Naar een nieuwe Katholieke Europese partij?

Vorige zaterdag vond te Milaan een grote samenkomst plaats van de Europese rechtse politieke partijen, die de schietschijf zijn van de “weldenkende” politiek correcte media, die er alles voor over hebben om hen, een week voor de Europese verkiezingen, in een kwaad daglicht te stelen. De leugenfabrieken draaien op volle toeren en deinzen er niet voor terug om met ongecontroleerd nepnieuws de bevolking te manipuleren, soms tot in het belachelijke toe. Zo aarzelt de ultraliberale Franse president Macron niet om zijn rivale Marine Le Pen van het Rassemblement national te beschuldigen van nauwe banden te hebben zowel met Poetin als met Trump! Wanneer men weet dat Macron hetzelfde gedachtegoed koestert als een zekere Verhofstadt, die schuimbekkend te keer gaat tegen al wie zich verzet tegen zijn megalomane en totalitaire waanideeën, is dit niet verwonderlijk. Voor deze heerschappen is de leugen een gemakkelijk wapen, ook al komt het soms als een boemerang terug op diegenen die het hanteren.

Terug naar Milaan. De Italiaanse minister van Binnenlandse zaken, Matteo Salvini, hield er een fel opgemerkte rede, waarover u natuurlijk niets hebt vernomen in de eenzijdige Vlaamse media. Een toespraak, die begon met Chesterton en eindigde met een oproep tot bescherming door het Onbevlekt Hart van Maria, terwijl hij ondertussen Europa toevertrouwde aan haar patroonheiligen! Is dit niet verwonderlijk? In dit geloofs-vijandelijke Europa, durft een politicus, die alom door de gevestigde machten als een boeman wordt afgeschilderd en door paus Bergoglio als een vijand wordt aanzien, als Katholiek spreken.

Het bleef hierbij niet! In zijn toespraak haalde hij twee citaten aan van de heilige Johannes-Paulus II, een van Benedictus XVI, een van De Gasperi, stichter van de Christendemocratie, die samen met Konrad Adenauer en Robert Schuman als een van de vaders van Europa beschouwd wordt, en één van kardinaal Robert Sarah. De minister voor familialezaken, Lorenzo Fontana, had zelfs de paternoster in de hand bij het beëindigen van deze grote bijeenkomst. Ziet u dat al in België gebeuren? Zo iemand zou direct voor gek verklaard worden!

Het is duidelijk dat Matteo Salvini de Katholieke kiezers voor zich wil winnen. Nu de Italiaanse Katholieke hiërarchie ( op bevel van Bergoglio?) hem openlijk bekritiseert, zonder dat dat echter enig effect heeft.., integendeel! Hoe meer er in de kerken tijdens de preken over de weldaden van de immigratie tegen hem gestookt wordt, hoe groter zijn populariteit wordt bij de Katholieke basis! Het doel van de Lega, de partij van Salvini, wordt steeds duidelijker: zich opwerpen als een overwegend Katholieke politieke machtsfactor.Wil hij zo een nieuwe Christendemocratie gestalte geven in Europa? Ook in Vlaanderen was er ooit een christen-democratische partij, die allang verdwenen is, na alle referenties naar het christelijk geloof afgezworen te hebben. In deze bizarre tijden, in afwezigheid van een echte volkse, conservatieve christendemocratische partij, die de hele gematigde rechterzijde omvat, zou dat best wel eens mogelijk kunnen zijn.

De Europese verkiezingen lokken paniekreacties uit bij diegenen die nu de touwtjes in handen hebben en van Europa steeds meer een totalitaire superstaat willen maken, die de identiteit en het karakter van de volkeren die ertoe behoren wil vernietigen en vervangen door een massa van gewillige consumenten, onderworpen aan de financiële machten. Een Europa, dat elke band met zijn christelijke erfenis moet verbreken, om de “nieuwe mens” te kunnen verwelkomen. Om dat te verwezenlijken, zijn zij zelfs bereid een massale en vernietigende islamitische immigratie aan te zwengelen. Hiertegen moet een duidelijk signaal worden gegeven.

Door onze houding bepalen wij onze toekomst en die van de volgende generaties, trouw aan onze afkomst en met de hulp van ons Katholieke geloof. Aan ons om te handelen!

Auteur:Veroon ter Zee

67 commentaren op “Naar een nieuwe Katholieke Europese partij?

 1. Geloof is al eeuwen en zal nog eeuwen een van de grootste aanleidingen zijn voor gewapende conflicten en oorlogen.
  Van welk geloof uit ook gezien…

 2. ☩JMJ☩

  Ik heb gelezen dat Bolsonaro vandaag met Bisschop Rifán Brazilië ging toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria. Hij en Salvini werken voor het zionistisch blok van Donald Trump, en waarschijnlijk proberen zij met hun verwijzingen naar de Moeder Gods simpelweg Katholieken te lokken om te militeren voor de Zionistische Partij tegen de Mahometaanse Partij. Trump heeft dit in 2016 zelf ook gedaan tijdens zijn electorale campagne door herhaaldelijk bewondering voor Katholieken te veinzen. Verder hebben Bolsonaro en Salvini duidelijk te kennen gegeven dat zij niet bereid zijn om het Katholicisme erkend te krijgen als de enige Religie van de Staat in Brazilië en Italië, hetgeen nu juist een centraal onderdeel is van de toekomstige Triomf van het Onbevlekt Hart van Maria. Hun politiek is religieus pluralistisch.

  Neen, ik ben geen zwartkijker, maar we moeten de realiteit onder ogen zien van de valstrik die gelegd wordt voor ons. De recente ontwikkelingen tussen de VS en Iran zijn onderdeel van het duivels plan dat in de beruchte Albert Pike-brief vernoemd wordt. Reeds vorig jaar zei Steve Bannon dat Iran, China en Turkije een “nieuwe axis” gingen vormen; de cryptocratie heeft dat dus reeds op voorhand uitgestippeld en ze willen vaderlandlievende Katholieken meetrekken in de draaikolk van mutuele verwoesting tussen de Zionistische Partij en de Mahometaanse Partij (beiden worden bestuurd door de frankistische cryptocraten) die zij aan het orkestreren zijn. Ze willen in een toestand van algemene chaos en bloedvergieten hun cultus van de gevallen engelen openlijk invoeren, in de hoop dat de oorlogsvermoeide en apostatische bevolking tegelijkertijd afkerig zal staan én tegenover het atheïsme zoals dat woord heden ten dage gebruikt wordt én tegenover het Christendom, zodat die bevolking iets zal willen aanbidden, maar niet de H. Drievuldigheid.

  1. De democratische beginselen van systeempolitici zijn inherent tegenstrijdig met het Katholiek Geloof, want volgens het democratisme heeft gezag het “het volk” als oorsprong, terwijl volgens het Katholicisme alle gezag van God neerdaalt. Salvini voert helaas een democratisch discours, verwijzend naar “de wil van het volk” alsof het luidste stemmenvolume onder de onstandvastige, wispelturige massa een bron van staatskundige legitimiteit zou zijn.

 3. Benjamin,
  Ook in de katholieke Kerk wordt er soms gestemd, bv. op concilies. Reeds in het N.T. steken de apostelen de koppen bijeen. Ik zou niet weten waarom democratie in een aanvaardbare vorm niet zou mogen in een land.
  AGSt.

  1. Er bestaat geen aanvaardbare democratie voor een katholiek. Democratie is namelijk ‘volkssoevereiniteit.’ Dus niet God is soeverein, maar het volk. Ja, en als het volk soeverein is, mag het volk beslissen (cf. Carl Schmitt). En dat krijg je seksueel laxisme, euthanasie, abortus, homohuwelijken etc.
   Stemmen is het niet belangrijkste criterium. In de VS en Fr regeren momenteel presidenten die geen van beiden de meerderheid van de stemmen heeft behaald. Alle democratieën zijn trouwens façade-democratieen. De echte beslissers vind je in International Finance.

 4. De links liberale pro Europa en anti katholieke partijen verliezen steeds meer kiezers aan de rechts Nationalistische anti Europa en pro katholieke partijen. Blijkbaar is de zuivering van de kerk en de maatschappij begonnen.

 5. De scheiding van Kerk en staat (met garantie op vrije uitoefening van zijn godsdienst) wordt reeds aangegeven door Jezus’ zinnetje : Geef aan de keizer wat aan de keizer toekomt, en geef aan God wat God toekomt. Mensen die elke vorm van democratie afwijzen, moeten eens uitleggen hoe een land dan wél moet bestuurd worden, en ze moeten kunnen aantonen dat dat praktisch mogelijk en goed is, en tevens moeten ze voorbeelden kunnen geven.

  Wil men misschien dat een of andere kardinaal het land bestuurt met ijzeren discipline ? Dat zou total zinloos en uit den boze zijn. In de tijd van Hitler, Mao en konsoorten was echte democratie ver te zoeken. De ideale maatschappij toen ?

  1. Wat keizer toekomt is het ‘muntrecht.’ Dit betekent slechts dat privé-ondernemingen geen geld mogen maken (bv via ‘reserve banking’ = geld maken uit het niets), maar alleen overheden (en gedekt door goud of iets anders blijvend waardevols). De verhouding tussen Kerk en Staat zoals katholieken politiek-theologisch behoren te zien, is gegeven door Augustinus. Deze kerkvader leert dat er een Stad van God is en een Stad van de Wereld. Deze moeten samenwerken. Dit is ook de klassieke leer van Kerk (die altijd gesproken heeft over de samenwerking tussen Troon en Altaar).
   Het huidige Liberalisme is een afgrijselijke ramp, in strijd met het katholieke geloof (en is als zodanig dan ook veroordeeld door paus Pius IX. De liberaal-democratie is dan ook ten dode opgeschreven, want in strijd met het ‘zijn.’
   Waar we naartoe gaan is een herleving van de Middeleeuwen, maar dan in een nieuw jasje, dus met alle wetenschappelijke kennis die in de loop der eeuwen is ontwikkeld. Maar dit zal helaas niet zonder crises, ineenstortingen en geweld gebeuren.

  2. Scheiding van Kerk en staat is simpelweg een eufemisme voor staat boven Kerk, en iets anders is’t nooit geweest.

   En i.v.m die kardinaal die met een ijzeren discipline het land bestuurt, ik zou zeggen dat er niets mis was met het Prinsbisdom Luik haha.

 6. ☩JMJ☩

  Yukio,

  “Scheiding van Kerk en Staat” is inderdaad een afschuwelijke ramp, en was een maaksel van de loges in hun antiklerikale strijd tegen de Katholieke Kerk. Na dat men dit met de ‘wet’ van Emile Combes, een beruchte vrijmetselaar in de Franse politiek, ingevoerd had in Frankrijk werd dat uiteraard veroordeeld door Paus St. Pius X in “Vehementer Nos”. Het Feest van Christus Koning van de “tridentijnse” kalender werd ingevoerd ter belijdenis van het absolute recht op heerschappij dat Christus heeft, niet alleen over private personen, maar over de gehele maatschappij, inclusief de politieke macht.

  Aan Caesar wat Caesar toekomt, en aan God wat aan God toekomt, ja, maar het komt niet toe aan Caesar om zijn macht als los te beschouwen van de goddelijk wetten, om valse religiën gelijk te behandelen met de ware Religie, om ketterij, apostasie en heidendom toe te laten rond te woekeren in zijn domeinen en het zelfs te bevorderen en te financieren. Caesar moet het hoofd buigen voor het Lam dat geslacht werd en leeft, Dat ook de Oorsprong is van de temporale macht die hij uitoefent. Het Rijk van God is niet ván de aarde, maar is wel óp de aarde, en al wat op aarde is moet zich daaraan onderwerpen. Caesar is het absoluut eigendom van God, want Hij heeft hem gemaakt en heeft een absoluut recht van heerschappij over hem; er bestaat geen recht buiten het Recht van God.

  Toen de Heilige Kerk het toppunt van haar maatschappelijke invloed in de geschiedenis bereikt had onder Innocentius III heeft deze laatste geen enkele keer gezegd dat het tijd werd voor “meer democratie” en om het Katholiek integralisme te vervangen met staatsatheïsme; de Katholieke Kerk heeft dat revolutionair concept veroordeeld van zodra het de kop opstak. Zoals private personen niet het recht hebben om atheïstisch, apostatisch en goddeloos te zijn, zo heeft ook de publieke maatschappij en de publieke macht dat recht niet; alles en iedereen moet de knieën buigen voor de Almachtige God.

  Stinus bemint de waarheid echter niet en doet alsof Katholieken pas na het Tweede Vaticaans Concilie verstand gekregen hebben. Hij neemt correcties betreffende zijn religieuze dwalingen niet ter harte en is anti-katholiek in die graad dat hij rechtstreekse spotternijen uit jegens de doctrine van de heilige voorvaders in het Geloof. Zijn verwijzingen naar antiklerikalen zoals Hitler en Mao om zijn eigen antiklerikale concepten te verdedigen zijn een voorbeeld van zijn gapend gebrek aan ernst.

  Een samenleving heeft slechts werkelijke stabiliteit wanneer het geworteld is in de gezonde grond van de Religie; men hoeft maar naar de hedendaagse moreel uitgemergelde West-Europese landen te zien om te aanschouwen waartoe het staatsatheïsme allemaal geleid heeft; de grootste krankzinnigheid wordt het meest geëerd in deze helse dystopie. Wat recht, edel en juist is wordt hier te vuur en te zwaard belaagd.

  1. Correctie: “het komt niet toe aan Caesar om zijn macht als los te beschouwen van de goddelijke wetten”

 7. Als de katholieke Kerk ook wereldlijke macht moet gaan uitoefenen, dan zijn we er erg aan toe. Dan is ze met niets anders bezig dan met kuiperijen en bezit, en niet met de zielzorg. Dus scheiding van Kerk en staat – met garantie op godsdienstvrijheid – is veel gezonder. Zou men misschien willen dat kardinaal De Kesel ons alle geldende wetten komt dicteren ? Brrrr …

  1. ☩JMJ☩

   Hoewel het goed is wanneer meerdere bisschoppen wereldlijke macht hebben (dat betekent voor de prelaten financieel minder afhankelijk zijn van laïcistische politiekers die het bisschoppelijk beleid willen beïnvloeden), is dat niet een intrinsieke voorwaarde om een staatskundige toestand Katholiek integralistisch te kunnen noemen sine qua non; de geestelijke macht en de temporale macht, opperpriester en caesar, moeten in perfecte harmonie samenwerken in onderwerping aan het goddelijk recht, of die twee machten in die of die plaats nu verenigd zijn in één persoon of niet. De heilige koningen Lodewijk van Frankrijk en Ferdinand van Castilië waren geen bisschoppen, en waren uitstekende voorbeelden van Katholieke regering. Een gekroonde leek kan en moet evengoed “religieuze vrijheid” voor niet-katholieke sekten weigeren in zijn domeinen als een prins-bisschop.

   Wat De Kesel betreft; dat is uiteraard een griezelfiguur, maar het huidig abject politicaille dat hier het wettenfabriek van Brussel opereert is niet beter dan hij. Het is dom om naar die of die persoonlijkheid te verwijzen met de gedachte dat men daarmee de authenticiteit van principes bewijst of weerlegt. Volgens die valse redenering zou het bisschopsambt zelf te verwerpen zijn omdat De Kesel Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen-Brussel is kunnen worden; het bisschopsambt is echter van goddelijke institutie.

 8. Stinus, u gaat niet in op de verifieerbare (!) waarheden die gesteld worden. Augustinus, encyclieken (van Pius IX, X) en vele andere katholieken werken veroordelen het liberalisme. Leest u deze werken zelf en overtuig u er zelf van dat Altaar en Troon in de katholieke visie met elkaar moeten samenwerken. Daarbij moet Caesar inderdaad een boventijdelijke, onaantastbaar normatief moment aanvaarden (Benjamin heeft hier volstrekt gelijk). Dit onaantastbaar normatief moment is nu juist de grondslag van die SAMENWERKING. Dit is de leer en traditie van katholieke Kerk doorheen de eeuwen. Die samenwerking verloopt niet altijd in het voordeel van de Kerk. Ben u de Sacco di Roma vergeten (door troepen van Karel V)?

 9. Als katholieken, beste Veroon, moeten we trots zijn op Salvini en zijn beweging en de ontvankelijkheid van het Italiaanse volk. Zij brengen het goddeloze mens en wereldbeeld van het atheïstische politieke kartel in Europa, aan het wankelen. We weten niet in hoeverre hij zal slagen, en of er elders, dus buiten het katholiek doordrenkte Italië, nog potgrond te vinden is voor een katholieke réveil. Van een oecumenisch opwaarts gerichte beweging is niets te verwachten. De Lutherse (+1546) kankercel van het horizontale modernisme, heeft het maatschappelijke leven vergiftigd. De objectieve waarheid werd door Luther afgeschaft. Zij werd geïndividualiseerd, waarmee de samenleving werd geatomiseerd. Zonder objectieve waarheid de eeuwen doorheen, werd de samenleving een prooi voor talloze nieuwe goden. Het kwam van kwaad tot erger. De weg lag open voor het materialisme van Descartes (+1650), de spot en het cynisme van de vrijmetselaar Voltaire (+1778), de subversie van de joodse Rousseau (+1778), het irrationalisme van Kant (+1804), tot en met het geweld van de joodse Robespierre (Hohefelz) en zijn trawant Babeuf, (de eerste communist), tijdens de Franse revolutie (1789). Iets meer dan eeuw later wees de joodse revolutionair Lenin op de ” moeder aller revoluties”, en startte de Russische, communistische revolutie der bolsjewieken in 1917, die, onder joodse heerszucht en terreur, gedurende driekwart eeuw tot aan 1989, ongeveer 100 miljoen slachtoffers kon maken, gesteund door de Talmud baronnen van Wallstreet en de City. Na twee Wereldoorlogen is het IJzeren Gordijn verdwenen in 1989, maar dezelfde bankiers, de architecten achter alle geweld, zijn gebleven. Hun almacht heeft zich in het hart van alle overheden kunnen nestelen, dankzij de joodse emancipatie tijdens de Franse revolutie in september 1791, en een eeuw later, de scheiding van Kerk en staat door het vrijmetselaar duo Ferry en Combe, in 1905. Deze verhouding is sindsdien, dominant in de westelijke wereld. Er is geen wet gesteld boven de wet. Sindsdien zijn de Talmud baronnen, ondersteund door de georganiseerde vrijmetselaars loges, wereldwijd, niet meer weg te denken uit de harten van de politieke macht centra der “democratische” natie staten. Ongehinderd door welke morele autoriteit dan ook, is de doestelling niet meer het welzijn der volken, maar op de opzet en bestendiging van joods-maçonnieke heerszucht en geldmacht. Herstel van de band tussen overheid en de Godgegeven Decaloog, verankerd in de grondwet, is de eerste stap naar de wederopbouw van het heil der volken, en het herstel van de Christelijke beschaving. Er is nog een lange weg te gaan, maar hoopgevend is de op gang gekomen bewustwording van de onhoudbare, niet meer te tolereren politieke verhoudingen in Europa.

 10. Geen scheiding meer van godsdienst en staat ? Daar zullen de moslims enthousiast over zijn, en ze zullen dan over een tijdje de boel met veel plezier overnemen. Dat wordt een prachtige samenleving, zoals in de streng islamitische landen … Dan beginnen ze weer handen af te kappen enz., zoals in Mohammeds tijd.

  Katholieken die iedereen verplichten katholiek te zijn, als grote baas over alles een katholiek aanstellen die dan nog eens aartsbisschop of kardinaal is ? Absoluut niet katholiek, onrealistisch en met weinig respect voor de zielzorg (wegens andere besognes). Wie er mee wil beginnen, die lachen ze uit of die wordt hardhandig afgevoerd. Dat de voorstanders voor zoiets er dan zelf mee beginnen. Ik wacht af …

  1. For your information, Stinus: Moslims kennen geen samenwerking tussen Troon en Altaar. Zij hebben een theocratie. Dat is heel wat anders. En dat kent de katholiek Kerk niet. Calvijn, ja die heeft geprobeerd om een theocratie in Geneve te schichten. Maar die was ook geen katholiek.
   Voorts: de katholieke Kerk heeft nooit mensen verplicht katholiek te zijn. Joden, bijvoorbeeld, mochten uitdrukkelijk niet met geweld bekeerd worden. Daar bestaat zelfs een pauselijke bul over. Sterker nog, joden hebben heel veel bescherming ondervonden van de katholiek Kerk. Lees wat Disraëli (jood) daarover te vertellen heeft (‘dankzij de Kerk hebben joden de eeuwen overleefd’ (kort samengevat)). Dat wereldheersers zich er niet aan houden, is in andere zaak. Die luisteren sowieso slecht naar de Kerk. Dus nogmaals, lees je in in de leer en de traditie van de katholieke Kerk. En verdiep je in de geschiedenis van Europa.

  2. ☩JMJ☩

   Citaat A. G. Stinus: “Geen scheiding meer van godsdienst en staat ? Daar zullen de moslims enthousiast over zijn, en ze zullen dan over een tijdje de boel met veel plezier overnemen.”

   Het Katholiek integralisme wendt de mahometisering van Europa juist af; het is “scheiding van Kerk en Staat” dat de mahometanen exploiteren om hun invloed hier in de Germaanse landen uit te breiden. In de tijden van de Katholieke koningen hebben de Sarrasijnen en Turken ook voortdurend geprobeerd om onze West-Europese contreien te veroveren en hebben zij steeds hun tanden er op stuk gebeten omdat de maatschappij hier toen nog getrouwer was aan God. Nu is het Westen zichzelf aan het vernietigen, gedreven door de eigen valse principes van inclusiviteit en pluralisme; zo kannibaliseren democratisch-liberalistische systemen zich en kunnen zij nooit duurzame stabiliteit geven aan landen. Dat alles wordt gestuurd door de judeo-gnostische sektariërs die eertijds deze systemen ontworpen hadden om Europa zwak en anarchisch te maken en die haar geknecht hebben aan de sadistische manoeuvres van bancaire geldwoekeraars.

   Citaat A. G. Stinus: “Katholieken die iedereen verplichten katholiek te zijn, als grote baas over alles een katholiek aanstellen die dan nog eens aartsbisschop of kardinaal is ?”

   Gedwongen doopsels mag niet, maar de Christenvorst heeft wel de plicht om niet-katholieke sekten en cultussen te onderdrukken, en zoals ik al zei vereist de Katholieke integralistische doctrine niet dat een bisschop de temporale macht uitoefent in ons land, maar wel dat de temporale machthebbers regeren volgens de goddelijke wetten. De regeringsvorm die het natuurlijkst is aan het Christendom is die van monarchie, maar het kan zonder probleem een leek zijn die de kroon draagt.

   Citaat A. G. Stinus: “Absoluut niet katholiek, onrealistisch en met weinig respect voor de zielzorg (wegens andere besognes). Wie er mee wil beginnen, die lachen ze uit of die wordt hardhandig afgevoerd.”

   De Kerkgeschiedenis leert dat temporale macht uitgeoefend door bisschoppen zeer goed samengaat met zielzorg; heden hebben de meeste bisschoppen geen temporale macht en is de binnenkerkelijke toestand erger dan ooit, zonder precedent. Toen bisschoppen wereldlijke domeinen militair te verdedigen hadden was er ook veel minder verwijfdheid onder de clerus.

   1. @ Stinus, weleens van bisschop Regnault de Chartres gehoord ( stond aan de kant van Jeanne d’Arc in Chinon, Poitiers, Orléans, Reims)? Of van Talleyrand (wel een beetje te opportunistisch)? Of van Mazarin?

   2. Benjamin,
    Als we de lokale bisschoppen ook nog wereldse macht geven, krijgen we een dubbele ramp in plaats van een enkele. 🙂
    AGSt.

    1. ☩JMJ☩

     Citaat A. G. Stinus: “Als we de lokale bisschoppen ook nog wereldse macht geven, krijgen we een dubbele ramp in plaats van een enkele.”

     Het is doordat de temporale macht van de Katholieke Kerk gebroken werd door de conspirerende satanisten dat we nu het soort van bisschoppen hebben die we hebben. U weet wel, het soort van bisschoppen die Christus verraden met een judaskus en die dichte drommen van zielen door hun leugenachtige woorden en daden in de hel doen storten in naam van democratie. In de tijden van de wereldlijke macht van de H. Kerk was het veel moeilijker voor gespuis gelijk Bonny en De Kesel om op te klimmen tot het bisschopsambt; zij pasten toen zeer nauwkeurig op dat ze niet door de Heilige Inquisitie opgemerkt werden. Zoals ik echter al zei verwart u in uw schrijven het onderwerp van Katholiek integralisme met dat van temporale macht van ecclesiastieken. Temporale macht voor bisschoppen kan wachten tot wanneer we terug ernstige mannen in de bisschopszetels hebben en wanneer de occulte infiltratienetwerken buitengeworpen zullen zijn.

     En, Stinus, acht u het samenschraapsel van debielen in de huidige systeempolitiek geen ramp? Degenen die zich het hardst prostitueren aan de agenda van de oligarchen en aan ambitiezucht maken de meeste kansen om regeringen te vormen. Er is niks serieus aan de democratische systeempolitiek, en van staatskunde is er geen spoor te bespeuren.

     Tussen de smetteloze Bruid van Christus (de H. Kerk) en Marianne de Slet (democratie en vrijzinnigheid) is er onvervaagbare contradictie. Weg met de verachtelijke Geuzin!

 11. Hallo Yukio,
  Democratie betekent dat gewone mensen op een of andere manier mee kunnen doen aan de totstandkoming van de wetgeving van een land. Nagenoeg iedereen is het eens met de stelling dat democratie niet ideaal is, maar ongeveer het best mogelijke. (Bedenk wel dat er vele praktische vormen van democratie bestaan). Maar u beweert een betere vorm van landsbestuur te kennen. Daarom volgende vragen aan u :

  1) Hoe moet volgens u een land praktisch bestuurd worden, zonder inbreng van de gewone man/vrouw ?
  2) Hoe gaat u dit praktisch gezien invoeren en realiseren ?

  Dank voor antwoord. A. G. Stinus

  1. Beste Stinus,
   Hier een citaat van de grondlegger van de democratie, Rousseau:
   ‘a true democracy has never existed and will never exist.’
   Helemaal juist. Dit komt o.a. omdat de definitie van democratie breed en vaag is. Zelfs Oost-Duitsland noemde zich indertijd ‘democratisch’ en in het ‘democratische’ Nederland wordt niets dat ertoe doet door het volk gekozen. Men kiest de regering niet, noch de commissarissen van Koningin, noch de burgemeesters (nergens directe verkiezingen), noch de Hoge Raad, noch vrijwel alle relevant Raden etc. etc. Dat u denkt dat democratie zo simpel gedefinieerd kan worden, bewijst dat u nog nooit een bestuurskundig of politicologisch boek hebt gelezen. Voorts weet iedereen die zich in de materie verdiept dat alles in de wereld gedomineerd wordt door International Finance. Want International Finance, immers, is de tegenspeler van de soevereine, democratische natiestaat. [Die de facto dan ook niet meer bestaat in Europa – alleen de Visigrad landen stribbelen tegen.] International Finance is überhaupt de machtigste speler in de wereld die (via haar imperiale centra, ongekozen machthebbers, banken, informatienetwerken, entertainment industrie, Google, Apple, Facebook en Amazon) Europa volledig domineert. Wat wij hebben zijn dus allemaal Façade Democratieën. Wist u dat Kenneth Arrow (econometrist en wiskundige) in zijn ‘impossibility theorem’ aangetoond heeft dat democratie ‘not possible’ is”? [De samenvatting van zijn these luidt in de wandelgangen: ‘democracy is not possible.’ ] [Arrow heeft daarvoor de Nobelprijs gewonnen!] Sterker nog, voeg ik eraan toe, het systeem van een electorale democratie verergert sociale conflicten in plaats van deze op te lossen: het bestel benadeelt diegenen die consensus en harmonie nastreven. Daarom is Nederland zo verdeeld. En het zal nog erger worden omdat democratie een zichzelf vernietigend stelsel is. Dat zagen Plato en Aristoteles al.
   Zelf heb ik uitgebreid over deze zaken gepubliceerd. Misschien komt u mijn echte naam wel tegen. Maar in de tussentijd kunt u zelf googelen op talloze boeken die u vraag – naar de alternatieven – behandelen. Het is een hele discipline waarmee u dan geconfronteerd wordt. Tip: de katholieke Kerk heeft eeuwen lang een correcte visie gehad over hoe een land bestuurd moet worden. Maar er zijn ook al tal van auteurs die een andere visie hebben (waaronder vele computer-wetenschappers) die menen dat de toekomst van het bestuur van een regio (bv Europa, of misschien de hele wereld) aan de Artificiële Intelligentie is.
   Enfin, ik kan hier natuurlijk niet de hele literatuur gaan behandelen. Ik zou zeggen, verdiept u zich er zelf maar in. Maar ga u voor alles eerst verdiepen in het Liberalisme. Er bestaat een heel aardig boek van een katholiek over de gevolgen van een liberale economie (die gebaseerd is op hebzucht). Lees: Horvat II, J. 2013, Return to Order. From a frenzied Economy to an organic Christian Society. York, Pennsylvania: York Press. ISBN 978-0-9882148-0-4. Want het ergste is wel dat een katholiek zich denkt dat katholicisme en liberalisme met elkaar te verenigen zijn.

 12. Hallo Yukio,
  Ik wacht met een visademke nog op uw antwoord op de hierboven reeds gestelde vragen :
  1) Hoe moet volgens u een land praktisch bestuurd worden, zonder inbreng van de gewone man/vrouw ?
  2) Hoe gaat u dit praktisch gezien invoeren en realiseren ?

  1. ☩JMJ☩

   De vragen zijn aan Yukio gesteld, maar ik antwoord er toch maar op.

   Citaat A. G. Stinus: “Hoe moet volgens u een land praktisch bestuurd worden, zonder inbreng van de gewone man/vrouw ?”

   Monarchie volgens de wetten van traditie en gewoonterecht is de beste regeringsvorm. De West-Europese landen worden heden trouwens ook al niet bestuurd met “inbreng van de gewone man/vrouw”; men laat mensen gaan stemmen opdat zij zouden denken dat zij inbreng hebben, maar dat is in werkelijkheid niet zo.

   Citaat A. G. Stinus: “Hoe gaat u dit praktisch gezien invoeren en realiseren ?”

   Competente Katholieken met leiderskwaliteiten kunnen een politieke organisatie of groep stichten die niet participeert in democratische verkiezingen, maar die van op de grond een gemeenschap opbouwt en zo gradueel een maatschappij helpt oprijzen die parallel bestaat met de systeem-maatschappij. Die parallel-maatschappij moet zich dan verdedigen tegen de machinaties van de systeem-maatschappij en dit volhouden tot dat de systeem-maatschappij volledig implodeert (hetgeen onvermijdelijk is en slechts een kwestie van tijd) waarna zij (de parallel-maatschappij, die het pays réel vertegenwoordigt – ik ben geen fan van de ongelovige Maurras, maar de uitdrukking “pays réel” is bruikbaar) dan het heft in handen tracht te nemen te midden van de ruïnen der democratie. Dan laat men de meest geschikte persoon tot koning gezalfd en gekroond worden door een traditioneel-praktiserend clericus ter expressie van het herstel van de band tussen Altaar en Troon.

  2. @ Stinus.
   Ik zal u een ENKELE trefwoorden/zinnen geven. De technische onderbouwing kunt u zelf wel vinden in desbetreffende discipline. Als de redactie dit zou wensen, zou ik zelfs bereid zijn serieel (gespreid over jaar, bijvoorbeeld) zo’n honderd A4tjes over de detaillering ervan willen publiceren op deze site:
   1. Het normatieve moment (= de Natuurwet) wordt bewaakt door een RAAD DER OUDEN en dus niet door een politiek correcte, zich zelf benoemde Hoge Raad. [En nog minder door gekozen politici!] In de Raad der Ouden zitten alleen de meest intelligente (alfa, beta en gamma), ontwikkelde, ervaren en integere personen inclusief vertegenwoordigers van Kerk(en). Dus nogmaals, geen gekozen politici. [In Nederland is dit een paar jaar geleden ook al een voorgesteld door de toenmalige leider van de SP (Marijnissen).] In alle culturen is dit zo geweest, te beginnen bij Mozes.
   2. Er moet een constitutioneel KONINGSCHAP (met ballen + sacraal uitgevoerd) komen. Empirische onderzoek wijst nl. uit dat monarchieën stabieler zijn dan overige vormen van bestuur. De Koning is voorzitter van de Raad der Ouden. In Nederland is Koning Alexander door zijn opleiding, positie en opvoeding meer geschikt om als formateur van een kabinet te fungeren dan wie dan ook. Een belangrijk aspect van het koningschap is de CONTINUITEIT van de cultuur. Voorts is het koningschap de meest natuurlijke vorm van gezag in de wereldse sfeer. Aldus (ook) Thomas van Aquino. Als uitgangspunt kan met de toestand nemen beoogd werd toen Napeleon van de troon gestoten werd en met tot herstel van het koningschap wilde geraken (een situatie die nooit tot verwerkelijking is gekomen).
   3. Het bestuursapparaat (dus de Administratie) wordt GEKOZEN. Ministers worden dus niet benoemd, maar gekozen door het volk. Kandidaten moeten zowel alfa, beta als gamma gekwalificeerd zijn in uiterst competitieve bestuursopleidingen. Lijkt allemaal erg op het Mandarijnen systeem zoals dat in China als eeuwen wordt toegepast, tot op de dag van vandaag. [Een systeem dus, dat veel langer beproefd is dan het relatief recente liberaal-democratisme (dat nu al aan het ondergaan is). Onder de 40 jaar mag niemand zich kandidaat stellen (extreme uitzonderingen daargelaten).
   4. Grootscheepse toepassing van COMPUTERS in administratieve beslissingen (gebeurt u ook al in bijvoorbeeld de belastingsfeer en in de toekenning van studietoelagen, maar ook in het opleggen van strafsancties (o.a. het Polaris systeem als doel heeft de opgelegde straffen ). Maar vrijwel alle beslissingen in belangrijke systemen (bijv. vliegtuigen, sluizen, etc zijn computerbeslissingen). Kan niet ander i.v.m. de complexiteit van de tegenwoordige beslismomenten

   U ziet zelf wel dat het veel te uitgebreid wordt om hier verder op in te gaan. Centraal in mijn gedachte staat dat niet het volk normatief relevant is, maar de Natuurwet. En dat bestuurders op intelligentie, kennis en integriteit/moraliteit geselecteerd moeten worden. [Een dergelijk antwoord gaf u ook eens op deze site toen iemand u vraag de Evolutietheorie te bewijzen!!!!]

   PS. De geschilderde toestand zal emergeren uit een toestand van chaos a.g.v. ineenstortende liberaal-democratieën. Want uit zichzelf zullen de individualistische, hedonistische en ongelovige burgers van het Westen dit alles niet bewerkstelligen. Die ongelovige burgers zullen trouwens binnen drie generaties grotendeels verdwenen zijn omdat ze zich – mede o.i.v. het feminisme- niet voortplanten.

 13. Christenen mogen het bestuur van hun land niet overlaten aan politici, die hun idealen op geen enkele manier vertegenwoordigen. Christus is de wijnstok and wij zijn de ranken. Aan ons om vruchten te dragen en niet apathisch te aanvaarden dat “de maatschappij naar de knoppen is” en we “er niets aan kunnen doen”.

  1. Ja, ik mis ook de verticale band in het bovenstaande, beste Katharina. Het klinkt allemaal mooi en modieus, maar er is geen anker, geen garantie dan die tot de deur, geen onverwoestbare zekerheid, geen eeuwige waarheid, geen God gebonden, referentie. Bovenstaande humanisten, profeten naar menselijke maat, zij maken er wat van. Ze roeien met de riemen die ze hebben, omdat de blik horizontaal is vast gelopen. Maar niks wordt te berde gebracht die de band met de waarheid vast legt. En zonder waarheid geen gerechtigheid.
   Dus hierboven ontkomt men niet aan de val van het modernisme, de mens is zichzelf God. Het duivelse resultaat van de Franse revolutie, dat ons allen besmet heeft. Dit is de oorzaak is van de vele crises in de laatste twee eeuwen, door de uitbanning van Hem op Wie alle kwaliteiten terug te voeren zijn, in kunst, denken en creatie, ontwikkeling en uitvoering. St. Paulus zegt, ” Want niet door onszelf, en als door eigen kracht zijn we in staat, iets te bedenken, maar onze geschiktheid is uit God, die ons bekwaam heeft gemaakt, om bedienaars te worden van een nieuw verbond, niet van de letter, maar van de Geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend.” (2 Kor. 3-6)

   1. ☩JMJ☩

    Citaat Jules van Rooyen: “Bovenstaande humanisten, profeten naar menselijke maat, zij maken er wat van. Ze roeien met de riemen die ze hebben, omdat de blik horizontaal is vast gelopen.”

    Gezien u geen namen noemt is het mij niet duidelijk of u iedereen (behalve Katharina Gabriels dan) op deze pagina onder “humanisten” categoriseert of niet, maar indien u mij daar onder meent te kunnen tellen, dan wil ik u er op wijzen dat het juist het humanisme/horizontalisme is dat ik bestrijd. Ook Salvini in Italië (de foto van hem aan de Klaagmuur in Jerusalem toont aan welke meesters hij dient) voert een humanistisch discours, en probeert Katholieke woordenschat te knechten aan dat horizontalisme. Democratie en “scheiding van Kerk en Staat” zijn maatschappelijke tentakels van dat horizontalisme; het was de humanistische Franse Revolutie die het startschot gegeven heeft voor de democratisering van Europa.

    1. Laat ik duidelijk zijn:
     * katholieken die denken in termen van een theocratie, denken niet-katholiek: de Kerk heeft nooit een theocratie nagestreefd; daarvoor moet je bij de moslims zijn. Aangezien iedereen dit bevestigd kan zien in de geschiedenis, is dit standpunt er een van onwetenden, warhoofden, onwilligen of tunneldenkers;
     * liberalisme in strijd is met de soevereiniteit van God (en met de encyclieken op dit punt door desbetreffende pausen); het liberalisme in wezen anti-God omdat het de ‘autonomie van de Mens’ propageert (en nog heel andere slechte zaken zoals bijvoorbeeld de gelijkheidsideologie en het individualisme)
     * iedereen die meent dat de democratie te verenigen met katholicisme, is gehersenspoeld (en/of weet te weinig van de infauste effecten van democratie).
     * dat de liberaal-democratieën ten ondergaan is onvermijdbaar; dit is het geval omdat ze (a) in strijd is met het karakter van het Zijn, en (b) nu al de geboortecijfers hebben die al niet meer tijdig gecorrigeerd kunnen worden; bovendien hebben we te maken hebben met een dermate relativistische, gehedoniseerde bevolking dat invaserende, potente culturen vrij spel hebben; een belangrijk teken dat een beschaving ten onder gaat is (a) militarisme (zie de VS), en (b) dictatuur (zie de EU). Zie ook ontwikkelingen in de censuur op internet, het liberaal totalitarisme a.g.v. het politiek correct denken (als je afwijkt ben je racist, fascist, homofoob of xenofoob).
     * een groot deel van de herrijzenis van de cultuur geschiedt op geleide van de wetten van de evolutie (op basis daarvan kan je voorspellen dat het patriarchaat terug komt). Maar het is verstandig om je alvast op de chaos voor te bereiden en op de Aftermath. Uit alle chaos komt een Great Monarch naar voren. Dit is een eigenschap van het Zijn (nb: Worden en Zijn komen altijd samen voor – zie Aristoteles) en wordt gestaafd door de geschiedenis.

     1. Vrijwel iedereen die de democratie verdedigt, komt niet verder dan de mededeling dat ‘van alle staatsvormen democratie de minst slechte is.’ Stinus idem dito. Churchill’s uitspraak (wat iedereen praat hem na) is evenwel pure retoriek (dus inhoudsloos). Ze drukt slechts uit wat Churchill a priori favoriseert. Ze bevat geen enkele ‘erweiterende’ definitie. Zo’n uitspraak betekent niets tegenover de diepe, antidemocratische analyses van Plato in diens ‘Republiek.’ Ook Aristoteles deprecieerde democratie; in zijn ogen moest het burgerschap beperkt blijven tot een elite die over voldoende vrije tijd beschikte om het ‘goede leven’ te zoeken. Bovendien bestaat de contemporaine democratie in de meeste landen hooguit een eeuw en lijkt het alleen daarom al veel te vroeg om Churchill’s uitspraak te verantwoorden. Het meritocratisch examensysteem in China (om goede bestuurders te selecteren) voldoet daarentegen al 1300 jaar. ‘More fundamentally, it seems peculiar to take an almost unquestioned stance in favor of a system that does not require experience (and expertise) for leadership’ (citaat uit ‘The China Model’ van Daniel Bell. Aanbevolen).

    2. Ja, nu is het duidelijk gesteld, beste Benjamin. Maar met uw inbreng vlak daarboven niet : “Monarchie volgens de wetten van traditie en gewoonterecht is de beste regeringsvorm” (regel 4), is te neutraal en dus onvoldoende. Het verticale referentie anker dient op niet mis te verstane wijze, vermeld te worden. Telkens weer, omdat men deze duidelijkheid totaal ontwend is. Ter verduidelijking, joodse autoriteiten in de VS hebben onlangs verklaard dat de scheiding van Kerk en staat in de VS grondwet, hun belangrijkste muur is tussen het moderne Amerika, tegenover het “obscurantisme” van de “Oude Wereld”. Zij zien de VS als een joodse kolonie, zoals het Engelse Empire van de 19de eeuw, het Empire was van de City Talmud baronnen. Zij doelen daarmee op de Europese Gouden Middeleeuwen, toen het Gods en mensbeeld, samenviel, en eensgezind gestalte gaf aan een glorieuze Europese geschiedenis op alle vlakken. Deze is bepalend geweest voor het unieke karakter van Europa in de wereld van nu, ondanks alle historische, gemanipuleerde revoluties en oorlogen, doorheen de eeuwen. Al vòòr de Franse revolutie, was daar sprake van met de oorlogen tussen Engeland en Frankrijk in de 18de eeuw, en daarvoor. Ook de veldtocht van Lodewijk XIV tegen Amsterdam, moet in dat licht gezien worden. Daar zaten de joodse geldschieters voor de Europese oorlogen van toen, die de rivaliteit tussen de protestante en katholieke volken entameerden. Zij financierden zelfs de aankoop van Amsterdamse kanonnen voor het leger van L XIV, waarmee hij Holland in de barre vrieskou binnentrok. Europa is voortdurend het doelwit geweest voor vernietiging, door dodelijk vijandige, Anglo-Amerikaanse, judeo-maçonnieke krachten. Dat is nog steeds de realiteit met de Amerikaanse knechting van ons continent sinds WO II. Maar voor hoe lang nog ? De vanzelfsprekendheid is verdwenen.

     1. ☩JMJ☩

      Citaat Jules van Rooyen: “Ja, nu is het duidelijk gesteld, beste Benjamin. Maar met uw inbreng vlak daarboven niet : “Monarchie volgens de wetten van traditie en gewoonterecht is de beste regeringsvorm” (regel 4), is te neutraal en dus onvoldoende. Het verticale referentie anker dient op niet mis te verstane wijze, vermeld te worden.”

      Mijn antwoord op Stinus ging over regeringsvorm in abstractie omdat zijn vraag daarover ging. Wanneer u leest wat ik op deze pagina geschreven heb zult u zien dat ik duidelijk gezegd heb dat de monarch als een luitenant van Christus moet regeren, dat hij volgens de goddelijke wetten moet handelen, dat het Rooms Geloof de Religie van de Staat moet zijn. Uw zware beschuldigingen van “modernisme” en “humanisme” zijn dan ook totaal ongegrond en ronduit bizar. De strijd voor het herstel van de harmonie tussen Altaar en Troon in onderwerping aan het goddelijk recht heeft niets te maken met modernisme en humanisme.

      De Engelachtige Leraar schreef in zijn “De Regno” ook over de verschillende regeringsvormen op zich; ook hij was geen humanist.

 14. Het gaat niet om een theocratie, zoals U stelt, beste Yukio, maar om de staatsvorm van het Ancien Regime, van troon en altaar die samen gingen. Zij hielden elkaar in balans, en de vorst kon niet uit de ban springen, zonder grote risico’s ! Dat systeem werkte al vanaf Koning Clovis, eind 5de eeuw, tot aan de Franse revolutie (1789). Dus dat voldeed 1300 jaar lang. De vorst hield niet alleen rekening met de adellijke elites en de provinciale parlementen of rechtbanken, maar ook met de Kerk. Dat Regime had niets met een theocratie te maken (zoals bij de islamieten, de Koran is de wet), maar beantwoordde aan Christus uitspraak over de taakverdeling, “geef aan de Keizer wat de Keizer toekomt, en aan God wat aan God toekomt”. Hij legde de maatschappelijke taakverdeling vast, en niet de “laïcité”, van de huidige, politiek gewilde scheiding, ter voorkoming van “transcendente wetten, gesteld boven de wet”. De Kerk is geroepen tot maatschappelijke invloed. Daartoe is het feest van “Christus Koning”, op 1 November, nog niet zo lang geleden, ingesteld. U doet uzelf te kort met te verwijzen naar historische autoriteiten uit het heidendom, en zelfs naar het atheïstische, communistische China. Maar géén van hen, ook niet moderne autoriteiten als Burke of Roger Scruton, of andere politieke filosofen, hebben de waarheid in pacht. Dit verklaart de historische ellende, en de huidige chaos, die ons dreigt te vernietigen, door politieke onmacht, sabotage en ontwrichting, door geheime judeo-maçonnieke netwerken, binnen de regeringen en internationale organisaties. Door onmacht en gebrek aan roeping idealen, ging het Romeinse Rijk ten onder. Koning Clovis en al zijn opvolgers (tot en met de huidige Franse presidenten als gekozen koningen), hebben het langer volgehouden dan de Keizers. Al de andere grote rijken uit het heidendom zijn verdwenen. Enkel in de beschaving van het Christendom kunnen zij beklijven, omdat de waarheid centraal staat, nog steeds. Pilatus vroeg ook naar de waarheid toen Christus voor hem stond, “wat is dat” ?? De waarheid is niet de mens gegeven, beste Yukio, noch U, noch al uw companen bij de universiteiten, noch anderen in de schrijvende wereld. Dus kan er ook geen sprake zijn van gerechtigheid. Deze twee grootheden zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. En de waarheid vindt U enkel in de Decaloog en in de Openbaring. Vandaar mijn stap vooruit, met de Decaloog, als basis voor de grondwet wordt vastgelegd. (zie verder hierboven)

  1. U moet wel goed lezen, Jules, want ik betoog juist de constructie Troon en Altaar. Ik ben een groot liefhebber van de Merovingers en de Middeleeuwen. Het punt is wel dat je met wetenschap en ervaring (opgedaan in de loop der eeuwen) de boel moet updaten (zonder de natuurlijkrechtelijke constructie te veranderen). Het Chinese Mandarijnen stelsel is fantastisch. Of dacht u dat alleen katholieken kunnen denken? Ik schrijf voornamelijk tegen de standpunten van Stinus want daar heb je niets aan (open deuren, dooddoeners etc.) Ik ben het grotendeels eens met Benjamin (in ieder geval wat betreft het gelovige gehalte), zij het dat hij wat tegen wetenschap heeft net als u. Een onverdedigbare en doodlopende weg wat mij betreft.

   1. Follow up:
    De grote methodologisch-filosofische scheiding tussen de deelnemers aan dit forum ligt hierin dat de meeste (niet alle) zeer orthodoxe katholieken DEDUCTIEF (zeg logisch) denken. Meer Vaticanum II gerichte denken meer INDUCTIEF (zeg empirisch). Echte vruchtbare wetenschappelijk kennis is een mix van beide. Het katholicisme is dat wezenlijk ook: dus met het hoofd in de wolken (theoretische waarheden, dogma’s etc.), en met beide voeten op aarde (concrete gegevens van het leven, existentie, emotie etc.). Zo is de Kerk mannelijk (Petrinisch) maar ook vrouwelijk (Mariaal). Het grote probleem voor iedere sterveling is altijd de onvermijdelijke AFRUIL van beide dimensies in de concrete grenssituatie in het leven. Alleen in de hemel is alles perfect

    1. Wacht even, beste Yukio, “wetenschap” op het vlak van maatschappij leer, gaat me te ver. We hebben geleerd van het “wetenschappelijk socialisme” en het cultuur marxisme, dat zoveel walgelijke leugens en ellende hebben teweeggebracht en dat alle fabeltjes faculteiten, inclusief die van “filosofie”, (voor zover dat buiten de filosofie geschiedenis valt), heeft geïnfiltreerd, in binnen en buitenland. Nog voor jaren is die branche totaal ongeloofwaardig, totdat er een nieuwe Thomas opstaat.

     1. Nabrander.
      Lees op regel 3, “heeft” in plaats van “hebben” !

     2. @ Jules van Rooyen.
      Wetenschap bij is primair natuurwetenschappen + wiskunde. En alles wat daar nauw mee te maken heeft (zoals bijvoorbeeld mathematische statistiek, informatica, robotica etc). Economie is geen wetenschap, daarentegen is econometrie dat wel, maar wel met een slag om de arm omdat de waardebepaling nooit geheel wetenschappelijk is. Dan er nog een paar zeer grijze gebieden (zoals psychometrie). Maar als gauw beland je in de ideologie (sociale wetenschappen, pedagogiek, etcetera.
      Vandaag de dag gaat het heel bijzonder om omgang met informatie. Wij leven in een informatiemaatschapppij. De meeste katholieken – is mijn ervaring – beseffen dit niet en blijven schermen kennis die weliswaar niet achterhaald is, maar nodig upgedate moet worden. Wetenschap en kennis zijn en kunnen niet in strijd met elkaar zijn. Belangrijke wetenschappers waren monnik (zoals bijvoorbeeld Mendel!)

   2. ☩JMJ☩

    Citaat Yukio: “Ik ben het grotendeels eens met Benjamin (in ieder geval wat betreft het gelovige gehalte), zij het dat hij wat tegen wetenschap heeft net als u.”

    Ik ben niet tegen wetenschap die de naam waardig is, maar het huidig ‘wetenschappelijk’ paradigma dat overal opgedrongen wordt werd aantoonbaar opgebouwd sinds de Renaissance door astrologen en alchemisten bij wijze van het herintroduceren van oude heidense concepten onder een langdradig ’theoretiserend’ jargon. Dat paradigma is dan ook intrinsiek tegenstrijdig met de Religie; de beruchte figuren van het popatheïsme weten het en verwijzen voortdurend naar dat vals paradigma wanneer zij Christenen proberen te bekeren tot hun antropolatrisch wereldbeeld. De copernicaanse revolutie moet dan ook in dezelfde lijn gezien worden als de protestantse revolutie en later de revolutie van de ‘philosophes’; het zijn in werkelijkheid verschillende fasen van één Revolutie die de bedoeling had en heeft om de kennis van God in de menselijke geest uit te delgen. De vijanden van God weten het, maar onder Katholieken zijn er helaas te weinig die de totale omvang van de deceptie beseffen.

    Gezien ik bij het onderwerp van politiek in het licht van de theologie wil blijven ga ik hier echter niet verder uitbreiden daarover.

    1. @ Benjamin.
     Ik schreef al eerder wat ik onder wetenschap versta in mijn reactie aan Jules v. Rooyen. Als u daarmee akkoord gaat, dan hebben we geen probleem, zij het dat ik – waarschijnlijk- toch sterker deductief-inductief denk en meer waarde hecht aan mathematische-statistiek. Laten dit onderwerp inderdaad maar rusten. Waarom het hier om gaat is dat Stinus in feite een geloofsbelijdenis heeft afgelegd. Hij gelooft in de soevereiniteit van het volk (democratie) en in de autonomie van de Mens (liberalisme). Ja, dan heeft het verder zin om verder te praten op een katholiek forum.

     1. ☩JMJ☩

      De theologie werd oorspronkelijk terecht de meest verhevene onder de wetenschappen genoemd, gezien zij spreekt over de existentie van God en Zijn handelen in de geschiedenis; het is wetenschappelijk omdat de goddelijke origine van de Katholieke Religie met zekerheid bewijsbaar is en er een vaste methode is om te weten of een doctrine tot de oorspronkelijke Apostolische Geloofsschat behoort of niet, methode die op de meest lucide manier toegepast werd in de scholastiek. Vanwege de soevereiniteit van de theologie in de hiërarchie der wetenschappen moeten geleerden van inferieure wetenschappen zich aanpassen aan de theologie en niet andersom.

      Hier laat ik het bij…

 15. Benjamin droomt van een land dat bestuurd wordt in een systeem waar er geen inbreng is van gewone mensen. En hoe gaat dat gerealiseerd worden ? Dan is er sprake van “zou kunnen …”. Kunnen, ja, maar het gebeurt niet, zelfs niet door Benjamin of Yukio zelve. En ze komen ook niet uit de anonimiteit, om hun katholieke koninkrijk te beginnen vestigen.

  Nog niet zo lang geleden was er in België een eerste minister die moest doorgaan voor christelijk, gezien de naam van zijn partij. Maar het bleek een vrouwenloper, die nog niet eens in de verrijzenis geloofde. In de heilige Mis zie je hem zelden of nooit, denk ik.

  Wel is het goed en zelfs noodzakelijk dat katholieken hoe dan ook meedoen in het bestuur van een land, zo veel mogelijk. Maar een katholieke dictatuur die manu militari opgelegd wordt, tegen andere mensen in, dat is uit den boze. Christenen moeten het zout der aarde zijn, en geen hoop tirannen.

  1. Allemaal nogal inhoudsloos. Dus dat volgens u iets niet gaat gebeuren gaat niet gebeuren?

  2. ☩JMJ☩

   Volgens u zijn mijn woorden onwaar omdat ik nergens een koninkrijk gesticht heb, Stinus? Dat is onzin. Wie te lui is om iets te leren blijft gevangen in zijn eigen onwetendheid.

   En regeren volgens Christelijke principes komt niet overeen met de definitie van “tirannie”. Het Christelijk Geloof “tiranniek” noemen was de tactiek van de voltairiaanse sansculotten om de mensen van de Katholieke Kerk weg te trekken; het hoeft echter niet als een verrassing te komen dat u die taal van hen overneemt, gezien u net zoals hen voorstander bent van staatsapostasie. Onkatholieke praktijken zoals abortus moeten uitgeroeid worden, niet omdat een meerderheid van de volksmassa dat wil, maar omdat God dat wil; hetzelfde geldt voor het uitroeien van andere kwaden in de maatschappij. Recht en waarheid worden niet bepaald door een electoraal ‘mandaat’.

   ‘Volkssoevereiniteit’ heeft geen enkel fundament in het Geloof en in de rede, geen enkel. En als de grote massa haar eigen regering zou kunnen zijn, dan zou dat betekenen dat er de facto geen regering zou zijn (want regering vereist dat de meerderheid door één persoon of een minderheid bestuurd wordt), hetgeen anarchie heet, en God haat anarchie want Hij heeft de hemelse orde zowel als de aardse orde hiërarchisch geschapen. Democratische zelfdeterminatie is in de geest van hetgeen de slang valselijk beloofde aan onze proto-ouders in de Hof van Eden; het vloeit voort uit dezelfde krankzinnige pretensie van deïficatie in rebellie tegen God.

 16. correctie: ‘wetenschap en kennis zijn en kunnen niet met elkaarin strijd zijn,’ moet natuurlijk zijn: ”wetenschap en GELOOF zijn en kunnen niet etc.”

 17. Yukio,
  Dat katholieke koninkrijk dat geen tegenstand duldt, zonder partijen, zonder inbreng van de gewone man/vrouw, dat zal er niet komen, en het is ook niet gewenst. Het koninkrijk van Christus, dat komt wel, maar dat is geen aards koninkrijk.
  AGSt.

  1. Ah, daar hebben we het weer: u denkt dat het er niet zal komen en daarom komt het er niet? Van het koninkrijk van Christus weten u en ik niets af. En de oprichters van de Constitutie van de VS zagen ‘partijen’ trouwens helemaal niet zitten! En ze waren als de dood voor de invloed van het volk. Leuk om te weten!

  2. ☩JMJ☩

   Het Koninkrijk van Christus is op de aarde, is de Katholieke Kerk, en alle machthebbers op aarde moeten haar religieus gezag erkennen en volgens de geopenbaarde waarheden regeren die aan haar toevertrouwd zijn. En denkt u soms dat u een profeet bent, Stinus, dat u hier aankondigt dat er geen terugkeer van Europa tot de goddelijke orde zal geschieden?

   U wilt graag dat de koers van uw land in de handen ligt van het partijenspectrum; de aanwezigheid recentelijk van dansende partijvoorzitters op Ketnet is iconisch voor de totale verdwaasdheid en het totaal gebrek zelfs van de particratie aan de minste zin voor decorum. Wie doet er nog alsof dat beschamend toneel serieus te noemen is?

 18. Beste Yukio,

  – Je verwart een land met het Rijk Gods. Een land moet bestuurd worden door mensen, zo goed als dat menselijk gesproken mogelijk is, niet met katholieke tirannie van een of andere bisschop of paus ; anderzijds is Jezus het centrum van het Rijk Gods, dat geen aards rijk is (zie Evangelie). Uit het boek der openbaringen weten we dat op het einde van de wereld het er ook niet erg vredelievend aan toe zal gaan.
  – Als Jezus zou gewild hebben dat elk land door katholieken bestuurd zou worden (zonder scheiding van Kerk en staat), dan zou Hij dat zeker gezegd hebben. Maar dat heeft Hij helemaal niet gedaan : in het Evangelie geen enkele oproep of daad te vinden om het toenmalige Romeinse juk af te werpen.

  – Wat gebeurt er met iemand die vindt dat elke vorm van democratie moet verboden worden, en er een katholiek bestuur moet komen, zonder scheiding van Kerk en staat ? Die lachen ze gewoon uit, verjagen hem of interneren hem ergens als die gevaarlijk wordt. 🙂

  – Yukio en Benjamin : begin er dan maar aan, en maak dat je in de gazet komt, met een oproep om medestanders. … Mislukking gegarandeerd.

  A. G. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   Citaat A. G. Stinus: “Maar dat heeft Hij helemaal niet gedaan : in het Evangelie geen enkele oproep of daad te vinden om het toenmalige Romeinse juk af te werpen.”

   Het gaat er niet om dat Christenen het Romeins juk van zich af moesten werpen, maar wel dat de Keizer en zijn magistraten zich tot het Christendom moesten bekeren en vervolgens het Rijk besturen in overeenstemming met dat Christendom; de Christenen in het heidense Rome ijverden dan ook onvermoeibaar voor de bekering van de Keizer; denk bijvoorbeeld aan Sint Justinus Martelaar. Bent u soms één of andere agent die voor derden werkt om de conversatie op dit forum te ondermijnen dat u met uw karakteristieke verbeten volharding alles verdraait? Constantijn heeft zich door een goddelijke epifanie bekeerd, en Theodosius de Grote heeft het Katholicisme expliciet als Religie van de Staat erkend tot grote vreugde van de Katholieke Kerk. Volgens uw valse, onchristelijke redenering had Paus Sint Leo III Karel de Grote maar beter niet tot Imperator gekroond, ofschoon dat één van de belangrijkste momenten geweest is in de Europese Kerkgeschiedenis.

   Citaat A. G. Stinus: “Wat gebeurt er met iemand die vindt dat elke vorm van democratie moet verboden worden, en er een katholiek bestuur moet komen, zonder scheiding van Kerk en staat ? Die lachen ze gewoon uit, verjagen hem of interneren hem ergens als die gevaarlijk wordt.”

   Christus Zelf haat democratie, dus Hij is Degene Die u en uw demo(n)cratische kameraden bespotten. De farizeeërs en saduceeërs deden dat ook; u bevindt zich dus in slecht gezelschap. U bent een typische boomer die potsierlijk denkt dat hij degene is die in een positie staat om anderen uit te lachen terwijl het zijn eigen bespottelijke concepten zijn die meer en meer het onderwerp worden van ironiserende memes. Zwijg liever, en bespaar uzelf de afgang. Democratie is het stokpaard van zwakkelingen en ontaarden die in hun onvolwassenheid (die zij nooit echt ontgroeid zijn) zenuwachtig worden bij de gedachte dat zij een gezag boven zich moeten erkennen.

   Citaat A. G. Stinus: “Yukio en Benjamin : begin er dan maar aan, en maak dat je in de gazet komt, met een oproep om medestanders.”

   Ik heb een voorstel, Stinus. Indien ik ergens een onbewoond eiland in beslag ga nemen om daar een koninkrijk te stichten, dan mag u met mij meekomen om daar mijn hofnar te zijn. Dan doet u nog eens iets nuttigs. Leer maar alvast jongleren.

   Doe eens normaal, man. Het is niet omdat men over de heilige doctrine van de H. Kerk spreekt dat men zichzelf aan het hoofd van een leger moet stellen om landen te gaan veroveren; men kan perfect het ene doen zonder het andere. Degene die uitverkoren is om militair de orde te herstellen in Europa, de telg van een oude koninklijke stam, blijft verborgen tot de tijd door God bepaald waarin hij moet opstaan. En als u dit met uw banale spotternijen gaat beantwoorden, gedenk dan dat de verschijning van Sinte Jehanne d’Arc ook op voorhand geprofetiseerd werd, en toen was het ook aan de eenvoudigen van geest dat het gegeven was om daar aan te geloven terwijl de arroganten en waanwijzen hun neus ophaalden.

   1. Winston Churchill:

    “The best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter.”

    Lijkt me een prachtige afsluiting van het zinloze gesprek met Stinus. Zulke gesprekken zijn eigenlijk alleen mogelijk in politiek-theologische vaktijdschriften, niet met een ‘average voter’ als Stinus.
    Groeten aan Benjamin en Jules van Rooyen, mensen die werkelijk wat weten en interessant zijn (ook ben ik niet helemaal van hun lijn).

 19. Vermits de Monarch voorlopig nog niet (verticaal) werkzaam is op dit forum durf ik even nog iets (horizontaal) zeggen.

  Voor zover ik er verstand van heb meen ik te begrijpen dat Karel de Grote geen intelectueel was want hij kende slechts enkele woorden Latijn en daarom moest hij toch zeker zich omringen door een raad van standvastige Traditie-getrouwe Katholieke priesters en wijzen.

  Verder kan men democratie ook zien als de welwillendheid van christenen onder elkaar voor zover zij mensen van goede wille zijn, dat is geen politiek maar gewoon vertrouwen in God, want in ieder dorp valt er na de eerste veldslagen van de grote oorlog heel wat terug op te bouwen. De modernisten zullen niet meer weten wat en hoe maar de Traditie-gezinden wel!

  De grote Monarch, indien die er tenminste nog komt want er is immers sprake van een zondvloed van vuur, zal kunnen en moeten dwingen dat iedereen zich inzet om de Traditionele Kerk terug vaart te geven in de dagelijkse praktijk. Dit laatste wordt dus (horizontaal) lokaal spontaan democratisch werk zonder politieke bemoeienissen.

  Misschien moet men onderscheid maken tussen werkelijke democratie omwille van verticale macht en anderzijds gekunstelde democratie omwille van altijd schijn-horizontale politici (modernisme).

  Indien inderdaad een Monarch wordt aangesteld lijkt me dat het ideale moment om alle vormen van protestantisme, modernisme e.d.m. met wortel en grond te verwijderen op de wijze dat bulldozers tewerk gaan want omliggende grond zit altijd vol onkruidzaadjes. Juist daarom lijkt het me redelijker dat er zoals veelvuldig voorzegd inderdaad een zondvloed van vuur zal komen en de Monarch voor een andere periode in de aardse geschiedenis bedoeld is.

 20. Ik wacht nog altijd op een heel concreet en valabel antwoord op volgende vragen :

  1) Hoe moet een land praktisch bestuurd worden, als we willen dat het zo goed mogelijk bestuurd wordt, ten bate van iedereen, maar er geen inbreng mag zijn van de gewone man, en er geen scheiding van de katholieke Kerk en de staat mag zijn ?
  2) Hoe gaat dit heel praktisch gerealiseerd worden ?

  Antwoorden in het genre van “de ware katholieken gaan er voor zorgen dat dit gebeurt” of “de bisschoppen (of kardinalen) worden tot koning uitgeroepen, zodat ze zowel het land als de Kerk goed gaan besturen” zijn natuurlijk waardeloos, want dit zal met zekerheid niet gerealiseerd worden.

  NB : Vaticaanstad beschouw ik niet als een echt land.

  1. @ Stinus

   Ad (1) Is reeds geschetst door Yukio
   Ad (2) Op precies dezelfde wijze als de EU is ontstaan, alleen sneller omdat er minder gepraat wordt. De kernstructuur zal worden opgezet per executieve decreten door een Great Monarch (die niet benoemd wordt, maar uit een chaos-toestand zal emergeren op niet veel andere wijze als Napoleon in de chaos van de Franse Revolutie orde schiep. Normatief centrum: Natuurwet (onaantastbaar voor uit zichzelf immer ordeloze volk)

   PS. We wachten nog altijd op je bewijs van de Evolutietheorie. Komt dat nog?

  2. ☩JMJ☩

   Citaat A. G. Stinus: “Hoe moet een land praktisch bestuurd worden, als we willen dat het zo goed mogelijk bestuurd wordt, ten bate van iedereen, maar er geen inbreng mag zijn van de gewone man, en er geen scheiding van de katholieke Kerk en de staat mag zijn ?”

   Lees mijn voorgaande antwoorden. We hebben een rijke geschiedenis van eeuwenlange Christenheid in Europa; we hoeven hier echt niets nieuws uit te vinden. Dat u niet akkoord bent met het antwoord wil niet zeggen dat u uw vraag telkens opnieuw moet stellen alsof u geen antwoord krijgt.

   Citaat A. G. Stinus: “Hoe gaat dit heel praktisch gerealiseerd worden ?”

   De Katholieke profetieën zijn er duidelijk over dat de goddelijke orde pas hersteld wordt na dat alles eerst tot volledige chaos en bloedvergieten vervalt, en democratie leidt daar ook natuurlijkerwijze naartoe. Ik heb het hier niet over praktische strategieën, maar over principes en doctrine; we hebben ook niet het gezag om zo maar een regering af te zetten. De Paus heeft middellijke macht van Godswege om regeringen af te zetten en aan te stellen wanneer daar grondige redenen qua geloof en moraal voor zijn, maar de huidige Paus gaat zoiets niet doen en is zelf tegen de goddelijke rechtsmacht van het Pausdom. Door de voortdurende moorden op ongeboren kinderen is een oorlog van zelfverdediging vanwege het volk tegen de regering legitiem, maar een recht op gewapende verdediging van de ongeborenen staat niet gelijk aan een recht om een regering af te zetten. Verder hebben de weinige rechtgelovige Katholieken niet de middelen en mankracht voor oorlogvoering, tenzij wanneer de uitverkorene van God zal opstaan te midden van algemeen bloedvergieten en brandhaarden van oorlog, en, zoals de profetieën zeggen, door mirakelen gesteund de vijanden van God over de kling zal jagen.

   Wat gewone Katholieken hier nu kunnen doen is bidden en hun familie en vrienden bekend maken met de juiste principes.

 21. Hallo Yukio en Benjamin,
  Droom verder … Jullie teksten zijn dromerijen, geen valabele antwoorden … Het zal er nooit van komen, en gelukkig maar. De Kerk wíl zelfs geen wereldlijke macht meer, tenzij de paus een beetje in Vaticaanstad. Als je Kerk en wereldlijke macht samenbrengt, krijg je miserie. De Kerk moet zich concentreren op het verspreiden van het Woord van God, en het toedienen van de sacramenten, en niet bezig zijn met wereldlijke macht, want die corrumpeert en het vraagt tijd van de leden van de Kerk, tijd die er nu al te kort is. Katholieken moeten wel zo veel mogelijk deelnemen aan het bestuur van een land, in een rechtvaardig systeem, maar niet de baas beginnen spelen in een onverkwikkelijk systeem (waar trouwens geen kat zou achter staan in een beschaafd land).
  AGSt.

  PS.
  Yukio.
  – Je vraagt : “We wachten nog altijd op je bewijs van de evolutietheorie. Komt dat nog?” Blijkbaar heb je nog niet door dat ik me niet met evolutieTHEORIEËN bezig hou, en ik heb dat nochtans al verschillende keren geschreven. Ook heb je blijkbaar niet door dat je zo een bewijs niet zonder meer kunt leveren via internet ; jijzelf moet daarvoor veel studie doen, evenals laboproeven en veldwerk.
  – Ik aanvaard wél het bestaan van evolutie in het verleden, evenals het voorkomen van mutaties (is recent nog proefondervindelijk geobserveerd !). Het is niet erg snugger van evolutie te verwerpen op basis van teksten uit de Bijbel, want het is overduidelijk dat de Bijbel niet bedoeld is als leerboek voor biologie, fysica of wiskunde. Laat dat soort zotternijen maar over aan gekke protestanten. Katholieken moeten verstandiger zijn.
  – Hoe kun je nu weten dat er evolutie geweest is in het verleden ? Ga studeren aan de universiteit, en na jaren studie zul je vaststellen dat dat inderdaad gebeurd is. Daarbij moet je ook veldwerk en labowerk gaan doen, en je overtuigen van de bestaande systematiek die je bij allerlei planten en dieren vindt, evenals het bestaan van betrouwbare dateringsmethoden. In boekhandels voor universiteitsstudenten kun je alvast dikke handboeken vinden met allerlei informatie en leerstof over evolutie.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   A. G. Platitudinus,

   Gezien u de gehele geschiedenis van de Kerk van Rome sinds Theodosius de Grote afwijst ten gunste van antiklerikale concepten zoals staatsatheïsme bent u een vijand van het Katholiek Geloof; uw bewering dat de satan rechten zou hebben in de samenleving is krankzinnig. De Wil van God zal echter geschieden, en u zult dat niet kunnen tegenhouden, hoe zeer u dat ook wilt.

   Die barbaarse democratie waarmee de satanisten de beschaving vervangen hebben zal niet standhouden, maar imploderen; dat kan ook niet anders met een systeem van gecontroleerde anarchie. Wanneer dergelijke implosie geschiedt, dan keert een volk ofwel volledig of gedeeltelijk terug naar zijn authentieke tradities, ofwel gaat het een autocraat volgen die zich niets aantrekt van de goddelijke wetten, maar die positivistisch heerst over dat volk alsof het een veestapel is en die een personencultus rond zich opbouwt die dan ook weer wegrot na dat hij sterft. Zo gaat dat met de menselijke natuur, Platitudinus, en dat ziet u ook in de geschiedenis van de stad Rome, en recenter in Frankrijk met de alteratie tussen republicanisme, Bourbonmonarchie en imperium.

   Volgens mij bent u niet zo dom als u probeert te doen uitschijnen, en ik vraag mij dan ook af wie u bent en of u in opdracht van anderen hier schrijft of niet.

   1. Correctie: “alternering” in plaats van “alteratie”.

  2. Hoi Stinus! Een beetje op je pik getrapt? Groetjes en geniet van je eigen tunnelvisie!

   1. Citaat uit eigen werk:
    “Het liberalisme contrarieert de eeuwenoude kerncultuur van Europa. Het substitueert de opinie van de ‘single, erring mortal,’ transcenderend in een massa,’ voor de door de tijd geteste wijsheid van een traditie. Het verwerpt een begrip als ‘waarheid’ waardoor het nooit tot Rechtvaardigheid en een juiste mensopvatting kan komen. Het resultaat is dat het niet alleen afbreuk doen aan de rationaliteit van de groep (in het voordeel van de vrije actie van het individu ), maar ook dat uit dit alles ook een bepaalde amoraliteit voortspruit. Dit laatste is het geval omdat elke waarde of norm in het liberalisme berust op een imaginaire ‘afspraak’ (…) tussen beweerdelijk ‘autonome’ burgers. Het idee van een voorgegeven, extrasystemische norm of waarde is volledig verdwenen. Alleen al omdat het liberalisme – buiten de ‘autonomie’ van de mens – geen enkel voorgegeven beginsel of regel aanvaardt, leidt het onvermijdelijk tot pluralisme, ordeloosheid en – uiteindelijk – chaos en ondergang. Want een politieke filosofie die individualisme predikt en iedere vorm van structuur (sociale klasse, familie, geslacht en dergelijke) afschaft, berooft het individu van iedere externe norm om zijn leven te meubileren. Niet toevallig is het progressief-liberale Nederland volgens haar eigen politie een narcostaat en staat Nederland op de tweede plaats van landen die de meeste porno-pagina’s aanbieden op internet. “

 22. Yukio,
  Je taalgebruik is van laag, vulgair allooi. Zo iets hoort hier niet thuis. En je visie, waarbij er geen scheiding van katholieke Kerk en staat zou mogen zijn, daar krijg je heel terecht geen mensen achter. En de katholieke Kerk deelt die visie ook helemaal niet. In islamitische landen wil men geen scheiding van godsdienst en staat ; al een bewijs dat die godsdienst niet deugt.
  A. G. Stinus

  1. Het samengaan van individualisme, gelijkheidsdenken, autonomie èn democratie heeft geleid tot de voor het Westen kenmerkende algemene vervlakking. Alleen een licht en comfortabel leven wordt maatstaf bij elke beoordeling. [Heidegger spreekt hier over ‘Seinsentlastung.’] Wat ‘het publiek’ daarbij voor waar en goed houdt, is waar en goed, ook al kan niemand in het bijzonder worden aangewezen als de drager van deze opinie. Het merkwaardige van het samengaan van genoemde liberale kenmerken en democratie is dat de samenstellende elementen wezenlijk op gespannen voet met elkaar staan. De democratie gaat immers uit van een collectief begrip (het volk, de gemeenschap) terwijl in het liberalisme het individu centraal staat (namelijk zijn zogenaamde vrijheid). Deze innerlijke verdeeldheid is zonder twijfel één van de oorzaken van de komende ineenstorting van de West-Europese democratieën.

   1. citaat uit eigen werk:

    ‘De democratische staatsinrichting is gebaseerd op abstracties en ficties in plaats van op reële en doorleefde relaties van mens tot mens. De liberaal-democratie belijdt daardoor een te benauwde conceptie van macht (beperkt tot stemrecht, vertegenwoordiging en ‘processen’) waardoor de correlatie met substantiële zaken als cultuur, religie, clans, etniciteit, identiteit, naties en welzijn verwaarloosd wordt. Vandaar dat Pat Buchanan de strijd tussen de liberaal-democratie en genoemde substantiële aangelegenheden terecht kenmerkt als “the issue of our age.” ‘

  2. ☩JMJ☩

   Abortus is moord. Wanneer een “democratische meerderheid” in een land wil dat abortus ‘gelegaliseerd’ wordt, kiest u dan voor het goddelijk gebod om niet te moorden of voor de onchristelijke democratie waar u zo fanatiek voor militeert?

   Indien u voor het goddelijk gebod kiest, dan zeg ik u: Waarom geeft u dit goddelijk gebod wel voorrang over de wil van de menigte en het Eerste Gebod van de Decaloog niet (dat de Staat de ware Religie moet erkennen en belijden behoort tot het Eerste Gebod)? De mens is verplicht het integraal geheel van het goddelijk recht te aanvaarden, en niet slechts de gedeelten die hij zelf wil; protestants individualisme is NIET Katholiek.

   Indien u voor de infanticidale democratie kiest, dan geeft u ondubbelzinnig uw steun aan moord op ongeborenen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht