Aartsbisschop Vigano: “Het is een morele plicht de COVID-19-vaccins te weigeren”

Goede Vrienden,

De Schriften van het Oude en Nieuwe Verbond tonen ons hoezeer gans de christelijke openbaring gericht is op de Eucharistie. Alles verwijst naar dit hoogtepunt  en hierin ligt ook alles vervat. Op gelijkaardige wijze  beschouwen we nu de Eucharistie vanuit de consecratie als een allesomvattend gebeuren. Door de consecratie worden het brood en de wijn omgevormd tot het Lichaam en Bloed van de gestorven en verrezen Heer Jezus Christus, als voorafbeelding van de omvorming van heel de schepping waarin God alles in alles/allen zal zijn. En tevens worden de gelovigen daardoor omgevormd tot het alomvattend Mystieke Lichaam van Christus.

Brood en wijn vertegenwoordigen de schepping. In het Hebreeuws staat hetzelfde woord (lamed-chet-mem) zowel voor “lechem” (brood) als voor “lacham” (strijden). De voornaamste levensstrijd is immers die voor het voedsel en het belangrijkste voedsel is het dagelijks brood. Als iemand niet meer kan werken voor zijn levensonderhoud spreken wij ook van “broodroof”. Welnu, Jezus wordt geboren in Beth-lechem (= huis van het brood). Hij zal hét Brood van het Leven zijn. Wijn en bloed zijn verwant. De wijn is “het bloed van de druiven” (Deuteronomium 32, 14), die geperst worden. En het bloed is in de joodse opvatting de drager van het leven. Het is daarom heilig omdat het leven aan God toebehoort: “Want de  levenskracht van mens en dier zit in het bloed. Ik sta u alleen toe het te gebruiken op het altaar om verzoening te bewerken…” (Leviticus 17, 10). Bij Jezus’ veroordeling tot de Kruisdood zal het volk de profetische woorden roepen: “Zijn bloed kome over ons en onze  kinderen!” (Mattheus 27, 25).

De consecratiewoorden van de Eucharistie werden door Jezus uitgesproken tijdens het Laatste Avondmaal, zoals de synoptische Evangeliën eensgezind getuigen. Jezus neemt brood en wijn  en zegt: “Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt …Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de  beker van het nieuwe, altijddurende verbond; dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken”. Hiermee verwijst Jezus naar drie centrale gebeurtenissen uit het Oude Verbond en geeft er een geheel nieuwe en definitieve betekenis aan.  

Vooreerst de unieke offerritus van Mozes. Mozes doet de helft  van het bloed van  stieren in schalen  waarmee hij het volk besprenkelt en de andere helft sprenkelt hij over het altaar, dat God vertegenwoordigt en hij zegt: ”Dit is het bloed van het verbond” (Exodus 24 , 8). Er wordt voorgelezen uit het verbondsboek en zij aten en dronken. Welnu, het is naar deze offerritus dat Jezus verwijst wanneer Hij zegt: “…dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond; dit is mijn bloed…”. Hij offert geen stierenbloed meer, Hij offert zichzelf. Vervolgens vernieuwt Jezus het hoogste feest uit heel de joodse liturgische kalender: Jom kippoer = de Grote Verzoening.  Aaron moet het brandoffer opdragen om zichzelf en het volk te reinigen en te heiligen en het heiligdom binnengaan op de grote verzoendag: “… om het brandoffer op te dragen voor zichzelf en voor het volk en zo voor zichzelf en het volk de  verzoening te voltrekken” (Leviticus 16, 24). Hiernaar verwijst Jezus wanneer Hij zegt: “…dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden…”. Jezus hoeft niet  zoals Aaron te offeren voor de vergeving van eigen zonden.  Hij geeft zijn Bloed voor de verzoening van allen. Tenslotte is er “de gedachtenis”. Het joodse volk is bij uitstek het volk van de herinnering, de gedachtenis. Het is geroepen om de weldaden van God te blijven gedenken en op die wijze de gaven hiervan te blijven  ontvangen. Dat is ook de betekenis van iedere liturgische viering: gedenkend vieren en er nu de vruchten van ontvangen. Het joodse volk moet het grote bevrijdingsfeest van Pasen vieren door op de 14e Nissan in de namiddag een lam, een schaap of een geit te slachten en ’s avonds samen in familie te eten ter gedachtenis aan de bevrijding uit Egypte: “Deze dag moet gij tot een gedenkdag maken…” (Exodus 12, 14). Hiernaar verwijst Jezus wanneer Hij opdraagt: “Blijft dit doen om Mij te gedenken”. Hij vraagt ons dat we zijn levensoffer als hét nieuwe Pasen zouden  blijven gedenken en vieren om aan deze  bevrijding deel te nemen. Ziedaar het totaal nieuwe van Jezus’ Eucharistie als vervulling van het Oude Verbond. Hij is tegelijk de ware Hogepriester, het Offerlam en de  Tempel.  Hij draagt zichzelf op en geeft zijn eigen bloed tot verzoening van de zonden van alle mensen.

Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie was er onder de Latijnse kerkvaders behoorlijk wat wrevel omdat vertegenwoordigers van de oosterse kerken telkens maar wezen op de noodzaak om een grotere aandacht te geven aan de heilige Geest. Ik was op het  einde van het concilie als priesterstudent in Rome en herinner mij de gesprekken nog. En deze discussies hebben dieper inzicht gebracht. De omvorming van de Eucharistie is slechts mogelijk door de Geest. Jezus heeft zich uiteindelijk geofferd “door de eeuwige Geest” (Hebreeën, 9, 14). In de heilige Drie-eenheid is de Geest het zich wegschenken van de Vader aan de Zoon en van de Zoon aan de Vader. In de heilsgeschiedenis is de Geest het zich wegschenken van God aan ons. En nu is de Geest de kracht waardoor wij ons kunnen geven aan God. Uiteindelijk werden door Vaticanum II in de nieuwe ritus voor de Eucharistie twee uitdrukkelijke “epicleses” (afsmeking van de heilige Geest) opgenomen: vóór de consecratie vraagt de priester dat door de heilige Geest dit brood en deze wijn omgevormd zouden worden “tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus, onze Heer” en na de consecratie opdat wij allen “één  lichaam worden en één geest in Christus”, nl. omgevormd mogen worden tot één Mystiek Lichaam van Christus.

Door de consecratie worden brood en de wijn het Lichaam en Bloed van Christus. Dit is echter nog maar het begin van een alomvattende omvorming. Wij allen zijn geroepen om Jezus Christus na te volgen en om zoals Hij ook Eucharistie te worden.  En zelfs heel de schepping kijkt ernaar uit: “Ook de schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen” (Romeinen 8, 19). God heeft de schepping gemaakt voor de mens, niet omgekeerd. Omwille van de zonde deelt ook de schepping in de gevolgen, nl. de vergankelijkheid door wanorde, lijden en sterven. Wordt de mens verlost, dan zal ook de schepping eens bevrijd worden: “Want ook de  schepping zal verlost worden uit de slavernij der vergankelijkheid en delen in de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods” (Romeinen 8, 21).

Zo is de  omvorming van een weinig brood en wijn  tot de gestorven en verrezen Heer Jezus het begin van een proces van omvorming waardoor God aan het einde der tijden heel de schepping zal vernieuwen en omvormen. Dan zal God “alles in allen/alles” zijn (1 Korintiërs 15, 28). Dat zal de echte’ “Great Reset” zijn.

P. Daniel

XVI.45

Vrijdag 5 november 2021

Regelmatig melden lezers me dat ze mijn bericht niet ontvingen, terwijl ze toch in mijn  lijst staan. Anderen laten me soms weten dat ze in de plaats daarvan een raar bericht ontvingen. Mogelijk maak ik fouten en heeft ook de gmail.com zijn grillen.  Mis je mijn wekelijkse zending, laat het me gewoon weten en ik tracht je mijn bericht te bezorgen.

Flitsen

Voor de clerus van  ons bisdom was er vorige zaterdag een ontmoeting voorzien met kardinaal L. Sandri, voorzitter van de congregatie van de oosterse kerken. We konden hieraan niet volledig deelnemen maar waren nog op tijd voor de plechtige Eucharistie in de prachtig gerestaureerde en geschilderde kathedraal van Homs en voor de maaltijd. We hadden contact o.a. met een jonge Egyptische jezuïet die sinds kort in de kleine gemeenschap is  in Homs, waartoe de in 2014 vermoorde Nederlandse pater Frans Van der Lugt behoorde (en wiens witte stola ik kreeg, die ik gebruik bij de wekelijkse nachtaanbidding van donderdag).

Wat voor België de meest ordinaire mededeling is, wordt hier groot en verheugend nieuws: serieuze regenval op het hoogfeest van Allerheiligen. Het is nu bijzonder goed voor de olijven. Een flink nadeel is dan weer dat we bijna twee dagen geen zon hadden. Wanneer we geen elektriciteit hebben en ook geen zon, is er ook weinig of geen licht en internet.

De vissen in de  kweekvijver zijn  inmiddels groot genoeg. Het is echter moeilijk om ze te vangen. Deze keer lukte het wel en konden we met een net in de vijver tot heden 38 kg vis bovenhalen. Van het net gingen ze in een kuip en van de kuip in een bak: voor eigen gebruik, om mee te delen en om te verkopen in de volksmarkt.

Het is een morele plicht de covid 19 vaccins te weigeren

Paus, bisschoppen en kardinalen blijven blindelings de richtlijnen van regeringsleiders   in verband met algemene vaccinatie  volgen. Zij beweren dat het een morele plicht is zich te laten vaccineren. Aartsbisschop Carlo Maria Viganò legt klaar en duidelijk uit dat het een morele plicht is deze zogenaamde vaccins te weigeren (https://www.frontnieuws.com/aartsbisschop-vigano-veroordeelt-het-covid-19-vaccin-het-is-een-plicht-om-het-te-weigeren/). In een brief van 26 oktober 2021 aan de Congregatie voor de geloofsleer en tegelijk aan de Amerikaanse bisschoppenconferentie geeft hij hiervan vervolgens  een zeer uitvoerige en gedetailleerde verantwoording met alle nodige verwijzingen (https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/FMfcgzGlkjWxQLqpDQbSlkRNqjJJFwQd?projector=1&messagePartId=0.1).

Aartsbisschop Carlo Maria Viganò (Afbeelding: Gloria.tv)

Om de verplichting te  staven worden algemene principes aangehaald: we moeten solidair het kwaad bestrijden en zijn moreel verplicht de gezondheid van onszelf en die van anderen te beschermen. Over het concrete kwaad en het heilsmiddel, krijgen we echter alleen maar veel manipulatie, halve waarheden en hele leugens. Het covid 19 virus zou een nooit eerder gezien gevaar zijn voor de mensheid terwijl tot heden nog geen enkel laboratorium ter wereld of wetenschapper het bestaan ervan heeft kunnen bewijzen en vele onafhankelijke topwetenschappers ons duidelijk maken dat het om een soort  seizoengriep gaat, waarvoor eenvoudige en effectieve geneesmiddelen bestaan, die door regeringen en media worden geboycot. Over de covid 19 vaccins is de verwarring bijzonder groot. Niemand bleek te weten wat er precies in zat. En terwijl er voor een goed vaccin tientallen jaren studie nodig zijn en er in veertig jaar nog geen vaccin gemaakt kon worden tegen aids, was het covid 19  vaccin al op enkele maanden klaar. De grootste wetenschappers wereldwijd waarschuwden vanaf het begin dat het geen gewone vaccins zijn die veilig en werkzaam kunnen genoemd worden, alleen al omdat de testperiode pas in 2023/2025 afloopt. Het zijn roekeloze medische experimenten op de hele wereldbevolking. Normaal wordt een dergelijk experiment maar op een beperkt aantal mensen toegepast, die hiervoor vrij hun toestemming geven en voor de risico’s die ze nemen ook betaald worden. Geleidelijk worden de bestanddelen steeds meer onthuld en die blijken erg gevaarkijk voor de gezondheid te zijn. De resultaten zijn er ook naar. De voorbije 9 maanden stierven meer mensen door deze vaccins dan gedurende  de 30 voorbije jaren wegens alle vaccins samen! In 2009 stierven 25 mensen van het vaccin tegen de Mexicaanse griep (H1N1) en iedere vaccinatie werd onmiddellijk stopgezet. Nu blijken er reeds ‘n half miljoen mensen in de EU gestorven te zijn van deze covid 19 vaccins en de  campagne wordt nog opgevoerd! In Israël sterven meer mensen door deze vaccins dan door covid 19. In de VS stierven hierdoor 675 zwangere vrouwen en in de VK 521 zogende  kinderen. En deze cijfers moeten wellicht met 10 vermenigvuldigd worden om de werkelijkheid te benaderen. Het aantal jonge mensen die nadat ze gevaccineerd zijn plots sterven, stijgt angstwekkend. De meeste of nagenoeg alle vrouwen die tijdens hun eerste 20 weken zwangerschap gevaccineerd worden, krijgen een miskraam. En de lijst van ernstige ziektes wegens vaccinatie wordt steeds maar groter. En dan moeten we er nog rekening mee houden dat de meeste covid 19 vaccins cellijnen schijnen te gebruiken van geaborteerde kinderen. Nieuwe onthullingen hebben aangetoond dat foetaal materiaal niet alleen bij de productie van deze vaccins gebruikt werd maar ook voor de toepassing op grote schaal. Er blijkt nu ook “grafeen” in de vaccins te zitten wat uit eindelijk kan dienen omdat een totale controle mogelijk te maken. Terwijl de media geen wetenschappelijke, kritische gegevens toelaten, blijven ze hardnekkig hameren op de algemene plicht van vaccinatie  voor jong en oud en zelfs voor zwangere vrouwen. Ondertussen nemen de waarschuwingen van onze beste  wetenschappers toe en zij leveren steeds meer harde bewijzen dat het om een bio wapen gaat dat massa’s mensen ernstig ziek maakt en uiteindelijk doodt. Iedere week leverden we hierover uitvoerige en gedocumenteerde berichten, die alleen maar toenemen.

De katholieke Kerk heeft de plicht tegenover God en de hele mensheid om deze enorme en afschuwelijke misdaad met de grootste vastberadenheid aan de kaak te stellen, duidelijke aanwijzingen te geven en stelling te nemen tegen degenen die, in naam van een pseudowetenschap die ondergeschikt is aan de belangen van de farmaceutische industrie, bedrijven en de globalistische elite, in feite de bedoeling hebben mensen te doden” (C.M. Vigano in zijn brief aan de Congregatie voor het geloof en aan de Amerikaanse bisschoppen).

Een duidelijk voorbeeld van misdadige manipulatie geeft onze eigen VRT in het volgende artikel: “Tot 70 procent van de Vlaamse covidpatiënten is gevaccineerd, maar de vaccins werken wel degelijk: hoe zit dat?” (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/28/hospitalisaties-vierde-golf-en-andere-golven/). Met de meest bizarre redeneringen en statistieken wordt gegoocheld om precies het tegendeel van de waarheid te zeggen. Inderdaad, deze vaccins werken wel degelijk! Ze zorgen er voor dat je besmet geraakt en dat je anderen besmet. Wanneer 70 % van hen die opgenomen worden in het ziekenhuis volledig gevaccineerd zijn, dan dienen deze vaccins om mensen ziek te maken. En een massahypnose zorgt er voor dat mensen  zo gemanipuleerd worden dat ze in vertrouwen de massale vaccinatie aanvaarden waardoor ze ziek worden en uiteindelijk sterven.  Dit artikel, door vier schrijvers ondertekend, verdient de titel: “acrobatie van de waanzin”. Het is een morele plicht het covid 19 vaccin te weigeren en de onmiddellijke stopzetting hiervan te eisen.

En dit nog

*

*

*

*

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

73 commentaren op “Aartsbisschop Vigano: “Het is een morele plicht de COVID-19-vaccins te weigeren”

 1. Bill Gates is de sponsor van de vaccin die de farmaceutische industrie de mogelijkheid geeft om alle verantwoordelijkheid en gevolgen van de vaccins afwijzen dat is de waarheid. Dat Jezus in de Eucharistie ons leven is, is een feit. Hij zorgt voor de omvorming. Over de inhoud van de vaccins is al veel geschreven, inde VS is m’n nu al begonnen met kinderen te prikken onder de twaalf jaar. Er waren geen neveneffecten alleen een paar zere armen, maar wat op langere termijn? Dat weet niemand!

 2. Dit zijn onze conclusies!
  Een Spaanse onderzoeker vermoedt dat hij grafeenoxide heeft gevonden in het Pfizer-vaccin. Hij zegt zelf dat hij daar eigenlijk geen sluitend bewijs van heeft.
  Grafeenoxide staat niet op de ingrediëntenlijst van vaccins die in Europa gebruikt worden. Het Pfizer-vaccin dat onderzocht werd, gebruikt “vetten” om de werkzame stof “in te kapselen” en geen grafeenoxide.
  Er is echt nog altijd geen spoor van wetenschappelijk bewijs voor “magnetisme” bij gevaccineerde mensen.

 3. Tegen de “deskundige” mening van aartsbisschop Vigano valt blijkbaar nogal wat in te brengen. De FSSPX heeft een update gegegeven omtrent haar standpunt betreffende de vaccinaties. Met een beroep op Thomas van Aquino wordt betoogd dat er geen objectieve morele bezwaren zijn tegen de huidige vaccinaties, hoewel beslissingen in dezen met prudentie moeten worden genomen. (it is up to everyone to decide, according to their prudential discernment, whether or not to be vaccinated.) .

  Er kan zelfs een morele plicht zijn om zich te laten vaccineren:

  Thus, if it is impossible to approach the dying to confer on them the sacraments without being oneself vaccinated, we should prefer the salvation of our neighbor to our own health or tranquility. The same goes for all those who are obliged in justice, according to their duty of state, to provide for the salvation of their neighbor.

  En:

  Another necessity, that which arises from charity, sometimes requires making sacrifices to ensure the salvation or the good of the neighbor. It does not have the same force as the necessity imposed by justice, but it does exist and concerns every man in regard to his neighbor. However, if a health pass is needed to circulate, it may happen that the obligation to fulfill a duty of charity prompts us to agree to be vaccinated.

  Zoek naar deze verklaring onder: Practical Considerations on Vaccination Against Covid-19 (24 september 2021). De link zal ik apart proberen te posten

  1. Rinze,
   Het woord prudent is een BANKIERS-uitdrukking. Daar begint het al mee.

   Ik neem een deel van hun conclusie (door mij ingekort) door en geef commentaar:

   “Conclusie
   Vooral omdat we het zeer reële feit niet over het hoofd kunnen zien dat Covid bestaat en slachtoffers eist.”

   ++Is dat zo? of is het gewoon de griep? Verder is het een lege zin, napraten zonder inzicht in de materie. Een open deur intrappen dus.++

   “Iedereen moet aan zijn eigen voorzichtigheid worden overgelaten, en liefdadigheid zou de wet moeten zijn die de uitwisselingen over deze kwestie regelt, net als over alle andere.”

   ++Dit zégt óók helemaal niets. Het is onwetenschappelijk gezeur.++

   “Laat een ieder zich toeleggen op het verlichten van zijn oordeel met alle hulp die hij kan verkrijgen, en in de eerste plaats in de bovennatuurlijke orde, door gebed en het beroep op de Heilige Geest.”

   ++Dit slaat nergens op. Je kunt bijvoorbeeld niet met God overleggen of de mens betrouwbaar is. Bovendien blijken bepaalde firma’s in het verleden niet betrouwbaar te zijn.++

   “Dit zal hem in staat stellen zijn verantwoordelijkheden voor God op zich te nemen en aldus in volledige vrijheid een besluit te nemen.”

   ++Deze man is van de wereld los. De mensen worden nu op een doortrapte manier gedwongen!++

   “Verder zou zijn buurman deze keuze moeten respecteren en een andere beslissing dan de zijne moeten tolereren, of hij nu wel of niet gevaccineerd moet worden.”

   ++Ook weer een ‘open deur’. Wat een vervelend oppervlakkig stuk.++

   ++Nietszeggend, het druipt van de onderdanigheid, het roept een zekere afkeer bij mij op. Een beetje misselijke walging.++

 4. @Rinze,
  Voor Uzélf valt hetzelfde commentaat te geven als wat U aartsbisschop Vigano verwijt:
  Tegen Uw “deskundige” mening van valt nogal wat in te brengen.

 5. betere reactie (zonder taalfouten:
  @Rinze,
  Voor Uzélf valt hetzelfde commentaar te geven als wat U aartsbisschop Vigano verwijt:
  Tegen Uw “deskundige” mening valt nogal wat in te brengen.

 6. @Rinze,

  Allereerst natuurlijk: @Raphaël bedankt voor Uw weerwoord.
  U heeft volgens mij gelijk, dat @Raphaël bankierstaal gebruikt.
  Ik denk ’n stapje verder: @Raphaël is (alweer) iemand van de EU.

  Thus, if it is impossible to approach the dying to confer on them the sacraments without being oneself vaccinated, we should prefer the salvation of our neighbor to our own health or tranquility. The same goes for all those who are obliged in justice, according to their duty of state, to provide for the salvation of their neighbor.

  vertaling:
  Dus als het onmogelijk is om de stervenden te benaderen om hen de sacramenten te verlenen zonder zelf gevaccineerd te zijn, moeten we de redding van onze naaste verkiezen boven onze eigen gezondheid of rust. Hetzelfde geldt voor al diegenen die in gerechtigheid verplicht zijn, volgens hun plicht van staat, te zorgen voor het heil van hun naaste.

  MIJN reactie:
  Als het onmogelijk is om de stervenden te benaderen om hen de sacramenten te verlenen dienen wij voor het heil van de ziel van die naaste te BIDDEN.

  enz. enz.
  Het heeft geen enkele zin om élke frase van @Rinze door te nemen, daar letterlijk élke zin algemene ónzin is. Daarom had ik in eerste instantie nauwelijks gereageerd.
  Mocht @Rinze inderdaad van de EU zijn, dan belooft zijn onzin niet veel goeds voor de toekomst.

  1. P. Derks,

   Volgens mij haalt u wat namen door elkaar.

   En laten we elkaar niet te snel beschuldigen? Dat draagt niet bij aan de discussie, lijkt mij.

 7. God heeft ons wijsheid gegeven om te handelen naar de mogelijkheden die de H.Geest ons zal laten zien. Er zou geen verdeeldheid zijn als iedereen zou bidden en zou leren onderscheiden, dan doen we wat we moeten doen. En dat is Godswil. Dan hangen we niet aan de lippen van de politiek, of aan een Aartsbisschop Vigano, of aan de lippen van Paus Fransiscus of aan de lippen van het Priesterbroederschap Pius X, maar dan hangen we aan de lippen van Jezus aan het Kruis.
  Dan vragen we in ons gebed, in de H.Mis, Heer wat wil U dat ik nu in deze situatie doe.

  Pater Kolbe en vele Heiligen waren daar een groot voorbeeld van. Pater Kolbe gaf zijn leven voor een vader. Dat was wat Pater Kolbe ervaarde dat het Godswil was. Pater Kolbe heeft een gifspuit laten zetten ten dienste van zijn naaste. Hij heeft niet alleen de Vader daar mee gered, maar na zijn dood vele zielen mee gered.

  En als dat niet een gifspuit zetten is, dan zal Godswil iets anders van ons verwachten.
  Maar, hoe dan ook het komt maar op één ding neer, naastenliefde.
  Niet onze wil, niet onze gezondheid, niet ons lichaam, maar Godswil ten dienste van onze naaste en vooral voor de redding van zielen!

  Dat is geloof en de navolging van Christus!
  Amen

 8. Wie voelt zich geroepen onze ministers, onze burgemeesters én onze bisschoppen volgende vragen te stellen?
  1) Waarom verbiedt men dokters goede en efficiënte geneesmiddelen off label voor te schrijven in overleg met de patiënt?
  2) Waarom treedt men niet op tegen de censuur op Youtube, Google en andere internetkanalen?
  3) Waarom verplicht men de reguliere media niet om aantoonbare fouten duidelijk en luid recht te zetten?
  4) Waarom dringt men bij de reguliere media niet aan op ernstige debatten tussen voor- en tegenstanders van de genomen maatregelen?
  5) Waarom laat men toe dat de reguliere media nog steeds spreken over besmettingen, terwijl zelfs de WHO zegt dat het om niet meer gaat dan positieve PCR-tests?
  6) Waarom verspilt men al dat belastingsgeld aan onbetrouwbare PCR-tests? In de VS wordt de PCR-test geweerd omdat die geen onderscheid kan maken met de griep. De griep zou het voorbije jaar voor 98% verdwenen zijn.
  7) Waarom is het mogelijk dat leidende figuren in gezondheidsinstituten van overheidswege na bewezen diensten kunnen werken bij Big-Pharmabedrijven en omgekeerd?
  8) Waarom krijgen jongeren bij de vaccinatie te horen dat ze de eerste weken geen zware inspanningen mogen verrichten of aan sport mogen doen, terwijl een dode binnen de eerste twee weken na vaccinatie nooit als dode door vaccinatie kan worden erkend?
  9) Wat is de precieze periode dat een dode na vaccinatie wel als een dode door vaccinatie kan worden erkend?
  10) Waarom maakt het FAGG niet langer onderscheid tussen doden na vaccinatie en doden door vaccinatie en betwist ze alle doden door vaccinatie?
  11) Waarom vermeldt het FAGG hierbij geen leeftijdscategoriën? Het is niet verantwoord om vele levensjaren van jongeren af te nemen om enkele luttele levensjaren bij ouderen te redden, denk ik dan. Ben ik dan zo verkeerd?
  12) Waarom verwijst het FAGG vaag naar zijn experts maar niet naar de wetenschappelijke artikelen waarop ze zich baseren?
  13) Waarom stelde Sciensano tot op vandaag het aantal doden door Covid niet bij? In vele landen wordt gemeld dat het aantal met 80% moet naar beneden worden gebracht vanwege de sterker doorwegende andere doodsoorzaken.
  14) Waarom worden de bijwerkingen en de doden na vaccinatie niet beter gemonitord?
  15) Waarom worden artsen niet duidelijker opgeroepen alle bewerkingen en doden na vaccinatie duidelijk te melden maar wordt het hen integendeel zo moeilijk mogelijk gemaakt?
  16) Waarom wordt er niet aangestuurd op meer post mortem onderzoek van doden na vaccinatie?
  17) Waarom werd de intensive Care niet opgeschaald?
  18) Waarom vaccineert men jongeren en kinderen die geen gevaar lopen?
  19) Waarom gebruikt men uitsluiting voor het opleggen van vaccins die geen definitieve goedkeuring genieten en kunnen genieten omdat er onvoldoende tijd is verstreken om nu al hun gevolgen te kennen? En daarbij direct aansluitend als direct gevolg: waarom zet men de gevaccineerden op tegen de ongevaccineerden, terwijl de gevaccineerden even goed het virus kunnen doorgeven? Er zijn verschillende wetenschappelijke onderzoeken die vaststellen dat de hoeveelheid virus bij gevaccineerden veel hoger is, als ze besmet zijn.
  20) Waarom ziet men niet in dat als dit verhaal verkeerd afloopt dit tot een enorm wantrouwen zal leiden in wat nog overblijft van onze democratie en rechtsstaat en dat men nu de zaden aan het zaaien is voor burgeroorlog en dictatuur?

  1. U stelt niet zo zeer vragen, maar insinueert. Vraag 1 bv., hoe weet u dat er effectieve medicijnen zijn die niet mogen worden voorgeschreven? Vraag 2, particuliere netwerken mogen uiteraard zelf regels opstellen over wie ze wel en niet toelaten. Enz. Overigens, het gaat er nu niet om of er wel dan niet allerlei duisters plaatsvindt, maar of het een katholiek moreel geoorloofd is (of zelfs verplicht) een van de courante vaccins te ontvangen.

 9. @Raphael, u begrijpt gelukkig dat ik hier niet mijn mening heb gepost, maar slechts het standpunt van de FSSPX, bij monde van de secretaris-generaal pater Arnaud Sélégny. U verwerpt het standpunt van de Priesterbroederschap, vindt het volstrekte nonsens. Men begrijpt het daar niet en is “onwetenschappelijk” bezig. Jammer dat u (nog) niets geschreven hebt over de Thomistische onderbouwing. Klopt die ook niet? Exit FSSPX begrijp ik. Op de Traditionele site onepeterfive heeft de Thomist Dr. Peter Kwasniewski enkele maanden geleden ook al betoogd dat er geen steekhoudende morele bezwaren kunnen worden aangevoerd tegen de vaccinaties.

  Prudentie is in Nederland een volstrekt normale term in de moraaltheologie, is een van de kardinale deugden.

  @P. Derks, Mooi dat u blijft staan bij de verpakking van mijn post, en zo valt over het woord “deskundig” of liever de aanhalingstekens. Het is inderdaad een persoonlijke kenschets, de enige trouwens in mijn bericht. Ik constateer slechts dat de aartsbisschop ook hier schrijft over zaken waarin hij geen bijzondere expertise heeft. Zelf ben ik in dezen ook niet deskundig, en heb geen mening gegeven.

  U schrijft: “Het heeft geen enkele zin om élke frase van @Rinze door te nemen, daar letterlijk élke zin algemene ónzin is.” Al die frases zijn dus van de FSSPX. Het is dus niet “mijn onzin”. U kerkt blijkbaar niet bij de FSSPX. Zijn misschien ook wel van de EU, nietwaar?

  Jules kerkt bij de FSSPX, mijn moeder is vorig jaar door pater Huysegems FSSPX op voortreffelijke wijze uitgeleide gedaan. Verder niemand van de Broederschap hier? Theudmer in ieder geval niet.

  1. @Rinze,
   Inzake Uw een na laatste alinea (beginnend met: U schrijft: “):
   Ik kerk inderdaad niet bij de FSSPX.
   Of de FSSPX stevige banden heeft met de EU, is mij onbekend en zelfs totaal niet door mij onderzocht.
   Als ik eenmaal de conclusie getrokken heb, dat U onzin schrijft + U schrijft terug dat dat standpunten (door U genoemd: frases van de FSSPX), dan kan ik niet anders dan de uitgangspunten van de FSSPX vollédig afwijzen.

   Inake Covid-19 (eerst ‘corona’genoemd) was ik waarschijnlijk de állereerste(!) die zwaar protesteerde tegen de door de overheden (waaronder onze eigen overheid) aangeboden injecties. Reden: al die injecties gaan – volledig ónterecht – voorbij aan de jaarlijkse griepgolf (die elk jaar 3% doden vergt). Bovendien veranderen al die injecties onze DNA, hetgeen volgens mij niet anders is, dan de grofste(!) misdaad jegens de mensheid.

   1. Correctie van de 1e zin van de laatste alinea:

    Inake Covid-19, moet zijn: Inzake Covid-19 ….

 10. Het antwoord op die lange lijst van vragen is eenvoudig: decennia geleden heeft Maria ons voorbereid. “Rome zal het geloof verliezen”, en “Het communisme zal de hele wereld domineren.” Iedereen kan die feiten nu klaar en duidelijk zien. Voorlopig is niemand opgewassen tegen de overmacht van die dictatuur. Omdat de dictatuur wereldwijd aanwezig is kan n iemand daaraan ontsnappen. Daarom is er slechts de keuze tussen de duivelse macht en de levengevende liefdevolle macht van God. Er is geen andere keuze mogelijk. Niet kiezen betekent eveneens God beledigen. Waarom moet dat altijd weer herhaald worden ?

 11. De katholieke moraaltheologie verbiedt het plegen van zelfmoord en het zich toebrengen van zwaar letsel (doodzonde), wat men doet wanneer men de biologische wapens van de bevolkingsreductionisten laat inspuiten; het is dus immoreel om de Prik des Doods te laten zetten. En, ja, het is een Prik des Doods; de mensen die horrorverhalen op sociale media plaatsen over de dierbaren die zij aan die inspuitingen verloren hebben kunnen daar het één en het ander over vertellen. Er is geen thomistische onderbouwing voor deze dystopische praktijken; Sint Thomas zou deze gruwelen ondubbelzinnig veroordeeld hebben. Nu ik het over Sint Thomas heb vermeld ik er nog bij dat het thomistisch is om gehoorzaamheid te weigeren aan zondige bevelen. Dat de FSSPX, façade-structuur van een traditionalistisch-perennialistische gnostische ridderorde van Sion (Douglas Trees is een gnostische bisschop van die sekte; “doug.trees” op Facebook), meewerkt met de dystopische nachtmerrie toont nog maar eens aan dat de leiders ervan onderdanig zijn aan de satanische Nieuwe Wereldorde.

  Savvas Agioritis, een priestermonnik van het Grieks schisma, van de Berg Athos, heeft gezegd dat er bij hen een bezetene was door wie een duivel sprak die door een onzichtbare kracht gedwongen werd om toe te geven dat er over de gifmengsels die ingespoten werden een occultistische ritus uitgevoerd werd in een Amerikaanse loge en dat die gifmengsels bezetenheid teweegbrengen bij mensen die het bij zich laten injecteren, en dat de bezetenheid geschiedt via het bloed van de vermoorde kinderen dat ervoor gebruikt werd. Dat de machthebbers meer bezetenheid op aarde willen brengen is zonder twijfel, want dat is onderdeel van hun plan ter openbare vestiging van de wereldregering en de cultus van Lucifer. Aan de psychopathische houding van ingespotenen jegens mensen die de prik weigeren is ook de activiteit van donkere krachten zichtbaar.

  Bij de “Stew Peters Show” werd een Amerikaanse militair besproken bij wie gevonden werd dat er een soort van metalen slierten in zijn organisme zaten na zijn inspuiting. Zeer, zeer duivelse toestanden zijn zich aan het ontplooien.

  Er zijn er die verwachten dat de ingespotenen binnen enkele jaren massaal zullen gestorven zijn, en gezien degenen die hun geld in die spuiten gestoken hebben er in de jaren voor 2020 geen geheim van gemaakt hebben dat zij de wereldbevolking gereduceerd wilden zien tot een klein percentage van wat het was moet men er niet aan twijfelen dat dit de bedoeling is van de machthebbers. Ik hoop dat hun plan zal falen en dat de gewilde schaal van sterfte niet bereikt wordt, maar de toestand ziet er slecht uit.

  Belangrijk is dat degenen die zich al hebben laten inspuiten aan detoxificatie doen en dat zij weigeren van zich opnieuw te laten inspuiten, want ze willen blijven inspuiten tot de graad van sterfte bereikt is die ze willen hebben.

 12. @Theudmer, inzake die Griekse priestermonnik: U bedoelt ongetwijfeld de site:
  youtube.com/watch?v=WE0JbX8bhqQ

 13. En een monnik op een berg of ergens in de woestijn weet wat wij moeten doen?
  Typisch kenmerken van hiërachie, deze weten wat God voor ons wil, terwijl ze niet op het werkveld werken maar hoog in een klooster wonen met hun medemonniken of ergens in een woestijn met weinig mensen.

  Dat iedereen maar goed luistert naar Godswil, ook al is dat de spuit des doods halen, om zo onze naaste bij te blijven staan.. Wij zijn hier niet voor onszelf!

  Ons lichaam, ons gezondheid, onze succes, onze likes, ons geld heeft niets van belang bij God. Hij zal maar één vraag blijven stellen in ons leven en ook na de dood. Wat hebben wij gedaan voor onze naaste, hoeveel verloren zielen hebben we gebracht tot de redding aan het kruis, dat is van belang!!

  1. De tien geboden staan boven de werken van barmhartigheid. Je zal niet doden, ook niet jezelf. Voor men goed kan doen, moet men het kwade mijden. En kom niet af met het voorbeeld van Pater Kolbe. Hij besliste een medemens te redden, de hongerbunker en de gifspuit nam hij er op de koop toe bij als een door hem niet gewild gevolg van zijn besluit een mens te redden. Ten andere, er bestond nog steeds de kans dat er iets gebeurde waardoor ook Kolbe zelf, na de redding van de vader, ook zelf nog gered kon worden. Van de huidige mRNA-injecties staat geenszins vast dat ze helpen, integendeel, ze blijken zelfs gevaarlijk te zijn. Daarom moet men ze kost wat kost mijden. Bovendien houdt de overheid goed werkende medicijnen tegen en maken politici zo zichzelf tot moordenaars en dieven. Ik kan niet begrijpen hoe jij die lui wil verdedigen.

 14. @ Lotje,
  u vergeet even dat de vaders van het mystieke leven allen begonnen als eenzame kluizenaars. Bijvoorbeeld Benedictus, Franciscus, enz.
  Hun eenzame grot of hutje in de wildernis was hun uitvalsbasis van waaruit zij hun geestelijk werk, door God geleid, verrichten. Zij zijn de bouwers van de Kerk en de opvoeders van ontelbare zielen.

  Verder is het zo dat zondigen altijd gevolgen heeft. De natuurwet is onverbiddelijk. Wanneer men een tijdlang in dezelfde zondigheid blijft vertoeven wordt er reeds een klein oordeel over u uitgesproken. Wanneer men daarna nog steeds niet ertoe komt vergiffenis te vragen met een algemene biecht dan wordt de ziel naar een strenger oordeel gevoerd dan voorheen. Op die wijze wordt de duisternis van die ziel intenser. Indien men niet tot inzicht komt verergert het oordeel in verloop van tijd. Daarom, zich laten vaccineren is buigen voor de duivel en men ontloopt de gevolgen niet, noch kan men iemand geestelijk helpen door te buigen voor duivels.

 15. @: lotje..

  Citaat::
  ••Typisch kenmerken van hiërachie•• ..een reactie waaruit blijkt dat je geen zicht heb op wat een harmonische hiërarchie betekent in zijn oorspronkelijke “versie”.
  ..van vóór de zondeval 🤔 want dat betreft het ijkmodel.

  1. Eric: De Heilige Benectictus of de Heilige Fransiscus dat waren nog eens Heiligen die inderdaad tijdelijk in een kluis zaten. Omdat het een voorbereiding was op hun roeping. Na hun kluiservaring gaven ze onderricht over het evangelie, over de navolging van Christus, ze gingen er naar leven, of ze namen de biecht af en celebreerde de H. Mis, ze werkte en bidden. Maar deze hielden zich niet bezig met politiek, klimaat of welke virussen of wat dan ook. Die waren bezig met het zielenheil. De Heilige Fransiscus ging naar de armen, melaatsen, maar toen hadden ze nog geen convid safe ticket nodig om bij de melaatsen, armen of de zieke te komen. Nu wel…

   Ik ben overtuigd als de Heilige Fransiscus niet meer bij de zwakke mensen mocht komen en hij moest zijn lichaam en gezondheid offeren aan die convidspuit, zodat hij (ook al kost het hem een kort leven) dan zou hij kiezen om naar de zwakste te gaan. Dat noemen ze offeren. Het gaat niet meer om mij, maar om onze naaste. Dat is de navolging van Christus.

   We moeten maar denken aan Jezus zijn gedrag voor de rechters. De Koning van het heelal, werd beledigd, bespot, bedekt met spuwsel, Hij werd ‘duivelsbezetene’ genoemd en ‘godslasteraar’… en Hij deed toen Zijn mond niet open!

   Ge zult pas een goed Christen zijn als je Jezus houding navolgt tot aan het KRUIS!

   Jo, ik weet dat jij helemaal bezield bent van profetische voorspellingen of wat dan ook waar ik zelf niet mee bezig ben. Ik vind dat wat verloren tijd, in al die tijd van al dat lezen had ik al heel wat eenzame mensen of mijn naaste in nood kunnen bezoeken. Al die theorieën of openbaringen of ze nu vals of waar zijn over het gevaar van Covid, vaccins, of alle theorieën over de gevaren van de klimaatveranderingen, enz daar moeten wij niet mee bezig zijn.

   Wij zijn niet van de wereld, wij hebben te luisteren naar wat God ons te vertellen heeft en wat we kunnen doen om de goede boodschap van God uit te dragen in een wereld en nu ook de kerk dat verzonken is in duisternis.

   In de bijbel staat trouwens: bij Matteüs 22: 20-21: ‘Geeft dan aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt.’

   Een munt heeft twee zijden: de ene zijde verwijst naar de overheidsinstantie, de keerzijde geeft een historisch of cultureel element. Maar, wij werden geschapen naar het beeld van God, onuitwisbaar getekend met Gods karakter. M.a.w. onze taak is, de mensen met wie wij leven iets goeds en waardevols te geven door te getuigen van Gods aanwezigheid en leven.

   1. En nog iets: Als alle mensen naar het voorbeeld van Christus zouden leven, dan lost het probleem vaccin, klimaat, drugs, geweld en alle andere wereldse problemen vanzelf op.

   2. Jij wil niet tot de wereld behoren maar je wil wel instemmen met de wereldse gifspuit en zo meewerken met een overheid die meer en meer onrechtmatige eisen aan zijn burgers oplegt. Dat heeft in mijn ogen nog weinig te maken met de navolging van Christus maar meer met het op de troon brengen van de Antichrist. Waar jij voor gaat, is zelfs geen dolorisme, het is eerder satanisme! Heb nu toch eens de moed eerlijk te zijn met jezelf en echt te kijken waarvoor je staat. Wij moeten het Rijk Gods ook op aarde proberen te realiseren. Dat houdt in concreto in dat wij het menselijk leven, de menselijke vrijheid om in verantwoordelijkheid het kwade te mijden en voor het goede te kiezen, rechtvaardigheid, broederlijkheid en solidariteit onder de bescherming van Gods almacht en Christus’ woord zo goed als we kunnen proberen gestalte te geven in de maatschappelijke structuren. Aan mij vragen om mijn individuele verantwoordelijkheid voor de gezondheid van mijn lichaam, mijn geest en mijn ziel op te offeren in naam van een vage, onbewezen en hoogstwaarschijnlijk op basis van leugens ingeroepen solidariteit, is niet correct en lijkt mij geen oproep te zijn die uit Christus’ mond kan komen. Het is satanisch crypto-communisme, iets waarvoor Onze-Lieve-Vrouw op vele plaatsen ter wereld maar in het bijzonder in Fatima heeft gewaarschuwd. Onze overheden gebruiken het overroepen virus om met de hulp van grote financiële machten achter de schermen een sterke overheid uit te bouwen in combinatie met de grootste multinationals die de wereld nu kent. Van achter de schermen moeten op basis van globalistisch en technocratisch gedachtengoed en met behulp van allerlei controlesystemen de grote wereldproblemen worden opgelost. Een kleine elite bezit en bepaalt alles. Wij, de overige mensen, worden tot bezeitloos en willoos vee herleid en moeten luisteren en gehoorzamen als robots. Dat heeft niets met Jezus’ droom over deze wereld te maken maar alles met een dystopie zoals we die terugvinden in de Apocalyps van Johannus: het systeem van het beest. Ook daar lezen we over een dictatuur en een slavenssysteem waar niets kan zonder totale onderwerping aan een overheid die geen enkel respect meer betoont voor zijn burgers en zijn wil zonder degelijke verantwoording oplegt.

    1. De gifspuit is ongetwijfeld een voorloper van het merkteken van het beest dat vernoemd wordt in de Apocalyps van St. Johannes; in de tijd van dat merkteken zal men geen brood kunnen kopen zonder dat teken. Degenen die nu tegen beter weten in toegeven aan de doodsprik zouden ook niet standvastig blijven indien ze in de tijd zouden leven waarin Antichrist systematisch zijn merkteken opdringt.

     Ik hoor het al vol afschuw, priesters die in die tijd zouden beweren dat ze moreel verplicht zouden zijn om het merkteken te ontvangen om bij stervenden te kunnen komen voor het toedienen van de Laatste Sacramenten.

    2. Wij, de overige mensen worden tot bezeitloos en willoos vee herleid en moeten luisteren en gehoorzamen als robots…. Dat is toch precies wat de Katholieke Kerk in de afgelopen eeuwen heeft gedaan met haar gelovigen. Ik ben er zeker van dat Jezus heel wat anders in gedachten had dan wat de Katholieke Kerk ooit was. Nu zij een meer humaan gezicht krijgt (Zoals Jezus was) past deze veel beter bij mij.

     1. @juuls,
      Jezus = God; God de Zoon; Jezus heeft álles gedaan wat de Vader wenste (Het is volbracht).
      Zo te lezen, zou U het héél anders aangepakt hebben als dat Jezus gedaan heeft.
      Echter, ik heb letterlijk nergens gelezen – zelfs niet buiten de bijbel – dat God de Vader spijt heeft dat Hij niet @juul naar de aarde gestuurd heeft.

      1. Nee Derks. De eerste regel is een citaat van een eerdere reactie alhier door iemand. Die verwijt de huidige overheid precies wat de Kerk al jaren gedaan heeft en als het aan ‘jullie’ ligt weer jaren gaat doen. Gelovigen zijn niet dom meer en willen ook niet meer dom gehouden worden. Daarom is VAII er gekomen. Gelovigen gingen vragen stellen en daar had de gevestigde orde maar een hekel aan. Immers eeuwen hebben ze de gesel over het gepeupel kunnen halen. De tijd van de sigaar en borrel voor mijnheer pastoor waren voorbij.

       1. @juuls,
        Ik heb – lang geleden – eens iemand horen zeggen: “Ik ben geen klein kind meer; Ik ben niet dom meer.”
        Het duurde niet lang; het duurde zelfs maar zéér kort en toen had ie spijt van dat domme gezegde.

        1. @juuls,
         U kunt raden wie dat kind was: ikzelf. Ik zat toen op de basisschool.

         1. @juuls,
          U mag nóg ns raden: Hoe oud schat U Uzélf in?
          Beter gezegd: Hoe jóng schat U Uzelf in?
          (Hoger dan 10 jaar is fout geantwoord.)

        2. Gewoon weg weer dezelfde houding Derks. Hautain en neerbuigend tegenover kritiek. De behoudende katholiek heeft niets geleerd. Ohja kennis van Kerkhistorie etc is natuurlijk fundamenteel. Maar DAN juist zou je moeten leren van de fouten uit het verleden.

 16. @; lotje ..

  Bij al het goede wat je zoal schrijft is dat van die vaccinatie gifspuit TOTALE DWAASHEID.. c.q. onzin.

  Aan een kwaadaardig “algemeen belang” ben ik niets verplicht.
  Je getuigt van een gebrekkig onderscheid des geestes.
  Je bent zelfs verplicht de voor én tegens te onderzoeken..(ook in de profetieën).. velen weigeren dat zelfs omdat ze traag van geest zijn en wel de overheid GELOVEN.😱 …in deze geloof jij ook de leugens van de overheid.
  In de YouTube profetieën wordt deze houding.. (gesteldheid van het gemoed) zwaar bekritiseerd..en gezien als een zonde aspect.

  De misdadige overheden van alle eeuwen hebben juist het [ware] algemeen belang met voeten getreden.. Jezus onze Heer zegt ergens, dat al in zijn tijd macht-hebbers vonden dat er te veel mensen op de aarde waren.. en ook toen al deden waar ze nu ook al mee bezig zijn.. en hun macht toonden tegenover Zijn aanhangers.

  Duizenden en duizenden doden EN MEER zijn al geofferd en verminkt voor dat smerig algemeen belang ..de holocaust komt inzicht en straks overtreffende.
  Dus de massa c.q. gezichtlozen van het algemeen belang vragen satanische offers van anderen.. daarbij ook nog eens op lichtzinnig wijze ieders eigen leven op spel zetten zoals Russische roulette ..als dat geen zonde heet dan is abortus ook geen zonde.. want de vaccinaties zijn een voorbereiding om de zielen te roven.. als ze dat nu al niet doen.
  Dus @;lotje ..je redeneringen inzake zijn zo krom als wat.

 17. @ Lotje,

  1. Men kan in een hospitaal of rusthuis ongevaccineerd mensen gaan bezoeken indien men een covid-test laat nemen, dit kan ook wanneer men ongevaccineerd een festival wil bijwonen. De covid-test blijft enige tijd geldig, waarna men zich opnieuw kan laten testen. Dus niet onnodig de held gaan spelen. Of die test betrouwbaar is wordt betwijfeld en indien de gok-test u positief noemt dan moet u misschien een tijdje in quarantaine.

  2. De gevaccineerden bezitten een onnatuurlijk covid-versie met een hogere resistentie dan het natuurlijke covid. Een gevaccineerd priester is dus bezig de duivel te plezieren en tast onschuldigen aan met zijn vaccinatie! Laat u niet wijsmaken dat ongevaccineerden gevaarlijk zouden zijn voor wel-gevaccineerden want dan moet men vragen waarom zij zich lieten vaccineren! Daar kunnen zij niet op antwoorden.

  De algemene verdwazing is aan de macht.

  1. Jo en Eric,

   De convid-pas en vaccinatie is in Frankrijk geheel goedgekeurd, ook al deels in België bij sommige zorginstellingen van toepassing en een test blijf je niet elke week nemen als je moet gaan werken of je ouders wil bezoeken.

   Als jullie denken om me te helpen met te schrijven wat het allemaal wil zeggen die vaccinatie zal je van convid-pas en vaccinatie niet verlost raken. Frankrijk is al weken bezig met opstand maar daar is er nog steeds verplichte vaccinatie en convid pas in voegen. Nog steeds niets veranderd.

   Ik zit al 2 jaar (omdat ik in de gezondheidzorg werk) op mijn knieën de hemel te smeken en te bidden om deze waanzin (dat veel verdeeldheid onder de bevolking brengt en ook veel geweld) te laten stoppen.

   Maar, de vaststelling die ik maak als ik ga bidden, bijna niemand bidt nog in België. De kerken zijn leeg, alleen vele kaarsen worden gebrand. Maar, dat zal niet helpen, als je alleen maar tijd maakt voor een kaarsje.

   Onze Lieve Vrouw van Fatima had opgeroepen om te rozenkrans te bidden. Als de Rozenkrans aan de grenzen begon kon je maar op 2 plaatsen in Vlaanderen deze bidden en spijtig genoeg waren de kerken dan nog leeg. De H. Missen zijn in de moderne kerken gehalveerd als een onderonsje, het offer is daar grotendeels afgeschaft. Niemand heeft nog berouw of ga nog biechten.

   Wil je dat het stopt, dan roep ik hier op om te gaan gehoorzamen aan de oproep van Onze Lieve Vrouw van Fatima, val allemaal op jullie knieën, bid en smeek, doe boete, ga biechten en heb berouw. M.a.w. verlaat dit forum en ga massaal de rozenkrans bidden tot die waanzin gedaan is.
   Daar help je de zielen mee die nu in deze waanzin elke dag mogen gaan werken of bijna hun werk kwijt zijn omdat ze de vaccinatie niet willen.

   Als we willen blijven zorgen voor de naaste zullen we iets moeten ondernemen en door al die complot theorieën en geschriften over profeten helpen we niemand. Onze Lieve Vrouw van Fatima had ons niet opgeroepen om ons daarmee bezig te houden, ze had opgeroepen om veel, heel veel te bidden.

   En Jo onderscheiding van geesten verkrijg je door gebed, niet door te lezen. Als het zo verder blijf duren zal iedereen die nog wil zorgen voor je naaste, verplicht worden om de vaccinatie te gaan halen. Wees maar gerust..

   Dus m.a.w.: in plaats om mij te les te spellen, ga allemaal bidden dan help je mij en vele anderen zorgverleners meer dan hier mij te vertellen hoe problematisch de duivel wel is. We zijn 2 jaar verder en we zitten nog met convid. Had iedereen maar al 2 jaar gaan bidden en smeken, we waren er van die duivelstreken al verlost geweest.

   Dat is mijn waarheid!!!

   1. Lotje, proficiat dat U nog steeds – als gelovige(!) – in de gezondheidszorg werkt.

    Het is helemáál perfect, als U NIÉT gevaccineerd bent en dus 100%(!) op de Heer Jezus Christus + op Zijn en ónze Moeder Maria vertrouwt.

 18. Het leven van een mens is van Gods maak, en het recht is niet aan hem gegeven om het te delgen. God bepaalt het levenseinde, en niet het schepsel.

  Wie zich met de dood slaat zondigt tegen God, want Zijn eigendom wordt geschonden.

  Koppels, verder, waarbij de jaren van kind-baren nog niet uitgedoofd zijn beschadigen door het ontvangen van de gifprik hun kinderen en brengen mogelijk generationele schade toe aan hun bloedlijnen, waardoor het volk geschaad wordt. Het is niet geoorloofd om dergelijk letsel toe te brengen aan uw kinderen en aan uw volk.

 19. Dezelfde onzin als de fundamentalistische protestanten die het poliovaccin weigerden.

  1. @Mark,
   Wij zijn diezelfde domme gelovigen, die óók nog steeds ter kerke gaan.

  2. Voor wie vindt dat appels met peren zijn te vergelijken is het inderdaad allemaal één pot nat.
   Lekker makkelijk.

 20. Het lijkt me nuttig te overdenken wat zovele vermeend onschuldige Joden overkwam toen de Romeinse soldaten Jeruzalem volledig omsingelden, alle leidende personen kruisigden, al degenen die zich in de stad bleven verschuilen vermoordden, de rest wegvoerden als slaven en de tempel verwoestten.

  Dergelijke overmacht was de wil van God.
  Degenen die werkelijk aan de zijde van Jezus en Maria biddend blijven vertoeven kunnen dus de vrede in hun hart bewaren. Bitterheid is voor hen die blijven volharden in de mening dat wereldse acties tegen de overmacht (v.d. overheid) nog iets zouden kunnen veranderen. Ongetwijfeld zal er in sommige landen bloed stromen zonder enig verhoopt resultaat. Bovendien mag men zich verwachten aan nog ergere handelingen van de overmachtigen.

  God is met ons, men kan dan wenend bidden voor de al of niet onschuldige slachtoffers die niet meer kunnen geholpen worden, niet meer benaderd kunnen worden, bidden is de geestelijke strijd die de meeste en beste gevolgen waarborgt.

 21. Ik denk dat er weinig reageerders aan deze protestmars gaan deelnemen. Het zijn allen toetsenbord ridders.

 22. Emotioneel afscheid van een lerares die na 20 jaren lesgeven niet meer toegelaten wordt.
  {utube.com/watch?v=nQpEQZXu6RI}
  Teacher of Twenty Years Says Goodbye To Her Livelihood & Farewells Her Career in an Emotional Video!

 23. Wie voelt zich geroepen om een affiche te ontwerpen met de belangrijkste bijwerkingen van de vaccins? Daarop zouden de soorten en aantallen van problemen en sterfgevallen na vaccinatie voor België en Europa kunnen worden vermeld. Zo kunnen we onze medeburgers bewust maken van de gevaren van deze experimentele mRNA-injecties en een maatschappelijk debat stimuleren. De reguliere media hebben immers duidelijk partij gekozen voor Big Pharma en de misleidende overheid en liegen momenteel het publiek voor door slechts de helft van het sterk opgeblazen covid-verhaal te vertellen. Ze verzwijgen in alle talen het belangrijkste wat zich nu aan het aandienen is: de grote vaccinatieschade die overal ter wereld meer en meer duidelijk wordt.

 24. Zijn er geen rijke bedrijfsleiders die ook de huidige politiek dwaas en crimineel vinden, het voor hun kinderen, kleinkinderen en alle misleide burgers van het land willen opnemen en om die reden een investering willen doen in het maken en ophangen van grote affiches met daarop de getallen die de vaccinatieschade in België en Europa in kaart brengen? Een reclamespot op een lokaal radiostation zou ook al een kleine aardverschuiving kunnen teweeg brengen. Dat kan gefinancierd worden door een groepje burgers die willen samenwerken?

 25. @: lotje..

  Je schreef:
  ▪︎Als we willen blijven zorgen voor de naaste zullen we iets moeten ondernemen en door al die {{complot theorieën}} en [geschriften over profeten] helpen we niemand. Onze Lieve Vrouw van Fatima had ons niet opgeroepen om ons daarmee bezig te houden, ze had opgeroepen om veel, heel veel te bidden▪︎

  Jezus Christus raadt in zijn boodschappen op YouTube ten zeerste aan om juist
  wel naar personen te luisteren die de juiste informatie geven ..maar deze informatie wordt door de misdadige overheden tot nepnieuws bestempeld en complotdenken ..en wat die profetieën betreft.. Kijk ‘Wie könnt ihr nur glauben, dass ein Impfstoff euch retten wird’ op YouTube https://youtu.be/1yQGa42WhU4

 26. @: ideetje..

  Dat is een goed idee.. @: ideetje ..maar het is een groot misdrijf 🤭 illegaal aan te plakken 🤣..😂

 27. @; lotje

  @: Theudmer schreef:
  ▪︎Koppels, verder, waarbij de jaren van kind-baren nog niet uitgedoofd zijn {beschadigen} door het ontvangen van de gifprik hun kinderen en brengen mogelijk [generationele schade toe aan hun bloedlijnen], waardoor het volk geschaad wordt. Het is niet geoorloofd om dergelijk letsel toe te brengen aan uw kinderen [en] aan uw volk▪︎

  Dat is een doordenker van @:Theudmer.
  Heeft @:lotje daar ook aangedacht .. al die verpleegsters in de ziekenhuizen en andere verpleegkundigen..aan hun kinderen en nageslacht.
  Ik raad je ook aan de reactie van A vigilant citizen op 8 november 2021 om 20:42 te lezen.. (of nogeens te lezen).

 28. Ga allemaal bidden in plaats van hier te zeveren over de gevolgen van het vaccin, als iedere katholiek had gebeden, (zoals ik al eender had gezegd), dan hadden we van corona vanaf geweest.

  Hier zit een groep van kleingelovige en dramaqueens die niet vertrouwen op God.
  Jullie zijn al even erg ( in de andere zin) als onze bisschoppen, die zijn dan weer bang van corona.

  Wat een kerk.

    1. @juuls,
     Op ÚW antwoord was ik al aan ’t wachten.
     Ik zal dan tóch maar even reageren:
     Álles heeft z’n tijd, zoals tijd om te leven, tijd om te eten enz.
     Overdag gebruik ik om te leven (of om niét te leven).
     Bidden doe ik vooral het ’s avonds en het ’s nachts (dan is het buiten en innerlijk wat rustiger).

     Slapen doe ik meestal vanaf pakweg 02.00 uur -17.00 uur.
     (Ik weet het: dit is zéér onregelmatig en veel te weinig.)

     Maar @juuls, ik had al op Uw reactie gewacht bij het artikel ‘Waarschuwing ….’

      1. @juuls,
       Ál Uw domme antwoorden wijzen er stevig op, dat geen enkele werkgever U kan gebruiken. Misschien kan ’n werkgever U als behang gebruiken, zodat die werkgever ’n ánder lastig persoon onzichtbaar achter dat behang kan plakken.

       U bent gewoon Uzélf + anderen tot last.

       1. Goh u reageert als een gebeten hond… Ik confronteer u slechts met eigen uitspraken… vervelend he!

 29. Toch enkele bedenkingen bij wat hier allemaal te lezen staat.
  Volgens mij kan er niet ontkend worden hoeveel doden er door covid 19 gevallen zijn. en de ziekenhuizen lopen weer vol met mensen die niet gevaccineerd zijn en zodoende plaats innemen van mensen die niet kunnen behandeld worden. Als christen vind ik dat je uit respect voor de naaste je moet laten vaccineren alleen zo kunnen we uit deze crisis raken.

  1. @Dirk,
   Heeft U ook in de gaten gehouden hoeveel griepdoden er élk jaar vallen?
   Die griepdoden vallen nu állemaal onder covid.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht