God’s Hippocrates

 

De eed van Hippocrates is een eed waarin artsen zichzelf verplichten bepaalde beroepsregels te zullen handhaven. De eed is opgesteld in het Oudgrieks en is vernoemd naar de Griekse arts Hippocrates, die omstreeks 400 v.Chr. zijn leerlingen van het Asklepieion op het eiland Kos deze belofte liet afleggen.


— Ik zweer bij Apollo de genezer, bij Asklepios, Hygieia en Panakeia en neem alle goden en godinnen tot getuige, dat ik, naar mijn vermogen en oordeel, deze eed en verklaring zal nakomen.

— Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen en om bestwil mijner zieken hun een leefregel voorschrijven en nooit iemand kwaad doen.

— Nooit zal ik, om iemand te gerieven, een dodelijk middel voorschrijven of een raad geven, die, als hij wordt gevolgd, de dood tot gevolg heeft. Nooit zal ik een vrouw een instrument voorschrijven om een miskraam op te wekken. Maar ik zal de zuiverheid van mijn leven en mijn kunst bewaren. Het snijden van de (nier-) steen zal ik nalaten, ook als de ziekte duidelijk is; ik zal dit overlaten aan hen die hierin bekwaam zijn. In ieder huis waar ik binnentreed, zal ik slechts komen in het belang van mijn patiënten.

— Mijn leermeester zal ik eren en liefhebben als mijn ouders; ik zal in gemeenschap met hem leven en zo nodig mijn bezit met hem delen, de kunst leren zonder vergoeding en zonder dat daartoe een schriftelijke belofte nodig is; aan mijn zonen, aan de zonen van mijn leermeester en aan de leerlingen die verklaard hebben zich aan de regelen van het beroep te zullen houden, aan hen allen zal ik de grondslagen van de kunst leren.

— Al hetgeen mij ter kennis komt in de uitoefening van mijn beroep of in het dagelijks verkeer met mensen en dat niet behoort te worden rondverteld, zal ik geheim houden en niemand openbaren. Moge ik, als ik deze eed getrouwelijk houd, vreugde vinden in mijn leven en in de uitoefening van mijn kunst, maar moge het tegenovergestelde het geval zijn indien ik hem schend.

— Ik zal mij verre houden van iedere welbewuste slechte daad en van elke verleiding, in het bijzonder van de geneugten der liefde met mannen of vrouwen, of zij vrij zijn of slaaf.De artseneed, zoals weergeven op de officiële website van de Orde der artsen van België, werd voor het laatst aangepast in 2011 (en in 2021)
Nu ik toetreed tot de medische professie, beloof ik dat ik mij naar mijn beste vermogen voor een kwaliteitsvolle geneeskunde ten dienste van de medemens en de samenleving zal inzetten.

— Ik zal het beroep van arts plichtsbewust en nauwgezet uitoefenen.

— Ik zal boven alles voor mijn patiënten zorgen, hun gezondheid bevorderen en hun lijden verlichten.

— Ik zal mijn patiënten correct informeren.

— Ik zal geheimhouden wat ik krachtens mijn beroep van mijn patiënten weet, ook na hun dood.

— Ik zal de professoren en allen die mij gevormd hebben, blijvend waarderen voor wat ze mij hebben bijgebracht.

— Ik zal mij blijven bijscholen, de grenzen van mijn mogelijkheden niet overschrijden en waar mogelijk bijdragen tot de vooruitgang van de geneeskundige kennis.

— Ik zal verantwoordelijk omgaan met de middelen die de maatschappij ter beschikking stelt en ijveren voor een gezondheidszorg die toegankelijk is voor iedereen.

— Ik zal mij collegiaal gedragen en respectvol met medewerkers omgaan.

— Ik zal ervoor waken dat mijn houding tegenover patiënten niet beïnvloed wordt door levensbeschouwing, politieke overtuiging, sociale stand, ras, etnie, nationaliteit, taal, gender, seksuele voorkeur, leeftijd, ziekte of handicap.

— Ik zal het leven en de menselijke waardigheid eerbiedigen.

— Zelfs onder druk, zal ik mijn medische kennis niet aanwenden voor praktijken die indruisen tegen de menselijkheid.

— Dit verklaar ik plechtig, uit vrije wil en op mijn woord van eer.De Hippocrates Belgium vzw bedriegt ons bij voorbaat door zich aan te sluiten bij “humane” geneeskunde en “een democratisch debat te bevorderen over gezondheid, wetenschap en geneeskunde” en bovendien “Te ijveren voor een gezondheidsbeleid dat vrij is van belangenconflicten en waarin het belang van alle burgers centraal staat, en niet dat van financiële of industriële groepen, met name uit de farmasector.”


Citaat van Hippocrates (460- 370 BC)

Bidden is passend en buitengewoon goed; maar tegelijkertijd moet men zelf de handen uit de mouwen steken, als men de goden aanroept.


Hieruit kan iedereen met een beetje verstand en wat innerlijke empathie beseffen dat het veelkoppige monster, “Democratie” genaamd, zowat vijfennegentog procent van de wereldbevolking in zijn hypnose gevangen houdt.


Democratie (van het Grieks δῆμος/dèmos, “volk” en κρατειν/kratein, “heersen”, dus letterlijk “volksheerschappij”) is een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening. Men onderscheidt directe democratie, waarin burgers persoonlijk stemmen over wetten, besluiten en benoemingen, en indirecte, waarin het volk zich laat vertegenwoordigen door een gekozen orgaan, zoals een raad of parlement … enz.


Conclusie:

Na zoveel eeuwen democratische tirannie heeft “het volk”, doelbewust vanwege de gekozenen, nog steeds niets bijgeleerd. Het volstaat van gewoon te overzien hoe democratie altijd weer tot de ergste misbruiken leidt om tot de vaststelling te komen dat de Oude Griekse heersers op sluwe wijze “het volk” een rad voor de ogen draaiden en dat dit rad nog steeds op volle toeren iedereen tracht te hypnotiseren omdat men lichtvaardig de mening verspreidt dat de Geest van God een fabeltje is.


Wat zegt Jezus?

Joh.14:11-15, 16-17 Sint Petrus Canisius.

11 Gelooft het van Mij: Ik ben in den Vader, en de Vader is in Mij.
12 Zo niet; gelooft het dan op grond van de werken. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, ook hij zal de werken doen, die Ik zelf verricht; en zelfs grotere zal hij doen. Want Ik ga naar den Vader;
13 en alles zal Ik doen, wat gij Hem zult vragen in mijn naam, opdat de Vader verheerlijkt wordt in den Zoon.
14 Wanneer gij ook Mij in mijn naam iets zult vragen, dan zal Ik het doen.
15 Zo gij Mij liefhebt, onderhoudt dan mijn geboden.
16 Dan zal Ik den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Helper geven, om bij u te blijven voor eeuwig.
17 Het is de Geest der waarheid, dien de wereld niet kan ontvangen, omdat ze Hem ziet noch kent; gij echter kent Hem; want Hij blijft bij u, en is in u.

M.a.w. Hippocrates heeft Jezus niet gekend maar was in zekere zin een profeet en een voorganger van de Geest der waarheid.

 

Auteur:Hypoliet

3 commentaren op “God’s Hippocrates

 1. Hypoliet,

  Ik kan uw stuk niet goed volgen. Wat is het nu precies wat u wilt zeggen?

  Bent u het niet eens met hippocrates-belgium?

  Dat vind ik merkwaardig. Of bedoelt u wat anders?

  1. De non-“Democratische” socialisten hebben alles afgeschaft wat geestelijk is en binnenkort wordt het geestelijke en dus ook de geestelijke beleving als iets kwaadaardigs voorgesteld en zelfs bestraft.

   M.a.w. de belofte van zware vervolging.

   De eed van Hippocrates werd volledig ONTWAARD zoals U zelf kan lezen, en er is nog veel meer te lezen in de vergelijking tussen de klassieke eed en de nep-eed.

 2. Bovendien wijst de oude eed erop dat men geen abortus mag opwekken. Het ongeboren leven wordt uitdrukkelijk beschermd.
  Het is met onze westers democratiën vooral bergaf beginnen gaan, ook voor de eigen bevolking, sinds men abortus legaliseerde en vermoedelijk ook het verbod op het doden van het ontluikend menselijk leven heel uitdrukkelijk uit de eed van Hippocrates wegliet.
  Misschien kan iemand (een arts of historicus) ons melden hoe die eed van Hippocrates in Belgi¨ë / Europa / de westers wereld eruit zag, toen abortus nog niet was gelegaliseerd.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht