De hele mensenfamilie drijft steeds meer af naar een wereldwijd totalitair bestuur…

Goede Vrienden

Onze laatste overweging in deze reeks handelt over de verhouding van de Eucharistie tot de toekomst. “Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat Hij wederkomt” (1 Korintiërs  11, 26).  Het is een vieren in de verwachting van zijn komst in volle heerlijkheid. Reikhalzend zien we uit naar de Wederkomst van de Heer Jezus. Door de dagelijkse viering dreigt bovendien het eenmalige verduisterd te worden. Jezus vierde het Laatste Avondmaal, nl. de totale gave van zichzelf, wat Hij  onmiddellijk daarna in praktijk bracht. Deelnemen aan de Eucharistie betekent zoveel als: ik wil nu ook deze totale overgave beleven.

Het leven van het joodse volk is sterk doordrongen van de verwachting van de komst van de Messias. Het joodse geloof is bij uitstek het geloof van de “herinnering” en ook van de “verwachting”. De 15 bedevaartpsalmen  (120-134) zijn één hunkerend uitzien en opgaan naar het (hemelse) Jeruzalem: “Hoe blij was ik toen men mij riep, wij trekken naar Gods huis” (Psalm 122, 1). De bedevaart naar Jeruzalem was een beeld van de aardse pelgrimstocht naar Gods definitief Rijk in volle glorie. En het Paasfeest zelf was de viering van de uittocht uit de slavernij, de doortocht door de Rode Zee en een blij optrekken naar het beloofde land. Daarbij werd het paaslam in haast gegeten en met de lendenen omgord. Later vierde het joodse volk dit op bijzonder feestelijke wijze  met de maaltijd van de “seder” (letterlijk ‘orde’, nl de eerste avond van het joodse paasfeest volgens een bepaalde orde gevierd): de “haggadah” of het verhaal van de bevrijding uit Egypte, de sederschotel met de symbolische gerechten, de ongezuurde broden of ‘matsot’, de verschillende bekers en uiteindelijk ‘de beker van Elia”, waarna nog het ‘afikomen’ of dessert.  Een extra bord  werd bijgezet voor de Messias. Dit bord en deze beker blijven gedurende de hele “seder”  onaangeroerd  omdat het voor niemand anders bedoeld is dan voor de Messias. Dit gebruik werd overgenomen bij de joodse sabbatviering op vrijdagavond. In het Laatste Avondmaal zal Jezus dit paasfeest tot vervulling brengen. Eerst neemt Hij “een beker” en “na de maaltijd” zal Hij “de” beker nemen (Lucas 22, 17-20). Hiermee maakt Jezus ondubbelzinnig duidelijk dat Hij de Messias is. In de Eucharistie wordt tenslotte dit aspect van “haastig vertrekken” en van “verwachting” verdiept en vergeestelijkt. We hunkeren naar de definitieve Wederkomst in glorie van de Heer waarbij openbaar zal worden wie wij werkelijk zijn, nl. verloste kinderen Gods, die “Hem zullen zien zoals Hij is” (1 Johannes 3, 2).

Het leven van de eerste christenen was eveneens sterk getekend door deze verwachting. Voor Paulus is onze thuis in de hemel: “Maar ons vaderland is in de hemel en uit de hemel verwachten wij onze Verlosser, de Heer Jezus Christus” (Filippenzen 3, 20) en volgens Petrus is ons aarde leven slechts een voorbijgaan, een doortocht: “… Ik vraag u als vreemdelingen en ballingen u te onthouden van zondige lusten die strijd voeren tegen de ziel” (1 Petrus 2, 11). In de aanhef van brieven worden christenen in deze zin beschouwd: Aan de Kerk van God die als vreemde leeft in… En in de onovertroffen beschrijving van de christenen in  hoofdstuk 5 van de brief aan Diognestus (midden 2e eeuw) lezen we hoe de christenen zich in nagenoeg niets onderscheiden van de anderen. Ze spreken en wonen zoals de anderen, ze kleden en  gedragen zich zoals iedereen, ze trouwen en zorgen voor hun kinderen, maar: “Elk vreemd land is hun vaderland en elk vaderland is een vreemd land… Zij verblijven op aarde maar hebben hun  burgerrecht in de hemel”. Daarom: “Zij beminnen allen en worden door allen vervolgd”. Zo kan men de Kerk van Jezus Christus op aarde in wezen als één grote ‘parochie’ zien (Grieks: par-oikos = nog niet thuis). Niet zozeer als een centrum van activiteiten en diensten, maar als een gemeenschap van gemeenschappen van mensen, die Gods aanwezigheid ervaren en vieren  in de vurige verachting van zijn Wederkomst.

In 7 thema’s hebben we  het mysterie van de Eucharistie  voorgesteld: 1. Eucharistie is alles en alles is Eucharistie, 2. Eucharistie als omvorming, 3. Als eenwording, 4. Als navolging, 5. Als gedachtenis, 6. Als werkelijke aanwezigheid, 7. Als verwachting. Deze thema’s vond ik bijna veertig jaar geleden in een boekje van Raniero CANTALAMESSA, Eucharistia  nostra santificazione. Il mistero della cena, Ancona, Milaan, 1e uitgave 1983. Het was kardinaal L.J. Suenens die terloops zei dat dit het mooiste boekje was dat hij ooit over de Eucharistie gelezen had. Het trok mijn aandacht en heb het gelezen. Pater Cantalamessa was directeur van de afdeling godsdienstwetenschappen van de universiteit van Milaan,  groot kenner van de oudchristelijke geschriften en van de kerkvaders. In de nasleep van de jaren ’68  vroeg hij zich af of hij wel als “kapucijn” een waardige volgeling van Franciscus van Assisi was. Hij nam ontslag aan de universiteit om rondtrekkend predikant te worden. Meteen werd hij echter gevraagd de “predikant van het pauselijk huis” te worden, nl. degene die de bezinningen geeft voor de paus en zijn staf, op vrijdag tijdens Advent en vasten en andere gelegenheden. Hij werd tot kardinaal verheven maar vroeg om geen bisschop te moeten worden. Hij schreef verschillende boeken met originele visies, die een oproep zijn tot grondige  terugkeer naar het ware christelijke geloof en leven.

De genoemde 7 thema’s zijn bij mij blijven hangen en in mijn verbeelding zag ik ze uitgebeeld in zeven glasramen van een kathedraal. Wanneer ’s avonds schijnwerpers hun licht buiten op de kathedraal werpen, dan ziet men de  schoonheid van het oude bouwwerk met de vormen en bogen van de glasramen. Om te genieten van de afbeeldingen en kleuren van  de glasramen zelf, moet men echter binnen in de kathedraal zijn. De prachtige kleuren en figuren komen pas echt tot leven voor wie zich in de kathedraal bevindt en het zonlicht door de ramen ziet vallen. Toch kunnen ook zij die ’s avonds buiten de kathedraal staan, iets van de schoonheid vermoeden wanneer  de kathedraal van binnen geheel vol licht is.  Zo is het ook met de onuitputtelijke rijkdom van de Eucharistie. De schoonheid komt tot leven voor wie ze van binnen uit ziet, namelijk vanuit de gemeenschap van de Kerk en vanuit het licht van het geloof. Wanneer de Kerk echter van binnenuit verlicht wordt door het mysterie  van de eucharistie, dan zullen ook buitenstaanders hiervan iets merken.

P. Daniel

(De illustratie die ik hiervoor toegestuurd kreeg, heb ik achteraan bij de foto’s moeten plaatsen)

XVII.4

Vrijdag 21 januari 2022

Flitsen

Zondagmorgen kregen we een eerste lichte  sneeuwval. Tevens werd het gevoelig kouder met een snijdende wind (- 6°). De volgende dagen werd het nog kouder en viel er veel sneeuw. In deze gebouwen zonder centrale verwarming is de warmte lang blijven hangen, maar vanaf nu tot zowat begin april zal de koude  ook in de muren doordringen. Bovendien hadden we gans de zondag geen elektriciteit op een uurtje na in de late namiddag. Een elektrisch vuurtje kan dan niet veel warmte geven. En de kweekvijver voor vissen is met een flinke ijslaag bedekt. Hoe meer sneeuw of water het terrein nu krijgt, hoe beter  voor de oogst in de zomer.

Nu er veel minder werk is in de tuin en  op het terrein wordt er des te meer binnen opgeruimd, vooral in de  nieuwbouw.

Woensdag namiddag kregen we bezoek van leden van de gemeenschap “Verbo Encarnado” uit Aleppo, een vrij nieuwe gemeenschap van Argentijnse oorsprong. Zij hadden in Damascus een ontmoeting gehad van de verschillende religieuze gemeenschappen van apostolisch leven (‘actieve congregaties’), naar aanleiding van deze “week van de eenheid”. Op de terugweg wilden ze ons komen bezoeken. Enkele jaren geleden heeft  fr. Jean een tijd bij hen doorgebracht en meegeholpen met de humanitaire hulpverlening.

Open brief E. Qimron viraal

Prof Ehud Qimron, afdelingshoofd microbiologie en immunologie universiteit  Tel Aviv (Israël) schreef op 14 januari 2022 een open brief aan de minister van volksgezondheid en zijn medewerkers: Het wordt  tijd dat ge uw mislukking erkent! Enkele dagen  later was de brief al door meer dan 5 miljoen mensen gelezen en in 16 talen vertaald. En laten we niet vergeten dat hetzelfde geldt voor onze ministers van volksgezondheid en hun medewerkers. Ziehier een greep uit de inhoud.

De waarheid van uw gezondheidsbeleid dat aan het instorten is, begint duidelijk te worden en zal uiteindelijk overwinnen. In nagenoeg al uw ondernemingen ben je mislukt, wat zelfs de media niet meer verborgen kunnen houden. Tegen alle wetenschap in heb je niet willen erkennen dat besmettingen met golven komen en  van zelf weer uitsterven. Met grote mediacampagne heb je je wijsgemaakt dat je de golven overwonnen  hebt. Je hebt niet willen aanvaarden dat gewone genezing meer bescherming biedt dan een vaccin en dat gevaccineerden gevoeliger  zijn voor besmetting. Je hebt de “verklaring van Barrington”, ondertekend door meer dan 60.000 wetenschappers en professionele zorgverleners niet willen erkennen. “Door uw handelen heb je onherstelbare schade toegebracht aan het vertrouwen van het publiek”. Door uw arrogantie vergat je dat de waarheid uiteindelijk toch boven komt. Honderden miljarden heb je besteed aan de controle van de media, aan tests die niet werken, aan destructieve maatregelen en een politiek die het gewone dagelijkse leven gedurende twee jaar totaal verstoorde. “Ge hebt de opvoeding en de toekomst van onze kinderen vernietigd”. Omwille van u beginnen  ze te roken, drinken, verslaafd te worden, stoppen ze met studeren.  Gij hebt schade toegebracht aan de economie, aan de mensenrechten, aan de middelen van bestaan voor de burgers, aan hun geestelijke en fysische gezondheid. Zonder enige wetenschappelijke verantwoording voert ge een draconische politiek van discriminatie zelfs onder kinderen. Uw politiek heeft alleen maar steeds meer slachtoffers gemaakt. Ge hebt de economie vernietigd, gezorgd voor meer werklozen, de opvoeding van de kinderen verwoest.

Er is nu geen enkele medische noodzaak, maar gij houdt gedurende deze twee jaar zorgvuldig deze illusie in leven omwille van uw honger naar macht, geld en controle… in plaats van geld te besteden aan het versterken van het gezondheidssysteem” (https://swprs.org/the-qimron-letter-goes-global/)

 Eigen verantwoordelijkheid herontdekken

De hele mensenfamilie drijft steeds meer af naar een wereldwijd totalitair bestuur. In alle landen krioelt het inmiddels van protestbewegingen maar een oppermachtige en onzichtbare elite schijnt er toch in te slagen met mediamanipulatie en de medewerking van de plaatselijke regeringen de meest illegale, mensonwaardige vrijheidsbeperkingen door te drukken. De waarheid omtrent covid 19 en vaccins wordt radicaal geweerd uit de officiële media, die bol staan van cijfers over het stijgend aantal besmettingen (met onbetrouwbare metingen) en blote bovenarmen met reclame voor vaccinaties, waarvan iedere dag uit onafhankelijke wetenschappelijke studies blijkt hoe ziekmakend en dodelijk ze zijn. Vele kerkleiders lopen gewoon mee en laten de geloofsbeleving bepalen door de meest onverantwoorde dwangmaatregelen. We kunnen niet ontkennen dat we in erg deprimerende omstandigheden leven. We leven in een epidemie van test, leugen en dictatuur. Hierin lijkt me een uitnodiging te zitten om een gouden draad in ons leven te herontdekken: de eigen verantwoordelijkheid.

Iemand die een flater begaat of een onrecht tegenover een ander en daarbij de moed heeft om dit te erkennen, kan ook het goede dat hij doet erkennen. De waardigheid van het menselijk handelen  ligt in het erkennen van de verantwoordelijkheid voor zijn daden. Dit houdt tevens het besef in van zijn mogelijkheden. We zijn  in staat om goed te doen en de grootste helden worden soms geboren uit de  grootste ellende. In onze tijd beleven we een grote afbraak van eigen verantwoordelijkheid. Afzonderlijke personen mogen niet meer over hun eigen gezondheid beslissen, over hun eigen gedrag en handelwijze. Aan ouders wordt steeds meer het gezag over hun kinderen ontnomen. Gezinnen mogen zelf niet eens meer met allen aan tafel eten of samenkomen. Aan volkeren wordt hun soevereiniteit ontnomen en ze worden gedwongen allerlei gezins- en persoon ontwrichtende wetten na te leven. Een parochiegemeenschap mag niet eens meer in alle eenvoud en waardigheid de eucharistie vieren: zonder vaccin, zonder maskers, met de heilige communie op te tong, met een wijwatervat waaruit iedereen wijwater neemt om een kruisteken te maken… Al wat heilig is wordt afgebroken.

Ziehier enkele mogelijke toepassingen. Persoonlijk beseffen dat wij de eerste verantwoordelijke zijn voor onze eigen gezondheid. Na goede informatie beslissen wij zelf over behandelingen. De voorkeur gaat daarbij uit naar “ondersteunen” eerder dan “vervangen”. Ons lichaam heeft zelf eigen mogelijkheden om te herstellen. Allerwege vernemen we nu dat een natuurlijke immuniteit van mensen die van ziekte genezen zijn eindeloos beter is dan een immuniteit die (niet) verkregen kan worden door massale vaccinatie. “Wat mij betreft, zo schrijft dr M-Fr de Meuron, zal een van de uitdagingen van de toekomstige gezondheid zijn, terug de verantwoordelijkheid geven aan de patiënt en aan de verzorger, eerder dan ze van hen af te nemen” (https://www.mondialisation.ca/bascule-et-crises/5663843)

Vervolgens dienen  christelijke geloofsgemeenschappen en hun leiders zich bewust te worden van de actieve strijd die er gevoerd wordt om de godsdienstvrijheid en vooral om het christelijke geloofsleven lam te leggen onder de mom van laïciteit, positivisme, autonomie van het individu,  politiek conformisme, “meegaan met zijn  tijd”…Mark Gelyn, voormalig directeur generaal op Buitenlandse Zaken en ambassadeur van België in Israël en in Duitsland, schreef hierover een duidelijke waarschuwing (https://doorbraak.be/godsdienst/).

Tenslotte kunnen we goede inspiratie putten uit het reeds eerder genoemde initiatief van “Monasphère”. In Frankrijk, L’île Bouchard rond het “Sanctuaire Mariale et Angélique” in Touraine wordt onder impuls van de charismatische gemeenschap Emmanuel gewerkt aan een project van 17 huizen dat een christelijk gehucht zal vormen van broederlijk samenleven https://www.lesalonbeige.fr/un-hameau-chretien-a-lile-bouchard-une-aventure-inedite/). Uiteindelijk kunnen  christenen overal dergelijke  kleine oasen vormen en zorg dragen voor hun kinderen en elkaar

En dit nog

 • Weer een prachtige illustratie van ons vorig bericht met verschillende interessante bruggetjes en 6 waardevolle video’s: 1 Grieks-orthodoxe zang ter ere van O.L. Vrouw, 2. Eucharistie is echt Jezus Lichaam, 3. Onze heilige Juliana van Cornillon, 4. Caeciliakoor : O salutaris Hostia…, Zang voor Teresa van Avila, 6. Boeiend interview met dr. Heiko Schönig: Game over! https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-244/
 • Op 12 januari 2022 is Syrië toegetreden tot het Chinese initiatief van de zijderoute, wat het negatief effect van de westerse sancties kan verminderen: https://thecradle.co/Article/analysis/5769
 • Een ‘ in memoriam’ voor Tom Duggan, een van de grootste vrienden van Syrië en  journalist:https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-143/

*

https://www.hln.be/buitenland/afdelingshoofd-grootste-ziekenhuis-tel-aviv-keert-zich-tegen-coronabeleid-zijn-we-gek-geworden~aa3c06a0/

https://www.opencitizens.be/open-brief-aan-vrt-journalisten/?fbclid=IwAR0M03BHV3NDpDb57gkv-VWt4ii02ogSxw07l1OQLme2s9NxuH_VJY6s0Vs

*

*

*

 • Manifestatie te Brussel, 23 januari 2022, 11.00 u Noordstation. Mars voor vrijheid, democratie en mensenrechten!

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

13 commentaren op “De hele mensenfamilie drijft steeds meer af naar een wereldwijd totalitair bestuur…

 1. Hier de link die toegang geeft naar de meer volledige video’s die verslag uitbrengen wat enkele vermaarde wetenschappers over de vaccins vertelden in het parlement van Luxemburg. Zij waarschuwden uitdrukkelijk voor de gevaren die ze met zich meebrengen. Wil je het artikel lezen, gebruik dan, indien mogelijk, de rechter muisknop ‘Vertalen naar het Nederlands’. De video’s zelf zijn in het Frans. Onder andere Luc Montagnier, Alexandra Henri-Caude en Christian Perronne komen er uitgebreid aan het woord.
  https://www.activenews.ro/covid/Afirmatii-SOCANTE-in-Parlamentul-din-Luxemburg.-Prof.-Christian-Pierronne-Acestea-nu-sunt-vaccinuri-sunt-o-batjocura-la-adresa-Stiintei-si-a-Dreptului.-Oricine-le-aproba-poate-fi-urmarit-penal.-Luc-Montagnier-Sunt-otravuri-Ucid-Totul-e-despre-CONTROL-172143

  1. Luc Montagnier is een nobelprijswinnaar. Deze is sindsdien afgegleden naar een bedenklijk nivo. Hij is door >100 academische collega’s in een brief terecht gewezen. Hij gebruikt zijn nobelprijsprestige buiten zijn eigen vakgebied.
   Zo kunnen we de andere vermaarde wetenschappers ook makkelijk afvoeren. Leuk dat je vermaarde wetenschappers zegt als ze iets tegen vaccinatie zeggen. Als ze vermaard zijn maar voor vaccinatie dan worden ze niet vermeld.. Terwijl dat er toch veel meer zijn…. Bijzonder..

   1. Wat ben jij intelligent en open van geest, zeg! Doet me denken aan de eerste zaligspreking: “Gelukkig zij die (bij God) met hun geest (om waarheid) bedelen, ze zullen een koninklijke titel / kroon in de hemel dragen!” Ondertussen bereiken mij steeds meer nieuwsberichten, o.a. uit Israël en uit de VS, dat de experimentele mRNA-injecties niet het verhoopte positieve effect hebben, maar integendeel levensgevaarlijk zijn en dat het inenten van mensen met dit ziekmakend en dodelijk gif onmiddellijk zou moeten worden gestopt. Maar ik neem aan dat jij dat wel kan weerleggen. Je doet maar, maar jouw kritische geest en expertise vertrouw ik niet. Ben je al dubbel gevaccineerd en meermaals geboosterd? Of ben ik een beetje te cynisch, als ik je dat durf vragen?

    1. De normale echte waarheid bereikt jou in elk geval niet dat is duidelijk. Wat is ziekmaken en dodelijk. Bekijk eens hoeveel vaccinaties er al wereldwijd zijn gezet.
     Meer hoef ik niet te zeggen. Iemand die dubbel geboosterd is? In West Europa. Ik zou zeggen zet jij je geest eens echt open. Schakel je filters uit…

     1. Geeft u nooit antwoord op vragen, beste juuls?

      Vertel, u is nogal voor die experimentele prik. Heeft u hem gehad?
      Ik ben daar erg benieuwd naar. En kunt u ook aangeven waarom u de mensen die daar mee bezig geweest zijn geloven?

      2 vragen dus.

      Kijk, kritiek geven is leuk, maar onderbouw hem en geef antwoorden. Zo komen we anders met u niet verder.

      1. Herstel:
       En kunt u ook aangeven waarom u de mensen die daar mee bezig geweest zijn kunt geloven, of liever gezegd gelooft?

 2. Liberaalkatholieken denigreren dikwijls “complotdenkers” die volgens hen verstoken zijn van realiteitszin, denkend dat zij zo doende onderdeel zijn van een société meilleure waar de “fatsoenlijke mensen” te vinden zijn. Zij kunnen erop gewezen worden dat nog in de vorige eeuw de Paus van Rome “complotdenker” was.

  Uit een brief (23 oktober 1910) van Kardinaal Merry del Val aan Mgr. Henri Delassus in naam van de H. Paus Pius X over de genoemde schrijver zijn werk “De antichristelijke samenzwering” (over de judeo-maçonnieke wereldrevolutie):

  “Sa Sainteté vous félicite affectueusement d’avoir mené à bonne fin la composition de cet ouvrage important et suggestif, à la suite d’une longue série d’études qui font également honneur à votre zèle et à votre ardent désir de servir la cause de Dieu et de la Sainte Eglise.

  Les idées directrices de votre beau travail sont celles qui ont inspiré les grands historiens catholiques : l’action de Dieu dans les événements de ce monde, le fait de la Révélation, l’établissement de l’ordre surnaturel, et la résistance que l’esprit du mal oppose à l’œuvre de la Rédemption. Vous montrez l’abîme où conduit l’antagonisme entre la civilisation chrétienne et la prétendue civilisation qui rétrograde vers le paganisme. Combien vous avez raison d’établir que la rénovation sociale ne se pourra faire que par la proclamation des droits de Dieu et de l’Eglise !

  En vous exprimant sa gratitude, le Saint-Père fait des vœux pour que vous puissiez, avec une santé toujours vigoureuse, réaliser entièrement le plan synthétique que vous vous êtes tracé, et comme gage de sa particulière bienveillance, Il vous envoie la Bénédiction Apostolique.”

  Vertaling: “Zijne Heiligheid feliciteert u hartelijk de samenstelling van dit belangrijk en suggestief werk tot een goed einde te hebben gebracht in gevolg van een lange reeks van studies die evenzeer eer doen aan uw ijver als aan uw brandend verlangen om de zaak van God en van de Heilige Kerk te dienen.

  De leidende ideeën van uw mooi werk zijn diegene die de grote katholieke historici geïnspireerd hebben : de actie van God in de gebeurtenissen van deze wereld, het feit van de Openbaring, de vestiging van de bovennatuurlijke orde, en het verzet dat de geest van het kwaad tegen brengt aan het werk van de Verlossing. U toont de afgrond waartoe het antagonisme leidt tussen de christelijke civilisatie en de gepretendeerde civilisatie die retrogradeert naar het paganisme. Hoezeer heeft u gelijk van vast te stellen dat de sociale vernieuwing zich niet zal kunnen voltrekken dan door de proclamatie van de rechten van God en van de Kerk !

  U zijn dankbaarheid uitdrukkend wenst de Heilige Vader dat u, met een steeds vigoureuze gezondheid, het synthetisch plan geheel zou kunnen realiseren dat u zich heeft geschetst, en als garantie van zijn bijzondere welwillendheid zendt Hij u de Apostolische Zegen.”

  Om alle twijfel te doen verdwijnen in de geesten van mogelijke lezers omtrent de steun van de genoemde paus voor Mgr. Delassus voeg ik er nog bij dat diezelfde paus hem in 1911 tot protonotarius apostolicus gemaakt heeft.

  “Complotdenken” was simpliciter de gehouden lijn van de Apostolische Troon. Hij die toen de titel van protonotarius apostolicus ontving om zijn ijver zou in de huidige donkere dagen als een “randfiguur” beschouwd geweest zijn door de bewindsloyalistische cultivateurs van “la bonne pensée”.

  De Eerwaarde Pater Daniël Maes kan, wanneer hij aangesproken wordt door katholieken die afwijzend doen jegens “complotdenken”, dit aan hen tonen. Nogmaals, dat was maar in de vorige eeuw, het schrijven van die brief; de napraters van het oligarchisch narratief moeten gaan inzien hoezeer zij kinderen van een kwade tijdsgeest zijn. “Vroeger was men dom, maar wij zijn slim” denkt men nu, maar in werkelijkheid is men stekeblind en de intelligentie is gruwelijk afgestompt.

  1. Inderdaad, Mgr. Delassus, heeft velen de ogen geopend, vòòr en na de judeo – maçonnieke Eerste Wereldoorlog, die miljoenen jonge mannen uit de Europese Christenheid, tegen elkaar heeft doen sneuvelen. Nooit zijn de verantwoordelijken, voor die totaal onnodige en voor profanen onbegrijpelijke oorlog, de joodse vrijmetselaars Balfour, Lloyd George, Churchill en de familie Rothschild erachter verscholen, ter verantwoording geroepen.

   Mgr. Delassus heeft ook in twee delen uit de doeken gedaan, “Les Pourquoi de la Guerre Mondiale”, hoe en waarom die Eerste Wereldoorlog heeft kunnen ontstaan, uit slapheid en onvoldoende weerbaarheid en alertheid vanuit het Christendom. Hij wint er geen doekjes om, in tegendeel. Wij zijn inmiddels gewend aan de lafheid van de hoogste clerus, toen was dat nog bespreekbaar. Nu onderschikken zij zich zelfs aan de maçonnieke regeringen, die de westerse volken en naties willen vernietigen, en daarvoor contractueel en totaal ondergeschikt, aan de leiband lopen van de joods gedomineerde Big Pharma ondernemingen, ter vernietiging van de eigen Christelijke volken.

   Maar, beste Benjamin, Mgr. Delassus’ horizon was beperkt. Na hem kwam de Eerwaarde Pater Maurice Pinay, met zijn boek, “2000 ans de Complot contre l’Eglise” (Ed. ESR), geschreven in opdracht van kardinaal Ottaviani, en uitgegeven in 1962, als waarschuwing voor het eeuwige gevaar van de joodse kwestie, gericht aan alle Concilie vaders van het Vat. 2 Concilie. Hij vond geen gehoor.
   Maar om het contrast aan te geven van de huidige kerkruïne, 55 jr na dat vervloekte judeo-maçonnieke Concilie, wijst Maurice Pinay op de strijdende Kerk van medio 16de eeuw, met de Pausen, Paulus III en Paulus IV, die niet ophielden te waarschuwen voor de intriges en infiltraties van de “perfidie hebraïque”. Hij wijst ook op St. Augustinus, die de oorlog van de Romeinse generaal Titus tegen het joodse volk van toen, rechtvaardigde, als straf voor de kruisiging van Christus. Tijdens het beleg van Jeruzalem in het jaar 70, liet Titus per dag 1500 joden kruisigen.

   Medio 13de eeuw schreef Paus Innocentius IV de Encycliek, “Impia judaeorum perfidia”. Hij verweet de joden, “L’impie perfidie des juifs dont, par suite de l’immensité des crimes, Notre-Seigneur ne put réussir à arracher le voile de leur coeur, mais les laissa demeurer toujours dans l’aveuglement comme il convient………………leur coexistence leur fait commettre de telles énormités……………” ! In de Encycliek beval de Paus ook alle Talmoed boeken en verdere joodse geschriften in beslag te nemen en te verbranden. Hij besefte het dodelijke gevaar van de joodse sekte voor de Christenheid, coexisterend te midden van de Christenheid. Hij bond de strijd aan met de “Synagoge van saten”, (Ap. 2:9, 3:9). Tegenwoordig ligt de officiële Kerk plat voor de joodse elites van Big Pharma, die vai de regeringen, alle volken, en met name de blanke westerse volken, willen uitroeien middels een valse, gecreëerde griep pandemie en gif spuiten.

 3. (zie hierboven, 22/01)
  Enkele dagen terug, beste lezers, kwam de bekeerde, joods-Canadese schrijver Henry Makow, met een vooruitziende harte kreet, waar weinigen aan durven denken, maar wel realiteit kan worden.
  Hij memoreert hoezeer de al decennia durende, systematisch gepropageerde anti-blanke volken hetze, vanuit het machtige, wereldwijd georganiseerde judaïsme, alle westerse volken in de tang genomen heeft. Op 8 punten beschrijft hij de aanval.

  Als eerste, nu, het bio-wapen van de Big Pharma industrie, de huidige gen-therapie vaccinatie campagnes, gefaciliteerd door de judeo-maçonnieke regeringen die geïnfiltreerd zijn door de club leden van het WEF, van de joodse vrijmetselaar Schwab-Rothschild.
  De bevolking van Israël is mede slachtoffer van de campagne door de eigen regering.

  Ten tweede, de jarenlange massa immigratie, bevordert door diezelfde regeringen, dienen de blanke Europese volken of hun afstammelingen elders, tot een minderheid te reduceren. De collabo media campagnes hameren op de anti-slogan, “blanke suprematie is fout”.
  Gekleurde minderheden in blanke gastlanden, moeten hun normen en eisen opschroeven, teneinde de blanke meerderheid tot knie buigingen te dwingen, om hen een schuld complex aan te praten.
  Films en reclames zijn doortrokken van gekleurden in alle westerse landen. Dit kan zelfs zo ver gaan dat criminaliteit, begaan door gekleurden, ongestraft blijft. (het Black Lives Matter effect)

  De westerse beschaving, gestoeld op twee millenia Christelijk, cultureel erfgoed, moet worden vernietigd door het verwijderen van de Gods idee uit het publieke discours en uit het onderwijs, door het schrappen van individuele algemene ontwikkeling, door het omhalen van standbeelden, door het afschaffen van tradities, gewoontes en gebruiken, door genderisme, door “boekverbranding” in onderwijs instellingen en bibliotheken, door het verduisteren van klassieke schilderijen in musea, door het promoten van “contemporaine kunst” en moderne muziek ten koste van de “klassieke” kunst en de eeuwen oude muziek erfenis, en tenslotte, door het herschrijven van de geschiedenis.

  “Wokeness” is de Amerikaanse benaming van het cultuur marxisme op het vlak van cultuur, kunst, gender en opvoeding. Dit tot “politiek correct” gepromoveerde wan-denken, dat haaks staat op de natuurlijke orde, is sluipenderwijs opgedrongen aan kinderen en adolescenten, via kinder– en les boeken. Ouderen en jongeren zijn ontkoppeld geraakt.

  De culturele en religieuze, cognitieve loskoppeling van jongere generaties van oudere generaties die plaats vindt, is het resultaat van de eenzijdige rassen oorlog tegen de blanke volken. De huidige “pandemie” is daarvan een onderdeel. Zij heeft al miljoenen doden en gewonden voor het leven, veroorzaakt, veel meer dan welke griep ooit gevergd heeft. Maar niemand durft het J- woord te noemen. Dat J- woord is de olifant in de kamer die niemand wil zien. Maar, zegt Makow, “anti-semitisme” is het benoemen van de realiteit.

  En nu komt het, beste lezers, gevreesd wordt dat de onvermijdelijke ontdekking van het giga bedrog van de betrokken westerse volken, tot zo’n uitbarsting van woede kan leiden, dat de massa’s “deplorables” op wraak uit zullen zijn en zich gaan vergrijpen aan de kleine man van de judaïsten sekte, die zelf ook slachtoffer is, gezien de dwingende vaccinatie campagnes is Israël.
  Makow wijst op zijn familie in Oost-Europa, tijdens de WO II, die dat lot heeft getroffen, terwijl de hoofdschuldigen in de veilige kantoren van de City en Wallstreet en niet te vergeten bij WO II, de hoge ambtenaren in Moskou van Stalin’s Sovjet Unie. Geen haar werd hun gekrenkt. Maar zij trokken wel aan de touwtjes van de Wereldoorlogen.
  We moeten hopen en bidden dat geweld in de toekomst voorkomen kan worden, en dat tribunalen in alle landen, gerechtigheid brengen.

  1. Correctie, lees de tweede alinea van onderen, derde regel,
   “…………..De huidige “pandemie” is daarvan een onderdeel. Zij heeft door de bijwerkingen, al miljoenen doden en gewonden voor het leven, veroorzaakt, ……………”.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht