Club Corona Criminelen ontmaskerd

Goede Vrienden

Om te  tonen dat de Eucharistie, zelfs met de mooiste meditaties zoals we die getracht hebben te geven,  een onuitputtelijk mysterie blijft, voegen we hier tenslotte nog een  beschouwing aan toe vanuit een geheel andere hoek: de vijf fazen of ruimten van de Eucharistie.

1.     De inkomhal.

We beginnen met ons voor te bereiden op de ontmoeting en maken het kruisteken als toerwijding aan de Drie-ene  God. We leggen de oude mens af om ons met de nieuwe mens te bekleden, zoals men in de hal zijn regenjas aflegt en zich   afborstelt. Geestelijk is dit: zijn  zonden belijden en ook zelf vergeving schenken. Hierop volgt  het genezings- en bevrijdingsgebed: “Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven”. Dan kunnen we vrij en blij het Gloria aanheffen: “Eer aan God in den hoge…”. De fase in de voorhal wordt afgesloten met het openingsgebed, dat het thema van de dag aangeeft.

2.     De audiëntiezaal.

Een audiëntie bestaat uit luisteren en spreken: we ontvangen een boodschap en voegen er ook onze goedkeuring aan toe. We luisteren naar het Woord Gods, eerst van de profeten of de apostelen en daarna van Jezus zelf in het Evangelie, waarvoor we eerbiedig recht staan. Dit Woord Gods zuivert  en verlicht ons. Hierop geeft de priester een toelichting of aansporing. Dan willen wij het Woord Gods “be-amen”. ‘Amen’ (van aman) is een Bijbels, Hebreeuws woord: bevestigen, opvoeden, vertrouwen, geloven. Het betekent: met die waarden ben ik stevig opgevoed en daaraan blijf ik trouw. Hierop spreken we onze geloofsbelijdenis uit als getuigenis zowel persoonlijk als gemeenschappelijk. Met de “universele voorbeden” door en voor het volk, eindigt  deze fase.

3.     Het klaarmaken van de tafel.

Brood en wijn  worden aangeboden. Zij vertegenwoordigen heel de schepping maar tegelijk ook alles wat wij zelf hebben én zijn. Samen met het brood en de wijn leggen we alles op het altaar, doen er afstand van en bieden het aan de Heer aan: ons leven, onze vreugde, onze pijn, onze verwachtingen, onze ziekte en onze gezondheid, ook wat ons het meest dierbaar is.… Dat is onze noodzakelijke offerande. De Heer zal dit omvormen. Wat we afgeven, krijgen we als het ware in goud terug. Iets waar we geen afstand van doen en wat we niet aanbieden, wordt in ons leven een afgod. Met het gebed over de gaven wordt deze fase afgesloten.

4.     Het “Heilige der Heiligen”

We treden nu het heiligdom binnen waarin God in alles de leiding neemt. Wij hebben onze zonden erkend en onze wonden aan Hem aangeboden. Wij hebben heel ons leven uit handen gegeven. Als kinderen vertellen we alles aan God, onze Vader. In de prefatie danken we Hem voor de schepping en ook voor de herschepping door de verrijzenis va    n Christus. We vragen hem kinderlijk: Gedenk Abraham… gedenk uw beloften aan uw volk… gedenk het offer van uw Zoon Jezus… gedenk onze dierbare overledenen alsook de levenden en gans de Kerk, de zegevierende met Maria, de lijdende en de strijdende Kerk. Tweemaal wordt de heilige Geest afgesmeekt (epiclese). Vóór de consecratie vragen we dat de heilige Geest het brood en de wijn zou omvormen  tot het Lichaam en Bloed van Christus. Na de consecratie vragen we de heilige Geest dat Hij ons allen zou omvormen en één maken in het Mystieke Lichaam van Christus. De consecratie is de vervulling van de verzoening door het Bloed van Christus zelf (cfr. Exodus 24), van de zondebok die in de woestijn wordt gestuurd “tot vergeving van zonden” (Leviticus 16), tot eeuwige gedachtenis (Exodus 12). Dit gedeelte eindigt met de plechtige lofzang of doxologie: “Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid”.

     5. De eetzaal: communie en éénwording

We bereiden ons voor met het Onze Vader,  hét gebed van Jezus, van de Kerk en van ieder christen. Hiermee geeft Jezus niet alleen de woorden en de volgorde maar ook zijn Geest. Het “Lam Gods” is de vervulling van  heel het joodse geloof in het Paasfeest. Door de communie, het eten en drinken, nemen niet wij Jezus als de verrezen Heer op, maar absorbeert Hij ons. Wij worden één met Hem en opgeheven tot zijn goddelijk niveau, doordat Hij zich neerbuigt naar ons. Alles wat wij God gegeven  hebben, geeft Hij ons nu, omgevormd in Jezus terug. Daarop worden we gezonden om Jezus uit te stralen in deze wereld.

*******

Ziedaar mijn bewerking van de visie van de bezielde Kroatische theoloog  Tomislav Ivancic (+ 2017), voormalig rector van de universiteit van Zagreb. Na de val van het communisme zag hij nieuwe mogelijkheden van evangelisatie om de grote geestelijke leegte  op te vullen. Daarvoor ontwikkelde hij ook een “hagiotherapie”, nl. een spirituele genezing als noodzakelijke aanvulling op de lichamelijke en psychische genezing. Hiervoor stichtte hij in Zagreb in 1990 een centrum. Hij schreef meer dan 50 boeken en was een graag geziene spreker. Ook in Vlaanderen en Nederland gaf hij conferenties. Immers, al hebben wij niet, zoals hij,  het communisme gekend, ook wij leven al decennia in een pijnlijke geestelijke leegte. Het christelijk weefsel waarop onze beschaving uitgroeide werd deskundig en systematisch verwoest. Daarom is een creatieve nieuwe evangelisatie, soepel en zonder fanatisme,  ook bij ons nodig. Niemand kan beletten dat wij in ons gedrag als vrije mensen ons geloof tonen, dat wij bidden, dat wij eerbied hebben voor de mooie christelijk gebruiken, voor de sacramenten en de kerken… De diepe eerbied voor de Eucharistie, zoals ze ons gegeven is, zonder extra moderne “groene”, “rode” of “blauwe” aanpassingen is hierbij van wezenlijk belang.

P. Daniel

XVII.5

Vrijdag 28 januari 2022

Flitsen

De traditionele gebedsweek van de eenheid van de christenen, eindigend met de bekering van de heilige Paulus (25 januari) hebben  we feestelijk willen  afsluiten met viering van de heilige Johannes Chrysostomus op donderdag 27 januari. Deze wordt  zowel in het westen als in het oosten erkend als een grote patriarch.

Een van die heerlijke gebruiken in Syrië is het nagenoeg stil vallen van het gewone openbare leven vanaf het ogenblik dat er een vlokje sneeuw valt of vanaf het moment dat de thermometer naar -1°C kantelt. De sneeuw die we de voorbije dagen gehad  hebben  en de bittere kou van nu zijn dus ruimschoots voldoende voor de arbeiders om thuis te blijven en voor de bureaus om te sluiten, op enkele vrijwilligers na. Hier en daar is er toch een arbeider die komt opdagen en hij is natuurlijk welkom. Ook mijn eenmansbedrijfje draait op een lager pitje  verder. Het is niet alleen flink koud maar er is ook heel onregelmatige elektriciteitsvoorziening (in dit land dat een overvloed heeft aan energiebronnen, die door de VS worden “beschermd”!) Als er een hele nacht en/of een hele dag nagenoeg geen elektriciteit is en ook geen zon, is er geen licht of elektrische verwarming,  kunnen de batterijen van de zonnepanelen niet opladen,   kunnen  onze  computers met slechte batterijen ook niet opladen en is er bovenal geen internet. Ook vandaag was er gans de dag geen internet tot in de namiddag  en dan nog heel erg beperkt. Het werk valt stil maar voor de rest is het ongeveer het tegendeel van een “lockdown”. Er wordt gewerkt aan sneeuwmannen en de kinderen (en volwassenen) bekogelen elkaar met sneeuwballen. Regelmatig hebben  we gelukkig een flinke zon, zij het dikwijls met een snijdende wind.

Aan 100 van de meest behoeftige gezinnen in Ghouta en Damascus hebben we  een voedselpakket kunnen  bezorgen, voldoende voor een maand, batterijen voor zonne-energie (voor 4 lampen en oplaad-mogelijkheid) en slaapzakken.

Club Corona Criminelen ontmaskerd

Op 6 december 2021 werden 16 kopstukken aangeklaagd bij het Internationaal Strafhof (IS) in Den Haag (Nederland) voor een hele reeks misdaden tegen de menselijkheid. Het IS is een  intergouvernementele organisatie en een internationaal tribunaal erkend door meer dan 120 landen, hoewel de groten der aarde dikwijls wegen vinden om aan een veroordeling te ontsnappen. De aangeklaagden blijken de motor van de wereldwijd georganiseerde corona “pandemie” te zijn. “Dit is een wereldwijde criminele samenzwering, die al tientallen jaren wordt gepland. Het is nu duidelijk dat bij ‘het plan’ de ultrarijken en de leiders van de meeste natiestaten betrokken zijn, op een paar uitzonderingen naHet doel van deze activiteit is het creëren van een nieuwe wereldorde, door middel van de agenda 2030 van de VN, door het ontmantelen van alle democratische natiestaten, stap voor stap, gecontroleerd door een ongekozen elite en het vernietigen van de vrijheden en fundamentele mensenrechten van de volkeren van de aarde” (https://www.frontnieuws.com/zullen-deze-covid-criminelen-door-een-onafhankelijke-rechtbank-worden-aangeklaagd/).

Bij de aangeklaagden zitten de  grote iconen van het huidige wereldwijde corona beleid: dr. A. Fauci, Bill en Melinda Gates, de directeurs van Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson,  de directeur-generaal van de WGO Tedros, Boris Johnson, Klaus Schwab… Als slachtoffers worden “de volkeren van het Verenigd Koninkrijk” beschouwd en uiteindelijk alle volkeren van de hele wereldfamilie. “Een van de zeven aanklagers is Dr. Michael Yeadon, voormalig vicepresident en hoofdwetenschapper op het gebied van allergie en ademhalingsonderzoek bij Pfizer”. In april 2021 uitte hij zijn grote bezorgdheid omtrent de vaccins: “Ik geloof dat [COVID-19 booster-prikken] gebruikt gaan worden om je gezondheid te schaden en je mogelijk te doden. Ik zie geen zinnige interpretatie anders dan een serieuze poging tot massale depopulatie”. Dit proces verwijst naar het “artsenproces” in Nuerenberg na WO II. Een centrale aanklacht betreft de “geïnformeerde toestemming”: niemand mag onderworpen worden aan een medisch experiment tenzij na grondige informatie en nadat hij/zij hiervoor de vrije toestemming heeft gegeven. Het is duidelijk dat deze ethische code nu wereldwijd met voeten wordt getreden.

De aanklachten zijn blijkbaar erg gedetailleerd en gedocumenteerd. Het gaat om het vernietigen  van bedrijven, het opleggen van lockdowns waardoor rijkdom wordt overgeheveld naar de superrijken, het beschadigen van het immuunsysteem door de vaccins, de weigering om een goede voortijdige behandeling aan te bieden,  het dwingen van maskers te dragen tegen iedere wetenschappelijke bevinding in, het onderdrukken van alternatieve behandelingen, het gebruik van beademingsapparatuur ondanks bewijs van schade, het euthanaseren van oudere COVID patiënten met midazolam…: “een geheime oorlog is gevoerd tegen de bevolking van het Verenigd Koninkrijk (en de wereld) door het vrijgeven van het biologische wapen SARS-Cov-2 en het bijkomende biowapen, m-RNA gentherapie ‘vaccinsOpzettelijk doden door middel van de experimentele COVID-prikken, het gebruik van dodelijke doses midazolam bij verpleeghuispatiënten bij wie COVID was vastgesteld, en de toevoeging van grafeenhydroxide aan de prikken”.  Verder onderzoek hiernaar wordt gevraagd: “Wij vragen dat er een volledig onderzoek wordt gedaan naar de opname van grafeenhydroxide in de Covid-19 ‘vaccins’ en naar de moord op Dr. Andreas Noack.” Deze laatste is de wetenschapper die hierover een video maakte en aantoonde dat grafeenhydroxide in het vaccin werkt als “scheermesjes” in de aders. Hij werd ter plaatse door de Duitse politie aangehouden en daarna vermoord

De Duits-Amerikaanse advocaat Reiner Fuellmich die ijvert voor een Neurenberg 2 tribunaal, wordt nu wereldwijd gesteund door meer dan 1000 advocaten en meer dan 150 topwetenschappers, die meer dan anderhalf jaar gegevens hebben samengebracht. Volgens hem hebben ze nu gegevens in hun bezit die “genoeg zijn om de hele vaccinindustrie te ontmantelen”. De vaccinatiecampagne lijkt op een experiment, zo vervolgt Fuellmich “om de dosering te bepalen die nodig is om mensen te doden en/of te verminken”. In de verschillende vaccins zit namelijk niet overal hetzelfde en de farmabedrijven lijken hun experimenten onder elkaar te synchroniseren.   Ziehier een interview met Fuellmich tijdens de manifestatie
in Brussel vorige zondag. Hij bevestigt dat er verschilende processen gevoerd worden: in Zuid Afrika, Polen, Canada… In India riskeert Bill Gates de doodstraf.
; Ziehier nog enkele gegevens uit de mij toegestuurde tekst van dit interview. We moeten niet wachten totdat de cavalerie ons komt bevrijden, wij zijn zelf de cavalerie en het beste dat we kunnen doen is de waarheid naar buiten brengen. De paniekzaaierij over  deze covid 19, die een gewone griep blijkt te zijn, wordt opgevoerd door de PCR tests die ons niets kunnen zeggen over de werkelijke besmetting. De meeste regeringen en mainstream media zijn marionetten van de Davos-kliek, gevaarlijke oorlogsmisdadigers. We moet en ons losmaken van dit  corrupte en criminele systeem. (https://ourtube.co.uk/watch/8s8vz7oPM5VrTvD;

https://irmaschiffers2014.wordpress.com/2022/01/25/hoopvol-bericht-van-reiner-fuellmich-update; en de hele persconferentie bij de manifestatie te Brussel, 232/1/22: https://live.childrenshealthdefense.org/a-call-to-europe-press-conference-in-brussels-hosted-by-chd-europe)

Zal dit proces ons de hele waarheid openbaren? Zal de oppermachtige wereldelite een eerlijk oordeel beletten?  Zal de mythe van de corona “pandemie” uiteenspatten als één grote criminele onderneming van een super rijke elite die de wereldbevolking wil verminderen? Wat ook de onmiddellijke uitkomst  moge zijn, we kunnen ons  moeilijk voorstellen dat de hele puzzel nog lang kan verborgen gehouden worden. Steeds meer maskers vallen af.

En dit nog

*

 • In deze nieuwsbrief: Geen QR in Engeland – De schaduwkant van herhaaldelijk boosteren: kan ons immuunsysteem uitgeput raken -Specialisten voor hoorzittingen rond verplichte vaccins liggen vast –

N-VA neemt een forse bocht over verplicht vaccineren – VERSO.TV :

Vlaanderens eerste neutraal nieuwskanaal:   https://www.tegenstroom.eu/source_nieuwsbrief_tegenstroom/index92.html

*

Washington – https://www.youtube.com/watch?v=uG91WTWxn4I

Brussel – https://www.youtube.com/watch?v=Q0FECjcYjas

Stockholm – https://www.youtube.com/watch?v=8eT7GWEeYDs

Düsseldorf – https://www.youtube.com/watch?v=Ru7Yr4AXcCc

Maagdenburg – https://www.youtube.com/watch?v=5LROm2KyV-c

zaterdag 22/1

Bern – https://www.youtube.com/watch?v=8eT7GWEeYDs

Parijs – https://www.youtube.com/watch?v=W-izJtQ9-R8

*

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

149 commentaren op “Club Corona Criminelen ontmaskerd

 1. Pater Daniel Maes,

  Hartelijk dank voor de fijne nieuwsbrief. Ik heb hem met interesse gelezen.
  Mag ik een paar opmerkingen maken? (als positieve kritiek bedoelt)
  Als dat mag, dan het volgende.
  Ik begin steeds meer de diepte van de mysteries van het Katholieke geloof begrijpen, ook dank zij uw schrijven, maar ook door persoonlijke verrijking met kennis daaromtrent. Het is mooi.

  In uw eerste stuk, “de Eucharistie”, is er sprake van joden. Zou het niet beter zijn de term Israëlieten te gebruiken? Zover ik weet handelt het Oude Testament over dat volk, ook wel Hebreeën geheten.

  In uw tweede stuk, “Flitsen” heeft u het over sneeuw. Wat grappig dat het daar in dat warme zuidelijke Syrië nu sneeuwt. Het zal wel door het landklimaat komen?

  In uw derde stuk, “Club Corona Criminelen ontmaskerd”, vermeldt u o.a. de werken van de heer Fuellmich. Er doen wat hem en zijn werk betreft in de roddelgangen op het internet verschillende verhalen de ronde.
  Eén ervan is dat hij ‘erbij’ zou horen. Bij de verkeerden dus. Dit mede omdat er in de aanklacht één (of meer ?) taalfouten zouden staan. Dit zou de aanklacht dan al onwettig maken. Bovendien wordt hem verweten eigenlijk weinig te bereiken.

  Verder zijn er stemmen die er op wijzen dat de aanwezigheid van grafeen-oxyde in de prik wel eens een verzinsel zouden kunnen zijn. Zo ook wat betreft sommige andere zaken zoals de mortaliteit en bijwerkingen. Er wordt veel verwarring gezaaid en er kan aan veel getwijfeld worden. In die zin wordt er wellicht verwarring gezaaid, dat sommige verhalen door de tegenstanders zelf in de wereld worden gebracht om ze de denkers belachelijk te maken. Controlled opposition heet dat, zoals u natuurlijk weet.

  Dat neemt verder niet weg dat ik niet twijfel aan de ernst van de zaak en de ‘merkwaardige’ opzet van de kant van o.a. de overheid en industrie zie. Er worden o.a. de media continu ‘woordspelletjes’ gespeeld, die, als je er op let, zeker bizar te noemen zijn.

  Hopelijk zal de toekomst meer liefdevol en in rechtvaardige waarheid verlopen.

  1. @Raphaël,
   U begrijpt (of WIL) niet begrijpen, dat de huidige Covid-spuiten wérkelijk DNA-veranderende spuiten zijn.
   DNA bevat de eigenschappen van de mens.
   Omdat God-Zélf de mens geschapen heeft, heeft NIÉMAND(!!!) het recht om die eigenschappen proberen te veranderen. IÉDEREEN die wél meent dat recht te hebben, is in opstand tegen God.

   @Raphaël, U doet alsof U zich de laatste weken ‘bekeerd’ zou hebben. Het is echter óverduidelijk, dat U zich nog steeds op hetzelfde ongelovige pad bevindt als enige weken terug.

   1. P. Derks,

    Geef aub bronnen waar staat dat het DNA veranderd wordt door de prik. Alleen wetenschappelijke bronnen tellen. Dus geef linkjes aub?

    Wanneer u zo zeker van de zaak bent bewijst u het maar.

     1. P. Derks.

      Ooit gehoord van de uitdrukking; “Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten.”?
      Alles wat u zegt, zegt u over zichzelf, ging vroeger het plagen.

      En als u me niet vertrouwt, dan doet u maar. Ik vraag me alleen af waarom u die beeldscherm-woorden en zinnen wantrouwt. Alles wat ik zeg kunt u toch controleren?
      Maar ja. Ik zei al, het zal wel uit uzelf komen, dat wantrouwen. Geeft trouwens niets hoor. Ik vind het alleen voor u wel wat naar.
      U heeft al genoeg doorstaan, lieve man. Als ik uw zaken zo zie, dan denk ik wel dat u verdrietig bent. En dat vind ik naar voor u.

      Maak u dus maar geen zorgen over mij. En te vertrouwen ben ik natuurlijk evenmin als een ander. “iedere gek heeft z’n gebrek”. Zo leert ons ook de Bijbel. Niemand is zonder zonde, weet u wel? Dus.
      Ik zou dus zeggen, wantrouw een ieder als de pest, dan valt het altijd wel mee, maar het leven wordt er niet rooskleuriger van. En dat feest moeten we vieren, ook al moeten we zelf de slingers ophangen. En die bedekken wellicht wat kleinere dingetjes hè?

      Was u vroeger schoolmeester of conciërge of zo?

      1. @Raphaël,
       Zoals gewoonlijk(!) schrijft U veel, maar zégt U niéts.
       Zo schrijft U niet over de soor mij opgegeven site, welke ik U verstrekt heb op ÚW(!) vraag.
       Graag Uw commentaar inzake die site.

        1. P. Derks,

         Zulke filmpjes bekijk ik niet graag meer. Ze zijn vaak veel te lang.
         Ik vroeg om een wetenschappelijk verantwoord antwoord op de vraag of het DNA veranderd wordt door de prik. En dan wil ik dus gaarne onderbouwing en bewijs.

         Met wetenschappelijk bedoel ik o.a. bewijs voorzien van een onderzoek, klare taal, conclusies en verantwoording. Anders wordt het napraten van
         ‘experts’ en dat geldt natuurlijk niet.

         Maar laat u het verder maar zitten.

         1. @Raphaël,
          Ondanks dat U sinds ’n maand van schrijfstijl bent veranderd, bent U in werkelijkheid precies hetzelfde:
          Wel steken uitdelen naar ánderen, maar geen enkele interesse in feiten.

          1. Het zijn heus niet als steken bedoelt als ik u verzoek wat minder te oordelen en u wat meer op het onderwerp te concentreren ipv op de persoon. In tegendeel, zou ik zeggen. Ik merk namelijk dat weinigen het in dank afnemen om -ongevraagd- rapport-cijfers van het gedrag te ontvangen van u. Mijn bedoeling ligt altijd naar de waarheid te komen zonder persoonlijke poespas.
           Interessante feiten zijn er voldoende op deze site gegeven, ook hopelijk door mij, anders zou ik maar een saaie peer zijn zonder enige algemene ontwikkeling, is het niet? En daar zit niemand op te wachten.
           Maar, als u wat wilt weten, wat u interesseert, dan vraagt u het maar.

           En neemt u het allemaal toch niet zo serieus! Het gaat ook om de sfeer hier. Die bepalen we zelf, maar we moeten er geen werk van maken of doordraaien in onze stokpaardjes of zo.

           Neem het leven met een lach en doe dat iedere dag. (Ook al valt het heus niet mee 😉 )

 2. Enerzijds lovenswaardig die hulp aan de armen in Syrië, maar anderzijds hoe ziekelijk wereldvreemd ben je dan toch met hier alweer een zoveelste idiote complottitel. Dat zelfs een pater/priester dergelijk nonsens slikt, … mijn verstand is daar te klein voor.
  Zelf heb je hier (als proost dan nog) op dit forum vrijwel op alles in onze moderne maatschappij kritiek, maar knip en plak je hier totaal kritiekloos louter pure fakebronnen neer.
  Zo is ‘Frontnews’, op zich al een gekende fakesite (voorheen Fennixx.org) die deze horrorbedenksels gewoon klakkeloos ontleend heeft van een nog ergere fakenews site ‘The Dessert Review’’. Het 2e Neurenberg-tribunaal: is niet meer dan een zoveelste roddel die al talloze keren ontkracht werd.
  https://factchecknederland.afp.com/een-tweede-neurenberg-tribunaal-als-strafrechtelijke-procedure-tegen-de-coronamaatregelen-niet
  Natuurlijk, kan ik de tegenreacties hier na mijn reactie al voorspellen en ben ik onmiskenbaar het zoveelste door de mainstream media gehypnotiseerde blinde hersenloze schaap.
  Beste Pater besef wel goed dat met het verspreiden van dergelijke doemboodschappen je duizenden mensen veroordeelt en beschuldigt, of onnodig angst aanjaagt en dit alles zonder ook maar een deftige bewijs. Het kan je buurman of buurvrouw zijn die in een laboratorium werkt, of je oude klasgenoot die opeens in een onmenselijk monster met moordplannen veranderd is. Dat zijn geen kleine beschuldigingen die je hier lanceert, toch?
  En zonder enige aanwijzing daarvoor, gewoon fantasie, van een zoveelste fakenews-verspreider die meestal er enkel op uit is om zoveel mogelijk volgers op zijn site te strikken, zodat zijn reclame-inkomsten stijgen.

  Hoe heb je je brein zo negatief geprogrammeerd dat wat je hier neerpent dus ook daadwerkelijk denkt?
  Denk eens goed na over wat je hier eigenlijk beweert of wat de ‘goedgelovige’ zou moeten geloven, probeer het je eens zo concreet mogelijk voor te stellen.
  Wanneer kwam die laborant voor het eerst thuis met een geheime opdracht: ‘We moeten een virus ontwikkelen dat duizenden mensen moet gaan vernietigen’. ‘Is er iets schatje?’, ‘Eh nee hoor, niks’. Hoe gaat dat op een pers-redactie: ‘mailtje van de hoofdredacteur: sorry jongens we moeten de richtlijnen volgen van Bill Gates; gelieve de feiten wat te verdraaien in China en Amerika hebben ze dat ook al gedaan? PS. envelopje met geld volgt, wel mondje toe hé.
  Zou zo een Minister Vandenbrouke of Decroo thuiskomen en zeggen: ‘Vanaf nu mag ik niet meer mijn idealen volgen maar moet ik moordplannen uitvoeren. Zouden al die medewerkers bij de ontwikkeling van een vaccin niet weten wat er in een vaccin zit en hun mond kunnen houden in de kroeg: ‘We gaan eigenlijk mensen ziek maken en allemaal verplicht vaccineren, waarna ze nog zieker worden en dan kunnen wij farmaceuten heel veel geld verdienen’, maar zeg het niet verder hé. Oh ja en bedrijven moeten we ook proberen te vernietigen sorry voor Nonkel Jos, maar ik kan niet anders, want ik word anders met de dood bedreigd?
  Zou er dan vroeg of laat eens niet iemand opstaan en zeggen:… “ah, neen dat kan ik mijn kinderen niet langer aandoen, ik ga uit de biecht klappen en ik haak af, ik stap naar de media… ah maar shit, dat gaat niet want die moeten zwijgen of hun gezin gaat eraan”
  Als je dit allemaal gelooft… in welke haast kinderlijke fantasiewereld leeft zo iemand dan, vraag ik me af?
  Alleen al het feit dat een zogenaamde criminele samenzwering van enkele ultrarijken iedere grote politieker, wetenschapper, verzorger, laborant, journalist… en dit over héél de wereld, in zijn greep heeft, dat zou ik nu eens een echt goddelijk (idg duivels) mirakel vinden.

  Ligt u ’s nachts ook te piekeren, beste Pater met de vraag; hoe slaagt zo een kleine samenzweringsgroep er toch in om zo een wereldmassa te sturen? Kan u daar ook een verklaring voor geven? Volgens sommigen hier op dit voortreffelijk forum via het kapitaal van de Rothschilds, of is er overduidelijk een complot bezig tussen Illuminatie, vrijmetselaren, Joden en de Duivel, anderen beweren via hypnotiserende TV-straling… heeft u naast dit rariteitenkabinet misschien ook zelf een mogelijke verklaring?
  Wat doe je jezelf toch ook aan als je de hele dag dit soort negatieve nonsens door je heen laat gaan? Ik kan mij niet voorstellen dat het geen invloed heeft op hoe je je voelt, en zeker hoe je met (nieuwe) informatie omgaat en zelfs hoe je uiteindelijk in de wereld staat.
  Maar dit zegt wel degelijk iets: en misschien is het ook typisch aan fanatiek geloven; nl alleen maar horen wat je wilt horen, een soort zelf-hersenspoeling. Niet één keer doorzoeken wat de context is, niet één keer kritisch vragen of zulke theorieën ook wel kloppen.

  Ik weet het: velen op dit forum rekenen zichzelf tot een (zeer) kleine groep ‘wakkeren’ die doorheeft hoe de wereld in elkaar zit. Maar in werkelijkheid doen velen hier niet meer dan de hele dynamiek van de politiek, de complexiteit van de geschiedenis, de dromen en idealen, de machtsbelangen, de hedendaagse omstandigheden, … platgeslagen om er ééndimensionaal worst van te maken, in dit geval één complot-worst: nl een groep rijke schurken die de wereldmacht wilt.
  Op die manier heb je natuurlijk altijd gelijk.
  Hoe ‘wakker’ is het om bang te zijn voor onbewijsbare en vaak bewijsbaar-onware verhalen?
  In de afgelopen maanden hebben we bvb wereldwijd zorgverleners ongelooflijk mooi werk zien doen. Dat is wat ik ‘wakker’ zijn noem. Het zijn mensen die hoop en vertrouwen hebben, die bereid zijn ontberingen en beperkingen te accepteren, die dagelijks vechten tegen een virus ipv tegen denkbeeldige fantasieën…
  Dus beste Pater hou best dergelijk fake informatie vol van argwaan en negatieve onzin voor jezelf of je komt met een minstens wat onderbouwd bewijs. Dank alvast.

  1. Een blinde mol: “anderen beweren via hypnotiserende TV-straling”

   Met deze uitspraak toont u uw lage intelligentie en gebrekkig begrijpend vermogen; met de hypnotiserende aard van de televisie wordt geen straling bedoeld maar de geraffineerde psychologische technieken om precies die emoties en reacties uit te lokken bij toeschouwers die de architecten van de gevestigde narratieven willen. Het gaat dan over bepaalde achtergrondmuziek op bewust geselecteerde momenten, bewust geselecteerde gelaatsuitdrukkingen bij het vernoemen van bepaalde personen of dingen, de voortdurende motie en het flitsen van beelden, herhalingen etc.

   Als u geen wereldwijd complot ziet wanneer het u in het gelaat ramt zoals heden geschiedt, dan zegt dat vooral veel over uw mentale toestand.

   Er is nog nooit een bestaan van virussen bewezen. Nog nooit. Wat u heeft zijn valse interpretaties door witjassen die stromen van geld ontvangen om op het door de oligarchen gewild narratief de stempel van “De Wetenschap” te drukken opdat de onwetende bevolking het vol ontzag zou aannemen, want de “orde der witjassen” is een pantheïstische priesterorde waarmee de satanische wereldorde pseudo-religieuze onderwerping bij de volkeren cultiveert aan een internationale antichristelijke agenda.

   Wie de zaak Dutroux uitpluist weet door wat voor misdadigers het land clandestien bestuurd wordt. Figuren zoals Etienne Davignon hebben meer macht dan figuurhoofden zoals Alexander De Croo, en dergelijke lokale clandestiene oligarchen dienen zelf het frankistisch-sjabbetaïstisch Huis van Rothschild dat heel Europa in een greep heeft. Waarom staat volgens u het Oog van Horus op het “Grootzegel” van de VS? Dat werd erop gezet door Franklin Roosevelt, een vrijmetselaar van de 32ste graad. Wat denkt u? Dat de koers van westerse landen bepaald wordt doordat mensen om de zoveel jaar een stemhok binnenwandelen? Bespottelijk.

   Wanneer er werkelijk een gevaarlijke, dodelijke ziekteplaag zou rondwaren zouden de internationale oligarchen u daar niet tegen gaan beschermen hoor. Zichzelf en hun kroost wel, ja, maar u niet; bij de bevolking zouden ze die ziekte laten rondwaren, want zij willen ontvolking; zij willen minder mensen op aarde; daarom willen zij gif in uw arm spuiten. De Engelse prins Philip, vorig jaar overleden, zei ooit dat hij als hij zou reïncarneren zou willen terugkeren als een dodelijk virus om bevolkingsvermindering te bevorderen. Bill Gates roept al lang publiekelijk op tot bevolkingsvermindering; het is de uitgesproken wil van de oligarchen. En u denkt dat die malthusiaanse oligarchen zich om volksgezondheid bekommeren? Hoog tijd om uw door God gegeven verstand te gebruiken.

   En om nog eens terug te keren naar de zaak Dutroux; wie die zaak uitpluist zal zien dat de huidige wereldheersers via riten contact zoeken met de duivel, met nefilim en gevallen engelen. Julie en Melissa werden ritueel geofferd aan gevallen engelen; vergeet dat niet. En dat satanisme zit niet alleen lokaal, in dit land, maar is internationaal de valse religie van de oligarchen; zij aanbidden Lucifer, de vorst van duisternis. Waarom stond er volgens u een afgodstempel op het eiland van de Mossad-agent Jeffrey Epstein (Nota bene, voordat het Epstein-eiland bekend werd bij de bevolking werd reeds gezegd dat Nihoul een oord van Dutroux beheerde in de Caraïben, waar het Epstein-eiland gelegen is, waar politiekers zich in perversiteiten gingen wentelen)? Waarom gaan beruchte politiekers jaarlijks het “Cremation of Care”-ritueel bijwonen voor een afgodsbeeld van de duivel Minerva in de Bohemian Grove in California volgens u (de uil van Minerva was een gehanteerd symbool binnen de Beierse “Illuminati” van Adam Weishaupt)? Weet u dat er een afgodsbeeld van de duivel Shiva staat in het CERN in Zwitserland (ziedaar waar “De Wetenschap” over gaat)? Waarom woonden politiekers volgens u enkele jaren geleden een luciferiaans ritueel bij in Zwitserland bij een tunnel?

   Een gecoördineerde internationale uitvoering van één en hetzelfde stappenplan zoals we gezien hebben en zien in deze tijd (anti-blank activisme, covidisme, de “groene” agenda etc.) gebeurt niet spontaan maar door een gecentraliseerd bestuur en wanneer ge dat bestuur niet manifest ziet is dat omdat het clandestien handelt.

   1. Heeft het zin dat ik met iemand in discussie ga die beweert:
    dat virussen niet bestaan, dat wereldheersers via ritten contact maken met de duivel, met nefilim (reuzen) en gevallen engelen? Dat Julie en Melissa ritueel geofferd werden…enz…

    Als ik reacties van u in het forumarchief opdiep, tref ik haast continue een vooral naar de leidende maatschappij alsook elke andersdenkend wezen, een haatdragende woordenstroom. Geschreven in een althans voor mij wat vreemde ‘sekte-achtige-taal’, zeg maar een kruising van de ‘Gothic van de Middeleeuwen’ en science fiction tegelijk.
    Uiteraard bent u ook felle verdediger van zelfs de meest extreme paranoïde complotten: van flath-earth tot de nep-maanlanding.
    Bewijzen doen er precies niet echt toe? Dat de meeste deskundigen zeggen dat er niets van klopt al helemaal niet, want die zijn of naïef of zitten zelf in het complot. Neen u weet het gewoon: het zijn geen straling het zijn psychologische technieken… u heeft daar voor gestudeerd? U heeft u een persoonlijke goddelijke hulplijn die u ‘tijdig kan waarschuwen? Een 6e zintuig misschien? Fascinerend alleszins. U kan veel geld verdienen.

    Ik wil toch zeggen dat er een duidelijk verschil is tussen empirische wetenschappers of journalisten die dingen uitzoeken (en dus niet altijd meteen een antwoord hebben) en tussen complotdenkers die van alles beweren zonder het te onderbouwen.

    Nu denk ik dat u zelf al uw beweringen ook oprecht gelooft.
    Ieder zijn mening dan maar? Niet voor mij, er zijn grenzen en nepnieuws is niet neutraal: de grens met haat zaaien, oproepen tot geweld, goedgelovigen nog dieper in depressies duwen …is gauw overschreden. Gaan we onze kinderen opvoeden met de platte aarde theorie? Mogen sekteleiders dringende medische ingrepen voor hun kinderen weigeren? Ik hoop van niet.

    Andes Breivik (u weet wel, die Noorse gek die 77 jongeren op dat eiland neerknalde) is er na zijn slachtpartij nog altijd van overtuigd dat hij moet vrijgelaten worden om zijn manifest verder te kunnen schrijven ter bescherming van ‘zijn’ maatschappij. Hij haalde zijn bouwstenen voor zijn ideologie van oa islamofobe websites.

    Snel toch één voorbeeldje van hoe jij in één pennenstreek een feit herleidt tot ‘Luciferiaanse rituelen’ en daaruit horribele conclusies kan afleiden.
    Ja dat beeld (die Shiva) staat daar in het CERN en zoals een plaquette naast het standbeeld uitlegt, is het hier de metafoor dat de dansende Lord Shiva (Hindoeïsme) het universum tot bestaan heeft gedanst. Het was de wereldvermaarde astrofysicus Carl Sagan die de metafoor trok tussen de dans en de moderne studie van de ‘kosmische dans’ van subatomaire deeltjes.
    Maar als je in elk ander godsbeeld (er zijn er wel wat) zoals deze Shiva, meteen de duivel ziet, en hieruit besluit dat de betrokken CERN-wetenschappers duivelse moordplannen hebben, dan zie je volgens mij dagelijks overal geesten, spoken en grote reuzen en zegt dat vooral eerder iets over uw mentale toestand dan de mijne.

    1. “Heeft het zin dat ik met iemand in discussie ga die beweert:
     dat virussen niet bestaan . . . “?
     Dat is een goede vraag, beste ongelovige Tom. Of moet ik zeggen, dat valt mij op in uw commentaar. U begint met het veld klaar te maken voor het spel.

     Laten we dit éne aspect beschouwen:
     Heeft het zin om met iemand in een discussie te gaan die hetzelfde denkt over een onderwerp als dat de ander doet? (U bedoelt natuurlijk heeft het zin om met mensen te praten die er zulke vreemde ideeën op na houden, maar toch.)

     Wat zou u antwoorden? Ik denk dat u nee, zou antwoorden. U schrijft namelijk redelijk intelligent. Dus daarom ga ik er van uit dat u mij verstaat.
     We zijn hier, op deze site, er naar mijn mening niet aanwezig om zoete broodjes met elkaar te bakken en elkaar bevestigend naar de mond te praten. We verschillen nog wel eens van mening.

     Nogmaals; heeft het zin om met iemand in discussie te gaan waar men het al bij voorbaat mee eens is? Nogmaals, dat lijkt mij in wezen (dus) niet. (Ja, flauw, maar ik schrijf het maar.)
     Dus, we kunnen misschien concluderen dat het wellicht wél zin moet hebben om met iemand te discussiëren die een andere mening heeft over een specifiek onderwerp. Want, anders zou discussiëren eigenlijk geen bestaansrecht hebben. Verschil van menig en inzicht geven naar mijn smaak juist kleur aan het bestaan en maken een discussie levend en zinvol. Maar dat terzijde.

     Discussiëren met anderen die er een andere mening op na houden is naar mijn mening dus juist -zeg- ‘geestelijk gezond’ ( men noemt het ook wel verstandig, als ik me niet vergis) te noemen.
     Discussiëren dus, met dien verstande dat men niet alleen ongelovig (in iets) zou hoeven te zijn, maar wél met het gegeven dat men over een heldere en wellicht levende geest zou moeten beschikken, vind ik.
     Met levendig bedoel ik dus geen ‘dode’ of ‘ik weet het allemaal wel’ of ‘ik ben in tegenstelling tot andere mensen erg wijs’ of zulk een houding. Dus wél nieuwsgierig, kritisch en open voor nieuwe (betere) informatie.
     Nou ja, u begrijpt vást wel waar ik op doel, u zo gelezen hebbend.

     Daarom de vraag: Weet u zeker dat virussen bestaan, of zou het bijvoorbeeld mogelijk kunnen zijn dat er in het verleden misschien vergissingen zijn gemaakt en men bijvoorbeeld abusievelijk een bacteriofaag met een virus verwart, om maar iets te noemen. Bent u bekend met de visie van Stevan Lanka? Bent u bekend met de visie van dr. Cowan? Ook deze hebben een visie op de virussen, die ik zelf, redelijk intrigerend vind.
     Bent u bekend met de gedachte dat men een exosomen wellicht aanziet zou kunnen zien voor virussen?
     Er zijn, wat mij betreft, nog veel open vragen op dat specifieke gebied meen ik dus, beste ongelovige Tom. Er is volgens mij niet met wetenschappelijke zekerheid ook maar één bepaald virus vastgesteld, laat staan dat de ziekmakende aspecten ervan degelijk onderzocht zijn. (Let op, ik zeg niet dat er geen nare ziektes bestaan. Ik bedoel dat de oorzaken wellicht niet op de juiste plaats gezocht en gevonden zullen zijn. Ik zeg ook niet dat de medische of welke intellectuele stand dan ook liegt of dom, gemeen of doortrapt slecht is. Ik zeg ook niet dat er opzet in het spel is of dat ik zélf het niet bestaan kan bewijzen natuurlijk. ) Maar wellicht zijn er nu nog (teveel) open vragen om nu al met zekerheid het bestaan van (ziekmakende) virussen met absolute wetenschappelijke zekerheid vast te kunnen stellen.

     Ik stel zomaar een aantal kritische kanttekeningen bij het al dan niet bestaan van (ziekmakende) virussen als voorbeeld. U kunt nu stellen, ja, met zulke kritiek, daar kan ik niets mee, dat zijn teveel vragen, aspecten, overwegingen over maar één onderwerp.

     Maar dat laat onverlet dat het misschien toch ‘wijs’ zou kunnen zijn zulke aspecten toch mee te laten wegen in een discussie of een beschouwing over die organismen die men virussen pleegt te noemen, want anders bedrijven wij immers geen wetenschap, is het niet? Meningen op zich, daar kopen wij op het gebied van de wetenschap vaak weinig voor als het gaat om goede wetenschap of tijdens het naar waarheid zoeken van een bepaald onderwerp door leken. Bewijzen en steekhoudende argumenten daar schieten wij des te meer mee op, lijkt mij zo.

     Zo. Eén aspect van uw betoog heb ik er uitgelicht. Hoeveel kritiek zou er nu mogelijk kunnen zijn op de andere onderwerpen die u zo en passant vermelde? Waarschijnlijk niet weinig, schat ik zo in. Neem alleen de ‘maanlanding’ al. Ik zou zeggen, die discussie gaat u naar mijn smaak niet hard maken.

     Maar aangezien mijn commentaar op uw commentaar wat lang van stof zou worden daar u talloze overwegingen erin beschreef, houd ik het maar mij één facet van uw kritiek.

     Zo nu u; Wat is uw bewijsvoering voor de vaststelling dat virussen (ziekmakende) bestaan? Of blijft u bij uw mening dat het discussiëren met mensen die er zulke gedachtes op na houden zinloos zou zijn en verlaat u zegevierend het pand?

     1. Beste Raphael

      Wat is mijn bewijsvoering dat virussen bestaan?
      Misschien eerst heel kort: wat is wetenschappelijke waarheid?
      De wetenschap weet namelijk dat ze in fundamentele zin altijd onzeker is: wat nu een geaccepteerd wetenschappelijk ‘dogma’ is, kan morgen altijd achterhaald zijn.
      Wetenschap geeft geen definitief uitsluitsel – en kan toch dingen uitsluiten. Wetenschap heeft geen eindpunt – en groeit toch ergens naartoe. En dat komt met name omdat wetenschap, anders dan veel andere vormen van waarheidsvinding, een proces is – niet een gegeven of eindpunt. Een proces dat draait om voortdurende zelfkritiek, in de vorm van peer reviews, replicatiestudies en alternatieve hypothesevorming. Net dat is de fenomenale kracht van wetenschap.
      Dus wanneer we spreken over feiten, hebben we het niet over iets absoluuts, maar over een opeenstapeling van waarschijnlijkheid.
      Een wetenschappelijke theorie kan meer of minder gerechtvaardigd zijn; ze kan meer of minder alternatieve verklaringen hebben uitgesloten; ze kan een grotere of kleinere waarheid- foutmarge hebben. Covid 19 heeft een grotere waarheid- foutmarge dan vb de Pokken.
      Het zou goed zijn als we die nuance al meenemen in onze discussie.

      Omtrent mijn bewijsvoering van virussen.
      Als ik me morgen ziek voel en ik ga naar de dokter en die stelt vast dat ik besmet ben met het HIV-Virus, dan zal (normaal gezien) elke arts me een behandeling voorstellen die in grote waarschijnlijkheid voorkomt dat ik dood ga. Alsook zal de arts me wijzen op het besmettingsgevaar voor anderen.
      Ik kan op dat moment twee richtingen uit: 1e ik geloof er niets van (want bvb een andere arts beweert iets totaal anders, of ik ben zelf wetenschapper en heb zelf vastgesteld dat enz…)
      Of 2e mogelijkheid: ik volg zijn raad.
      Ik weet niet wat u in dat geval zou kiezen en hoe u zou omgaan met het besmettingsgevaar?
      Ook al ken ik zelfs niets van virussen (laat staan dat ik het als leek kan bewijzen), heb ik ze nooit gezien onder een microscoop, of zijn er misschien wetenschappelijke alternatieve behandelingen die nog niet bewezen zijn,… maar ik ga hier wel zijn medische raad volgen.
      In mijn leefwereld is er ondertussen voldoende ‘bewijsvoering’ dat een HIV-behandeling al veel mensen geholpen heeft alsook hou ik rekening met het besmettingsgevaar. Volg ik elke wetenschapper daarom blindelings? Neen, en dan komen we terug op die foutmarge hierboven. Soms is een second opinion goed.. maar dat zegt de wetenschap ook zelf.
      Hoe meer we elke dag leren over nieuwe virussen hoe kleiner de marges.

      Dat impliceert enerzijds dat je dagelijks in veel gevallen (en zeker als leek) een zeker ‘bewezen’ vertrouwen moet hebben in wetenschap.
      Anderzijds staat het iedereen vrij om élk maar dan ook élk wetenschappelijk feit tegen te spreken en dat is goed, want zo kunnen we misschien feiten verbeteren en ze nog meer waarheidsgetrouw maken.
      We leven in een vrij land en men mag zelfs beweren dat de aarde plat is of de maanlanding nep is, maar er treden dan enkele algemene spelregels op: nl dat er verondersteld wordt dit empirisch te bewijzen of de bestaande bewijzen te ontkrachten.
      Ik ben zelf niet op de maan geweest om fysiek vast te stellen dat de aarde rond is; maar opnieuw, zie ik dit als voldoende bewezen, gezien de ontelbare bewijzen en gezien een vlakke aarde volledig strijdig is met de totaliteit van onze degelijk bevestigde wetenschappelijke inzichten.

      Als iemand claimt dat virussen niet bestaan dan lijkt mij dat een overbodige hypotheses die niet bijdraagt tot een empirische verklaring dat ze wel bestaan. Een wetenschapper interesseert het niet om het niet-bestaan van zaken te bewijzen want die kan men tot in het oneindige blijven uitvinden.

      Je kan aan mij vragen: bewijs jij eens dat er atomen zijn, maar ik ben geen kernfysicus die atomen kan splitsen. Ik stel wel vast dat wetenschappers dat aantoonbaar kunnen bewijzen.
      Iedereen kan zich in ons land vrij verdiepen in wetenschappelijke literatuur en iedereen kan (gelukkig) zelf beslissen hoever mee te gaan in de wetenschap. Dat was ooit anders. Maar we moeten als maatschappij ook een zekere wetenschappelijke consensus nemen, al was het maar om te bepalen welke universele kennis over te dragen of om een onderscheid met pseudowetenschap te behouden.

      Discussies wel of niet… Ik ‘moet’ hier op dit forum de meest bizarre complotten en beweringen aannemen maar helaas wel zonder er een bruikbare theorie voor terug te krijgen,… “Het bestaan van virussen is nog nooit bewezen… alle ‘witjassen’ zijn omgekochte schurken”… tja heeft het dan zin om hierover op een ‘wetenschappelijke’ manier te discussiëren?
      Misschien hebt je wel ergens een punt om het wel te doen want een tegenstem in deze waanzin is altijd zinvol al was het maar om iemand zijn mening te helpen overtuigen.

      Al vrees ik dat we snel in twee verschillende landen gaan discussiëren. Het land van het geloof en het land van de wetenschap. Beide landen ontlenen hun bestaan aan andere bronnen.
      Zo kan in het land der wetenschap geroepen worden ‘God bestaat niet’. het is namelijk volgens de wetten van dit land niet te bewijzen dat God bestaat. In het land der geloof kan er geroepen worden ‘God bestaat’. Want dat is een kwestie van geloof. Beiden hebben in hun eigen land gelijk. Maar zodra ze de grens overgaan, ontstaan vaak problemen.

      Om bvb de Flat Earth of fake-maandlanding-theorie überhaupt te kunnen accepteren, moet dus worden aangenomen dat er van hogerhand een sinister complot is om ons, gewone burgers, op ongelofelijk grote schaal te misleiden, het in stand houden van die leugens op zich is straffer dan de maanlanding zelf, zeg ik altijd. Naast het maken van zulke grote en ongefundeerde aannames, moeten we ook de resultaten van allerlei wetenschappen alsook de hele wetenschapsgeschiedenis regelrecht in de prullenbak smijten. Foto’s, films, maanstalen, meetresultaten, de wetten van Newton, … ze zijn allemaal nep?
      Als je beweert dat elk bewijs fake is, maar zelf geen (tegen)bewijzen hebt -exceptionele claims vereisen minstens uitzonderlijk bewijs – dan wordt het voor mij snel een zinloze discussie.

      Gelukkig laat de geschiedenis van de wetenschap een alsmaar groter wordend kerkhof achter zich van begraven overbodige religieuze hypotheses en achterhaalde complotten. Vroeg of laat belanden de beweringen over geesten, mirakels, reuzen, duivels en engelen, hemel en hel,… definitief in de sprookjesboeken.
      Ik heb niets tegen sprookjesboeken, alleen plaats je ze best niet op de boekenplank van ernstige wetenschap.

      1. @De ongelovige Tom,
       Het bestaan van virussen is nog stééds NIET bewezen (ondanks ontelbare pogingen daartoe).
       Een wetenschapper weet méér dan ’n doorsnee-burger. Het is alleen al dáárom, dat zij élke discussie zullen winnen.
       Sprookjesboeken horen in ’n kinderkamer thuis.

       Ikzelf heb ’n zeer zwakke gezondheid. Tevens kom ik (zoals iedereen) elke dag véle mensen tegen. Vanaf het prilste begin heb ik de zogeheten corona (of covid) gewantrouwd als de pest. Dit vooral, omdat ‘geleerden’ plotseling ’n geneesmiddel ten die geheimzinnige corona (covid) zouden hebben. Dit duurt normaliter tientallen jaren. Letterlijk niémand heeft mij duidelijk kunnen maken, waarom ze inééns diverse geneesmiddelen hebben gevonden om die nieuwe(!) ziekte te bestrijden.
       Gelooft Ú in sprookjes? Ik geloof absoluut NIÉT in sprookjes. Dat er plotsklaps (ineens) middelen tegen ’n compleet nieuwe ziekte zouden zijn uitgevonden, acht ik van dezelfde kwaliteit als ’n sprookje.

       En raadt U eens: Terwijl ik mij – ondanks mijn zwakke gezondheid – zeer welbewust niét heb laten inenten, heb ik GEEN corona (covid)!!!

       1. Beste Derks
        Beetje rare redenering: enerzijds schreeuwt u dat het bestaan van virussen nog stééds NIET is bewezen. Anderzijds spreekt u over het feit dat het ontwikkelen van geneesmiddelen normaliter tientallen jaren duurt.
        Als ze niet bestaan, vraag ik me af wat die miljoenen virusslachtoffers doorheen de geschiedenis is overkomen? En vraag ik me nog meer af hoe we een zogezegde ‘onbestaande dodelijke niets’ toch hebben klein gekregen dank zij telkens de juiste vaccinaties?
        Ik hoop dat u ervan bespaard blijft.

      2. De ongelovige Tom,

       ik vroeg u:
       “Wat is uw bewijsvoering voor de vaststelling dat virussen (ziekmakende) bestaan?”.
       U antwoordt -in mijn woorden- met persoonlijke ervaringen of voorstellingen daarvan, u gelooft de arts en volgt zijn goede medische raad, en u beroept zich op uw persoonlijke leefwereld en de wereld waarin we kunnen leren en tenslotte vindt u dat we moeten de wetenschap vertrouwen.

       Dank u voor uw antwoord.

       Maar mag ik u er op wijzen dat ik deze bewijsvoering wel wat ‘magertjes’ vind?

       Natuurlijk is het vaak goed om naar een arts te luisteren, maar daar wil ik wel bij opmerken dat een arts meestal niet geschoold is op het gebied van de virologie. Hij krijgt zijn informatie uit dié ‘wetenschappelijke’ richting. En neemt aan wat men hem vertelt.

       Daarom is het dés te treuriger, vind ik, dat men wellicht het vertrouwen van de medische stand misbruikt om bijvoorbeeld een politieke wil door te drijven. Want ik meen dus dat ik deze ontwikkeling waar kan nemen. En dat vind ik dus niet leuk. (Want ik neem nu eenmaal een positieve denkrichting voor mijn wereldvisie in, vandaar mijn morele afkeuring van de misdaad.)

       Maar als u een wat steviger onderbouwd bewijs van het bestaan van ziekmakende virussen heeft, dan lees ik dat graag. Vooralsnog blijf ik bij mijn standpunt want u heeft mij niet weten te overtuigen.

       En het gaat niet om mijn gelijk, beste. Het gaat om de waarheid, of dat nu die van virussen, de maanlanding of nare samenzweringen van vervelende mensen betreft, meen ik.

       Gegroet.

       1. Ik wil u helemaal niet overtuigen en u moet al helemaal niet de wetenschap vertrouwen. Zoals gemeld: u bepaalt zelf hoever u daar wilt in meegaan. Niemand verplicht u naar de dokter te gaan… geen probleem als u uw heil zoekt in kruiden of bidden. Mijn bewijs zit in het feit dat de wetenschap dat voor mij bewezen heeft, door oa bestaande virussen te vernietigen, besmette mensen te genezen, en dit wereldwijd.
        Hoe de virologen daar technisch in slagen, is voor mij minder relevant inzake mijn overtuiging. Ik zie ook niet het verband tussen politici die mogelijk misbruik maken van virologische standpunten en de hypothese of virussen wel/ niet bestaan.?
        Mag ik je persoonlijk vragen: moest je besmet zijn met vb HIV wat zou jij dan doen?
        Dank alvast.

        1. De ongelovige Tom.

         Op persoonlijke zaken ga ik op het internet in principe niet in.
         Maar algemeen stellend kan ik me voorstellen dat ik, als ik me beroerd voel, ik naar de arts ga. Daarna ga ik zoeken op het internet om te zien welke bevindingen omtrent de diagnose te vinden zijn. Wanneer ik erachter kom dat iets niet werkelijk wetenschappelijk 100% aangetoond is, zoals ‘HIV’ wellicht ( zie: https://www.youtube.com/watch?v=jw_PJPqVk0o ), dan ga ik kijken op pubmed, en de andere serieuze websites.
         ( Men moet wat over hebben voor zichzelf, is het niet? Dus zoeken en informeren. ) Dan weer eventueel overleggen met de arts. Niet als het niet noodzakelijk is, want de man heeft het druk.

         Mocht het een verondersteld virus betreffen, dan heb ik altijd geleerd dat daar niets aan te doen is. Onder de wol, gezond eten en drinken, vasten is beter in dat geval, vitamine c, d, k2 nemen, zorgen voor voldoende rust, een goed humeur, zon, en denken wat ik nog meer voor goeds zou kunnen doen zoals broomhexidine of zo. Overleggen met andere mensen en zoeken naar patiënt-verenigingen op het internet die wel en wee delen. Zeer leerzaam!

         Maar, dat weet ik wel. Voorkomen is beter dan genezen. En dat kan wellicht door goede voeding, goede drank en rust, afwisseling, inspanning, enzovoorts.

         Met goede voeding zijn zeer veel ziektes te genezen. Dus daar ben ik wel een voorstander van.

         Maar omdat ik geleerd heb dat er voor virussen weinig is dat soelaas biedt, dan uitzieken, ga ik het proberen dus proberen uit te zieken. Ziekte zie ik trouwens niet altijd als negatief. Het is ook een signaal van het lichaam dat de geest iets niet helemaal naar wens doet.

         Er is nog veel meer te vertellen wat ik zou doen, maar aangezien ik een beetje medische kennis heb, en wat verder geschoold ben op zulke vlakken, en goede kennissen heb die ook het e.e.a. op natuurkundig gebied weten, red ik me tot nu toe redelijk goed. Het is ook zeer interessant.

    2. De blinde mol: “dat wereldheersers via ritten contact maken met de duivel”

     “Riten”, mol, niet “ritten”. En, voor alle duidelijkheid, wanneer ik zeg dat zij contact zoeken met nefilim via occultistische riten, dan bedoel ik de geesten van dode nefilim die, zoals de Kerkvader Lactantius beschreef, rondwaren op aarde en eertijds de volkeren tot het heidendom gebracht hebben. Waarom incorporeren satanisten volgens u heidense afgoden in hun luciferiaanse cultussen? Zij weten dat die “goden” duivels zijn. Dat zij niet goddelijk zijn maar duivels is bewezen door het feit dat de apostelen en hun opvolgers met bovennatuurlijke kracht, afkomstig van Adonaï, die goden uitdreven uit personen die door hen bezeten waren.

     Wat Julie en Melissa betreft; heeft u het getuigenis van Albert Mahieu gelezen daarover? Heel “toevallig” dat de videocassette met die rituele moord op in handen was van de Gentse loge. Dergelijk beeldmateriaal wordt gehanteerd om politiekers te chanteren, blinde mol; dat was ook waar de Mossad-agent Jeffrey Epstein mee bezig was.

     Bent u op de hoogte van de gruwelen die er in de samenvatting van het politiedossier Dutroux staan, gepubliceerd door WikiLeaks? Vanuit het belgiekske werd impliciet toegegeven dat het document werkelijk van de politie kwam. Die zaak Dutroux moet gezien worden in de bredere internationale context; in Engeland was er de zionistische Jimmy Savile, verbonden met het koningshuis. Bij de Bohemian Club in de Redwood-bossen van California, waar politiekers Minerva, de afgod van de “Illuminati”, gaan aanbidden was er de zaak met Paul Bonacci van de “Franklin Cover-up”. Recentelijk nog werd zelfs in de gevestigde media de zaak met Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell besproken; al eens opgezocht wie er allemaal op die zijn vliegtuig gezeten hebben?

     Maar dat zeggen tot iemand die zijn verstand niet gebruikt om duidelijke verbanden te zien is zoals praten tot een muur.

     De blinde mol: “Als ik reacties van u in het forumarchief opdiep, tref ik haast continue een vooral naar de leidende maatschappij alsook elke andersdenkend wezen, een haatdragende woordenstroom.”

     Altijd hilarisch om uitspraken zoals deze te zien komen van de “toleranten” die voortdurend denigrerende uitlatingen maken naar mensen die hun verstand gebruiken. Maar, wees verzekerd, ik haat ongetwijfeld meningen die tegenstrijdig zijn met de katholieke religie en ik haat hypocrisie en leugens. Ik ben niet beschaamd om het kwaad te haten.

     De blinde mol: “Geschreven in een althans voor mij wat vreemde ‘sekte-achtige-taal’, zeg maar een kruising van de ‘Gothic van de Middeleeuwen’ en science fiction tegelijk.”

     “Gothic van de Middeleeuwen” zegt u. De gotiek is een bouwstijl; ook was er een Germaanse stam van Goten, en dan was er ook nog de lelijke jongerencultuur genaamd “gothic” in recente tijden. U schrijft wartaal en lijkt te denken daar punten mee te scoren. U mag echter weten dat mijn principes diegenen zijn waarop de “middeleeuwse” katholieke samenleving in Europa gebouwd stond; wel zeg ik erbij dat “middeleeuwen” een misnoemer is afkomstig van de Verduistering; de valse bewering was dan dat de “middeleeuwen” een donkere tussentijd waren die beëindigd werd door het “licht” van de Renaissance. Ik noem de “middeleeuwen” de Eeuwen des Geloofs van West-Europa.

     En, blinde mol, vergeet niet dat het uw kamp is dat “science fiction”-thema’s verkondigt zoals aliens, ontelbare wereldbollen in een uitdijend universum etc. Het “science fiction”-genre zelf werd gelanceerd om toeschouwers te conditioneren tot het steeds verder accepteren van het gnostisch-pantheïstisch wereldbeeld van de sciëntisten, de Babylonische priesters die u volgt.

     De blinde mol: “Bewijzen doen er precies niet echt toe?”

     U heeft geen bewijzen, alleen inhoudsloze spotternij. Wat u doet is verwijzen naar “deskundigen” die volgens u bewezen hebben dat er virussen, atomen etc. bestaan terwijl dat niet zo is, en daarmee bewijst u mijn punt, namelijk dat “de wetenschappers” als een heidense priesterorde te werk gaan die pseudo-religieuze onderwerping willen van de bevolking; wat u eigenlijk beweert is dat zij een verborgen gnosis hebben en dat u hen daarom op hun woord moet geloven. Uw Babylonische priesters (zelfs de witte jassen die zij dragen komen van occultistisch Babylon) hebben nooit een bestaan van virussen bewezen. Ik herhaal: Nooit. Niemand heeft ooit een virus gezien, een gepretendeerd autonoom, muterend organisme dat ziektesymptomen veroorzaakt. Dood weefsel is geen virus; het is gewoon dood weefsel.

     De blinde mol: “Neen u weet het gewoon: het zijn geen straling het zijn psychologische technieken… u heeft daar voor gestudeerd?”

     Dat er via de televisie aan psychologische oorlogvoering gedaan werd en wordt is simpelweg observeerbaar. Doe niet belachelijk. Geheel de televisieprogrammering is erop gericht om u bepaalde narratieven zonder kritiek te doen aannemen. Let u er nooit op hoe, bijvoorbeeld, wanneer ze willen dat u een bepaalde persoon haat, er onheilspellende muziek op de achtergrond gespeeld wordt, het beeld grauw gemaakt wordt etc.? Menselijke hersenen reageren volgens specifieke manieren op bepaalde invoer van beeld en geluid en het structureel verloop ervan.

     De blinde mol: “Ik wil toch zeggen dat er een duidelijk verschil is tussen empirische wetenschappers of journalisten die dingen uitzoeken (en dus niet altijd meteen een antwoord hebben) en tussen complotdenkers die van alles beweren zonder het te onderbouwen.”

     Het zijn uw “empirische wetenschappers” die beweringen maken zonder echte bewijsvoering. Ik heb u aangetoond dat er welzeker een wereldwijde samenzwering is, gecoördineerd via de netwerken van esoteristische sekten zoals de vrijmetselarij, maar uw kwade wil zit in de weg waardoor u het niet inziet. De Nieuwe Wereldorde staat ondubbelzinnig op het dollarbiljet; wie, dat wetend, dan blind wil blijven is blind door eigen schuld. De onderschepte Permanente Instructie van de Alta Vendita kan men nog steeds lezen, waarin duidelijk te zien is dat het revolutionair proces in Europa gestuurd werd door internationale netwerken. Bij de zaak Dutroux zijn er meer dan één getuige de dood ingejaagd, en moorden werden er niet alleen gepleegd bij de zaak Dutroux; heel “toevallig” werd Arthur Cherep-Spiridovich “gezelfmoord” nadat hij zijn werk publiceerde over de clandestiene internationale dynastie van het Huis van Rothschild. Denkt u dat het toeval is, blinde mol, dat Nathan Mayer Rothschild, de zoon van Amschel, de facto de stichter was van het belgiekske via zijn Dictaat van Calais, en dat het eerste figuurhoofd ervan, de vrijmetselaar Leopold I, een vriend aan huis was bij de Rothschild-familie? Denkt u dat het toeval is dat van in het begin de vrijmetselarij nauw verweven was met de Belgische structuur?

     De blinde mol: “Ieder zijn mening dan maar? Niet voor mij, er zijn grenzen en nepnieuws is niet neutraal: de grens met haat zaaien, oproepen tot geweld, goedgelovigen nog dieper in depressies duwen …is gauw overschreden.”

     Dat depressie zich vermeerderd heeft gedurende de laatste twee jaren komt niet doordat mensen zoals ik de waarheid zeggen maar door het dystopisch bestuur en de angstpropaganda van uw meesters. Wees beschaamd om uw geïnverteerde spraak, blinde mol.

     De blinde mol: “Andes Breivik (u weet wel, die Noorse gek die 77 jongeren op dat eiland neerknalde) is er na zijn slachtpartij nog altijd van overtuigd dat hij moet vrijgelaten worden om zijn manifest verder te kunnen schrijven ter bescherming van ‘zijn’ maatschappij.”

     Ach, ziedaar, een verwijzing naar Breivik. Weet u het nog, blinde mol, die foto van hem in maçonnieke kledij met vrijmetselaarsschort, en hoe de Noorse vrijmetselarij zich publiekelijk distantieerde van hem om het eigen vel te redden? Toestanden zoals de zaak Breivik noemen we psychologische operaties, blinde mol, en die van Breivik was duidelijk bedoeld om wat door het gevestigd narratief als “rechts” gecategoriseerd werd te associëren met personages zoals die Breivik. Ziedaar, blinde mol, een voorbeeld van psychologische oorlogvoering.

     De blinde mol: “Snel toch één voorbeeldje van hoe jij in één pennenstreek een feit herleidt tot ‘Luciferiaanse rituelen’ en daaruit horribele conclusies kan afleiden.
     Ja dat beeld (die Shiva) staat daar in het CERN en zoals een plaquette naast het standbeeld uitlegt, is het hier de metafoor dat de dansende Lord Shiva (Hindoeïsme) het universum tot bestaan heeft gedanst.”

     Zie wat ik eerder schreef over heidense afgoden en hun plaats binnen de luciferiaanse cultussen.

     U moet datgene wat ik over het CERN schreef zien in de bredere context die ik u aangetoond heb.

     Het hindoeïsme, waarvan de afgod Shiva onderdeel is, is een esoteristische religie en deelt dus het pantheïstisch wereldbeeld van het georganiseerd internationaal luciferianisme. Vooral in het theosofisme van Helena Blavatsky, waar de VN-geconnecteerde organisatie “Lucis Trust” op bouwt, en de traditionalistische school van figuren zoals Ananda Coomaraswamy, waar het “esoterisch rechts” bij aansluit, werd er aansluiting gezocht met oosters esoterisme zoals het hindoeïsme. Dat is de context waarin organisaties zoals het CERN en de WHO Shiva-verering cultiveren.

     De blinde mol: “Het was de wereldvermaarde astrofysicus Carl Sagan die de metafoor trok tussen de dans en de moderne studie van de ‘kosmische dans’ van subatomaire deeltjes.”

     U toont hier door uw woorden nu zelf aan hoe het sciëntisme van uw “wetenschappers” een esoteristische religie is. Uw praat over een gepretendeerde “kosmische dans” is pantheïstisch en het concept van atomen is daar onderdeel van. Nog nooit heeft iemand een atoom gezien (neen, “elektronenfoto’s” zijn geen bewijs); nog nooit werd een bestaan van atomen bewezen; maar het gaat hier dan ook niet over identificatie van fysische feiten doormiddel van observatie, maar over een esoteristische leer uit het oud heidendom, het atomisme, een valse leer die geherintroduceerd werd door subversieve filosofen zoals Descartes. Zo ziet u, blinde mol, dat u als materialist die geestrealiteiten ontkent zonder te beseffen oud esoterisme, valse spiritualiteit, onderschreven heeft, verpakt met de naam “de wetenschap”, een oud Babylonisch mysticisme dat godheid toeschrijft aan de stoffelijke wereld en dat beweert dat alles eigenlijk één en hetzelfde is (monisme), gemaakt van dezelfde bouwstenen (atomen). Een esoterisme dat beweert dat de gepretendeerde pantheïstische godheid een niveau in de materie is, door “de wetenschappers” kwantumniveau van de materie genoemd, dat magisch is en dat mensen zich kunnen vergoddelijken door te leren dat niveau van de materie te manipuleren en hanteren. Dat gnostisch concept van zelfvergoddelijking is waar het transhumanisme van Klaus Schwab en kompanen over gaat.

     “De wetenschappers” spreken er zelf over dat “kwantumfysica” en het concept van atomen het judeo-kabbalisme zijn van de Zohar. Het is niet zo dat de oude kabbalisten op de hoogte waren van fysische realiteiten; neen, de werkelijkheid is dat “De Wetenschap” niets te maken heeft met fysieke realiteit maar een vals metafysiek wereldbeeld is dat teruggaat naar het oud heidendom en dat strijd voert tegen het christelijk wereldbeeld, het wereldbeeld van het Boek van Genesis. Waarom stak het darwinisme volgens u de kop op precies in de negentiende eeuw, de eeuw van de strijd tussen de katholieke religie en het rationalisme? Omdat het evolutionisme van Darwin geen realiteit van de fysieke natuur is maar een leer die onderdeel is van het gnostisch-esoteristisch concept van kosmische evolutie, een valse doctrine die als wapen tegen het Christendom gehanteerd werd. Door sciëntistische leringen zoals het darwinisme in de historische context te bekijken kan men de agenda zien die erachter zat.

     Uw “wetenschappers” zijn occultisten. Thomas Edison was lid bij de theosofistische loge, William Crookes was ook lid bij de theosofistische loge en ook bij de “Hermetic Order of the Golden Dawn”, de “astronaut” Buzz Aldrin was een vrijmetselaar van de 33ste graad (ik zeg dat er maar bij gezien uw spotternij omtrent de nepmaanlanding), Isaac Newton was een hermetische alchemist, de Royal Society of London werd opgericht door de rozenkruisers van het “Invisible College”, Giordano Bruno, die geprezen wordt als een voorvechter van “De Wetenschap”, was een aanhanger van Egyptisch occultisme etc. etc. Heel die sciëntistische wereld van u werd opgebouwd door esoteristische sekten waarvan de verborgen leiders expliciet Lucifer, de satan, aanbidden. Uw moderne wereld is één grote leugen.

 3. U bent totaal geschift, beste Tom, door zo’n toon aan te slaan tegenover een eerwaarde geestelijke. De eerwaarde pater Maes hanteert correcte bronnen, die talloze anderen ook gebruiken. De bewijzen zijn er in overvloed, om de beweringen te staven van alle vaccinatie tegenstanders en sceptici, tegenover de griep hysterie en tirannie.
  O.a. Frontnieuws geeft correct verslag van de “pandemie” oorlog tegen de volken. En zo zijn er veel meer webstekken die, los van elkaar, allemaal overeenkomen en het verzet rechtvaardigen, in binnen– en buitenland.

  Kom met voorbeelden, Tom, wat Frontnieuws fout gerepresenteerd heeft. Uzelf brengt geen tegenfeiten, ter onderbouwing, om de kant van het “pandemie” verzet, schaakmat te zetten. Uw relaas is tromgeroffel, hete lucht, zonder weerlegging van de grote beschuldiging door het verzet. U kunt ook niet tornen aan het gegeven dat de mortaliteit van 0,2% van de “kojona pandemie” overeenkomt met de jaarlijkse griep. U kunt dan ook niet anders dan de trom roffelen, want serieuze tegen argumenten, heeft U niet. Die brengt U ook niet te berde tegenover de eerwaarde pater. U demoniseert hem. U demonstreert uw eigen onmacht, want de beschuldigingen tegen het giga complot zijn de realiteit.

  Als de media enkel de complotteurs aan het woord laten, is er natuurlijk geen tegenbericht of ontzenuwing, en dan krijgen alle leugens van de staat ruim baan en worden door de media en de staats– TV en –radio, doorgegeven, een hersenspoeling van ongekende omvang, zoals dat vroeger in de Sovjet Unie plaats vond. Toen was er ook één waarheid, die van het Stalinisme, en niets anders, zoals nu in onze landen plaats vindt.

  In Moskou werden weerspannigen naar de kampen gestuurd of ter plekke gefusilleerd. Dat eerste proberen de regeringen in Australië en Canada, nu ook. Vandaar het grote verzet met duizenden truckers dat de val inluidt van de Canadese WEF kloon premier Trudeau. In Duitsland gaat een burgemeester socialist, van een middelgrote stad, nog een stap verder. Hij bepleit het gebruik van vuurwapens door de politie, tegen manifestanten, die wekelijks hun wandeling door de stad maken, uit protest tegen de maatregelen, al maanden lang, in alle Duitse steden.

  Of durft U hier ook nog te beweren, beste dwaze Tom, dat die miljoenen mensen in verzet, wereldwijd, allemaal geschift zijn ? Mag ik U adviseren, in dit eind stadium, dat het beter is te zwijgen.
  Die miljoenen hebben gelijk, tegenover tirannieke regeringen, en de judeo-maçonnieke machthebbers achter de gordijnen.
  Er is één les die uw vader kennelijk vergeten heeft, U bij te brengen, “vertrouw nooit de overheid”, zij is altijd de natuurlijke vijand van ons burgers. Sinds de Franse Revolutie (1789), is dat de historische realiteit.

  1. Kom met voorbeelden? Zegt Mr Van Rooyen.
   De bewijslast ligt niet bij mij hé… als ik op dit forum beweer dat ik kan vliegen, zou iedereen vragen: ‘kan u dat enigszins wat bewijzen? Ik zou (zoals sommigen hier doen) ook kunnen antwoorden: “kan u bewijzen dat ik niet kan vliegen?” Maar dan maak ik mij er wat te makkelijk van af, niet?

   Ik vraag aan de pater louter dat als je hier zulke wereldse apocalyptische gebeurtenissen lanceert als zijnde: een geheime oorlog, de vernietiging van bedrijven, lockdowns die dienen om de rijker, rijker te maken, het bewust euthanaseren met Midazolam, het opzettelijk doden via vaccins, het bestaan van een criminele elite die de wereldbevolking wil vermoorden enz…wil je die vreselijke wereldschokkende boodschappen aub minstens ook wat onderbouwen, of zijn enkele gelijkgezinde sites hier voldoende?
   Feiten checken is precies al helemaal verdacht (‘Dus jij gelooft de media’). Zo wordt discussiëren wel erg lastig. Terwijl net het open gesprek en het feitelijke onderzoek de enige manieren zijn om erachter te komen wat er aan de hand is.
   De sensatievraag ook aan u Mr Van Rooyen, ‘ Waarom worden deze historische horrorgebeurtenissen wereldwijd buiten het nieuws gehouden?’, stort meteen in als je het nieuws ook echt gaat volgen. Wie wordt hier eigenlijk gemanipuleerd, vraag ik mij dan af, wie laat zich hersenspoelen?

   Ook u Mr Van Rooyen bent niet meer dan een gefrustreerde complotschrijver.
   In haast elke reactie (en dat is geen overdrijving) komt uw afkeer voor Joden, vrijmetselaars, de illuminatie als een haast ziekelijke obsessief tot uiting, en bij regelmaat komt de onwelriekende geur van antisemitisme, racisme daarbij helaas boven drijven.
   Zonder enig historisch, geschiedkundig, wetenschappelijk bewijs, uit u venijnige geschiedkundige beschuldigingen naar historische figuren die totaal onwaar zijn.
   Vraagt men naar je onderzoekbronnen: dan is het antwoord: “ik hanteer mijn eigen bronnen”. Tja eigenlijk een discussie niet waardig.
   U bent een eenzaat die boos is over de loop van de geschiedenis, dat mag en ik zie uw ‘oh zo onderbouwde’ complotliteratuur aangevuld met satansrituelen en duivelsaanbidding, niet meer dan een uitlaatklep voor uw angst, machteloosheid en frustratie.

   9/11, de protocollen vd Wijze Meester van ZIon’, de klimaatwaanzin, de Bilderbergroep, de totalitaire nieuwe wereldorde, de microchips van Bill Gates… Ze kloppen voor u allemaal.
   Maar u kan ook niet anders. U moet er wel op inspelen, u heeft immers de zogezegde ‘sluiproutes van de macht’ blootgelegd stel ik vast. U bent de wakkere deskundige, de rest van de wereld is blind.
   De covidcrisis kom u ongetwijfeld met die achtergrond goed uit, en eenmaal als deze pandemie voorbij is, zullen ons vroeg of laat wel nieuwe moeilijke wereldgebeurtenissen -rampen overkomen. En u zal gegarandeerd deze ook weer in de schoenen schuiven van uw denkbeeldige Judeo-maçonnieke wereldheersers. Onderzoek is daarbij niet meer nodig.
   Vergeet niet dat je na de Holocaust niet meer zomaar kan zeggen dat joden de banken in hun macht hebben en de wereld willen veroveren. Dat geldt eigenlijk als aanzetten tot discriminatie en haat.
   Terecht, want we weten waar het toe geleid heeft. Daarom wordt er in de nieuwe complottheorieën vaak alle kanten op gekronkeld. Dan zijn het toch weer de Illuminaten. Maar dat is ook vreemd want zijn het nou de joden of de Illuminaten? Natuurlijk ook weer de Vrijmetselaren maar ook nieuwe groepen (of rijke schurken) onder verschillende namen, tot buitenaardse wezens aan toe.
   Een theorie veronderstelt enige consistentie, toch? Je zou zeggen dat als het een andere groep blijkt te zijn die de wereld wilt veroveren, dat die andere groep dan ook wel andere doelen zal hebben?
   Maar voor complotdenkers als u geeft dat niet. Die zeggen dan dat het de Illuminaten zijn, maar eigenlijk waren dat joden, of de joden stonden juist achter de Illuminaten of gebruikten die als dekmantel, of het waren eigenlijk Vrijmetselaren.
   En hebben aliens die met UFO’s komen echt dezelfde plannen als joden of Illuminaten? Blijkbaar.
   Het is een bekend complotverschijnsel: als een profetie niet uitkomt schieten de ideeën alle kanten op.
   Tot slot: denkt u echt dat ik en miljoenen andere mensen (journalisten, wetenschappers, bedrijfsleiders, politiekers…), als geschifte, gehersenspoelde dwazen zo maar alles wat de media ons voorlegt gaan slikken?
   Neen dus en complotten bestaan: afluisterpraktijken, doofpotaffaires, fraude, criminele netwerken, achterkamertjespolitiek, lobbywerk… Maar zoiets wordt ontdekt en onderzocht en komt daarom (meestal) uit.
   Er is een verschil tussen onderzoekers naar een mogelijk complot en complotdenkers zonder enig onderzoek,… die overal complotten menen te zien.
   U bent van die laatste categorie een mooi voorbeeld.

   1. Slaat U ook zo’n toon aan met een ongefundeerde modderstroom, tegenover de Aartsbisschop Vigano, die op dezelfde lijn van denken zit als hier is uiteengezet, en uit veiligheid overwegingen is ondergedoken, beste dwaze Tom ?
    U brengt nog steeds niets concreets naar voren, enkel hete lucht uit een stijve nek, een specialiteit van .:. loge rokkendragers !
    Zie verder hierboven, en daar laat ik het voorlopig hierbij.

    1. Is het hoe hoger in de Kerkelijke rang hoe meer ik mijn toon moet temperen?
     Ik zit eigenlijk niet te wachten op de zoveelste geestelijke (idg Vigano) die in dezelfde covid-lijn zit als de eerwaarde pater. Alleszins komt de Covid-mening vd bisschop duidelijk al niet overeen met die van zijn leider, de Paus himself.

     U zegt: ik breng niets naar voren? Ik heb ook niets naar voren te brengen? Ik wacht nog altijd op antwoorden van u of de Pater. Zeker na het lezen van die onheilspellende berichten ben ik er niet gerust in: een geheime oorlog in de UK, het vrijgeven van bio-wapens, het opzettelijk doden bij verpleeg- en rusthuispatiënten, de moord op de Duitse dokter, een rijke elitaire groep corrupte oorlogsmisdadigers die ons willen vermoorden …
     Wel vind ik het bijzonder vreemd dat daar niets over te lezen is in de internationale pers de grote Duitse of Engelse kranten: The Times, Die Zeit, The New York Times… Daarom nog eens mijn vraag: misschien heeft u een verklaring hiervoor of minstens wat meer gereputeerde onderbouwde pers- onderzoekbronnen? zeer welkom.
     Alsook dat “2e Neurenberg tribunaal-verhaal”… is dat nu echt of fake? Ik heb de indruk dat het ook hier een schoolvoorbeeld van juridisch nepnieuw is, maar ik hoop me te vergissen.
     En tenslotte bijna was u in uw reactie er in geslaagd de vrijmetselaars er niet bij te betrekken…Ik wist niet dat die rokken droegen, dank voor die kennisbedragen.

     1. De Ongelovige Tom schrijft hier onder een fascinerend pseudoniem. Hij gelooft nu nog niet – wat het dan ook mag zijn wat hij nu nog niet gelooft – maar beseft dat hij toch ooit eens iets zou kunnen zien of horen waardoor hij wel gelovig wordt. Zo is het de ongelovige Thomas uit het nieuwtestamentische verhaal immers ook vergaan, en ik ga ervan uit dat De Ongelovige Tom dat verhaal kent.

      Ik vind dat De Ongelovige Tom door zijn keuze voor dit pseudoniem een prijzenswaardige opstelling inneemt: hij gaat niet in het schuttersputje van het eigen gelijk zitten, maar hij stelt zich open voor de mogelijkheid dat hij bepaalde zaken verkeerd gezien heeft, verkeerd begrepen heeft, en hij draagt zichzelf dus op – omdat hij dat aan zijn intellectuele eer verplicht voelt – om van mening te veranderen, zelfs als dat een tournure van 180 graden zou inhouden, mocht hij op een dag worden geconfronteerd met een feit of met een stelsel van feiten dat een geheel nieuw licht werpt op datgene wat hij altijd voor waar heeft gehouden.

      Ik wil graag verder gaan, maar dat doe ik alleen als De Ongelovige Tom mij wil vereren met een reactie op het bovenstaande. Alleen zo kan ik namelijk vaststellen of er kans bestaat op een gedachtenwisseling waar we iets aan hebben op dit forum. Dus, Ongelovige Tom, schat ik uw instelling goed in? Of zie ik het verkeerd? Ik zie met grote belangstelling naar uw reactie uit.

      1. Aangename eervolle reactie Richard

       “Eerst zien, en daarna geloven”, was (naast een bescheiden hit van Joe Harris) zowat de slagzin van de ongelovige Thomas uit het bijbelverhaal.
       Thomas was vooral op zoek naar het tastbare bewijs, toch?
       Hij werd aanzien als de mindere apostel: de dwaas, de blinde mol, de geschifte…dus in die zin heb ik naast zijn naam ook zijn houding hier op dit forum al meteen doorgetrokken 😉
       Meer dan ooit leven wij in een wetenschappelijke maatschappij gebukt onder een enorme toestroom aan info, waardoor we meteen ook zeer kritisch moeten omgaan met al die ‘kennis’.
       Het begrip ‘fakenews” is vandaag meer dan ooit van toepassing en maakt dat meningen nog verder uit elkaar gaan drijven.

       Voor de rest noem ik mezelf een ‘agnostische atheïst’
       Ik heb dus niet het vermogen om ten volle te kunnen geloven in één of andere God van welk geloof dan ook .
       Ik mis het ook niet, maar tegelijk boeit het me wel waarom veel mensen wel geloven (in verschillende goden dan wel) en dit ondanks zoveel bewijzen. (althans voor mij) dat een God niet bestaat, en bvb. de evolutiebiologie -die totaal haaks staat op het scheppingsverhaal- voor mij wel een feit is.
       Ik gun ieder zijn God maar heb flink moeite als het wordt opgedrongen.

       Het agnostische trekje zit hem in het feit dat ik ook niet alles kan verklaren…
       vb wat er voor de oerknal geweest is. Of hoe het eerste leven (wat is leven?) is kunnen ontstaan. Het begrip oneindigheid enz, wel/niet leven andere planeet, … blijven mysterieus.

       Maar beste Richard… als ik toch een bovennatuurlijke ervaring zou mogen beleven, ben ik zeker bereid om mijn mening te veranderen.

       En welke ‘apostel’ is Richard?

       1. Aan De Ongelovige Tom:

        Eerst iets over uw reactie, dan iets over mezelf.

        Dank voor uw vriendelijke woorden over mijn reactie en voor het compliment dat het woord ‘apostel’ inhoudt, hoewel ik betwijfel zo’n mooi compliment te verdienen.

        U noemt zich ‘agnostisch atheïst’. Onder iemand die zich ‘agnostisch’ noemt heb ik altijd verstaan dat die persoon worstelt met de vraag of God nu wel of niet bestaat. Hij weet er het antwoord niet op, laat staan dat hij weet welke god dat dan zou moeten zijn, mocht die bestaan. Van de term ‘atheïst’ heb ik altijd begrepen dat daarmee iemand wordt aangeduid die er zeker van meent te zijn dat er geen God, cq. goden bestaan.

        In de omschrijving van uzelf lijkt dus een innerlijke tegenstrijdigheid te zitten, maar lees ik de rest van uw reactie, waarin u bijvoorbeeld meldt open te staan voor een bovennatuurlijke ervaring, dan beseft u dus dat er een dag kan komen waarop u inziet dat God bestaat.

        Dat zou ik u van ganser harte gunnen, zoals ik dat voor iedereen hoop.

        Zelf geloof ik in God vanaf 1999, ik was toen 40. Ik ben dus tientallen jaren ongelovig geweest, maar was altijd wel meer geboeid door wat gelovigen bewoog, dan ongelovigen. Ik herken in uw omschrijving wel iets van mezelf.

        Tot geloof komen is bij mij als volgt gegaan. Ik leef in een land waar op televisie en in de kranten ontelbaar vaak op sarcastische toon gesproken wordt over ‘de Heer vinden’ en ‘het licht zien’, maar de overweldigende ervaring die ik in het genoemde jaar doormaakte, kan ik niet beter omschrijven dan dat ik toen inderdaad het Licht heb gezien. Niet met mijn ogen, maar met wat Abraham Kuyper heel mooi het geestesoog noemde. Het gebeurde gewoon bij mij thuis, onverwacht en langer dan een seconde zal het niet hebben geduurd, maar het was meer dan genoeg voor de rest van mijn leven. Dat was voor mij het beslissende Godsbewijs. Ik ervoer God als de eeuwige, eindeloos liefdevolle alomtegenwoordigheid, de opperste volmaaktheid, het alles verbindende licht achter iedereen en alles om ons heen. Dit is maar een schamele beschrijving, tot een betere ben ik niet in staat.

        In de jaren 2000 en 2001 ben ik veel in de bijbel gaan lezen, en dat bracht mij een reeks van herontdekkingen. Het activeerde het geheugen, omdat ik in mijn jeugd op protestants-Christelijke scholen heb gezeten, en een aantal bijbelteksten kwamen me dus wel (vaag) bekend voor. Het herlezen van het Nieuwe Testament, waarin de leer van Jesjoea (Jezus Christus) uiteen wordt gezet, deed ik in het voorjaar van 2001, en dat bracht op een dag in mei een moment dat in één klap een heleboel antwoorden tegelijk gaf op indringende vragen die ik mezelf tot dan toe al jarenlang had gesteld, een Eureka-moment dus van een plotseling en heel diepgaand inzicht; het was net zo overweldigend als mijn ervaring in 1999.

        U schrijft dat we heel kritisch moeten omgaan met alle kennis / ‘kennis’ die voorhanden is en dat ben ik helemaal met u eens. Waar we ook zijn, verschaft het internet ons via laptop en smartphone onmiddellijk toegang tot bergen harde feiten, onweerlegbare wetenschap, maar helaas ook tot gecorrumpeerde ‘wetenschap’, omstreden onderzoeken en bergen leugens, propaganda, en haatzaaierij.

        De oude media, waarmee ik die media bedoel die voor het internet-tijdperk zijn ontstaan (TV, film, radio, boeken, kranten, lesmateriaal, affiches e.d.) spelen bij de meningsvorming van de volkeren natuurlijk ook nog altijd een enorm grote rol.

        1. Hey Richard
         Dank voor je openheid.
         Jammer dat je dat ene plotse gevoel, dat toch wel een enorme impact moet hebben op je leven, niet wat nader kan omschrijven.
         Was er vooraf iets gebeurd? Zat je te piekeren over iets? Was er ook maar enig verband met iets? Het intrigeert me wel. Temeer omdat je voorheen lang niet gelovig was. Je past helemaal in het verhaal van de Apostel Thomas, die plots het licht zag toen Jezus zijn vinger in de wonde drukte… zo is het toch gegaan met hem dacht ik?

         Ik ben opgevoed eind jaren 60, begin 70, de kerk kwam thuis amper nog aan bod, buiten enkele van mijn grootouders die me, zij het op zachte toon, nog eens wezen op de “zondagse plicht”. Swat, er werd thuis, zoals bij veel Vlaamse gezinnen in die tijdsgeest, niet echt meer over geloof gesproken. Tenzij herinner ik me nog mijn moeder me hielp met het van-buiten-leren (9 jaar was ik ) van de geloofsbelijdenis, want de schoolpunten moesten wel goed zijn.

         Ik denk dat ik 12 jaar was en ik trof thuis in de boekenkast van mijn vader een klein dun blauw boekje… met een eenvoudige titel ‘schepping of evolutie?’. Dat was zowat de start waarop ik zelf begon na te denken… “jamaar hoe zit dat nu”… ‘tis teen of tander zeggen’ zeggen bij ons.

         De grote levensvragen zijn me vanaf toen altijd blijven boeien?
         • Zijn we nu naar Gods beeld geschapen of geëvolueerd uit ééncelligen?
         • Waar komt het eerste leven vandaan?
         • Waar komt God vandaan?
         • Was er iets voor de oerknal?
         • Waar komt alles vandaan of is het er altijd geweest?
         • Waarom zijn er zoveel Goden? Was er slechts een dan zat er nog iets in 😉
         • Waar zat God vanaf het begin van de oerknal (13,5 miljard geleden) en de eerste stappen van de homo-sapiens -200.000 VC
         • Hoe rijm je de Bijbelse waarheid, mythes, mirakels,… met een razendsnelle wetenschappelijke evolutie?
         Swat u kent ze ongetwijfeld ook wel …

         Het antwoord in een Godsgeloof heeft me (tot nu toe) daarin niet kunnen helpen.

         Ik ben hier op dit forum nog maar net geland en mooi dat een niet-gelovige zijn standpunten mag
         meegeven. “Wat kom je hier eigenlijk zoeken”? Die vraag zal ik wellicht nog vaak mogen aanhoren?
         Gekend filosoof, ethicus, filoloog Etienne Vermeersch is heel zijn leven op zoek geweest naar ‘zijn waarheid’ en verkende daarvoor alle soort geloofs- en ‘anti-geloofs’-terreinen.
         Dus in die zin is dit forum misschien voor mij ook een stukje nog ongekend terreinverkenning?
         Geloven versus niet-geloven eindig vaak in een bitsige scheldpartij, … ik laat me daar ook veel te snel in meeslepen (“blijf je maar geloven in sprookjes…hoe blind kan je nu toch zijn, ga hulp halen enz…”). maar besef wel dat dit eigenlijk niets bijbrengt in mij zoektocht. Kan je iets leren van elkaar?
         Ik weet het niet, ik kan het enkel proberen.
         Ik kan wel bitsig worden als geloof me wordt opgedrongen.
         Het archief wat induikende, mis ik precies wel wat topics over die grote levensvragen?
         Veel topics met kritiek naar de niet-gelovige maatschappij, maar precies ook verdeeldheid over hoe Gods woord nu juist moet geïnterpreteerd worden? Of zie ik dat verkeerd?
         Groet.

         1. Hallo, Ongelovige Tom,

          Het moment waarop ik het bestaan van God gewaar werd houdt vermoedelijk verband met wat ik al eerder schreef, namelijk dat ik altijd meer geboeid ben geweest door wat gelovigen bezielde dan wat ongelovige mensen bewoog. Ik denk dat ik onbewust naar Hem op zoek was, en wie God zoekt, zal Hem ooit vinden.

          Over de Ongelovige Thomas: ik heb het verhaal er niet op nageslagen, maar volgens mij geloofde hij weliswaar in God en in Jesjoea als de Zoon van God, maar kon hij aanvankelijk niet geloven dat Jesjoea na de kruisiging uit de doden was opgestaan.

          U somt een aantal grote levensvragen op en daar zitten natuurlijk vragen bij die ook mij hebben beziggehouden, maar het is niet voor niets dat het vragen zijn waar mensen al honderden en duizenden jaren door gefascineerd zijn: de antwoorden erop zijn nog niet gevonden en zullen in de meeste gevallen ook nooit gevonden worden.

          Omdat ik in God geloof, begrijp ik dat er zoiets als het Goddelijke mysterie bestaat, namelijk alles wat wij mensen gewoon nooit zullen kunnen begrijpen, wat we niet kunnen beredeneren, wat we nooit zullen weten. U refereert aan een boekje uit uw jeugd met de titel ‘Schepping of evolutie?’. Die titel suggereert dat er een tegenstelling tussen geloof en wetenschap bestaat – maar niet wat mij betreft, volgens mij vullen geloof en wetenschap elkaar namelijk prachtig aan.

          Een pleitbezorger voor de wetenschap is de apostel Paulus die in een van zijn brieven in het Nieuwe Testament aanbeveelt: ‘Onderzoekt alles en behoudt het goede’. Hij ziet in de wetenschap dus geenszins een bedreiging van het geloof. Integendeel, hij spoort de mensen aan om vol energie aan wetenschappelijke vooruitgang te werken. Enerzijds voorziet hij dat dat een heleboel kennis zal opleveren waarvan de geldigheid, de waarde, tijdelijk zal blijken te zijn. Niet alles is het bewaren waard, zo leert de tijd.

          Anderzijds voorziet hij ook dat een hoeveelheid verworven kennis permanente waarde zal behouden. Dat is wat Paulus ‘het goede’ noemt; dat is dié wetenschappelijke kennis waarvan het goed is dat die in ere wordt gehouden, omdat het belang ervan, de waarde ervan, de generaties overstijgt en tot zegen voor opeenvolgende generaties kan strekken.

          Nu is het zo dat over de lange termijn dit soort onvergankelijke, niet meer af te strijden en niet meer te weerleggen kennis alleen maar toeneemt. Er komt alleen maar bij, bij dat ‘goede’, er gaat niets van af. En toch is er een factor die als een blokkade werkt op weg naar het weten van àlles, het doorgronden van àlles. Die factor is het feit dat elke nieuwe wetenschappelijk verworven kennis altijd weer nieuwe vragen zal opwerpen. Of het nu gaat om deeltjesonderzoek of kosmologie, elke nieuwe ontdekking roept nieuwe vragen op. Daarom zal de wetenschap nooit af zijn, en zal er een mysterie overblijven, en dat is wat ik als gelovige het Goddelijke mysterie noem.

          Neem nou zo’n vraag als: ‘Waar komt God vandaan?’ Tja… wie zal het zeggen? Zolang Hij er zelf niets over zegt, vrees ik dat het voor de mensheid tot in de eeuwigheid een groot vraagteken zal blijven. Toen ik het las dacht ik meteen aan een aanverwante clip op YouTube die ik onlangs tegenkwam. Naast de foto van een in gepeins verzonken man stond de regel: ‘Why does anything exist at all?’ Veel moeilijker kan de mens het zichzelf niet maken dan door dit soort vragen op te werpen, denk ik.

          U bent nog maar recent gaan schrijven op dit forum, en dat geldt voor mij ook. Ik heb ooit één bericht geplaatst over de Aarde als bol, maar dat is alweer een paar jaar geleden. U bent in staat om publiekelijk zelfkritiek uit te oefenen, dat lijkt me een pluspunt. “Kun je iets leren van elkaar?” Dat lijkt me wel, omdat iedereen op zo’n forum wel iets weet dat de anderen niet weten, en in het ideale geval discussieer je dan zó met elkaar dat iedereen een ietsje wijzer wordt door de inbreng van de anderen.

          De praktijk van het internetforum ziet er helaas vaak anders uit. De al genoemde kribbigheid kan erin sluipen, alsmede de onwil om iets van een ander aan te nemen, het te snel gevelde negatieve oordeel kan zijn entrée maken, dat alleen maar verharding en ‘terug-oordelen’ uitlokt, en verder zijn mensen – in hun wil om de anderen van iets te overtuigen – snel geneigd om off-topic te gaan. Ze gaan er andere zaken bijhalen, terwijl het beter is om het bij het ene onderwerp te houden en te proberen om dat met elkaar uit te diepen, vooraleer tot het volgende onderwerp over te gaan.

          U bent het archief van het Katholiek Forum ingedoken en u lijkt te veronderstellen dat ik dat ook heb gedaan, maar dat is niet het geval. U weet dus beter wat daar te vinden is dan ik.

          Nu moet ik even wat kritiek op u gaan uiten, en daarna kom ik met een voorstel. In diverse berichten valt u erover dat mensen op zwakke gronden in complotten geloven, en dat je niet zomaar alles kunt zeggen over deze en gene, zonder dat je dat hard maakt.

          In uw bericht aan An van 4 februari om 14:28 doet u echter precies hetzelfde. In het begin van dat bericht houdt u nog heel nadrukkelijk een slag om de arm, maar ietsje verderop lijkt u eigenlijk al te weten dat ze een bedriegster is, iemand die minachting verdient. Dat kun je natuurlijk niet maken.

          Let wel: je kunt goede reden hebben om een begin van wantrouwen jegens iemand te koesteren, ik pleit geenszins voor naïeviteit, maar zolang je niets kunt bewijzen, hoor je mijns inziens bij het schrijven grote zorgvuldigheid te betrachten, te meer omdat het hier om een ernstige beschuldiging gaat.

          Bij elke zin die je typt behoor je mijns inziens dan te denken: mijn wantrouwen zou onterecht kunnen zijn, An zou inderdaad toch een verpleegkundige kunnen zijn die een onheilspellende ontwikkeling van dichtbij waarneemt. Bovendien: wie publiekelijk een ander wantrouwt, moet niet vreemd opkijken als hij of zij zelf gewantrouwd gaat worden.

          Uit dat ene bericht van u is de wrevel en het gehakketak ontsproten dat in een veelheid van daaropvolgende berichten aan te treffen is. U voelt zich op een gegeven moment dan ook gedwongen om te zeggen dat u uw excuses aanbiedt, mocht blijken dat u ernaast zit.

          Verder vraagt u in een bericht waarvan het schrijven u nog geen minuut tijd heeft gekost, aan Theudmer welke bronnen hij kan noemen voor wat hij schrijft over heimelijke machtsuitoefening. Het gaat om uw bericht van 3 februari om 18:18.

          Theudmer maakt vervolgens veel werk van zijn antwoord aan u. Het is een gedegen respons die in feite klinkt als een klok. Hij neemt die moeite, hoewel u zich in een eerder bericht al op verzuchtende toon heeft afgevraagd of hij wel serieus te nemen is. Dat is dus best sympathiek van hem. Maar vervolgens kan er bij u geen enkele reactie af. Nu moet hij maar raden of u het wel gelezen hebt. Het zijn toch juist de kleine beleefdheden die kunnen bijdragen aan een goede sfeer op dit forum, vooral ook omdat er over zware onderwerpen geschreven wordt?

          Het is bedoeld als opbouwende kritiek, waar ik zelf uiteraard ook voor open sta.

          Nu het voorstel: ik wil in een volgend bericht nader ingaan op het zoeken en vinden van God. Mag ik in dat geval op uw belangstelling rekenen? Dat is het ene onderwerp dat ik graag nog even nader met u wil uitdiepen, voordat we eventueel tot andere overgaan.

          Groetend, Richard

   2. De blinde mol: “De bewijslast ligt niet bij mij hé… als ik op dit forum beweer dat ik kan vliegen, zou iedereen vragen: ‘kan u dat enigszins wat bewijzen? Ik zou (zoals sommigen hier doen) ook kunnen antwoorden: “kan u bewijzen dat ik niet kan vliegen?” Maar dan maak ik mij er wat te makkelijk van af, niet?”

    U bent degene die beweert dat er een gevaarlijk virus rondwaart waar iedereen tegen ingespoten moet worden met een gif dat sportmensen doet instorten en dat miskramen veroorzaakt bij zwangere vrouwen.

    De blinde mol: “Daarom wordt er in de nieuwe complottheorieën vaak alle kanten op gekronkeld. Dan zijn het toch weer de Illuminaten. Maar dat is ook vreemd want zijn het nou de joden of de Illuminaten? Natuurlijk ook weer de Vrijmetselaren maar ook nieuwe groepen (of rijke schurken) onder verschillende namen, tot buitenaardse wezens aan toe.”

    U kraamt weer onzin uit. Raad eens van welke etnie Adam Weishaupt was. De Beierse “Illuminati” werden opgericht door discipels van Sjabbetaï Tzevi en Jacob Frank, door pantheïstische Joden dus. Die sekte van Weishaupt heeft in de achttiende eeuw de maçonnieke loges overgenomen, waardoor het een sekte binnen een sekte werd; John Robison, zelf een geïnitieerde vrijmetselaar, klaagde over de overname van de vrijmetselarij door die sekte. En, neen, de “Illuminati” waren geen “ruimtewezens”; wat voor punt denkt u te maken met een dergelijk stroman-argument?

    De blinde mol: “Neen dus en complotten bestaan: afluisterpraktijken, doofpotaffaires, fraude, criminele netwerken, achterkamertjespolitiek, lobbywerk… Maar zoiets wordt ontdekt en onderzocht en komt daarom (meestal) uit.”

    U krijgt van uw media alleen dingen te horen die de stand van hun meesters niet bedreigen; de machtigste oligarchen blijven buiten schot; die gaan hun eigen media niet uitgebreid en tot in de kleinste details laten vertellen hoe zij grootschalige kuiperijen uitgevoerd hebben op internationaal niveau. “Onafhankelijke media”; laat me niet lachen. Weet u hoeveel geld de VRT krijgt? U geeft fideïstische onderwerping van uw geest aan de gevestigde macht, zonder enige kritieke beoordeling, en dat is hoe machthebbers complexe, uitgebreide tirannie kunnen uitbouwen. In het legaalpositivisme van het modern wetsdenken zien we ook die debiliterende mentaliteit. Zeer, zeer gevaarlijk. Ze doen met u wat ze willen, want volgens u is iets alleen waar wanneer het op uw televisie gezegd wordt.

    En, neen, de meeste mensen betrokken bij de Nieuwe Wereldorde kennen niet het geheel plan; zoals binnen de vrijmetselarij zelf zijn de meesten niet op de hoogte van wie hun meesters aan de top zijn en van wat het bedoeld eindplan is. Maar wanneer men bij, bijvoorbeeld, dokters doorpraat en standhoudt dan ziet men dat sommigen aarzelend toegeven dat het covidisme niks te maken heeft met bekommernis om volksgezondheid. Men verliest echter niet graag jobs en daarom gaan de meesten erin mee, zonder helemaal te beseffen wat er allemaal achter zit.

    Nogmaals, een internationale coördinatie ter uitvoering van een gradueel stappenplan zoals we die, zeer zichtbaar en observeerbaar, gezien hebben bij het covidisme geschiedt niet spontaan maar gaat uit van een gecentraliseerd bestuur. U begrijpt duidelijk niet veel van de menselijke natuur. Volkeren gaan niet spontaan allemaal met lappen stof op de mond rondlopen op straat; dat de volkeren op uniforme manier dat op hetzelfde historisch moment beginnen doen zijn toont aan dat de aanzetting tot dat absurd gedrag uitgegaan is van een centraal punt van beïnvloeding. Gezond verstand gebruiken, ge moet dat beginnen doen, blinde mol; het zal u helpen in het leven.

    1. Gelieve me geen woorden in de mond te leggen die ik niet gezegd heb.
     Ik ben hier op dit topic niet begonnen door te beweren dat er een gevaarlijk virus rondwaart waar iedereen moet tegen ingespoten worden.
     Ik ben begonnen door mijn verbolgenheid hier op dit forum te uiten.
     In het bijzonder dat een eerwaarde pater gewoon van de eerste beste site copy/past, wereldse apocalyptische gebeurtenissen lanceert als zijnde: een geheime oorlog, de vernietiging van bedrijven, lockdowns die dienen om de rijker, rijker te maken, het bewust euthanaseren met Midazolam, het opzettelijk doden via vaccins, het bestaan van een criminele elite die de wereldbevolking wil vermoorden enz…
     Alsof de huidige crisis en polarisatie nog niet erg genoeg is…is dergelijke berichtgeving – op een Katholiek forum dan nog – in mijn ogen een klap voor al die mensen die dagelijks vechten tegen het virus.
     Maar ofwel kom je voor zulke beweringen met ernstige bewijzen ofwel doe je puur aan stemmingmakerij voor welke (verborgen) agenda dan ook.

     Bewijzen, factchecking ? enkele malafide nepsites blijken hier te volstaan, en dat hele wereldpers er toevallig geen letter aandacht aan besteedt…? Ah, maar daar hebben we een ander bewijs voor. En eigenlijk had ik die ook al voorspeld:
     De mainstream media, ze zijn allemaal in handen van de een of andere occulte, duivelse, esoterische sekte, die zijn oorsprong vond in de vrijmetselarij, zeg maar een rijke duistere groepering die streeft naar een soort wereldmacht.
     De zelfde soort slaafse onderdrukking geldt voor de wetenschappers van hier tot in China: of ze zijn onderdeel van het complot of ze zijn totaal gehersenspoeld.

     Als ik dan vraag ja maar kan je dat bewijzen: bronnen, boeken, pers… toon dat eens aan? Want dit zijn toch zeer extreme beweringen, dan moet ik zeggen Theudmer, dat je bewijsvoering niet echt wetenschappelijk onderbouwd is.

     Ik citeer je hier letterlijk:
     “U heeft geen bewijzen, alleen inhoudsloze spotternij. Wat u doet is verwijzen naar “deskundigen” die volgens u bewezen hebben dat er virussen, atomen etc. bestaan terwijl dat niet zo is, en daarmee bewijst u mijn punt, namelijk dat “de wetenschappers” als een heidense priesterorde te werk gaan die pseudo-religieuze onderwerping willen van de bevolking; wat u eigenlijk beweert is dat zij een verborgen gnosis hebben en dat u hen daarom op hun woord moet geloven. Uw Babylonische priesters (zelfs de witte jassen die zij dragen komen van occultistisch Babylon) hebben nooit een bestaan van virussen bewezen.
     Het zijn uw “empirische wetenschappers” die beweringen maken zonder echte bewijsvoering.
     Ik heb u aangetoond dat er welzeker een wereldwijde samenzwering is, gecoördineerd via de netwerken van esoterische sekten zoals de vrijmetselarij, maar uw kwade wil zit in de weg waardoor u het niet inziet. “
     Einde citaat.

     Voilà zo simpel is het.
     Nu ondanks uw bijzonder prozaïsche stijl, denk ik niet dat u ooit als onderzoeksjournalist ergens aan de bak gaat komen, tenzij bij die duistere sekte zelf.

     Is hier iemand op dit forum die dergelijk onzin (dat is dan nog maar een klein citaat) ook maar enigszins ernstig neemt, want waar ben ik dan terechtgekomen?
     Je hebt de wereld van het geloof, die van de wetenschap, en nu voor mij nieuw ontdekt, die van ‘Theudmer’
     Deze blinde mol sluit dan ook, zonder haat, deze ‘Middeleeuwse’ discussie

      1. @juuls, dom, dom.
       Ik had van U méér verwacht. maar dat was misschien dom van MIJ.

     1. Ik heb u verwijzingen naar bronnen gegeven, maar die negeert u; dat is heel gemakkelijk maar niet eerlijk. Verder, we zijn hier op een commentarensectie bezig; ik ga hier geen volledig boek neerschrijven. Aan de hand van wat ik reeds geschreven heb kunt u het één en het ander bijleren over hoe het internationaal systeem in elkaar steekt, en nog meer is te vinden in mijn reacties bij oudere artikels, maar iets bijleren vergt uiteraard enige goede wil, en dat heb ik bij u niet gezien in uw optreden hier.

      En mijn private studie van het onderwerp der judeo-maçonnieke wereldrevolutie heeft verder gereikt dan de inhoud van enkele websites hier en daar; ik ben een boekenlezer en ik wist al voor de lancering van het covidisme dat het internationaal systeem cryptocratisch bestuurd werd door de judeo-maçonnerie; ik heb wat ik hier geschreven heb niet allemaal ter plaatse verzonnen nadat de psychologische operatie van het covidisme van start ging eind 2019 en na het lezen van enkele websites erover. De opbouw van de Nieuwe Wereldorde is een proces van eeuwen geweest en de sekten erachter zijn te traceren naar de “middeleeuwse” katharen die, na de kruistocht tegen hen, ondergronds gegaan zijn, de Tempeliersorde geïnfiltreerd en ondermijnd hebben en vrije metsersgilden overgenomen hebben om zo ongezien door bisschoppelijke ogen zich met het hermeticisme bezig te houden; de vrije metsersgilden hadden een code van geheimhouding omdat zij niet wilden dat de geheimen van de architectuur wijd bekend zouden worden bij het publiek (zij meenden dat zulks het einde van hun inkomsten zou betekenen); die code van geheimhouding werd gebruikt door de katharen om zich met hun occultistisch esoterisme bezig te houden zonder gevat te worden door de bisschoppen. Binnen de Tempeliersorde werden ze ontmaskerd en hun leider, Jacques de Molay, werd ter dood veroordeeld, maar in de metsersgilden hebben zij hun satanisme verdergezet, en die metsersgilden zijn de sekte der rozenkruisers geworden die de neo-paganistische Renaissance gelanceerd hebben en de dubbele revolutie van Luther (een rozenkruiser die het zegel van die sekte droeg) en Copernicus, van het protestantisme en het sciëntisme dus, om de Latijnse Kerk te destabiliseren.

      Tot op heden zitten de riten van de maçonnieke loges vol met templaristische en geometrische symboliek; de tempelierssymboliek betreft de geschiedenis van hun kathaarse geestesvaderen in de oude Tempeliersorde en de geometrische symboliek betreft de vernoemde “middeleeuwse” metsersgilden. De Franse Revolutie was een wraakactie tegen de heilige Kerk en de Koning van Frankrijk; het was de Koning van Frankrijk eertijds die De Molay ter dood gebracht heeft om zijn satanisme, en daarom hebben de judeo-maçonnieke jakobijnen Lodewijk XVI onthoofd, zelfs nadat deze concessies gemaakt had aan hun revolutionaire eisen. Het is geen toeval dat de koninklijke familie opgesloten werd in de Tempeliersgevangenis, een voormalig hoofdkwartier van de Tempeliers in Frankrijk. De loges en de oligarchen van de NWO hanteren voortdurend symboliek; het is dus niet arbitrair dat ik daarop wijs. De jakobijnen zelf waren genoemd naar Jacques de Molay; ze hadden een dominicanenklooster tot hun hoofdkwartier gemaakt tijdens de Revolutie, en dat werd vroeger jakobijns genoemd; zij hebben de naam “jakobijnen” geüsurpeerd en hebben de betekenis ervan veranderd (typisch maçonniek gedrag) en bedoelden zo op een verdoken manier te verwijzen naar Jacques (Jacobus) de Molay.

      Op de afdeling “Franc-maçonnerie et sociétés secrètes” op de website “Bibliothèque Saint Libère” staan meerdere werken waardoor men meer te weten kan komen over de sturende presentie van de vrijmetselarij en het martinisme binnen die vrijmetselarij achter de Franse Revolutie, de duistere moeder die de moderne, republikeinse maatschappelijke structuren gebaard heeft (het martinisme was nauw verwant aan de Beierse “Illuminati” van Weishaupt; ge kunt het de Franse variant van de “Illuminati” noemen).

      Het sciëntisme was en is onderdeel van het revolutionair proces doorheen eeuwen dat de katholieke Christenheid afgebroken heeft en de Nieuwe Wereldorde gebouwd heeft op de ruïnen ervan. Die oude theocratische Christenheid werd aan de top gestuurd door de invloed van de Paus van Rome, en de huidige Nieuwe Wereldorde wordt aan de top clandestien bestuurd door het familiehoofd van de Rothschild-dynastie.

      Virologie is een nepwetenschap, onderdeel van het evolutionisme van Darwin dat zelf onderdeel is van het gnostisch concept van kosmische evolutie dat gevonden wordt in de Zohar, het boek dat de discipels van antichrist Sjabbetaï Tzevi en antichrist Jacob Frank (de ene beweerde een reïncarnatie te zijn van de andere) aanhangen.

      De geschiedenis is geen spontane opeenvolging van gebeurtenissen. De Kerk van God krijgt doorheen de eeuwen bovennatuurlijke sturing van God en de synagoge van de satan wordt praeternatuurlijk gestuurd door gevallen engelen en de geesten der nefilim (Genesis 6, 1-4).

      Wat de zaak Dutroux betreft: Ik vermeld er nog bij dat bij de Joodse kompaan van Dutroux, Bernard Weinstein, een bericht gevonden werd afkomstig van “Anubis”; dat is een typische esoteristische naam; dergelijke namen worden gebruikt in esoteristische sekten (gnostische kerken etc.); Gérard Encausse liet zich bijvoorbeeld “Papus” noemen en Jules Doinel liet zich, voor zijn bekering tot de katholieke godsdienst, “Valentinus II” noemen naar de oude gnosticus Valentinus. De naam “Anubis” werd in Wallonië gebruikt door de satanische hogepriester Francis Desmedt, wiens sekte onderzocht werd door de politie in het kader van het Dutroux-onderzoek. Maar helaas, getuigen omtrent de zaak Dutroux werden vermoord en de zaak ging de doofpot in; Nihoul zei dat hij de Belgische regeerders kon neerhalen met de stront die hij had omtrent de Belgische politiek (“Belgium’s silent heart of darkness”, 5 mei 2002, Olenka Frenkiel, The Guardian). Zoals ik u reeds aangetoond heb is dat geen louter Belgisch fenomeen; het is internationaal, de donkere kern van de judeo-maçonnieke wereldheerschappij. Epstein had beeldmateriaal met politiekers erop om de greep van de Rothschilds via chantage in stand te houden zoals de Gentse loge de genoemde videocassette met de rituele moord op Julie en Melissa in handen had; Godfried Danneels, de discipel van de satanische vrijmetselaar Leo Suenens (staat op de lijst van Pecorelli), vroeg aan Albert Mahieu of hij ook op de cassette stond.

      En dan nog wat betreft het terraplanisme waar u mee aan het spotten was. Het terraplanisme is het nec plus ultra van complotkennis; mensen die nog niet beseffen dat een vliegtuig geen wtc-torens kon neerhalen met ontploffingen van verdiep naar verdiep, die zullen mentaal ook nog niet capabel zijn om het terraplanisme aan te nemen. Ik verwacht dus niet dat u van gedacht gaat veranderen hieromtrent door het lezen van wat ik daarover schrijf. Er is echter geen enkel bewijs voor de vliegende bol van Copernicus en Galileo; keer op keer herhaalde argumenten zoals het Eratostenes-experiment kloppen niet; dat genoemd experiment gaat, nota bene, uit van een zon die ver weg is terwijl de bijbelse terraplanistische kosmografie een lokale zon inhoudt. Ook het verdwijnen van schepen aan de horizon bewijst geen aardbol, want tegenwoordig kan men gemakkelijk camera’s kopen waarmee men door in te zoomen de schepen terug in zicht kan brengen; dat zou onmogelijk zijn ware het dat de horizon aardkromming zou zijn. De horizon die ge ziet is in werkelijkheid geen aardkromming maar het punt waar uw oogzicht convergeert; uw ogen zijn immers gelimiteerd en kunnen niet oneindig ver zien. Weersomstandigheden spelen uiteraard ook mee bij wat ge in de verte ziet. Piloten worden opgeleid om te leren vliegen op basis van een vlakke aarde; er wordt geen aardkromming meegerekend in die opleidingen. Etc. Etc.

      De top van de NWO-piramide weet dat de aarde geen vliegende bol is en platte aarde zit verborgen in de geometrische symboliek van de vrijmetselarij. Albert Pike, vrijmetselaar van de 33ste graad, schreef in zijn boek “Morals and Dogma”: “The SQUARE is an instrument adapted for plane surfaces only, and therefore appropriate to Geometry, or measurement of the Earth, which appears to be, and was by the Ancients supposed to be, a plane.” Ze gebruiken dus een vierkant als symbool omdat een vierkant hanteerbaar is om de aarde te meten omdat die aarde een vlakke, vierhoekige geometrische vorm heeft. Militairen gebruiken een square-grid-systeem om afstanden te meten. De logetempel is ingericht volgens een platte-aarde-kosmografie en de “grootmeester” gaat aan de oostzijde zitten omdat dit de wil van de antropocentrische mens uitdrukt ter usurpatie van de Troon van God; Christus is oostwaarts opgevaren ten hemel en zal vanuit het oosten wederkeren.

      De VN zit ineen als een gevangenis voor de bevolking en probeert landen voorbij de Grootzee (die onze continenten omringt) te verbergen voor de volkeren hier. Antarctica wordt, bijvoorbeeld, zwaarder bewaakt (via het Antarctisch Verdrag) dan de overheidsgebouwen en de landsgrenzen hier; Jarle Andhøy heeft ondervonden hoe de judeo-maçonnerie reageert wanneer men er op eigen initiatief naartoe wil varen. Zijn kameraden zijn spoorloos verdwenen en hijzelf werd vervolgd.

      Tijdens “Operation Fishbowl” in 1962 werden raketten de lucht ingeschoten; let op de naam “Fishbowl”; ze probeerden toen door het solide firmament te breken dat zich boven ons bevindt en dat vastgehecht is aan de fundamenten des hemels aan de uiteinden van de aarde. Zoals Nimrod (die zoals Semiramis van Babylon vereerd wordt in de vrijmetselarij) de Toren van Babel bouwde met de bedoeling de hemel binnen te dringen en God te onttronen, zo willen de huidige cryptocraten door het firmament geraken, maar ze kunnen dat niet. Door het firmament is de aardwereld een afgesloten gebied, en zo kan er hier luchtdruk op aarde zijn en zuurstof op aarde blijven; daar is immers een “container” voor nodig; bij een bol in een vacuüm zou de zuurstof zich in dat vacuüm dissiperen.

      1. Beste Theudmer,
       heel kort: In je studie van die judeo-maçonnieke wereldrevolutie heb je ongetwijfeld bronnen gebruikt: Boeken, tijdschriften, filmpjes, documenten…
       Laat me die eens weten.

       dank

       1. Omtrent de judeo-maçonnieke samenzwering heeft Mgr. Henri Delassus een overzicht gegeven met zijn werk “La conjuration antichrétienne, le temple maçonnique voulant s’élever sur les ruines de l’Église catholique”. Bij het KF-artikel “De hele mensenfamilie drijft steeds meer af naar een wereldwijd totalitair bestuur…” (21 januari 2022) heb ik in een reactie geciteerd uit een brief van Kardinaal Merry del Val aan de schrijver in naam van Paus St. Pius X. Waardig om op te merken is het feit dat Mgr. Delassus in zijn genoemd werk, van het jaar 1910, nota bene, reeds waarschuwde voor het reeds in de negentiende eeuw uitgebroed maçonniek plan ter opbouw van een Verenigde Staten van Europa met een fusie van volkeren en een verdwijnen van landsgrenzen, een plan dat in essentie dat van de vrijmetselaar Coudenhove-Kalergi was, één van de grondleggers der Europese Unie.

        Ook Nicolas Deschamps gaf een overzicht omtrent de judeo-maçonnieke machinaties met zijn werk “Les sociétés secrètes et la société”.

        Over de spiritualistische beweging van de martinist Gérard Encausse, waar de origine ligt van sekten zoals die eerder vernoemde van Francis Desmedt omtrent het Dutroux-onderzoek schreef Emmanuel Barbier in zijn werk “Les infiltrations maçonniques dans l’Église”. Jules Doinel, die zelf een hoofdpersoon was in de genoemde spiritualistische beweging als oprichter van het neo-katharisme in de vorm van een gnostische kerk, schreef na zijn bekering tot de katholieke religie “Lucifer demasqué”. Doinel wordt ook besproken in het werk van Barbier.

        Dat de Pausen van Rome vroeger op de hoogte waren van de machinaties van de loges kunt u zien door de pauselijke encycliek “Humanum Genus” van Leo XIII te lezen; de vrijmetselarij werd herhaaldelijk veroordeeld door de Sedes Apostolica. Dat het niet om een louter Europees fenomeen ging kunt u zien door te lezen over de Cristeros-oorlog in Mexico tegen de vrijmetselaar Calles en door over het leven van Gabriël Garcia Moreno te lezen, de katholieke leider en martelaar van Equador die vermoord werd door de vrijmetselaars; zijn dood werd gedecreteerd in de loges. Augustin Berthe schreef zijn leven met zijn boekwerk “Garcia Moreno”. Dat decreteren van de dood van tegenstanders was een gebruik binnen de maçonnerie; zo werd de dood van Lodewijk XVI van Frankrijk gedecreteerd door de geheime genootschappen, en ook de Sarajevo-moord die tot de Grote Oorlog heeft geleid werd op die manier gedecreteerd. Die oorlog werd gewild door de judeo-maçonnieke krachten; Mgr. Ernest Jouin waarschuwde op voorhand over een dreiging tegen Frans Ferdinand die hem ter oren was gekomen, maar helaas tevergeefs. Op de website “One Peter Five” staat een artikel, “Secret 1918 Vatican Archive Document Reveals Freemasonic Plot to Destroy Throne and Altar” (11 mei 2017), van Maike Hickson, over een document dat de historicus Michael Hesemann vond in de archieven van het Vaticaan en dat de maçonnieke machinaties achter en rondom de Grote Oorlog betreft.

        Over die oorlog schreef Damiaan Vargha in het werk “Hongarije en de Cisterciënzers” (vertaling door A. G. M. Abbing, door mij aangepast aan hedendaags Nederlands): “Toch werd de Hongaar het wapen uit de hand geslagen en stond hij aan het einde van de wereldoorlog diep vernederd bij de verliezende partij. De vrede, door allen zo vurig verlangd, bracht hem de smartelijkste ontgoocheling. Door een sluwe en oneerlijke politiek, ingegeven door haat en nijd, werd het 1000-jarige Hongarije verdeeld door mannen, die met de historische, geografische, economische, politieke, ethnologische en religieuze verhoudingen in het Donau-bekken zo goed als geheel onbekend waren. De katholieke dubbelmonarchie, onder de oer-katholieke Habsburgers, moest verwoest worden, dat was het doel, hetwelk de Franse en Praagse vrijmetselarij zich gesteld had en dat toen op radicale wijze kon verwezenlijkt worden.”

        Ik wil hier nog aan toevoegen dat mijn eerdere verwijzing naar de Permanente Instructie van de Alta Vendita niet afgewimpeld mag worden als onbelangrijk. Het was een onderschept document van de Italiaanse carbonaristen dat door Jacques Crétineau-Joly gepubliceerd werd in opdracht van Paus Pius IX via zijn werk “L’église romaine en face de la révolution”; aan dat document zijn duidelijk de internationale connecties te zien achter het revolutionair proces in de wereld. Helena Blavatsky, heks en stichteres van het Theosofisch Genootschap, vocht persoonlijk mee in de carbonaristische oorlog tegen de Paus-Koning Pius IX en de Pauselijke Zoeaven; Giuseppe Mazzini en Garibaldi waren beiden vrijmetselaars van de 33ste graad, en Mazzini zou de stichter geweest zijn van de Italiaanse maffia. De connecties eertijds tussen de P2-loge en de Italiaanse maffia kunnen ook vernoemd worden. De maçonnieke loges zijn de verborgen aanstichters van revoluties en oorlogen, koningsmoordenaars die de laagste daden niet schuwen. Paus Johannes Paulus I werd door de vrijmetselaars Jean Villot en Paul Marcinkus vermoord op de 33ste dag van zijn pontificaat, een getal waarmee zij bedoelden te verwijzen naar de 33 maçonnieke graden; beide mannen stonden op de lijst van Pecorelli die zelf ook vermoord werd.

        Betreffend de carbonaristische oorlog tegen de Pauselijke Staten schreef Huguet in zijn werk “Les victoires de Pie IX sur les garibaldiens en 1867”:

        “On lit dans l’Union du 26 novembre 1867 :
        “On s’est demandé quelquefois sur quelles garanties Garibaldi, ses fils et ses principaux auxiliaires trouvaient à contracter des emprunts à Londres. La lettre suivante, publiée par le Courrier de Lyon, donne à cet égard des renseignements précieux :
        “19 novembre 1867.
        Monsieur le rédacteur,
        J’ai l’honneur de porter à votre connaissance un fait qui me vient d’une source certaine :
        L’emprunt dernièrement contracté à Londres par le fils de Garibaldi a été stipulé : “Remboursable en objets d’art, après la prise de Rome” par le fameux chef de bandes.
        Ainsi, c’est en aliénant d’avance et de parti pris les trésors artistiques de l’Église et de Rome, que ces “patriotes” ont obtenu des banquiers de Londres le moyen d’organiser leurs brigandages. La Rome capitale qu’ils veulent donner à l’Italie est donc une Rome dépouillée et déshonorée, il n’est pas téméraire de le supposer, après les déprédations qui ont marqué leur passage partout où ils ont pu pénétrer. Cette preuve des véritables aspirations italiennes vient s’ajouter aux autres.
        L’événement a trompé ces combinaisons, et le bruit s’est répandu de la déconfiture de ces prêteurs sur gage; mais l’hypothèque reste, et on compte bien la faire valoir à l’occasion vis-à-vis de nouveaux prêteurs tentés par l’espoir d’un gros profit.” – Fontaine.
        Les réflexions sont superflues. On sait maintenant ce qui suivrait l’entrée de la Révolution à Rome.”

        Wie een minimum aan basiskennis heeft over het onderwerp weet dat “banquiers de Londres”, “bankiers van Londen”, de afdeling van het Rothschild-geldimperium in Londen betekent, daar gesticht door de zoon van Amschel in Frankfurt, Nathan Mayer Rothschild, de stichter van de Belgische staat.

        Augustin Barruel waarschuwde in zijn “Mémoires pour servir à l’Histoire du Jacobinisme” voor de samenzwering, en John Robison, zelf een geïnitieerde vrijmetselaar, schreef in zijn werk “Proofs of a Conspiracy” over de overname van de vrijmetselarij door de “Illuminati”.

        Ik ga hier deze reactie beëindigen; bij de door mij eerder vernoemde afdeling “Franc-maçonnerie et sociétés secrètes” op de website Liberius staan boekwerken over het onderwerp.

        1. Voor alle duidelijkheid, over Barruel, onderaan in uw doorwrochte epistel, beste Benjamin, ontbreekt het jaartal, 1797. De pater SJ was ooggetuige van de satanische Franse Revolutie van 1789. Hij was de Soljenitsyn van die Revolutie. Soljenitsyn was getuige van de Russische Revolutie in 1917, en de aanloop. Twee delen, “Deux siècles ensemble” (Fayard), vanuit het Russisch, enkel vertaald in het Frans en Duits. De Engels sprekende volken hebben geen uitgevers die dat monumentale werk durven te vertalen, uit angst voor de joods-maçonnieke geldmacht. Dat was ook het geval met mijn eigen NL uitgever (Baarn) voor “Sluiproutes van de macht”, ondanks mijn waarschuwingen. Toen “ze” er lucht van kregen werd de dame in kwestie, ontslagen.

         Ik heb Barruel’s boek hier op het KF, verschillende malen aangegeven, maar velen kunnen hem niet plaatsen. Er is een NL vertaling, eind 19de eeuw, in omloop. Maar enkel te krijgen op de tweede hands markt voor enkele honderden Euro’s.

         U getroost zich veel moeite, om een aangestuurde .:. agent provocateur, (evenals .:. Diericks) met voorlichting te initiëren in de echte geschiedenis. Ik vrees dat dat moeite vergeefs is. Parels voor de zwijnen. Hij zou beter van dit voortreffelijke katholieke Forum verwijdert moeten worden. Zij worden ingezet, en opereren enkel om de zaak te verzieken. De brave An hierboven heeft dat goed begrepen.

         1. Barruel was er vroeg bij in het verzet; op Internet Archive staan zijn Mémoires in het Engels vertaald, maar over het algemeen heb ik tot nu toe weinig van de Franse contra-revolutionaire boekwerken vertaald gezien in het Nederlands en in het Engels.

        2. God zal ons nooit beschaamd achterlaten in de ogen van de vijanden van de waarheid. Zie Psalm 25.

        3. Theudmer,
         Dank voor het uitvoerig antwoord. Je kennis en verdieping over de geschiedkundige oorsprong van die illuminatie, vrijmetselaars, Weishaupt rond 1776 enz…lijkt me ongeëvenaard. Vermits het mij vooral oude katholieke documenten lijken, verlies ik je in de sprong naar vandaag. Ik bedoel begin 18e begin is het zowat begonnen; priesters getuigen daarvan (al dan niet objectief ) in die boeken etc…
         Tot zover ben ik mee…maar dan is dat broedei van Weishaupt in anno 2022 uitgegroeid tot een soort van occulte nieuwe geheime wereldorde die de wereld in haar macht heeft?
         Ik had misschien mijn vraag wat uitgebreider moeten stellen, maar kan je ook die huidige geheimzinnige revolte met enkele bronnen aantonen, of maw
         uit welke gebeurtenissen, kennis, of feiten kom je tot die hedendaagse bedreigende conclusie? Dank

         1. U schreef: “Ik bedoel begin 18e begin is het zowat begonnen; priesters getuigen daarvan (al dan niet objectief ) in die boeken etc…”

          Indien u met uw woorden “al dan niet objectief” bedoelt te twijfelen aan de geloofwaardigheid van de schrijvers omdat zij clerici waren, dan antwoord ik dat alle schrijvers filosofische wereldbeelden hebben; het radicaalste nihilisme is ook een wereldbeeld en beïnvloedt het denken en doen van degene die het aanhangt. Degene die het waarachtig wereldbeeld heeft zal echter een sterkere neiging hebben om waarheidsgetrouw aan geschiedschrijving te doen.

          In de tijd van de negentiende eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog in de twintigste waren de twee grote tegengestelde kampen hier in onze contreien het katholiek kamp en het maçonniek kamp, en het was toen nog zo dat de schrijvers in het katholiek kamp vooral clerici waren. Er waren uiteraard uitzonderingen zoals de katholieke journalist Louis Veuillot.

          U schreef: “Tot zover ben ik mee…maar dan is dat broedei van Weishaupt in anno 2022 uitgegroeid tot een soort van occulte nieuwe geheime wereldorde die de wereld in haar macht heeft?”

          Neen, de Nieuwe Wereldorde was er al voor de lancering van het covidistisch bedrog; het is zo dat het op een dergelijke internationale schaal gecoördineerd is kunnen worden. Mijn punt in mijn voorgaande reactie was dat er een graduele machtsopbouw geweest is via revoluties en oorlogen, waardoor katholieke tronen de ene na de andere omvergeworpen werden en vervangen door maçonnieke republieken (België heeft een zogenaamde “constitutionele monarchie” volgens orléanistische structuur, maar dat maakt niet veel verschil met een republiek; het “presidentschap” gaat hier simpelweg over van vader naar kind). Het Frans koningschap viel, de koninkrijken Sicilië en Napels vielen, de Pauselijke Staten vielen door toedoen van de vrijmetselaars Mazzini en Garibaldi hun “Risorgimento” en die laatstgenoemde gebeurtenis zag de intronisatie van de vrijmetselarij in de stad Rome als een abominatio desolationis staande in de heilige plaats; dat versnelde het proces van maçonnieke infiltratie in de rangen van de katholieke Kerk. Leo XIII schreef het volgende, dat verwees naar de genoemde intronisatie, in zijn gebed tot de H. Aartsengel Mikaël:

          “Ecclesiam, Agni immaculati sponsam, vaferrimi hostes repleverunt amaritudinibus, inebriarunt absinthio; ad omnia desiderabilia eius impias miserunt manus. Ubi sedes beatissimi Petri et Cathedra veritatis ad lucem gentium constituta est, ibi thronum posuerunt abominationis et impietatis suae; ut percusso Pastore, et gregem disperdere valeant.”

          Met de Eerste Wereldoorlog in de twintigste eeuw viel met de ballingschap van Karel van Habsburg de laatste min of meer sterke katholieke troon in West-Europa die de Paus van Rome nog kon verdedigen, en op dat moment was de macht van de Nieuwe Wereldorde in het Westen geconsolideerd, en de Paus van Rome was een gevangene in het Vaticaan, omringd door de vijanden van de heilige Kerk; het is geen toeval dat nog in dezelfde eeuw de kerkelijke revolutie van Johannes XXIII en Paulus VI in de jaren zestig plaatsvond. Maçonnieke wereldmachten hebben in recente decennia conclaven beïnvloed en we zien hoe kerkvorsten buigen voor de NWO; de huidige paus, Franciscus, is verkozen geweest omdat maçonnieke wereldmachten een Argentijn op de Troon van Petrus wilden; nog voor zijn pauskeuze werd door iemand op het internet (op het “Godlike Productions”-forum) gezegd dat er het plan was om een Argentijn te kiezen omdat de VS meer invloed wilde hebben in Zuid-Amerika. Het lijkt dus om een ruilhandel te hebben gegaan tussen Noord-en-Zuid-Amerika; Zuid-Amerika kreeg een Argentijnse paus in Rome in ruil voor meer VS-invloed in het zuiden; we hebben dan ook gezien hoe Obama achteraf een VS-ambassade opende in Cuba en hoe revoluties in het zuiden georkestreerd werden (zie de onrust omtrent Maduro en Evo Morales; en waarschijnlijk had de opmars van Bolsonaro ook te maken met de genoemde ruilhandel).

          Enkele citaten van de persoon op dat forum:

          “He’s gonna be argentinian, don’t know exactly which one but i know this for sure, wait till it becomes true!:)
          You’re half right OP.” (02/17/2013)

          “I am guessing Sandri or Bergoglio.” (02/17/2013)

          “I have my info, this isn’t a guessing.” (02/17/2013)

          “I don’t belong to any group and don’t control any timeline, i just have my info from a “very close to Vatican” person.
          I may say it was most incidentally that i got it.
          .Wait for it as it happens.” (02/17/2013)

          “Well, it’s a very long explanation, but i can sum it up.
          The US wants to control again South America after losing their influence. (see Venezuela, Brazil, and many others)

          Aswell my source stated that this next pope will be the last one.

          That’s all my info on this.” (02/17/2013)

          De pagina staat op Internet Archive.

          Franklin Roosevelt, vrijmetselaar van de 32ste graad, heeft een maçonniek-weishauptiaans “grootzegel” op het dollarbiljet gezet; de VS is dan ook de leidende maçonnieke macht geweest binnen de Nieuwe Wereldorde in de twintigste eeuw en de dollar de leidende munteenheid van het geldimperium ervan. Dat oog op de piramide op de dollar is het Oog van Horus van de vrijmetselarij en de “Illuminati”; er staat “Novus Ordo Seclorum” bij, “Nieuwe Orde der Tijden”, waarmee de Nieuwe Wereldorde bedoeld wordt. De minervale uil die in de Bohemian Grove vereerd wordt is ook onderdeel van de symboliek der “Illuminati”; die uil staat ook op sommige euromunten. Ook geheime genootschappen zoals de “Skull and Bones” zetten de weishauptiaanse traditie verder. Zie in mijn voorgaande reactie wat ik schreef over een reeds negentiende-eeuws plan ter opbouw van een Verenigde Staten van Europa; de huidige Europese Unie is het resultaat daarvan; zie wat er rondom u gebeurd is met de massale instroom van vreemden ter opbouw van een “universele republiek” met een raciaal vermengde, wortelloze horde. Mijn bedoeling met schrijven over de negentiende en twintigste eeuw was dus om aan te tonen dat de Nieuwe Wereldorde gradueel opgebouwd werd, met veel bloedvergieten en chaos, en niet terstond in 2019 verzonnen werd door “stoute complotdenkers” op het internet. Het covidisme en de “Great Reset” (Vierde Industriële Revolutie) van Klaus Schwab zijn instrumenten waarmee men die NWO steeds meer openbaar wil stellen; de machtsposities zijn in de handen van de satanisten, maar om de volkeren grootschalig mee te trekken in hun wereldplan doen ze aan psychologische oorlogvoering om hen via schokeffecten door angst, trauma en absurditeit (“wokeness”, op straat rondlopen met mondmaskers etc.) dociel te maken jegens hun wil.

          Naar de spiritualistische beweging van Encausse verwees ik omdat hetgeen dat uit die beweging voortgekomen is een grote invloed gehad heeft op de huidige cultuur van ontaarding in het Westen; de invloed van de “Ordo Templi Orientis” van Aleister Crowley op de muziekindustrie kan vernoemd worden. Jack Parsons van die OTO-sekte was, nota bene, het brein achter de nepmaanlandingen. Niet toevallig, want het concept van “ruimtereizen” komt uit de sefirot-leer van het kabbalisme over een kabbalistische “Boom des Levens” bestaande uit de wereldbollen van het copernicaans zonnestelsel die door de kabbalisten variërende bewustzijnsniveaus genoemd worden. “Ruimtereizen” is dus occultistische codetaal voor het esoteristisch concept van “geestreizen”.

          Bij een vorig artikel schreef ik het volgende:

          “Er staat een documentaire-video op het internet genaamd “AETHEREAL – The Battle for Heaven and Earth (Biblical Cosmology Documentary)”; de auteur is een protestant en ik ben het uiteraard niet eens met de godslasterlijke anti-katholieke onzin in zijn video, maar hij geeft fragmenten van “wetenschappers” die praten over hoe de partikelleer van het sciëntisme eigenlijk onderdeel van het judeo-kabbalisme (de Joodse magie-leer) van de Zohar is.”

          Mijn punt is dat de moderne samenleving zich niet spontaan ontwikkeld heeft, maar dat het in alle aspecten ontworpen werd vanuit het pantheïstisch wereldbeeld van de architecten ervan. “De Wetenschap” is dan ook niet “onafhankelijk”, maar dient dezelfde meesters als de politiek, de media etc.; dat kunt ge ook zien aan de coördinatie tussen de verschillende afdelingen waarmee maatschappelijke fenomenen gestuurd en beantwoord worden. Concepten zoals “atomen”, een “big bang” etc. komen uit de Zohar; het gaat hier niet over “wetenschappelijke vondsten” maar onderdelen van een oud paganistisch wereldbeeld, gesynthetiseerd in het kabbalisme. In 2010 waren er ook mensen voor wie griepsymptomen dodelijk konden zijn; dat heeft niks te maken met darwinistische “virusvarianten” maar wel met hoe zwak en kwetsbaar mensen hun gezondheid is. Toch heeft men wereldwijd georganiseerd druk uitgeoefend op mensen om zich te laten inspuiten in blind vertrouwen en blinde serviliteit jegens “de regeringen” en met pesterijen tegen diegenen die weigerden; het is echt niet moeilijk om te zien dat het hier georganiseerde misdaad betreft op wereldwijde schaal. Er werd van de mensen geëist te denken dat uitgerekend die verachtelijke, zelfzuchtige politiekers, die zich nooit iets aangetrokken hebben van hun volkeren, plotseling wereldwijd zich zeer begonnen te bekommeren om volksgezondheid, om dan nog te zwijgen over die “menslievende” farmaceuten die zichzelf “opofferden” om bergen geld te vergaren met hun smerige spuiten.

          Gérard Encausse klaagde omdat in de maçonnieke loges in zijn tijd vooral aandacht ging naar de politiek en nog slechts weinig naar het praktiseren van magie; tegen die houding die hij als “materialistisch” beschouwde wilde hij zijn “spiritualistische” beweging plaatsen om het praktiseren van magie meer te bevorderen binnen de vrijmetselarij om op dat gebied de maçonnerie terug meer naar de houding van de rosicrucianistische voorganger in de Renaissance te brengen. Via zijn beweging heeft hij de presentie van rituele magie vergroot in de maçonniek-gecontroleerde politiek. Het praeternatuurlijk aspect van de Nieuwe Wereldorde kan dan ook niet onbesproken blijven wanneer over die NWO gediscussieerd wordt.

          1. Theudmer
           Ja zeg, niet eenvoudig voor mij om door dat mystieke bos de bomen nog te zien?

           In een snelle poging tot samenvatting:
           het gaat over maçonnieke wereldmachten zoals de VS, die via geheime genootschappen, of via satanisten als Klaus Schwab, of via de ‘Verenigde state van Europe ‘ de maconnieke traditie willen verder zetten nl “de opbouw van een alom heersende Nieuwe Wereldorde”

           Kort gezegd: een vorm van georganiseerde psychologische misdaad, vaak toegepast in het verspreiden van een angstcultuur (oa “Covidisme”) en dit op wereldwijde schaal.
           En waarbij het mystieke Joodse Kabbalisme van de Zohar, een sleutelrol heeft en wetenschappelijke vondsten als atomen, het Copernicaanse zonnestelsels, of de maanlanding synthetiseert als onderdelen van een oud paganistisch wereldbeeld, waardoor die Nieuwe Wereldorde meteen ook een praeternatuurlijk (bovennatuurlijke) dimensie krijgt.

           Het zal je niet verwonderen dat dit wereldbeeld er bij mij totaal niet in gaat.
           Maar net zoals de wetenschap zelf zegt: kan ik ook niet volledig uitsluiten dat we ons op al die punt zouden vergissen.
           Voorlopig blijft mijn vertrouwen in het hedendaagse kennisgebied van de wetenschappen en geschiedenis, en het zal slechts gaan wankelen, wanneer feitenmateriaal betreffende je beweringen concreter worden aangedragen.
           En dat die bewijzen – gezien het voor mij extreme wereldbeeld dat je schets– zich dan ook met een verpletterend evidentiekarakter opdringen.

           Dank voor de gedachtenwissel.

          2. Theudmer,

           Wanneer ik zo lees wat u schrijft en de documentaire zag waar u naar verwees, dan besluipt mij wel eens de gedachte: “Stel dat er al meerdere beschavingen geweest zijn. Deze mensen legden hun technische en wetenschappelijke bevindingen vast in een boek. Zij vergingen want ze deden net zo achterlijk als sommigen nu doen. Na het heengaan van zo een beschaving vonden mensen later zulke boeken terug. En die hielden die voor zichzelf en gebruikte deze kennis om schatrijk te worden. Zij hadden immers kennis uit de ‘voortijd’. En zij konden hier goede sier mee maken. Ze winnen nobelprijzen, zijn goed geschoold, zijn bekend met wetenschappelijke gegevens waar anderen geen weet van hebben. . . “.
           Vul zelf maar verder in.
           Dat tuig zou nu de wereld in hun poten hebben gekregen, dank zij die politieke en andere technieken. De geldmachine is een belangrijke. (Bank)
           Het zou dus kunnen dat bepaalde mensen over ‘occulte’ (verborgen) kennis beschikt. En met deze kennis (van de voorouders) wordt de wereld veroverd.

           Dat zou verklaren waarom er vaak onverklaarbare besluiten genomen worden waar een weldenkend mens de perversiteit soms nog wel van kan inzien.
           Aangezien de meesten gehersenspoeld zijn (vooral de hoger-opgeleiden) hebben de ‘meesters’ ‘geestelijk’ vrij spel.

           Zoiets kan toch mogelijk zijn?

          3. Mijn voorgaand schrijven bevat welzeker feitelijke bewijzen omtrent de luciferiaanse NWO, maar, nogmaals, ik ga hier geen volledig boek neerschrijven. Met de verwijzingen naar het dossier Dutroux, de Bohemian Grove etc. kunt u zien dat de machthebbers met elkaar geconnecteerd zijn in een occultistische religie, een pseudoreligie waarin zelf beweerd wordt dat er contact in gezocht wordt met geesten; figuren zoals Crowley en Blavatsky stonden in contact met dergelijke geesten. Thomas Edison was een spiritist, lid bij het Theosofisch Genootschap van Blavatsky; het is duidelijk dat zaken zoals de introductie van het hanteren van elektriciteit geschied zijn doordat mensen zoals Edison de kennis daartoe ontvingen van de geesten waarmee zij in contact stonden, gevallen engelen en de nefilim, halfengelen die volgens de oude loor rondzwerven over de aarde. Mensen hebben die echt niet zelf gevonden, die technologische kennis. Men kan zich de vraag stellen: Hoe hoogtechnologisch was de antediluviaanse samenleving van het Huis van Kaïn, toen de wachter-engelen zichtbaar op aarde wandelden die de nefilim voortbrachten bij de dochters van Tubalcaïn? Volgens hoofdstuk 6 van de Ethiopische Henoch-tekst waren de namen van de leiders van die rebellerende wachters: Sêmîazâz, Arâkîba, Râmêêl, Kôkabîêl, Tâmîêl, Râmîêl, Dânêl, Êzêqêêl, Barâqîjâl, Asâêl, Armârôs, Batârêl, Anânêl, Zaqîêl, Samsâpêêl, Satarêl, Tûrêl, Jômjâêl, Sariêl. Door toedoen van de gevallen wachter-engelen was de mensheid zo slecht geworden dat God de Zondvloed over de aarde bracht.

           En dat het modern sciëntisme feitelijk het pantheïstisch kabbalisme van de Zohar is (de occultistische religie van de machthebbers) is simpelweg een feit; leringen zoals het atomisme en een uitdijend universum komen uit de Zohar; men weet dat, en daarom verwijzen de new-agers zo veelvuldig naar “de wetenschap”; zij beweren dat hun esoterisme erdoor bewezen wordt. Het pantheïstisch kabbalisme is de kern van de leer en riten der vrijmetselarij en verwante sekten.

           Nog over de eerdergenoemde samenvatting van het politiedossier over Dutroux; dat document staat op WikiLeaks met de titel “Belgium: Dutroux dossier summary, 1235 pages, 2005”; vanuit België werd toegegeven dat de inhoud niet zomaar een verzinsel van één of andere journalist was maar uit het Belgisch apparaat afkomstig was, want de procureur-generaal van Luik, Cédric Visart de Bocarmé, klaagde over de publicatie ervan omdat volgens hem die inhoud geheimgehouden had moeten blijven. Zo “toevallig” weer dat de naam van Etienne Davignon in dat document bovenkomt, de belgicistische oligarch die machtiger is dan Filip van België en Alexander De Croo en die jarenlang voorzitter geweest is van de Bilderbergvergaderingen. Psychiaters van de Leuvense universiteit hebben gezegd dat Regina Louf, één van de slachtoffers van het satanisch “SRA”-netwerk in België, niet loog over haar traumatisch verleden.

           Soms sijpelt het vernoemen van de macht van de maçonnieke loges over de systeempolitiek zelfs door de systeem-loyalistische media; een artikel van 2 februari 2018, “Hoe de loge Theo Francken op de knieën dwong”, door Karl van den Broeck op Apache, ging over hoe Charles Michel, een geïnitieerde vrijmetselaar, opdracht kreeg van zijn loge om het wetsvoorstel omtrent woonstbetreding van sans-papiers te blokkeren.

           Om nog even terug te gaan naar die persoon die in 2013 zei dat de opvolger van Benedictus XVI een Argentijn ging zijn vooraleer het geschied was; wereldgebeurtenissen zo plannen zoals decennialang geschied is krijgt men niet gedaan zonder hiërarchie met een centraal leiderschap, en de genoemde anonieme persoon met insider-kennis maakte via zijn schrijven duidelijk dat het plannen van wereldgebeurtenissen de context was waarin het selecteren van den Argentijn geschied was.

          4. Raphaël,

           De technologie die er heden is is mogelijk in het verleden reeds op aarde geweest; occultisten hebben een obsessie met Atlantis; indien Atlantis bestaan heeft als een eiland-koninkrijk kan men zich afvragen of dat misschien een hoogtechnologisch occultistisch centrum geweest is dat daarom door God verwoest werd.

           De schrijver van “The Lord of the Rings”, J. R. R. Tolkien, een katholiek en monarchist (die tegen de novus ordo-ritus was, nota bene), kreeg doorheen zijn leven wederkerende dromen over land dat overweldigd werd door een grote watergolf. Hij kwam erachter dat één van zijn kinderen dezelfde droom kreeg zonder dat hij aan hem erover verteld had. Zijn Neerval van Númenor-verhaal heeft hij geschreven met de gedachte aan die ervaring.

           De wachter-engelen die de antediluviaanse reuzen op aarde voortbrachten hebben volgens oude loor dingen geleerd aan mensen, dus men kan zich afvragen wat voor technologische samenlevingen er voor de Zondvloed waren. Men komt die reuzen tegen in de archeologie, en dan zijn er die, doordrongen van moderne gedachtegangen, denken dat zij ruimtewezens waren; volgens de oude loor, echter, waren zij zonen verwekt bij menselijke vrouwen door ongehoorzame engelen. In de H. Schrift worden engelen onderscheiden van mensen met de benaming “zonen Gods”.

           En, zoals ik reeds geschreven heb, het is een feit dat de esoteristische initiaten contact zoeken met geesten via occultistische riten. Edison was een spiritist van het Theosofisch Genootschap, Isaac Newton was een hermeticist zoals ook John Dee, een grondlegger van het Brits imperium en hofmagiër van de protestantse koningin Elizabeth I. Dee zei dat hij via zijn riten communiceerde met engelen, maar dat waren gevallen engelen, dienaren van de satan.

           Het georganiseerd kwaad op aarde is geen louter menselijk fenomeen. De technologische kennis die zich uitgebreid heeft in recente tijden wordt door de brengers ervan ontvangen van donkere engelen zoals de afstammelingen van Kaïn kennis ontvingen voor de Grote Vloed.

           Ik heb vroeger, in mijn tienerjaren, geweten van iemand die met zijn klas op school samen met de leraar aan geesten oproepen gedaan had met zo een bord van het soort dat daarvoor gebruikt wordt. Het gevolg was dat hij achtervolgd werd door een donkere figuur; ik herinner mij nog zijn angst. Priesters-exorcisten kunnen vertellen over hoe dergelijke spiritistische praktijken gevallen van bezetenheid teweeg kunnen brengen. Wanneer men weet dat tieners met zo een bord reeds in contact komen met boze geesten, dan is het niet moeilijk om te zien hoe machthebbers met hun bloederige mensenoffers communiceren met dergelijke geesten en bevelen van hen ontvangen omtrent het bestuur van de NWO.

           Dergelijke boze geesten hebben meer of minder bewegingsvrijheid bij mensensamenlevingen naargelang er meer of minder gezondigd wordt, en hoe meer heiligen er op aarde leven, hoe meer zij gehinderd worden. In deze tijd van westerse decadentie duurt het langer bij priesters-exorcisten om duivels uit te drijven dan vroeger, en dat komt omdat er meer gezondigd wordt dan vroeger. Daarom wordt er zo voortdurend propaganda gemaakt voor de zonde, voor immoraliteit van de vuigste soorten, godslastering en bloedvergieten. Wanneer er meer gezondigd wordt verhindert God het kwaad minder als straf voor de mensen.

  2. @Jules van Rooyen,
   Ik vertrouw @De ongelovige Tom niet.
   Grote kans dat ook HIJ ’n EU-spion is.

 4. Dag Tom
  De zware bijwerkingen van de gentherapie zijn massaal in de ziekenhuizen. En alle verantwoordelijke artsen zwijgen…alsof er niets aan de hand is. De politici stapelen hun leugens verder op. Wanneer zullen ze hiervoor ter verantwoording worden geroepen. In Canada zien we de eerste barsten in het systeem… In het officiële nieuws: geen woord!

  Gisteren opnieuw een jonge man opgenomen die een zware trombose deed zonder voorgeschiedenis. Moet in omgekeerde isolatie komen te liggen omdat hij zijn witte bloedcellen afbreekt. Breekt ook zijn bloedplaatjes af en heeft dringend trombocyten gekregen. We zien een enorme toename neurologische aandoeningen (waaronder Guillain-Barré) en van vreemde auto-immuunziektes. Dit heb ik nooit eerder meegemaakt in mijn carrière! Iedere keer ik ga werken zijn er wel meerdere gevallen die aan de vaccinatie kunnen gelinkt worden maar alle artsen en verpleegkundigen zwijgen… Ze zijn tenslotte ook bijna allemaal zelf gevaccineerd.

  Het doet zo veel pijn dat die smeerlappen gewoon doodleuk voortgaan met dit vergif in mensen en kleine kinderen te spuiten. Hoeveel slachtoffers gaan er nog moeten vallen! Het ergste moet nog komen!

  Hoeveel mensen in de zorg hebben hun booster geweigerd? Waarom weten we dit niet! Er is een omerta…alles moet en zal stilgehouden worden…om kost wat kost iedereen in het gareel te houden en verder te onderwerpen. Ik heb mijn directie al verschillende keren schriftelijk tot de orde geroepen, met aangetekend schrijven. Maar er komt helaas… GEEN ANTWOORD! Dat spreekt boekdelen!!

  Ik veronderstel dat jij in de politiek zit. Soort zoekt soort!! Goed vriendje van Connertje!

  1. Beste An. Natuurlijk gaan er mensen dood die een inspuiting hebben gekregen. Voor corona toch ook? De ziekenhuizen en de IC lagen voordien toch ook al vol? Toen stierven toch ook pardoes jonge mensen? Als jij het echt beter weet dan de wetenschap, als jij de wereldwijde kennis die ondertussen is opgedaan, en doorlopend evolueert, beter kent en beter opvolgt dan de wetenschappers, waarom publiceer je dan niet een artikel, hou je geen toespraak of een webinar, waarom zou jij met al je kennis misschien niet in aanmerking kunnen komen om de Nobelprijs te winnen? Kortom, probeer een deel van de oplossing te zijn en niet een deel van het probleem. Blijf praten met je team, en liefst zonder aangetekende zendingen.

   1. @ Dierickx: U schrijft; “Als jij het echt beter weet dan de wetenschap, als jij de wereldwijde kennis die ondertussen is opgedaan, en doorlopend evolueert, beter kent en beter opvolgt dan de wetenschappers, waarom publiceer je dan niet een artikel, hou je geen toespraak of een webinar, waarom zou jij met al je kennis misschien niet in aanmerking kunnen komen om de Nobelprijs te winnen? Kortom, probeer een deel van de oplossing te zijn en niet een deel van het probleem. Blijf praten met je team, en liefst zonder aangetekende zendingen.”

    Duizenden wetenschappers hébben dat al gedaan wereldwijd de laatste maanden, doch ze worden monddood gemaakt, krijgen geen stem in de MSM. Dokters die openlijk hun bezorgdheid uitten over de gevolgen van de vaccinatie werden (en worden nog steeds) door de orde der geneesheren op non-actief gezet. Wetenschappers die dan de zelf alternatieve kanalen opzoeken om hun boodschap te brengen worden afgeschilderd als ‘complotdenkers’ en halve waanzinnigen. Ik hoor op mijn werk dagelijks radio 1, ik weet hoe kritische stemmen daar worden afgeschilderd als waren ze staatsgevaarlijk. Zij willen wel degelijk een deel van de oplossing zijn, maar zolang big farma miljarden verdient aan vaccins, zullen deze moedige dokters en wetenschappers in het verdomhoekje blijven geduwd worden. hebt U al één viroloog op onze VRT de noodzaak van gezonde voeding en een gezonde levensstijl weten promoten? Onze staatsClown Vandenbroucke? Nee hoor, prikken, prikken en prikken.

    Geen enkel big farma bedrijf heeft zoveel schadeclaims en rechtszaken lopen wegens fraude dan Pfizer. Het gaat dan veelaal over het verzwijgen en verbloemen van zware bijwerkingen van hun medicijnen…

    Maar verder zijn ze daar natuurlijk héél bezorgd om uw gezondheid hoor…
    Het zal hen worst wezen of wij gezond blijven of niet. Hoe meer nare ziektes er nog opduiken, hoe meer ze kunnen produceren én verkopen. Een kenis van me is jaren verkoper geweest bij een groot farma bedrijf. De man is ondertussen opverleden, maar hij heeft me na zijn pensioen wel duidelijk gemaakt hoe het er aan toe gaat binnen de farma wereld. Genoeg om eeuwig héél kritisch te staan tegen elk medicijn dat me wordt voorgeschreven. Het is je ergst maffia. Die nu wereldwijd goedkeuring krijgt om zijn experimenteel vaccin te gaan verkopen.

    Schijnbaar zijn er wetenschappers en politiekers die meer weten dan Pfizer zelf. Zij komen verkondigen dat het vaccin 100 procent veilig is. Nochtans, als U de bijsluiter van het Pfizer erbij neemt en naar de FAQ’s gaat op hun site, geven ze zelf toe dat ze geen flauw benul hebben van bijwerkingen op lange termijn. “We schatten de kans klein in maar is niet helemaal uitgesloten. Pas binnen twee jaar zullen ze hier écht iets zinnigs over kunnen zeggen. Staat gewoon op hun site. En op die van Siensano. Ze weten het niet.

    Het zou dus al die roepetoeters die luidkeels komen verkondigen dat het perfect veilig is sieren dat ze gewoon heel minzaam en nederig een keer zouden zeggen: “we weten het eigenlijk niet”.

    DAT is der waarheid op dit moment. Tenzij U en een Wouter Beke een glazen bol hebben. Dat is niet persé MIJN waarheid, het is wat zwart op wit in alle onderzoeken staat. En als u even doorgoogeld op Mrna ontwikkeling, dan zult u ook niet anders kunnen dan toegeven dan dat de experimenten die in het verleden hiermee werden gedaan heel vieze dingen voortbrachten…
    We kunnen enkel HOPEN dat het vaccin geen nare bijwerkingen heeft op lange termijn. WETEN doen we op dit moment helemaal niks. Niettemin wordt elke kritische stem wereldwijd in de kiem gesmoord. Onbegrijpelijk…

    1. Hey An, Kurt

     De voorbije 2 jaar zou ik niet graag beleidsmaker geweest zijn. Continue de aartsmoeilijke keuze tussen gezondheid/veiligheid en vrijheid. Dat dit bij een deel van de bevolking ongenoegen oproept begrijp ik zeker. Dat verdeelt de samenleving en wakkert zelfs bij regelmaat geweld aan.
     Veel mensen verspreiden dan ook nog eens de grootste onzin omdat ze er echt in geloven, maar sommigen zijn gewoon bewust cynisch en gebruiken fake-theorieën om polarisering en geweld net te stimuleren.

     Wat ik wereldwijd niet ervaar, nog zie:
     Dat alle medici en grote media (moeten) zwijgen.
     Dat (opnieuw wereldwijd hé) politiekers of de big-farma onder het mom van de één of andere sekte een geheime agenda heeft, met de bedoeling van het leven van de mensen te bedreigen, te destabiliseren, te controleren, te vergiftigen of te vermoorden om welke sinistere of duistere reden dan ook.
     Als ik in dit forumarchief duik naar de periode dat de klimaatcrisis nog hot-topic was (nu wat weggeëbd door de pandemie) verschenen op dit forum exact dezelfde kwaadaardige vaststellingen vaak verpakt in topic-titels:
     1 er is een geheim plan
     2 er is een groep samenzweerder
     3 er is een vernietigingsplan, …
     4 er is zwijgplicht MM, wetenschap enz

     Ik stel me daar vragen over en ik kan in die complotverhalen echt niet meegaan.
     Dat de vaccins misschien nog niet op punt staan… dat kan, maar tegelijk zie ik de mensen niet bij bosjes door de vaccins neervallen. En moest het wel zo dramatisch zijn dan hadden we dit al lang geweten. Of denk u dat als er morgen, -twee jonge kinderen vlak na een injectie dood neervallen – de media zou zwijgen? Ik niet maar ik kan me vergissen.
     Van respect of dankbaarheid voor zorgmedewerkers die zich dag en nacht inzetten zelden een spoor hier. En niemand stelt zich de vraag: “waar zouden we vandaag staan zonder vaccinaties?”

     Een tweede vaststelling: buiten enkelen, maar zelden lees ik hier ook maar enige erkenning van goede bedoelingen in mensen.
     Terwijl er dankzij de pandemie ook een wereldwijde golf van solidariteit en betrokkenheid door de wereld waait. Ik lees veel boosheid, irritatie en cynisme: anti-lockdown, anti-overheid, anti-dit en anti-dat, we zijn galeislaven,.. .
     9/11, klimaatcrisis, agenda 21, Deep State, pandemieën… het is zuurstof voor iemand die tegen het ‘establishment’ is en ze versterken het complotdenken.
     Duitse Viroloog vermoord omdat hij wist van giftige stoffen… waarom vind je dat alleen op al die fakesites (gewoon copy zonder bronmelding) en nooit in de grote kranten?

     Natuurlijk is nieuws altijd wat gekleurd. Er zijn linkse en rechtse onderzoekers, kritische en wat meer meegaande. Maar je kunt hun stappen nagaan, je kunt een historicus of journalist bellen of mailen, je kunt zelf de bronnen napluizen.
     Als ik dan hier weer lees dat een eerwaarde pater ‘voelt’ dat een theorie klopt want hij heeft een paar sites bezocht die hetzelfde zeggen…dan rijzen mijn haren ten berge, Dan kun je alles beweren en alles geloven.
     ‘Bill Gates wil 10 miljoen mensen uitroeien’, ‘Corona is het wapen van een rijke joodse elite’, ‘Kissinger zei “dat als de kudde gevaccineerd is de mensen zijn uitgespeeld; dan zullen ze alles accepteren’.”
     Je kunt deze uitspraken terugzoeken en je komt van de ene op de andere complotsite terecht, maar nooit bij een betrouwbare bron.
     Kissinger heeft veel goeds en ook veel slechts gedaan, maar heeft zich niet over vaccinatie uitgelaten.
     Het probleem van nepnieuws is dat het altijd blijft rondzweven. Als je cijfers bedenkt omdat ze je uitkomen, terwijl ze niet kloppen, zullen die steeds naast de wel gecontroleerde cijfers opduiken. ‘Alternatieve feiten’ zoals Donald Trump ze noemt.

     Discussiëren wordt zo wel erg lastig. ‘Ja maar er zijn ook andere cijfers’, hoor je mensen dan zeggen. Ook al worden ze honderd keer weerlegd, ze blijven. Dit is jammerlijk een historische wet en meestal ook het einde van discussie.

     1. U schrijft: “Van respect of dankbaarheid voor zorgmedewerkers die zich dag en nacht inzetten zelden een spoor hier. ”

      An is er nota bene zélf ééntje…

      1. Beste Kurt
       Ik bedoel: dat ik zelden ook een positieve corona-noot lees voor oa. de uitzonderlijke inzet (in dit geval dan) voor mensen zoals An, of de solidariteit of de vele mensen die zich wel laten vaccineren.
       Alleszins dank An !

     2. De ongelovige Tom,

      “Wat ik wereldwijd niet ervaar, nog zie:” en dan volgt een aantal meningen.

      U bent goed op de hoogte zo te lezen. Inderdaad worden sommige mensen woorden in de mond gelegd die zij niet gezegd hebben. Dat is ook zeer te betreuren. Maar, dat weet u ook vast wel, er zijn nu eenmaal heel veel sites die bewust jokken. U weet wel, controlled opposition. Vergelijk het met handelen of oorlogsvoering. Bij het eerste gaat het om winst (of deze nu uit macht, geld, of ander materieel doel bestaat) en zal er soms gejokt worden of de halve waarheid wordt verteld en de rest verzwijgt men. Men zal de geschiedenis dus met argusogen moeten behandelen. De gehaaide handelsgeest doorzien.
      Bij het laatste schijnt de waarheid als eerste te sneuvelen, dus wij zullen die geschiedenis met extra kritische ogen bekijken. Immers, willen we enigszins het nu begrijpen, dan zullen we tenminste iets van de geschiedenis te kennen. Zonder kennen is er immers geen herkennen. Maar, dan moeten die kennis van de gebeurtenissen dus wel eerlijk beschouwd worden.
      Dus een heldere blik van het verleden schept de mogelijkheid tot het ‘aanschouwen’ van het heden.
      En dan zullen we, naast die geschiedenis, ook gegevens van het heden moeten hebben. Het liefst zo zuiver als mogelijk. Wanneer de massamedia bijvoorbeeld in het verleden aantoonbaar gejokt hebben en de waarheid dagelijks geweld aan doen, al was het maar door middel van de psychologische spelletjes die er worden gespeeld, dan hebben zij er zelf voor gezorgd dat ze niet meer serieus genomen worden. Ik kan voorbeelden geven, maar dat doe ik niet, want dan wordt dit te lang.
      Wanneer men kritisch kijkt naar bepaalde massamedia, dan beginnen bepaalde ‘gedragingen’ ‘handelswijzen’ op te vallen. Ik noem maar wat.
      Maar. Dan zijn we er ook nog. Naast de algemene ontwikkeling zal ook de beschouwer aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Immers, bijvoorbeeld, het gevaar bestaat al gauw dat de ogen van de ziener het geziene inkleuren. Ook die valstrik moeten we kennen en er mee kunnen omgaan. Er zijn nog meerdere aspecten om het wereldgebeuren te beschouwen, maar die laat ik hier terzijde. (Men zal goede hersenen moeten hebben, tijd, gelegenheid, zin in, het leuk vinden enzovoorts…)

      Kortom, wanneer u zegt dat u een andere visie heeft, dan klopt dat dus helemaal. Maar dat wil niet zeggen dat u een juistere visie zou hebben dan een ander of andersom natuurlijk. En daarom is communiceren zo aardig in dit verband.

      Maar, ten slotte, ‘het’ gaat natuurlijk óók om de intentie bij dat communiceren. Wil men leren of wil men beleren, wil men communiceren of wil men zeggen. Dat bepaalt een ieder natuurlijk ook weer voor zich, die intentie. Uw visie is te begrijpen, maar of deze strookt met de realiteit is een tweede.

     3. @De ongelovige Tom,
      Wat ik wereldwijd niet ervaar, nog zie:
      Dat alle medici en grote media (moeten) zwijgen.

      Wat is dat nu toevallig. Komt het door MIJ ÓF doordat de computers wereldwijd(!) beïnvloed worden:
      probeer maar eens ’n email naar één uwer kennissen te verzenden, inhoudende: katholiekforum.net.

   2. Beste Frank,
    Hoeveel mensen met corona heb ik zien doodgaan die misschien niet hadden moeten doodgaan? We kunnen misschien naar India verhuizen? Daar krijg je van de overheid een kit met de medicatie die effectief werkt tegen covid? Er zijn veel preventieve maatregelen die kunnen genomen worden om covid te vermijden maar wat doet men: enkel inzetten op vaccinaties. Het is erg duidelijk: iedereen zal en moet ingespoten worden met deze vaccins, het is een obsessie. Mensen worden massaal tegen elkaar opgezet, de hele maatschappij is verdeeld, overal waar je komt: alles is corona en alles is vaccinatie. De hele wereld draait er rond. Het is veel erger dan de ergste propaganda, Het is zonder enige twijfel een misdaad tegen de mensheid. Men is tegen alle vormen van discriminatie behalve tegen discriminatie van niet-gevaccineerden. Zij zijn de nieuwe zondenbokken, die moeten vervolgd worden.
    Geneesmiddelen in een vroeg stadium konden heel veel mensen uit de ziekenhuizen weggehouden hebben. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ze werden verboden, er werd zelf een fake studie tegen hydroxychloroquine in de Lancet gepubliceerd en daarna noodgedwongen weer ingetrokken. Zo betrouwbaar is uw wetenschap…
    Nee, de mensen moesten echt ziek worden voor ze naar het ziekenhuis mochten en dan aan de beademing gelegd. Dan ben je een vogel voor de kat. Als je het toch overleeft blijf je geïnvalideerd voor je leven.
    Ik begrijp dat mensen die gevaccineerd zijn in een ontkenningsfase terecht komen. “Het vaccin is goed en het geeft zelden bijwerkingen! ” Mijn patiënten zijn mij één voor één heel dierbaar en ik kan u zeggen dat het mij enorm pijn doet om deze mensen hun verhaal aan te horen wanneer ze het linken aan het vaccin.
    Je voelt heel duidelijk aan dat je mij niet au sérieux neemt en dat je geniet van de spot te drijven met mensen. Eén ding is voor mij duidelijk: jonge mensen krijgen kanker en bij deze groep kan je moeilijk linken gaan leggen maar zoveel jonge mensen die trombose krijgen zonder voorgeschiedenis is niet normaal! Dat de vaccins bloedklonters en stollingsstoornissen kunnen veroorzaken is aangetoond. Er is een duidelijke toename van Gillain-Barré . Een verschrikkelijke aandoening en ook erkend als nevenwerking van vaccinatie!
    Mijn kennis is hier niet van tel. Ik kan niet schrijven zoals jij! Ik ben ook niet zo intelligent. Ik ben maar een simpele verpleegkundige en verzorg mijn patiënten met hart en ziel en zal dit blijven doen.
    Je hebt een groot tekort aan liefde en genegenheid gekregen. Het enige wat wij kunnen doen voor jou is bidden. Ik begrijp dat je niet houdt van de mens als ik jou reacties lees.
    De enige die u kan redden is God, geen mens. God is liefde en alleen hij kan jou veranderen. Laat Hem toe en Hij zal het doen. Ik zal bidden voor jou.

    1. Bijwerkingen paracetamol: …In zeldzame gevallen (bij 0,1-1% van patiënten) kunnen echter de volgende bijwerkingen optreden: duizeligheid, koorts, sufheid, lage bloeddruk, jeuk, huiduitslag, depressie, verwardheid, maag-darmklachten, afwijkende leverfunctie, leverfalen.
     Wat zijn volgens jou, An, de bijwerkingen van een coronabesmetting? Je ziet dat toch dagelijks. Is het volgens jou ethisch verantwoord om mensen af te raden om zich te laten inenten? Als je de voordelen tegen de risico’s afweegt?
     Van mij mag je gerust ja zeggen, maar dan moet je met een stevige argumentatie komen. Niet met ideologie, god en bidden. De zorg verdient beter.

     1. Ik kan maar een ding zeggen: jij bent een advocaat van de duivel. Helaas maar een middelmatige. Je weet perfect dat mijn argumenten en vaststellingen 100% kloppen maar je doet alsof je in de wetenschap gelooft. Valse retoriek. Ik doorzie je. Jij gelooft in niets! Je geniet ervan om mensen te manipuleren maar iemand met een heel klein beetje mensenkennis doorziet dit onmiddellijk. Ik weet echter dat er in elke mens minstens een kiem van de waarheid en het goede zit. Dat je een tekort aan liefde hebt is jouw schuld niet maar dat je Gods aanbod om je te helpen weigert wel. Een mens kan niet waardig leven zonder God.

      1. Laat u niet intimideren door die Frank Dierickx, An. Die komt hier om te provoceren.

       Sinds de inspuitingsprogramma’s uitgerold werden kon men het één horrorverhaal lezen na het ander op sociale media van mensen die dierbaren verloren hadden aan dat moordwapen en van mensen die zelf schade eraan geleden hebben.

       “WXYZ-TV Channel 7” van het mediaplatform “ABC” vroeg vorig jaar op FB naar verhalen van mensen die gepretendeerde “covid-doden” onder hun dierbaren hadden die zich niet hadden laten inspuiten. De pagina werd overspoeld door horrorverhalen over mensen die de dood ingejaagd werden door de gifspuit.

       Er bestaat geen “covid-virus”, An; het was een verzinsel van de oligarchen om de mensen ertoe te bewegen zich massaal te laten inspuiten met een biologisch wapen ter uitvoering van hun malthusiaanse agenda, diezelfde agenda waarvoor er wereldwijd voor abortus gewerkt wordt door de oligarchen. Ze hadden op voorhand een oefening gedaan onder de naam “Event 201” als voorbereiding op de uitvoering van de wereldwijde psychologische operatie.

       1. U kunt zeker gelijk hebben dat Covid niet bestaat en dat het gewoon een griep is. Het grote aantal overlijdens bij aanvang van de “pandemie” kan dan verklaard worden door het behandelingsprotocol dat ingesteld werd: geen behandeling in een vroeg stadium, “mishandeling” (beademing) op IC als het al te laat was om nog te behandelen. Ook liep er bij het begin van de “pandemie” in april 2020 een studie door de WGO, ook in België met veel te hoge dosissen (5! maal te hoog) hydroxychloroquine, zeer waarschijnlijk de reden waardoor zoveel slachtoffers zijn gevallen. Anderhalf jaar geleden was deze studie nog te raadplegen op de site van de WGO, nu niet meer. Onder invloed van de WGO is dan hydroxychloroquine buiten spel gezet.
        Voor deze toestanden, er is daar een woord voor…
        Dank voor uw steun.

        1. @An,
         Uw beantwoording duidt inderdaad aan, dat U verpleegkundige bent (dit was bewijfeld door @Frank Dierickx).

         Vraag: Is hydroxychloroquine een correct middel om corona (covid) te bestrijden?

         1. @P. Derks,
          Hydroxycholoquine (HCQ) is zonder enige twijfel effectief in de behandeling tegen COVID maar werd en wordt wereldwijd door de farma-industrie en de politiek geboycot omdat het een goedkoop middel is dat niets opbrengt met de bedoeling de wereldwijde “vaccin”-gentherapie te kunnen doordrukken. De beroemde Franse prof. Raoult heeft dit met succes in zijn IHU (Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses) in Marseille met groot succes toegepast maar al vlug werd dit middel ook in Frankrijk verboden voor de behandeling van COVID en was het niet meer verkrijgbaar. Ook deze man moest en is effectief door het slijk gesleurd, doch al zijn aanvallers hebben in het zand gebeten. Ze waren nl. veel dommer dan prof. Raoult.
          Hierbij een meta-analyse voor HCQ met conclusie “zeer effectief”, vooral in een vroeg stadium (>80%) , in een later stadium wat minder (68%)
          https://hcqmeta.com/
          https://www.locourant.nl/nieuws/coronavirus/28048-isala-hydroxychloroquine-wel-effectief-tegen-corona (studie uit Nederland)
          Hierbij ook een podcast van Dr. Claus Köhnlein die uitlegt hoe hij aan zijn informatie is gekomen over de rampzalige wereldwijde studie die de WGO in april 2020 voerde en waarover ik hierboven schreef: er werden veel te hoge dosissen (2,4g eerste dag + 9 dagen 800 mg) toegediend waardoor patiënten massaal getroffen werden door dodelijke ventrikelfibrillatie. Dat was eigenlijk passieve euthanasie.
          https://www.youtube.com/watch?v=BlwyO_qZQQU

      2. Typisch weer ontwijk je de vraag van Frank. Jij bent geen verpleegkundige. Jij zet vraagtekens bij medische vragen waar een verpleegkundige helemaal niet voor opgeleid is. En oa Derks die denken hier hun gelijk aan te ontlenen OMDAT jij een ervaringsdeskundige zou zijn. Vreemder is nog ALS je al twijfels hebt die met je medische staf te bespreken. Oh nee wacht die zitten allemaal in dat grote complot.

       1. @juuls,
        Ik zit zélf met een medisch staflid in de clinch (namelijk met mijn revalidatie-arts). Ik vermoed, dat ie zelfs ’n valse handtekening gezet heeft onder ’n brief.

        Daar ik als ongevaccineerde voorlopig nog niet bij die instantie kan komen wegens de lock down, is het voor mij ónmogelijk om precies te weten wat daar wérkelijk besproken is. Ik zal daar ongetwijfeld nog op terugkomen.

    2. Best An

     Soms ontstaan er complexe zorgsituaties waarop we als individuele zorgverlener van verpleegkundige tot arts, geen antwoord hebben.
     Daarom werd (bij KB van 12/08/1994) elk ziekenhuis in België verplicht om een Ethische Commissie te hebben binnen haar organisatie. Onder andere al haar zorgpersoneel kan er terecht met vragen als: ‘wat mag ik doen’, is dit verantwoord om te doen? Zijn we wel goed bezig? Kan ik hier als zorgverlener achterstaan enz…

     Vermits u in uw reactie (verder boven) hopeloos meldt:
     “Er is een omerta…alles moet en zal stilgehouden worden…om kost wat kost iedereen in het gareel te houden en verder te onderwerpen. Ik heb mijn directie al verschillende keren schriftelijk tot de orde geroepen, met aangetekend schrijven. Maar er komt helaas… GEEN ANTWOORD! Dat spreekt boekdelen!!”

     Wel beste An, ik vind dat inderdaad ook bijzonder onrustwekkend.
     Want niet in eerste instantie de directie (alhoewel) maar de EC is immers verplicht om via haar procedure minstens te luisteren naar uw bezorgdheden en minstens een antwoorden te formuleren.
     U heeft in uw carrière als verpleegkundige toch weet er zo een commissie is? Ziekenhuizen zijn dat verplicht om te melden.
     U heeft uw commissie dan toch ingelicht dat u bezorgd bent vermits alle artsen en verpleegkundigen zwijgen?
     En ook van de EC geen reactie gekregen??

     Wel ik stel voor indien u geen gehoor krijgt, wil u ook altijd helpen. En ik bedoel dit niet cynisch.
     Laat me effe weten in welk ziekenhuis u als verpleegkundige werkt, dan neem ik via (enkele medische proffen in mijn kenniskring) contact op met de EC van dat ziekenhuis en dan kunnen we nagaan waarom er geen gehoor wordt gegeven aan aangetekende brieven van bezorgd personeel, want dan is alvast uw directie flagrant in overtreding met de wet en daarvoor kan u klacht indienen.

     dank

     1. Beste Tom,
      De Heer heeft gezegd: “Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.”
      De ethische commissie is eveneens op de hoogte maar ook daar blijft het stil… Bedankt voor uw aanbod maar ik heb uw macht niet nodig. Ik hou er niet van dat de hiërarchie doorbroken wordt door iemand met macht die mij wil “helpen”. Ik zal mijn eigen boontjes wel doppen. Ook over u heb ik dus de juiste ingeving gekregen.
      Kijkt u eens naar dit filmpje. Dat toont perfect hoeveel eerbied de overheid en de artsenstand heeft voor de bevolking. Met zowat alle wettelijke, ethische en sociale regels wordt flagrant een loopje genomen. Eén woord: minachting van de mens. Dat gebeurt er als je strijdt tegen God.
      https://www.youtube.com/watch?v=6eohJvLB7MI&t=1578s

      De Heer is met mij mijn bondgenoot,
      ik zie mijn bestrijders beschaamd staan,
      Want beter is het te gaan tot de Heer
      dan op een mens te vertrouwen;
      en beter is het te gaan tot de Heer,
      dan te vertrouwen op vorsten.

      1. Rustig An
       We hadden het niet zozeer over wat de Heer gezegd heeft, maar vooral over wat JIJ gezegd hebt.
       Na deze reactie zegt mijn buikgevoel dat jij helemaal geen IC-verpleegkundige bent.
       Als dat zo is (ik zeg wel als) besef dan goed wat je hier doet: je geeft je letterlijk uit als een dagelijkse deskundig ooggetuige, die beweert:
       1. Vast te stellen op haar dagelijkse werkvloer dat jonge mensen kanker krijgen, trombose, het verschrikkelijke Gillain-Barré, tot vreemde auto-immuunziektes, dat “gisteren nog een jongeman in omgekeerde isolatie is moeten te komen liggen”, dat u dit nog nooit hebt meegemaakt in uw carrière enz…
       2. Dat alle artsen en verpleegkundige moeten zwijgen
       3. Dat niemand gehoord wordt noch door de directie noch door het EC in je ziekenhuis. Het zijn gewoon “smeerlappen die doorgaan met gif in mensen en kleine kinderen te spuiten.”

       Ik kan me perfect inbeelden dat als ‘goedgelovige’ mensen dit lezen, met de daver op het lijf niet alleen afhaken, maar ook nog eens een idee krijgen dat we met een nieuwe soort Nazi’s-regime te doen hebben.
       Je kan voor of tegen vaccinaties zijn, en bij kinderen valt daar iets voor te zeggen, maar dergelijk bewust manipulatief gedrag en leugens gaan mij veel te ver en is eigenlijk een aanklacht waard. Ik strijd niet tegen je God maar heb minachting voor dit soort van zijn schepselen.

       Wat zegt de gangbare (en volgens u uiteraard gemanipuleerde) wetenschap over vaccinaties voor kinderen? Kwestie van misschien wat mensen gerust te stellen:
       “Er zijn tot op heden (12 januari 2022) wereldwijd geen gevallen gerapporteerd van kinderen die overleden zijn als gevolg van de covid-vaccinatie. In de Verenigde Staten worden deze zaken al langer nauw opgevolgd, omdat de kinderen daar sinds oktober 2021 gevaccineerd worden.
       Er werden tot halverwege december 2021 ongeveer 8,7 miljoen vaccindoses gegeven aan kinderen tussen 5 en 11 jaar. In die periode werden 4.249 meldingen gerapporteerd van mogelijke nevenwerkingen na de prik (1):

       • Daarvan werd meer dan 97% niet ernstig en voorbijgaand bevonden.
       • De overige bijwerkingen (2,4%) werden grondig nagekeken:
       • Hoge koorts en braken waren de belangrijkste ongewenste effecten.
       • Enkele kinderen deden koortsstuipen.
       • Elf andere hadden een hartspierontsteking (myocarditis).
       • Zowel de stuipen als de hartspierontstekingen verdwenen zonder vervolg.
       • Er werden twee overlijdens gemeld bij pas gevaccineerde kinderen, maar nader onderzoek wees uit dat deze kinderen overleden aan een ernstige onderliggende ziekte.
       Bron: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm705152a1.htm

       Tenslotte heel kort over uw filmpje dat werd gemaakt (gemanipuleerd) door de FvD een Nederlandse politiek partij die geleid wordt door de niet onbesproken Thiery Baudet en die stelt dat vaccins niet werken en ze zelfs “levensgevaarlijk” noemt. Ik weet niet An of dit een betrouwbare bron is, maar het is alleszins wederom geen neutrale.
       Maar ik wil gerust verder ingaan op het filmpje.
       Voor de geïnteresseerden onder de link waar het eigenlijk over gaat.
       https://www.hartvannederland.nl/coronavirus/forum-voor-democratie-manipuleerde-undercoverbeelden

       1. Zoals ik al zei: ieder woord dat ik schreef over mogelijke vaccinatieschade komt voort uit mijn persoonlijke vaststellingen op het werk. Wat zouden me leugens bijbrengen. Liegen is een zonde.
        Dat het vaccin vergif is staat 100% vast, als het aantal geregistreerde bijwerkingen sedert het begin van de vaccinaties al veel hoger ligt dan alle andere bijwerkingen van alle andere klassieke vaccins samen gedurende de laatste 20 jaar. En er wordt slechts een fractie van de bijwerkingen (minder dan 10%) effectief aangegeven.
        Dat woord “vergif” heeft ook de gerenommeerde prof. Luc Montagnier onlangs gebruikt in zijn getuigenis voor de Luxemburgse parlementsleden in verband met de mogelijke verplichting.
        En toch doet men lustig verder. Ja, uw zogezegde wetenschappelijke bewijzen, wat zijn die waard? Het gaat om experimenten en onderzoek dat door Pfizer wordt uitgevoerd of geleid. Dat is een criminele, niets ontziende farmaceutische reus die van Europese en Amerikaanse regeringen juridische onschendbaarheid heeft geëist en ook gekregen. Alles ligt perfect vast in hun contracten. Als er vaccinatieschade is zal die ontkend worden, als het toch tot een aangifte zou komen blijkt dit zo moeilijk en omslachtig te zijn dat de meeste artsen dit niet willen doen en zelfs al wordt de schade door obductie aangetoond dan zal ze door de belastingbetaler betaald worden. Dergelijke multinationals staan boven de wet. Welke objectiviteit moet men daarvan verwachten?
        Wat dat filmpje betreft van FvD: daar valt geen spelt tussen te steken. Het is gewoon walgelijk wat daar allemaal tegen dat kind gezegd wordt.
        Met veel factchecking-gehalte schrijf je: “waar het eigenlijk over gaat.” Het linkje met de “rechtzetting” dat je toevoegde is gewoon lachwekkend flauw. Dat het gemanipuleerd is…dat is juist manipulatie.
        In een vorige reactie wilde je me “helpen”, nu ineens wil je zelfs een klacht neerleggen tegen mij, meer nog je zegt: “ik minacht schepselen zoals jij.”
        Ik had je dus goed doorzien. Wie is hier de manipulator? Dat ziet iedereen.

        1. Beste An, fijn om jouw woorden te lezen. Een diepgelovige verpleegster in een wereld die totaal van God los is…

         Iedereen die gewoon kan lezen weet dat heel die vaccinatie stinkt als de pest. Toch zijn het net diegenen die zichzelf als verstandig voordoen, die dit het hardst willen ontkennen…

         Ik ben maar zijdelings betrokken bij de medische wereld maar ook mij bereiken de horrorverhalen van kerngezonde jonge mensen met tromboses kort na de vaccinatie. En dat wordt inderdaad angstvallig stilgehouden. Iedereen die een bestuursfunctie gehad heeft in een ziekenhuis weet dat het draait om de omzet. Velen hangen aan de knoet bij enerzijds subsidies en anderzijds de farmabedrijven die er hun medicijnen willen slijten. Zelfs in een aantal MSM kranten hebben de verhalen gestaan van IC’s die “zogezegd” vol Covid patiënten lagen maar in werkelijkheid helemaal geen patiënten hadden of veel minder. Om de simpele reden dat er aan elke Covid patiënt een subsidie hing van bijna 300 euro per dag…

         Fijn dat je zo sterk blijft staan in je weerwoord én je geloof. Weet dat je hier absoluut niet alleen staat.

         1. Dag Kurt,
          Dank u wel voor de mooie woorden. Het is de plicht van ons allen om ons te blijven uitspreken in deze zeer hachelijke situatie . Je ziet gewoon, simpelweg de machtsgreep op deze wereld, dat we belogen en gemanipuleerd worden. Dat is met corona zo duidelijk geworden dat je echt in hypnose moet zijn om dit niet te zien. De maatschappij is enorm toegetakeld op alle vlakken. Het ergste is de tweespalt in families, tussen vrienden, zelfs tussen echtgenoten en de discriminatie, intimidatie en vervolging van de ongevaccineerden, dikwijls ook christenen.
          Gebed is in deze situatie echter het allerbelangrijkste.

        2. Beste An
         U verplaatst wel telkens flink het onderwerp vind ik.
         We hadden het hier niet zozeer over uw vaccinatie-ideeën, noch die van de fel betwiste Luc Montagnier (wie wenst leest ff een factcheck, onder, over hem)
         We hadden het over uw persoonlijke dagelijkse VASTSTELLINGEN in uw ziekenhuis:
         Dus ik noteer:
         1. Er is in België(Nederland?) een IC-verpleegkundige, die zelf vaststelt dat vooral jonge mensen die gevaccineerd zijn, abnormaal veel geconfronteerd worden met de meest erge bijwerkingen (ik ga ze niet allemaal herhalen).
         2. Die deze ongewone dramatische toestanden in haar carrière nooit gezien heeft en daarom verschillende keren heeft aangekaart (tot zelfs aangetekende brieven) bij de EC/directie van haar ziekenhuis. Maar hiervan geen enkele reactie/gehoor (op welke manier ook) heeft gekregen.
         3. Erger nog: er heerst een soort ‘omerta’ van ALLE artsen en verpleegkundige in dat zelfde ziekenhuis.

         Kan u (temeer gezien de totaal tegensprekende cijfers) begrijpen dat als u (toch een soort van kroongetuigen) deze zeer verontrustende feiten niet op de een of andere manier wat meer tastbaar kan maken, dat deze ongelovige Thomas UW VASTELLINGEN (niet uw ideeën) flink in twijfel trekt?

         Ik meen het dat ik uw ziekenhuis hierover wil aanspreken. Dat u daar niet op ingaat had ik helaas verwacht (en Juuls voorspeld). Waardoor mijn argwaan alleen maar aanwakkert.
         Tja,…dan kan ik u alleen nog maar aanraden: ga (met al of enkele van medecollega’s) onmiddellijk met die vaststellingen naar de politie, de politiek (FdV vb), pers, Pano, de Orde geneesheren, de rechtbanken en neem alvast anoniem een gesprek van al die afwijzing op, zwier het samen met uw aangetekende brieven op youtube of facebook…dan heeft u minstens al een tastbaar bewijs.

         Moest u nog stappen ondernemen tegen deze toch wel Nazie-toestanden, laat dan weten hoe het afloopt hé,
         Ben heel oprecht benieuwd.

         https://factchecknederland.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9KG6QX-1

         1. Ach kerel toch, het is in quasi alle ziekenhuizen hetzelfde. In de kleine provinciale ziekenhuizen hoor ik nog het meest over machtspelletjes. Wij hebben in onze kennissenkring iemand die jaren een bestuursfunctie heeft gehad in zo’n ziekenhuis. De man is spijtig genoeg zwaar ziek ondertussen en staat al geruime tijd op non actief. Het is pas de laatste tijd dat hij uit de biecht begint te spreken over het reilen en zeilen in zo’n ziekenhuis.

          U onderschat duidelijk de macht van zowel artsen als bestuursorganen in onze hospitalen. Beiden denken vooral (op enige uitzonderingen na) in termen van macht en/of hun portemonnee. Denk je echt dat een arts op zijn ééntje in staat is om een farma reus als Pfizer tot stoppen te brengen? Laat staan al die systemen die daarachter zitten?
          Ik weet hoe het gaat als je in een bedrijf mistoestanden aanklaagt. Heb het zelf ook ooit gedaan. Resultaat was een ontslag…

          Ik ken persoonlijk twee huisartsen die me al gezegd hebben hetgeen An al gezegd heeft, maar die beiden hun mond houden om niet geschorst te raken. Voor iemand die zoveel macht zou hebben zoals je zelf beweert ben je verdomd naïef als je denkt dat jij hier iets aan zou kunnen doen. Zoals An al zei, het complete systeem is verrot. Tot aan onze gemeentepolitiek toe. (Of dacht U dat de benoemingen van bestuursfuncties in de provinciale ziekenhuizen niet eerst langs de politieke machten passeren als die er hun voordeel in zien?)
          De enige reden dat mensen als An in “in het verborgene” moeten spreken is dat ze anders, net als ik jaren geleden, gewoon op straat belanden.
          (Vraag dat maar eens aan bijvoorbeeld een Sam Brokken)

          Ook het niet reageren van haar oversten is een gekende truc. Om op die manier angst te creëren bij degene die het verstuurd heeft. Laat ze maar in onwetendheid sudderen. Ook ik ken een ongevaccineerde verpleegster. Het is ongelooflijk hoe zij al onder druk gezet is door oversten, artsen etc… Collega verpleegsters hebben er meestal nog begrip voor, doch haar oversten hebben haar sindsdien op alle mogelijke manier geboycot en dwars gezeten. Zowel op gebied van afdelingen, taakverrichtingen, uurroosters… Denk je dat zo iemand ook nog eens zin heeft om alles bij naam en toenaam aan de grote klok te hangen?

          Het heeft me altijd verbaasd dat onze nationale vaccinologen zo zeker waren van hun stuk, maar nooit, nee nooit écht in debat gegaan zijn met wetenschappers die van in het begin gewaarschuwd hebben voor kwalijke bijwerkingen. Als je zo sterk in je schoenen staat en zo zeker bent van de veiligheid van dit vaccin moet het toch een makkie zijn om eender welke prof onder de tafel te praten met je wetenschappelijke argumenten en bewijzen? Welnu, zo’n debat is er nooit geweest. De kritische stemmen moesten het maar doen met obscure youtube filmpjes. Maar nooit is zo’n Van Ranst in debat gegaan op de VRT met iemand die vanuit zijn vakgebied twijfels kon opwerpen tegen vaccinatie. Ik zal je vertellen waarom. Omdat ze, net zoals Pfizer zelf, geen flauw idee hebben over de veiligheid ervan. Zoals ik al eerder aanhaalde, het staat zwart op wit op de site van Pfizer. Pas eind 23 zullen ze hier echt iets zinnigs kunnen zeggen. En dan nog. Pfizer staat niet echt bekend als betrouwbaar als het gaat over wereldkundig maken van bijwerkingen…

          Ondertussen komen een Beke en een Vandenbroucke met stellige zekerheid verkondigen dat het vaccin 100 procent veilig is! Terwijl Pfizer zélf op hun site toegeeft dat ze er geen flauw benul van hebben…

          Ondertussen worden kerngezonde jonge mensen ingespoten met een experimenteel (want dat is het nog steeds) vaccin voor een virus waar ze nul procent kans van hebben om er dodelijk ziek van te worden. En onze politiekers staan er voor te applaudisseren.

          Maar WIJ zijn de gekken omdat we onze twijfels uiten???

          Of hoe erg is het dat toegewijde dokters de handdoek in de ring gooien omdat ze hun gezond verstand willen gebruiken?

          https://www.rtv.be/artikels/berlaarse-huisdokter-stopt-door-vaccinatieplicht-kan-niet-dokter-zijn-die-ik-wil-zijn

          Niemand die zo blind is dan degene die niet WIL zien, beste Tom…

          @ An: Je schrijft: “Het ergste is de tweespalt in families, tussen vrienden, zelfs tussen echtgenoten en de discriminatie, intimidatie en vervolging van de ongevaccineerden, dikwijls ook christenen.”
          Spijtig genoeg kan ik dat zelf enkel maar beamen.

          En dus sluit ik me ook helemaal aan bij uw laatste zin. 😊

          1. Ook u Kurt ontwijkt het onderwerp.
           Nl dat ik denk dat An helemaal geen verpleegster is in een ziekenhuis en haar beweringen verzint.
           En daardoor ziekenhuisinstellingen in een bijzonder kwalijk daglicht stelt, alsook iedereen die daar dag en nacht moet knokken om mensen gezond te houden, doet overkomen als een onderdrukte groep slaven.
           En tenslotte nog het ergste een valselijk angstcultuur verspreid bij jongen tieners en hun ouders.
           Als er verdorie zoveel gevallen zijn, waarom zien we ze niet, zwijgen naast de media en de onderdrukte medici ook al die ouders dan?
           Als An morgen haar vaststelling wel kan hardmaken, zal ik de eerste zijn die zijn mening zal herzien en zal ik mijn diepste verontschuldigen aanbieden, vermits ik mij totaal vergist heb.

           Dus ik herhaal ook aan u kort antwoord graag: gelooft u An haar vaststellingen (niet haar mening over het vaccin) wel of niet?
           Indien wel dan zijn we uitgepraat. Ik zal u dan niet gek noemen, maar eerder naïef.

           Indien neen: dan vraag ik of u dergelijke ‘bewijsvoering’ in een reeds complex maatschappelijk debat een rechtvaardige en normale gang van zaken vindt?

           Waar gaan we naar toe als iedereen zich ‘en publiek’ zomaar uitgeeft voor iemand die hij/zij niet is en daarbij heel wat mensen kwalijk meesleurt in een verzonnen verhaal en tegelijk zijn ‘Story’ niet kan of wilt hard maken.

          2. Wie zich in deze tijd “De ongelovige Tom” noemt is vriendjes met bijvoorbeeld CNN in America waar zij bij middel van eindeloze leugens de brave burger hartsgrondig blijven bedriegen en zelfs bedreigen en FoxNews dat toch behoorlijk christelijk mag genoemd worden de handen overvol heeft om al die leugenbalonnen de een na de andere door te prikken. en zij slagen er telkens in terwijl dat voor de CNN-democraten altijd weer reden is tot agressievere leugens. Geen wonder dat CNN zodanige barsten vertoont dat het wellicht op korte termijn zal instorten.

          3. Tom, U schrijft: Waar gaan we naar toe als iedereen zich ‘en publiek’ zomaar uitgeeft voor iemand die hij/zij niet is en daarbij heel wat mensen kwalijk meesleurt in een verzonnen verhaal en tegelijk zijn ‘Story’ niet kan of wilt hard maken.

           U schrijft ook:
           Wel ik stel voor indien u geen gehoor krijgt, wil u ook altijd helpen. En ik bedoel dit niet cynisch.
           Laat me effe weten in welk ziekenhuis u als verpleegkundige werkt, dan neem ik via (enkele medische proffen in mijn kenniskring) contact op met de EC van dat ziekenhuis en dan kunnen we nagaan waarom er geen gehoor wordt gegeven aan aangetekende brieven van bezorgd personeel, want dan is alvast uw directie flagrant in overtreding met de wet en daarvoor kan u klacht indienen.

           Ik kan me inbeelden waarom An niet alle gegevens wereldkundig wil maken met naam en toenaam. Misschien is ze wel een alleenstaande moeder die amper de eindjes aan mekaar kan knopen op het einde van de maand en daardoor geen zin heeft haar job op het spel te zetten? Misschien??

           Misschien moeten we de boel omdraaien. En kan jij je bekend maken onder je echte naam, je functie bij welke bedrijven. En welke kennissen je dan wel hebt. Je doet je redelijk belangrijk voor met redelijk invloedrijke kennissen. Ondertussen slijt je An voor een leugenaar. Hoe betrouwbaar zijn jouw verhalen hier? Ik vermoed dat je ware naam niet ‘Tom De Ongelovige” is? Hoeft ook niet hoor. Maar als je iemand anders uitdaagt om dingen bij naam en adres te noemen, moet je wel het lef hebben om dat zelf ook te doen.

           Verder zijn we dan idd uitgepraat. Want ja, ik geloof An. Zoals ik al zei ben ik zijdelings (in een technische functie) betrokken in het artsen/ziekenhuiswereldje dus ik hoor nogal wat verzuchtingen in de wandelgangen en in de koffiekamer…

           Wat die ouders en die tieners betreft… U schrijft dat An hun met een angst zou opzadelen door haar verhaal…
           Welnu, ik heb nog geen enkele ouder die zijn kinderen heeft laten vaccineren horen zeggen dat ze nu gerust zijn omdat hun kinderen nu niet meer doodziek zouden kunnen worden of sterven aan Corona. Het enige dat ik wél hoor is: “oef, nu kunnen ze terug naar de zomerfestivals. Nu kunnen ze terug op café. Nu kunnen ze terug op reis.” Er was een tijd dat mensen zich lieten vaccineren om geen nare ziekte te krijgen. Vandaag de dagen laten miljoenen kerngezonde jongeren zich vaccineren met een experimenteel vaccin “omdat ze dan terug op reis kunnen gaan”…
           Schijnbaar vind iedereen dat normaal. Ik niet. En ik vraag me dan ook terdege af waar ons gezond verstand gebleven is.

           Soit, we zijn schijnbaar uitgepraat. Want ik geloof An. En U mag me gerust naïef noemen hoor. Al zou ik naïef eerder gebruiken voor die ouders die o zo blij zijn dat zoon of dochterlief eindelijk terug kan gaan zuipen op Werchter omdat ze tegen dan hun booster hebben gekregen…
           Naief zou ik ook eerder gebruiken in de mensen die nog steeds geloven dat onze MSM objectief is in haar berichtgeving. Naïef zou ik eerder gebruiken voor die jonge vrouwen die zich laten aanpraten dat en abortus niet zo’n zware impact heeft. En die er 20 jaar nadien nog steeds mee worstelen. Ik ben gelukkig niet meer zo naïef om iedereen die zich voordoet als “iemand met invloed” te vertrouwen. Integendeel…

           Een fijn weekend verder.

 5. @Tom. Als politiek en media hetzelfde liedje zingen is er heel wat niet pluis. Dat kan iedereen weten, willen is een andere zaak. Er is in de mainstream bar weinig open debat en als het er is, duwt men het subtiel naar het toegestaan narratief. Dat valt toch erg op. Evenzo het verketteren of straal negeren van wetenschappers van naam en faam. Er mag maar één “heil” geloofd worden terwijl er meer en vaak betere alternatieven zijn. Wat betreft het “complot”: zie bv. Catherine Austin Fitts. Zij legt het duidelijk uit. Het komt er op neer, zoals ik bij een volgend artikel schrijf, we zijn potentiële galeislaven, het schip is de bank en ieder vaccin is een schakel aan de ketting waarmee elke mens komt vast te zitten. Ik geloof dat iedereen, of je nu niet of twintig keer gevaccineerd bent, op een gegeven moment nee zal zeggen als hij/zij daar voor kiest, wetende wat dan de consequentie zal zijn, in het vooruitzicht van DE eeuwige waarheid die hier gekruisigd wordt.

  1. De eeuwige waarheid. Dat we telkens weer geconfronteerd gaan worden met nieuwe ziektes, nieuwe klimaatrampen, nieuwe uitdagingen, en dat we daar telkens weer een antwoord gaan moeten op vinden. En dat doen de mensen die hier hooguit 100 jaar rondlopen. Ze zoeken oplossingen om het bestaan te verbeteren. Soms lukt dat, soms lukt het wat minder. Er zijn er die troost en rust proberen te vinden in een God, er zijn er die liever vechten tegen de God van die ander. Er zijn er die echt zoeken, naar wat, hoe, waarom, en gigantisch mooie dingen produceren. Daar zijn wij, in de westerse wereld getuige van. Wij zijn de meest geprivilegieerde mensen ooit. Ik ben bijna 74 en heb nog nooit een oorlog meegemaakt. Mijn opa twee. Ik heb nog nooit honger gehad. Echt honger. Nooit. Er zou, kortom, op dit mooiste puntje van de wereldbol toch geen probleem mogen zijn. Toch? Oh jawel! De zelfmoordcijfers liggen hier gigantisch hoog. De armoedecijfers stijgen en de mensen zijn heel malcontent. Uiteraard. Dat is al altijd zo geweest en dat zal altijd zo zijn. Hier in het rijke westen en elders in de wereld. La condition humaine. Iedereen is altijd wel een beetje gelukkig of heel ongelukkig, ongeacht de omstandigheden. En iedereen zoekt zijn God. Een denkbeeldig vriendje. Iemand die het even oplost. De troostende schouder. De Vader. De Maagd. Troost in bange dagen. Paternosterbollekes afhaspelen. Doen. Het geeft rust. Maar terwijl vertrouw ik toch liever op de wetenschap. Sorry.

   1. @ Frank Dierickx,
    hoe verklaart U dat ernstig mediterende boeddhistische monniken goed en kwade geesten kunnen zien en onderscheiden ? Hoe verklaart U dat deze monniken ook heksen kunnen onderscheiden en hun werken zien ?
    En dan heb ik nog niets verteld over de ontelbare Katholieke heiligen die tot nog veel meer in staat waren.

    1. @ Frank Dierickx,
     wanneer gaat U contact maken met Uw engelbewaarder ?
     Gewoon ernstig in eenvoud en nederigheid beginnen bidden zoals de RKK dat onderricht. Indien U dat met overgave en met grote regelmaat doet zult U spoedig een heel andere zicht krijgen op het leven.

 6. @Frank Dierickx ; Ik wil nogmaals benadrukken dat wetenschap geen geloof of godsdienst of ideologie is. Je moet niet in de wetenschap geloven, de wetenschap gaat over: wat weten we, en wat weten we niet? Geloven doet m’n in God. Daarom is wetenschap niet iets statisch maar dynamisch. Elke dag doet de wetenschap ontdekkingen waarbij we de wereld en het leven beter begrijpen, dat geldt ook over het universum.

 7. @An : Je lijkt wel een profetes die de mensen snel doorheeft. Bij mij heeft het meer weg van onverdraagzaamheid. Als iemand iets schrijft wat niet in uw kraam past, dan wordt deze gewoon weggezet als een ongelovige. Als verpleegster als je dat bent, zou je beter moeten weten.

  1. Frank Dierickx maakt er geen geheim van dat hij ongelovig is; An hoeft dus geen profetes te zijn om dat te weten.

 8. De reacties op wat Pater Daniel schreef rezen wel de pan uit. Kenmerkend is de minachting van zgn. humanisten voor de Pater. Deze werkt in Syrië in moeilijke omstanddigheden, voor zijn naasten, ongeacht rang en religie.

  Het is wat spijtig dat er zo’n “zinloze” discussie gevoerd wordt, rond deze corona-dictatuur. Het is duidelijk dat “de Satan” met deze aanval op de integriteit en de heiligheid van de mensen, definitief een hel wil maken van de aarde.

  Voor de toekomst : elke discussie met de trollen op dit forum is zinloos. Zoals ik weldra in een artikel zal schrijven : de Frankfurter Schule is er in geslaagd, samen met de theorieën van Gramsci, ervoor te zorgen dat in het brede Katholieke geheel, het geloof in de transcendente God vernietigd wordt. Voor elke oprechte gelovige in West-Europa; die nu sterft, komt er nog amper één in de plaats;

  Deze corona dictatuur is één van de laatste middelen; om via een gigantische hypnose iedereen tot super-gehoorzaamheid en permanente onderdanigheid te dwingen.

  Pater Daniel is een “helderziende” op dit vlak. Hij bezit de moed om heel zijn persoonlijke welzijn en levenszekerheid in de weegschaal te leggen!

 9. @De ongelovige Tom,
  U zichzélf allereerst om met naam + toenaam + functie(s) kenbaar te maken vóórdat U zulks van ánderen vraagt.
  ÓF
  U heeft alleen maar ’n grote mond (lees: om indruk te maken: TÉ grote mond) tegen @An.
  @De ongelovige Tom, Mijn sterk vermoeden: U heeft slechts TÉ een grote mond.
  Mijn verzoek aan U: Hou dus Uw mond in het vervolg gewoon dicht + hou in het vervolg a.u.b. Uw handen in Uw diepste zakken.

  1. Derks. Het is An die uit hoofde van haar verzonnen professie claims maakt die gewoon gelogen zijn.
   Gelukkig zal de Allerhoogste hierover oordelen. Bovendien wordt het biechtgeheim door een andere reageerder geschonden. Hij maakt wereldkundig wat iemand bij een biecht heeft getuigd…Een ZEER ERNSTIGE ZONDE.

   An is een verzinsel! Dat is erg duidelijk.

   1. “Bovendien wordt het biechtgeheim door een andere reageerder geschonden. Hij maakt wereldkundig wat iemand bij een biecht heeft getuigd…”

    ??

    Het kan zijn dat ik iets gemist heb maar waar heb je het over??

 10. Lap, weer eentje, gaat het nu plots daar over?

  Anonimiteit is in deze erg belangrijk beste P. en ik zal de laatste zijn die dat niet respecteert.
  Zelfs al kende ik haar naam, toenaam, adres en telefoonnummer. Daar gaat het mij totaal niet om.
  Er zijn in en buiten het ziekenhuis instanties, procedures, vertrouwenspersonen genoeg waar je identiteit niet geschonden wordt; ook de pers kan anoniem handelen .
  En als ik dan toch zo erg zou moeten vrezen voor mijn Job, zou ik dan aangetekende brieven aan mijn directie sturen?
  Snapt u dan echt niet de kern van mijn betoog nl: dat ik haar niet geloof dat er hier in België ziekenhuizen zijn waarbij je met zulke feiten niet terecht kan bij een ethische commissie (bij wet verplicht). Dat ziekenhuis is dan flagrant in overtreding.
  Het feit dat ze zegt dat dit inderdaad WEL zo is, maakt voor mij haar hele story wel erg ongeloofwaardig. Mag ik nog enige kritische bedenkingen hebben? Ik slik niet zomaar alles, ook niet als de dingen die wel in mijn kraam zouden passen.

  Ik had liever van u een visie gehoord omtrent hoe geloofwaardig zijn al die doemberichten, en hoe kan je ze checken naar enige waarheid? Daar was ik trouwens mee begonnen.
  De rest van uw reactie is van zo een bedenkelijk niveau, waardoor ik me nu al de vraag stel… wat zoek ik hier?

  1. Dag Tom,
   Ik stel vast dat u een lawine van kritiek over uw hoofd krijgt uitgestort. Dat heeft niets met levensovertuiging of geloof te maken maar alleen met de mensenkennis en zin voor rechtvaardigheid en waarheid van de mensen die u van antwoord dienen. Zo ziet u maar wie het meest geloofwaardig overkomt.
   Wat ik schrijft komt recht uit het leven van elke dag, wat ik zie en vaststel. Wat zou ik me moeten bezighouden met “doemscenario’s” te verspreiden. Dat is bezigheid voor gestoorden.
   Ik werk op acute diensten gastro-enterologie, endocrinologie, neurologie, oncologie en stroke-unit. Ik ben al zeventien jaar werkzaam op deze diensten, ken het reilen en zeilen en weet dus in welke mate de dingen veranderd zijn. Wat ik sedert de laatste zes maanden zie heb ik al die voorgaande jaren nooit meegemaakt. Ik zeg niets over het percentage van gevaccineerden die slachtoffer van bijwerkingen werden, alleen over wat ik vaststel. Op het aantal geregistreerde bijwerkingen bij de VAERS en EuroVigilance, etc. dat ik aangaf, dat het extreem hoog is ten opzichte van de klassieke vaccins geeft u geen reactie… Ik weet perfect dat het onmogelijk is om bewijzen te leveren van verbanden tussen schade en vaccinatie zonder obductie maar ik zie wat ik zie.
   En ja, ik heb een familie met kinderen waar ik moet voor zorgen en moet dus een inkomen hebben. Desondanks heb ik mijn nek uitgestoken omdat mijn geweten zegt dat ik niets anders kan dan te spreken! Ik heb mij altijd gedeisd gehouden maar nu kan ik niet meer. Ik heb op een bepaald moment beslist om die vreselijke PCR-testen te weigeren; die stok in je neus tot vlakbij je hersenen dat is mishandeling, crimineel en bovendien corrupt: met de 45 testcycli die gebruikt worden heb je zowat 90% vals positieven. PCR-speekseltest werd geweigerd. Overdracht zonder symptomen is ook al weer een leugen, die ontkracht werd in een studie op een groep van 10 miljoen mensen. Toch werd ik telkens voor 10 dagen in quarantaine gedwongen en heb dan geëist voor het “sanhedrin” te verschijnen, heb er 2 maanden moeten op wachten met veel over en weer geschrijf en getelefoneer. Ik heb ze werkelijk uit hun konijnenpijp moeten roken. De directeur had mij nog nooit in levende lijve van nabij ontmoet. Ik voelde mij in nauwe schoentjes maar ik heb me goed verdedigd. Ze hebben naar mij geluisterd maar hadden duidelijk weer niet veel tijd! Ze antwoorden dat ze niets anders kunnen dan de regels van sciensano te volgen maar dat ze respect hadden voor mijn beslissing. Geen verandering of toenadering dus.
   Toen de dreiging van ontslag wegens vaccinatieplicht naderde heb ik dan verschillende mails gestuurd met mijn bezwaren omtrent de beslissing van de regering en dat dit zonder enig overleg of gesprek met de betrokkenen is gebeurd, dus op een dictatoriale manier. Zonder antwoord!
   Dan heb ik de instelling officieel in gebreke gesteld wegens het feit dat zij niets deden om hun werknemers tegen deze onrechtmatige en onrechtvaardige wet te beschermen, noch tegen de dreiging van een acuut tekort van verpleegkundigen om de zorg nog verder te kunnen garanderen en de mogelijke instorting van het hele systeem van de zorg; wegens het feit dat ze een vaccinatiecampagne gevoerd hebben, waarin de vaccins als volstrekt veilig en werkzaam werden voorgesteld terwijl het tegendeel nu is bewezen. Ik heb ook gevraagd of er statistieken werden bijgehouden van gevallen die een aantal mogelijke bijwerkingen van vaccins zouden kunnen aantonen. Ik heb mij ook geuit als praktiserend christen, dat ik mij in een van oorsprong christelijke instelling verraden voelde… Na anderhalve maand heb ik nog steeds geen antwoord gekregen.
   Ben ik nog steeds ongeloofwaardig?
   Nog enkele vragen: bent u voor of tegen de vaccinatieplicht en wat is uw argumentatie? En hoe staat u tegenover het CST en wat is uw argumentatie? Ik ben benieuwd.

   Uw factcheck over Luc Montagnier is waardeloos, het is een schrijfsel van pro-vaccin lobby en bovendien onjuist. De manier waarop deze grote wetenschapper die vroeger op handen werd gedragen, nu door het slijk wordt gesleurd, zegt alles over de niets ontziende mentaliteit van Big Farma, Big Tech, mainstream media en politiek. Wie niet meewerkt wordt op een of andere manier geëlimineerd.
   Mijn oprechte dank aan allen die mij steunden: Theudmer, Kurt, BartB, eric-b-l, P.Derks

   1. Dag An

    Die lawine viel best mee hoor. Gezien de krachtige inhoud voelde het eerder aan als wat losse fijne poedersneeuw.
    Tis wel niet fair want ik heb de ‘pech’ om vooral als ‘andersdenkende’ nieuwkomer natuurlijk nog niet zoveel aanhangers. Ik vrees die hier ook niet te krijgen. Maar dat is ook mijn bedoeling niet.

    Sta me toe; maar wat een plotse wendingen allemaal in uw verhaal?

    Op 4/02 8:01 vraag ik u tot tweemaal toe.
    Ziekenhuizen zijn verplicht te luisteren, te antwoorden via oa een Ethische Commissie
    Ik vraag u: Heeft u de EC (of welke instantie dan ook) ingelicht over uw bekommernissen?
    Ik vraag u: En u kreeg geen gehoor in uw ziekenhuis? Geen enkele reactie?

    Op 4/02 11:31 antwoordt u hier zeer kort op;
    “De Heer heeft gezegd: “Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.”
    De ethische commissie is eveneens op de hoogte maar ook daar blijft het STIL…” (punt)
    En verder verwijst u naar een filmpje van de FvD en een gebed… en daar bleef het bij.

    Op 4/02 14:28 reageer ik daar terug op:
    Dat ik dus moet vaststellen dat er in België(Nederland?) in een ziekenhuis:
    “personeel niet gehoord wordt noch door de directie noch door het EC
    Dat ik dat onrustwekkend vind maar tegelijk ook zo ongeloofwaardig dat mijn builgevoel twijfelt dat je wel verpleegster bent.”

    Op 4/02 23:18
    Gaat u daar opnieuw wederom niet op in;
    U heeft het plots over ene dokter Montagnier
    Over de rol van Big farma
    Er volgt nog enkel een tegenreactie op dat filmpje FvD

    Op 5/02 8:51
    Herhaal ik opnieuw; dat u van onderwerp verandert.
    Dat ik uw verhaal vooral in twijfel trek omdat :
    “De ongewoon dramatische toestanden die u meemaak en heeft aangekaart, u GEEN ENKELE REACTIE/GEHOOR (op welke manier dan ook) heeft gekregen in uw ziekenhuis.
    Ik meld u nogmaals dat dit strafbaar is, niet kan, niet mag. Dat u daarvoor naar de rechtbank kan enz

    Op 5/02 19:11
    Herhaal ik dat ook nog eens aan uw supporter P.Derks:
    Beste P, snapt u dan echt niet de kern van mijn betoog nl: dat ik haar niet geloof dat er hier in België ziekenhuizen zijn waarbij je met zulke feiten niet terecht kan bij een ethische commissie (bij wet verplicht). Dat ziekenhuis is dan flagrant in overtreding.
    Het feit dat ze zegt dat dit inderdaad WEL zo is, maakt voor mij haar hele story wel erg ongeloofwaardig.

    Vindt u het vreemd dat ik op dat moment moeilijk kan geloven dat een ziekenhuis zo omgaat met zijn personeel? En ik DAT niet geloofwaardig vind?

    Vandaag komt u vrolijk af met een andere versie:
    Ik citeer letterlijk u:
    … en ik heb dan geëist voor het “sanhedrin” te verschijnen, heb er 2 maanden moeten op wachten met veel over en weer geschrijf en getelefoneer. Ik heb ze werkelijk uit hun konijnenpijp moeten roken. De directeur had mij nog nooit in levende lijve van nabij ontmoet. Ik voelde mij in nauwe schoentjes maar ik heb me goed verdedigd. ZE HEBBEN NAAR MIJ GELUISTERD maar hadden duidelijk weer niet veel tijd! ZE ANTWOORDEN dat ze niets anders kunnen dan de regels van sciensano te volgen maar dat ze respect hadden voor mijn beslissing.
    Dan heb ik de instelling officieel in gebreke gesteld wegens het feit dat zij niets deden om hun werknemers tegen deze onrechtmatige en onrechtvaardige wet te beschermen,
    Eind citaat AN

    Waarom kon u op 4/02 niet dit antwoord geven?
    Ik neem aan dat het toch meer dan duidelijk was waar mijn ongeloofwaardigheid zat. nl mijn verbazing dat niemand geen directeur, geen commissie, geen vertrouwenspersoon naar u luistert.
    Nu dan precies toch wel maar dan over uw persoonlijk kwestie: vaccinatieplicht voor zorgpersoneel, klopt dit? Straffer nog: u heeft mijn voorstel ‘trek naar de rechtbank’ idg al ondernomen, tenminste als ik u deze keer goed begrijp.

    Geef toe, maar met deze plotwending zitten we natuurlijk weer in een andere discussie: nl is vaccinatieplicht voor zorgpersoneel gerechtvaardigd of niet?
    En daar wil ik het gerust een volgende keer met u over hebben, net als over de “waardeloze” factcheck van Luc Montagnier.
    Trouwens wat bedoelt u met het “Sanhedrin”?

    1. Ik kom helemaal niet met een andere versie. Feit is dat ik de directie heb moeten onder “druk” zetten om gehoord te worden en daar extreem lang heb moeten op wachten. Dat op zich is al respectloos. Ze hebben mijn betoog onderbroken en zijn op de grond van de zaak niet willen ingaan, noch hebben ze mij kunnen of willen weerspreken. Zoals steeds hier in België: je mag praten maar je krijgt toch nooit echt een antwoord, men negeert je, ook al lever je tal van wetenschappelijke bewijzen. Ze zijn in niets geïnteresseerd dan in hun eigen agenda. De ziekenhuizen nemen geen standpunt in, doodeenvoudig omdat ze letterlijk omgekocht zijn door de overheid, met heel veel geld. En dan zwijg je. Net zoals de huisartsen: die zijn van de vaccinatie uitgesloten vanwege die agenda – hoe kun je dat anders verklaren?- en hebben hiervoor een grandioze compensatie ontvangen, o.a. 20 Euro per telefonische oproep van een patiënt. Weet je hoeveel telefoontjes een arts per dag ontvangt? Dan zwijg je natuurlijk.
     Welke plotwending? Ik heb geen enkel vraag beantwoord gekregen door de directie, niet per mail, niet na het verschijnen voor de “rechters”, niet een antwoord! En geen antwoord op mijn aangetekende brief met 30 vragen en opmerkingen, niet enkel over de vaccinatieplicht. Jij mag wel zeggen dat dit onwettig is, hoe zal ik hun plicht dan afdwingen? Met een advocaat. Die kosten stukken van mensen doch zonder ben je helaas letterlijk “niemand”.
     Ik zie dat jij een manipulator bent, jij leest wat je wilt lezen en interpreteert de dingen die ik schrijf op zo een manier om je “gelijk” te halen, nl. dat ik ongeloofwaardig en zelfs geen verpleegkundige zou zijn. Mensen die dit allemaal lezen weten natuurlijk beter. Je pogingen zijn zo doorzichtig en je tegenargumenten nihil.
     Op mijn vragen aan jou krijg ik geen antwoord, doodeenvoudig omdat je geen argumenten hebt, omdat er geen valabele argumenten zijn. Het hele coronaverhaal is door en door failliet, tot op het bot en toch: ze geven niet op met hun vaccinaties en “corona”-passen. Geen twijfel: er is een verborgen agenda.

     1. Best An

      Ik heb nog eens op 6/02 9:00 geprobeerd chronologisch duidelijk te maken:
      1. Wat ik van je reacties lees;
      2. Welk onderdelen ik daarvan niet geloof;
      3. Waarom ik dat op basis van wat ik van je krijg, …je op 5/02 niet geloofde?

      Alvorens we elkaar wederom verkeerd begrijpen of je weer een manipulator in me ziet:
      Dus je bent verpleegster in een ziekenhuis die NIET akkoord gaat met de vaccinatieplicht die geldt vanaf 1 april 2022. Zijn we het hier dan al over eens, toch?

      Ik probeer nog eens voorzichtig duidelijk te maken waar de plotwending voor mij dan zit.
      Mij lijkt er een onderscheid tussen:

      1 Een personeelslid die erge dingen meemaakt (patiënten ziet lijden, niet langer om kan met bepaalde handelingen hetzij tegen haar geloof, hetzij om welke wetenschappelijke, medisch, familiale overtuiging of omstandigheid ook… en die daar nergens mee terecht kan in haar ziekenhuis. Dat geloofde ik niet

      2 een personeelslid die niet akkoord is met een nieuwe wetgeving die de regering heeft gestemd nl dat die ziekenhuizen via haar directie ervoor moet zorgen dat al haar personeel vanaf 1 april moet gevaccineerd zijn. Dat dit personeelslid hiervoor naar haar directie stap. Maar eigenlijk hier ‘geen gehoor’ krijgt.
      Dat geloof ik wel.

      Meer moet je er niet achter zoeken.

      Maar ik denk dat in deze persoonlijke kwestie je hiervoor beter naar de arbeidsrechtbank trekt, desnoods naar de Raad van State.
      Leg eventueel met je gelijkgestemde collega’s samen voor een advocaat.
      Dar er te weinig begrip of luisterbereidheid was voor je betoog… kan ik geloven.
      Maar je kan toch moeilijk verwachten dat een directie gaat zeggen: voor jou maken we een uitzondering, want jij hebt goede wetenschappelijke bewijzen?

      Beleidsmaker moeten keuzes maken, vaak super moeilijke, en zeker in een complexe nieuwe wetenschappelijke pandemie als deze. In dit geval laten zij zich adviseren door “de wetenschappelijke consensus. ”
      Ik ben geen viroloog die kan oordelen of dat medisch advies (vaccinatieplicht ZP wel/niet) het juiste is.
      Ik ben wel voorstander dat dergelijke beslissingen op die manier best genomen worden.
      Vermits ik wél geloof dat die wetenschappers die het advies moeten formuleren en argumenteren het énkel en alleen GOED voorhebben met de mensheid en al zeker met hun dierbaren.
      Ik geloof niet dat die mensen (noch media, noch politici) wereldwijd worden gestuurd door weet ik welke duistere, malafide krachten in het nemen van hun beslissingen. Dat er op kleiner schaal lobbywerk is zéker wel.
      Dat betekent niet dat die huidige wetenschappelijke consensus altijd gelijk heeft. Dat zeggen ze zelf ook niet. Er is ook zoiets als voortschrijdend inzicht.

      Jammer dat je als ‘vertegenwoordigster van die wetenschap’ zo sceptisch en wantrouwig hier in bent.
      Want we hebben je hard nodig.

   2. De ongelovige Tom weet schijnbaar niet dat in veel landen, vooral de USA, de burgeroorlog op het punt staat uit te barsten over de huidige wereldwijde niet meer te tellen ongerechtigheden. In werkelijkheid weet hij dit uiteraard zeer goed. En wat gaat hij nu zeggen, hetzelfde als het zieltogende CNN? Namelijk de schuld geven aan de slachtoffers! O.a. Humo heeft velen geleid naar de vernietiging van hun eigen ziel en hen rest nog enkel uitzichtloos geweld en zij weten niet beter dan slachtoffers te beschuldigen

    Het woord “dictatuur” hangt nu in heel Amerika en Canada en geleidelijk overal in de lucht en we weten met zekerheid dat de verwachte werelddictator nu niet lang meer op zich zal laten wachten. Ongetwijfeld is “De ongelovige Tom” trots op zichzelf dat hij een voorlopersfunctie vervult, hij maakt deel uit van een van de ontelbare bendes en knokploegen, misschien is hij een van de leiders. We hebben dat soort gasten ruimschoots zien optreden de voorbije jaren

    Traditiegtrouwe Katholieken zijn hier al sedert jaren op voorbereid om de eenvoudige reden dat God zich in alle tijden een kleine rest voorbehoudt waarvan er weer maar eens een aantal als martelaren zullen sterven. Niets nieuws in de wereldgeschiedenis.

    Ongelovige Dommetjes zijn van alle tijden, zij brengen niets nieuws en hun lot is gekend.

    1. Dag Eric

     Ik ben nog maar enkele dagen nieuw op dit forum, ik ken jou dus niet echt en dat zal wederzijds zijn.
     Desalniettemin begrijp ik eerlijk gezegd totaal niets van je reactie hierboven?
     Is dit een wederwoord op mijn reactie van 6/02 om 9:00u?

     Ik citeer je:
     “Ongetwijfeld is “De ongelovige Tom” trots op zichzelf dat hij een voorlopersfunctie vervult, hij maakt deel uit van een van de ontelbare bendes en knokploegen, misschien is hij een van de leiders. ” We hebben dat soort gasten ruimschoots zien optreden de voorbije jaren.
     Einde citaat.

     Ik kan je alvast geruststellen dat ik als geboren pacifist leef met de overtuiging dat geweld een ongeschikt middel is om problemen op te lossen.
     Wil je daarom dit ‘ongelovige dommetje’ wat meer duiding geven?
     Dank alvast.

    2. Hoe kunt U als intelligent mens vergeten dat het volk van God duizenden jaren oud is en wat denkt U te bereiken met toch nog maar eens dat volk te pesten met moderne leugens?
     U hebt totaal geen toekomst. Toon uw intelligentie en verduidelijk over welke andere toekomst U mogelijk nog kunt beschikken wanneer u het volk en dus ook God Zelf die de Stichter van dat volk is, aanvalt.

   1. Om dit artikel te kunnen lezen moet je geabonneerd zijn op “den humo”. Het meest goddeloze anti-Katholieke blaadje van Vlaanderen… Gelukkig is me dit stukje linkse zever dus gespaard gebleven. Oef…

    1. We hebben het duivelse gezeur van Humo, en sedert februari 2013 ook Knack toen de vrije en nog enigzins geloofwaardige medewerkers van dat tijdschrift onwettig aan de deur werden gezet, niet nodig.
     De Katholieke Kerk is in alle verleden en toekomende tijden het doelwit van agressieve ongelovigen.
     Wat denkt U hiermee te bereiken?

     “Wie niet voor Mij is, is tegen Mij” – Woord van Jezus.
     Dus bekeer U voordat Uw armzalig en liefdeloos zieltje verloren gaat.

   2. @Frank Dierickx,
    U meldt een betaalsite. Ik denk, dat letterlijk niémand Uw bedoeld artikel leest.

   3. Voila. Gratis.
    besmet door extreemrechts
    De religieuze antivaxgemeenschap in Gistel: ‘Eén broeder is gevaccineerd. ‘Je mag daar met niemand over spreken’, hebben ze gezegd’
    In het West-Vlaamse stadje Gistel verzet de religieuze gemeenschap Moeder van Vrede zich tegen coronavaccins. Die zijn volgens haar het werk van de duivel, het resultaat van medische tests op levende foetussen. De gemeenschap is aangestoken door het complotdenken van ultrakatholiek en extreemrechts: ‘Het is fundamentalisme, een ander woord heb ik er niet voor.’
    Jan Antonissenmaandag 31 januari 2022
    Op 25 oktober 2021 ontvangt Gauthier Defreyne (Open VLD), de burgemeester van het West-Vlaamse stadje Gistel, een bericht van een regionale gezondheidsinspecteur: er is een uitbraak van corona gesignaleerd in de religieuze gemeenschap van Moeder van Vrede – in de volksmond beter bekend als de abdij Ten Putte, een populair bedevaartsoord waar jaarlijks zeventigduizend gelovigen samenkomen om de genade van de heilige Godelieve af te smeken. Volgens de inspecteur zijn ‘reeds 6 van de 11 bewoners, dus meer dan 50 procent van de gemeenschap, besmet’. Hij stelt de burgemeester voor het domein voor minstens een week te laten sluiten.
    De burgemeester gaat onmiddellijk aan de slag. Hij laat dranghekken rond de abdij plaatsen en hangt een besluit uit: Moeder van Vrede gaat in quarantaine. De leden van de religieuze gemeenschap mogen de abdij niet meer uit, de Gistelnaars komen er niet meer in.
    Een draconische maatregel, geeft Defreyne toe. ‘Het gerucht ging al een poosje dat Moeder van Vrede een besmettingshaard was. Maar de vieringen in de kerk bleven gewoon doorgaan, vernamen we, terwijl de leden van de gemeenschap dat ontkenden. Dan moet je ingrijpen.’
    Opmerkelijk is de laatste zin in het advies van de inspecteur: ‘Laat toch duidelijk zijn dat het al dan niet gevaccineerd zijn niets met de sluiting te maken heeft.’
    Lees ook
    Virologen Pierre Van Damme en Erika Vlieghe: ‘Het is ook niet ónze schuld, hè. Het virus is niet besmettelijker geworden om de experts gelijk te geven, het is gewoon een feit’
    Suïcidecijfers stijgen bij jongeren nu ze wéér achteraan de prikrij staan: ‘Je ziet de eenzaamheid, angst en hopeloosheid zo toenemen’
    De gemeenschap Moeder van Vrede staat erom bekend dat ze tegen vaccinatie is. Op één lid na heeft niemand een prik gehad. En die ene geprikte broeder is het niet in dank afgenomen.
    GAUTHIER DEFREYNE «Vaccinatie is nog altijd geen verplichting in ons land, dus het komt ons niet toe die mensen te stigmatiseren. Maar zij moeten wel eerlijk zijn over hun besmettingen.»
    Moeder van Vrede zal op slot blijven tot 10 november 2021.
    GELOVIGE 1 «Ik ga af en toe bidden in de abdij van Gistel omdat ik last heb van corona. Om me een beetje op te beuren had ik een gesprek gekregen met broeder Alexander (Rodenbach). Hij heeft, samen met zuster Greta (Devisch), de dagelijkse leiding over Moeder van Vrede.
    »Tot mijn verbazing daagde hij op in vol ornaat: hij droeg een stola. En hij stelde voor me de biecht af te nemen, terwijl ik daar helemaal niet om had gevraagd. Hij stelde de ene indringende vraag na de andere, met maar één doel: nagaan of ik mijn geloof niet had verraden. Ziekte is zonde, volgens broeder Alexander: corona is een straf voor ongelovigen. Maar hij slaagde er niet in afvalligheid in mij te ontdekken. ‘Vreemd,’ zei hij, ‘dat moeder Maria je niet heeft gered.’
    »Na lang nadenken zei hij: ‘Ik zal je de ziekenzalving geven.’ Normaal moet een zieke daar zélf om vragen, maar hij beweerde dat hij me ermee kon genezen: ‘Ik weet waarom jij ziek blijft: Maria wil je uit jouw foute omgeving weghalen, waar te veel mensen zijn gevaccineerd. Gevaccineerden besmetten elkaar.’ Bij Moeder van Vrede, zei hij, waren ze tegen vaccinatie: die was het werk van de duivel. Ik heb de zalving ontvangen en ben opgestapt.
    »De uitspraken van broeder Alexander hadden me geschokt. Het was machtsmisbruik in zijn zuiverste vorm: alles wat van zijn wereldbeeld afwijkt, is het kwade. En het erge is: die man gaat, verneem ik, op bezoek bij Gistelnaars die met corona in het ziekenhuis zijn opgenomen.
    »De leden van Moeder van Vrede beschouwen zichzelf als Gods uitverkorenen in een verdorven wereld. Ik kan niet zeggen dat ik ongelukkig was toen ik in het najaar vernam dat ze zelf met corona waren besmet. Het toeval wil dat ze hadden verkondigd dat alle gevaccineerden in oktober zouden sterven. Ze zijn getroffen door de bliksem van God, dacht ik (lacht).»
    GELOVIGE 2 «Broeder Alexander wil zich niet laten vaccineren, maar het gaat verder dan dat. Ikzelf ben zwaar ziek geweest en dat maakte me kwetsbaar. Na het uitbreken van de pandemie heb ik dat ook meteen tegen hem gezegd. ‘Ons geloof is zo sterk,’ zei hij, ‘dat corona ons niet zal overkomen.’
    »Alexander draagt de mis ook op in Zevenkote, een parochie van Gistel, maar zijn houding veroorzaakt spanning: sommige parochianen komen zelfs niet meer naar de mis. Ze zijn boos. Een misviering is voor velen een lichtpuntje in donkere tijden, en dat wordt hun nu ontnomen.
    »Het is fundamentalisme, een ander woord heb ik er niet voor. Waar het vandaan komt, is me een raadsel. Broeder Alexander is geen moeilijk mens, maar over vaccinatie valt met hem niet te praten. Hij ontkent de mogelijke gevolgen van zijn daden. Toen ik hem vroeg of hij zich misschien wekelijks wilde laten testen, zoals met de niet-gevaccineerden in de zorg gebeurde, keek hij gewoon weg.»
    GELOVIGE 3 «Eén broeder heeft zich laten vaccineren. Hij had zijn moeder verloren aan corona en wilde niet dat hem hetzelfde overkwam. Hij heeft een wankel geestelijk evenwicht, maar nu wordt hij gek verklaard: zijn familie vertelde me dat de gemeenschap hem met een scheef oog bekijkt. ‘Je mag daar met niemand over spreken,’ hebben ze tegen hem gezegd. ‘Het blijft een geheim.’ Zijn familie vraagt zich af of hij het ginds zal volhouden.»

    Roger Vangheluwe, tot 2010 bisschop van Brugge, gaf zijn onvoorwaardelijke steun aan Moeder van Vrede-stichter Bernard Debeuf. Na zijn vertrek bleef de gemeenschap zich verheugen in de belangstelling van de kerkelijke hiërarchie.Beeld Photo News
    Hoorn op de haak
    De eerste geruchten over de onverzettelijke houding van Moeder van Vrede tegenover coronavaccins dringen in de buitenwereld door in het voorjaar van 2021, op het moment dat de eerste prikken aan ouderen en medewerkers in de zorg zijn gegeven. Broeder Dirk Huys verklaart in een misviering, die door Radio Maria live wordt uitgezonden, dat hij geen vertrouwen in de vaccins heeft. ‘We weten nog te weinig over de werking,’ zegt hij. ‘En we weten ook helemaal niet wat erin zit.’
    ‘Ik heb die uitspraken gehoord,’ zegt Karlo Tyberghien, programmadirecteur voor Radio Maria in België. ‘Een foutje van broeder Dirk. Hij had enkele bedenkingen vastgeknoopt aan een artikel uit Knack, zonder slechte bedoelingen. Maar zijn uitspraken konden verkeerd worden geïnterpreteerd. Drie dagen later heeft hij zich op Radio Maria verontschuldigd.’
    Radio Maria zendt twee keer per week een misviering van Moeder van Vrede uit. Het bedevaartsoord in Gistel is een belangrijke plek voor de Mariadevotie in België. De zender zelf is niet gekant tegen vaccins, zegt Tyberghien. ‘We bereiken tweehonderdduizend mensen per dag: ouderen, eenzamen en zieken. Met zo’n publiek kun je niet anders dan afstand nemen van zulke uitspraken.’
    Tussen haakjes: Livio Fanzaga, wereldwijd verantwoordelijk voor Radio Maria, zegt iets anders. Op zijn zender noemde hij de pandemie al ‘een crimineel project van de mondiale elites’.
    Het verzet van Moeder van Vrede tegen coronavaccins heeft, zoals broeder Dirk aangaf, te maken met de herkomst ervan. De leden van de gemeenschap zijn ervan overtuigd dat vaccins zijn ontwikkeld met cellen van geaborteerde foetussen.
    ‘Ik vermoed dat dergelijke theorieën van het internet komen,’ zegt Michel Roggeman, deken van Torhout. ‘Ik kan me er niet mee akkoord verklaren. Het bisdom ook niet, trouwens. Intussen heeft het iemand aangesteld om de zaak op te volgen. Moeder van Vrede heeft, na de quarantaine, de opdracht gekregen de vaste veiligheidsmaatregelen te volgen: afstand houden en mondmaskers dragen. De communie mag ook niet meer op de tong worden gegeven. Naar ik verneem, gebeurt dat nu ook niet meer.’
    An Quaghebeur, woordvoerder van het bisdom Brugge, beweert dat alles te herleiden is tot misverstanden en geruchten. ‘Zuster Greta heeft in een contact met het bisdom formeel ontkend dat de gemeenschap antivax is. Moeder van Vrede heeft altijd de maatregelen gerespecteerd, zei ze. Het bisdom heeft geen gespannen verhouding met de gemeenschap.’
    Wat het coronabeleid van Moeder van Vrede precies is, komen we niet van de gemeenschap zelf te weten. Een broeder gooit twee keer de hoorn op de haak als Humo belt. En in Gistel verwijst broeder Alexander naar een dringende vergadering voor hij, in zijn wapperend blauwgrijs habijt, er stevig de pas in zet richting de omliggende velden. Eén dag later schrijft hij in een mail dat ze met zijn allen hebben besloten geen commentaar te geven.
    Dat is jammer, want in de bezoekersruimte tussen het winkeltje en de kapel van het bedevaartsoord liggen brochures van Pro Vita, ‘een katholiek geïnspireerde vzw die opkomt voor het recht op leven van iedere persoon’, die weinig ruimte voor discussie laten. In het maandblad Gezin & Leven staat (in het nummer van april 2021) het volgende over coronavaccins: ‘De realiteit is niet dat er willekeurig uit een of andere foetus ‘toevallig’ een aantal cellen verwijderd worden (…). Het afnemen van die cellen wordt grondig voorbereid nog voor de abortus plaatsvindt, en gebeurt terwijl de foetus nog leeft, of ten laatste onmiddellijk na het overlijden. (…) Met andere woorden: het vermoorden van een mens wordt grondig voorbereid met als doel cellen te oogsten die dan gebruikt kunnen worden als productiemateriaal in een van de ontwikkelingsstadia van commerciële vaccins. Niet één, maar tientallen foetussen worden op deze manier ‘gemanipuleerd’.’
    Kortom, de vaccins zijn het resultaat van moord. Dat bedoelde broeder Dirk toen hij zich in zijn homilie afvroeg wat er in de coronavaccins zit.
    ‘Moeder van Vrede heeft daarover ook mails rondgestuurd,’ zegt gelovige 3. ‘Daarin is hetzelfde te lezen als in Gezin & Leven, maar veel scherper geformuleerd.’
    Christine Lingier uit Gistel noemt zich ‘een grote fan’ van Moeder van Vrede. De gebedsmomenten zijn haar dierbaar, zegt ze. Ze maakt ook deel uit van een gebedsgroep in Sint-Kruis in Brugge, Het Legioen Kleine Zielen, waar de deelnemers laatst ook erg kritisch voor vaccins waren. ‘Iemand zei: ‘Er zit iets in.’ ‘Ja,’ zei een ander, ‘cellen van foetussen.’ Eerlijk gezegd: ik weet het niet. Ik ben gevaccineerd omdat ik in de zorg werk, maar het blijft wel mogelijk dat dat er duistere krachten mee zijn gemoeid.’

    Broeder Alexander Rodenbach: ‘Ons geloof is zo sterk dat corona ons niet zal overkomen.’Beeld rv
    Grootse plannen
    Moeder van Vrede behoort tot de zogenoemde nieuwe bewegingen in de kerk. De stichter, priester Bernard Debeuf, beweert in 1985 het licht te hebben gezien in Medjugorje, een bedevaartsoord in Bosnië-Herzegovina waar volgens de plaatselijke overlevering Maria op geregelde tijdstippen verschijnt. Later schrijft hij het levensverhaal van een vrouw die mystieke gesprekken met Maria voert en miraculeuze genezingen voorspelt. Het zijn evenveel tekenen, vertelt Debeuf in ‘Aan God toegewijd’, een boek van Doenja Van Belleghem, dat de moeder van God grootse plannen met hem heeft.
    In 1988 krijgt hij telefoon van Roger Vangheluwe, de bisschop van Brugge, om de toenemende Mariaverering in zijn bisdom in goede banen te leiden. Broeder Bernard begint met een eigen gemeenschap, Moeder van Vrede, in het leegstaande dorpsschooltje van Meetkerke, met ‘de rozenkrans als richtsnoer’ – een erfenis van Medjugorje.
    De volkse aanpak van de gemengde gemeenschap van broeders en zusters is populair bij de plaatselijke bevolking. Volgens broeder Bernard volgt het ene mirakel op het andere. In werkelijkheid geniet hij de onvoorwaardelijke steun van Roger Vangheluwe: begin jaren 90 laat de bisschop Moeder van Vrede verhuizen naar de abdij Ten Putte in Gistel, waar de plaatselijke benedictinessen het veld moeten ruimen. In 2007 erkent hij Moeder van Vrede als een congregatie van diocesaan recht.
    Ook na de val van Vangheluwe – in 2010 biedt hij zijn ontslag aan vanwege een zaak van seksueel misbruik – mag Moeder van Vrede zich blijven verheugen in de belangstelling van de kerkelijke hiërarchie. In 2013 draagt aartsbisschop André Léonard in Gistel de mis op, in 2019 de huidige bisschop van het bisdom Brugge, Lode Aerts. De congregatie lijkt, met haar eeuwig glimlachende leden en gebedsdiensten waarin gitaarmuziek opklinkt, een progressieve lezing van het evangelie aan te moedigen. Maar schijn bedriegt.
    De standpunten van Moeder van Vrede rond anticonceptie, voorhuwelijkse seks, homoseksualiteit, abortus en euthanasie zijn onverbiddelijk: alles is verboden. Gelovige 3, die in Gistel geregeld over de vloer komt, heeft het over ‘preconciliaire ideeën’.
    GELOVIGE 3 «Alles wat de kerk na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965, red.) heeft veranderd, is fout.»
    GELOVIGE 2 «Leden van Moeder van Vrede spreken kinderen van gescheiden ouders aan op de status van hun ouders, wat ontzettend pijnlijk voor hen is.»
    GELOVIGE 4 «Hun ideeën zijn in de loop der jaren radicaler geworden. Vooral de islam moet het ontgelden.»
    In een filmpje op het internet zegt stichter Bernard Debeuf in mei 2019: ‘Ik ben van voor de oorlog, en de echte liefde wacht.’ In augustus 2021 zegt hij in een ander filmpje dat je de heidenen niet moet zoeken ‘in de brousse van Afrika’. ‘Die lopen naast ons, hier, in onze straten: Europa is een heidens land geworden. Het is voor deze mensen in het bijzonder dat we getuigenis moeten afleggen.’

    Dries Goethals: ‘Het Avondland geeft zich strijdloos prijs aan de infiltratie van de mohammedanen.’Beeld BELGA
    Een nieuw Nürnberg
    Wie heeft Moeder van Vrede aangestoken met een antivaxdiscours? Gelovige 3 twijfelt geen seconde: ‘Dries Goethals, de voorzitter van Pro Familia.’
    GELOVIGE 3 «Zijn ultrakatholieke vereniging zweeft voortdurend rond de gemeenschap. En Moeder van Vrede kan in haar officiële communicatie niet zwijgen over Pro Familia. Het is wederzijdse bevruchting. Broeder Alexander is idolaat van de strijdbare Dries Goethals. Hij ziet een vertegenwoordiger van het ware katholicisme in hem.»
    Een blik op de Facebook-pagina van Pro Familia leert dat de vereniging precies hetzelfde over vaccins denkt als Moeder van Vrede. Op 26 oktober 2021 verschijnt een post onder de titel: ‘Nieuw bewijs voor kindermoord bij het creëren van de foetale cellijn die is gebruikt voor het covidvaccin.’
    Hoe strijdbaar Goethals is, blijkt uit andere posts bij Pro Familia, desgewenst opgeleukt met fake news. Op 17 augustus: ‘(Frank) Vandenbroucke (minister van Volksgezondheid, red.) wil zorgpersoneel verplicht laten steriliseren.’ Elders maakt Pro Familia een vergelijking tussen ‘kamp Breendonk’ en ‘de corona-totalitaire staat’.
    Dries Goethals is ook voorzitter van de vzw Katholiek Forum. Dat hoofdzakelijk digitale actieplatform biedt volgens hem ruimte voor ‘de volledige bandbreedte van het maatschappelijk debat’. In werkelijkheid viseert het twee vijanden: de elite, die met verplichte vaccins een grote maatschappelijke reset voorbereidt; en paus Franciscus, die met de instemming van zijn volgzame bisschoppen de ware katholieke leer verraadt. De meeste keyboard warriors op Katholiek Forum gebruiken een schuilnaam. Pater Daniël Maes, een christen in Syrië die president Bashar al-Assad verdedigt, doet dat niet. Hij schrijft blogs over een almaar luider klinkende ‘roep om Nürnberg II’, een proces dat de verantwoordelijken voor de pandemie moet berechten.
    Goethals beweert tegenover Humo dat hij niet veel meer doet dan het debat op Katholiek Forum modereren.
    Ex-priester Paul Becue begrijpt waarom Dries Goethals en broeder Alexander, allebei Kortrijkzanen, elkaar goed liggen: ‘Ze delen hetzelfde levensgevoel: ze voelen zich miskend.’ Becue kan het weten. Hij was erbij toen Goethals zich in 2009 ‘bekeerde’ in het bedevaartsoord van Medjugorje. En Becue studeerde samen met broeder Alexander aan het Grootseminarie in Brugge.
    PAUL BECUE «De docenten keken neer op Alexander omdat zijn geloof niet strookte met het hunne. Hij had het over Mariaverschijningen. Zij konden daar met hun verstand niet bij. Maar ze lieten na om daarover met hem in dialoog te gaan. Hij voelde zich niet serieus genomen.
    »Het dedain voor zijn – eenvoudige – geloof is er altijd geweest vanuit het bisdom, maar Moeder van Vrede is gegrondvest op de verschijningen in Medjugorje.»
    Medjugorje is, volgens het Italiaanse dagblad Il Fatto Quotidiano, ‘de hoofdstad van antivaxkatholieken, voor het merendeel vertegenwoordigers van de rechtse clerus’.
    BECUE «Het gevolg is dat Moeder van Vrede haar eigen koers is gaan varen. En nu verzet de gemeenschap zich tegen het officiële vaccinatiebeleid van de kerk. Kan het belachelijker? Maar het is wel het gevolg van jaren van miskenning.
    »Dries is hetzelfde verhaal. Na het jongerenfestival van 2009 in Medjugorje kwam hij als vanzelf bij Moeder van Vrede uit – zoveel mariale gebedsgroepen zijn er niet in Vlaanderen. Later ging hij met Katholiek Forum de bisschoppen aanvallen, maar zij zwegen, zoals ze dat ook met broeder Alexander hadden gedaan. Dat heeft hem alleen maar scherper gemaakt.»
    Dries Goethals geeft aan dat hij tot voor de pandemie in Gistel kwam. Broeder Alexander kent hij ook, zegt hij, maar hij ontkent dat hij een grote impact op hem heeft: ‘Dat is te veel eer.’ Goethals beweert zelfs niet te weten dat Moeder van Vrede een antivaxstandpunt inneemt. Hij noemt zichzelf overigens geen antivaxer. ‘Ik ben tegen het Covid Safe Ticket.’ Is hij gevaccineerd? ‘Ik geef geen medische informatie.’

    Dries Goethals: ‘Dries Van Langenhove heeft zich ver van het thema van de ‘virocratie’ gehouden tot hij besefte dat hij niet meer kon zwijgen zonder electorale schade te lijden.Beeld BELGAIMAGE
    Geen ballen
    Op de Facebook-pagina van Dries Goethals prijkt een foto van hemzelf zoals hij het liefst wordt waargenomen: als Belgisch kampioen powerliften, zichzelf in zijn krachthonk afbeulend met een Vlaamse Leeuw in de achtergrond en een lijdende christus aan de muur. ‘Iedereen is welkom in mijn gymzaaltje,’ zegt hij. ‘Katholieken, atheïsten, moslims. Ze mogen hier gratis trainen. Maar als ze schelden, moeten ze voor straf wel een kruisje slaan. Dat is de afspraak.’
    In 2015 geeft Goethals een groot interview aan ’t Pallieterke. Hij noemt zichzelf het kind van een vechtscheiding dat is gered door zijn liefhebbende grootouders. In zijn jeugd was hij ‘een overtuigde atheïst’, zegt hij, tot hij in 2009 een Mariabedevaart ondernam. ‘Nadien zag ik de waarde van Jezus Christus, van devotie en het verzet tegen de corruptie die ons omringt.’
    Navraag leert dat het in werkelijkheid enigszins anders is gelopen. Als tiener en twintiger kwam Dries Goethals jarenlang bij de Kortrijkse Sint-Michielsbeweging over de vloer, een andere nieuwe beweging binnen de kerk, waar de verantwoordelijke priesters zich om hem bekommerden. ‘Ze gaven hem geld en begeleiding,’ zegt een lid van de beweging. Ze lieten hem, als kansarme jongere, studeren voor leraar Engels, geschiedenis en godsdienst. Maar de studie verliep moeizaam, en Dries had een grote mond en was behoorlijk militaristisch: hij kleedde zich in het zwart en droeg hoge leren laarzen. Hij deed ook aan kickboksen. Het is tot een breuk gekomen.’
    De breuk zou het gevolg van enkele incidenten zijn. ‘Tijdens een stage als leraar liet hij leerlingen zich als een peloton opstellen en schreeuwde hij bevelen. Hij begon ook met met een website, Katholieke Actie Vlaanderen, waarin hij onaangename dingen over de priesters in Kortrijk schreef.’
    Goethals bevestigt dat hij jarenlang naar de Sint-Michielsbeweging is gegaan, maar de breuk noemt hij nonsens. Hij ontkent iets met Katholieke Actie Vlaanderen te maken te hebben. Dat is ook niet te bewijzen, want de meeste bijdragen zijn anoniem. Wat wel zeker is: de site staat, net als Katholiek Forum, in het teken van een heilige oorlog tegen vaccinatie en paus Franciscus.
    Communicatiespecialist Benoit Lannoo, die de bisschoppen adviseert, noemt Katholieke Actie Vlaanderen het werk van Dries Goethals: ‘We proberen er niet op te reageren. Maar dat is niet makkelijk: de site speelt de man, niet de bal.’
    Aan Humo vertelt Dries Goethals dat aartsbisschop Jozef De Kesel Katholieke Actie Vlaanderen ‘de luis in de pels van de bisschoppen’ heeft genoemd. Goethals: ‘Ik heb De Kesel geantwoord: ‘Waarom leest u het dan?’’
    Actief verzet tegen de Belgische kerkelijke hiërarchie voert Goethals sinds zijn bekering in 2009. Erik Goris, de voormalige voorzitter van Katholiek Forum, zegt dat hij hem heeft leren kennen toen hij in 2010 een steunactie opzette voor de nieuwe Belgische aartsbisschop André Léonard. Léonard was in het oog van de storm gekomen nadat hij aids ‘een vorm van immanente gerechtigheid’ had genoemd: een straf van God voor een zondige seksuele praktijk. ‘Het Rooms-Katholiek Lekenforum (intussen Katholiek Forum, red.) is er gekomen na overleg met Léonard. Dries en ik wilden aangeven dat wij wél achter hem bleven staan.’
    ERIK GORIS «Dries deelt het idee dat er geen katholieke bisschoppen meer in Vlaanderen zijn. Er zijn er alleen nog pragmatisch-schismatieke, die hun huik naar de wind hangen. Ze verloochenen hun geloof, hebben geen ballen. De kerk is van binnenuit kapotgemaakt.
    »Dries is een bekeerling. Hij is net als Paulus van zijn paard gebliksemd. Paulus was de felste apostel. Ik moest Dries ook geregeld temperen. Ik heb hem uitgelegd dat je het martelaarschap niet mag opzoeken. Het moet je overkomen, anders ben je een egotripper. Waarop Dries heeft ingebonden.»
    Overigens, Erik Goris was ook de hoofdredacteur van het tijdschrift Catholica, dat in 2011 in opspraak kwam toen bleek dat twee redacteurs op de mailinglijst van de extreemrechtse Noorse massamoordenaar Anders Breivik hadden gestaan. ‘Ik neem afstand van het gedachtegoed van Breivik. Dat vloekt met alles waar ik, als gelovige, voor sta.’

    Dries Goethals: ‘Op de IJzerwake ben ik met Sarah naar Dries Van Langenhove toegestapt: ik heb het eerste contact tussen hen gelegd.’ (Foto: Sarah Melis, de zelfverklaarde onafhankelijke woordvoerder van Samen voor Vrijheid)Beeld BELGA
    Gekruisigde koe
    In 2010 is Dries Goethals mede-organisator van de eerste Mars voor het Leven in Brussel, een antiabortusbetoging. Gastspreker op de première: André Léonard. De jaren daarop komen er, door toedoen van Goethals, telkens nieuwe Marsen voor het Leven.
    In 2012 vertelt hij aan De Morgen hoe hij in zijn strijd tegen abortus wordt gecoacht door doorgewinterde prolifeactivisten uit de Verenigde Staten. Van hen leert hij ‘hoe vrouwen te benaderen op de drempel van een abortuskliniek’.
    In zijn interview met ’t Pallieterke vertelt Goethals ook dat hij een bezoek heeft gebracht aan Human Life International in West-Virginia, dat zichzelf op zijn site ‘de grootste prolifeorganisatie ter wereld’ noemt met vertakkingen in tachtig landen. Human Life International beweert dat foetussen worden misbruikt voor vaccins.
    Op de vraag of hij vanuit Amerika betaald wordt, als prolifeactivist, antwoordt Dries Goethals: ‘Een broodjeaapverhaal.’ Hij verdient zijn geld als adviseur van kmo’s, zegt hij. Een naam van een bedrijf geeft hij niet.
    In 2013 beschrijft bisschop Philip J. Reilly, de geestelijke leider van Helpers of God’s Precious Infants, een Amerikaanse prolifebeweging met filialen in dertig landen, hoe zijn trip naar het buitenland enkele maanden daarvoor is verlopen. Op zondagavond 4 november 2012 vloog hij naar Brussel, schrijft hij. ‘Op de luchthaven werden we opgewacht door Dries Goethals, de leider van de Belgische afdeling van Helpers of God’s Precious Infants en de leider van de Belgische Pro-Life Actie Liga. Dries liet zich de hele tijd met ons in, tot we op woensdagochtend terugvlogen. Op maandagavond liet hij ons prolifeleiders spreken in Parijs, op dinsdag in Brussel. Daarnaast regelde hij een onderhoud met bisschop Piotr Mazurkiewicz, secretaris-generaal van de bisschoppenconferentie van de Europese Unie.’
    En dan volgen nog een stuk of vijf namen van andere antiabortusactivisten die Reilly dankzij Goethals heeft ontmoet. Eén van hen is Sophia Kuby – haar moeder, de Duitse sociologe Gabriele Kuby, bekend van haar bestseller ‘De seksuele revolutie: de vernietiging van de vrijheid uit naam van de vrijheid’, zal in 2019 spreken op het jaarlijkse Mariafestival van Moeder van Vrede in Gistel. En niet te vergeten: Paul Herzog von Oldenburg. Ongevraagd deelt Dries Goethals aan Humo mee dat hij die Duitse hertog, ‘een neef van koning Filip’, bij bisschop Reilly heeft geïntroduceerd. Hij is ook zo vriendelijk een foto van de ontmoeting te sturen.
    En Goethals heeft nog een verrassing in zijn mouw zitten: een filmpje uit 2012 waarin hij een interview geeft tijdens de March for Life in Washington, een ‘mooie ervaring op uitnodiging van TFP’. TFP staat voor American Society for the Defense of Tradition, Family and Property, een vereniging die streeft naar het maatschappelijk bestel van voor de verlichting onder leiding van de adel en de kerk (zoals ze bestond voor het Tweede Vaticaans Concilie). Ze verwierf enige bekendheid in ons land toen de website Apache uitbracht dat Dries Van Langenhove in 2013 op haar uitnodiging een week in een Pools kasteel had doorgebracht. In zijn gezelschap waren toen de tweelingbroers Robin en Rien Vandenberghe. Alle drie zouden ze later tot Vlaams Belang toetreden.
    De broers Vandenberghe zijn op ongeveer elk prolife-evenement van Dries Goethals paraat. Op het internet zijn tal van foto’s te vinden waarop ze samen met hem de rozenkrans bidden op de stoep van een abortuskliniek. Ook Johanna Yorck von Wartenburg (Vlaams Belang), de adellijke echtgenote van Rien Vandenberghe, is vaak aanwezig.
    In 2015 is Dries Goethals één van de zeven mensen die hun handtekening zetten onder de oprichtingsstatuten van de ultrakatholieke Sint-Ignatiusschool in Maleizen, waar rozenkransen, creationisme en weesgegroetjes de rigeur zijn. Een school die met ‘reactionaire cantussen’ heimwee naar het Derde Rijk lijkt uit te wasemen. Rien Vandenberghe en Johanna Yorck zullen na verloop van tijd deel gaan uitmaken van de vzw achter de school. En hertog Von Oldenburg is volgens Apache een financier van de school.
    In 2017 vindt de ‘zomeruniversiteit’ van Schild & Vrienden, de jongerenbeweging van Dries Van Langenhove, plaats in de schoolgebouwen van Sint-Ignatius. Officieel worden jongelui er onderricht met het oog op ‘een positieve mentaliteitswijziging bij de Vlaamse jeugd’ en krijgen ze de beginselen van zelfverdediging aangeleerd, maar een reportage van het actuamagazine Pano brengt aan het licht dat de beweging een vergaarbak is van extreemrechts gedachtegoed. Het parket heeft Dries Van Langenhove inmiddels doorverwezen naar de correctionele rechtbank voor inbreuken op de racismewet en de wapenwet.
    Ook Dries Goethals is van geen kleintje vervaard als het gaat om flirten met de grens van racisme. Illustratief is de strijdrede die hij, als voorzitter van Pro Familia, uitspreekt op de Mars voor het katholiek onderwijs in 2016. Met gezwollen stem barst hij uit in een barok pleidooi dat weinig goeds belooft: ‘Het Avondland geeft zich strijdloos prijs aan de parasiterende infiltratie van de mohammedanen. Zij bestormen haar poorten in drommen, zonder zwaarden, zonder oorlogstuig, maar gewapend met een asielaanvraag, met bouwplannen voor moskeeën en met het zilver en goud der westerlingen om hen op te bouwen.’ En even later: ‘Zelfs degenen van ons eigen volk die beweren het katholiek onderwijs te vertegenwoordigen (…) sluiten zich jubelend aan bij de islamiserende karavaan die door onze Europese landen trekt. Zij willen het reeds verbrijzelde katholieke onderwijs transformeren in een shariaonderwijs.’ Goethals roept op tot ‘een heilige strijd voor altaar en haard’. Waarop applaus volgt en het schaars opgekomen publiek scandeert: ‘Christus rex!’
    Het filmpje is nog altijd op YouTube te bekijken. In de achtergrond zie je ook Rien Vandenberghe en Johanna Yorck staan, naast een vlag met de beeltenis van Maria.
    Rien en Robin Vandenberghe gaan mee voorop in de strijd. In 2012 zijn ze allebei aanwezig als Eric Jacqmin, priester van het heilige broederschap Pius X, met wijwater, levensgroot kruis en Latijnse formules een duiveluitdrijving houdt in het kantoor van volksvertegenwoordiger Alexandra Colen (Vlaams Belang). Een rituele zuivering voor de abortuswet, die in het parlementsgebouw is goedgekeurd.
    Robin Vandenberghe, Eric Jacqmin en vier andere verdachten worden later ook tot een werkstraf en een boete veroordeeld voor vandalisme, brandstichting en het aanbrengen van racistische graffiti in de leegstaande kerk en kapel van Kuttekoven. Daar heeft kunstenaar Tom Herck in 2017 een levensgrote gekruisigde koe boven een bak melk opgehangen: de ‘Holy Cow’ verbeeldt volgens hem onze door spilzucht geobsedeerde samenleving. ‘Een satanisch kunstwerk,’ noemt Dries Goethals het. Hij heeft met Katholiek Forum een gebedswake voor de kerk gehouden. Later, als er opzettelijke brandstichting bij de kapel is vastgesteld, stuurt hij een treiterige video waarin hij een tekening van het kunstwerk in brand steekt. Tom Herck: ‘Goethals was de leider van het protest.’
    Goethals wordt niet veroordeeld.
    ‘Gewoon een vriendin’
    Op zondag 21 november 2021 lopen vijfendertigduizend betogers door de straten van Brussel om hun stem te verheffen tegen het coronabeleid in België. Samen voor Vrijheid heet de betoging. Maar algauw blijkt dat ze is geïnfiltreerd door extreemrechts. Heel wat leden van het organiserende Feniks blijken in werkelijkheid leden van Schild & Vrienden.
    Opmerkelijk: ook Sarah Melis, de zelfverklaarde onafhankelijke woordvoerder van Samen voor Vrijheid, heeft een trui van Feniks gedragen. In een persbericht laat ze weten dat ze die tijdens de optocht cadeau heeft gekregen. Maar Het Observatorium, een nieuwssite over fascisme en rechtsextremisme, achterhaalt dat het bericht een digitale vingerafdruk heeft: het is een pdf van ‘GoethalsD’. Dries Goethals, die tijdens de betoging als steward aanwezig was, heeft de tekst geschreven waarmee Melis zich van Feniks distantieert: ‘Wij waren hen (Feniks, red.) heel dankbaar dat zij zo massaal gehoor gaven aan onze openbare oproep om in onze manifestatie te helpen als steward.’
    Gevraagd naar de juiste toedracht van de feiten zegt Goethals tegen Humo: ‘Ik ontken dat persbericht te hebben geschreven. Katholiek Forum had wel de oproep om te betogen ondertekend. En Sarah Melis is gewoon een vriendin.’
    Een vriendin met hetzelfde gedachtegoed als Goethals, blijkt even later op de website Antifascista Siempre. Daar duikt een foto op uit 2021 van Goethals en Melis op de IJzerwake, de radicale afscheuring van de IJzerbedevaart en de pleisterplaats van extreemrechts. Goethals:’We flyerden daar voor een betoging van EuropeansUnited (de organisator van de meest recente coronabetoging in Brussel, red.).’
    Goethals looft de ‘enorme openheid en inclusieve persoonlijkheid’ die Melis ertoe hebben aangezet met iedereen, links én rechts, front te vormen tegen de ‘disproportionele coronamaatregelen’. ‘Op de IJzerwake ben ik met Sarah naar Dries Van Langenhove toegestapt: ik heb het eerste contact tussen hen gelegd. Ze vroeg hem waarom rechts zo afwezig bleef in het debat over de ‘virocratie’. Van Langenhove verwees naar Alternative für Deutschland, de rechts-populistische partij die zich in Duitsland electoraal had verbrand aan de kwestie. ‘Dat is voor mij een reden om eraf te blijven,’ zei hij. ‘Alles staat in het teken van de verkiezingen in 2024.’ Van Langenhove zat niet achter de betoging van 21 november. De waarheid is dat hij zich ver van het thema heeft gehouden tot hij besefte dat hij niet meer kon zwijgen zonder electorale schade te lijden.’
    In elk geval: Van Langenhoves Schild & Vrienden eist het verzet tegen de coronamaatregelen almaar openlijker op. Begin december ontrolden ze twee spandoeken op de Broeltorens in Kortrijk. ‘Controleer de grenzen, niet het volk’, luidde één slogan. De actie was een samenwerking met de Zwitserse neonazi’s van Junge Tat.
    Terug naar Gistel. Hier heeft de discussie over vaccins zich als een sluipend gif onder de inwoners verspreid. Priester Edgard Duplacie, die een deel van de parochiale taken in Zevekote met broeder Alexander deelt, gaat erg langzaam spreken als hij het over de halsstarrige houding heeft van zijn collega-priester en diens congregatie Moeder van Vrede. ‘Waarom,’ vraagt hij, ‘zien mensen niet in dat vaccinatie een daad is van naastenliefde, zoals de paus zegt?’ Hij zucht. ‘Broeder Alexander en ik staan in deze kwestie loodrecht tegenover elkaar. Als ik er met hem over probeer te praten, krijg ik geen antwoord. Intussen ontstaat verdeeldheid in onze parochie. Mensen aanvaarden niet dat hun priester, die zondagochtend in de mis voorgaat, niet gevaccineerd is.’
    ‘Ik zie hier niet snel een einde aan komen,’ zegt Duplacie. ‘Het einde zal er pas zijn als er geen corona meer is.’

    1. We hebben het duivelse gezeur van Humo, en sedert februari 2013 ook Knack toen de vrije en nog enigzins geloofwaardige medewerkers van dat tijdschrift onwettig aan de deur werden gezet, niet nodig.
     De Katholieke Kerk is in alle verleden en toekomende tijden het doelwit van agressieve ongelovigen.
     Wat denkt U hiermee te bereiken?

     “Wie niet voor Mij is, is tegen Mij” – Woord van Jezus.
     Dus bekeer U voordat Uw armzalig en liefdeloos zieltje verloren gaat.

    2. Dat er in een klooster ook modernistische kloosterlingen aanwezig zijn is evenmin nieuws. Wel mag men verwachten dat zij spoedig terugkeren naar de tijdeloze eeuwige en Klassieke Traditie van het ongeschonden Woord van God.

    3. @Frank Dierickx,
     Als ik een boék wil lezen, dan neem ik daar ruimschoots de tijd voor.
     Reactie(s) geven, is iets totaal(!) anders dan ’n ‘boekwerk’.
     Reactie = kort en bondig reageren.

     PS: Bij de parochie waar ik ter kerke ga, accepteren de gelovigen absoluut niét als de priester gevaccineerd is.
     De reden dat gelovigen zoiets niet accepteren is zéér eenvoudig:
     God heeft de mens voor de volle 100% correct gemaakt.
     IÉDER(!) mens is opstandig tegenover onze Schepper, die meent dat onze Schepper met Zijn belangrijkste Schepping ’n fout heeft gemaakt.

     De mens dient dus van zijn gegeven eigenschappen (lees: DNA) af te blijven.
     ÉLKE mens die het met vorengeschrevene niet eens is, is NIÉT welkom in Gods eigen huis (= de hemel).
     (Dit is ook zéér logisch: dan zouden de mensen in Gods éigen huis in opstand komen.

    4. Aan Frank Dierickx

     In het door u geplaatste Humo-artikel over ‘de religieuze antivaxgemeenschap in Gistel’ wordt over een zekere onderwijsinstelling deze zin geschreven:

     “Een school die met ‘reactionaire cantussen’ heimwee naar het Derde Rijk lijkt uit te wasemen”

     Nergens komt de auteur echter met een concreet voorbeeld die zo’n opmerking rechtvaardigt. Zag hij in het gebouw hakenkruisbanieren hangen? Brachten deze en gene elkaar de Hitlergroet? Werden in een filmzaal redevoeringen van Hitler en Goebbels vertoond? Was dat het geval geweest, dan zou de auteur daar zeker melding van hebben gemaakt, en terecht, en na publicatie in Humo zou daarover ophef zijn ontstaan, en dat zou ook terecht zijn geweest.

     De auteur noemt echter geen enkel concreet voorbeeld, het blijft bij deze insinuatie, die daarom niet meer dan een laaghartige verdachtmaking is.

     Groetend, Richard

 11. @De ongelovige Tom,
  De enige persoon die door U geloofd wordt, bent Uzélf.
  Het is nogal wat: U beschuldigt @An rechtstreeks van: liegen.
  Hoewel ikzelf óók rechtstreeks probeer te zijn, overschrijdt U met Uw gezegdes ÁLLE fatsoensnormen.
  En nu U rechtstreeks wordt aangepakt, trekt U Uw keutel terug.
  Daarom nógmaals: verstrek állereerst ÚW persoonlijke gegevens alvorens U een ánder daartoe uitdaagt.

 12. @De ongelovige Tom,
  Wat U met @An geprobeerd heeft, noem ik: uitlokking … op zelfs ’n kinderlijke en naïeve manier.
  Dat pleit absoluut niet voor U als persoon.

 13. @De ongelovige Tom,
  Bent U op de basisschool óók al iemand geweest, die ’n ander uitdaagde … om vervolgens de onschuld -zélf ts spelen?
  Dit doet mij denken aan de apostel Judas, die Jezus verraden heeft.
  U weet hoe het met apostel Judas is afgelopen?: Hij pleegde zelfmoord uit wroeging wat hijzélf veroorzaakt had.

  1. Wreed dat juist jij over zelfmoord begint Derks. Erg wrang..
   Bovendien is het helemaal niet zeker op welke wijze Judas overleden is. Historici zijn het daar niet over eens.

 14. @ De ongelovige Tom,
  U schopt net zo hard tegen de waarheid als de “democratische” leiders van Amerika, waarvan iedereen nu weet dat zij de grootste misdadigers en dieven zijn en dat nogwel openlijk terwijl iedereen het ziet!
  Net als U leven zij in een andere wereld, hoog verheven boven de burgers, en minachten iedereen, zelfs verheffen zij zich boven God.
  Een blinde kan zien welk lot hen te wachten staat.

 15. @De ongelovige Tom,
  Ik probeer U en Uw ziel te redden:
  Mijn oudste zoon vervulde óók de rol van Judas Iskariot.
  Toen hij – na jaren – met éigen ogen zag wat hij veroorzaakt had, pleegde ook mijn zoon zelfmoord.
  (Dát is de reden voor mijn waarschuwing aan U @Tom + Dat is de reden, waarom ik zelfs jaren na zijn dood voor het zieleheil van mijn zoon bid.)
  Dát is wat ik U + Uw naasten wil besparen.

 16. @An,
  ik kan niet anders dan herhalen wat @Theudmer schreef op 4 februari 2022 om 12:20 uur:
  @An, laat u niet intimideren door die @Frank Dierickx. Hij komt op deze site om te provoceren (= om uit te lokken en uit te dagen).
  @An, ik moét U waarschuwen: U loopt gevaar UW geliefd beroep van verpleegster te verliezen. Denk a.u.b. aan Uw man en kind(eren). @Frank Dierickx komt écht niet bij U langs met een zak geld als U in financiële problemen komt door hetgeen U verkondigt op deze site.

  Overigens: Laat het a.u.b. op deze site weten als U daardoor in financiële problemen komt. Misschien dat de lezers iets voor U kunnen betekenen. (PS: ik zal voor U + de Uwen bidden.)

  1. Beste P. Derks,
   Dank u wel! Als je de waarheid verkondigd loop je inderdaad gevaar. Maar uw gebed zal mij beschermen. We bidden voor elkaar.

  2. De waarheid is hard Derks. Daar hoef je niet gelovig voor te zijn. Tom en Frank confronteren de mensen hier met de waarheid en leggen vragen voor. Die alleen beantwoord worden met.. Jullie zijn niet gelovig en provoceren. Erg mager. Zelfs de GROTE Jules de vrijmetselaarkoning hult zich in stilzwijgen hetzij in Frankrijk of in Delft.. Ik weet het niet…

 17. @De ongelovige Tom,
  Ik had het volgende over het hoofd gezien:
  U dreigt met gerechtelijke sancties (Wie bent Ú, o kleinzielige, om mensen te dreigen met rechtzaken?).
  Ik citeer U:

  Op 5/02 8:51 uur aan @An:
  Ik meld u nogmaals dat dit strafbaar is, niet kan, niet mag. Dat u daarvoor naar de rechtbank kan enz.

  Op 5/02 19:11 uur aan mij (P.Derks):
  Herhaal ik dat ook nog eens aan uw supporter P.Derks.

  @De ongelovige Tom,
  Bent U uitsluitend en alleen op deze site om te DREIGEN?

  1. Beste mijnheer Derks,
   Met alle respect, maar ik ga alvast met u deze discussie stoppen. Zeker als, na mijn uiteenzetting, uw besluit is ; “ dat ik dreig met rechtszaken” .
   Het begrip elkaar ( niet willen/kunnen? )begrijpen, is hier veel meer dan een understatement.
   Dank voor uw bijdrage.

   1. Tom, als je dit olijke kwintet negeert (Theudmer, Kurt, BartB, eric-b-l, P.Derks) valt er hier af en toe toch nog wel een pittig en zinvol gesprek te beleven. Het kost veel moeite, dat wel. Fijne dag nog.

    1. Nog een andere linkse.
     Bijbels, rozenkransen, uniformen en erkende diploma’s

     De Sint-Ignatiusschool in Overijse heeft haar erkenning beet, maar wordt niet erkend door de kerk.Beeld © Eric de Mildt
     Het felbesproken ultrakatholieke Sint-Ignatius heeft een erkenning van de Vlaamse overheid gekregen en mag daardoor diploma’s uitreiken. Maar het aartsbisdom Mechelen-Brussel accepteert de middelbare school niet. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) onderneemt stappen tegen de school, die forse kritiek heeft op het reguliere katholiek onderwijs.
     REMY AMKREUTZ13 januari 2016, 06:00
     Klokslag 16.25 uur halen de vijf leerlingen van Sint-Ignatius in het Vlaams-Brabantse Overijse hun rozenkrans boven. Ze moeten vijf Onzevaders en vijftig Weesgegroetjes bidden. Aanvankelijk was hun middelbare school, die in september van start ging, niet erkend door de overheid en mochten er dus geen studiebewijzen worden uitgereikt. Maar op 19 november is daar verandering in gekomen, zo vernam deze krant. De onderwijsinspectie bezocht Sint-Ignatius op 1 oktober en gaf een positief advies af. Wegens een te klein aantal leerlingen krijgt de privéschool wel geen subsidies; daarvoor zijn 83 leerlingen vereist.
     Op hun website spreken de bestuurders, die gisteren niet bereikbaar waren voor commentaar, van “verlossend” nieuws. Hun school kwam onder vuur te liggen nadat in juni duidelijk werd dat de leerlingen, die les volgen in de eerste graad, godsdienstles krijgen op basis van de Mechelse Catechismus. Een werk dat dateert van voor het vernieuwende Tweede Vaticaans Concilie en onder meer het scheppingsverhaal doceert. Voorzitter Katrijn Caekaert gaf toen aan dat het geloof de leidraad is voor alle lessen, maar dat voor andere vakken de leerplannen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen zullen worden gevolgd.
     “Eerder dan kinderen van de rest van de samenleving af te zonderen, moet je hen in gesprek laten gaan met andere overtuigingen”, zegt Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ook het aartsbisdom dringt daar op aan en geeft mee dat Sint-Ignatius niet erkend is door de kerk. Bisschoppelijk afgevaardigde Fons Uytterhoeven, die aartsbisschop Jozef De Kesel vertegenwoordigt op onderwijsgebied, spreekt in niet mis te verstane bewoordingen.
     ADVERTENTIE
     “In de eindtermen staat dat er open moet worden gesproken over de evolutieleer en dat creationisme geen plaats heeft. Deze school houdt zich juist aan een strikte lezing van de Bijbel. Wat zij doen, past theologisch en maatschappelijk niet bij ons. Met hun wereldvreemde opvoeding heeft het geloof volgens mij niets te maken. Ik zal nooit voorstellen om hen vanuit het aartsbisdom te erkennen. Laat ik het zo stellen: in Mechelen zijn er een aantal instanties die een islamitische school willen oprichten. Als zij zich sektarisch zouden opstellen, dan is dat gevaarlijk voor de maatschappij. Bij Sint-Ignatius gebeurt dat al voor een stuk.”
     Uit het reglement van Sint-Ignatius
     Leerlingen dragen een marineblauw en grijs uniform, make-up is uit den boze

     Het dragen van een scapulier (koord met heiligenafbeelding) en bijhebben van een rozenkrans wordt ’ten zeerste’ aangemoedigd

     Leerlingen moeten bij inschrijving een attest van hun vormsel meebrengen

     Leerlingen moeten een aanbeveling voorleggen van de priester of geestelijke bij wie ze te communie gaan
     Anticonceptie
     De Sint-Ignatiusschool haalt op haar beurt verschillende keren uit naar het Katholiek Onderwijs. Niet alleen omdat er “atheïsten en moslims” lesgeven, maar ook omdat leerkrachten er hun leerlingen “het gebruik van anticonceptie bevelen”. Ook het inschakelen van expertisecentrum Sensoa voor seksuele voorlichting kan op kritiek rekenen van Dries Goethals, die in naam van het bestuur schrijft en voorzitter is van de anti-abortusbeweging Pro Familia. Kritiek die volgens een besluit van de Vlaamse regering niet mag. Zo maakt de school zich schuldig aan oneerlijke concurrentie. “Een schoolbestuur mag geen gebruikmaken van vergelijkingen met, verwijzingen naar of aanvallen tegen een andere onderwijsinrichter”, klinkt het in een omzendbrief.
     Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) geeft aan dat de school erkend is omdat de school onder meer de bepalingen rond de eindtermen naleeft en de rechten van het kind respecteert. Wel neemt ze nu twee maatregelen. Zo zal de inspectie een nieuwe controle uitvoeren en zal de Commissie Zorgvuldig Bestuur nagaan of de omzendbrief wordt gerespecteerd. Concreet betekent dit dat wordt bekeken of Sint-Ignatius het Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft aangevallen.

     1. M.a.w. men ontkent halsstarrig het duizenden jaren oude Traditie-gezinde volk van God en men scheldt hen uit als dat zij aanvallers zouden zijn van het ongeloof van socialisten en “democraten”.
      Kijk maar eens hoe in de USA de “democraten” al hun pluimen verloren hebben en toch nog totaal harteloos verder blijven liegen.
      De absurditeit van modernen en socialistische “democraten” is niet te beschrijven.

      1. Beste Eric
       Ik volg u niet meer? Ik bedoel is bovenstaand reactie naar mij (ongelovige Thomas) gericht?
       Indien ja, dan wens ik ook met u dit ‘filosofisch’ debat te stoppen, gezien de absurditeit ervan eveneens niet te beschrijven is.
       Dank voor uw inzichten, maar die kan ik niet kaderen.

     2. Moderne ‘katholieken’ zijn niet Katholiek, zij zijn een nieuwe soort protestanten en uiteraard smeden zij plannen tegen de Ware Traditionele Rooms Katholieke Kerk.

     3. Ongelofelijk werkelijk. Hopelijk bestaat dit soort onderwijs niet meer in Nederland. Ik heb medelijden met al die kinderen die elke zondag naar die Traditionele missen worden gesleurd. Compleet gehersenspoeld. Na hun 13e zullen de schellen van hun ogen vallen. Hopelijk! Geloven in en leven met God is prima maar dit soort radicalen zijn verschrikkelijk. Van welke godsdienst dan ook.

      1. Integendeel, Juultje met het nog erg jonge zieltje, uit de gelovige ernstig godsdienstige gezinnen komen de meeste en beste priesters voort. Ook nu, heden, in deze tijd! Dat is altijd zo geweest.

       1. Beste Eric, laat ze vrij opgroeien en op hun 18e kiezen voor een godsdienst en hoe devoot ze die willen volgen. Daar heb ik alle respect voor. Dan maken ze hun eigen bewuste keuze.

      2. Juuls,
       U mag uiteindelijk ook wel eens ernstig overdenken hoe uit de meest ernstige en devote ouders de mooiste ziel aller tijden te voorschijn kwam: Maria!
       Zij werd de koningin van alle zielen ter wereld. Zij verricht dagelijks wonderen. U ziet het niet omdat Uw zieltje nog zo klein is, maar de tijd zal U kennis bijbrengen.

    2. Bovendien is het aan de Raad van Bestuur van de vzw Het Katkoliek Lekenforum (ON 0833 612 060) om te waken over wat in alle commentaren over de schreef zou kunnen gaan. Net als de door hen vervloekte grote media hebben zij ook een verantwoordelijkheid inzake het beperken of verbieden van verspreiding van valse informatie, haatspreken, racisme enzovoort. Het mag dan al een ‘discussieforum’ zijn, waar iedereen alles mag zeggen… Dat is niet zo. Ook daar zitten wettelijke beperkingen op. En ik adviseer geheel gratis en met alle sympathie de dame en heren bestuurders om hun VZW-verplichtingen in orde te brengen. Bij een mogelijke (mogelijke!) klacht blijven jullie persoonlijk verantwoordelijk. Graag gedaan.

     1. M.a.w. u blijft dus dezelfde leugens hanteren als de Amerikaanse “democraten” die nu het volk tot burgeroorlog aanzetten en daar is zelfs geen stem meer die nog over Traditionele Katholieken spreekt. Dat betekent dat u net als in vorige eeuwen aanzet tot een bloedbad. Logischerwijze zullen er dus weer Traditioneel Katholieke martelaren moeten vallen. Hebt U eigenlijk nog een hart? En vreest U niet voor e toekomst van Uw ziel?

     2. Dierickx. Is dit echt het enige waar je goed in bent? Provoceren? Amai, ge zijt écht wel stoer…

      Zucht…

      Geeuw…

     3. @Frank Dierickx,
      Met gróte(!) regelmaat bedreigt U katholieken.
      Op dié manier laat U overduidelijk zien, wat U op deze site zoekt: ruzie/onenigheid/rechtszaken met overtuigd katholieken.
      Het liefst ziet U, dat het verboden wordt om overtuigd katholiek te zijn.

      Ik zou U bijna willen vragen, wat katholieken U hebben aangedaan.
      Intussen vergeet U, dat christenen Europa hebben opgebouwd.

      1. Waarmee bedreigt Dierickx katholieken beste Derks? Graag voorbeelden hiervan…

       De enorme hautaine houding dat u en uw geestesgenoten de enige katholieken zijn. U mag het niet eens zijn met bepaalde stromingen van de huidige Kerk. Maar die constante veroordeling. Die hel en verdoemnis preken. Ik zoek troost in de gedachte dat u alleen binnen 20 jaar bij onze Vader bent geroepen. Het eindoordeel zal daar volgen. Sterkte

    3. Een mol (= informant) schreeuwt, dat men precies genoemde ánderen (die hun sporen al véle jaren verdiend hebben) moet wantrouwen.

     1. een mol (in de zin die u bedoeld) schreeuwd niet. Hij is juist een mol om onopvallend te zijn in de omgeving waar hij een mol is… Misschien bedoel je trol?

    4. En Jules van Rooyen? Hoeft hij niet genegeerd te worden wat u betreft? Misschien vindt u zelfs dat hij niet genegeerd màg worden? Ik lees hem, meld ik u maar even, ook al is het misschien onverstandig van mij geweest om daarover niet eerst uw advies te vragen.

   2. De geschiedenis van het volk van God is duizenden jaren oud en het zijn niet de socialisten die de Kerk zullen doen verdwijnen.
    Het enige dat goddelozen altijd weer bereiken is de ondergang van hun eigen graatmagere ziel.

 18. @De ongelovige Tom,
  Als U zó bang bent voor covid (of moet ik zeggen: corona): ben in ieder geval zo duidelijk, dat U WÉL gevaccineerd ben (want dáárover handelt dit onderwerp van deze site). U bent zó bang voor Uzelf, dat U volgens mijn wellicht beperkt inzicht, zelfs ’n paar keer geboosterd bent.
  Zo bang als U voor Uzélf bent- alweer volgens mijn beperkt inzicht – zo aanvallerig ben U naar ánderen toe.

 19. @De ongelovige Tom,
  Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet gij dat ook een ander niet is een vrije vertaling van een bekende Bijbelse spreuk. De oorsponkelijke spreuk is te vinden in Lucas 6: 31.

 20. @De ongelovige Tom, (in antwoord op Uw tussengevoegd antwoord van 6 februari 2022 om 13:41):
  U dient letterlijk NÓÓIT te dreigen, als U vervolgens tóch niet doét.

  Kortom: U komt voor de volle 100% ongeloofwaardig over.

 21. @De ongelovige Tom (vervolg van mijn reactie van 6 februari 2022 om 13:51):
  Dit is een DISCUSSIEsite. Ik ken geen enkele wet, die discussiëren verbiedt.
  Hoe dat in de vroegere Sovjet Unie was, is mij onbekend.

 22. Er is nóg een invalshoek rond ‘covid’.
  “Het fundamentele (economisch/financiële) probleem is dat de wereld geregeerd wordt door bankiers en woekeraars en dat het systeem niet berust op werkelijke waarde; arbeid.”

  Voormalig directeur van Blackrock Edward Dowd: “Ze (de FED) drukken als een gek geld, onder de dekmantel van covid (45% meer), de medische tyrannie (QR-code) zijn er om de plunderingen te voorkomen als de (financiële) ineenstorting plaats vindt. Het is het einde der (financiële) tijden.”, zegt hij ongeveer.

  Blackrock is het grootste aandelen-kantoor ter wereld, als ik me niet vergis. Daar worden een bijzonder groot deel van de aandelen verhandeld.
  Linkje: https://dissident.one/2022/02/05/27691/

  1. Allee vooruit. De wereld draait om zeep. Nog nieuws? Een nieuwe zondvloed inclusief een Noach misschien? Met een m/v/x of acht? En alle dieren? De virussen lijken me het gemakkelijkst. Die neem je ongewild mee.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht