Viganò waarschuwt Amerikaanse bisschoppen voor COVID-prik: de Great Reset wil ‘miljarden chronisch zieken’

Het stilzwijgen van zoveel kardinalen en bisschoppen, samen met de onvoorstelbare promotie van de vaccinatiecampagne door de Heilige Stoel, vertegenwoordigt een vorm van ongekende medeplichtigheid die niet langer kan voortduren.

 

di 26 okt 2021 – 11:07 uur EDTTue Oct 26, 2021 – 4:21 pm EDT

 

( LifeSiteNews ) Noot van de redactie: aartsbisschop Carlo Maria Viganò heeft besloten een brief van 23 oktober openbaar te maken aan kardinaal Luis F. Ladaria SJ, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, aartsbisschop José Gomez, president van de Verenigde Staten Conferentie van katholieke bisschoppen, evenals aan alle bisschoppen van de Verenigde Staten van Amerika.

Uwe eminenties,

 

Excellenties,

Ik richt mij tot u, aartsbisschop Gómez, als voorzitter van de Conferentie van katholieke bisschoppen van de Verenigde Staten, en tot u, kardinalen Ladaria en Müller, voor uw bekwaamheid, enkele serieuze overwegingen in verband met de zogenaamde vaccins tegen Covid-19.

Ik geloof dat er enkele aspecten van de vraag zijn die nu een meer volledige evaluatie mogelijk maken van wat deze medicijnen zijn en welke effecten ze veroorzaken; deze evaluatie moet leiden tot een collegiale houding, in overeenstemming met het leergezag van de Kerk en niet beïnvloed door vooringenomen informatie of door foutieve berichtgeving door de producenten van deze drugs of door de media.

 1. Onderwerp van de nota van de Congregatie voor de Geloofsleer

De Nota over de moraliteit van het gebruik van sommige anti-Covid-19-vaccins werd vorig jaar uitgegeven bij gebrek aan volledige gegevens over zowel de aard van het genenserum als de componenten ervan. Ik wijs u erop dat het onderwerp van de nota beperkt is tot ” de morele aspecten van het gebruik van de vaccins tegen Covid-19 die zijn ontwikkeld uit cellijnen die zijn afgeleid van weefsels die zijn verkregen van twee foetussen die niet spontaan zijn geaborteerd[ 1] en het stelt dat ” [we] niet van plan zijn de veiligheid en werkzaamheid van deze vaccins te beoordelen, hoewel ethisch relevant en noodzakelijk, aangezien deze evaluatie de verantwoordelijkheid is van biomedische onderzoekers en geneesmiddelenbureaus .” [2]Veiligheid en effectiviteit zijn dus niet het onderwerp van de nota, die bij het uiten van haar mening over de ” gebruiksmoraal ” dus niet eens haar mening uitspreekt over de ” productiemoraal ” van deze geneesmiddelen.

 1. Veiligheid en effectiviteit van de vaccins

De veiligheid en effectiviteit van individuele vaccins wordt bepaald na een periode van experimenteren die normaal gesproken meerdere jaren duurt. In dit geval hebben de gezondheidsautoriteiten besloten om experimenten uit te voeren op de hele wereldbevolking, als uitzondering op de gebruikelijke praktijk van de wetenschappelijke gemeenschap, internationale normen en de wetten van individuele naties. Dit betekent dat de gehele bevolking zich in de toestand bevindt dat zij vatbaar is voor de nadelige effecten van het vaccin, op eigen risico, terwijl normaliter op vrijwillige basis wordt geëxperimenteerd en wordt uitgevoerd op een beperkt aantal proefpersonen, die betaald worden om het te ondergaan.

Ik denk dat het duidelijk is dat dit een experimenteel medicijn is dat niet is goedgekeurd, [3]maar alleen geautoriseerd voor administratie door de verantwoordelijke instanties; net zoals ik denk dat het duidelijk is dat er medische behandelingen zijn zonder nadelige bijwerkingen, ook al zijn ze systematisch geboycot door de gezondheidsinstellingen – WHO, CDC, EMA – en door de reguliere media. Zelfs als de kerk een morele evaluatie zou moeten uiten van de verschillende beschikbare behandelingen – waarvan sommige worden uitgevoerd met medicijnen die zijn geproduceerd met cellijnen die afkomstig zijn van een geaborteerde foetus, zoals de vaccins – moet worden herhaald dat er effectieve behandelingen zijn die patiënten genezen en hen in staat te stellen een permanente natuurlijke immuunafweer te ontwikkelen, iets wat de vaccins niet doen. Bovendien veroorzaken deze behandelingen geen ernstige bijwerkingen, aangezien de medicijnen die worden gebruikt al tientallen jaren een vergunning hebben.

Andere recent ontwikkelde behandelingen zijn absoluut effectief, goedkoop en zonder gevaar voor degenen die ze krijgen: dit is het geval met de plasmabehandeling die door de Italiaanse arts Giuseppe De Donno met groot succes is bestudeerd en toegepast. [4]

Behandeling met hyperimmuun plasma werd sterk afgeraden en geboycot door farmaceutische bedrijven en door hen gefinancierde artsen, omdat het niets kost en de analoge therapie nutteloos maakt, die in laboratoria met monoklonale cellen tegen exorbitante kosten wordt gemaakt.

 

 1. De experimentele medicijnen zijn geen vaccins in de eigenlijke zin van het woord

De Congregatie voor de Geloofsleer geeft weliswaar geen mening over de doeltreffendheid en veiligheid van de zogenaamde vaccins, maar definieert ze niettemin als ‘vaccins’, waarbij ze ervan uitgaan dat ze in feite immuniteit geven en mensen beschermen tegen actieve en passieve besmetting . Dit element wordt ontkend door de verklaringen van alle gezondheidsautoriteiten van de wereld en van de WHO, volgens welke gevaccineerde mensen besmet kunnen raken en anderen ernstiger kunnen infecteren dan degenen die niet zijn gevaccineerd [7] en ontdekken dat hun immuunafweer drastisch verminderd, zo niet zelfs volledig vernietigd.

Een recente studie bevestigt dat het genenserum vormen van verworven immunodeficiëntie kan veroorzaken bij degenen die het krijgen. [8] Daarom vallen de medicijnen die ‘vaccins’ worden genoemd niet onder de officiële definitie van een vaccin waarnaar de CDF-nota vermoedelijk verwijst. In feite wordt een “vaccin” gedefinieerd als een medicinaal preparaat dat gericht is op het induceren van de productie van beschermende antilichamen door het organisme, waardoor specifieke resistentie wordt verleend tegen een specifieke infectieziekte (viraal, bacterieel, protozoaal). Deze definitie is onlangs gewijzigd door de WHO, omdat ze anders geen anti-Covid-medicijnen had kunnen bevatten, die de productie van beschermende antilichamen niet induceren en geen specifieke resistentie verlenen tegen de SarsCoV-2-infectieziekte.

Bovendien, hoewel mRNA-serums gevaarlijk zijn vanwege de implicaties die ze hebben op genetisch niveau, kan het AstraZeneca-serum zelfs nog schadelijker zijn, zoals recente onderzoeken aantonen. [9]

 1. Proportionaliteit tussen de kosten en baten van de vaccins

De Congregatie voor de Geloofsleer beperkt zich alleen tot een evaluatie van de moraliteit van het gebruik van de vaccins en houdt geen rekening met de evenredigheid tussen de veronderstelde voordelen van het genenserum en de negatieve kant op korte en lange termijn Effecten.

Wereldwijd neemt het aantal sterfgevallen en ernstige pathologieën na vaccinatie exponentieel toe: [10] in slechts negen maanden hebben deze vaccins meer doden veroorzaakt dan alle vaccins in de afgelopen dertig jaar. [11] Niet alleen dit: in veel landen – zoals Israël bijvoorbeeld [12] – is het aantal sterfgevallen na vaccinatie nu groter dan het aantal sterfgevallen door Covid. [13]

Na te hebben vastgesteld dat de drugs verkocht als vaccins geen significant voordeel te geven en in tegendeel kan een zeer hoog percentage van de sterfgevallen of ernstige pathologieën veroorzaken [14] , zelfs in patiënten voor wie Covid geen bedreiging vormen, [15] Ik weet niet denken dat we kunnen concluderen dat er enige evenredigheid is tussen de potentiële schade en de potentiële voordelen.

Dit betekent dus dat er een zware morele verplichting is om inenting te weigeren als mogelijke en naaste oorzaak van blijvende schade [16] of overlijden. Bij gebrek aan voordelen is het daarom niet nodig om zich bloot te stellen aan de risico’s van de toediening ervan, maar integendeel, er is een plicht om het categorisch te weigeren.

 1. Nieuwe gegevens over de aanwezigheid van geaborteerde foetale cellijnen

Onlangs zijn er onthullingen van Pfizer-leidinggevenden vrijgegeven die aantonen dat de mRNA-genserums geaborteerd foetaal materiaal bevatten, niet alleen voor de productie van het oorspronkelijke vaccin, maar ook voor de replicatie en productie ervan op grote schaal, [17] en niets suggereert dat andere farmaceutische bedrijven zijn een uitzondering. Bisschop Joseph Strickland [18] heeft zich in dit verband ook uitgesproken door de gelovigen uit te nodigen “ nee te zeggen. Ik ga het niet alleen doen omdat je het verplicht stelt, wie weet wat het volgende gekke ding zal zijn .” Dit maakt het gebruik van deze drugs absoluut immoreel, net zoals het immoreel en onaanvaardbaar is om drugs te gebruiken die weeskinderen gebruiken voor experimenten. [19]

 1. Bijwerkingen op zwangere moeders en kinderen die borstvoeding geven

Een ander aspect om rekening mee te houden is het concrete gevaar van ernstige bijwerkingen voor zwangere moeders en zelfs ernstiger voor pasgeboren kinderen: in de Verenigde Staten zijn er 675 miskramen geweest bij gevaccineerde moeders en in het Verenigd Koninkrijk zijn 521 zuigelingen overleden. [20] We mogen niet vergeten dat voor de zogenaamde vaccins tegen Covid geen actieve waakzaamheid werd ingesteld, maar alleen passieve waakzaamheid, waarbij patiënten zelf bijwerkingen moeten melden; dit betekent dat de gegevens over nadelige effecten minimaal tien keer moeten worden vermenigvuldigd.

 1. Componenten van de vaccins

Ik wil u erop wijzen dat de componenten van de genenserums nog steeds als handelsgeheimen worden verborgen, zelfs als er al meerdere onderzoeken zijn die de inhoud van de vaccins hebben geanalyseerd; [21] het is daarom nog niet mogelijk om de andere kritische elementen en hun langetermijneffecten volledig te evalueren, omdat de experimenten op de wereldbevolking pas in 2023/2025 zullen eindigen, en het is niet bekend wat de effecten van de nieuw aangenomen technologie zijn op het genetisch niveau. [22] De aanwezigheid van grafeen in de toegediende doses, gerapporteerd door talrijke laboratoria die de inhoud ervan hebben geanalyseerd, [23]suggereert dat het gedwongen gebruik van zogenaamde vaccins – samen met de systematische boycot van bestaande behandelingen waarvan de effectiviteit is bewezen [24] – het doel dient om contact te traceren met alle gevaccineerde mensen over de hele wereld die verbonden zijn of zijn met de Internet of Things [25] door middel van een kwantumlink van gepulseerde microgolffrequenties van 2,4 GHz of hoger van zendmasten en satellieten. [26]Als bewijs dat deze informatie niet het resultaat is van de fantasieën van een samenzweringstheoreticus, moet u weten dat de Europese Unie twee projecten heeft gekozen voor technologische innovatie als winnaars van een wedstrijd: “The Human Brain” en “Graphene”. Deze twee projecten krijgen de komende tien jaar elk een miljard euro aan financiering. [27]

Ik vertrouw erop dat Uwe Excellentie, aartsbisschop Gomez, deze observaties van mij serieus in overweging zal nemen – die ik grondig heb nagegaan met hooggekwalificeerde katholieke artsen [28] – samen met uw broeders van de Amerikaanse bisschoppenconferentie die in de plenaire vergadering zijn bijeengekomen van 15 tot 18 november 2021 in Baltimore, zodat het officiële standpunt van de katholieke kerk in de Verenigde Staten over de zogenaamde vaccins zal worden herzien en bijgewerkt. Evenzo vraag ik Uwe Eminentie, Kardinaal Ladaria, om zo snel mogelijk over te gaan tot de herziening van de Nota van de Congregatie voor de Geloofsleer over de moraliteit van bepaalde anti-Covid-19-vaccins .

Ik realiseer me dat het buitengewoon impopulair kan zijn om een ​​standpunt in te nemen tegen de zogenaamde vaccins, maar als herders van de kudde van de Heer hebben we de plicht om de vreselijke misdaad aan de kaak te stellen die wordt uitgevoerd, wiens doel het is om miljarden chronisch zieke mensen en om miljoenen en miljoenen mensen uit te roeien, gebaseerd op de helse ideologie van de “Great Reset”, geformuleerd door de voorzitter van het World Economic Forum, Klaus Schwab, en onderschreven door instellingen en organisaties over de hele wereld. [29]

Het stilzwijgen van zoveel kardinalen en bisschoppen, samen met de onvoorstelbare promotie van de vaccinatiecampagne door de Heilige Stoel, vertegenwoordigt een vorm van ongekende medeplichtigheid die niet langer kan voortduren. Het is noodzakelijk dit schandaal, deze misdaad tegen de menselijkheid, deze satanische actie tegen God aan de kaak te stellen.

Met elke dag die voorbijgaat, sterven duizenden mensen of worden ze in hun gezondheid aangetast door de illusie dat de zogenaamde vaccins een oplossing voor de pandemische noodsituatie garanderen. De katholieke kerk heeft de plicht tegenover God en de hele mensheid om deze enorme en afschuwelijke misdaad met de grootste vastberadenheid aan de kaak te stellen, duidelijke aanwijzingen te geven en stelling te nemen tegen degenen die, in naam van een pseudo-wetenschap die ondergeschikt is aan de belangen van de farmaceutische industrie, bedrijven en de globalistische elite, hebben alleen maar intenties van de dood. Hoe Joe Biden, die zichzelf ook als ‘katholiek’ omschrijft, 28 miljoen kinderen van 5 tot 11 jaar zou kunnen vaccineren [30]is absoluut ondenkbaar, alleen al vanwege het feit dat er vrijwel geen risico is dat ze de SARS-CoV-2-ziekte ontwikkelen. De Heilige Stoel en de Bisschoppenconferenties hebben de plicht om in dit opzicht een krachtige veroordeling uit te spreken, en ook met betrekking tot de zeer ernstige bijwerkingen die kunnen optreden voor kinderen die worden ingeënt met het experimentele genenserum. [31]

Het is evenzeer noodzakelijk dat er een interventie komt van de Bisschoppenconferentie van de VS, gericht op het bevorderen van de religieuze vrijstelling en het onmiddellijk intrekken van de verboden die in dit verband door veel Ordinaries aan hun priesters zijn opgelegd. Evenzo moeten alle vaccinatievereisten voor seminaristen en kandidaten van religieuze gemeenschappen worden ingetrokken. In plaats daarvan moeten duidelijke richtlijnen worden gegeven over de gevaren die verbonden zijn aan de toediening van het vaccin en de ernstige morele implicaties ervan.

Ik ben er zeker van dat u de bijzondere ernst van dit onderwerp in overweging wilt nemen, de urgentie van een interventie die wordt verlicht door en trouw is aan de leer van het evangelie, evenals de salus animarum die de herders van de kerk moeten promoten en verdedigen .

In Christo Regé ,

+ Carlo Maria Viganò, aartsbisschop

Voormalig apostolische nuntius in de Verenigde Staten van Amerika

[1] Congregatie voor de Geloofsleer, Nota over de moraliteit van het gebruik van sommige anti-Covid-19-vaccins , 21 december 2020.

[2] Idem .

[3] Senator Ron Johnson : We hebben geen door de FDA goedgekeurd vaccin in de VS. Het vaccin (Pfizer Comirnaty) dat in Europa verkrijgbaar is, is goedgekeurd, maar het vaccin (Pfizer BNT162b2) dat in Amerika wordt gebruikt, heeft alleen het gebruik van een noodklaring . – zie https://twitter.com/ChanceGardiner/status/1445262977775534081?s=20

[4] Zie. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32838270/ e https://alloranews.com/covid-19/giuseppe-de-donno-hyperimmune-plasma-doctor-takes-own-life/

 

[5] Pfizer heeft nu 22 afzonderlijke lobbyfirma’s ingehuurd, allemaal in Washington, DC, om het drugsbeleid in de Verenigde Staten vorm te geven. Ja, dat is de juiste #. TWEE EN TWINTIG lobbyfirma’s. Tal van topcongresstafleden en fmr WH-functionarissen zijn gerekruteerd om de agenda van Pfizer in DC te pushen . – zie https://twitter.com/JordanSchachtel/status/14446611196792205316

[6] Oprichters en onderzoekers van farmaceutische bedrijven zijn vervangen door investeringsfondsen die alleen economische resultaten nastreven en nu #OMS en #EMA financieren die beslissen over vaccins – Vgl. https://twitter.com/CathVoicesITA/status/144813045248581632?s=20 | In Italië zijn er 32000 artsen betaald door BigPharma – https://www.ogginotizie.eu/ogginotizie/in-rete-il-report-aifa-32000-medici-pagati-dalle-case-farmaceutiche/

[7] Zie. https://tv.gab.com/channel/white__rabbit/view/breaking-pfizer-scientists-your-covid-antibodies-615b96bcd7e866584941980f en https://www.lifesitenews.com/news/ontario-er-doctor-resigns- over-verplichte-vaccins-en-falsehoods/ > Ontario-arts neemt ontslag vanwege gedwongen vaccins, zegt dat 80% van de ER-patiënten met mysterieuze problemen beide prikken had .

[8] Zie. https://twitter.com/alexgiudetti/status/1448528719673430016 en https://theexpose.uk/2021/10/10/comparison-reports-proves-vaccinated-developing-ade/ > Een vergelijking van officiële overheidsrapporten suggereert de volledig Gevaccineerden ontwikkelen Acquired Immunodeficiency Syndrome .

[9] Zie. https://climatecontrarian.com/2021/05/28/revealed-why-the-oxford-astrazeneca-jab-is-even-more-dangerous-than-the-mrna-vaccines/

[10] Autopsies uitgevoerd in Duitsland op sterfgevallen na het vaccin, de studie van pathologen, 50% van de sterfgevallen na de tweede dosis werd veroorzaakt door het vaccin . – zie https://corrierequotidiano.it/cronaca/morti-da-vaccino-patologi-il-50-dopo-la-seconda-dose/

[11] In slechts 9 maanden hebben de overlijdensmeldingen van Covid-19-preparaten 50% van ALLE sterfgevallen na vaccinatie bereikt die in 30 jaar in de VS zijn toegediend – Cfr. https://infovax.substack.com/p/in-soli-9-mesi-le-segnalazioni-di – Zie ook https://wonder.cdc.gov/controller/saved/D8/D188F890

[12] Zie. https://visionetv.it/israele-terza-dose-il-ministero-rassicura-ma-i-cittadini-indignati-replicano-in-massa/ en https://www.gov.il/he/Departments/publications /rapporten/seav-25092021

[13] Zie. https://twitter.com/bisagnino/status/1448644321327022090?s=20 en https://infovax.substack.com/p/morti-per-covid-19-prima-e-dopo-le en https:// infovax.substack.com/p/i-tassi-di-miocarditi-post-vaccino

[14] 155.501 anafylactische reacties gerapporteerd aan VAERS, waarvan 41% van de gevallen toegeschreven aan Pfizer – Cf. https://twitter.com/ChanceGardiner/status/1446184707964739584?s=20 en https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&SYMPTOMSSMQ=21&VAX=COVID19&STATE=NOTFR

[15] De post-vaccinatie myocarditis percentages gevonden bij jonge Amerikanen (12-15 jaar) zijn 19 KEER hoger dan de normale achtergrondwaarden voor deze leeftijdsgroepen . – zie https://infovax.substack.com/p/i-tassi-di-miocarditi-post-vaccino | Zie ook https://www.sirillp.com/wp-content/uploads/2021/10/Letter-Regarding-Covid-19-Vaccine-Injuries-Dr-Patricia-Lee.pdf | Onderzoek: Volgens ONS-gegevens is het aantal sterfgevallen onder tienerjongens in het VK met 63% gestegen sinds ze het Covid-19-vaccin kregen. – zie https://theexpose.uk/2021/10/04/teen-boy-deaths-increased-by-63-percent-since-they-had-covid-vaccine/

[16] In Turkije hekelt Dr. Fatih Erbakam, leider van de Welzijnspartij, de geboorte van kinderen met staarten, 3 armen en 4 benen, na vaccinatie van ouders, tegen Covid . – zie https://www.lapekoranera.it/2021/10/08/turchia-vaccino-dott-fatih-erbakam-i-bambini-nascono-con-la-coda-con-3-braccia-e-4-gambe- video/

[17] Het COVID-19-vaccin is ontwikkeld met behulp van een foetale cellijn. Dat gold ook voor Tylenol, ibuprofen… en ivermectine.  – zie https://vajenda.substack.com/p/the-covid-19-vaccine-was-ontwikkeld | Pfizer Whistleblower publiceert e-mails die het gebruik van foetale cellen verbergen voor het publiek – Cf. https://thecharliekirkshow.com/columnists/charlie-kirk/posts/pfizer-whistleblower-releases-emails-hiding-fetal-cell-usage-from-public | Pfizer vertelde wetenschappers om het gebruik van geaborteerde menselijke foetale weefsels bij het maken van vaccins te verdoezelen, zegt klokkenluider – Cf. https://greatgameindia.com/coverup-aborted-fetal-tissues-vaccines/ enhttps://twitter.com/ChanceGardiner/status/1446120608970932231 | Procesgerelateerde onzuiverheden in het ChAdOx1 nCov-19-vaccin. zie https://www.researchsquare.com/article/rs-477964/v1

[18] US bisschop bekritiseert scherp Pfizer nadat e-mails aantonen dat het bedrijf wilde verbergen dat de prik aanleiding geeft tot abortus – Zie https://www.lifesitenews.com/news/us-bishop-slams-pfizer-after-emails-show-company-wanted-to-hide-jabs-connection-to-abortion/

[19] Pfizer wordt beschuldigd van experimenten met weesbaby’s om hun Covid-19-vaccin te testen . – zie https://theexpose.uk/2021/10/01/breaking-pfizer-stand-accused-of-experimenting-on-orphan-babies-to-test-their-covid-19-vaccine/

[20] «CDC geeft een dringende waarschuwing die de vaccinatie van zwangere vrouwen ten zeerste aanbeveelt», ondanks het ontbreken van voldoende studies, 675 abortussen bij gevaccineerde moeders in de VS, 521 in het VK, baby’s die stierven tijdens de borstvoeding van gevaccineerde moeders, en Pfizer die zal het onderzoek pas in de 2025 uitvoeren

vgl. https://twitter.com/ChanceGardiner/status/1443701760833511426?s=20

[21] Ingrediënten CoV-19-vaccin onthuld: Scanning- en transmissie-elektronenmicroscopie onthult PEG, grafeenoxide, roestvrij staal en zelfs een parasiet.

vgl. https://www.databaseitalia.it/rivelati-ingredienti-dei-vaccini-cov-19-microscopia-elettronica-a-scansione-e-trasmissione-rivela-ossido-di-grafene-acciaio-inossidabile-e-anche- un-parassita/

[22] Zie het interview met Jean-Bernard Fourtillan, professor en expert in farmacologie en toxicologie: https://twitter.com/Side73Dark/status/1448316251663736840?s=20

[23] Dr. Mariano Amici, grafeen en PEG-oxide in vaccins :

https://www.marianoamici.com/ossido-di-grafene-e-peg-nei-vaccini/

[24] Prof. Peter McCullough, pionier op het gebied van vroege zorg, een gebarsten stem wijst op het aantreden van de dood voor oudere patiënten.

vgl. https://twitter.com/ChanceGardiner/status/1446240498029670405?s=20

[25] World Economic Forum, dit zijn volgens McKinsey de top 10 technische trends die het komende decennium vorm zullen geven

vgl. https://www.weforum.org/agenda/2021/10/technology-trends-2021-mckinsey?utm_source=twitter&utm_medium=social_scheduler&utm_term=Technological+Transformation&utm_content=13/10/2021+11:30

[26] Exclusief: Pfizer-patent goedgekeurd voor het monitoren van vaccins over de hele wereld – Cf. https://www.databaseitalia.it/esclusivo-brevetto-pfizer-approvato-per-il-monitoraggio-dei-vaccinati-in-tutto-il-mondo-tramite-microonde-e-grafene

[27] EU: de grootste prijs voor excellentie in onderzoek voor de projecten “Graphene” en “Human Brain” – Cfr. https://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/notizie-e-novita-normative/notizie-ispra/2013/01/ue-il-piu-grande-premio-di-eccellenza-nella-ricerca- ai-progetti-grafene-e-cervello-umano   | Graphene en Human Brain Project winnen de grootste onderzoeksprijs in de geschiedenis, terwijl de strijd om duurzame wetenschappelijke financiering voortduurt . – zie https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_13_54

[28] Regering, Dr. Citro: «Of ze zijn onwetend of hogere ordes wilden de doden» – Vgl. https://stopcensura.online/dott-citro-contro-governo-o-sono-ignoranti-oppure-ordini-superiori-volevano-i-morti/

[29] Luister wat Bill Gates zei: https://twitter.com/ZombieBuster5/status/1444245496701272065

[30] Details van het Witte Huis Plan om 28 miljoen kinderen van 5-11 jaar “snel” te vaccineren – Vgl. https://www.zerohedge.com/covid-19/white-house-details-plan-quickly-vaccinate-28m-children-age-5-11

[31] Robert W Malone: ​​« Dit is gewoon ziek. En hartverscheurend, zowel letterlijk als figuurlijk. Dit moet stoppen »

Auteur:Hypoliet

55 commentaren op “Viganò waarschuwt Amerikaanse bisschoppen voor COVID-prik: de Great Reset wil ‘miljarden chronisch zieken’

 1. Tegenpool:
  Kardinaal Eijk op conferentie van Voice of the Family: met abortus bezoedeld Covid-19 vaccin nemen “is morele verplichting”

  {restkerk.net/2021/10/26/kardinaal-eijk-op-conferentie-van-voice-of-the-family-met-abortus-bezoedeld-covid-19-vaccin-nemen-is-morele-verplichting/}

 2. Goed artikel en reactie van de aartsbisschop. Volgens mij zijn de vaccins niet doeltreffend genoeg om dat de tijd voor goed onderzoek te kort was. De maatregelen die ze nu in België treffen zijn daar het bewijs van. Wie niet gevaccineerd is wordt buitengesloten, mag niet meer op café of restaurant en zal als een paria worden behandeld omdat hij of zij zich niet liet vaccineren, schande voor een beschaving.

  1. Schande voor een beschaving dat je je verantwoordelijk niet neemt en de gezondheid van anderen in acht neemt.

   1. @juuls,
    Ik neem aan, dat U ter vaccinatie zo hard als U kunt, naar de huisartsenpost bent GERÉND.
    Jongen eet en drink fatsóenlijk; dan heb je normaliter nérgens last van.
    Gaat U net zo naar de hoeren toe als U eet? Dat is letterlijk vrágen om moeilijkheden.

     1. @juuls,
      Om dát NIÉTS(!)-zeggend antwoord te geven, heeft U zeer lang nagedacht.
      Geef dan eindelijk ‘ns ’n ÉCHT antwoord.
      Doch, dát algemeen (dus normaliter) heeft men dat fatsoen wél, doch U ontbeert letterlijk álle fatsoen (= U mist dat fatsoen voor de vólle 100%)

      1. Kom op Derks. Waarom zou ik een fatsoenlijk antwoord geven op de hoeren reactie van jou? En of ik heel snel de vaccinaties heb genomen? Het slaat werkelijk nergens op. En dan moet JIJ vragen om een fatsoenlijk antwoord? Een tip begin bij je zelf!

   2. ‘Why do the protected need to be protected from the unprotected by forcing the unprotected to use the protection that didn’t protect the protected?’

    Met andere woorden, Juuls: als u inderdaad zo zeker bent van het vaccin waarin u als verantwoordelijkheidsgezinde burger toch vast al zo’n keer of drie uw heil hebt gezocht, waarom dan toch dat aanhoudende gezeur over de ongevaccineerden? Het altruisme van de ongenaakbaren is bijna ontroerend.

    Het is zeer wel verdedigbaar dat genetisch gemanipuleerden als een katalysator resistenter wordende mutaties aanwakkeren en dat het op termijn bijgevolg de ongevaccineerden zijn die voor de ingespotenen op hun hoede moeten zijn. Daarin zou wel eens de echte schande kunnen bestaan.

    1. Natuurlijk is het heel verdedigbaar over genetisch gemanipuleerden. Maar daarvoor heb je genetisch gemanipuleerden nodig. En de huidige vaccins manipuleren de genen van de ontvangers niet. Daar is volstrekt geen bewijs voor gevonden.

     1. U denkt alwéér (of nog stééds) niet na. Denk toch eens aan de nakomelingen die ’n echtpaar (ook ’n namaak-echtpaar) ontvangt; de genen zijn compléét anders (en tot op heden niet terug te draaien).

      1. Het gaat om gemanipuleerde genen Derks. Ben je echt van het padje? Ik bestrijd en geloof niet dat er door de vaccins iets met genen gebeurd. Daar is absoluut geen bewijs voor.

       1. @juuls,
        Gemanipuleerde genen zijn óók genen.
        Van genen (= de eigenschappen van – in DIT geval) van de mens.
        Van genen heb je af te blijven; als God ándere genen wilde hebben, dan had Hij ons ánders gemaakt.

        1. @juuls,
         Mij valt écht steeds op, dat U letterlijk(!) nóóit(!) antwoord geeft op vragen,
         maar dat U wél steeds zéér(!) positief bent over de vaccins.
         Dit roept (in ieder geval bij MIJ) grote vragen op voor wie U werkt.

          1. Van ene Derks….. zie je reactie eerder….

           “Van genen heb je af te blijven; als God ándere genen wilde hebben, dan had Hij ons ánders gemaakt”

    2. Talrijke kundigen terzake die beschikken over kennis en instrumenten kwamen allen tot gelijkaardige bevindingen, in meerdere landen. Telkens een lange lijst kwaadaardige elementen. Zij mogen blijkbaar niet gehoord worden. Waarom geen openlijk debat zodat de twee partijen vrij hun mening kunnen openbaren? Democratie is taboe voor de rasechte narcisten onder de socialistische ‘democraten’, en de anderen spelen het spel mee voor allerlei persoonlijk profijt.

     Waar het echter echt om gaat is de shifting onder de zielen. Wie de rug naar God blijft keren wordt uiteindelijk, na ruimschoots te hebben genoten van God’s barmhartigheid, geconfronteerd met God’s gerechtigheid.

     Hoe God omgaat met degenen die Hem zoeken kan iedereen bestuderen in de bijbel. Maar ook zij worden grondig op de proef gesteld.

     1. Nog veeeeeeeeeel meeeeeeer terzake kundigen kwam tot de conclusies die ik geloof. Ze mogen gehoord worden. Alleen willen ze nooit.. Zoals Wilders nooit in een talkshow zal verschijnen van RTL of NPO. Dan kan je de discussie ook niet voeren. Wat heeft democratie met een discussie te maken. De grootste publieke narcist is gelukkig niet herkozen (dat is democratie) en is nu al bezig om mensen hun stem te ontnemen zodat hij meer kans maakt of verkiezing.

      1. Geen discussie, maar feiten.

       Dr Fauci, die nu heel veel bloed aan zijn handen heeft blijft hardnekkig liegen ondanks niemand hem nog vertrouwt, behalve uiteraard de “democraten”, en nu hebben we ook nog rechter Merrick Garland die toch ook uzelf, juuls, zou moeten schokken want woordenloos belooft hij niets minder dan de ergste vorm van communistische vervolging. {utube.com/watch?v=QlAkdJ_mrgw}

       Voorlopig genieten ze nog vrij spel, en jij, juuls, ook. Maar de afrekening zal volgen en denk daarbij gerust aan de laatste dagen van WW2 toen Hitler danig de daver op het lijf had en dan toch nog er in slaagde jeugdigen te bewapenen om de belangrijke stad te verdedigen, daarbij het laatste bloedbad aanrichtend onder KINDEREN die met zware wapens trachtten om te gaan.

       Wanneer uw laatste uur slaat, hoe zult gij Jezus dan confronteren? Want dan is het te laat om te bekeren.

       1. Een feit is een vaststaand iets beste Eric. U presenteert uw waarheid als feit daarmee is het nog geen echt feit. Feit is dat Dr Fauci Dr Fauci heet. Dat hij bloed aan zijn handen zou hebben is geenzins een feit, dat niemand hem nog vertrouwd is nog minder een feit. Want niemand is 100%. Ik vertrouw hem wel. Daarmee is het feit al weg. Het feit dat Garland een memo schreef zou toch meer moeten schokken vind ik.
        Beetje raar dat u ook nog verkapte bedreigingen/verwensingen aan mijn adres gaat uiten via dit ‘uitstekende’ forum.

        Het laatste oordeel geldt voor ons allen Eric. Ik denk dat u zichzelf meer zorgen moet maken dan ik. Maar dat is aan de Allerhoogste.

   3. Waarom schrijft ge toch altijd van de stoute dingen hier? Wordt u soms betaald? U draait alles om. Weet u wie dat ook doen?

 3. De grote strijd van deze tijd is bezig en Vlaanderen staat voor de keuze tussen triomf en doem. De kwaadaardige gnoom Pedro Facon heeft openlijk suggestief voor de media gevangenisstraffen op tafel gelegd voor diegenen die de Prik des Doods weigeren. Zo laten de prikpooiers in hun kaarten kijken; maak u geen illusies, lezers, waartoe zij de huidige ontwikkelingen willen voeren.

  Ons volk moet gemobiliseerd worden om deze transhumanistische malthusianen te verslaan.

  1. Correctie: “maak u geen illusies, lezers, over waartoe zij de huidige ontwikkelingen willen voeren”

  2. Schrijven helpt niet, Theudmer en het volk is in slaap. Die zijn dus niet te mobiliseren. Beter trek je de stekker bij hun uit de kijkdoos. Daar bereik je wellicht meer mee. De macht werkt via de media. Die liegen het volk voor. Stop je de media, dan stop je hun megafoon.

 4. Het rommelen met erfelijk materiaal zoals vreemd DNA of RNA inspuiten gaat werkelijk recht tegen de Schrift in!
  Dat zo een kerk dat Uberhaubt zélf niet ziet? Lezen die soms hun eigen Boek niet?

  Wat de Katholieken vaak niet begrijpen is dat de erfzonde van Eva het naar bed gaan met de satan is. Wanneer u dit niet weet, dan begrijpt u wellicht ook niet waarom men nu zo gedreven lijkt om met DNA te gaan rommelen. Ik vind het tenminste merkwaardig.

  Uitleg:
  -Eva wordt verleid en baart Kaïn.
  -Eva is ook zwanger van Adam en baart Abel, meen ik.
  Kaïn doodt Abel en wordt door God weggestuurd. Nimrod is zijn nageslacht. (De slechte mensen)
  In de Bijbel wordt er alles aangedaan om het DNA van één familie zo zuiver als mogelijk is te houden; de Israelieten. Dat is de redding van de wereld. (!)
  Want:
  Eva maakte de eerste fout; haar DNA is daardoor veranderd. Daarom is God boos, lijkt het. Dit is de erfzonde, denk ik.
  DNA:
  Het blijkt dat het DNA de drager is van de erfelijke eigenschappen. DNA wordt vermengd tijdens/na de geslachtsdaad. Man+vrouw geeft kind. Het DNA van de vrouw zélf wordt veranderd met de geslachtsdaad (zegt men, geloof ik). Dit betekent dat het DNA van Eva niet meer zuiver van God’s schepping was geworden, maar besmet met het foute bloed. (van ‘de slang’) Het uitzuiveren van het DNA van de mens kan dus blijkbaar, volgens de Bijbel, wel, want dat is de bedoeling in dat boek. De kinderen moeten steeds zuiverder worden. (Biologisch gezien.)
  Wanneer men de DNA- (biologische) lijn in de Bijbel niet weet of begrijpt of over het hoofd ziet, (omdat men de biologie niet begrijpt) dan begrijpt men de helft niet, lijkt het mij. Het is belangrijk dit te begrijpen, vind ik. Juist in deze tijd.

  Jezus kon (dus) geboren worden omdat Maria (eindelijk weer) van zuiver DNA (bloed zegt men ook wel, zuiver bloed, ras) was. Maar er was blijkbaar geen zuivere man, dan de heilige geest (wat dat ook betekenen mag.) Jezus was dus een zuivere man, een (werkelijk (biologisch gezien) kind van God dus. Van Maria, maar ook van God zelf. Het DNA was namelijk weer zuiver, zoals dat met Adam was.

  In de Bijbel mag het huis Israël daarom niet met vreemden naar bed. Dat zou het DNA maar vermengen. Want, het doel is/was juist het DNA (weer) zuiver/Goddelijk te krijgen. Er moest eens een kind geboren worden met Zuiver DNA (oorspronkelijk , van GOD) zodat dát met recht een kind van Hem was.

  Dít is de heilsgeschiedenis, lijkt mij en daarom moet men dat, meen ik, juist in deze tijd weten.

  Want de kinderen van Kaïn bestaan waarschijnlijk ook nog.

   1. Ik ben ook benieuwd hoe men staat tegenover het ontvangen van een donororgaan van een patient die gevaccineerd is.

  1. Het mooiste is dat de term DNA of iets dergelijks totaal niet in de bijbel voortkomt. Logischerwijs is het dus uw conclusie over het DNA etc…
   Wat mij betreft geen probleem dat mensen vaccinatie weigeren. Maar doe dat wel op eerlijke gronden en verdraai de waarheid niet.

   1. juuls,

    Ge moet wellicht één ding meenemen in uw beschouwing. Onderschat nooit het nivo van kennis in het verleden; het kan zijn dat men al eerder technisch zeer ver geweest is. Dat kan men ook ’tussen de regels’ lezen in de Bijbel, vooral in Genesis 6: God had spijt dat hij de mens geschapen had, zó slecht waren ze.
    “5 Toen de Heer zag dat de boosheid der mensen op aarde groot en het gehele maaksel van de overleggingen zijns harten altijd door en door slecht was, 6 kreeg de Heer berouw dat hij den mens op aarde gemaakt had en deed het hem innig leed. 7 En de Heer zeide: Ik zal den mens dien ik geschapen heb verdelgen van den aardbodem: mens en vee, kruipend gedierte en vogelen des hemels; want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. 8 Maar Noach vond gunst bij den Heer.”.

    Dat de term DNA niet voorkomt in de Bijbel klopt natuurlijk. Uw naam komt ookl niet voor, maar in neem aan dat u toch bestaat.
    Wij geven nu eenmaal namen aan wat we ‘ontdekken’ in de logica van de natuur. Dus tóen bestond DNA (áls het tenminste bestaat, want de ‘wetenschap’ blijkt niet altijd gelijk te hebben.) dus wel, alleen om dat nu in een Geestelijk boek te vermelden? Ik denk dat weinigen dat zouden begrijpen.
    Het gaat in het OT dus (ook) duidelijk over zuiver geslachtslijnen. Vandaar al die lijsten ook telkens weer.

    Verdraaien van de waarheid vind ik ook niet prettig, dus wanneer u meent zoiets te zien in mijn analyse, dan dank ik u voor uw opmerkzaamheid.
    Liegen is inderdaad niet erg aardig, dat ben ik met u eens.

 5. @juuls inzake Uw reactie van 29 oktober 2021 om 12:25:
  Uw zou mijn reatie hebben van MIJ: “Van genen heb je af te blijven; als God ándere genen wilde hebben, dan had Hij ons ánders gemaakt.”
  @juuls, U WILT of KÚNT niet lezen. Dat MOÉT onwil van U zijn.

  Die reactie heeft U inderdaad van mij.
  Mijn reactie houdt in, dat ’n mens moet afblijven van de eigenschappen (= de genen) die God ons heeft toebedacht. NIÉTS meer + NIÉTS minder.

 6. @juuls,
  Ú maakt ervan:
  Als iemand met die eigenschappen niet tevreden is, dan mag ie die eigenschappen veranderen.

   1. @juuls,
    U ontkent dat het DNA vaccinaties zijn (zie Uw eigen reactie van 28 oktober 2021 om 10:23).
    Als ik opzoek: zijn de vaccinaties dna-vaccinaties nederland
    dan vind ik als 1e opmerking:
    Studies tonen aan dat genetisch materiaal uit vaccins niet in ons DNA terechtkomt. Het vaccin breekt op natuurlijke wijze af nadat het zijn goede werk heeft gedaan. Een coronavaccin dat DNA of RNA bevat, toont ons lichaam als het ware de ‘bouwtekening’ van een stukje van het virus.

    Létterlijk(!!!) staat er dus, dat de vaccins genetisch materiaal bevat.

    toegift:
    Ziekenhuis Maastricht meldt 8 van de 10 opgenomen Covid patiënten zijn wél – gevaccineerden.

    1. Het zijn geen DNA vaccinaties Derks. Punt . Het zijn rmna vaccinaties. Letterlijk staat er ook dat het het genetisch materiaal van de ontvanger NIET verandert.

     Toegift: 75% van de opnames landelijk gezien over alle ziekenhuis niet gevaccineerd waarvan 80% niet gevaccineerd op de IC.

     Fijn weekend.

 7. @: Raphaël: nav. {28 oktober 2021 om 22:47}.

  Je schreef::
  ••Eva wordt verleid en baart Kaïn.
  -Eva is ook zwanger van Adam en baart Abel, meen ik••

  Je verkondigt hiermee dat Kaïn door satan is verwekt.. dit is zeer verwerpelijk, dit komt uit occulte New age achtige groeperingen.
  Genesis 4:1 is heel duidelijk..Kaïn is een kind van Adam.

  1. Jo,

   Ik probeer enkel de Bijbel te begrijpen.

   En als ik zie dat in Genesis 5 de geslachtslijn bestaat (wordt beschreven) uit Adam, Seth, Enos en zo verder, dan mis ik daarin Kaïn. Dat Abel er niet in staat lijkt me omdat hij geen kinderen heeft gekregen.
   Maar Kaïn heeft wel kinderen gekregen, echter, hij wordt in Genesis 5 niet als zoon van Adam genoemd. De vraag is dan, waarom niet?
   ( Waarom wordt Jozef de zoon van David genoemd? Waarom Jezus zoon van David genoemd en David de zoon van Abraham? Omdat zij van dezelfde familie (de DNA-lijn) zijn. ).

   Dat u een analyse verwerpelijk vindt snap ik niet. Er staat wat er staat, dáár gaat het om. Als u de analyse fout vindt, dan mag u dat natuurlijk vinden.

   Misschien had ik het gedeelte van Adam en Eva niet moeten schrijven.
   Mijn doel was om te laten zien dat de Bijbel duidelijk (ook) handelt over de zuiverheid van de familie, familie-lijn, iets dat we nu uitdrukken met het woord ‘DNA’. Daarom waarschuwt God om ‘het’ niet met vreemdelingen te doen. Immers, de DNA-lijn zou besmet kunnen worden? Dit is een puur biologisch logisch gegeven. Denk maar aan honde-rassen, of paarden. Men houdt de stamboom bij om te zien of er geen slechte of ongewilde eigenschappen zijn die het ras niet goed doet. Ook edele mensen kiezen de partner met zorg, zegt men.

   En dat het daarom opmerkelijk is dat ‘men’ nu tracht het DNA (van anderen) te beïnvloeden. Wellicht bestaan er verbanden? Dat is alles.

   1. Zoals Jo al gezegd heeft zegt Genesis 4, 1 zeer duidelijk dat Kaïn bij Eva verwekt werd door Adam, en de H. Schrift is er duidelijk over dat dit geschied is na de uitbanning uit de Gaard van Gerechtigheid.

    Genesis 4, 1: “Adam vero cognovit uxorem suam Hevam, quæ concepit et peperit Cain, dicens : Possedi hominem per Deum.”

    Kaïn wordt in Genesis 5 niet genoemd omdat het daar over de Lijn van Seth gaat waar wij allen toe behoren via onze vader Noë en die de Messias moest voortbrengen. De Lijn van Kaïn werd vernietigd door de Vloed. De eerste nefilim werden niet in de Gaard van Gerechtigheid verwekt, en niet bij onze moeder Eva, maar later, na de uitbanning uit de Gaard en na de moord van Kaïn op Abel, bij vrouwen van het Huis van Kaïn, de dochters van Tubalcaïn, door de wachter-engel Sêmîazâz en degenen die hem in zijn zonde gevolgd zijn; zij hebben in aangenomen fysieke vormen de nefilim, de halfengelen, verwekt.

    Die halfengelen waren reuzen; zij werden door de heidenen in het verleden halfgoden genoemd en de piramide-structuren uit oude dagen werden door wezens van die soort gebouwd. Omdat zij gedeeltelijk van engelennatuur waren hadden zij hogere intelligentie dan mensen en hadden zij krachten die mensen niet hadden. Zij hebben zich in tempels laten aanbidden door mensen; op de Babylonische “Kleitablet van Shamash” staat zo een afgodische reus afgebeeld. Volgens een reconstructie van de Qumran-tekst van het “Boek der Reuzen” was Gilgamesh één van de nefilim die de antediluviaanse wereld teisterden.

    Volgens die reconstructie hebben de zondige wachters ook hybride-wezens, gedeeltelijk menselijk, gedeeltelijk dierlijk, teweeggebracht door de substantie van dieren te vermengen met de substantie van mensen. In de oudheid werd er gesproken over monsters zoals satyrs en centauren; de wachter-engelen waren dus bij machte om dergelijke monsters op aarde te brengen. Aan DNA geloof ik niet; zoals het concept van ruimtereizen is dat occultistische codetaal die niet de realiteit van de stoffelijke wereld weergeeft (daarom wordt het copernicaans zonnestelsel getekend in de vorm van de “dubbele helix”, de “staf van Hermes”). Maar die wachter-engelen waren bij machte om abominabele mens-dier-wezens op aarde te doen rondlopen. De Kerkvader Sint Hiëronymus vertelde in zijn Vita Pauli hoe de monnikenvader Sint Antonius Abt een satyr ontmoette, en Hiëronymus dringt erop aan dat Keizer Constantijn het lichaam van zo een wezen gezien heeft. Het wezen dat Sint Antonius ontmoette kon geen dier zijn, want het had intelligentie, en het kon ook geen duivel zijn, want het was niet vijandig jegens Christus. Het wezen toonde aan dat ook na de Zondvloed nog mens-dier-hybridewezens op aarde gezet geweest werden.

    Slechte engelen kunnen dus, wanneer zij fysieke vormen aangenomen hebben, halfengelen (nefilim) verwekken bij vrouwen, en zij zijn ook bij machte om de natuur van mensen te vermengen met de natuur van dieren ter productie van mens-dier-hybridewezens.

    De nefilim in de Alderdagen voor de Zondvloed werden allen verdelgd, maar na de Vloed hebben slechte engelen opnieuw nefilim verwekt bij vrouwen van het Huis van Kanaän; het zijn die reuzen van Kanaän die de Israëlieten in opdracht van God moesten verdelgen. Er wordt dikwijls beweerd dat God in de H. Schrift een opdracht tot genocide tegen mensenvolkeren gegeven heeft aan de Israëlieten, maar dat is niet waar; de totale exterminatie-oorlog was gericht tegen de nefilim-volkeren, tegen de koninkrijken van duivels in het vlees. Daarom lezen we in Deuteronomium 2 dat God verbood aan de Israëlieten om krijg te beginnen tegen de kinderen van Ammon, Moab en Esaü; dat waren immers menselijke volkeren en ook voor hen had God de nefilim verwijderd om de landen waar die wandelden aan deze mensenvolkeren te geven zoals Hij ook voor Israël gedaan heeft. Volgens oude loor, nota bene, hebben Trojaanse voorvaderen van de Britten tegen reuzen gevochten toen zij Albion innamen. Voorbeelden van Kanaänitische nefilim waren Og van Bashan en Goliath die gedood werd door David Isaï-zoon.

    Sinds de opmars van archeologie zijn er meerdere skeletten van nefilim gevonden maar dat probeert men verborgen te houden voor de bevolking; het betreft dan overblijfselen van reuzen met meer vingers op hun handen dan mensen en met dubbele rijen van tanden. In Amerika werden ook piramide-structuren gevonden, wat de aanwezigheid van nefilim aantoont. Er zijn ook oude verslagen over Patagonische reuzen, en in de mondelinge overleveringen van de Skraelingen zijn er ook reuzen.

    De Angelsaksers noemden de reuzen enten en eoten; in het Angelsaksisch gedicht “The Ruin” wordt gesproken over de ruïne van een architecturaal bouwwerk door nefilim gemaakt, en ook de reus Goliath werd door de Angelsaksers een ent genoemd. De Noren noemden de reuzen jötun. In de Angelsaksische tekst van Beowulf wordt het Huis van Kaïn aangeduid als de origine van reuzen, orks en elven; elven en orks zijn de geesten van dode nefilim die, zoals Hebreeuwse loor zegt, gedoemd zijn om rond te waren op aarde (hun geesten kunnen zich over de aarde bewegen omdat zij gedeeltelijk van engel-natuur zijn, maar moeten op aarde vertoeven omdat zij daar geboren werden). Die geesten verblijven dikwijls op afgelegen plaatsen zoals bosgebieden, en het zijn dergelijke geesten die in Amerikaanse bosgebieden voortdurend mensen ontvoeren; de vermissingen worden besproken door David Paulides (“Missing 411: The Hunted”).

    Lucifer heeft eertijds engelen tot de zonde gebracht van het verwekken van nefilim bij menselijke vrouwen omdat hij de Menswording van God wilde bespotten en tegengaan. Ik denk dat ook Antichrist een nefilische reus zal zijn, verwekt door een boosaardige engel, want ook met Antichrist wil de satan de Incarnatie van de Heer Jezus Christus bespotten; die Antichrist zal immers een valse messias zijn.

    1. U schrijft:
     “Kaïn wordt in Genesis 5 niet genoemd omdat het daar over de Lijn van Seth gaat …”.
     Maar er staat tóch geschreven:
     “1 Dit is het boek der afstammelingen van Adam. Toen God den mens schiep, maakte hij hem Gode gelijkende; 2 man en vrouw schiep hij hen, en hij zegende hen en noemde hen mens, ten dage dat zij geschapen werden. 3 Adam was honderd dertig jaar oud toen hij een zoon verwekte, hem gelijkende, zijn evenbeeld, en hij noemde hem Seth. 4 Adam leefde na Seth verwekt te hebben achthonderd jaren en verwekte zonen en dochteren. 5 Zo was de gehele levensduur van Adam negenhonderd dertig jaren. Toen stierf hij.”.
     Het boek der afstammelingen van Adam, staat er.

     Het bestaan van DNA zou inderdaad discutabel kunnen zijn. Mede door andere ‘wetenschappelijke’, wat eigenaardige en soms foutief gebleken beweringen, lijkt het dus niet helemaal onnozel om ook kritisch te zien naar verdere beweringen van hen.

     We nemen echter wel degelijk erfelijkheid waar, wanneer we bijvoorbeeld kijken naar de kruisingen die de mens gemaakt heeft en de dieren die er gefokt zijn. De vraag wáár precies die erfelijkheidsgegevens exact aanwezig is zou nog tot verdere ontdekkingen kunnen leiden.

     Vooralsnog kijk ik naar en probeer ik te leren uit het verleden zoals dit o.a. vermeld wordt in de Bijbel. Dit ter lering door de Ouden die hun bevindingen te boek gesteld hebben. Wie immers het verleden wat kent, herkent wellicht ook pericelen uit het heden.
     En wie het niet kent ziet weinig van het nu, lijkt mij.
     Men heeft achtergrond nodig om de voorgrond te kunnen zien.

     U schrijft verder interessante zaken. Een heel klein beetje jammer echter dat er soms beweringen naast feiten in uw geschriften gebracht worden. Dat maakt het voor mij tenminste lastig leesbaar.

  1. Jo,

   Wie wat allemaal voor dwaasheid verkondigen gaat mij niet aan. We zijn hier in gesprek en niet op Niburu, waar men dacht ik niet eens kán communiceren.
   We weten uit de Bijbel dat het zaad van de satan:
   “15 Ook zal ik vijandschap verwekken tussen u en de vrouw, tussen uw en haar kroost: dit zal trachten u op den kop te treffen, terwijl gij zult trachten het in den hiel te treffen.” (gen 3)
   Vijandschap zetten tussen zaad, tussen geslachten.
   Vervolgens:
   “16 En tot de vrouw sprak hij: Ik zal u veel moeite bereiden en zwaar doen zuchten; met smart zult gij kinderen baren, en naar uw man zal uw begeerte zich uitstrekken, terwijl hij over u zal heersen.”.
   Meteen daarna wordt het oordeel over de vrouw gesproken; met smart kinderen baren en de man over zich laten heersen.

   En dit wegens de zonde. We weten dat God rechtvaardig is. De straf vertelt de zonde. Die heeft dus iets te doen met zaad en kinderen krijgen van doen.

   Door de man is de aarde tot woesternij geworden. Want dat is de straf van de man. De zonde had dus iets van doen met de (perfecte) schepping, die door hem bedoezeld is geworden.

   Ergo, nageslacht en eten zijn problemen geworden. Plus de relatie man-vrouw.

   Als voorbeeld van karma door DNA wordt ook Kaïn genoemd. 7 geslachten, en later ook Lamech, die melding maakt van 77 geslachten; “24 Want Kain zal zevenvoudig gewroken worden, maar Lamech zeventigmaal zevenmaal.”.

   Men mag het ‘karma’ noemen of een familie-vloek, er lijkt gewag gemaakt te worden (in de Bijbel dus) van erfelijke belasting. Het lijkt alsof het DNA weer ‘schoon’ kan worden. Wij zien immers ook dat karaktertrekken overgeërft worden? Het is niet ondenkbaar dat ‘foute’ karakter-eigenschappen uit het geslacht kunnen worden verwijderd. Dat heet erfelijkheid.

   n.b. als voorbeeld verder: Immers, waarom staat er bij de geslachtslijnen van Jezus vermeld 3*14 geslachten? “17 Dus was het getal van al de geslachten van Abraham tot David veertien, en dat van David tot de wegvoering naar Babylon veertien, en dat van de wegvoering naar Babylon tot aan den Christus veertien.”.

   Wanneer men het belang van de familielijn (=ras/familie/DNA-profiel/afkomst) in de Bjbel niet in het achterhoofd houdt, mist een zeer groot gedeelte van de clou van de verhaallijn.

 8. Bovenstaande discussie over de oorsprong van de huidige mensheid, is ongetwijfeld vervormd tot ons gekomen.
  Terwijl het wel daarom gaat, op dit voortreffelijke katholieke Forum, wordt er geen woord gerept over de start van de Aartsvaders onder Jaweh’s hoede, het klassieke Jodendom en de Profeten, vervolgens Golgotha en de start van het Christendom. De Aartsvaders vormden Gods wieg, van waar uit onze Verlossing met Golgotha, en onze wereld van 2000 jr. Christelijke beschaving, is voortgekomen.

  De start begon met St. Abraham, opgevolgd door St. Isaac, St. Jacob en St. Joseph.
  Vanaf deze laatste komen we enkele generaties later bij St. Mozes, en dan zijn we ongeveer 2500 jr. vòòr Christus aanbeland. De mensheid bestond toen, ongeveer 5000 tot 10.000 jr. terug geteld !
  De grote Aartsvaders creëerden het begin van het Testamentische Jodendom van het uitverkoren volk, ter voorbereiding van de komst van de Messias, onze Verlosser. Zij startten de tijd die uiteindelijk zou leiden naar onze Verlosser op Golgotha.

  Om deze prachtige historische lijn uit de publieke belangstelling te weren, wordt er van vele zijden geput uit talloze New Age achtige bronnen. Sommigen hierboven doen daaraan mee. Deze doen echter niet ter zake, zij zijn ter afleiding van de essentie, ter verduistering van een wondervol gebeuren dat zo’n 6 tot 8000 jr. geschiedenis telt.

  De Aartsvaders, zijn door Jaweh veelvuldig aangehaald als hij spreekt tot (latere) Joodse leiders, “Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob”. Zij waren de geletterde Chefs binnen de Chaldeese beschaving van diverse stammen volkjes. (Irak/Syrië) Ze konden lezen, schrijven en rekenen, zelfs wiskunde.
  De Chaldeese beschaving concurreerde met de Egyptische, de beschaving van de toenmalige grootmacht in de bewoonde wereld.

  In hun persoonlijke leven en denken, waren de Aartsvaders verreweg superieur aan de Griekse filosofen, in geloof aan 1 God, in zeden, moraliteit, zuiverheid en wat we nu noemen, respect en naastenliefde. Scrupuleus volgden zij de weg die Jaweh hen had uitgestippeld, zonder dat er ergens een letter daarover geschreven stond. Zelfs in het huwelijksleven met één vrouw en meerdere bijzitten, was de sexuele omgang enkel beperkt tot het verwekken van nieuw leven, in een tijd van enorme onderbevolking. Alles draaide om bevolkingsgroei.
  De moderne tijd begrijpt niet eens de hoogstaande motieven voor Evangelische deugden en opvattingen, vòòr dat er überhaupt sprake was van de joodse Wet (600 regels van St. Mozes) of ons Christelijke Evangelie en de Natuurlijke Orde.

  De Aartsvaders waren waren hun tijd, eeuwen en eeuwen ver vooruit. Zij krijgen nauwelijks aandacht omdat de “wereld”, een blinde vlek heeft voor de echte geschiedenis die er toe doet. Zij heeft zelfs God “dood” verklaard en zich de leugens van Darwin eigen gemaakt. De “evolutie” heeft de “Schepping” vervangen.

  Uiterst gelovig, hielden de Aartsvaders vast aan de ene ware God van het Oude Testament, terwijl zij leefden te midden van barbaars heidendom met vele afgoden, en waar geen enkele notie aanwezig was van zeden, moraal of scrupules. “Sodoma en Gomorra”, zijn tekenend voor dat tijdsbeeld. Later in de tijd, met Golgotha, moest dat nog komen. Maar de Aartsvaders leefden al naar die regels.

  Om zijn eigen volk voor te bereiden en op te kweken als het uitverkoren volk, liet Jaweh zijn oog vallen op St. Abraham, vanwege zijn deugden en rechtschapenheid. Hij onderhield met hem een nauwe band. Ter ultieme beproeving, gaf hij bevel aan Abraham om zijn enige zoon Isaac, als brandoffer, op te offeren, zoals de gewoonte was met een geslacht lam.
  Abraham gehoorzaamde in alles, tot aan de laatste seconde, en Isaac onderging zijn lot, in volstrekt Gods vertrouwen. Abraham slaagde voor de ultieme test, en vanaf die gebeurtenis zou het uitverkoren volk, uit “zijn zaad”, in de wereld worden gezet, en in omvang groeien als “zandkorrels aan zee”.

  Door Apostolische ijver van met name St. Paulus en St. Petrus, in de periode van het jaar 33 tot aan het jaar 70, de vernietiging van Jeruzalem, is Jaweh’s belofte aan Abraham, toegevallen aan de blanke volken van Europese oorsprong. Helaas, zij verkwanselen hun heilige erfenis, sinds Luther, al 5 eeuwen in decadentie en ongeloof. Van het oorspronkelijke joodse uitverkoren volk, is genetisch niets meer over. De Palestijnen lijken er nog het meest op, maar zijn het niet.

  Tenslotte,
  Isaac trouwde met Rachel, en uit dat huwelijk kennen we het bekende verhaal van Esau die zijn eerstgeboorterecht verloor aan Jacob, omwille van een bord linzen soep. Vanaf Jacob komen we bij St. Joseph die door zijn broers verkocht was als slaaf, en in Egypte onderkoning werd. De stam familie trok naar Egypte, en nam fors in aantal toe. (een volk van ongeveer 40.000)
  Van daaruit is St. Mozes voortgekomen met de veel latere uittocht uit Egypte, op weg naar het “beloofde land”, de Zuid-West hoek van Syrië.

 9. @: Raphaël.. 

  Op 29 oktober 2021 om 14:00 schreef je::
  Jo,
  Ik probeer enkel de Bijbel te begrijpen.

  Nou Genesis 4:1 kan niet duidelijker zijn: je vroeg je iets af en daar heeft alias @: Theudmer je antwoord op gegeven, dus.. waarvoor dank..zou je..(ook ik) kunnen zeggen.
  Ergens staat geschreven: ••Het onzichtbare gaat vooraf aan het zichtbare••
  Adam en Eva zijn in het onzichtbare geschapen..maar daar heb ik eerder al mijn visie over gegeven.
  Jouw opvattingen vind je ook bij de new age achtige occulte Helma Broekman http://degrotedwaling.com/de-nieuwe-dageraad.html ..maar dat te vernemen raad ik niet iedereen (hier) aan.

  1. Jo,
   Tja, als een boek onduidelijkheden bevat, dan is het lastig lezen.
   Maar genoeg daar over. Het ging mij alleen om mijn bevinding mede te delen dat het mij opviel dat wat er nu plaatsvindt uitgelegd kan worden m.b.v. de Schrift. Wellicht zijn er raaklijnen te vinden. Erfelijkheid; eugenetica. Wel eens van gehoord? Tja. Genoeg daarover.

 10. @: @;

  CITAAT Martinvrijland •nl ..
  ▪︎Op 21 juni 2016 schreef ik al dat het Forum voor Democratie een partij was die gelanceerd werd door het Clingendael instituut. Dat is ‘s lands nationaal instituut voor de opleiding van spindoctors; een soort militaire operatie opgericht door prinses Beatrix toen ze nog koningin was (lees: door prins Bernard). We hebben door de jaren heen heel wat grote sprekers en “experts” van dat instituut de revue zien passeren en Thierry Baudet was daar één van▪︎

  Hopelijk is Gideon van Meijeren wel oprecht https://youtu.be/EfyVAmfEiCo ofschoon Hij in de partij van Thierry Baudet zit.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht