Pro-abortusprotesten in Polen gefinancierd door Soros

George Soros (Foto: Nurmakov, A., Flickr)

Polen houdt van haar baby’s, maar buitenlanders willen ze vermoorden. De zwart gekleedde pro-abortusprotesten die in oktober door Polen gingen waren niet spontaan en zijn ook niet uitgegaan van de basis van de samenleving, maar werden door het buitenland gefinancierd.

In een uitgebreid rapport dat op 3 oktober is gepubliceerd, heeft het Ordo Iuris-instituut van Polen zijn bewijsmateriaal gepresenteerd waaruit blijkt dat de marginale feministische beweging van het land “enorme financiering uit het buitenland heeft ontvangen”. Het rapport kon het grootste deel van het geld koppelen aan organisaties die direct of indirect door de Hongaars-Amerikaanse miljardair George Soros worden gefinancierd. De Poolse pro-abortusgroeperingen ontvingen ongeveer een miljoen Poolse złoty om de poging van de Poolse regering om abortus volledig te verbieden tegen te houden.

Ordo Iuris zegt dat de publieke universiteiten van Polen, die worden verondersteld neutraal te zijn, ook actief betrokken waren bij de pro-abortusprotesten.

Het Global Fund for Women (GFW) is een partner van George Soros’ Open Society Foundations, die gefinacierd wordt door deze Open Society Foundations. Het GFW, dat de toegang tot abortus wereldwijd bevordert, heeft op zijn officiële website bekend dat zij de zogenaamde ‘zwarte protesten’ van Polen heeft gefinancierd:

“De unieke aanpak van Global Fund for Women bij het investeren in “tipping points” – kritieke momenten voor politieke of sociale onrust – is ook essentieel voor onze crisisresponsbenadering, zoals gebleken is in Polen. Toen er in het begin van 2016 een totaal verbod op abortussen werd voorgesteld, heeft het Global Fund for Women het ASTRA Network ondersteund om sterke weerstand te bieden.”

“Met de crisissteun die in april werd verstrekt, bouwde ASTRA Network een brede coalitie van vrouwenorganisaties en andere grassrootorganisaties [sic] in Polen om de mensen bewust te maken van de bedreiging voor de gezondheid en de mensenrechten van vrouwen. Ze lanceerden effectieve mediacampagnes om druk op de regering uit te oefenen, die tot massale ‘Zwarte Maandag’ stakingen hebben geleid, waardoor het parlement van Polen de voorgestelde wetgeving in oktober heeft ingetrokken.”

Het ASTRA-netwerk is een hulponderneming van de Poolse feministische organisatie “Federatie voor Vrouwen en Gezinsplanning”, beter bekend als Federa. Door ASTRA kreeg Federa vorig jaar £12.000 van GFW. Een andere abortusgroep betrokken bij de zwarte protesten, Women’s Cooperative Foundation, kreeg in 2016 $10.000 van GFW.

GFW financiert ook de Poolse pro-abortusbeweging indirect door het Canadese Internationaal Netwerk van Vrouwenfondsen (INWF) financieel te ondersteunen, dat samenwerkt met de Nederlandse organisatie MamaCash. Tussen 2011 en 2015 gaf MamaCash minstens 110.000 euro aan de Poolse pro-abortusorganisatie Ponton.

Ponton, onderdeel van de Coöperatieve Stichting Vrouwen, is een groep docenten voor seksuele voorlichting. Hun meest recente post nodigt uit om “Ponton naar je school uit te nodigen.” Volgens Ordo Iuris verklaarde MamaCash in haar rapport van 2016 dat het hielp om het abortusverbod van Polen te verslaan en dat Ponton “aan het hoofd van de verzet” stond.

De International Women’s Health Coalition (IWHC), een andere organisatie gefinancierd door Soros’ Open Society Institute, heeft ook de “zwarte protesten” gesteund. Volgens de website van IWHC gaf het ASTRA Network subsidies om protesten en staking van vrouwen te leiden . “De IWHC stuurde ook een ASTRA Network vertegenwoordiger naar zijn conferentie over gendergelijkheid. In totaal gaf de IWHC in 2016 $40.000 aan ASTRA. Federa heeft ook geld ontvangen van de IWHC: in 2015 kreeg het $40.080 .

“Het blijkt dat de organisatie (IWHC) al jarenlang seminaries (voor Poolse pro-abortusactivisten) heeft gefinancierd,” meldt Ordo Iuris. “Het is opmerkelijk dat IWHC al in 2014 Poolse vrouwenactivisten heeft getraind op de “leiderschapsvaardigheden die nodig zijn om effectief te strijden voor seksuele- en voortplantingsrechten”, onder meer door de lobbyworkshops.”

Het geldspoor blijft doorgaan. In 2016 werd ASTRA Network 90.000 dollar toegekend van het Britse Sigrid Rausing Trust. De website van het Trust meldt dat zij sinds 2004 ASTRA heeft ondersteund en dat ze tot nu toe 655.000 pond heeft verstrekt. Tussen 2014 en 2016 ontving Federa geld van de door Soros gecontroleerde Stefan Batory Foundation om abortusrechten te bevorderen en de seksonderwijsprojecten van Ponton te financieren.

Het Ordo Iuris instituut heeft een nog uitgebreider verslag over de buitenlandse financiering van de pro-abortusactivisten in Polen beloofd. Ondertussen merkt het op dat de mediagroepen die zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de “zwarte protesten” van vorig jaar behoren tot de groep Agora SA, een Pools mediabedrijf verbonden aan Soros’ Media Development Investment Fund (MDIF), dat meer dan 11 procent van het bedrijf in handen heeft.

Artikel van Dorothy Cummings McLean en Natalia Dueholm voor Lifesitenews: “George Soros is funding massive pro-abortion rallies in Poland”
Vertaling van Hiëronymus Saepinus voor het Katholiek Forum

Auteur:Hiëronymus Saepinus

"Licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit." (Gal. 1, 8) "Non enim est occultum quod non manifestetur nec absconditum quod non cognoscatur et in palam veniat." (Lc. 8, 17)

25 commentaren op “Pro-abortusprotesten in Polen gefinancierd door Soros

 1. Deze Soros zou beter zijn geld aan de armoede in de wereld geven dan abortussen te steunen met zijn geld? Het is duidelijk dat deze man een hater is van God die de creator is van alle leven . Laten we voor deze man bidden!!!

 2. WILLY ,je lijkt op een domme bilderberg koning ,je bidt niet voor satanisten ,je bidt voor het christelijke restleger dat god ze beschermd tjonge .

  1. Edwin, Jezus heeft ons geleerd om onze vijanden lief te hebben. Geen groter liefde is er mogelijk dan ervoor te bidden. Ook voor wie ons of andere christenen vervolgt.

 3. Willy & Edwin Vissers
  In het Oude Testament van de Schrift stuitte deze jongen eens op de profeet Jeremia, tegen wie God tot drie maal zeide: “Bid niet ….” Jer 7 vers 16, 11 vers 14 en 14 vers 11. Uit de context blijkt, dat hij eerst tot God gebeden had voor het volk Gods, dat op dat moment wel erg goddeloos was geworden; ze dienden bijvoorbeeld de Baäl, een gruwelijke afgod. Zelfs werden er toentertijd kindoffers gebracht aan dergelijke afgoden (ook aan de Moloch).
  Ook deze huidige tijd zit vol afgodenverering en dergelijke. De vraag is: mogen we voor de goddelozen bidden? Neen, denkt de jongen, beslist niet. Misschien hoogstens een schietgebedje, dat zo’n goddeloze zich omkeert in berouw en God erkent. Maar grieven we daarmee God? Waarom zouden we Hem mishagen met een verkeerd gebed? We kunnen beter voor elkander bidden, dat Hij ons blijft sterken en niet van Hem afvallen – niet bepaald denkbeeldig in deze tijd. Vooraleerst moeten wij ons aanleren het bidden van Hem in ons te hebben, zie 1 Joh 5, verzen 14 en 15. Dus niet uit onszelf, buiten Hem om. Dan verhoort Hij ons altijd.
  Over bidden valt nog zoveel te zeggen, dat is meer kost voor hen die een concordantie bezitten, niet iets voor deze eenvoudige jongen.

 4. Vissers, is het dom dat wij bidden voor de bekering van onze vijanden? Indien ja, laat het me dan weten, dan zit ik duidelijk op het foute forum. Ik bid ALLE DAGEN voor de bekering van de zondaars. Vergeten hoe Jezus bad tot zijn Vader in verband met zijn beulen? Je bidt niet tot de vader om voorspoed voor dit soort kerels, je kan wél bidden voor hun bekering. De grootste zondaar kan Heilig worden, als hij maar tot ware inkeer komt. Paulus vergeten? Van Christenvervolger tot prediker? Ware het dan slecht om voor hun bekering te bidden? Wie is hier dom??

 5. Soros is zeker te oud om DE Antichrist te zijn ? Anders een goede kandidaat en niet te bekeren vrees ik of men nu bid of niet er zijn nu eenmaal mensen die kwaadaardig zijn; in de NT staat toch ergens (weet niet juist waar) “De ongelovigen zullen ongelovig blijven al zien de iemand voor hun ogen uit de dood opstaan”.

  1. Die mooie gelijkenis van onze Heer Jezus over de rijke man en de arme Lazarus, waarin de gestorven rijke man Abraham probeert te vermurwen: “Ik vraag je, vader, dat je Lazarus stuurt naar het huis van mijn vader; want ik heb vijf broers; opdat hij aan hen zal betuigen, dat zij niet óók moeten komen in dit oord van foltering! Maar Abraham zegt: zij hebben Mozes en de profeten, laten ze horen naar hén. Hij zegt: o nee, vader Abraham! als echter zomaar iemand bij de doden vandaan naar hen toe gaat, dan zullen ze zich bekeren! Maar hij zegt tot hem: als ze naar Mozes en de profeten niet horen, zullen ze ook niet als iemand uit de doden opstaat zich laten overtuigen!” Luk16 verzen 27 tot en met 31.
   Deze jongen heeft zoiets ook persoonlijk mogen ervaren. Hij heeft aan zijn zoon tot diens achttiende alternatief thuisonderwijs gegeven in Nederland, waar dat praktisch onmogelijk wordt gemaakt, midden in een wijk vol kinderen. Alle mensen in de hele buurt wisten ervan, en spotten er aanvankelijk over. Ze meenden, dat het wel gedoemd was te mislukken, daar ambtenaren, rechters, kinderbescherming en voogdij-instelling zich acht jaar lang op onbetamelijke wijze met deze zaak bemoeide. Altijd getuigde deze jongen over de Heer Jezus, Die alles in hem wil en werkt, niets kan hij uit zichzelf. Daarna kreeg hij zijn zoon op de Hogeschool. Maar denk maar niet, dat de mensen belangstelling toonden; integendeel. Het verhardde hun hart, tot op vandaag. Ach, al vijfendertig jaar wonen wij in deze nieuwbouwwijk, en nog nooit iemand tot bekering zien komen. Vlakbij een kleine kerk, waar steeds minder mensen komen. Hij komt er zelf ook niet in, maar verdiept zich dagelijks in de Schrift. En bidt. Voor de mensen in de buurt? Ach, die zullen zich toch nooit bekeren. Want zij hebben het wonder van het thuisonderwijs aanschouwd, en zich nimmer bekeerd. Moet hij dan zijn Vader mishagen met zo’n gebed? Want Zelf blijkt dat Hij die bekeringen niet wil. En Jezus zegt het Zelf ook: daarom spreekt Hij in gelijkenissen, opdat zij zich anders zouden bekeren; dus niet! Mark 4 vers 12. En ook aan het kruis zegt Hij waarschijnlijk NIET: “Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen.” Luk 23 vers 34a. Een later insluipsel?

   1. Heel ernstig wanneer u schijnbaar delen van de H. Schrift naar eigen inzicht meent te moeten verwerpen. De Kerk heeft nooit getwijfeld aan de waarachtigheid van vers 34 uit hoofdstuk 23 van Lukas’ evangelie.

    Ik blijf me verbazen over al die bizarre theorieën en opvattingen die hier door zogezegd traditionele katholieken worden gespuid.

   2. Beste Jongen,
    Jan heeft gelijk, Jezus heeft waarachtig op het kruis deze woorden uitgesproken. “Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen.” Het is de waarheid.
    Wat houden die woorden in? Wel, diegenen die Jezus kruisigden en diegenen die Hem zo’n haat toedroegen om Hem te doen kruisigen, wisten niet wat ze deden. Ze waren verblind door hun haat en onbegrip van de geschriften, daar in deze de Verlosser meerdere melen aangekondigd werd door de profeten die op hun beurt door hen vermoord zijn geworden uit haat, omdat het niet in hun plan paste.
    Anderzijds wisten ze ook niet wat ze deden, dat door dit Oneindig Heilig en Barmhartig Offer van het Kruis de wereld zou verlost worden van de eeuwige dood, wel is waar voor deze van goede wil.
    Neen het is geen insluipsel.
    Laus tibi Christi +
    Ave Maria +

   3. Peter & Jan van den Berghe,
    Betreffende bijbelteksten tussen haakjes, die er misschien niet bijhoren: daarvan heeft Marian in “Pausbezoek in Bologna met middageten in een kerk (2 okt)” reeds een uitvoerige reactie gegeven op 5 okt 04:34, een opsomming van allerlei bijbelteksten, waarop deze jongen aldaar weer een tegenreactie gaf op 5 okt 16:15. Tja, niet leuk, dubieuze bijbelteksten, dus bij het bijbellezen dan maar overslaan, om mogelijke dwaling te voorkomen. Zo ook leest hij nooit de apocriefe boeken, om althans het zuivere uit de Schrift over te houden, opdat de jongen zich niet vertroebele. Want wie maakt uit wat waar is en niet waar? De ene zegt dit, de andere zegt dat. Daar kan deze jongen niet wijs uit worden; hij is geen theoloog, eerder een onwetende die niet weet hoe te gaan. Dus loopt hij eruit weg. Vergeef hem als hij desondanks toch verkeerd loopt, in onwetendheid, met de staart tussen zijn benen afdruipt keer op keer – oepf, een mens heeft geen staart.
    In alle bovenstaande reacties worden er soms twee dingen verwisseld: goddelozen, en vijanden. Beter niet voor de goddelozen bidden, schreef de jongen hierboven; maar voor de vijand zeer zeker wèl bidden. Maar hebt gijlieden dan een vijand? Of is u iemand vijandig?
    In de jongensklas had hij een klasgenoot, die hem altijd probeerde te pesten. Verdroeg hem, en wachtte zijn kans af. En die kwam. Op een bepaalde dag stond de meester op, en vroeg, wie die streek had uitgehaald. De jongen wist, ja, het was zijn klasgenoot die hem niet bepaald genegen was. Toen stond deze jongen op, om als onschuldige de schuld van de zondaar op zich te nemen, en zeide: “Ik, meneer!” Kreeg een goed pak slaag, en werd in de hoek gezet. En ook nog strafregels schrijven. Zijn klasgenoten vonden hem maar een rare, en mijden hem. Maar had hij niet hetzelfde gedaan wat Jezus gedaan zou hebben, de schuld op Zich nemen? En die vijandig gezinde klasgenoot, die hield op deze jongen te pesten. Aldus heeft hij door zijn daad “gebeden” voor zijn tegenstander.
    Aldus deed hij later ook met die meer dan honderdvijftig ambtenaren, die hem “plat” probeerden te krijgen in verband met het alternatief thuisonderwijs dat hij gaf, zie zijn reactie hierboven op 11 okt, 13:17. Vijanden waren dat niet voor hem, ondanks dat ze zijn gezin uit elkaar probeerden te trekken. Hij paste Mat 5 verzen 38 tot en met 42 toe (rechterwang, onderkleed, mijl), daarover heeft hij al reeds eerder geschreven.
    In de gehele Schrift bekeert God maar weinig goddeloze mensen. Ja, ze zijn er wel: Paulus, en koning Manasse (2 Kronieken). Maar de farao keert Hij niet om, toen Mozes voor diens aangezicht stond, maar kwam tenslotte met heel diens leger om in de Schelfzee, toen de Israelieten er doorheen getrokken waren. “Want tot Mozes zegt Hij: ( Ex 33 vers 19). Zo ligt het niet aan hem die wil, ook niet aan hem die loopt, maar aan de Zich erbarmende God. Want de Schrift zegt tot farao: (Ex 9 vers 16). Daarom dan, Hij erbarmt Zich over wie Hij wil en verhardt wie Hij wil.” (Rom 9 verzen 15 tot en met 18).
    “Gij hebt mij meegelokt, Jahoeàh, en ik liet mij lokken, gegrepen hebt Gij mij en Gij hebt overmocht! Ik ben iemand geworden om over te lachen heel de dag, alles drijft met mij de spot. …. Zeg ik dan: ik zal aan Hem niet denken, en niet meer spreken in Zijn naam, Hij is in mijn hart geworden als een brandend vuur, opgesloten in mijn beenderen; ik heb mij doodmoe gemaakt om het in te houden, en ik kan het niet! …. Elke sterveling met vrede in mij, ze wachten op een uitglijder van mij: Maar Jahoeàh is met mij als een held ….” (Jer 20 vers 7, 9, 10, 11)

    1. Bij het uittypen vielen er tekstgedeelten weg, vanwege het gebruiken van hoekige haakjes in plaats van aanhalings- en sluittekens.
     Ex 33 vers 19: “Ik zal Mij erbarmen over wie Ik Mij erbarm, en Mij ontfermen over wie Ik Mij ontferm.”
     Ex 9 vers 16:” Juist hiertoe heb Ik u doen opstaan, opdat Ik in u Mijn macht betoon en opdat Mijn naam verkondigd wordt op de gehele aarde.”
     Jer 20 vers 10: … op een uitglijder van mij: “Misschien laat hij zich verlokken en kunnen wij hem aan, en onze gram bij het halen!” Maar ….
     Mijn excuses voor het ongemak.

    2. Heel eigenaardig wat daar schrijft over het niet lezen van “de apocriefe boeken” als een gevaar voor de zuiverheid van bijbellezing. Bent u misschien van protestanten huize? Bedoelt u in katholieke verwoordingen niet eerder de “deuterocanonieke boeken”? De Kerk heeft nochtans al heel lang geoordeeld dat deze boeken tot de geïnspireerde behoren. De eerste keer werd dat uitdrukkelijk gesteld door het concilie van Carthago en later ook door nog enkele andere kerkvergaderingen (o.a. die van Florence en die van Trente). Dit geloof wordt ook gedeeld door de orthodoxe Kerk. Er is bijgevolg niets “onzuiver” aan deze bijbelboeken. Enkel de protestanten denken dat.

     1. Deze jongen heeft een grote hekel aan dat toevoegsel “deutero-“. Voornamelijk vanwege de zogenaamde deuteroJesaja. Deuterokanonieke boeken? Ook in sommige oudere katholieke bijbels weggelaten. Zijn geschreven in het grieks, niet in het hebreeuws-aramees. Voegen weinig toe aan hetgeen we moeten geloven. Ja, wel een beetje geschiedenis in die Makkabeeën. Maar mijn haren gaan overeind staan van het boek Judith, dat gedoe met Holofernes. Voor mij zijn het gewoon apocriefen, een term die alles wat mogelijk niet door de heilige Geest ingegeven is, dekt. Ook al die nieuw-testamentische apocriefen. O ja, eentje schiet er bovenuit, met hetzelfde leergezag als Paulus: zijn derde brief: één hoofdstuk, die met veel moeite vertaald naar het nederlands. Nieuwsgierig? En ook al de brieven van Franciscus van Assisi heeft hij gelezen, maar die missen volledig het zout van de brieven van Paulus.
      Maar elke maand leest deze jongen de gehele Schrift uit, dus de gehele ochtend ermee bezig; en in de middag bezig met zijn drieëndertigste boek: “Hoe is God”. Heb reeds ruim dertienduizend vel volgekalkt, A4-formaat. Hoge kwaliteit, want het is voor Hem Zelf; een koning kun je toch ook niet afschepen met een vodje? Nooit uitgegeven, want anders wordt deze eenvoudige boerenpummel er nog ooit eens trots op.
      Hoe kan een katholiek nou ooit vrede hebben met de eredienst van een protestante kerk met een dominee. Deze jongen is nog afkomstig uit het tijdperk, waar gregoriaanse gezangen met orgelklanken ingetogen opgolfden tussen de pilaren, verlicht door mistige gebrandschilderde ramen vanwege het wierook; waar de priester de latijnse ritus zingt met de rug naar het middenschip, en de jongen met het missaal is de hand om de tekst te volgen in het nederlands. Waar het mysterie nog volop zichtbaar is, de oneindige eerbied voor God de Almachtige, aanbeden en verheerlijkt vol ontzag en vrees. En met een dankbaar hart. Wat heeft dat gemeen met dat blok marmer, waar een meesmuilende priester achter staat, ons toespreekt in het nederlands met zijn zoetgevooisde, flemerige stem, zonder een greintje zout. Waar zijn die donderpreken van weleer, die ons moeten beschermen van kwaad tot erger, voor het hellevuur? Nee, nu gaat iedereen toch naar de hemel? En dan nog de geconsacreerde hostie beetpakken met de hand. Weg blijft deze jongen ervan, Jan, weg! Als invalide kan hij trouwens nergens naartoe, een leuk afscheidscadeautje van al zijn belagers, die hem seksueel misbruikt hebben, waar hij toch maar af en toe een schietgebedje voor bidt. Dus dan maar thuis blijven, en bidden, veel bidden. Elke dag proberen op te sieren voor Hem.
      O ja, nu deze jongen je toch aan de lijn hebt: ach, probeer toch een beetje voorzichtiger te zijn voor Eric, die sinds april op dit forum zit (de jongen sinds mei). Lees maar eens al zijn reacties. God zij dank heeft God hem uitgered uit al zijn diepe ellende, hij is ook zeer misbruikt geweest, nee, niet zoals deze jongen. Dus zit met een trauma opgescheept, daar moet je rekening mee houden. Daarom, verdraag zijn vreemde uitwassen, heb geduld met hem, gelijk onze Heer zoveel geduld had met Simon Petrus. Waarschijnlijk wist je dat niet, daarom deze melding, geen terechtwijzing. Bedankt!

     2. “Ook in sommige oudere katholieke bijbels weggelaten.”

      Neen. De deuterocanonieke boeken behoren integraal en zonder enige twijfel tot canonieke geschriften en bijgevolg werden ze niet weggelaten. Indien u uw eigen gedachten wilt volgen, bent u daar natuurlijk volledig vrij in. God heeft ons geschapen met een vrije wil. Dit betekent ook dat ons inzicht vertroebeld kan raken. Alleen is het zo dat de Kerk reeds vele eeuwen geleden geoordeeld heeft. In Oost als West. Als u de deuterocanonieke geschriften beschouwt als zijnde buiten de canon, neemt u een protestants standpunt in.

     3. Ware het niet dat er vanaf het ontstaan van de deuterocanonieke boeken zoveel twijfels geweest zijn om ze ook op te nemen in de Schrift, dan zou deze jongen ze net zo graag lezen als de overige geschriften. Hij bemerkt de twijfel bij Hiëronimus bij het samenstellen van de Vulgaat. Dan zijn er de concilies van Florence (1441) en van Trent (1546) om die deuterocanonieke boeken hetzelfde leergezag te geven als de overige. Erg laat om zoiets alsnog te doen. Dan was er vanaf het begin de tweestrijd welke die deuterocanonieke boeken dan wel waren. Zo was het ook gesteld met de brief van Clemens en van Barnabas in het Nieuwe Testament. En reeds eerder noemde deze jongen (zie hierboven) de nog niet zo lang geleden ontdekte derde brief van Paulus aan de Korintiërs, die, zij het maar één hoofdstuk, wel erg interessant is.
      Maar wat doet deze jongen dan, een beetje ook uit angst? Leest die deuterocanonieke boeken dan maar niet. Dan is hij echt nog geen protestant nee, zo moet u me toch echt niet noemen. Noem me dan liever een verlopen jood, want hij is wel erg georiënteerd op de oorsprong van alles, van God, van de schepping, van Christus Jezus. Hoe is God, wie is God, hoe handelt Jahoeàh God met Zijn volk, hoe groot moet Zijn liefde voor Zijn evenbeeld (de mens) wel geweest zijn om Zichzelf in Zoon voor de mens te ontledigen door het lijden heen. Een groot mysterie, waar deze jongen steeds meer zicht in krijgt door die Schrift elke maand uit te lezen, dikwijls moet teruggrijpen naar het grieks of hebreeuws en de zogenaamde Strongs, vreselijk taai werk. Want er is geen een bijbel zo goed vertaald, dat die de oorpronkelijke talen goed genoeg weergeeft (uitgezonderd misschien de Naardense bijbel). Maar de Heer Jezus weet dat ook, dat vraagt Hij dan ook niet, van geen enkel mens. Het is net zoiets gelijk wij tot Hem bidden: deze jongen weet echt niet hoe te zeggen, maar gelukkig treedt Zijn heilige Geest voor ons tussenbeide Rom 8:26, 27. Maar hij blijft doorstrijden, schrijft er veel boeken over (zie hierboven), om geestelijk te mogen groeien in Hem. Nee, niet in wereldse wijsheid, integendeel. Deze jongen is vanwege zijn seksueel misbruik in het verleden als het ware “bevroren” als een 13-jarige, is nooit echt volwassen geworden gelijk ulieden. Op mij is nog steeds 1 Kor 13:11 van toepassing: “Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind; nu ik een man geworden ben, heb ik afgedaan met wat van het kind was.” Ben nooit volwassen geraakt, zag vanaf mijn 13e iedereen voorbijstreven, gaf steeds meer problemen op de jongensschool. Maar hij is wat hij is, en probeert er toch het beste van te maken. Met succes, door de Heer. Beoordeel me dan ook niet al te streng op dit of dat gebied, ben maar een keukengeleerde, hoor. De Heer oordeelt, en heeft ook deze jongen aangenomen. Daarom zal hij Hem te allen tijde verheerlijken en bejubelen. Hij heeft al meer dan tweeduizend tekeningen en schilderingen voor Hem gemaakt, meer dan vierhonderd muziekcomposities gecomponeerd, talloze stukjes poëzie en proza, nee niet voor mensen, die hebben daar geen belangstelling voor, alleen voor Hem. Wat een bijzondere gaven heeft Hij toch mij geschonken: dank, dank u Heer!

     4. Florence en Trente herhalen slechts wat al eeuwen eerder door het eerste Concilie van Carthago was afgekondigd over de deuterocanonieke boeken. We spreken dan 418.

      Als u schijnbaar de uitspraken van meerdere concilies verwerpt, is het misschien tijd om zich af te vragen hoe katholiek u dan eigenlijk bent. Of beschouwt u de geloofsschat van de Kerk als een krabbenmand waaruit u haalt wat u goeddunkt en links laat liggen wat u niet zint?

     5. Straffe uitspraken van u Jan als u schrijft: “Als u schijnbaar de uitspraken van meerdere concilies verwerpt, is het misschien tijd om zich af te vragen hoe katholiek u dan eigenlijk bent. Of beschouwt u de geloofsschat van de Kerk als een krabbenmand waaruit u haalt wat u goeddunkt en links laat liggen wat u niet zint?”
      U beschouwt zich hier als “DE” Katholiek, wel, wel, wel.
      Nog geen uitspraak over het aanvaarden van het zeer mooie Dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van de Moeder Gods, nietwaar? U woont zomaar Lutherse satansmisjes bij, die door de voorschriften van de Katholieke Kerk verboden zijn, op straffe van excommunicatie. En dan hebt u de lef om aan anderen te vragen “hoe Katholiek ze wel zijn.” Straffe taal: “Of beschouwt u de geloofsschat van de Kerk als een krabbenmand waaruit u haalt wat u goeddunkt en links laat liggen wat u niet zint?” of spreekt u voor uzelf misschien?
      Arme Jan.

     6. Jan, mijn nieuwe reactie kunt u vinden op “Wat valt er te ‘dialogiseren’ met Mgr. de Korte? (15 okt)”.

 6. De duivel heeft weinig werk tegenwoordig.

  – Atheïsten en gemakzuchtigen “argumenteren” er zelf wel op los om abortus en euthanasie goed te praten. Zelfs een zogenaamd “voltooid leven” is voor sommigen al een argument om euthanasie toe te staan (Nederland).
  – En Soros helpt dan nog door er een pak geld tegenaan te gooien.

  NB aan EDWIN VISSERS. Natuurlijk mogen we voor Soros en atheïsten bidden. Bidden voor de bekering van iemand is een zeer goed motief om te bidden. Dat is trouwens een hoofdthema bij de verschijningen in Fatima (1917). Verandert Soros niet ? Ons gebed zal dan ergens anders geholpen hebben.

 7. Edwin Vissers : Jezus heeft gezegd :”Bid voor wie u haten .”
  Als we bidden voor degenen die ons haten, kan de Heilige Geest zijn werk doen in die personen.

 8. Een beetje beangstigend wat hier veel te snel bedacht wordt.

  – Markus 4:12. Die niet naar geestelijk inzicht verlangt krijgt het niet. Men verlangt immers niet eens naar geestelijk leven, dus waarom zou God dan bloemen aan de varkskens ten geschenke gaan geven. Die wel naar de Geest verlangend uitziet is blij met alle aanwijzingen en zoekt de geestelijke taal te begrijpen vanuit het hart, maar dezen krijgen bij gelegenheid ook directe aanwijzingen.

  – Lukas 23:34. Dit slaat enkel op de uitvoerders van bevelen. De gewone soldaten en onnadenkende burgertjes weten niet wat zij doen en die moet men in ieder geval met veel geduld kunnen verdragen en vergeven en voor die kleine zieltjes moet men wel degelijk bidden. Dit is de betekenis van verdraagzaamheid, waarin we door de engelbewaarder ook worden opgeleid.

  Maar de opdrachtgevers weten zeer goed wat zij doen en velen onder hen weten zelfs wat hen te wachten staat: zij krijgen in de hel het toezicht op kleinere haatdragers dan zijzelf want zij weten best dat zijzelf door duistere geesten worden geleid. Dat is het duivelse genot van de grote haters: maximale bitterheid en wanhoop opwekken bij kleinere haters en onwetenden. Vrijmetselaars, bergoglianen, bonnyanen, dekeselianen, daneelsianen, enz. cultiveren sluw en moedwillig haat en kunnen niet geholpen worden tenzij God dat wenst.

 9. Deze man is een Hitler 2.0 ,hij is er ook verantwoordelijk voor dat Amerika in een civiele burgeroorlog beland .rassen oorlog ,oorlog tegen blanke christenen ,het bloed spat er nu al af ,ik kan als Cristen heel goed het kwade haten denk maar aan Jona .

 10. p 167 M Baigent in Het Jezus Mysterie

  “- alsof wetgeving meer doet dan het dicht pleisteren van scheuren.”

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht