De VS willen Oekraïne gebruiken om Rusland te vernietigen

Goede Vrienden,

Ik geloof… in Jezus Christus… die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven; die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden…”. Zo bidden we in “de geloofsbelijdenis van de apostelen”, die al in het oude Rome gebruikt werd bij het doopsel. De bevestiging hiervan vinden we  in de ietwat uitgebreidere geloofsbelijdenis van Nicea (325) en Constantinopel (381), de twee eerste oecumenische concilies. Jezus’ kruisdood is een van de historisch meest vaststaande feiten uit de geschiedenis, zoals we voorheen reeds hebben aangetoond. Laten we nu de verrijzenis overwegen.

De verrijzenis van Jezus is de hoogste waarheid van het christelijk geloof. Ze is de vervulling van de beloften uit het Oude Verbond en van wat Jezus zelf herhaaldelijk aankondigde. Het is tevens de vervulling van zijn Menswording en de bevestiging van zijn  godheid. Dit vieren we in deze tijd van Pasen; een feest dat 50 dagen duurt. Het omvat de verrijzenis van Jezus, zijn  hemelvaart en Pinksteren of de uitstorting van de heilige Geest (Grieks: pentekosten = 50). Het Paasmysterie heeft een tweevoudige betekenis: door Jezus’ dood zijn  we bevrijd van zonden en door zijn verrijzenis krijgen we de mogelijkheid om eens met Hem te verrijzen als medeburgers van het glorierijke Rijk Gods. In oost en west wordt ditzelfde  mysterie elk op eigen wijze gevierd. Oosterse liturgie is uitbundig en uitvoerig, omgeven door veel wierook, kaarsen, processies en lange litanieën. Ze wordt opgevat als een deelname aan de eeuwige hemelse liturgie.  Daarom zijn  hun kerken ook helemaal beschilderd met afbeeldingen van Christus, de Albeheerser, Maria, de heiligen, engelen en Bijbelse taferelen. De hemel is als het ware al aanwezig in hun kerken. De westerse, Latijnse liturgie is meer rationeel en sober. In het (armere) oosten staat de verrijzenis van Jezus centraal in de vieringen. In het (rijkere) westen staan lijden en kruisdood van Jezus meer centraal.

Heeft die verrijzenis van Jezus wel echt plaats gevonden? Zo vragen sommigen zich af. Velen hebben de Verrezene gezien, maar niemand heeft met eigen ogen de verrijzenis van Jezus zelf gezien. Als we echter alleen maar geloven wat we zelf gezien hebben, wordt het leven dan niet bijzonder bekrompen? De grootste werkelijkheden  overstijgen ons. Heeft er ooit iemand gezien hoe het heelal ontstaan is? Om de paar decennia krijgen we hierover een andere hypothese. Nu hebben we blijkbaar nog de big-bang  theorie, die veronderstelt dat een uitdeinend heelal het teken zou zijn dat alles ooit klein begonnen is. Andere deskundigen zeggen: neen, het is een cyclisch gebeuren, op een inkrimpend heelal volgt een uitdeinend  heelal. Misschien verwacht iemand dat een geleerde ooit de formule vindt van het ontstaan van het heelal. Is het  echter niet wijzer te aanvaarden dat de schepping uiteindelijk de mens overstijgt? Bovendien, moet je wachten om van de schepping te genieten vooraleer je weet hoe alles precies ontstaan is? Ook de verrijzenis overstijgt ons terwijl  toch  de Kerk en de christenen leven van de verrijzenis van Jezus.

De joodse overheden hebben zich hiertegen al vanaf het begin verzet. Ze gaven een grote som aan de bewakers opdat ze zouden vertellen: “Zijn leerlingen zijn Hem in de nacht komen stelen terwijl wij sliepen” (Mattheus 28, 13). Merkwaardig getuigenis van slapende getuigen! Later werd de lichtgelovigheid van de apostelen dikwijls voorgewend om het feit van Jezus’ verrijzenis te ontkennen. Door Jezus’ dood zouden ze zo diep ontgoocheld zijn dat ze zelf de verrijzenis van Jezus zouden uitgevonden hebben. Dit is echter totaal tegengesteld aan de werkelijkheid. Na Jezus’ sterven op het kruis waren de apostelen inderdaad geschokt, terneergeslagen en ook bang. Tijdens Jezus’ aardse leven waren ze al niet in staat Hem helemaal te begrijpen en te geloven. Jezus verwijt hen hun ongeloof en hardheid van hart bij (Marcus 16, 14). Paulus verwijst naar het getuigenis van hen die de verrezen Heer zagen (1 Korintiërs 15, 4-7). Hoewel Jezus eerst aan de vrouwen verschenen  is, vermeldt Paulus hen niet eens. Immers, in zijn tijd had het getuigenis van vrouwen ook in de rechtspraak geen waarde en telde niet mee.  Kortom, hoe zouden de apostelen hun  eigen  ongeloof plots omgezet hebben in een vurig geloof dat zich over heel de wereld verspreidt? Als gewone vissers hadden ze niet de mogelijkheden, het inzicht of het kapitaal  van de huidige informatiediensten die gelijk welk nieuws over de wereld als waarheid kunnen verspreiden. Hoe zouden zij met hun eigen twijfels in staat zijn  in heel de wereld een vurig geloof in Jezus’ verrijzenis op te wekken? De enige geldige verklaring voor de plotse wereldwijde explosie van christelijke gemeenschappen is dat het werkelijk de vrucht is van Jezus’ verrijzenis, een werk  van de heilige Geest en dat het allemaal verlopen is zoals Jezus zelf heeft voorspeld. En hiervan getuigt de levende traditie waarvan we een nauwkeurige weerslag vinden in het Nieuwe Testament. De ontdekking van het lege graf is het eerste teken geweest voor de vrouwen, Petrus en de beminde leerling. Vervolgens hebben Maria Magdalena en de heilige vrouwen dan de verrezen Heer ontmoet en ze werden voor de apostelen de eerste getuigen van de verrijzenis. Zo werd Maria Magdalena de “apostel van de apostelen”. Petrus en de Twaalf getuigen op hun beurt van hun ontmoeting met de Verrezene. Jezus verschijnt met hetzelfde lichaam als voorheen maar nu verheerlijkt, niet meer gebonden aan tijd en ruimte. Zijn verrijzenis is niet zoals bij Lazarus een terugkeer naar het aardse leven, Hij is nu geheel de hemelse mens.

De verrijzenis van Jezus dienen we te verkondigen, te vieren en te beleven. In deze paastijdt beginnen en eindigen alle liturgische vieringen met de erg ritmische zang: “De Messias is verrezen,  Hij heeft door de dood de dood overwonnen en heeft het leven gegeven aan hen die in het graf waren.”  Ook in de gewone omgang begroeten christenen elkaar met de uitdrukking “al masiechoe qam!” waarop het antwoord volgt: “chakkan qam!” (“De Heer is verrezen – Hij is waarlijk verrezen”)Zo kleurt in deze tijd het verrijzenisgeloof niet alleen de liturgie maar ook het dagelijkse leven.

Het volgend waar gebeurd verhaal uit de Sovjettijd kan ons hierbij helpen. Eens werd er een groots openbaar debat georganiseerd om het materialisme te promoten en het christelijk geloof belachelijk te maken. Twee bekwame  sprekers toonden aan dat onze toekomst enkel ligt in deze materiele aarde en de technisch-wetenschappelijke vooruitgang waarvan de grote verwezenlijkingen van de Sovjetunie getuigen. Ieder geloof werd hierbij als bedrog en misleiding afgewezen. Na het applaus gaf de voorzitter de kans aan ieder die het wenste naar voren te komen en het woord te nemen. Er viel een grote stilte. Uiteindelijk stond een eenvoudige man op, kwam naar voren en zei met krachtige stem in de micro: “De Heer is verrezen”. Vanuit heel de zaal weerklonk een machtig antwoord: “Hij is waarlijk verrezen”. En de man ging terug naar zijn plaats. Zijn getuigenis was sterker dan de redevoeringen.

P. Daniel

XVII.19

Vrijdag 6 mei 2022

Flitsen

De derde paaszondag is hier gewijd aan de “mirreforen”, de mirre-dragers en vooral -draagsters. Bij Jezus’ dood was niets voorzien voor zijn begrafenis en bovendien ging met de avond ook de strenge rust in van de grote sabbat. Twee leden van de Hoge Raad (het Sanhedrin), Jozef van Arimathea en Nicodemus kwamen ter hulp.  Jezus werd in het nieuwe graf van Jozef van Arimathea gelegd, vlak in de buurt. Zondagmorgen, onmiddellijk na de sabbatrust willen de vrome vrouwen hun werk verder zetten en Jezus’ lichaam met welriekende kruiden en balsem verzorgen. Dan blijkt dat Hij verrezen is zoals de Schriften en Hij zelf zo dikwijls voorspeld had. Deze zondag wil een hulde zijn  aan de trouw van de vrouwen in de  geloofsgemeenschap. Zij zijn niet gevlucht voor deze totale catastrofe   maar stonden onder het kruis. Tevens is het een hulde aan de zeldzame politieke leiders die, hoewel ze een perverse beslissing niet kunnen tegenhouden  zelf trouw blijven aan de waarheid.

In het begin van de week vierden de moslims het einde van hun ramadan, Eid al-Fitr, drie dagen lang. Er zijn dan ook de hele week bij ons (bijna) geen arbeiders te zien geweest.

Maandag  arriveerden een 20-tal jongeren uit Damascus (verbonden met de Salesianen) voor een driedaagse bezinning en donderdag kwam er een groep van ruim 50 jongeren. Dinsdag vierde de gemeenschap Verbo Encarnado (opgericht in Argentinië in  1984 als katholiek religieus instituut) met pater Hugo uit Aleppo mee de Eucharistie. Voor hun vertrek ontstond er nog  een spontane zangsessie.

In de Goede Week en de Paasweek heeft onze associatie “Son of Man” op vier plaatsen in Libanon 360 voedselpakketten kunnen uitdelen aan de meest behoeftigen.

De VS willen Oekraïne gebruiken om Rusland te vernietigen

Enkele jaren geleden bezocht ik samen met Zwitserse vrienden Aleppo dat toen net bevrijd was. Onverwachts werd ik op staat aangeklampt door een Amerikaanse vrouw die vroeg of ik Pater Daniel was, wat ik bevestigde. Ze zei dat ze een medewerkster was van Richard Clark en wilde me hartelijk groeten, ook namens hem, maar vooraleer ik haar iets kon vragen verdween ze weer in een gezelschap, waarmee ze blijkbaar Aleppo bezocht. De Amerikaanse kolonel Richard Black heeft in april 2014 een brief geschreven aan de Syrische president, waarin hij hem bedankt voor zijn moedige  inzet voor zijn volk ook voor de verschillende geloofsgroepen en zijn blijvende strijd tegen de buitenlandse (ook VS) terreur. Ik ontdekte in die brief een vooraanstaand politicus met een scherp inzicht, een ruggengraat en een geweten. In mijn wekelijkse bericht schreef ik hierop een commentaar die blijkbaar  vertaald is en op een of andere wijze op zijn bureau  belande.    Welnu, deze  week stuurde een vriend, een gepensioneerde Franse chirurg, die enige tijd met ons heeft meegeleefd en al in verschillende landen  in oorlog zijn diensten heeft aangeboden, me een lang getuigenis van deze  Richard Black: ”Document : les Russes ne peuvent pas se permettre de ne pas gagner cette guerre.” Een dag later kreeg ik deze  Vlaamse vertaling samen met de video in het Engels. Wie door de media nog niet gehersenspoeld is, zal hierin de hoofdlijnen vinden van het conflict rond Oekraïne en de gehele geopolitiek. https://www.frontnieuws.com/kolonel-richard-black-de-v-s-leiden-de-wereld-naar-een-kernoorlog/).

Richard Black is Amerikaans republikeins senator (Virginia) met een behoorlijke staat van dienst vanaf de oorlog in Vietnam, met 269 missies als helikopterpiloot. Hij noemt zich zeer pro-Amerikaans en was bereid om zijn leven te geven in de strijd tegen Rusland. Het huidige Rusland is echter helemaal niet meer de vroegere Sovjetunie. Het Russische volk is nu het meest christelijke van alle grote naties. Rusland heeft het gezin in ere hersteld en is steeds terughoudender tegenover abortus. Helaas blijven de media Rusland afschilderen als de vroegere Sovjet. Uitvoerig spreekt hij over het enorme verschil van oorlogsvoering door Amerika en door Rusland. Hij bezocht Aleppo dat van 2012 tot 2016 voor een flink deel vernietigd werd. Het was “het Stalingrad van de Syrische oorlog”. De wreedste terroristen, door het westen opgeleid, bewapend en betaald, deden wat de VS al in zovele landen hadden gedaan: zonder enige terughoudendheid burgerbevolking uitmoorden, alle infrastructuur vernietigen, wooncentra tot puin herleiden. Hiertegenover staat de huidige Russische inval in Oekraïne in fel contrast, zo stelt Black.  Rusland wil geen oorlog en poogt al decennia om in redelijk overleg te komen met het westen. Een van de  grootste tragedies van onze tijd ziet R. Black in het feit dat we niet in staat geweest zijn de NAVO op te doeken. Nadat het Warschaupact ontbonden was,  moest ook de NAVO ontbonden worden. Dit is niet gebeurd. En de NAVO heeft maar reden van bestaan  als ze een vijand heeft. Vandaar de opgevoerde haat tegen Rusland. In Oekraïne begaan de neonazi’s de grootste gruwelen tegenover hun eigen Russische Oekraïners en de media met al hun perspapegaaien kunnen dag na dag de schuld van al die gruwelen zonder moeite aan Rusland geven, terwijl de  Russen zoveel mogelijk willen sparen.  Washington wil echter Rusland zo ver mogelijk tot oorlog dwingen en ze zorgen ervoor dat ze hiervoor de steun krijgen van een gehersenspoelde  Europese openbare opinie. Ondertussen is er alleen maar onnoemelijk lijden voor het Oekraïense volk en voor de Russische soldaten die geen oorlog willen.

Als er een atoomoorlog van komt, zal het (nogmaals) de VS zijn  die hiervan de aanstoker is. De Amerikaanse wapenbazen geven geen zier om een uitgemoord Oekraïense  volk, een verwoest land, een tot  armoede vervallen Europa en het Russische volk dat lijdt,  integendeel. Kolonel Powel kon de wereld destijds overtuigen dat Irak moest verwoest worden, door een simpele tube (van parfum?) te tonen en toen Madeleine Albright, destijds staatsecretaris de vraag kreeg of het verantwoord was  door sancties meer dan ’n half miljoen Irakese kinderen van honger en ontbering te laten omkomen, was haar antwoord koudweg: “wij denken van wel”. Dat was en is de politiek van de eigenlijke Amerikaanse leiders. De topeconoom dr. Paul Robert Craig die vele jaren in de hoogste politieke kringen vertoefde, zegt dat Vladimir Poetin één grote fout maakt, nl. hij denkt  dat de machtigste Amerikaanse leiders nog een geweten hebben terwijl zij geen enkel geweten hebben! Het doel nu is en blijft: Rusland van de kaart vegen en daarna China. Als daarmee ook Europa uitgemoord wordt en verdwijnt is dat voor hen meegenomen. En Europa  steunt blindelings de westerse voorstelling van zaken en helpt naïef mee aan de totale vernietiging van Oekraïne en tegelijk aan zijn  eigen ondergang.

Varia

Ons vorig bericht zeer deskundig geïllustreerd met  6 , bijzondere video’s over de lijkwade van Turijn, een zevende over de hulp aan Khabab,  een   achtste over “No more War” van Dan Kovalik:  https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-258/

Ons vorig bericht ook hier weer: https://www.katholiekforum.net/2022/04/29/een-volgens-internationaal-recht-ruimschoots-verantwoorde-interventie/

*

Nieuwsbrief Tegenstroom – 3 mei 2022: Denemarken schort alle coronavaccinatie op. – Dr. R. Malone, uitvinder van mRNA technologie, is zeer sterk gekant tegen  de zogenaamde covid 19 vaccins – Inentingen kunnen  kinderen tegen bepaalde onschuldige kinderziektes beschermen  maar verzwakken hun immuunsysteem zodat ze vatbaarder worden voor andere ziektes en voor chronische aandoeningen – EU wil nog strengere censuur doorvoeren – Noach Hariri (World Economic Forum) wil een transhumane mens die nog machtiger is dan God! – Jezus stichtte op originele wijze een parallelle gemeenschap.

Een duidelijke standpunt vanuit Afrika aan het westen: wij willen zelf beslissen welke houding of standpunt wij innemen: https://www.golfbrekers.be/wij-willen-vrij-zijn-om-zelf-onze-beslissingen-te-nemen/

Hoeveel landen de VS in deze oorlog niet steunen : https://www.golfbrekers.be/de-hele-wereld-veroordeelt-rusland-is-dat-zo/

*

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft algemene vaccinatie afgewezen. Robert Kennedy jr heeft samen met een groep wetenschappers een proces ingespannen tegen Bill Gates, dr. A. Fauci en de Big Farma omdat volgens hen de vaccins van de laatste 32 jaar niet veilig waren. Bovendien zijn de covid 19 vaccins geen echte vaccins maar bio-genetische experimenten met mRNA die het menselijk DNA veranderen, wat voorheen als misdaad werd beschouwd. De aangeklaagden hebben niet wetenschappelijk verantwoord kunnen aantonen dat hun “vaccins” wel veilig zijn. Voormalig vicepresident van Pfizer Dr. Yeadon waarschuwde hiervoor al lang. De ziektes die men na vaccinatie krijgt kunnen  genetische afwijking zijn die niet meer gewoon behandelbaar zijn en gevaccineerden  zullen voortijdig sterven. (Overigens is ook de uitvinder van de mRNA technologie, dr. Robert Malone zeer fel gekant tegen deze zogenaamde covid 19 vaccins): https://bestnewshere.com/breaking-news-the-supreme-court-in-the-us-has-ruled-that-the-covid-pathogen-is-not-a-vaccine-is-unsafe-and-must-be-avoided-at-all-costs-supreme-court-has-canceled-universal-vax/

 De oorlogsmisdaden die de VS in Raqqa (Syrië) begaan hebben moeten door de VN onderzocht worden. Dat is reeds lang de vraag van Syrië. Dat is nu ook de mening van de onafhankelijke Amerikaanse journalist Bradley Blankenship: https://www.rt.com/news/554270-syrian-government-un-investigate-raqqa/

Uitstekend interview van Ab Gietelink met prof. Kees van de Pijl over Oekraïne. Waarom deze oorlog uitgelokt werd. Over het grote gevaar van de vele bio laboratoria. Over de persoon van de president Zelensky (door het volk gekozen omwille van zijn programma van toenadering tot Rusland!) Over de terughoudendheid van Russische troepen. En hoe dit mogelijk zal eindigen: https://odysee.com/@Alternatief.tv:f/117.-feiten-in-oekraïne-waar-de:e

Volgens analisten van de State of the Nation moet en zal Poetin dringend de illegale biolaboratoria  in Oekraïne ontmantelen om het bio terrorisme van de VS, VK, EU en NAVO te stoppen: https://www.frontnieuws.com/hier-is-de-voornaamste-reden-waarom-rusland-oekraine-volledig-moet-neutraliseren/

*

Op zoek naar  verdieping kwam Serge Abad-Galardo bij de loge terecht. Na 24 jaar verliet hij deze. Hij getuigt hoe de loge maximale informatie over je verzamelt terwijl je over haar  geen informatie krijgt. Vrijmetselaars beschouwen zich als nakomelingen van Caïn, “kinderen van de vader” nl. Satan, Lucifer, die door mysterieuze rituelen wordt verheerlijkt. De leden krijgen een gevoel van superioriteit  als zijnde ingewijd in geheimen die anderen niet kennen. Bij het zien van de gekruisigde Christus vroeg hij waarom Christus zich van hem verwijderd had en kreeg het antwoord: “Niet Ik heb me van je verwijderd maar jij van Mij”. Vrijmetselaar zijn is onverenigbaar met het katholicisme. Hij ging op retraite in een abdij waar hij voor het kruisbeeld van Jezus knielde en weende. Hij werd overweldigd door de liefde van Christus. Na 24 jaar verliet hij de loge. Als hoge staatsambtenaar met 35 jaar dienst, die voorheen in zijn  carrière flink geholpen werd door zijn  vrienden vrijmetselaars, werd hij plots totaal geïsoleerd. Zijn getuigenis is niet gericht tegen hen maar tegen de vrijmetselarij zelf. Dit is zijn boodschap voor zijn voormalige vrienden: Ik zou willen dat ze hetzelfde geluk kennen dat ik heb gekregen in mijn ontmoeting met de gekruisigde Christus (Video 28’, Frans: https://youtu.be/frUo-hFZOBw;   hij schreef drie boeken: Je servais lucifer sans le savoir, Tequi; Secret maçonique ou vérité catholique, Artège; La conversion d’un franc-maçon, Artège).

De bekende Italiaanse liturgist Don Nicola Bux geeft enkele kritische bemerkingen op het beleid van de huidig paus, dat door steeds meer gelovigen als een ramp wordt beschouwd. Voortdurend verruimt hij de normen van zijn  voorgangers (abortus, euthanasie, ‘homohuwelijk’, gender…), hij lanceert een stortvloed van afzettingen van bisschoppen wat op machtsmisbruik van een absolute monarch begint te lijken, de Amazone Synode ging over milieu, politieke en sociale kwesties, niet over evangelisatie. De huidige kerk mist  een duidelijke katholieke leiding op moreel, doctrineel en liturgisch gebied. Zoals Petrus zich broederlijk liet vermanen door Paulus, lijkt dit nu ook hoognodig om een proces van zelfvernietiging te keren: https://fortesinfide.nl/index.php/2022/04/26/de-kerk-heeft-een-paus-nodig-die-zegt-wat-katholiek-is/

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

2 commentaren op “De VS willen Oekraïne gebruiken om Rusland te vernietigen

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht