Bergoglio, de paus van de mondialisten

Wie denkt dat de corona-pandemie ook positieve gevolgen zal hebben en tot een geestelijke verdieping, een bezinning en een loutering zal leiden, heeft het wellicht mis voor. Mondialisten, globalisten, klimaatfanaten, anti-katholieke krachten in en buiten de Katholieke Kerk hebben niets van hun strijdvaardigheid verloren, integendeel. Nu zij met groeiende verbazing de zwakke reactie van paus Franciscus en van de meeste van zijn bisschoppen op deze historische crisis aanschouwd hebben, voelen zij zich gesterkt.

De strategie om de Kerk te herleiden tot een banale NGO, wordt verder uitgewerkt en Bergoglio is daar de pion bij uitstek voor. Op voorstel van het Hoog Comité voor de Broederlijkheid van de mensheid, heeft  Paus Franciscus opgeroepen  om  zich komende donderdag 14 mei “samen met de gelovigen van alle godsdiensten  te verenigen  in een  dag van  gebed,  vasten en liefdadigheidswerken, om de hulp van God af te smeken in de strijd tegen de pandemie van het coronavirus”. Hij benadrukt dat het gaat om de gelovigen van de verschillende religies, allemaal samen.

Dit initiatief is een logisch gevolg van het syncretisme dat voortspruit uit  de Verklaring van Abu Dhabi, die in februari 2019 ondertekend werd door de Paus en door  Grootimam Ahmed Al-Tayeb. Dit is in wezen een ketters document, vermits het stelt dat de verscheidenheid  van godsdiensten door God gewild werd.

Het Hoog Comité, waarover Begoglio het heeft, is de uitvalsbasis geworden van de nieuwe wereldreligie, die een humanitarisme predikt, dat helemaal in de lijn ligt van wat de vrijmetselarij verkondigt. De nieuwe religie wordt voorgesteld als het ” geloof van Abraham” en heeft de broederlijkheid als basis. Al wat verwijst naar een christelijk of katholiek karakter is eruit geschrapt.

Dit Hoog Comité voor de Broederlijkheid van de mensheid , opgericht in augustus 2019, is samengesteld uit leiders van verschillende godsdiensten en heeft als doel deze nieuwe wereldgodsdienst te bevorderen.

Om deze nieuwe mondialistische religie te huisvesten, wordt zelfs een enorm ” multireligieus centrum”  uit de grond gestampt op een eiland, enkele minuten verwijderd van het centrum van Abu Dhabi, met een moskee, een synagoge en een kerk, gebouwd op gemeenschappelijke funderingen.Het hele concept is gebaseerd op uniformiteit: geen verschillen meer, alles moet buigen voor de eenvormigheid. Benieuwd of daar plaats is voor een kunstwerk dat de verrijzenis van Christus of de Goddelijke drievuldigheid uitbeeldt…

Het Vaticaan is onder het pontificaat van Bergoglio een bevoorrechte partner geworden van de Verenigde Naties en heeft gevraagd om de dag van 4 februari  officieel als Werelddag van de menselijke broederlijkheid te erkennen, om zo de verjaardag van de ondertekening van de Verklaring van Abu Dhabi te kunnen vieren. Bovenop een referentiekader, heeft elke godsdienst nood aan een viering. Voortaan heeft de nieuwe wereldgodsdienst zijn eigen viering.

Het Vaticaan wou reeds deze maand een grote ontmoeting organiseren te Rome, de Global Education Alliance, maar door de corona-pandemie, werd dit evenement verschoven naar october. Het wordt de grote show van de nieuwe wereldreligie, van het nieuwe humanisme en van de menselijke broederlijkheid.

Met het oog op deze ontmoeting, richt Bergoglio zich tot de toekomstige deelnemers met woorden uit het modieuze, nietszeggende nieuwe jargon: ” dit initiatief zal de solidariteit voor en met de jongere generaties  doen heropleven, door de passie te hernieuwen  voor een meer open en inclusieve opvoeding, die aanzet tot een geduldig luisteren, een constructieve dialoog en een onderlinge verstandhouding.”

Het zijn verleidelijke woorden voor moderne oren, die eigenlijk niets zeggen, omdat zij niets te zeggen hebben. Zij zijn alleen in staat om geluiden voort te brengen die in de smaak vallen van degenen die het huidige denkpatroon beheersen. Deze ideologie wordt er alleen maar door versterkt. Dezelfde woorden zouden evengoed passen in de mond van een of andere vertegenwoordiger van de VN of van een vrijmetselaarsloge. Het is gewoon de standaardtaal van de mondialisten. Het is kenmerkend dat de paus dezelfde uitdrukkingen gebruikt als bv Hillary Clinton, een van de grote verdedigsters van het mondialisme, wanneer hij het heeft over een ” pact voor een mondiale opvoeding”.

Verder zal het Vaticaan in november te Assisi een ontmoeting organiseren rond het thema ” de economie van Franciscus”. Deze bijeenkomst was eigenlijk voorzien voor maart, maar moest eveneens wegens de pandemie verplaatst worden. Wat  de “economie” van Franciscus ook moge betekenen, zij moet als basis dienen voor een nieuwe sociale en economische doctrine, waarvan de leidraad zich reeds in Evangeli gaudium en Laudate si  bevindt, In de voorstelling van het voorbereidende document van deze  bijeenkomst te Assisi wordt gesproken over een ” nieuw economisch model “. Bij nader inzicht, is er echter weinig nieuws te merken aan dit nieuwe model…het is alleen maar de zoveelste uitgave van de oude gelijkheidsleer naar marxistisch model,  overgoten met een groen sausje,  om de milieugelovigen een plezier te doen.

De nieuwe wereldgodsdienst heeft haar eigen dogma, de” dialoog”, die haar moet voeden en in leven houden.  Daarnaast is er een tweede dogma, het milieu. Vermits wij geen God meer hebben, maar alleen een Moeder aarde, is het de ecologische inzet, die iedereen moet verbinden. Ook hier weer de “blikken taal” van Bergoglio, die stelt dat wij ” de moed moeten hebben om met creativiteit en verantwoordelijkheid te investeren in de beste energiebronnen. Een pro-actief optreden bevordert de opvoeding tot een planning op lange termijn, die niet blijft steken in de verstarring van de omstandigheden “...Wat wil dat zeggen ? Niets, maar het klinkt goed

Onnodig te benadrukken dat in al deze documenten en mondialistische initiatieven, de naam van Jezus Christus nergens voorkomt.Omdat hij er niet mag in voorkomen. Indien het de doelstelling is om te komen tot een nieuwe globale wereldreligie, dan is Jezus een hindernis, die uit de weg moet geruimd worden. 

De nieuwe religie heeft dus haar centrum, zij heeft haar vieringen, zij heeft haar taal, haar sociale leer, haar dogma’s en haar hogepriesters. Nu nog de gelovigen vinden en hen stapje voor stapje in de nieuwe leer te vormen. Wij zien dat niets aan het toeval wordt overgelaten.

 

Auteur:Veroon ter Zee

22 commentaren op “Bergoglio, de paus van de mondialisten

 1. Volgens mij is deze paus een antichristelijke figuur die elke traditie die in de kerk is opgebouwd enorm haat, hij is dan ook geen christen, maar een soort clown in een circus die denkt dat hij bescheiden is maar een enorme narcist en arrogantie heeft die niets met nederigheid heeft te maken. De wereld vindt hem een goede paus juist omdat hij de taal van de wereld spreekt, en daar heeft Jezus geen plaats, want zijn koninkrijk is niet van deze wereld.

 2. En steeds maar kritiek geven op de paus en gal spuwen. Typisch voor katholieken zeker.

  1. @ Michel. Over welke van de vier soorten katholieken hebt u het?

   — De grootste groep is weliswaar gedoopt maar heeft sedert de moderne mis in 1963-69 alle Geestelijke Beleving overboord gegooid. De meesten van hen hebben een hekel aan godsdiensten, priesters en pausen. Zeer spijtig is dat velen van hen inderdaad lol vinden in “gal spuwen”.
   — De tweede groep zijn de modernisten voor wie wel nog hoop is dat zij zich zullen bezinnen want velen van hen bidden nog steeds, zij het met heel wat vertwijfeling.
   — De derde groep zijn de meestal communistische staatskatholieken die bij voorbaat gedoemd zijn vanwege hun totale haat want zij vervolgen alle oprechte gelovigen met openlijke goedkeuring van de vreemde man die heden de Stoel van Petrus bezet.
   — De vierde groep is zeer klein en zij zijn ten zeerste gesteld op de Barmhartigheid en de Liefde van God en daarom zullen zij nooit iemand haten want zij willen de Liefde van God niet verliezen.

   Feiten vaststellen is niet hetzelfde als “gal spuwen”.
   Indien u het positief bedoeld kan het u vergeven worden, zoniet bent u een vijand van de waarheid. Smeek God om vergiffenis en begin eindelijk oprecht te bidden en open uw hart voor Waarheid en Zuivere Geestelijke Liefde.

 3. Mocht dit artikel waar zijn, dan moet het toch voor iédereen óverduidelijk zijn, dat Bergoglio de antipaus is en dat hij niét rechtsgeldig door de kardinalen is gekozen + niét door God verkozen ‘opvolger’ van Benedictus kan zijn.

  1. Wat een onzin. Of het artikel wel of niet waar niet is heeft niks met de rechtsgeldigheid van de verkiezing te maken. Dat u de keuze niet steunt is heel wat anders. Deze Paus is door God gekozen. Immers worden de keuzekardinalen geleid door de hand van God. Dat zijn de feiten. U vermoed andere zaken. Bewijs ze! En geen suggestieve verdenkingen…Of verwijzingen naar andere bronnen die slechts ook suggestief zijn. Er is geen enkel bewijs dat deze en voorgaande conclaven zijn beinvloed of gemanipuleerd. Slechts teleurgestelde kardinalen die hun frustraties niet kunnen beteugelen.

 4. @Michel, Wat of Wie zoekt U als niet – katholiek op deze (katholieke) site?

  1. Wat een onzin. Of het artikel wel of niet waar niet is heeft niks met de rechtsgeldigheid van de verkiezing te maken. Dat u de keuze niet steunt is heel wat anders. Deze Paus is door God gekozen. Immers worden de keuzekardinalen geleid door de hand van God. Dat zijn de feiten. U vermoed andere zaken. Bewijs ze! En geen suggestieve verdenkingen…Of verwijzingen naar andere bronnen die slechts ook suggestief zijn. Er is geen enkel bewijs dat deze en voorgaande conclaven zijn beinvloed of gemanipuleerd. Slechts teleurgestelde kardinalen die hun frustraties niet kunnen beteugelen.

 5. Beste vrienden,
  Zijn we niet allemaal kinderen van God, is er één iemand die werkelijk weet hoe God denkt?, dan zou hij zelf God zijn toch…..en waarom zouden enkel christelijke monniken bv de beste zijn er zijn toch ook monniken van andere tradities die het beste van zichzelf geven. De paus heeft gelijk alléén de liefde begrijpt, het denken werkt afgescheidenheid in de hand en angst.
  Vanuit de Heilige Geest weet en voelt men dezelfde liefde in de kerk alsook in moskeeën.
  Weet ook dat in het denken er altijd een ‘ ja’ en een ‘nee’ zal zijn vanuit de liefde niet…’ veel moet ik jullie nog zeggen, maar je kunt het nu nog niet dragen….'( uitspraak van Jezus).

  1. @frank.morant. U doet alsof alles vanaf het begin moet worden heruitgevonden, en dan kan je natuurlijk alles rechtvaardigen. Kwestie is dat wat Bergoglio voorstelt, volstrekt tegengesteld is aan wat Jezus Zelf in het Evangelie Zijn leerlingen op het hart heeft gedrukt: “Ga naar de uiteinden der aarde en maak alle volkeren tot MIJN leerlingen en doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.” Heeft Jezus ergens gezegd: Vind alles goed vanuit de liefde en de broederlijkheid?…

  2. Indien de Heer Jezus Christus heden op aarde geschriften van Zijn hand zou laten publiceren zonder bekend te maken wie Hij is, dan zou Hij een “fanatieke, extreem-rechtse antisemiet” genoemd worden, en liberaalkatholieken zouden zich onder de luidruchtigsten bevinden in de aanvallen tegen Zijn Persoon.

   Het is zinloos, absurd en blasfemisch om te proberen Christus als een twintigste-eeuwse hippie avant la lettre te presenteren. Met heiligen zoals Sint Franciscus van Assisi doet men dat ook, en dergelijke geschiedvervalsing is onaanvaardbaar.

   1. In de eerste eeuwen sinds de Hemelvaart van Christus werden christenen in het Romeins Rijk vermoord omdat zij niet wilden participeren in het religieus syncretisme van het rijk; voor het branden van één wierookkorrel aan de valse goden van Rome werd men van de bloedige folterdood gespaard. De katholieken die deze apostasie geweigerd en de goddeloze overheidsmannen getrotseerd hebben worden tot op heden als de helden van het geloof vereerd in de katholieke, apostolische Kerk.

    Elke afgod en cultus kreeg in Rome een tempel, mits approbatie van de overheidsmensen; de Romeinen gebruikten religieus syncretisme om een valse wereldvrede op te bouwen met de stad Rome als hoofd. De katholieke christelijke Kerk, verscholen in de catacomben, weigerde, met de Paus van Rome als aanvoerder, dat syncretisme te aanvaarden en verzette zich er onwankelbaar tegen. Uiteindelijk werd het Romeins Rijk gekerstend, en de caesar erkende de absolute soevereiniteit van Christus Koning; aan de afgodscultussen werden geen rechten meer toegeschreven. De Kerkvaders, echter, waarschuwden voor een herpaganisering van Rome in latere tijden, en Franciscus gedraagt zich heden als een ijverige waterdrager voor dat hernieuwd Romeins paganisme, omarmend het religieus syncretisme dat zijn voorgangers in het Romeins episcopaat, gezeten in de grafkelders van Rome om aan de beulen van de kerkvervolgers te ontsnappen, bestreden hebben.

 6. Wat een onzin. Of het artikel wel of niet waar niet is heeft niks met de rechtsgeldigheid van de verkiezing te maken. Dat u de keuze niet steunt is heel wat anders. Deze Paus is door God gekozen. Immers worden de keuzekardinalen geleid door de hand van God. Dat zijn de feiten. U vermoed andere zaken. Bewijs ze! En geen suggestieve verdenkingen…Of verwijzingen naar andere bronnen die slechts ook suggestief zijn. Er is geen enkel bewijs dat deze en voorgaande conclaven zijn beinvloed of gemanipuleerd. Slechts teleurgestelde kardinalen die hun frustraties niet kunnen beteugelen.

 7. Wat een onzin. Of het artikel wel of niet waar niet is heeft niks met de rechtsgeldigheid van de verkiezing te maken. Dat u de keuze niet steunt is heel wat anders. Deze Paus is door God gekozen. Immers worden de keuzekardinalen geleid door de hand van God. Dat zijn de feiten. U vermoed andere zaken. Bewijs ze! En geen suggestieve verdenkingen…Of verwijzingen naar andere bronnen die slechts ook suggestief zijn. Er is geen enkel bewijs dat deze en voorgaande conclaven zijn beinvloed of gemanipuleerd. Slechts teleurgestelde kardinalen die hun frustraties niet kunnen beteugelen.

 8. @michel: Bent U soms een protestant? Ik vraag mij dan af wat je zo stoort aan de reacties, of ben je een vrijzinnig katholiek zoals de meeste???

  1. Ben ik een Belg of Amerikaan, protestant of Jood……is dat geen vereenzelviging met het lichaam maar zijn we geen zielen…..en zijn deze onderscheidingen enkel maar onze zintuiglijke waarnemingen…

 9. De echte paus is nog steeds Benedictus XVI. Deze jezuïet die optreedt onder het pseudoniem Fransiscus is gewoon een usurpator.

 10. @frank. U zegt dat vanuit de Heilige Geest het de liefde is in kerken en de moskeeën? U denkt duideliujk Werelds of uit cultuurmarxisme. D.w.z. zeggen Joden,christenen framen, die mag je bespotten, beledigen maar het islam(fascsime) wordt de hand boven het hoofd gehouden, die mag je absoluut niet bekritiseren op straffe van demoniseren enz. Dan weet u niet wat de islam voorheeft. Ten eerste een rammelend boek waar verzen zijn weggelaten, gewijzigd of later toegevoegd door invloedrijke islamgeestelijken uit vroege eeuwen. Eeen zeer perverse, pyschopatische moham.ed die in zijn tijd al 800 Joden de dood injoeg omdat hij geen aandacht kreeg en jaloers was op de handelsuccessen van de Joden. Daarom heeft hij gezorgd dat de Joden, christenen en de niet-moslim minderwaardig en onrein zijn, die moet worden vernederd, vervolgd en/of vermoord. Zijn 245 miljoen christenen wereldwijd die worden vervolgd enz in naam van de islam of het marxisme niet voldoende voor u? Zo laat u politiek correctheid (= beschaafde tirannie) en duidelijk Wereldse gedachten zien. Hun boek is trouwens samengesteld door 2 rivaliserende stammen die verschillen met de wapens beslechten. De islam is liefdeloos, gedwongen onderwerping aan… vrouwonderdrukkers, homo-ophangers en als voorop, Joden, christenen, niet-moslims vervolgers enz. Op z’n gunst hen 2e rangsburgers makend, die vogelvrij zijn en afhankelijk van de grillen van de moslim machtswellustelingen overgeleverd. De Koptische christenen in Egypte weten daar alles van. Islam is uit op wereldoverheersing/kalifaat. Goedschiks, kwaadschiks. Zo kan ik doorgaan. Bron: Jay Schmidt hoogleraar, islamkenner. Te zien op BronTv.com of Family7. Jezus heeft het over liefde en vrede in je hart, als je Hem nederig boven alles zet, de ander lief hebt gelijk je zelf. niet een afgod als voedsel, sex, gok, drugs, macht enz verslaving najaagd of aan afgoderij doet. Recht-en rechtvaardigheid en dienstbaar bent. Tevens heeft God het over Zijn geliefde volk. Het Joodse volk en met Jezus de christenen. Geen andere godsdiensten/afgoderijen of volken worden genoemd. Het is het verschil tussen het Wereldse, wat vroeg of laat een doodlopende weg is en de Geestelijke/Bijbelse weg, wat een doorlopende weg is. De Paus is op dit gebied Werelds bezig.

  1. Denk niet dat de Paus werelds bezig is, hij heeft toch gekozen voor het innerlijk leven met God. Hij is niet getrouwd heeft geen kinderen en streeft niet naar een carrière, heeft waarschijnlijk nooit geweten dat hij die functie van Paus nog zou krijgen. Hij streeft naar verzoening ‘ is dat werelds ?’.
   Alle godsdiensten hebben oorlogen gehad, denk ook aan de kruistochten hoeveel zijn er daar niet vermoord en Samson tegen de Filipijnen, enz…….bedenk ; ‘ wie met het zwaard omgaat zal door het zwaard vergaan….
   “Rabbi, wie heeft gezondigd, hijzelf of zijn ouders, dat hij blind geboren werd?” Jezus antwoordde: “Noch hij, noch zijn ouders hebben gezondigd, maar de werken Gods moeten in hem openbaar worden.—- Lijkt mij sterk op reïncarnatie niet, ten gevolge van de moorden met het zwaard ? Hoe gaat de ziel anders leren, denk ook aan de dood van een pasgeboren kind, dit kan nog niet zondigen heeft het hier recht op een opstanding….maar wij moeten onszelf behoeden voor de zonden een leven lang, dus is dat rechtvaardig…..? Denk niet dat je met het denken de woorden van God kunt begrijpen, althans ik toch niet….

 11. Ik zie dat mijn reacties verwijderd worden, we hebben hier dus duidelijk terug te maken met een monoloog, ook de Jehova getuigen denken dat zij de uitverkorenen zijn, en alle andere religies vals zijn.
  Zo komen we natuurlijk nooit tot een compromis en een universele broederschap……

 12. @Michel heeft plotseling last van z’n oren: hij is eens oostindisch doof (= doen alsof men niets hoort als men wordt geroepen of aangesproken). Dit, na vooral de reactie van @eric-b-l.

 13. Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 15,26-27.16,1-4a.

  In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Wanneer de Helper komt, die Ik u van de Vader zal zenden,
  de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal Hij over Mij getuigenis afleggen.
  Maar ook gij moet getuigen, want vanaf het begin zijt gij bij Mij.
  Dit heb Ik u gezegd, opdat gij niet ten val komt.
  Zij zullen u uit de synagoge bannen. Ja, er komt een tijd dat ieder die u doodt, zal menen een daad van gods-verering te stellen.
  Zij zullen dat doen, omdat zij noch de Vader noch Mij erkend hebben.
  Dit heb Ik u gezegd, opdat wanneer de tijd hiervan aanbreekt, gij u zoudt herinneren dat Ik het u gezegd heb.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht