Bisschoppen in de ambtenarij: een verouderd concept? 

Nu de coronamaatregelen sterk worden versoepeld, wordt het tijd om te werken aan een post-Covid tijdperk. Katholieken krijgen niet alleen te maken met de invoering van ingrijpende sanitaire maatregelen tijdens eucharistievieringen. Ze kunnen nu ook beginnen aan het verwerkingsproces van een lange periode zonder openbare eredienst of zichtbaar, voelbaar herdersschap.  De radiostilte van onze bisschoppen tijdens de Covid 19-pandemie, één van de grootste crisissen in ons land sinds Wereldoorlog II, was op z’n minst pijnlijk te noemen. De Covid 19 boodschap van Jozef Kardinaal De Kesel, voorzitter van de Belgische Bisschoppenconferentie, kon in welgeteld 3 minuten gelezen worden. 

En dan heb ik het nog niet over de stilte van onze bisschoppenconferentie rond de drama’s, die zich tijdens de Covid 19 crisis hebben afgespeeld in onze rusthuizen, waar patiënten aan hun lot werden overgelaten, als gevolg van een logica geïnspireerd door de cultuur van de dood. Zelfs een vrijzinnige socialist als politicus Johan Vande Lanotte (SP.A), leek hierdoor meer geraakt dan onze bisschoppen en liet het thema, ondanks kritiek van professoren van de “Katholieke” Universiteit Leuven, niet los. Was het eigenlijk niet de taak van onze kerkleiders om hier een standpunt over in the nemen? Indien men zich baseert op het zwijgen van De Kesel en co, was het voor hen alvast geen prioriteit.

Misschien zijn er verzachtende omstandigheden voor het minimalistische optreden van Kardinaal De Kesel tijdens de Covid-crisis. De Standaard had het in april over gezondheidsproblemen. Toch blijft zijn magere communicatiestijl opvallen, wanneer men deze vergelijkt met de regelmatige publieke optredens en publicaties van zijn voorgangers, Kardinaal Danneels en Aartsbisschop Leonard. Ik ben ervan overtuigd, dat deze laatsten in het kader van een zware internationale crisis meer moeite hadden gedaan, of zich tenminste beter hadden laten vertegenwoordigen…

Kerkleiding en leken: steeds grotere kloof?

Het wordt almaar duidelijker, dat onze Kerk een personeelsprobleem heeft. Bisschoppen en priesters zitten vast in een ambtenarenstatuut, een erfenis van de Franse Revolutie, dat hen meer lijkt te beperken, dan te stimuleren. Ook inhoudelijk, wordt de kloof tussen de kliek van babyboomers aan de top en de gewone kerkganger almaar groter. Regelmatige kerkbezoekers, die na jaren gebrekkig post-Vaticaan II godsdienstonderwijs zelf op zoek zijn gegaan naar hun Katholieke roots, voelen zich steeds minder aangesproken door de wereldvreemde, vastgeroeste pseudo feel-good aanpak van hun hippie bisschoppen. Gitaarmuziek, naïef handengeklap, liturgische “creativiteit”, grensverleggingen allerhande en theologische oppervlakkigheid zijn al lang niet meer in de mode. Integendeel, er is meer dan ooit behoefte aan een ernstige en onderbouwde geloofsverkondiging.  Dit zou op zich niet onoverkomelijk mogen zijn. Toch lijkt de grootste uitdaging in dit verhaal het overtuigen van onze babyboomer bisschoppen en hun administratie, om hun ivoren toren te verlaten en een nieuwe weg in te slaan. Voor dialoog lijken ze echter niet vatbaar en initiatieven van jonge Katholieke leken worden door officiële kerkstructuren met hoongelach beantwoord. Mogelijk zal een schop in de portefeuille meer aandacht trekken?  Misschien zou men het betalen van kerkbelastingen in ons land optioneel moeten maken, zoals bv in Duitsland? Ik denk dat er dan beslist minder gelachen zou worden.  En waarom geen evaluaties en variabele verloningen voor kerkleiders, op basis van ondervragingen bij de gelovigen? Zo begrijpen onze bisschoppen en hun “weldenkend” entourage hopelijk, dat hun ambt, net zoals het Katholieke geloof, geen vrijblijvende invulling heeft. 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

49 commentaren op “Bisschoppen in de ambtenarij: een verouderd concept? 

 1. Mevrouw, U overvraagt de bisschoppen. Zij zijn – op een enkele uitzondering wellicht na – geen authentieke, bekeerde mensen in de voetsporen van Jezus van Nazareth. Zij zijn even feilbaar als alle andere mensen. Hoogmoed en zelfoverschatting verhinderen deze over het paard getilde jongens om dit euvel te zien en toe te geven.
  Priesters en dus ook bisschoppen zijn opgegroeid en gevormd BUITEN de realiteit van alle dag en de strijd om het bestaan, maar menen hierover wel te mogen oordelen alsof ze levendige kennis van zaken hebben. Die wereldvreemdheid mag echter niet aan de kaak worden gesteld. De gedachtepolitie van de kerk, elk met zijn eigen behoeften en belangen staat dan meteen op de achterste benen om je neer te sabelen. De “nieuwe kleren van de keizer” mogen immers niet worden gezien voor wat het is: pure naaktheid, leegheid, humbug!
  De clerus heeft ieder voor zich het Rijk Gods ook nooit gezocht, maar slechts braaf aangenomen wat andere, superieur geachte lieden in heden en vooral verleden met feitelijk dezelfde elitaire, van de hitte van de dag vrijgestelde achtergrond erover zeiden. Papegaaien is de klerikale norm!
  ‘Intellectualisten tot in de kist’ dat zijn de clerici meestal omdat hun gevoelsleven doorgaans tamelijk onderontwikkeld is. Het leven? Ze weten niet wat het is uit eigen ervaring, en kunnen er bijgevolg ook nauwelijks authentiek over spreken. Ze missen hier daarom elk relevant gezag. Hun kennis betreft slechts ideologie. De realiteit haalt hen altijd weer in, en zet hen met de mond vol tanden.
  M.n. bisschoppen zijn altijd de braafste jongetjes van de klas geweest in een bepaalde tijd en context. Jeugdige opstandelingen en rebellen komen nooit ver in de hiërarchie.
  Bisschoppen zijn het product van coöptatie en spirituele plus intellectuele inteelt. Ze worden uitgekozen op basis van hun (veelal binnenkerkelijk) behaalde ‘academische titel’, en aangepastheid c.q. inpasbaarheid binnen het klerikale, hiërarchische systeem van hielenlikkers die aangezien worden voor loyalisten.
  Het onderontwikkelde gelovige volk dat nauwelijks lezen had geleerd geloofde altijd dat gestudeerden als meneer pastoor en de bisschop in alles recht van spreken hadden. Het gewone volk werd door hen dom en via de elitaire vriendjes / standsgenoten van de clerus (grond- en kapitaalbezitters, adel en bestuurskliek) arm gehouden. De hoed en pet moest altijd voor hen af, en als er geslacht werd gingen de beste stukken vlees naar de geestelijkheid. Men wist niet beter dan dat dit feodale systeem de wil van de almachtige God zelf was. De geestelijkheid had dit immers van generatie op generatie met de bijbel in de hand aan de goedgelovigen zo voorgehouden: rijkdom en macht waren door God uitgedeelde beloningen voor persoonlijke verdiensten. Dat hier andere mechanismen aan ten grondslag lagen en liggen, dat werd vakkundig verzwegen middels verkettering van de boodschappers c.q. wetenschappers
  Tegenwoordig weten we wel beter: priesters en dominees zijn net mensen, en behept met alle ondeugden en tekorten die men ook buiten die kringen aantreft.
  Ook hier geldt daarom wat elders al lang is doorzien, maar helaas nog niet altijd in praktijk wordt gebracht: de slager moet niet (als enige) zijn eigen vlees keuren, want dan kan morele en intellectuele corruptie (hebzucht enz.) gemakkelijk ongeremd en niet-gecorrigeerd een rol gaan én blijven spelen ten koste van de kwaliteit van het product waar de consument op moet kunnen vertrouwen! Waar geen weerwoord kan noch mag worden gegeven, daar blijkt keer op keer het zelfreinigend vermogen slecht tot niet ontwikkeld. De kerken zouden daar nu eindelijk eens de enig juiste les uit moeten trekken: niemand heeft de wijsheid in pacht; alleen in samenspraak kunn en we maximaal zo dicht mogelijk de waarheid naderen, nooit in ons eentje! Gesloten systemen zijn daarom ten dode opgeschreven! Er moeten altijd legaal – gevraagd en ongevraagd – ’tegenovers’, oppositionelen aan de overigen een spiegel kunnen voorhouden. Wie dat niet toestaat, roept t.z.t. altijd geweld op, en graaft zijn eigen graf!

 2. Er is inderdaad tussen kerkleiding en leken wat ik al een lelijk woord vindt en is een kloof. Leken worden in de kerk niet al te serieus genomen, er wordt te weinig geluisterd terwijl juist leken een verrijking kunnen zijn voor de kerk. Daarom haken velen af. Voor de kruimels kunnen ze beter thuis blijven.

 3. @willy, trap niet in de open val van vrijmetselaar @Basilius minor.

 4. Lieve meneer Derks, wat basilliusminor schrijft is een stukje kerkgeschiedenis. Dit werd op de protestantse lagere school al aan ons als kind geleerd. Bisschop was een titel die gekocht en geërfd kon worden. De rijkere parochies werden toegewezen aan priesters van adelijke afkomst. Zo konden ze hun hogere levensstijl en dus meer uitgaven bekostigen.
  Dat u dit niet geleerd is, wil niet zeggen dat het niet waar is. U kunt dit gewoon opzoeken. En het is echt goed om mensen van buiten mee te laten kijken binnen de geloofsgemeenschappen. Ik weet niet of u het nieuws hebt gevolgd over het seksueel misbruik binnen de Jehova Getuigen, anders kunt u dat even opzoeken. Dat is bijv. een goed voorbeeld waarom deze verandering noodzakelijk is die basillius ons voor houdt. Over de braafheid van de bisschoppen en de priesters kan ik niets zeggen. Wat mij wel is opgevallen is dat niet alles is zoals het lijkt te zijn. Parochianen wordt regelmatig een rad voor de ogen gedraaid. Zie pastoor Valkering en waarschijnlijk heeft uzelf ook voorbeelden te over. Eerlijk zijn is een dingetje wat voor iedereen lastig is.

 5. Anderzijds mag men niet vergeten dat in verschillende bisdommen een ware machtsgreep aan de gang is waarbij leken alles en iedereen naar hun moderniserende hand zetten, met modern als onvervalst synoniem van goed. De zogenaamde lekenkerk.
  Alles wat niet modern genoeg is of niet alle macht (tot en met het uitspreken van consecratiewoorden over de eucharistische gaven), wordt afgekraakt met een pejoratief bedoeld ‘conservatief’-brandmerk.

 6. Omgekeerd gebeurd het ook. Er zijn parochies waar het conservatisme zo duidelijk wordt ingevoerd door leken dat men niet durft te vragen om een handcommunie. Ik moet er wel bij zeggen dat daar de gemiddelde leeftijd lager ligt dan in de rest van de kerk.
  Zie dit artikel in het AD. Jongeren en met name jonge mannen worden steeds conservatiever. https://www.ad.nl/binnenland/de-vrije-seksuele-moraal-de-multicultisamenleving-dat-wil-ik-niet~a7dcec6e/ . De kans is dus heel groot dat het op vele fronten het modernisme wordt teruggedraaid. Van deze jongeren wordt er een aantal priester. Dus waarom maakt u zich zorgen? Dat is nergens voor nodig.

  1. Beste Francien, ik lees hier: “Jongeren en met name jonge mannen worden steeds conservatiever.”

   Ik herken me hierin. En ik bid alle dagen voor meer “conservatisme” bij jonge mannen, vrouwen, gezinnen. Als ik zie wat een dood en verderf de “progressieven” de laatste decennia hebben gezaaid, zowel in kerk als maatschappij, dan hoop ik op nog veel conservatisme. Niet ten koste van alles, natuurlijk, geen “dood” conservatisme, enkel voor de uiterlijke schijn, maar wel een waarachtig conservatisme dat ten volle beseft wat we de voorbije decennia allemaal teloor hebben laten gaan. En ten koste van wat?? Losbandigheid, normen en waarden zijn ok zolang ze links en politiek correct zijn (WELKE waarden en normen??), depressies alom, drank en drugsgebruik, “experimenteren” met al wat slecht is, zonde bestaat niet meer, dus waarom zouden we ons schuldig voelen, en ik kan nog wel een eindje doorgaan.

   Toch zie ik voorlopig in de meeste gewone parochiekerken nog steeds een schrijnend gebrek aan respect voor alles wat heilig is. Een schrijnend gebrek aan kennis ook. “Werkgroepen” vormsel, eerst communie, liturgie etc met mensen die geen flauw benul hebben van de Katholieke leer. Praat even met hun en je mond valt open van verbazing van zoveel onkunde. Leken die de plak komen zwaaien maar geen flauw benul hebben van de Sacramenten, het Evangelie of de Catechismus.

   Als ik praat met “conservatieve” jongeren in de Kerk (meestal Tridentijnse Missen), zijn zij net wél zeer goed op de hoogte van de Katholieke leer, Kerk, en het Evangelie. Zij zijn niet stoffig en saai, zoals modernisten hun willen afschilderen, maar zitten in tegendeel vol vuur en begeestering. En net dat hebben we nodig in de Kerk van vandaag.

   Ik zou zeggen: ” de toekomst is aan de conservatieven!”

   1. Nee, de toekomst is aan de Liefde voor, vertrouwen én geloof in, plus dankbaarheid jegens Jezus Christus. Zijn voorbeeldige trouwe liefde jegens God de Vader (welke nota bene beloond werd met de opstanding uit de dood!) is ons voorbeeld. Alleen Hij is De Weg, de Waarheid en het leven. De rest is vergankelijke vormgeving die maar al te vaak doorheen de geschiedenis tussen onze liefde en Jezus is in komen staan. We moeten dus weer leren dagdagelijks te leven en communiceren in hoofd en hart met de Heer. Alleen dat maakt de mens die in wezen alleen door het leven moet gaan, vrij én gelukkig, ondanks alle tegenslag! Waag het dus met de Heer; het zal je goed doen.

    1. In het kort:
     Het gaat om onze overgave, zelfgave zonder voorbehoud (soms even, maar volkomen) aan Jezus Christus en zijn Woord. De rest is bijzaak!

     1. Beste Basilius,

      Ik ben het helemaal met je eens. Doch probeer bij progressieve modernistische Katholieken maar eens aan te komen met “volledige overgave, zelfgave zonder voorbehoud”, hetgeen ook een stevige dosis zelfverloochening vereist…

      Die zelfverloochening om 10 minuten na een heiligschennende communiegang (in diezelfde Kerk nota bene!) hun koffie en porto op te slurpen bij een bulderlach en wat oppervlakkig gezwets… Ik spreek spijtig genoeg over eigen ervaring…

      Dat bedoel ik als ik zeg: de toekomst is aan de conservatieven. Zij staan nog open voor onthouding binnen het huwelijk als er (tussentijds) geen kinderwens (meer) is. Kom hier eens mee af bij diezelfde koffieslurpende kliek…
      Spreek hen over gebed en offer (cfr Fatima?), de waarde van vasten, de waarde van de biecht… En je zal snel begrijpen wat ik bedoel…Is dat vasten dan belangrijker dan de liefde? Nee, liever barmhartigheid dan offers zei Jezus. En achter dit zinnetje steken velen zich comfortabel weg.

      Maar…

      Zonder waarachtige zelfopoffering geen oprechte liefde in welke relatie dan ook. Zoals dat gezever van bekende Vlamingen die in de boekskes komen vertellen dat “de liefde op was” “er waren geen gevoelens meer”. Wat een bullshit. Zij hebben totaal niks begrepen van de ware liefde. Denken zij echt dat elk langdurig getrouwd koppel geen dorre periodes heeft doorgemaakt, waarbij de ene of gene veel meer gegeven heeft dan en ontvangen? En vica versa? Welnu, DAAR komt de ware Christelijke liefde tevoorschijn, die opoffering vereist. Offer…

      Ik vind het niet bij de vrolijke “afterparty” club…

      Het ga U goed verder!

      Hartelijke groet,

      Kurt

      1. Beste Kurt, nogmaals, trap er niet in, en Francien ook, die Basil met schort, is een ontmaskerde vrijmetselaar. Is het U beiden niet opgevallen dat hij nooit met voor voorbeelden komt, of man en paard noemt. Enkel lasterlijke algemeenheden over de clerus en de katholieke Kerk, algemeenheden waar protestanten vol van zitten, (Francien ??), en in de loge wordt aangeleerd, op een nog geraffineerdere leest. Ons huidige oordeel over de bisschoppen kan niet los gezien worden van hun verplichtingen, voortvloeiend uit de besluiten van dat vervloekte V2 concilie (1965). Zij zijn met handen en voeten gebonden aan de V2 context, de gekweekte V2 hiërarchie, en de V2 ideologie. Basil met schort praat daar niet over, maar klaagt over vroegere tijden. Na een tijdje weg te zijn geweest, heeft hij zijn geweer van schouder gewisseld. Wellicht op .:. advies. In vroeger tijden waren ups and downs, maar de helden en heiligen onder de clerus, bisschoppen en Pausen, blijven bij hem stof onder het kleed. Na de Mgrs Lefebvre (+1992) en Castro Hoyos, ligt het huidige reveil bij de Mgrs. Vigano, Schneider, kard. Sara, gesteund door talloze zwijgende andere leden onder de clerus. Het is al eerder gezegd, Basil met schort hoort hier niet thuis op dit voortreffelijke katholieke Forum.

       1. Zo breeddenkend zijn we dan op het Katholieke forum: ‘Het is al eerder gezegd, Basil met schort hoort hier niet thuis op dit voortreffelijke katholieke Forum’.

        1. Jules of andere commentatoren zijn vrij om hun mening te uiten, maar zij bepalen niet wie er al dan niet welkom is op dit forum. @Jules, gelieve met de bal te spelen en niet met de man. Hiervoor dank…

        2. U gaat er vanuit dat “breeddenkendheid” goed is; dat is het niet.

         De katholieke religie is inherent dogmatisch.

         1. Dus volgens Theudmer hebben mensen die anders denken dan zijn eigen persoontje niet het recht hun mening uit te spreken. Ik heb weer iets geleerd: Theuder en alleen Theuder heeft de waarheid en de ganse waarheid. Van pretentie gesproken kan dit tellen.

          Gelukkig is een meerderheid van de christenen wel bij de tijd. Zij hebben geleerd dat ook in niet -katholieke levensvisies waardevol zijn. Alsof de katholieke kerk in de loop van de eeuwen altijd het juiste pad gevolgd heeft. De mistoestanden en de verantwoordelijkheid van de Roomse kerk i.v.m met het uiteenvallen van de ene kerk, is levensgroot. sla daar uw kerkgeschiedenis maar eens op na.

 7. @Francien,
  Als U dát al op de protestantse lagere school geleerd heeft, dan hebben ze daar ook natuurlijk verteld, dat Luther zich afgekeerd van de Rooms Katholieke kerk vanwege ordinaire seks (Luther had een seksuele relatie en trouwde met een zuster, ’n non: zie het artikel op deze site: Het draait uiteindelijk altijd rond seks)

 8. Theudmer,
  Eerlijk je overtuiging meedelen, heeft niets te maken met dogma’s en al helemaal niet met het al dan niet inherent dogmatisch zijn van het R.K. geloof.
  Dat wij als overtuigde R.K. mensen vasthouden aan dogma’s, is zeer logisch:
  De dogma’s melden in het kort waarin wij geloven. (bijv, ‘Maria altijd Maagd’ is ’n dogma)
  Dat dogma is ons als kind al verklaard: God maakt niéts en niemand stuk, dus God maakt zeer zeker bij Zijn aardse Moeder niets stuk (kapot); God maakt alleen maar héél.
  (heel betekent: volledig, 100%. Hiervan is afgeleid het woord ‘heilige’)

  Zo kan niemand in de hemel komen, tenzij hij/zij geheiligd is door onze enige Redder, onze Heer Jezus Christus. Wij mensen hebben dus maar één Persoon Die ons redt van de definitieve dood en ons brengt bij God de Vader. Meer Redders hebben wij niet.

  Ander dogma: God de Vader + God de Zoon + God de Heilige Geest zijn volledig aan elkaar gelijk en gelijkwaardig en toch zijn het drie Personen.
  Correcter gezegd: Wij geloven in de Heilige Drie-eenheid, Drievuldigheid of Triniteit. Dit is de theologische opvatting dat er één God bestaat in drie goddelijke entiteiten: de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest.

  Iemand die één of meer dogma’s niet gelooft, is niet R.K. – gelovig.
  Zo iemand kan wel christen (= aanhanger, leerling van Jezus Christus) zijn, maar niet R.K.
  Dan kan zo’n persoon zich aansluiten bij een van de vele protestante of katholieke geloven.

  Het is volkomen logisch dat er eisen gesteld worden als iemand zich wil aansluiten bij de R.K. kerk.
  Als iemand zich bijvoorbeeld wil aansluiten bij een voetbalvereniging, dan wordt de eis gesteld dat die persoon zich bezig gaat houden met voetballen.

  1. De notie van “vrije meningsuiting” is van de Franse Revolutie en is tegenstrijdig met de religie. Vroeger was er in de Romeinse Kerk de Index Librorum Prohibitorum (Index van Verboden Boeken), en het was toen verboden voor leken om ketterboeken te lezen die op de Index stonden zonder toestemming van het competent kerkelijk gezag. De Index werd vorige eeuw opgeheven door Paulus VI, paus van de Vaticanum II-revolutie, wat wil zeggen dat ge niet meer geëxcommuniceerd wordt voor het lezen van slechte boeken, maar het blijft een inbreuk op het goddelijk recht om geschriften te publiceren die tegenstrijdig zijn met het geloof en de moraal; met het katholiek geloof tegenstrijdige meningen verspreiden is een doodzonde en de staatsoverheden hebben de plicht om die verspreiding te verhinderen.

   De dwaling heeft geen rechten.

   Gregorius XVI veroordeelde “vrije meningsuiting” in zijn encycliek “Mirari Vos”.

   1. Gregorius XVI is al wel enige tijd geleden gestorven. Zijn uitspraken zijn al lang achterhaald en bijgeschaafd tijdens Vaticanum II. Godsdienstvrijheid is ook binnen de Katholieke kerk een verworven recht.
    Volgens het kerkelijk recht is een encycliek een belangrijk pauselijk document. zeker geen dogma en nog minder een onfeilbare uitspraak.

 9. Nóg ’n dogma:
  de hostie = het verheerlijkte Lichaam van Jezus Christus.
  Verheerlijkt; wij hoeven dus niet bang te zijn, dat wij Jezus opniéuw pijn laten lijden.

  Door te communie gaan, komt Jezus Christus letterlijk IN ons.
  Je ziet brood en je proeft brood, maar tóch is dat brood veranderd in Jezus Christus.
  (Ziet, Dit is MIJN Lichaam, dat voor U en velen gegeven wordt.
  BLIJF dit doen om Mij te gedenken.
  Als iemand dat niet regelmatig BLIJFT doen, zal die persoon dus vergeten wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft.
  (gedenken = om niet te vergeten wat Ik voor jullie gedaan heb

  Jezus kwam niet op aarde om een toneelspelletje voor ons op te voeren. Dit geldt zeer zeker tijdens de allerlaatste keer dat Jezus Christus samen met de apostelen ’s avonds ging eten. Wat Jezus die avond zei, bedoelde Hij absoluut als een allegorie, maar létterlijk. Jezus had immers geen tijd meer te verliezen (Judas was al onderweg om Jezus te verraden).

 10. rectificatie wegens zware fout:
  Nóg ‘n dogma:
  de hostie = het verheerlijkte Lichaam van Jezus Christus.
  Verheerlijkt; wij hoeven dus niet bang te zijn, dat wij Jezus opniéuw pijn laten lijden.

  Door te communie gaan, komt Jezus Christus letterlijk IN ons.
  Je ziet brood en je proeft brood, maar tóch is dat brood veranderd in Jezus Christus.
  (Ziet, Dit is MIJN Lichaam, dat voor U en velen gegeven wordt.
  BLIJF dit doen om Mij te gedenken.
  Als iemand dat niet regelmatig BLIJFT doen, zal die persoon dus vergeten wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft.
  (gedenken = om niet te vergeten wat Ik voor jullie gedaan heb

  Jezus kwam niet op aarde om een toneelspelletje voor ons op te voeren. Dit geldt zeer zeker tijdens de allerlaatste keer dat Jezus Christus samen met de apostelen ‘s avonds ging eten. Wat Jezus die avond zei, bedoelde Hij absoluut niet als een allegorie, maar létterlijk! Jezus had immers geen tijd meer te verliezen (Judas was al onderweg om Jezus te verraden).

 11. Voor zover ik weet was Luther met een non getrouwd. Trouwens dat was Calvijn volgens mij ook. Binnen het huwelijk is seks toegestaan. Luther en Calvijn waren priesters die de Rooms Katholieke kerk van binnenuit wilden hervormen. Dat u daar van maakt dat ze seks wilden hebben is een rare gedachte. Ze hebben inderdaad door hun ideëen nonnen op andere gedachten gebracht. Dat het huwelijk voor vrouwen niet zo slecht was, als werd voorgespiegeld in die tijd. Er waren vrouwen die het klooster in gestuurd werden, die geen andere keuze hadden. Voor hen zal het een verademing zijn geweest.
  Ik geloof niet dat seks de drijfveer van de heren was. Daar hadden ze makkelijk iets op kunnen vinden.
  Luther wilde helemaal niet zonder de bisschoppen. Hij wilde de kerkstructuur behouden net als de biecht. Hij vond dat sommige zaken best veranderd konden worden. Toen hij geen gehoor vond spijkerde hij zijn stellingen aan de kerkdeur. Met wat meer geduld van zijn kant en begrip van zijn bisschop en de paus was hij een heilige ála Franciscus van Asissi geworden.
  Van Calvijn weet ik dat hij de bisschoppen en de paus niets vond. Hij vond een kerk gestuurd en bestuurd door leken leefbaarder. Hij kwam op het idee dat het Avondmaal niet iedere dienst gevierd hoefde te worden. Matigheid was zijn motto. Dit zag je terug in de kerken die door deze heren geïnspireerd zijn. De lutherse kerk ziet er katholieker uit dan u in eerste instantie zou denken. Als in de gelegenheid bent; in Noord-Duitsland zijn diverse lutherse kerken. Een aantal jaren geleden waren ze vrij toegankelijk.
  Als u meer over deze heren wilt weten moet uzelf maar zoeken. Er staat genoeg geschreven over de reformatie.
  Er wordt ter uwer informatie nergens zoveel over seks gekletst dan in de RK-Kerk. Mijn protestantse vrienden hoor ik daar niet over. Ze vinden dat een onderwerp dat binnen het gezin moet blijven.

 12. Aan allen hierboven, met name Katharina, de vrijheid van godsdienst van dat vervloekte V2 concilie (1965), slaat niet op zogenaamde burgerrechten voortvloeiend uit de Franse revolutie (1789), maar op een vrijheid tegenover God, alsof de mens, Zijn schepsel, zelf kan bepalen wat de waarheid is, en dat hij zich niet te houden heeft aan de Natuurlijke Orde (Decaloog), noch aan de Waarheid van de katholieke Kerk van altijd. Zij heeft het monopolie op de Waarheid, vanaf haar stichting door Christus, met de woorden aan St. Petrus, “Gij zijt de rots op wie Ik Mijn Kerk bouw”. Enkel binnen de Waarheid ontstaat gerechtigheid en vrijheid. Daarbuiten domineert chaos en strijd. Daarom heeft de Kerk van altijd, voortdurend geëist dat de Staat haar beschermt. God stelt eisen, ook aan de Staat, en de enige vrijheid die God de mens de mens laat, is die te volgen of niet. Maar daaruit vloeit niet voort dat aan onwaarheden eisen ontleend kunnen worden, of rechten kunnen worden geeist. Dat vervloekte V2 concilie heeft de claim op het waarheid monopolie van de katholieke Kerk afgeschaft onder leiding van de joodse vrijmetselaar en praktiserend homosexuele Montini, alias paus Paulus VI. Deze subversieve, valse herder, een “wolf in schaapskleren”, zoals al zijn opvolgers, richtte zich tot de wereld en de overheden van de staten, met de woorden, “wij vragen enkel van U de vrijheid.” Dus iedere aanspraak op de Waarheid en op bescherming van de Waarheid, verviel. De katholieke staten waren verplicht de Romeinse instructie te volgen en de grondwetten aan te passen. De grootste staatsman van de vorige eeuw, generaal Franco, (Spanje), heeft zich zelfs verzet. Hij voorzag de maatschappelijke decadentie en verdeeldheid, die zou gaan volgen.
  Voorts, de Kerk van altijd, heeft valse valse denkrichtingen getolereerd, maar niets meer. Voortwoekerende, valse denkrichtingen als het protestantisme, socialisme, communisme, marxisme, liberalisme, of het naturalisme van de subversieve vrijmetselaar sekte, kunnen ook geen rechten hebben in Gods ogen. Zij zijn enkel te stoppen met een terugkeer naar de katholieke Waarheid van altijd. Gods Schepping is perfect. Alles is perfect dat uit Zijn Schepping voortvloeit, maar met de zondeval van Eva, is het kwaad de Schepping binnen geslopen en vervalt de wereld tot een hel van onwaarheid, ongerechtigheid en dus ook onvrijheid, zonder de Waarheid van altijd, de Waarheid van de Schepper. De Eva’s betalen de prijs met het pijnlijk baren van kinderen. Als God is dood verklaard, blijkt het kwaad altijd sterker door de menselijk zwakte van “geneigdheid tot het kwade.” Tenslotte, beste Katharina, hierboven, op dit voortreffelijke katholieke Forum hebben wij de katholieke Traditie te volgen zo goed als dat kan. Maar intrinsieke vijanden hebben wij te weren. Ik blijf erbij, met de redactie, voor een vrijmetselaar mag hier geen ruimte zijn om zijn subversieve gif te spuien.

  1. Beste Jules,

   Wij zijn allemaal volwassen, en hopelijk mature mensen, die in staat zijn om hun eigen mening te vormen en “wolven in schaapskleren” te herkennen indien deze zouden opduiken. Het gebruik van censuur of uitsluiting zal naar mijn mening niemand overtuigen. Integendeel.

   Jezus had geen censuur nodig om Zijn Boodschap te verkondigen, maar was zelf het slachtoffer van de ultieme censuur. Daarom is het misschien beter om zich niet op te stellen als de schriftgeleerden van Zijn tijd? Trouwens, zocht Jezus niet het gezelschap op van mensen die in Zijn tijd als subversief en verwerpelijk werden gezien? Misschien was hier een reden voor…

   K.

   1. Katharina Gabriels schreef: “Wij zijn allemaal volwassen, en hopelijk mature mensen, die in staat zijn om hun eigen mening te vormen en “wolven in schaapskleren” te herkennen indien deze zouden opduiken.”

    De werkelijkheid, mevrouw, is dat het merendeel van de mensen zeer manipuleerbaar is en gemakkelijk op dwaalsporen gezet wordt; dat ziet ge voortdurend rondom u in de wereld buiten het internet en ook aan de reacties op dit forum is dit pijnlijk zichtbaar. De meesten zijn kinderen van de tijdsgeest en betrachten zelfs God aan te passen aan die tijdsgeest. Omdat de menselijke natuur zwak is heeft de heilige Kerk steeds gewaarschuwd tegen het lezen van slechte boeken; slechte geschriften zijn als een gif dat langzaam de weerstand afbreekt en het organisme doodt. Het gebrek aan katholieke censuur is één van de grote rampen van de moderniteit.

    Katharina Gabriels schreef: “Jezus had geen censuur nodig om Zijn Boodschap te verkondigen, maar was zelf het slachtoffer van de ultieme censuur.”

    In Zijn Eerste Komst is Christus, ter vervulling van de H. Schrift, verschenen als de Lijdende Dienaar. Hij is dus niet het rechtstreeks temporaal regeren van een aardse staat op Zich komen nemen, maar Hij is gekomen om Zich als vlekkeloos Slachtoffer op te dragen ter vrijkoping van het Huis van Adam uit de zondeschuld. In Zijn Tweede Komst zal Hij optreden als de Goddelijke Krijger-Koning Die Zijn vijanden verbrijzelt. Wij, Zijn onderdanen, hebben echter plichten jegens Hem; wij hebben niet het recht om geschriften te verspreiden die tegen Zijn leer indruisen en zielen in het verderf storten, en mensen in invloedsposities hebben de plicht om de publicatie van dergelijke geschriften binnen hun verantwoordelijkheidsterrein te verhinderen; staatshoofden moeten die dus verhinderen binnen de staten waarover zij gezag hebben en eigenaars van publicaties moeten weigeren die toe te laten in hun publicaties.

    Dit is echt gewoon de katholieke moraliteit. Als ge de reacties van velen op dit forum leest, dan is het alsof zij denken dat de Kerk van Rome gesticht werd door de denkers van de achttiende-eeuwse Verduistering of door de Franse Revolutie, terwijl in werkelijkheid die heilige Kerk de opperste vijandin was van beiden. Mensen proberen helaas te vergeten dat de katholieke morele theologie reeds bestond vooraleer de moderne tijden aanbraken. Het is echter luciferiaans om God aan de hersenkronkels van schepselen te willen aanpassen, het is de rebellie van de gevallen engelen tegen Zijn Soevereiniteit.

    Wat de censuur van de priesters van Jeruzalem betreft: Zij hadden geen bevoegdheid en geen recht om de God-Mens te veroordelen Die absolute soevereiniteit over hen had, en zij baseerden hun oordeel op een bewering van godslastering die volledig vals was. De hogepriester wist trouwens dat de Heer Jezus de Gezalfde was, want als Aäronitisch priester kende hij de geheimleer van Israël (de priesters moesten die kennen; de leer werd van vader op zoon doorgegeven), waardoor hij wist dat in de Gezalfde de goddelijke natuur met een menselijke natuur verenigd zou zijn, dat Hij zou geboren worden uit de Maagd van Davidisch koninklijk bloed en dat Hij én Zoon van David én Zoon van Jozef genoemd zou worden. Hij wist dus dat de Heer Jezus Christus niet blasfemeerde.

    De handelingen van de Jerusalemitische priesters waren een perversie van het principe van censuur, maar dat wil niet zeggen dat er geen christelijk principe van legitieme censuur bestaat. Het principe van de kruisvaart is ook heilig, en wanneer slechte kruisvaarders tegen het authentiek principe handelen doet dat niet het waarachtig principe teniet.

    Katharina Gabriels schreef: “Trouwens, zocht Jezus niet het gezelschap op van mensen die in Zijn tijd als subversief en verwerpelijk werden gezien?”

    Christus sprak met tollenaars en zondige vrouwen die zich wilden bekeren van hun slechte daden naar de christelijke levensweg; dat heeft niets te maken met het bevorderen van de proliferatie van slechte geschriften die zielen in het verderf storten. Katholieke censuur gaat over de eer van God en het heil van onsterfelijke zielen.

    De Heilige Apostelen waren ook pro katholieke censuur; zie de boekverbranding in het Boek van de Handelingen der Apostelen 19, 19.

    1. Beste Theudmer,

     Ik denk dat Christus en zijn apostelen meer haat en spot hebben ondergaan dan u denkt. Ze stierven zelfs de marteldood. En onze generatie zit te wenen over “dwaalpredikanten” e.d. en willen hun zwak geloof beschermen met censuur. Allemaal heel erg moedig… Denk je dat dit zielig vertoon enige indruk maakt op de ideologische tegenstanders van het Christendom?

     K.

     1. Katharina Gabriels schreef: “Ik denk dat Christus en zijn apostelen meer haat en spot hebben ondergaan dan u denkt. Ze stierven zelfs de marteldood.”

      Ik ben op de hoogte van het lijden van Christus en Zijn Apostelen, maar dat heeft niets te maken met een afwijzing van het beginsel van rechtmatige censuur. Indien de Apostelen reeds in hun dagen de middeleeuwse Christenheid gevestigd zouden hebben gezien, dan zouden zij ook katholieke censuur geëist hebben vanwege de temporale christenvorsten.

      Katharina Gabriels schreef: “En onze generatie zit te wenen over “dwaalpredikanten” e.d. en willen hun zwak geloof beschermen met censuur.”

      Pro katholieke censuur zijn vloeit niet voort uit een zwak geloof, maar uit ijver voor de eer van God en voor de redding van eeuwige zielen. De ontwrichte geesten van zovele mensen worden dag en nacht vergiftigd door het internationaal apparaat; het betaamt de redactie van een “Katholiek Forum” niet om daaraan bij te dragen. Ketterij leidt naar de eeuwige verdoemenis van het hellevuur; dat is niets om lichtzinnig over te doen. Vlak af beweren dat ge zo sterk staat dat ge nooit in apostasie kunt vallen is trouwens hoogmoed, en hoogmoed komt voor de val.

      Neen, het is geen zwakheid om tegen de moderne stroming in te gaan door beginselen van de democratie zoals “vrije meningsuiting” aan te vallen, maar het getuigt integendeel van weerbare geesteskracht. Het is zwakheid om mee te gaan met de genoemde stroming en te doen alsof het een voordeel voor de godsdienst zou opleveren. Dat is compromitteren met de moderniteit; dat is zwakheid.

      Katharina Gabriels schreef: “Allemaal heel erg moedig… Denk je dat dit zielig vertoon enige indruk maakt op de ideologische tegenstanders van het Christendom?”

      Zoals ik zonet geschreven heb is het moedig om tegen de democratistische, vrijzinnige stroom in te gaan en is het zwakheid om in een geest van compromis de godsdienst te willen hybridiseren met de vrijgeesterij. Denk niet dat katholieken die dwepen met vrijzinnige stokpaarden zoals “vrije meningsuiting” indruk maken op de vijanden van het geloof, want hun onverschilligheid jegens de vrije loop van dwalingen doet die vijanden besluiten dat zij het credo niet serieus nemen dat zij iedere zondag belijden, gezien zij zich niet bekommeren om hun broeders die tot groot gevaar voor hun zielen door de dwalingen geïntoxiceerd worden.

      Reeds de kerkvaders waarschuwden tegen het lezen van slechte boeken. Bespot hen niet, want zij hadden niets te leren van de hedendaagse trouweloze generaties over christelijk heldendom. De ouden wezen terecht af als absurd de gedachte dat de werkzaamheid van de satan gelijke rechten zou moeten hebben als de christelijke waarheid.

      De adepten van het radicaal cultuur-marxistisch kamp weten zelf dat “vrije meningsuiting” slechts een revolutionair wapentuig geweest is om gedurende de negentiende eeuw de katholieke bolwerken één na één omver te halen, en dat het niet een soort van noodzakelijk evenwichtsbeginsel is voor een stabiele res publica, want zij zelf passen voortdurend hun linkse censuur toe. Het zijn vooral “conservatieven” onder katholieken en niet-katholieken die gedupeerd zijn om te denken dat dergelijk monstrueus beginsel essentieel is voor een werkende samenleving, terwijl het eigenlijk vanzelfsprekend is dat het een recept voor maatschappelijke chaos is.

 13. @Jules van Rooyen,
  Vooral omdat vele mensen zoekende zijn, ben ik het helemaal eens met Uw laatste zin, dat voor een vrijmetselaar hier geen ruimte mag zijn om zijn/haar subversieve gif te spuien.

  1. iedereen mag op dit forum wel reageren, op voorwaarde dat zijn mening overeenkomt met die van P. Derks. Van pretentie gesproken….

 14. Katharina Gabriels,
  Wij zijn allemaal blijkbaar volwassen, maar de groep is klein en is in loop der jaren steeds kleiner geworden.

  Als mensen zoekende zijn, dan zijn wij nog wél in staat om hen te helpen, maar wij zijn mijns inziens te zwak om vrijmetselaars of ándere kwaadwillenden weerwoord te bieden of zelfs géén weerwoord te bieden.

  Deze site is prima … voor christenen (= volgelingen van Jezus Christus). Zo hebben wij tenminste één platform (het enige platform) waar wij ons kunnen sterken en waar wij meningen kunnen lezen van ándere gelijkgestemden en tegelijkertijd onze éigen mening kunnen geven.

  1. Beste P. Derks,

   Christenen zijn inderdaad een minderheid geworden, maar onze religie is niet bedoeld voor privé-beleving binnen een klein clubje medestanders.

   Het contact met andersdenkenden is een belangrijk onderdeel van de Christelijke roeping om ons geloof te verkondigen. Zo alleen kunnen we onze God en Zijn Koninkrijk dienen. Hoe kan je verwachten, dat anderen zich bij ons aansluiten, indien we het contact met hen vermijden, or erger nog, ze geen enkele kans geven? Het is belangrijk om moedig te zijn en erop te vertrouwen, dat de Heilige Geest ons de juiste woorden in de mond zal leggen. God heeft toegang tot zelfs de hardste harten.

   K.

 15. staf De Laet,
  Ik meldde om 10.03 uur aan Jules van Rooyen:
  Vooral omdat vele mensen zoekende zijn, ben ik het helemaal eens met Uw laatste zin, dat voor een vrijmetselaar hier geen ruimte mag zijn om zijn/haar subversieve gif te spuien.

  Daarop gaf U als reactie om 10.22 uur:
  iedereen mag op dit forum wel reageren, op voorwaarde dat zijn mening overeenkomt met die van P. Derks. Van pretentie gesproken….

  Met andere woorden: U maakt zich kenbaar als vrijmetselaar.
  Goed om te weten, dan kunnen wij daar met z’n allen rekening mee houden.

 16. @Jules van Rooyen, leest u wel eens de web-site ellasster? Daar vond ik veel informatie over de door uw verfoeide vrijmetselaars, over de zwarte, witte en grijze paus. En heel veel informatie over wie nu eigenlijk de touwtjes in handen heeft. En wat ik het meest frappant vond was dat er geschreven werd dat diverse pausen meegedaan hebben met satanische rituelen. Wat ik er over las, hoorde en zag maakte mij boos en verdrietig. Hoe kunnen mensen dit kinderen aandoen? En dan ook nog paus worden. Ik werd er misselijk van. Ik hoop dat een ieder van u die deze site bezoekt een sterke maag heeft. Ik werd er echt ziek van.

 17. Buongiorno,
  Ik vind het beklagenswaardig hoe sommige forumleden hier elkaar met grote regelmaat de maat nemen en op venijnige wijze op de man spelen, of het nou om sex, liturgie, VII, ras of Darwin gaat. Men spreekt veelal tegen elkaar, niet met elkaar. Wie het niet roerend eens is met wat deze of gene voorstaat, wordt terstond als vrijmetselaar, indringer, ketter en op zijn minst als kwaadwillend en subversief element uitgekotst, als betrof het akelig, onwelriekend modernistisch ongedierte.
  Het komt op mij als een tragikomisch, vooral als een zielig, onchristelijk schouwspel over. Wees ‘ne echte vent, weerleg met argumenten en ga niet meteen spugen zou ik zeggen.
  De meerwaarde van een Doema-forum met me, myself and I als presidium lijkt me tamelijk nutteloos.

  Zo, dat lucht op 🙂
  Fijne avond nog.

  1. Degene die op dit forum onder de naam “Basilius” schrijft kan vrijmetselaar genoemd worden omdat hij de monstrueuze noties van de vrijmetselarij vasthoudt en omdat hij die vrijmetselarij expliciet verdedigd heeft op dit forum.

   Zijn eigen woorden: “Het zijn lieden die zich toeleggen op studie, zelfreflectie, deugdbeoefening, retorica, charitas, wereldverbetering door zelfverbetering, zelfdiscipline. Niks geheims aan! Als je aan jezelf wil werken/schaven dan ben je welkom, zo heeft men mij meermaals persoonlijk bezworen.”

   Men moet er dus niet blindelings vanuit gaan dat hij geïnitieerd zou zijn in maçonnieke graden om hem een vrijmetselaar te noemen, want hij is er de facto één, of hij nu het schort draagt of niet. Er bestaan “vrijmetselaars zonder schort”.

   Hij kan een ketter genoemd worden omdat hij op dit forum met volhardende agressiviteit christelijke dogmata bestreden heeft.

 18. @Paul, of het U bevalt of niet: deze site wordt geïnfiltreerd door groepen of personen, die in het bijzonder het katholicisme – en meer algemeen het christendom – de nek om willen draaien.

  Voor de duidelijkheid: infiltreren = in het geheim binnendringen.

 19. Hallo Francien, hierboven, de Ella Ster webstek gezien, een formidabele opzet. Ook interessant om te lezen, maar pas op met dubbele bodems. Gezien de kwaliteit van de webstek, een kostbare opzet, moet er meer achter zitten, dat heeft Ella niet zelf uit haar mouw geschut. Ook met het schermen met “bloedlijnen”, de Jezuiten, Italiaanse families, en nog veel meer, vermoed ik dat Ella Ster, een joodse naam, ook een dubbele agenda heeft. Om terug te komen over uw verwijzing naar schandelijke gedragingen van Pausen in de geschiedenis, en/of in onze tijd, dat is alleszins plausibel. Misschien heeft U het boek gelezen van Malachi Martin, een pater Jezuit, ex-secretaris van de joodse vrijmetselaar kardinaal Bea (Behar), die een sleutelrol speelde tijdens de V2 revolutie (1965). Zijn boek, “Windswept House”, begint met te verhalen over duistere, satanische praktijken in het Vaticaan. Hij legt nog veel meer bloot. Waarschijnlijk wist hij te veel, en werd hij in New York, vermoord, “van de trap gevallen”. Op die niveaus kun je beter te veel eten dan teveel weten ! Zo werd ook vermoord de maîtresse van president Kennedy, Mary Pinchot Meyer, vlak na zijn eigen dood. Dit is beschreven in “Mary’s Mosaic”. De schrijver Peter Janney, heeft 30 jr. lang onderzoek gepleegd. Zij was een risico, evenals Maria Callas, 52 jr. “zelfmoord” zogenaamd. De grootste sopraan ooit, was ook een risico voor het systeem van de echte macht in de wereld, zij was te lang, te intiem geweest met de Grieks-joodse reder Onassis. Recent is hier in Den Haag, “onverwacht” overleden, de graad 33 vrijmetselaar en afgezette ex-voorzitter van de VVD, Henri Keizer, na in opspraak geweest te zijn ivm. financiële schandalen. Vermoedelijk was hij ook een risico. De top van de wereldmacht achter de schermen, ligt echter niet bij een zwarte, grijze of witte Paus, of een Italiaanse familie, beste Francien. Die top moet gezocht worden in de duistere wereld van de talmud baronnen, de “Synagoge van Satan”, (Ap. 2:9,3:9). De laag onder de macht pyramide wordt gevormd door talmud baronnen als Henry Kissinger, Moshe Kantor, Ron Lauder, Leonard Lauder, David Rothschild (inmiddels overleden), Jacob Rothschild, Michael Mirilashvili, en andere miljardairs en millionairs. Zij controleren het wereld banksysteem, via de Centrale Banken. Maar daarboven zetelt de macht van het eeuwige Sanhedrin, dat nooit in de geschiedenis verdwenen is geweest. Hoewel onzichtbaar, blijft dat instituut, dat Christus veroordeeld heeft tot het Kruishout, de ultieme machtsfactor, van het oudste volk ter wereld, Die plek deelt het met de Egyptenaren, Perzen, Grieken, Indiërs en andere oeroude volken. Maar hun buitengewone plek is het gevolg van God’s belofte aan Sint Abraham. Sinds Golgotha is de joodse uniciteit van het uitverkoren volk echter overgegaan op de Europese blanke Christenvolken, in al hun onderlinge verscheidenheid, en de Christelijke beschaving met Rome als het nieuwe Jeruzalem. Deze nieuwe aan Christus ontleende machtsverhouding is door het “oude” volk nooit geaccepteerd geweest. Vandaar 2000 jaar strijd, zoals de schrijver Maurice Samuel zegt in zijn boek, “You Gentile”, ” We jews, we are the destroyers and will remain the destroyers. Nothing you can do will meet our demands ans needs. We will forever destroy because we want a world of our own.” In die tijd van Maurice Samuel, voor WO II, schreven joodse leiders : ” As long as there remains among Gentiles any moral conception of the social order, and until all faith, patriotism, and dignity are uprooted, our reign over the world shall not come.” Deze doelstellingen van wereldoverheersing, beste Francien, zijn de verklaring van alle crises, revoluties en oorlogen sinds de Franse revolutie (1789) en de joodse emancipatie in september 1791. Vanaf toen is de opmars van het georganiseerde Wereldjodendom niet meer te stuiten geweest. Zij deinsden er zelfs niet voor terug om hun eigen kleine lieden op te offeren.
  De klap op de vuurpijl was de Vaticaan II revolutie in 1965, ter vernietiging van het laatste bolwerk dat nog in de weg stond, door het verraad van de joodse vrijmetselaar Montini, alias paus Paulus VI.

 20. @Jules van Rooyen,

  In de tijd dat dat Johannes XXIII (1958 – 1953)(ik vond hem ’n vieze vetzak) onze paus was, ben
  ik als 7 á 8- jarige onderricht over de vele verkeerde pausen. Het frappante vond ik, dat ondanks dat zij verkeerd waren, de onfeilbaarheid van de diverse pausen correct is gebleken wanneer zij ex cathedra spraken.
  Maar intussen ben ik – ocharm – vergeten hoe het zit met de het feit dat God’s belofte aan Sint Abraham sinds Golgotha de joodse uniciteit (= het uniek zijn, het enig in zijn soort zijn?) van het uitverkoren volk is overgegaan op de Europese blanke christenvolken.

  @Jules van Rooyen, U weet méér dan ik. Om mijn geheugen weer op te frissen, heb ik twee vragen aan U (ik ben dus nu Uw leerling):

  1. Wat houdt ‘uniciteit’ in?
  2. waarom is dat overgegaan van het uitverkoren volk is overgegaan op de Europese blanke christenvolken?

 21. Paul, ik lees bij jou: “Wees ‘ne echte vent, weerleg met argumenten en ga niet meteen spugen zou ik zeggen.”.

  Welnu, ik had het niet beter kunnen zeggen. Veel klavierhelden hier, weinig échte venten…

  Derks, ik lees bij U: “In de tijd dat dat Johannes XXIII (1958 – 1953)(ik vond hem ’n vieze vetzak”…
  Dit typeert U dan weer ten volle. Vol op de man spelen, een paus dan nog wel…
  U degouteert me met elk bericht meer en meer. Pretentie. Arrogantie. oordelend en veroordelend. Maar zeer weinig “toevoegend”.
  Jules en Theudmer kunnen ook ferm van leer trekken, maar die kunnen tenminste fatsoenlijk onder woorden brengen waarom. Bij U blijft het vooral veel vuilspuiterij en veroordeling. Een fatsoenlijk gesprek kan mensen veel meer doen nadenken over het geloof dan uw platte grote bek.

  U bent op geen enkele manier een meerwaarde op dit forum.

  Bij deze, dat lucht idd op, beste Paul. 😉

 22. @Kurt, een geestelijke, dus zeer zeker de paus, dient arm onder de armen te zijn en dient dus niet zijn buik vol te vreten.
  Na hem kregen we paus Paulus VI die zich als een slavenhandelaar door slaven op een stoel liet dragen om zich tussen de menigte te begeven (= dezelfde paus van Vaticanum II).
  (Gelukkig voor de stoeldragers was Paulus VI een tenger man.)
  @Kurt U probeert hier om verdeeldheid te zaaien.
  Ik hoop, dat Uw tirade U inderdaad opgelucht heeft.
  U en Paul zijn de enigen op deze site die felle woordenstroom uiten waarin jullie je ontevredenheid uiten over mede-collega’s (want dat zijn we hier); Wij zijn allemaal mede-gelovigen = broeders en zusters van elkaar en ieder met zijn/haar eigenheid.
  Zo gebruik ikzelf woorden die U blijkbaar degouteren (= in verontwaardiging doen ontsteken), maar die metéén duidelijk maken waar de schoen wringt.
  (zo noem ik mijzelf bij @Jules van Rooyen ‘ocharme’.)

 23. vervolg
  Ik stel daarbij een vraag aan @Jules van Rooyen, waarvan ik het antwoord volgens mij al sinds mijn jonge jeugd zou moeten kennen, zeer zeker als antiek gelovige. Daarom dat ik mij sarcastisch ‘ocharme’
  (= zielepoot, sukkelaar) noem.
  Dus @Kurt, als U zich gedegouteerd voelt, dan is dat niét terecht.
  Ook vind ik het niet terecht, dat U vele(!) personen persoonlijk aanvalt, die U niét aangevallen hebben.
  Anders gezegd: U beschuldigt vele personen van iets, waaraan U zichzélf schuldig maakt.

 24. @Kurt,
  Sinds Vaticanum II (1975) werd ons gehele gezin behandeld als ‘outcast’(= uitgestotene) door zowel de gehele buurt als door de geestelijkheid. In een tijd van vele vernieuwingen (Vaticanum II, seksuele revolutie) en nieuwe uitvindingen (de mens ging naar de maan, halfautomatisch wasmachines enz) lieten vele mensen zich het hoofd op hol brengen. Dit, omdat wij als enigen van de buurt vasthielden aan het geloof (wij bleven ’s zondags naar de kerk gaan). Wij werden door hele hordes achterna gezeten. Als er in de buurt iets vervelends was gebeurd en de politie erbij werd gehaald, werden wij steeds als dader aangewezen. De vriendelijkste benamingen die wij kregen: antiekelingen en schijnheiligen. Intussen traden vele geestelijken uit (broeders, zusters, kapelaans, volwassenen hadden publiekelijk seks met kinderen).
  Geloofsvervolging en discriminatie? Daar kan ik U veel van vertellen.
  Dat ik van dit alles iets heb meegekregen, is echt niet verwonderlijk.
  Van dit alles heb ik echt ’n dikke huid gekregen, zodat ik echt niet warm of koud word van Uw aanvallen.
  @Kurt, als gedegouteerd (= in verontwaardiging doen ontsteken) voelt, dan kan ik hooguit meewarig denken ‘die is niet veel gewend’.

 25. correctie:
  Vaticanum II (1975) moet natuurlijk zijn:
  Vaticanum II (1965)

 26. Hallo, beste P. Derks, laat U niet van de wijs brengen hierboven !!!
  Met “uniciteit” van het joodse volk, het oude joodse volk van Sint Mozes, bedoel ik de “uitzonderlijkheid”, geen “gelijke” elders, vanwege Gods belofte aan Sint Abraham, 2500 jaren voor Christus, en begeleid door Zijn gezonden Profeten in afwachting van de komst van de Messias. Maar die Profeten werden bijna allemaal vermoord.
  Dus vanaf nu gerekend, bijna op de helft van het bestaan van de mensheid, het laatste oeuvre van de Schepper, ongeveer 10 à 15.000 jaren geleden. Van dat “oude” volk is echter, “etnisch”, niets meer over. Diegenen die zich daarvoor willen laten doorgaan zijn afstammelingen van het turkse Kazar volk, aan
  de beneden Wolga, nabij Turkije. Dat Rijk is een koninkrijk geweest, en werd verslagen door de
  Christelijke prinsen van Kiev, eind 10de eeuw. Dat Kazar volk heeft zich tot het Farizeese jodendom bekeerd in de eerste eeuwen na de diaspora en de vernietigingen, door de Romeinen, van Jeruzalem en
  de Tempel (in het jaar 67 en eind tweede eeuw). Deze vernietiging is door Christus voorzien en Hij betreurde dit diep. Wij hebben met hen te maken, talmud joods (= Farizees) bekeerde Kazar
  afstammelingen, “lieden van de Synagoge van satan, die zeggen dat ze joden zijn, toch zijn ze het niet,
  maar ze liegen.” (Ap. 3:9)

 27. Uw tweede punt, beste P. Derks, betreft de afsluiting van het Oude Testament en de overgang naar het nieuwe uitverkoren volk, van het Nieuwe Testament (NT), de Christenheid. Dat vindt U terug op diverse plaatsen in het NT. St. Paulus in zijn brief aan de Galaten, 2:16 : “maar omdat we weten dat de mens niet door de werken der Wet gerechtvaardigd wordt, maar door het geloof in Jezus Christus, daarom hebben we het geloof in Jezus Christus aanvaard, om gerechtvaardigd te worden door het geloof in Christus, en niet door de werken der Wet.” En verder, Gal. 3 : 24-29 : “De Wet is dus onze tuchtmeester geweest tot Christus komst, opdat we gerechtvaardigd zouden worden door het geloof. Maar nu het geloof gekomen is, nu staan we niet langer onder de tuchtmeester. Want kinderen van God zijt gij allen door het geloof in Jezus Christus. Allen hebt gij U met Christus bekleed, omdat gij allen gedoopt zijt tot de gemeenschap met Christus. Thans is er geen jood meer of heiden, geen slaaf en geen vrije, geen man en geen vrouw. Want allen zijt gij één in Jezus Christus. En wanneer gij Christus toebehoort, dan zijt gij ook het kroost van Abraham en erfgenamen volgens de Belofte.”
  In zijn Hebreen brief zegt St. Paulus, 8 : 13 : “Door van een Nieuw Verbond te spreken, heeft Hij het vroegere verouderd verklaard ; welnu, wat verouderd is en afgeleefd, is zijn opheffing nabij.”

 28. @Jules van Rooyen,
  Bedankt voor Uw vriendelijkheid + voor Uw uitleg.
  Ik wist dit allemaal natuurlijk, maar ik moest mijn gedachtes ordenen. Dat is nu gebeurd.
  Nogmaals: bedankt.

 29. @Jules van Rooyen,
  Betreffende deel 1 van Uw laatste reactie aan mij:
  Toevallig had ik een poosje een Bosnische hulp (moslima). Tot mijn verrassing wist zij van de door U vermelde geschiedenis af. Volgens mij worden of werden de moslims aldaar stiekem over onderricht.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht