Afbraak van d’Oude Tyd. Deel 1

Afbraak van d’Oude Tyd. Deel 1

Deze titel was eerst bestemd voor een reeks korte stukjes over de afbraak en de vernietiging van de tijd dat mensen nog in een natuurlijk verband leefden. In het tweedelige werk “Mijn land in de kering 1830-1980” van Karel van Isacker vindt men namelijk een lange reeks aanwijzingen van de vernietiging van het vrije leven.

Heden kan men niet meer ontkomen aan een indruk die eigenlijk overweldigend zou moeten zijn. De overweldiging blijft nochtans uit. Zeer velen verwachten dat het “normale” leven weldra terugkeert. Want we groeiden op met beloften van superwetenschappen en intelligente evolutie. We lieten ons wel blij overweldigen door altijd weer nieuw en beter, een overweldiging die niet als gewelddadig overkwam maar eerder als weldadig.

We werden gewoon gemaakt aan het maandloon van het betaalde proletariaat dat we niet meer als vernederend beschouwen omdat we voorafgaand aan de geboorte al gepamperd werden door voortdurend verbeterde high tech. Het einde is nog steeds niet in zicht. De chip-inplant zou ons naar een hoger niveau van maatschappelijk be-leven tillen. Ons worden onuitputtelijk vernieuwbare energiebronnen voorgehouden die er nog niet zijn maar de wereldse wetenschap staat voor niets. Getuigen daarvan zijn het opgeblazen CERN, al of niet fictieve ruimtereizen en ruimtelabo’s, ‘intelligente’ robots op al of niet gefantaseerde planeten, bloedernstig genomen AI-kunstmatige-intelligentie en door twijfelachtige ‘wetenschappers’ vervaardigde ‘vaccins’.

Kortom het nieuwe proletariaat werd verheven tot de ultieme nieuwe levensstandaard. Daartoe houden hypnotiserende kranten, tijdschriften, radio en tv ons voortdurend op de hoogte.

Is er een kloof ontstaan tussen de onbewust AI-gestuurde proletariërs en een onbenoemde nog hogere klasse ? Welke soort mensen mag dat wel zijn ? Een nieuwe, nog onbenoemde, discriminatie komt te voorschijn. Werken zij dan niet voor een maandloon ? Wat weten zij dat anderen niet weten ?

Er zijn twee sleutels. De ene is de ‘hogere’ vorm van communicatie door het internet, en de andere is heel gewoon zoals sedert het ontstaan van de mens het respect voor God die ons geschapen heeft.

Nog zeer talrijk zijn degenen die nog steeds kranten en tijdschriften lezen en tv kijken. Zij ondergaan eenzijdige communicatie. Zelfs wanneer in hun huis meerder internetcomputers aanwezig zijn blijken zij onaangeroerd te zweven tussen twee werelden. De wereld van hun (voor-) ouders en de nieuwe onbegrepen wereld van het internet. Ook de taal speelt een belangrijke rol, te weinigen begrijpen Engels, vinden het te moeilijk, net als het hele computerding zelf. De klassieke media zijn heerlijk gemakkelijk en ontspannend, helaas volstrekt verdovend. Maar men kan hen daar niet van overtuigen.

Is er dan een band tussen godsdienst en internet? Inderdaad een zeer sterke band want afhankelijk van de persoonlijke ingesteldheid kan men zelf kiezen welke berichten men wil volgen. De oudere proletariërs kunnen dat niet, komen daar niet (meer) aan toe.

De afbraak van het oudere nochtans gemoderniseerde proletariaat verloopt in stilte en ongezien in door hen zelf onbegrepen discriminatie.

Zoals altijd bepaalt de persoonlijke ingesteldheid wat men met de internetcommunicatie doet. Wie nog in God gelooft maar door het modernisme werd ingepalmd betaalt ongeweten een hoge tol. Zij volgen dezelfde trends als de zwevende krant-en-tv-kijkers. De discriminatie is meedogenloos maar zij zelf willen geen woord daarover aanhoren.

De vlotte eigentijdse goddeloze mens, surfende over de golven van de nieuwste goddeloze berichten is er op een andere manier slechter aan toe dan de verouderde kranten-en tv-kijker maar hij lacht smalend over “het bijgeloof” van ouderwetse gelovigen. In hun hoogverheven wereldse kundigheid begrijpen zij niet dat zij de afbraak bestendigen.

Een schijnbaar hogere orde van mensen zijn degenen die met computers en internet overweg kunnen, Engels verstaan, bovendien in God geloven en de onveranderde oorspronkelijkheid van het Woord van God getrouw willen blijven. Maar het is niet echt een nederige en eenvoudige wereld waarin zij vertoeven en de noodzakelijke band met de natuur is er evenmin.

Het eenvoudige nederige en natuurlijk landleven zoals God dat verschafte aan Adam en Eva is vandaag niet meer mogelijk. M.a.w. de vrije mens wordt geheel verdrukt. Vrijheid mag niet meer. Zelfs de onwettig gekozen paus Franciscus werkt daar aan mee door de laatste Traditie-getrouwe kloosterlingen te verjagen. Voor iemand als Sint Benedictus van Nursia is er vandaag geen vierkante metertje grond beschikbaar.

We wachten ongeduldig op de komst van de Bevrijder op de wolken, Jezus de Messias zal degenen van goede wille weer een vrije wereld schenken. En we houden het ook voor mogelijk dat er weer een mens zal opgewekt worden om de Kerk te bevrijden en weder op te bouwen. Een nieuwe Karel de Grote of een nieuwe Jeanne d’Arc.

Auteur:Hypoliet

31 commentaren op “Afbraak van d’Oude Tyd. Deel 1

 1. @: Hypoliet…

  Bij deze dan de nieuwe 🤭 Karel de Grote https://youtu.be/V9vb_SUunZ8 ..Vergilius had het over: ••De nieuwe orde van de tijden.. Novus Ordo Seclorum••
  Dit impliceert de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde naar Jesaja 65:17-20+ ..tot baring gekomen middels het 6e zegel reinigingsoordeel in Openb.6:12-17.

  De Illuminati-vrijmetselarij spreekt dan over de nieuwe wereld orde, de NWO.
  Ze verdraaien dus de profetie van Vergilius.. dewelke door Dante Alighieri wordt opgepakt in een drievoudige profetie in -hel-vagevuur-hemel- de Messo di Dio (Maleachi 3:1 bode) ..de Veltro profetie (de eindtijd Cyrus {o.a.} in Jesaja 52:7-12) en de wettige Erfgenaam van het Adelaarsteken ..de 515 c.q. 5-10-5.

  1. @Jo
   Ga ’n nieuwe bijbel uitgeven. Uw onzinnig geklets zou verboden moeten worden.

 2. @: @: @;

  Markske..alias bedrieger en aartsleugenaar ..in de volgende link met Justin “Trudeau”, de zoon van Fidel Castro, de premier van Canada.
  https://niburu.co/binnenland/16807-het-aantal-mensen-dat-spijt-heeft-van-coronavaccin-groeit-snel

  Iemand anders schreef betreffende de volgende link:: https://youtu.be/xKilhkNEi_M ..
  ••Deze video spreekt boekdelen over hoe dit personage (illuminati vrijmetselaar Markske) over het zogenaamde killer-virus denkt en eigenlijk in alle eenvoud u mededeelt dat als er geen klachten zijn “testen” onzin is.

  Met die verstande kunnen wij er van uitgaan, dat elk individu die zich gezond voelt zich achter zijn uitspraak kan verschuilen.

  Ik hoop dat er meerdere video,s bestaan, want deze zal ik downloaden en ongetwijfeld aan mijn werkgever moeten tonen in de nabije toekomst als er enig ongemak voordoet over de staat van mijn gezondheid.

  Mijn boodschap hierin is, dat onze “Helaas” nog regerende minister president in zijn uitspraken bevestigd., dat allerlei medische discriminatie ‼️ teniet gaat als er geen gezondheidsklachten zich voortdoen.

  Al met al,….een goede boodschap om “normaal” te kunnen blijven functioneren

 3. @: @;

  Mattheüs 24:30..bijvoorbeeld in de volgende profetie: https://youtu.be/96cfD4_Bq8k …is voor diegenen met een open geest die deze hedendaagse profetieën herkennend terugvinden in de h.Schrift.

  Een hoog IQ in zijn hoog-hartigheid impliceert een primitieve denkwijze.. blind voor geestelijke zaken en missen transformatie, het zijn vaak religieuze mensen zoals de Farizeeën..en niet instaat tot een relatie met de Verlosser..ze hebben een goeie geestelijke 💆‍♂️ nodig..

  1. @Jo,
   Ik zal voor één keer Uw onzinnig geklets beantwoorden:

   ÚW redenatie: ‘Een hoog IQ in zijn hoog-hartigheid impliceert een primitieve denkwijze.’\

   Als Uw redenatie correct zou zijn, dan zou – andersom geredeneerd – óók correct moeten zijn:
   ‘Een laag IQ in impliceert (= houdt in:) volgens U dus; een volmaakte denkwijze.’
   Oftewel U beweert: des te dommer iemand is, des te wijzer zijn de uitspraken.

   @Jo, Uw uitspraken tonen aan, dat U aan enorme overmoed lijdt.
   Uw overmoed is zó groot, dat het op complete(!) krankzinnigheid lijkt.

 4. Wij hebben het hier over Goed en Kwaad, God is het Goede en de Duivel het Kwade. Het Goede, God, Wint het altijd van het Kwade, de Duivel. De politiek is het kwade en probeert angst te zaaien over de klimaatverandering, Corona en het milieu. Het doel is een Great Reset, een nieuwe communistische wereldorde waar Paus Franciscus een voorstander van is. Deze Great Reset wil het Rooms Katholieke geloof met wortel en al uitroeien, daarom heeft paus Franciscus de Tridentijnse Heilige Mis verboden. Maar door de Tridentijnse Heilige Mis te verbieden, forceerde hij een schisma in de Rooms Katholieke kerk. Nu heeft paus Franciscus geen invloed meer op de gelovigen die het Universele Tridentijnse Rooms Katholieke geloof belijden. Deze gelovigen hebben een sterk geloof en daar heeft de antichrist paus Franciscus geen invloed op. Maar paus Franciscus is door een staatsgreep met hulp van de Clintons, de Obama’s, door Merkel en door Macron aan de macht geholpen. Paus Franciscus kan dus niet aan zijn opdracht voldoen en daardoor wordt de groep mensen die zich niet laat bang maken weer groter. Uiteindelijk zal het Goede het van het Kwade winnen en zal de Great Reset mislukken en de daders gestraft worden.

 5. @; Joseph..

  De usurpator antipaus Franciscus te zien als de antichrist bedoel je natuurlijk niet letterlijk..neem ik aan, ook is hij niet de valse profeet zoals de site restkerk . net veronderstelt.

  Citaat in het artikel::
  ▪︎We wachten ongeduldig op de komst van de Bevrijder op de wolken, Jezus de Messias zal degenen van goede wille weer een vrije wereld schenken▪︎

  Author: Hypoliet.. kan dus niet de Weder-komst bedoelen bij het laatste oordeel want de overgebleven mensheid, na de dood van de antichrist en de definitieve
  nederlaag van satan, zie Openb.20:10.. zullen in de hemel opgenomen worden.
  In de Petrus Canisius vertaling staat in Openb.6 voor vers 12: ..6e zegel; Gods raadsbesluit over de Jongste Dag..en dat is dus [on]juist.

  Het laatste oordeel betreft geen wraakgericht nog is het een reinigingsoordeel wat het 6e zegeloordeel WEL is als vóórlaatste oordeel en vóórlaatste Komst..(in het voorbijgaan)..Hij blijft dus op aarde niet regeren zoals de sola Scriptura christenen veronderstellen in hun af-dwalingen.

  De voorzegde engel des Vredes komt ook [niet] letterlijk met zijn lichaam uit de hemel zoals het letterlijk daar gezegd wordt in mijn eerste reactie.. omdat te kunnen zeggen moet men dus wat meer in huis hebben als een I.Q van 250 en met dat meer bedoel ik dus niet meer IQ.

 6. Wat bij ‘de nieuwe wereld’ hoort, zijn bijvoorbeeld: afgedwongen vaccinaties.
  De hoge dames en heren laten zich écht niet de wet voorschrijven door de lágere dames en heren.
  Dus, mijn voorspelling:
  vroeg of laat + ziek of niét ziek: iedereen zal zich moéten laten ‘vaccineren’

  1. Vermoedelijk gaat het om de graad van gestrengheid waarmee men de vaccinpas gaat toepassen. Kan verschillen van land tot land, of staat of zelfs gemeente. Misschien worden katholieken meer geviseerd dan bijvoorbeeld beroemdheden. Overal in de wereld werd reeds grote woede tot uiting gebracht in manifestaties. Soms tot genoegen van de duivel, andere keren tot meer rechtvaardig handelen van ‘verantwoordelijken’. Op kalme wijze de onjuistheden aanwijzen wanneer er een minimum aan welwillendheid is, mensen tot inzicht brengen dat alleen God almachtig is. Wild roepen leidt tot niets ( heb ik ook al eens gedaan, en dus nooit meer ! ) Mensen kennis bijbrengen over rechtvaardigheid en dat God het laatste woord heeft.

   1. En nooit vergeten dat iedereen beproefd wordt. God ‘koopt’ allen het zuiverste goud (de zuiverste zielen).

 7. @; eric-b-l

  Protestmanifestaties kunnen nuttig zijn maar het probleem is dat geweldadige tegenstanders zich kunnen mengen, “infiltreren” in het protest.. zoals in Amerika te zien was.. en dan moet je als individu maken dat je wegkomt.
  In Moskou protesteerde men massaal tegen bepaalde maatregelen door niet meer naar restaurants en winkels te gaan ..de maatregelen werden toen ook teruggedraaid.

  Een ander probleem is dat overheden via “omwegen” zelf die protesten aanstuurt zoals (alias) Martin Vrijland op zijn site aangeeft.

  In de h.Schrift worden de [ware] gelovigen de [verstand]igen genoemd ..want deze gelovigen kennen c.q. be-leven de innerlijke werking van Gods genaden.. de
  gelovige Farizeeën onder ons met een hoog IQ, maar verstoken van de innerlijke genade werking verstaan c.q. begrijpen het niet en daarom behoren ze ook niet tot de categorie van de bijbelse [verstand]igen.

  Deze Farizeeën [onder ons] kunnen dan een hoog IQ hebben maar zijn dan toch de ware on-verstandigen en daarbij menen ze dan ook nog vaak dat ze kunnen 😱 be-[oordelen] wat ze zelf niet ervaren, te weten Gods genadewerking.
  Ook hebben ze vaak een verstandige beperking, namelijk een gebrek aan begrijpend lezen..want hun hoog[hart]igheid verblindt hun intellect, hun zogenaamd verstandig denken is dus {inderdaad} een primitieve 😱 wijze van denken.

  De [Ware] gelovigen onder de hoog begaafde wetenschappers die God werkelijk lief hebben worden dan ook na het 6e zegeloordeel als [heilige] wetenschappers betiteld omdat [ook zij] op de hoogte zijn van de innerlijke genadewerking ..en God prijzen en danken in wat ze in Zijn schepping mogen ontdekken.

  Het scheppingsverhaal toont een tweeledigheid van -zijn- en een tweeledigheid van kennen ..de ont-wikkelde kenleer van doorheen de eeuwen behoeft dus een aanvulling want zij kent alleen het enkelvoudig kennen ..een hele tijd geleden heb ik daar ook al over geschreven..

 8. Een terugkeer naar het land is nog mogelijk, maar men moet daadkracht tonen en niet fatalistisch in lethargie gaan hangen. Een exodus uit de systeem-infrastructuur terug naar natuurlijker leven is onvermijdelijk, en een dergelijke exodus moet communautair gericht zijn. Onze voorvaderen konden met bijl en hamer een functioneel dorp bouwen met grondstoffen uit de omgeving; dat mensen van de huidige generaties die kennis niet bezitten toont aan hoe ver zij verwijderd staan van de realiteit van het leven.

  En, ja, misschien zullen de slaven van de Nieuwe Wereldorde erin slagen om zo een werk de vernieling in te slaan, maar misschien ook niet en krijgt dat werk speciale bescherming van goede engelen; absolute aardse securiteit krijgt een mens niet in het leven, maar het is aan hem om zijn krachten in te spannen ter opbouw van iets in harmonie met de wil van God.

  In de systeem-infrastructuur blijven zitten, zonder praktische kennis ter overleving en zonder toekomstperspectief is geen optie. Daarover is er momenteel debat op Twitter.

  “JesseKellyDC”, die het geest-bekrimpend kleinburgerlijk amerikanisme representeert, schreef:

  “I am shocked how many Americans have bought into this idea that life has changed so much that young men should now hide in the mountains with 80 members of their extended family instead of going out there and building a rewarding career. What a ridiculous cop out.”

  Een “rewarding career” zegt die man, alsof zwoegen in de slavenkrochten van de bankiers van Juda “rewarding” zou zijn; er bestaat meer in de wereld dan geld vergaren, kerel. Voor de jonge mensen die zijn petit-bourgeois-mentaliteit willen volgen is het, trouwens, niet zo simpel om dat nu te doen als decennia terug, nu dat de strop van chantage door de NWO steeds meer dichtgetrokken wordt.

  Met tachtig mensen in de bergen gaan wonen om aldaar de grondslagen te leggen voor de christelijke beschaving van de toekomst nadat het stof gaan liggen zal zijn? Ik zeg: Klinkt uitstekend! Veel beter dan jaar na jaar bij McDonald’s te werken, het slavenmasker dragend, terwijl men ieder half jaar nog eens naar de prikpooier gaat om de Prik des Doods in de arm te ontvangen totdat men eraan bezwijkt en sterft. Het is, nota bene, immoreel om die prik te ontvangen.

  Op de domme uitspraak van “JesseKellyDC” antwoordde “TheBrometheus”:

  “80 family members on multiple plots of land with several houses pooling their resources could turn the politics in a whole area toward the public good.”

  Nog een interessant onderwerp waar ik onlangs nog over gesproken heb, elders op het internet: Een terugkeer naar nomadisme. Onze oude voorvaderen waren nomadische paardenheren met een manier van leven die geleek op die van de paardrijdende Mongoliërs in de steppe. Ik zal uitleggen waarom een terugkeer naar een Germaans nomadisme interessant is om te overwegen.

  Zopas verscheen op Reddit een post van een Nieuw-Zeelander die zei dat hij gaan eten was bij een rijke kerel die insider-informatie leek te hebben betreffend het covid-bedrog. Die man bevestigde dat het plan erachter zat om de verborgen wereldregering, die, het moet herhaald worden, reeds bestaat wereldwijd openbaar te stellen. Hij zei dat het de bedoeling was van de cryptocraten om massasterfte te veroorzaken door de giftige injecties om zo een geprogrammeerde reactie van massawoede uit te lokken, opdat woedende menigten hun regeringen zouden platbranden en de politiekers over de kling zouden jagen. In de anarchische chaos zouden de cryptocraten dan in de arena willen verschijnen en zich “redders van de mensheid” laten noemen, denkend dat de overlevende mensen dan in een mentale toestand zouden zijn waarbij zij hun wereldregering zouden aanvaarden en de cultus van hun leider, Lucifer. Ze zouden locaties gekozen hebben om als “veilige zones” te gebruiken voor henzelf wanneer woedende menigten zouden losbarsten; Nieuw-Zeeland zou gekozen zijn als één van de locaties omwille van de geografische ligging.

  Wat me snel opviel was de gelijkenis met de brief aan de carbonaristische vrijmetselaar Giuseppe Mazzini die door William Guy Carr toegeschreven werd aan de 33ste graad vrijmetselaar Albert Pike, maar die door Arthur Cherep-Spiridovich, schrijvend in de tijd tussen de twee oorlogen van vorige eeuw, toegeschreven werd aan Nathan Rothschild. De Graaf heeft in de commentaren bij Golfbrekers ook al de gelijkenis met de genoemde brief vermeld.

  “Nuttige idioten” zoals De Croo en Erika Vlieghe moeten dus niet denken dat hun meesters hen plaatskes willen geven in hun wereldregering met een vast inkomen en ploegen van persoonlijke slaven en slavinnen; neen, ze willen hen in een draaikolk van blinde volkswoede werpen die zij zelf willen uitlokken en zelf willen ze in “veilige zones” gaan zitten met hun volgevreten buiken.

  Maar nu kom ik tot het onderwerp van nomadisme. Wanneer een collaps in totale bloederige anarchie plaatsvindt, dan kan landbouw al snel verwoest worden door rondwarende bendes zoekend om te plunderen en te verbranden. In zo een toestand is het belangrijk om te kunnen overschakelen naar de vorming van een nomadische krijgerstam om zo flexibel en mobiel genoeg te zijn om de storm van vernietiging te doorstaan totdat het stof gaat liggen en er opnieuw dingen opgebouwd kunnen worden in een sedentair agrarisch kader. Als nomadische ruiterstammen hebben onze Germaanse voorvaderen zich etnisch en raciaal kunnen preserveren en met robuuste gezondheid en weerbaarheid het vallen en oprijzen van rijken kunnen navigeren.

 9. Veel schrijven, veel herhalen en nóg meer te schrijven lijkt mij zinloos en verspilling van energie.
  We hebben een probleem en dat zal praktisch opgelost moeten worden, lijkt mij.

  “We wachten ongeduldig op de komst van de Bevrijder”, schrijft Hypoliet.
  Hypoliet toch!, zó komen we er niet, denk ik. We moeten iets en we moeten het zélf doen. Doen dus en niet afwachten op een ander.
  Bovendien, als er al een ‘Bevrijder’ is of zou komen, dan zouden de mensen hem nu waarschijnlijk uitlachen en beschimpen.

  Het gaat nu om drie hoofd-zaken: Een club mensen wil dat anderen a: zich laten injecteren, b: zich laten testen en c: continu laten volgen dmv bijvoorbeelt het mobieltje.
  Wil iemand niet aan hun eisen voldoen, dan doet die niet met hen mee.

  En dan zullen die uitvallers dus geholpen moeten worden.
  Katholieken (en andere Godvruchtige/moreel wat verder ontwikkelde mensen) zouden elkander nu of straks kunnen helpen om aan eten te komen, werk te kunnen doen, en dat soort zaken. Praktisch zaken dus. Maak, nu het nog mogelijk lijkt, netwerken met elkaar om, als het later nodig zou zijn, geld en voeding onder elkander te verdelen.

  1. Herstel: “Doen dus en niet afwachten op een ander.”
   moet zijn
   (Zelf) Doen dus en niet wachten op een ander.

 10. Heel zeker zal er een Bevrijder komen want op eigen kracht verwordt men tot terrorist en dat is niet de bedoeling. Ook vluchten op eigen kracht is uitgesloten.

  Er zijn nogal veel natuurgebieden in ons Belgikske. Alles in handen van ‘groene’ vrijmetselaars, in samenwerking met notarissen, die in de grootste bossen doelmatig wolven invoerden. Ze zijn nodig om in de laatste fase massale hoeveelheden lijken van door God gewroken ongelovigen op te peuzelen. De ‘groene’ bestuurders zien als doel uiteraard heel andere waarden dan onze en hun Schepper Zich voorbehoudt.

  In de jaren tachtig maakte ik lange tochten te voet doorheen het gebied binnen de driehoek Banneux – Beauraing – Bohan omdat onze Vlaamse ziener Leon Theunissen van Mortsel in zijn boek vertelde dat die omgeving weldra zou dienen als beschermde streek om te overleven tijdens het bewind van de antichrist. Mijn conclusie is dat in vroegere tijden dit bosrijke en nogal woeste gebied inderdaad meerdere keren als vluchtoord werd gebruikt vanwege grotten om te schuilen en bronnen en beekjes en rivieren. Ik denk dat ook ten zuiden nabij de Franse grens de streek Bohan – Bouillon daarvoor in aanmerking kon komen. Volgens mij kan men in de hoger gelegen Belgische Ardennen niet overleven, o.a. wegens aanwezigheid van adders en verraderlijke moerassen. Ten noorden van Dinant loopt het riviertje Bocq in een grillige vallei (Purnode) en ook daar krioelt het van adders. De Franse Ardennen zijn me onbekend.

  Vandaag moeten we helaas vaststellen dat vluchten niet meer mogelijk is, op eigen kracht is dit uitgesloten.

  Als christen moet men zich helder en nadrukkelijk dagelijks voorhouden dat men de eigen bezittingen niet als bezittingen moet beschouwen, dat men zich er niet mag aan hechten, maar dat men ze nuttig mag gebruiken als geschenken van God.
  Of computers en eenvoudige radio’s als communicatiemiddelen daar deel kunnen van uitmaken weet ik vandaag nog niet met zekerheid. Wellicht zit ik met vooroordelen. De bijbel toont ons immers hoe God een leger kan doen ontstaan wanneer dat nodig is.

  Voortgaande op oude voorzeggingen zou er reeds na ca. 25 jaren vrede weer een grote oorlog ontstaan. Daarom dat ik nog wat electronisch spul bij de hand blijf houden. Het zal wel tijdig duidelijk worden of dat nuttig kan zijn.

  Wat er ook moge gebeuren, hoe uw persoonlijke toestand ook moge zijn, men moet er toe komen te wennen aan wereldse onzekerheid.
  Dat is primaire noodzaak.
  Indien men dat niet doet zal men onvoldoende op God vertrouwen.
  Van zeer groot belang is het te beseffen dat men zich geborgen kan voelen in de aandacht van God de Vader, Jezus en Maria.

  Alleen voor degenen die ‘niets’ zijn is er hoop op overleving.
  Vertrouwen, in overgave aan God, zoals de kleine eenvoudige lieden die in hutjes of lemen huisjes woonden, in alle tijden sedert Adem.

 11. @: eric-b-l..

  Leon Theunissen heb ik ongeveer 50 jaar geleden in de bedevaartoord Eisenberg ontmoet.. toen ik hem voor de eerste keer zag veronderstelde ik al (in een vluchtige gedachte) dat hij waarschijnlijk een begenadigd ziel was..wat dus ook bleek..want hij kreeg Maria verschijningen.

  Maar buiten dat:: eerder heb ik al hier ergens in een artikel een YouTube profetie
  geplaatst over de Katechon in samenhang met het leger Gods.
  De Katechon betreft de persoon in 2Thess.2:7 ..de weerhouder.

  @; Raphaël is “profetisch” met de volgende opmerking:: ••Bovendien, als {er} al een ‘Bevrijder’ {is} of zou komen, dan zouden de mensen hem nu waarschijnlijk uitlachen en beschimpen•• ..dat galmt mij letterlijk na 🤭 in mijn oren.. enkele van die “on-gelovigen” waren: eric-b-l.. ‼️P.Derks..@:Theudmer.. en van Jules van Rooyen weet ik het niet meer.
  Een steek onder water 🤭..dus..maar daar kunnen jullie wel tegen ..neem ik aan.

  De naam van Henry V in [verschillende] profetieën is John P….s. en opvolger van Henry IV.. dus John als Henry van het Kruis.. Nostradamus noemt hem de Bloedige ..omdat hij een (korte) tijd de Stigmata zal hebben.
  De naam Henry betekent: heerser [van] (dus niet over) het thuisland.
  Het moet ook gezegd zijn dat de prins feitelijk een onvoorstelbare maatschappelijke mislukkeling is ..dus hij kan zich nooit beroemen op zijn talenten of intellect. ..zijn opvolger (afstammeling van Lodewijk XVII, waarschijnlijk Naundorff)..is wél naar de [natuurlijke] orde getalenteerd en in bezit van de nodige IQ’S.. ook krijgt hij dezelfde Verlichting ..middels de getransformeerde lans van Longinus..die bij Teresa Higginson van het Heilig Hoofd ..”in de buurt” geplaatst wordt.

  1. Jo,

   Naundorff was een bedrieger van Judaïsche afkomst, een volgeling van Jacob Frank geconnecteerd met de “Illuminati” en de stichter van een loge in Parijs. Hij heeft betracht een eigen occultistische religie te stichten. De verspreiding van het idee van een overleven van Lodewijk XVII onder katholieken is geschied door toedoen van de naundorffisten; één van de schrijvers die we zien in het verspreiden van het naundorffisme is de rozenkruiser Adrien Péladan die verbonden was met de spiritualistische beweging van “Papus” (Gérard Encausse) die de sturende kracht was achter de modernistische infiltratie (modernisme is gnostisch) van de katholieke clerus aan het begin van de twintigste eeuw.

   Adelberth Naundorff, zoon van de pseudo-bourbonse bedrieger, was president van het eerste theosofistisch genootschap in Nederland. Zijn overlijden werd vermeld in het theosofistisch tijdschrift “Lucifer”. De persoon van de stichteres van het theosofisme, Helena Blavatsky, is nauw verweven met het esoterisme van de “Verenigde Naties”.

   De judeo-maçonnerie houdt duidelijk de familie Naundorff bij de hand om, indien de Franse logerepubliek zou instorten, een luciferiaanse monarchie te installeren in Frankrijk met de bedoeling te verhinderen dat God een katholieke koning op de troon zou zetten. De traditionalistische perennialisten van de “Orde van Sion” die de katholieke Kerk hebben geïnfiltreerd hebben gedurende recente decennia ook vormen van survivantisme verspreid, bijvoorbeeld André Lesage, een vriend van Marcel Lefebvre, een grootmeester van de “Orde van Sion”; volgens iemand op “Forum Catholique” (niet het “Katholiek Forum” hier) gebruikte Lesage een pendel, een spiritistische praktijk waarmee occultisten zich bezighouden; bij de FSSPX in Antwerpen werd ook een pendel gebruikt, dus Lesage was niet de enige.

   In de negentiende eeuw wilde God Hendrik van Chambord (door legitimisten “Hendrik V” genoemd) aan Frankrijk geven om als vorst te regeren, maar het Frans volk was nog niet voldoende gezuiverd van zonde om hem te ontvangen en heeft er niet voldoende voor gebeden, en daarom is Hendrik, die de steun had van Pius IX, er niet in geslaagd om de troon van zijn vaderen te bestijgen. Het herstel van de sacrale monarchie doorheen Europa moet en zal echter geschieden, maar de notie dat het een afstammeling van Lodewijk XVII zal betreffen lijkt een dwaalspoor te zijn gelegd door de zonen van Juda.

 12. Aan eric-b-l..

  In de YouTube reclame zag ik een soort nieuwe usb stick die je kunt gebruiken op oude laptops en computers ?! .. maar misschien ben je al op de hoogte.
  Anders moet ik het opzoeken ..zonodig.

 13. Mag ik er Hypoliet op wijzen dat Karel de Grote niet vies was van enkele volkenmoorden?
  Misschien was Jeanne d’Arc wel een genderprobleem.

 14. @ Frans,
  omdat ik in mijn jonge jaren de socialistische ideologie omhelsde en daardoor mijn katholiek geloof verloor wil ik u wel tegemoet komen door te trachten u een beetje kennis bij te brengen.

  Gelieve hoofdstuk 32 van het boek Exodus eens heel rustig te bestuderen:
  {rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/neovulgaat/exodus/32}

  U bemerkt dat het God de Vader is die alle macht bezit over leven en dood, niet Mozes, niet Karel de Grote, niet Jeanne d’Arc, enz.

  Zo kunt u eveneens bemerken en overdenken dat God toelaat dat volksgroepen misleid worden. Dat gebeurt, mijn inziens, meestal nadat die mensen bewezen dat zij al lang niet meer bereid waren God nog respect te gunnen en geheel liberaal alleen nog hun eigen verlangens volgden.

  Met andere woorden: “De kruik gaat net zolang te water totdat zij breekt.” zoals het oude spreekwoord nog steeds met grote wijsheid aan ons mededeelt.

  Mag ik hopen dat u zo goed wil zijn het goddeloze socialisme te relativeren en in de plaats daarvan God de Vader weer alle respect te betuigen dat Hem toekomt ?
  God’s zegen wens ik u van harte toe.

 15. @; THEUDMER,

  Je schreef::
  ▪︎Het herstel van de sacrale monarchie doorheen Europa moet en zal echter geschieden, maar de notie dat het een afstammeling van Lodewijk XVII zal betreffen •{lijkt een dwaalspoor te zijn}• gelegd door de zonen van Juda▪︎

  Begrijp ik het goed dat jij veronderstelt dat Lodewijk XVII als kind in de gevangenis gestorven is❓‼️

 16. Aan @: Theudmer..

  Je schreef wat Naundorff betreft o.a. het volgende:
  ▪︎Adelberth Naundorff, zoon van de pseudo-bourbonse bedrieger, was president van het eerste theosofistisch genootschap in Nederland.▪︎

  Blijkbaar ben je on-volledig geïnformeerd.. Lodewijk XVII heeft Naundorff ontmoet in het woud van Diebingen, Lodewijk was op weg naar Berlijn.
  In dat woud was hij verdwaald.. maar daar stopt een postkoets en een van die reizigers was Naundorff UIT Weimar.. Naundorff int het paspoort van Lodewijk…ik sla hier verder allerlei informatie over.

  In Reinpretgen geeft Naundorff het paspoort aan Lodewijk terug.
  Op een [gegeven moment] moet hij bij een andere plaats een uittreksel uit de geboorteakte overleggen, een paspoort en een getuigschrift van goed gedrag.. deze koninklijke documenten waren ingenaaid in de boord van zijn overjas.
  Deze werden overgedragen aan de prins van Hardenberg, vertrouweling van de Pruisische vrijmetselaar koning.. deze documenten krijgt hij nooit meer terug.

  LE Coq, die van Franse afkomst is is voorzitter van de Pruisische rijkspolitie en
  deze bezorgt hem het patent van horlogemaker, opgesteld op naam van Karl-Wilhelm Naundorff ..pittig detail; in zijn dossier vermeldt hij hem met zijn echte voornaam Carl-ludwig (Charles-Louis) Naundorff.

  Dank zij het getuigschrift van goed gedrag dat politieman Le Coq hem gegeven had en op uitdrukkelijk bevel van het Pruisische ministerie, geeft de stad Spandau hem het burgerrecht, zonder hem zijn paspoort noch het uittreksel uit de geboorteakte te vragen, zoals vereist door de wet. ..Deze illegale procedure is des te eigenaardiger
  omdat ze uitgevoerd wordt ten bate van een vreemdeling, die niet een van adel is c.q. zou zijn.

  Bij de prins van Hardenberg vordert hij zijn documenten, maar die niet reageert, vervolgens schrijft hij aan de koning van Pruisen, aan de keizer van Oostenrijk en de Russische Tsaar. Etcetera..etc.

  En welnu @;Theudmer..nu ben jij aan de beurt.

  1. Of Lodewijk XVII werkelijk gestorven is in de tempeliersgevangenis of niet weet ik niet; wel is het zeker dat Naundorff, die hem beweerde te zijn, een bedrieger was, en het zijn vooral de naundorffisten geweest die de notie van een overleven verspreid hebben. Ze hebben valselijk de ene persoon na de andere proberen op te eisen voor hun zaak, zoals Martin de Gallardon en Melanie Calvat.

   Charles Novak identificeerde Naundorff (“Jacob Frank, le faux messie”, “Jacob Frank, de valse messias”) als de zoon van de kabbalistische Judeeër Junius Frey (Moses Dobruschka), wiens moeder een nicht was van de antichrist Jacob Frank (het waren frankisten die de sekte der “Illuminati” gecreëerd hebben; Adam Weishaupt was zelf een frankistische Judeeër); dat betekent dus dat Naundorff in het donker hart zat van de Nieuwe Wereldorde. Het feit dat zijn zoon de stichter was van het georganiseerd theosofisme in Nederland en dat er briefwisseling was tussen hem en Helena Blavatsky toont dat ook aan; Blavatsky staat centraal bij het occultisme van de magiërs van de Nieuwe Wereldorde, en haar naam werd herhaaldelijk genoemd door “Lucis Trust” van de Verenigde Naties (ze heeft, nota bene, zelf persoonlijk meegevochten in de satanistische oorlog van de vrijmetselaars Mazzini en Garibaldi tegen de paus-koning Pius IX). Naundorff was een frankistische agent die uitgestuurd werd om de katholieke koningsgezinden van Frankrijk op een dwaalspoor te brengen. Indien de valse aanspraak van de vrijmetselaar Naundorff op de troon aanvaard geweest zou zijn, dan zou een judeo-kabbalistische, luciferiaanse monarchie geïnstalleerd geweest zijn in dat land.

   De naundorffisten beweerden dat Karel X onwettig op de troon zat, maar deze koning kon scrofulose genezen door aanraking, een kracht die op Franse koningen rustte door de koningszalving, wat aantoont dat Karel een rechtmatige vorst was.

   Ik meen dat het waarschijnlijk Gods wil is dat een man van de Lijn van Sint Lodewijk Frankrijk regeert, gezien dat huis in de geschiedenis gekozen werd door God om op die troon te zitten, maar van welke aftakking van dat huis de uitverkorene zal zijn weet ik niet. Zeker is echter dat hij niet van de duistere afstamming van Naundorff zal zijn.

   Wat ons betreft, Germaanse Vlamingen en Nederlanders; ook bij ons moet de katholieke theocratische monarchie hersteld worden, en dat herstel kan voorbereid worden door de principes van het katholiek monarchisme te verspreiden binnen de heilige Kerk. De Ralliement-politiek van Leo XIII was een ramp, en Paus Leo heeft dat achteraf ook ingezien; een terugkeer naar het monarchisme van Pius IX is noodzakelijk, en men had er nooit van mogen afwijken ten gunste van de structuren die uit de Franse Revolutie geboren werden. Wanneer de principes van het katholiek monarchisme verspreid worden bij de clerus en de meer orthodoxe bisschoppen in het westen sluiten zich erbij aan, dan kan een diocesane bisschop die het theocratisch monarchisme aanneemt een orthodoxe katholiek tot koning van zijn land kronen en alle katholieken van goede wil in dat land oproepen om zich rondom hem te scharen en hem te gehoorzamen als temporale vorst. De geschiedenis-loor leert ons immers dat bisschoppen koningen kunnen kronen en zalven.

   Gaat er in de toekomst echter nog een Nederland en een Vlaanderen zijn, of zullen onze volkeren uitgedoofd worden op het aanschijn der aarde door de duivelse machinaties van de Judeeërs? Zullen de overlevenden van de Germaanse volkeren samen een nieuwe stam moeten vestigen, een verenigd Nordisch rijk voor de overleving van ons Germaans ras? Men kan het zich afvragen, gezien de poging tot wereldgenocide die bezig is door inspuiting met de biologische wapens van Pfizer en andere farmaceutische gifmenger-organisaties.

   1. Enkele weken geleden las ik dat Vlaanderen en Nederland zouden worden ingelijfd bij Duitsland. Maar ik verzuimde de url te noteren en kan het niet meer terugvinden.

    1. Ik overdenk de laatste tijd het idee van een onderverdeling van West-Europa in twee imperia, namelijk een Heilig Rooms Rijk bestaand uit de landen van geromaniseerde taal en cultuur en een Heilig Nordisch Rijk bestaand uit de landen van Germaanse taal en cultuur. Op die manier zouden machtsgrenzen overeenkomen met de taalkundige en culturele grenzen, wat voor sterkere samenhang zorgt, en tegelijkertijd wordt de versplintering en de daaruit volgende verzwakking tegenover externe vijanden vermeden die de nationalismen teweegbrengen die momenteel gepopulariseerd worden.

     Het is speculatie; ik weet niet hoe tot in de details de kaart van Europese macht herschreven zal worden na de cataclysmen, maar het idee houdt me bezig.

 17. @; eric-b-l..

  CITAAT::
  De revolutie in 1830 ontketend door de Belgen in de toenmalige Nederlanden werd betaald met de opsplitsing van het grondgebied.
  Dit complot werd beraamd door de grootloge van Engeland..en vernietigde definitief een handelsconcurrent die heel wat hinder veroorzaakte voor de onverzadigbare Britse kapitalisten.

  Leopold van Saksen Coburg Gotha, eerste koning van België, werd op de troon gezet door een beslissing van de Britse regering.
  Hij was een van de hoogst geplaatste van de Duitse vrijmetselarij.
  Ook heeft koningin Victoria persoonlijk aan koning Willem de II bevestigd dat Naundorff in werkelijkheid Lodewijk XVII was.
  Toen hij in Nederland aankwam wilden ze hem terugsturen onder het voorwendsel dat hij de Hertog van Normandie is

  Bij zijn begrafenis betuigd Nederland hem alle eer die iemand van zijn rang toekomt. Toen het kerkhof afgebroken moest worden omwille van een stadsuitbreiding besloot koningin Wilhelmina dat men de laatste rustplaats van Lodewijk XVII moest respecteren.

 18. @; Theudmer…

  Goed lezend is extra vragend op te merken:
  Welk een gezag had de [echte] Naundorff dat Lodewijk XVII aan hem zijn identiteitsgegevens moest overhandigen?!
  EN…
  Het patent van horlogemaker, opgesteld [op naam] van Karl-Wilhelm Naundorff wordt dus de nieuwe identiteit van Lodewijk XVII..want zijn eigen papieren kreeg hij niet meer terug.

  Uit het verhaal blijkt dat [de echte] Naundorff een taak te verrichten had in het geheel van de gebeurtenissen..ofschoon op de achtergrond.
  Dat hij een Illuminati-vrijmetselaar was is dan zeker aan te nemen..en dat hij dan de man is die jij beschrijft.

  Maar de rest van je verhaal is een misleiding waar jij helaas voor gevallen bent.. maar wellicht als gevolg van niet volledige (andere) informatie..die ik dus wel heb ..om te kunnen vergelijken.

 19. @; Theudmer..

  De valse Lodewijken XVII werden veroordeeld voor oplichterij, hun leven was echter nooit in gevaar.. “Naundorff” echter ondergaat verscheidene aanslagen op zijn leven, vooral wanneer hij voor de vrijmetselarij politiek gezien overbodig wordt en zelfs hinderlijk.
  Deze bijzondere behandeling die de achterloge voor hem bedacht, is op zichzelf al voldoende om te bewijzen dat hij weldegelijk Lodewijk XVII is.
  Waarschijnlijk is hij ook vergiftigd net zoals Martin van Gallerdon en beiden sterven uiteindelijk dan ook in afschuwelijke pijnen.. “cadeautje” van de Illuminati-vrijmetselarij.👹

  Het bovenstaande is dus niet mijn bevinding maar een citaat uit allerlei informatie..het gaat hier niet om mijn of jouw gelijk.
  Ik beweer informatie te hebben waaruit blijkt dat “Naundorff” wel degelijk Lodewijk XVII is ..ik citeer dus wat anderen onderzocht hebben.
  Maar als je geen verdere interesse hebt ..jammer dan.😲

  Er zijn ook bewijzen van personen die Lodewijk XVII persoonlijk gekend hebben van vóór zijn gevangenschap en die van details weten die niemand anders kunnen kennen en die Naundorff later opsomt, maar als je voor verdere details niet meer geïnteresseerd in bent ga ik er ook géén energie meer in stoppen.

  Ondertussen merk ik voor mezelf dat ik steeds onverschilliger wordt om informatie te verschaffen..ook op ander gebied want men reageert niet zoals men eigenlijk zou “moeten” reageren.. ook hoef ik mijn tijd en mentale energie niet te verspillen aan onverschillige mensen en dan bedoel ik ook de mensen in mijn eigen om-geving..

  De grootste verzameling ter wereld van boeken en publicaties omtrent Lodewijk XVII bevindt zich in het stadsarchief van Delft in Nederland.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht