolferen  leest in deze  video (’n half uur) zijn eerste artikel voor van het tijdschrift ‘Gezond Verstand’: De wereld op losse schroeven. Alles wat je in de Nederlandse (en Belgische?) officiële nieuwberichten krijgt is vals en meestal precies het tegendeel van de waarheid over corona en Oekraïne. De opmarsj van het Russische leger in Oekraïne zou tot stilstand gedwongen zijn.  Niets is minder waar. Wel zijn  de Russen heel behoezaam om burgers en infrastructuur zoveel mogelijk te sparen, n tegenstgelling tot de gewone handelwijze van VS en NAVO. Er zouden nu in Oekraïne onder de bevolking 2000 doden gevallen zijn. Bij de illegale inval in Irak (2003) waren er de eerste maand al honderdduizend doden:          https://www.youtube.com/watch?v=NoYIdnSTZds         

    

*

Christophe Flipo, ingenieur, architect, informaticus verlaat na 21 jaar de vrijmetselarij en wordt katholiek. Drie geschiedenissen door elkaar: die van een man die op zoek is naar zingeving, van zijn vrouw die katholiek is maar niet pratikerend, van God die toelaat dat men eerst elders zoekt om des te beter Hem te vinden. Wezenlijk vindt Christophe Flipo de vraag van Jezus aan zijn leerlingen: “Wat verlangt ge?” (Johannes 1, 38). Hij begrijpt uiteindelijk dat de riten van de loge een samenraapsel zijn  zonder zin en ontdekt de liefde van Christus, waardoor de Eucharistie een kostbaarste werkelijkheid is. Van overal enkele riten samenbrengen vindt hij inhoudsloos. In  het Evangelie heeft Jezus alles gezegd. Flipo schreef twee boeken: L’ Adieu aux frères, 2015; La meilleure part. De la fraternité des loges à la communauté de l’Eglise, 2015 (video 26 ‘, Frans : https://youtu.be/gTxLbAKibio).

Een Kerk die zich wil aanpassen aan de heersende trend  (afschaffing celibaat, vrouwen priester, homoseksuele relaties, genderfaciliteiten…) in plaats van terug te keren naar de zuiverheid en kracht van het Evangelie van Jezus, slaat een dwaalweg in: https://fortesinfide.nl/index.php/2022/04/30/de-synodale-weg-in-duitsland-zonder-twijfel-een-dwaalweg/

De laatste verkiezingen in Hongarije met de grote overwinning van V. Orban zijn tevens eigenlijk een overwinning voor het gezin en voor het recht op leven: https://www.golfbrekers.be/het-hongaarse-baken/

Viering van de maand mei als Mariamaand, rijkdom van onze eigen geestelijke cultuur :https://www.golfbrekers.be/mei-mariamaand/

 

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

3 commentaren op “De grote strijd rond abortus in de VS … en elders

  1. Wij leven in een tijd van de grootst mogelijke beproevingen en daarmede dus ook van de grootst mogelijke zuivering over de hele aarde.

    Ik denk dat we mogen tot de conclusie komen dat heel de technologie waar we toch zo van genieten slechts ten dienste staat van die beproevingen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht