Covid 19: kerkleiders vragen aandacht voor basisrechten, bedreigd door crisismaatregelen

Aartsbisschop Carlo Maria Vigano – Wikimedia commons

Verschillende kerkleiders en intellectuelen, waaronder Aartsbisschop Carlo Maria Viganò en Kardinalen Gerhard Ludwig Mueller, Joseph Zen, en Janis Pujats, verspreidden volgende verklaring inzake de Covid 19 crisis, waarin ze aandacht vragen voor de basisrechten van de mensheid, bedreigd door de huidige wereldwijde crisismaatregelen. Indien gewenst, kunt u de verklaring ook ondertekenen via volgende weg: 

Sign the appeal

Aan Katholieken en alle mensen van goede wil

Veritas liberabit vos. Joh 8:32

“In deze tijd van grote crisis en krachtens ons mandaat, beschouwen wij, herders van de Katholieke Kerk, het als onze heilige plicht om een ​​oproep te doen aan onze collega-bisschoppen, priesters, religieuzen, het heilig volk van God en alle mannen en vrouwen van goede wil. Deze oproep kan ook ondergetekend worden door intellectuelen, artsen, advocaten, journalisten, professionals, en anderen die het met de inhoud van deze verklaring eens zijn.

Recente feiten hebben aangetoond dat de onvervreemdbare rechten van burgers, onder het voorwendsel van de  Covid-19-epidemie, werden geschonden en dat hun fundamentele vrijheden, waaronder de vrijheid van religie, meningsuiting en beweging op onredelijke en ongerechtvaardigde wijze werden beperkt. De volksgezondheid kan en mag geen alibi worden om de rechten van miljoenen mensen over de ganse wereld te schenden – laat staan dat het een excuus zou worden ​​voor het burgerlijk gezag om in haar plicht om het algemeen belang te dienen te verzaken. Dit geldt in het bijzonder, omdat er vanuit verschillende hoeken steeds meer twijfels ontstaan ​​over de ware besmettelijkheid, bedreiging en resistentie van het virus. Heel wat vooraanstaande wetenschappers en medische experts hebben bevestigd dat de alarmerende boodschap over Covid-19, die door de media wordt verspreid, ongerechtvaardigd zou zijn.

Wanneer we ons baseren op officiële gegevens over de verspreiding van de epidemie en het aantal sterfgevallen, hebben we voldoende redenen om aan te nemen, dat er krachten zijn die geïnteresseerd zijn in het veroorzaken van paniek onder de wereldbevolking met als enig doel om hen permanente en onaanvaardbare beperkingen in hun bewegingsvrijheid op te leggen. Het opleggen van deze onwettige maatregelen is een verontrustende stap in de richting van een wereldregering, die aan alle controle zou ontsnappen.

Het is eveneens onze mening dat een aantal maatregelen, waaronder de sluiting van winkels en bedrijven, hebben geleid tot een crisis, met zware gevolgen voor ganse sectoren van de economie. Dit moedigt de inmenging door buitenlandse mogendheden aan en heeft ernstige sociale en politieke gevolgen. Overheden, die de verplichting hebben om de belangen van hun burgers te beschermen, moeten deze vormen van social engineering stoppen door op gepaste manier op te treden. Ook moeten ze de familie, de hoeksteen van de samenleving, ondersteunen. Zwakkeren en ouderen mogen niet onredelijk gestraft worden met een verplichte scheiding van hun geliefden. De criminalisering van persoonlijke en sociale relaties zijn in dit kader een onaanvaardbaar onderdeel van het plan om mensen te isoleren ten einde ze gemakkelijker te kunnen manipuleren en controleren.

We vragen wetenschappers om waakzaam te zijn, zodat behandelingen voor Covid-19 op een eerlijke manier worden aangeboden met voldoende oog voor het algemeen welzijn. Er moet voorkomen worden, dat duistere zakelijke belangen de keuzes van regeringsleiders en internationale instanties beïnvloeden. Het is onredelijk om behandelingen, die doeltreffend bleken, en vaak goedkoop zijn, tegen te houden om voorrang te geven aan behandelingen of vaccins die minder doeltreffend zijn, maar farmaceutische bedrijven veel grotere winsten garanderen en zo gezondheidsuitgaven vergroten. Laten we als geestelijke herders ook herhalen dat het voor Katholieken moreel onaanvaardbaar is om vaccins te ontwikkelen of te gebruiken die zijn afgeleid van materiaal van geaborteerde foetussen.

We vragen regeringsleiders om er ook voor te zorgen dat elektronische controlesystemen, of andere vormen van locatiebepaling, strikt vermeden worden. De strijd tegen Covid-19, hoe ernstig deze ziekte ook is, mag in geen geval een voorwendsel worden, om de verborgen commerciële en politieke belangen van supranationale organen te dienen. In het bijzonder, moeten burgers hun persoonlijke vrijheid kunnen behouden, zonder enige sanctie tegen hen die vaccins, contacttracering of soortgelijke instrumenten weigeren. Laten we ook alert blijven voor personen, die een beleid van drastische bevolkingsbeheersing voeren en zich tegelijkertijd voordoen als redders  van de mensheid, zonder enige politieke of sociale legitimiteit. Ten slotte kan de politieke verantwoordelijkheid van diegenen die het volk vertegenwoordigen op geen enkele manier worden overgelaten aan “experts” die een vorm van immuniteit kunnen claimen tegen vervolging, wat op zijn zachtst gezegd verontrustend is.

We dringen er bij de media sterk op aan om nauwkeurige informatie te verstrekken en afwijkende meningen niet te bestraffen door toevlucht te nemen tot vormen van censuur, zoals op grote schaal gebeurt op sociale media, in de pers en op televisie. Het verstrekken van nauwkeurige informatie vereist dat er ruimte wordt gegeven aan diverse meningen. Zo kunnen burgers feiten op een bewuste manier beoordelen, zonder beïnvloed te worden door partijdige ingrepen. Een democratisch en eerlijk debat is het beste tegengif tegen subtiele vormen van dictatuur, die vermoedelijk erger zijn dan deze uit een recent verleden.

Laten we tenslotte, als herders van de kudde van Christus, de autonomie van de Kerk om te regeren, te aanbidden en te onderwijzen duidelijk bekrachtigen. Deze autonomie en vrijheid heeft de Kerk van onze Heer Jezus Christus zelf gekregen om haar goede doelen na te streven. Daarom willen wij als herders het recht opeisen om autonoom te beslissen over de viering van de Mis en de sacramenten, net zoals we absolute autonomie claimen in zaken die binnen onze directe jurisdictie vallen, zoals liturgische normen en manieren om de communie en de sacramenten te verstrekken. De staat heeft niet het recht om, om welke reden dan ook, zich te mengen in de soevereiniteit van de Kerk. De kerkelijke autoriteiten hebben nooit geweigerd om met de staat samen te werken, maar een dergelijke samenwerking geeft de burgerlijke autoriteiten niet het recht om de openbare eredienst of de uitoefening van het priesterambt te beperken of te verbieden. De rechten van God en van de gelovigen zijn de hoogste wet van de Kerk, die ze niet kan of mag afstaan. We vragen daarom, om de beperkingen op het houden van de openbare eredienst op te heffen. 

We zouden alle mensen van goede wil willen uitnodigen om hun plicht inzake het algemeen welzijn niet te ontlopen, ieder volgens zijn of haar eigen mogelijkheden en in een geest van broederlijke naastenliefde. De Kerk verlangt een dergelijke samenwerking, zolang hierbij de natuurwet of individuele vrijheden niet genegeerd worden. Onze burgerplichten veronderstellen dat de staat eveneens respect heeft voor onze rechten. 

We worden allemaal geroepen om de huidige situatie te beoordelen op basis van het Evangelie. Dit betekent dat we een standpunt moeten innemen: ofwel voor Christus ofwel tegen Christus. We mogen ons hierbij niet laten intimideren door hen die ons willen laten geloven dat we een minderheid zijn: het goede is veel wijder verspreid en machtiger dan de wereld ons wil doen geloven. We vechten tegen een onzichtbare vijand die de burgers van elkaar wil scheiden: kinderen van hun ouders, kleinkinderen van hun grootouders, de gelovigen van hun voorgangers, leerlingen van leraren en klanten van verkopers. We mogen niet toestaan ​​dat eeuwen van Christelijke beschaving worden uitgewist onder het voorwendsel van een virus, en vervangen worden door een verfoeilijke technologische tirannie, waarin naamloze en gezichtsloze individuen over het lot van de wereld kunnen beslissen door ons te verbannen naar een virtuele realiteit. Als dit het plan is, dat de machtigen dezer Aarde op het oog hebben, weet dan dat Jezus Christus, Koning en Heer van de Geschiedenis, heeft beloofd dat ‘de poorten van de hel niet zullen zegevieren’ (Mt 16:18).

Laten we regeringsleiders en hen, die over het lot van naties regeren, aan de Almachtige God toevertrouwen, zodat Hij hen kan verlichten en leiden in deze tijd van grote crisis. Mogen zij zich eraan herinneren dat, net zoals de Heer over ons herdersschap als bisschoppen zal oordelen, Hij ook de regeringsleiders zal beoordelen voor de manier waarop zij hun bevolking verdedigen en besturen.

Laten we met geloof de Heer smeken om de Kerk en de wereld te beschermen. Moge de Heilige Maagd, Hulp van de Christenen, het hoofd van de oude slang verpletteren en de plannen van de kinderen van de duisternis verslaan.

8 mei 2020

Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans van Pompeii

 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

25 commentaren op “Covid 19: kerkleiders vragen aandacht voor basisrechten, bedreigd door crisismaatregelen

 1. Elke beperking moet tijdelijk zijn van aard dat is juist, maar het sluiten van de kerken was volgens mij een beslissing van die bisschop van Antwerpen die denkt dat hij kardinaal is, we hebben hier zeer zwakke kerkleiders, dus de basisvrijheden van de mens mogen inderdaad niet beperkt blijven, maar de duiven te vroeg lossen is ook voor problemen vragen, België is te dicht bevolkt.

 2. De Kerk is zoals iedereen onderworpen aan het burgelijk gezag. De Kerk staat niet boven de wet .

  1. De Kerk is soeverein over het kerkelijk domein; de Staat heeft daar van Godswege geen jurisdictie over. De publieke religieuze cultus aan God staat binnen het domein van het priesterlijk gezag en niet binnen dat van het temporaal gezag. Bisschoppen mogen geen staatsgreep plegen, maar staatsministers mogen van hun kant geen “kerkgreep” plegen.

   Kerkvorsten moeten zich verzetten tegen de samenzwering van de weishauptianen tegen God en tegen de mensheid. De wereldpolitieke machthebbers hebben niet het recht om de leugen te verspreiden dat er een nieuwe gevaarlijke ziekte zou rondwaren om de maatschappij in een economisch zwart gat te storten met de bedoeling om via de maatschappelijke chaos de laatste fase van hun internationale tirannie te installeren.

 3. Als katholiek kunt U dat niet menen, beste Louis, tenzij U denkt als een vrijdenker, liberaal of socialist. Sinds de Franse revolutie (1789), is de staat de vijand van het volk. Dit is de 2de keer dat U met zo’n aberratie de lezers van dit voortreffelijke katholieke Forum lastig valt. Het zou hier te ver voeren, maar het kost geen enkele moeite om dat historisch, feitelijk te onderbouwen. De huidige griep crisis is één van de vele voorbeelden van machtsmisbruik, bedrog, leugens en manipulatie. Sinds 1789, leven we in een veelvormige demo(n)cratie.
  Tegenover Pontius Pilatus, benadrukte Christus dat Zijn rijk, geen aards rijk is, maar geestelijk, en niet deel uitmaakt van deze wereld. Maar niettemin is het IN de wereld. Zijn heerschappij, zoals paus Pius XI (+1938) in “Quas primas” leert, “betreft vooral geestelijke belangen”. Maar zo zegt de paus verder, “Het zou een schromelijke dwaling zijn, om aan Christus als mens de macht over alle tijdelijke zaken, onverschillig welke, geheel te willen ontzeggen. Want de macht over al het geschapene, die Hij van de Vader heeft, is zo volstrekt onbeperkt, dat alles van Zijn wilsbeschikking afhankelijk is gemaakt.” Christus laat dus aardse heersers dolen in hun macht, maar vereist dat ze Hem onderdanig zijn in de zaken die het eeuwige doel van de mens betreffen, zijn hemelse bestemming. Dat heeft vergaande consequenties voor de staat, een menigte mensen bij elkaar, die eendrachtig samenleeft.

 4. (vervolg)
  “Blind vertrouwen in de overheid is de vijand van de waarheid”, zei de atoom geleerde Einstein, wijs geworden in Anglo-Amerikaanse regeringskringen, tijdens WO II. Hij bevestigt de juistheid van de bijzonder grondige en juiste Verklaring van de kardinalen en bisschoppen. En juist dat vertrouwen in de overheid, is het grote euvel in deze tijd. Opvallend genoeg treft dit vooral de jongere generaties. Veelal agnostisch en geboren na de jaren 1960, stemmen zij liberaal groen links en leven in een virtuele wereld van genot, waar de dood is weggedrongen naar het onderbewuste. Het “nieuwe normaal”, of de “anderhalve meter” economie, wekt geen verzet, noch ergernis tegen de massale hersenspoeling via de MSM media. Iedere zin voor kritisch denken lijkt verdwenen tegenover een overheid die zich niet beperkt tot enkel zorg voor kwetsbare groepen, zieken en zorgverleners, maar die de gehele bevolking in quarantaine opsluit. Hiermee geeft zij blijk van totalitaire intenties. Zij pleegt een staatsgreep in naam van een links groen liberale elite op de achtergrond, een loot van de communistische partij, omgedoopt in 1992. Daarom heeft zij de bevolking onder staats toezicht gesteld en ontwikkelt zij zelfs plannen voor individuele spionage op het mobieltje. Dit betekent een totalitaire agenda van ex-communisten, teneinde de cultuur en de economie te kunnen vernietigen. Het doel is de opbouw van een wereldregering. De invloedrijkste functionarissen in en rond de regering blijken te boek te staan als vrijmetselaar. Wij hebben een revolutie onder ogen te zien die de wereld wil ombouwen volgens het devies van de vrijmetselarij, “ordo ab chaos”.
  Dat is de route, en de Verklaring van de katholieke leiders is tot nu toe de belangrijkste hinderpaal. Deze is hoopgevend en zal beslissend zijn voor de strijd, als wereldwijd gelovigen en geestelijkheid zich bewust worden van het dodelijk gevaar. Iedere bisschop of kardinaal is nieuws. Ontmaskeren is de eerste taak. Als zij erin slagen in alle landen een groter publiek te mobiliseren en samen één lijn kunnen trekken, hoeven ze niet te aarzelen de confrontatie aan te gaan.

 5. @ Jules: De Franse Revolutie is een concept van de verlichting, die dan weer een concept is van de renaissance, dus zover moet je terug gaan, het begon ook bij het filosofisch denken waarin God reeds in vraag werd gesteld.

 6. Wie is deze Willy …. Willy spreekt met gespleten tong.

  willy schreef:
  09/05/2020 om 2:57 pm
  Ze hebben blijkbaar angst in het Vaticaan voor het virus dat niemand ontziet ook een paus niet, het virus kent geen rangen of standen. Ze hebben schrik voor onze vrijheid, tot wie spreken ze dan, Rooms-katholieken, Islamieten, Joden, de wereldkerk, wat dat dan ook mag zijn ? Ze zouden zich beter bezinnen in plaats van hun kerken te sluiten uit angst, wij moeten ons niet bezinnen, zij!! Ze gaan de mensheid niet redden, het Evangelie brengen naar de mensen >>>>>kent geen Roomse gelovige of paus<<<>>>>>>Is ook op die kerk van toepassing.Shalom

 7. Aartsbisschop Vigano krijgt weer wind van voor

  Aartsbisschop Carlo Maria Viganò, voormalig apostolische nuntius in de VS (van 2011 tot 2016), krijgt opnieuw de wind van voor. De Italiaanse ex-diplomaat haalde eerder al het wereldnieuws met onder meer een oproep tot paus Franciscus om af te treden en zijn beschuldigingen over het bestaan van homoseksuele netwerken in Rome. In zijn nieuwe, drie pagina’s tellend document, worden allerhande complottheoriën zomaar, zonder controleerbare feiten of harde bewijzen naar voor geschoven, gecombineerd met platte rechts-populistische retoriek. Zo wordt de ernst en de impact van de coronapandemie geminimaliseerd en de stelling verkondigd dat de maatregelen tegen de snelle verspreiding van het virus een excuus zijn om onvervreemdbare rechten van burgers en fundamentele vrijheden onevenredig en ongerechtvaardigd te beperken, onder meer het recht op vrijheid van godsdienst, de vrije meningsuiting en bewegingsvrijheid. De pandemiecrisis zou ook gebruikt worden om een technocratische wereldregering te installeren, die de christelijke beschaving wil uitroeien.

  In het document wordt de feitelijke besmettelijkheid van het coronavirus in twijfel getrokken en wordt op zijn minst gesuggereerd dat er een coronahysterie heerst. We hebben redenen om aan te nemen dat er krachten zijn die geïnteresseerd zijn in het veroorzaken van paniek onder de wereldbevolking met als enige doel permanent onaanvaardbare vormen van beperking op te leggen aan vrijheden, om mensen te controleren en hun bewegingen te volgen. Het opleggen van deze onwettige maatregelen is een verontrustende opmaat naar de realisatie van een niet langer controleerbare wereldregering.

  Critici omschrijven enkele stellingen uit het document als ronduit verbijsterend. Mgr. Georg Bätzing, bisschop van het Duitse bisdom Limburg en voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie (DBK), distantieerde zich zaterdagavond nadrukkelijk van de poging van populisten en andere complottheoretici om deze pandemie in eigen voordeel te misbruiken. Hij beklemtoonde dat beperkingen voor de beteugeling van de pandemie – ook voor eucharistiediensten – redelijk en verantwoord zijn, al merkt hij op dat het stilaan mogelijk moet zijn om die maatregelen verantwoordelijk en oordeelkundig te versoepelen.

  De oproep van Viganò, intussen omgedoopt tot het coronamanifest, werd ook ondertekend door twaalf kardinalen, bisschoppen en hulpbisschoppen, onder wie kardinaal Gerhard Ludwig Müller en kardinaal Joseph Zen Ze-kiun. Kardinaal Robert Sarah, de prefect van Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten, had de oproep in eerste instantie ondertekend, maar herriep zijn handtekening.

  Kardinaal Müller, de voormalige prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, blijft de Oproep voor Kerk en Wereld steunen. Volgens hem wordt de inhoud van de verklaring bewust verkeerd begrepen om verdeeldheid te zaaien: Iedereen die nog een afwijkend standpunt durft te verkondigen, wordt meteen als complottheoreticus weggezet. Cruciaal is volgens hem de passage: De staat heeft niet het recht om, om welke reden dan ook, zich te mengen in de soevereiniteit van de Kerk. Kerkelijke autoriteiten hebben nooit geweigerd met de staat samen te werken. Maar dergelijke samenwerking machtigt de burgerlijke overheden niet om enige vorm van verbod of beperking op te leggen aan de openbare eredienst of de uitoefening van het priesterambt. Hij verduidelijkte nog dat hij zijn handtekening heeft geplaatst uit ongenoegen over de gedeeltelijk ontoereikende kerkelijke reactie en haar onvermogen om het recht op godsdienstvrijheid en eredienst te verdedigen. Zo heeft het geloof zich tijdens deze crisis maatschappelijk laten uitrangeren door diegenen die de Kerk en het geloof als ondergeschikt beschouwen.

 8. Wie bewijst c.q. heeft bewezen dat de twijfelaars aan de besmettelijkheid van het corona virus gelijk hebben? Niemand! Er is geen schijn van bewijs; het gaat slechts over geruchten, verdachtmakingen, insinuaties van complotdenkers. Het is daarbij alleszins redelijk om bij twijfel het zekere voor het onzekere te nemen, en dat is: rekening houden met de wél reeds bewezen ernst én de gevolgen van een eventuele besmetting met het corona virus, en dus te zorgen dat zomin mogelijk mensen besmet raken.

  Voorts is / wordt nergens verboden om Eucharistie te vieren. Er zijn van overheidswege slechts grenzen gesteld aan de omstandigheden waaronder Eucharistie gevierd mag worden. (Het aantal personen dat aanwezig mag zijn in de ruimte waarin gevierd / samengekomen wordt, en de afstand die de aanwezigen tot elkaar in acht dienen te nemen: de bekende anderhalve meter.)

  Mogen burgerlijke overheden geen restricties opleggen aan godsdienstoefeningen?

  Voor Nederland geldt het in de Grondwet bepaalde, zoals
  Art. 22.1 “De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.” en
  Art. 6.1 “Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet”. En:
  Art. 6.2 “De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.”

  Concreet zou dat betekenen dat de Nederlandse overheid geen grenzen zou mogen stellen aan het aantal Eucharistievierders IN een kerkgebouw en de afstand die zij tot elkaar in acht moeten nemen. De Nederlandse overheid doet dat dan ook niet.
  De kerk is dus vrij. Echter, als zij die vrijheid in absolute zin claimt, dan zijn daar wel consequenties aan verbonden. Indien gelovigen met een groter aantal dan toegestaan de Eucharistie gevierd hebben, kunnen zij door de burgerlijke overheid in gijzeling genomen worden, daar te vrezen valt dat ze na de Mis een bedreiging voor de volksgezondheid zullen zijn die de burgerlijke overheid nu eenmaal te bewaken heeft. Welke pastoor/bisschop zal dat risico van opgelegde quarantaine op zich willen én kunnen nemen (logistiek, financieel enz.)? Kan de kerk de graad van besmettelijkheid van het corona virus en dat van de met corona besmette gelovigen ook wel goed inschatten?

  Het is dus heel wel verdedigbaar dat de kerkelijke overheden de burgerlijke overheden volgen in hun beleid van ‘social distancing’ en bijgevolg kerkelijke vieringen voorlopig hebben afgeblazen uit welbegrepen eigenbelang. De kerk kan de negatieve gevolgen van een eventuele collectieve besmetting eenvoudig niet voor haar rekening nemen!

  N.B. Hebben angst aanjagers en complotdenkers zelf geen geheime agenda? Zinnen zij met hun rug naar de toekomst niet op wraak, namelijk op alles dat niet in hun kraam te pas komt als vermeend uitverkoren Herrenvolk?
  Gaat het hen niet gewoon om hun aardse zucht naar Macht te bevredigen? Laat dat toch.
  Tracht mensen daarentegen te voeden en sterken in hun geestelijk leven – in hun liefde voor de Geliefde – dan kunnen ze de noodzakelijke ascese, het vasten in kerk en maatschappij vanzelf goed (ver)dragen!

 9. Uit medeleven met de families die een geliefde zijn verloren door Covid19 vind ik bovenstaande teksten gevaarlijker dan de Covid19! Ik wens jullie scheldpartijen niet meer te ontvangen

 10. Beide anonieme mollen hierboven twijfelen aan de gegrondheid van het Mgr. Vigano manifest. Ook kennen zij niet de echte cijfers, de feiten omtrent het mega bedrog van een sanitaire crisis, gecreëerd bij een griep golf, die ieder jaar langs komt. Twee jaar geleden was het aantal slacht offers 2 X groter 9.500. Het is al eerder gezegd, daar praatte toen niemand over. Ook vergeten zij dat op het hoogste kerkelijke niveau, een publieke tekst uitermate zorgvuldig tot stand komt. Een ‘ faux pas ‘ kan fataal zijn. De hoogste dissidenten binnen de H. Moederkerk in V2 crisis, zijn genadevolle uitblinkers, gestaalde doorzetters zoals Soljenytsin en Havel, in het vroegere, joodse imperium Sovjet Unie.
  Zij ervaren dagelijks Gods leiding en bedenken zich wel twee keer voor onzorgvuldig handelen. Zij staan bovende ‘ mêlée ‘ en beschikken over de beste staf medewerkers. Zij krijgen vanuit de hele wereld de beste info, vanuit de haarvaten van de samenleving. Geen instituut ter wereld kan daarmee concurreren en in die mate rekenen op hemelse steun. Géén– kan rivaliseren met de kennis en ervaring van een sterk gemotiveerd, hoog opgeleid, Kerkelijk kader. Het Mgr. Vigano manifest kan veel uitmaken, want de onvrede en het wantrouwen tegen de overheden breken los, getuige de massa demonstraties van vele tien duizenden, afgelopen Zaterdag, in grote Duitse steden, nagevolgd door Amerikaanse– en Spaanse steden. In Den Haag is ook een massa demonstratie op komst, eind deze
  maand. De DDR communist en joodse B’nai B’rith vrijmetselaar Merkel schuilt in het verborgene, niemand kent haar verblijfplaats. Het is een kwestie van tijd, maar vroeg of laat zal de vlam in de pan
  slaan in overige steden en landen. Het massa bedrog, de massa hysterie, zijn niet meer te rijmen met de feiten. De stand van zaken, afgelopen weekend, betreffende de aantallen slachtoffers was als volgt.

  kennen niet de cijfers waarom het gaat

 11. (vervolg)
  ………..slachtoffers als volgt in percentage van de totale bevolking :
  Italië, 0,049 ; Spanje, 0,055 ; Frankrijk, 0,038 ; Duitsland, 0,008 ; Engeland, 0,045 ; België, 0,074 ; VS, 0,0002 ; Brazilië, 0,004 ; India, 0,0001 ; Zweden, 0,029 ; Nederland, 0,03 ; Wereld, 0,003.
  Van de genoemde aantallen had 99,2% één of meerdere onderliggende ziektes die de eigenlijke doodsoorzaak vormden. Nederland telt 57 slachtoffers onder de 70 jr., die enkel aan de Chinese griep zijn overleden. De wereldbevolking, telt in totaal 271.000 Chinese griep slachtoffers, tegenover 650.000 slachtoffers door influenza griep vorig jaar.
  Het leven kent ook de dood. Velen willen daar niet aan denken. Dat zit opgesloten in het onderbewuste. Geconfronteerd daarmee, raken zij in paniek, en gevangen in angst, stopt het denken. Er is hier al eerder op gewezen, maar de staat en de staats media hebben er alles aan gedaan om de bevolking in diepe angst te storten, teneinde te kunnen manipuleren. Het draaiboek lag klaar. De staat misbruikt die angst onder de mensen met wederrechtelijk, vergaande vrijheid beroving, en vernietiging van de economie. Het Midden en Kleinbedrijf is zwaar geraakt. De schade zal financieel enorm zijn, gepaard aan toenemende werkeloosheid. Sommige grotere EU lidstaten zullen letterlijk failliet gaan. Diegenen die niet het disproportionele karakter en de boze opzet van de getroffen maatregelen willen inzien, in 192 staten wereldwijd, zijn te kwader trouw. Zij verdienen geen weerwoord meer.

 12. Beste Jules van R. Het gaat niet om de economie sec noch om percentages, maar om concrete mensen; om de begrensde capaciteit van ons zorgstelsel en haar medewerkers; om de ernstige gevolgen die mensen overhouden na verblijf op IC’s en de besmettelijkheid van het virus waarmee we te doen hebben! Allemaal zaken waar men óók rekening mee moet houden.
  Natuurlijk hoort de dood bij het leven, maar het is niet aan lieden als U c.s. om te bepalen dat die 283.615 corona gerelateerde doden wereldwijd op dit moment peanuts zijn en die 4,1 miljoen met corona in ziekenhuizen opgenomen mensen eigenlijk de dood maar voor lief zouden moeten nemen omdat U c.s. zonodig uw geld wil veiligstellen.
  Denk U eens in hoeveel nabestaanden bij de pandemieslachtoffers betrokken zijn: ouders, geliefden, kinderen. Denk U eens in hoe de economie getroffen zou zijn geworden als men niet tot een lockdown had besloten. Of kent U geen empathie, mededogen, medemenselijkheid, liefde in uw bestaan, en weet U er niet (meer) mee om te gaan?
  Uw redeneertrant is nu buitengewoon irritant, arrogant en liefdeloos. Dat behoeft herziening want schiet tekort in de omgang met mensen. Wij zullen daarom voor U blijven bidden.
  Toch ook deze raad: Bekeer U tot liefde voor de Heer Jezus Christus en zijn Woord, want dat is (nog) uw enigste redding én toegang tot het Rijk der Hemelen. We nemen tenminste aan dat U naar dat laatste immers nog wél streeft, naast uw schijnbaar tomeloze verlangen tot uitroeiing van de vermaledijde vrijmetselarij, die overigens ook een beweging is van mensen; mensen die willen werken aan hun humaniteit. U zou eens moeten gaan luisteren naar wat zij te vertellen hebben – durf U te laten informeren; ga de dialoog aan – i.p.v. klakkeloos sites als Rorate Caeli te geloven en na te praten!

  1. Basilius minor,

   Wat heeft de vrijmetselarij de Kerk te bieden volgens u?

   1. Weinig tot niets. Maar individuele mensen, m.n. rijken en intellectuelen wél. Het zijn lieden die zich toeleggen op studie, zelfreflectie, deugdbeoefening, retorica, charitas, wereldverbetering door zelfverbetering, zelfdiscipline. Niks geheims aan! Als je aan jezelf wil werken/schaven dan ben je welkom, zo heeft men mij meermaals persoonlijk bezworen.

    Lees ook: “Vrijmetselarij in de Lage Landen” door prof. dr. Anton van de Sande, Zutphen, 2001.

    1. Ik lees vooral veel ‘zelf’ in uw antwoord. Daarmee ontbloot u inderdaad de kern van hun streven: ZELFverwezenlijking. Een antropocentrisch streven derhalve, waarin voor een transcendente God als hoogste maatstaf geen plaats is.

     Der Mensch aber ist unheilbar religiös. Alleen al daarom is het zeer de vraag of de vrijmetselarij zo humaan is als zij zich waant en doet voorkomen.

 13. Momenteel, beste Basilius, is het grootste gevaar de naïviteit van de mensheid, en niet de Chinese griep. Wantrouw iedere regering die het volk opsluit, de economie plat legt, in plaats van zich enkel te bekommeren om de zwakken, zieken en verzorgers. En zelfs dat is teveel ! Daarvoor hebben we artsen en ziekenhuizen en de verantwoordelijkheid van de mensen zelf. De staat is de vijand van de burger.
  Verder een webstek als Rorate Caeli ken ik niet. Mocht hun boodschap over de vrijmetselarij hetzelfde zijn, dan ben ik in goed gezelschap. Maar uw laatste zin, “….luisteren naar wat zij te vertellen hebben,….mensen die willen werken aan hun humaniteit, …….ga de dialoog aan, …………enz.”, zegt meer over U zelf. Hoe weet U dat allemaal ? Dat zijn precies de bedekte lok termen die de VM ronselaars gebruiken bij het winnen van nieuwe leden en medestanders. In welke loge heeft U dat gehoord, en heeft men U die bedrieglijke onzin op de mouw gespeld ? Mocht U plannen hebben of al ingewijd zijn bij die subversieve geheime club, dan bent U, qualitate qua, ge-excommuniceerd. Zelfs een ex-monnik gaat dat niet in de kouwe kleren zitten !! Alle Pausen sinds 1738, hebben voor de ex-communicatie gewaarschuwd.

 14. (vervolg)
  De bekende Franse schrijver Emile Zola (1840-1902) die 30 jr lang Groot-Vorst was van de Grand Oriënt in Parijs, heeft zich in 1896, bekeerd en katholiek geworden. Hij ontmaskerde de subversieve vrijmetselarij in een brief aan kerkelijke leiders. Hij stelde dat de vrijmetselarij “geenszins is wat zij pretendeert te zijn”, maar verkondiger “van de meest schaamteloze leugen”, en “de waarheid heeft geen plaats in de vrijmetselarij”. Zij is, “een religieuze sekte met als doel, alle bestaande godsdiensten te vernietigen en zich in hun plaats te stellen, en aldus de mensheid terug te leiden naar de oude cultus der afgoden.” Zola wist wat hem te wachten stond. Volgens getuigen werd hij in 1902 ’s nachts vermoord door op het dak zijn schoorsteen af te sluiten. In slaap werd hij zodoende vergiftigd. Jules Doinel
  (1842-1902) was ook een bekende vrijmetselaar bekeerling in die tijd. In 1895 schreef hij het boek, “Lucifer démasqué”. Hij waarschuwde voor het satanische karakter van de vrijmetselarij. Op congressen in grote Europese steden verkondigden bekende vrijmetselaars, “oorlog aan God, haat aan God, de vooruitgang is er ! We moeten de hemel open breken als een dak van papier.” In Den Haag werd toen bepleit, om de strijd tegen God uit te breiden, met de “vernietiging van de bourgeoisie en de vernietiging van het eigendom, als de eerste daden van de komende sociale revolutie.” De bedoeling was (zoals nu) om de gehele samenleving te vernietigen en om uit de chaos, een nieuwe samenleving naar maçonnieke principes, dwz. communistische principes, op te bouwen.

  1. De satanische sekte van Francis Desmedt en Dominique Kindermans die door de politie onderzocht werd in connectie met de zaak Dutroux in België, vlak voordat de zaak in de doofpot geduwd werd, kwam voort uit de “spiritualistische beweging” in het milieu van de esoterische sekten, ten tijde van de eeuwwisseling van de negentiende naar te twintigste, die gestuurd werd door Gérard Encausse. De “beweging” probeerde hernieuwde aandacht onder vrijmetselaars op te wekken voor occulte praktijken.

   Jules Doinel was voor zijn bekering tot het katholiek geloof een kopstuk in die “beweging”, en was verantwoordelijk voor de moderne reconstructie van het katharisme; de gnostische leiders werden daarbij geholpen door geesten van ter helle gedaalde katharen uit de middeleeuwen*. Doinel wist dus uit ervaring dat de leiders van de esoterische sekten in contact staan met de duivel, en de sekte eerder in verband met Dutroux genoemd was van het soort dat zich actief bezighoudt met het oproepen van bepaalde demonen via het gebruik van bepaalde rituelen.

   Het is bekend dat de zaak Dutroux in de doofpot geduwd werd om bekende politiekers en machtige oligarchen te beschermen, betrokken bij de rituele foltering en moord op kinderen. Op basis van wat de voormalige Brusselse parlementair Albert Mahieu schreef kunnen we concluderen dat ook de beruchte anti-katholieke Kardinaal Danneels betrokken was bij dat occult milieu, en dat de vrijmetselaars in Gent een video-opname hebben** waarop bewijs staat van de aanwezigheid van Danneels (samen met een bekend lid van de Parti Socialiste) bij de rituele moord op Julie Lejeune en Mélissa Russo.

   Bijna alle kopstukken van de “spiritualistische beweging” waren vrijmetselaars, en volgens William Guy Carr werden de Europese “G.O.”-loges aan de top bestuurd door het palladisme van de luciferiaan Albert Pike.

   Ziedaar de sekten die conspireren tegen Christus Koning en Zijn heilige, katholieke, Romeinse Kerk. Moge de onbevlekte hiel van Onze Lieve Vrouw de kop van het maçonniek serpent verbrijzelen. Moge de heerschappij van Maria gevestigd worden in de harten en in de samenleving tot meerdere glorie van de almachtige God.

   *De katholieke priester-schrijver Emmanuel Barbier in “Les infiltrations maçonniques dans l’Église”:

   “En 1894, les évêques gnostiques publièrent le rituel de leur Eglise, imitation du rituel cathare, et le cérémonial des Albigeois des XIe et XIIe siècle. J’anticipe ici sur les rapports des sectes occultes avec l’esprit infernal pour reproduire la partie de ce rituel concernant la fraction du pain. Quand il s’agit de déterminer la liturgie, raconte J. Doinel, les chefs gnostiques furent sous l’influence sensible et intense de Lucifer et d’une vision de l’hérésiarque Etienne, brûlé en 1022, à Orléans, par le roi Robert; vision suivie de celle de Gailhabert de Castres, évêque gnostique de Toulouse au XIIe siècle. Dans une célèbre réunion spirite tenue en 1890, dans un oratoire occultiste de Paris, les évêques cathares se manifestèrent d’une façon significative, et donnèrent leurs noms, qui furent vérifiés dans le recueil de Doat à la Bibliothèque nationale, et reconnus véritables. Ils dictèrent les formes liturgiques et le rite sacramentel. C’est d’après cette étonnante manifestation que les rituels furent composés.”

   ** De Gentse vrijmetselaars wilden voorkomen dat Danneels Johannes Paulus II als paus zou opvolgen, dus er was rivaliteit tussen Danneels en de Gentse loge. Vermoedelijk ging “Operatie Kelk” daar ook over.

 15. In HLN.BE van vandaag:

  Rellen in Montenegro na arrestatie bisschop
  In Montenegro zijn er gisteren rellen uitgebroken in de op een na grootste stad Niksic. Demonstranten voerden er actie tegen de arrestatie van een bisschop. Ze raakten daarbij slaags met de politie en bekogelden agenten met stenen. Die zetten dan weer traangas in.
  De actievoerders kwamen op straat tegen de arrestatie van acht christelijke clerici, onder wie de lokale bisschop van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Ze hadden tegen de regels wegens de coronapandemie in dinsdag een liturgie gehouden met honderden gelovigen. Ze worden mogelijk vervolgd voor het in gevaar brengen van de volksgezondheid en riskeren tot 12 jaar cel.

  Ook elders in Montenegro, waaronder de hoofdstad Podgorica, waren er woensdag protesten wegens de arrestaties. Onder meer in Pljevlja en tussen Berane en Andrijevica kwam het volgens lokale media nog tot schermutselingen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht