De roep naar een “Neurenberg 2” wordt steeds sterker

Goede Vrienden,

Deze overweging willen we wijden aan het kostbaarste “geheim” van het christelijk geloof, nl. de Eucharistie. Neen, het gaat niet over een vrome ritus voor enkele ‘pilarenbijters’. Dit “mysterie” was vanaf het begin van het christendom het hart van iedere gemeenschap van christenen. In de huidige samenleving blijkt ze nauwelijks nog enige betekenis te hebben voor het openbare leven. Zo was het aanvankelijk ook in het Romeinse Rijk. Christenen lieten zich echter door een heidense overheid niet voorschrijven of en hoe zij Eucharistie zouden vieren. Zij gingen ondergronds en organiseerden vieringen in de catacomben, in de grootste verborgenheid. Het Romeinse Imperium stortte in, terwijl Kruis en Eucharistie overeind bleven.

Doorheen de eeuwen werd Eucharistie op de meest verschillende wijzen genoemd én gevierd: Dankzegging, Laatste Avondmaal, Maaltijd des Heren, Breking van het Brood, Heilig Offer, Heilige en Goddelijke Liturgie, Mis…In de sobere en donkere Romeinse kerken was een viering indrukwekkend door zijn eenvoud. In de kathedralen en barokkerken werden de vieringen omgeven door de overvloedige luister van processies, wierook en gezangen met orgelspel, waarvan de klanken langs het plafond rolden. Meer dan een halve eeuw geleden genoot ik als priesterstudent van pauselijke vieringen op het St Pietersplein te Rome, speciaal op hoogfeesten. Het was telkens weer een ongelooflijke pracht aan polyfonische gezangen, schitterende gewaden, processies en wierook, met een benedictijnse waardigheid. Het Woord Gods werd gezongen met een heldere stem en een indrukwekkende melodie. Meest ontroerend zijn wellicht nog de verslagen uit de concentratiekampen aan het einde van de oorlog, toen de nazi’s hun greep op de gevangenen moesten lossen. Had iemand een beetje brood en wijn kunnen bemachtigen, dan werd in een verdoken hoek Eucharistie gevierd. Een priester sprak enkele Schriftwoorden en de consecratiegebeden, waarna een vredewens en de heilige communie. Een goddelijke lichtstraal voor gevangenen in de barak van een hel.

Rond 155 geeft de heilige martelaar Justinus volgende eenvoudige beschrijving: “(Op de ‘dag van de zon’) komen alle bewoners samen… Er wordt gelezen uit de gedenkschriften van de apostelen of de geschriften van de profeten… (dan) spreekt hij die voorgaat een woord van vermaning en aansporing… Vervolgens staan wij allen gezamenlijk op en spreken onze gebeden uit… voor onszelf en voor allen die elders zijn. Wij bidden dat wij waardig bevonden zullen worden nu wij de waarheid hebben leren kennen… (dan) groeten wij elkaar met een kus. Dan wordt aan de celebrant brood en een beker water en wijn gebracht… hij brengt lof en eer aan de Vader van het al door de naam van de Zoon en de heilige Geest en hij spreekt een lange dankzeggen (Grieks: eucharistia) uit … (en) heel het aanwezige volk zegt: Amen… dan geven …diakens aan ieder die aanwezig is van het eucharistisch brood en de wijn en het water. Zij brengen het ook aan de afwezigen” (Justinus, Apologiae 1, 65).

Het Oude Verbond is vol met voorafbeeldingen van de Eucharistie. Melchisedech, een heiden, biedt Abraham brood en wijn aan (Genesis 14, 18-20). Hij is koning van Salem, een “vredevorst” met verfwijzing naar Jeruzalem (psalm 76, 3). Hij zegent Abraham op mysterieuze wijze en Abraham geeft hem 1/10e deel van alles. “Hij (Melchisedech) lijkt op de Zoon van God. Hij blijft voor altijd priester” (Hebreeën 7,3). Een sterke verwijzing naar de Eucharistie is het offer van Abraham, die bereid is het dierbaarste, nl. zijn enige zoon Isaak te offeren (Genesis 22). Zijn geloofsgehoorzaamheid volstaat. Het echte offer zal Jezus zijn, de nieuwe Isaac, die op het laatste ogenblik niet gespaard zal worden. De voornaamste voorafbeelding van de Eucharistie in Het Oude Testament is de Uittocht van het joodse volk uit de slavernij in Egypte, met de doortocht door de Rode Zee, de tocht door de woestijn en de intocht in het Beloofde Land. Het volk laat zich herhaaldelijk verleiden om te morren bij moeilijkheden en daarbij zijn bevrijding en zijn beloften te vergeten. Dan wordt hun “brood uit de hemel” gegeven in de vorm van “een fijne korrelige laag” en misprijzend vragen ze “wat is dat?” (Exodus 16, 15; Hebreeuws: man hoe = wat dat?) Het werd “manna” genoemd. Jezus zal zich openbaren als het echte brood uit de hemel (Johannes 6, 31 vv) en velen zullen er zich eveneens aan ergeren. Uittocht uit Egypte, de woestijntocht en de intocht in het Beloofde Land zijn tevens het beeld van ieder volk en van het leven van ieder mens.

Ook het Nieuwe Testament is helemaal gericht op de eucharistie, het hoogtepunt van Jezus’ leven, dat beschreven wordt als een “opgaan naar Jeruzalem” om daar het doel van zijn komst, zijn levensoffer te volbrengen tot vergeving van de zonden. De vermeldingen over een “wonderbare spijziging” zijn een voorafbeelding. Mattheus, Marcus en Lucas vertellen de instelling van de Eucharistie en Johannes spreekt in hoofdstuk 6 uitvoerig over “het brood van het leven” en de noodzaak van het eten van Jezus’ Lichaam en het drinken van zijn Bloed. In de plaats van de instelling van de Eucharistie geeft Johannes de beschrijving van het Laatste Avondmaal met de voetwassing waarbij Jezus knielt tot op de grond. Tenslotte vermeldt ook Paulus uitdrukkelijk de instelling van de eucharistie (1 Korintiërs 11). Wanneer de paaslammeren op vrijdagnamiddag geslacht worden, sterft Jezus op het kruis als hét Paaslam voor altijd. Hiermee werd de Eucharistie een historische werkelijkheid, die alle voorafbeeldingen vervult.

In de tijd van de Kerk wordt dit offer voortdurend hernieuwd en sacramenteel gevierd onder de tekenen van brood en wijn. Offeraar en Offer – zij het onbloedig – zijn dezelfde en de priester handelt als “een andere Christus” en in naam van de Kerk. Dit zal blijvend gevierd worden tot aan het Bruiloftsmaal aan het einde der tijden en de vervulling van de verzuchting van het slot van de Openbaring: “Kom, Heer Jezus”.

Doorheen de eeuwen is de fundamentele structuur van de Eucharistie met enkele gebaren en woorden onveranderd gebleven: een dienst van het woord met de lezingen, homilie en voorbeden en een dienst van de eucharistie met brood en wijn, consecratie en communie. In de Latijnse kerk waren de vieringen eerder rationeel en sober. In de oosterse kerk meer mystiek en uitgebreid met vele litanieën, processies, wierook en iconen. Zij beschouwen deze vieringen als een aansluiten bij een hemelse liturgie die al lang begonnen is en daarna ook verder gaat. Het is evenwel hetzelfde levensoffer van Jezus Christus tot verzoening van alle zonden. Deze totale gave van zichzelf is tevens de kern van ieder mensenleven.

Eucharistie is in feite alles en alles is eucharistie. Eucharistie vormt het hart van de Kerk en van de mensheid, van de geschiedenis en van het universum. Heel de geschiedenis, vanaf de schepping tot aan de Wederkomst des Heren is hierop gericht.

P. Daniel

XVI.44

Vrijdag 29 oktober 2021

 Een groot Syrisch feest

Wanneer ’s morgens op weekdagen kinderen in de gemeenschap rondlopen, weet je dat ze van een of ander moslimfeest genieten dat hen een paar schoolvrije dagen geeft. Zo was het vorige week: het feest van de geboorte van Mohammed. Blijkbaar wordt dit ook regionaal georganiseerd en vorige vrijdag werd dit feest groots gevierd in Qâra. Vooraf kregen we bezoek van een imam met een delegatie die ons plechtig een officiële uitnodiging op naam overhandigde en er mochten 5 personen mee komen. Ze drongen er echt op aan om hieraan deel te nemen. Vrijdagavond was ik erg grieperig en had liever het bed gekozen. Dat dan niemand zou aanwezig zijn vonden we ook niet aanvaardbaar. En zo reed Ibrahim met ons, de fraters, naar de grote moskee. Het feest was niet in de centrale moskee, die erg klein is. Deze was aanvankelijk een heidense tempel maar werd door de heilige Helena, die het Kruis van Jezus in Jeruzalem gevonden had, omgevormd tot de St. Nikolaas kerk. En je ziet het heel duidelijk dat het een kerk was.

Het feest vandaag had plaats in een veel grotere moskee. Heel de straat was afgezet voor verkeer en van op afstand zag je al een massa schoenen voor een gebouw liggen met een grote groep mensen. Wij hadden onze uitnodiging niet bij maar dat bleek ook niet nodig. Allen kregen we vooraf een mondmasker dat we onder onze kin aanbrachten. Veruit de meesten gebruiken blijkbaar hun gezond verstand en hadden geen mondmasker op. Enkele honderden zaten opgepakt op de grond. Iemand nam me bij de hand en leidde me naar voor tot bij de genodigden, bij de zetels tegen de muur. Vier jongeren zorgden voor een ritmische zang die niet alleen de hele moskee maar ook half Qara deed daveren. Er was een jongen helemaal in het wit gekleed, die sierlijke dansen uitvoerde. Ondertussen kwam de ene imam na de andere een toespraak houden. Overal koekjes, zoetigheden en flesjes water . En meteen werden aan iedereen potjes pudding, met fruit versierd, aangeboden. Op een plank, zo groot als een deur, werd een enorm gebak aangedragen. Het leek wel een bruiloftstafereel van Breugel.

En weer kwam iemand mij halen om me naar de hoofdgast te loodsen. Samen moesten we het grote gebak aansnijden. Inmiddels hadden we afgesproken nog even te blijven en dan een “zalige feestdag” te wensen in de overtuiging dat we daarmee aan onze plicht voldaan hadden. Het officiële gedeelte bleek echter stilaan naar zijn einde te lopen. Weer werd ik uitgenodigd om me naast de hoofdgast te plaatsen voor het slotgebed. Er werd blijkbaar voor allerlei noden gebeden, voor mensen die geen onderdak hebben, voor jongeren dat ze zouden kunnen trouwen en een gezin stichten… De imam die ons had uitgenodigd en die ook heel de avond leidde, drong er op aan dat we zouden blijven voor het avondmaal, maar dat wilden we toch liever aan ons laten voorbij gaan. De genodigden trokken al naar een ander groot huis in de buurt. Hoe zij allemaal hun schoenen terug gevonden hebben is mij een raadsel. Gelukkig bracht iemand mijn plastieken crocs. Wij zouden nog even gaan groeten en vertrekken. We werden in een zaal geleid met kussens en bordjes vol heerlijk fruit en glaasjes drank. De imam die ons uitgenodigd had begon al meteen een banaan te pellen en bood ze aan, die ik smakelijk hebben opgegeten. Dit bleek echter maar als een aperitief te gelden. We werden naar een andere zaal geleid voor een overvloedige maaltijd. Zo zaten we bij de zangers aan tafel. Nog altijd hadden we geen kans gehad om afscheid te nemen. Zelfs na deze maaltijd werden we nog naar een andere grote zaal geleid, eveneens met kussens en schaaltjes uitgelezen fruit, o.a. druiven dubbel zo groot als normaal.

Ondertussen kwam de ene na de andere ons bedanken omdat we aanwezig waren. We zagen ook enkele bekenden die samenwerken met de hulpverlening van Mar Yakub voor Syrië. Het was werkelijk een groot Syrische feest in familiale sfeer, waarbij wij als christenen van harte verwelkomd en beschouwd werden als broers van eenzelfde familie. We kunnen het moeilijk een familiefeest noemen omdat vrouwen en meisjes afwezig blijven. Dit is blijkbaar alleen een feest voor mannen.

Omdat we hier niet meedoen met de coronahysterie, kon ik mijn griep daarna gewoon zoals altijd “uitzieken”. In plaats van in angst naar de “spoed” gevoerd te worden en in de “intensieve” levensgevaarlijke behandelingen te ondergaan, zoals dit blijkbaar herhaaldelijk in het westen gebeurde, doorleefde ik op een paar dagen het gewone ziekteproces met zijn verschillenden symptomen op natuurlijke wijze, met de eigen Arabische artemisia, bittere thee van zatar, een heerlijke siroop van moerbeiboombladen, vitamine D en zinc, bertram, een beetje handenarbeid in de zon, bidden en slapen…

Moskou, Damascus en het wereldgebeuren

Meer dan drie uur lang sprak de Russische president Vladimir Poetin en beantwoordde vragen, op donderdag 21 oktober 2021 tijdens de jaarlijkse samenkomst van de Valdai discussieclub in Sotsji (HomeRussia & Former Soviet Union). En de thema’s die hij behandelt geven dikwijls aan wat er zoal op wereldvlak gebeurt of gaat gebeuren. We herinneren ons nog hoe hij eind 2015 in de algemene vergaring voor de Verenigde Naties aankondigde dat hij Syrië zou helpen in zijn strijd tegen het terrorisme en enkele uren later was een kleine maar efficiënte Russische legermacht in Syrië, die een ommekeer in de oorlog bewerkte. Dat het westen probeert nu Oekraïne bij de NAVO te brengen noemt Poetin een werkelijk probleem. Kan Rusland toelaten dat de NAVO zich installeert op de stoep van zijn voordeur? Meteen heeft Moskou alle activiteiten met de NAVO beëindigd en het bureau van de NAVO in Moskou gesloten, terwijl de Russische diplomatie meestal erg bezonnen is. Dit betekent dat Moskou het decennia lang getreiter van de NAVO meer dan beu is en dat de NAVO, als ze nu gesprekken willen, zelf het initiatief moeten nemen of de Russische ambassadeur in Brussel moeten contacteren.

De westerse obsessie om kinderen te laten kiezen of ze jongen of meisje willen zijn, noemt Poetin een borderline misdaad tegen de mensheid onder de dekmantel van vooruitgang. Er bestaat een onderscheid tussen mannen en vrouwen en dat is een biologische werkelijkheid. Pogingen om door indoctrinatie deze gegevenheid uit te wissen noemt hij monsterlijk.

In de huidige drang om eigen cultuur uit te wissen, zogenaamd om het racisme te bestrijden, ziet hij alleen maar een toename aan discriminatie, waar niemand gelukkiger van wordt. In die zin wil hij ook het zo misprezen “conservatisme” positief blijven beschouwen. Immers, het conservatisme verhindert ons dat we wegzakken in chaos, aldus de president.

In het huidige neoliberale kapitalistische systeem ziet hij de motor voor steeds meer ongelijkheid onder de bevolking. En dat You Tube twee kanalen van Russia Today heeft gesloten vindt hij een onrechtmatige beperking van de vrijheid van meningsuiting.

Moskou zet ondertussen in alle stilte grote schreden waardoor de unipolaire wereld verdwijnt. Volgens de bekende onderzoeksjournalist Thierry Meyssan zorgt Moskou dat Syrië en zijn president weer hun plaats kunnen innemen op het wereldpodium, dat Turkije uit Syrië verdreven wordt en dat Israël en Iran zich met elkaar verzoenen (https://www.voltairenet.org/article214432.html). De plotse ommekeer in de Angelsaksische pers kan tellen. De zondagseditie van “The Guardian”, nl. “The Observer” (26 september 2021) titelde: “Assad, door het westen als banneling verkocht, de sleutel voor de vrede in het Midden Oosten”. En de kop van “Newsweek”, 22 oktober 2021 luidt: “Bachar is terug!” Tevens heeft de ontmaskering plaats van de monsterleugens van de voorbije tien jaar over de chemische aanvallen, de bomvaten op eigen volk…Plots wordt de president van deze beschuldigingen ontheven. Onze gevierde specialisten van de VRT zullen deze propaganda mogelijk nog wel even opvoeren, maar ook zij zullen zich uiteindelijk toch bij de waarheid moeten neerleggen.

De Jordaanse koning Abdulla II en sjeich Mohamed ben Zayed van de Verenigde Emiraten hebben met de Syrische president contact opgenomen en de hoge vertegenwoordiger van de UNO voor de vluchtelingen, Filippo Grandi is in alle stilte naar Damascus gekomen. De bevrijding van Deraa (Z. Syrië) is beslecht en de vechtjassen hebben besloten niet naar hun vrienden-terroristen in Idlib te verhuizen maar zich terug in de maatschappij te laten opnemen. Inmiddels heeft wel het Turkse parlement beslist om met zijn troepen tot 2023 in Syrië en Irak te blijven, tegen alle internationaal recht in. Het is maar de vraag of ze dit ook kunnen realiseren, gezien hun dubbelzinnige houding tegenover de NAVO en tegenover Rusland.

De VS zijn niet meer de meesters van de wereld. Het Syrische en vooral het Libanese volk zullen nog veel moeten lijden vooraleer ze in vrede en welvaart kunnen genieten van de bodemrijkdommen waarover ze beschikken. De toekomst is evenwel hoopvol en Rusland zal hierin een hoofdrol spelen, of men dit wil of niet. Voor Syrië is Moskou al vast het voorbije decennium een zeer betrouwbare bondgenoot gebleken die met succes de soevereiniteit en de territoriale integriteit van het land heeft verdedigd tegen een verpletterende overmacht van westerse en andere mogendheden in.

De roep naar een “Neurenberg 2” wordt steeds sterker

Met een grote groep van top-wetenschappers uit de hele wereld alsook met een groot aantal advocaten heeft de Duits-Amerikaanse advocaat Reiner Fuellmich reeds alle noodzakelijk bewijsmateriaal verzameld om hen die de huidige “pandemie” en de bijbehorende maatregelen wereldwijd hebben weten op te leggen, met de dood, armoede, uitsluiting en lijden voor ontelbaren tot gevolg, voor het gerecht te dagen en aan te klagen. Voor hen gaat het zelfs over de grootste misdaad uit de geschiedenis van de mensheid, mede omdat ze wereldwijd is. Deze advocaten hebben in verschillende landen al enkele concrete processen met succes gevoerd, maar zij menen dat er uiteindelijk een nieuw Neurenberg nodig is. Omdat er zovele staatshoofden, regeringsleiders, ministers en hoge functionarissen bij betrokken zijn, verwachten ze dat de gewone rechtspraak dit niet aankan.

Tussen 1945 en 1949 werden in Neurenberg, Duitsland, rechtszaken gehouden die erop gericht waren kopstukken van de nazi’s verantwoordelijk te houden voor de Holocaust. Er waren 13 procedures. Drieëntwintig artsen en bestuurders werden beschuldigd van het plegen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid voor het doden van gevangenen in concentratiekampen en het uitvoeren van gedwongen medische experimenten op hen. Zeven beklaagden werden ter dood veroordeeld, negen werden veroordeeld tot gevangenisstraf en zeven werden vrijgesproken.

De voormalige Romeinse magistraat, Angelo Giorgianni, afdelingsvoorzitter van het Hof van Beroep van Messina, coauteur van het boek Massamoord van de Staat De verborgen waarheden van Covid-19”, heeft ontslag genomen om niet gehinderd te worden in zijn vrije meningsuiting. Begin oktober 2021 nam hij deel aan een manifestatie tegen de “groene pas”. Het soevereine volk eist nu gerechtigheid van de heersende klasse voor de doden, de ontberingen en het lijden dat ze veroorzaakt. Hij noemt de experimentele injecties met mRNA “misdaden tegen de mensheid”, schrijft Rairfoundation.com. Ook hij eist dat de elites die het volk schade hebben berokkend, zogenaamd om het te beschermen tegen het coronavirus berecht worden in een “nieuw Neurenberg”.

En dit nog 

▪ Ons vorig bericht heerlijk geïllustreerd met 9 video’s: 1. Donatisme, 2-5: vier  video’s van 10’ over heel het leven van Augustinus, 6. De “solar mama’s” van  “barefoot college” (vooral analfabeten!) in Indië en de hele wereld, 7. Indië  respecteert en steunt de soevereiniteit en territoriale integriteit van Syrië, 8. De  buitenlandse politiek van B. Al Assad tegenover Indië, 9 Hoe Indië Syrië helpt:  https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-234/

▪ Ons bericht ook hier: https://www.katholiekforum.net/2021/10/25/de-eu-miskentde-echte-rechten-van-kinderen/ https://www.katholiekforum.net/2021/10/18/premier-alexander-de-croo-ingebrek-gesteld-wegens-desinformatie-laster-eerroof-en-propaganda-voorvaccinatie/

▪ Een erg belangrijk overzicht over de situatie in Syrië met 13 video’s over hoop,  vooruitgang en blijvende pijn: https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-138/

▪ Sonja van den Ende over de dramatische levensomstandigheden van het  Libanese volk en de vuile rol van de Amerikaanse Victoria Nuland, vicestaatssecretaris  voor politieke aangelegenheden: What Is Really Happening In  Lebanon? (oneworld.press); Deep State Emissary: What Fresh Mayhem Does  Nuland’s Beirut Visit Portend? – CovertAction Magazine

▪ Smerige truc om via een “Foto van het jaar” de Syrische overheid met de  vinger te wijzen: Gezinsgeluk én oorlogshorror in één beeld: ‘Foto van het jaa…  – De Standaard

*

▪ Holocaust overlevenden eisen vaccinatie stop! / Hacker aanvallen: alles  lamleggen? / Corona: verdeeldheid…/ onderzoek ongevaccineerd: gezond? / Is  kindervaccinatie moord? / Kinderen uit regenbooggezinnen: www.kla.tv/nl

▪ Het is de massavaccinatie zelf die zorgt voor het spectaculair stijgen van de  sterfte, ziektes en ziekenhuisopnamen: https://www.frontnieuws.com/nieuwstebrits-gezondheidsautoriteit-rapport-82-van-de-covid-19-sterfgevallen-en-65-van-de-ziekenhuisopnames-in-engeland-in-de-afgelVier liberaleopen-4-wekenkwamen-voor-rekening-van-de-gevaccineerden/

▪ Mike Yeadon, voormalige vicepresident van Pfizer, beschrijft hoe de wereldelite  ons naar een totale tirannie wil leiden en hoever ze hierin al gevorderd is. Hij  onthult alle concrete stappoen:  https://www.frontnieuws.com/mike-yeadon-tijdschema-naar-tirannie/

▪ Vier liberale Europarlementariërs stellen in een persconferentie van 20  oktober 2021 in Straatsburg dat de coronamaatregelen de mensenrechten in  gans Europa massaal schenden en een democratische samenleving  onmogelijk maken: https://www.blckbx.tv/videos/europarlement

▪ De enorme schade die de corona 19 “gifspuiten” aanrichten aan de Israëlische  bevolking, wat uit de media wordt gehouden: https://www.vaxtestimonies.org/en/

▪ Uitgebreide en evenwichtige uitleg over “virussen”, de ontmaskering van de  ziektekiemtheorie van L. Pasteur en de manipulaties van de farmaceutische  industrie met pillen en vaccins: https://www.gezondwereldnieuws.com/deziektekiem-theorie-van-louis-pasteur-is-een-fraude-maar-brengt-veel-geld-op

*

▪ In Sotsji (Rusland) vond deze maand voor de 18e keer de jaarlijkse  samenkomst plaats van de club van Valdai over de wereldwijde  omwentelingen van de 21e eeuw. Pepo Escobar geeft een interessant  overzicht: https://www.mondialisation.ca/sotchi-sonde-lutopie-dun-mondemultipolaire/5661674

De Blauwe Tijger over het omvattende netwerk in Nederland van pedofilie en  ritueel misbruik, dat blijkt tot in de hoogste kringen te reiken:  https://www.youtube.com/watch?v=pPYP49Ed4j4

▪ In Nederland blijkt er een partij te zijn die waardigheid, vrijheid en rechten van  de burgers consequent verdedigt. Gideon van Meyeren in the Trueman Schow:  https://youtu.be/EfyVAmfEiCo

*

▪ Tot onze grote ontgoocheling moeten we vaststellen dat Kardinaal W. Eijk, die  tot heden als een rots in de branding stond, nu met zijn vaccinatiecampagne  op het dwaalspoor van de massahysterie en de openbare opinie is beland:  https://restkerk.net/2021/10/26/kardinaal-eijk-op-conferentie-van-voice-ofthe-family-met-abortus-bezoedeld-covid-19-vaccin-nemen-is-moreleverplichting/

▪ Lang interview met meest controversiële en belangrijkste criticus op wat nu  gaande is in maatschappij en Kerk: nu worden de vaccinslachtoffers geofferd  op het altaar van Moloch: aartsbisschop C. M. Vigano:  https://rumble.com/vn4rlv-the-vigano-tapes-the-complete-interview.html

P. Daniel

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

18 commentaren op “De roep naar een “Neurenberg 2” wordt steeds sterker

 1. Opnieuw een kritische, scherpe maar tevens hoopvolle en bemoedigende brief. Bedankt, pater! Wij hebben je brieven meer dan nodig. Ze zijn kaarsjes van licht en bronnetjes van energie in deze duistere tijden, vooral in een westerse wereld waarin velen niet langer bereid zijn om zichzelf kritisch te tegen het (goddelijk) licht te houden.

  1. Vreemd hij beticht dat de bemoeienis van de VS met dat gebied alleen gericht is op bescherming van economische belangen en dat Poetin……. Poetin geeft deze hulp puur uit humanitaire gronden…. Jeetje wat een boter op het hoofd..

 2. @juuls,
  Het is bijna eind werktijd. Dus hoog tijd om Uw werkplek te verlaten.

 3. Is er een andere vertaling gebruikt?
  Ik lees iets anders in: https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1026&id=13277
  Bijvoorbeeld:
  “5 Dan staan wij allen gezamenlijk op en zenden gebeden naar omhoog. En, zoals wij reeds eerder gezegd hebben, na beëindiging van het gebed wordt er brood, wijn en water aangeboden. De voorganger spreekt gebeden en dankzeggingen uit met alle bezielende kracht die in hem is en het volk stemt daarmee in door Amen te zeggen. Vervolgens vindt de uitdeling plaats, waarbij ieder een deel krijgt van de gaven waarover het dankgebed uitgesproken is. Aan de niet-aanwezigen wordt het naderhand gebracht, waarvoor de diakens zorg dragen.”

  Er staat dus niet: “Wij bidden dat wij waardig bevonden zullen worden nu wij de waarheid hebben leren kennen… (dan) groeten wij elkaar met een kus.”

  1. En nu ik zo verder lees in het boek van H. Justinus, dan merk ik op dat hij uitlegt dat: “Op de dag immers vóór de Saturnusdag (zaterdag) kruisigden ze Hem en op de dag na Saturnusdag – dat is zondag – verscheen Hij aan Zijn apostelen en discipelen en onderrichtte hen in die zaken die wij ook aan u ter overweging hebben voorgelegd. ”

   Saturnus? Dat doet me denken aan satan. Saturnus met het alziende oog? Je weet wel, die van de pyramides.

   En de goede man was o.a. filosoof en erkende dat het Christendom de wijste filosofie is. Begrijp ik dat goed?

   En werd er gegeten in de kerk?
   “5 Heeft de voorganger de dankzegging gesproken en heel het volk zijn instemming betuigd, dan delen zij die bij ons diakens heten aan ieder van de aanwezigen uit van het brood, de wijn en het water waarover de dankzegging uitgesproken is en brengen daarvan ook aan hen die niet aanwezig waren. “

  2. O, ik zie het zelf al. De Brood/Wijn/water-maaltijd wordt vaker uitgelegd in zijn schrijven. Het lijkt erop dat ze gewoon aten in die kerk. Leuk en gezellig. En dat was een feestdag om Jezus te herdenken. Mooi.

   1. In de christelijke oudheid werden de heilige misriten voorafgegaan door een agape-maaltijd; dat was een broederlijk samenzijn waarbij maaltijd gehouden werd; dat geschiedde uiteraard niet in de ruimte waar de heilige misriten uitgevoerd werden. Na de agape-maaltijd woonde men de misriten bij; het Allerheiligst Offer werd dan opgedragen op een graftombe van een martelaar in de catacomben, waarin het gebruik origineert van het plaatsen van relikwieën in het liturgisch altaar.

    Over het Allerheiligst Sacrament waren kerkvaders zoals Sint Justinus bewust vaag naar buiten toe om te voorkomen dat de heidense kerkvervolgers heiligschennis zouden plegen tegen de Altaargeheimen wanneer zij binnenstormden bij de christenen. Ook de boeken van de H. Schrift werden zeer beschermd; op het overleveren van de heilige boeken aan de heidenen stond zware kerkstraf.

    De christenen toen waren vol van het heilig geloof en waren bereid om te sterven onder zware folteringen om niet medeplichtig te zijn aan heiligschennis.

    De zondag was en is belangrijk in de christelijke godsdienst omdat op die dag Christus verrees uit het graf, na op vrijdag gekruisigd te zijn geweest op de Schedelberg. Christenen gebruikten bewoordingen zoals “dag van de zon” zonder heidense bedoelingen omdat die bewoordingen gevestigd gebruik waren in de heidense samenleving. Wij zeggen heden nog altijd “zondag”, en ook “woensdag” (“Wotans dag”) en “vrijdag” (“dag van Freya”). In het Engels zeggen ze “thursday” (“Thors dag”). In de kerkelijk-liturgische taal zeggen wij niet “zondag” maar “Dies Dominica”, “Dag des Heren” (letterlijk “Heerdag”, “Dominicale Dag”).

  3. @ Raphaël, Ik begrijp uw kritiek niet goed, dat was omstreeks het jaar 155. Pas in de vierde eeuw kreeg de Latijnse Mis vorm. Misschien kan u nieuwe namen bedenken voor de dagen en de maanden, christelijke namen ? Maar ik denk niet dat zulks belangrijk is vermits we doelbewust in deze duistere wereld de smalle weg naar God moeten gaan.

   1. In substantie werd de Romeinse Ritus geschreven door de Heilige Apostelen Petrus en Paulus; de Kerk van Rome heeft zich dat altijd herinnerd. Maar zie mijn vorige reactie betreffende de functie van geheimhouding in de christelijke oudheid.

    1. Als catechumeen kreeg men de uitdrukkelijke theologie van het Altaarsacrament pas te horen niet lang voor het ontvangen van het heilig doopsel. Het is dan ook gemakkelijk te begrijpen dat een kerkvader geen uitgebreide uiteenzetting over de misriten ging doen in publicaties die door heidenen gelezen konden worden.

    2. Op het moment dat ik voor Raphaël schreef was uw woord er nog niet, anders had ik mijn beperkte visie achterwege gelaten.

   2. eric-b-l,
    Beste, het is geen kritiek, meen ik. Ik vind het juist mooi en herkenbaar. Ik vind ook juist ‘hoe ouder hoe beter’. Dus ik druk mij misschien niet goed uit. Ik vind het mooi. Die dagenopmerking van mij was juist om het kwaad te ontmaskeren. Ik meende verbanden te zien. Dat was alles.

    “Maar ik denk niet dat zulks belangrijk is vermits we doelbewust in deze duistere wereld de smalle weg naar God moeten gaan.”
    Ik denk toch dat details wel belangrijk zijn om de schoften te ontmaskeren. Júist in deze barre tijden. En natuurlijk is het smalle pad belangrijk, beste. Wandelen met Hem en toch kritisch blijven.

    1. Sint Justinus Martelaar was een filosoof, maar uiteraard reduceerde hij de katholieke godsdienst niet tot slechts “een filosofie”; hij hield de katholieke orthodoxie als noodzakelijk voor het eeuwig heil van de onsterfelijke ziel en verdedigde in zijn Dialoog met Trypho de christelijke religie als de vervulling van de Israëlitische profetieën tegen de opwerpingen van de ongelovige Judeeërs.

     Sint Justinus heeft de marteldood ondergaan omdat hij niet wilde offeren aan de afgoden van Rome, dus het is zeker, Raphaël, dat hij geen geheime aanbidder was van Saturnus.

     Interessant is dat hij (zoals ikzelf) aan de millenniale rust geloofde die komt na de nederlaag van Antichrist. Dat sluit aan bij het onderwerp van de zondag, trouwens, want Christus moest verrijzen op de dag na de sabbat (zaterdag), de achtste dag, de dag van de nieuwe schepping dus. Op de zevende dag van de scheppingsweek heeft God gerust en schiep Hij niets nieuws meer. De verrezen Christus is de Eersteling van de vernieuwing aller dingen.

     De scheppingsweek kondigde profetisch zeven millennia aan; heden bevinden we ons in het begin van het zevende millennium, wat betekent dat de Paroesie des Heren niet veraf kan zijn (ik geloof dat het in deze eeuw nog geschiedt). Na de duizendjarige rusttijd komen bij de aanvang van het achtste millennium (de achtste dag, die van de verrijzenis) de Algemene Opstanding en het Laatste Oordeel. De achtste dag en het achtste millennium vertegenwoordigen dus de vervulling van alle dingen en de aanvang van de Eeuwigheid in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde.

     Dus, Raphaël, dat christenen op zondagen de heilige misriten bijwonen heeft niets te maken met een Egyptische zonnecultus, noch met een saturnale cultus.

     1. Ik zie echt niet waar ik beweer dat de misriten iets te maken hebben met de zonnecultus, beste Theudmer.

      (Wat u nu doet, lijkt mij het op uw wijze interpreteren van mijn woorden.

      Dit doet me denken aan het volgende:
      Ieder mens interpreteert woorden, zinnen en dergelijke met behulp van zijn persoonlijke ‘denkraam’.
      In de oudheid ging de spreuk: Kén Uzelve. Ken ook uw denkramen, uw hartstocht, egoïsme, beperkingen e.d.. Maar kén vooral ook uw mogelijkheden. Uw geestelijk oog op de wereld, uw positie, anderen hun positie (geestelijk gezien).
      Wie zichzelf niet kent, is niet in staat zuiverder te denken dan dat zijn beperkte denkraam hem in die staat toestaat. In deze staat is de mens een slaaf van zijn eigen ego (o.a. denkraam), vind ik.

      Zo zal dié mens niet buiten zichzelf, voorbij zijn eigen kennen, voelen en weten kunnen denken. Deze mens bekijkt alles vanuit zichzelf. Als een geestelijke camera die alleen maar naar buiten gericht is. Deze mens heeft nooit geleerd om de lens van die camera ook eens naar binnen te richten en zo te ontdekken dat deze mens eenzijdig alles vanuit zichzelf beschouwt. (Dit is één van de grootste ‘zwakheden’ (in een satanische wereld) van de mens.)

      Die mens vult elke zin in zoals hij zelf dunkt. Dat geeft verwarring en narigheid. En de macht ligt in deze bij de onwetende. Die is niet in staat zijn denken zélf te richten. Deze geest is dus niet vrij.

      Hierdoor (o.a.) zijn wij in de situatie gebracht waarin we ons nu met de zgn. ziekte bevinden. Via de media worden de onwetenden gemanupuleerd om te denken en te voelen wat de machthebbers willen. De mensen hebben totaal niet in de gaten dat ze belazerd (in de maling genomen, beduveld, op het verkeerde been gezet) worden. Gehersenspoeld op een vreselijke wijze.
      Men wéét niet eens dat hun geest tegen henzelf wordt opgezet! Het denken en het voelen van de mensen wordt dus beïnvloed door de media, de winkels, de machten. Die zich een misschien hoedje lachen om hun eigen macht en de domheid van de mensen. )

      Wat mij opviel is dat in het jaar 155 er al over saturnusdag gesproken wordt, Dus (als het geen vertaal/interpretatiefout is) die naam was toen blijkbaar al bekend! Rond het jaar 155.

      Het geeft een geschiedkundige ‘aha’ gevoel bij mij. Het gaat mij bij het duiden van deze wereld van nu ook om de geschiedenis te kennen. Want wie het verleden kent, begrijpt het heden beter, is mij geleerd. Daarom bekijk ik de zaken ook o.a. vanuit geschiedkundig oogpunt. Naast biologisch standpunt en geestelijk standpunt, wetenschappelijk standpunt en dergelijke. Hoe meer standpunten (invalshoeken, facetten) des te beter, lijkt mij.
      En dit vind ik dus een behoorlijk belangrijk gegeven, dat schrijven van deze goede Justinus.

      1. Aanvullend:

       Het “Ken Uzelve” is niet iets dat de moraal aanwijst, als moreel compas kan dienen, of iets dergelijks. Er zijn ook immorele lieden die redelijke zelfkennis hebben.
       En wat zelfkennis verder betreft, het is niet iets dat gezegd of geschreven kan worden of iets dergelijks. Het is net als met een lichamelijke oefening. Men moet trainen, leren, zich eigen maken, uitleg krijgen van meesters, lessen. Maar vooral oefenen. Jaren en jaren. Totdat het inzicht van b.v. Plato zichtbaar kan worden en gewend aan het licht de realiteit kan zien. Leren zien, beter dan het ene oog, de camera van de geest. Leren de intuïtie te begrijpen, leren onafhankelijk te denken, mensenkennis krijgen.
       Want, tijdens het inzicht krijgen in de eigen geest (ego) wordt ook duidelijk dat ánderen dit niet zien en weten. En dus overgeleverd zijn aan de waan van de dag. Weerloos als een bootje in de verschrikkelijke oceaan van het leven.

       Was dat ook niet wat Jezus zei toen hij de schriftgeleerden en de farizeeen betichte van mooi weer spelen over de rug van het volk? Het volk, overgeleverd als een kudde aan de jagers? Was het niet Jezus ook die leerde dat God in je is? Dat de duvel belet dat je contact hebt met Hem? En is je erfzonde niet je egoïsme? Zelfzucht, machtswellust, eigendunk?

       Is het dan niet goed die zaken in jezelf te leren kennen en herkennen? Zonder dat is het kwaad te machtig. En zijn de mensen overgeleverd aan hén die wél inzicht hebben. Men wordt a.h.w. tegen zichzelf en anderen uitgespeeld als het zo uitkomt. Zeer gevaarlijk, is het niet?

       Maar, tenslotte; oefening baart kunst. En de weg is lang en smal, maar elke reis begint met de eerste stap, zegt men. Ook de geestelijke.
       (En nee, dit is géén ‘New Age’- gepraat. (Ik meld het zélf maar vast.))

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht