Franciscus verklaart verontrustende interpretatie van Amoris Laetitia tot “authentiek magisterium”

Foto: Church Militant

De nieuwssite Church Militant schrijft dat Franciscus officieel de interpretatie van Amoris Laetitia heeft goedgekeurd die in sommige gevallen de toegang tot de Heilige Communie opent voor mensen die gescheiden en burgerlijk hertrouwd zijn. Op deze manier probeert hij deze interpretatie bindend te maken voor het geweten van de gelovigen. Deze interpretatie is echter rechtstreeks in tegenspraak met Canon 915 van het Wetboek van Canoniek Recht.

In een pauselijk Rescript verstuurd op 5 juni 2017 ex Audientia Sanctissimi aan Pietro Kardinaal Parolin en zojuist vrijgegeven door het Vaticaan in de Acta Apostolicae Sedis, heeft Franciscus zowel de privé-brief die hij geschreven heeft op 5 september 2016 aan Sergio Alfredo Fenoy, de afgevaardigde van de bisschoppenconferentie van Argentinië, als de Criterios Basicos para la aplicación del capitulo VIII de Amoris laetitia (Basiscriteria voor de toepassing van hoofdstuk VIII van Amoris Laetitia), uitgegeven door de bisschoppen van de pastorale regio van Buenos Aires, verheven tot het niveau van het “authentiek magisterium”.

De richtlijnen van de Bisschoppen van Buenos Aires veroorzaakten vorig jaar controverses omdat het de Apostolische Exhortatie van de Paus zo interpreteerde dat de toegang tot de Heilige Communie in bepaalde gevallen toegestaan mocht worden aan mensen die leven in ongeldige verbintenissen en die met volle wil seksueel contact hebben met elkaar. In de brief van de Paus van 5 september aan de Bisschoppen prees hij hun interpretatie.

“Het document is erg goed en verklaart de betekenis van hoofdstuk VIII van Amoris Laetitia volledig,” zei hij en voegde eraan toe: “Er zijn geen andere interpretaties.”

Volgens deskundigen die door Church Militant zijn geraadpleegd, kan het belang van het officiële besluit van de Paus om de documenten waarnaar verwezen wordt tot het niveau van “authentiek magisterium” te verheffen en hun publicatie te verordenen in de Acta Apostolicae Sedis niet onderschat worden. (De Acta Apostolicae Sedis is het officiële register van de Heilige Stoel, een compendium van decreten, encyclieken, benoemingen en andere officiële handelingen van de Heilige Stoel) De afgifte van het besluit door middel van een Rescript-formulier brengt een einde aan de discussie over de officiële en precieze interpretatie die door de bisschoppelijke hiërarchie aan Amoris Laetitia moet worden gegeven.

De niet-officiële Engelse vertaling van het Rescript gemaakt door Church Militant luidt als volgt:

De Paus beslist dat de twee Documenten die aan [dit Rescript] voorafgaan, bekend moeten worden gemaakt door publicatie op de Vaticaanse website en in de Acta Apostolicae Sedis, als zijnde authentiek Magisterium.

Het gebruik door de Paus van de term ‘authentiek Magisterium’ wordt gekwalificeerd als “zeer verontrustend” door een expert die door Church Militant geraadpleegd werd over deze ontwikkeling. Een dergelijk taalgebruik wordt namelijk voornamelijk gebruikt bij het strikt categoriseren van doctrines die betrekking hebben op geloof of moraal, en dus niet alleen maar op kerkelijke discipline. Daarom beweren sommigen dat Paus Franciscus een “achterdeur” gebruikt om de graad van autoriteit te verhogen van iets wat haar verdedigers beschreven hadden als slechts een nieuwe “pastorale” discipline bedoeld om gescheiden en hertrouwde mensen in te begeleiden in hun onderscheiding over de vraag of zij de Heilige Communie kunnen ontvangen ondanks het feit dat zij more uxorio hebben geleefd (als man en vrouw).

 

Artikel van Church Militant: “BREAKING: Pope Declares Troubling Interpretation of AL ‘Authentic Magisterium
Vertaling door Hiëronymus Saepinus voor het Katholiek Forum

Auteur:Hiëronymus Saepinus

"Licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit." (Gal. 1, 8) "Non enim est occultum quod non manifestetur nec absconditum quod non cognoscatur et in palam veniat." (Lc. 8, 17)

29 commentaren op “Franciscus verklaart verontrustende interpretatie van Amoris Laetitia tot “authentiek magisterium”

 1. Wat betekent het nu, nu het een authentiek Magisterium? Kan het nog door één Paus veranderd worden?

  1. ☩JMJ☩

   Wat er gebeurd is, is dat de eertijds private brief aan de Argentijnse Bisschoppen nu gepubliceerd is in de Acta Apostolicae Sedis, waardoor hij een ‘officieel karakter’ krijgt, en waardoor het nu nog absurder is dan voorheen om vast te houden dat er zogezegd een orthodoxe interpretatie mogelijk zou zijn voor Amoris Laetitia. Kortom, Paus Franciscus tracht iedereen meer en meer te dwingen om ofwel de tekst te aanvaarden in zijn natuurlijke context, ofwel hem categoriek te verwerpen.

   Het gaat hier echter niet om een ex cathedra uitspraak, waardoor Amoris Laetitia en de hierboven besproken brief nu opeens een onfeilbaar karakter zouden hebben. Publicatie in de AAS betekent dat een tekst tot het authentiek magisterium verheven wordt op voorwaarde dat de inhoud in overeenstemming is met de Apostolische Traditie, hetgeen met de hier genoemde teksten volstrekt niet het geval is. Alle handelingen van Franciscus om te pogen zijn dwaalleringen een ‘officiële status’ te geven moeten door de gelovigen verstaan worden als totaal nul en ongeldig.

   Verder is deze publicatie in de AAS duidelijk een ‘officieel’ antwoord op de dubia van Kardinalen Meisner, Caffarra, Brandmüller en Burke. Het valt nu af te wachten wat de reactie van de Kerkprinsen, Kardinalen Burke en Brandmüller zal worden.

 2. Bewijst dit misschien dat Sola Scriptura ons eigenlijke en echte en enig Magisterium is en zal blijken te zijn?

  1. Er bestaat geen Sola Scriptura. Als de Schrift alleen criterium is komt iedereen met zijn eigen interpretatie, zie protestantisme met het uiteenvallen in honderden kerkjes met diametraal tegenovergestelde schriftinterpretaties.

   1. De sola’s betekenen m.i. iets anders
    Hier drie waarover ik nadacht
    * Sola Gratia (genade, door geloof en niet door genademiddelen)
    Sola Fide
    * Sola Scriptura (het Woord, maar niet een Leergezag dat de Schrift overvleugelt en/of in de schaduw zet)
    * Solus Christus ( de Heer Jezus Christus als Redder, niet de Kerk als Mystiek Lichaam dat middelend optreedt s.q.n. Christus onbereikbaar zou zijn)

    Er zijn er VIJF https://nl.wikipedia.org/wiki/Vijf_sola%27s

    https://www.youtube.com/watch?v=ha2eascv-d8

    1. Als u katholiek zou zijn dan kent u de katholieke et.. et..´s tegenover de sola´s van de reformatie:
     Schrift én Traditie, zoals de Schrift zelf zegt. (2Thes 2:5, 15; 2Tim 2:2; 1Kor 15:1-3)

    2. Sola Gratia?

     Als iemand werkelijk gelooft, dan zal de Heilige Geest hem leiden naar naar de middelen waarmee hij de genade kan ontvangen, vermeerderen en eventueel terugkrijgen: de sacramenten. Als hij de genademiddelen echter afwijst, dan zal hij de genade ook niet ontvangen.

     “Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.” (Johannes 3:5)

     “Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven.” (Johannes 6:53)

     “Zo gij iemands zonden vergeeft, dien worden zij vergeven; zo gij iemands zonden houdt, dien zijn zij gehouden.” (Johannes 20:23)

     Aan degene die geheel buiten zijn schuld de genademiddelen niet heeft kunnen ontvangen, kan God toch zijn genade schenken, maar Hij hoeft dat niet doen.

     Solus Christus?

     De Kerk is het mystieke Lichaam van Christus. (Kolossensen 1:23-24). Een Lichaam en een Geest: “Een Heer, een geloof, een doop” (Eph. 4:4-5) Een lichaam is – in tegenstelling tot een geest – zichtbaar en tastbaar op een bepaalde plaats in een bepaalde tijd.

     De Kerk is ook de mystieke Ark van Noach, waarin slechts enkelen behouden werden (1 Petrus 3:20-21). Nu zijn er weliswaar velen geroepen – door de Doop – maar zijn er weinigen uitverkoren: namelijk diegenen die hun doopkleed bewaard hebben. (Matth. 22:14).

     De Kerk is ook de zuil en grondslag van de Waarheid. (1 Tim. 3:15) “Wie u hoort, die hoort Mij; en wie u verwerpt, die verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, die verwerpt Dengene, Die Mij gezonden heeft.” (Lucas 10:16)

  2. Nee! De hele doctrine van ‘Sola Scriptura’ is in strijd met de Bijbel: “Zo dan, broeders, staat vast en houdt de inzettingen, die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onzen zendbrief.” – 2 Thess. 2:15

   1. Dag Marco & Silvanus,
    fijn dat jullie de tijd namen en de moeite getroostte om een reactie te tikken.
    Ik kwam er toe om dit te berde te brengen omdat deze site niet anders doet dan ‘openbaren en ‘bewijzen’ dat de Paus verkeerd bezig is. Dän kan een eenvoudige gelovige toch niet bij zichzelf te rade gaan om te beslissen uit welke boeken en bronnen hij/zij de authentieke RK leer kan opdiepen.

    * Is de teneur van deze site verkeerd?
    of
    * heeft deze site gelijk en is ze dan wegwijze naar de Ware Leer
    en/of
    * levert deze site bewijs dat we binnen de RKK net zoveel wind van leer vinden als in de vermeende 30.000 sekten?

    1. * Is de teneur van deze site verkeerd?

     Dit is een forum. Hier wordt de gelegenheid geboden om van gedachten te wisselen over actuele onderwerpen. Helaas zijn de meest actuele onderwerpen vandaag de dag vooral schandalen. Paus Franciscus speelt daar een grote rol in.

     Het Katholiek Nieuwsblad heeft betrekkelijk recent zijn hoofdredacteur ontslagen om ruimte te maken voor meer ‘positief nieuws’. Toch is het overduidelijk dat er in de Kerk niet alleen positieve dingen gebeuren. Het Katholiek Forum vult hier een zekere leemte.

     * heeft deze site gelijk en is ze dan wegwijze naar de Ware Leer?

     Een website is geen betrouwbare wegwijzer. Het merendeel van de actieve commentatoren bevestigt de Katholieke leer, maar er wordt ook gereageerd door mensen die in meer of mindere mate dwalen.

     Als je wilt weten wat de moraalleer en huwelijksleer van de RKK is, lees dan:

     Veritatis Splendor
     https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=83

     Familiaris Consortio
     https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=267

     * levert deze site bewijs dat we binnen de RKK net zoveel wind van leer vinden als in de vermeende 30.000 sekten?

     De RKK heeft maar een (1) leer. Voor zover deze in dogma’s (formele definities van wat men MOET geloven) vastgelegd is of door alle bisschoppen in eenheid met Rome voortdurend als definitief en bindend is verkondigd, is deze leer ook absoluut en kan nooit veranderd worden. De Kerk als geheel kan niet dwalen:

     “Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.” (Johannes 14:26).

     “En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe; Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude; en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders.” (Lucas 22:31-32)

     Toch kunnen individuele bisschoppen, inclusief de Bisschop van Rome onjuiste dingen zeggen over het geloof. Het geloof verandert daardoor niet, maar het wordt als het ware verduisterd, net zoals bij een zonsverduistering. De zon zelf blijft schijnen.

     1. Dank je wel Silvanus,

      Het valt niet mee.
      Moeten we als rooms-katholieken dan vooral roepen om de heilige Geest om te openbaren of de woorden van het leergezag wel kloppen? Dan zijn we net als protestanten (die hebben de Bijbel en de Drie Formulieren) verstoken van zekerheid in de vorm van een magisterium (de rechter die zegt hoe de jurisprudentie zit).

     2. Beste Hendrik,
      Volgens mij, was Silvanus klaar en duidelijk in zijn uitleg over de ware leer van de K. Kerk. De Helper “die Ik u zal zenden” (woorden van Jezus) is de H. Geest die de K. Kerk de ware leer door de eeuwen heen heeft onderwezen.
      Vergelijk dit niet met protestanten onzin.
      Laat V2 concilie los en bestudeer de leer van de K. Kerk tot toen en u hebt de zuivere leer.
      Eenvoudig niet? Maar hiervoor is een inspanning nodig en dat is andere koek.

 3. Een zeer spijtige evolutie die een totaal andere kerk zal vertegenwoordigen : de kerk van de mens , los van God .

 4. Hiermee bewijst de Romeinse Curi dat de Curi niet wettig is benoemd.
  Het geloof van de Rooms Katholieke kerk is gebaseerd op het oude en het nieuwe testament, de tien geboden en de zeven sacramenten van de Rooms Katholieke kerk.
  Daar kan door de Curi of de Paus niets op een wettige wijze aan worden veranderd.
  Voorbeeld, stel de Curi en/of Paus willen de tien geboden veranderen van, Gij Zult Niet Doden, in, Gij Zult Doden.
  Dat kan toch nooit een wettig gekozen Curi of Paus beslissen?
  Conclusie Curi en Paus zijn blijkbaar niet wettig gekozen.

  1. ☩JMJ☩

   Publicatie in de AAS is geen dogmatieke definitie ex cathedra; het is belangrijk de zaken niet met elkander te verwarren. Paus Franciscus is welzeker de wettige Paus van Rome, maar zijn onfeilbaarheid is gebonden aan strikte criteria, zoals de leer van de Kerk altijd voorgehouden heeft. De Heilige Geest zal hem er van weerhouden, zolang hij wettig Paus is, om een dwaalleer ex cathedra als dogma vast te leggen; dat behoort tot de goddelijke beloften van Onze Heer Jezus Christus.

   Het gaat hier niet om een onfeilbare act van de Apostolische Stoel. Wel worden de Prelaten van de Kerk meer en meer door Franciscus in de rug geduwd om de Ratzingeriaanse hermeneutiek te laten vallen, en ofwel zich aan de tekst te onderwerpen zoals hij in zijn natuurlijke context geschreven is, ofwel hem categoriek te verwerpen als een heterodoxe tekst.

  2. Johannes, wees niet bedroefd, … denkt dat er nog altijd een alternatief is zoals….
   Kip curi, of een curi worst …. (grapje)

 5. – Ik denk dat dit kan rechtgezet worden, misschien door een volgende paus. Het is in elk geval geen uitspraak “ex cathedra”.
  – Waar blijven de dubia-kardinalen ?

  1. Op een klassieke-muziek-site kwam onlangs de vraag naar voren: Is de paus katholiek? Een aardig antwoord vond ik: Nee, hij is niet katholiek, maar wel onfeilbaar natuurlijk.

   1. https://www.karlbarth.nl/haarsma-barthenrome/

    Barth en Rome

    Dr. Buskes moet het mij maar vergeven, als ik mij even op zijn terrein begeef. Wanneer men over Barth en Rome moet schrijven, is er geen beter begin denkbaar dan de anecdote over Barth en Paus Johannes XXIII. De paus had op de vraag, wie de grootste theoloog van zijn tijd was, geantwoord: Karl Barth. Toen Barth dit verhaal hoorde, vroeg hij zich af: Is de paus dan toch onfeilbaar?”

 6. Ik ben geen trol, maar mijn reacties komen maar niet door! Graag tekst en uitleg. Jullie hebben toch mijn emailadres?

 7. ☩JMJ☩

  Het is opmerkelijk dat Paus Franciscus bij heiligverklaringen nog steeds op onfeilbare wijze definieert, hanterend de traditionele bindende taal, inclusief het koninklijk “Wij”. De Canonisatie van de Heiligen Francisco en Jacinta van Fatima dit jaar is een voorbeeld daarvan, en de bindende definitie werd in verschillende nieuwspublicaties opgenomen, zoals in het artikel “At Fatima, Pope Francis Canonizes Francisco and Jacinta” (2017-05-13) door Hannah Brockhaus op de website van het National Catholic Register. Klare pontificale taal die evengoed door Sint Pius V had uitgesproken kunnen worden in zijn dagen als Paus; doch die woorden vloeiden uit de mond van Paus Franciscus dit jaar.

  De Paus spreekt dus nog steeds ex cathedra bij heiligverklaringen, maar hij weigert dit helaas te doen op het domein van de geloofsverdediging waardoor hij zijn religieuze dwalingen kan verspreiden.

 8. Beste Benjamin,
  “De Paus spreekt dus nog steeds ex cathedra bij heiligverklaringen, … ” Ook bij de “heiligverklaringen van JP II en Paulus VI????? Hmmm!

  1. ☩JMJ☩

   Paulus VI is niet gecanoniseerd, maar werd zaligverklaard door Paus Franciscus. Canonisaties zijn onfeilbaar, zaligverklaringen niet.

   Wat Sint Johannes Paulus II betreft; mensen kunnen zich bekeren, ook wanneer zij reeds oud zijn, en dat is het geval geweest met deze Paus. Zijn naam wordt trouwens met groot effect aangeroepen door priesters exorcisten om duivels te verjagen. Het zal ongetwijfeld zijn devotie tot Maria geweest zijn die hem uiteindelijk gered heeft.

 9. Beste Benjamin,
  … Bij mijn weten spreekt de paus niet ex cathedra bij heiligverklaringen. Als de paus wél ex cathedra spreekt, zal hij het erbij zeggen. Ik geloof dat heiligverklaarden trouwens in principe terug van de kalender kunnen geschrapt worden, indien nieuwe, maar bezwarende feiten bekend zouden worden na de “heiligverklaring”. Dan is de voormalige heilige geen voorbeeld meer, en dus geen heilige meer. Of dat al ooit gebeurd is weet ik niet.
  … De pausen hebben bij mijn weten nog maar 2 keer iets ex cathedra gezegd, namelijk 1) over het feit dat Maria “onbevlekt ontvangen” is (zonder erfzonde), en 2) over het feit dat Maria met ziel en lichaam te hemel opgenomen is.
  … Wanneer een uitspraak van de paus als onfeilbaar moet gezien worden door de gelovigen, is vastgelegd in de besluiten van het eerste Vaticaans concilie.
  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   Heiligverklaringen zijn welzeker ex cathedra; het is daarom dat Sint Bellarminus, de autoriteit bij uitstek over ecclesiologie onder de theologen (waarvoor hij trouwens Doctor Ecclesiae verklaard werd) zei dat zij onfeilbaar zijn. Dat het om ex cathedra uitspraken gaat is duidelijk aan de taal: “Wij declareren en definiëren dat … Heiligen zijn”. Of een overleden persoon heilig is of niet is een zaak die het Geloof betreft, en is daarom materie voor onfeilbare definities. De uitspraken zijn onherroepelijk en Heiligen kunnen dus niet ‘gedecanoniseerd’ worden.

   Verder zijn er welzeker meer kathedrale uitspraken door Pausen geweest om dogma te definiëren dan twee, bijvoorbeeld de definitie van Bonifatius VIII in de bul “Unam Sanctam”, waarbij de universele noodzakelijkheid van onderwerping aan de Paus van Rome voor het eeuwig heil gedefinieerd werd.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht